KRONIEK VOOR BEESEL, BELFELD EN SWALMEN - 1780-1789

laatst opgeslagen: vrijdag 5 juli 2024 CTRL+F = zoeken

© Loe Giesen, Reuver 1983-2024

 

1780

1 januari 1780

þ ASSELT - Overleden rond 15.00 uur: Windelina Tulmes [ged. Asselt 10-3-1715, dr. van Godefridus Tulmans en Anna Tessers « 10-10-1708; wed. van Michael Delheij, geh. Asselt 26-11-1747, begr. ald. 30-6-1748], weduwe van Henricus Mooren [geh. Asselt 30-11-1748, overl. ald. 14-6-1776].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 29 RAL.

 

2 januari 1780

RIJKEL ‑ Pachtcontract Klerkenhof.

Pater Th. Brammertz, rector, zuster Th. Schenck, priorin, zuster Adriana Daniels, subpriorin, en zuster H. Dahl, procuratrice, mede namens de overige conventualen van het klooster Maria Weide binnen Venlo, verpachten hun boerderij te Ryckel in het kerspel Besel gelegen met ingang van half mei 1780 voor een periode van 12 jaar aan Frans Heldens en Marie van Hees, echtelieden, onder onderstaande voorwaarden:

-   De overeenkomst is binnen de helft van de termijn van beide zijden op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een half jaar;

-   De pachters zullen elk jaar stipt tussen St.-Remigius en Kerstmis "schoin en suyver gewant" 26 malder rogge, 1 malder 4 vat weit, 19 malder boekweit, 22 malder gerst, 1 malder 3 vat erwten en 1 malder 3 vat zaad aan het klooster leveren, 2 malder rogge aan het Gasthuis te Roermond, 3 vat rogge aan de kerk te Besel, en 2 vat rogge aan de koster aldaar. Van het "retourgelt" van het Gasthuiz en van de kerk dienen kwitanties te worden overlegd;

-   De pachters zullen jaarlijks 40 specie pattacons aan het klooster betalen en 1 pattacon aan de rector. Verder zullen zij jaarlijks 100 pond boter, 2 karren stro, 100 eieren, 6 hoenders, 1 pond peper, 1 pond gember, 1 pond nootmuskaat, 1 vet kalf, 1 keurhamel, 1 keurlam en 4 overjarige varkens leveren (of voor elk varken 16 gulden Kleefs, naar keuze van het klooster);

-   Alle dieren zullen half en half zijn, uitgezonderd de varkens. Wanneer de schapen geschoren worden, zal de rector vooraf een roof wol mogen kiezen; de overige wol zal half en half gedeeld worden. Het klooster zal bij het schapen scheren 1 ton bier en wittebrood geven volgens oude gewoonte en voornoemde keurhamel en keurlam kiezen. De pachters zullen geen vreemde dieren houden, niet meer dan 12 "omschaepen" en geen dieren mogen kopen of verkopen zonder toestemming van de verpachters. De pachters zullen jaarlijks tenminste 5 kalveren grootbrengen en zoveel mogelijk lammeren en veulens. De pachters zullen de helft van de beestenschat betalen en hoofdschat en personeelskosten voor eigen rekening nemen. De landschat blijft ten laste van het klooster. In geval van oorlogsschade, hagelslag, misgewas en andere buitengewone voorvallen zullen de pachters net zo behandeld worden als hun naburen en de schade binnen 3 dagen moeten melden;

-   De pachters zullen geen bomen of slaghout kappen zonder medeweten en toestemming van de verpachters. De pachters zullen de gaten graven naar aanwijzing van de rector, en de aanplant ("plantsoenen") aanvoeren en planten op eigen kosten. Ook moeten zijn de jonge boompjes "met dornen ombinden en bewaeren". De fruitbomen moeten voor de winter worden "omgraeven" en met boekweitsstro worden afgedekt. De pachters zullen 1/3 deel van het fruit genieten, maar de verpachters mogen 1 boom vooraf kiezen. De pachters zullen helpen bij het kappen of rooien van bomen. Heggen en wallen, greppels ("grachten") en hekken ("tuynen") zullen zij goed onderhouden;

-   De pachters zullen de boerderij met stallingen, schuren en toebehoren in goede staat houden. Alle kleine reparaties zullen op eigen kosten worden gedaan. Bij grote reparaties zullen zij kost en drank geven en zal het klooster het arbeidsloon betalen. De pachters zullen jaarlijks 12 dagen lang hout, turf of anderszins aanvoeren ten behoeve van het klooster. De nieuwbouw ("de nieuwe timmeringen") zullen ten laste van van het klooster zijn, evenals het weg- of poortgeld en de tol te Tegelen.

-   De pachters zullen geen hooi, gras, veevoer ("fouragie"), kaf, stro of mest mogen verkopen of van de boerderij afvoeren buiten medeweten en toestemming van het klooster. Bij hun vertrek zullen zij hof en landerijen in goede staat achterlaten. De pachters zullen de veestapel dan in tweeën delen waarna het klooster de eerste keuze zal hebben. De opzegging zal een half jaar van te voren gebeuren. De landerijen moeten voor het laatste jaar behoorlijk met zomer- en wintervruchten worden ingezaaid.

RHCL Maastricht, Klooster Maria Weide te Venlo; niet-geordende stukken afkomstig uit het Kreis-Heimat-Museum te Kevelaer. Zie 23-10-1777 en 20-7-1794.

 

5 januari 1780

SWALMEN ‑ Joannes Henricus Dreessens, gedoopt 30 september 1732 in de parochie St.-Jacob te Maastricht, was rentmeester van de markies van Hoensbroek op kasteel Hillenraad. Hij werd op 5 januari 1780 benoemd tot secretaris van de vrije heerlijkheid Swalmen en Asselt en van de laatbank van het huis Hillenraad. Hij was op 8 december 1778 te Swalmen gehuwd met Maria Joanna Christina Quisthoudt, geboren 3 december 1749 te Roermond en overleden aldaar op 16 februari 1834.

Delhougne II, blz. 152.

 

10 januari 1780

SWALMEN - Overleden: Wilhelmus Graevers [geb. Swalmen 30-12-1779], zoon van Petrus Graevers en Anna Gubbels.

RHCL Maastricht, DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen (11.01), inv.nr. 126.9. Tweeling met Henricus, een dag later overleden.

 

11 januari 1780

SWALMEN - Overleden: Henricus Graevers [geb. Swalmen 30-12-1779], zoon van Petrus Graevers en Anna Gubbels.

RHCL Maastricht, DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen (11.01), inv.nr. 126.9. Tweeling met Wilhelmus, een dag eerder overleden.

 

12 januari 1780

þ BELFELD - Gehuwd met dispensatie wegens bloedverwantschap in de 3e graad, verleend door Philippus Damianus, bisschop van Roermond: Jacobus Kessels [ged. Kessel 24-12-1747, koster en burgemeester, overl. Belfeld 6-1-1799, oud 51 jaar, zn. van Jacobus Kessels en Agnes Gerits {dr. van Gerard Gerits alias Connerts en Helena Trines, kleindr. van Conrardus Gerets en Alardis Booren}, beiden overl. « 2-1-1743] en Lucia Geredts [Anna Lucia, ged. Belfeld 23-12-1745, overl. ald. 8-6-1809, oud 63 jaar, dr. van wijlen Conrardus Gerets {zn. van Joannes Gerets alias Connerts en Joanna Wolffers, kleinzn. van Conrardus Gerets en Alardis Booren} en Eleonora Linssen « 10-2-1745], laatstgenoemde met toestemming van haar moeder, weduwe. Getuigen: Joannes Geredts en Maria Elisabeht Mingels.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 145vs.

Uit dit huwelijk:

1.       Godefridus Kessels, geb. 24-10-1780, ged. Belfeld 25-10-1780 (get. eerwaarde heer G. Franssen, pastoor te Belfeld, en Eleonora Linssen; zn. van Jacobus x Sophia Gerets), overl. ald. 29-7-1828. Tr. 1) Belfeld 26-6-1810 met Joanna Horstermans; 2) Grubbenvorst 9-2-1822 met Johanna Hendrina van Soest.

2.       Jacobus Kessels, geb. en ged. Belfeld 20-2-1783 (get. Joannes Gerets en Maria Elisabetht Mingels; zn. van Jacobus x Sophia Gerets), overl. ald. 24-3-1852. Tr. 1) Belfeld 3-7-1803 met Christina Keuven, overl. ald. 4-8-1831; 2) Belfeld 18-1-1833 met Anna Maria Margaretha Goertz..

3.       Agnes Lucia Kessels, geb. en ged. Belfeld 13-4-1786 (get. Joannes Cuipers wnd. te Heidthuisen, vervangen door Joannes Gerets, en Margaretha Gerets; dr. van Jacobus x Lucia Gerets, geb. rond 04.00 uur), overl. ald. 22-2-1854. Tr. Belfeld 19-6-1808 met Petrus Mathias Beelen.

Jacobus Kessels c.s. verkochten op 27-2-1787 de helft van de hoeve de Dijck te Belfeld.

 

13 januari 1780

þ BEESEL - Gehuwd: Henricus Tijssen [ged. Beesel 7-3-1735, overl. ald. 10-7-1817, oud 82 jaar, zn. van Henricus Tijssen en Gertrudis Vosbeeck « 4-8-1723; wedn. van Catharina Quiten, geh. Beesel 14-10-1759, overl. ald. 25-10-1779; hij hertr. Beesel 11-11-1789 met Maria Schrijnewerkers] en Clara Kessels [ged. Beesel 2-1-1739, overl. ald. 13-4-1789, oud 60 jaar, buitenechtelijke dr. van Joanna Kessels en NN]. Getuigen: Gerardus Smits en Petrus Nijemans.

DTB-registers St.-Gertrud isparochie Beesel, deel I fol. 210.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

13 januari 1780

SWALMEN - Overleden: Godefridus Peeckx [Geuts Peeks, Peex, ged. Asselt 5-5-1708, zn. van Godefridus Peeckx en Elisabeth Vermeulen], echtgenoot van Sybilla Glaesemaeckers [geh. Swalmen 23-6-1761].

RHCL Maastricht, DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen (11.01), inv.nr. 126.9.

 

14 januari 1780

BELFELD - Overleden: Petronilla Zeets [ged. Belfeld 20-6-1747, dr. van Joannes Zitssen en Clara Stevens], echtgenote van Jacobus Janssen [hij hertr. Belfeld 5-10-1785 met Wilhelmina van Lier].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 202vs.

 

15 januari 1780

BEESEL - Gehuwd met dispensatie in drie roepen d.d. 11 januari 1780 verleend door Philippus Damianus, bisschop van Roermond: Petrus Michael Giesen [Mechail, Michel, Miechiel Gijsen, Gijzen, geb. Millen (D), ged. Millen 29-6-1753, hoefsmid, borgemeester en raadslid, agent municipal 1797-1799, overl. Beesel 12-8-1818, oud 65 jaar, zn. van Leonardus Geysen en Elisabetha Joppen; hij hertr. Belfeld 1-5-1805 met Wilhelmina van Lier] en Wendelina Bongers [ged. Beesel 27-8-1759, overl. ald. 6-10-1804, oud 45 jaar, dr. van Henricus Bongers, molenaar van de Ronckensteinsmolen te Reuver-Offenbeek, en Joanna Trijnis « 28-10-1758]. Getuigen: Petrus Joannes de Haen en Joannes Bongers.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 210-211.

Uit dit huwelijk:

1.       Anna Elisabeth Giesen, ged. Beesel 11-1-1780 (als buitenechtelijk kind, gewettigd door later huwelijk, get. Joannes Meuter en Joanna Trines), ongehuwd overl. ald. ‘dans sa maison située a Ronkensteins Moolen’ 27-3-1799 {aangifte door Pierre Janssen, dienstknecht, en Godfried Driessen, landbouwer}, oud 19 jaar.

2.       Franciscus Martinus (Francois) Gijsen, ged. Beesel 10-11-1781 (get. Henricus Bongers en Maria Smits voor Petronella Gijsen), overl. ald. 23-12-1847. Tr. 1) Beesel 20-4-1820 met Anna Maria Neeten; 2) Beesel 13-9-1824 met Christina Ebus.

3.       Gertruijdis (Gertrude) Giesen, ged. Beesel 2-11-1783 (get. Gerardus van den Broeck voor Wilhelmus Josephus Giesen en Agnes Janssen voor Joanna Trines), overl. Venlo 3-1-1845. Tr. Beesel 24-7-1816 met Lambertus Pipers alias Peters.

4.       Henricus Giesen, geb. en ged. Beesel 4-9-1785 (get. Gerardus van den Broeck wnd. te Besel voor Gerardus Giesen wnd. te Millen en Anna Gertrudis van Oijen wnd. te Besel voor Gertruijdis Bongers wnd. te Bergh; geb. 'in Leuwen'), overl. ald. 11-6-1803 (22 prairial an 11) als landbouwer oud 17 jaar.

5.       Mechteldis (ook: Mathilde) Giesen, geb. en ged. Beesel 11-3-1788 (get. Franciscus Bongaerts wnd. te Besel en Gertruijdis van Oijen wnd. te Besel namens Anna Gertruijdis Kimmerlings wnd. te Millen; geb. 'in Leuwen'), overl. Kessel 28-3-1845. Tr. Kessel 15-2-1813 met Petrus Beurskens.

6.       Petronella Wilhelmina Giesen, geb. en ged. Beesel 27-2-1790 (get. Joannes Franciscus Meuter wnd. te Besel namens Christianus Kimmerlings wnd. te Millen en Wilhelmina Meuter wnd. te Besel; geb. 'tot Leeuwen'), overl. ald. 20-9-1794.

7.       Joannes Josephus Giesen, geb. en ged. Beesel 1-5-1792 (get. Joannes Josephus Heijligers wnd. te Odilienbergh en Gertruijdis van Oijen wnd. te Besel namens Anna Elisabeth Menegers wnd. te Millen; geb. 'tot Leeuwen'), bakker, soldaat wnd. te Beesel, in Franse dienst achtergebleven (Militie 9413), overl. ...

8.       Maria Theresia (Therese) Ghijsen, geb. en ged. Beesel 17-9-1794 (get. Franciscus Trines geb. en ged. te Belfelt en wnd. te Besel, en Margaretha van den Broeck geb., ged. en wnd. te Besel, namens Maria Theresia Kemmerlings geb., ged. en wnd. te Millen), in 1830 opgenomen in het Bijloke-hospitaal te Gent, overl. ... (nà 22-2-1830).

9.       Petronella Ghijssen (Gyzen), geb. en ged. Beesel 29-6-1797 (get. Joannes Franciscus Meuter geb., ged. en wnd. te Besel namens Leonardus Ghijsen geb., ged. en wnd. te Millen, en Mechtildis Trijnis geb. en ged. te Borren en wnd. te Besel), dienstmeid te Venlo (1825), overl. Venlo 19-11-1856. Tr. Venlo 23-4-1825 met Mathijs Noldus.

10.    Jean Leonard (Leonard) Giesen, geb. Beesel? 13-5-1800, overl. Tegelen 6-5-1857. Tr. 1) Tegelen 9-5-1832 met Johanna Koopmans; 2) Tegelen 31-5-1834 met Maria Lucia Franssen.

11.    Elisabeth Giesen (Gissen), geb. Beesel 17-4-1803 (BS-1/251, get. Henricus Trines en Elisabeth Giesen), overl. ald. 14-3-1807.

De aangifte erfbelasting van Michiel Gijzen werd gedaan door zijn oudste zoon, Francois Gijzen, mede namens zijn broers en zussen Gertrude, Mechtihlde, Thérèse, Petronelle en Leonard Gijzen. Zijn nalatenschap bestond uit een huis te Beezel en (genoemde) landerijen. Bron: MvS Beesel, verfilming 1844/2545.

Wendelina Bongers en haar kinderen kochten op 20-9-1809 een gedeelte van de molen van Ronckenstein.

 

18 januari 1780

BEESEL - Gehuwd: Wilhelmus Craen en Catharina Ploenes. Getuigen: Henricus Ploenes en Petrus Peters.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 211.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

18 januari 1780

NEER - Gehuwd: Joannes Rijvers [ged. Belfeld 2-12-1751, zn. van Michael Rijvers en Joanna Hinsen « 18-10-1740] geboren te Bellefondt, en Elisabetha Tosquenai [ged. Buggenum 23-11-1743, dr. van Joannes Tosquiné en Agnetis van Baexen « 23-9-1733; wed. van Franciscus Cuijpers, geh. Buggenum 3-11-1762, overl. Neer 11-12-1779], weduwe van Franciscus Cupers, geboren te Buggenum. Getuigen: Petrus Rijvers en Petronellla Tosquenai.

DTB-registers St.-Martinusparochie Neer.

 

19 januari 1780

SWALMEN - Gehuwd met dispensatie in de kerkgeboden: Petrus Cuijpers, geb. te Kessel en wnd. te Ruraemundae, en Angelina Peggen [Helena, ged. Swalmen 3-7-1734, overl. ald. 23-3-1786, oud 53 jaar, dr. van Wijn Peggen en Johanna Jansen « 19-1-1729; wed. van Arnoldus Meuter, geh. Swalmen 5-11-1761, overl. ald. 1-4-1779], geb. en wnd. te Swalmen. Getuigen: Henricus Cuijpers wnd. te Kessel en Joanna Hoofnagels wnd. te Swalmen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 8 RAL.

 

25 januari 1780

þ TEGELEN - Gehuwd: Mathias Denissen [Denesen, ged. Tegelen 18-7-1745, overl. ald. 6-8-1818, oud 73 jaar, zn. van Petrus Denissen en Petronella Peters « 13-9-1742] en Catharina in de Bethouw [ged. Tegelen 4-1-1729, overl. ald. 24-3-1811, oud 82 jaar, dr. van Jean in de Betouw en Margaretha Canoij « Tegelen 2-5-1726]. Getuigen: Lambertus Denissen en Catharina Visschers.

DTB-registers St.-Martinusparochie Tegelen (129.7 fol. 9 en 129.8 fol. 11).

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

25 januari 1780

SWALMEN - Overleden: Elisabetha Leurs, echtgenote van Petrus Geraedts [geh. .. vóór 14-6-1743].

RHCL Maastricht, DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen (11.01), inv.nr. 126.9.

 

26 januari 1780

BEESEL - Gehuwd: Cornelius van der Velden [Corneil, Corneille, ged. Beesel 28-2-1752, bakker, slager, schenker en kremer, overl. ald. 18-9-1814, oud 62 jaar, zn. van Henricus van der Velde en Mechtildis Heggers « 15-10-1750] en Berta Beurskens [Bartelina, Betje, ged. Beesel 29-2-1755, overl. ald. 30-9-1808 als Mechtilde Beurskens, oud d53 jaar, r. van Joannes Beurskens en Elisabetha van Hooren « 29-7-1751]. Getuigen: Henricus van der Velden en Antonius Stevens.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 211.

Uit dit huwelijk:

1.       Petrus van der Velden, ged. Beesel 11-10-1780 (get. Henricus van der Velden en Elisabetha van Horen), overl. ald. 4-2-1867. Tr. Rotterdam 1-6-1814 met Joanna Elisabeth Nieuwenhuizen.

2.       Joanna van der Velden, ged. Beesel 3-3-1782 (get. Joannes Meuter voor Henricus Beurskens en Mechtildis Heggers).

3.       Joannes van der Velden, ged. Beesel 27-1-1783 (get. Henricus van der Velden en Beatrix Beurskens), overl. ald. 27-9-1864. Tr. Beesel 6-4-1815 met Mechtildis Thijssen.

4.       Anna Maria van der Velden, ged. Beesel 11-11-1784 (get. Petrus van der Velden en Maria Beurskens). Tr. Beesel 29-7-1818 met Jacobus Quicken.

5.       Maria Catharina van der Velden, geb. Beesel 1-2-1787, ged. 2-2-1787 (get. Joannes Jansen en Mechtildis van der Velden, beiden wnd. te Besel; geb. 'int dorp'). Tr. Beesel 15-5-1822 met Andreas Laemers.

6.       Henricus van der Velden, geb. en ged. Beesel 27-2-1789 (get. Josephus Antonius Meuter wnd. te Besel namens Henricus Beurskens wnd. te St.-Tunis en Ida van der Velden wnd. te Besel; geb. 'int dorp').

7.       Helena van der Velden, geb. en ged. Beesel 17-7-1791 (get. Theodorus van der Velden en Berta van Hooren, beiden wnd. te Besel; geb. 'int dorp'), overl. ald. 21-2-1795, oud 3 jaar.

Het gezin woonde in 1781 te Ouddorp aan de zuidzijde naast de pastorie (smabers-2/119).

 

27 januari 1780

SWALMEN - Gehuwd: Wulhelmus Beeck [Willem, ged. Asselt 2-12-1731, akkerman, overl. ald. 6-3-1791, oud 59 jaar, zn. van Damasus Beeck en Sibilla Evers « 26-4-1731; wedn. van Windelina Verheggen, geh. Swalmen 19-8-1756, overl. Asselt 7-10-1779], geb. en wnd. te Asselt, en Joanna Janssen [Jansen, Jansens, ged. Beesel 27-11-1749, dr. van wijlen Cornelius Janssen en Gertrudis van Dael « 26-1-1736], geb. te Besel en wnd. te Asselt. Getuigen: Gerardus Custers en Gertrudis Emets, beiden wnd. te Asselt.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 9 RAL.

Uit dit huwelijk:

1.       Windelina Beeck, geb. en ged. Asselt 4-1-1781 (get. Henricus Spee en Gertrudis Jansen), bij de volkstelling 1796 inwonend bij gezin Geraedts-Sanders op de Kroppestraat, overl. ald. 8-12-1855. Tr. Swalmen 27-4-1814 met Willem Clumpkens.

2.       Cornelius Beeck, geb. en ged. Asselt 6-8-1783 (get. Joannes Jansen uit Beesel en Helena Beeck uit Asselt), overl. ald. 4-2-1785, oud 1½ jaar.

3.       Cornelia Beeck, geb. Asselt 27-11-1785, ged. 28-11-1785 (get. Petrus Engelen en Agnes Jansen, beiden wnd. te Asselt).

4.       Catarina Beeck, geb. en ged. Asselt 3-1-1788 (get. Albertus van Dael, pachter wnd. te Asselt, en Maria Peters wnd. te Maesniel), overl. ald. 7-2-1788, oud 1 maand.

5.       Gerardus Beeck, geb. Asselt 31-5-1789, ged. 1-6-1789 (get. Joannes Beeck, akkerman wnd. te Swalmen, en Agnes van Dael wnd. te Ruremonde), overl. Herkenbosch 6-3-1854. Tr. 1) Maasniel 26-4-1821 met Petronella Delissen; 2) Melick en Herkenbosch 21-5-1832 met Cornelia Lehnen.

Willem Beek deelde op 11-4-1780 o.a. een huis te Asselt met zijn zwager Hendrick Spee.

 

1 februari 1780

SWALMEN - Overleden: Catharina Croonen [ged. Swalmen 25-3-1739, dr. van Petrus Croonen en Petronella Houx], echtgenote van Henricus Linden [geh. Swalmen 5-8-1764].

RHCL Maastricht, DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen (11.01), inv.nr. 126.9.

 

3 februari 1780

BEESEL - Gehuwd: Joannes Hendrickx [ged. Beesel 27-10-1752, zn. van Godefridus Hendrix en Joanna Lamers « 23-10-1751] en Gertruijdis Luttels [ged. Beesel 10-10-1755, dr. van Gerardus Luttels en Joanna Reijnders « 8-11-1753; wed. van Jacobus Peters, geh. Beesel 27-7-1775, overl. ald. mei 1776]. Getuigen: Joannes Luttels en Franciscus Nijemans.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 211.

Uit dit huwelijk (o.a. tweeling):

1.       Joanna Hendrickx, ged. Beesel 30-9-1780 (get. Gerit Luttels en Catharina Hendrickx). Tr. Tegelen 27-4-1825 met Wilhelmus Bongartz.

2.       Jacomina Hendrickx, ged. Beesel 2-10-1782 (get. Joannes Dinghs en Petronella Cruijsbergh).

3.       Gertrudis Hendrickx, geb. Beesel 25-12-1784, ged. 26-12-1784 (get. Franciscus Luttels wnd. te Besel en Gertruijdis Hendrickx wnd. te Asselt; geb. 'in het Bussereijndt'; eerste akte waarbij de pastoor zowel geboorte als doop noteert), overl. ald. 12-12-1786.

4.       Joannes Hendrickx, geb. en ged. Beesel 17-6-1787 (get. Gerardus Reijnders en Catharina Luttels, beiden wnd. te Besel; geb. 'aent Bussereijndt'), overl. ald. 15-7-1787.

5.       Albertus Hendrickx, geb. en ged. Beesel 17-6-1787 (get. Joannes Albers en Anna Maria Catharina Luttels, beiden wnd. te Besel; geb. 'aent Bussereijndt').

6.       Jacobus Hendrickx, geb. Beesel 26-8-1789, ged. 27-8-1789 (get. Arnoldus Misdom wnd. te Besel namens Henricus Spee wnd. te Swalmen en Joanna Luttels wnd. te Swalmen; geb. 'aent Bussereijndt'), op 10-11-1809 in Franse dienst.

7.       Goedefridus Hendrickx, geb. en ged. Beesel 12-8-1791 (get. Cornelius Jansen en Rosijna Spreders namens Bernardina Bardij, allen wnd. te Besel; geb. 'aent Bussereijndt'). Tr. 1) … met Joanna Spee; 2) Belfeld 20-11-1840 met Johanna Joosten.

8.       Hendricus Hendrix, geb. en ged. Beesel 23-12-1793 (get. Josephus Meuters namens Gerardus Jansen wnd. te Swolgen en Catharina Jansen wnd. te Besel; geb. 'op den Crusberg').

9.       Joannes Hendrickx, geb. en ged. Beesel 26-1-1797 (get. Paulus Stevens geb., ged. en wnd. te Besel en Elisabetha Hinsen geb., ged. en wnd. te Besel namens Elisabetha Tijssen geb., ged. en wnd. te Swolgen). Tr. Belfeld 16-10-1821 met Hubertina Boots.

 

3 februari 1780

SWALMEN-BOUKOUL - Verpanding nieuw gebouwd huis op de Boukoul.

Ten overstaan van Johannes Bernardus Chanoine, licentiaat in de beide rechten en scholtis van de heerlijkheden Swalmen en Asselt, Jan Verheggen en Joannes Mevissen, schepenen aldaar, bekennen Jan Heijnen en Barbara van den Broeck, echtelieden, dat zij een bedrag van 200 pattacons à 4% eerstmaal te vervallen op 3 februari 1781 en met een opzegtermijn van drie maanden, hebben opgenomen van Joannes Henricus Dresens, secretaris van genoemde heerlijkheden en Maria Christina Quisthoudt, echtelieden, met als onderpand hun huis en hof groot ongeveer 1 morgen op de Boeckholt grenzend aan de Grooten Bockholder Dijck, twee zijden de Bockholder gemeente en de vierde zijde Nelis Pijpers.

Het geleende bedrag is besteed tot de bouw van het huis van comparanten op de Bouckkoul gelegen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 25 fol. 1-3. Ondertekend door C. van Keeken bij afwezigheid van de secretaris.

 

3 februari 1780

SWALMEN - Gehuwd: Gerardus Custers [Kusters, ged. Asselt 26-1-1740, akkerman 1788, overl. Asselt 22-3-1795, zn. van Dionisius Custers en Maria Denier; wedn. van Wilhelmina Dousens, geh. ..., overl. Asselt 29-11-1779], geb. en wnd. te Asselt, en Margaretha Peeters [Peters, ged. Swalmen 26-11-1751, dr. van Joannes Peters en Elisabetha Hawinckels], geb. te Swalmen en wnd. te Asselt. Getuigen: Sebastianus Heijnen en Maria Peeckx, beiden wnd. te Swalmen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 9 RAL.

Uit dit huwelijk:

1.       Sibilla Custers, geb. en ged. Asselt 31-12-1780 (get. Joannes Peters en Catharina Denier uit Swalmen), bij de volkstelling 1796 inwonend bij haar stiefvader en moeder, overl. ald. 30-3-1848. Tr. Maasbree 30-4-1811 met Henri Hendrix.

2.       Jacomina Custers, geb. Asselt 21-9-1782, ged. 22-9-1782 (get. Sebastianus Heijnen namens Henricus Panzaert, beiden wnd. te Swalmen, en Elisabetha Hawinckels wnd. te Swalmen), overl. ald. 23-10-1782.

3.       Joannes Custers, geb. Asselt 21-9-1783, ged. 22-9-1783 (get. Godefridus Meerts en Gertrudis Peters, beiden uit Asselt), bij de volkstelling 1796 inwonend bij zijn stiefvader en moeder, overl. ald. 2-11-1854. Tr. Swalmen 11-6-1822 met Helena Clumpkens.

4.       Jacomina Custers, geb. en ged. Asselt 22-11-1785 (get. Jacobus Peters en Maria Peters). Tr. Swalmen 20-4-1819 met Joannes Evers.

5.       Anna Maria Kusters, geb. en ged. Asselt 10-6-1788 (get. Joannes Janissen en Elisabeth Peters, beiden uit Asselt).

 

5 februari 1780

SWALMEN - Overleden: Petronella Hoex, weduwe van Petrus Croonen [geh. Asselt 30-8-1733, begr. Swalmen 16-9-1749].

RHCL Maastricht, DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen (11.01), inv.nr. 126.9.

 

7 februari 1780

UTRECHT - Gehuwd: Johan Adriaan Balfour [geb. Zierikzee 21-7-1753, militair, kapitein, overl. Roncq bij Lincelles (Fr) 5-7-1793, zn. van Patrick Balfour en Francoise Adriana Leydecker] en Susanna Maria de Malapert [Malapart, ged. Jutphaas 7-8-1747, overl. St.-Omer (Fr) 3-3-1790, dr. van Louis de Malapert en Louise de Geer).

Gegevens met dank aan Margo Wenbregen (http://www.wenbregen.info), 2005.

Uit dit huwelijk:

1.       Patrick Balfour van Burleigh, geb. kasteel Dorenburg te Grefrath (D) 14-1-1784, kolonel, overl. Zutphen 6-1-1848. Tr. Breda 25-7-1809 met Henriëtte Wilhelmine Gerardine Elisabeth Changuion.

