Van Aalsbeek tot Grijze Paal - Toponiemen in Belfeld
 
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 

NASSAUSTRAAT

Google Maps
 
 

Nellemenkenkamp

Google Maps

De OAT van 1843 noteert tusschen de Kret Nellemenkenkamp voor de percelen A 639 t/m 648. Dit gebied ligt ongeveer tegenover het HAMARPLEIN, ten noorden van de JULIANASTRAAT.

Hoewel tussentijdse vermeldingen ontbreken, gaat de naam mogelijk terug op de familie Nellen.

Gisbert Nellen was in eerste huwelijk in 1705 in Tegelen getrouwd met Joanna Timmermans, die in 1730 in Belfeld overleed. Gijsbert behoorde in 1733 tot het Loher rot. In 1737 hertrouwde hij met Bertha Janssen. Gisbert overleed in november 1746, zijn weduwe in mei 1748.
Joost Nellen, mogelijk een zoon van Gijsbert, behoorde in 1733 tot het Broecker rot. Hij overleed in 1749 in Beesel.

 

Neringsveld

Google Maps
 
 

NIEUWERF

Google Maps

In 1574 is sprake van land in de Neien Erven gelegen tussen het goed van Wilhelm Jaspars en het gemeine broek; in 1588 wordt het gebied de Nie Erff genoemd. Op 31 mei 1602 verkocht Thisken, zoon van Lambert an gen Lhoe, het nieuwe erf aan Lem Follings en diens vrouw Mette. Peter, Dierick, Thijs, Emondt, Hendrixsken en Heinrich Fullings, broers en zussen van Lem Fullings, zagen af van hun erfrechten bij overlijden van Lem. In 1604 (z.d.) verkocht Gerhardt Buckems met toestemming van zijn vrouw Thrincken 2 morgen land in gen Neij Erff te Belfeld gelegen aan Heindrich Meertz en Berbken, echtelieden. Dit land werd vervolgens door Jacob, dochter van Mergen in gen Aldthaus, als naaste bloedverwant beschud. Rond 1610 verkocht Goerdtgen Fullings huis en hof in gen Neije Erven an gen Loe gelegen tussen Hendrichsken Fullings en de Schmeelen, verder grenzend aan de gemeente, aan Derick Fullings en Thrine, echtelieden.

In 1824 verklaarde Christoffel Dorssers, veldwachter van Belfeld aangesteld tot bescherming van de eigendommen van de gemeente alswel particulieren: 'gekomen zijnde in het gemeente Meerlebroek, ontrent de Nieuwerf, zag ik van verre, dat drie personen bezig waren om twee karren te bevrachten met vlincken of groezen gekapt in de strecken weiland gereserveerd voor het vee bij overeenkomst en door hooger gezag in de jaren 1551 en 1562 vastgesteld, deze drie personen naderende, bevond ik dat zij waren Matijs Siebers daghuurder alhier, Pieter Siebers en Mathijs Rijvers akkerlieden en voorlieden der karren woonachtig in Tegelen, alle naburen aan de Rijversbeek, hen te kennen gevende, dat zij in overtreeding waren, en dat zij volstrekt niet meer het gemeente weiland mogten verwoesten noch schade aanregten, wierd mij met de grootste onbeschoftheid geantwoord, dat de vlinken of groezen voor eerstgenoemden Matijs Siebers waren, waaruit eene dubbelde overtreeding te vermoeden is, zo als ook reeds de geruchten lopen, dat Matijs Siebers, groezen heeft gekapt en gemeentens weidens verwoest, en dat Pieter Sijbers en Matijs Rijvers eigenaars der karren, over en weer voor Matijs Siebers en voor hen zelfs invoeren, waaraf het tegenwoordige relaas heb opgesteld en gesloten den elfden dezer ten elf uren voor de middag'.

In 1713 werd een verklaring afgelegd door J. van der Mersche en zijn vrouw M.C. Bucken. Omdat de juffrouw M.A. van Afferden en haar broer S. van Afferden de goedheid hadden gehad om hun goederen genaamd de Crouwel en de Cockersen Hoven onder Sevenum in het ambt Kessel gelegen te verborgen aan hun schoonzoon Antonius F. van de Riet en Sibilla Elysabeth van der Merssche, stelden de oorkonders als tegenborg hun drie bouwhoven genaamd de Winckelhoff, de Hoff in gen Sant en de Hof de Nieuwe Erven genaamd, alle drie onder Belfelt in het ambt Montfort gelegen, om daarop indien nodig verhaal te mogen nemen.

