Van Aalsbeek tot Grijze Paal - Toponiemen in Belfeld
 
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Reeakker

Google Maps

Volgens een lijst van inkomsten van de kerk van Belfeld uit 1574 betaalde Lenart int Broeck jaarlijks een summer rogge wegens den Reyacker tegen land van de Wijler hof gelegen. Paulus Goets aent Broek betaalde eveneens een summer rogge gevestigd op land boven den Reyacker.

In 1659 droeg Hendrick Alberts, burger te Venlo, als voogd van de minderjarige kinderen van wijlen Lucas op Muesenmuelen, een huis, hof en circa 2 morgen akkerland te Belffelt op de Roijacker gelegen met beide zijden tussen de openbare weg, met een korte zijde grenzend aan Tollenaers goed, zoals verkocht bij openbare verkoop bij opbod, over aan Gerart Wolffers c.s.

In 1727 verkocht Steven Stevens met toestemming van zijn drie meerderjarige kinderen hun eigendom en vruchtgebruik van een stuk land op de Roijacker gelegen aan Willem Joosten en Heijnersken Janssen.

In de OAT uit ongeveer 1842 zien we de benaming Reeakker voor de percelen D 898 t/m 902.

 

REUVERWEG

Google Maps

Foto: Loe Giesen

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Loe Giesen

 

RIETWEG

Google Maps
 

RIJFFERSTRAAT

Google Maps
Foto: Loe Giesen
 

RIJKSWEG NOORD

Google Maps

Foto: Loe GiesenLangs de RIJKSWOORD NOORD ligt, komend vanaf het centrum, als eerste de langgevelboerderij van de familie Smits, gebouwd rond 1902.
Vanaf 30 april 2006 openden Puck en Maril Bergs hier Den Herberg.

 

 

 

 

 

 

Foto: Loe GiesenTwan Ernst: 'De Nord ziene pool'. De fabriek van Nicolaas Hekkens op de Horsterberg in Belfeld. In: Jaarboek Maas- en Swalmdal 19 (1999).

 

RIJKSWEG ZUID

Google Maps
Foto: Loe Giesen
 

Rijt, de

Google Maps

In een proces uit 1546 wordt al een Hil in geyn Rit genoemd, evenals een Wilm aen geyn Ryt, vermoedelijk dezelfde die als Wilm aen geyn Broec wordt genoemd als 'naeman' van Hil. In november 1549 oorkondden twee Tegelse schepenen dat Heynken in der Nyer Rijt (eigendom van Van Eijll uit Baerlo) en enkele andere schaapherders van Belfelt voor hen hadden getuigd dat zij gezien hadden dat drie knechten van Bracht op Gelders grondgebied waren gekomen en de zoon van Lenartz an den Broeck hadden doodgeslagen.

Op verzoek van Jacob van Loum, burgemeester te Roermond, getuigden Sander an gen Broick, oud circa 72 jaar, en Jan Jennissen, oud circa 52 jaar, beiden wonend te Belffent, in 1590 dat zij van hun voorouders hadden begrepen, zoals ook bij het laatste beleid was verteld en door niemand was tegengesproken, dat de erfgenamen van de Reijtt eertijds een gedeelte van hun erf hadden afgestaan voor de aanleg van een weg naar de Maas ter breedte van 3/4 roede, waartegen deze erfgenamen in erfruil ½ morgen van een kleine aanwas uit de gemeente hadden ontvangen.

In 1615 verkochten Grietken Ronden, weduwe van Peter van Erckelantz, en haar kinderen Johan, Martin en Renier, mede krachtens volmacht door hun beide zusters Lisbet en Angnees voor burgemeester, schepenen en raad van Dordrecht gepasseerd, uit "hoeger kennelicker noet" een gedeelte van een goed te Belffent, die alde Rijt genaamd, aan Johan in gen Betaw en Immelen van Lan (= van Lom). De aankopers hadden reeds een gedeelte, terwijl de kinderen van wijlen Jacob van Lom te Roermond de andere helft hadden.
Tevens droegen Huibert in gen Huijs en zijn kinderen Catharina Anna, Claes en Johan hun gedeelte in dit goed over aan Johan in gen Betaw en Ummel.
In maart 1623 verkocht Peter van Vendloe met toestemming van zijn vrouw Mercken een boomgaard te Belfeld in de Rijdt aan Johan in die Betauwe en Immel van Lomme. In november van datzelfde jaar verkochten Wilhelm van Eijll, rechtsgeleerde, en Johan Heister, als gevolmachtigden van hun echtgenoten, zusters en broeders, te weten Jacob, Catharina en Elisabeth van Lom, hun gedeelte van de halve hof in de Rijdt te Belfeld gelegen eveneens aan Johan in die Beetauw en Ummell van Lom. In september 1625 beschudden Jan in die Betauwe en Ummell een plaatsje land met het boomgaardje te Belffen in de Rijdt gelegen.

