Van Aalsbeek tot Grijze Paal - Toponiemen in Belfeld
 
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 

Haalstraat

Google Maps

In 1435 verkocht Mechtelt van der Heze een grondrente van 6 malder en 2 summer rogge ten laste van een perceel akkerland en een weiland aan de Maas en ten laste van hout en hooigewas op de Hoelrestraeten, alles gelegen te Overtegelen op de Beke in het gericht Beesel, aan Willem Woest en Merrie. Rond 1600 verkocht Heinrichsken Lemmen met toestemming van zijn vrouw Jenne 2 morgen land in het Loeherveldt gelegen naast de kinderen van Thiss van Belffent, met de korte zijden grenzend aan de Haelstraet en land van Bouxhof, aan Peter Korvers en Thrijne, echtelieden.
In 1627 beschudde Wilhelm Naelens van Tiegelen een oud huis gelegen aen gen Haelstraete te Belffen.

 

Hagedoorn, aan de

Google Maps
In 1719 verpandden Jan Engelen en Barbara Waghens land aan de Hagendoeren gelegen. In 1766 ruilde Jan Joosten land gelegen nabij de Haegen Dooren naast Jan Schreurs tegen land elders.
 

Halte, de

Google Maps
In 1890 verkochten de erfgenamen van Peter Derks dennenhout bij de Halte. Vermoedelijk wordt hiermee het latere treinstation bedoeld. In de zomer van 1892 werd begonnen met werkzaamheden om de halte tot station te verheffen. De grond voor de bouw van het station moest gratis worden afgestaan door de gemeente, die bovendien tien jaar lang fl. 500,- of eenmalig fl. 7.000,- moest storten. In september 1893 werd ministeriële goedkeuring gegeven aan de plannen. De kosten werden beraamd op ruim 10.000 gulden en op 9 januari 1894 vond de aanbesteding plaats. Het werk werd gegund aan aannemer Peeters uit Roermond, die meteen begon met de werkzaamheden, en op 12 februari werd de overeenkomst tussen gemeente en de staatsspoorwegen officieel vastgelegd. De bijdrage van de gemeente was toen overigens teruggebracht tot een bedrag van fl. 1500,-.
 

Hamar

Google Maps

Foto: Loe Giesen

In 1615 voerde Bernard zum Putz een proces tegen de magistraat van Roermond inzake een opslag of stapel, die hij had op zijn hof genaamd Borckshof te Belfeld. Burgemeester, schepenen en raad van de stad Düren oorkondden dat Bernhardt zum Pütz, licentiaat in de rechten en keurvorstelijk geheimraad van aartshertog Albert te Trier, een hof in ghen Lohe onder Belfeldt bezat, Bückshoff genaamd, eerder eigendom van Bernards vader en grootvader, resp. wijlen Sieger zum Pütz en Johan zum Pütz, beiden oudburgemeester en schepenen te Düren. Tot deze hof behoorde sinds mensenheugenis een 'aussladungh an der Masen, der Hammer geheissen', waar kolen, mergel, kalk, leisteen en andere goederen vanaf de Maas werden verladen. Door de onzekerheid van de (Tachtigjarige) oorlog was deze hamar geruime tijd niet gebruikt. Vanaf de 'Buckshoff Hammer' liep een weg van de Maas door het dorp in ghen Lohe, de Vihestrass genoemd, die met een aparte slagboom werd afgesloten door de bewoners van Bockshoff. De eigenaren hadden voor het gebruik van deze hamer altijd 4 oude stuiver betaald aan de rentmeesterij van het Huis Montfort en betaalden deze nog steeds. Het verbod op overslag door de magistraat van Roermond werd dan ook weersproken. De losplaats lag op Gelders gebied, niet ver ('einen musquettenschuss') van de Stiell (Steijl), die op Guliks gebied lag.

Op 11 juli 1617 reisden ritzburgemeester Creyaerts en jonker Hospusch vanuit Roermond naar de Hamer tegenover Baarlo te Belffent om een opslag van kolen te controleren van Geerken aen gen Broeck alias Leghuyser; zij vonden 24 hopen grote kolen van elk 7 gangen en lieten deze in beslag nemen. Geerken liep de heren naar Beesel na en vroeg hen om genade; hij zei dat hij niet had geweten dat dit niet mocht. Door tussenspraak van jonker Casper van Merwick van Kessel en jonker Arnold van Dursdaill van de Spieker in Reuver werd hem zijn fout vergeven op voorwaarde dat hij hun maaltijden zou betalen plus tien gulden boete. Geerken bracht uiteindelijk met pijn en moeite 9 gulden en 12 stuiver bij elkaar.

