KRONIEK VOOR BEESEL, BELFELD EN SWALMEN - 1790-1799

laatst opgeslagen: maandag 29 april 2024

© Loe Giesen, Reuver 1983-2024

 

1790

2 januari 1790

binnen Bezel

BEESEL - Verkoop akkerland.

Joannes Peters en Getru Vosbeek, echtelieden, verkopen twee stukken akkerland, te weten:

-   ongeveer 2½ morgen genaamd de Hassels Camp, tussen de gemeente enerzijds en Gerard Janssen en Mathis Wijhers gelegen [smabers-5-128];

-   ongeveer 5 vierdel in de Eijffelt gelegen, tiendvrij, tussen Jacop Bongers de Jonge en de kinderen van wijlen Peter de Loeij,

voor een bedrag van 863 gulden Cleefs aan Joannes Aartz, ongehuwd ('jonkman'). Diens vader Geradus Aartz zal het vruchtgebruik ('de togt') behouden voor zolang hij leeft of dit wenst te bezitten. Verkopers machtigen toonder tot de gerechtelijke overdracht.

Getuige: P. Meuter.

-         Ten overstaan van J. Pollart, landscholtis van het ambt Montfort, Peter Meuter en Gerard Goossens, schepenen, draagt de medeschepen Leon. Janssens de goederen op 18 januari 1790 namens de verkopers over aan de aankopers.

RA Limburg, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 39 fol. 177vs-178.

 

3 januari 1790

BEESEL - Overleden voor de middag: Joanna Dorssers [ged. Beesel 17-8-1740, dr. van Wilhelmus Dorssers en Joanna Lenaerts], oud ongeveer 50 jaar, echtgenote van Rutgerus Rutten [geh. Beesel 11-7-1780, overl. ald. 7-5-1792]. Begraven 4 d.a.v.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel deel 2 fol. 145.

 

4 januari 1790

VENLO / BEESEL - Proces door Cerfontaine & Robert, bankiers te Luijk en beslagleggers (‘arrestanten’), tegen Hendrick Joosten, schepen te Besel en Belfelt, en Joannes Houba. Het Hof gelast partijen om de volgende dag voor raad De Wael te worden gehoord.

Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 611, verfilming 117/198.

 

zaterdag 16 januari 1790

BELFELD - Overleden rond 16.00 uur: Catharina Sijberts [ged. Belfeld 27-9-1784], dr. van Cornelius Sijberts [en Hendrina Stroucken], oud 5 jaar; begraven 18 januari d.a.v.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 209vs.

 

18 januari 1790

BEESEL / BELFELD - Benoeming voogdij.

Ten overstaan van J. Pollart, landscholtis van het ambt Montfort, Hendrik Joosten en Gerard Gosens legt Peter Mingels de eed af als voogd van de minderjarige kinderen nagelaten door wijlen Gerard Gipmans.

RA Limburg, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 39 fol. 176vs. Voor verantwoording voogdij zie 5-9-1791.

 

18 januari 1790

BEESEL / BELFELD - Benoeming voogdij.

Ten overstaan van schepen Frans Heldens en landschrijver P. van der Leeuw wordt Martinus Lina beëdigd als voogd van de minderjarige kinderen van wijlen Teunis Michels.

RA Limburg, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 39 fol. 177.

 

18 januari 1790

BEESEL / BELFELD - Beheer voogdij.

De medeschepen Hendrik Joosten wordt door het gericht van Besel en Belfelt gecommitteerd om namens de kinderen nagelaten door wijlen Puts Drikkes [sic] als hun voogd de scheiding en deling bij te wonen van de goederen van hun ouders onder Belfelt gelegen.

RA Limburg, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 39 fol. 177.

 

22 januari 1790

VENLO / BEESEL - Onderhoud St.-Lambertuskapel.

Proces door de gezamenlijke tiendenaren van Bezel tegen kapelaan G.J. Knippenberg. Eisers verzoeken het Hof om gedaagde te gelasten “de dik gemelde St. Lamberts capelle onder het kerspel Bezel geleegen voor eerst na behooren te doen repareeren, voor zoo verre hij tijdens van het genot der inkomsten van ’t beneficie daartoe volgens de fondatie brief verpligt was geweest en het de zelve hadde genegligeert, zullende deselve alsdan bij vervolg door de supplianten worden onderhouden”, dan wel de kapel op kosten van de kapelaan te laten repareren. Volgt een beschrijving van de toestand van de kapel.

1. “den thooren der capelle zoo omtrent houdwerck als leijen beneffens de balken die boven den zolder liggen daar den thooren ten deele op stont, na behooren respective te doen repareeren en des noods restaureeren.”

2. “Op het dak van ’t choor in plaats der manqueerende gebrooke en geborste pannen anderen te doen leggen en dezelve na vereijsch te doen poppen of insmeeren, mitsgaeders den zolder daar onder na behooren te restaureeren en des noods te vernieuwen.”

3. “Het dak der capelle ook behoorlijk digt te doen maken en repareeren en de zolder te restaureeren en des noods te vernieuwen.”

4. “de scheuren en barsten in de muuren en vooral in den gevel tusschen de capelle en het choor te doen repareeren en na behooren toe te maken.”

5. “De pijlaaren behoorlijk te doen ondervangen en insmeeren,”

6. “De afgevalle pleijster kalk nae behooren te doen bijpleijsteren.”

7. “De capelle geheel te doen witten, en dit alles des noods onder opsigt van een of meer onpartijdige bouwmeesters daartoe bij desen Hove te committeeren, of op alzulke andere wijze als men na gesteltenisse van zaake zoude vinden te behooren.”

Het Hof oordeelt de eerste vijf punten uit de eis niet ontvankelijk, dat de kosten van het zesde punt door partijen moeten worden gedeeld en veroordeelt gedaagde “ontrent het sevende point de capelle geheel te doen witten.”

Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 611, verfilming 117/198.

Dit archiefstuk wordt niet genoemd in Jan Ickenroth, Van St.-Lambert’s Capelle tot St.-Lambertuskapel. In: Maas- en Swalmdal Jaarboek 3 (1983), blz. 23-41

 

vóór 23 januari 1790

Z.P. - Gehuwd: Emericus Josephus de Lutz [chevalier, hofraad, overl. Roermond 11-5-1792, zn. van Joannes Michael Silvestrus de Lutz en Joanna Rosa Rumerin] en Maria Dorothea de van der Schueren [de Vanderschueren, Van der Schuren, geb. Brussel, overl. Beesel 8-6-1816, oud 63 jaar (aangifte door de landbouwers Pierre Claessen en Guillaume Smits als naburen)].

Uit dit huwelijk:

1.       Sophia Maria Philippina Emerentiana de Lutz, geb. en ged. Roermond 23-1-1790 (get. bisschop van Roermond / Jacobus Josephus Lutz, vaandrig, en Catharina Dorothea de Vanderschueren / markiezin van Hoensbroek geb. Heyden), overl. Beesel 11-10-1860. Tr. 1) Beesel 21-11-1816 met Joannes Josephus Antonius de Pollard; 2) Beesel 5-8-1841 met Joannes Ludovicus Arnoldus Soiron.

2.       Cresentia Francisca Eugenia de Lutz, geb. Roermond 13-9-1791 (get. Franciscus Lotharius van en tot Hoensbroeck / Joannes Baptista de Vanderschueren, luitenant van het 1e regiment van Oranje Nassau, en Crescentia van Ottingen Spielberg, vorstin van het kapittel van Thorn / Euphemia Cornelia Wilhelmina de Vanderschueren), overl. ald. 25-2-1793.

3.       Maria Ludovica Barbara Leandrina de Lutz, geb. Roermond 27-4-1794 (get. Petrus de Vanderschueren, pastoor te Aldekerk / Simon de Vlodrop en douairiere Dombroeck de Supplet geboren De Vanderschueren uit Brussel / Catharina de Vanderschueren), overl. Roermond 24-5-1794.

Voor aankoop land te Beesel zie 14-5-1792. De weduwe De Lutz huurde op 9-8-1806 een huis te Beesel. Voor haar nalatenschap zie 5-4-1817.

 

zondag 24 januari 1790

BEESEL - 's Nachts overleden: Andreas Sanders [ged. Blerick 13-9-1706, zn. van Jacobus Sanders en Helena Heldens], landbouwer oud ongeveer 84 jaar, weduwnaar van Theodora Meerts [geh. Tegelen 19-5-1735, overl. Beesel 2-11-1783]. Begraven 27 d.a.v.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel deel 2 fol. 146.

 

zondag 24 januari 1790

SWALMEN - Gehuwd: Dirck Roncken [Theodore Ronken, ged. Neer 24-5-1764, overl. ald. 21-1-1835, volgens opgave oud 70 jaar, zn. van Gerardus Ronken en Joanna Versteghen « Neer 20-5-1763], dienstknecht geboren te Neer, en Maria Agnes Smeets [Schmits, Smets, overl. Neer 25-1-1843, volgens opgave oud 78 jaar, dr. van Cornelius Schmits en Gertrudis Bergs] geboren te Melick, beiden wnd. te Swalmen. Getuigen: Wilhelmus Roncken uit Neer, wonend te Swalmen, en Elisabeth Smeets geb. en wnd. te Swalmen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 46 RAL.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.       Gertrudis Ronken, geb. Herkenbosch 18-7-1790, overl. Sint Odilienberg 31-3-1874, volgens opgave oud 83 jaar. Tr. Neer 13-6-1815 met Willem Verstraalen, molenaarsknecht.

2.       Joannes Roncken, ged. Neer 15-3-1793 (get. Gerardus Roncken en Lucia Cnoops {gehuwd met Everardus Roncken} / Cornelia Beenen).

3.       Henricus (Hendrik) Roncken, ged. Neer 9-3-1796 (get. Gerardus Roncken namens Henricus Schmits en Maria Ronken), overl. Neer 1-2-1823, oud 27 jaar. Tr. Swalmen 26-4-1819 met Maria Gertrudis Heijnen.

4.       Gerardus Roncken, ged. Neer 3-3-1799 (get. Cornelius Smets en Gertrudis Raemaeckers namens M. Cornelia Beenen), overl. ald. 6-11-1878, oud 79 jaar. Tr. Beesel 11-9-1823 met Catharina Willekens.

5.       Jeanne (Joanna) Roncken (Ronken), geb. Neer 20-9-1802, overl. Grathem 1-3-1862. Tr. Hunsel 7-4-1834 met Dionisius Brentjens, wedn. van Lucia van der Vorst.

6.       Pierre Mathieu Ronken, geb. Neer 24-5-1805, overl. ald. 18-10-1811, volgens opgave oud 7 jaar.

 

26 januari 1790

BEESEL - Overleden voor de middag: Catharina Leunings, landbouwster oud ongeveer 80 jaar, weduwe van Mathias Beuskens [geh. Vlodrop 10-10-1733, overl. Beesel ..-3-1781]. Begraven 28 d.a.v.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel deel 2 fol. 146.

 

zaterdag 30 januari 1790

BELFELD ‑ Het Kruisherenklooster te Venlo verpacht een perceel akkerland aan de Mergelstraat te Belfelt aan Petronella Smeets.

RHCL Maastricht, Kruisheren Venlo, inv.nr. 218. 1 stuk.

 

zaterdag 30 januari 1790

SWALMEN ‑ Uittreksel uit de besluitenlijst van de algemene vergadering van de Nederlandse verenigde staten.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 102. Gepubliceerd te Swalmen. Zie 12-7-1790.

 

2 februari 1790

BEESEL - 's Nachts overleden: Wilhelmus Heldens [geb. Beesel 17-11-1785], ongeveer 4 jaar oud kind van Mathias Heldens en Joanna Stox. Begraven 3 d.a.v.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel deel 2 fol. 146.

 

zaterdag 6 februari 1790

BELFELD - Overleden rond 08.00 uur: Gerardus Stroucken [ged. Belfeld 26-9-1788], zn. van Joannes Stroucken [en Anna Catharina Heijnen], oud 1½ jaar; begraven 8 februari d.a.v.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 210.

 

8 februari 1790

BEESEL - Overdracht huis Foekebroek.

Heyliger Peys draagt een huis met moeshof en land, groot 9 morgen 57 roede en gedeeltelijk beplant, aan het zogenaamd Fokkebroek gelegen, belast met een som van 200 gulden tegen een jaarlijkse rente van 4% ten behoeve van de armen van Kessel, 3 vat rogge kluppelmaat aan de kerk van Beesel en 3 gulden 11 stuiver 1 oort, voor een bedrag van 680 gulden 10 stuiver Kleefs over Gerard Goossens en Anna Geertrudis van Ojer [sic, moet zijn: Oijen] en machtigt tevens toonder tot de gerechtelijke overdracht.

Getuigen: Peter van Dijk en H. Lange.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 122vs-123; voor gerechtelijke overdracht zie idem fol. 123-123vs dd. 26-5-1790.

 

8 februari 1790

REUVER - Overdracht huis aan de Reuver in ruil voor levensonderhoud.

Hendricus Borgie en zijn moeder Maria Dirickx, laatst weduwe van Willem Peijs, voor zover nodig bijgestaan door haar zoon voornoemd als haar daartoe gekozen voogd, dragen het eigendom respektievelijk vruchtgebruik van huis en erf met schuur, stallingen en moesgaard aan den Reuver gelegen onder de gemeente Bezel met ongeveer 15 morgen akkerland, bemden en houtgewas, met alle rechten en gerechtigheden daarbij behorend, zoals dit huis thans wordt gehuurd door Johannes Rulkens en zoals Henricus Borgie dit heeft geërfd door overlijden van zijn vader Louis Borgie, belast met jaarlijks 2 vat rogge aan de baron Van Merwijck, heer van Kessel, en de bemd belast met een jaarlijkse tijns aan de Prins van Oranje en Nassau, over aan de echtelieden Jacobus Henssen en Cornelia Buskens.

Jacobus Henssen en Cornelia Buskens verplichten zich om Maria Derickx, weduwe van Willem Peijs, 'van nu af tot haeren sterfdag toe [te] furneeren den noodigen dranck, cleagie van linen, wollen, behoorlijcke oppassinge soo bij siecte als gesondheid wooninge ten hunnen huyse en generaalijcken alle het geene sij tot lijf en leeven sal nodig hebben en naar haare dood eene eerlijcke begraffenisse.' Henricus Borgie, soldaat, ontvangt een bedrag van 13 Franse kronen. Beide oorkonders verklaren tenslotte dat zij dit akkoord met niemand anders zouden hebben gesloten 'dan alleen mit de voorss. eheluiden overneemeren als mit hun preferabel aan alle andere contract sijnde.'

-         Ten overstaan van J. Pollart, landscholtis van het ambt Montfort, Gerard Goosen en Leonardus Janssen, schepenen, worden Jacob Hinssen c.s. in de overgedragen goederen geërfd en gegoed.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 39 fol. 178-179vs.

Betreft smabers-10/11, hoek Wilhelminalaan/Keulseweg.

 

8 februari 1790

BEESEL - Voogdij.

Ten overstaan van J. Pollart, landscholtis van het ambt Montfort, Hendrik Joosten en Gerard Goossens, schepenen, worden Gerardus Reijnders en Godefridus Quikken, ingevolg de beschikking op het verzoekschrift van de weduwe Croonen heden verleend, beëdigd als voogden van de kinderen van wijlen Wilhelmus Croonen en Anna Maria Theelen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 39 fol. 180.

 

dinsdag 9 februari 1790

in de gerichtskamer tot Bezel

BEESEL - Openbare verkoop van vele percelen, waaronder de Schans.

Condities en voorwaarden waaronder Peter Heggers en Francis Bongaarts, als commissarissen de tiendenaren, zullen overgaan tot de openbare verkoop aan de meestbiedende met de stokkenslag ten overstaan van de schepenen P. Meuter en L. Janssen, landschrijver P. van der Leeuw en bode, met een zitdag op dinsdag 9 februari 1790 's morgens om 10.00 uur in het gerichtshuis te Besel, van onderstaande percelen onder Besel gelegen.

1.     de kosten van deze verkoop, zijnde 2½% van de koopsom, blijven ten laste van de aankopers en moeten binnen 24 uur na toewijzing worden voldaan;

2.     de te verkopen percelen zullen ieder afzonderlijk worden uitgezet tegen een gepast bedrag en worden 'afgegaan tot den jemant mijn seght', wiens naam zal worden aangetekend, waarna het eenieder zal vrij staan naar believen te hogen met hoogsels van elk twee gulden Cleefs;

3.     degene die bij het geven van de stokkenslag het hoogste bod heeft gedaan, zal aankoper zijn en gehouden zijn de koopsom te voldoen, waarbij mag worden volstaan met de helft indien de andere helft als hypotheek op het aangekochte perceel blijft staan tegen een jaarlijkse rente van 4%, en waarbij zelfs de gehele koopsom mag blijven staan tegen genoemde rente indien voldoende bijpand wordt gesteld naar goedkeuring van de commissarissen;

4.     indien een of meerdere percelen aan iemand zijn verbleven die vervolgens niet kan voldoen aan voorgaande voorwaarden, zullen deze percelen opnieuw worden ingezet, waarbij een meeropbrengst ten gunste komt aan de verkopers en een eventueel tekort zal worden verhaald op de verzuimende aankoper;

5.     alle te verkopen percelen zijn vrije allodiale erven slechts belast met schat en tiende;

6.     de verkopers reserveren zich een half uur beraad na toewijzing van het laatste perceel;

7.     lijcoop wordt kwijtgescholden ('geremitteert') en het armengeld zal worden betaald naar landsgebruik;

8.     de pachters blijven onverkort in hun pachtjaren;

9.     de aankopers zullen gehouden zijn de rente van de resterende kooppenningen eerstmaal met St.-Andries 1790 te betalen, waartegen zij ook de pacht van 1790 zullen genieten en waarvoor zij ook de schat afdragen.

De percelen zijn vervolgens na voorlezing ingezet en verbleven als volgt:

1.     6 morgen 145 roede 93 voet bos op de Gebeurts gelegen tussen de Hollstraat (N) en de erfgenamen Peter Peters (Z), met de korte zijden grenzend aan Joannes Geraats (W) en de heide (O), eertijds behoord hebbend tot de pastorie - ingezet op 254 gulden en voor 260 gulden verbleven aan A.H. Meuter namens pastoor C.P. van Douveren;

2.     1 morgen 26 roede 83 voet bos aan de Wevelskamp gelegen tussen de Alenbergh (W) en de onverdeelde heg (O), met de korte zijden grenzend aan de Alenbergh (N) en de Backheijde (Z), eertijds behoord hebbend tot de kapelanie - voor 170 gulden verbleven aan de chevalier F.B. van der Renne;

3.     3 morgen 139 roede 24 voet akkerland en bis op de Cappellaanskamp gelegen tussen de Bakheijde (N) en Peter Luttels (Z), met de korte zijden grenzend aan de weg naar Besel (W) en de Bakheijde (O) - voor 525 gulden verbleven aan Houbert Janssen;

4.     3 morgen 108 roede 74 voet akkerland tussen Dirk Lamers (W) en Willem Ottenheijm (O) gelegen, met beide korte zijden grenzend aan de Bakheijde - voor 700 gulden verbleven aan Hendrik Lamers;

5.     de Schants, groot 2 morgen 149 roede 22 voet, tussen de Bakheijde (W) en het Broek (O) gelegen, met beide korte zijden grenzend aan de Bakheijde - voor 391 gulden verbleven aan Peter Janssen [zie ook Jaarboek 1985 blz. 128];

6.     2 morgen 1 roede 60 voet akkerland tussen huis Nieuwenbroek (W) en de straat (O) gelegen, met de korte zijden grenzend aan de straat (N) en Servaas Peters (Z) - voor 315 gulden verbleven aan Joes Beurskens [met eenvoudig handmerk in de vorm van een vierkantje];

7.     1 morgen 24 roede 82 voet in de Raajer Bempden gelegen tussen de armen (N) en Willem Coonen (Z), met de korte zijden grenzend aan de beek (W) en de Boschstraat (O) - ½ naast Wilhelm Coonen voor 150 gulden verbleven aan Peter Heggers, de andere helft voor 150 gulden aan Hendrik Janssen;

8.     1 morgen 57 roede 46 voet in de Raajer Bempt gelegen tussen Servaas Peters (N) en de gemeente en dijk (Z), met de korte zijden grenzend aan Peter Meuter (W) en de Boschstraat (O) - voor 217 gulden verbleven aan Peter Heggers en met in de marge een pro memorie dat de helft hiervan is overgedragen aan Joes Beurskens;

9.     3 morgen 5 roede 4 voet akkerland tussen huis Nieuwenbroek (N) en de Clootjenswegh (Z) gelegen, met de korte zijden grenzend aan Jacobus Bongaarts de Jonge (W) en het Cappellanije Bosch (O) - voor 630 gulden verbleven aan Jacop Bongaarts 'jonger' [met eenvoudig handmerk in de vorm van een drietand];

10.   1 morgen 5 roede 81 voet bos tussen de commissaris Petit en anderen (N) en de Clootjenswegh (Z) gelegen, met de korte zijden grenzend aan eigen land (W) en Meijsenhoek (O) - voor 93 gulden verbleven aan Jacop Bongers Jonger voornoemd;

11.   112 roede 94 voet akkerland aldaar tussen de weg (O) en Muysenbroek (sic; Z), met een korte zijde grenzend aan de comissaris Petit (W) - voor 71 gulden verbleven aan Jacop Bongers Jonger

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 83vs-86.

 

dinsdag 9 februari 1790

BEESEL - Appointement op rekest van Gerard Goossens c.s. om de curator van de krankzinnige Agnes Trines te gelasten verantwoording af te leggen, met bijlage.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 837.

 

dinsdag 9 februari 1790

SWALMEN - Gehuwd met dispensatie in de kerkgeboden verleend door de bisschop van Rurmunde d.d. 8-2-1790: Henricus Hoffmans geb. en wnd. te Breijel en Agnes Bollen [ged. Swalmen 25-2-1745, overl. ald. 25-11-1830, oud 85 jaar, dr. van Casparus Bollen en Maria Verheggen, beiden overl.] geb. en wnd. te Swalmen. Getuigen: Gijsbertus Hoffmans wonend te Breijel en Elisabetha Wijnen wonend te Swalmen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 46 RAL.

 

donderdag 11 februari 1790

SWALMEN - Gehuwd: Paulus Janssen [ged. Swalmen 13-12-1761, akkerman 1792-1796, overl. ald. 15-12-1822, zn. van Joannes Janssen en Bertha Coenen « 1-5-1759], dienstknecht, en Maria Evers [ged. Swalmen 7-12-1767, overl. ald. 19-10-1840, dr. van Petrus Evers en Maria Daniels « 19-7-1757], beiden geb. en wnd. te Swalmen. Getuigen: Henricus Janssen en Maria Stockx, beiden wnd. te Swalmen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 46 RAL.

Uit dit huwelijk:

1.       Maria Joanna Janssen, geb. en ged. Swalmen 18-12-1790 (get. Joannes Janssen en Maria Daniels).

2.       Berdina Janssen, geb. Swalmen 9-4-1792, ged. 10-4-1792 (get. Petrus Evers en Maria Janssen, beiden wnd. te Swalmen), overl. ald. 23-2-1856. Tr. Swalmen 25-10-1825 met Henricus Maria Geraedts.

3.       Joannes Janssen, geb. en ged. Swalmen 19-7-1794 (get. Henricus Janssen en Elisabetha Meuter, beiden wnd. te Swalmen, 'den vader absent'), overl. ald. 14-11-1850. Tr. Baexem 15-11-1824 met Petronella Raemaekers.

4.       Maria Janssen, geb. en ged. Swalmen 14-3-1797 (get. Dionisius Janssen en Elisabetha Meuters, beiden wnd. te Swalmen, 'den vaeder absent').

5.       Martina Janssen, geb. … najaar 1797, overl. Heer 17-2-1862. Tr. Haelen 20-8-1845 met Martinus Philips.

6.       Elisabeth Janssen, geb. Swalmen 22-11-1799, ongehuwd overl. ald. 12-3-1854.

7.       Maria Gertrudis Janssen, geb. Swalmen 1-6-1802. Tr. Buggenum 17-8-1830 met Joannes Joosten.

8.       Daniel Janssen, geb. Swalmen 16-1-1805.

8.       Joanna Janssen, geb. Swalmen 2-2-1809, overl. Horn 18-8-1884. Tr. Horn 22-11-1841 met Wilhelmus Engelen.

Het gezin woonde bij de volkstelling 1796 in de Hoogstraat met 3 kinderen (Jaarboek 16 blz. 66).

 

22 februari 1790

BEESEL - Overdracht bos.

Ten overstaan van J. Pollart, landscholtis van het ambt Montfort, Peter Meuter en Hendrik Joosten, schepenen van Bezel en Belfelt, draagt de gerechtsbode Peter Hubertz, krachtens openbare verkoop d.d. 9 februari 1790, 6 morgen 145 roede 91 voet bos op Gebeurs gelegen tussen de Hollstraat (N) en de erfgenamen Peter Peters en anderen (Z), met de korte zijden grenzend aan Johannes Geraadts (W) en de heide (O), eertijds behoord hebbend tot de pastorie, voor een bedrag van 260 gulden Cleefs, de Franse croon tegen 11½ schelling gerekend, over aan schatheffer A.A. Meuter namens C.P. van Douveren, pastoor aldaar.

RA Limburg, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 39 fol. 180vs-181.

 

dinsdag 23 februari 1790

BLERICK - Overleden: Helena Geelen uit Besel, oud 86 jaar, wed. van Simonus Trinessen uit Baarlo [overl. Baarlo 30-8-1789].

DTB-Registers Blerick 1785-1795, fol. ...

 

dinsdag 23 februari 1790

BEESEL - Openbare verkoop van vele percelen.

Condities en voorwaarden waaronder Peter Heggers en Francis Bongarts, als gecommitteerden van de mede-tiendenaren, na voorgaande bekendmaking ten overstaan van de schepenen L. Janssen en P. Meuter, adjundt landschrijver P. van der Leeuw en bode zullen overgaan tot de openbare verkoop aan de meestbiedende met de stokkenslag met een zitdag op dinsdag 23 februari 1790 's morgens om 10.00 uur ten gerechtshuize van Bezel, van onderstaande percelen.

1.     de kosten van deze verkoop blijven ten laste van de verkopers;

2.     de aankopers zullen gehouden zijn binnen 24 uur 3% te betalen als bijdrage in voornoemde kosten;

3.     de te verkopen percelen zullen ieder afzonderlijk worden ingezet op een gepast bedrag en afgaan tot iemand 'mijn' zegt, wiens naam zal worden genoteerd, waarna het eenieder zal vrij staan om naar believen te hogen met hoogsels van 2 gulden Cleefs;

4.     degene die bij het geven van de derde stokkenslag het hoogste bod heeft gedaan zal aankoper zijn en gehouden zijn de koopsom binnen 3 jaar te voldoen tegen een jaarlijkse rente van 4% eerstmaal te betalen op St.-Andries of 30 november aanstaande;

5.     het zal de aankoper vrij staan de gehele koopsom na drie jaar gevestigd te laten op het aangekochte perceel, met stelling van voldoende bijpand ter beoordeling van de commissarissen en levering van een hypotheekakte op eigen kosten;

6.     het zal de aankopers vrij staan de helft van de koopsom naar rato te verhypothiseren;

7.     de aankopers die voor St.-Andries niet tenminste ¼ deel van de koopsom voldoen, zullen voldoende borg stellen naar genoegen van de commissarissen;

8.     in geval een of meerdere percelen worden verkocht aan iemand die niet voldoet aan een van de voorgaande artikels, zal dit perceel opnieuw worden ingezet, waarbij een meeropbrengst ten voordele van de verkopers zal zijn en een eventueel tekort zal worden verhaald op de verzuimende aankoper;

9.     alle te verkopen percelen zijn vrije allodiale erven die slechts de normale lasten afdragen;

10.   kosten van licop worden voor de verkopers kwijtgescholden, echter armengeld zal volgens oud gebruik worden betaald;

11.   de pachters blijven onverkort in hun pachtjaren;

12.   de schat over het jaar 1790 blijft ten laste van de aankopers, waartegen deze ook de pacht zullen genieten die met St.-Andries aanstaande vervalt;

13.   de verkopers behouden zich een een half uur beraad voor na toewijzing van het laatste perceel;

14.   in alles waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal worden gehandeld naar de stad‑ en landrechten van dit Overkwartier.

Na voorlezing zijn de percelen ingezet en verbleven als volgt:

1.     32 roede 24 voet bos, middel en direct te aanvaarden, aan Winckelgat gelegen naast Jacop Snabels en met aan het noorden en oosten vele hoofden en wegen - ingezet op 25 gulden, afgegaan en bij 14 gulden gemijnd door Gerardus Gerits, voor voornoemd bedrag [bedoeld wordt kennelijk toch 25 gulden] verbleven aan Jacop Snabels;

2.     6 morgen 89 roede 25 voet akkerland, middel en direct te aanvaarden, op Beusdael gelegen tussen de heide (N) en de Colnsche Baan (Z), met de korte zijden grenzend aan de heide (W) en de pastorie (O) - 2 morgen hiervan naast St.-Lambertus gelegen ingezet op 200 gulden, afgegaan tot 30 gulden, gemijnd door Francis Bongaarts en voor genoemd bedrag aan hem verbleven;

3.     2 morgen daarnaast gelegen [deel van nummer 2], ingezet op 50 gulden, afgegaan tot 30 gulden en daarvoor verbleven aan Francis Bongaerts;

4.     2 morgen 89 roede 25 voet [deel van nummer 2], ingezet op 50 gulden en voor 30 gulden verbleven aan Francis Bongaerts;

5.     128 roede 71 voet akkerland, zwaar, te aanvaarden met stoppelbloot 1792, op het Raajerveldt gelegen tussen Willem Nijssen (W) en commissaris Petit (O), met de korte zijden grenzend aan de erfgenamen van pastoor Van Daal (N) en de kapelanie (Z) - ingezet op 150 gulden Cleefs, afgegaan tot 100 gulden en gemijnd door Joes Beurskens Ouden en aan deze verbleven voor 180 gulden [met eenvoudig handmerk in de vorm van een vierkantje];

6.     27 rede 67 voet bemd tussen de Mase (N) en de mestweg (Z) gelegen, met de korte zijden grenzend aan de erfgenamen Michgiel Dispa (W) en de vicarius Le Blanc (O) - kennelijk aan niemand verbleven;

7.     2 morgen 63 roede 93 voet akkerland op het Camperveldt gelegen, zwaar, tussen de erfgenamen Michgiel Dispa (W) en vicarius Le Blanc en de erfgenamen Arnoldus Smitshuysen (O) en met de korte zijden grenzend aan de mestweg (N) en huis Nieuwenbroek (Z) - de helft groot 1 morgen 45 roede 55 voet naat Michgiel Dispa, ingezet op 200 gulden, afgegaan tot 125 gulden, gemijnd door en verbleven aan Frides Dorssers;

8.     de andere helft ingezet op 150 gulden, gemijnd voor 125 gulden door en verbleven aan Frides Dorssers - ingetrokken;

9.     6 morgen 14 roede 89 voet akkerland op Beusdael gelegen, middel land waarvan de helft te aanvaarden met stoppelbloot en de andere helft in 1792, tussen de kerk (W) en de pastorie van Belfelt (O), met de korte zijden grenzend aan de heide (N) en de Colnsche Baene (Z) - hiervan 2 morgen naast land van de kerk gelegen ingezet op 150 gulden, afgegaan tot 100 gulden, met 2 gulden gehoogd door Peter Sloesen, schepen te Kessel en voor 122 gulden verbleven aan Jan Beurskens;

10.   nog 2 morgen daarnaast gelegen ingezet op 100 guldenen voor 140 gulden verbleven aan Jan Beurskens;

11.   nog 2 morgen 14 roede 89 voet ingezet op 100 gulden en verbleven aan Frides Tijssen - .. drie laatste ingetrokken;

12.   1 morgen 6 roede 83 voet akkerland op de Huijscamp gelegen, middel land in 1791 te aanvaarden, tussen Mattijs Tijssen (W) en de erfgenamen Louis Borgée (O), met de korte zijden grenzend aan de erfgenamen Louis Borgée (N) en Joannes van Dijk (Z) - ingezet op 100 gulden, afgegaan tot op 50 gulden, ingemijnd door Jacop Hinsen en voor 80 gulden verbleven aan Joes van Dijck - ingetrokken [smabers-10/10];

13.   119 roede 38 voet akkerland in het Moolenvelt gelegen, zwaar land in 1791 te aanvaarden, tussen de straten (N) en de gewezen Kruisheren te Ruremonde (W), met de korte zijden grenzend aan de straten (O) en Hendrick Bongaerts (Z) - ingezet op 100, afgegaan tot op 50 gulden, gemijnd door Francis Bongers - ingetrokken maar hierna alsnog voor 150 gulden verbleven aan Francis Bongaarts;

14.   1 morgen 132 roede akkerland in de Sander Ohe gelegen, middel land waarvan de helft te aanvaarden met stoppelbloot en de andere helft in 1791, tussen de Kolnsche Baene (N) en de Ohe weg (Z), met een korte zijde grenzend aan anderhoff (W) - ingezet op 100 gulden, gemijnd door Peter Heggers en voor 170 gulden aan hem verbleven - hierna alsnog verbleven aan borgemeester Gijsen;

15.   1 morgen 89 roede 38 voet akkerland op het Campperveldt gelegen, afkomstig van St.-Lambrechts Cappelle, zwaar land in 1791 te aanvaarden, tussen huis Nieuwenbroek (N) en de erfgenamen Joes Lenners e.a. (Z), met de korte zijden grenzend aan de Huylbeek (W) en huis Nieuwenbroek (O), belast met jaarlijks 3 kop rogge en 3 deniers brabants aan het huis Kessel - ingezet op 150 gulden, afgegaan tot op 140 gulden, gemijnd door kapelaan Knippenberg en voor 252 gulden verbleven aan Godefridus Dorssers - daarna alsnog voor 300 gulden verbleven aan de schatheffer N. Janssen;

16.   1 morgen 23 roede 60 voet akkerland in de Sander Ohe gelegen, middel land in 1792 te aanvaarden, tussen Rut Rutten (W) en de erfgenamen Willem Reijnders (O), met de korte zijden grenzend aan de heide (N) en de Oheweg (Z), belast met jaarlijks 2 kop rogge en 2½ kop haver aan het huis Kessel - ingezet op 150 gulden, gemijnd door Francis Bongers voor 50 gulden en voor 52 gulden verbleven aan schepen Sloesen te Kessel - daana alsnog voor 54 gulde verbleven aan Jacobus Hinsen oftewel Jacob Hincen;

17.   3 morgen 138 roede 95 voet akkerland op het Levervelt gelegen tussen Lambert Reijnders e.a. (W) en heer Cnippenberg (N, sic) en met de korte zijden grenzend aan de Oheweg (N) en heer Cnippenberg (Z) - hiervan 1 morgen naast Lambert Reijnders ingezet, gemijnd door Frans Bongers voor 50 gulden en voor 86 gulden verbleven aan Joes van Dijk;

18.   van dit perceel 1 morgen daarnaast gelegen, ingezet, op 80 gulden gemijnd door Joes van Dijk en voor 88 gulden aan hem verbleven;

19.   van dit perceel 1 morgen 138 roede 95 voet ingezet op 100 gulden door Joes van Dijk en voor 152 gulden - daarna alsnog voor 575 gulden [voor 17, 18 en 19 samen] verbleven aan Joannes van Dick;

20.   een perceel 'in mate onbevangen', afkomstig van de kerk van Besel onder Belfelt gelegen, voor 42 gulden verbleven aan Francis Bongers - daarna alsnog voor 74 gulden verbleven aan Francis Bongers.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 86-89vs.