2.       Françoise Adriana Wernardina Balfour, geb. Venlo 8-7-1785 (volgens huwelijksakte; elders: Kessel 4-7-1785). Tr. Gorssel (Gld) 4-7-1816 met Willem van der Muelen.

Het gezin wordt op 17-5-1782, 18-9-1782 en 15-10-1782 genoemd als bewoners van kasteel Nieuwenbroeck te Beesel.

 

7 februari 1780

KALDENKIRCHEN (D) - Gehuwd: Wilhelmus de Lohe [ged. Belfeld 30-4-1748, zn. van Mathias ter Loe en Margaretha Stoffers « 23-5-1747] en Catharina op den Steinen [geb. Kaldenkirchen]. Getuigen: Gerardus op den Steinen en Margarita op den Steinen.

DTB-registers parochie St.-Klemens Kaldenkirchen.

 

7 februari 1780

tot Maesniel

SWALMEN - Verkoop van de helft van een bemd genaamd Cloutvoetshof.

Catharina Smeets weduwe van Hendrick Janssen, bijgestaan door haar twee zonen Joannes en Arnoldus Janssen, zich mede sterk makend voor hun afwezige broer Jacobus Janssen, verklaren dat zij de helft van een bemd of hof genaamd Cloutvoetshoff te Swalmen in het dorp gelegen tussen de erfgenamen Daniel Mooren en het Molenstraetien, met de korte zijden grenzend aan de Kleyne Swalm en de openbare bleekplaats enerzijds en de markt anderzijds, voor een bedrag van 45 pattacons en 3 schelling hebben verkocht aan Joes Ickenroth en Anna Maria Heuts, echtelieden, kosten van overdracht, lycoop en armengeld ten laste van de aankopers. Tevens machtigen zij toonder tot de gerechtelijke overdracht [zie 22-2-1780] en tot het afleggen van de eed dat deze verkoop niet is geschied ten profijte van enige dode hand. Getuigen: L. Wackers en Joannes Coppen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 25 fol. 7-8. Zie ook de akte van 12-12-1746.

 

7 februari 1780

KALDENKIRCHEN - Gehuwd: Wilhelmus de Lohe [ged. Belfeld 30-4-1748, zn. van Matthaeus ter Loe en Margaretha Stoffers « 23-5-1747] uit Belfeld en Catharina op den Steinen uit Kaldenkirchen. Getuigen: Gerardus op den Steinen en Margarita op den Steinen.

DTB-registers Kaldenkirchen.

 

11 februari 1780

BELFELD - Overleden: Sibilla Leenkens, echtgenote van Wilhelmus Beckers [geh. Belfeld 2-11-1768; hij hertr. Belfeld 28-5-1782 met Theodora Jacobs].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 202vs.

 

21 februari 1780

BEESEL - Deling van een huis.

Ten overstaan van G. Janssen bij afwezigheid van de hofraad en landscholtis van het ambt Montfort De Parts, P. van den Broeck en F. Heldens, schepenen van Besel en Belfelt, verklaren de echtelieden Jacob Bongers en Gertrudis Gerets, en de voogden van de 'imbeschilen' Huijbert Laemers, Hendrick Slousen en Joannes Hijnssen, dat zij krachtens akte van scheiding en deling van de goederen nagelaten door wijlen Huijbert Bongers, ongehuwd, zijn overeengekomen dat de kinderen van de echtelieden Jacob Bongers en Getrudis Gerets tweederde deel zullen hebben van erf en huis, en de kinderen van de imbeciele Huijbert Laemers en wijlen Helena Bongers het overige eenderde deel.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 39 fol. 61. Ondertekend door P. Meuter als jongste schepen.

 

22 februari 1780

BEESEL - Overleden: Catharina Gerits [ged. Beesel 17-1-1725, dr. van Gerardus Gerits en Helena Trines, beiden overl.], echtgenote van Petrus Drissen [geh. Beesel 29-4-1755].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 242.

 

22 februari 1780

SWALMEN - Erfruil van land in het Graeterveld tegen de helft van Cloutvoetshof in het dorp.

Ten overstaan van Joannes Bernardus Chanoine, licentiaat in de beide rechten en scholtis van de heerlijkheden Swalmen en Asselt, Cornelis van Keeken en Johannes Mevissen, schepenen aldaar, vindt een erfruil plaats tussen Johan Ickenroth c.s. enerzijds en bode J.L. Corens, daartoe gemachtigd d.d. 11 maart 1779 [zie aldaar] krachtens volmacht gehandmerkt door Paulus Slabbers en getekend door Johanna Smets, echtelieden, anderzijds.

Johan Ickenroth geeft ½ morgen akkerland in het Grathervelt gelegen aan de zogenaamde Wittengraef tussen Hendrick Naus en Hendrick Henderickx, met een korte zijde grenzend aan Grater Zandtcuyle, plus een aanvullend bedrag van 28 pattacons en 6 schelling.

J.L. Corens q.q. geeft de helft van de sogenaamde Cloutvoetshoff in het dorp gelegen, de gehele bemd gelegen tussen de erfgenamen Daniel Mooren en het Molenstratie, met de korte zijden grenzend aan de Kleynen Swalm en de openbare bleek ('blyck') enerzijds en de markt anderzijds, voor zover het deze helft betreft belast met ½ kan olie aan de kerk van Swalmen.

Beide partijen verklaren onder ede dat deze overdracht niet heeft plaatsgevonden ten profijte van enige dode hand.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 25 fol. 3-5. Zie ook de akte van 12-12-1746.

 

22 februari 1780

SWALMEN - Overdracht van de helft van een bemd genaamd Cloutsvoetshof.

Ten overstaan van Joannes Bernardus Chanoine, licentiaat in de beide rechten en scholtis van de heerlijkheden Swalmen en Asselt, Cornelius van Kecken en Johannes Mevissen, schepenen aldaar, draagt gerechtsbode J.L. Corens, krachtens volmacht aan toonder blijkens koopakte van 7 februari 1780 [zie aldaar] namens Catharina Smets c.s., de helft van de zogenaamde Cloutsvoetshoff in het dorp gelegen, groot vor deze helft 64 roede, de gehele bempd gelegen tussen de erfgenamen Daniel Mooren en het Molenstratie, met de korte zijden grenzend aan de Clynen Swalm en de openbare bleek ('blyck') enerzijds en de markt anderzijds, belast vor deze helft met ½ kan olie aan de kerk van Swalmen, voor een bedrag van 45 pattacons en 3 schelling over aan Johan Ickenroth en Anna Maria Heuts, echtelieden, kosten van overdracht, lycoop en armengeld ten laste van de aankopers. Beide partijen verklaren onder ede dat deze verkoop niet is geschied ten profijte van enige dode hand.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 25 fol. 6-7. Zie ook de akte van 12-12-1746.

 

24 februari 1780

MAASBRACHT ‑ Te Maasbracht zijn de beesten van Hendrik Crebber gestorven en de wind heeft zijn huis omgeworpen. Daarom krijgt hij een aalmoes.

Limburg 13, blz. 26.

 

2 maart 1780

BELFELD - Overleden: Maria Jacobs [ged. Belfeld 2-7-1729, dr. van Wilhelmus Jacobs en Anna Haenen], echtgenote van Theodorus Smeets [geh. Belfeld 29-1-1757, overl. ald. 5-3-1780].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 202vs.

 

2 maart 1780

BEESEL - Overleden: Wilhelmus Joosten, ongehuwd.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 242.

Betreft vermoedelijk:

-                   ged. Belfeld 28-11-1748; zn. van Joannes Joosten en Joanna Nijssen.

-                   ged. Belfeld 7-2-1754; zn. van Petrus Joosten en Petonella Smeets.

 

3 maart 1780

SWALMEN - Gehuwd met dispensatie in de kerkgeboden en in de gesloten tijd: Gerardus Dercx [geb. Maasniel ca. 1745, akkerman 1796], geb. te Maesniel en wnd. te Swalmen, en Maria Kessels [geb. Kessel ca. 1757, rond 1780 verhuisd naar Swalmen], geb. en wnd. te Kessel. Getuigen: Wilhelmus Derkx wnd. te Maesniel en Aldegondis Kessels wnd. te Ruraemundae.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 9 RAL.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Swalmen of Asselt. Het echtpaar woonde bij de volkstelling 1796 op de Kroppestraat met 6 inwonenden (Jaarboek 16 blz. 69).

 

5 maart 1780

BELFELD - Overleden: Theodorus Smeets [ged. Belfeld 2-1-1726, zn. van Petrus Smits en Gertrudis ter Steegen], weduwnaar [van Maria Jacobs, geh. Belfeld 29-1-1757, overl. ald. 2-3-1780].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 202vs.

 

7 maart 1780

BELFELD - Overleden: Theodorus Stoffers [ged. Belfeld 5-8-1715, zn. van Wilhelmus Stoffers en Sophia Janssen], weduwnaar [van Maria Werdtheim, geh. Belfeld 12-2-1747, overl. ald. 19-3-1777].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 202vs.

 

10 maart 1780

BEESEL - Kwitantie.

G. van den Broeck en Getruij Janssen, echtelieden, bekennen dat zij van hun vader Peter van den Broeck en hun stiefmoeder Helenna Janssen een bedrag van 200 gulden Roermonds hebben ontvangen alsmede een bed met toebehoor, een koe, kist, 2 malder rogge, 1 malder gerst en 1 malder boekweit.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 38 fol. 21. Aantekening in de marge bij de gecancelleerde akte van 4-3-1754 (zie aldaar).

 

10 maart 1780

BEESEL - Verkoop akkerland met de verplichting er een huis te bouwen.

Ten overstaan van G. Janssen bij afwezigheid van P. de Parts, landscholtis van het ambt Montfort, P. van den Broek en F. Heldens, schepenen van Besel en Belfelt, dragen Joannes Janssen en toeziend voogd Peter Peters een perceel akkerland tussen het Venlos Straetjen, de openbare Heerstraet, het openbare voetpad en Joannes Janssen gelegen, voor een bedrag van 37 pattacons 4 schelling over aan Leendert aen gen Eijndt en Getru Tijssen, echtelieden. De aankopers beloven dat zij een jaarlijkse rente van 12 schelling zullen betalen aan Peter Gerits en Getrudis Hostermans, echtelieden. Tevens is de aankoper gehouden een 'ordentelijck huys op te timmeren' op dit stuk akkerland voor het einde van 1781. De aankoper mag het kapitaal ook in eenmaal betalen, met een aanzegtermijn van een half jaar.

-             Met rekest (z.d.) door Joannes Janssen, voogd, en Peter Peters, toeziend voogd: Gerit Jansen en wijlen Getruijdis Nijssen, echtelieden, hebben gedurende hun leven een bedrag van 25 pattacons tegen een jaarlijkse rente van 4% opgenomen van Hendrick Gerets en Jenneke Steegh met als onderpand een stuk akkerland. De achterstallige rente over deze lening bedraagt nu reeds 37 pattacon 4 schelling en komt nu ten profijte van de echtelieden Peter Gerits en Getrudis Hostermans. De tegenwoordige eigenaar Joannes Janssen en de erfgenamen van dit stuk land kunnen niet de middelen vinden om deze schuld te voldoen. Derhalve vragen ze toestemming van het gerecht om dit land te mogen verkopen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 39 fol. 61-61vs. In de marge: 'aen oncosten betaelt de overdragt 7 gulden en 7 steuyver Cleefs, arme geldt 3 schillinge, licop 6 schillinge'.

Betreft smabers-6/127: 'Linnert aen gen Eijndt, huyspl. wort betimmert'. Op het perceel lijkt dan al een put ingetekend.

 

16 maart 1780

VENLO / BEESEL - Voogdij.

Proces door Peter de Looij en Matthijs Lammers, als voogden van de imbecile Hubert Lammers, tegen J. van der Leeuw, landschrijver van het ambt Monfort. Eisers vorderen een bedrag van 682 gulden 4¼ stuiver alsmede “overleeveringen der lijste van vercoopinge daar vooren naader vermeld.” Het Hof veroordeelt verweerder conform eis.

Op 9 mei 1780 stelt het Hof de gerechtskosten vast op ruim 105 gulden.

Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 610, verfilming 167/232.

 

18 maart 1780

SWALMEN - Overleden: onlangs geboren kind [NN, geb. Swalmen 17-3-1780] van Daniel op den Camp en Gertruidis Huyben.

RHCL Maastricht, DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen (11.01), inv.nr. 126.9.

 

19 maart 1780

BELFELD - Overleden: Michael Rijvers [ged. Belfeld 8-2-1718, zn. van Tilmanus Rijvers en Catharina Jansen], echtgenoot van Joanna Lenssen [sic; moet dit niet zijn Hinssen?, geh. Belfeld 18-10-1740, begr. ald. 14-9-1787].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 202vs.

 

23 maart 1780

BEESEL - Overleden: Catharina van Uffelt, echtgenote van Adolphus Slabbers [geh. Beesel 12-6-1777; hij hertr. Beesel 2-5-1781 met Maria Catharina Stockx].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 242.

 

2 april 1780

SWALMEN - Overleden: Mathias Linden [geb. Swalmen 29-1-1780], zoon van Henricus Linden en Catharina Croonen.

RHCL Maastricht, DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen (11.01), inv.nr. 126.9.

 

4 april 1780

SWALMEN - Geboren (ged. 5-4-1780): Maria Catharina Bloemers, [overl. Swalmen 6-1-1783], buitenechtelijke dochter van Cornelia Bloemers wnd. te Swalmen. Getuigen: Christophorus Bloemers en Ida Hoex, beiden wnd. te Swalmen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 60 RAL; zie ook 28-1-1787 voor verdere buitenechtelijke dochter.

 

4 april 1780

SWALMEN - Overleden: Theodorus Jansen [mogelijk ged. Beesel 3-1-1742 als zn. van Henricus Janssen en Elisabetha Arets], ongehuwd.

RHCL Maastricht, DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen (11.01), inv.nr. 126.9.

 

4 april 1780

HORN - Gehuwd: Joachim Naus [geb. Kessel … ca. 1754, overl. ald. 29-8-1826, oud 72 jaar, zn. van Johannes Naus en Johanna Beurskens] en Joanna Schoenmakers [geb. … ca. 1758, overl. Kessel 23-4-1820, oud 62 jaar, dr. van Jacobus Schoenmakers en Margaretha Bergs]. Getuigen: Michael Schoenmakers en Hermanus Naus.

GenDaLim5.

Uit dit huwelijk:

1.       Maria Naus, geb. Wessem (Catert) 13-1-1781 (althans volgens haar huwelijksakte), overl. Buggenum 30-12-1846. Tr. Buggenum 3-4-1812 met Theodorus Heijnders.

2.       Hermanus Naus, ged. Horn 6-6-1784 (get. Joannes Naus en Margarita Bergs), overl. Kessel 23-8-1834. Tr. Kessel 17-10-1816 met Marie Gertrude Beurskens.

3.       Anna Catharina Naus, ged. Horn 25-7-1786 (get. Hermanus Naus en Helena Schoenmaekers), overl. Helden 1-12-1849. Tr. Kessel 6-3-1813 met Jacques Engels.

4.       Joannes Naus, geb. en ged. Kessel 17-10-1788 (get. Joannes Naus en Joanna Schavels vervangen door Maria Schenmakers), overl. ald. 12-4-1862 Tr. Kessel 12-12-1820 met Mechtildis Joosten.

5.       Lambertus Naus, geb. en ged. Kessel 17-9-1790 (get. Wilhemus Tilmanus Goertz voor Michaelis Schoenmaekers en Joanna Roosen), overl. Tegelen 31-10-1845. Tr. Tegelen 26-9-1815 met Helena Stevens.

6.       Jacobus Naus, geb. en ged. Kessel 16-11-1792 (get. Reinerus Naus n Megtildis Michels), overl. ald. 28-12-1859. Tr. Belfeld 12-4-1820 met Anna Jacobs.

7.       Joachim Naus, geb. en ged. Kessel 7-2-1795 (get. Wilhelmus Beurskens voor Henricus Houtackers en Gertrudis Gubbels). Tr. Maasbree 26-3-1818 met Petronella Schoenmakers.

8.       Michael Naus, geb. en ged. Kessel 2-2-1797 (get. Henricus Naus vervangen door P.F. Joosten en Judith Beurskens), overl. ald. 10-8-1798, oud 1½ jaar.

9.       Joanna Naus, ged. Kessel 5-3-1799 (get. Theodorus Bergs en Hendrina Niessen), overl. ald. 16-7-1800 als Maria Naus, oud 2 jaar.

10.     Joanna Naus, geb. en ged. Kessel 30-5-1801 (get. Henricus Stiphout vervangen door P.F. Joosten en Catharina Spee), overl. Beesel 10-4-1860. Tr. Belfeld 11-2-1831 met Jan Mathijs Ambaum.

 

6 april 1780

SWALMEN - Overleden: Catharina Verheggen [geb. Swalmen 28-3-1780], dochter van Gerardus Verheggen en Anna Wijnandts.

RHCL Maastricht, DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen (11.01), inv.nr. 126.9.

 

9 april 1780

VENLO - Gehuwd: Michael Heijsters [Michiel Hesters, geb. Venlo …, overl. ald. 30-8-1830, oud 77 jaar; hij hertr. 1) Venlo 21-10-1781 met Antonetta Hawinckels uit Swalmen; 2) Venlo 9-6-1783 met Margaretha Janssen uit Swalmen] en Maria Tousen [Doezen, Toesen, overl. Venlo 7-7-1781]. Getuigen: Gerardus Schavels en Anna Maria Mans.

DTB-registers St.-Martinusparochie Venlo.

Uit dit huwelijk:

1.       levenloos kind (v), geb./overl. Venlo 23-3-1781.

 

11 april 1780

SWALMEN EN ASSELT - Scheiding en deling van o.a. een huis te Asselt.

Scheiding en deling tussen

-   Willem Beek als vader en voogd van zijn minderjarige kinderen verwekt bij zijn eerste echtgenote Windelina Verheggen, en Willem Raemaekers als voogd van genoemde kinderen enerzijds;

-   en Hendrick Spee gehuwd met Catharina Beeck,

als erfgenamen van Catharina Henderix, weduwe van Matthijs Everts, die hiervoor afstand heeft gedaan van haar vruchtgebruiksrechten.

Het eerste lot is gevallen aan Hendrick Spee en bestaat uit de volgende percelen:

1.     ongeveer ¼ morgen akkerland in de Ohe gelegen in de Slack tussen Willem Beek en Johannes van Helden;

2.     ongeveer ¼ morgen akkerland aan de Melersbroeck Bempt gelegen tussen Andrees Cuypers en Hannes Pansers;

3.     ongeveer ¼ morgen land in de Ohe gelegen aan de Steegh tussen Hendrick Pex en diverse kopse stukken, met een korte zijde grenzend aan de Steegh;

4.     ongeveer ¼ morgen in de Ohe op de Muschenberg gelegen tussen Willem de Veth en de advokaat Baenen;

5.     1/3 deel van ongeveer ½ bunder gelegen aan het voetpad lopend naar de Boekwijts Stap, tussen Willem Beek en Dirick Heynen;

6.     ¼ morgen land in het Swaer Velt gelegen aan de Coulenwegh tussen Johannes Alberts en Cornelius van Keeken;

7.     de helft van een huis [smabers-6/41] met de plaats te Asselt gelegen, groot voor deze helft ½ morgen, tussen Geurt Tullemes en de erfgenamen Hendrick Mooren.

Het tweede lot is gevallen aan de minderjarige kinderen van Willem Beek en bestaat uit:

1.     ongeveer ¼ morgen akkerland in de Ohe op de Muschenberg gelegen tussen het Weyclooster en Willem Beek;

2.     ongeveer ¼ morgen akkerland op de Euberg gelegen tussen Willem Sanders en Willem Beek;

3.     ongeveer ¼ morgen akkerland in de Moolendumpel gelegen tussen Godts Bongaert te Ruremonde en Willem Beek;

4.     het 1/6 deel uit ½ bunder aan de Boekwijts Stap gelegen tussen Willem Beek en Hendrick Spee;

5.     de helft van een huis [smabers-6/41] met de plaats te Asselt gelegen, groot voor deze helft ½ morgen, tussen Geurt Tullemes en de erfgenamen Hendrick Mooren.

Getuigen: Willem Raemaekers en Hendrick Pex.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 25 fol. 14-16. Met eenvoudige handmerken van Willem Beek en Hendrick Spee.

Betreft smabers-6/41 (Eind, verdwenen door afspoeling Maas).

 

11 april 1780

SWALMEN-ASSELT - Erfruil van o.a. een vervallen huis te Asselt.

Willem Beek ruilt, met toestemming en in bijzijn van Willem Ramaekers en Hendrick Pex als twee van de naaste vrienden van zijn minderjarige kinderen verwekt met Windelina Verheggen, ½ morgen erf met het daarop staand vervallen huis [smabers-6/41], gelegen achter zijn ouderlijk huis [smabers-6/84] te Asselt gelegen, waarvan de weduwe Matthijs Everts afstand heeft gedaan van het vruchtgebruik, tegen ½ morgen daarnaast gelegen, nu eigendom van zijn zwager Hendrick Spee, voorbehouden het recht van eeuwig gebruik van de put door laatstgenoemde.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 25 fol. 13-14; voor gerechtelijke bevestiging zie akte van diezelfde dag fol. 12-13.

 

11 april 1780

SWALMEN-ASSELT - Erfruil van o.a. een vervallen huis te Asselt.

Ten overstaan van Johannes Bernardus Chanoine, licentiaat in de beide rechten en scholtis van de heerlijkheden Swalmen en Asselt, Jan Verheggen en Cornelis van Keeken, schepenen aldaar, draagt Willem Beek bijgestaan door Willem Raemaekers en Hendrick Pex als naaste vrienden van de minderjarige kinderen van eerste comparant en met toestemming van het gerecht, ½ morgen erf met het daarop staand vervallen huis te Asselt gelegen, nader vermeld in de akte van scheiding en deling van diezelfde dag, in erfruil over aan Hendrick Spee c.s.

Hiertegen draagt Hendrick Spee voornoemd met toestemming van zijn vrouw Catharina Beek een gelijke ½ morgen daarnaast gelegen in erfruil over, voorbehouden het gebruiksrecht van de put, mits hij in verhouding bijdraagt aan het onderhoud daarvan. Tevens zal Hendrick Spee gehouden zijn om Catharina Hendricx gedurende haar leven de woning te laten genieten in het huis dat zij tegenwoordig bewoont.

-       Met toestemming van het gerecht van Swalmen en Asselt, zoals verleend op het verzoek van suppliant en na raadpleging van de naaste bloedverwanten.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 25 fol. 12-13.

 

12 april 1780

BELFELD - Gehuwd: Joannes Smeets [Smiets, Smits, ged. Belfeld 20-3-1732, overl. ald. 9-11-1796, zn. van Petrus Smits en Gertrudis ter Steegen « 4-10-1724] en Helehna Houser [Helena Housser, ged. Mulbracht 6-4-1756, overl. Belfeld 20-1-1830, oud 73 jaar, dr. van Albertus Hauser en Maria Bonschau « 8-5-1754; zij hertr. Belfeld 22-2-1797 met Matthias IJssels], laatstgenoemde met toestemming van haar ouders. Getuigen: Michael Bonsla en Petronilla Stroucken.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 145vs.

Uit dit huwelijk:

1.       Petrus Smeets, geb. en ged. Belfeld 15-12-1780 (get. Albertus Houser en Petronilla Smeets; zn. van Joannes x Helehna Houser; de doopakte staat tevens in doorgehaalde versie op fol. 146 van het huwelijksregister). Tr. Bracht (D) 5-5-1817 met Maria Elisabeth Heesen.

2.       Theodorus Smeets, geb. en ged. Belfeld 17-9-1782 (get. Leonardus Hoeven vervangen door Albertus Houser en Elisabeht Bonschauw; zn. van Joannes x Helehna Houser).

3.       Anna Maria Smeets, geb. en ged. Belfeld 21-11-1784 (get. Michael Bonschauw en Petronilla Stroucken; dr. van Joannes x Helehna Houser), overl. Beesel 12-1-1847. Tr. Belfeld 15-1-1829 met Gerardus Erkens.

4.       Joannes Jacobus Smeets, geb. en ged. Belfeld 5-9-1786 (get. Joannes Stroucken en Anna Maria Bellen, beiden wnd. te Belfeld; zn. van Joannes x Helehna Houser, geb. rond 16.00 uur), overl. ald. 29-3-1845. Tr. Belfeld 23-4-1819 met Joanna van Dijk.

5.       Joannes Smeets, geb. en ged. Belfeld 18-12-1788 (get. JoannesHouser wnd. te Belfeld en Joanna Nooten wnd. te Kaldenkercken, vervangen door Margarehta Elser wnd. te Belfeld; zn. van Joannes x Helehna Houser, geb. rond 07.00 uur).

6.       Joannes Wilhelmus Smeets, geb. en ged. Belfeld 24-6-1794 (get. Theodorus Housser en Margaretha Joosten, beiden geb. en wnd. te Belfeld; zn. van Joannes x Helena Housser, geb. rond 13.00 uur - fol. 203 Peeters), overl. ald. 18-2-1797 als Joannes Wilhelmus Smiets, oud 2 jaar.

 

12 april 1780

BELFELD - Gehuwd: Petrus Haenen [mogelijk ged. Belfeld 19-6-1746 als zn. van wijlen Joannes Haenen en Sibilla Otten] en Girtrudis Smeets [verm. ged. Belfeld 12-4-1758 als dr. van Theodorus Smeets en Maria Jacobs, beiden overl. « 29-1-1757; woont 1797 te Leuth (D)], eerstgenoemde met toestemming van zijn moeder, weduwe. Getuigen: Joannes Haenen en Aldegunda Brox.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 146.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.       Laurentz Hanen, geb. Leuth … ca. 1794. Tr. Tegelen 15-9-1834 met Helena Tijssen.

 

12 april 1780

BELFELD - Gehuwd: Henricus Rijvers [ged. Belfeld 21-9-1755, overl. ald. 15-8-1830, oud 74 jaar, zn. van Joannes Rijvers alias Peters en Catharina Daemen « 18-1-1752; hij hertr. Belfeld 1-12-1800 met Maria Stoghmans] en Joanna Peters [ged. Tegelen 19-9-1749, dr. van Servatius Peters en Catharina Basten « Tegelen 2-5-1745], beiden met toestemming van hun ouders. Getuigen: Wilhelmus Peters en Maria Rijvers.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 146.

Uit dit huwelijk:

1.       Joannes Rijvers, geb. en ged. Belfeld 12-6-1781 (get. Servatius Peters en Catharina Daemen; zn. van Henricus x Joanna Peters), overl. ald. 28-5-1782, oud 11 maanden.

 

12 april 1780

MAASNIEL - Gehuwd met toestemming van ouders: Julianus Beaumont [Adrianus, Jan, Janis, Julien, Bemong, Bemont, ged. Swalmen 1-8-1750, overl. Maasniel 8-2-1803, oud 52 jaar, zn. van Conrardus Beaumont en Cornelia Mooren « 15-8-1748] uit Swalmen en Johanna Giesbers [Giesberts, Gijsbers, Gisberts, geb. … ca. 1760, overl. Maasniel 21-3-1833, volgens opgave oud 73 jaar, dr. van Pieter Gijsbers en Gertrudis Stoks « Maasniel 26-1-1754] uit Lewen. Getuigen: Martinus Emons uit Asselt en Catharina Gesbers uit Lewen.

DTB-registers Maasniel.

Uit dit huwelijk o.a.

1.       Pierre Beaumont, geb. Maasniel 28-11-1783, overl. ald. 7-6-1845. Tr. Maasniel 3-10-1812 met Anne Catherine Sillen.

2.       Theodorus Beaumont, geb. Maasniel 23-8-1790, overl. Swalmen 17-1-1856. Tr. Maasniel 14-10-1820 met Elisabeth van Crugten.

3.       Helena Bemont, geb. Maasniel 6-5-1794, van haar een buitenechtelijke dochter Jeanne Beaumont, geb. Maasniel 10-12-1818. Tr. Maasniel 29-4-1820 met Joannes Thuven.

4.       Cornelia Beaumont, geb. Maasniel 9-4-1799, overl. ald. 4-9-1865. Tr. 1) Roermond 24-1-1821 met Wilhelmus Leurs, overl. ald. 2-5-1823; 2) Roermond 9-6-1824 met Mathijs Schreurs, overl. ald. 15-9-1826; 3) Maasniel 23-7-1827 met Gerardus Bongaerts, overl. Swalmen 13-7-1866.

 

13 april 1780

MAASNIEL - Gehuwd: Henricus Coenen [ged. Swalmen 20-2-1754, overl. Maasniel 11-7-1828, oud 74 jaar, zn. van Conrard Coenen en Judith Beek « 9-10-1735] uit Swalmen en Petronella Slabbarts [geb. …, overl. Maasniel 27-5-1821, volgens opgave oud 67 jaar, dr. van Hubertus Slabbers en Elisabeth Hoefnagels « Maasniel 11-8-1740] uit Maesniel. Getuigen: Marcellus Peters uit Swalmen en Maria Gerardts uit Maesniel.

DTB-registers St.-Laurentiusparochie Maasniel.

Uit dit huwelijk:

1.       Albert Coenen, geb. Maasniel …, overl. ald. 20-9-1800, volgens opgave oud 18 jaar.

2.       Elisabeth Coenen, geb. Maasniel …, ongehuwd overl. ald. 20-1-1869, volgens opgave oud 75 jaar.

 

17 april 1780

BELFELD - Rekening van de schatheffer van Belfeld over het jaar 1779, nagezien 17 april 1780.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 1304; 1 omslag.

 

18 april 1780

TEGELEN - Gehuwd: Petrus Dirix [ged. Belfeld 14-9-1749, overl. ald. 9-4-1795, oud 45 jaar, zn. van Gerardus Dirix en Anna Basten « 13-5-1734], ‘ex vicino pago Belfeldt’ en Aldegunda op Heis [Opheijs, ged. Tegelen 22-3-1753, overl. Belfeld 1-10-1815, oud 62 jaar, dr. van Michael op Heis en Maria Hendrix « Tegelen 11-7-1745; zij hertr. Belfeld 7-7-1795 met Joannes Janssen].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Tegelen.

Uit dit huwelijk:

1.       Anna Derix, geb. en ged. Belfeld 11-2-1781 (get. Matthias Craembreuckers en Maria Hendrix; dr. van Petrus x Aldegunda op Heijs), overl. ald. 13-3-1781, oud 1 maand.

