Van Aalsbeek tot Grijze Paal - Toponiemen in Belfeld
 
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 

KAAL OOR

Google Maps
 
 

Kamperwei

Google Maps

In 1893 verpachtte her gemeentebestuur van Belfeld 7 percelen bouw- en weiland genaamd de Kamperwei. In 1938 verpachtte de Gemeente Belfeld 176 percelen bouwland, o.a. gelegen bij de Kamperwei.

 

KAPELWEG

Google Maps
Foto: Loe Giesen

KERKBERG

Google Maps

In 1630 verkochten Johan Bonenbeckers en zijn vrouw Naelen een stuk land gelegen tussen de Kirkberge gelegen aan hun (schoon)ouders ritmeester Gerart Junckbloett en Catharina. In 1646 droeg Hendrick Gijsen bij een erfruil land aan de Kirckbergh over aan Linnardt aen gen Eijndt.

Volgens de OAT van rond 1842 bestond de Kerkberg (perceel A 669 en 671) slechts uit heide in eigendom van de gemeente.

 

KERKHOFWEG

Google Maps
Het eerste kerkhof van Belfeld lag bij de verdwenen kerk tussen de Maas en de RIJKSWEG. In 1628 verkocht Heinrich Rivers met toestemming van zijn vrouw Jutte een stukje moesgaard te Belffen gelegen tussen de moeshof van de pastorie en het erf van Geerdtgen Custers, met de korte zijden grenzend aan het erf van de kinderen van heer Hanen en aan de straat naast het kerkhof, aan Heinrich Wolffertz en Heilken.
 

Kerkmorgen, de

In 1690 verpandde Hendersken Schreurs namens de gezamenlijke kinderen van Eercken Schreurs huis en hof aen gen Loo gelegen, 1 morgen akkerland genaamd Dulckens morgen en 1 morgen genaamd den Kerckmorgen aan Joannes Jacobi en Peter van Tijts.
 

KERKSTRAAT

Google Maps
 
 

Kerkweg

Google Maps

In het slecht leesbare beleid van juni 1696 lezen we: "Tegens d'erve van Marten in de Betouw van den Kerckbergh aff tot aen de Mergelstraet den Kerckenwegh doorgaens niet breet genoegh, alwaer diverse sijn geërfft, welcke de schepenen moeten de..., vermits niet wiste wie aengaen, ende voorders tot ... Meulenbeeck de voors. herbaene niet breet genoch. Den bovensten wegh van den Kerckbergh af tot in de Veestraet tegens d'erve van Merten in de Betouw ... d'erffg. ... den wegh niet breet genoch. Het valderen int selve straetjen, raeckende Illis Janssen den eenre ende dat andere Harmen Curvers, niet opgehangen."

In 1768 verkocht de schepen Joes Schreurs een perceel houtgwas gelegen tussen de Kercken Wegh van Geloo naar Belfelt enerzijds en de gemeente anderzijds.

 

KERSPELSTRAAT

Google Maps
 
 

KESSELSSTRAAT, BURGEMEESTER

Google Maps
 
 

Kis, de

Google Maps

Benaming de Kis (landmeterskaart 15 april 1792) voor het huidige Kaal Oor.

 

Kleidal

Google Maps

Benaming Kleydael of Kley dell voor een laagte tussen grenspalen 432 en 433 op kaarten uit 1792 en 1793 op Duits grondgebied.

 

Klein Broekje

Google Maps
In 1742 verkochten Peter Janssen en Gebel Heinen twee nieuw ontgonnen ('aengegraevene') bemden in het Kleijn Broecksken gelegen tussen de bemd van Jacobus Canoij en wijlen Henrick Willems met de korte zijden grenzend aan de heide en de erfgenamen Jacob Erckens.
 

Kleine Hoeve

Google Maps

De Kleine Hoeve lag vroeger enkele tientallen meters ten westen van de REUVERWEG. Ze was vermoedelijk vanaf de stichting verbonden aan de Onderste Hof, die vanaf de 15e eeuw in handen was van het Kruisherenklooster in Roermond. Door de eeuwen heen kende de hoeve veel verkopen maar ook delingen, waardoor de geschiedenis complex is, zoals dat vaak is bij oude boerderijen.

In 1528 werd Lenart Markoff de Jonge na betaling van dubbele tijns door de Kruisheren te Roermond beleend met de Cleyne Hoeve te Offenbeck gelegen. Joest van Brempt werd in 1562 na betaling van dubbele tijns beleend met de Cleyne Hoeve te Offenbeck. In 1596 werd jonker Derick Westrum (alias van Lom) leenman van de Kleine Hoef, leengoed van de Kruisheren te Roermond.