 

23 februari 1790

in de gerichtskamer tot Beezel

BEESEL - Overdracht akkerland.

Ten overstaan van P. van den Broek, voorzittend schepen bij afwezigheid van de landscholtis van het ambt Montfort, Peter Meuter en Leon Janssen, schepenen van Besel en Belfelt, dragen de echtelieden Franciscus Peters en Johanna Butjens ongeveer 1 morgen akkerland op Gebeurse gelegen tussen Lambertus Trines en de tiendenaren van deze gemeente, voor een bedrag van 20 pattacons à 80 stuiver Cleefs welke reeds zijn voldaan, over aan Peter Janssen en Agnes Meuter, ook echtelieden.

RA Limburg, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 39 fol. 181-182.

 

woensdag 24 februari 1790

VENLO / BEESEL - Voogdbenoeming, met toestemming tot openbare verkoop van een huis te Beesel.

Kopie van de ordonnantie (verleend door de Raad van Venlo) op verzoek van Wilhelm van Zoest en Jacomina Horstjens, burgers te Venlo. Het gerecht, gelet op het verzoekschrift en na advies van de scholtis, benoemt Peter Francis Kanters en C. Peters tot voogden over de drie minderjarige kinderen van Jacomina Hurstjens verwekt in eerste huwelijk met Peter Sanders, met name Dorothea, Wilhelmina en Anna Geertruyd Sanders, met de verplichting de hiervoor vereiste eed af te leggen.

De voogden worden voorts geauthoriseerd om, samen met de overige erfgenamen, Jacobus Sanders en Mattijs Lamers, medeerfgenamen van Andres Sanders en Theodora Meertz, grootouders van genoemde pupillen, over te gaan tot openbare verkoop van de nalatenschap van genoemde grootouders, te weten landerijen, weide en een huis onder Bezel gelegen.

C. Peters wordt slechts benoemd tot voogd voor zover het deze openbare verkoop betreft.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 141-141vs, eenvoudig afschrift door F.L.N. op den Oordt, secretaris van Venlo resp. adjunct landschrijver P. van der Leeuw; zie idem fol. 140-140vs dd. 24-1-1791 voor gerechtelijke overdracht.

 

donderdag 25 februari 1790

BEESEL - 's Morgens overleden: Theodora Sijmons [ged. Beesel 22-12-1716, dr. van Joannes Simons en Mathiola van Oebroeck], oud ongeveer 76 jaar, echtgenote van Wilhelmus Beckers [geh. Beesel 1-9-1745]. Begraven 27 d.a.v.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel deel 2 fol. 146.

 

donderdag 25 februari 1790

VENLO ‑ Hermanus Rutgerus Smitshuysen wordt onder curatele gesteld van Willem Nonnenberg en Bartholomeus Königs.

J. Verzijl: Venlo's Oude Boerderijen. Scriptie, 1943. S.A.B.M. 22600/69.B.115; Voogdijboek Venlo 1627-1795.

 

2 maart 1790

BEESEL - Overleden in de namiddag: Mechtildis Vullings [verm. dr. van wijlen Petrus Vullings en Gertrudis Willemsen], ongehuwde landbouwster oud ongeveer 60 jaar. Begraven 4 maart d.a.v.

DTB-Registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 2 fol. 146.

 

7 maart 1790

BEESEL - Kwitantie door Joanna Snieders wegens een kwartaal als vroedvrouw.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur Beesel, inv.nr. 80.

 

8 maart 1790

BEESEL - Overdracht akkerland.

Ten overstaan van J. Pollart, landscholtis van het ambt Montfort, P. van den Broek en Peter Meuter, schepenen van Bezel en Belfelt, draagt de gerechtsbode Peter Huijberts, na openbare verkoop d.d. 12 november 1787 [zie aldaar], 1 morgen 123 roede 32 voet akkerland tussen de kapelanie (W) en Joes Beurskens (O) gelegen, met beide korte zijden grenzend aan de Bakheijde, voor een bedrag van 33 pattacons 2 schelling 4 stuiver Cleefs over aan de echtelieden Mahtijs [sic] Laamers en Helena Sanders.

Diezelfde dag heeft de aankoper aangegeven dat hij nog 15 pattacons heeft besteed 'tot verbetering ende verschot'.

RA Limburg, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 39 fol. 183vs-184.

 

vóór 9 maart 1790

Z.P. - Gehuwd: Gerardus Straetjens [Straetges, Straijgens, Stroeges, pachter van de Wilde Hoeve 28-5-1805, overl. Beesel 3-4-1817] en Sibilla Houser [Marie Cibille].

Uit dit huwelijk (BS):

1.       Joanna Maria Straetgens, geb. Bracht (D) 9-3-1786. Tr. Beesel 24-2-1811 met Jacobus Willemsen.

2.       Henri Straijgens, geb. …, overl. Beesel 11-5-1808, oud 4 jaar.

3.       Lambert Straijgens, geb. Beesel 18-9-1807 (BS-1/455).

Gerardus Strätgen pachtte op 28-5-1805 de Wilde Hoeve.

Zie L. Giesen: De Wilde Hoeve te Reuver in de 19e en 20e eeuw. In: Jaarboek Maas‑ en Swalmdal 13 (1993), blz. 101.

 

10 maart 1790

BEESEL - 's Morgens overleden: Joannes Franciscus Felbruck [geb. Beesel 5-3-1790], ongeveer 5 dagen oud kind van Joannes Henricus Felbruck en Anna Maria Mechteldis Berculaer. Begraven 11 d.a.v.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel deel 2 fol. 146.

 

donderdag 11 maart 1790

BEESEL - Openbare verkoop van vele percelen.

Condities en voorwaarden waaronder Peter Heggers en Francis Bongaarts als gecommitteerden van de medetiendenaren voornemens zijn om, na voorgaande 'affexie van biljetten', ten overstaan van de schepenen P. Meuter en L. Janssen, de adjunct landschrijver P. van der Leeuw en bode, over te gaan tot de openbare verkoop aan de meestbiedende met de stokkenslag met een zitdag op donderdag 11 maart 1790 's middags om 13.00 uur in het gerechtshuis van Bezel, van de volgende percelen.

1.     de kosten van deze verkoop blijven ten laste van de verkopers;

2.     de aankopers zullen gehouden zijn binnen 24 uur 3% te betalen als bijdrage in voornoemde kosten;

3.     lijcoop wordt kwijtgescholden ('geremitteert') echter het armengeld zal worden betaald door de aankopers;

4.     de te verkopen percelen zullen ieder afzonderlijk worden ingezet op een gepast bedrag en afgaan tot iemand 'mijn' zegt, wiens naam zal worden genoteerd, waarna het eenieder zal vrij staan om naar believen te hogen met hoogsels van 2 gulden Cleefs;

5.     degene die bij het geven van de derde stokkenslag het hoogste bod heeft gedaan zal aankoper zijn en gehouden zijn de koopsom binnen 3 jaar te voldoen tegen een jaarlijkse rente van 4% eerstmaal te betalen op St.-Andries of 30 november 1791;

6.     het zal de aankoper vrij staan de gehele koopsom na drie jaar gevestigd te laten op het aangekochte perceel, met stelling van voldoende bijpand ter beoordeling van de commissarissen en levering van een bezegelde hypotheekakte op eigen kosten;

7.     het zal de aankopers vrij staan de helft van de koopsom naar rato te verhypothiseren;

8.     de aankopers die voor St.-Andries 1791 niet tenminste ¼ deel van de koopsom voldoen, zullen voldoende borg stellen naar genoegen van de commissarissen;

9.     in geval een of meerdere percelen worden verkocht aan iemand die niet voldoet aan een van de voorgaande artikels, zal dit perceel opnieuw worden ingezet, waarbij een meeropbrengst ten voordele van de verkopers zal zijn en een eventueel tekort zal worden verhaald op de verzuimende aankoper;

10.   de pachters blijven onverkort in hun pachtjaren;

11.   de schat over het jaar 1790 blijft ten laste van de aankopers, waartegen deze ook de pacht zullen genieten die met St.-Andries aanstaande vervalt;

12.   de verkopers behouden zich een een uur beraad voor na toewijzing van het laatste perceel;

13.   alle te verkopen percelen zijn vrije allodiale erven en aan niemand verpand;

14.   in alles waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal worden gehandeld naar de stad‑ en landrechten van dit Overkwartier.

Na voorlezing zijn de percelen ingezet en verbleven als volgt:

1.     1 morgen 32 roede 26 voet akkerland zwaar, op het Obroekerveldt gelegen tussen de Maaswegh (W) en Merten Rulkens (O), met een korte zijde grenzend aan Peter van den Broek (N) - ingezet op 300 gulden, afgegaan tot op 150 gulden, ingemijnd door Peter Heggers en voor 175 gulden verbleven aan Jacop Bongers 'Junger' - hierna alsnog verbleven aan Lambert Rulkens voor 260 gulden;

2.     2 morgen 13 roede 43 voet akkerland op het Ohebroekerveldt gelegen tussen land van de kerk (W) en Peter van den Broek (O), met de korte zijden grenzend aan de vicarius Le Blanc (N) en de weg (Z) - hiervan 1 morgen naast de kerk ingezet op 150 gulden, ingemijnd door Hendrik Janssen voor 125 gulden en voor 205 gulden verbleven aan Peter Heggers;

3.     het andere gedeelte daarnaast gelegen, groot 1 morgen 13 roede 43 voet, voor 220 gulden ingezet door Hendrik Janssen en voor 225 gulden verbleven aan Peter Heggers - hierna beide percelen 3 en 4 opnieuw ingezet en alsnog voor 430 verbleven aan Peter Peters op de Hey;

4.     1 morgen 93 roede 34 voet akkerland op het Obroekerveldt gelegen inclusief het stuk over de weg, tussen Joannes Dinges (W) en het huis Nieuwenbroek (O), met de korte zijden grenzend aan vicarius Le Blanc (N) en de Huylbeek (Z) - ingezet op 300 gulden, voor 250 gulden gemijnd door Hendrik Janssen en aan hem verbleven - hierna opnieuw ingezet en alsnog aan hem verbleven voor 264 gulden;

5.     1 morgen 147 roede 31 voet akkerland, zwaar, op het Obroekervelt gelegen tussen Joannes Nijssen (W) en Geurt Smeets (O), met de korte zijden grenzend aan Gerit Luttels en Geurdt Smeets (N) en de Huylbeek (Z) - hiervan de helft naast Joes Gerits grot 148 roede 65½ voet ingezet op 200 gulden, gemijnd door N. Janssen voor 180 gulden en aan hem verbleven - hierna alsnog voor 182 gulden verbleven aan Peter Heggers;

6.     de andere helft groot 148 roede 65½ voet voor 180 gulden ingezet door Hendrik Janssen en voor 182 gulden verbleven aan Willem Smeedts - hierna beide percelen 5 en 6 opnieuw ingezet en alsnog voor 380 gulden Cleefs verbleven aan Hendrik Janssen;

7.     1 morgen 21 roede 14 voet akkerland, zwaar, op het Obroekervelt gelegen tussen Geurt Smeets (W) en Merten Rulkens (O), met de korte zijden grenzend aan huis Nieuwenbroek (N) en de Huylbeek (Z) - ingezet op 250 gulden, afgegaan tot op 200 gulden, ingemijnd door Peter Heggers en aan hem verbleven - hierna alsnog voor 214 gulden verbleven aan A.A. Meuter;

8.     1 morgen 54 roede 30 voet akkerland, zwaar, tussen Joannes Geraats (W) en de wegen (O), met de korte zjden grenzend aan de Ohebroekerweg (N) en de wegen (Z) - voor 200 ingemijnd door Jacop Moeren Jongen, voor 325 gulden verbleven aan Peter Peters op de Hey - hierna alsnog voor 339 gulden verbleven aan Hendrik Janssen;

9.     1 morgen 40 roede 60 voet akkerland met wijer tussen de wegen (N) en de Huylbeek (Z), met de korte zijden grenzend aan de wegen (W) en Willem Janssen, waarbij komt 43 roede 41 voet over de beek gelegen - ingezet op 700 gulden, afgegaan tot op 500 gulden en ingemijnd door Peter Heggers en voor 500 gulden aan hem verbleven - hierna alsnog voor 506 gulden verbleven aan Hendrik Janssen;

10.   116 roede 77 voet akkerland, zwaar, tussen Mattijs Lamers (W) en Joes Crous (O), met de korte zijden grenzend aan de Ohebroekerweg (W, sic) en de Huylbeek (Z) - ingezet op 150 gulden, ingemijnd door Hendrik Janssen voor 130 gulden en voor 176 gulden verbleven aan de heer Loutz - hierna alsnog voor 202 gulden verbleven aan pastoor Van Douveren namens de heer Loutz;

11.   110 roede 30 voet akkerland, zwaar, op de Kleynen Sollberg gelegen tussen Geurt Smeets (W) en Hendrik Lamers (O), met de korte zijden grenzend aan de erfgenamen Jan Verhaag (N) en Hendrik Lamers (Z) - ingezet op 150 gulden, voor 125 gulden ingemijnd door Will Smeets en voor 146 gulden verbleven aan Cornelis van der Velden - hierna alsnog voor 198 gulden verbleven aan Hendrik Lamers Jonger;

12.   27 roede 67 voet bemd, zwaar, tussen de Maze (N) en de mestweg (Z), met de korte zijden grenzend aan de erfgenamen Michgiel Dispa (W) en de vicarius Le Blanc - kennelijk ingetrokken;

13.   2 morgen 63 roede 93 voet akkerland op het Camperveld gelegen tussen de erfgenamen Michgiel Dispa (W) en de vicarius Le Blanc en de erfgenamen Arnoldus Smitshuysen (O), met de korte zijden grenzend aan de mestweg (N) en huis Nieuwenbroek (Z) - de helft van beide percelen naast Michiel Dispa gelegen, groot 1 morgen 45 roede 55 voet, ingezet op 200 gulden en voor 150 gulden ingemijnd door Peter Heggers en aan hem verbleven;

14.   de andere helft groot 1 morgen 45 roede 55 voet voor 150 gulden ingezet door Peter Heggers aan aan hem verbleven - hierna alsnog beide percelen 13 en 14 voor 350 gulden verbleven aan Peter Heggers;

15.   1 morgen 130 roede 24 voet akkerland aldaar, met beide zijden tussen Joannes Dings gelegen, met de korte zijden grenzend aan de Huylbeek (N) en de weg naar Kessel (Z) - ingezet op 200 gulden door A.A. Meuter en aan hem verbleven - hierna alsnog aan hem verbleven voor 400 gulden;

16.   1 morgen 86 roede 49 voet genaamd de Oude Weem op de Ohebroekercamp gelegen, zijnde 116 roede licht akkerland en 120½ roede bos, tussen Willem Janssen en de erfgenamen Straffen (N) en Joes Meuter (Z), met de korte zijden grenzend aan de Huylbeek en de erfgenamen Joannes Peters (W) en de weg naar Kessel (O) - ingezet op 200 gulden, ingemijnd door de pastoor voor 140 gulden en voor 160 gulden verbleven aan president Van den Broek - hierna alsnog voor 250 gulden verbleven aan de pastoor namens de hofraad Loets;

17.   1 morgen 92 roede 94 voet akkerland en bos aldaar, licht, waarin een akker groot 1 morgen 64 roede 48 voet, tussen Andries Zanders (N) en de heide (Z), met de korte zijden grenzend aan Peter Peters in 't dorp en anderen (N) en de heide (Z) - ingezet op 100 gulden door de pastoor Van Douveren en voor 112 gulden aan hem verbleven - hierna alsnog voor 220 gulden verbleven aan de pastoor namens de heer Lutz;

18.   3 morgen 30 roede 49 voet akkerland op het Ligte Veldt gelegen, licht, tussen de erfgenamen Peter Peters en anderen (W) en Joannes Meuter en de erfgenamen Joes Linners (O), met beide korte zijden grenzend aan de heide - hiervan 1 morgen naast Peter Peters en anderen gelegen ingezet op 100 gulden, afgegaan tot op 40 gulden, ingemijnd door Arnold Meuter en aan hem verbleven - hierna alsnog voor 52 gulden verbleven aan Peter Peters op de Hey;

19.   de tweede morgen van dit perceel voor 40 gulden verbleven aan A.A. Meuter - hierna alsnog voor 62 gulden verbleven aan Cornelis van der Velden;

20.   het derde gedeelte groot 1 morgen 30 roede 49 voet van dit perceel voor 40 gulden verbleven aan Arnold Meuter - hierna voor 54 gulden verbleven aan Cornelis van der Velden - hierna deze drie percelen 18, 19 en 20 alsnog voor 330 gulden verbleven aan Arnoldus Albertus Meuter;

21.   6 morgen 14 roede 89 voet akkerland op het Beusdaell gelegen, middel, tussen de kerk (W) en de pastorie van Belfelt (O), met de korte zijden grenzend aan de heide (N) en de Colnsche Baane (Z) - hiervan 2 morgen naast land van de kerk gelegen ingezet op 150 gulden, afgegaan tot op 50 gulden, ingemijnd door Gerard van den Broek en voor 80 gulden verbleven aan Dirk van der Velden;

22.   2 morgen daarnaast gelegen voor 80 gulden ingezet door Francis Bongers en voor 100 gulden verbleven aan Van der Velden;

23.   2 morgen 14 roede 89 voet daarnaast gelegen, ingezet door Van der Velden voor 100 gulden en voor 180 aan hem verbleven - hierna zijn deze drie percelen 21, 22 en 23 alsnog voor 404 gulden verbleven aan Peter Heggers [lees echter verder!];

24.   2 morgen van de laatste percelen, naast de pastoor van Belfelt gelegen, is hierna alsnog door de commissarissen overgelaten aan Frides Thijssen;

25.   de overige 4 morgen 14 roede 89 voet op 22 maart 1790 door Peter Heggers q.q. alsnog overgelaten aan Joes Beurskens aan den Reuver voor 80 pattacons of 320 gulden;

26.   1 morgen 6 roede 83 voet akkerland op de Huyskamp gelegen, zwaar, tussen Mattijs Thijssen (W) en de erfgenamen Louis Bourgée en anderen (O), met de korte zijden grenzend aan de erfgenamen Louis Bourgée (N) en Joes van Dijck (Z) - ingezet op 100 gulden, ingemijnd voor 75 gulden door Jacop Hinssen en aan hem verbleven - ingetrokken - hierna alsnog voor 100 gulden verbleven aan Jacop Hinssen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 90-93vs.

 

11 maart 1790

Nieuwenbroek

BEESEL - Volmacht.

J. Ruys geboren Van Afferden machtigt haar man H. Ruys tot de openbare verkoop aan de meestbiedende van hout‑ en grasgewas, alles volgens de voorwaarden daarvan opgemaakt.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 39 fol. 189vs-190.

 

11 maart 1790

BEESEL - Openbare verkoop grasgewas.

Voorwaarden waaronder zal worden overgaan tot de openbare verkoop van grasgewas, op verzoek van de weledele H. Ruijs, heer van het riddermatig huis Nieuwenbroek, mede als gevolmachtigde van zijn vrouw.

1.     113 roede 30 voet grasgewas, zwaar, in de Rijckelse Bempt gelegen tussen Micchiel Claasen en consorten (W) en mevrouw Lintgens (O), met de korte zijden grenzend aan de gemene dries (N) en het Weijklooster (Z) - voor 312 gulden Cleefs verbleven aan Hendricus Laamers - hierna voor 404 gulden Cleefs verbleven aan Hendricus Lamers de Jonge;

2.     102 roede grasgewas, middel, in de Raijer Bempt gelegen tussen Paulus Winckens en anderen (W), de gemeente en de dijk (O), met de korte zijden grenzend aan Peeter Meuter (N) en Joes Meuter (Z) - voor 70 gulden Cleefs verbleven aan Cornelis van der Velden - hierna voor 80 gulden verbleven aan Mathijs Lamers;

3.     69 roede 80 voet, middel, in de Raijer Bempt gelegen tussen Jacob Bongers de Jonge (N) en de erfgenamen Schutgens (Z), met de korte zijden grenzend aan Peter van den Broek (W) en de beek (O) - voor 35 gulden verbleven aan Peter Janssen - hierna voor 80 gulden verbleven aan Hendrickus Janssen;

4.     23 roede houtgewas, nieuw licht, te Rijckel aan het falder gelegen tussen Gerit Janssen (W) en de gemeente (O), met de zuidzijde grenzend aan de kinderschool - voor 25 gulden verbleven aan Gerard Gerits - hierna voor 27 gulden verbleven aan Gerard Gerits.

Voorwaarden:

1.     nadat bovenstaande percelen met de laatste stokkenslag zijn verkocht aan de meestbiedende, behouden de verkopers zich een half uur beraad voor;

2.     de kooppenningen moeten uiterlijk op St.-Andries 1790 worden betaald in gouden of zilveren munt, de Louis d'Or gerekend aan 23 gulden Cleefs, de Franse croon aan 5 gulden 15 stuiver, de ducaat aan 10 gulden 10 stuiver, de Brabantse croon aan 5 gulden 10 stuiver, de conventions rijksdaalders aan 5 gulden, de Hollandse gulden aan 2 gulden Cleefs;

3.     de aankoper zal op verzoek van de verkopers voldoende borg stellen voor de betaling van de koopsom;

4.     onkosten van deze verkoop, lijcoop, armengeld en gerechtelijke overdracht zijn ten laste van de aankoper;

5.     in alles waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal worden gehandeld naar het stad‑ en landrecht van dit Overkwartier;

6.     de verkochte percelen zijn allodiaal, onbelast uitgezonderd de schat;

7.     ieder hoogsel zal 1 gulden Cleefs bedragen.

Getuigen: de schepenen Leon. Janssen en P. Meuter en landschrijver P. van der Leeuw.

RA Limburg, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 39 fol. 184vs-186vs.

 

11 maart 1790

BEESEL - Overdracht grasgewas.

Ten overstaan van P. van den Broek, voorzittend schepen bij afwezigheid van J. Pollart, landscholtis van het ambt Montfort, Peter Meuter en Leon Janssen, schepenen van Besel en Belfelt, draagt de gerechtsbode Peter Huberts, na openbare verkoop in het voordeel van de weledele heer Ruijs de Nieuwenbroek, mede als gevolmachtigde namens diens vrouw, 113 roede 30 voet grasgewas, zwaar, in de Rijckelse Bempt gelegen tussen Machiel Claessen en consorten (W) en mevrouw Lintgens (O), met de korte zijden grenzend aan de gemene dries (N) en het klooster Maria Weide (Z), voor een bedrag van 404 gulden Cleefs over aan Hendrick Lamers de Jonge, kosten van verkoop à 5 gulden 7 stuiver Cleefs, lijcoop en armengeld ten laste van de aankoper.

RA Limburg, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 39 fol. 186vs-187.

 

11 maart 1790

BEESEL - Overdracht grasgewas.

Ten overstaan van P. van den Broek, voorzittend schepen bij afwezigheid van J. Pollart, landscholtis van het ambt Montfort, Peter Meuter en Leon. Janssen, schepenen van Besel en Belfelt, draagt de gerechtsbode Peter Huberts, na openbare verkoop in het voordeel van van de weledele heer Ruijs de Nieuwenbroek, mede als gevolmachtigde namens diens vrouw, 102 roede grasgewas, middel, in de Raijer Bempt gelegen tussen Paulus Winckens en anderen (W) en de gemeente en de dijk (O), met de korte zijden grenzend aan Joh. Meuter (Z) en Peter Meuter (N), voor een bedrag van 80 gulden Cleefs over aan Mathijs Lamers c.s., verkoopkosten à 5 gulden 7 stuiver Cleefs alsmede lijcoop en armengeld ten laste van de aankopers.

RA Limburg, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 39 fol. 187-188.

 

vrijdag 12 maart 1790

BELFELD - Overleden rond 05.30 uur 'propter dilirium extrema': Beatrix Büsscheler, oud ongeveer ... jaar; begraven 14 maart d.a.v.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 210.

 

zaterdag 13 maart 1790

SWALMEN - De doopregisters van Swalmen, van 11-7-1781 t/m 11-3-1790 genoteerd in Nederlands, worden (op last van Philippus Damianus, bisschop van Roermond?) weer genoteerd in het Latijn, tot 12-11-1791.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 192 RAL.

 

zondag 14 maart 1790

BEESEL - Overleden: Catharina Hendrickx of Catharina Peters [ged. Beesel 6-8-1744, dr. van Henricus Peters en Margareta Lamers], landbouwster oud ongeveer 48 jaar, echtgenote van Wilhelmus Jansen [geh. Beesel 26-7-1768, overl. ald. 20-3-1790]. Begraven 16 d.a.v.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel deel 2 fol. 146.

Boven de achternaam is toegevoegd: Peters. In de marge een aantekening door pastoor C.P. van Douversen: 'Peters debat esse loco Hendrickx quia prius et ignoratiam male nominaverunt'.

 

maandag 15 maart 1790

BELFELD - Overleden rond 05.00 uur: Joannes Petrus Büsscheler, oud ongeveer 32 jaar; begraven 16 maart d.a.v.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 210.

 

19 maart 1790

BEESEL - 's Morgens overleden: Maria Catharina Fijten [geb. Beesel 3-5-1785], ongeveer 4½ jaar oud kind van Joannes Fijten en Christina Tijssen. Begraven 20 d.a.v.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel deel 2 fol. 146.

 

20 maart 1790

BEESEL - 's Nachts overleden: Wilhelmus Jansen [ged. Beesel 23-9-1744, zn. van Godefridus Janssen en Catharina Heijnen], landbouwer oud ongeveer 50 jaar, weduwnaar van Catharina Peters [geh. Beesel 26-7-1768, overl. ald. 14-3-1790]. Begraven 22 d.a.v.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel deel 2 fol. 147.

De achternaam Peters is toegevoegd boven een eerdere naam Hendrickx. In de marge een aantekening door pastoor C.P. van Douveren: 'Peters debet esse loco Hendrickx'.

 

22 maart 1790

BEESEL EN BELFELD - Verkoop gemeentegronden.

Ten overstaan van J. Pollard, landscholtis van het ambt Montfort, P. van den Broek en Frans Heldens, schepenen van Bezel en Belfelt, draagt de borgemeester Gerard van den Broek, ingevolg resolutie van geërfden en regenten van Bezel d.d. 9 maart 1790 daartoe gemachtigd, de volgende percelen eerder behoord hebbend tot de gemeente en krachtens resolutie van de Raad van Staten d.d. 15 mei 1786 op 30 november d.a.v. openbaar verkocht, te weten:

1.     2 bunder heide tussen Peter van der Velden en Dirck van der Velde enerzijds en Jacobus Hinssen anderzijds gelegen;

2.     23 morgen 423/8 roede naast Mattijs Teegeleers gelegen vindbaar op kaart 11;

3.     24 morgen 54 roede aldaar in voornoemde kaart vindbaar;

4.     64 morgen 60 roede van de grens van Belfelt tussen de nummers 90, 91 en 92 naar de Gulikse zijde;

5.     land in het Haasselt naast Peter Peters in 't Dorp gelegen, volgens meting van 27 september 1780 groot 137½ roede,

voor een totaal bedrag van 553 gulden 16 stuiver Kleefs over aan de schepen Gerard Goossens c.s.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 103vs-104.

 

22 maart 1790

BEESEL - Verpanding landerijen.

Ten overstaan van J. Pollart, landscholtis van het ambt Montfort, P. van den Broek en Frans Heldens, schepenen van Besel en Belfelt, bekennen de medeschepen Gerard Goossens en Anna Gertrudis van Oijen, echtelieden, dat zij een bedrag van 500 pattacons oude koers alsmede een bedrag van 150 gelijke pattacons, gevestigd op de kapelanie, hebben opgenomen van de eerwaarde Johannes Erkens, kapelaan te Belfelt, tegen een jaarlijkse rente van 3½% eerstmaals te betalen met Pasen 1788 [sic].

Dit bedrag van 650 pattacons oude koers vertegenwoordigt nu een waarde van 3.250, en zulks in Franse kronen ieder à 115 stuiver of 11½ schelling, bedragend 812½ pattacon in contanten van 565 Franse kronen en 25 stuiver Kleefs.

Als onderpand stellen de geldleners:

1.     een perceel bemd in de Leever Bempden tussen de borgemeester Jünckers en Willem Janssen, groot 1 morgen 87 roede 69 voet;

2.     een stuk akkerland in Dijcker Bempden tussen de borgemeester Jünckers en Arnold Meuter, groot 1 morgen 16 roede 61 voet;

3.     een akker op de Heyde Kamp met beide zijden naast Joannes Engelen, groot 1 morgen 16 roede 41 voet;

4.     akker aldaar tussen C. van Meurs en Jacob Bongers, groot 116 roede 66 voet;

5.     akker aldaar tussen Joannes van Dijck en Peter Quijten, groot 126 roede 20 voet;

6.     akker aldaar tussen Peter Quijten en Jan van Dijck, groot 50 roede 70 voet;

7.     akker op Beusdael met beide zijden naast Peter in de Middel, groot 119 roede 46 voet;

8.     akker op het Rooversvelt tussen Jan van Dijck en Peter in Middel, groot 1 morgen 88 roede 46 voet;

9.     20 morgen akkerland en houtgewas in de Beukelen gelegen tussen de borgemeester Jünckers en Goedefridus Driessen, alsmede akkerland en houtgewas tussen de gemeente en diverse eigenaren, met de korte zijden grenzend aan de gemeente en Mathijs Tiggelers, groot 23 morgen 42 roede.

De medeschepen Peter Meuter wordt namens kapelaan Erkens in de onderpanden geërfd en gegoed.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 39 fol. 188-189vs.

Voor een vrijwel gelijkluidend afschrift zie idem inv.nr. 40 fol. 68-69 dd. 29-9-1786.

 

25 maart 1790

BELFELD - Plotseling overleden rond 11.00 uur: Henricus Wemers [wedn. van 1) Joanna Janssen, overl. Belfeld 17-12-1753; 2) Willemina Janssen, geh. Belfeld 15-2-1754, overl. ald. 30-11-1771], echtgenoot van Catharina Tilmans [geh. Belfeld 7-1-1772], oud ongeveer 75 jaar; begraven 27 maart d.a.v.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 210vs.

 

25 maart 1790

VENLO / BEESEL - Proces door Hendrik en Hermanus Bongaerts tegen de roerende en onroerende erfgenamen van Wilhelmus Croonen. Eisers protesteren tegen een eerdere uitspraak van de schepenbank van Besel d.d. 27 oktober 1788. Het Hof vernietigt dit vonnis.

Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 611, verfilming 122/198. Voor voortzetting zie 5-5-1790.

 

26 maart 1790

BEESEL - Overleden na de middag: Jacobus Leenkens [geb. Beesel 26-3-1790], 1 uur oude zoon van Hermanus Leenkens en Eva Olders. Begraven 28 d.a.v.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel deel 2 fol. 147.

 

26 maart 1790

TEMPLEUX-LE-GUÉRARD (F) - Gehuwd: Jean Baptiste Cartigny [geb. Beaurevoir 7-7-1771, overl. Swalmen 16-11-1832, zn. van Jean Baptiste Cartigny en Marie-Louise Fremaux; in omgeving St.-Quentin afwezig sinds 1802 en blijkens notariële akte beschouwd als vermist; hij hertr. Neuss 31-1-1810 met Maria Catharina Ramakers, die hij vermoedelijk leert kennen circa 1804], protestant, 'compagnon mulquinier' [batistwever, wever van zeer fijn en zacht doek], en Marie Josèphe Adélaïde Bove [geb. Templeux-le-Guérard 6-11-1768, overl. … voor mei 1824, dr. van Jean Bove en Marie Suzanne Charlet].

