Van Aalsbeek tot Grijze Paal - Toponiemen in Belfeld
 
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 

Eckelshorst

Google Maps
In 1610 kocht Heindrich Leijsten bij openbare verkoop 1½ morgen gemeinte op de Eckelshorst gelegen naast de oude nieuwe erven. Ook Gerhardt an gen Broeck en zijn vrouw Beert kochten gemeentegrond naast hun land op de Eeckelhorst gelegen. In 1664 overleed in Belfeld Antonius in gen Eijckelhorst.

Eckrick

Google Maps

In 1613 droeg Jan in gen Eckrick met toestemming van zijn vrouw Thrine al zijn erf en goed te Belffen in het Loeherveldt gelegen in diverse percelen, zoals de verkopers deze waren aangedeeld uit de Eckrickh, hetzij aangekocht hetzij geërfd, over aan zijn zwager en zus, Emundt Fullinxs en Egtgen in gen Eckrick. In datzelfde jaar verkochten ook Jacob in gen Eckrick en zijn vrouw Ummelen hun aandeel aan dezelfde aankopers. Een akte uit 1628 vermeldt land in de Eckrick.
Op 18 november 1660 droeg Heijlken aen gen Cruijts tot Tiegelen met toestemming van haar aanwezige kinderen Steven, Tilleman en Jan haar aandeel van de erfenis afkomstig van haar tante Echtgen, in drie percelen van ongeveer 1 morgen gelegen op het Loijervelt genaamd t'Eggerijck, voor een bedrag van 200 gulden Venloos, 1 dubbele dukaat als vertegenispenning, over aan schepen Hendrick Giesen en diens vrouw Trijn.

 

Eckschip, de

Google Maps

Al vóór 1558 werd land in de Eickschip te Belfelt verkocht aan Leonart van Eyck en diens vrouw Peterken, burgers te Venlo, tevens eigenaren van een hoeve op de Berg.
In 1628 verkochten Johan van Belffent en Aeletgen een stuk land gelegen in het Exsscheep gelegen, met de korte zijden grenzend aan de Maas en aan de openbare weg, aan Johan Derixs, ongehuwd.
Peeter van Bracht en Encken Arets verkochten in 1675 akkerland in het Eickxschip aan Peeter Hendrickx in de Rijt en Grietgen Tillemans.

De OAT van rond 1842 gebruikt de benaming Ekschip voor de kadastrale sectie D.

 

Eekhoorn

Google Maps
 
 

Egelskuil

Google Maps
In 1898 verkocht dhr. Schreurs-Verhaegh eiken- en berkenhakhout aan de Egelskuil.
 

Eigen, de

Google Maps

In 1570 verkochten Jan Dijerickssoen in der Hoeven met toestemming van zijn vrouw Merije, burgers te Roermond, en Neel, zus van Jan voornoemd, een goed te Belfeld, hen nagelaten door hun moeder Alith Lenaerts van Swamen, aan Thiess van Belfelt en Ursell, echtelieden en burgers te Venlo. Deze goederen omvatte o.a. een halve kamp genaamd den Eygen, ongeveer 2 morgen groot, gelegen tussen de erven van Thijs van Belffelt en 'alder Rytter' en met de korte zijden tussen de Maas en de openbare weg, plus een stuk land te Oevertyeglen aan de Mergelstraet, groot ongeveer 3 vierdel, gelegen tussen Jan Burskens erf en Gaert Leenen erf en met de korte zijden tussen de openbare weg en Boixlant, zijnde erftijns goed "aen die van Bueren".

In 1659 droeg Hendrick Peukens met toestemming van zijn vrouw ½ morgen in gen Eijgen gelegen tussen de openbare weg en Jan aen gen Eijndt, belast met 1½ kop rogge aan de pastorie te Belffelt, over aan Willem Weggen alias Wolffers en diens echtgenote.

 

Eind

Google Maps
In 1574 leenden Jan van Hoemoet en Jenne geld aan Theis an gen Ende en Threincken met als onderpand Theis' goed aan het Ende gelegen tussen Grietgen Thiessen en de erfgenamen van Emont de Muller, met beide korte zijden grenzend aan de openbare weg. Volgens een akte uit ongeveer 1610 lag het An gen Endt toen naast het goed In den Sandt.
 

Einderkamp

Google Maps
In 1612 verkocht Jan Rijvers met toestemming van zijn vrouw Thrinen land tussen wijlen Peter Custers en de Ingerkamp gelegen, met een korte zijde grenzend aan de openbare straat, waarvan ½ morgen tiendvrij, aan Gerardt Wolffertz en Thonisken, echtelieden.
 

Elshout

Google Maps

Deze ontginning dateert vermoedelijk uit de eerste helft van de 18e eeuw. Omdat in een akte uit 1768 ook sprake is van het Alde Elshout, is het waarschijnlijk dat de ontginning plaatsvond in twee fasen.

In 1746 verkochten Lenart Wessels en Fijken Sijben een bemd aan het Elshout in de Waterkuijl gelegen tussen Matthijs te Loo en de aankopers, met de korte zijden grenzend aan de gemeente of heide enerzijds en het Elshout anderzijds, voor een bedrag van 2 gouden pistolen aan Wilhelmus Joosten. De aankoper zou de koopsom aanstonds betalen, waartegen de verkopers de bemd zouden overleveren 'soo haest als het naer gras ofte gromment daer uyt is ofte aef is'. De overdracht van deze bemd aan het Eelshout in de Waeterkoel gelegen vond plaats in 1747.
In 1757 verkochten Lenart Wessels en diens vrouw Hendrina Jacobs een stuk nieuw erf gelegen aan het Elshout. Ook Konradus Cnippenbergh en Anna Drissen verkochten in 1762 een bemd in het Elsholt. Gerardus Wilmsen en Wilhelmina Steffens verklaarden in 1765 dat zij houtgewas in het Elsholt gelegen hadden verkocht aan Leendert ter Porten en Wilhelmin Mingels. Het houtgewas was onlangs gekapt, zodat het perceel kaal werd opgeleverd. In 1768 verkocht de schepen Joannes Schreurs houtgewas gelegen aan het Elshout tussen het gemene broek en het Alde Elshout.

De OAT van ongeveer 1842 geeft de benaming Elshout aan de percelen D 559 t/m 722.

 

ELSHOUTWEG

Google Maps
 
 

Elskens bemdje

Google Maps
Rond 1610 kochten Nelis Waegens en zijn vrouw Mette een bemdje genaamd Eilisskens Bentgen, tussen de bemd van Anna Stacks van Baerle en de openbare dijk gelegen, met een korte zijde grenzend aan Jacob den Schroer. Deze ligging wijst op de omgeving van Geloo.
 

EMMASTRAAT

Google Maps
 
 
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 
© Loe Giesen, Reuver 1983-2015