2.       Anna Maria Derix, geb. en ged. Belfeld 26-8-1782 (get. Wilhelmus Peters en Joanna Derix; dr. van Petrus x Aldegunda op Heijs). Tr. Belfeld 2-5-1805 met Francois Janssen.

3.       Anna Catharina Derix, geb. en ged. Belfeld 24-7-1785 (get. Cornelius Mertens en Catharina op Heijs wnd. te Tegelen; dr. van Petrus x Aldegunda op Heijs, geb. rond 03.00 uur), overl. ald. 17-6-1840. Tr. Belfeld 16-4-1806 met Pierre Schreurs.

4.       Gerardus Derix, geb. en ged. Belfeld 25-6-1788 (get. Wilhelmus Janssen wnd. te Besel, vervangen door Jacobus Kessels, en Willemina Heijnen; zn. van Petrus x Aldegunda op Heijs, geb. rond 05.00 uur), overl. ald. 11-9-1794, oud 6 jaar.

5.       Joanna Derix, geb. 31-12-1791, ged. Belfeld 1-1-1791 (get. Theodorus Hendrix wnd. te Tegelen en Mechtildis ...; dr. van Petrus x Alegundis op Heijs, geb. 'pridie' rond 19.00 uur), overl. ald. 4-9-1794, oud 3 jaar.

6.       Gerardus Derix, geb. en ged. Belfeld 29-11-1794 (get. Christianus Mackenstein/Mackensteijn ged. te Dulcken en wnd. te Belfeld en Catharina op Heijs ged. en wnd. te Tegelen; zn. van Petrus x Aldegunda op Heijs, geb. rond 09.30 uur), overl. ald. 30-5-1795, oud 6 maanden.

 

18 april 1780

BEESEL-LEEUWEN - Verzoekschrift tot teruggave van enkele jaren schatting door de eigenaren van de Wilde Hoeve die is afgebrand na blikseminslag.

“Is ter vergaderinge geleesen de requeste van Carel Aegidius Henderikx en Maria Anna Galliot, echte lieden, burgeren en inwoonderen der stad Ruremonde, houdende, dat seeker hun bouwhof, genaamt de Wilde Hoeve, gelegen te Leuven, gehoorende onder den dorpe Besel, Ampte van Montfort, op den 20 july des gepasseerden jaars 1779, met het swaar onweêder, door den blixem tot de grond zynde afgebrand en in de assche gelegt, ook daar door verbrand waren eenige beestialen, huismeubelen, en het grootste gedeelte der gereedschappen tot den akkerbouw behoorende; versoekende de supplianten om reedenen in de voorsz requeste geallegueert, dat het haar Hoog Mog. behagen moge, aan hun, tot soulaas en bystand in deese hunne groote geleedene schade, eenige jaren in de ordinaire schattinge remissie te verleenen.

Waar op gedelibereert zynde, is goed gevonden en verstaan, dat copie van de voorsz requeste en bylage gesonden sal worden aan den Raad van Staate, om der selver advis daar op aan haar Hoog Mog. te laaten toekomen.”

Nationaal Archief, Resoluties van de Staten-Generaal, inv.nr. 3835, blz. 308.

 

19 april 1780

Zie 5 mei 1780.

 

20 april 1780

SWALMEN - Gehuwd: Antonius Croonen [Kronen, Kroonen, ged. Swalmen 26-9-1741, daghuurder 1783-1784, akkerman 1796, overl. ald. 17-1-1829, oud 87 jaar, zn. van Petrus Croonen en Petronella Hoix « 30-8-1733] en Catharina Denier [ged. Swalmen 30-7-1743, dr. van Joannes Denier en Joanna Getseler; wed. van Paulus Bongaerts, geh. Swalmen 29-10-1772, overl. ald. 27-10-1778], beiden geb. en wnd. te Swalmen. Getuigen: Henricus Vermeulen en Maria Geridts, beiden wnd. te Swalmen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 10 RAL.

Uit dit huwelijk (eerste kind verwekt vóór huwelijk):

1.       Petrus Croonen, geb. en ged. Swalmen 3-7-1780 (get. Henricus Croonen en Elisabetha Bongaerts, beiden wnd. te Swalmen), bij de volkstelling 1796 inwonend bij gezin Sanders-Heijnen op de Boukoul (Jaarboek 16 blz. 73).

2.       Joanna Kronen, geb. en ged. Swalmen 18-3-1783 (get. Jacobus Clumpkens en Sophia Kronen, beiden wnd. te Swalmen), overl. ald. 3-5-1783.

3.       Maria Kronen, geb. en ged. Swalmen 27-7-1784 (get. Henricus Lingen en Catharina Kusters, beiden wnd. te Swalmen), overl. ald. 9-12-1784.

Teunis Croonen woonde in 1785 aan de Boven-Boukoul (smabers-17/101). Het gezin woonde bij de volkstelling 1796 op de Boukoul zonder kinderen (Jaarboek 16 blz. 72).

 

20 april 1780

SWALMEN - Gehuwd: Hermanus Smeets [Smeedts, ged. Swalmen 12-9-1745, akkerman 1783, daghuurder 1786-1789, klompenmaker 1796, zn. van Wilhelmus Smeets en Agnes Naus; wedn. van Anna Maria Janssen, geh. Swalmen 3-8-1768, overl. ald. 4-10-1778] en Catharina Slabbers [ged. Swalmen 10-9-1748, dr. van Godefridus Slabbers en Hendrina Gubbels « 11-1-1748], beiden geb. en wnd. te Swalmen. Getuigen: Joannes van den Bosch en Ida Hoeben, beiden wnd. te Swalmen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 10 RAL.

Uit dit huwelijk (o.a. tweeling):

1.       Godefridus Smeets, geb. en ged. Swalmen 29-3-1783 (get. Mathias Slabbers wnd. te Maesniel en Mechtildis Smeets wnd. te Swalmen), overl. ald. 21-9-1784.

2.       Maria Gertrudis Smeedts, geb. en ged. Swalmen 30-3-1786 (get. Joannes Slabbers wnd. te Besel en Catharina Willems wnd. te Swalmen), overl. ald. 3-10-1786.

3.       Wilhelmus Smeets, ged. Swalmen 9-4-1789 (get. Joannes Alers en Ida Houben, beiden wnd. te Swalmen, 'den vader absent').

4.       Hendrina Smeets, ged. Swalmen 9-4-1789 (get. Joannes van Dael, koster, namens Joachim Naus en Cornelia Beeck, beiden wnd. te Swalmen, 'den vader absent'), overl. ald. 8-10-1819. Tr. Swalmen 26-10-1813 met Jacobus Stemkens.

Het gezin woonde bij de volkstelling 1796 te Wieler met 2 kinderen jonger dan 12 jaar (Jaarboek 16 blz. 77).

 

21 april 1780

SWALMEN - Overleden: Maria Daemen [mogelijk wed. van Henricus Hawinckels, geh. Roermond 16-5-1748, begr. Swalmen 10-3-1755] echtgenote van Wilhelmus Smeets [geh. Swalmen 20-5-1755].

RHCL Maastricht, DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen (11.01), inv.nr. 126.9.

 

23 april 1780

SWALMEN - Scheiding en deling van o.a. een huis op de Bleekcamp.

Scheiding en deling van huis en landerijen, tussen Hendrick Pijpers c.s. en Hendrick Geraets en Peter Everts als beëdigde voogden van de minderjarige kinderen van Joannes Ceuven en wijlen Elisabeth Everts, waarvan genoemde kinderen het 1/3 deel toekomt en de overige 2/3 delen aan Hendrick Pijpers c.s.

1.       huis en hof op de Bleekcamp gelegen tussen Gerardus Dirix enerzijds en de Molenstraedt en de erfgenamen Joannes Ceuven anderzijds, met de korte zijden grenzend aan Andries Bongaers en de openbare bleek, geschat op 120 pattacons, waarvan aan de kinderen het 1/3 deel toekomt, groot 40 pattacons, met de voorwaarde dat een weg zal worden gelaten voor de oogstkarren ('oostkarren') opdat de kinderen de vrije doorgang hebben naar een schuurtje aan dit huis gelegen. Hendrick Pijpers c.s. nemen dit huis over met alle daartoe behorende lasten.

2.       ongeveer 3 vierdel akkerland op de Meesterscamp [doorgehaald: ‑weg] gelegen tussen Hendrick Pijpers en de erfgenamen Joannes Ceuven, met de beide korte zijden grenzend aan de paters kartuizers, Hendrick Pijpers c.s. 2/3 deel, de kinderen van wijlen Joannes Ceuven 1/3 deel.

3.       122 roede 31 voet akkerland op Boekerdriesvelt gelegen tussen Paulus Bongaerts en Boekerdries, met de korte zijden grenzend aan de erfgenamen Joannes Ceuven en Willem Coenen, Hendrick Pijpers c.s. 2/3 deel en de kinderen van wijlen Joannes Ceuven 1/3 deel.

4.       akkerland in de Heycamp gelegen tussen Willem Heuts en de erfgenamen Joannes Ceuven, met de korte zijden grenzend aan Joes Hocx en de Cuylen, Hendrick Pijpers 2/3 deel en de kinderen van wijlen Joannes Ceuven 1/3 deel.

5.       Rekening aangaande voornoemd huis en hof, komt aan de minderjarige kinderen het 1/3 deel van 120 pattacons, maakt 40 pattacons. De voogden van de kinderen hebben voor de gerechtskosten een bedrag van 7 pattacons betaald, welke kosten zijn gecompenseerd door Hendrick Pijpers: 3 pattacons 4 schelling, maakt samen 43-4. Hierop gekort een rekening van Hendrick Pijpers, door het gerecht van Swalmen getaxeerd op 10 pattacons 4 schelling 5 stuiver voor het 1/3 deel, resteert 43-4 min 10-4-5 is 32 pattacons 7 schelling 3 stuiver welke Hendrick Pijpers verschuldigd is aan de minderjarige kinderen van wijlen Joannes Ceuven en Elisabeth Everts en welke deze belooft te betalen tussen nu en Pinksteren aanstaande.

Ondertekend door Hendrick Pijpers, Jacob Pijpers, Hendrick Geraedts, Peter Evers alsmede de getuigen Joannes Keuven en G. Dirix.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 25 fol. 16-18. Met gerechtelijke bekrachtiging door het gerecht d.d. 25 april 1780.

 

24 april 1780

SWALMEN - Overleden: Catharina Simons [Sijmens, Simens, ged. Beesel 12-3-1724, dr. van Joannes Simons en Mathiola van Oebroeck], echtgenote van Christianus Cuijpers [geh. Beesel 17-2-1751], pachtster van Wijlerhof.

RHCL Maastricht, DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen (11.01), inv.nr. 126.9.

 

27 april 1780

SWALMEN - Gehuwd: Jacobus Obers [ged. Swalmen 26-12-1750, akkerman, overl. ald. 25-8-1781, zn. van Joannes Obers en Johanna Pex « 25-7-1748] en Joanna Pijpers [Pipers, ged. Swalmen 4-3-1754, dr. van Cornelius Pijpers en Aemilia Hoogstraeten « 8-4-1750], beiden geb. en wnd. te Swalmen. Getuigen: Gerardus Pijpers en Meghtildis Pijpers, beiden wnd. te Swalmen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 10 RAL.

Uit dit huwelijk (eerste kind verwekt vóór huwelijk):

1.       Joannes Obers, geb. Swalmen 24-10-1780, ged. 25-10-1780 (get. Joannes Obers en Aemilia Hooghstraeten, beiden wnd. te Swalmen), overl. ald. 16-12-1780.

2.       Jacobus Obers, geb. Swalmen 4-2-1782, ged. 5-2-1782 (get. Gerardus Pijpers en Joanna Peeckx, beiden wnd. te Swalmen; vader overleden), bij de volkstelling 1796 inwonend bij zijn grootmoeder Aemilia Hooghstraeten op de Boukoul. Tr. Swalmen 7-5-1807 met Henrietta Coenen.

Jacob Obers nam vermoedelijk het huis op de Beneden-Boukoul gelegen (smabers-17/45) over van zijn schoonvader Nelis Pijpers.

 

27 april 1780

SWALMEN - Gehuwd: Mathias Peeters [Peters, ged. Swalmen 6-7-1750, akkerman 1782-1796, halfman 1782, zn. van Petrus Peters en Catharina Beeck « 27-6-1731] en Petronella Beeck [mogelijk ged. Maasniel ca. 1751, dr. van Jacobus Beeck en Gertrudis Clerx], beiden geb. en wnd. te Swalmen. Getuigen: Henricus Peeters en Catharina Beeck, beiden wnd. te Swalmen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 11 RAL.

Uit dit huwelijk:

1.       Petrus Peeters, geb. Swalmen 24-3-1782, ged. 25-3-1782 (get. Jacobus Beeck wnd. te Swalmen en Joanna Vosbeeck wnd. te Maesniel), overl. ald. 16-4-1782.

2.       Catharina Peters, geb. en ged. Swalmen 15-3-1784 (get. Wilhelmus Peters en Gertrudis Clerx, beiden wnd. te Swalmen).

3.       Paulus Peters, geb. Swalmen 26-10-1787, ged. 27-10-1787 (get. Sebastianus Beeck wnd. te Swalmen en Maria Peters wnd. te Maesniell).

Het gezin woonde bij de volkstelling 1796 op de Boukoul met 3 kinderen jonger dan 12 jaar (Jaarboek 16 blz. 80).

 

29 april 1780

ECHT - Akte van benoeming door de Prins van Oranje van Johan Alexander Michiels tot scholtis van Echt.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 1002; 1 stuk.

 

1 mei 1780

ASSELT - In de Maas is een circa 4 jaar oud meisje gevonden; zij is te Asselt op het kerkhof begraven ('inventa est in Asselt proles faeminea mortua, aetatis (ut judicatur) circiter quatuar annorum, quae tumesconte.. Mosa aquarum allovie illue deducta, in caemeterio sepulta est').

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 29 RAL.

 

2 mei 1780

BEESEL - Overleden: Gertruijdis Bisschops, echtgenote van Petrus Neeten [geh. ... vóór 20-3-1777; hij hertr. Beesel 6-6-1780 met Hendrina Tijssen].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 242.

 

3 mei 1780

SWALMEN - Overdracht van huis en hof op de Mortel gelegen.

Ten overstaan van Joannes Bernardus Chanoine, licentiaat in de beide rechten, schepen van het Hoofdgerecht te Ruremonde en scholtis van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, Cornelis van Keeken en Johannes Mevissen, schepenen aldaar, dragen de echtelieden Hendrick Pijpers en Catharina Tessers hun huis, hof en daarachter gelegen akkerland op de Mortel gelegen tussen Hendrick Raemaekers en Christiaen Beek, met de korte zijden grenzend aan Johannes Beek en de openbare Boutestraet, samen groot ongeveer ½ morgen, belast met jaarlijks 2 kop rogge aan Christiaen Beek en een kapitaal van 26 pattacons volgens obligatie d.d. 23 oktober 1770 [zie aldaar] ten profijte van Anthoin Raemaekers, voor een bedrag van 100 gulden boven de voornoemde last, over aan Maes Coenen en Elisabeth Janssen, ook echtelieden, kosten van lijcop, overdracht en armengeld ten laste van de aankopers.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 25 fol. 18-19. Eenvoudig afschrift naar het origineel bezegeld met twee gecachetteerde zegels in groene was. Voor eerdere verpanding zie 23-10-1770.

 

3 mei 1780

SWALMEN - Verpanding van huis en hof op de Mortel gelegen.

Ten overstaan van Joannes Bernardus Chanoine, licentiaat in de beide rechten, schepen van het Hoofdgerecht te Ruremonde en scholtis van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, Cornelis van Keeken en Johannes Mevissen, schepenen aldaar, bekennen de echtelieden Maes Coenen en Elisabet Janssen dat zij een bedrag van 100 gulden Roermonds tegen een jaarlijkse rente van 4% eerstmaal te betalen op 3 mei 1781 en met een opzegtermijn van drie maanden, hebben opgenomen van Hendricus Geraets en Peter Evers, als voogden van de minderjarige kinderen van wijlen Joannes Ceuven en Elisabeth Everts, met als onderpand:

-   huis, hof en daarachter gelegen akkerland op de Mortel gelegen tussen Hendrick Raemaekers en Christiaen Beek, met de korte zijden grenzend aan Johannes Beek en de openbare Boutestraet, samen groot ongeveer ½ morgen, belast met jaarlijks 2 kop rogge aan Christiaen Beek en een kapitaal van 26 pattacons volgens obligatie d.d. 23 oktober 1770 [zie aldaar] ten profijte van Anthoin Raemaekers, zoals heden aan hen overgedragen;

-   1 morgen land aan de Wolfsboom gelegen tussen de Kinderleer en Thijs Pijpers;

-   en ongeveer 1½ vierdel akkerland in het Vhoorvelt gelegen tussen Fransis Schoonhoven en Johannes Panssart, met de korte zijden grenzend aan de Heijdtwegh en Joannes Coenen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 25 fol. 20-21.

 

4 mei 1780

SWALMEN - Overleden: Joannes Engelen, echtgenoot van Gertrudis Haewinckel [geh. Swalmen 25-7-1747].

RHCL Maastricht, DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen (11.01), inv.nr. 126.9.

 

5 mei 1780

TEGELEN ‑ Krachtens volmacht d.d. 19 april 1780 afgegeven door Anna Elisabeth Louise van Glasenap geboren Van Hundt, afgegeven op huis Wickerath, belast advokaat J.J. Simon het huis Holtmeulen c.a. met een bedrag van 29.234 gulden en 3 stuiver.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 230, geen fol.nr.

 

9 mei 1780

SWALMEN - Overleden: Henricus Raemaeckers [mogelijk ged. Beesel 21-1-1739 als zn. van Jacobus Raemaeckers en Theresia Gerits], ongehuwd.

RHCL Maastricht, DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen (11.01), inv.nr. 126.9.

 

11 mei 1780

BEESEL - Rekening van de schatheffer van Beesel over het jaar 1779, nagezien 11 mei 1780.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 1263; 1 katern + 1 stuk.

 

11 mei 1780

SWALMEN - Overleden: Jacobus Marcellus Ferdinandus Dresens [geb. Swalmen 22-10-1779], zoon van Joannes Henricus Dresens, ontvanger van Hillenraet, en vrouwe Maria Joanna Christina Quisthoudt. Begraven in de kerk.

RHCL Maastricht, DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen (11.01), inv.nr. 126.9.

 

15 mei 1780

VENLO - Gehuwd: Joannes Kuppen [Cuppen, overl. Venlo 4-7-1792, volgens opgave oud 36 jaar; wedn. van Maria Canters, geh. Venlo 7-1-1772, overl. ald. 22-2-1780, waarvan kinderen] uit Venlo en Anna Catharina Meuters [Anna Maria Meuter, Muijters uit Beesel, overl. Venlo 21-3-1798, volgens opgave oud 50 jaar, dr. van Joannes Wilhelmus Meuter en Hendrina Schreurs « 3-2-1746; zij hertr. Venlo 23-9-1792 met Joannes Jacobs]. Getuigen: Wilhelmus Hendrickx en Joanna Meuters.

DTB-registers St.-Martinusparochie Venlo.

Uit dit huwelijk:

1.       Henrica Joanna Kuppen, ged. Venlo 11-3-1781 (get. Joannes Wilhelmus Meuter en Anna Catharina Coopmans {gehuwd met Petrus Canters}), overl. ald. 21-9-1781, oud 6 maanden.

2.       Jacobus Joannes Cuppen, ged. Venlo 11-9-1782 (get. Joannes Faessen {gehuwd met Gertrudis Kuppen} en Maria Smets {gehuwd met Joannes Wilhelmus Meuter}).

3.       Henrica Joanna Kuppen, ged. Venlo 21-7-1785 (get. Gerardus Rutten en Joanna Elisabetha Meuters {zie huwelijk 3-2-1746}).

4.       Joanna Catharina Cuppen, ged. Venlo 31-3-1787 (get. Petrus Franciscus Canters en Mechtildis Meuters), overl. ald. 2-6-1788 als Catharina Cuppen, oud 14 maanden..

 

15 mei 1780

SWALMEN - Overleden: Maria Margaritha Scrijnwerckers [geb. Swalmen 18-11-1777], dochter van Henricus Scrijnwerckers en Catharina Bloemers.

RHCL Maastricht, DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen (11.01), inv.nr. 126.9.

 

16 mei 1780

KALDENKIRCHEN - Gehuwd: Joannes Schonenburg [ged. Kaldenkirchen 21-4-1756, verm. overl. Belfeld 19-11-1797, zn. van Petrus Schönenburg en Anna Wissels] en Anna Maria op den Orth [Orth, op den Oordt, ged. Kaldenkirchen 5-3-1752, dr. van Reinerus Orth en Gertrudis Thijssen], beiden ged. te Kaldenkirchen. Getuigen: Petrus Anton Thönissen en Antonetta de Rieth.

DTB-registers Kaldenkirchen..

Uit dit huwelijk:

1.       Anna Girtrudis Schönenborren, geb. en ged. Belfeld 30-4-1781 (get. Petrus Schönenborren en Girtrudis Tijssen; dr. van Joannes x Anna Maria op den Ordt).

2.       Renerus Schoenenburgh, geb. en ged. Belfeld 14-8-1783 (get. Henricus op den Oordt en Anna Wissels; zn. van Joannes x Anna Maria op den Oordt).

3.       Joannes Josephus Schoonenburgh, geb. 27-3-1786, ged. Belfeld 28-3-1786 (get. Josephus Gero en Sibilla Schoonenburgh, beiden wnd. te Kaldenkercken, vervangen door Sibilla Bochs, eveneens wnd. te Kaldenkercken; zn. van Joannes x Anna Maria op den Oordt, geb. rond 23.00 uur).

4.       Anna Maria Schoenenenburgh [sic], geb. en ged. Belfeld 20-7-1788 (get. Joannes Wüssels en Mechtildis Stroucken, beiden wnd. te Kaldenkercken; dr. van Joannes x Anna Margaretha op den Oordt, geb. rond 01.00 uur).

5.       Petrus Henricus Schoenenburgh, geb. en ged. Belfeld 8-9-1791 (get. Leonardus op den Oort en Girtrudis Wussels, beiden wnd. te Kaldenkercken; zn. van Joannes x Anna Maria op den Oort, geb. rond 07.30 uur), overl. ald. 1-2-1801 als Henry Schoneborg, oud 9 jaar.

6.       Petrus Mathias Schoenenborgh, geb. en ged. Belfeld 31-7-1794 (get. Mathias Eerkens en Maria Catharina op den Oordt, beiden geb. te Kaldenkercken; zn. van Joannes x Anna Maria op den Oordt), overl. ald. 24-8-1797, oud 3 jaar.

 

29 mei 1780

BELFELD - Gehuwd: Cornelius Mertens [overl. Belfeld 2-8-1785] en Willemina Heijnen [ged. Belfeld 20-8-1740, overl. ald. 13-7-1796, dr. van Henricus Heijnen en Anna Michels « 19-5-1740; wed. van Joannes Derix, geh. Belfeld 27-6-1769, overl. ald. 21-10-1779; zij hertr. Belfeld 1-11-1785 met Christianus Mackenstein]. Getuigen: Joannes Derix en Joanna Derix.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 146.

Uit dit huwelijk:

1.       Anna Maria Mertens, geb. en ged. Belfeld 18-5-1782 (get. Theodorus Mertens vervangen door Jacobus Kessels en Aldegunda op Heijs; dr. van Cornelius x Willemina Heijnen).

 

30 mei 1780

SWALMEN - Overleden: Josephus Bremmers [geb. Swalmen 12-5-1780], zoon van Andreas Bremmers en Gertrudis Paulissen.

RHCL Maastricht, DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen (11.01), inv.nr. 126.9.

 

31 mei 1780

SWALMEN - Overleden: Cornelius Haewinckel [geb. Swalmen 25-1-1754, zn. van Henricus Hawinckels en Maria Daemen « 16-5-1748], ongehuwd.

RHCL Maastricht, DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen (11.01), inv.nr. 126.9.

 

31 mei 1780

SWALMEN - Voogdgeding.

"Vooghtgedingh gehouden tot Swalmen sub die 31 may 1780 naer voorgaende kerkepublicatie tot convocatie der inwoonderen en luyden der bannael clocke. Ende sijn geene clachten voorgebrogt.

Aldus geschiet op dagh, maent en jaer als boven.

Ter ordonnantie van 't gericht

J.H. Dresens, secretaris"

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 96.

 

6 juni 1780

BEESEL - Gehuwd met dispensatie d.d. 5 juni verleend door Philipus Damianus, bisschop van Roermond: Petrus Neeten [Nieten, ged. Beesel 1-5-1746, overl. Baexem 2-2-1804, begr. ald. 4-2-1804, zn. van Petrus Neeten en Catharina Peters « 14-5-1742; wedn. van Gertrudis Bisschops, geh. Bracht (D) 24-8-1775, overl. Beesel 2-5-1780] en Hendrina Tijssen [Thiessen, Tisse, ged. Beesel 10-7-1754, overl. Baexem 2-2-1804, dr. van Mathias Tijssen en wijlen Petronella Willems « 13-6-1747]. Getuigen: Leonard aen geen Eijndt en Mathias Laemers.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 211.

Uit dit huwelijk:

1.       Gertruijdis Neeten, ged. Beesel 23-5-1781 (get. Tijs Tijssen en Agnes Neeten)., verm. jong overleden.

2.       Wilhelmus Neeten, ged. Beesel 25-6-1782 (get. Mathijas Offermans en Elisabetha Naus).

3.       Petronella Neeten, geb. en ged. Beesel 28-3-1785 (get. Goedefridus Tijssen en Cornelia Kessels, beiden wnd. te Besel; geb. 'in Offenbeek'), overl. Hunsel 29-11-1844. Tr. Wessem 9-6-1811 met Gerard Timmermans, waarvan kinderen te Wessem en Grathem.

4.       Mathias Neten, geb. Baexem 17-2-1788, ged. ald. 17-2-1788 (get. Wilhelmus Smolders en Barbara Thijsen).

5.       Andreas Nieten, geb. Baexem 15-2-1792, ged. 15-2-1792 (get.  Theodorus Loven namens Jacobus Sanders en Maria Timmermans), overl. ald. 8-2-1860. Tr. Grathem 9-8-1830 met Elisabeth op Heij.

6.       Maria Catharina Nieten, ged. Baexem 15-6-1795 (get. Lambertus Lensen en Barbara Tijssen), overl. Heythuysen 14-9-1859. Tr. 1) Heythuysen 5-4-1826 met Jan Aben, overl. 20-1-1828; 2) Roggel 28-4-1831 met Coenrard Luijten.

7.       Gertrudis Neten, geb. Baexem 4-4-1799, ged. ald 4-4-1799 (get. Elisabeth Gubbels namens Gertrudis Schreurs en Petronella Tissen; sic). Tr. 1) Baexem 14-5-1819 met Jean Hamans; 2) Grathem 12-11-1823 met Godefrid Verbruggen.

Het gezin woonde mogelijk in het Foekebroek smabers-10/107 in het huis van de erfgenamen Hendrina Neeten en verhuisde ca. 1786 naar Baexen (zie ook 27-3-1788).

 

9 juni 1780

SWALMEN - Overleden: Joannes Huijben [Houben, ged. Neer 17-6-1723, zn. van Matthaeus Huiben en Catharina op den Boel], echtgenoot van Agnetis Verhaegh [geh. Neer 6-11-1755].

RHCL Maastricht, DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen (11.01), inv.nr. 126.9.

 

9 juni 1780

ASSELT - Overleden rond 10.00 uur: Joannes Borgh, echtgenoot van Gertrudis Heijnen [geh. Swalmen 12-5-1772; zij hertr. 11-4-1782 met Petrus Verbongh].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 30 RAL.

 

14 juni 1780

SWALMEN - Overleden: Catharina Thessers [mogelijk ged. Swalmen 16-10-1725 als dr. van Leonardus Tessers en Maria Ramaeckers « 29-8-1709], ongehuwd.

RHCL Maastricht, DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen (11.01), inv.nr. 126.9.

 

26 juni 1780

þ BELFELD - Gehuwd met dispensatie wegens verwantschap in de 3e graad, verleend door de bisschop van Roermond: Adrianus Horstermans [Adriën Hostermans, ged. Lottum-Grubbenvorst 10-11-1751, overl. Belfeld 14-8-1808, oud 56 jaar, zn. van Gijsbertus Hostermans en Gertrudis Grubben « Grubbenvorst 25-11-1750] en Willemina Heijnen [Guilielmine, ged. Belfeld 29-12-1755, overl. ald. 29-8-1808, oud 52 jaar, dr. van Petrus Heijnen en Helena Gerets « 11-11-1744], laatstgenoemde met toestemming van haar moeder, weduwe. Getuigen: Joannes Heijnen en Helehna Horstermans.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 146.

Voor naamgenoot van de bruidegom vgl. 28-10-1778 resp. 8-7-1783.

Uit dit huwelijk:

1.       Girtrudis Horstermans, geb. en ged. Belfeld 23-10-1781 (get. Gisbertus Horstermans vervangen door Jacobus Kessels en Helehna Gerets; dr. van Adrianus x Willemina Heijnen), ongehuwd overl. ald. 11-12-1800, oud 19 jaar.

2.       Petrus Horstermans, geb. en ged. Belfeld 31-3-1784 (get. Petrus Dreessen en Petronilla Steegh vervangen door Helehna Geredts; zn. van Adrianus x Willemina Heijnen), overl. ald. 25-6-1821. Tr. Kessel 27-4-1819 met Petronella Mertens.

3.       Joanna Horstermans, geb. 10-5-1787, ged. Belfeld 11-5-1787 (get. Joannes Heijnen en Girtrudis Horstermans wnd. te Gribbenvorst vervangen door Sophia Gerets; dr. van Adrianus, ged. te Lottum x Willemina Heijnen, geb. rond 23.00 uur), overl. ald. 9-8-1814. Tr. Belfeld 26-6-1809 met Godefridus Kessels.

4.       Ida Horstermans, geb. en ged. Belfeld 28-4-1790 (get. Franciscus Horstermans wnd. te ...na, vervangen door Jacobus Kessels, en Anna Maria Busscheler; dr. van Adrianus, ged. te Gribbenvoorst x Willemina Heijnen, geb. rond 14.00 uur), overl. Grubbenvorst 25-4-1822. Tr. Belfeld 21-10-1813 met Jean Guillaume Coenen.