BS Templeux-le-Guérard (ten noordwesten van St.-Quentin, enkele tientallen kilometers ten zuidwesten van geboorteplaats Beaurevoir); met dank aan www.roely.org, 2006.

Uit dit huwelijk:

1.       Jacques Benjamin Cartigny, geb. Templeux-le-Guérard 30-6-1790, ged. ald. 4-7-1790 (protestant).

2.       Jean Louis Cartigny, geb. Templeux-le-Guérard 13-9-1791, overl. Lemé (ten oosten van St.-Quentin) 17-4-1867. Tr. 1) … met Amélie Esther Mennesson, overl. Esquéhéries 30-8-1822; 2) Lemé 1-5-1824 met Marie Madeleine Esther de Sémery (Desemmery). Uit beide huwelijken kinderen.

 

28 maart 1790

BLERICK - Begraven: Anna Maria Busser uit Venlo, oud 1 jaar, dr. van Joannes Busser uit Venlo en Catharina Janssen uit Belfelt.

DTB-Registers Blerick 1785-1795, fol. ...

 

30 maart 1790

BEESEL EN BELFELD ‑ Aanbesteding brug over de Schelkensbeek.

De geërfden en regenten van Beesel en Belfeld besteden "ten gerichtshuyse van Bezel" op dinsdag 30 maart de bouw aan van een houten brug over de Schelkensbeek, volgens bouwplan dat berust ten huize van borgemeester G. van den Broek op de Reuver en onder onderstaande voorwaarden:

1.     De rivier is ter plaatse 6 à 7 voet breed "binnen boord". De brug zal 14 voet lang zijn, het brugdek 12½ voet breed en ter hoogte van de oever 12 voet boven het water. Ze moet rusten op 2 gelijke gebinten van elk 4 vierkante palen, 17 voet lang en in het midden 9 duim dik. Deze palen moeten "wel gebrand" zijn en 6 tot 7 voet in de grond worden geheid, allemaal voorzien van tenminste 6 pond zware ijzeren schoenen. De koppen van de buitenste palen zullen meer dan 10 voet van ... Over deze palen wordt de vierkante sloof of dwarsbalk gelegd, 10 duim dik en 15 voet lang, met gat en pin op zijn "tanden" in elkaar gewerkt en met droge houten nagels vastgezet.

2.     Deze balken zullen op een breedte van 12 voet waterpas worden gelegd, verdeeld met 6 ribben van 7 à 9 duim, "meskant" gezaagd, en op elke balk 1 duim ingelaten en met een 13 duims ijzeren "welgekopte" nagel vastgespijkerd.

3.     Ook de ribben moeten waterpas worden gelegd; hierop komen eiken planken uit één stuk van 12½ voet lang en 2 duim dik, dicht tegen elkaar aan gedreven en met dubbele scherfnagels op elke 4 duim vastgespijkerd op de ribben. "Op de eerste bekledinge zal nog hierover de lade stukken worden genagelt ter behoorlijke breedte en dikte, ter lengte van drij voet".

4.     De 2 brughoofden zullen de "signes" hebben zoals op de bouwtekening afgebeeld. Daartoe zullen aan elke zijde 2 vierkante palen, in het midden 8 duim dik, worden geheid, met een lengte die nodig is om ze in vaste grond te laten staan. De hoofden zullen 8½ voet landinwaarts springen. Op deze palen zullen 7 à 8 voet zware dwarsbalken worden gelegd ter lengte van de "vleugels", die met pin en gat aan elkaar en aan de gebinten zullen worden vastgemaakt, voorzien van ijzeren bouten en krammen. De hoofden zullen rondom bekleed worden met 2 duimse eiken planken, vastgespijkerd aan de palen, zo diep dat deze bekleeding ... grond komt te liggen, te weten 1 voet onder het "drijvend waater".

5.     Over de gehele lengte tot 7 voet op de bruggehoofden zal een leuning komen, gesteund door 6 stijlen van 4 à 5 duim dik en 4 voet hoog, met pin en gat ingewerkt en op de ribben voorzien van "steekschooren in- en uijtwaarts". De leuning zelf ("den boven richgel") is 4 duim dik en vierkant, waarvan de bovenzijde rond geschaaft. De onderste richel is 3½ duim vierkant en 13½ voet lang. De 8 kromme richels op het land zijn even dik en 7 voet lang en aan elke zijde voorzien van "posten en schampen", vastgezet met houten en ijzeren nagels.

6.     Na voltooiing van deze bouw zal al het houtwerk, uitgezonderd de leuning, beteerd worden met hete gekookte teer met voldoende pek, en de bovenbekleding bestrooid worden met hamerslag. De leuning zal twee maal geverfd worden met goed Engels "Bruijn Roodt" en goed gekookte lijnolie.

7.     Al het gebruikte hout zal bestaan uit "meskandt beslagen eijken houdt, wel op sijn tandt gewerkt, en sonder spint of quaden olm of wankant of diergelijke quaade gebreken, gelijk meede het ijser goedt en taay sal moeten sijn".

8.     Het vervoer zal ten laste van de aannemer zijn.

9.     De betaling zal plaatsvinden in 3 termijnen, te weten de eerste zodra alle materiaal ter plaatse is, de tweede als de brug gereed is en de derde wanneer de dijk en de brug voltooid is. Al het aangevoerde hout moet ook daadwerkelijk gebruikt worden en moet, voor het eventueel de grond ingaat, gecontroleerd worden. Het werk moet voor half mei worden opgeleverd. Bij ingebrekeblijving zal het werk op kosten van de aannemer worden voltooid.

GHS Beesel, Reuver, archief dorpsbestuur Beesel, inv.nr. 129 (oud nr. 10); 1 omslag.

De aanbesteding is door Henricus Ramakers ingezet bij 200 pattacons en uiteindelijk verbleven aan Peter Sloesen, schepen te Kessel, voor 100 specie pattacons, onder borg van Hendrik van der Velde.

Ondertekend door P. Meuter, H. Joosten, Schrurs, Gerard Goossens, L. Janssen, F. Heldens, J.A. Michiels q.q. en H. Janssen namens regenten en geërfden.

 

1 april 1790

BEESEL - 's Morgens overleden: Gertruydis Willemsen, landbouwster oud ongeveer 88 jaar, weduwe van Petrus Vullinghs. Begraven 3 april d.a.v.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 2 fol. 147.

 

6 april 1790

BEESEL - Overleden na de middag: Rutgerus Vullinghs [ged. Sevenum, zn. van Petrus Vullinghs en Gertrudis Willemsen, beiden overl.], landbouwer oud ongeveer 56 jaar, echtgenoot van Elisabetha Peters [geh. Venlo ...-1763]. Begraven 8 april d.a.v.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 2 fol. 147.

 

6 april 1790

BEESEL - Cornelis van der Velden, Michel Chiessen en Joannes Franciscus Meuter verklaren "dat de tijdelijke schatheffer, aan thoonder deses, Josephus Anthonius Meuter, als eerst mit de brandspeuyt bij Cornelis van der Velden, ten hoogsten nodig zijnde, is daar present geweest, ter oirconde der nabuure, deze getekent".

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur Beesel, inv.nr. 80.

 

8 april 1790

BELFELD - Overleden rond 05.00 uur: Helehna Oelders [ged. Belfeld 1-7-1785], dr. van Arnoldus Oelders [en Anna Schlousen], oud ongeveer 5 jaar; begraven 9 april d.a.v.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 210vs.

 

9 april 1790

BLERICK - Overleden: Maria Clever uit Hinsbeeck, oud 75 jaar, wed. van Wilhelmus Stroeken uit Kaldekercken. Begraven 9 d.a.v.

DTB-Registers Blerick 1785-1795, fol. ...

 

10 april 1790

BEESEL - 's Middags overleden: Gertruijdis Engels [ged. Beesel 11-1-1727, dr. van Godefridus Engelen en Joanna Vosbeeck], landbouwster oud ongeveer 40 jaar, echtgenote van Andreas Schmits [geh. Beesel 13-1-1774; hij hertr. Beesel 22-5-1790 met Anna Ceuven]. Begraven 12 d.a.v.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel deel 2 fol. 147. Lees ook de akte van 15-4-1790!

 

12 april 1790

BELFELD - Overleden rond 09.00 uur: Joanna Hendrix [ged. Beesel 1-1-1735, dr. van Joannes Hendrix en Margaretha Lamers], echtgenote van Joannes Trijnes [geh. Beesel 24-11-1768, overl. ald. 28-10-1791], oud ongeveer 58 jaar. Begraven 14 april d.a.v.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 210vs.

 

12 april 1790

BEESEL - Overdracht gemeentegronden.

Ten overstaan van J. Pollart, landscholtis van het ambt Montfort, Frans Heldens en Peter Meuter, schepenen van Bezel en Belfelt, draagt de borgemeester Gerard van den Broek, krachtens resolutie van geërfden en regenten d.d. 9 maart 1790,

-   de nummers 1 en 2 van de sogenaamde Gemeentens Ohe, beginnend naast de bomen van de griffier Van de Renne, en de nummers 5 en 6 in diezelfde Ohe naast schepen Heldens gelegen, samen groot 5 morgen 48½ roede,

welke percelen eerder hebben toebehoord aan de gemeente en krachtens resolutie van de Raden van Staten der Vereenigde Nederlanden d.d. 15 mei 1786 op 30 november 1786 openbaar zijn verkocht aan de meestbiedende, voor een bedrag van 2.422 gulden Cleefs, over aan de chevalier en scholtis H.G. van der Renne en zijn zuster Elisabeth Maria van der Renne, douairiere van A.H. Takoen, in leven Raad van Staten van Zijne Koninklijke en Apostolische Majesteit en kanselier van het Hof van Gelderlandt te Ruremonde, vervangen door gerechtsbode Peter Huberts, ieder voor de helft.

Tevens draagt de borgemeester q.q. over 50 morgen op de Roversche Heijde naast Hendrik Janssen gelegen, aan H.G. van der Renne alleen, voor een bedrag van 766 gulden 133/4 stuiver Cleefs.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 112vs-113vs.

De akte staat ook reeds op idem fol. 104-104vs, maar daar zijn de percelen in de Ohe abusievelijk enkel op naam gesteld van H.G. van der Renne, reden waarom de akte aldaar is gecancelleerd met een memorie in de marge dat verwijst naar de hierboven vermelde inhoud.

 

12 april 1790

BEESEL - Overdracht gemeentegrond met huisplaats.

Ten overstaan van J. Pollart, landscholtis van het ambt Montfort, Frans Heldens en Peter Meuter, schepenen van Bezel en Belfelt, draagt de borgemeester Gerard van den Broek, krachtens resolutie van geërfden en regenten d.d. 9 maart 1790,

-   in het Witze Weertje nummer 1 de Maasstroom, groot 1 morgen 4½ roede;

-   nummer 2, het tweede deel daarvan, groot 138 roede;

-   nummer 3 in het Hooster Broek naast Hubert Janssen, groot 1 morgen 20 roede;

-   nummer 4 daarnaast gelegen, groot 1 morgen;

-   nummer 6 aldaar, 1 morgen naast Hendrik Mooren;

-   nummer 26, een huisplaats naast scholtis Van der Renne en 25 morgen heide;

-   en nummer 43 tussen de Kesselschenwegh en de Leeverwegh gelegen met een korte zijde grenzen aan Herm. Caniels, groot 1 morgen 6 roede,

welke percelen eerder hebben toebehoord aan de gemeente en krachtens resolutie van de Raden van Staten der Vereenigde Nederlanden d.d. 15 mei 1786 op 30 november 1786 openbaar zijn verkocht aan de meestbiedende, voor een bedrag van 4.059 gulden 9¼ stuiver Cleefs over aan Hendricus Janssen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 104vs-105. De datum is niet ingevuld doch blijkt uit de overige overdrachten van dezelfde datum.

 

12 april 1790

BEESEL - Overdracht gemeentegrond.

Ten overstaan van J. Pollart, landscholtis van het ambt Montfort, Frans Heldens en Peter Meuter, schepenen van Bezel en Belfelt, draagt de borgemeester Gerard van den Broek, krachtens resolutie van geërfden en regenten d.d. 9 maart 1790, 1 morgen naast de heer Heijster gelegen (nummer 1), welke perceel eerder heeft toebehoord aan de gemeente en krachtens resolutie van de Raden van Staten der Vereenigde Nederlanden d.d. 15 mei 1786 op 30 november 1786 openbaar is verkocht aan de meestbiedende, voor een bedrag van 670 gulden Cleefs over aan Lambert Trines c.s.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 105-105vs.

 

12 april 1790

BEESEL - Overleden: Cornelia Kessels [ged. ... ca. 1746, wed. van Henricus Henrickx, geh. Beesel 3-2-1769, overl. ald. 18-10-1780], landbouwster oud ongeveer 44 jaar, echtgenote van Antonius Neeten [geh. Beesel 10-1-1781; hij hertr. Beesel 29-9-1790 met Lucia Janssen]. Begraven 14 d.a.v.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 147.

 

13 april 1790

VENLO / BEESEL - Proces door G.J. Knippenberg, kapelaan curaat te Besel, verweerder, tegen de gezamenlijke tiendenaren aldaar. Het Hof stelt de kosten van dit proces op 259 gulden Brabants.

Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 611, verfilming 128/198.

 

13 april 1790

ROERMOND - Gehuwd: Godefridus Rosbender [Godefroid, Godfroi, ged. Roermond 26-1-1760, bij huwelijk wonend te Roermond, zn. van Wilhelmus Rosbender en Maria Timmermans] en Anna Catharina Crompvoets [geb. Swalmen 11-12-1766, bij huwelijk wonend te Roermond, overl. Swalmen 24-4-1841, volgens aangifte oud 77 jaar, dr. van Joannes Daemen Crompvoets en Gertrudis Theelen « 15-6-1759]. Getuigen: Joannes Borgh, Henricus Sarton en Joanna Margaretha Pinck, Anna Gertruda Janssen.

AlleLimburgers, WieWasWie 2021.

Uit dit huwelijk:

1.       Joannes (Jean) Rosbender, geb. Roermond 12-9-1794 (get. J. Evers en Gertrudis Teelen), overl. Swalmen 19-9-1811, oud 18 jaar.

2.       Mathis Rosbender, geb. Roermond 4-10-1797, overl. Swalmen 29-1-1832. Tr. Beesel 14-7-1826 met Helena Thijssen.

3.       Piere Antoine Rosbender, geb. Swalmen 1-5-1801, overl. ald. 17-2-1802, oud 1 jaar.

4.       Adolphe Rosbender, geb. Swalmen 18-6-1806, overl. ald. 7-4-1871. Tr. Swalmen 2-10-1838 met Maria Agnes Coenen.

 

15 april 1790

BEESEL - 's Morgens overleden: Laurentius Derickx [zn. van Petrus Derix en Catharina Luttels; wedn. van Gertrudis Lamers, geh. Beesel 3-10-1734, overl. ald. 4-9-1781], landbouwer oud ongeveer 79 jaar, echtgenoot van Christina Bollen [geh. Beesel 25-5-1784; zij hertr. Beesel 30-4-1794 met Hubertus Jansen]. Begraven 17 d.a.v.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel deel 2 fol. 147.

 

15 april 1790

BEESEL - Overleden na de middag: Joannes Engelen [Engele, Engels, ged. Beesel 30-11-1736, zn. van Joannes Engelen en Mathiola Leenen], landbouwer oud ongeveer 52 jaar, echtgenoot van Gertruijdis Paulissen [geh. Beesel 30-10-1768]. Begraven 17 d.a.v.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel deel 2 fol. 148.

 

15 april 1790

BEESEL - 's Avonds overleden: Andreas Schmits, landbouwer oud ongeveer 40 jaar, weduwnaar van Gertrudis Engels [geh. Beesel 12-1-1774, overl. ald. 10-4-1790], 'et ..cr..nie dictum est'.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel deel 2 fol. 147.

Opmerkelijk is dat zijn begraven niet wordt vermeld en de maand (aprilis) boven de sterfakte is doorgekruist, terwijl de latijnse opmerking (mij) niet duidelijk is. Kennelijk heeft men slechts gemeend dat hij overleden was; hij hertrouwt namelijk Beesel 25-5-1790 met Anna Ceuven.

 

15 april 1790

ROERMOND ‑ Overleden: Antonius Galliot, pastoor van het Begijnhof, begraven 17 april 1790 in het Begijnhof.

DTB-registers Roermond.

Hij bezat land aan de Hoogstraat te Beesel (smabers-6/150).

 

20 april 1790

BEESEL - Volmacht tot verkoop kerkelijke goederen.

De chevalier F.B. van der Renne, Joes M. Thomassen prebs., W. de Veth, G.C. van der Renne q.q., de weduwe H. Bongaarts en H. Ruijs van Nieuwenbroek, tiendenaren van de gemeente Bezel, machtigen de mede-tiendenaren Peter Heggers en Francis Bongaerts om mede namens hen alle landerijen, bemden, houtgewassen etc., eerder behorend tot de pastorie, kapelanie en kerk van deze gemeente alsmede tot de St.-Lamberts Cappelle, openbaar of, na voorgaande toestemming, onderhands te verkopen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 112-112vs.

 

20 april 1790

op den Raedthuyse tot Swalmen

SWALMEN - Overdracht akkerland.

Ten overstaan van Joannes Josephus Cox, licentiaat in de beide rechten en scholtis van de heerlijkheden Swalmen en Asselt, Cornelis van Keeken en Joannes Ceuven, schepenen aldaar, draagt de gerechtsbode J.L. Corens, krachtens volmacht [van de erven Naus] d.d. 22 december 1769 [zie aldaar], twee stukken akkerland onder Asselt in de Molendumpel gelegen, te weten:

-   ongeveer 1½ morgen tussen de aankopers en de heer Heijsters;

-   en 3 vierdel morgen in de Ohe gelegen tussen de aankopers en de heer Heijsters,

voor een bedrag van 113 pattacons 4 schelling, over aan Willem Sanders en Anna Heijnen, echtelieden, kosten van overdracht, armengeld en verdere kosten ten laste van de aankopers.

Een vordering van 100 pattacons welke de aankopers hadden op deze percelen, is gekort op de koopsom, de resterende 13 pattacons 4 schelling zijn reeds betaald.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 26 fol. 72-73.

 

21 april 1790

BEESEL - Gehuwd: Gerardus Bongers [ged. Beesel 12-9-1764, overl. ald. 23-6-1829, oud 64 jaar, zn. van Jacobus Bongers en Gertrudis Gerits « 15-4-1761] uit Beesel en Petronella Heggers [ged. Beesel 7-9-1765, overl. ald. 5-2-1828, oud 62 jaar, dr. van Petrus Heggen en wijlen Margaretha Heldens « 28-8-1750] uit Beesel, meerderjarige landbouwers. Getuigen: Theodorus van der Velden en Hermanus Bongers, landbouwers wnd. te Besel.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel II fol. 115.

Uit dit huwelijk:

1.       Joanna Bongers, geb. Beesel 24-5-1791, ged. 25-5-1791 (get. Petrus Heggers en Gertruidis Gerats wnd. te Besel; geb. te 'Bussereijnd'). Tr. Beesel 5-9-1813 met Henricus Geelen.

2.       Peter Bongers, geb. en ged. Beesel 28-10-1792 (get. Jacobus Bongers en Joanna Heggers wnd. te Besel; geb. 'aen het Bussereijndt').

3.       Petrus Bongers, geb. en ged. Beesel 16-9-1793 (nooddoop door vroedvrouw Rosina Spreders, geen getuigen daar de doopplechtigheid in de kerk niet heeft plaatsgevonden; geb. 'in de Busserstraet'), overl. ald. 16-9-1793.

4.       Margarita Bongers, geb. en ged. Beesel 25-8-1794 (get. Hermanus Bongers en Mechteldis Heggers, geb., ged. en wnd. te Besel; geb. 'in Besel'), ongehuwd overl. ald. 30-1-1822, oud 27 jaar.

5.       Petrus (Pierre) Bongers (Bongaerts), geb. Beesel 16-9-1796, ged. 17-9-1796 (get. Petrus Peters en Cornelia Bongers, geb., ged. en wnd. te Besel; let op: in marge staat abusievelijk vermeld 21 september), overl. ald. 13-8-1806, oud 9 jaar.

6.       Gerardus Bongaerts, geb. Beesel 13-9-1798 (BS-1/24, get. Simon Peters en Joanna Bongaerts). Tr. 1) Beesel 3-10-1829 met Anna Catharina Bottij; 2) Beesel 4-4-1831 met Joanna Strouken.

7.       Mechtildis Bongaers, geb. Beesel 3-11-1801 (niet in DTB of BS?). Tr. Beesel 28-10-1830 met Petrus Willekens.

8.       Jacobus Bongers, geb. …, overl. ald. 19-1-1806, oud 1.

9.       Gertruijd (Gertruda) Bongers, geb. Beesel 19-8-1806 (BS-1/412, get. Joannes Wolters en Joannes Peters). Tr. Beesel 10-11-1834 met Henricus Crins.

De aangifte voor erfbelasting van Gerardus Bongaers, zonder testament overleden ‘op den Waterloo, werd gedaan door zijn meerderjarige en nog ongehuwde kinderen Mechtildis, Gerardus, Joanna en Gertrudis Bongaers, alle vier wonend te Beesel en werkzaam als dienstboden. Ze kwamen hiervoor bijeen bij Pieter Hinsen, akkerman op de Scheij, waar Gertrudis inwoonde als dienstmeid. Geen van hen kon schrijven. De overledene liet geen bezittingen na. Bron: MvS Beesel, verfilming 2490/2545.

 

21 april 1790

BEESEL - Gehuwd: Joannes Albers [ged. Swalmen 12-4-1765, pachter van hoeve de Kamp, overl. ald. 21-9-1807, zn. van Joannes Alberts, pachter van de Kamp, en Joanna Hermans « 13-2-1765] geb. te Swalmen en Maria Hinsen [Hinssen, ged. Beesel 29-10-1768, overl. ald. 1-1-1844, volgens aangifte oud 77 jaar, dr. van Joannes Hinssen, pachter van de Schei, en Catharina Bongaerts « 14-5-1767] geb. te Besel, meerderjarige landbouwers wnd. te Besel. Getuigen: Engelbertus Hinsen, landbouwer wnd. te Besel, en Mathias Jansen, landbouwer wnd. te Swalmen.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel II fol. 115; BS Beesel.

Uit dit huwelijk (eerste kind verwekt vóór huwelijk):

1.       Catharina Albers, geb. en ged. Beesel 13-5-1790 (get. Joannes Albers en Elisabeth Verhagh, beiden wnd. te Besel; geb. te 'Leuwen'). Tr. Venlo 3-6-1826 met Jan Antoon Faessen (geb. Venlo 10-2-1791, zn. van Gerard Faessen en Catharina Peeters).

2.       Albertus Albers, geb. Beesel 19-11-1791, ged. 20-11-1791 (get. Joannes Hinsen en Joanna Hermans, beiden wnd. te Besel; geb. 'op Kamperhof'), overl. Venlo 10-1-1836. Tr. Venlo 24-5-1813 met Johanna Catharina Heldens.

3.       Joannes Albers, geb. en ged. Beesel 15-2-1794 (get. Engelbertus Hinsen en Maria Hermans, beiden wnd. te Besel; geb. 'tot Leeuwen'), ongeh. overl. ald. 6-8-1850, oud 56 jaar.

4.       Maria Gertruijdis Albers, geb. en ged. Beesel 10-9-1796 (get. Dionisius Hinsen, geb., ged. en wnd. te Besel, en Anna Maria Hermans, geb. en ged. te Swalmen en wnd. te Kessel). Tr. Buggenum 27-4-1830 met Petrus Christiaan Raemaakers (geb. Baexem, zn. van Mathias Raemaekers en Catharina Hillekens).

5.       Jeanne (Joanna) Albers, geb. Beesel 16-9-1798 (BS-1/24, get. Jan Hermans en Catharina Neeten), overl. ald. 4-4-1859. Tr. Beesel 20-7-1840 met Petrus Lambertus Peeters.

6.       Hermanus Albers, geb. …, overl. Beesel 10-6-1804 oud 3 jaar.

7.       Anna Maria Albers, geb. Beesel 19-11-1802 (BS-1/244, get. Hermanus Albers en Elisabeth Verhaegh). Tr. Kessel 13-4-1836 met Willem Joosten (geb. Maasbree, zn. van Nicolaas Joosten en Catharina Kessels).

8.       Anne Christine (Anna Christina) Albers, geb. Beesel 8-3-1805 (BS-1/351, get. Godefridus Tissen en Henricus Luttels), overl. ald. 12-3-1808, oud 3 jaar.

9.       Jacobus Albers, geb. Beesel 7-4-1807 (BS-1/442, get. Petrus Joppen en Gerardus Straetgens), overl. ald. 18 (Genlias) of 19-10-1808 (HP), oud 1 jaar.

Het gezin woonde bij de volkstelling 1796 in de Hoogstraat te Swalmen (Jaarboek 16 blz. 66). In de Beeselse bevolkingslijst van 27-10-1799 worden Jean Alberts en Marie Hinssen genoemd in buurt Leeuwen. Hoeve Roozendael (sectie B 316) was bij de invoering van het Kadaster eigendom van de weduwe Jan Albers en  werd op 28-2-1844 openbaar verkocht.

 

22 april 1790

SWALMEN - Gehuwd: Albertus Moren [Alardus, Aldert Mooren, ged. Beesel 29-3-1764, daghuurder 1793-1795, akkerman 1796, zn. van Petrus Moeren en wijlen Joanna Gerits « 16-5-1753] en Ida Peckx [Peekx, Pex, ged. Asselt 28-12-1763, dr. van Henricus Pex en Maria Verheggen « 29-4-1759]. Getuigen: Gerardus Moren en Catharina Peckx.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 47 RAL.

Uit dit huwelijk:

1.       Joanna Moren, geb. en ged. Asselt 23-2-1791 (get. Henricus Pex en Cornelia Moren uit Besel; dr. van 'Albertus vulgo Auldert' x Ida Pex). Tr. Swalmen 11-5-1814 met Andreas Grachten.

2.       Wilhelmina Mooren, geb. en ged. Asselt 22-7-1793 (get. Gerardus Mooren vervangen door Joannes Threbels wonend te Swalmen en Maria Verheggen wonend te Asselt; dr. van Albertus 'vulgo Auldert' x Ida Pex).

3.       Henricus Mooren, geb. Asselt 4-2-1795, ged. 5-2-1796 (get. Wilhelmus Reijnders wonend te Besel en Catharina Pex; zn. van Albertus 'vulgo Auldert' Mooren x Ida Pex, 'den vader absent'). Tr. Swalmen 2-9-1818 met Maria Gertrudis Heijnen

4.       Marie Catarine Mooren, geb. Swalmen 8-8-1798 (21 thermidor an VI, dr. van Albert Mooren, landbouwer oud 36 jaar geb. en wnd. te Swalmen en Ide Peekx; get. Jean Peeks, landbouwer oud 21 jaar wnd. te Swalmen en Gertrude Geradts oud 50 jaar wnd. te Beesel; aangifte 22 thermidor).

Het gezin woonde bij de volkstelling 1796 te Asselt met 3 kinderen jonger dan 12 jaar (Jaarboek 16 blz. 74).

 

22 april 1790

SWALMEN - Gehuwd: Andreas Bongaerts [ged. Kessel 16-9-1759, overl. ald. 10-4-1806, zn. van Antonius Bongaerts en Maria Dorssers] uit Kessel en Cornelia Pijpers [Piepers, ged. Swalmen 10-3-1764, overl. Kessel 7-11-1832, dr. van Jacobus Pijpers en Maria Gijsberts « 8-4-1750; zij hertr. ... met Matthias Beurskens]. Getuigen: Wilhelmus Bongaerts en Gertrudis Pijpers.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 47 RAL.

Het gezin woonde in 1791 te Kessel.

Uit dit huwelijk:

1.       Jacobus Bongaerts, ged. Kessel 28-2-1791 (get. Antonius Bongaerts en Maria Gisberts vervangen door Hendrina van Horen), overl. Baarlo 28-8-1855, volgens aangifte oud 65 jaar. Tr. Maasbree 12-10-1831 met Anna (Joanna) Peeters, wed. van Gerard Berden.

2.       Joannes Bongaerts, geb. en ged. Kessel 23-8-1792 (get. Robertus Pijpers en Maria Dorssers), overl. Baarlo 30-3-1865, volgens aangifte oud 72 jaar. Tr. 1) Maasbree 8-2-1823 met Joanna Maria Lenssen (geb. Baarlo …, dr. van Henricus Lenssen en Joanna Korsten); 2) Kessel 18-1-1825 met Anna Beurskens (geb. Kessel …, dr. van Francis Beurskens en Petronella Mertens).

3.       Maria Christina Bongaerts, geb. en ged. Kessel 7-12-1794 (get. Joannes Bongaerts en Anna Maria Bongaerts), overl. Helden 8-11-1843. Tr. Kessel 14-4-1828 met Sibertus Hinsen.

4.       Gertrudis Bongaerdts, geb. en ged. Kessel 21-7-1796 (get. Wilhelmus Bongaerdts en Gertrudis Pipers vervangen door M.T. Waldis), overl. Kessel 22-5-1870, oud 73 jaar. Tr. Kessel 14-4-1823 met Willem Janssen.

5.       Robertus Bongaerdts, geb. en ged. Kessel 4-2-1798 (get. Godefridus Bongaerdts en Elisabetha Piepers), overl. Kessel 13-9-1846, oud 58 jaar. Tr. 1) Maasbree 11-4-1826 met Anna Maria Smeets uit Baarlo; 2) Maasbree 22-4-1846 met Catharina Meerts uit Blerick.

6.       Cornelia Bongaers, geb. en ged. Kessel 28-2-1800 (get. Mathias Pijpers vervangen door P.F. Joosten en Petronella Aengenendt), overl. Heythuysen 10-1-1878, oud 77 jaar. Tr. Tegelen 9-5-1823 met Theodorus Thijssen (Thissen).

7.       Angelina Bongaerts (Bongaertz), geb. en ged. Kessel 10-9-1802 (get. Wilhelmus Staeckx en Joanna Janssen), overl. ald. 1-12-1805, oud 3 jaar.

8.       Andreas Bongaerts, geb. en ged. Kessel 27-5-1806 (get. Antoius Bongaerts en Gertrudis Staeckx vervangen door Petronella aen geen Eijndt), overl. Beesel 10-8-1870. Tr. Beesel 4-4-1837 met Margaretha van Herten.

 

22 april 1790

SWALMEN - Gehuwd: Jacobus Slabbers [geb. Beesel ca. 1763, akkerman 1796, overl. Swalmen 21-12-1831, volgens aangifte oud 74 jaar] en Catharina Deckers [Deckkers, ged. Swalmen 4-4-1765, overl. ald. 29-9-1828, oud 63 jaar, dr. van Petrus Deckers en Gertrudis van Vlodrop « 20-6-1761]. Getuigen: Petrus Slabbers en Dorothea Slabbers.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 47 RAL.

Uit dit huwelijk:

1.       Petrus Slabbers, geb. en ged. Swalmen 29-3-1791 (get. Fredericus Deckers en Dorothea Slabbers).

2.       Maria Slabbers (Anna Maria), geb. en ged. Swalmen 24-2-1793 (get. Gerardus Slabbers wnd. te Maesniel en Maria Hermans wnd. te Swalmen, 'den vader absent'), overl. ald. 5-4-1875. Tr. Swalmen 19-10-1815 met Cornelis Wijnen.

3.       Joannes Slabbers, geb. Swalmen 24-7-1795, ged. 25-7-1795 (get. Joannes van Vloodorp en Gertrudis Slabbers, beiden wnd. te Swalmen, 'den vaeder absent'), ongehuwd overl. ald. 13-3-1850

4.       Gertrudis (Geertrudis) Slabbers, geb. Swalmen 29-7-1797, overl. ald. 9-1-1846. Tr. Swalmen 8-5-1827 met Henricus Stempkens.

5.       Catherine (Catrine) Slabbers, geb. Swalmen 1-9-1800, overl. ald. 13-5-1808, volgens aangifte oud 9 jaar.

6.       Jacques Slabbers, geb. Swalmen 6-3-1801, overl. ald. 21-3-1819, oud 18 jaar.

7.       André Slabbers, geb. Swalmen 25-2-1803, overl. ald. 3-4-1806, oud 3 jaar.

5.       Leonard (Leonardus) Slabbers, geb. Swalmen 10-8-1805, akkerknecht. Tr. Boisheim (D) 3-10-1834 met Maria Agnes Wienen,

Het gezin woonde bij de volkstelling 1796 op de Boukoul met 4 kinderen jonger dan 12 jaar. Jacobus Slabbers en Catharina Deckers verkochten op 23-1-1791 akkerland aan de Rayerstraat.

 

24 april 1790

tot Venlo

VENLO / BEESEL - Anna Catarina Reijken, meerderjarige jongedochter bijgestaan door Joes Teunissen [ook: Theunissen] als haar daartoe gekozen voogd, verkoopt:

-   ongeveer 1 morgen akkerland in het Kerkvelt gelegen tussen Peter Perey en Joannes Simes, inclusief het daar gelegen 'maasje';

-   ongeveer ¼ morgen land aldaar tussen Michiel Claassen en de erfgenamen Schutjens;

-   ongeveer ½ morgen tussen het Kerkvelt en het Ohebroeker Velt, tussen Godefridus Kruysberg en Geurt Claassen;

-   3 vierdel op het Kempke gelegen tussen de weduwe Joes Geraadts en Geurt Smeets;

-   en een perceel op het Ligte Velt gelegen tussen Joes Meuter en Geurt Claassen,

alles onder Bezel gelegen, voor een bedrag van 1.000 gulden Kleefs welke reeds zijn voldaan, aan Lambert Trines en Bernardina Claassen, echtelieden. Tevens machtigt zij toonder tot de gerechtelijke overdracht.