In 1740 werd een akte van huwelijksvoorwaarden getekend tussen schepen Thomas Heijnen en Wilhelmina Janssen. Om misverstanden te voorkomen, werden tevens afspraken gemaakt over de erfrechten van Thomas' kinderen uit zijn eerdere huwelijken.
Peter Heijnen, zoon van Thomas Heijnen en diens eerste echtgenote wijlen Wilhelmina Verolimulen, zou vooruit ontvangen het huis in de Nieuwe Erve gelegen met aangehorende landerijen, tussen de bemd van Jacobus Smeets en het land van Joannes Knippenbergh.
Willem Heijnen, zoon van Thomas Heijnen en diens tweede echtgenote wijlen Catharina Dinghs, zou in eigendom hebben het nieuwe huis aan gen Loo gelegen.
Theunis en Catharina Heijnen, kinderen van Thomas Heijnen en diens vijfde echtgenote wijlen Peterken Trines, zouden in eigendom hebben het huis en bijbehorende landerijen afkomstig van hun moeder, met de kamp aan de Rijversbeeck gelegen.

In 1745 verklaarde Peter Smiets, weduwnaar van Gerdruijdt Tersteegen, dat hij al zijn rechten op de goederen te Belfelt gelegen, de Nieuw Erff genaamd, alsmede de landerijen in het Sant, samen groot ongeveer 16 morgen, zoals hij deze tijdens zijn huwelijk had aangekocht van Wilhelm Adriaen de Freneau, raad van het Hof van Gelderland, en Maria Anna van Afferden, echtelieden, en zoals genoemde De Freneau deze had ontvangen van de weduwe van wijlen de schepen en rentmeester Johan van der Merssen zoals nader vermeld in de koopakte door De Freneau gegeven aan Peter Smiets, had verkocht aan Willem Smiets en Anna Haenen.

 

Nieuwe Bemden

Google Maps

In 1622 verkochten Michel Rivers en Hein an gen Broeck samen met Wilhelm den Mullener, na een verkoop bij opbod, een huis met land in de Neije Benden in het Merlebroeck gelegen aan Gerardt an gen Broeck en diens vrouw Berdten.

Nieuwe Dijk

Google Maps
 

Nieuwekamp

Google Maps
In 1588 verpandde de weduwe Beelken van Hoemoet een stuk land op de Nuen Kamp gelegen aan Jan Emontz en Trijne an gen Olijmeulen. Een akte uit 1610 noemt opnieuw land op de Neuwenkamp gelegen.
 

Nieuwe Polders

Google Maps
In 1893 verkocht de gemeente Belfeld enkele percelen bouwland in de Nieuwe Polders.
 

Nieuwerveld

Google Maps
De OAT van het kadaster noteert rond 1842 de benaming Nieuwerveld voor de percelen A 517 t/m 616. De huizen in dit gebied waren eigendom van Jan Haanen uit Mulbracht (A 518), linnenwever Gerardus Ambaum (A 611) en en dagloner Willem Janssen (A 616).
 

Notengoed

Google Maps
Vullinck van Kessel Johanszoon en Vullinck en Godert van Kessel, vader en zoon, verkochten in 1463 hun goed, hoef, huis met kamp en boomgaard, genaamd Noetengoed aan den Loe (Geloo) in de dingbank van Beesel tussen goed van Jenken Gijsen en goed van Gijsken van der Haemert, aan Johan Buyck van Kessel. De akte werd op verzoek van oorkonders mede bezegeld door Vullinck van Kessel, oom en leenheer van het overgedragen goed, en Johan van Holtmolen. Naar de nieuwe eigenaar zou deze boerderij later Boxhof of Buxhof worden genoemd.
 

Nummers, de

Google Maps
In 1893 verkocht de gemeente Belfeld drie percelen land genaamd de Nummers.
 
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 
© Loe Giesen, Reuver 1983-2017