Op 25 november 1651 droegen Niclaes in de Beduwe en Lindertgen de Laet, echtelieden, hun erfgoed te Belffelt gelegen, genaamd In de Alde Riedt, bestaande uit 4½ morgen akkerland loodrecht op de Maas gelegen, belast met jaarlijks olie aan de kerk van Belffelt, voor een bedrag van 1.900 gulden over aan Peeter op den Weijer en Grietgen van Kessel.
In 1661 werd het goed genaamd de Rijt in het kerspel Belffelt door het klooster Maria Weide te Venlo verkocht aan Wilms en Johanna Wolffers. Het klooster had deze goederen gekregen van Emerentiana Boermans, religieuze binnen het klooster. De andere helft van de hoeve was eigendom geweest van Niclaes in de Beduwe, oom van Emerentiana.
In 1690 droeg Peter Hendericx in bijzijn van de voogden van de minderjarige dochter genaamd Jacob, een zekere weerd of bemd gelegen te Belfelt tegen de Reijdt naast de akker van verkoper, met de korte zijden grenzend aan Hein Wolferts en de 'maese' van Jan Wolferts, met een erfdienstbaarheidsrecht naar deze weerd over de landerijen van verkoper, voor een bedrag van 480 gulden Venloos en een vertegenispenning van 1 rijksdaalder over aan Jacobus Ronck op den Steijl.

In 1712 verpandde Willem Heijnen huis, hof en boomgaard groot ongeveer 1 morgen, genaamd In de Rijdt, met beide lange zijden gelegen tussen de gemeinte en met de korte zijden grenzend aan Conrardt Wolffers, aan de eerwaarde heer Schuttiens, vicarius te Belfeldt. Van Conrardt Wolffers en Gerardt Heijnen leende Heijnen bovendien geld met als onderpand land met de korte zijden grenzend aan Jacq Ronck en de Rietter Bempden.
In 1737 droeg Hendrick Janssen 1/3 deel van een huis en ongeveer 5 morgen akkerland en bemd te Belfelt in de Oude Rijdt gelegen in erfruil over aan zijn broer Geurt Janssen. Trincken Heijnen, echtgenote van Geurt Janssen, en Gebel Heijnen, echtgenote van Hendrick Janssen, stemden in met de overeenkomst.

In 1758 verpandde Anna Heijnen, weduwe van wijlen Peter Beckers, haar huis en boomgaard te Belfelt gelegen in de Oude Ryth.

 

Rijter Bemden

Google Maps
Willem Heijnen, de eigenaar van de Rijt, leende in 1712 geld van Conrardt Wolffers en Gerardt Heijnen met als onderpand land met de korte zijden grenzend aan Jacq Ronck en de Rietter Bempden.
 

Rijtkampje

Google Maps

In 1627 verkochten Gerardt Houxs en Lenartgen land op het Rijtkempken gelegen aan Joest van Moeck en Aeletgen Meertz. In 1628 verkocht Goerdt Hoexs met toestemming van zijn vrouw Griet land genaamd het Rijtkempken, gelegen tussen de aankopers en Lenart Heilkens kinderen erf, met de korte zijden grenzend aan de openbare weg en aan de Schmoelen.

 

Rijversbeek

Google Maps

In 1718 bekenden Frans van Wetten en Eulitien Nissen dat zij geld hadden opgenomen van de eerwaarde vicarius Spee te Venlo met als onderpand huis en hof aan de Riversbeeck gelegen en alle landerijen te Belfelt en aan gen Loo rondom in de gemeente gelegen.
In 1736 verkocht Joannes Gilhous, mede namens zijn vrouw Margareta Stroucken, landerijen te Belfelt aan de Rijversbeeck gelegen aan Thomas Heijnen en Petronella Trines.

In 1740 werd een akte van huwelijksvoorwaarden getekend tussen schepen Thomas Heijnen en Wilhelmina Janssen. Om misverstanden te voorkomen, werden tevens afspraken gemaakt over de erfrechten van Thomas' kinderen uit zijn eerdere huwelijken.
Theunis en Catharina Heijnen, kinderen van Thomas Heijnen en diens vijfde echtgenote wijlen Peterken Trines, zouden in eigendom hebben het huis en bijbehorende landerijen afkomstig van hun moeder, met de kamp aan de Rijversbeeck gelegen.

In 1748 verkochten de borgemeester Willem Smeets en Anna Haenen een perceel bemd van de Nieuwe Erven aan de Rijversbeeke gelegen aan Willem Mingels en Geertruijdt Peters.

Benaming Rieversbeek voor de Aalsbeek bij de Leemhorst op een kaart van 15 april 1792. Van hieruit loopt de beek over Tegels grondgebied, om vanaf de Tegelse buurtschap Nabben weer de grensbeek te vormen tussen beide gemeenten.

 

Rijvershuis

Google Maps

Benaming Rievershuijs voor een woning op de Leemhorst bij een bocht van de Aalsbeek. De LEIJGRAAFWEG liep in 1792 nog door in de LEEMHORST, maar door de komst van de Streekweg en later de A73 is alles hier drastisch veranderd. Ook de lokatie van het Rievershuis verdween daarmee onder het tracé van de A73.

 

Rijversstraat

Google Maps

Benaming Vehe- en Riverstraat op een landmeterskaart van 15 april 1792, voor de grensweg met Tegelen, tussen Nabben en de Leemhorst.

 

RINGOVENSTRAAT

Google Maps
 
 

Ritskamp

Google Maps

In de OAT van rond 1842 zien we de benaming Ritskamp voor de percelen D 126 t/m 142, gelegen aan de westzijde van de BOLENBERGWEG tegenover de Reeakker.

Op het eind van de 19e eeuw verdween dit gebied onder fabrieksterreinen.

 

Roermondse Passage

Google Maps
In 1790 verkochten Wilhelmus van Diek en Johanna Driessen bouwland onder Belfelt gelegen met een korte zijde grenzend aan de Ruremontsche Passage.
 

RONCKENSTEINSEWEG

Google Maps

 

 
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 
© Loe Giesen, Reuver 1983-2015