 

HAMARPLEIN

Google Maps
 
 

Haver, de

Google Maps
In 1660 verkocht Johannes Sigimundus de Pudtz, jonkman, als enige erfgenaam van wijlen Jan Jacques de Pudts en Catharina van Aggelen, echtelieden, land bij de Hoeverstraete achter Bucxhoff gelegen tussen Hendrick Giesen en de openbare weg, met de korte zijden grenzend aan Hendrick voornoemd en Jan Waegens, eerder onder Bucxhoff behorend, plus ongeveer ½ morgen akkerland genaamd den Haever, aan de Maas gelegen tussen de Melgerstraet en de gemeinte, met de korte zijden grenzend aan Seger den Smiet en Jacob in den Middel, belast met jaarlijks 2 vat haver aan Merwijck, voor een bedrag van 733 gulden Venloos aan Hendrick Linderts.
 

Heerbaan

Google Maps
Eind 17e eeuw vond de verkoop plaats van de goederen van Geerken Wolfarts, te weten huis, hof en landerijen tegenover de kerk in Belfeld langs de Venlosche Herbaen gelegen, plus gronden in o.a. de Graefacker, het Leydvelt en het Eickschip.
 

Heerweg

Google Maps

In 1628 verkochten Dierich van Heinsbergh en Angenees Steelenbaegh morgen land in het Kleuherveld gelegen tussen Geritgen aen gen Lohe en Heinrich in gen Betauwe, met een korte zijde grenzend aan de Heerweg, aan Peter Wolffers en Marie Hanen.

 

Heerleakker

Google Maps

Johan van Holtmolen en Christina van Holtmolen, echtelieden, en Otto van Holtmolen verklaarden in 1438 dat, aangezien Emont van Oevertyegelen hen de smalle tienden te Tegelen, Overtegelen en aen gen Loe verkocht had, het erf van Emont op de Heerleacker aan gen Loe vrijdom van smalle tienden zou genieten. Voorts verklaarden zij in de kerk van Tegelen een eeuwig brandende lamp te zullen onderhouden en voor die van Tegelen, Overtegelen en aan gen Loe een beer te zullen houden.

Rond 1574 verkochten Lehen Giesen en Wilmes Gisen an gen Loe, kinderen van schepen Geisken an gen Loe, ongeveer 3½ morgen land in het Loerfeldt gelegen tussen de erfgenamen van Jan an gen Ende en de erfgenamen van Peter Emontz, met de korte zijden grenzend aan landerijen van Bouxhof resp. Mentzhof, de Heracker genaamd.

 

Heerstraat

Google Maps
In 1604 verkocht Peter Claessen uit Vendloe met toestemming van zijn vrouw land in het Loer Feltt gelegen tussen Thiss van Belffen en 'Haeger kinder erff', met een korte zijde grenzend aan de Heerstraett, aan Heindrich Lemmen en Jenne, echtelieden.
 

HENDRIKSTRAAT, PRINS

Google Maps
 
 

HERMENSSTRAAT, PASTOOR

Google Maps
 
 

HEUVELWEG

Google Maps
 
 

Hoenderkamp

Google Maps

Op een kaart uit 1793 wordt de Limitpfahl am Eik des Hühnerkampes genoemd.

 

Hogeweg

Google Maps
In 1604 verkocht Heindrich Leijsten met toestemming van zijn echtgenote land aan den Herwege en aan den Hoegenwege gelegen aan Steven op den Bakenbosch en Griedtgen.
 

Hollandershuis

Google Maps
In 1661 verkocht Jan Fullingh namens de gezamenlijke erfgenamen van Emondt Fullincx een stuk land genaamd Tijskens Morgen, gelegen in het Loijervelt tussen Jan Waegens en Hollenders erf, met de korte zijden grenzend aan de Craenacker en de weg, aan Gerart Peeters en Jacoba Bongars. In 1664 overleed in Belfeld Catharina Hollenders en op 7 januari 1668 ook Petrus den Hollander.