In 1605 (z.d.) werd de hoeve gedeeld. Daniel Beeck verkocht toen de helft van de Kleine Hoefe aan Adam Daemen, burger te Venlo. De koper was de 12e penning verschuldigd aan het Kruisherenklooster te Roermond. Op 4 november 1621 kreeg Isebrant Prenth van het Hof van Gelder toestemming om twee boerderijen te Belfeld te belasten met een hypotheek. Het goed was in het begin van de 17e eeuw gedeeld; Adam Daemen, burgemeester te Venlo, had een helft, jonker Prentt de andere helft.
Adam Daemen, burgemeester te Venlo, betaalde in 1623 de cijns van de Kleine Hoeve te Belfeld aan de Kruisheren te Roermond. Later werd deze cijns gedeeltelijk betaald door de rechtsgeleerde Roemer, scholtis te Venlo, en jonker Van der Voort.
Op 4 mei 1646 werd jonker Willem Bisschops, krachtens brief van de drossaard d.d. 1 mei 1646, door de landschrijver van het ambt Montfort geërfd in het 1/3 deel van zowel de Groote Hoeve als de Kleine Hoeve met toebehoren. Volgens het archief van de kruisheren werd Pater Paulus Reineri, prior van het Kruisherenklooster te Roermond, in 1670 beleend met de Kleine Hoeve.
Op 27 mei 1680 werden de goederen van Willem Bisschops en diens dochter, met name de boerderij genaamd de Cleijn Hoeff onder Belfelt, bij openbare verkoop bij opbod op gerechtelijk bevel verkocht. De boerderij, op dat moment gepacht door Claes Janssen, werd gekocht door Egbertus Duijckers. De 12e penning werd een half jaar later betaald door Duijckers' schoonzoon mr. van Aerssen, rentmeester van Venlo. Kennelijk wilde het klooster schoon schip maken. Roemer, scholtis te Venlo, betaalde in 1683 zijn aandeel in de achterstallige cijns van de Kleine Hoeve over de afgelopen 26 jaar tot en met 1682, evenals Jan van Aerssen van zijn ¼ deel. Het ¼ deel ten laste van jonker Voort over deze periode was nog niet voldaan. In 1686 voerde Van de Voort een proces tegen Van Langenacker (namens het klooster Mariawee te Roermond) over de Cleyne Hoeve. In 1687 deden schepenen en regeerders van Belffelt een brief uitgaan naar jonker Voort en anderen wegens achterstallige contributies en schattingen.
In 1690 werd ¼ deel van de Kleine Hoeve door het gerecht te Beesel ten laste van jonker Voort openbaar verkocht aan het nonnenklooster Mariawee. Dit deel werd vóór december 1696 overgenomen door de kruisheren.

Blijkens akte uit 1741 was de hof genaamd de Kleijn Hoef geheel afgebrand. Eigenaresse Juliana Magdalena Roemer had haar helft op 29 juni 1741 overgedragen aan P.A. Petit, kanunnik in de kathedraal te Roermond, voor een jaarlijkse pacht van 3 malder rogge. Aan de gemeente schreef de verkoopster Romers de Stalbergh enkele dagen later "hoe dat sij het ongeluck gehadt hebbende van haer huys genoempt de Cleene Hoeve mit stallingen ende schuyre onder Belfelt gelegen door den brandt te verliesen, ende niet van intentie wesende het selve op te timmeren".
In 1744 stelde Petrus Antonius Petit, kanunnik van de kathedrale kerk te Roermond, zijn bouwhof onder Belfelt gelegen genaamd de Kleyne Hoeve, bestaande uit huis, hof, schuur, stalling, bouwland, bemden en houtgewas, groot 58 morgen, als borg voor een geestelijke titel. De kanunnik verklaarde dat hij ongeveer eentiende deel van de gemeente bezat.

In 1756 verkocht Joes Joseph Huberts, burger en inwoner van Venlo, mede krachtens volmacht van zijn echtgenote Maria Frencken, de helft van een bouwhof te Belfelt genaamd de Kleyn Hoef, gelegen tussen de erven van de Kruisheren van Roermond enerzijds en de Kleyn Hoeve van de erfgenamen Petit anderzijds, voor een bedrag van 150 specie pattacons aan Joes Zeetsen en Clara Stevens. Deze helft omvatte ongeveer 10 morgen landerijen en bemden waarvan ongeveer 3 morgen tiendvrij. Nog diezelfde dag verpandden de nieuwe eigenaren de boerderij.

In 1760 verklaarde borgemeester F.H. Petit dat hij zijn hof genaamd de Cleene Hoeve met huis en schuur, akkerland en bemden gelegen te Belfelt had verkocht aan Peter Driessen en diens echtgenote Catrinna Geerits volgens verdere voorwaarden vermeld in de voorlopige koopakte opgemaakt te Cleve.