-         Ten overstaan van Frans Heldens, oudste voorzittend schepen bij afwezigheid van de landscholtis, Hendrik Joosten en Peter Meuter, schepenen, draagt de medeschepen Leonard Janssen de goederen op 5 juli 1790 namens de verkopers over aan de medeschepen Gerard Goossens namens de aankopers.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 39 fol. 192vs-194. Voor de verkoopster zie gezin 13-10-1743.

 

24 april 1790

BEESEL ‑ Rekening van de inkomsten en uitgaven van A.A. Meuter van in 1789 verkochte gemene gronden. Met bijlagen.

De erfgenamen Smitshuysen kopen gemeentegrond te Beesel voor een bedrag van 2.500 gulden.

GHS Beesel, Reuver, archief dorpsbestuur Beesel, inv.nr. 15 (oud nr. 86): rekeningen over de verkochte gemeentegronden van en tot Beesel.

 

26 april 1790

BEESEL - Overdracht gemeentegronden.

Ten overstaan van P. van den Broek, voorzittend schepen bij 'suspensatie' van de landscholtis van het ambt Montfort, Frans Heldens en Peter Meuter, schepenen van Bezel en Belfelt, draagt de borgemeester Gerard van den Broek, krachtens resolutie van geërfden en regenten d.d. 9 maart 1790, de nummers 3 tot en met 10 in het Witse Weerdje gelegen, samen groot 8 morgen 143 roede, welke percelen eerder hebben toebehoord aan de gemeente en krachtens resolutie van de Raden van Staten der Vereenigde Nederlanden d.d. 15 mei 1786 op 30 november 1786 openbaar zijn verkocht aan de meestbiedende, voor een bedrag van 7.354 gulden 18¼ stuiver Cleefs over aan de landscholtis J. Pollard c.s.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 105vs-106.

Aan de datum is geknoeid, maar gezien de overige overdrachten van dezelfde datum berust de datum 27 die er heeft gestaan op een fout.

 

26 april 1790

BEESEL - Verpanding akkerland.

Ten overstaan van P. van den Broek, voorzittend schepen bij 'suspensatie' van de landscholtis van het ambt Montfort, Frans Heldens en Peter Meuter, schepenen van Bezel en Belfelt, bekent J. Pollardt, mede als gevolmachtigde van zijn vrouw, dat hij bij openbare verkoop d.d. 30 november 1786 gedaan krachtens resolutie van de Raden van Staten der Vereenigde Nederlanden d.d. 15 mei 1786, heeft aangekocht de nummers 3 tot en met 10 in het Witse Weerdje gelegen, samen groot 8 morgen 143 roede, voor een bedrag van 7.354 gulden 18¼ stuiver Cleefs, de Franse croon gerekend aan 11½ schilling.

Van deze koopsom is hij nog verschuldigd 3.800 gulden welke zijn gevestigd op deze percelen alsmede op akkerland in het Kerckveld gelegen tussen Michiel Claassen en Arnold Niemans, met de korte zijden grenzend aan P. van den Broek en de weg, tegen een jaarlijkse rente van 3½% eerstmaal te betalen op 30 november van het afgelopen jaar 1789 en losbaar in de helft met een opzegtermijn van 3 maanden. De borgemeester Gerard van den Broek wordt, krachtens resolutie van geërfden en regenten d.d. 9 maart 1790, in de onderpanden geërfd en gegoed.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 106vs-107.

Het afschrift van de volmacht ontbreekt.

 

26 april 1790

BEESEL - Verpanding grasgewas.

Ten overstaan van J. Pollart, landscholtis van het ambt Montfort, Frans Heldens en Peter Meuter, schepenen van Bezel en Belfelt, bekennen de echtelieden Hendricus Janssen en Wilhelmina Gerits dat zij bij openbare verkoop d.d. 30 november 1786, gedaan krachtens resolutie van de Raden van Staten der Vereenigde Nederlanden d.d. 15 mei 1786, hebben aangekocht

-   in het Witze Weertje nummer 1 de Maasstroom, groot 1 morgen 4½ roede;

-   nummer 2, het tweede deel daarvan, groot 138 roede;

-   nummer 3 in het Hooster Broek naast Hubert Janssen, groot 1 morgen 20 roede;

-   nummer 4 daarnaast gelegen, groot 1 morgen;

-   nummer 6 aldaar, 1 morgen naast Hendrik Mooren;

-   nummer 26, een huisplaats naast scholtis Van der Renne en 25 morgen heide;

-   en nummer 43 tussen de Kesselschenwegh en de Leeuwerwegh gelegen met een korte zijde grenzen aan Herme Caniels, groot 1 morgen 6 roede,

voor een totaal bedrag van 1.059 gulden 9¼ stuiver Cleefs, de Franse croon gerekend aan 11½ schilling.

Van deze koopsom is hij nog verschuldigd 800 gulden welke zijn gevestigd op voornoemde percelen alsmede op ongeveer 1 morgen grasgewas nabij de Maase gelegen tussen de scholtis Van der Renne en de erfgenamen Schutgens, tegen een jaarlijkse rente van 3½% eerstmaal te betalen op 30 november van het afgelopen jaar 1789 en losbaar in de helft met een opzegtermijn van 3 maanden. De borgemeester Gerard van den Broek wordt, krachtens resolutie van geërfden en regenten d.d. 9 maart 1790, in de onderpanden geërfd en gegoed.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 107vs-108. Voor eerdere overdracht zie 12-4-1790.

 

26 april 1790

BEESEL - Verpanding akkerland.

Ten overstaan van P. van den Broek, voorzittend schepen bij afwezigheid van de landscholtis van het ambt Montfort, Frans Heldens en Peter Meuter, schepenen van Bezel en Belfelt, bekennen de echtelieden Lambert Trines en Bernardina Claassens dat zij bij openbare verkoop d.d. 30 november 1786, gedaan krachtens resolutie van de Raden van Staten der Vereenigde Nederlanden d.d. 15 mei 1786, hebben aangekocht

-   nummer 1 in het Hoosterbroek gelegen naast de heer Heijster, groot 1 morgen;

-   nummer 2 daarnaast gelegen, eveneens groot 1 morgen,

voor een totaal bedrag van 1.380 gulden Cleefs, de Franse croon gerekend aan 11½ schilling.

Van deze koopsom zijn zij nog verschuldigd 700 gulden welke zijn gevestigd op voornoemde percelen alsmede op ongeveer ½ morgen akkerland in het Rayervelt gelegen tussen Joes Cro.. en Lambert Peters, met een korte zijde grenzend aan de weg, tegen een jaarlijkse rente van 3½% eerstmaal te betalen op 30 november van het afgelopen jaar 1789 en losbaar in de helft of in het geheel met een opzegtermijn van 3 maanden. De borgemeester Gerard van den Broek wordt, namens de gemeente krachtens resolutie van geërfden en regenten d.d. 9 maart 1790, in de onderpanden geërfd en gegoed.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 108vs-109. Voor eerdere overdracht zie 12-4-1790.

 

27 april 1790

actum Ruremonde

BEESEL - Volmacht tot verpanding Welkensven.

De chevalier H.G. van der Renne machtigt N. Janssens, schepen te Bezel, tot de aanvaarding van de overdracht van heide zoals aangekocht van de gemeente Besel, en tot de gerechtelijke verpanding van dit land alsmede een kamp genaamd het Welkes Vin langs de Venlosche Baane gelegen tussen het aangekochte perceel heide en verschillende andere eigenaren, met de achterzijde grenzend aan de gemeente, wegens een bedrag van 400 gulden Cleefs resterende kooppenningen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 116-116vs.

 

27 april 1790

actum Ruremonde

BEESEL - Volmacht tot verpanding Straffenkamp.

De douairiere E.M. van der Renne, weduwe van A.H. Tackoen en chevalier H.G. van der Renne machtigen N. Janssens, schepen te Beesel, tot de aanvaarding van de overdracht van percelen op de Ohe zoals door hen gezamenlijk aangekocht van de gemeente Bezel, en tot de gerechtelijke verpanding van dit land alsmede een kamp genaamd de Straffenkamp plus de kamp 'daer aan cleevende' genaamd Aan de Back Heijde, in de Backheijde gelegen tussen Lambert Trines en Joes Gerits, wegens een bedrag van 1.250 gulden Cleefs resterende kooppenningen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 116vs-117.

 

27 april 1790

BEESEL - Verpanding Straffenkamp.

Ten overstaan van P. van den Broek, voorzittend schepen bij afwezigheid van de landscholtis van het ambt Montfort, Frans Heldens en Peter Meuter, schepenen van Bezel en Belfelt, bekent de mede-schepen Leonard Janssen, als gevolmachtigde van Elisabeth Maria van der Renne, douairiere van wijlen A.H. Takoen, in leven Raad van State van Zijne Keizerlijke, Koninklijk en Apostolijke Majesteit en kanselier van het Hof van Gelderland te Ruremonde, alsmede van Hendricus Gerardus van der Renne, erfridder van het Heilige Roomse Rijk, beide volmachten getekend te Ruremonde d.d. 27 april 1790, dat zij bij openbare verkoop d.d. 30 november 1786, gedaan krachtens resolutie van de Raden van Staten der Vereenigde Nederlanden d.d. 15 mei 1786, hebben aangekocht de percelen met de nummers 1, 2, 4 en 5, samen groot 5 morgen 48½ roede, voor een totaal bedrag van 2.422 gulden Cleefs, de Franse croon gerekend aan 11½ schilling.

Van deze koopsom zijn zij nog verschuldigd 1.250 gulden welke blijven gevestigd op voornoemde percelen alsmede op een kamp genaamd de Straffenkampt en de daar 'aankleevenden' kamp aan de Bakheijde, gedeeltelijk akkerland en gedeeltelijk bos, samen groot ongeveer 8 morgen, tegen een jaarlijkse rente van 3½% eerstmaal te betalen op 30 november van het afgelopen jaar 1789 en losbaar in de helft of in het geheel met een opzegtermijn van 3 maanden. De borgemeester Gerard van den Broek wordt, namens de gemeente krachtens resolutie van geërfden en regenten d.d. 9 maart 1790, in de onderpanden geërfd en gegoed.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 109-110. Met aantekening in de marge dat de volmacht te vinden is op fol. 116.

 

27 april 1790

BEESEL - Verpanding Welkensven.

Ten overstaan van P. van den Broek, voorzittend schepen bij afwezigheid van de landscholtis van het ambt Montfort, Frans Heldens en Peter Meuter, schepenen van Bezel en Belfelt, bekent de mede-schepen Leonardus Janssen, als gevolmachtigde van Henricus Gerardus van der Renne, erfridder van het Heilige Roomse Rijk, getekend te Ruremonde d.d. 27 april 1790, dat deze bij openbare verkoop d.d. 30 november 1786, gedaan krachtens resolutie van de Raden van Staten der Vereenigde Nederlanden d.d. 15 mei 1786, heeft aangekocht 50 morgen op de Roversche Heijde naast Hendrik Janssen gelegen, voor een totaal bedrag van 766 gulden 133/4 stuiver Cleefs, de Franse croon gerekend aan 11½ schilling.

Van deze koopsom is hij nog verschuldigd 400 gulden welke blijven gevestigd op voornoemde percelen alsmede op een perceel groot ongeveer 6 morgen, ten dele akker en ten dele weiland, genaamd het Welckes ven, met beide zijden tussen Van der Renne voornoemd gelegen, met een korte zijde grenzend aan de Venlosche Baane, tegen een jaarlijkse rente van 3½% eerstmaal te betalen op 30 november van het afgelopen jaar 1789 en losbaar in de helft of in het geheel met een opzegtermijn van 3 maanden. De borgemeester Gerard van den Broek wordt, namens de gemeente krachtens resolutie van geërfden en regenten d.d. 9 maart 1790, in de onderpanden geërfd en gegoed.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 110-111. Met aantekening in de marge dat de volmacht te vinden is op fol. 116.

 

27 april 1790

BEESEL - Overdracht gemeentegronden.

Ten overstaan van P. van den Broek, voorzittend schepen bij afwezigheid van de landscholtis van het ambt Montfort, Peter Meuter en Frans Heldens, schepenen van Besel en Belfelt, draagt de gerechtsbode Peter Hubertz, krachtens resolutie van geërfden en regenten d.d. 9 maart 1790,

-   116 roede 77 voet akkerland, zwaar, tussen Mattijs Lammers (W) en Joes Crous (O), met de korte zijden grenzend aan de Ohebroekerweg (W, sic) en de Huylbeek (Z), voor 202 gulden Cleefs;

-   1 morgen 86 roede 49 voet genaamd de Oude Weem op de Ohebroekercamp gelegen, zijnde gedeeltelijk licht akkerland en gedeeltelijk bos, tussen Willem Janssen en de erfgenamen Straffen (N) en Joes Meuter (Z), met de korte zijden grenzend aan de Huylbeek en de erfgenamen Joes Peters (W) en de weg naar Kessel (O), voor 250 gulden;

-   1 morgen 92 roede 94 voet akkerland en bos aldaar, licht, waarin een akker groot 1 morgen 64 roede 48 voet, tussen Andries Zanders (N) en de heide (Z), met de korte zijden grenzend aan Peter Peters in 't dorp en anderen (N) en de heide (Z), voor 220 gulden,

over aan Gerardus van den Broek namens geheimraad Lutz.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 111vs-112.

 

27 april 1790

BEESEL - Gehuwd: Maximilianus Henricus Hensen [Henri, ged. Süggerath bij Geilenkirchen (D) 1-3-1765, dagloner 1802, kleermaker 1790-1830, overl. Beesel 1-1-1832, oud 66 jaar, zn. van Leonardus Hensen en Maria Agatha Haering, ook Herinx « Hünshoven, Kreis Geilenkirchen 1752], meerderjarige kleermaker geb. te Suggeraet en wnd. te Besel, en Anna Maria Tellgers [Anne Marie Telders, Tellers, Tellijers, Thellers, geb. en ged. Melick 25-3-1765, overl. Beesel 28-1-1830, volgens aangifte oud 65 jaar, dr. van Petrus Tellgers en Elisabeth Minckenberg; haar vader hertr. Melick 25-5-1783 met de weduwe Windelina Cupers], meerderjarige landbouwster geb. te Melick en wnd. te Besel. Getuigen: Franciscus Meuter en Albertus Meuter, landbouwers wnd. te Besel.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel II fol. 116.

Uit dit huwelijk:

1.       Joanna Elisabetha Hensen, geb. Beesel 10-1-1791, ged. 11-1-1791 (get. Petrus Tellers wnd. te Melick en Joanna Trines wnd. te Besel; geb. 'tot Leeuwen'). Tr. Beesel 15-9-1821 met Godefridus Janssen.

2.       Henricus Leonardus Hensen, geb. en ged. Beesel 23-3-1793 (nooddoop door vroedvrouw Rosina Spreders, diezelfde dag gedoopt in de kerk, get. Jacobus Hinsen wnd. te Besel en Windelina Cuijpers wnd. te Melick; geb. 'tot Leeuwen'), overl. ald. 21-12-1855. Tr. Beesel 21-10-1824 met Maria Josepha Duizent (Duijzend).

3.       Petrus Joannes Hensen, geb. en ged. Beesel 15-5-1796 (get. Petrus Stox geb., ged. en wnd. te Besel, en Catharina Tellgers geb., ged. en wnd. te Melick; geb. 'in Besel'), kleermaker, overl. ald. 13-4-1857. Tr. Bracht (D) 26-11-1823 met Maria Gertrud Erckens.

4.       Margaretha Agatha (Margrette Agatha) Hensen, geb. …, overl. Beesel 15-5-1807, volgens aangifte oud 8 jaar.

5.       Anne Catherine Hensen, geb. Beesel 16-1-1802 (BS verfilming 17/605, get. Guilleaume Telders, dienstknecht oud 20 jaar, en Marie Elisabethe Buskens, dienstmeid oud 57 jaar), overl. ald. 14-12-1803, oud 1 jaar.

6.       Pierre (Petrus) Hensen, geb. Beesel 28-11-1804 (BS-1/340, get. Jacques Hinssen en Joannes Bongaers), overl. ald. 18-5-1820, volgens aangifte oud 14 jaar.

7.       Agatha Hensen, geb. Beesel-Leeuwen (‘Leuven’) 22-8-1807, in 1832 wonend te Nierstein (D).

8.       Jean Louis (Joannes Louis) Hensen (RK: Joannes Ludovicus Hinsen), geb. Beesel 18-12-1810, ged. 19-12-1810 (BS-1/606, doopget. Ludovicus Bloemers en Petronella Tiesen, beiden ged. en wnd. te Besel), overl. ald. 25-3-1811, oud 3 maanden.

De nalatenschap van Anna Maria Tellers bestond uit goederen aangekocht tijdens het huwelijk, te weten 1) akkerland sectie B 203 gelegen tussen Theodor van der Velden en Jan Sloesen; 2) akkerland B 225 met de korte zijden grenzend aan Theodoor van der Velden en Speckken te Roermond; 3) akkerland B 229 tussen Speckken en Pieter Stox; 4) slaghout B 286 grenzend aan de gemeente; 5) een huis sectie B 287 tussen eigen land en de gemeentelijke heide; 6) heide sectie B 327 tussen de gemeentelijke heide en de openbare weg; 7) heide sectie B 327bis met de korte zijden grenzend aan eigen land en de openbare weg.  “Getrouwd zijnde voor de komst der Franschen onder voormaalige Geldersche wet, behoort het meubilaire aan den langstlevende en de andere halfscheid aan de vier meergemelde meerderjarige kinderen den eigendom, mits den vader daarvan geniet het vruchtgebruik.” De aangifte werd gedaan door Maximiliaan Henricus Hensen, kleermaker, en de meerderjarige kinderen Henricus Leonardus, Petrus Joannes, Elisabetha en Agatha Hensen. Bron: MvS, verfilming 38/2481.

De aangifte voor erfbelasting van Maximilianus Henricus Hensen werd gedaan door zijn kinderen Henricus, Elisabeth, Pieter Johan en Agatha Hensen, die hiervoor bijeen kwamen in het huis van eerstgenoemde op den Reuver. Hun ouders waren niet getrouwd op huwelijksvoorwaarden, zodat zijn nalatenscha bestond uit de helft van landerijen sectie B 203, 225, 229, 286, B 287 (huis), 327. Bron: MvS Beesel, verfilming 270/2481.

De kinderen Elisabeth, Hendrick Leonard, Pieter Jan en Maria Agatha verkochten op 10-1-1832 een huisje te Beesel. Koper Lecluyse probeerde dit huis te Leeuwen bij de oude kapel gelegen op 16-8-1838 tevergeefs te verpachten. Perceel B 287 was in 1843 onbebouwd.

 

29 april 1790

BEESEL - Kwitantie door Joes Meuter "voor het opdraijen, smeeren en naersien der kerck orlogie".

GHS Beesel, Reuver, inv.nr. 79.

 

6 mei 1790

BEESEL - 's Morgens overleden: Wilhelmus Jansen [ged. Belfeld; wedn. van Ida Kessels, geh. Beesel 22-10-1749, overl. ald. 24-3-1782], landbouwer oud ongeveer 60 jaar, echtgenoot van Sijbilla Stemkens [geh. Beesel 29-5-1783]. Begraven 8 d.a.v.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel deel 2 fol. 148.

 

4 mei 1790

Belfelt

BELFELD - Verkoop bouwland.

Wilhelmus van Diek en Johanna Driessen [er lijkt te staan: Driegersen], echtelieden, verkopen 31 roede bouwland onder Belfelt gelegen met beide zijden tussen de aankopers en met de korte zijden grenzend aan de Ruremontsche Passage en aan het erf van de weduwe van Hermanus Michels, voor een bedrag van 62 gulden Cleefs welke heden zijn betaald, aan Barth. Cannoij en Hendr. van Aerssen, ook echtelieden, en machtigen toonder tot de gerechtelijke overdracht.

-         Ten overstaan van J. Pollart, landscholtis, Leon. ter Porten en Frans Heldens, schepenen, draagt de gerechtsbode Peter Hubertz namens de verkopers het land op 10 mei 1790 over aan Jacobus Cannoy, zoon van de aankopers.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 39 fol. 190-190vs.

 

5 mei 1790

VENLO / BEESEL-BUSSEREIND - Akkoord over een huis.

Akkoord inzake het proces door Hendrik en Hermanus Bongaerts tegen de ‘mobilaire en de immobilaire’ erfgenamen van Wilhelmus Croonen. “Tot vermeiding van verdere kosten en moeijelijkheeden” komen partijen het volgende overeen.

1. “Sullen Anna Maria Teelen, weduwe van Wilhelmus Croonen, beneffens Gerardus Reinders et Gothefridus Quikken, momboiren van de minderjarige kinderen van wijlen Wilhelmus Croonen en Anna Maria Teelen, afstaan en cedeeren aan Hendrik, Hermanus en Johannes Bongaarts haar regt van eijgendom ’t welk sij vermeenen te hebben op het huijs en landerijen bij wijlen Johannes Bongaerts en Margaretha Weetens weleer beseeten en nagelaaten en wel uit hoofde van een act voor het gerigt van Besel gepasseert, waarbij die goederen op Wilhelmus Croonen en sijn huisvrouw waaren getransporteert, wordende ten gevolge van dien geseide acte van het gerigt van Besel mits desen buijten effect gestelt en vernietigt.”

2. “Sullen hier tegens geseide Hendrik, Hermanus en Johannes Bongaarts aan gemelde weduwe van Wilhelmus Croonen en derselver kinderen in de eerste plaatze vergoeden de kosten die door Wilhelmus Croonen tot verbeetering en optimmeringen van het huijs sijn gedaan en uitbetaalt, en ten tweeden ook restitueeren alle de kosten en uitlaegen die geseide Wilhelmus Croonen tot kost, kleedinge en opvoedinge van de vier nagelaetene kinderen van wijlen Johannes Bongaerts en Margaretha Weetens heeft gedaan en uitgeschooten beneffens ook die kosten die Wilhelmus Croonen aan een van die kinderen het zij in cas van siekte, of dat zij ten sijnen huijse hebben gelogeert en in de kost geweest of andersints heeft gedaan en aangewend.”

3. “Sullen van alle bovenstaende kosten en uitlaagen door de weduwe Croonen een behoorlijke reekening worden geforneert, en ten fine van taxatie aan den Hove worde overgegeven, om partheij daar op gehoord, gedisponeert te worden soo als bevonden sal worden te behooren, sullende daarbij teffens de tijd worden bepaalt, wanneer de bewoonders het huijs sullen moeten verlaaten en aan de revidenten te overgeeven.”

4. “De kosten hier over gereesen blijven ieder voor de helfte ten laste van de respective parthijen en sullen ieder der parthijen haar eigene advocaten salarieeren, sullende egter de kosten bij ’s Hofs vonnis van den 24 maart 1790 gereserveert, door ieder der parthijen voor de helfte worden gedraegen.”

Met goedkeuring door het Hof d.d. 17 mei 1790.

Op 28 september 1790 bepaalt het Hof dat verweerders per 1 januari 1791 een bedrag van 1.800 gulden Kleefs moeten betalen aan eisers, waartegen eisers per 15 mei 1791 “zullen moeten uijtruijmen en overgeven het huijs in actus nader vermeld, en de respective landereijen met mist en strooij aan de diminuenten zullen moeten afstaen, soo als volgens ’s lands gebruijk een pagter met half meij aftrekkende gehouden is te doen.”

Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 611, verfilming 134/198. Eenvoudig afschrift op papier. Idem 141/198.

De weduwe Croonen kocht op 14-3-1791 een ander huis te Bussereind. Het huis van de gebroeders Bongaerts werd op 4-10-1791 eigendom van mede-verkoper Hermanus Bongers.

 

6 mei 1790

ROGGEL / NEER - Gehuwd: Leonardus Keijsers [geb. Neer, overl. ald. 15-10-1795, zn. van Henricus Keijsers en Joanna Vogels] en Cornelia Schrijnewerckers [ged. Swalmen 18-4-1754, overl. Neer 21-6-1829, oud 75 jaar, dr. van Henricus Schrijnewerckers en Beatrix Beeck; zij hertr. Roggel 28-8-1796 met Theodorus Spee]. Getuigen: Petrus aen de Boom en Anna Keijsers.

DTB-registers St.-Martinusparochie Neer.

Uit dit huwelijk:

1.       Beatrix Keijsers, ged. Neer 16-5-1792 (get. Henricus Keijsers en Maria Schrijnwerkers).

2.       Anna Elizabeth Keijsers, ged. Neer 13-1-1795 (get. Seastianus Schrijnwerkers en Cornelia Beenen namens Joanna Vogels). Tr. Buggenum 1-1-1821 met Egidius Joosten.

 

13 mei 1790

BEESEL - Gehuwd: Petrus van Dijck [Pierre, ged. Belfeld 16-12-1758, landbouwer 1798, overl. Beesel 23-9-1829, zn. van Petrus van Dijck en Catharina Boots « 1-5-1757] geb. te Belfelt en Aldegondis Hendrickx [Aldegonde Hendriks, Hendrix, ged. Beesel 23-11-1761, overl. Reuver 26-3-1807 {aangifte door de naburen Theodor Bosch, kleermaker, en Gerard Berten, landbouwer}, dr. van Mathias Hendrixs en Elisabetha Naus « 3-2-1759] geb. te Besel, meerderjarige landbouwers wnd. te Besel. Getuigen: Antonius Goossens en Joachim Reijnders, landbouwers wnd. te Besel.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel II fol. 116.

Uit dit huwelijk (eerste kind verwekt vóór huwelijk):

1.       Gerardus Jacobus van Dijck, geb. en ged. Beesel 21-7-1790 (get. Petrus van Dijck wnd. te Belfelt en Elisabetha Naus wnd. te Besel; geb. 'aen den Reuver').

2.       Catharina van Dijck, geb. en ged. Beesel 3-10-1791 (get. Wilhelmus Willemsen wnd. te Besel namens Petrus Joannes P[f]affenheim wnd. te Wachtendonck en Joanna van Dijck wnd. te Belfelt; geb. 'aen den Reuver'), overl. ald. 11-10-1854. Tr. Beesel 17-4-1820 met Hubertus Lijnders.

3.       Margarita van Dijck, geb. en ged. Beesel 1-11-1793 (get. Paulus Boonen wnd. te Belfelt en Petronella Hendrickx wnd. te Kessel; geb. 'aen den Reuver'), overl. ald. 7-2-1855. Tr. … met Theodorus Thissen.

4.       Elisabetha van Dick, geb. Beesel 3-4-1797, ged. 4-4-1797 (get. Mathias van Dick geb., ged. en wnd. te Belfelt, en Willemina van Dick, geb., ged. en wnd. te Besel; geb. 'in Besel'), overl. ald. 14-3-1804, oud 7 jaar.

5.       Pierre van Dijck, geb. Beesel 22-11-1798 (‘dans sa maison située à Reuver’, get. Jean van Dijck, landbouwer oud 60 jaar wonend te Bragt, en Christine Tijssen) en diezelfde dag gedoopt te Mulbracht (D) (als Joannes Petrus, get. Joannes van Dijk en Christina Tijssen), overl. Beesel 5-1-1860. Tr. 1) Beesel 21-4-1825 met Maria Cornelia Coonen; 2) Beesel 2-6-1829 met Anna Maria Nijssen.

6.       Matthieu van Dijck, geb. Beesel 28-7-1801 (BS-1/122, get. Etiene van Dijck en Joanna Hendrikx).

7.       Gerardus van Dijck, geb. Beesel 13-1-1804 (BS-1/293, get. Godefridus Tissen en Henricus Luttels). Tr. Breyell (D) 12-10-1824 met Maria Catharina Kox.

De aangifte voor erfbelasting van Pieter van Dijk, overleden zonder testament, werd gedaan door zijn meerderjarige kinderen Joannes Pieter, Mathias, Gerardus, Catharina en Margaretha van Dijck, allen wonend te Beesel en ieder gerechtigd tot 1/5 deel. Zijn nalatenschap bestond uit 7 percelen landerijen te Belfeldt in het Loijerveld, in het Witveld, aan de Moolebeek en aan de Malbekkerbeemd. Bron: MvS Beesel, verfilming 2520/2545.

 

15 mei 1790

BEESEL - Gehuwd met dispensatie d.d. 12 mei 1790 door Philippus Damianus bisschop van Roermond wegens verwantschap in de derde vermengd met de vierde graad: Lambertus Rulkens [ged. Beesel 13-11-1759, overl. ald. 8-4-1826, oud 66 jaar, zn. van Martinus Rulkens en Ida Lamers « 13-9-1746] en Anna Gertrijdis Beuskens [ook: Corneille, Cornelia, Gertrude Buskens, ged. Beesel … ca. 1756, overl. ald. 29-1-1830, oud 74 jaar], meerderjarige landbouwers geb. en wnd. te Besel. Getuigen: Theodorus Beuskens en Joannes Beuskens, landbouwers wnd. te Besel.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel II fol. 116.

Uit dit huwelijk:

1.       Martinus Rulkens, geb. en ged. Beesel 22-7-1791 (nooddoop door vroedvrouw Rosina Spreders, plechtigheid in de kerk 23-7-1791, get. Martinus Rulkens wnd. te Kessel en Christina Beuskens wnd. te Besel; geb. 'int dorp').

2.       Joannes Mathias Rulkens, geb. en ged. Beesel 28-7-1793 (get. Petrus Theodorus Buskens wnd. te Besel en Rosijna Speders wnd. te Besel namens Mechtildis Michels wnd. te Kessel; geb. 'in het dorp').

3.       Jacobus Rulkens, geb. en ged. Beesel 3-11-1794 (nooddoop door vroedvrouw Rosijna Spreders, get. Wilhelmus Smets en Cornelia Buskens, beiden geb., ged. en wnd. te Besel; geb. 'in Besel', naam vader: Jacobus Rulkens), overl. ald. 13-5-1846. Tr. Beesel 17-4-1820 met Petronella Peters.

4.       Henri (Henricus) Rulkens, geb. Beesel 2-10-1797 (BS-1/2, get. Maria Elisabeth Meuter en Anna Snijders), overl. ald. 19-3-1802.

5.       Anne Catharine Rulkens, geb. Beesel .., overl. ald. 29-1-1801, oud 1 jaar.

Lambertus Rulkens en Anna Gertrudis Buskens verpandden op 22-3-1792 landerijen onder Beesel.

De aangifte voor erfbelasting van Lambertus Rulkens, zonder testament overleden ‘in het Kom‘, werd gedaan door zijn weduwe Anna Gertrudis Beuskens en zoon Jacobus Rulkens gehuwd met Petronella Peeters, eveneens wonend in het Kom. Zijn nalatenschap bestond uit de helft (n.l. in gemeenschap van goederen gehuwd) van een nog onverdeelde helft van goederen te Beesel, waarvan zijn broer Meerten Rulkens wonend te Kessel de andere helft bezat, te weten huis sectie A 496 tussen de openbare weg en Gerard Heldens gelegen alsmede meerdere percelen (met kadastrale aanduiding en belendende eigenaren). Bron: MvS Beesel, verfilming 2233/2545.

De nalatenschap van Anna Gertrudis Buskens, overleden zonder testament, bestond uit de helft van 1) land sectie F 172 ; 2) een weide sectie F 173; 3) een perceel heide G 761; De aangifte werd gedaan door haar zoon Jacob Rulkens, akkerman te Beesel, als haar enige erfgenaam. Bron: MvS, verfilming 42/2481. 

 

18 mei 1790

BELFELD - Gehuwd: Joannes Boots [Bootz, ged. Belfeld 22-12-1760, dagloner 1805, overl. ald. 17-11-1839, oud 78 jaar, zn. van Cornelius Boots en Bernardina Gerets, beiden overl. « 8-6-1757], landbouwer, en Petronilla Heijnen [Heijns, ged. Belfeld ... mogelijk 24-11-1762 als dr. van Joannes Heijnen en Joanna Rutten, beiden overl.; overl. Belfeld 8-8-1828, volgens aangifte oud 66 jaar], dienstmeid, beiden geb. en wnd. te Belfeld, laatstgenoemde met toestemming van haar voogden. Getuigen: Conrardus Boots, landbouwer wnd. te Belfeld, en Maria Verspaegen, landbouwster aldaar.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 150vs.

Uit dit huwelijk (o.a. tweeling):

1.       Cornelius Boots, geb. en ged. Belfeld 8-2-1791 (get. Gerardus Heijnen wnd. te Besel en Joanna Boots wnd. te Venlo vervangen door Catharina Heijnen wnd. te Belfeld; zn. van Joannes x Petronilla Heijnen, geb. rond 13.00 uur).

2.       Joannes Boots, geb. 25-3-1793, ged. Belfeld 26-3-1793 (get. Conrardus Boots en Catharina Heijnen; zn. van Joannes x Petronilla Heijnen), overl. ald. 30-1-1882. Tr. Belfeld 28-10-1833 met Sophia Faessen.

3.       Conrardus Boots, geb. en ged. Belfeld 9-11-1795 (get. Henricus Heijnen ged. en wnd. te Venlo en Petronilla Boots ged. en wnd. te Belfeld; zn. van Joannes x Petronilla Heijnen, geb. rond 04.00 uur).

