Van Aalsbeek tot Grijze Paal - Toponiemen in Belfeld
 
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Dijk, de

Google Maps

In 1607 werd land verkocht in gen Dijck aan Lenartz Kempken in het Loeher Veldt. Op 2 april 1620 verkocht Adam Schloun, gevolmachtigde van Bernardt zum Putz en Catharin Bruelmans, land in de Deijcktt aan Jacob Schroeder en Mercken, echtelieden, en aan Johan an gen Valderen. Bij verdere overdracht zou Zum Putz de 12e penning ontvangen. Vervolgens verklaarde Johan an gen Valderen dat, omdat de "principale kauppenningen" van zijn moeder afkomstig waren, zijn aandeel na zijn overlijden op zijn voorkinderen zou vererven. In 1719 verpandden Jan Engelen en Barbara Waghens land op den Dijck gelegen.

 

Dijkbemd

Google Maps

In 1623 verkochten Jutt en Heinrixsken, kinderen van wijlen Jan Rivers, mede namens hun consorten een bemd in het broek genaamd Dijcks Baent aan Vestgen Custers.

 

Dijksweg

Google Maps

In of rond 1603 verkocht Peter Schmeetz met toestemming van zijn vrouw Grietgen een stuk land aan de Dhickswech gelegen naast Bonenbeckers land, met de korte zijden grenzend aan de Kirckwech en Buxshover land, aan Jacob der Schroer en Mercken, echtelieden.
Heinrick Peuckens en zijn vrouw Aeletgen verkochten in 1626 land in het Loherveldt gelegen tussen Mette Wagens en Heinrixsken Fullins, met de korte zijden grenzend aan die Schmaelen en aan de Dicksweech.
Bij een erfruil in 1648 droegen Gerardt Deckers en Trincken ongeveer 1 morgen huisplaats aen gen Loe gelegen tussen Toenissken Schroers en Hendrick Deckers voornoemd, met de korte zijden grenzend aan de openbare straat en de Deyxwech, over aan hun neef Hendrick Deckers en Encken.

 

DOUBENSTRAAT, HERMAN

Google Maps
 
 

DROSSAARDSTRAAT

Google Maps
 
 

Duifhuiskamp

Google Maps

Op 2 april 1620 verkocht Adam Schloun, rechtsgeleerde, krachtens volmacht van zijn schoonvader Bernardt zum Putz, raad van de keurvorst van Trier en Bourgondië, en Catharin Brevelmans, echtelieden, de Doufhaus Kamp groot ruim 3 morgen gelegen tussen de weg in het Loer veld en land van de kopers, met één korte zijde grenzend aan Bonenbecker's land, voor een bedrag van 100 rijksdaalder per morgen aan Heinrich Meertz en Berbe, ook echtelieden. Indien deze grond opnieuw zou worden verkocht, zou Zum Putz 8½ procent (de twaalfde penning) van de overdrachtsom ontvangen. Tevens verkocht Adam Schloun ruim 4 morgen genaamd den Groeten Kamp, gelegen tussen de Douffes Kamp, This Stroucken en Leistgensweg, aan Wilhelm Thrinens in gen Loe en Jacoba, echtelieden.
In 1735 verkochten Jan Meerts en Peter Boom, voogden van de minderjarige kinderen nagelaten door Lindert Meerts en Catharina Boom, land in het Leuwerveldt (lees: Gelooerveld) genoemd Duffens Kamp, groot ongeveer 2 morgen tussen Matthijs Boongaerts en de erfgenamen Jacob Blitterswijck gelegen en met beide korte zijden grenzend aan de openbare weg, aan borgemeester Willem Joosten en Hendrina Janssen.

 

Dulckensmorgen

Google Maps
In 1690 verpandde Hendersken Schreurs namens de gezamenlijke kinderen van Eercken Schreurs huis en hof aen gen Loo gelegen, 1 morgen akkerland genaamd Dulckens morgen en 1 morgen genaamd den Kerckmorgen aan Joannes Jacobi en Peter van Tijts.
 

DWARSSTRAAT

Google Maps
 
 
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 
© Loe Giesen, Reuver 1983-2015