Van Aalsbeek tot Grijze Paal - Toponiemen in Belfeld
 
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 

Varen, aan het

Google Maps

Matthis Bongaerts, borger en inwoner van de stad Venlo verklaarde met toestemming van zijn vrouw Anna Catharina Willers in 1743 dat zij geld hadden opgenomen van Willem Smeets, 'gemeensman tot Belfelt', en Anna Hanen met als onderpand de helft van ongeveer 16 morgen akkerland met een huis en bemd van ongeveer 2 morgen te Belfelt aan gen Loo gelegen, afkomstig van wijlen de moeder van Matthis Bongaerts en op hem vererfd. Jacobus Verwijns, schoonvader van Matthis, behield zijn vruchtgebruik.
In april 1744 vroegen de provisoren van de armen van het kerspel Belfelt de executoriale verkoop aan van de helft van een huis en moeshof met ongeveer 5 morgen akkerland en de helft van een bemd aan Gen Loe gelegen, eigendom van de minderjarige kinderen van wijlen Jacobus Verwijns.

In 1744 droeg Matthijs Bongaerts, mede als gevolmachtigde van zijn vrouw Catharina Willers , de helft van een huis met bijbehorende erven onder Belfelt aan het Loe gelegen, Aen het Vaeren genaamd, inclusief de lasten daarop staand met uitzondering van 2 malder rogge erfpacht die de verkopers om bijzondere redenen aan de aankopers hadden gegeven, voor een bedrag van 111 pattacons, inbegrepen een kapitaal van 50 pattacons dat de aankopers op deze erven hadden staan, over aan de borgemeester Willem Smiets en Anna Haenen.

 

Veestraat

Google Maps

In 1608 verkocht Dierick van der Rijdt met toestemming van zijn vrouw Cathalene land tussen land van Buxshoeve en Michel Rijvers, met de korte zijden grenzend aan de Vehestraet en Heinrich Leisten, aan Peter Fullincks en Billy, echtelieden.

Benaming Vehestraat (15 april 1792) voor het gedeelte van de grensweg tussen Tegelen en Belfeld, van Nabben tot aan de Leemhorst.

 

Veld, op het

Google Maps

In 1925 verpachtte Antoon van Cleef de vrijwel nieuw gebouwde en vruchtbare bouwhoeve genaamd op het Veld aan de Bolenberg gelegen.

 

VELDEKESTRAAT

Google Maps
Hendrik van Veldeke is de eerste schrijver van de Lage Landen waarvan we de naam kennen. Hij werd in de eerste helft van de 12e eeuw geboren in de buurt van Hasselt (B). Na zijn studie verbleef hij o.a. aan het hof van de Duitse keizer en werkte hij voor de gravin van Loon, een graafschap dat ongeveer overeenkwam met het huidige Belgisch Limburg.
Van Veldeke drukte een groot stempel op de Maaslandse literatuur, waarbij zowel Duits- als Nederlandstalige invloeden aanwezig zijn. Veel van de stukken van Van Veldeke zijn overleverd in middelhoogduits.
Hendrik van Veldeke overleed rond 1200.

Venneken

Google Maps

In 1612 verklaarden de kinderen van wijlen Lem under den Bergen en Mercken enerzijds en de kinderen van Hein in gen Rijt, te weten Peter Propers als man en voogd van zijn vrouw Thrinen en Claes van Heserdriess als man en voogd van zijn vrouw Enken anderzijds, dat zij een akkoord hadden gesloten over o.a. een stuk land met heg en struiken en het daarop gelegen huisje staande op gen Vennicken naast de kinderen van Thiss van Belffen en met de korte zijden grenzend aan de gemeente en Gercken an gen Broeckh.

De OAT van 1843 gebruikt de benaming Venneken voor de percelen D 60 t/m 78.

 

VENNEKENSTRAAT

Google Maps
 
 

VENWEG

Google Maps
Foto: Loe Giesen
 

VERLENGDE RIETWEG

Google Maps
 
 

Vier Wijden, aan de

In 1571 verkocht Marij in gen Althauss tho Overteigeln in het kerspel Belffeldt land aen gen Vierweiden gelegen aan Henrich van Sevenum en Frensken, echtelieden en burgers te Venlo wonend aan de Lahrpordt, om met opbrengst haar schulden te kunnen aflossen.
De akte zegt weinig over de ligging van het land. Bij de betekenis moeten we vermoedelijk niet denken aan vier weilanden, maar aan vier wilgen. 'Wij' is namelijk een oud woord voor wilg en weilanden zoals wij die nu kennen, bestonden in de 16e eeuw nog niet.
 

Vossendal

1.
Google Maps
Benaming voor een dal op de rand van het hoogterras, ten zuiden van de Venweg. Bij het dal bevindt zich een steen ten behoeve van rijksdriehoekmetingen.
 
2.
Google Maps
Benaming Fuxendael voor een dal even ten zuiden van grenspaal 432, aangegeven op een Duitse kaart uit 1793.
 

Vossenhoek

In 1627 verkochten Gerardt Houxs en Lenartgen land in de Vossenhoeck gelegen aan Joest van Moeck en Aeletgen Meertz. In 1643 kocht Jan in genen Vossenhoeck 1 morgen land voor zijn deur gelegen, rondom in de gemeente, belast met tiend en 1 hoen. Het doopregister vermeldt in 1659 Thoenis in Vossenhoeck als doopgetuige, terwijl datzelfde jaar een zoon werd gedoopt van Joannes in den Vossenhoeck. Op 4 oktober 1662 overleed Margareta in den Voschenhoock. Latere vermeldingen ontbreken.
 
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 
© Loe Giesen, Reuver 1983-2015