Voor het huis, sectie A 564, zie 27-4-1819 en verkoop 28-12-1829.

 

9 juli 1780

ASSELT - Overleden rond 23.00 uur: Catharina Hendricks [verm. ged. Asselt 6-4-1711 als dr. van Conrardus Hendrix en Catharina Tulmes], weduwe van Mathias Evers [begr. Asselt 30-1-1767].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 30 RAL.

 

11 juli 1780

BEESEL - Gehuwd met dispensatie in drie roepen d.d. 10 juli, verleend door de dekaan: Rut Rutten [overl. Beesel 7-5-1792; wedn. van Margaretha Nijssen, geh. Beesel 6-11-1737, overl. ald. ..-11-1779] en Joanna Dorssers [ged. Beesel 17-8-1740, overl. ald. 3-1-1790, dr. van Wilhelmus Dorssers en Joanna Lenaerts « 24-11-1734]. Getuigen: Jacobus Rutten en Leonardus Hinsen.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 211.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel; zie testament Rut Rutten d.d. 10-8-1781.

 

11 juli 1780

actum Ruremonde

SWALMEN - Verpanding landerijen.

De echtelieden Joannes Koorens [Hoorens?] en Maria Petronella van Uffelt bekennen dat zij een bedrag van 100 pattacons tegen een jaarlijkse rente van 4% eerstmaal te betalen op 11 juli 1781 en met een opzegtermijn van drie maanden hebben opgenomen van de eerwaarde heer N. Thomassen, met als onderpand:

-   hun aandeel in 1 bunder akkerland onder Leuwen gelegen, half toebehorend aan de erfgenamen van wijlen N. Denken en de andere helft aan Elisabeth Crans, waarvan de constituanten mede erfgenamen zijn;

-   1 morgen land onder Ruremonde gelegen, toebehorend half als boven;

-   en 1 morgen land onder Swalmen gelegen, enkel toebehorend aan de constituanten als erfgenamen van wijlen Elisabeth Crans.

Tevens machtigen zijn toonder tot de gerechtelijke verpanding.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 25 fol. 68-69. Voor gerechtelijke verpanding zie 16-8-1781.

 

12 juli 1780

TEGELEN ‑ Joannes Ramaeckers als gevolmachtigde van Anna Elisabeth Louisa van Glasenap geboren Van Hundt en haar schoonzoon Van Calcum genaamd Lohausen, verkoopt een gedeelte van de jacht behorende tot het huis Holtmeulen aan Anthoin Joseph van Wevelinckhoven, direkteur generaal van de posterijen van de Oostenrijkse Nederlanden.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 230, geen fol.nr. Zie 24-5-1773.

 

19 juli 1780

BELFELD - Overleden: Joannes Stroucken [ged. Belfeld 15-3-1779], zn. van Godefridus Stroucken en Elisabeht Bisschops.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 203.

 

21 juli 1780

VENLO / BELFELD - Proces door de advocaat De Chastillon tegen de landschrijver Van der Leeuw inzake een proces eerder gevoerd tegen de weduwe van Leonard Peters, inwoonster van Belfelt. Het Hof stelt de kosten vast op 23 gulden 14 stuiver Brabants.

Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 610, verfilming 172/232. Eerdere gegevens over deze zaak lijken te ontbreken in dit inventarisnummer.

 

21 juli 1780

VENLO / BEESEL - Voogdij.

Proces door de advocaat De Chastillon tegen de landschrijver Van der Leeuw inzake een proces eerder (zie 16 maart 1780) gevoerd tegen Peter de Loo en Matthijs Laamers als gerechtelijke voogden van de imbecile Hubert Laamers wonend te Besel. Het Hof stelt de kosten vast op 260 gulden 17 stuiver 9 denier Brabants.

Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 610, verfilming 172/232.

Voor dit proces zie ook Loe Giesen, ‘Den imbecillen Houbert Lamers’, geestelijke gezondheidszorg in de 18e eeuw. In: Maas- en Swalmdal, Jaarboek 27 (2007), blz. 121-131.

 

2 augustus 1780

BEESEL-LEEUWEN - Verzoek tot vrijstelling van belasting na een brand op de Wilde Hoeve.

“Ontfangen een missive van den Raad van Staate, geschreven alhier in den Hage den 31 der voorleeden maand, houdende, in gevolge en tot voldoeninge van haar Hoog Mog. resolutie van den 18 april laatstleeden, der selver advis op de requeste aan haar Hoog Mog. gepresenteert door Carel Aegidius Hendriks en Maria Anna Galliot, echte lieden, burgers en inwoonders der stad Ruremonde, houdende, dat op den 20 july 1779 door het onweder was afgebrand haar bouwhof, gelegen onder Beesel, Ampte van Montfort, met eenige beestialen, meubilen en bouwgereedschappen; versoekende derhalven, dat haar Hoog Mog. aan haar eenige jaren remissie van schattingen gelieven te verleenen.

Waar op gedelibereert zynde, is goed gevonden en verstaan, dat in het versoek gedaan by de requeste in de voorsz missive gemeld, niet kan worden getreeden, en word het selve dienvolgende afgeweesen.”

Nationaal Archief, Resoluties van de Staten-Generaal, inv.nr. 3835, blz. 629.

 

6 augustus 1780

SWALMEN - Overleden: Joannes Josephus Cox, pastoor van Swalmen, 'et a successore T.A. Hennen pastore continuatus'.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 3 RAL.

Hij hield het doopregister bij vanaf april 1774.

 

6 augustus 1780

SWALMEN - Overleden: eerwaarde heer Joannes Josephus Cox, pastoor te Asselt en Swalmen. Begraven in de kerk.

RHCL Maastricht, DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen (11.01), inv.nr. 126.9.

 

9 augustus 1780

SWALMEN - Overleden: Maria Jansen [Janssen, Janssens, ged. Swalmen 30-4-1711, dr. van Theodorus Jansen en Maria Burskens], echtgenote van Joannes Coonen [geh. Swalmen 16-1-1749].

RHCL Maastricht, DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen (11.01), inv.nr. 126.9.

 

14 augustus 1780

SWALMEN - Overleden: Christina Roher uit de parochie Lobberich, echtgenote van Theodorus Bosch [hij hertr. mogelijk Swalmen 15-11-1792 met Cornelia Blomers].

RHCL Maastricht, DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen (11.01), inv.nr. 126.9.

 

19 augustus 1780

ASSELT - Overleden rond 02.00: Maria Wijnen [geb. Asselt 21-7-1780], oud 1 maand, dochter van Petrus Wijnen [en Margaretha Heijnen].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 30 RAL.

 

22 augustus 1780

BEESEL - Gehuwd: Gerardus Jansen [ged. Born (D) 21-6-1751, overl. Baarlo 9-3-1842, oud 90 jaar, zn. van Willem Janssen en Anna Hendrichs « Tegelen 12-4-1750] en Petronella Driessen [Dreessen, Drissen, ged. Belfeld 21-11-1755, overl. Baarlo 24-4-1837, oud 81 jaar, dr. van wijlen Leonardus Driessen en Catharina Heijnen « 23-5-1751]. Getuigen: Petrus Jansen en Petrus Driessen.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 211.

Uit dit huwelijk (o.a. tweeling):

1.       Anna Catharina Jansen, ged. Beesel 10-7-1781 (get. Wilhelmus Jansen en Catharina Heijnen), overl. Baarlo 5-3-1847. Tr. Maasbree 1-5-1808 met Mathias Hoefnagels.

2.       Mechtildis Jansen, ged. Beesel 15-1-1783 (get. Conrardus Jansen voor Jacobus Trines en Wilhelmina Gerits), over. Baarlo 2-1-1828. Tr. Maasbree 28-12-1816 met met Joannes Aloysius Timmermans.

3.       Anna Gertruijdis Jansen, ged. Beesel 16-11-1784 (get. Petrus Jansen voor Henricus Jansen en Joanna Drissen).

4.       Anna Maria Catharina Jansen, geb. en ged. Beesel 10-1-1787 (nooddoop door vroedvrouw Joanna Snijders; get. Conrardus Jansen wnd. te Besel en Agnes Heldens wnd. te Besel voor Catharina Beerten wnd. te Lutterbracht; geb. 'in castro'), overl. ald. 17-1-1787.

5.       Leonardus Jansen, geb. en ged. Beesel 10-1-1787 (nooddoop door vroedvrouw Joanna Snijders; get. Conrardus Jansen wnd. te Besel voor Petrus Drissen wnd. te Lutterbracht en Agnes Heldens wnd. te Besel), overl. ald. 10-1-1787.

6.       Joannes Jansen, geb. en ged. Beesel 30-4-1788 (get. Petrus Jansen en Mechteldis Trines, beiden wnd. te Besel; geb. 'in castro'), overl. ald. 20-6-1788.

7.       Wilhelmina Jansen, geb. en ged. Beesel 15-7-1789 (nooddoop door vroedvrouw Joanna Snijders; geen doop in kerk; geb. 'in castro'), overl. ald. 15-7-1789.

8.       Petrus Paulus Janssen, ged. Baarlo 28-6-1790 (get. Wilhelmus van Dijck en Agnes Meuter), overl. Baarlo 23-11-1809, volgens aangifte oud 20 jaar.

9.       Agnes Janssen, ged. Baarlo 28-4-1793 (get. Mathias Janssen en Joannes Trijnen). Tr. Maasbree 22-5-1817 met Franciscus Jacobus Timmermans.

10.    Wilhelmus Janssen, geb. Baarlo 22-3-1795, ged. ald. 23-3-1795 (get. Wilhelmus Heldens en Wilhelmina Huijskens voor Ann Catharina der Borten), overl. Baarlo 16-8-1856. Tr. Maasbree 20-11-1824 met Anna Maria Geusen.

11.    Antonius Janssen, geb. Baarlo 17-1-1799 (get. Conradus Janssen voor Franciscus Trines en Anna Gertrudis Dreessen).

Grades Janssen en Petronella Driessen verkochten op 26-5-1790 een huis met landerijen te Belfeld-Geloo en landerijen onder Beesel.

 

30 augustus 1780

SWALMEN - Overleden: Henricus Kessels [ged. Swalmen 26-11-1735, zn. van Matthias Kessels en Cornelia Schoolmeesters], echtgenoot van Hendrina Deders [geh. Swalmen 7-7-1768].

RHCL Maastricht, DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen (11.01), inv.nr. 126.9.

 

4 september 1780

SWALMEN - Overleden: Mathias Heuvelmans, echtgenoot van Aldegondis Heuts [geh. Swalmen 23-8-1772; zij hertr. Swalmen 8-5-1783 met Joannes Tilmans].

RHCL Maastricht, DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen (11.01), inv.nr. 126.9.

 

11 september 1780

BEESEL - Overleden: Gertruijdis Meerts, echtgenoot van Gerardus Peters [geh. ... vóór 26-10-1743, overl. Beesel 31-10-1783].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 242.

 

14 september 1780

SWALMEN - Overleden: Joannes Beeck [verm. ged. Swalmen 10-12-1741 als zn. van Wilhelmus Beeck en wijlen Elisabeth Paulissen; wedn. van Christina Janssen, geh. Swalmen 19-5-1762, overl. ald. 30-1-1772], echtgenoot van Megtheldis Bollen [geh. Swalmen 28-5-1772].

RHCL Maastricht, DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen (11.01), inv.nr. 126.9.

 

20 september 1780

SWALMEN - Overleden: Angelus van Vlodrop [geb. Swalmen 25-8-1780], zoon van Joannes van Vlodrop en Maria Hermans.

RHCL Maastricht, DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen (11.01), inv.nr. 126.9.

 

26 september 1780

SWALMEN - Overdracht huis en hof in het Keutelstraatje gelegen.

Ten overstaan van Joannes Bernardus Chanoine, licentiaat in de beide rechten, schepen van het Hoofdgerecht te Ruremonde en scholtis van de heerlijkheden Swalmen en Asselt, Cornelis van Keeken en Johannes Mevissen, schepenen aldaar, dragen Maria Custers, bijgestaan door haar meerderjarige zoon Hendrick Geraets, Niest Custers met toestemming van zijn minderjarige kinderen, en Elisabeth Tessers bijgestaan door Hendrick Pijpers als haar daartoe gekozen voogd, hun huis en hof in het Keutelstraetie gelegen tussen Willem Janissen en het Keutelstraetie, met de korte zijden grenzend aan Jan Huijben en de openbare Kerkenpaet, voor een bedrag van 36 pattacons over aan de echtelieden Geurt Meerts en Anna Custers, kosten van overdracht, lijcop en armengeld ten laste van de aankopers. De verkopers machtigen toonder tot de gerechtelijke overdracht. De bode J.L. Corens legt namens de verkopers de eed af dat deze overdracht niet is geschied ten profijte van enige dode hand.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 25 fol. 21-22.

 

15 oktober 1780

SWALMEN - Gehuwd: Leonardus Spee [Spe, geb. Neer 23-9-1755, daghuurder 1785-1792, koeherder 1793, akkerman 1796, overl. Swalmen-Boukoul 8-5-1807, oud 51 jaar, zn. van Leonardus Spee en Mechtildis van Roye, Roij « Neer 9-7-1749], geb. te Neer en wnd. te Swalmen, en Maria Joosten [ged. Swalmen 13-5-1757, overl. ald. 14-2-1817, oud 59 jaar, dr. van Christianus Joosten en Elisabetha Gubbels « 1-5-1749], geb. en wnd. te Swalmen. Getuigen: Bartholomaeus Spee en Meghtildis Joosten, beiden wnd. te Swalmen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 11 RAL.

Uit dit huwelijk:

1.       Mechtildis Spe, geb. en ged. Asselt 7-7-1781 (get. Bartholomeus Spe en Elisabetha Gubbels), overl. ald. 4-10-1781, oud 3 maanden.

2.       Joannes Spee, geb. en ged. Asselt 9-8-1782 (get. Peter Joosten uit Asselt en Joanna Spee wnd. te Neer), overl. Swalmen 1-4-1784, oud 1½ jaar.

3.       Mechtildis Spee, geb. Swalmen 22-3-1785, ged. 23-3-1785 (get. Robertus Pijpers namens Henricus Spee wnd. te Echt en Catharina Joosten wnd. te Asselt), overl. Beesel 7-12-1849. Tr. Beesel 5-10-1810 met Henricus Nissen.

4.       Joanna Spee, geb. en ged. Asselt 3-6-1787 (get. Henricus Maessen namens Joannes Geraerts wnd. te Neer en Mechtildis Joosten wnd. te Maesniel), overl. Belfeld 3-12-1838. Tr. 1) Maasniel 26-2-1810 met Regnier Francois Lintjens; 2) … met Gerardus Hendriks.

5.       Anna Gertrudis Spee, geb. en ged. Asselt 13-3-1790 (get. Paulus Maessen, daghuurder, en Gertrudis Joosten, beiden wnd. te Asselt; 'den vader absent').

6.       Leonardus Spee, geb. en ged. Swalmen 28-10-1792 (get. Jacobus Joosten wnd. te Swalmen en Maria Catharina Visscher wnd. te Rurmunde), overl. ald. 10-2-1794.

7.       Eleonora Spee, geb. en ged. Swalmen 12-2-1795 (get. Joannes van Dael namens Henricus Maessen en Gertrudis Joosten namens Gertrudis Mevissen, beiden wnd. te Swalmen, 'den vader absent'), overl. Beesel 8-10-1850. Tr. Beesel 16-8-1820 met Leonardus Reijnders.

Lendert Spee wordt op 28-5-1793 vermeld als koeherder voor het Dorp. Het gezin woonde bij de volkstelling 1796 op de Boukoul met 3 kinderen jonger dan 12 jaar.

 

15 oktober 1780

SWALMEN - Gehuwd: Henricus Theelen [geb. Swalmen 15-3-1752, akkerman 1783-1786, daghuurder 1788-1791, zn. van Henricus Theelen en Catharina Houx « 4-6-1750], geb. en wnd. te Swalmen, en Joanna Hermans [Anna], geb. te Maesniel en wnd. te Swalmen. Getuigen: Petrus Theelen en Maria Hermans, beiden wnd. te Swalmen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 11 RAL.

Uit dit huwelijk:

1.       Henricus Theelen, geb. Swalmen 28-11-1780, ged. 29-11-1780 (get. Joannes Hermans en Catharina Hoex, beiden wnd. te Swalmen), bij de volkstelling 1796 inwonend op de Baxhof (Jaarboek 16 blz. 79), overl. Tegelen 5-12-1857. Tr. Tegelen 24-4-1816 (RK) met Ida Peeters.

2.       zoontje NN, geb., ged. (nooddoop door de vroedvrouw) en overl. Swalmen 27-10-1782 (niet vermeld in doopregister).

3.       Jacobus Theelen, geb. Swalmen 28-11-1783, ged. 29-11-1783 (get. Petrus Theelen wnd. te Rurmunde en Helena Bremmers wnd. te Maesniel), overl. Maasniel 6-1-1852. Tr. Maasniel 9-7-1814 met Marie Ide Slijpen.

4.       Petrus Theelen, geb. Swalmen 15-2-1786, ged. 16-2-1786 (get. Joannes Schroots wnd. te Swalmen en Maria Hermans wnd. te Rurmunde).

5.       Gertrudis Theelen, geb. en ged. Swalmen 4-10-1788 (get. Joannes van Vlorop en Catharina Segers, beiden wnd. te Swalmen, 'den vader absent'), overl. ald. 31-5-1796.

6.       Wilhelmus Theelen, geb. Swalmen 14-12-1791, ged. 15-12-1791 (get. Joannes van Dael namens Joannes Theelen en Margaretha Hermans, beiden wnd. te Swalmen, 'den vader absent').

7.       Joannes Theelen, geb. Swalmen 1-3-1796, ged. 2-3-1796 (get. Petrus Mathias Hermans wnd. te Maesniel en Catharina Deckers namens Sibilla Simons wnd. te Swalmen, 'den vader absent'), overl. ald. 25-5-1796.

Hendrick Theelen en Johanna Hermans verpandden op 31-7-1788 de helft van huis en hof op de Boukoul (smabers-2/114).

 

15 oktober 1780

MAASNIEL - Gehuwd: Mathias Laemers uit Swalmen en Cornelia Geisbers [Giesbers, geb. Maasniel …, overl. ald. 2-2-1805, oud 61 jaar] uit Maesniel. Getuigen: Joannes Geisbers uit Maesniel en Gertrudis Geisbers uit Maesniel.

DTB-registers St.-Laurentiusparochie Maasniel.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.       Mathijs Lamers, geb. Maasniel 24-11-1780, overl. Maasbracht 5-10-1856, oud 74 jaar. Tr. Maasniel 20-11-1814 met Anna Maria Sleuters.

2.       Theodorus Lamers, geb. Maasniel 9-10-1783, overl. ald. 13-11-1862. Tr. Maasniel 15-4-185 met Christina Smeets.

3.       Christina Lamers, geb. Maasniel 29-1-1807, overl. ald. 10-1-1866. Tr. Maasniel 15-10-1807 met Mathieu van Cruchten.

 

z.d. vóór 16 oktober 1780

BEESEL - Verzoekschrift inzake het onderhoud van de geestelijk gestoorde Hubert Lamers.

"Aen den eersaemen gerichte van Besel en Belfeldt

Geven mit alle eerbied te kennen Jacob Bongers als aengestelde curateur over den uytsinnighen Hubert Lamers ende desselfs goederen dat het daer mede alsoo gelegen is dat den voorss. Hubert Lamers waerscheynelijck wel van sinnen altoost sal blijven beroeft ende ofte het oock al mogte gebeuren dat den selven het eene ofte het andere moment tot eenige kennisse mogte wederkeeren, sult edocht van geenen duyr wesen sal, ende het der halven het beste ende dienelijckste waeren, dat men den gemeldte Hubert Lamers bij de Eermijten liete verblijven, tot tijd ende wijlen men mochte sien wat uytslaeg sijne siekte dede nemen, ende geconsidereert de omstandigheden van saeke, ende dat niet als schaede sal wesen soo voor den ongeluckigen Hubert Lamers, als dessens onmundighe kinderen wanneer sijne huyshoudinge in weesen mogte blijven, soo vermeint den suppliante q.q. en verdere vrinden veel beter en profijtelijcker te wesen, dat dito huyshoudinge wierden opgeheven, de onmundige ter costen besteedt, de meubilien en gereede verkocht ende den hoff ende huys mit landerijen verpachtende dat de penningen van't eene ende andere te provenieeren tot mit en sustentate [sic; lees: tot nut en sustinatie] van gemeldte Hubert Lamers ende sijne onmundige wierden geemployeert doch terwijlen den suppliante q.q. tot dit eene nochte andere sonder behoorlijcke authorisatie en permissie van desen eersaemen gerichte niet mogen aengaen, keert sig derhalven tot den selven,

Seer gedienstelijck versoekende ten eynde aen hem mag worden gepermitteert dan voorss. Hubert Lamers te besteeden bij de Ermijten tot Beek mitsgaeders de onmundige anderwaerts in de costen te doen, de huyshoudinge op te breeken, de gereede mobilien en effecten te vercoopen en huys, hoff, landerijen te verpachten ende uyt het provenue van eene en anderen den uytsinnighen Hubert Lamers en onmundige te sustenteeren,

het welck is doende

[w.g.]

Jacob Bongers eyghen handt

[handmerk: drietand] merck schrijvens onervaeren"

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 34.

 

16 oktober 1780

BEESEL - Overeenkomst inzake het onderhoud van de geestelijk gestoorde Hubert Lamers.

"Aen den eersaemen gerichte van Besel en Belfelt

Geven wij ondergess. momboirs van den simpelen Huijbert Lambers en sijne kinderen te kennen dat wij niet langer in staet zijn om uyt de jaerlijckxe revenu te konnen betaelen den cost, dranck en andersints noodig is om voor den bovengemelte Huijbert Lamers die tegenswoordig in den cost is bij de Ermiten tot Beek en s'jaers daer voor den cost en dranck moeten betaelen eene somme van vijfftigh pattacons deser munte, soo datter aen de de revenu weynig zal over zijn voor die dry onmundige kinderen,

Alsoo is aen ons ondergess. voorgesteld door Jacob Bongers zijnde den swaeger van Huijbert Lamers dat hij sig wilt verbinden zijn leven lanck om den meergemelte Huijbert te onderhouden in cost en dranck s'jaers voor dertig pattacons, mits dese conditie dat wij ondergess. momboirs op de eyghen erven van Huijbert Lamers en uyt zijne revenue sullen opbouwen een wooning alleenig maer bestaende in een kamer, alwaer den simpelen Huijbert in verblijven zal,

Soo ist dat wij ons keeren naer desen eersaemen gerichte om alhier op te willen reguleeren en ordonneeren ten profeyte soo van den simpele Huijbert Lamers en zijne dry onmundige kinderen, het welk is doende

[w.g.]

Hendrick Slousen

Joansen [sic] Hinsen

Dit is het hand [drietand] merck van Jacob Bongers

T'gericht gesien dese ende reypelijck gelet op alle inconvenienten die hier bij dit toestaan soude konnen voorkomen, verclaart dat dit gevraagde wel word gepermitteert ende toegelaeten, mits conditie nogtans voor eerst dat de momboirs wel sullen sorgen dat het te maecken kaamerke sal moeten worden getimmert op den grond van den imbecillen Houbert Lamers off sijne kinderen, verders dat het selve soodaanig sal moeten wesen voorsien dat soo voor den imbecillen als voor het dorp geen vrees van uytbreeken en kan ontstaan ende ongelukken daer uyt komen, soo dat om sulckx voor te komen soo sullen de momboirs het gericht versoeken om het kaamerken als het selve gemaakt en getimmert sal sijn te komen visiteeren en goedkeuren, hetwelcke het gericht buyten kosten van de imbecillen tot best der gemeente gratis sal doen, al nog sal desen accoord met Jacob Bongerts maar plaatse grijpen tot den tijdt toe dat een der kinderen van den imbecillen Houbert Lamers tot staat gekomen sijnde sijn vader selfs soude willen onderhouden ende voorsien, immers ende alsoo dat tot daar aan de momboirs wel ende expresselijck word bevoolen te sorgen dat alles tot best ende volgens haaren eed ende  plicht met het grootste menagement word ingericht ende beobacht, datum in den gerichte den 16 8ber 1780.

[w.g.]

P. Meuter

voor desen staet betaelt aent gericht 6 guld 14 stuyver voor copi 1 gulden

actum Besel den 16 october 1780

[w.g.]

P. Meuter"

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 34.

 

18 oktober 1780

BEESEL - Overleden: Henricus Hendrickx, echtgenoot van Cornelia Kessels [geh. Beesel 3-2-1769, overl. ald. 12-4-1790; zij hertr. Beesel 10-1-1781 met Antonius Neeten].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 242.

Dag slecht leesbaar en onder voorbehoud.

 

18 oktober 1780

SWALMEN - Openbare verkoop van huis en hof op Nopperboomgaard gelegen, met naasting.

Voorwaarden waaronder op verzoek van

-   Joannes Smeets, zich mede sterk makend voor zijn vrouw Johanna Snijders;

-   Joannes Dorpmans, met schriftelijke toestemming van zijn vrouw Catharina Smeets;

-   en krachtens afstand van vruchtgebruik door en met toestemming van Frans Hendrik Smeets, hun vader respektievelijk schoonvader,

na voorgaande kerkpublicatie, ten overstaan van de scholtis J.B. Chanoine, de schepenen C. van Keeken en J. Verheggen en secretaris J.H. Dresens zal worden overgegaan tot de openbare verkoop van:

-   huis en hof op Nopperboomgaert gelegen tussen de erfgenamen Peter Peters en de erfgenamen Hendrick Getzel, groot ongeveer 1 vierdel morgen, belast met 3 schelling 7 stuiver Roermonds ten behoeve van de armen aldaar en met jaarlijks 3/4 greve aan de Gereserveerde Domeinen [in de marge: 'Pauvres'];

-   ongeveer 1 vierdel akkerland aldaar tussen de erfgenamen Hendrick Getzel en de weduwe Willem Custers, met de korte zijde grenzend aan het Neerstraetie en de erven van de weduwe Willem Custers, belast met jaarlijks 7 kop haver aan het adellijk huis Hillenraedt;

-   ongeveer 3 vierdel akkerland op de Moolencamp gelegen tussen de weduwe Joost Hoexs en het voetpad langs de Heijcamp, met de korte zijden grenzend aan de weduwe Hendrick Gravers en de Cropperstraet, belast met een erfpacht van 3 kop rogge aan de armen aldaar en met 4 schobben vruchten aan de kosterij van Swalmen;

-   ongeveer 1 vierdel akkerland aan de Smeeler gelegen tussen Willem de Veth en Peter Peters;

-   ongeveer 1 vierdel broek houtgewas in het Irs gelegen tussen Cornelis van Keeken en Dirck Neelen, met een korte zijde grenzend aan de Swalm;

-   ongeveer 1 vierdel akkerland op het Houterevelt gelegen met beide zijden tussen Dirck Neelen;

-   ongeveer ½ vierdel op de Heijtweg gelegen tussen de erfgenamen van mevrouw Thissen en Godefridus Crijnen, met de korte zijden grenzend aan Cornelis van Keeken en de Heijdtwegh.

De voorwaarden zijn als volgt:

-   de erven zullen worden verkocht met de stokkenslag, waarbij de verkopers en aankopers moeten verklaren dat deze verkoop niet gebeurt ten behoeve van enige dode hand;

-   de aankopers zullen de koopsom, te voldoen in goede gouden en zilveren munt zoals gangbaar binnen de stad Ruremonde, binnen zes weken voldoen in handen van de secretaris op straffe van parate executie;

-   de aankoper zal voldoende borg stellen;

-   de landerijen kunnen met St.-Andries door de aankopers worden aanvaard;

-   de kosten van deze verkoop, overdracht, lijcop, armengeld, registratie, publicatie en verdere korten zijn ten laste van de aankopers en zullen tussen heden en 25 oktober 1780 worden betaald;

-   de verkopers machtigen eenieder tot de gerechtelijke overdracht.

Het eerste, tweede, derde en vierde perceel is 'te perck gestelt' en voor een bedrag van 6 pattacons 4 schelling verbleven aan Gerardus Cnoops als laatste hoger, het vijfde, zesde en zevende perceel zijn eveneens verbleven aan Gerardus Cnoops voor een bedrag van 2 pattacons.

-             Met volmacht (z.d.) door Catrin Smijts aan haar man Jan Dorpmans.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 25 fol. 23-25. Voor herkomst goederen zie gezin 29-8-1731. Voor akte van naasting zie 24-10-1780.

 

20 oktober 1780

SWALMEN - Overleden: Conrardus Willems [mogelijk zn. van Gerardus Willems en Jacomina Naus], echtgenoot van Gertrudis Clumpkens [geh. Swalmen 30-10-1766].

RHCL Maastricht, DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen (11.01), inv.nr. 126.9.

 

21 oktober 1780

BEESEL - Overleden: Margarita Laemers, weduwe.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 242.

Dag slecht leesbaar en onder voorbehoud.

 

23 oktober 1780

actum Besel

BEESEL - Verkoop akkerland.

Simon Joosten verkoopt ongeveer 1 morgen akkerland in het Kerckveldt gelegen tussen het Weijclooster en Peter Luttels, met de korte zijden grenzend aan Lins Dirx en de weg aan de Berghe, voor een bedrag van 36 pattacons en 12 el vlasdoek ('vlaessen doeck') à 2 schilling per el aan de echtelieden Joannes Vosbeeck en Catharina Schoenmaeckers, alle kosten ten laste van de aankopers, en machtigt toonder tot de gerechtelijke overdracht.

Getuige: P. Meuter.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 39 fol. 61vs. Voor overdracht zie 30-10-1780.

 

23 oktober 1780

BEESEL - Overleden: Margarita Laemers, echtgenote van Petrus de Loij [geh. Tegelen 23-4-1747, overl. Beesel 27-10-1780].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 242.

Dag slecht leesbaar en onder voorbehoud.

 

23 oktober 1780

ROERMOND - Gehuwd: Henricus Bauer [Baur, geb. Mayen (D) bij Koblenz 19-2-1752, meester-beeldsnijder (1780), meester-beeldhouwer (1792, overl. …; hij hertr. Roermond 23-6-1793 met Gertrudis Scheres] en Sibilla Compans [geb. Bracht, begr. Roermond 1-12-1792]. Getuigen: Hermanus Tophoven / Joannes Wolters, beiden uit Bracht, Maria Elisabeth Compans uit Bracht / Anna Maria Cranen uit Roermond.