In de OAT van 1843 worden de gebouwen op perceel D 1098 aangegeven als eigendom van schepen A. Peeters uit Tegelen en zijn vrouw, terwijl landbouwer Willem Joosten uit Beesel eigenaar is van D 1099. In 1877 boden de weduwe en kinderen Korsten huis, schuur, stal etc. aan de Klein Hoof gelegen (D 1535 en 1536) te koop aan. Op 11 november 1897 verkochten de erfgenamen van Arnold Joosten huis, stal, schuur, tuin, bouw- en weiland de Kleine Hoeve (D 1558, 1559 en 1560) met bijbehorende landerijen.

 

Kleinhoeverveld

Google Maps

Het Kleinhoeverveld is het gebied ten westen van de Gaesbeek tussen de Grote Hoeve in het noorden en de Schelkensbeek ik het zuiden. De landbouwgronden werden in het oosten begrensd door de woeste gronden van de Hoverheide.

Tegenwoordig behoort dit gebied tot de uitgestrekte boomkwekerijen van Dieter Lappen, die vanuit Kaldenkirchen (D) een gigantisch bedrijf exploiteert.

 

KLEISTRAAT

Google Maps
 
 

Klootje, het

Google Maps
In 1630 verkochten Johan Bonenbeckers en Naelen land genaamd het Kloetgen, dat eertijds had behoord tot Menshoff.
 

KOELESWEG

Google Maps
 
 

Koestraat

Google Maps
 

Koeweide

Google Maps
In 1893 verkocht de gemeente Belfeld gras in de Koeweide in het Meelderbroek.
 

KONINGINNEPLEIN

Google Maps
 
 

KORTEWEG

Google Maps
Deze weg vormt in grote lijnen de westelijke grens van de Malbeckerkamp.
 

KOZAKKENBERG

Google Maps
 

Krekelberg

Google Maps

Foto: Loe Giesen

In de OAT van rond 1842 wordt de benaming Krekelberg gebruikt voor de percelen D 260 t/m 304.

 

Krekelbergsheide

Google Maps

In de OAT van ongeveer 1842 zien we de benaming Krekelbergsche heide voor de percelen D 999 t/m 1005.

Wiel Luys: Een Romeinse pannenoven van het 30e legioen te Belfeld. In: Jaarboek Maas- en Swalmdal 2 (1982).

 

Kret

Google Maps

Het toponiem het Kret komt ook elders voor. Het woord 'kret' had vroeger meerdere betekenissen. Zo was het volgens het Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal van Calisch en Calisch uit 1864 het achterstuk van een wagen of rijtuig. Kret was ook een oud woord voor een enkelspan waarmee een paard of os voor een boerenkar of koets kon worden gespannen.

De OAT van het kadaster vermeldt rond 1842 de benaming Kret voor de percelen A 619 t/m 638.

 

KROMME HOOK

Google Maps
 
 

Kruisstraatje

Google Maps
In 1618 verkocht Willem Engelen met toestemming van zijn vrouw Lisken ongeveer 2 morgen land te Belffen gelegen, genaamd de Langen Kamp, tussen de Heerstraet en Johan Hanen, met de korte zijden grenzend aan het Crutzstraetgen en Derick Willemsen, voor een bedrag van 296 gulden aan Wilhelm den Muller en Beelken, echtelieden.
 

Kurstjensbos

Google Maps

In ... vond A.Colbers in het Kurstjensbos een bronzen hielbijl. Hielbijlen zijn kenmerkend voor de Midden-Bronstijd (ca. 1500-1000 v. Chr.). De vindplaats, in het Meelderbroek, was zeker vroeger zeer moerassig en ongeschikt voor bewoning. Mogelijk is de bijl achtergelaten als offergave.

Wiel Luijs: Archeologische vondsten en opgravingen in Beesel-Reuver-Belfeld-Swalmen (1982-1986). In: Maas- en Swalmdal 7(1987), blz. 94-112.

 

Kwakvors, de

Google Maps

Dit een van de Belfeldse toponiemen die helaas is verdwenen. Quakvors was de naam voor het gebied ongeveer begrensd door TEGELSEWEG, VENWEG en LEIJGRAAFWEG. In de noordhoek van dit gebied ligt tegenwoordig de rotonde bij de BOXHOVERWEG. Een herkenningsteken in de vorm van een kikker zou op deze rotonde dan ook niet misstaan, zoals ook bij De Klok in Reuver gebeurde.

De OAT van het kadaster noteerde in 1843 de benaming Kwakvorst voor de percelen A 446 t/m 459. In het gebied lagen de bakhuizen van de erfgenamen Peter Mathijs Wolters en burgemeester Joannes Kessels. Het supplement vermeldt onder perceel A 957 dat hier het huis stond van de erfgenamen Peter Mathijs Wolters.

 
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 
© Loe Giesen, Reuver 1983-2017