Van Aalsbeek tot Grijze Paal - Toponiemen in Belfeld
 
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Paggenkamp

Google Maps
In 1625 verkochten Herman Jansen en Neesken, echtelieden, een stuk land onder Belffen, genaamd de Paggenkamp tussen den Pass en het Paggenstraetgen gelegen; het land werd vervolgens beschud door Gelis in den Pass en Thrijn als naburen.
 

Paggenstraatje

Google Maps

In 1597 verkocht Jan Thrijnens met toestemming van zijn vrouw Lenardtgen land aan het Packenstraetgen gelegen aan Heinrich Fullincks en Griedtgen. Rond 1610 verkocht Arret Schmeetz met toestemming van zijn vrouw Threine land aan gen Loe aan het Backesstraetgen gelegen tussen Wilhelm van Aecken en de weg, met een korte zijde grenzend aan Bonenbecker, over aan Jacob Schroer en Mercken, echtelieden.
In 1625 werd land aan het Packen straetgen verkocht. In 1628 werd land genaamd het Packenstraetgen verkocht aan Johan Wagens en Goerdtgen.
In een beleid uit 1696 lezen we: "beginnende onderwaerts naer d'Aelsbeeck, ende bevonden in Paccus Straetjen, het weeghsken raeckende Willem Nabben, waer over Jelis Janssen geclaeght heeft van eenen kant, ende hooghde geheel mette ploegh bebouwt, soo dat den voors. Illis nauwelijx daer door can vaeren sonder evident pericul van de kerre omme te werpen." In oktober van datzelfe jaar werd voor de derde maal een rondgang gehouden: "ende begonst in Paccus straetjen, alwaer eerstelijck bevonden hebben het valderen niet opgehangen het welcke differente persoonen moet ophangen ende onderhalden. Voorders comende op het Loo ende alsoo voorders in het dorp hebben bevonden alles naer behooren gemaeckt ende gerepareert."
In huwelijksvoorwaarden uit 1740 is sprake van twee bemdjes van de erfgenamen van wijlen Matthis Michielsen in het Looerveldt aan de Backusstraet gelegen.

 

PANNENBERG

Google Maps
 
 

PANNENSTRAAT

Google Maps
 
 

PARALLELWEG

Google Maps

De PARALLELWEG is een overblijfsel van de oude weg tussen Venlo en Roermond. Op de kadastrale verzamelkaart uit 1810 behorend bij de minuutplans staat deze weg nog als enige ingetekend, maar op de kaart van sectie A zijn beide routes aangegeven. De nieuwe RIJKSWEG werd aangelegd rond 1840.

 

PARKHOF

Google Maps
 
 

Pas, de

Google Maps

Dit toponiem komen we op twee plaatsen tegen in Belfeld: bij de Aalsbeek in het noorden en bij de Gaesbeek in het zuiden. In beide gevallen wordt een oversteekplaats bedoeld.

Al in 1562 is sprake van geinen Pass. In of rond 1647 droegen Jasper Merdtz en zijn vrouw Echtgen ongeveer 1 morgen bemd aan de Pass gelegen tussen de beek en Echten, met de korte zijden grenzend aan de openbare weg en een nabuurweg, over aan Herman Peeter Keurver en Chatarina in gen Eijckellboem.

De OAT van 1843 gebruikt de benaming In de Pas voor de percelen D 320 t/m 328. Het wegennet hier is ingrijpend veranderd. De PATERSWEG zoals wij die kennen, was er nog niet. De wegen die onze voorouders gebruikten, zijn juist bijna allemaal verdwenen.

 

Pasbemden, de

Google Maps
In 1751 verkochten de erfgenamen van wijlen de geestelijke dochter Catharina Hermans alsmede Anna Sybilla Hermans, meerderjarige jonge dochter, een bemd of hooigewas in de Pasbemden gelegen tussen Jacobus Cannoy en de Aelsbeecke, zoals in 1739 door nu wijlen Catharina Hermans met toestemming en goedkeuring van Anna Sybilla Hermans bij de hof Op de Sijpe onder Tegelen in één koop mede was verkocht aan Helena Swinckels, weduwe Vermasen,.
 

Passerhof

Google Maps
Foto: Loe Giesen
 

PASSERHOFWEG

Google Maps
 
 

Passerstraat

Google Maps
In 1764 verpandde de weduwe Helena Vermaesen ongeveer 1 morgen bemd aan de Passer Hoeff gelegen, met de korte zijden grenzend aan de Passer Straet nabij de Moolebeeck naast de Herbaen, inclusief het houtgewas dat binnen de greppels ('grachten') stond.
 

Patersbosje

Google Maps
Foto: Loe Giesen
 

PATERSWEG

Google Maps

Foto: Loe Giesen

 

Petrusberg, Sint

Google Maps
De OAT van 1843 noemt de benaming Sint Pietersberg voor de percelen A 887 en 888, eigendom van Mathijs Jan van Eindt die in 1813 trouwde met Joanna Stox, dochter van Martin Stox en Anna Margaretha Joosten.
 

Poelslenk

Google Maps

De Pohlschlink treffen we aan op een kaart uit 1793, tussen een weg van Ronckenstein (gemeente Beesel) en de zogenaamde Schpeckschlink.

 

POLDERSWEG

Google Maps
 
 

Pool, de

Google Maps

Foto: Loe GiesenNabij de voormalige groeve staat een Mariabeeld in een nis opgebouwd uit gesinterde stenen.

 

PRONKHOF

Google Maps
 
 
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 

© Loe Giesen, Reuver 1983-2015