DTB-klappers Roermond.

Uit dit huwelijk:

1.       Anna Sibila Baur, geb. 9-10-1781, ged. Roermond 10-10-1781 (get. Joannes Reinerus Verschuren en Anna Berchmans uit Mulbracht vervangen door Joanna Sibilla Wolters).

2.       Joannes Henricus Baur, geb. 27-1-1784, ged. Roermond 28-2-1784 (get. Joannes Arnoldus Compans en Maria Elisabeth Lemmens, beiden te Roermond), schrijnwerker (1811), overl. ald. 17-3-1863. Tr. 1) Roermond 5-5-1811 met Anna Elisabeth Josepha Mertens uit Heinsberg ; tr. 2) Roermond 4-4-1842 met Sibilla Tellers uit Maasniel, overl. Roermond 3-2-1888.

3.       Maria Catharina Baur, geb. 12-7-1786, ged. Roermond 13-7-1786 (get. Martinus Rietjens en Maria Catharina Joengen, beiden te Roermond), ongehuwd overl. ald. 9-8-1859.

4.       Herman Joseph Baur, geb. Roermond 9-7-1788, schrijnwerker (1811), overl. ald. 21-6-1830. Tr. Roermond 20-10-1811 met Agnes Bonquoer (ook: Bancour, Boncour).

5.       Anna Elisabeth Baur, ged. Roermond 17-7-1790 (get. Joannes Baptista Smits en Anna Elisabeth van den Bock).

Henricus Baur was rond 1790 verantwoordelijk voor de kunstcollectie van bisschop Damianus van Hoensbroeck die op kasteel Hillenraad woonde. Hij was naast beeldhouwer en schilder ook o.a. ivoorsnijder. Zo maakte hij in 1791 een miniatuurportret in ivoor van Guilielmus Josephus Luytgens, kanselier van het Hof van Gelre.

 

24 oktober 1780

SWALMEN - Naasting van huis en hof op de Nopperboomgaard gelegen.

Ten overstaan van laat‑ en allodiaalscholtis en gezamenlijke schepenen van Swalmen en Asselt beschudden Dirck Clumpkens en zijn vrouw Catharina Bremmers de landerijen die op 18 oktober 1780 bij openbare verkoop door de erfgenamen van Frans Hendrick Smeets waren verbleven aan Gerardus Cnoops, 'daertoe overleggende goudt ende silver'. Dit beschut is vervolgens door Gerardus Cnoops aanvaard. De bode J.L. Corens wordt namens de erfgenamen Smeets onterfd.

-             Met aantekening (z.d.) door secretaris J.H. Dresens dat hij een bedrag van 8 pattacons 4 schelling zijnde de koopsom heeft ontvangen van Dirck Clumpkens en Catharina Bremmers.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 25 fol. 25-26.

 

26 oktober 1780

þ BAARLO - Gehuwd: Wilhelmus Snijders ['ex Besel', ged. Beesel 5-8-1732, overl. ald. 1-1-1801, oud 67 jaar, zn. van Martinus Snijders en Anna Reuvers, beiden overl. « 24-6-1726; wedn. van Elisabetha Janssen, geh. Blerick 8-5-1771, overl. Baarlo 21-6-1777], weduwnaar, en Gertrudis Clercken [ged. Baarlo 24-9-1750, overl. ald. 18-12-1793, oud 43 jaar, dr. van Petrus Klercken en Maria Bongers « Blerick 16-4-1739]. Getuigen: Simon Bongaerts en Margaritha Coopmans.

DTB-registers St.-Petrusparochie Baarlo.

Uit dit huwelijk:

1.       Elisabetha Snijders, geb. en ged. Baarlo 15-12-1781 (get. Mathias Janssen voor Joannes Smeets en Helena Bouten {gehuwd met Mathias Clercken}), overl. Maasbree 30-4-1814, oud 32 jaar. Tr. Maasbree 2-11-1806 met Henry Peeters.

2.       Martinus Snijders, geb. Baarlo 1-10-1784, ged. ald. 2-10-1784 (get. Andreas Clercken en Petronilla Zeetsen voor Maria Clercken), overl. ald. 5-2-1790, oud 5 jaar.

3.       Petrus Snijders, geb. en ged. Baarlo 14-4-1787 (get. Mathias Janssen voor Arnoldus Lucassen en Anna Maria Verbraemhorst), overl. ald. 5-10-1794, oud 7 jaar.

 

26 oktober 1780

BEESEL EN BELFELD - Verzoek om P.J. Herckenrath aan te stellen als geneesheer, met gelden uit de onraadspenningen.

“Is gehoort het rapport van de heeren Van Spaan, en andere haar Hoog Mog. gedeputeerden tot de saaken van het Overquartier van Gelderland, hebbende, in gevolge en ter voldoeninge aan haar Hoog Mog. Resolutie commissoriaal van den 29 november 1779, met en nevens eenige heeren gecommitteerden uit den Raad van Staate, geëxamineert een missive van den Hove geordonneert in het Overquartier van Gelderland, geschreven te Venlo den 26 daar te voren, houdende, dat nodig hadden gevonden haar Hoog Mog. te informeeren, dat nu twee maanden geleeden in den Ampte van Montfort en verder onder hun ressort sig geopenbaart hadden epidemique siektens, te weeten de roode loop en de rotkoortsen.

Dat zy, soo dra de grasseeringe van de selve door publicque geregten, (aangesien niemand der respective regenten of de officieren der gemeentens goedgevonden hadden hun of hunnen raad en momboir daarvan te adverteeren) tot hunne kennisse gekoomen was, direct een bequaam geneesmeester hadden gecommitteert na de gemeentens van Beesel en Belfelt, om hun van den waren toestand der selve te onderrigten; welkers rapport den 9 october des gemelde jaars 1779 by hun ingekoomen zynde, en daar uit bevonden hebbende, dat alleen in die twee voorsz gemeentens toen reeds twee en seeventig menschen aan de roode loop laboreerden, sy nog ten selven dage de publicatie nevens de voorsz missive gevoegt hadden laten emaneeren; welke publicatie met voorsz voorsieninge daar by gestatueert van dat gevolg was geweest, dat sy thans onderrigt wierden, dat beide de epidemique siektens ophielden sig verder uit te breiden, en de daar aan gelaboreert hebbende ingezeetenen tot hunne vorige gesontheid waren herstelt, uitgenoomen weinige.

Dat haar Hoog Mog. by Resolutie van den 8 maart 1734 den gemelde Hove had den geauthoriseert eene protho medicus aan te stellen, maar dat overmits by voornoemde resolutie aan hun gelast wierd den selven sonder gagie aan te stellen, hunne voorzaaten nog [lees: noch] gemelde Hove nu seedert veele jaren eenige doctoren hadden kunnen engageeren om voorsz bediening van protho medicus waar te neemen; versoekende gemelde Hove om reedenen in de voorsz missive geallegueert, dat haar Hoog Mog. hun gelieven te authoriseeren, om den medecinae doctor, P. J. Herkenrath, tot protho medicus van het Overquartier van Gelderland, district van haar Hoog Mog., aan te stellen, op een jaarlyksche tractement van twee honderd vyftig guldens Hollandsch, te provenieeren uit 's lands onraatspenningen, onder verbintenisse als breeder in de voorsz missive aangehaald; met authorisatie op gemelde Hove, om altoos in het vervolg by vacature tot dien post en op tractement als voorsz een bequaam persoon te mogen committeeren.

En hebbende meede, in gevolge en ter voldoening aan haar Hoog Mog. resolutie commissoriaal van den 6 october deeses jaars, geëxamineert de requeste van Walter Graham, gepromoveert en practiseerend medecinae doctor, meede voor het Militair Hospitaal in Venlo, houdende, dat den suppliant by requeste copielyk nevens de voorsz requeste gevoegt, van den Hove by haar Hoog Mogende geordonneert in het Overquartier van Gelderland te Venlo nu onlangs versogt hadde tot 's lands medicinae physicus aldaar te worden aangesteld, op de wedde of jaarlyksche gagie daar toe te bepaalen en emolumenten daar toe staande.

Dat den suppliant ondertusschen in ervarenisse gekoomen was, dat het gemelde Hof sig voor langen tyd dienaangaande aan haar Hoog Mog. geaddresseert hadde; versoekende den suppliant derhalven, dat hy tot 's lands medicinae physicus te Venlo en het onderhoorige Ampt van Montfort moge worden aangesteld, op eene jaarlyksche wedde of gagie daar toe te bepaalen en emolumenten daar toe staande.

Waar op gedelibereert zynde, is goed gevonden en verstaan, te rescribeeren aan den Hove geordonneert in het Overquartier van Gelderland te Venlo resideerende, dat nooit eenig vast tractement geannexeert is geweest aan de post van protho medicus of 's lands physicus te Venlo, uitwysens haar Hoog Mogende resolutie van den 8 maart 1734, en dat ook daar toe het fonds der onraadspenningen geheel ongepast en geen ander voor handen is; dog dat haar Hoog Mog. niet te min aan haar wel willen overlaaten om weederom eene bequaamen protho medicus of 's lands physicus aan te stellen op den voet van de voorsz haar Hoog Mogende resolutie van den 8 maart 1734, dat is sonder tractement.”

Nationaal Archief, Resoluties van de Staten-Generaal, inv.nr. 3835, blz. 817

 

27 oktober 1780

BEESEL - Overleden: Petrus de Loij, weduwnaar [van Margarita Laemers, geh. Tegelen 23-4-1747, overl. Beesel 23-10-1780].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 242.

 

28 oktober 1780

VALKENSWAARD - Benoeming voogdij.

“Alzoo sig onder de erfgenaamen wijlen Jan Kielaers den ouden, gewoont hebbende ende overleeden binnen deese heerlijkheid Valkenswaerd, bevinden ses minderjarige kinderen, met naame Hendricus, Jan, Jacobus, Annemarie Petronella en Willemijna, kindern wijlen Tiele Kielaars verwekt aan meede wijlen Helena Willems, sonder van voogden te sijn voorsien, soo ist dat mijn heeren drossaert en scheepenen der heerlijkheid Valkenswaerd hebben aangestelt soo als aanstelle mitsdeese tot voogden over desselver minderjarige namentlijk tot administreerende voogd Hendricus van den Eijnden woonende alhier en tot toesiende voogd Gerardus Peters woonende te Beesel, geevende aan deselve sodaanige ampele magt, last en authoriteit als voogden naar regten deeser lande eenigsints competeert en op welke aanstellinge bijde de genoemde persoonen ten deese compareerende hebben gelooft het intrest dier onmondige te sullen gaade slaan en behartigen en sig voorts in alles deese haare administratie conserneerende volgens wette en costume van den lande te sullen gedraagen, en meede ten allen tijde des gerequiteert te sullen / doen behoorlijke rekening en verantwoordinge en op welke aanstelling deselve den behoorlijke eed in hande van den weledele gestrenge heer Jan Willem Daniel de Jongh, drossaert deeser heerlijkheid hebbende afgelegt met de woorden zoo waarlijk helpe mij God almagtig.

Aldus in voege voorsz. aangesteld en beëedigt ten raadhuijse tot Valkenswaerd deesen agt en twintigste october 1700 tagchentigh.”

[w.g.] Geradus Peters

Henderik van den Eijnden

J.W.D. De Jongh

J.S.G. de Chastillon

A. v.d. Hell

mij present, Brocx, secr.

SA Valkenswaard, fotokopie met dank aan F. Killaars, Swalmen.

 

28 oktober 1780

SWALMEN - Overleden: Hendrina Sangers [verm. uit Herten of Merum], echtgenote van Joannes Coonen [geh. Swalmen 5-5-1778].

RHCL Maastricht, DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen (11.01), inv.nr. 126.9.

 

28 oktober 1780

SWALMEN - Overleden: Christophorus Naus [zn. van Joachim Naus en Elisabetha Kessels « 4-10-1708; wedn. van 1) Anna Keuven, geh. Swalmen 3-5-1742, begr. ald. 27-8-1749; 2) Joanna van der Lohe, geh. Swalmen 26-5-1751, overl. ald. 22-9-1770], echtgenoot van Sophia Scrijnwerckers [geh. Swalmen 10-5-1772].

RHCL Maastricht, DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen (11.01), inv.nr. 126.9.

 

29 oktober 1780

SWALMEN - Gehuwd: Petrus Peeters [Pierre Peters, ged. Swalmen 13-2-1757, akkerman 1782-1792, overl. ald. 4-2-1826, oud 68 jaar, zn. van Andreas Peters en wijlen Agnetis Hoix « 5-7-1739] en Sibilla Simons [Sebille Sijmons, geb. ca. 1759, overl. Swalmen 20-1-1825, volgens opgave oud 66 jaar, verm. dr. van Jacobus Simons en Maria Cox « Maasniel 17-11-1748]. Getuigen: Henricus Simons en Catharina Simons.

Gendalim 5; NOG CONTROLEREN

Uit dit huwelijk (o.a. tweeling):

1.       Henricus Peeters, geb. Swalmen 17-3-1781, ged. 18-3-1781 (get. Andreas Peeters en Maria Cox, beiden wnd. te Swalmen), ongehuwd overl. ald. 1-2-1812, oud 30 jaar.

2.       Catharina Peters, geb. Swalmen 15-10-1782, ged. 16-10-1782 (get. Leonardus Vermeulen wnd. te Swalmen en Catharina Simons wnd. te Maesniel). Tr. 1) Swalmen 14-1-1813 met Joannes Hoogstraten; 2) Swalmen 29-10-1821 met Godefridus Beckers.

3.       Agnes Peters, geb. Swalmen 15-10-1782, ged. 16-10-1782 (get. Jacobus Simons, pachter onder Asselt, en Joanna Albers wnd. te Swalmen), bij de volkstelling 1796 inwonend bij haar ouders. Tr. Swalmen 16-6-1812 met Willem Heijnen.

4.       Adrianus Peters, geb. Swalmen 19-9-1784, ged. 20-9-1784 (get. Henricus Simons en Catharina Segers, beiden wnd. te Swalmen). Tr. Swalmen 24-4-1819 met Joanna Meerts.

5.       Elisabetha Peters, geb. en ged. Swalmen 11-5-1786 (get. Joannes Janissen wnd. te Maesniell en Elisabetha Simons wnd. te Swalmen), overl. ald. 8-12-1814. Tr. Swalmen 12-4-1812 met Theodorus Bloemers.

6.       Gertrudis Peters, geb. en ged. Swalmen 9-11-1787 (get. Petrus Vermeulen wnd. te Swalmen en Gertrudis Simons wnd. te Maesniel), overl. ald. 20-12-1787.

7.       Ida Peters, geb. en ged. Swalmen 22-11-1788 (get. Sebastianus Janissen en Ida Simons, beiden wnd. te Swalmen, 'den vader absent'), overl. ald. 22-5-1829. Tr. Swalmen 11-6-1822 met Jacobus Vincens.

8.       Petronella Peters, geb. en ged. Swalmen 15-1-1791 (get. Henricus Dousen en Petronella Simons), ongehuwd overl. ald. 22-12-1811, oud 22 jaar.

9.       Maria Peters, geb. en ged. Swalmen 17-8-1792 (get. Joannes Cox wnd. te Swalmen en Gertrudis Stockx wnd. te Maesniel).

10.    Maria Peters, geb. en ged. Swalmen 7-6-1794 (get. Sebastianus Beeck en Catharina Deckers, beiden wnd. te Swalmen, 'den vader absent'), overl. ald. 8-3-1860. Tr. 1) Swalmen 22-4-1817 met Damasius Janissen, overl. ald. 11-7-1819; 2) Swalmen 16-5-1820 met Cornelis Beckers; 3) Swalmen 28-4-1830 met Jacobus Geraedts.

11.    Maria Gertrudis Peters, geb. en ged. Swalmen 13-3-1796 (get. Petrus Theelen van Maesniel en Anna Maria Geraerdts wnd. te Swalmen, 'den vaeder absent'), overl. ald. 5-1-1812, oud 15 jaar.

Peter Peeters kocht op 17-2-1784 het huis genaamd de Bempt of Baendt op de Boukoul gelegen. Het gezin woonde bij de volkstelling 1796 op de Boukoul met 6 kinderen jonger dan 12 jaar (Jaarboek 16 blz. 71).

 

29 oktober 1780

HERTEN - Gehuwd: Joannes Baptista Vincent [geb. Archennes bij Wavre (B) 9-6-1752, hovenier 1783, overl. Roermond 7-4-1811, oud 58 jaar, zn. van Jacques Vincent en Jeanne Marie Lacourt; hij hertr. 1) Swalmen 25-1-1784 met Margaretha Mevissen; 2) Swalmen 28-3-1796 met Catharina Joosten] en Anna Mullers [Mulders, overl. Swalmen 9-12-1783]. Getuigen: Josephus Vincent [broer, geb. Archennes 8-4-1756] en Anna Elisabetha Mullers.

GenDaLim2

Uit dit huwelijk:

1.       Leonardus Jacobus Vincent, geb. Roermond 23-11-1781 (get. Leonardus Muklders uit Merum en Cornelia Steijn), overl. Swalmen 19-7-1788 als Jacobus Vincent, oud 7 jaar.

2.       Maria Elisabeth Vincent, geb. en ged. Swalmen 7-12-1783 (get. Joannes Mulders - Mullenaers - wnd. te Herten en Margaretha Mevissen wnd. te Swalmen), overl. ald. 9-12-1783.

 

30 oktober 1780

BEESEL - Overdracht akkerland.

Ten overstaan van G. Jansen bij afwezigheid van de hofraad en landscholtis De Parts, P. van den Broeck en F. Heldens, schepenen van Besel en Belfelt, draagt Sijmon Joosten een perceel akkerland nader vermeld in de koopakte d.d. 23 oktober 1780 [zie aldaar] over aan de echtelieden Joannes Vosbeeck en Catharina Schoenmaeckers.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 39 fol. 62. Ondertekend door P. Meuter, jongste schepen; met specificatie van kosten: voor overdracht 7 gulden 4 stuiver Kleefs, licoop en armengeld 3 gld. 4 st., koopakte 1 gld., registreren 2 gld. 'voor verteringe met mijn oom gedaen' 8 gld. 5 st.

 

2 november 1780

BEESEL - Gehuwd: Joannes Caniels [zn. van Hermanus Caniels en Petronella Lamers « 26-4-1752] en Maria Gerits [ged. Beesel 5-10-1752, dr. van Gerardus Gerits en Gertrudis Jansen « 31-8-1742]. Getuigen: Henricus Laemers en Henricus Dinghs.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 212.

Uit dit huwelijk (eerste kind verwekt vóór huwelijk):

1.       Maria Elisabetha Caniels, ged. Beesel 10-12-1780 (get. Hermanus Caniels en Geurtjen Jansen). Tr. Beesel 7-4-1803 met Petrus Francken.

Herman Caniels was in 1781 eigenaar van een huis te Beesel onder aan de Witteberg tegenover de monding van de Nieuwstraat (smabers-6/85).

 

2 november 1780

BEESEL - Overleden: Joost Tijssen [alias Kessels, wedn. van Isabella Sangers, geh. St-Odiliënberg 25-10-1741, overl. Beesel 12-1-1745] (doorgehaald: Kessels), echtgenoot van Gertruijdis Vosbeck [geh. Beesel 4-11-1747, overl. ald. 1-4-1783].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 242. Dag slecht leesbaar en onder voorbehoud.

 

4 november 1780

BELFELD - Overleden: Joannes Verspaegen [wedn. van Maria Rijvers, geh. Belfeld 19-4-1741, overl. ald. 15-6-1772], echtgenoot van Theresia Türlings [geh. Belfeld 11-9-1774; zij hertr. Belfeld 4-10-1781 met Wilhelmus Heijnen].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 203.

 

5 november 1780

SWALMEN - Overleden: Petrus Joannes Bloemers [geb. Swalmen 28-10-1780], zoon van Cornelius Bloemers en Maria Coonen.

RHCL Maastricht, DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen (11.01), inv.nr. 126.9.

 

7 november 1780

SWALMEN - Verpanding landerijen.

Ten overstaan van Joannes Bernardus Chanoine, licentiaat in de beide rechten, schepen en secretaris van het Hoofdgerecht van de stad Ruremonde en scholtis van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, Cornelis van Keeken en Johannes Mevissen, schepenen aldaar, bekent Hendrina Thopoel, met schriftelijke toestemming van haar man Willem Meuter, dat zij een bedrag van 50 pattacons alsmede krachtens obligatie d.d. 10 oktober 1766 een bedrag van 100 pattacons, zijnde samen 150 pattacons, alles tegen een jaarlijkse rente van 4½%, echter te volstaan met 4% bij betaling binnen zes weken na de vervaldag, eerstmaal te betalen op 7 november 1781 en af te lossen in termijnen van tenminste 50 pattacons met een opzegtermijn van een half jaar, hebben opgenomen van de echtelieden Wilhelm Peters en Aldegonda Stevens, borgers van de stad Ruremonde, met als onderpand:

-   ongeveer ½ bunder akkerland op de Breeden Aerts gelegen tussen Hubertus Schreurs en het Weijclooster, met een korte zijde grenzend aan de Hollestraet;

-   ongeveer 3 vierdel morgen akkerland in het Wijlervelt gelegen tussen de erfgenamen Berent Verheggen en de Beeselsenwegh;

-   ½ morgen akkerland in het Wijlervelt gelegen tussen Gerrit Janssen en de erfgenamen Maes Janissen;

-   en ongeveer 1½ vierdel morgen akkerland op de Mortel gelegen tussen de erfgenamen Hendrick Ramakers en de erfgenamen van de promotor Van Naemen.

De bode J.L. Corens wordt namens het echtpaar Peters in de onderpanden geërfd .

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 25 fol. 26-28.

 

7 november 1780

SWALMEN - Verpanding akkerland.

Ten overstaan van Joannes Bernardus Chanoine, licentiaat in de beide rechten, schepen en secretaris van het Hoofdgerecht van de stad Ruremonde en scholtis van de heerlijkheden Swalmen en Asselt, Cornelis van Keeken en Johannes Mevissen, schepenen aldaar, bekennen de echtelieden Peter Slabbers en Beatrix Bloemers dat zij een bedrag van 100 gulden Roermonds tegen een jaarlijkse rente van 4% eerstmaal te betalen op 7 november 1781 en met een opzegtermijn van drie maanden, hebben opgenomen van Anthonius Ramaekers, ongehuwd, met als onderpand ongeveer 3 vierdel morgen akkerland nabij het Cleutie gelegen tussen Joannes Zanders en Jacob Philipsen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 25 fol. 28-29.

 

7 november 1780

SWALMEN - Verpanding huis en hof aan het Schoolbroek gelegen.

Ten overstaan van Joannes Bernardus Chanoine, licentiaat in de beide rechten, schepen en secretaris van het Hoofdgerecht van de stad Ruremonde en scholtis van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, Cornelis van Keeken en Johannes Mevissen, schepenen aldaar, bekennen de echtelieden Jan Schrijnewerkers en Cornelia Beeck dat zij een bedrag van 50 gulden Roermonds alsmede krachtens obligatie d.d. 10 oktober 1775 een bedrag van 100 gulden gelijke koers, samen 150 gulden tegen een jaarlijkse rente van 4% eerstmaal te betalen op 7 november 1781 en met een opzegtermijn van drie maanden, hebben opgenomen van Coenrard Geraets en Barbara Engelen, ook echtelieden, met als onderpand hun huis en hof aan het Schoolbroeck gelegen tussen Hendrick Hawinckels en Johannes van den Bosch, groot 2 morgen 97 roede.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 25 fol. 29-31.

 

10 november 1780

BEESEL - Overleden: Agnes Slousen, weduwe [van Matthias Gerits, geh. Beesel 3-6-1727, overl. ald. 23-11-1775].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 242.

 

11 november 1780

BEESEL - Overleden: Joanna Jansen, echtgenote van Henricus Broker [geh. Beesel 15-5-1777; hij hertr. Beesel 6-4-1783 met Catharina Meerts].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 242.

 

15 november 1780

BEESEL - Pastoor, schepenen en regeerders van Beesel verpachten het armenregister aan Cornelis van der Velden.

“Conditie van uijtgevinge van den armenregister van Besel.

1780 op heden den 15 november hebben wij ondergeschrevene naar voorgaende kercke publicatie met consent van den heere landtdeken J.J. Cost. ende goetvinden van de eersaeme schepenen ende regente deser gemeente publijck aen den minst aennemende uijtgegeven den armenregister voor den tijt van drij jaeren te weeten 1780, 1781 en 1782 om in te leveren de arme revenues ende daer van geenen uijtgaef te doen tenzij met een briefken van den heer deken, ende naer den tijt van drij jaeren te doen behoorlijcke rekeningen van ontfangh ende uijtgaef onder conditie hier naeder gespecificeert.

1.       sal den aennemer in rekeninge moeten brengen alle de posten van ontfangh die in den register staen uijtgedruckt, edogh soo wanneer eenen post gevraegt woort om godts wille het welck moet geschieden voor den heer pastor, schepenen ende regenten alhier, dat als dan den aennemer die posten niet sullen woorden aengerekent.

2.       sal den aennemen moeten stellen goede borge onder den gerichte van Besel dwanghbaer.

3.       in val dat de arme vruchten niet betaelt woorden een jaer omdat sij in hoogen prijs sijn, ende des anderen jaers minder in prijs, sullen de pachters niet in natuer met vruchten konnen betaelen, maer sullen moeten betaelen in den voorgaenden hoogen prijs, waer op de aennemers sullen moeten letten.

4.       sal de costen van het schrijven van register ende rekeninge blijven tot laeste van den armen.

5.       sal den aennemer hebben voor loon ten eersten godt sal sijnen loonder wesen, ten tweeden sal hij hebben voor jeder morgen ackerlandt, dat hij voor drij jaeren verpachten magh, maar met consent van den heer pastor, voor het schrijven van de pachtzedule van het swaer des jaers eenen schillingh, van het middel seven ende eenen halven stuijver Cleefs, van het licht vijf stuijvers Cleefs, welck door de pachters sal moeten betaelt woorden.

6.       sal den aennemer hebben noch van den armen voor loon derthien stuijvers een ort Cleefs ende den register is gebleven voor de drij gemelte jaeren aen Cornelius van der Velden ende heeft tot borge gestelt Hendrick van der Velden, aldus verbleven op jaer ende dagh als boven stont onderteeckent Cornelis van der Velden, dit is het handt x merck van Hendrick van der Velden schrijver onervaeren, Metjen Heggers, C.P. van Douveren pastor, G. Janssen, P. van den Broeck, Gerard Goossens, G. van den Broeck.”

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 411; eenvoudig afschrift op papier.

 

15 november 1780

binnen Ruremonde

ROERMOND / REUVER-LEEUWEN - Verpanding Kampertiende en obligatie.

Joannes Franciscus de Haen, vicarius van het kapittel van de kathedrale kerk te Ruremonde, bekent dat hij een bedrag van 250 pattacons, de Hollandse gerande dukaten gerekend aan 21 schilling en 3 stuiver Kleefs (afkomstig van een aflossing door het kerspel Maesbracht, eerder gegeven voor het onderhoud van de pater regens van het bisschoppelijk seminarie aldaar) tegen een jaarlijkse rente van 4% eerstmaal te betalen op 15 november 1781 en met een niet genoemde opzegtermijn, heeft opgenomen van de eerwaarde pater regens van het bisschoppelijk seminarie aldaar, 'om te secoureren sijne suster Joanna Rosa de Haen, tegenwordig novitie in de abdije Daelheijm', met als onderpand:

-   een tiende onder Besel genaamd de Camper Thiende;

-   een gedeelte van een andere tiende aldaar, eerder belast met 150 pattacons ten behoeve van Pierre Joseph Painsmaij;

-   en een obligatie groot 1.560 gulden Brabants wissel staande op de Bergh van Bermhertigheyt te Brussel

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 39 fol. 66-66vs. Getuige: J.M. Schreurs, notaris. Voor gerechtelijke verpanding zie 2-7-1781.

 

15 november 1780

BEESEL - Gehuwd: Gerardus Neeten [ged. Beesel, verm. 3-9-1752 als zn. van Petrus Nieten en Catharina Peters, beiden overl. « 14-5-1742; volgens de huwelijksakte van dochter Anna Maria is hij op dat moment sinds lange tijd afwezig] en Catharina Peters [ged. Beesel 24-9-1751, overl. ald. 26-4-1820, oud 78 jaar, dr. van Petrus Peters en Petronella Cruijsbergh « 26-9-1740]. Getuigen: Bartholomaeus Peters en Arnoldus Meuter.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 212.

Uit dit huwelijk:

1.       Petrus Neeten, ged. Beesel 1-9-1781 (get. Petrus Peters en Agnes Neeten); overl. Kessel 12-9-1854. Tr. 1) Venlo 2-10-1799 met Aldegonda Geelen; 2) Kessel 7-2-1832 met Maria Agnes Joosten.

2.       Anna Maria Neeten, ged. Beesel 12-7-1783 (get. Petrus Neeten en Petronella Cruijsbergh), verm. jong overl.

3.       Jacobus Neeten, geb. en ged. Beesel 10-9-1785 (get. Petrus Peters en Cornelia Kessels, beiden wnd. te Besel; geb. 'op den Cruijsbergh').

4.       Anna Maria Neeten, geb. en ged. Beesel half okt. 1787 (get. Antonius Neeten en Maria Elisabetha Peters, beiden wnd. te Besel; geb. 'op den Cruijsbergh', datum verdwenen door beschadigd papier, doch tussen 15 en 20 oktober). Tr. Roermond 1-10-1825 met Jan Michael Peijs.

Vermoedelijk woonden zij in het huis genaamd de Cruijsberg te Beesel op de hoek van Markt en Burg. Janssenstraat, waarvan zij in 1781 echter niet worden genoemd als eigenaren. Op 17-11-1788 verkochten ze de Segershof bij Ronckenstein; op 20-3-1789 verpandden zij Catharina's erfdeel.

 

15 november 1780

SWALMEN - Overleden: Anna Naus [ged. Asselt 5-3-1724, dr. van Joachim Naus en Elisabetha Kessels], weduwe van Edmundus Timmermans [geh. Swalmen 6-8-1750].

RHCL Maastricht, DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen (11.01), inv.nr. 126.9.