4.       Bertina (Hubertina) Boots, geb. Belfeld, ged. Tegelen 3-6-1798 (get. Antonius Stevens en Elisabeth Hincens; dr. van Joannes x Petronilla Heijnen, beiden geh. en wnd. te Belfeld), overl. ald. 24-12-1846. Tr. Belfeld 18-10-1821 (RK) met Joannes Hendriks.

5.       Joanna Boots, geb. Belfeld, ged. Tegelen 17-4-1800 (get. Joannes Heijnen vervangen door Franciscus Nijmans en Maria Verspagen; dr. van Joannes x Petronilla Heijnen). Tr. Belfeld 7-9-1839 met Pieter Hendrik van Leipzigh.

6.       Petrus Boots, geb. Belfeld 18-2-1803 (get. Joannes Stroeken en Bertina Heijnen), overl. ald. 21-7-1861. Tr. 1) Beesel 29-9-1831 met Anna Catharina Franssen; 2) Belfeld 1848 met Petronella Franssen.

7.       Jean (Joannes Boots), geb. Beesel 1-9-1805 {BS-1/377, get. Godefridus Tissen en Henricus Luttels}, overl. ald. 4-9-1805 om 06.00 {aangifte door Godfroid Peters, dagloner, en Henry Luttels}, oud 3 dagen.

8.       Silvester Boots, geb. Beesel 1-9-1805 (BS-1/377, get. Godefridus Tissen en Henricus Luttels), overl. ald. 4-9-1805 om 07.00 uur, oud 3 dagen.

 

20 mei 1790

BEESEL - Gezondheidszorg.

G. van den Broeck verzoekt schatheffer Arnoldus Muyter een bedrag van 20 stuiver Kleefs te betalen aan de vrouw Keijsers "voor het sette van een laevement hetwelck volgens ordenantie van den dokter Grina belast is".

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur Beesel, inv.nr. 80.

 

21 mei 1790

BELFELD - Rekening van de schatheffer van Belfeld over het jaar 1789, nagezien 21 mei 1790.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 1314; 1 omslag.

 

25 mei 1790

BEESEL - Gehuwd: Andreas Schmits [Schmeets, Smeetz, geb. Breyell (D) 10-5-1750, overl. Beesel 16-2-1817, oud 66 jaar, zn. van Mathias Smeets en Eva Gerrardis; wedn. van Gertrudis Engelen, geh. Beesel 13-1-1774, overl. ald. 10-4-1790; hij hertr. 1) Beesel 19-2-1801 met Anna Hoex; 2) Beesel 9-10-1805 met Margaretha Verspagen] geb. te Breijel en Anna Ceuven [Cuijven, ged. Swalmen 28-2-1763, overl. Beesel 9-1-1801, oud 37 jaar, dr. van Joannes Ceuven en Elisabetha Evers « 27-5-1759] geb. te Swalmen, meerderjarige landbouwers wnd. te Besel. Getuigen: Henricus Engelen en Goedefridus Tijssen, landbouwers wnd. te Besel.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel II fol. 116.

Uit dit huwelijk:

1.       Elisabetha Schmits, geb. en ged. Beesel 14-10-1791 (get. Henricus Engelen en Sophia Cuijven wnd. te Besel; geb. 'in Offenbeck'). Tr. Beesel 20-1-1836 met Petrus Lambertus Peeters.

2.       Mathias Schmeets, geb. en ged. Beesel 3-6-1794 (get. Goedefridus Tijssen geb., ged. en wnd. te Besel, en Maria Cuijven, geb. en ged. te Swalmen en wnd. te Besel; geb. 'in Besel').

3.       Joannes Smits, geb. en ged. Beesel 8-9-1797 (get. Joannes Franciscus Meuter geb., ged. en wnd. te Besel, namens Jacobus Rutten geb., ged. en wnd. te Besel, en Hendrina Ceuven geb. en ged. te Swalmen en wnd. te Kessel; geb. 'in Besel'), overl. Reuver gem. Beesel 8-3-1832. Tr. Belfeld 26-5-1825 met Anna Catharina Rijvers.

Andries Smeets woonde in 1781 aan het Heijtstraatje (Mariastraat) te Offenbeek (smabers-10/33).

 

26 mei 1790

BLERICK - Overleden: Petrus Fredericus Stroucken uit Venlo, oud 5 dagen, zn. van Wilhelmus Stroucken uit Kaldekercken en Maria Catharina Frencken uit Venlo. Begraven 28 d.a.v.

DTB-Registers Blerick 1785-1795, fol. ...

 

26 mei 1790

tot Baarlo

BAARLO / BELFELD - Volmacht voor overdracht erfgoederen.

Petronella Driessen machtigt haar man Grades Janssen tot de overdracht van al hun goederen te Bezel die bij overlijden van hun vader hebben geërfd, aan hun zwager respektievelijk broer Peter Janssen c.s. te Bezel.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 117.

 

26 mei 1790

tot Bezel

BELFELD-GELOO - Overdracht huis en landerijen.

Ten overstaan van J. Pollart, landscholtis van het ambt Montfort, Peter Meuter en Gerard Goossens, schepenen van Bezel en Belfelt, draagt Grades Janssen, mede namens zijn vrouw [Petronella Driessen] d.d. Baarlo 26 mei 1790, al hun erfgoederen door overlijden van hun ouders op hen vererfd, bestaande uit huis, landerijen, bemd etc., alles onder Belfelt gelegen, uitgezonderd de Schansheuvel groot 7 roede, belast met 3 kop en 1 vat rogge aan de kerk te Belfelt en 1 vat haver aan de Heer van Kessel, voor een bedrag van 2.000 gulden Cleefs over aan hun broer en zwager Wilhelmus van Dijck en Johanna Driessen, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 114-114vs; met aantekening in de marge door landschrijver P. van der Leeuw, dat de bijbehorende volmacht te vinden is op folio 177vs.

 

26 mei 1790

BEESEL - Overdracht landerijen.

Ten overstaan van J. Pollart, landscholtis van het ambt Montfort, Peter Meuter en Gerard Goossens, schepenen van Bezel en Belfelt, draagt Grades Janssen, mede namens zijn vrouw [Petronella Driessen] d.d. Baarlo 26 mei 1790,

1.     ongeveer 1 morgen tussen de aankopers en de erfgenamen Engel Hinsen gelegen;

2.     ongeveer 1 morgen tussen Peter Peters aan de beek (N hoofd), huis Nieuwenbroek (Z en O) en de weg naar Swalmen;

3.     87 roede 82 voet akkerland tussen de weg naar Kessel (N hoofd), Andries Sanders en Gerardus Reijnders (Z hoofd), huis Nieuwenbroek (O) en Peter Peters aan de beek (W);

4.     2 morgen 9 roede 56 voet akker en bos op de Ohebroekercamp gelegen tussen Peter Geraadts (W), de weg naar Kessel e.a. (O), met de korte zijden grenzend aan Jacob Snabels (N) en de Oude Weem (Z);

5.     ¼ deel [slecht leesbaar en onder voorbehoud] in 3 morgen 29 roede 58 voet bos in het Haasselt;

6.     en ¼ deel in 3 morgen 56 roede 60 voet bos in de Beukelen gelegen;

samen ¼ deel in 39 morgen 11 roede 20 voet zijnde 9 morgen 115 roede 30 voet, voor een bedrag van 1.130 gulden 10 stuiver Cleefs, de Franse croon aan 11½ schilling gerekend, over aan zijn broer Peter Janssen gehuwd met Agnes Meuter, kosten van lijcoop, armengeld en overdracht ten laste van de aankopers.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 116; met aantekening in de marge door landschrijver P. van der Leeuw, dat de bijbehorende volmacht te vinden is op folio 177vs.

 

26 mei 1790

tot Bezel in de gerichtskamer

BEESEL - Verpanding huis Cruijsbergh met stokerij, een oud huis (de Mortel) en landerijen.

Ten overstaan van J. Pollart, landscholtis van het ambt Montfort, Peter Meuter en Gerard Goossens, alsmede P. van der Leeuw, adjunct landschrijver, bekennen de echtelieden Peter Janssen en Agnes Meuter dat zij een bedrag van 4.400 gulden Cleefs, de Franse cronen gerekend aan 11½ schilling, tegen een jaarlijkse rente van 3¼% eerstmaal te betalen heden over een jaar en met een opzegtermijn van een half jaar, hebben opgenomen van T.H. Wassemberg en E. Wassemberg, laatstgenoemde mede namens Joes Bekkers, als provisoren van de huisarmen van Venlo, met als onderpand:

1.     hun huis, schuur, stallingen, stokerij en moeshof met toebehoren op de Cruijsbergh gelegen tussen de weg en de erfgenamen Andries Sanders en met een korte zijde grenzend aan Hendrick Janssen;

2.     2 morgen 25 roede 2 voet akkerland op het Ohebroekervelt gelegen tussen de erfgenamen Albert Meuter (N), de weg (Z hoofd) en Michiel Claassen (W);

3.     77 roede 3 voet akkerland tussen Godefridus Cruijsberg (N) en de erfgenamen Francis Mooren (Z) gelegen, met de korte zijden grenzend aan het Kerkpat (W) en de Cromstraat (O);

4.     1 morgen 134 roede 18 voet akkerland op de Solbergh gelegen in twee percelen;

5.     1 morgen 110 roede 6 voet akkerland aldaar tusen de weg naar Kessel (Z, er staat echter: oost), de Schooldellewegh (N) en Hendrick Lamers (0) gelegen, met een korte zijde grenzend aan de weg naar Kessel (W);

6.     1 morgen 81 roede 51 voet uit 3 morgen 13 roede 52 voet in de Schoolt gelegen in twee percelen;

7.     118 roede 86 voet akkerland aldaar tussen Peter Peters aan de Beek (W) en huis Nieuwenbroek (O), met de korte zijden grenzend aan de Schutterheijde (N) en de weg naar Kessel (Z);

8.     123 roede 6 voet huisplaats op de Cruijsberg in de Kuyle gelegen tussen de weg naar Kessel (W) en eigen land (O), met een korte zijde grenzend aan Andries Sanders (N);

9.     52 roede 55 voet uit twee percelen aldaar 'waar op het oud huys';

10.   1 morgen 3 roede 80 voet akkerland aldaar tussen de weg naar Swalmen W) en huis Nieuwenbroek (O), met de korte zijden grenzend aan Peter Peters aan de beek (N) en huis Nieuwenbroek (Z);

11.   87 roede 82 voet akkerland aldaar tussen Peter Peters aan de beek (W) en huis Nieuwenbroek (O), met de korte zijden grenzend aan de weg nar Kessel (N) en Andries Sanders en Grades Reijners (Z);

12.   2 morgen 2 roede bos aan Winkelsgat gelegen naast Joes Dings (W), met de korte zijden grenzend aan Lambert Trines en de heide (N) en de weg naar Venlo (Z);

13.   3 morgen 29 roede 58 voet bos in het Haasselt gelegen tussen Poulus Schreurs (W) en Egidius Hendrix (O), met de korte zijden grenzend aan de kapitein Lutz en Egidius Hendrix (N) en de weg (Z);

14.   1 morgen 129 roede 43 voet akkerland, bos en leemkuilen ;

15.   2 morgen 9 roede 56 voet akkerland en bos op de Ohebroekercamp gelegen tussen Peter Geraadts (W) en de weg naar Kessel e.a. (O), met de korte zijden grenzend aan Jacop Snabels (N) en de Oude Weem (Z);

16.   1 morgen 8 roede 24 voet akkerland en bos op Gebeurs gelegen naast Lambert Trines (Z), met de korte zijden grenzend aan pastoor Van Daell (W) en Jacop Snabels (O);

17.   1 morgen 103 roede 30 voet zijnde de helft van bos in de Beukelen gelegen tussen Gerit Peters (W) en de erfgenamen Geurt Hoex (O), met de korte zijden grenzend aan Cornelis Bootz, Peter en Coenraed Janssen (N) en mevrouw Van As (Z);

18.   9 morgen 115 roede 30 voet zijnde ¼ deel van 39 morgen 11 roede 20 voet bos afkomstig van de raad en momboir Van den Broek.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 117vs-120vs.

 

26 mei 1790

BELFELD-GELOO - Volmacht tot verpanding landerijen.

Johanna Driessen machtigt haar man Wilhelmus van Dijk tot de verpanding van het erf en de landerijen door hen bewoond en beakkerd aan gen Loo onder Belfelt gelegen, wegens een bedrag van 1.400 gulden Cleefs tegen een jaarlijkse rente van 3½% opgenomen van Caspar Ronck en Maria Gertruijdis Hulskens. De verpande landerijen waren eerder mede eigendom van hun zwager Gerardus Janssen, aan wie de andere helft toebehoorde. Dit deel hebben zij nu [zie 26 mei 1790] van hun zwager gekocht, voor de betaling waarvan deze lening noodzakelijk is.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 122-122vs; gecancelleerd. Voor gerechtelijke verpanding zie akte van dezelfde datum.

 

26 mei 1790

BELFELD-GELOO - Verpanding landerijen.

Ten overstaan van J. Pollart, landscholtis van het ambt Montfort, Peter Meuter en Gerard Goossens, schepenen van Bezel en Belfelt, bekent Willem van Dijk mede krachtens volmacht van zijn vrouw Johanna Dryessen d.d. Belfelt 26 mei 1790 [zie aldaar] dat zij een bedrag van 1.400 gulden Cleefs, de Franse croon gerekend aan 11½ schilling, tegen een jaarlijkse rente van 3½% eerstmaal te betalen heden over een jaar en losbaar in het geheel of met de helft met een opzegtermijn van een half jaar, hebben opgenomen van Caspar Ronck en Maria Geertrudis Hulskens, echtelieden, met als onderpand:

-   ongeveer 4 morgen, waarvan ongeveer 1 morgen bemd, op de Bakhoven gelegen tussen B. Cannoy of Passerhof en de gemeente;

-   1 morgen 71 roede aan de Hondsbeukelsweg gelegen tussen Passerhof en Thomas Heijnen;

-   90 roede land aan de Haagendoorn gelegen tussen de weduwe Van Aarssen en Maarten Stox, met een korte zijde grenzend aan de weg;

-   1 morgen 7 roede aan de Twee Vaarens gelegen tussen de Veestraat en Jacob Schreurs, met een korte zijde grenzend aan M. Rijvers;

-   3 morgen in genoemde dijk gelegen tussen Peter Joosten en W. Kurstjens, met een korte zijde grenzend aan de weg;

-   ½ morgen tussen W. Mingels en Jan Joosten gelegen, met de korte zijden grenzend aan de Veestraat en Peter Meerts;

-   ½ morgen aan Croonenbroeks Erven gelegen tussen M. Rijvers en de gemene straat, met een korte zijde grenzend aan de beek;

-   2 morgen achter het huis van de 'rentbeleyders' gelegen tussen M. Stox en Herm Rijvers, met een korte zijde grenzend aan B. Cannoy,

belast met jaarlijks 3 kop en 1 kop rogge aan de kerk te Belfelt en met 1 vat haver aan de Heer van Kessel.

-         Met aantekening in de marge d.d. 31 juli 1805 door Gerard Goossens, maire van Beezel, dat deze obligatie is getraceerd krachtens akte d.d. 26 mei 1790 [sic; kan niet juist zijn] ondertekend 29 mei 1805 en in origineel vertoond in de mairie.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 120vs-122; gecancelleerd.

 

26 mei 1790

BEESEL - Overdracht huisje Foekebroek.

Ten overstaan van landscholtis J. Pollard en P. van den Broek en Peter Meuter, schepenen, draagt Peter Janssen, als gevolmachtigde van Heyliger Peys dd. 8-2-1790, de in de akte van 8-2-1790 [zie aldaar] genoemde percelen over aan de medeschepen Gerard Goossens c.s.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 123-123vs; voor volgende verkoop van een gedeelte van deze goederen zie akte dd. 7-7-1790.

 

26 mei 1790

BEESEL - Lijst van hoofd- en beestenschat, consumptie en bedrijf.

-   Joes Fieten, smit

-   Albert Blommers, timmerman

-   Geurt Quikken, smit

-   Corn. van der Velde, bakker en gemeen cramer en slagter

-   Joes Andreas Lenaarts, kleermaker

-   Borgemr. Van der Broek, tapper, schenker, brouwer, maltmaker en wijntapper

-   Arnold Misdom, tapper, schenker, brouwer en maltmaker

-   Antoon Busers, loyer en schoonmaker

-   Hendr. van der Velde, tapper en schenker

-   Dirck van der Velde, coopman in graanen

-   ontf. Stox, tapper, schenker, brouwer en geneverstoker

-   Hendr. Brokers, kleermaker (pro deo)

-   Tomas Heuvelmans, genever schenker en gemeen cramer

-   schepen Gootzen, tapper, schenker, brouwer en wijntapper

-   borgemr. Michiel Gijsen, smit

-   Hendr. Sloesen, timmerman

-   schatb. A.A. Meuter, tapper en schenker

-   wed. Leendert aan gen Eijnd, timmerman handwerk

-   wed. Hendr. Bongaarts, tapper, schenker en geneverstoker

-   Gerard Aarts, klompenmaker

-   Hendr. Hensen, kleermaker

-   Peter Busers, cuyper

-   J. Veltbruk, schenker, bakker en gemeen cramer

-   Joes van Bezel, schenker gemeen craamer en slagter

-   koster J. Meuter tapper schenker en wijntapper

-   Peter Janssen Xberg, geneverstoker met eenen ketel

-   Hendr. Janssen aen de Beek, geneverstoeker met eenen ketel, tapper, schenker en wijntapper

-   Godefridus Dorssers, tapper en schencker

-   Willem Thijssen, genever schencker

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur Beesel, inv.nr. 80.

 

1 juni 1790

SWALMEN - Voogdgeding.

"Voogtgedingh gehouden tot Swalmen onder den lindenboom naer het luyden der groote klock ten overstaen van scholtis, schepenen ende regenten op den 1ten junius 1790.

1

De naebuyren van de Boukoul claegen dat de werck ossen met de heerden drijven ende dat ontlanx eene beeste van Joes van Vlodrop door deselve bedorven is.

1

Wordt verbooden geene werck ossen in het toecoomende meer in de gemeyne weyden te drijven ofte weyden op pene van eene ducaton amende en dat de eygenaers der selve voor allen eventuelen schaede sullen responsabel weesen en wordt geïnhereert den art. 2 van 22 mey 1782.

2

Deselve naebuyren claegen dat op den Horst den mistwegh wordt beledt door Joannes Sanders.

2

Wordt verclaert dat de naebuyren den wegh konnen gebruyken op den Horst naer oudt gebruyck edogh ten minsten schaede.

3

De naebuyren van de heyde claegen dat de weduwe Gradus Schoenmaekers den wegh belet aen de Borgh steeg.

3

Sal hierover besichtinge en verclaeringe geschieden. Den wegh sal blijven vast langs den graef van den Borg Camp coomende uyt de Borgh steeg.

4

Wordt geklaegt dat den wegh loopende uyt de Beek naer het Beekbroeck toegeackert is.

4

Wordt geïnhereert de ordonnantie gegeven op den 2den art. van het voogtgeding van 30 mey 1787.

5

De naebuyren van de Boukoul op den Tomp clagen dat sij geen suyver water hebben, versoeken daerin voorsieninge.

5

Voor aleer hier over te disponeeren sullen de heer geërffdens worden gehoort.

6

De nabueren claegen dat de Lanck met het uythouwen van stroyhey soo bedorven wordt dat de naebuyren geene flincken konnen maeken.

6

[blanco]

7

Johan Ickenroth claegt dat het Molenstraetie te digh op sijne erve wordt aengedrongen.

7

Sal hier ontrent besichtinge en verclaeringe geschieden.

Wordt den borgemeester geauthoriseert de straet in goede order te brengen soo als aen hem is worden aengeweesen.

8

Wordt geklaegt dat in de Wijlerstraet en in de Holstraet de graven te verre in de straete worden ingeseth.

8

Sal hier ontrent besichtinge ende verclaeringe geschieden.

Wordt alle en jeder belast de respective straeten te laeten op haere behoorleyke breete.

9

Wordt geklaegt dat den Rayer Lyck- of Moolenwegh doorgaens omgeackert en verduystert wordt.

9

Wordt verclaert dat de naebuyren aen Rayer Lyck- of Molenwegh connen als mogen gebruyken als van outs gewoonelijck edogh ten minsten schaede.

10

Wordt geklaegt dat den schoolmeester in somer tijde geene school en houdt.

10

Wordt den schoolmeester belast soo winter als somer tijden de schoole te houden.

Aldus geresolveert op den raedthuyse tot Swalmen den 7 7bris 1790

Ter ordonnantie der regenten

J.H. Dresens, secretaris"

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 96.

 

7 juni 1790

BEESEL - Voogdij.

Teunis Neeten, voogd van de kinderen nagelaten door wijlen de echtelieden Willem Janssen en Catarina Peters, heeft vandaag te kennen gegeven dat hij "uyt hoofte van sijne siekte en afsterven zijner huysvrouw" niet in staat is om deze voogdij correct op zich te nemen. Hij heeft daarom verzocht om te worden ontslagen van de voogdij-eed, hetgeen door het gerecht is ingewilligd. Nu is Cornelius van der Velde beëdigd als hun voogd; hij heeft ten overstaan van de schepenen Peter Meuter en Leonard Janssen de eed afgelegd in handen van J. Pollart, landscholtis van het ambt Montfort.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 34.

 

9 juni 1790

ROERMOND - Oorlogshandelingen.

“By Roermonde word door de Pruisschen eene brug gemaakt en een corps Pruissische trouppen zal daar over de Maas gaan. Waarheen zy bestemd zyn, is noch onbekend.”

Ommelander Courant d.d. 22-6-1790.

 

16 juni 1790

BEESEL - 's Nachts overleden: Petrus Peulen [geb. Beesel 21-3-1790], ongeveer 3 maanden oud kind van Joannes Peulen en Maria Peters. Begraven 17 d.a.v.j

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel deel 2 fol. 148.

 

18 juni 1790

BEESEL - Rekening van de schatheffer van Beesel over het jaar 1789, nagezien 18 juni 1790.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 1273; 1 omslag.

 

19 juni 1790

tot Beezel

BEESEL - Verkoop akkerland.

Franciscus Bongaarts en Willemina Meuter, echtelieden, verkopen 1 morgen 120 roede 48 voet akkerland genaamd den Geer te Bezel gelegen naast Michiel Claassen en met de overige drie zijden grenzend aan de openbare weg, voor een bedrag van 795 gulden 12 stuiver Kleefs aan Geurt Smits. Tevens machtigen zij toonder tot de gerechtelijke overdracht.

-         Ten overstaan van J. Pollart, landscholtis van het ambt Montfort, Peter Meuter en Leonard ter Porten, schepenen, draagt de medeschepen Leon. Janssen het land op 21 juni 170 namens de verkopers over aan de aankoper.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 39 fol. 191-191vs.

 

19 juni 1790

tot Bezel

BEESEL - Verkoop akkerland.

Franciscus Bongaarts en Willemina Meuter, echtelieden, verkopen 1 morgen 80 roede 48 voet akkerland genaamd den Geer te Bezel gelegen naast Geurt Smeets en met de overige drie zijden grenzend aan de openbare weg, voor een bedrag van 795 gulden 12 stuiver Kleefs aan Geurt Claassen. Tevens machtigen zij toonder tot de gerechtelijke overdracht.

-         Ten overstaan van J. Pollart, landscholtis van het ambt Montfort, Leonard ter Porten en Peter Meuter, schepenen, draagt de medeschepen Leonard Janssen het land op 21 juni 170 namens de verkopers over aan de aankoper.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 39 fol. 192-192vs.

 

30 juni 1790

BEESEL - 's Avonds overleden: Gerardus Jacobus van Dijck [geb. Beesel 21-7-1790], ongeveer 10 dagen oud kind van Petrus van Dijck en Aldegondis Hendrickx. Begraven 1 augustus d.a.v.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel deel 2 fol. 148.

 

7 juli 1790

REUVER / OFFENBEEK ‑ Verkoop huisje Foekenbroek.

Gerardus Goossens, schepen, en Anna Gertrudis van Oijen, echtelieden, verkopen een huisje genaamd het Vokkenbroeck, gelegen onder Bezel met landerijen en houtgewassen, te weten

-   109 roede 61 voet houtewas op de Schinhuvell gelegen tussen aankoper en Arnoldus en Peter in gen Middel;

-   137 roede 63 voet in het Moolenvelt gelegen tussen Willem Janssen junior en Godefridus Vosbeek;

-   1 morgen 8 roede aldaar gelegen tussen aankoper en Lamert Houben;

-   1 morgen 65 roede 60 voet aldaar gelegen aan beide zijden tussen aankoper;

-   de plaats waarop het huisje staat met de kamp daarbij, groot 1 morgen 134 roede 68 voet, grenzend ten O aan Hendrik Bongaarts en de Schelkensbeeke, W de straat en N Hendrik Bongarts;

-   129 roede 41 voet houtgewas in de Dijck gelegen grenzend ten W aan Gerit Janssen en erfgenamen Van den Dijck, O aankoper zelf en Z Gerrit Janssen (west) en aankoper (oost) zonder de beek met daar nog aan grenzend 7 roede 88 voet grenzend ten W aan aankoper, O erfgenamen Geurt Haex en Z Jacob Bongaarts c.s.;

-   60 roede houtgewas aan de Schelkensbeek Venlosche Boomen [sic, mogelijk wordt bedoeld: Venlosche Baene] gelegen tussen Z Arnoldus Ingenmiddel), W Peter Ingenmiddel en O de Schelkensbeeke,

voor een totaal bedrag van 1.280 gulden Kleefs aan C.H. Junkers, oud-borgemeester van Venlo.

Het huisje en deze percelen zijn belast met:

-   200 gulden Cleefs ten behoeve van de armen van Kessel;

-   ½ malder rogge jaarlijkse erfpacht aan de kerk van Bezel;

-   en een jaarlijkse cijns van 2 gulde 11 stuiver 1 oort Kleefs aan de armen van Bezel.

De verkopers zijn verplicht om uit de verkoopprijs alle lasten, ook eventueel niet genoemde, zo spoedig mogelijk af te lossen en de goederen vrij van lasten over te dragen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40, fol. 123vs-124. Ondertekend "op den Rover onder Bezel"; zie idem 8-2-1790 en 6-9-1790 voor deze goederen.

 

10 juli 1790

BELFELD - Overleden rond 05.00 uur: Petrus Paulus Druijen [ged. Belfeld 18-6-1789], zn. van Arnoldus Druijen [en Catharina Verspaegen], oud 1 jaar; begraven 12 juli d.a.v.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 211.

 

11 juli 1790

SWALMEN - Gehuwd: Theodorus Willems [ged. Swalmen 10-4-1744, zn. van Joannes Willems en Elisabeth Hawinckels; hij hertr. verm. Swalmen 8-5-1794 met Catharina Coenen] en Agnes Custers, weduwe. Getuigen: Petrus Beckers en Margaretha Clumpkens.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 47 RAL.

 

12 juli 1790

VENLO / BEESEL - Proces door de gezamenlijke tiendenaren van Bezel tegen kapelaan G.J. Knippenberg. Het Hof stelt de kosten vast op 659 gulden 9 stuiver 1 denier Brabants.

Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 611, verfilming 139/198.

 

12 juli 1790

SWALMEN ‑ Traktaat van de vereniging en oprichting van het souvereine congres van verenigde Nederlandse staten.

Gepubliceerd in Swalmen. Zie 30-1-1790.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 103.

 

17 juli 1790

TEGELEN - Gehuwd: Leonardus Stroucken [ged. Belfeld 20-12-1765, zn. van Michael Stroucken en Margaretha Erkens, beiden overl.] en Anna Margaretha Dorssers [Catharina, ged. Maasbree-Baarlo 22-8-1761, overl. Leuth? 3-8-1828, dr. van ... en ...]. Getuigen: Christophorus Dorssers en Margaretha Stroucken.

DTB-registers St.-Martinusparochie Tegelen, 129.7 fol. 17 en 129.8 fol. 21 (klapper RAL).

Uit dit huwelijk:

1.       Margaretha Stroucken, geb. 28-1-1791, ged. Belfeld 29-1-1791 (get. Cornelius Sijbers en Joanna Hermans wnd. te Barlo; dr. van leonardus x Anna Margaretha Dorssers ged. te Bree, geb. rond 23.00 uur), overl. ald. 10-2-1791.

2.       Michaël Stroucken, geb. 9-2-1792, ged. Belfeld 10-2-1792 (get. Christophorus Dorssers vervangen door Wilhelmus Stoffers en Hendrina Stroucken; zn. van Leonardus x Catharina Dorssers). Tr. 1) Kaldenkirchen (D) 18-8-1819 met Maria Catharina Hopmans; 2) Kaldenkirchen 20-1-1834 met Anna Elisabeth Bongartz; 3) Kaldenkirchen 27-11-1847 met Anna Hubertina Strouken.

3.       Andreas Stroucken, geb. en ged. Belfeld 26-12-1794 (get. Leonardus Hansen ged. te Barlo en wnd. te Tegelen en Margaretha Stroucken ged. te Belfeld en wnd. te Tegelen; zn. van Leonardus x Catharina Dorssers, geb. rond 11.00 uur), overl. ald. 1-12-1795.

4.       Margaretha Strouken, geb. en ged. Belfeld 29-12-1796 (get. Joannes Sijberts ged. en wnd. te Belfeld en Margaretha Strouken ged. te Belfeld en wnd. te Tegelen; dr. van Leonardus x Catharina Dorssers, geb. rond 06.00 uur), overl. ald. 6-1-1797.

5.       Cornelius Jacobus Stroucken, geb. Belfeld 24-7-1798, overl. ald. 1-11-1855. Tr. Belfeld 5-10-1820 met Helena van Horen.

...

6.       Joannes Andreas Stroucken, ged. Belfeld 27-11-1801 (get. Joannes Timmermans en Gertrudis Beckers).

Aanvullende gegevens met dank aan Friedrich-Wilhelm Stroucken, Brüggen.

 

17 juli 1790

SWALMEN - Vondelinge.

Gedoopt: Anna Maria Kerckhofs, 'filia expositia in caemiterio ad portam pastoratus'. Getuigen: Albertus van Dael en Maria Heuts, beiden wnd. te Swalmen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 194 RAL.

 

vóór 18 juli 1790

Z.P. - Gehuwd: Silvester Janssen [geb. Maasniel …, overl. ald. 11-12-1824, oud 62 jaar, zn. van Albert Janssen en Jacomina Salden] en Catharina van Bracht [Braght, geb. Hamvorst …, overl. Maasniel 15-11-1828, oud 72 jaar, dr. van Willem van Bracht en Elisabeth Coolen].

Uit dit huwelijk:

1.       Wilhelmus Janssen, geb. Maasniel 18-7-1790, overl. ald. 7-12-1869. Tr. 1) Maasniel 6-10-1815 met Anne Maria Roemen; 2) … met Mechteldis Spee.

2.       Catharina Elisabeth Janssen, geb. Maasniel 16-9-1792, overl. ald. 29-8-1877. Tr. Maasniel 30-9-1819 met Leonard Janssen.

3.       Petronella Janssen, geb. Maasniel …, overl. SWALMEN 12-10-1798, oud 23 maanden.

 

1 augustus 1790

BEESEL - Inzake brug Schelkensbeek.

Kwitantie door M. Giesen, borgemeister, wegens 19 gulden 10 stuiver "tot gebrueck van de steenen bruck aen de beeck": 180 stenen, 19 emmers kalk en 3 dagen arbeidsloon voor 2 man.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur Beesel, inv.nr. 80.

 

12 augustus 1790

SWALMEN - Gehuwd: Joachim Bongaerts [ged. Swalmen 4-12-1761, akkerman 1792, overl. ald. 15-12-1830, oud 69 jaar, zn. van Godefridus en Caecilia Fredrickx « 5-11-1750; hij hertr. 1) Swalmen 19-11-1795 met Maria Verheggen; 2) Swalmen 16-6-1802 met Elisabeth Evers] en Anna Catharina Wijnen [ged. Asselt 18-11-1766, overl. Swalmen 16-5-1795, dr. van Petrus Wijnen en wijlen Margaretha Heijnen]. Getuigen: Gerardus Bongaerts en Petronella Wijnen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 47 RAL.

Uit dit huwelijk:

1.       dochter NN, geb. Asselt 19-5-1791 (nooddoop door de vroedvrouw; geen getuigen), overl. ald. 19-5-1791.

2.       Gerardus Bongaerts, geb. en ged. Swalmen 20-6-1792 (get. Petrus Wijnen en Anna Bongaerts, beiden wnd. te Swalmen). Tr. Maasniel 23-7-1827 met Cornelia Beaumont.

3.       Wilhelmus Bongaerts, geb. en ged. Swalmen 23-9-1794 (get. Gerardus Bongaerts en Petronella Wijnen, beiden wnd. te Swalmen, 'den vader absent').

 

27 augustus 1790

BEESEL ‑ Schepen G. Goozens krijgt bij hoge uitzondering toestemming om een perceel van 6 morgen te laten uitmeten voor huisplaats, onderdeel van 23 morgen en 42 3/8 roede grond die hij op 30 november 1786 heeft gekocht en betaald, op voorwaarde dat er niet zal worden gebouwd zonder voorbericht en toestemming.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 43.

Betreft land langs de Rijksweg-Zuid.