Hondsboekelsweg

Google Maps

In 1540 verklaarde Wylm Hompes dat hij en zijn vrouw Jutthe 40 Hornse guldens hadden geleend van Wylm van Spitsell en diens vrouw Barbara met als onderpand het 1/3 deel van een stuk akkerland aan den Loe gelegen, den hougen boekell genaamd.
In een leenregister van het huis Holtmeulen lezen we: "Zu gedencken dat Henrich Gissen kinder aen dem Loe behandt seint aen alsulchen landt als sie aen dem Hoensboeckel haven liggen. darvan sie jarlix geben ein zinspennungh anno 1555."
Een delingsakte uit 1605 noemt land genaamd den Hontsboeckel aent Loe, de Lange Camp en het wyhe erff, schietend aan het broek. Rond 1610 is sprake van de Hunsbeuckelswegh, terwijl ook een leenregister van kasteel Holtmeulen de Honsbuchel in 1619 noemt.

Foto: Loe GiesenOp 2 april 1620 verkocht Adam Schloun ruim 2 morgen land genaamd de Heutzbuchel, gelegen tussen de Heussbuchelsweg en land van Jan Peerkens en Heinrichsken Lemmen, aan Wilhelm Thrinens in gen Loe en Jacoba, echtelieden. In 1628 werd land aan de Honssbeuckel gelegen verkocht.

Op de kadastrale minuutplans (sectie A) staat de Hondbeukelsweg aangegeven vanaf het Witveld via de toenmalige kapel (gesloopt en verplaatst bij de aanleg van de spoorlijn) naar de Veestraet. Dit betekent dat ook de weg genaamd KAAL OOR deel uitmaakte van deze weg.

 

Hopperbemd

Google Maps
De OAT van rond 1842 gebruikt de benaming Hopperbemd voor de percelen C 153 t/m 157.
 

Hopperskamp

Google Maps
In 1817 verkocht Petronille Kraanbreukers, ongehuwd wonend te Belfeld, een stuk akkerland de Hopperskamp genaamd, afkomstig van wijlen haar moeder Jeanne, aan Conrard Meerts en Marie Catherine Niemans te Belfeld.
 

Hoppert

Google Maps
In 1742 verkochten Peter Janssen en Gebel Heinen twee nieuw ontgonnen ('aengegraevene') bemden waaronder 91 roede aan het Hoppert gelegen naast de gemeente.
In 1755 verkochten Reijner Olers en zijn vrouw Helena Gerits twee percelen in de Nieuwe Erve, te weten een perceel baendt in 't Hopert gelegen naast borgemeester W. Joosten en een perceel akkerland in de Hover Bergen gelegen naast Theodorus Smeets.
 

Hosterkamp

Google Maps
De OAT van het kadaster gebruikt de naam Hosterkamp voor de percelen A 400 en verder. Het supplement noemt perceel A 958 als Holsterkamp.
Hier lag rond 1842 enkel het huis van radmaker Jan Heggers, in 1794 geboren als zoon van Stephanus Heggers en Eleonora Peeters. In 1825 was hij gehuwd met Maria Catharina Wolters uit Bracht.
 

Horsterberg

Google Maps

 

Twan Ernst: 'De Nord ziene pool'. De fabriek van Nicolaas Hekkens op de Horsterberg in Belfeld. In: Jaarboek Maas- en Swalmdal 19 (1999).

 

Houbenkamp

Google Maps

In 1611 droeg Hein Hanen met toestemming van zijn vrouw 2 morgen land te Belffen op Houbenkamp naast de openbare straat gelegen in erfruil over aan Johan Ehemontz en Thrijne, echtelieden.

 

HOUTSTRAAT

Google Maps
 
 

Hoverbergen

Google Maps
In 1755 verkochten Reijner Olers en zijn vrouw Helena Gerits twee percelen in de Nieuwe Erve, te weten een perceel baendt in 't Hopert gelegen naast borgemeester W. Joosten en een perceel akkerland in de Hover Bergen gelegen naast Theodorus Smeets
 

HOVERHEIDEWEG

Google Maps
Foto: Loe Giesen
 

Hoxkamp

Google Maps
De OAT uit 1843 geeft de naam Hoxkamp aan het perceel D 539, eigendom van rentenier J.J. Ronck uit Tegelen.
 

Huisakker

Google Maps

In de OAT van 1843 zien we de benaming Huisacker voor de percelen D 165 t/m 200. In dit gebied lag enkel het huis van landbouwer A. Jentjens (D 181, ongeveer hier ligt nu een privézwembad).

Foto: Loe Giesen

 

Hutten van Egypte

Google Maps

In de OAT van 1843 wordt de benaming Hutte van Egypte gegeven aan de percelen D 726 en 727. Hier woonde toen dagloner Jan Schouren (D 726).

 

 

 

 
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 
© Loe Giesen, Reuver 1983-2018