 

18 november 1780

actum Ruremonde

ROERMOND - Csia [lees: Lucia] Kurvers, weduwe van Wylm Joosten en haar zoon Bertus Joosten, verklaren dat zij, mede namens de zonen Matthijs en Hendrick Joosten, een overeenkomst hebben getroffen met Paulus Walckers betreffende de achterstallige pacht en anderszins, wegens de verkoop van het aandeel land zoals hen was aangestorven van Peeter Peeters.

Getuigen: J.G. van Neer en Theodorus Bosch.

-         Met kwitantie van oktober 1780 door Csia Kurvers, Bertus Joosten en Derck Joosten als voogd ('moemer') over de kinderen, dat zij een bedrag van 3 pattacons hebben ontvangen van Wulm Merts wegens het erfdeel van Peter Peters.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 25 fol. 46 (afschrift bij de akte d.d. 19-11-1780; zie aldaar).

 

19 november 1780

tot Ruremonde respe ende Swalmen den 14 en 19 9bris 1780

SWALMEN - Verkoop land.

-   De echtelieden Paulus Walckers en Helena Joosten, borgers van de stad Ruremonde, alsmede;

-   Dirck Joosten, als grootvader van de minderjarige kinderen van Willem Joosten, en;

-   Joannes Joosten, als oom van de minderjarige kinderen van Willem Joosten,

beide laatstgenoemden als aangeboren voogden van voornoemde kinderen, verkopen ¼ deel in ongeveer 3 vierdel morgen nabij de Boekkuijl gelegen op het veld genaamd den Horst, met beide zijde tussen de erfgenamen van Peter Peters en Cun Slabbers, 'waervan dit tegenwoordigh perceel gedeelt', met de korte zijden grenzend aan de zogenaamde Schaerbroeker Haek en de openbare Leijgraef, voor een bedrag van 12 pattacons aan Jochem Meers en Anna Stoffers, ook echtelieden, kosten van overdracht, lijcop en armengeld ten laste van de aankopers. Tevens machtigen de verkopers toonder tot de gerechtelijke overdracht.

Getuigen: J.G. van Neer, Joseph Spee [Roermond] en C. van Keeken [Swalmen].

-  Met aantekening (z.d.) dat van de koopsom nog 3 pattacons resteren.

-  Met kwitantie d.d. Ruremonde 26 november 1780 door Paulus Walckers en Helena Joosten dat zij een bedrag van 9 pattacons hebben ontvangen van Wylm Meers.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 25 fol. 44-46, met eenvoudige handmerken van alle oorkonders. Voor overdracht zie 24-4-1781.

 

20 november 1780

REUVER-OFFENBEEK - Verpanding huis en hof.

Ten overstaan van G. Jansen bij afwezigheid van de hofraad en landscholtis De Parts, P. van den Broeck en F. Heldens, schepenen van Besel en Belfelt, bekent Hendrickus Geraets dat hij een bedrag van 136 gulden Kleefs tegen een jaarlijkse rente van 4% met een opzegtermijn van een half jaar heeft opgenomen van Lambertus Reijnders en Jan Burskens, als voogden van de kinderen van Joannes Hoex en Anna Wullems, gewezen echtelieden, met als onderpand de helft van een huis te Offenbeck gelegen met landerijen, bemd en houtgewas, afkomstig van Paulus Smeets.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 39 fol. 62-62vs. Ondertekend door P. Meuter, jongste schepen.

 

20 november 1780

SWALMEN - Overleden: Joannes Sanders [geb. Swalmen 4-8-1775], zoon van Joannes Sanders en Petronella Heijnen.

RHCL Maastricht, DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen (11.01), inv.nr. 126.9.

 

21 november 1780

SWALMEN - Verpanding huis en hof op de Boukoul aan de schietroede gelegen.

Ten overstaan van Joannes Bernardus Chanoine, licentiaat in de beide rechten, schepen en secretaris van het Hoofdgerecht van de stad Ruremonde en scholtis van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, Cornelis van Keeken en Johannes Mevissen, schepenen aldaar, bekennen de echtelieden Lennert Vermeulen en Catharina van Vlodorp dat zij een bedrag van 100 gulden Roermonds tegen een jaarlijkse rente van 4% eerstmaal te betalen op 1 oktober 1781 en met een opzegtermijn van drie maanden, hebben opgenomen van de heer Timmermans, als deservitor van de pastorie van Swalmen en Asselt, met wetenschap van de provisoren van beide kerken en namens de kerk van Asselt, met als onderpand hun huis en hof op de Bouckhoult gelegen rondom in de gemeente en met een korte zijde grenzend aan de schietroede, alsmede zijn aandeel in de onroerende goederen zoals in vruchtgebruik bezeten door zijn moeder Maria Hoex, weduwe van Hendrick Vermeulen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 25 fol. 31-32.

 

24 november 1780

BELFELD - Overleden: Petrus Smeets [wedn. van Agnes Schoenmaeckers, geh. Belfeld 11-8-1759, overl. ald. 6-4-1774], echtgenoot van Joanna Haenen [geh. Belfeld 18-6-1775].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 203.

 

24 november 1780

SWALMEN - Overleden: Joannes Hendrickx, echtgenoot van Gertrudis Peeters [geh. Swalmen 13-10-1773; zij hertr. Swalmen 8-11-1781 met Josephus Joosten].

RHCL Maastricht, DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen (11.01), inv.nr. 126.9.

 

26 november 1780

TEGELEN ‑ Gehuwd: Gerardus Nooten [ged. Belfeld 11-12-1752, akkerman, overl. Tegelen 19-2-1824, zn. van Petrus Nooten en Elisabetha Schoenmaeckers « 20-1-1750; hij hertr. Tegelen 3-7-1803 met Barbara Crambruckers] ‘ex Belfelt’ en Catharina Rulckens [Rulkens, ged. Beesel 25-4-1754, overl. Tegelen 31-5-1801, dr. van Joannes Rulkens en Joanna Engelen « 29-5-1748] ‘ex Besel’. Getuigen: Joannes Rulckens en Wilhelmina Nooten.

DTB‑registers St.‑Martinusparochie Tegelen, deel 8 fol. 12.

Uit dit huwelijk:

1.       Petrus Nooten, geb. Tegelen 7-5-1781 (get. Joannes Rulkens en Elisabeth Schoenmakers; zn. van Gerardus x Catharina Rulkens), overl. ald. 24-5-1797.

2.       Wilhelmus Nooten, geb. Tegelen 1-10-1782 (get. Petrus Nooten vervangen door Elisabetha Brouns en Maria Rulkens; zn. van Gerardus x Catharina Rulkens).

3.       Joanna Nooten, geb. Tegelen 24-7-1787 (get. Martinus Rulkens en Gertrudis Nooten; dr. van Gerardus x Catharina Rulkens). Tr. Tegelen 3-2-1811 met Bartholomeus Büskes.

4.       Joannes Noten, geb. Tegelen 17-11-1789 (get. Joannes Rulkens en Wilhelmina Noten vervangen door Elisabeth Schoemackers; zn. van Gerardus x Catharina Rulkens), overl. ald. 22-8-1801.

5.       Maria (Anna Maria) Nooten, geb. Tegelen 21-6-1792 (get. Franciscus Nooten en Maria Rulkens; dr. van Gerardus x Catharina Rulkens), overl. ald. 25-1-1869. Tr. 1) Tegelen 14-4-1813 met Gisbertus Schouwenburg; 2) Tegelen 23-11-1827 met Joannes Rochus.

6.       Elisabeth Noeten, geb. Tegelen 7-11-1795 (get. Joannes Rulkens en Maria Noeten; dr. van Gerardus x Catharina Rulkens). Tr. 1) Venlo 26-1-1821 met Paulus Rutten; 2) Venlo 13-10-1840 met Peter Francis Sax.

 

1 december 1780

SWALMEN - Overleden: Maria Dirckx [wed. van Jacobus Philippens, geh. Swalmen 22-11-1757, overl. ald. 2-2-1770], echtgenote van Mathias Pijpers [geh. Swalmen 13-10-1774].

RHCL Maastricht, DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen (11.01), inv.nr. 126.9.

 

2 december 1780

BEESEL - Overleden: Tijs Mooren [ged. Beesel 10-9-1738, zn. van Franciscus Mooren en Margaretha Peters alias Thijssen], echtgenoot van Gertruijdis Bongers [geh. Beesel 10-9-1767, overl. ald. 26-2-1782].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 242. Dag slecht leesbaar en onder voorbehoud.

 

5 december 1780

SWALMEN - Overleden: Henricus Getzel [geb. Swalmen 25-3-1777], zoon van Petrus Getzel en Joanna Roosen.

RHCL Maastricht, DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen (11.01), inv.nr. 126.9.

 

7 december 1780

SWALMEN EN ASSELT ‑ Brief van Ant. Muyen, theologant, aan de schepenen van Asselt en Swalmen, betreffende de beurs van pastoor Mennius.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, inv.nr. 348.

 

7 december 1780

ROERMOND ‑ Overleden: Anna Beatrix Dispa [ged. Roermond 4-8-1698, dr. van Franciscus Dispa en Helena Charles], begraven 9 december in de parochiekerk.

GA Roermond, DTB-registers.

 

8 december 1780

SWALMEN - Overleden ('hic in fluvio mersa obiit'): Catharina Tome, dochter van Joannes Tome en Christina Houben.

RHCL Maastricht, DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen (11.01), inv.nr. 126.9.

 

16 december 1780

SWALMEN - Overleden: Joannes Obers [geb. Swalmen 24-10-1780], zoon van Jacobus Obers en Joanna Pijpers.

RHCL Maastricht, DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen (11.01), inv.nr. 126.9.

 

18 december 1780

BEESEL - Overleden: Elisabeth Derickx [ged. Beesel 4-1-1738, dr. van Laurentius Derix en Gertrudis Lamers], echtgenote van Petrus Jansen [geh. Beesel 2-11-1768].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 242.

 

26 december 1780

SWALMEN - Overleden: Cornelia Heuts [Heudts, Heuts, Huijts, ged. Swalmen 26-4-1715, dr. van Ludovicus Heuts en Cornelia Willems, woont 1785 te Beesel], weduwe van Adolphus Bloemers [geh. Swalmen 23-1-1737, begr. ald. 2-11-1769].

RHCL Maastricht, DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen (11.01), inv.nr. 126.9.

 

27 december 1780

SWALMEN - Overleden: onlangs geboren kind [zoontje NN] van Petrus Vermeulen en Catharina Segers.

RHCL Maastricht, DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen (11.01), inv.nr. 126.9. Tweeling met Barbara, twee dagen later overleden.

 

29 december 1780

SWALMEN - Overleden: Barbara Vermeulen [geb. Swalmen 27-12-1780], kind van Petrus Vermeulen en Catharina Segers.

RHCL Maastricht, DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen (11.01), inv.nr. 126.9. Tweeling met een broertje, geb. en overl. Swalmen 17-12-1780.

 

29 december 1780

SWALMEN - Overleden: Gosewinus Kessels [ged. Swalmen 31-1-1730, zn. van Matthias Kessels en Arnolda Schoolmeesters; wedn. van Ida Janssen, geh. ..., begr. Swalmen 11-1-1761], echtgenoot van Joanna Slabbers [geh. Swalmen 16-1-1763].

RHCL Maastricht, DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen (11.01), inv.nr. 126.9.

 

30 december 1780

SWALMEN - Overleden: Christophorus Streitzich, echtgenoot [sic; moet zijn: weduwnaar] van Maria Ceuven [geh. Swalmen 20-7-1760, overl. ald. 25-2-1771].

RHCL Maastricht, DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen (11.01), inv.nr. 126.9.

 

1780, z.d.?

SWALMEN-BOUKOUL - Akte waarbij Joannes Mathias Thomassen door de erfgenamen van Dide­rik Johan Heereman van Zuijdtwijck wordt belast met de financiële administratie van het goed Spieck en van de inkomsten uit de heerlijkheid Wachtendonk.

ARA Den Haag, 320.23 Familie Heereman van Zuijdtwijck 1360-1880, inv.nr. 307 (1 stuk, duits); met dank aan W. Hoezen.

 

1780, z.d. ?

SWALMEN ‑ Rekening van Jan Hermans en Joannes Schrijnewerckers als dekens en broedermeesters van de schutterij en broederschap St.-Joris te Swalmen over het jaar 1780.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, inv.nr. 267. Zie 26-5-1699 en 12-6-1715.

 

1780

BEESEL ‑ Uitgaven Beesel (fragment)

   Aan Peter Smeets 45 patt (Brabants: 108 gld) voor een nieuw uurwerk (horlogie) in de toren (Nº 14)

   Aan Lowei Bloemers 19 gld Cleefs voor nieuwe brandladders (Nº 15)

   Aan Leonardus Klingen 57 patt 4 sch (brabants: 138 gld) voor een zolder en kast om het uurwerk (Nº 18)

   Aan G. Goossens 22 sch voor een brandkuip en een vonder over de beek (Nº 34)

   Aan G. Goossens ... voor een graell (?) en vonder over de Deick

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 227.

 

1780

Z.P. - Proces door J.F. de Collignon tegen C.H. Junckers en M.E. van den Broeck wegens nietigheid overeenkomst en indienen vordering wegens diensten.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 558, procesnr. 1702.

 

1780

Z.P. - Proces door A.C. Sijbers tegen J.F. de Collignon wegens rente.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 560, procesnr. 1718.

 

1780

BEESEL EN BELFELD - Stukken betreffende de schouw van wegen en heerbanen te Beesel en Belfeld en het daaropvolgend bevel deze te repareren, te verbreden en van obstakels te ontdoen.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 1842; 1 omslag.

 

z.d. (na 1780)

SWALMEN - Rekening van Jan Hermans en Joannes Schrijnewerckers als dekens en broedermeesters van de schutterij en broederschap St. Joris voor het jaar 1780.

Rekeninghe van ontfanck ende uytgaeve gedaen door Jan Hermans ende Joannes Schrijnewerckers als deeckens ende respective broedermeesters van de schutterije ende broederschap van St. Joris voor 't jaer 1780.

Ontfanck in vruchten

Eerstelijck ontfanghen vijf en een half malder gerst, segge 5 malder 3 vatt 0 cop

deese voorss. vijf en een half malder gerst voor de schutten gebrouwen - memorie

Uytgaeve [gerekend in pattacons, schellingen, stuivers en oord, Luiks geld]

 

patts

sch

st

ord

betaelt voor 28 pont hopp het pont aen 6 strs. lx doet

2

0

8

0

de voorss. gerst tot maldt te maecken betaelt

1

0

2

0

betaelt aen den brouwer

0

4

0

0

aen den brouwers knecht

0

2

0

0

betaelt aen den brouwloon

0

2

0

0

aen verteeringhe in het brouwhuys betaelt voor 12 kannen bier en een half kan jenever

0

3

2

0

betaelt voor een pint jenever voor den mulders

0

0

4

0

item voor den brouwbrandt

0

4

5

0

voor het bier te vaeren

0

2

0

0

voor het maldt naer de molen te brengen ende daeruyt te haelen

0

1

0

0

betaelt aen den geenen die den draeck op kermisdagh gedragen heeft

0

4

0

0

voor gaffel en kelderhuyr betaelt

0

6

0

0

aen den speelman betaelt

1

7

0

0

betaelt aen den cuyper voor 't repareeren der vaten

0

5

0

0

aen jenever op St. Jorisdagh gedroncken ende aen wittebroot betaelt te samen

0

5

3

3

                    transport

9

7

4

0

betaelt voor ½ lb poeyer

0

0

3

2

aen olie en catoen int brouwhuys

0

0

2

2

voor 't opstellen der rekeninghe

0

1

0

0

aen papier en inct betaelt

0

0

1

2

voor de misse op St. Jorisdagh

0

4

0

0

voor een vat naer Hillenraedt te vaeren welck aldaer geleent was, betaelt

0

0

5

0

 

10

5

6

2

deese voors. uytlaege is door de schutten betaelt - memorie

 

 

 

 

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 267.

Uit de rekening komt duidelijk naar voren dat de consumptie van alcohol ook rond 1780 een belangrijk aspect vormde in het schutterijwezen.


1781

2 januari 1781

SWALMEN - Overleden: Ludovicus Scrijnwerckers [Franciscus Ludovicus, geb. Swalmen 22-3-1779], zoon van Henricus Scrijnwerckers en Catharina Bloemaerts.

RHCL Maastricht, DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen (11.01), inv.nr. 126.10.

 

3 januari 1781

SWALMEN - Overleden: Joannes Augustinus Crompvoets [geb. Swalmen 24-6-1778], zoon van Damasus Crompvoets en Gertrudis Theelen.

RHCL Maastricht, DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen (11.01), inv.nr. 126.10.

 

6 januari 1781

ROERMOND - Gehuwd in de Munsterkerk met drie roepen wegens de gesloten tijd: Ludovicus Josephus baron de Bylandt de Rhiedt [geb. te Oudenaarde en wnd. te Vlodrop], heer in Melden, Nieukerk en Overkruchten, en Ludovica Helena Catharina Maria barones de Heerma, geb. te Oud Zevenaer in het hertogdom Kleef, kanunikesse van het kapittel te Nijvel, wnd. te Roermond. Getuigen: Ludolphus Hermannus Josephus vrij-baron van Heerma de Bolswerck en Holwinde, raadsheer in het Hof van Gelre, vader van de bruid; en Maria Theresia vrij-baronnesse de Bylandt de Rhiedt, zuster van de bruidegom; Mechtildis Maria Theresia vrij-baronnesse van Heerma, kanunikesse van het kapittel te Nijvel; Maria Theresia vrij-baronnesse van Heerma, zuster van de bruid. Mede-consecrator: Henricus ab Heerma, regulier kanunik in de abdij van St.-Gertrudis te Leuven.

DTB-registers Roermond.

 

10 januari 1781

BEESEL - Gehuwd: Antonius Neeten [ged. Beesel 10-8-1749, overl. ald. 14-8-1811, zn. van Petrus Neeten en Catharina Peters; hij hertr. Beesel 29-9-1790 met Lucia Janssen] en Cornelia Kessels [ged. St.-Odiliënberg 24-8-1742, overl. Beesel 12-4-1790, dr. van Judocus van Kessel en Isabella Sangers « 25-10-1741; wedn. van Henricus Hendrickx, geh. Beesel 3-2-1769, overl. ald. 18-10-1780]. Getuigen: Antonius Neeten en Christianus Jansen.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 212.

Uit dit huwelijk:

1.       Catharina Neeten, ged. Beesel 15-6-1782 (get. Petrus Neeten en Gertruijdis Ottenheijm), overl. ald. 23-9-1850. Tr. Beesel 9-11-1804 met Petrus Sloesen.

2.       Mechteldis Neeten, geb. en ged. Beesel 11-7-1788 (get. Gerardus Neeten en Elisabetha Naus, beiden wnd. te Besel; geb. 'in Offenbeek', moeder Cornelia ged. te Bergh), overl. ald. 19-8-1813. Tr. Beesel 23-11-1812 met Joannes Slousen.

Antonius Neeten en zijn vrouw Corneelia Kessels sloten op 4-2-1782 een akkoord over land dat tijdens Cornelia's eerste huwelijk was gekocht.

 

10 januari 1781

BEESEL - Overleden: Gertruijdis Stevens [ged. Beesel 9-8-1714, dr. van Wilhelmus Stevens en Catharina Clerx], echtgenote van Henricus Laemers [geh. Beesel 25-4-1741].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 242.

 

12 januari 1781

BELFELD - Overleden: Godefridus Oelders [ged. Belfeld 29-11-1779], zn. van Arnoldus Oelders en Anna Schlousen.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 203.

 

13 januari 1781

SWALMEN - Gehuwd met dispensatie in de kerkgeboden: Wilhelmus Smeedts [Smeets, akkerman 1784-1786], geb. te Kessel, en Gertrudis Giesbers [Gijsbers, Gijsberts], geb. te Maesniel, beiden wnd. te Swalmen. Getuigen: Arnoldus Beurskens en Gertrudis Pijpers, beiden wnd. te Swalmen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 12 RAL.

Uit dit huwelijk:

1.       Petrus Smeets, geb. Swalmen 4-11-1781, ged. 5-11-1781 (get. Joannes Verheggen wnd. te Swalmen namens Joannes Smeets wnd. te Buggenum, en Maria Gijsbers wnd. te Swalmen namens Christina van Lijrop wnd. te Maesniel), overl. ald. 21-8-1783.

2.       Christina Smeets, geb. en ged. Swalmen 7-6-1784 (get. Robertus Pijpers namens Caspar Smeets wnd. te Kessel en Maria Gijsberts wnd. te Swalmen).

3.       Petronella Smeets, geb. en ged. Swalmen 3-10-1786 (get. Joannes Gijsberts wnd. te Maesniell en Maria Gijsberts namens Joanna Smeets wnd. te Kessel). Tr. 1) Venlo 6-5-1816 met Elias Wilhelmus Bourgonien [Bourgons], overl. ald. 16-7-1818; 2) Venlo 5-2-1820 met Johan Adam Heintges.

 

14 januari 1781

BELFELD - Overleden: Petrus Schouren [ged. Belfeld 13-7-1779], zoon van Laurentius Schouren en Maria Janssen.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 203.

 

15 januari 1781

BEESEL - Officiële afronding van de landmeterskaart van Beesel, getekend door landmeter J.J. Smabers.

                    "Caerte generale van het dorp Besel in den ampte van Montfort aen de Maese geleghen ofte sommaer der caerten waerbij gedesigneert wort, wat een jeder caerte soo in t' swaer, middel, licht en nieuw licht en gemeente is hebbende, ingevolghe de couleuren op de 1e caerte aengewesen."

KAART 1: "Lichte Velt, Ohe, nieuwe en Rijckelsche bembden, Borgh Camp, en Kercke Velt en gemeene weijde en grindt langs de Maese gelegen etc."

1.         wed. Jan Janssen, bembt               L              1            -                                                   51               -        76

2.         erffg. Merten Mertens, bembt       L              1            -                                                 109               -        89

3.         Nelis Mertens, bembt                    L              2            -                                                     1               -          9

4.         Joannes Meuter, bembt                 L              3            -                                                 133               -        92

5.         huijs Nieuwenbroeck, bembt        L              2            -                                                   22               -        18

6.         Joannes Beurskens, bembt            L              2            -                                                   18               -        87

7.         Jacob Bongaers jongen, bembt     L              1            -                                                 110               -        84

8.         Hubert Bongaers, bembt               L              0            -                                                 110               -        51

9.         Hubert Bongaers, bembt               L              0            -                                                 109               -        27

10.       Jacob Bongaers, bembt                 L              0            -                                                 109               -        63

11.       Hendrick Bongaers, bembt ½       L              2            -                                                   14               -        81

            wed. Hubert Quijten, bembt ½      L              2            -                                                   14               -        81

12.       Peter Pereij, bembt                        L              1            -                                                   78               -        73

13.       Geurt Smeets, bembt                     L              1            -                                                   78               -        64

14.       Godefrid Cruijsbergh, bembt        L              1            -                                                   77               -        27

15.       huijs Nieuwenbroeck, bembt        L              1            -                                                 145               -        29

16.       Geurt Smeets, bembt                     L              1            -                                                 103               -        94

17.       Andries Sanders, bembt                L              1            -                                                 146               -        73

18.       Joannes Geradts, bembt                L              5            -                                                 123               -        23

                                                                                 37            -                                                   61               -        41

19.       gemeins grindt den Stert                                8            -                                                 142               -        94

20.       Gerit Janssen, bembt                     S              1            -                                                   16               -          5

21.       Jacob Sanders, bembt                  M              0            -                                                   67               -        66

22.       Hermanus Nimans, bembt           M              0            -                                                   67               -        79

23.       Peter Nimans, bembt                   M              0            -                                                   71               -        44

24.       Arnold Nimans, bembt                M              0            -                                                   69               -        68

25.       erffg. Joannes Nimans, bembt     M              0            -                                                   65               -        59

26.       Weijclooster, bembt                     M              1            -                                                 102               -        11

                                                                                   3            -                                                 144               -        27

27.       Peter Peters int' dorp, bembt         L              0            -                                                 120               -        19

28.       erffg. Schutgens, bembt ½            L              0            -                                                 127               -        24

            Willem Janssen, bembt ½             L              0            -                                                 127               -        24

                                                                                   2            -                                                   74               -        67

29.       gemeens weijde                                           30            -                                                   96               -        57

            Lichte Velt

30.       Eynder hoff                                  M              6            -                                                   72               -        21

31.       Joannes Simons                           M              0            -                                                 131               -        22

32.       Lins Dircx                                    M              0            -                                                 110               -        55

33.       Willem Beckers                           M              0            -                                                 105               -        97

34.       Weijclooster, dries                       M              0            -                                                   65               -        54

            het selve, acker                            M              0            -                                                   63               -        92

                                                                                   9            -                                                   99               -        44

35.       Eijnder hoff                                   L              0            -                                                 107               -        92

36.       den selven, dries                            L              2            -                                                     2               -        90

                                                                                   2            -                                                 110               -        82

37.       erffg. hr. Lantscholtis Lintgens

            Eijnder hoff huijsplaetse              M              2            -                                                   66               -        78

            In de Ohe

38.       Eijnder hoff                                  M              7            -                                                   24               -        87

            den selven aldaer                           L              4            -                                                   29               -        61

39.       Weijclooster                                 M              8            -                                                   11               -        37

40.       Weijclooster weijde                     M              8            -                                                   90               -        15

41.       het selve weijde                             L              3            -                                                   50               -          0

42.       het selve                                       M              2            -                                                   96               -        31

                                                                                 34            -                                                     2               -        31

Rijckelsche bembden

43.       Weijclooster beslootene weijde    S            15            -                                                   39               -        54

44.       erff. Schutgens bembt ½               S              1            -                                                 121               -        10

            Eijnder hoff, bembt ¼                   S              0            -                                                 135               -        55

            Gerit Janssen, bembt ¼                 S              0            -                                                 135               -        55

45.       hr. pastor van Daell, bembt ¼       S              0            -                                                 116               -        20

            erffg. Droogenbroek c.s. bembt 1/16                           0                                                     -            29            -                                                     5

            Micchiel Claessen, bembt 1/16    S              0            -                                                   29               -          5

            Willem Schreurs, bembt 1/8        S              0            -                                                   58               -        10

            erffg. mevr. Thijssen, bembt ¼     S              0            -                                                 116               -        20

            Eijnder hoff, bembt ¼                   S              0            -                                                 116               -        20

                                                                                 21            -                                                 146               -        54

46.       Micchiel Claessen, bembt 1/3      S              0            -                                                 137               -          4

            Willem Schreurs, bembt 1/6        S              0            -                                                   63               -        52

            Joannes Winckes, bembt 1/6        S              0            -                                                   63               -        52

            Peter Mooren, bembt 1/6             S              0            -                                                   63               -        52

            Joannes Janssen, bembt 1/6         S              0            -                                                   63               -        52

47.       Gerit Janssen, bembt                     S              0            -                                                   99               -        37

48.       Gerit Janssen, bembt ¼                 S              0            -                                                 113               -        30

            huijs Nieuwenbroeck, bembt ¼    S              0            -                                                 113               -        30

            hr. advocaat van Dunghen, bembt 1/8                         0                                                     -            56            -                                                   65

            erffg. Engel Hinssen, bembt 1/8   S              0            -                                                   56               -        65

            Godfrid Cruijsbergh, bembt 1/8   S              0            -                                                   56               -        65

            erffg. Willem Dreessen, bembt 1/8               0            -                                                   56               -        65

49.       mevrouw Lintgens, bembt            S              0            -                                                 139               -        10

50.       Peter Meuter, bembt ½                  S              1            -                                                 105               -        26

            Peter van den Broeck, bembt ½    S              1            -                                                 105               -        26

51.       Eijnder hoff, bembt                       S              6            -                                                   48               -        20

52.       Weijclooster, bembt                      S              1            -                                                   78               -          0

53.       huijs Nieuwenbroeck, bembt ¼    S              0            -                                                   55               -        64

            Joannes Simons, bembt 3/4           S              1            -                                                   16               -        92

54.       de Waterloo, bembt                       S              1            -                                                   40               -        15

55.       Weijclooster, bembt                      S              2            -                                                 104               -        62

56.       de kinderschool, bembt                 S              0            -                                                   64               -        94

57.       erffg. Engel Hinssen, bembt         S              0            -                                                 130               -        74

                                                                                 25            -                                                   32               -        52

Lichte Velt op Donderbergh

58.       Eijnder hoff                                  M              1            -                                                   96               -        72

59.       erffg. Lamert Lamers                   M              0            -                                                 121               -        48

            deselve bosch                               M              0            -                                                   19               -        43

60.       Eijnder hoff                                  M              2            -                                                   66               -        43

61.       Weijclooster                                 M              2            -                                                     9               -        87

62.       Eijnder hoff                                  M              2            -                                                     7               -        25

            aldaer bosch                                 M              0            -                                                   44               -        77

63.       Weijclooster                                 M              2            -                                                   60               -        48

64.       het selve bosch                             M              0            -                                                 120               -        48

65.       Eijnder hoff                                  M              1            -                                                   53               -        26

            aldaer bosch                                 M              0            -                                                   43               -        26

66.       Eijnder hoff                                  M              2            -                                                   89               -        13

                                                                                 16            -                                                 132               -        56

67.       Weijclooster, bosch                       L              2            -                                                   72               -        69

68.       het selve, bosch                             S              0            -                                                   71               -        50

69.       het selve                                        S              5            -                                                 120               -        53

                                                                                   6            -                                                   42               -          3

70.       Eijnder hoff, bosch en dries         M              2            -                                                   72               -        98

71.       den selven hoff                              S              8            -                                                   18               -        36

72.       Jenneken Bouten                           L              0            -                                                   17               -        69

73.       Lins Dircx                                     L              0            -                                                   28               -        39

74.       Weijclooster                                  S              0            -                                                   85               -        49

75.       Willem Beckers                             S              0            -                                                 122               -        31

76.       Weijclooster                                  S              0            -                                                 132               -        13

77.       erffg. Lamert Lamers                    S              0            -                                                 137               -        77

78.       Gerit Janssen                                 S              0            -                                                 133               -        28

79.       Eijnder hoff                                   S              0            -                                                   72               -        56

80.       Weijclooster                                  S              0            -                                                   68               -        43

81.       Joannes Simons                             S              1            -                                                   66               -          4

82.       Gerit Janssen                                 S              0            -                                                   17               -        32

83.       Eijnder hoff                                   S              1            -                                                 103               -        57

84.       Weijclooster                                  S              1            -                                                     2               -        64

                                                                                   9            -                                                   41               -        54