 

31 augustus 1790

Z.P. - Laatste vermelding van Pieter Franke uit Besel, soldaat, op 13-6-1785 vanuit Zeeland vertrokken met het schip Alblasserdam met eindbestemming Batavia (aankomst 21-2-1786), verbintenis met VOC beëindigd 31-8-1790 in Azië.

http://voc.mindbus.nl/ (2006)

 

6 september 1790

REUVER / OFFENBEEK ‑ Overdracht huisje Foekebroek.

Ten overstaan van J. Pollart, scholtis, P. van den Broek en Peter Meuter, schepenen van Beesel en Belfeld, dragen medeschepen Gerardus Goossens en Anna Gertrudis van Oeijen, echtelieden, een huisje en erf genaamd het Voekkebroek met toebehorende landerijen en houtgewas zoals nader gespecificeerd in onderhandse akte dd. 7-7-1790, belast met 200 gulden Kleefs ten behoeve van de armen van Kessel, ½ malder rogge jaarlijks aan de kerk van Bezel, en een jaarlijkse cijns van 2 gulden 11 stuiver 1 oort Kleefs aan de armen aldaar, voor een bedrag van 1.280 gulden Kleefs, armengeld ten laste van aankoper en licoop en kosten van overdracht ten laste van verkopers, over aan C.H. Junckers, schepen en secretaris van Venlo ten behoeve van diens kinderen, alles volgens koopakte van 17 [sic, moet zijn: 7] juli 1790. Advokaat P.C. Junkers wordt, mede namens zijn zus en broer, bij afwezigheid van zijn vader geërfd in deze goederen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 124-124vs.

 

6 september 1790

BEESEL - Volmacht.

Maria Wijhers machtigt haar man om mede in haar naam een bedrag van 100 pattacons op te nemen van de heer Snabels met als onderpand al haar goederen waar ook gelegen.

Getuige: Mathijs Wiers.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 126; met eenvoudig handmerk van oorkondster.

 

6 september 1790

BEESEL - Volmacht.

Helena Melkert machtigt haar man om mede in haar naam een bedrag van 100 pattacons à 4% op te nemen van de heer Snabels te Ruremonde met als onderpand al hetgeen nodig is.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 126-126vs.

 

6 september 1790

BEESEL-BUSSEREIND - Verpanding huis en hof aan de Klootjensweg en huis en hof aan de Heerstraat.

Ten overstaan van J. Pollart, landscholtis van het ambt Montfort, P. van den Broek en Peter Meuter,

schepenen van Bezel en Belfelt, bekennen

-   Wilhelmus Thijssen, mede als gevolmachtigde van zijn vrouw Maria Wijhers;

-   en Johannes Wijhers, eveneens als gevolmachtigde van zijn vrouw Helena Melker,

dat zij een bedrag van 100 pattacons à 4 gulden Kleefs tegen een jaarlijkse rente van 4% eerstmaal te betalen heden over een jaar en met een opzegtermijn van drie maanden, hebben opgenomen van de weduwnaar Jacobus Snabels met als onderpand:

-   2 morgen aan de Steeg gelegen tussen Gerard Janssen en Joes Beurskens;

-   2 morgen akkerland aan de Heerstraet gelegen tussen Joes Beurskens en Jacop Bongers;

-   3/4 morgen akkerland aldaar tussen Gerard Aarts en Gerard Janssen;

-   huis en hof samen groot 1 morgen aan de Klotjensweg gelegen tussen Gerard Janssen en Joes Beurskens;

-   ½ morgen aan de Klotjensweg gelegen met beide zijden tussen Joes Beurskens;

-   3/4 morgen in de Middelste Camp gelegen tussen Gerard Janssen en Gerard Aarts;

-   3/4 morgen in de Gekkes Camp gelegen tussen Gerard Janssen en Willem Thijssen;

-   en huis en hof samen groot ½ morgen aan de Heerstraet gelegen tussen Peter Engels en Dirck Gerardts, belast met jaarlijks 10 schelling aan de tiendenaren van de gemeente Bezel.

J. Cnippenberg, kapelaan aldaar, wordt namens Snabels in de onderpanden geërfd en gegoed.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 125-126; eenvoudig afschrift naar een origineel met een gecachetteerd zegel in groene was.

 

14 september 1790

BEESEL - Gehuwd: Joannes Henricus Langes [geb. Zutphen; wedn. van Maria Catharina Jansen, overl. Beesel 30-11-1789] geb. te Zutien, gepensioneerd soldaat van de Staten Generaal van Holland onder generaal Rechteren ('miles pensionatus altipotentium statuum Hollandorum sub legione generalis Rechteren'), en Joanna Meurs [ged. Beesel 30-6-1759, dr. van Joannes van Meurs en Joanna Schoenmakers « 24-4-1759], meerderjarige landbouwster geb. en wnd. te Besel. Getuigen: Petrus van Zeebroeck en Joannes Beurskens, landbouwer wnd. te Besel.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 2 fol. 116-117.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

17 september 1790

BEESEL - Gehuwd: Henricus Stroecken [Henri, ged. Belfeld 18-2-1785, overl. Beesel-Offenbeek 25-7-1820, oud 55 jaar, zn. van Godefridus Stroucken en Elisabetha Bisschops « 3-11-1761], geb. te Belfelt en Petronella Meurs [Muers, van Muers, ged. Beesel 6-2-1766, overl. Beesel-Offenbeek 12-9-1824, dr. van Joannes van Meurs en Joanna Schoenmakers « 24-4-1759] geb. te Besel, meerderjarige landbouwers wnd. te Besel. Getuigen: Joannes Greutelaers, landbouwer wnd. te Besel, en Wilhelmus Stroecken, landbouwer wnd. te Belfelt.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel II fol. 117.

Uit dit huwelijk:

1.       Godefridus Stroeken, geb. en ged. Beesel 12-4-1791 (get. Hendricus Nooten en Elisabetha Bisschopts wnd. te Besel; geb. 'te Offenbeck').

2.       Anna Gertruijdis Stroecken, geb. en ged. Beesel 10-9-1793 (ged. Wilhelmus Stroecken wnd. te Belfelt en Joanna Schoenmaeckers wnd. te Besel; geb. 'in Offenbeck'), overl. ald. 17-1-1855. Tr. Beesel 26-4-1821 met Joannes van der Velden.

3.       Henricus Antonius Stroeken, geb. en ged. Beesel 23-3-1796 (get. Joannes Henricus Langes geb. en ged. te Sutphen en wnd. te Besel, en Henrica Stroeken geb., ged. en wnd. te Besel; geb. 'in Besel').

4.       Joannes Stroeken, geb. Beesel 20-9-1798 (ontbreekt in DTB en BS), overl. ald. 13-8-1861. Tr. 1) Beesel 20-1-1825 met Catharina Janissen, overl. ald. 26-8-1833; 2) Beesel 12-6-1834 met Maria Catharina Janissen.

5.       Joanne Strouken, geb. Beesel 24-7-1801 (get. Petrus Rivers en Gertrudis Beckers), overl. ald. 19-12-1872. Tr. 1) Swalmen 11-4-1831 met Pieter Smeets; 2) Beesel 14-4-1833 met Godefridus Willemsen.

6.       Jeanne Strouken, geb. Beesel 20-5-1804 (get. Godefridus Janssen en Wilhelmus Heijnen), overl. ald. 8-5-1862. Tr. Beesel 10-4-1831 met Gerardus Bongaers.

7.       Gerard Strouken, geb. Beesel 3-5-1807 (get. Godefridus Janssen en Wilhelmus Heijnen), overl. ald. 6-10-1807, oud 5 maanden.

8.       Elisabeth Strouken, geb. Beesel 21-2-1809 (get. Wilhelmus Heijnen en Godefridus Janssen), overl. Swalmen 14-1-1848. Tr. Swalmen 16-10-1832 met Hendrikus Smeets.

9.       Anne Marie Stroecken, geb. en ged. Beesel 4-9-1814 (doopget. Mathias van Dilsen ged. en wnd. te Neer en Joanna Meurs ged. te Besel en wnd. te Niel), in 1863 inwonend bij het echtpaar Schoenmakers-Stroeken (zie gezin 29-4-1863), ongehuwd overl. ald. 20-2-1866, oud 51 jaar.

Het gezin woonde vermoedelijk in het ouderlijk huis van Petronella, aan de Keulseweg (smabers-10/182).

De aangifte voor erfbleasting van Henri Stroucken werd gedaan door Petronelle Meurs als moeder en voogdes van haar minderjarige kinderen Johannes, Gertrude, Hanneke, Jenneke, Elisabeth en Marie Stroucken. Zijn nalatenschao bestond uit landerijen (akkerland, weide, heide). Bron: MvS Beesel, verfilming 1875/2545.

Petronella Meurs overleed in Offenbeek zonder testament te hebben gemaakt. Haar nalatenschap bestond uit huis sectie C 128 plus land C 116, C 120, C 123, C 126, heide C 127, land C 130, C 228, C 364, D 53, heide D 67 en land D 72. De aangifte werd gedaan door Joannes, Gertrudis, Joanna en (nogmaals) Joanna, allen meerderjarig, en de minderjarige dochters Elisabeth en Wilhelmina [sic] Stroeken, allen wonend te Offenbeek. Geen van hen kon schrijven. Bron: MvS Beesel, verfilming 2092/2545.

 

28 september 1790

BELFELD - Overleden rond 07.00 uur: Catharina Boots [ged. Belfeld 24-2-1727; dr. van Petrus Boets en Joanna Smits], echtgenote van Petrus van Dijck [geh. Belfeld 1-5-1757, begr. ald. 5-6-1797], oud ongeveer 62 jaar; begraven 30 september d.a.v.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 211.

 

29 september 1790

BEESEL - Gehuwd: Antonius Neeten [ged. Beesel 10-8-1749, overl. ald. 14-8-1811, zn. van Petrus Neeten en Catharina Peters; wedn. van Cornelia Kessels, geh. Beesel 10-1-1781, overl. ald. 12-4-1790] geb. te Besel en Lucia Janssen [ged. Baarlo 5-10-1770, dr. van Petrus Janssen en Elisabeth Thunemans] geb. te Barlo, meerderjarige landbouwers wnd. te Besel. Getuigen: Goedefridus Vosbeck en Franciscus Meuter, landbouwers wnd. te Besel.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel II fol. 117.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

3 oktober 1790

BEESEL - Gehuwd: Joannes Reijnders [Jean, ged. Beesel 23-3-1769, overl. ald. 19-2-1839, dagloner 1799, zn. van Wilhelmus Reijnders en Gertrudis Schoenmaeckers « 31-10-1756] geb. te Besel en Maria Elisabetha Linsen [ged. Swalmen 10-1-1759, buitenechtelijke dr. van Mathias Linsen en Henderina Bongaerts] geb. te Swalmen, meerderjarige landbouwers wnd. te Besel. Getuigen: Petrus Bongers, landbouwer wnd. te Swalmen, en Franciscus Meuter, landbouwer wnd. te Besel.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel II fol. 117.

Uit dit huwelijk:

1.       Gertruijdis Linders (sic), geb. en ged. Beesel 25-6-1791 (nooddoop door vroedvrouw Joanna Snijders, plechtigheid in de kerk 26-6-1791, get. Andreas Bongers wnd. te Swalmen en Gertruijdis Schoenmaeckers wnd. te Besel; geb. 'tot Rijckell', dr. van Joannes Linders en Maria Elisabetha Linsen), overl. ald. 25-4-1846. Tr. ... met Pieter van de Velden.

2.       Aldegondis Reijnders, geb. en ged. Beesel 6-10-1792 (get. Joannes Stevens wnd. te Besel en Hendrina Bongers wnd. te Swalmen; geb. 'tot Rijckel'), overl. ald. 29-11-1871. Tr. Beesel 18-4-1815 met Petrus Bors.

3.       Petronella Reijnders, geb. en ged. Beesel 14-11-1794 (nooddoop door vroedvrouw Joanna Snijders, get. Petrus Bongers geb., ged. en wnd. te Swalmen, en Petronella Reijnders geb., ged. te wnd. te Besel; geb. 'in Besel'), overl. ald. 26-2-1797 als Wilhelmina Reijnders, oud circa 2 jaar en 3 maanden.

4.       Willemina Reinders, geb. en ged. Beesel 13-3-1797 (get. Ludovicus Bongers geb., ged. en wnd. te Swalmen, en Anna Maria Bruers geb., ged. en wnd. te Besel), overl. ald. 30-1-1861. Tr. Beesel 10-4-1823 met Joannes Wijers.

5.       Guillaume Reijnders, geb. Beesel 3-4-1799 (‘dans sa maison située a Rijckel’, get. Jean Bongaers, geb. en wnd. te Swalmen, en Martin Peters geb. te Beesel), overl. ald. 31-3-1843. Tr. Roermond 30-3-1826 met Joanna Maria Joppen.

Zie ook P. Reijnders: Reijnders, een puzzle in Midden-Limburg, blz. 18. Hier wordt geen verband gelegd met het feit dat Petronella (3) overleed als Wilhelmina.

 

4 oktober 1790

BEESEL - Verpanding landerijen.

Ten overstaan van Joes Pollaart, landscholtis van het ambt Montfort, Gerardus Goossens, Leonardus Janssens en Hendrik Joosten, schepenen van Bezel en Belfelt, bekennen de echtelieden Joannes Trippen en Catrina Simons dat zij een bedrag van 300 gulden Cleefs, de Franse croon à 11½ schilling gerekend, tegen een jaarlijkse rente van 3½% eerstmaal te betalen op 1 maart 1791 en met een opzegtermijn van 3 maanden, hebben opgenomen van de eveneens schepenen Peter Meuter en Frans Heldens, als commissarissen van de armenmiddelen van Bezel, met als onderpand:

-   1 morgen land achter Eijnderhof gelegen tussen Leendert Dirx en de heer Van der Renne, met de korte zijden grenzend aan de heer Van der Renne en het Weijclooster te Venlo;

-   ½ morgen in de Schoolt gelegen tussen Joes Vosbeek en Jacop Simons, met een korte zijde grenzend aan de heer Ruijs van Nieuwenbroek;

-   en ongeveer 3 vierdel land op het Ligteveld gelegen tussen Gerard Gerits en het Weijclooster, met de korte zijden grenzend aan voornoemd klooster en de erfgenamen Alert Gerits.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 126vs-127vs.

 

4 oktober 1790

BEESEL - Verpanding landerijen.

Ten overstaan van Joes Pollart, landscholtis van het ambt Montfort, Gerard Goossens Hendrik Joosten en Leonardus Janssens, schepenen van Bezel en Belfelt, bekennen de echtelieden Willem Reijners en Cornelia Mooren dat zij een bedrag van 200 gulden Cleefs, de Franse croon à 11½ schilling gerekend, tegen een jaarlijkse rente van 3½% eerstmaal te betalen op St.-Andries of 30 november 1790 en met een opzegtermijn van 3 maanden, hebben opgenomen van de eveneens schepenen Peter Meuter en Frans Heldens, als commissarissen van de armenmiddelen van Bezel, met als onderpand:

-   1 morgen akkerland op de Thiendt Bongert gelegen naast de schepen Heldens, met beide korte zijden grenzend aan het Weijclooster te Venlo;

-   en de helft van 3 vierdel land in de Schoolt gelegen tussen Peter Slabbers en de schepen Heldens, met een korte zijde grenzend aan Jacobus Simons.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 127vs-128.

 

5 oktober 1790

BLERICK - Overleden: Antonius Thijssen uit Venlo, oud 18 maanden, zn. van Antonius Thijssen uit Belfelt en Margarita Peeters uit Venlo. Begraven 6 d.a.v.

DTB-Registers Blerick 1785-1795, fol. ...

 

10 oktober 1790

BEESEL - Gehuwd: Joannes Wijnants [ged. Swalmen 16-8-1763, zn. van Henricus Wijnants en wijlen Catharina Janssens « 11-5-1758] en Wilhelmina Slabbers [ged. Swalmen 17-4-1764, dr. van Nicolaus Slabbers en Catharina Paulissen], meerderjarige landbouwers geb. te Swalmen en wnd. te Besel. Getuigen: Josephus Slabbers en Martinus Slabbers, landbouwers wnd. te Swalmen.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel II fol. 117.

Uit dit huwelijk:

1.       Catharina Wijnands, geb. Swalmen 23-7-1791, ged. 24-7-1791 (get. Henricus Wijnands en Catharina Paulissen, beiden wnd. te Swalmen), overl. Maasniel 23-3-1852. Tr. ... 25-4-1829 met Johannes Josephus Cox.

2.       Hendrina Wijnants, geb. Maasniel 24-7-1793 (get. Nicolaus Slabbers en Maria Wijnands).

3.       Josephus Wijnants, geb. Maasniel 20-2-1797 (get. Josephus Slabbers en Sybilla Paulissen).

4.       Simeon Wijnants, geb. Maasniel 6-3-1800 (get. Hermanus Wijnands en Johanna Slabbers).

5.       Maria Wijnans, geb. Brüggen (D) 14-3-1802.

 

11 oktober 1790

BEESEL - Huwelijksvoorwaarden.

Huwelijksvoorwaarden tussen Jacob Bongers 'den Jongen', weduwnaar van Beatrix Laamers waarvan vier nog in leven zijnde kinderen, en Agnes Naus, eerder gehuwd met Jacobus Creijnes en Josephus Hees.

In het geval de bruidegom eerder zal overlijden dan de bruid, zal de bruid niet [of staat er juist: met?] de vier kinderen alle roerende goederen gelijk delen.

De bruidegom geniet alle roerende en onroerende goederen genieten die de bruid heeft ontvangen van wijlen haar man Josephus Hees met dat voorbehoud dat, mocht de bruid na het overlijden van haar aanstaande echtgenoot niet zou kunnen voorzien in haar levensonderhoud, zij deze goederen zal mogen vervreemden of verkopen voor haar onderhoud. De rest van de goederen zal na overlijden van beide contractanten aan de vier kinderen van de bruidegom verblijven.

De bruid zal na het overlijden van de bruidegom gedurende de rest van haar leven het vruchtgebruik genieten van de goederen die door de bruidegom zijn aangekocht gedurende zijn weduwnaars staat, alswel die welke gedurende het aanstaande huwelijk nog worden verworven; deze goederen zullen na het overlijden van beiden vererven op de vier kinderen van de bruidegom.

Getuigen: Gerard Goossens, F. Heldens, P. Meuter, L. ter Porten, L. Janssen en H. Joosten.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 39 fol. 194-195. Met eenvoudige handmerken van bruidegom (drietand) en bruid (andrieskruisje).

 

11 oktober 1790

BEESEL - Verpanding gedeelte huis en landerijen.

Ten overstaan van J. Pollart, landscholtis van het ambt Montfort, Gerardus Goossens en Leonard Janssen, schepenen van Bezel en Belfelt, bekent Peter Janssen, mede als gevolmachtigde van zijn vrouw Johanna Claassen, dat zij een bedrag van 100 pattacons à 4 gulden Kleefs tegen een jaarlijkse rente van 4% eerstmaal te betalen heden over een jaar en met een opzegtermijn van drie maanden, hebben opgenomen van de weduwe Johannes Gerardts met als onderpand :

-   1/3 deel van een huis in het dorp Bezel gelegen tussen Joes van Bezel en Joes Derckx, met een korte zijde grenzend aan de weg;

-   en 1/3 deel van de daartoe behorende landerijen, tegenwoordig in vruchtgebruik bezeten door Michiel Claassen.

Deze onderpanden zijn reeds bezwaard met 100 pattacons aan genoemde weduwe Gerardts volgens obligatie d.d. 15 mei 1786. Haar zoon Hendrick Janssen wordt namens de weduwe geërfd en gegoed.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 39 fol. 195vs-197.

 

12 oktober 1790

BEESEL - Akte van schuldbekentenis ten behoeve van de armen en ten laste van J. Trippen en zijn vrouw C. Simons, groot 300 gulden Kleefs.

GHS Beesel, Reuver, archief dorpsbestuur Beesel, inv.nr. 146; 1 stuk.

 

12 oktober 1790

BEESEL - 's Morgens overleden: Elisabetha Nijemans [Niemans, ged. Beesel 15-4-1735, dr. van Franciscus Nieuwmans en Catharina Nijssen], landbouwster oud ongeveer 50 jaar, echtgenote van Jacobus Sanders [geh. Beesel 6-5-1767; hij hertr. Beesel 14-7-1791 met Gertrudis Tijssen]. Begraven 14 d.a.v.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel deel 2 fol. 148.

 

18 oktober 1790

ROERMOND ‑ A. Burghoff, burger en vergulder te Roermond, verguldt voor 95 pattacons het St.-Christoffelbeeld.

Limburg 13, blz. 54-55.

 

19 oktober 1790

BEESEL - Overleden na de middag: Mechteldis Heldens [geb. Beesel 20-9-1790], ongeveer 1 maand oude dochter van Mathias Heldens en Joanna Heijmans. Begraven 20 d.a.v.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel deel 2 fol. 148.

 

25 oktober 1790

Steyl tot Tegelen

STEYL / BELFELD - Johann Goossens en Catharina Goosens geboren Franssen, echtelieden, oorkonden dat zij hun bemd te Geloo onder Belvort in het ambt Montfort gelegen, groot ongeveer 3 morgen, inclusief het hout en de bomen daarop staande, alsmede ongeveer 1 morgen dennenbos onder Tegelen gelegen boven de Hondsdijk boven het kasteel van de vrijvrouwe Van Glazenap, voor een bedrag van 1.011 hollands hebben verkocht aan de weduwe Van Douveren te Dort en aan W. Wouter Mouritz te Urdingen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 217-217vs.

Eenvoudig afschrift door landschrijver P. van der Leeuw, naar een eerder gewaarmerkt afschrift dd. 6 juli 1791 door C. Ant. Claessen, sindicus en secretaris te Urdingen.

Voor gerechtelijke overdracht zie 6-9-1792 en 10-9-1792.

 

27 oktober 1790

SWALMEN - Openbare verpachting bruggeld.

"Op de voorstaende conditiens wordt den ontfanck van het bruggengelt voor den jaare ingaende 1s 9ber 1790 fini laesten 8bris 1791 ten overstaan van den heere scholtis en schepenen commissarissen naer voorgaende kerke publicatie ingeset op veertigh guldens brabants wisselgelt te hoogen met twee geleghe [gelijke] guldens en niemand gehoogt hebbende is ingeseth ad dertigh guldens en heeft Paulus Janssen gestelt een hooghsel, en is aen denselven als laesten hoorger verbleven voor de somme van twee en dertigh guldens, actum op den raedthuyse tot Swalmen den 27 8ber 1790

[w.g.]

Paulus Janssen

J.J. Cox scholtis

D. Jansen

H. Wijnen

J.H. Dresens, secretaris"

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 277.

 

28 oktober 1790

BEESEL - Gehuwd: Jacobus Bongers [alias de Jonge, ged. Beesel 14-6-1738, overl. ald. 5-9-1807 (‘Riekelen’, als weduwnaar van Begatrieks Lamers, aangifte door zoon Lamber Bongarts en Wilhem Reinders en Jean Trippen als naburen), oud 81 jaar, zn. van Hermanus Bongaerts en Christina Heuskens « 3-2-1735; wedn. van Beatrix Lamers, geh. Beesel 19-5-1767, overl. ald. 25-4-1788], meerderjarige landbouwer geb. en wnd. te Besel en Agnes Naus [ged. Swalmen 25-1-1728, overl. ald. 17-1-1803, oud 78 jaar, dr. van Petrus Naus en Christina Spee « 13-11-1715; wed. van 1) Jacobus Crijns, geh. Swalmen 18-9-1768, overl. ald. 1-3-1785; 2) Josephus Hees, geh. Swalmen 21-5-1786], meerderjarige landbouwster geb. te Swalmen en wnd. te Besel. Getuigen: Goedefridus Evers en Joannes Peters, landbouwers wnd. te Besel.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel II fol. 117.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel; voor huwelijksvoorwaarden zie 11-10-1790; voor proces t.b.v. ontbinding huwelijk zie 15-5-1792.

 

28 oktober 1790

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Janissen [akkerman 1796, mogelijk ged. Swalmen 5-2-1758 als zn. van Wilhelmus Janissen en Maria Crijns] en Maria Agnes Beenen [Beinen]. Getuigen: Sebastianus Janissen en Elisabetha Ickerath.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 48 RAL.

Uit dit huwelijk:

1.       Maria Cornelia Janissen, geb. en ged. Swalmen 20-10-1791 (get. Wilhelmus Janissen wnd. te Swalmen en Maria Crompvoets namens Maria Beenen wnd. te Ruraemundae, vader afwezig).

2.       Maria Janissen, geb. Swalmen 24-12-1793, ged. 25-12-1793 (get. Joannes Spee wnd. te Rurmunde en Joanna Janissen wnd. te Swalmen, 'den vader absent').

3.       Wilhelmus Janissen, geb. en ged. Swalmen 31-10-1796 (get. Damasus Janissen en Eva Janissen, beiden wnd. te Swalmen, 'den vader absent').

Het gezin woonde bij de volkstelling 1796 op de Markt met 2 kinderen (Jaarboek 16 blz. 65).

 

28 oktober 1790

ROERMOND - Maria Agnes Geenen ontvangt van de pastoor van Roermond losbrief voor huwelijk met Joannes Janissen wnd. te Swalmen.

DTB-registers Roermond.

 

29 oktober 1790

BEESEL EN BELFELD - Afschrift van de ordonnantie van het Hof te Venlo waarin de geëerfden en regenten van Beesel toestemming wordt verleend om op 5 november een geërfdendag te houden.

GHS Beesel, Reuver, archief dorpsbestuur Beesel, inv.nr. 1; 1 stuk.

 

5 november 1790

Geërfdendag te Beesel.

Zie 29-10-1790.

 

10 november 1790

op den Reuver onder Besel

BEESEL - Verkoop grasgewas.

Conrardus Janssen en Angenes Heldens, echtelieden, verkopen ongeveer 1½ morgen grasgewas onder Besel gelegen tussen de Kruisheren van Venlo en Hendrick van der Velden, met de korte zijden grenzend aan het veld en de baron van Kessel, voor een bedrag van 1.350 gulden Cleefs aan borgemeester Gerardus van den Broek en Gertruijdis Janssen, ook echtelieden, lijcop, armengeld en kosten van overdracht ten laste van de aankopers. Tevens machtigen zij toonder tot de gerechtelijke overdracht.

-         Met kwitantie d.d. 11 februari 1791 door Conradus Janssen en Agnes Heldens dat de koopsom volledig is voldaan door Gerardus van den Broek en Gertrudis Janssen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 142-142vs. Voor overdracht zie 21-2-1791.

 

11 november 1790

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Naus [ged. Swalmen 12-10-1764, zn. van Christophorus Naus en Joanna van der Loo « 26-5-1751] en Anna Gertrudis van Montfort [Moofers, geb. Linne 8-2-1763, sinds ca. 1786 wonend te Swalmen, dr. van Cornelius van Montfort en Christina Puts « 17-9-1752, beiden overl.]. Getuigen: Joannes Naus en Apollonia van Montfort.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 48 RAL.

Uit dit huwelijk:

1.       Christophorus Naus, geb. en ged. Swalmen 3-7-1791 (get. Joachim Naus en Helena van Montfort, beiden wnd. te Swalmen).

2.       Christina Naus, geb. en ged. Swalmen 2-1-1795 (get. Joannes Schrijnewerckers en Apollonia van Montfort, beiden wnd. te Swalmen, 'den vader absent').

3.       Jean Naus, geb. Swalmen 16-6-1799. Tr. Lobberich (D) 26-10-1828 met Anna Catharina Schumacher.

Het gezin woonde bij de volkstelling 1796 in de Hoogstraat met 2 kinderen (Jaarboek 16 blz. 67).

 

14 november 1790

BEESEL - Geboren 'tot Leeuwen' (ged. 15-11-1790): Henricus Martinus Gielen, buitenechtelijke zoon van Joanna Gielen ged. te Baerlo en wnd. te Besel. Getuigen: Petrus Meuter wnd. te Besel namens Petrus Gielen wnd. te Heijthuijsen en Catharina Jansen wnd. te Besel.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 2 fol. 47.

 

15 november 1790

BEESEL - 's Nachts overleden tijdens de bevalling: Henricus Tijssen [geb. Beesel 15-11-1790], kind van Henricus Tijssen en Maria Schrijnewerckers. Begraven 17 d.a.v.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel deel 2 fol. 148.

 

17 november 1790

ASSELT - Overleden rond 06.00 uur: Jacobus Peters [ged. Asselt 30-9-1753, zn. van Petrus Peters en Gertrudis Jansen], echtgenoot van Joanna Kusters.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 37 RAL.

 

18 november 1790

BEESEL - Overleden rond 01.00 uur: Joannes Jansen [ged. Beesel 5-10-1736, zn. van Gerardus Janssen en Gertrudis Nijssen; wedn. van Joanna Vegers, overl. Beesel 16-9-1778], landbouwer oud ongeveer 56 jaar, echtgenoot van Maria Soentjens [geh. Beesel 19-1-1779]. Begraven 19 d.a.v.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel deel 2 fol. 148.

 

18 november 1790

SWALMEN - Geboren en gedoopt: Sophia, buitenechtelijke dochter van Hendrina Schrijnewerckers [ged. Swalmen 16-1-1761, dr. van Jacobus Schrijnewerckers en Joanna Schroedts). Getuigen: Jacobus Schrijnewerckers en Catharina Blomers.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 196 RAL; in de marge een kruisje.

 

23 november 1790

TEGELEN - Gehuwd: Joannes Haenen [ged. Belfeld 13-11-1755, zn. van Joannes Haenen en Sibilla Otten] en Gertrudis Peters [ged. Belfeld 30-8-1765, dr. van Conrard Peeters en Judith Willemsen]. Getuigen: Jacobus Haenen en Joannes Peters.

DTB-registers St.-Martinusparochie Tegelen, 129.7 fol. 17 en 129.8 fol. 21 (klapper RAL).

Uit dit huwelijk (o.a. twee tweelingen):

1.       Maria Haenen, geb. en ged. Belfeld 1-10-1791 (get. Joannes Peters wnd. te Aerssen vervangen door Wilhelmus Keurstjens en Sibilla Otten; dr. van Joannes x Girtrudis Peters, geb. rond 13.00 uur), overl. ald. 12-10-1791.

2.       Girtrudis Haenen, geb. en ged. Belfeld 1-10-1791 (get. Jacobus Haenen en Judit Willemsen wnd. te Tegelen; dr. van Joannes x Girtrudis Peters, geb. rond 13.30 uur), overl. ald. 7-10-1791.

3.       Joannes Haenen, ged. Belfeld 4-9-1792 (get. Wilhelmus Peters en Sibilla Otten; zn. van Joannes x Gertrudis Peters).

4.       Anna Maria Haenen, geb. 14-10-1794, ged. Belfeld 15-10-1794 (get. Conrardus Peters ged. en wnd. te Belfeld namens Leonardus Peters ged. te Belfeld en wnd. te Bleerijck en Joanna Haenen ged. en wnd. te Belfeld; dr. van Joannes x Gertrudis Peters, geb. rond 23.00 uur), mogelijk overl. ald. 25-3-1796 als Anna Girtrudis Haenen.

5.       Anna Maria Haanen, ged. Belfeld 9-2-1797 (get. Wilhelmus Joosten namens Petrus Otten ged. en wnd. te Leuth en Anna Smiets ged. te Belfeld en wnd. te Kaldenkercken; dr. van Joannes x Gertrudis Peters, geb. rond 16.00 uur), overl. ald. 22-2-1797, oud 13 dagen.

6.       Sibbilla Haanen, geb. en ged. Belfeld 9-2-1797 (doopget. Petrus Haenen ged. te Belfeld en wnd. te Leuth en Aldegondis op Heijs namens Margaretha Janssen ged. en wnd. te Kessel; dr. van Joannes x Gertrudis Peters, geb. rond 16.00 uur, bij geboorte nooddoop door vroedvrouw Aldegonda op Heijs, later herdoopt door pastoor Franssen), ongehuwd overl. ’s-Hertogenbosch (krankzinnigengesticht Hinthamereind) 2-3-1866.

7.       Conradus Haenen, ged. Tegelen 25-9-1799 (get. Henricus Josten en Catharina Hinsen vervangen door Helena Hoefen; zn. van Joannes x Gertrudis Peeters, beiden wnd. te Belfeld), overl. Belfeld 14-6-1800, oud 8 maanden.

8.       Conradus Haenen, ged. Tegelen 5-5-1801 (get. Matthias Leister en Christina van Lijr; zn. van Joannes x Gertrudis Peters, beiden wnd. te Belfeld), overl. Belfeld 5-4-1812 als Conraad Haanen, oud 10 jaar.

9.       Judith Hanen, ged. Belfeld 10-4-1805 (get. Theodorus Haenen en Catharina van Mege; dr. van ...), ongehuwd overl. ald. 10-3-1871, oud 65 jaar.

De dagloonsters Sibilla (hoofd) en Judith Haanen (zuster) stonden in 1862 ingeschreven op het adres Geloo 56 b.k., later gewijzigd in nr. 58. Het register vermeldt geen verhuizing van Sibilla naar Den Bosch, waar zij overleed in het krankzinnigengesticht aan het Hinthamereinde. Bron: BevReg Belfeld 1862-1900 blad H83.

De Memories van Successie van Sibilla en Judith Haenen ontbreken.

 

30 november 1790

SWALMEN - Overdracht van huis op de Kroppestraat.