85.       Willem Beckers                             S              1            -                                                   30               -        30

86.       den selven                                     S              0            -                                                   20               -        15

87.       Lins Dircx                                     S              0            -                                                   90               -          8

88.       Jan Janssen                                    S              1            -                                                     8               -        65

89.       hr. scholtis van de Renne              S              0            -                                                 114               -        91

90.       Joannes Vosbeeck                         S              0            -                                                   64               -        45

91.       Lins Dircx                                     S              0            -                                                   65               -        12

92.       Peter Luttels                                  S              0            -                                                   37               -        24

93.       Joannes Simons                             S              0            -                                                 103               -        78

94.       Weijclooster                                  S              1            -                                                   40               -        58

95.       hr. scholtis van de Renne              S              1            -                                                 149               -          0

                                                                                   8            -                                                 124               -        26

            den selven aldaer bosch                L              0            -                                                   75               -          0

96.       hr. scholtis van de Renne              S              0            -                                                   43               -          8

97.       Peter Slabbers                               S              0            -                                                   26               -        33

98.       erffg. Merten Mertens                   S              0            -                                                   25               -        54

99.       erffg. Merten Mertens, huijspl.     S              0            -                                                   16               -        79

100.     Peter Slabbers, huijsplaetse           S              0            -                                                   21               -        16

101.     Joannes Slabbers, huijspl. ledig    S              0            -                                                     9               -        42

102.     Willem Scheurs                             S              0            -                                                   73               -        30

103.     Weijclooster                                  S              0            -                                                   67               -        72

104.     Joannes Simons, huijspl.               S              0            -                                                   67               -        75

105.     Lins Dircx                                     S              0            -                                                   11               -        40

106.     Joannes Vosbeeck                         S              0            -                                                   10               -        25

107.     wed. Joannes Geelen                     S              0            -                                                   33               -        83

108.     hr. scholtis van de Renne              S              0            -                                                   41               -          4

109.     wed. Jan Janssen, huijspl.             S              0            -                                                   55               -        80

110.     Peter Luttels                                  S              0            -                                                   65               -        63

111.     wed. Joannes Geelen                     S              0            -                                                   78               -        40

                                                                                   4            -                                                   67               -        44

Borgh Camp

112.     erffg. Merten Mertens                   S              0            -                                                   67               -        39

113.     Willem Beckers mit huijspl.         S              1            -                                                 104               -          4

[28-1-1754: verkoop Jan Simons x Mathiola van Obroeck aan hun schoonzoon en dochter Willem Beckers en Theodora Simons. 24-3-1817: verkoop door erfgenamen Beckers aan Willem Roncken en Wilhelmina Simons]

114.     wed. Jan Janssen                           S              1            -                                                   96               -        59

115.     Weijclooster                                  S              1            -                                                 109               -        96

116.     Frans Heldens                              M              1            -                                                   11               -          0

117.     Peter Mooren en consorten          M              1            -                                                   24               -        37

118.     Weijclooster, dries en kuijlen       S              1            -                                                   60               -        43

119.     Weijclooster                                 M              0            -                                                   42               -        61

120.     Weijclooster Op den Boomgaert gent                         5                                                     -            19            -                                                   26

            het selve clooster aldaer -A-         L              0            -                                                 100               -          0

                                                                                 15            -                                                   35               -        65

Kercke Velt

121.     Weijclooster den hoff Rijckel oock genaemt Klerckenhoff                                             S              2            -                                                 121               -        75

122.     Weijclooster                                  S              3            -                                                   12               -        86

123.     het selve bosch en dries                S              0            -                                                   90               -        56

124.     Lins Dircx, huijsplaetse                S              0            -                                                   94               -        51

125.     Weijclooster                                  S              8            -                                                 103               -        63

126.     Eijnder hoff                                   S              5            -                                                   56               -        87

127.     Weijclooster                                  S              1            -                                                   70               -        88

128.     Lins Dircx                                     S              0            -                                                 147               -        89

129.     Joannes Simons                             S              1            -                                                   38               -        79

130.     erffg. Hermanus Geradts               S              0            -                                                   98               -        27

131.     Weijclooster                                  S              3            -                                                   56               -        12

132.     Kercke tot Besel                            S              1            -                                                   11               -        36

133.     Hendrick Engelen                         S              0            -                                                   67               -        22

134.     Joannes Simons                             S              0            -                                                   63               -        26

135.     wed. Jan Janssen                           S              0            -                                                 122               -        57

136.     Joannes Meuter                             S              0            -                                                   67               -        20

137.     Geurt Smeets                                 S              0            -                                                   65               -        48

138.     Weijclooster                                  S              0            -                                                   65               -        34

139.     erffg. Peter Quijten                       S              0            -                                                   61               -        62

140.     erffg. Engel Hinssen                     S              0            -                                                   76               -        70

141.     Peter Luttels                                  S              0            -                                                   68               -        20

142.     Lins Dircx                                     S              0            -                                                   71               -        19

143.     Anthoin van den Broeck               S              0            -                                                 118               -        59

144.     erffg. Lamert Lamers                    S              1            -                                                     5               -        65

145.     wed. Jan Janssen                           S              0            -                                                   65               -        77

            bembt onder                                  S              0            -                                                     6               -        31

146.     Peter Peters int' dorp                     S              0            -                                                   92               -        92

            bembt onder                                  S              0            -                                                   24               -        13

147.     Peter Pereij                                    S              0            -                                                   91               -        89

            bembt onder                                  S              0            -                                                   19               -        54

148.     Arnold in gen Middel                    S              1            -                                                   17               -        21

            bembt onder                                  S              0            -                                                   25               -        75

149.     Joannes Simons                             S              0            -                                                 101               -        60

            bembt onder                                  S              0            -                                                   16               -        77

150.     erffg. Engel Hinssen                     S              0            -                                                 110               -        66

            bembt onder                                  S              0            -                                                   17               -        54

151.     Peter van den Broeck                    S              0            -                                                 141               -        88

            bembt onder                                  S              0            -                                                   24               -          4

152.     Lins Dircx                                     S              0            -                                                 139               -        62

            bembt onder                                  S              0            -                                                   26               -        47

153.     Joannes Simons                             S              0            -                                                 140               -        12

            bembt aen de Maese                     S              0            -                                                   82               -        10

154.     wed. Joannes Beurskens               S              0            -                                                 147               -        15

155.     Geurt Claessen                              S              0            -                                                 145               -        68

            bembt aen de Maese                      S              0            -                                                   43               -          4

156.     Joannes Meuter                             S              0            -                                                   67               -          5

            bembt aen de Maese                      S              0            -                                                   16               -        15

157.     Christiaen Cuijpers                       S              0            -                                                   67               -        61

            bembt aen de Maese                      S              0            -                                                   16               -        31

                                                                                 48            -                                                 103               -        80

158.     Joannes Simons                             S              0            -                                                     ..               -        39

            bembt aen de Maese                      S              0            -                                                     ..               -        86

159.     erffg. Hermanus Geradts               S              0            -                                                   65               -        83

            bembt aen de Maese                      S              0            -                                                   16               -        92

160.     Kercke tot Besel                            S              1            -                                                     2               -        19

            bembt aen de Maese                      S              0            -                                                   44               -        90

161.     erffg. Engel Hinssen                     S              0            -                                                   78               -        49

            bembt aen de Maese                      S              0            -                                                   21               -        68

162.     Christiaen Cuijpers                       S              0            -                                                   74               -        96

            bembt aen de Maese                      S              0            -                                                   25               -        21

163.     erffg. Albert. Meuter                     S              0            -                                                   13               -        68

            bembt aen de Maese                      S              0            -                                                   51               -        20

164.     erffg. Peter Reijners                      S              0            -                                                   62               -        64

            bembt aen de Maese                      S              0            -                                                   19               -        86

165.     Peter van den Broeck                    S              0            -                                                   64               -        39

            bembt aen de Maese                      S              0            -                                                   14               -        30

166.     erffg. Engel Hinssen                     S              0            -                                                 121               -        55

            bembt aen de Maese                      S              0            -                                                   18               -        40

167.     Geurt Smeets                                 S              0            -                                                   75               -        43

168.     Cappellanie tot Swalmen              S              0            -                                                 124               -        54

169.     hr. capitain Louts                          S              0            -                                                   45               -          9

170.     Willem Janssen                             S              0            -                                                   45               -        17

171.     Micchiel Claessen                         S              0            -                                                   44               -        59

172.     Arnold in gen Middel                    S              0            -                                                   44               -        14

173.     erffg. mevr. Thijssen                     S              0            -                                                   95               -        16

174.     erffg. Schutgens                            S              0            -                                                 127               -          0

175.     Peter Peters aen de beeck              S              1            -                                                   13               -        18

                              12      -         14      -         66

Aen de Borghstraet

176.     erffg. Merten Mertens                   S              0            -                                                   67               -        86

177.     Anthoin van den Broeck               S              0            -                                                   73               -        83

178.     Peter Luttels, huijsplaetse             S              0            -                                                   52               -        30

179.     de selven                                       S              0            -                                                   74               -        47

180.     Jenneken Bode                              S              0            -                                                 123               -        47

181.     erffg. Joannes Geelen                    S              0            -                                                   15               -        95

            aldaer de selve                               S              0            -                                                   17               -        70

182.     Jenneken Bode                              S              0            -                                                   16               -        44

            aldaer de selve                               S              0            -                                                   19               -        29

183.     Joannes Vosbeeck, huijsplaetse    S              0            -                                                   26               -        65

184.     Jenneken Bode, huijsplaetse         S              0            -                                                   19               -        78

185.     erffg. Joannes Geelen                    S              0            -                                                   33               -        61

186.     Jenneken Bode                              S              0            -                                                   35               -        31

187.     Joannes Simons                             S              0            -                                                   32               -        79

188.     Hendrick Engelen, beleender        S              0            -                                                   37               -        66

189.     Anthoin van den Broeck               S              0            -                                                   40               -        49

190.     den selven, huijsplaetse                 S              0            -                                                   65               -        16

191.     Peter Geradts, huijsplaetse            S              0            -                                                   61               -        18

                              5        -         63      -         94

Kerckvelt

192.     Weijclooster mit mistwech           S              4            -                                                 138               -        55

193.     erffg. This Geradts mit mistwech S              0            -                                                 120               -        98

194.     erffg. Lamert Lamers                    S              0            -                                                 111               -        53

195.     Arnold Nimans 1/3                       S              0            -                                                   61               -        53

            erffg. Joannes Nimans 1/3           S              0            -                                                   61               -        53

            Jacob Sanders 1/3                         S              0            -                                                   61               -        53

196.     Weijclooster                                  S              0            -                                                 138               -        70

197.     Eijnder hoff                                   S              2            -                                                   11               -          7

198.     Peter Geradts                                 S              1            -                                                   42               -          7

199.     Lins Dircx                                     S              2            -                                                   83               -        54

200.     wed. Jan Janssen                           S              0            -                                                   75               -        17

201.     erffg. Schutgens                            S              0            -                                                   76               -        29

202.     erffg. Peter Quijten                       S              0            -                                                   68               -        50

203.     Weijclooster                                  S            14            -                                                     1               -        34

                                                                                 30            -                                                     2               -        93

204.     Willem Beckers                            L              0            -                                                   59               -        86

205.     Peter Luttels                                  L              0            -                                                   52               -          6

206.     erffg. Joannes Geelen                    L              0            -                                                   49               -        26

                                                                                   1            -                                                   11               -        18

207.     erffg. Willem Dreessen                 S              1            -                                                   19               -        81

208.     erffg. Peter Reijners                      S              1            -                                                   21               -        55

209.     Godfrid. Cruijsbergh                     S              0            -                                                   65               -        41

210.     Lins Dircx                                     S              0            -                                                   68               -        71

211.     Peter Luttels                                  S              0            -                                                   41               -        39

212.     Jacob Bongaers                             S              0            -                                                   91               -        77

213.     Micchiel Claessen en consorten    S              0            -                                                   76               -        52

214.     Arnold Nimans                              S              0            -                                                   77               -        65

215.     hr. capitain Louts                          S              1            -                                                     1               -        61

216.     erffg. Willem Dreessen                 S              1            -                                                   19               -          3

217.     erffg. Schutgens                            S              1            -                                                   23               -        64

218.     Godfrid. Cruijsbergh                     S              0            -                                                     9               -        59

219.     Gerit Janssen                                 S              0            -                                                 144               -        76

220.     erffg. This Geradts                        S              1            -                                                 142               -        16

221.     Paulus Winckes                             S              1            -                                                   26               -        50

222.     Gerit Janssen                                 S              1            -                                                   74               -          9

223.     Micchiel Claessen en consorten    S              1            -                                                   63               -          4

224.     Arnold. Nimans                             S              0            -                                                   64               -        59

225.     Merten Rulkens                             S              0            -                                                 129               -        86

226.     Armen tot Besel                            S              0            -                                                 107               -          4

227.     erffg. Lamert Lamers ½                S              0            -                                                   50               -        42

            Joannes Janssen ½                         S              0            -                                                   50               -        42

228.     Geurt Smeets ½                             S              0            -                                                   71               -        78

            Peter Pereij ½                                S              0            -                                                   71               -        78

229.     Kercke tot Besel                            S              2            -                                                   96               -        49

230.     Joannes Geradts aen de santkuijle S              8            -                                                   66               -        44

231.     Godfrid. Cruijsbergh kersse lant   S              1            -                                                   60               -        45

                                                                                 31            -                                                   93               -        50

232.     Peter van den Broeck                    S              2            -                                                   79               -        26

233.     Peter Meuter                                  S              2            -                                                   79               -        26

234.     Micchiel Claessen                         S              1            -                                                   20               -        86

235.     Cappellanie tot Besel                    S              3            -                                                   50               -        96

                                                                                   9            -                                                   80               -            34                                                                    

Kerckvelt aen Rijckel

236.     Weijclooster                          S              1    -         39            -                                           83

237.     Cappellanie tot Swalmen      S              2    -         52            -                                           60

238.     Gerit Janssen mit mistwech          S              0            -                                                   94               -        29

239.     erffg. Lamert Lamers, idem          S              0            -                                                   77               -        50

240.     Gerit Janssen, idem                       S              0            -                                                 143               -          0

241.     Weijclooster, mit mistw.               S              0            -                                                   63               -          0

242.     Gerit Janssen, mit mistw.              S              0            -                                                 149               -          0

243.     erffg. Merten Mertens, idem         S              0            -                                                   75               -        61

244.     Peter Slabbers, idem                     S              0            -                                                   77               -        33

245.     wed. Jan Janssen, idem                 S              0            -                                                 146               -        37

246.     Lins Dircx, idem                           S              0            -                                                 141               -        61

247.     Gerit Janssen, idem                       S              1            -                                                   18               -        32

248.     Joannes Vosbeeck, idem               S              0            -                                                 145               -        20

249.     Gerit Janssen, idem                       S              0            -                                                 109               -        53

250.     Lins Dircx, idem                           S              0            -                                                 131               -        89

251.     erffg. Merten Mertens, idem         S              0            -                                                 131               -        56

252.     erffg. Engel Hinssen, idem           S              0            -                                                   30               -        88

253.     Hendrick Engelen, idem               S              0            -                                                   31               -        24

254.     Lins Dircx, idem                           S              0            -                                                   78               -        51

255.     Gerit Janssen, idem                       S              0            -                                                 132               -        37

256.     Peter Vosbeeck, idem                   S              0            -                                                 114               -        54

257.     Joannes Vosbeeck                         S              0            -                                                 141               -        39

258.     Weijclooster mit mistw.                S              4            -                                                   72               -          2

259.     Begijnhoff tot Ruremonde, idem  S              1            -                                                   24               -        41

260.     Costerie tot Swalmen, idem          S              1            -                                                   23               -        26

261.     erffg. mevr. Thijssen, idem           S              1            -                                                 125               -        18

262.     Hendrick Engelen, idem               S              0            -                                                 100               -        77

263.     Gradus Janssen, idem                    S              0            -                                                   94               -          0

                              28      -         15      -         21

Swaer            262  -         120    -         19

Middel                   64     -         66      -         68

Licht                55  -         30      -         77

                              382    -         67      -         64

gemeente               39      -         89      -         51

                              422    -         7        -         15

GHS Beesel, Reuver, archief dorpsbestuur Beesel, inv.nr. 90.

 

14 januari 1781

BELFELD - Overleden: Petrus Schouren [ged. Belfeld 13-7-1779], zn. van Laurentius Schouren en Maria Janssen.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, DTB deel 1 fol. 187.

 

15 januari 1781

BEESEL - Overleden: Wilhelmus Peijs [wedn. van Joanna Stoffers, geh. Beesel 29-4-1749, overl. ald. 6-12-1768], echtgenoot van Maria Derickx [geh. Beesel 25-8-1768].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 242.

Willem Peijs woonde in het Foekebroek, smabers-10/117.

 

16 januari 1781

ASSELT - Overleden rond 19.00 uur: Albertus Peters [Lambertus], echtgenoot van Wilhelmina Maesen [geh. Swalmen 1-5-1774].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 30 RAL.

 

20 januari 1781

SWALMEN - Overleden: Joanna op den Camp [ged. Swalmen 11-1-1704, dr. van Petrus op den Camp en wijlen Theodora Theelen], weduwe van Godefridus Crijnen [geh. Swalmen 25-11-1728, begr. ald. 24-11-1757].

RHCL Maastricht, DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen (11.01), inv.nr. 126.10.

 

24 januari 1781

op den raedthuyse tot Swalmen

Afschrift uit het meetboek van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, door secretaris J.H. Dresens. De percelen zijn door de schepenen J. Mevissen en D. Janssen getaxeerd op een waarde van 200 pattacons.

-   smabers-1/64, meetboek folio 143:

    Hendrick Pangels, 107 roede 6 voet bos grenzend aan de Spiekerweijer (Z), de advokaat Clout (N) en de gemeente (W), middel;

-   smabers-9/72, meetboek folio 195:

    22 roede 51 voet broekland in het Haestert gelegen, tussen de Swalm (Z), Joseph van Heeswijck en het Weijclooster (N) en de deken Ruijs (W), middel;

-   smabers-7/94, meetboek folio 308:

    99 roede 38 voet akkerland tussen Willem Sanders en Wijlerhof (Z), Joseph van Heeswijck (N en O) en Wijlerhof (W), licht;

-   smabers-7/130, meetboek folio 308:

    82 roede 83 voet akkerland in het Haestert gelegen tussen het Weijclooster (W), de Wijlerstraet (O), Cornelis van Keeken (N) en Hendrick Albers (Z), zwaar;

-   smabers-9/175, meetboek folio 309:

    91 roede 63 voet akkerland, zwaar, in het Wijlerveldt gelegen tussen de Papenweg (W), het Weijclooster (O), Joseph van Heeswijck (Z) en Arnoldus Sonnenschijn (N), 'met ½ Papenwegh', zwaar;

-   smabers-9/180, meetboek folio 309:

    139 roede 5 voet akkerland aldaar tussen de erfgenamen Cornelis Wijnen (W), Wijlerhof (N-zijde), Joes Beeck (Z) en Wijlerhof (N-hoofd), 'met ½ Wijler mestweg', zwaar;

-   smabers-9/237, meetboek folio 309:

9  1 roede 89 voet akkerland, zwaar, aldaar tussen het Weijclooster (Z), Cornelis van Keeken (N) en Joseph van Heeswijck;

-   smabers-10/85, meetboek folio 310:

    81 roede 54 voet akkerland tussen het Weijclooster en Daniel Mooren (N), Linnert Pansaert en Dirck Neesen (Z), Peter Gerits (W) en Joseph van Heeswijck (O), zwaar.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 25 fol. 41-42. Voor verpanding van deze percelen zie 5-2-1781.

 

25 januari 1781

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Stempkes [Stempkens, ged. Swalmen 26-3-1751, akkerman 1782-1796, daghuurder 1789, overl. ald. 31-8-1819, zn. van Jacobus Stemkens en Gertrudis Claessens « 4-5-1747] en Maria Haewinckel [Hawinckel, Hawinckels, ged. Swalmen 17-3-1753, overl. Swalmen-Heide 5-2-1829, dr. van Hendrik Hawinkels en Anna Hermans], beiden geb. en wnd. te Swalmen. Getuigen: Joannes Haewinckel en Sibilla Stempkes, beiden wnd. te Swalmen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 12 RAL.

Uit dit huwelijk:

1.       dochter NN, geb. en overl. Swalmen 23-7-1781 (niet vermeld in doopregister).

2.       Anna Catharina Stempkens, geb. Swalmen 15-9-1782, ged. 16-9-1782 (get. Henricus Hawinckel en Gertrudis Claessen, beiden wnd. te Swalmen), overl. Swalmen 22-1-1857. Tr. Swalmen 12-5-1808 met Petrus Klumpkens.

3.       Jacobus Stempkens, geb. en ged. Swalmen 1-10-1785 (get. Joannes Hawinckels wnd. te Swalmen en Sibilla Stempkens wnd. te Besel), overl. Swalmen-Heijde 27-1-1833. Tr. 1) Swalmen 26-10-1813 met Hendrina Smeets; 2) Swalmen 10-1-1820 met Gertrudis Klumpkens.

4.       zoontje NN, geb. en overl. Swalmen 8-5-1788 (niet vermeld in doopregister).

5.       Henricus Stempkens, geb. Swalmen 21-8-1789, ged. 22-8-1789 (get. Wilhelmus Janssen wnd. te Besel en Eva Lutters wnd. te Swalmen, 'den vader absent'), overl. Swalmen-Boukoul 1-10-1845. Tr. Swalmen 8-5-1827 met Gertrudis Slabbers.

6.       Paulus Stempkens, geb. en ged. Swalmen 23-10-1792 (get. Gerardus Hawinkels wnd. te Swalmen en Gertrudis Peeckx wnd. te Rurmunde).

7.       Gertrudis Stemskens, geb. en ged. Swalmen 21-4-1797 (get. Joannes Haewinkels en Anna Bongaerts namens Thijsken Keuken, allen wnd. te Swalmen, 'den vaeder absent'), overl. Swalmen 3-6-1872. Tr. Swalmen 15-4-1828 met Pieter Hendrik Beurskens.

Zie J.H. Hanssen: De Familie Stemkens. Limburgse genealogieën, brochurereeks nr. 2. Voor beschut van een huis te Middelhoven zie 14-11-1788. Het gezin woonde bij de volkstelling 1796 te Wieler (Jaarboek 16 blz. 77).

 

30 januari 1781

op den raedthuyse tot Swalmen

SWALMEN - Verpanding van een huis aan de oliemolen.

Ten overstaan van Johannes Bernardus Chanoine, licentiaat in de rechten, schepen en eerste secretaris van het Hoofdgerecht van de stad Ruremonde en scholtis van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, Cornelis van Keeken en Johannes Mevissen, schepenen aldaar, verzoekt de gerechtsbode J.L. Corens, als gevolmachtigde aan toonder, om registratie van twee obligaties, te weten:

-   een obligatie d.d. 24 oktober 1765 [sic, zie echter 24-10-1764] groot 25 pattacons;

-   en een obligatie d.d. 14 februari 1772 groot 6 pattacons 2 schelling,

beide ten laste van de echtelieden Willem Heuts en Catharina Custers en ten behoeve van de erfgenamen van de eerwaarde J.J. Cox, in leven pastoor te Swalmen en Asselt en landdeken van het district Monfort. De medeschepen Heijenen [sic] wordt namens het echtpaar Heuts onterfd van de in de obligaties gestelde onderpanden, J.L. Corens q.q. wordt in de onderpanden geërfd.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 25 fol. 32-34. De akte en afschriften van de eerdere obligaties bevatten enkele korte maar vrijwel onleesbare notities.

 

1 februari 1781

SWALMEN ‑ Het huis van de kinderen van Stoffer Naus te Swalmen is afgebrand. Zij ontvangen een aalmoes van de Magistraat van Roermond.

Limburg XIII, blz. 28 (Handelingen Magistraat).

 

1 februari 1781

SWALMEN - Overleden: Gerardus Bloemaerts [geb. Swalmen 5-2-1779], zoon van Adolphus Bloemaerts en Anna Theelen.

RHCL Maastricht, DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen (11.01), inv.nr. 126.10.

 

5 februari 1781

binnen Ruremonde

SWALMEN - Verpanding landerijen.

De echtelieden Maria Agnes Bosch en Hendrick Pangels, borgers van de stad Ruremonde, bekennen dat zij een bedrag van 100 pattacons (de kroon gerekend aan 11½ schelling en de Louis d'Or tegen 4 gelijke kronen] een jaarlijkse rente van 4% eerstmaal te betalen op 5 februari 1782 en met een opzegtermijn van drie maanden, hebben opgenomen van juffrouw Helena Lemans, eveneens inwoonster van Ruremonde, met als onderpand de volgende percelen onder Swalmen gelegen:

-   107 roede 6 voet bos, middel, grenzend aan de Spiekerweijer (Z), de advokaat Clout (N) en de gemeente (W);

-   22 roede 51 voet broekland in het Haestert gelegen, middel, tussen de Swalm (Z), Joseph van Heeswijck en het Weijclooster (N) en de deken Ruijs (W);

-   99 roede 38 voet akkerland, licht, tussen Willem Sanders en Wijlerhof (Z), Joseph van Heeswijck (N en O) en Wijlerhof (W);

-   82 roede 83 voet akkerland, zwaar, in het Haestert gelegen tussen het Weijclooster (W), de Wijlerstraet (O), Cornelis van Keeken (N) en Hendrick Albers (Z);

-   91 roede 63 voet akkerland, zwaar, in het Wijlerveldt gelegen tussen de Papenweg (W), het Weijclooster (O), Joseph van Heeswijck (Z) en Arnoldus Sonneschijn (N), 'met ¼ Papenwegh';

-   139 roede 5 voet akkerland aldaar, zwaar, tussen de erfgenamen Cornelis Wijnen (W), Wijlerhof (N-zijde), Joes Beeck (Z) en Wijlerhof (N-hoofd), 'met ½ Wijler mestweg';

-   91 roede 89 voet akkerland, zwaar, aldaar tussen het Weijclooster (Z), Cornelis van Keeken (N) en Joseph van Heeswijck;

-   en 81 roede 54 voet akkerland, zwaar, tussen het Weijclooster en Daniel Mooren (N), Linnert Pansaert en Dirck Neesen (Z), Peter Gerits (W) en Joseph van Heeswijck (O);

Tevens machtigen zij toonder tot de gerechtelijke verpanding.

-             Met een afschrift uit het meetboek van de heerlijkheid Swalmen en Asselt d.d. 24 januari 1781 [zie aldaar].

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 25 fol. 38-40. Voor gerechtelijke verpanding zie 19-2-1781.

 

5 februari 1781

WEERT - Gehuwd met losbrief van de pastoor en landdeken van Nederweert en met volmacht van de pastoor van Weert: Theodorus Tercken [Terken, geb. Weert 18-9-1743, kleermaker 1788, meester kleermaker 1789, overl. Weert 17-6-1826, oud 82 jaar, zn. van Henricus Tercken en Catharina Hovaerts, ook: Hoogaers, Hooijaerts « Weert 26-7-1737; wedn. van Joanna van Lieshout, geh. Weert 24-8-1768, overl. Tungelroy 18-11-1778; hij hertr. Weert 10-5-1801 met Joanna Hesen uit Helden] en Catharina Schrijnwerckers [Schreijnwerkers, Schrienewerkers, ged. Swalmen 23-4-1750, bij huwelijk wonend te Nederweert, overl. Weert 21-8-1796, oud 44 jaar, dr. van Henricus Schrijnwerckers en ]. Getuigen: Henricus Tercken en Maria Helena Verbeeck.

DTB-registers St.-Martinusparochie Weert; idem St,-Barbaraparochie Tungelroy. In de trouwakte wordt abusievelijk Barbara Beelen genoemd als moeder van de bruid.

Uit dit huwelijk:

1.       Joanna Bernardina Tercken, ged. Weert 11-2-1782 (get. Christianus Schrijnewerckers vervangen door Mathias Kroesen en Maria Elisabetha van Dooren).

2.       Bernardus Tercken, ged. Tungelroy 20-8-1784 (get. Petrus Reemers uit Stramproy / Simon Baten uit Tungelroy en Christina Sonnemans uit Tungelroy), overl. Weert ‘in de stadt’ 9-1-1788, oud 3½ jaar en begr. ald. 11-1-1788.

3a.     Maria Catharina Tercken, ged. Weert 19-7-1786 (get. Jacobus Peres en Maria Elisabeth van Dooren namens Cornelia Schrijnwercker), is dezelfde als 3b.

3b.     Catharina Elisabeth Tercken, ged. Weert ‘in de stadt’ 19-7-1786 (Jacobus Petes en Maria Elisabeth van Dooren namens Cornelia Schrijnwerker wonend te Roggel. overl. ald. 10-1-1789. oud 6 maanden, begr. ald. 13-1-1789.

 

8 februari 1781

oirkonde Mulbragh

MULBRACHT / BELFELD - Verkoop landerijen.

Ten overstaan van notaris Godef. Schmacks machtigt Maria Catharina Theur [in dezelfde akte ook: Thoer] de medeschepen Leonaerdus ter Porten tot de aanvaarding van een overdracht van ongeveer 2 morgen landerijen en houtgewas op de Leijgraef gelegen voor een bedrag van 180 gulden Kleefs en 1 malder rogge à 16 gulden Kleefs, van de echtelieden Maettis Crannebrocker en Jenneken Dericks.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 39 fol. 63. Voor overdracht zie 12-2-1781.

 

8 februari 1781

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Coonen [Jean Coenen, Conen, geb. Swalmen, akkerman 1784-1796, menager, overl. Swalmen 23-7-1801 oftewel 4 termidor an IX oud 53 jaar, zn. van Joannes Coenen] en Joanna Janissen [Anna, mogelijk ged. Swalmen 4-9-1755 als dr. van Wilhelmus Janissen en Maria Crijns, overl. Swalmen 14-3-1803 en begr. ald. 17-3-1803 « 19-6-1754], beiden geb. en wnd. te Swalmen. Getuigen: Joannes aen de Meulen en Anna Elisabetha Meuter.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 13 RAL.

Uit dit huwelijk:

1.       Henricus Coonen, geb. en ged. Swalmen 30-1-1782 (get. Wilhelmus Janissen en Joanna Janissen, beiden wnd. te Swalmen), bij de volkstelling 1796 inwonend bij zijn ouders. Hij deed in … aangifte van het overlijden van zijn vader.