Ten overstaan van Joannes Josephus Cox, licentiaat in de beide rechten en scholtis van de heerlijkheden Swalmen en Asselt, Cornelis van Keeken en Dirck Janssen, schepenen aldaar, draagt de gerechtsbode J.L. Corens, als daartoe gemachtigd d.d. 3 maart 1788, het ouderlijk huis, schuur en stallingen 'tot aen de schouw' aldaar op de Cropperstraet gelegen, rondom in de gemeente [marge: kaart 15 no. 125], voor een bedrag van 104 pattacons welke reeds zijn ontvangen over aan Fredericus Slabbers en Elisabeth Bongaers, echtelieden, kosten van overdracht en verdere kosten ten laste van de aankopers. De twee kamers aan de oostkant met de halve hof aan de oliemolen [marge: kaart 11 no. 335 voor de helft] blijven ten profijte van de verkopers.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 26 fol. 93.

 

30 november 1790

SWALMEN - Overdracht van gedeelte van huis op Kroppesraat.

Ten overstaan van Joannes Josephus Cox, licentiaat in de beide rechten, scholtis van de heerlijkheden Swalmen en Asselt, Cornelis van Keeken en Dirck Janssen, schepenen aldaar, draagt Beaterix Bloemers, weduwe van Peter Slabbers, met toestemming van haar kinderen en conform de akte van 3 maart 1788 [zie aldaar] de twee kamers aan de oostkant van haar huis op de Cropperstraet gelegen en aan haar voorbehouden krachtens voorgaande akte, met de halve hof aan de oliemolen over aan haar schoonzoon en dochter Fredrick Deckers en Dircksken Slabbers, onder uitdrukkelijke voorwaarde dat deze haar gedurende de rest van haar leven zullen onderhouden 'in cost en cleideren, soo linne als wollen', en haar na haar overlijden eerlijk volgens haar stand zullen laten begraven. De overige landerijen zullen na haar dood gelijk worden gedeeld tussen haar kinderen, hetgeen is aanvaard door Fredrick Deckers en zijn vrouw.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 26 fol. 95-96.

 

6 december 1790

BEESEL - Verkoop en overdracht van de Schans in de Bakhei.

Peter Heggers en Francis Bongaarts, als commissarissen van de mede-tiendenaren daartoe gemachtigd, verkopen ingevolg openbare verkoop d.d. 9 februari 1790, 'de sogenoemde Schants', tussen de Bakheijde en het Broek gelegen, met beide korte zijden grenzend aan de Bakheijde, groot 2 morgen 149 roede 22 voet, voor een bedrag van 391 gulden Cleefs, de Franse croon tegen 11½ schilling gerekend, aan Peter Janssen c.s., kosten van deze openbare verkoop à 2½% en armengeld ten laste van de aankoper. Oorkonders machtigen toonder tot de gerechtelijke overdracht.

Met aansluitende overdracht ten overstaan van P. van den Broek, voorzittend schepen bij afwezigheid van de landscholtis, en Gerard Goossens en Peter Meuter, schepenen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 128vs-129vs.

 

6 december 1790

BEESEL - Overdracht akkerland.

Ten overstaan van P. van den Broek, voorzittend schepen bij afwezigheid van de landscholtis, Gerard Goossens en Hendrick Joosten, schepenen van Besel en Belfelt, dragen Peter Heggers en Francis Bongaerts, als daartoe gevolmachtigd d.d. 9 februari 1790, een stuk akkerland groot 3 morgen 108 roede 74 voet tussen W Dirck Lamers en O Willem Ottenheym gelegen, met beide korte zijden grenzend aan de Bakheijde, voor een bedrag van 700 gulden Kleefs over aan de broers Mattijs Lamers en Hendrik Lamers c.s.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 129vs-130.

Voor hypotheek op dit land zie akte van dezelfde datum.

 

6 december 1790

BEESEL - Overdracht land.

Ten overstaan van P. van den Broek, voorzittend schepen bij afwezigheid van de landscholtis, Gerard Goossens en Hendrick Joosten, schepenen van Besel en Belfelt, dragen Peter Heggers en Francis Bongaerts, als daartoe gevolmachtigd zoals vermeld op folio 112 [zie 20-4-1790], conform openbare verkoop d.d. 9 februari 1790 de zuidelijke helft van een perceel in de Raijer Bempden gelegen tussen de armen (N) en Willem Croonen (Z) gelegen, met de korte zijden grenzend aan de beek (W) en de Boschstraat (O), alles verder vermeld op folio 83vs en volgende, voor een bedrag van 150 gulden Cleefs over aan Peter de Loo c.s.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 130vs-131.

 

6 december 1790

BEESEL - Verpanding akkerland.

Ten overstaan van P. van den Broek, voorzittend schepen bij afwezigheid van J. Pollart, landscholtis van het ambt Montfort, Gerard Goossens en Hendrik Joosten, schepenen van Bezel en Belfelt, bekennen Matthijs Lamers en zijn vrouw Helena Sanders alsmede Hendrik Lamers dat zij een bedrag van 700 gulden Kleefs, de franse kroon gerekend aan 11½ schelling, tegen een jaarlijkse rente van 4% eerstmaal te betalen op 30 november 1790 en met de helft of in het geheel af te lossen met een opzegtermijn van een half jaar, schuldig zijn aan de gezamenlijke tiendenaren van Bezel wegens de aankoop van een perceel akkerland gelegen tussen W Dirck Lamers en O Willem Ottenheijm en met beide korte zijden grenzend aan de Bakheijde, bij openbare verkoop d.d. 9 februari 1790 door hen aangekocht, met als onderpand dit perceel alsmede een verder perceel akkerland groot ongeveer 3 morgen gelegen tussen Joes Burskes en Dirck Laamers, met een korte zijde grenzend aan de Bakheijde. Peter Heggers en Francis Bongaarts worden namens de tiendenaren, als daartoe gevolmachtigd krachtens volmacht idem fol. 112, in de onderpanden geërfd en gegoed.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 131-132.

 

6 december 1790

BEESEL-BUSSEREIND - Verpanding huis en land.

Ten overstaan van P. van den Broek, voorzittend schepen bij afwezigheid van de landscholtis van het ambt Montfort, Peter Meuter en Leonard Janssen, schepenen van Besel en Belfelt, bekennen de echtelieden Peter Engelen en Theodora Peters dat zij een bedrag van 100 gulden Cleefs, de franse kroon gerekend aan 11½ schelling, tegen een jaarlijkse rente van 5%, te volstaan met 4% bij betaling binnen 4 weken na de vervaldag, eerstmaal te betalen op 30 november 1790 en met de helft of in het geheel af te lossen met een opzegtermijn van een half jaar, schuldig zijn aan de gezamenlijke tiendenaren van Besel, met als onderpand

-   hun huis met toebehoren en moeshof tussen Dirck Gerits en Hendrick Janssen gelegen, met een korte zijde grenzend aan de Busserstraat, belast met 12 stuiver Cleefs aan de kapelanie aldaar;

-   en 2 morgen akkerland aan de Busserstraat gelegen naast Hendrik Janssen, met een korte zijde grenzend aan de heer Joes Pollart.

Peter Heggers en Francis Bongaarts worden namens de tiendenaren, als daartoe gevolmachtigd krachtens volmacht idem fol. 112, in de onderpanden geërfd en gegoed.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 132-133.

 

6 december 1790

BEESEL - Verkoop en overdracht van landerijen.

Peter Heggers en Francis Bongers, als commissarissen van de mede-tiendenaren daartoe gemachtigd, verkopen ingevolg openbare verkoop d.d. 9 februari 1790,

-   3 morgen 5 roede 4 voet akkerland, licht, tussen het huis Nieuwenbroek (N) en de Clootjenswegh (Z) gelegen, met de korte zijden grenzend aan Jacob Bongers Jongen (W) en Cappellanije Bosch (O), voor een bedrag van 630 gulden Cleefs;

-   1 morgen 5 roede 81 voet bos, licht, tussen de commissaris Petit (N) en de Clootjenswegh gelegen, met de korte zijden grenzend aan eigen land (W) en aan Muijsenhoek (O), voor een bedrag van 93 gulden;

-   en 112 roede 94 voet akkerland aldaar tussen de commisaris Petit (W), de weg (O) en Muijsenhoek (Z) gelegen, voor een bedrag van 71 gulden,

de Franse croon à 11½ schilling gerekend, aan Jacop Bongers Jongen, kosten van deze openbare verkoop à 2½% en armengeld ten laste van de aankoper. Oorkonders machtigen toonder tot de gerechtelijke overdracht.

Met aansluitende overdracht ten overstaan van P. van den Broek, voorzittend schepen bij afwezigheid van landscholtis J. Pollart, en Gerard Goossens en Hendrik Joosten, schepenen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 134vs-135vs.

 

7 december 1790

BEESEL - Verkoop en overdracht van akkerland en bos.

Peter Heggers en Francis Bongaarts, als commissarissen van de mede-tiendenaren daartoe gemachtigd, verkopen ingevolg openbare verkoop d.d. 9 februari 1790, een perceel akkerland en bos op de Cappellaans Camp gelegen tussen de Bakheijde (N) en Peter Luttels (Z), met de korte zijden grenzend aan de weg naar Bezel (W) en de Bakheijde (O), groot 3 morgen 139 roede 84 voet, voor een bedrag van 525 gulden Cleefs, de Franse croon tegen 11½ schilling gerekend, aan de echtelieden Houbert Janssen en Catharina Trines, kosten van deze openbare verkoop à 2½% en armengeld ten laste van de aankoper. Oorkonders machtigen toonder tot de gerechtelijke overdracht - in de marge van het origineel een aantekening z.d. dat 123 gulden van de koopsom is betaald.

Met aansluitende overdracht ten overstaan van P. van den Broek, voorzittend schepen bij afwezigheid van de landscholtis, en Peter Meuter en Leonard Janssen, schepenen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 133s-134vs.

 

7 december 1790

BEESEL-BUSSEREIND - Verpanding akkerland en bos.

Ten overstaan van P. van den Broek, voorzittend schepen bij afwezigheid van de landscholtis van het ambt Montfort, Peter Meuter en Leonardus Janssen, schepenen van Bezel en Belfelt, bekent Hubert Janssen, mede namens zijn vrouw, dat zij een bedrag van 400 gulden Cleefs, de Franse croon gerekend aan 11½ schelling, tegen een jaarlijkse rente van 4% eerstmaal te betalen op 30 november 1790 en met de helft of in het geheel af te lossen met een opzegtermijn van een half jaar, schuldig zijn aan de gezamenlijke tiendenaren van Besel wegens resterende kooppenningen van 3 morgen 139 roede 84 voet akkerland en bos op de Cappellans Camp gelegen tussen de Bakheijde (N) en Peter Luttels (Z), met de korte zijden grenzend aan de weg naar Bezel (W) en de bakheijde (O), met als onderpand het hierboven genoemde perceel.

Peter Heggers en Francis Bongarts worden namens de tiendenaren in de onderpanden geërfd en gegoed.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 136-137.

 

7 december 1790

BEESEL-BUSSEREIND - Verpanding akkerland en bos.

Ten overstaan van P. van den Broek, voorzittend schepen bij afwezigheid van de landscholtis van het ambt Montfort J. Pollart, Peter Meuter en Leonardus Janssens, schepenen van Bezel en Belfelt, bekent Jacob Bongers Jongen dat hij een bedrag van 594 gulden Cleefs, de Franse croon gerekend aan 11½ schelling, tegen een jaarlijkse rente van 4% eerstmaal te betalen op 30 november 1790 en met de helft of in het geheel af te lossen met een opzegtermijn van een half jaar, schuldig is aan de gezamenlijke tiendenaren van Besel wegens resterende kooppenningen van

-   3 morgen 5 roede 4 voet akkerland, licht, tussen het huis Nieuwenbroek (N) en de Clootjenswegh (Z) gelegen, met de korte zijden grenzend aan comparant (W) en Cappellanije Bosch (O), voor een bedrag van 630 gulden Cleefs;

-   1 morgen 5 roede 81 voet bos, licht, tussen de commissaris Petit (N) en de Clootjenswegh (Z) gelegen, met de korte zijden grenzend aan comparant (W) en aan Muijsenhoek (O), voor een bedrag van 93 gulden;

-   en 112 roede 94 voet akkerland aldaar, met een korte zijde grenzend aan de commisaris Petit (W), voor een bedrag van 71 gulden,

met als onderpand de voornoemde percelen alsmede:

-   1 morgen naast genoemde percelen gelegen naast de aankoper, met een korte zijde grenzend aan de Clootjenswegh.

Peter Heggers en Francis Bongaarts worden namens de tiendenaren in de onderpanden geërfd en gegoed.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 137-138vs.

 

12 december 1790

BEESEL - Overleden voor de middag: Maria Tertoo, landbouwster oud ongeveer 73 jaar, weduwe van Petrus Peters [geh. ... vóór 28-10-1744]. Begraven 14 d.a.v.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel deel 2 fol. 149.

 

16 december 1790

BEESEL - 's Avonds overleden: Gertruijdis Engelen [ged. Beesel 21-7-1720, overl. ald. 16-12-1790, dr. van Petrus Engelen en Margaretha Clerx; wed. van Jacobus van Oebroeck, geh. Beesel 28-10-1745, overl. ald. 25-11-1745], landbouwster oud ongeveer 68 jaar, weduwe van Joannes Sijmons [geh. Beesel 23-1-1748, overl. ald. 12-11-1784]. Begraven 18 d.a.v.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel deel 2 fol. 149.

 

22 december 1790

BLERICK - Overleden: Wilhelmus Henricus Coenen uit Venlo, oud 14 dagen, zn. van Wilhelmus Coenen uit Swalmen en Petronilla Peeters uit Venlo. Begraven 23 d.a.v.

DTB-Registers Blerick 1785-1795, fol. ...

 

22 december 1790

BLERICK - Overleden: Joannes Leonardus Timmermans uit Venlo, oud 55 jaar, echtgenoot van Petronilla Gijsen uit Blerick, schepen en eertijds raad van Venlo. Begraven 24 d.a.v. in de kerk.

DTB-Registers Blerick 1785-1795, fol. ...

 

1790

BEESEL ‑ P. Huberts is gerechtsbode te Beesel.

Joes Smeets is brandmeester.

Joes Meuter is schoolmeester.

H. Slousen is timmerman.

GHS Beesel, Reuver, archief dorpsbestuur Beesel, inv.nr. 38.

 

1790

BEESEL - Proces door G.A.E. van Aefferden tegen de tiendheffers te Beesel wegens vordering wegens diensten.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 582, procesnr. 1858.

 

 

 

1791

5 januari 1791

BLERICK - Overleden: Henricus Kwieten [Quiten] uit Venlo, oud 33 jaar, ongeh. zn. van Joannes Kwieten uit Kessel en Petronilla Peeters uit Baarlo. Begraven 7 d.a.v.

DTB-Registers Blerick 1785-1795, fol. ...

 

5 januari 1791

BEESEL - Inzake opvoeding vondelinge

Kwitantie door Joseph Kaijser dat hij een bedrag van 20 gulden Kleefs heeft ontvangen van H. Janssen en A.A. Meuter als schatheffers van Besel "voor 't opvoeyen van een vondelings kint, en als minstdoende bij publycke uytsettinge in den eersaamen gerichte alhier uytgeset". Deze 20 gulden zijn bedoeld voor een periode van zes maanden.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur Beesel, inv.nr. 80. Voor vondelinge zie Beesel 9-5-1789.

 

5 januari 1791

BEESEL - Kwitantie door Rosina Keisers voor H. Janssen dat zij een bedrag van 50 pattacons heeft ontvangen voor haar werk als vroedvrouw over het jaar 1790.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur Beesel, inv.nr. 80.

 

5 januari 1791

MAASNIEL - Overleden te Maesniel: Josephus Arnoldus Stox [geb. Beesel 16-9-1790], ongeveer 3½ maand oude zoon van Petrus Stox en Maria Elisabetha Gijsberts. Begraven te Beesel 6 d.a.v.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel deel 2 fol. 149.

Het kind overleed verm. tijdens een familiebezoek (zie de doopgetuigen bij dit gezin).

 

7 januari 1791

BELFELD ‑ Wilhelmus Thoer, burgemeester te Mulbracht (Gulik), vernieuwt de leeneed van 10 morgen land uit de Groote Hoeve te Belfeld.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 1773, fol. 285-287. Zie 14-3-1744.

 

13 januari 1791

BEESEL - Gehuwd: Henricus Jacobs [ged. Velden, overl. Beesel 4-1-1795], meerderjarig geb. te Velden en Gertruijdis Engelen [ged. Beesel 5-8-1771, dr. van Petrus Engels en Dorothea Peters; zij hertr. Beesel 12-4-1801 met Gerardus Hovens], minderjarig geb. te Besel en met toestemming van haar ouders, landbouwers wnd. te Besel. Getuigen: Petrus Engelen, landbouwer wnd. te Besel en Petrus Huberts, gerechtsbode ('stator') wnd. te Besel.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel II fol. 118.

Uit dit huwelijk:

1.       Dorothea Jacobs, geb. Beesel 23-12-1791, ged. 24-12-1791 (get. Joannes Jacobs wnd. te Velden en Dorothea Peters wnd. te Besel; geb. 'aent Bussereijnt'), overl. ald. 27-12-1794.

2.       Joanna Jacobs, geb. en ged. Beesel 2-8-1794 (get. Petrus Engelen en Elisabetha Peters geb., ged. en wnd. te Besel; geb. 'in Besel'). Tr. Tegelen 16-2-1825 met Peter Joosten.

Het gezin woonde verm. in het ouderlijk huis aan de Bussereindseweg (smabers-5/38). De doop van de bruidegom te Velden is niet onder deze naam te vinden.

 

17 januari 1791

BELFELD - Overleden rond 09.00 uur: Anna Wüssel, echtgenote van Petrus Schoonenburg, oud ongeveer 60 jaar; begraven 20 januari d.a.v.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 211.

 

17 januari 1791

BEESEL-BUSSEREIND - Verpanding huis.

Ten overstaan van J. Pollart, landscholtis van het ambt Montfort, P. van den Broek en Hendrick Joosten, schepenen van Bezel en Belfelt, bekent Joannes Bongarts, mede namens zijn broers Hendrik en Hermanus Bongarts, dat zij een bedrag van 2.000 gulden Cleefs tegen een jaarlijkse rente van 4% eerstmaal te betalen heden over een jaar en met een opzegtermijn van een half jaar, hebben opgenomen van de hoogwelgeboren heer baron De Laar en NN De Laar geboren baronnes De Ruijs, echtelieden, eigenaren van de heerlijkheid Blerijk [Blerick], met als onderpand hun huis met alle toebehoren bij akkoord d.d. 5 mei 1790 en daarop gevolgde goedkeuring van het Hof d.d. 17 mei 1790 aan hen overgegeven, belast met jaarlijks

-   10 schilling Cleefs aan de St.-Sebastianus schutterij aldaar;

-   10 stuiver cijns aan het huis Nieuwenbroek;

-   1½ kop rogge aan de kerk aldaar;

-   en 10 oord aan de Gereserveerde Domeinen.

De weduwe Croonen verklaart dat dit onderpand is belast met 400 gulden Cleefs à 4% ten behoeve van de armen van Bezel.

De mede-schepen Leonard Janssen wordt namens De Laar geërfd en gegoed.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 138vs-140.

Voor openbare verkoop van dit huis zie 4-10-1791.

 

20 januari 1791

BEESEL - 's Morgens overleden: Henricus Jansen [geb. Beesel 25-10-1790], ongeveer 3 maanden oud kind van Henricus Jansen en Wilhelmina Gerits. Begraven 21 d.a.v.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel deel 2 fol. 149.

 

23 januari 1791

SWALMEN - Verkoop akkerland.

Jacobus Slabbers en Catharina Deckers, echtelieden, verkopen ongeveer 3 vierdel morgen akkerland aan de Raeierstraedt onder de heerlijkheid Swalmen en Asselt gelegen tussen het kapittel te Ruremonde en Joannes van Vlodrop, met de korte zijden grenzend aan de Raeierstraet en het land toebehorend aan de kerk te Asselt, belast met 1 vat en ½ kop rogge 'kleppelmaet' met zijn 'retourgelt daertegens te restitueeren' jaarlijks aan de kerk te Asselt, alsmede met jaarlijks ¼ en 1/8 "gref" en het hoen naar proportie aan de Gereserveerde Domeinen, voor een bedrag van 40 pattacons welke reeds zijn voldaan, aan de echtelieden Joannes Sanders en Petronella Heijnen, kosten van overdracht, armengeld etc. ten laste van de aankopers. De verkopers machtigen toonder tot de gerechtelijke overdracht.

Met eenvoudige handmerken van Jacobus Slabers [sic] en Catrina Deckers. Getuige: Yan Heynen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 26 fol. 148.

Voor gerechtelijke overdracht zie 30-10-1792.

 

24 januari 1791

BEESEL - Overdracht erfgoederen.

Ten overstaan van P. van den Broek, voorzittend schepen bij afwezigheid van de landscholtis, Peter Meuter en Leonard Janssens, schepenen van Bezel en Belfelt, dragen Peter Francis Canters en Coenrardus Peters, als gerechtelijk aangestelde voogden over de drie minderjarige kinderen van Jacomina Hurstjens verwekt in haar eerste huwelijk met Peter Sanders en met toestemming tot het verkopen van de erfgoederen nagelaten door de grootouders van de pupillen, Andreas Sanders en Theodora Meertz gegeven op verzoek van Wilhelm van Zoest en Jacomina Horst dd. Venlo 24 februari 1790, het 1/3 deel van deze erfgoederen bestaande uit huis, landerijen en weiden zoals dit door genoemde grootouders is bezeten, voor een bedrag van 750 gulden Kleefs à 20 stuiver, over aan Jacobus Sanders en Helena Sanders vertegenwoordigd door haar echtgenoot Mattijs Lamers, beiden medeerfgenamen van het erfdeel waarvan genoemde pupillen 1/3 deel hebben; lijcoop, armengeld en kosten van overdracht ten laste van de aankopers.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 140-140vs.

Betreft smabers-3/251.

 

26 januari 1791

BEESEL - Overleden rond de middag: Joannes Wiers [mogelijk geb. Gouda], ongeveer 19 maanden oud kind van Mathias Wiers en Helena Melckert. Begraven 27 d.a.v.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel deel 2 fol. 149.

 

31 januari 1791

SWALMEN - Geboren en gedoopt: Maria Catharina, buitenechtelijke dochter van Maria Agnetis Kessels. Getuigen: Joannes van Dael namens Wilhelmus Kessels en Catharina Willems.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 197 RAL.

 

1 februari 1791

BELFELD - Geboren rond 06.00 uur en gedoopt: Petrus Matthias, buitenechtelijke zoon van Joannes Jacobus Koch ged. te Geldern en Mechtildis ter Poorten [geb. Belfeld 2-11-1773, dr. van Leonardus en wijlen Wilhelmina Mingels] ged. te Belfeld. Getuigen: Wilhelmus Keürstjen wnd. te Belfeld en Margaretha Mingels wnd. te Tegelen

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 107vs.

 

4 februari 1791

BEESEL-BUSSEREIND - Verpanding huis en hof.

Ten overstaan van P. van den Broek, voorzittend schepen bij afwezigheid van J.A. Pollard, landscholtis van het ambt Montfort, P. Meuter en Gerard Goossens, schepenen van Bezel en Belfelt, bekennen Johannes en Hendrik Bongaertz alsmede Mr. Fer. Guichenon de Chastillon, advokaat te Venlo, krachtens volmacht van Hermanus Bongaerts verleden voor notaris B. van der Star te Dordrecht op 28 februari laatstleden [zie aldaar], dat zij een bedrag van 2.000 gulden Kleefs tegen een jaarlijkse rente van 4% met een opzegtermijn van een half jaar, eerstmaals te betalen over een jaar, hebben opgenomen van Johannes Antonius Goossens namens Carolus Johannes Josephus baron De Laar en diens echtgenote Clara Francisca Ferdinanda baronnes De Laer geboren De Ruys, eigenaren ('jurisdictions inhebbers') van de heerlijkheid Blerick, met als onderpand hun huis, hof, schuur en stallingen met alle verdere toebehoren en landerijen groot ongeveer 10½ morgen akkerland met nog 2½ morgen houtgewas, alle aan het Busserendt gelegen, plus ½ morgen akkerland in het Maasveld gelegen, volgens opgaaf van Peter Meuter en Leonardus Janssen, beiden schepenen aldaar, vrij van tienden, welk huis en toebehoren volgens akkoord van 5 mei 1790 en daarop volgende goedkeuring van het Hof aan de geldleners is overgedragen.

De onderpanden zijn belast met jaarlijks 5 gulden Kleefs aan de St.-Sebastianus broederschap, een cijnshoen aan het huis Nieuwenbroek, 1½ kop rogge erfpacht aan de kerk en 10 oort aan de Gereserveerde Domeinen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 147-148; de datum moet mogelijk 1792 zijn i.p.v. 1791 en aan het voluit geschreven jaartal is ook licht geknoeid.

Met kwitantie van C.J.J. baron De Laer d.d. Venlo 1 september 1793 dat hij de 2.000 gulden alsmede verlopen rente, samen 2.060 gulden, heeft ontvangen uit handen van Henricus Janssen, schepen te Besel.

 

6 februari 1791

BEESEL - Overleden na de middag: Ida Laemers [ged. Beesel 4-12-1721, dr. van Lambertus Lamers en Joanna Kessels], landbouwster oud ongeveer 72 jaar, weduwe van Martinus Rulkens [geh. Beesel 13-9-1746, overl. ald. 23-5-1789]. Begraven 8 d.a.v.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel deel 2 fol. 149.

 

9 februari 1791

BEESEL - Inzake brug Schelkensbeek.

Volgens de lijst van meting heeft Peter in de Middel verloren aan zijn erf aan Schelkesbeeck 6 roede. Met hem is overeengekomen dat hij voor iedere roede 1 gulden Hollands zou ontvangen. Met handmerk van In gen Midelt dat deze dit bedrag heeft ontvangen.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur Beesel, inv.nr. 80.

 

10 februari 1791

BELFELD - Overleden rond 04.00 uur: Margaretha Stroucken [ged. Belfeld 28-1-1791], dr. van Leonarus Stroucken [en Anna Margaretha Dorssers], oud 13 dagen; begraven 11 februari d.a.v.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 211vs.

 

21 februari 1791

BEESEL - Overdracht grasgewas.

Ten overstaan van J. Pollart, landscholtis van het ambt Montfort, P. Meuter en H. Joosten, schepenen van Beesel en Belfelt, draagt de schepen F. Heldens [als gevolmachtigd van de echtelieden Conradus Janssen en Agnes Heldens] een perceel grasgewas [zie 10-11-1790] over aan de borgemeester G. van den Broeck c.s.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 142.

 

21 februari 1791

BEESEL - Overdracht Gubbelskamp en land in het Kempken.

Ten overstaan van J. Pollart, landscholtis van het ambt Montfort, Peter van den Broek en Peter Meuters, schepenen van Besel en Belfelt, dragen Jan Hendriks en Getruijt Peters alsmede de echtelieden Peter Kessels en Maria Kurvers

-   de Gubbels Camp, groot ongeveer 1 morgen, gelegen naast Jacop Bongers en verder rondom in de gemeente gelegen;

-   1 vierdel in het Kempken gelegen tussen Anton van den Broek en Henrick Engelen, met beide korte zijden grenzend aan de openbare wegen,

belast met schat en tiende, voor een bedrag van 100 gulden Cleefs, de croon aan 11½ schilling gerekend, welke reeds zijn voldaan, over aan Adolf Slabbers en Catrin Stokx, ook echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 142vs.

Voor verwantschap tussen de verkopers zie huwelijk Swalmen 8-10-1733.

 

21 februari 1791

BEESEL - Verpanding landerijen.

Ten overstaan van J. Pollaert, landscholtis van het ambt Montfort, Peter van den Broek en Peter Meuters, schepenen van Besel en Belfelt, bekennen de echtelieden Adolf Slabbers en Catrien Stoks dat zij een bedrag van 125 gulden Cleefs, de croon gerekend aan 11½ schilling, tegen een jaarlijkse rente van 4% eerstmaals te betalen heden over een jaar en met een opzegtermijn van een half jaar, hebben opgenomen van Peter Heggers en Francis Bongers namens de gezamenlijke tiendenaren van de gemeente Besel, met als onderpand:

-   ongeveer 1 morgen nieuw erf aan zijn huis gelegen, rondom in de gemeente;

-   1 morgen genaamd de Gubbels Camp, naast Jacop Bongers en verder rondom in de gemeente;

-   en 1 vierdel in het Kempken gelegen tussen Anton van den Broek en Henryck Engelen, met beide korte zijden grenzend aan de openbare wegen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 143.

 

21 februari 1791

BEESEL-BUSSEREIND - Verpanding huisplaats Nieuwstraat en landerijen.

Ten overstaan van J. Pollardt, landscholtis van het ambt Montfort, P. van den Broek en P. Meuter, schepenen van Bezel en Belfelt, bekennen Johannes Peulen en Maria Peeters, echtelieden, dat zij een bedrag van 800 gulden Cleefs tegen een jaarlijkse rente van 4% eerstmaals te betalen heden over een jaar en met een opzegtermijn van een half jaar, hebben opgenomen van Peter Heggers en Francis Bongartz namens de gezamenlijke tiendenaren van de gemeente Beezel, met als onderpand:

1.     huisplaats en weide groot 147 roede 88 voet [deze maat hoort bij smabers-6/32, in 1781 eigendom van de erfgenamen Thunis van Cruchten];

2.     53 roede 86 voet in het Rayerveldt gelegen tussen de weduwe Hendrik Claessen (N) en Willem Tijssen (Z), met de korte zijden grenzend aan Dirk Schoolmeesters (W) en Joes Crous (O) [smabers-6/133];

3.     148 roede 48 voet akkerland op het Raijerveldt gelegen tussen Lambertus Trijnes (W) en de erfgenamen Willem Driessen (O), met de korte zijden grenzend aan de weg naar Venlo (N) en pastoor van Dael (Z) [smabers-6/143];

4.     1 morgen 2 roede 23 voet akker aldaar tussen de erfgenamen Willem Driessen en Willem de Veth (O), met de korte zijden grenzend aan Matthis Lamers (N) en Willem de Veth (Z) [smabers-6/147];

5.     1 morgen 82 roede 58 voet akkerland aan Winkelsgaet gelegen, middel, tussen Peter Meuter (W) en Jacob Snabels (O), met de korte zijden grenzend aan de openbare mestweg (N) en huis Nieuwenbroek (Z) [smabers-6/164];

6.     67 roede 76 voet bos op de Ohebroker Camp gelegen, licht, tussen Peter Peters in 't dorp (W) en de erfgenamen Willem Driessen (O), met de korte zijden grenzend aan Peter Peters in 't dorp (N) en de straat (Z) [smabers-8-110];

7.     61 roede 51 voet akkerland aldaar, licht, tussen Peter Peters in 't dorp (N) en Peter Peters in 't dorp en anderen, met de korte zijden grenzend aan Peter Peters in 't dorp (W) en eigen land (O) [smabers-8/115];

8.     1 morgen 96 roede 18 voet akker en bos aldaar, licht, tussen Joes Crone (N) en Peter Peters in 't dorp (Z), met de korte zijden grenzend aan Peter Peters in 't dorp (W) en de heide (O);

9.     124 roede 24 voet Thunis van Cructen [sic] akker en bos aldaar, licht, tussen de weg naar Kessel (N) en Andries Sanders (Z), met de korte zijden grenzend aan Michiel Claessen (W) en de weg naar Kessel (O);

10.   109 roede 55 voet akker op het Lichtenveld gelegen, licht, tussen Jacob Snabels (W) en de armen [slecht leesbaar en onder voorbehoud], met de korte zijden grenzend aan de erfgenamen Willem Driessen (N) en de heide (Z) [smabers-8/177],

belast met 2 vat rogge kluppelmaat aan de kerk met een retourgeld van 1 schelling voor deze 2 vaten, 1 kop haver en 2 '.. aan den ..nis doende der koning die op de Sang moeten gelevert worden', 10 oortjes cijns aan het huis Nieuwenbroek en .. stuiver aan de St.-Jorisschutten.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 143vs en 146.

De akte wordt onderbroken door andere afschriften en is vrij slecht leesbaar. Voor deze bezittingen vergelijk 25-11-1788 en 14-3-1791.

 

21 februari 1791

REUVER - Verpanding huis aan den Reuver op de Ruyterscamp.

Ten overstaan van J. Pollart, landscholtis van het ambt Montfort, P. van den Broek en P. Meuter, schepenen van Bezel en Belfelt, bekennen Joannes Beulen en Maria Peters, echtelieden, dat zij een bedrag van 800 gulden Kleefs tegen een jaarlijkse rente van 4% eerstmaals te betalen heden over een jaar en met een opzegtermijn van een half jaar, hebben opgenomen van Peter Heggers en Francis Bongaarts namens de gezamenlijke tiendenaren van de gemeente Bezel, met als onderpand:

1.     huis en hof aan den Reuver op de Ruyterscamp gelegen ten N de beek, Z de Ruytersstraat, W Arnold in gen Middel en O korte zijde de weg, groot ongeveer 1½ morgen;

2.     akker en bos aan de Schans gelegen ten N Grades Goossens en anderen, Z de heide, W korte zijde Hendrik Hendrix en O korte zijde de 'kinder schoole', licht, groot 1 morgen 48 roede 68 voet;

3.     akkerland op de Heydtkamp gelegen ten W korte zijde de pastorie, O korte zijde de Colnsche Baane, N de erfgenamen Louis Bourge, Z Willem Janssen 'jonge', middel, groot 91 roede 17 voet [dit nummer is door een kennelijke fout van de schrijver niet overgenomen in het andere afschrift van deze akte].