2.       Sebastianus Janissen, geb. en ged. Swalmen 2-1-1784 (get. Joannes Janissen en Barbara Janssen, beiden wnd. te Swalmen).

3.       Maria Conen, geb. Swalmen 22-8-1786, ged. 23-8-1786 (get. Theodorus Janssen en Maria Crijns, beiden wnd. te Swalmen).

4.       Joannes Conen, geb. en ged. Swalmen 15-12-1788 (get. Damasus Janissen wnd. te Swalmen en Elisabetha Janssen wnd. te Maesniel).

5.       Maria Cornelia Conen, geb. en ged. Swalmen 17-11-1791 (get. Seger Janissen en Maria Beenen, beiden wnd. te Swalmen). Tr. Beesel 21-4-1825 met Joannes Petrus van Dijk.

6.       Wilhelmus Conen, geb. en ged. Swalmen 25-12-1795 (get. Henricus Engelen en Gertrudis Janissen, beiden wnd. te Swalmen, 'den vader absent').

Het gezin woonde bij de volkstelling 1796 te Wieler met 5 kinderen jonger dan 12 jaar (Jaarboek 16 blz. 76).

 

10 februari 1781

oirkonde Mulbraght

MULBRACHT / BELFELD - Verkoop landerijen.

Maria Catharina Theur oorkondt dat zij op 8 februari 1781 nog 1 morgen akkerland genaamd de Koel en een bemdje genaamd het Hoepers Bemgen voor een bedrag van 100 gulden Kleefs en ½ malder koren 'groete maete' gerekend aan 9 gulden Kleefs, heeft aangekocht van de echtelieden Maetijs Crannebrucker en Jenneken Dercx. De totale koopsom bedraagt 305 gulden Kleefs.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 39 fol. 63. Voor overdracht zie 12-2-1781.

 

12 februari 1781

oirkonde Belfelt

BELFELD - Volmacht.

Jenneken Dercx, echtgenote van Maetijs Crannenbrocker, machtigt de medeschepen Joes Schreurs tot de overdracht van de percelen die zijn verkocht aan Maria Chatrina Thoer.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 39 fol. 63.

 

12 februari 1781

BELFELD - Overdracht landerijen.

Ten overstaan van P. de Parts, hofraad en landscholtis van het ambt Montfort, Geret Jansen en Frans Heldens, schepenen van Besel en Belfelt, dragen de echtelieden Matis Crannebrucker en Jenneke Derex diverse landerijen en bemden onder Belfelt op de Leijgraef gelegen, te weten:

-   ongeveer 2 morgen kamp tussen Peter Dercx en de erfgenamen van Tomas Heijnen gelegen;

-   ongeveer 1 morgen land genaamd de Koel;

-   en een bemdje genaamd aen de Hoppersbemden groot ongeveer 1 vierdel en ½ vierdel morgen (?),

voor een bedrag van 305 gulden Kleefs, 'het koren aen de somme getelt', over aan Maria Catharina Thoer, kosten van overdracht, lijckop en armengeld ten laste van de aankoopster. De goederen worden aanvaard door de medeschepen L. ter Porten als gevolmachtigde van Maria Catharina Thor.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 39 fol. 62vs.

Een akte van gelijke strekking, met impliciete verwijzing naar de voorgaande akten van 8, 10 en 12 februari 1781, wordt nog eens herhaald op idem folio 63.

 

15 februari 1781

BELFELD - Overleden: Godefridus Stroucken [ged. Belfeld 1-9-1780], zn. van Joannes Stroucken en Catharina Heijnen.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 203.

 

19 februari 1781

op den raedthuys tot Swalmen

SWALMEN - Verpanding landerijen.

Ten overstaan van Johannes Bernardus Chanoine, licentiaat in de rechten, schepen en eerste secretaris van het Hoofdgerecht van de stad Ruremonde en scholtis van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, Cornelis van Keeken en Johannes Mevissen, schepenen aldaar, bekent de gerechtsbode J.L. Corens, als gevolmachtigde aan toonder [van de echtelieden Hendrick Pangels en Maria Agnes Bosch d.d. Ruremonde 5 februari 1781, zie aldaar], dat hij een bedrag van 100 pattacons tegen een jaarlijkse rente van 4% eerstmaal te betalen op 5 februari 1782 en met een opzegtermijn van drie maanden, heeft opgenomen van juffrouw Helena Lemans, met als onderpand:

-   107 roede 6 voet bos, middel, grenzend aan de Spiekerweijer (Z), advokaat Clout (N) en de gemeente (W);

-   22 roede 51 voet in het Broeck in het Haestert gelegen, middel, tussen de Swalm (Z), Joseph van Heeswijck en het Weijclooster (N) en de deken Ruijs (W);

-   99 roede 38 voet akkerland, licht, tussen Willem Sanders en Wijlerhof (Z), Joseph van Heeswijck (N en O) en Wijlerhof (W);

-   82 roede 83 voet akkerland, zwaar, in het Haestert gelegen tussen het Weijclooster (W), de Wijlerstraet (O), Cornelis van Keeken (N) en Hendrick Albers (Z);

-   91 roede 63 voet akkerland, zwaar, in het Wijlervelt gelegen tussen de Papenwegh (W), het Weijclooster (O), Joseph van Heeswijck (Z) en Arnoldus Sonneschijn (N), 'met ¼ Papenwegh swaer';

-   139 roede 5 voet akkerland aldaar tussen de erfgenamen Cornelis Wijnen (W), Wijlerhof (N-zijde), Joes Beeck (Z) en Wijlerhof (N-hoofd), 'met ½ Wijler mestweg swaer';

-   91 roede 89 voet akkerland, zwaar, aldaar tussen het Weijclooster (Z), Cornelis van Keeken (N) en Joseph van Heeswijck;

-   en 81 roede 54 voet akkerland, zwaar, tussen het Weijclooster en Daniel Mooren (N), Linnert Pansaert en Derck Neesen (Z), Peter Gerits (W) en Joseph van Heeswijck (O).

Joannes Ceuven wordt namens de juffrouw Lemans in de onderpanden geërfd.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 25 fol. 35-38.

 

25 februari 1781

BEESEL - Overleden: Catharina Bongers [dr. van Joannes Bongaerts en Joanna Plumers; wed. van Petrus Peters, geh. Beesel 19-4-1742, overl. ald. 27-2-1759], echtgenote van Henricus Engels [geh. Beesel 15-6-1759].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 242. Dag slecht leesbaar en onder voorbehoud.

 

26 februari 1781

BEESEL / SWALMEN ‑ Hubert Janssen, Matthijs Peters, Nelis Stevens, Joes Janssen en Henricus Lamerts, ingezetenen van Beesel en Belfeld, volmachtigen de advokaat Clout en de procureur Schreurs om de zaak te verdedigen die zij voor het Hof moeten voeren tegen de scholtis van Swalmen.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv. nr. 181 (volmachten), geen folionummer.

 

26 februari 1781

BEESEL - Overleden: Petrus Luttels [ged. Beesel 15-5-1750, zn. van Henricus Luttels en Wilhelmina Janssen], ongehuwd.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 242. Dag slecht leesbaar en onder voorbehoud.

 

4 maart 1781

SWALMEN - Overleden: Henricus Peex [mogelijk geb. Swalmen 27-3-1765 als zn. van Joannes Peecks en Joanna Dings], ongehuwd.

RHCL Maastricht, DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen (11.01), inv.nr. 126.10.

 

9 maart 1781

SWALMEN - Overleden: Jacobus Pijpers [Pipers, ged. Swalmen 22-9-1726, zn. van Robertus Pijpers en Gertrudis Heijnen], echtgenoot van Maria Giesbers [geh. Swalmen 8-4-1750].

RHCL Maastricht, DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen (11.01), inv.nr. 126.10.

 

13 maart 1781

BELFELD - Overleden: Anna Derix [ged. Belfeld 11-1-1781], dr. van Petrus Derix en Alegunda op Heijs.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 203.

 

21 maart 1781

BELFELD - Overleden: Helehna Gerets, weduwe van Renerus Oelders [geh. Belfeld 1-10-1731, overl. ald. 12-5-1761].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 203.

 

21 maart 1781

SWALMEN - Overleden: Caecilia van Haelen [van Haeren, van Halen, ged. Asselt 26-2-1725, dr. van Cornelius van Haeren x Gisberta Smeets], echtgenote van Joannes Screurs [geh. Swalmen 22-1-1756; hij hertr. verm. Swalmen 3-6-1781 met Gertrudis Clumpkens].

RHCL Maastricht, DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen (11.01), inv.nr. 126.10.

 

24 maart 1781

SWALMEN - Overleden: Margaritha van den Bosch [geb. Swalmen 19-11-1778], dochter van Joannes van den Bosch en Mechtildis Smeets.

RHCL Maastricht, DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen (11.01), inv.nr. 126.10.

 

(vóór 26) maart 1781

BEESEL - Overleden: Mathijas Beuskens [verm. uit Vlodrop], echtgenoot van Anna Catharina Luninghs [overl. Beesel 26-1-1790].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 242. Dag onleesbaar.

 

(vóór 26) maart 1781

BEESEL - Overleden: Antonius Neeten [mogelijk ged. Beesel 19-8-1760 als zn. van Henricus Neeten en Catharina Stevens, beiden overl.], ongehuwd.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 242. Dag onleesbaar.

 

(26?) maart 1781

BEESEL - Overleden: Maria van Meurs, weduwe.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 242. Dag slecht leesbaar en onder voorbehoud; mogelijk 6 of 16 maart.

 

31 maart 1781

SWALMEN - Overleden: onlangs geboren kind [zoontje] van Joannes Hermans en Barbara Swartmans.

RHCL Maastricht, DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen (11.01), inv.nr. 126.10. De moeder overleed op 2-4-1781.

 

31 maart 1781

SWALMEN - Overleden: onlangs geboren kind van Henricus Heijnen en Gertrudis Hermans.

RHCL Maastricht, DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen (11.01), inv.nr. 126.10.

 

2 april 1781

BEESEL - Visitatie van de woning van de geestelijk gestoorde Hubert Lamers.

"Wij ondergeschreve schepenen de wooning of soo genoemt kaemerken van den imbeschilen Huijbert Laemers gesien en bevonden hebben, bevinde het selve bequaem en suvisant door den meester Hendrick Slousen timmerman gemaeckt dat den imbeschilen daer niet uyt en kan komen sonder andere hulp, soo ist dat de deur met een nags of schag slotten voorsien moet wesen en dat den slutel van die slotten van den imbeschilen sijn kaemer niet en sal verwaert worden in het huys van den swaeger Jacob Bongers, hier sijn de reden grootelijcks genoegh toe, want de suster van den imbeschilen hem de deur wel soude konnen op maecken door eenige goede genegentheeden, soo wordt Jacob Bongers den swager belaest om hier wel voor sorg te dragen, soo het sig bevinde soude dat den imbeschilen daer uyt geraeckten door onagtsaemheyt van Jacob Bongers en aen imant quaem eenig quaet te doen dat Jacob Bongers daer voor sal worden aengevat, dit belove ick wel sorg te dragen en dit eygenhandigh onderteeckennen, Besel den 2 april 1781

Dit is het hand [drietand] merck van Jacob Bongers schrijves onervaere"

Dorso: "Dit is den accoord wegens den imbecillen Houbert Laamers bij Jacob Bongerts ingegaan."

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 34; de dagtekening is gewijzigd van 1-4-1781 in 2-4-1781.

 

2 april 1781

SWALMEN - Overleden: Barbara Swartmans [geb. te Kercken], echtgenote van Joannes Hermans [geh. Swalmen 26-8-1779].

RHCL Maastricht, DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen (11.01), inv.nr. 126.10. Overleden in het kraambed.

 

9 april 1781

SWALMEN - Belening akkerland.

Ten overstaan van Johannes Bernardus Chanoine, licentiaat in de beide rechten, schepen en eerste secretaris van het Hoofdgerecht van de stad Ruremonde en scholtis van de heerlijkheden Swalmen en Asselt, Cornelis van Keeken en Johannes Mevissen, schepenen aldaar, bekennen de echtelieden Hendrick Kessels en Petrenella Emets dat zij een bedrag van 25 pattacons hebben opgenomen van Joannes Ramaekers en Helena Heijnen, ook echtelieden, waarvoor zij, in de plaats van een rente, 1 morgen 15 roede akkerland in het Wijlerveldt gelegen tussen Joannes Corsten en de Horixwegh enerzijds en de weduwe Arent Smeets anderzijds, overdragen om gedurende negen achtereenvolgende jaren, op te zeggen met drie maanden en met een verlenging van telkens negen jaren, te gebruiken.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 25 fol. 42-43.

 

9 april 1781

SWALMEN - Overleden: Gerardus Luttels [Lutters, mogelijk 1) geb. Swalmen 22-8-1729 als zn. van Henricus Luttels en Gertrudis Gubbels; 2) geb. Swalmen 14-8-1743 als zn. van Joannes Lutters en Margaretha Leenders], ongehuwd.

RHCL Maastricht, DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen (11.01), inv.nr. 126.10.

 

23 april 1781

BEESEL - Pachtcontract Heyenbroeck.

Advokaat G.A. van Dunghen verpacht zijn bouwhof genaamd Heijenbroeck onder Besel gelegen voor een periode van zes jaar, ingaand Pasen 1781 en eindigend met Pasen 1787, aan Hermanus Leenders en diens echtgenote Petronella Schrijnewerckers onder volgende voorwaarden:

1.       De pachter zal de eerste drie jaar het huis, de koestal, schuur en moeshof genieten uitgezonderd het gebouw dat naast de schuur staat en de stal daaraan plus de helft van de kamp achter het huis, hetgeen de verpachter naar eigen goeddunken en profijt aan iemand anders zal verpachten.

2.       De pachter zal dezelfde drie jaar zonder verdere kosten de bijbehorende landerijen genieten op voorwaarde dat hij deze goed bemest en in goede staat brengt.

3.       De pachter zal zoveel morgens van de heide, door de verpachter aangekocht en gelegen achter het huis met de achterzijde grenzend aan het Besels Broeck, mogen ontginnen als hij wil, zonder dat hij hiervoor de eerste drie jaar iets hoeft te betalen. De reeds ontgonnen heide mag de verpachter naar eigen goeddunken beplanten met houtgewas.

4.       De verpachter zal op zijn kosten de behuizing neerzetten; de pachter zal de lemen wanden "tuijnen, leijmen en bepleesteren", waarbij hij voor de eerste keer hulp zal krijgen van een daghuurder. Voor het verder onderhoud en reparatie van deze wanden moet de pachter zorgen, waarbij de verpachter zal zorgdragen voor de benodigde materialen.

5.       De pachter krijgt van de verpachter voor een periode van drie jaar het gebruik van een halve morgen bemd, gelegen in de Rijkelse Bemden plus een bunder "gromet" op de Leuwer Horste. De pachter moet het bunder voorgras snijden en hooien en dit hooi bij de verpachter brengen of en andere plaats.

6.       De pachter zal de halve tiende, voor de tijd dat de verpachter deze in pacht heeft, samen met Peter Heggers, de pachter op de Waterloo, inbrengen en dorsen en het graan naar Roermond brengen in ruil voor het kaf en stro. Bij vertrek van de pachter zal deze een derde deel van de landerijen (braak) laten liggen en geen stro of mest van de hof afvoeren.

7.       De verpachter zal de pachter 50 pattacons contant voorschieten, die de eerste drie jaar rentevrij zullen zijn. Is dit bedrag niet binnen deze drie jaar terugbetaald, dan zal de pachter een rente van 4% moeten betalen totdat het bedrag volledig is terugbetaald.

8.       Na genoemde drie jaar zal de pachter voor de laatste drie jaar jaarlijks 6 pattacons betalen voor huis, stallingen en schuur inclusief het bemdje en de bunder gromet.

9.       De pacht in natura bedraagt 4 malder rogge en 8 malder haver, jaarlijks te leveren in Roermond of binnen een afstand van twee uur rond deze stad. Voor onderhoud van de daken jaarlijks 200 goede zware 'schouf'. Moet er gedekt worden, dan betaalt de pachter kost en drank plus een 'oberknegt'. De verpachter betaalt het arbeidsloon van de dekker.

10.   Bij onverhoopte wanbetaling of wangedrag stellen pachters zich garant met al hun hebbende en verkrijgende roerende en onroerende goederen, terwijl bovendien hun oom Christiaen Cuijpers, tegenwoordig woonachtig en halfman op de Wijlerhoff te Swalmen, eigendom van de erfgenamen Bernartz, zich als borg eveneens met al zijn bezittingen garant stelt.

11.   Alles wat in deze overeenkomst niet is geregeld, zal gebeuren naar landrecht.

RHCL Maastricht, Familiearchief Van Scherpenzeel-Heusch, inv.nr. 936. Niet ondertekend; mogelijk afschrift van het origineel, dat werd opgemaakt in tweevoud en wederzijds werd ondertekend.

 

24 april 1781

BELFELD - Rekening van de schatheffer van Belfeld over het jaar 1780, nagezien 24 april 1781.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 1305; 1 omslag.

 

24 april 1781

SWALMEN-BOUKOUL - Overdracht akkerland.

Ten overstaan van Joannes Bernardus Chanoine, licentiaat in de beide rechten, schepen en eerste secretaris van het Hoofdgerecht van de stad Ruremonde en scholtis van de heerlijkheden Swalmen en Asselt, Cornelis van Keeken en Johannes Mevissen, schepenen aldaar, draagt de bode J.L. Corens, als gevolmachtigde aan toonder d.d. 19 november 1780 [zie aldaar], ¼ deel uit 3/4 morgen akkerland op het veld genaamd der Horst nabij de Bouckkoule gelegen, met beide zijden tussen de erfgenamen Peter Peters 'waervan dit perceel is gedeelt', met de korte zijden grenzend aan de zogenaamde Schaerbroeker Haek en de openbare Leijgraef, voor een bedrag van 12 pattacons over aan de echtelieden Jochem Meers en Anna Stoffers, kosten van overdracht, lijcop en armengeld ten laste van de aankopers. Willem Meers wordt namens zijn ouders geërfd.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 25 fol. 43-44.

 

24 april 1781

SWALMEN - Verpanding van huis en hof op de Nopperboomgaard gelegen.

Ten overstaan van Joannes Bernardus Chanoine, licentiaat in de beide rechten, schepen en eerste secretaris van het Hoofdgerecht van de stad Ruremonde en scholtis van de heerlijkheden Swalmen en Asselt, Cornelis van Keeken en Joannes Mevissen, schepenen aldaar, stellen de echtelieden Dirick Clumpkens en Catharina Bremmers als bijpand wegens een een lening groot 50 pattacons hun huis en erven zoals op 24 oktober 1780 [zie aldaar] door hen genaast, uitgezonderd het derde perceel, dat reeds is verkocht, alles volgens een obligatie d.d. 10 december 1776 ten behoeve van Frans Gijger [in dezelfde akte ook: Geijger], die tevens wordt geërfd in de eerdere [niet gespecificeerde] onderpanden.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 25 fol. 46-47.

 

24 april 1781

ROERMOND - Gehuwd: Josephus Wildt [Joannes Josephus, ook: Engelbertus Josephus, geb. Roermond 4-2-1758, arts, (stads)chirurgijn en verloskundige, overl. Roermond (Steegh) 21-5-1816, oud 58 jaar, zn. van Theodorus Wild, chirurg, en Margaretha Henninger; hij hertr. Roermond 18-3-1798 met Maria Joanna Theresia Timmermans] chirurgijn afkomstig uit en wonend te Erkelenz, en Antonetta Hermans [Anna Maria Antonetta, ged. Sittard 11-7-1756, overl. Roermond 22-10-1796, dr. van Matthias Hermans en Maria Joanna Michaelis] afkomstig uit Sittard en wonend te Roermond. Getuigen: Sibertus op de Graef, meubelmaker (‘siriniarius’), Elisabeth Lemmens, Cornelia Green [zij ondertekent met Greijn] en Christina Wildt, allen ongehuwd en wonend te Roermond.

DTB-registers Roermond.

Uit die huwelijk:

1.       Gerardus Theodorus Wildt, ged. Erkelenz (St.-Lambertusparochie) 30-10-1781 (get. Joannes Gerardus Dahmen, rechtsgeleerde, en Margaretha Henningers; ouders gehuwd in Ruramunda), leeft 1796.

2.       Joanna Elisabetha Francisca Scholastica Wild, ged. Erkelenz 10-1-1784, leeft 1796.

3.       Jacobus Josephus Wildt, geb. Erkelenz 10-12-1785, reizend koopman, overl. Roermond 18-3-1829. Tr. Roermond 29-7-1822 met Maria Helena Lubbers.

4.       Franciscus Josephus Wildt, geb. Erkelenz 8-3-1788, leeft 1796.

5.       Maria Elisabeth Wildt, ged. Erkelenz 17-12-1789, overl. Roermond 7-10-1822 als Maria Elisabeth Wilt, oud 32 jaar. Tr. Roermond 17-10-1814 met Gerard Etienne Hes.

6.       Petrus Conrardus Matthias Wildt, geb. Erkelenz 29-4-1792, overl. Roermond 8-10-1795.

7.       Franciscus Carolus Wildt, geb. Roermond 15-10-1794 (get. Franciscus Mertz, licentiaat in de medicijnen, en Francisca de Barall), overl. ald. 6-10-1795.

De Wildt werd in 1793 aangesteld als stadschirurgijn en verloskundige van Roermond. Daarnaast bezocht hij o.a. zieken in Swalmen (zie lijst van 24-1-1795). Zie ook G.C.P. Linssen (eindred.): Thuis in het Godshuis : bijdragen over de geschiedenis van het R.C. Godshuis ter gelegenheid van het tweehonderd en vijftigjarig bestaan.

 

29 april 1781

SWALMEN - Gehuwd: Paulus Jansen [Jansens, Janssen, geb. Erckelenz ca. 1757, 'sadelaar' 1783-1796, haammaker 1796, overl. Swalmen 5-12-1828, oud 78 jaar], geb. te Erckelenz ('Ercliniae natus') en wnd. te Swalmen, en Joanna Bongaerts [Anna Bongers, ged. Swalmen 29-3-1756, overl. ald. 4-1-1827, oud 76 jaar, dr. van Godefridus Bongaers en Caecilia Frederix « 5-11-1750], geb. en wnd. te Swalmen. Getuigen: Joachim Bongaerts en Elisabetha Bongaerts, beiden wnd. te Swalmen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 13 RAL.

Uit dit huwelijk:

1.       Petronella Janssen, geb. en ged. Swalmen 26-1-1782 (get. Leonardus Janssen wnd. te Ercklens en Elisabetha Bongers wnd. te Swalmen), bij de volkstelling 1796 inwonend bij het gezin Dousen-Bongaerts op de Boukoul (Jaarboek 16 blz. 71). Tr. Swalmen 17-5-1810 met Sebastianus Wijnen.

2.       Godefridus Janssen, geb. Swalmen 13-8-1783, ged. 14-8-1783 (get. Joachim Bongaerts en Elisabetha Bongaerts, beiden wnd. te Swalmen), overl. ald. 10-4-1785.

3.       Silvester Janssen, geb. en ged. Swalmen 20-5-1785 (get. Gerardus Bongaerts wnd. te Swalmen en Joanna Hoefnagels namens Catharina Janssen wnd. te Ercklens).

4.       zoontje NN, geb. en overl. Swalmen 28-2-1787 (niet vermeld in doopregisters).

5.       Anna Gertrudis Jansen, geb. Swalmen 18-1-1788, ged. 19-1-1788 (get. Joannes van Dael namens Joannes Gerardus Brughmans wnd. te Rurmunde en Joanna Hoefnagels wnd. te Swalmen, 'den vader absent'), overl. ald. 13-5-1850. Tr. Swalmen 21-4-1814 met Theodorus Geraedts.

6.       Gerardus Janssen, geb. en ged. Swalmen 27-11-1789 (get. Hendrick Alers en Anna Bongaerts, beiden wnd. te Swalmen, 'den vader absent'), overl. Haelen 21-10-1862. Tr. Haelen 5-9-1826 met Joanna Custers.

7.       Leonardus Jansens, geb. Swalmen 9-12-1792, ged. 10-12-1792 (get. Leonardus Dousen en Anna Catharina Wijnen, beiden wnd. te Swalmen), overl. Maasniel 24-12-1871. Tr. Maasniel 30-9-1819 met Catharina Elisabeth Jansen.

8.       Maria Catharina Janssen, geb. en ged. Swalmen 1-2-1796 (get. Mathias Aelen en Maria Verheggen, beiden wnd. te Swalmen, 'den vader absent').

Paulus Janssen en Anna Bongaers verpandden op 16-4-1782 het ¼ deel van huis en hof op de Daelcamp gelegen (smabers-15/13). Het gezin woonde bij de volkstelling 1796 aan de Kroppestraat (Jaarboek 16 blz. 70).

 

april 1781

BEESEL - Overleden: Arnoldus Schoolmeesters, ongehuwd.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 242. Dag onleesbaar.

 

2 mei 1781

BEESEL - Gehuwd: Adolphus Slabbers [ged. Beesel 26-5-1743, dagloner 1798, zn. van Petrus Slabbers en Maria Bloemaerts « 15-5-1740; wedn. van Catharina van Uffelt, geh. Beesel 12-6-1777, overl. ald. 23-3-1780] en Maria Catharina Stockx [Stox, geb. Maasniel]. Getuigen: Joannes Slabbers en Mathija Peters.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 212.

Uit dit huwelijk:

1.       Petrus Slabbers, ged. Beesel 23-2-1782 (get. Gerardus Slabbers en Catharina Geurts).

2.       Theodorus Slabbers, ged. Beesel 2-10-1784 (get. Mathias Peters en Beatrix Bloemers).

3.       Gerardus Slabbers, geb. en ged. Beesel 29-8-1787 (get. Joannes Slabbers wnd. te Besel en Dorothea Slabbers wnd. te Swalmen; geb. 'in Rijckel', moeder ged. te Maesniel).

4.       Maria Slabbers, geb. Beesel 23-9-1790, ged. 24-9-1790 (get. Jacobus Slabbers wnd. te Swalmen en Catharina Tijssen wnd. te Maesniel; geb. 'tot Rijckel', moeder ged. te Maesniel). Tr. Beesel 24-4-1814 met Joannes Stevens.

5.       Catharina Slabbers, geb. en ged. Beesel 20-1-1795 (get. Casparus Slabbers en Joanna Slabbers, beiden geb., ged. en wnd. te Besel).

6.       Helene Slabbers, geb. Beesel ‘à Rijckel’ 4-10-1798 (treize vendemiaire an sept, BS-1/57, get. Reinder Stox, dagloner, en Petronelle Joosten, dagloonster, aangifte ‘en la maison commune’).

7.       Joannes Slabbers, geb. Beesel ..-8-1800 (niet in DTB of BS!). Tr. Beesel 25-11-1840 met Joanna Janssen.

Adolf Slabbers en Catrin Stokx kochten op 21-2-1791 de Gubbelskamp, die zij diezelfde dag met nog andere percelen verpandden.

 

2 mei 1781

BEESEL - Gedoopt: Conrardus, buitenechtelijke zoon van Catharina Wijers 'quae patrem nominavit' Andreas Bemon [Beaumont, zie 15-8-1748]. Getuigen: Michael Wijers en Joanna Snijders.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 159. Catharina tr. mogelijk Beesel 31-1-1788 met Paulus Bosch.

 

3 mei 1781

SWALMEN - Gehuwd: Henricus Haewinckels [Hawinckel, Hawinkels, ged. Swalmen 11-4-1749, akkerman 1783, daghuurder 1788, overl. ald. 10-11-1807, zn. van Henricus Haewinckels en Maria Daemen « 16-5-1748] en Jachomina Stighner [Wilhelmina, ged. Swalmen 4-2-1754, overl. ald. 19-10-1809 als Jacomine Stignaire, dr. van Fredericus Steckinger en Joanna Ceuven « 27-7-1748], beiden geb. en wnd. te Swalmen. Getuigen: Tilmanus Mevessen en Anna Catharina Huijben, beiden wnd. te Swalmen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 13 RAL.

Uit dit huwelijk:

1.       Maria Hawinckel, geb. en ged. Swalmen 1-1-1783 (get. Petrus Stighner wnd. te Swalmen en Dorothea Dohmen wnd. te Maesniel), bij de volkstelling 1796 inwonend bij haar ouders. Tr. Roermond 8-10-1820 met Jacobus Klinckom.

2.       Fredericus Hawinckel, geb. en ged. Swalmen 12-1-1788 (get. Gerardus Stighner wnd. te Swalmen en Maria van Uffelt wnd. te Maesniel), overl. ald. 13-6-1857. Tr. 1) Swalmen 23-4-1815 met Christina van der Loo; 2) Swalmen 5-7-1836 met Cornelia Peekx.

Het gezin woonde bij de volkstelling 1796 in de Hoogstraat (Jaarboek 16 blz. 67).

 

5 mei 1781

SWALMEN - Voogdgeding.

"Voogtgedingh gehouden tot Swalmen sub die 5ta may 1781 naer voorgaende kerckepublicatie tot convocatie der inwoonderen en luyden der bannael clocke.

1

De Asselder naebeuren claegen dat die van Swalmen op het Asselder Broeck gras coomen snijden, waerdoor de Asselder beesten hunnen weytganck wordt benoomen.

1

T'gericht inhereerende de resolutie gegeven op het voogtgeding van den 3 juny 1777 verclaert dat de gemeynte van Swalmen ende Asselt indifferentelijck door de respective naebuyren sal worden gebruyckt.

2

De Asselse nabuyren claegen dat de schaepen op de gemeynte worden gedreven veerder als gewoonlijck is.

2

T'gericht verclaert dat teckens sullen worden gemaeckt hoe verre die schaepen moegen weyden.

3

Den borgemeester claegt dat de peerden uyt het Asselder Broeck in het velt loopen, versoeckende dar daerin sal worden voorsien.

3

T'gericht verclaert dat een jeder sijne peerden sal hoeden tot voorcoominge van schaede die aen de eygenaers der peerden sal worden erhaelt.

4

De naeburen claegen dat de gemyns bleyken door de beesten worden bedorven ende onbruyckbaer gemaeckt.

4

Wordt verbooden dat geenerhande beesten op de gemeents bleyken sullen worden gedreven, op pene van eenen ducaton amende voor jeder stuck door de eygenaers derselve te verbeuren.

5

De naebuyren clagen dat veele hun eximeeren van het houden der wachten.