4.     akkerland aldaar ten N korte zijde Linnert Houben, Z korte zijde de Heydestraat, O de Collsche Baane, W de erfgenamen Peter Heijnen, middel, groot 1 morgen 56 roede 32 voet;

5.     akkerland aldaar ten O korte zijde Joannes Engels, W korte zijde Linnert Houben, Z de heide, N de erfgenamen Caspar van Meurs, licht, groot 1 morgen 113 roede 60 voet;

6.     akkerland aldaar ten N Johanna Trines en Joannes van Dijk, O korte zijde Gradus Goossens, W korte zijde Joannes Engelen, licht, groot 97 roede 92 voet;

7.     akker en bos, met beide korte zijden grenzend aan de heidewegen, ten Z Gradus Goossens, ten N Joanna Trines, nieuw licht, groot 3 morgen 20 roede;

8.     bos in de Leverbempt gelegen ten N en W korte zijde de beek, Z Egidius Hendrix, O korte zijde Willem Janssen te Offenbek, nieuw licht, groot 1 morgen 69 roede;

9.     Leverbempt ten W korte zijde Gradus Goossens, O korte zijde Mattijs Thijssen, Z de heide en N [er staat echter: oost] Joost Kessels, nieuw licht, groot 1 morgen 15 roede 23 voet.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 153-154vs (met los bijvoegsel dd. 27 oktober 1788 zonder duidelijke inhoud of verband (op de fotokopieën: folio 153vs).

Voor een vrijwel gelijkluidend maar minder volledig afschrift zie idem fol. 155-156.

 

21 februari 1791

REUVER - Verpanding huis aan den Rover op de Ruijterscamp.

Ten overstaan van J. Pollart, landscholtis van het ambt Montfort, P. van den Broek en P. Meuter, schepenen van Besel en Belfelt, bekennen Joannes Beulen en Maria Peters, echtelieden, dat zij een bedrag van 800 gulden Kleefs tegen een jaarlijkse rente van 4% eerstmaals te betalen heden over een jaar en met een opzegtermijn van een half jaar, hebben opgenomen van Peter Heggers en Frans Bongaarts namens de gezamenlijke tiendenaren van de gemeente Bezel, met als onderpand:

1.     huis en hof aan den Rover op de Ruijterscamp gelegen ten N de beek, Z de Ruytersstraat, W Arnold in gen Middel en O korte zijde de weg, groot ongeveer 1½ morgen;

2.     akker en bos aan de Schansch gelegen ten N Gradus Goossens en anderen, Z de heide, W korte zijde Hendrik Hendrix en O korte zijde de 'kinder schoole', groot 1 morgen 48 roede 68 voet;

3.     [dit nummer is door een kennelijke fout van de schrijver niet gebruikt in de akte, mogelijk echter ook omdat dit perceel niet verpand behoorde te worden; het overdrachtsprotocol bevat geen enkele aanwijzing waarom deze akte twee maal werd afgeschreven].

4.     akkerland aldaar ten N korte zijde de Heijdestraat, O de Collsche Baane, W de erfgenamen Peter Heijnen, middel, groot 1 morgen 56 roede 32 voet;

5.     akkerland aldaar ten O korte zijde Joannes Engels, W korte zijde Linnert Houben, Z de heide, N de erfgenaam Caspar van Meurs, licht, groot 1 morgen 113 roede 60 voet;

6.     akkerland aldaar ten N Johannes Trines [sic, moet zijn: Joanna] en Joannes van Dijk, O korte zijde Gradus Goossens, W korte zijde Joannes Engelen, licht, groot 97 roede 92 voet;

7.     akker, bos met beide korte zijden grenzend aan de heidewegen, ten Z Gradus Goossens, ten N Joanna Trines, nieuw licht, groot 3 morgen 20 roede;

8.     bos in de Leeversbempt gelegen ten N en W korte zijde de beek, Z Egidius Hendrix, O korte zijde Willem Janssen te Offenbek, nieuw licht, groot 1 morgen 69 roede;

9.     Leeverbempt ten W korte zijde Gradus Goossens, O korte zijde Matthijs Thijssen, Z de heide en N [er staat echter: oost] Joost Kessels, nieuw licht, groot 1 morgen 15 roede 23 voet.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 155-156.

Voor een vrijwel gelijkluidend afschrift zie idem fol. 153-154vs.

 

22 februari 1791

BEESEL-BUSSEREIND - Verpanding van twee huizen en landerijen.

Ten overstaan van P. Meuter, oudste voorzittend schepen bij afwezigheid van landscholtis J. Pollart, G. Gooszen en L. Janssen, schepenen van Besel en Belfelt, bekennen de echtelieden Joes Peters en Geertruydt Vosbeek dat zij een bedrag van 200 pattacons of 800 gulden Cleefs, de Franse croon tegen 11½ schilling gerekend, tegen een jaarlijkse rente van 4% eerstmaal te betalen 22 februari 1792 en met een opzegtermijn van een half jaar, hebben opgenomen van Thomas Heuvelmans en Anna Catharina Stroeks, ook echtelieden, met als onderpand:

1.     hun huis, stalling, moeshof en land aan het Busser Endt gelegen, groot ongeveer 1½ morgen, tussen Jacobus Bongers en de erfgenamen Dries Janssen, met een korte zijde grenzend aan de gemene straat, belast met 1 hoen aan het huis Nieuwenbroek;

2.     een stuk land 'waer het ander huys op staet', groot ongeveer 1 morgen, ook aan het Busser Endt gelegen tussen Hendrikus Schoenmaekers en Dirck Gerits;

3.     ongeveer 1½ morgen in de Nieuwenkamp gelegen met beide zijden tussen Peter de Loij;

4.     ongeveer 1 morgen naast de Hoort gelegen tussen Peter de Loij en Dirk Gerits;

5.     ongeveer 1 morgen in hetzelfde veld gelegen tussen Peter de Loij en Dirk Gerits;

6.     ongeveer ½ morgen houtgewas in de Nieuwenkamp gelegen tussen Jacop Bongers den Alden en Peter de Loo;

7.     ongeveer 1 morgen in het Buske gelegen tussen Jacop Bongers en Dirk Gerits;

8.     ongeveer 1 morgen houtgewas in de Wilde Hoeve gelegen tussen Dirk Gerits en de gemeente,

belast met gewoonlijke schattingen en tiende plus 'eene bagatelle thins'.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 144-144vs.

 

23 februari 1791

BELFELD - Overleden rond 13.00 uur: Maria Geelen [ged. Belfeld 8-12-1789], dr. van Joannes Geelen [en Aldegunda Brox], oud ongeveer 15 maanden; begraven 25 februari d.a.v.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 211vs.

 

27 februari 1791

BEESEL ‑ H. Janssen, schatheffer van Beesel, betaalt 24 gulden aan Bastian Lamberts wegens drie gehele dagen vervoer voor doctor W. Graham naar Beesel op last van het Hof van Gelder te Venlo, te weten op 12 april, 6 mei en 24 juli 1790.

          Zelfde dossier zonder dagtekening: W. Graham, medicinaal doctor, ontvangt 40 gulden Cleefs voor bezoeken aan Beesel. Raijmondus Berniere, stadschirurg te Venlo, ontvangt 18 gulden Cleefs voor twee bezoeken aan Beesel en aan de Reuver voor aderlating en "plaesters om een verband" te doen.

Gemeentehuis Beesel, Reuver, Oud Archief inv.nr. 170a.

 

28 februari 1791

DORDRECHT / BEESEL - Ten overstaan van Bartholomeus van der Star, notaris te Dordrecht, volmachtigt Hermanus Bongaers, geboren te Besel ambt Monfort, nu wonend op het schip van de heer Willem van Lent, Mr. F.W. Guicheron de Chastillon, advokaat en contrarolleur van de convooien en licenten te Venloo, om zich naar Besel te begeven en aldaar namens Bongaers voornoemd alsmede diens twee broers Johannes en Hendrik Bongaers, over te gaan tot de gerechtelijke verpanding van het huis en landerijen te Besel aan het Busserendt gelegen aan hem comparant en beide broers toebehorend, ten behoeve van baron Van Laar en diens echtgenote, eveneens wonend te Venloo, ter concurrentie van een bedrag van 2.000 gulden.

Getuigen: Jan van der Star en Hendrick van den Hoogen.

ARA 's-Gravenhage; orgineel op papier, ondertekend door Hermanus Bongers en beide getuigen.

Per e-mail 9-4-2001, met dank aan Rita Biemans-Mostert te Dordrecht. Zie ook 4-2-1791.

 

28 februari 1791

DORDRECHT / BEESEL - Ten overstaan van Bartholomeus van der Star, notaris te Dordrecht, volmachtigt Hermanus Bongaertz, geboren te Bezel ambt Monfort, nu wonend op het schip van de heer Willem van Lent, Mr. F.W. Guichenon de Chastillon, advokaat en contrarolleur van de convooien en licenten te Venlo, om zich naar Besel te begeven en aldaar namens Bongaertz voornoemd alsmede diens twee broers Johannes en Hendrik Bongaertz, over te gaan tot de gerechtelijke verpanding van het huis en landerijen te Besel aan het Busserendt gelegen aan hem comparant en beide broers toebehorend, ten behoeve van baron Van Laer en diens echtgenote, eveneens wonend te Venlo, ter concurrentie van een bedrag van 2.000 gulden.

Getuigen: J. van der Star en Hendrik van der Hoogen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 148-148vs; eenvoudig afschrift door landschrijver J. van der Leeuw. Zie ook 4-2-1791.

 

3 maart 1791

VENLO - Rekening voor de gemeente Besel door E. Wassenbergh wegens geleverde medicijnen.

25 april 1790:

-   Francis Niemans, poeder

-   Theodor Peters, mixtuur

-   Barbara Baltis, idem

-   de meid van de pastoor, idem

-   Johan Janssen, idem

-   Marie Goossens, idem

-   Gertruij Paulis, idem

14 mei 1790:

-   aan diverse zieken (geen namen) poeder en braakmiddel

15 mei 1790:

-   Johan Groetlers, mixtuur

-   Aldegonde Ingles, idem

-   Peter Houben, idem

-   Sibille Janssen, idem

5 juni 1790:

-   aan diverse zieken (geen namen) poeders en zalf

25 juli 1790:

-   aan diverse zieken (geen namen) laxeer- en braakmiddel

9 augustus 1790:

-   aan diverse zieken (geen namen) laxeermiddel en "electuar Peruvian"

18 augustus 1790:

-   Albertina van Horn, mixtuur

28 augustus 1790:

-   aan diverse zieken (geen namen) braak- en laxeermiddel.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur Beesel, inv.nr. 80. De rekening spreekt over "pulver vomit., pulver rabarb., mixtur, cremor tart., sal. laxant. Totale kosten: 47 gulden 18 stuiver.

 

3 maart 1791

BEESEL / NEER ‑ F. le Doux, maasschipper, mag te Neer 12 en te Beesel 24 voeder kolen lossen.

Limburg 14, blz. 46.

 

6 maart 1791

ROERMOND - Godefridus van der Loo ontvangt van de pastoor van Roermond losbrief voor huwelijk met Joanna Evers, wonend te Swalmen.

DTB-registers Roermond. Voor huwelijk zie Swalmen 6-3-1791.

 

6 maart 1791

SWALMEN - Gehuwd: Godefridus van der Loo [van der Lohe, van der Loi, geb. Vlodrop ..., daghuurder 1792, overl. Swalmen 13-12-1795], geboren te Vlodrop, en Joanna Evers [overl. Swalmen 1-10-1810 als Jeanne Evers, volgens aangifte oud 60 jaar en dr. van Pierre Evers; verm. ged. Asselt 27-3-1755 als dr. van Petrus Evers en Gertrudis Slabbers; mogelijk wed. van Hermanus Naus, geh. Swalmen 13-1-1785, overl. ...]. Getuigen: Petrus Hawinckel en Cornelia Heijnen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 48 RAL.

Uit dit huwelijk:

1.       Christina van der Lohe, geb. Swalmen 22-5-1792, ged. 23-5-1792 (get. Gerardus Slabbers wnd. te Besel en Caecilia van der Lohe wnd. te Maesneel). Tr. Swalmen 23-4-1815 met Frederick Hawinkels.

Voor losbrief zie 6-3-1791. Joanna Eevers woonde bij de volkstelling 1796 te Wieler met 2 kinderen jonger dan 12 jaar (Jaarboek 16 blz. 76).

 

6 maart 1791

ASSELT - Overleden rond 10.00 uur: Wilhelmus Beeck [ged. Asselt 2-12-1731, zn. van Damasus Beeck en Sibilla Evers; wedn. van Windelina Verheggen, geh. Swalmen 19-8-1756, overl. Asselt 7-10-1779], echtgenoot van Joanna Janssen [geh. Swalmen 27-1-1780].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 37 RAL.

 

7 maart 1791

BEESEL-BUSSEREIND - Verkoop akkerland, met volmacht.

Willem Engelen en Joanna Dirix, echtelieden, bekennen dat zij ongeveer 1 morgen akkerland aan het Busser Eind gelegen tussen Jacobus Bongers 'den alden' en de kinderen van 'den imbeschillen' Huybert, met de korte zijden grenzend aan Cornelis Engelen en de openbare straat, voor een bedrag van 54 pattacons à 4 gulden Kleefs hebben verkocht aan Gerardus Jansen en Mechtildis Heijnen, en machtigen toonder tot de gerechtelijke overdracht.

Getuige: P. Meuter.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 151-151vs.

Voor overdracht zie idem 14 maart 1791.

 

8 maart 1791

HEYTHUYSEN - Gehuwd: Petrus Slabbers, ‘baptisatus in Beselt’, en Mathiola op de Drinck [ged. Heythuysen], weduwe van Wilhelmus van Dael. Getuigen: Mathias en Winandus Verlinden, Theodora Slabbers.

DTB-registers St.-Nicolaasparochie Heythuysen.

 

14 maart 1791

BEESEL - Verpanding van een huis tegenover de kerk en een nog te bouwen huis op de Reuverse heide.

Ten overstaan van J. Pollart, landscholtis van het ambt Montfort, en P. van den Broek en P. Meuter, schepenen van Besel en Belfelt, bekennen Leonardus Peters en Mechtildis Hinssen, echtelieden, dat zij een bedrag van 900 gulden Cleefs, de Franse croon aan 11½ schilling gerekend, tegen een jaarlijkse rente van 4% eerstmaal te betalen morgen over een jaar en met een opzegtermijn van 3 maanden, hebben opgenomen van J.J. Cox en H.F. Cloudt uit Ruremonde, ook echtelieden, met als onderpand:

-   hun huis en hof en bijbehorend land, samen groot ongeveer 1½ morgen, gelegen tegenover de kerk tussen Joes Hijnsen en de erfgenamen Christiaen Cuijpers;

-   ongeveer 1 morgen in het Ohebroecker Velt gelegen tussen Henrick Janssen en de weduwe Paulus Winckes;

-   ongeveer 1 morgen op de Kleynen Zollberg gelegen tussen Peter Meuter en Peter Peters aan de beek;

-   ongeveer 1 morgen in de Schoolt gelegen tussen Anton van den Broeck en het huis Nieuwenbroek;

-   ongeveer 1 vierdel morgen in het Kerckvelt gelegen tussen H. Engelen en Gerardus Geerets;

-   ongeveer ½ morgen in hetzelfde veld gelegen tussen Joes Symons en Henrick Heijnen;

-   ongeveer 3/4 morgen in hetzelfde veld gelegen tussen Joes Trippen en P. van den Broek;

-   ongeveer 1 morgen in hetzelfde veld gelegen tussen het Kerckenlandt en Arnoldus Nieumans;

-   ongeveer 1 morgen in hetzelfde veld gelegen tussen Gerard Smeets en Peter van den Broek;

-   ongeveer 1½ morgen op de Haetskuijl gelegen tussen Peter Geeretz en het Kerckenlandt;

-   ½ morgen van 4 onverdeelde morgen in de Rijckelse Bempden gelegen naast de chevalier Van der Renne;

-   ongeveer 1 morgen in de Rijckelse Bempden gelegen tussen de school en het Straetje;

-   ongeveer 3 vierdel morgen uit vier percelen in het Kerckvelt gelegen, met een korte zijde grenzend aan de Maes, inclusief de aanwas;

-   ongeveer 1 morgen te Rijckel op de Vreeberg gelegen tussen Peter Peters in het dorp en Arnoldus Nieumans;

-   ongeveer 3/4 plaats in de Wilde Hoeve gelegen tussen Peter Stox en Henrick van der Velde;

-   ongeveer 1 morgen houtgewas in de Wilde Hoeve gelegen tussen Peter Peters in de beek en de ontvanger Stox;

-   1 morgen aan het Winckelsgaet gelegen tussen Lambertus Trijnes en de Reuerweg;

uit al deze percelen een derde deel,

-   en 7 morgen heide 'met het daerop te timmerende huys gelegen op de Reuverse Heijde aen de Landtpassagie', tussen land van de St.-Lamberts Capelle en de nabuurweg.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 144vs-145vs.

 

14 maart 1791

BEESEL - Overdracht huis.

Ten overstaan van J. Pollart, landscholtis, en P. van den Broek en F. Heldens, schepenen, dragen Lambertus Peters en Joanna Smeets, echtelieden, huis en hof met landerijen en toebehoren, zoals ongeveer twee jaar geleden door de comparanten aangekocht van Hendrik Tiggelbekkers, de erfgenamen van Teunis van Crugten en Aret van Crugten, voor een bedrag van 1.350 gulden Kleefs en 1 malder koren over aan Anna Maria Teelen, weduwe Croonen, en haar kinderen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 150vs-151.

Betreft smabers 6/32 aan de Bussereindseweg.

 

14 maart 1791

BEESEL-BUSSEREIND - Overdracht akkerland.

Ten overstaan van de schepenen P. van den Broek en F. Heldens wordt de medeschepen H. Joosten [namens Willem Engelen en Joanna Dirix als verkopers] door J. Pollart als landscholtis van het ambt Montfort onterfd van 1 morgen akkerland [te Bussereind zoals vermeld in koopakte dd. 7 maart 1791] en worden Gerardus Janssen en Mechtildis Heijnen daarin geërfd en gegoed.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 151-151vs.

 

14 maart 1791

Zie 17 juni 1793.

 

15 maart 1791

BEESEL - 's Morgens overleden: Joannes Schreurs [geb. Beesel 1-8-1781], ongeveer 10 jaar oud kind van Joannes Schreurs en Margarita de Loij. Begraven 16 d.a.v.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel deel 2 fol. 149.

 

24 maart 1791

OFFENBEEK - Verkoop huis.

Godefridus Dorsters en Maria Reuvers, echtelieden, verklaren dat zij een huis, stalling en moeshof plus ongeveer 5 morgen in één perceel te Offenbeek gelegen tussen de gemeentelijke heide en Joes Stevens, voor een bedrag van 550 gulden Cleefs hebben verkocht aan Gerardus Berten en Amelia Holthuijsen, ook echtelieden, armengeld en overdrachtskosten ten laste van de aankopers. Getuigen: Michiel Giesen en P. Sloesen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 149; met handmerken van beide verkopers; met gerechtelijke bekrachtiging d.d. 28-3-1791 door landscholtis J. Pollart.

 

25 maart 1791

BUGGENUM - Gehuwd (RK): Petrus van Neer [Pierre, ged Buggenum 13-7-1760, overl. ald. 18-6-1817, oud 56 jaar, zn. van Gerardus van Neer {ged. Buggenum 22-7-1720, zn. van Simon van Neer en Martina van Baexen} en Joanna op de Boel] en Petronella Tosquiné [Tosquinee, Tosquinet, ged. Buggenum 2-5-1750, overl. ald. 6-7-1812, oud 62 jaar, dr. van Joannes Tosquiné en Agnes van Baexen « 23-9-1733]. Getuigen: Maria van Neer en Joannes Joosten.

DTB-Registers St.-Aldegondisparochie Buggenum (klappers RAL).

Uit dit huwelijk:

1.      Joannes van Neer, ged. Buggenum 16-10-1792 (get. Gerardus van Neer en Elisabeth Tosquené), woont 1817 te 's‑Hertogenbosch, opzichter over de stadsarbeiders, ongehuwd overl. ald. (Ridderstraat) 27-2-1830, oud 37 jaar.

Petrus verkocht namens zijn zoon Jan op 8-5-1817 land te Asselt.

 

28 maart 1791

BEESEL - Volmacht.

Amelia Holthuysen machtigt haar man Gerardus Berten om te verschijnen ten overstaan van het gerecht van Bezel en Belfelt ten behoeve van een obligatie groot bedrag van 400 gulden tegen een rente van 4½%, echter te volstaan met 4% indien wordt betaald binnen drie maanden na de betaaldag, ten behoeve van de Kruisheren te Venlo.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 150.

 

28 maart 1791

OFFENBEEK - Verpanding huis.

Ten overstaan van J. Pollart, landscholtis van het ambt Montfort, P. van den Broek en Gerardus Goossens, schepenen van Bezel en Belfelt, bekent Gerardus Berten, mede als gevolmachtigde van zijn vrouw Amilia Holthuysen dd. 28 maart 1791, dat zij een bedrag van 400 gulden Kleefs, de franse kroon gerekend aan 11½ schilling tegen een jaarlijkse rente van 4½%, echter te volstaan met 4% indien wordt betaald binnen drie maanden na de vervaldag, eerstmaals te betalen op 28 maart 1792 en met een opzegtermijn van een half jaar, hebben opgenomen van de eerwaarde heer Gins als procurator van het Kruisherenklooster te Venlo, met als onderpand het door de rentebelijders aangekochte en aan hen overgedragen huis, stalling, moeshof en ongeveer 5 morgen land in een perceel te Offenbeek gelegen tussen de gemeentelijke heide en Joannes Stevens en diverse andere eigenaren.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 149vs-150.

 

28 maart 1791

REUVER-LEEUWEN - Verpanding landerijen.

Ten overstaan van J. Pollart, landscholtis van het ambt Montfort, P. van den Broek [er staat abusievelijk: Borck], P. Meuter en F. Heldens, schepenen van Bezel en Belfelt, wordt de gerechtsbode Peter Hubertz,

krachtens obligatie dd. 22 april 1787 groot 500 gulden Kleefs tegen een jaarlijkse rente van 4% eerstmaals te betalen op 22 april 1788, ondertekend door schatheffer Arnoldus Albertus Muiter en Helena Stox, echtelieden, alswel door Joannes Muiter, ten behoeve van de zeereerwaarde heer Esser, supprior van de Kruisheren, met als onderpand ongeveer 7 morgen zowel akkerland als bemden te Leeuwen onder Bezel gelegen,

namens voornoemde schatheffer en echtgenote ter concurrentie van een bedrag van 500 gulden onterfd en ontgoed van de zojuist genoemde onderpanden, en wordt de procurator Geusen namens de Kruisheren van Venlo daaraan geërfd en gegoed.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 40 fol. 151vs-152; afgelost 7 februari 1792 (zie aldaar).

 

2 april 1791

BLERICK - Overleden: Wilhelmus Coenen [ged. Swalmen 24-12-1757, zn. van Wilhelmus Coenen en Gertrudis Mertens] uit Swalmen, oud 32 jaar, echtgenoot van Petronilla Peeters uit Venlo. Begraven 4 d.a.v.

DTB-Registers Blerick 1785-1795, fol. ...

 

2 april 1791

SWALMEN ‑ Carolina van Elsacker machtigt haar broer, de priester Leobertus van Elsacker, in de verdeling van de goederen van hun ouders.

GA Roermond, Notarieel archief Schreurs, nr. 3446/541.

Zie 7-9-1820 en 4-8-1823.

Frans Bernard van Elsacker (geb. Loenhout 22-8-1720, overl. ald. 26-8-1790, zn. van Jan Matthijs van Elsacker en Magdalena Tappers) tr. Antwerpen 22-11-1750 met Joanna Theresia Hermans (geb. Antwerpen 15-3-1733, overl. Loenhout 18-6-1770, dr. van Peeter Francois Hermans en Theresia van den Bergen).

Uit dit huwelijk 14 kinderen, o.a.:

Carolina Catharina van Elsacker, geb. Loenhout 17-7-1758, overl. Roermond 28-8-1836.

Leobard Engelbert van Elsacker, geb. Loenhout 14-7-1760, kapelaan, overl. Loenhout 20-4-1842.

 

4 april 1791

SWALMEN - Overdracht akkerland in onberekend gebruik.

Hendrick Coenen en Maria Mevissen, echtelieden, bekennen dat zij een bedrag van 11 pattacons hebben opgenomen van Gerardus Ramackers en Sophia Henderickx, ook echtelieden en pachters van de Beeckerhoff te Swalmen, waarvoor zij, in de plaats van een rente, in onberekend gebruik geven ongeveer 1 vierdel morgen in het Rayervelt gelegen tussen de mestweg naar het Rayer portie (poortje, veehek) en Theunis Croonen, met een korte zijde grenzend aan de weg van de Boeckoel naar Schaerbroeck, voor een 'mist recht'  van vier achtereenvolgende jaren met ingang van heden. Aflossing mag ieder jaar plaatsvinden met een opzegtermijn van drie maanden. Indien de leensom na vier jaren niet is afgelost, zal het gebruik met vier jaren worden verlengd. Coenen en zijn vrouw mogen het land in pacht behouden tegen een jaarlijkse pacht van 1 vat rogge 1 vat gerst, eerstmaal te leveren met Sint Andries aanstaande, mits zij ook de landschat daarvan betalen. De geldnemers machtigen toonder tot de gerechtelijke overdracht.

Ondertekend door Hendryk Conen, met eenvoudig handmerk van Maria Mevessen. Getuige: C. van Keeken.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 26, fol. 116bis-117.

 

11 april 1791

BEESEL - 's Morgens overleden: Franciscus Franssen [ged. Beesel 31-3-1773, zn. van Franciscus Franssen en Wilhelmina Beckers, beiden overl.], ongehuwde landbouwer oud ongeveer 18 jaar. Begraven 13 d.a.v.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel deel 2 fol. 149.

 

14 april 1791

BELFELD - Overleden rond 7.30 uur: Martinus Stox [ged. Kessel 18-11-1744, zn. van Engelbertus Stox en Anna Maria Kessels], oud ongeveer 48 jaar, echtgenoot van Anna Margareta Joesten [geh. Belfeld 4-11-1772]. Begraven 16 april d.a.v.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 211vs.

 

14 april 1791

BEESEL - 's Morgens overleden: Catharina Borguns [ged. Tegelen 3-3-1717, dr. van Judocus Bourgontz en Maria Gertz], landbouwster oud ongeveer 70 jaar, echtgenote van Petrus in gen Middel [geh. Tegelen 4-8-1743]. Begraven 16 april d.a.v.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel deel 2 fol. 150.

 

15 april 1791

BLERICK - Begraven: Michael Wilhelmus Vos de Wael, oud 13 maanden, zn. van Gerardus Everardus Vos de Wael en Arnoldina Antonia Helmich uit Swollen, begr. in de kerk.

DTB-Registers Blerick 1785-1795, fol. ...

 

20 april 1791

VENLO - Overleden: Mechtildis Jansen uit Venlo, oud 2½ jaar, dr. van Joannes Jansen uit Venlo en Joanna Olders uit Belfelt. Begraven 21 d.a.v.

DTB-Registers ST.-Martinusparochie Venlo.

 

27 april 1791

SWALMEN - Verkoop akkerland.

Matthijs Heuts en Maria Eva Linnaerts, echtelieden, verkopen 83 roede akkerland aan de Witten Graeff onder de heerlijkheid Swalmen gelegen tussen Hendrick Naus en de aankopers, voor een bedrag van 34 pattacons 4 schelling Roermonds welke reeds zijn voldaan, aan de echtelieden Joannes Sanders en Petronella Heijnen. Verkopers machtigen toonder tot de gerechtelijke overdracht.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 26 fol. 150.

Voor gerechtelijke overdracht zie 30-10-1792. Als toponiem lijkt er te staan 'Wilten Graeff', doch vergelijk de schrijfwijze van 'witt pampier' die in vele aangrenzende akten wordt gebruikt.

 

2 mei 1791

VENLO - Gehuwd (RK): Nicolaus Kreeft [Nicolas Kräfft, Kreef, ged. Venlo 6-12-1763, meester schoenmaker in de Gasthuisstraat, overl. ald. 9-4-1826, oud 62 jaar, zn. van Peter Kreeft, ook Creft en Anna Elisabeth van Kouwenberg, ook Cauwenberg « Venlo 25-4-1762] uit Venlo en Maria Reulkens [Ruelkens, Rulkens, ged. Beesel 13-1-1763, overl. Venlo 5-1-1841, oud 78 jaar, dr. van Petrus Rulkens en Joanna Niemans « 7-10-1759] uit Besel. Getuigen: Petrus Reulkens en Catharina Reulkens.

DTB-registers St.-Martinusparochie Venlo; WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk:

1.       NN Kreeft (m), ged. en overl. Venlo 9-3-1792 (meteen na de doop overleden, alleen genoteerd in begraafboek zonder getuigen).

2.       Petrus Kreeft, ged. Venlo 27-1-1793 (get. Petrus Reulkens en Maria Kreeft).

3.       Nicolaus Kreeft, geb. en ged. Venlo 11-1-1795 (get. Salomon Kreeft en Catharina Rulkens uit Besel), overl. ald. 18-1-1795, oud 8 dagen.

4.       Joannes Kreft, ged. Venlo 6-10-1795 (get. Joannes Kreft en Catharina Rulkens uit Besel), overl. ald. 7-10-1795, oud 1 dag.

4.       Catharina Elisabetha Kreeft, geb. Venlo 19-2-1797, ged. ald. 20-2-1797 (doopget. Jacobus Ruelkens en Catharina Bongaers), ongehuwd overl. ald. 17-3-1827, oud 30 jaar.

5.       Jeanette Kreeft, geb. Venlo 25-1-1799, ged. ald. 26-1-1799 (get. Petrus Matthias Kersten en Hendrina Knippenbergh).

6.       François Joseph Creef, geb. Venlo 19-3-1801, ongehuwd overl. ald. 1-11-1858, oud 57 jaar.

7.       Herman …, geb. Venlo 22-2-1805, schoenmaker, ongehuwd overl. ald. 28-8-1860, oud 55 jaar.

 

3 mei 1791

SWALMEN - Gehuwd met dispensatie in drie roepen: Jacobus Emets [ged. Asselt 23-8-1753, pachter, overl. Swalmen 27-6-1795, zn. van Hubertus Emets en Cornelia Beurskens « 23-5-1751; hij hertr. Swalmen 4-5-1794 met Elisabetha Wijnen] en Lucia Winckelmolen [ged. Neer 27-2-1751, overl. Swalmen 17-2-1794, dr. van Segerus Winckelmolen en Elisabetha van Baexen], weduwe [van Joannes Theelen, geh. Buggenum 9-4-1777, overl. Swalmen 25-11-1790]. Getuigen: Martinus Emets en Catharina Winckelmolen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 48 RAL.

Uit dit huwelijk:

1.       Elisabetha Emets, geb. en ged. Swalmen 11-8-1792 (get. Albertus van Dael wnd. te Swalmen en Ida Hommen namens Maria Winckelmolen wnd. te Beegden). Tr. Swalmen 2-4-1822 met Daniel op den Camp.

 

5 mei 1791

BEESEL - Gehuwd: Paulus Stevens [ged. Beesel 28-12-1759, overl. ald. 30-11-1827, oud 67 jaar, zn. van Joannes Stevens en Helena Smeets « 27-10-1743] en Maria Luttels [ged. Beesel 12-5-1761, overl. ald. 15-5-1831, oud 71 jaar, dr. van Gerardus Luttels en Joanna Reijnders « 8-11-1753], meerderjarige landbouwers geb. en wnd. te Besel. Getuigen: Franciscus Luttels en Albertus Meuter, landbouwers wnd. te Besel.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel II fol. 118.

Uit dit huwelijk:

1.       Joannes Stevens, geb. en ged. Beesel 22-5-1792 (get. Joannes Stevens en Joanna Reijnders wnd. te Besel; geb. 'op de Plaetsch'), overl. ... Tr. Beesel 24-4-1814 met Anna Maria Slabbers.

2.       Henricus Stevens, geb. en ged. Beesel 25-10-1794 (get. Gerardus Luttels geb. en ged. te Swalmen en Gertruijdis Schoenmaeckers geb., ged. en wnd. te Besel), ongehuwd overl. ald. 30-12-1825, oud 32 jaar.

3.       Gertrudis Stevens, geb. Beesel 19-12-1797 (BS-1/8, get. Anna Snijders en Gradus Reijnders). Tr. Beesel 1-5-1823 met Petrus Antonius Schmitz.

4.       Gerardus Stevens, geb. Beesel 4-8-1802 (BS-1/215, get. Franciscus Luttels en Maria Stevens). Tr. 1) Beesel 7-1-1832 met Anna Maria Ida van Beesel; 2) Beesel 29-10-1847 met Maria Jacobs.

Het gezin woonde op de Markt te Beesel, smabers-2/180.

 

7 mei 1791

BEESEL - 's Avonds overleden: Wilhelmus van Besel [geb. Beesel 1-5-1791], ongeveer 7 dagen oude zoon van Joannes Wilhelmus van Besel en Maria Naus. Begraven 9 d.a.v.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel deel 2 fol. 150.

 

7 mei 1791

Z.P. - Gegevens betreffende de familie Van der Renne, inzake een proces.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 183, geen fol.nrs.

 

8 mei 1791

BEESEL - Gehuwd: Cornelius Jansen [ged. Beesel 11-5-1760, overl. ald. 11-5-1828, oud 68 jaar, zn. van Joannes Jansen en Helena Reuvers « 25-11-1759] en Gertruijdis