KRONIEK VOOR BEESEL, BELFELD EN SWALMEN - 1770-1779

laatst opgeslagen: vrijdag 3 mei 2024

Loe Giesen, Reuver 1983-2024

 

1770

1 januari 1770

BELFELD - Overleden: Petrus Hoeven [ged. Belfeld 24-12-1765], zn. van Gerardus Hoeven en Helehna Janssen.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 197vs.

 

2 januari 1770

gedaen ten gerighshuyse tot Besel

BEESEL ‑ Overdracht grasgewas.

Ten overstaan van D. Mooren, voorzittend schepen bij afwezigheid van landscholtis P. de Partz, Geraet Janssen en Peter van den Broock, schepenen van Besel en Belfelt, verklaren Peter de Loo en diens echtgenote Margareete Laemers dat zij ongeveer 1 morgen grasgewas in de Reuder Bemden gelegen tussen Willem Janssen en Henderick Henderickx, met een korte zijden grenzend aan de beek, voor een bedrag van 25 pattacons 4 gulden Kleefs plus een 'rindtbeest' getaxeerd op een waarde van 5 pattacons, hebben verkocht aan Henderick Laemers en diens echtgenote Gertrudus Stevens. De aankopers betalen de overdrachtskosten, lijcop en armengeld.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 38 fol. 203; ondertekend door E.B. Stox bij afwezigheid van de landschrijver.

 

2 januari 1770

oirconde Ruremonde

ROERMOND / SWALMEN - Verkoop akkerland.

Henricus van Daell verklaart dat de echtelieden Jan Huijben en Agnes Verhaegh ingevolg eerdere overeenkomst mede hebben deelgenomen in de aankoop d.d. 18 december 1769 [zie aldaar] en dat zij na vereffening van hun gedeelte van de koopsom en godsgeld daarmee eigenaren zijn geworden van de morgen in het Wijlervelt gelegen tussen de juffrouw Joris en de erfgenamen Willem Smeets.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 24 fol. 42. Voor overdracht zie 19-2-1770.

 

6 januari 1770

BEESEL - Overleden: eerwaarde Arnoldus Thopoel, pastoor [ged. Venray ..., zn. van Arnoldus Tho Poel en Joanna Lemmens].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 237.

Zie voor zijn nalatenschap akte d.d. 7-8-1770.

 

8 januari 1770

SWALMEN EN ASSELT ‑ Kopie van een bevelschrift van keizerin Maria Theresia aan de Staten van Gelder om een lijst op te maken van alle openbare diensten en lasten, de vrijstellingen hiervan en de titels waarop die vrijstellingen berusten.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 112. Franstalig stuk.

 

14 januari 1770

SWALMEN - Overleden: Petronella Roosen [ged. Swalmen 2-8-1706, dr. van Matthias Roosen en Sophia Maesen], weduwe van N Schuijrmans [Paulus, geh. ... vr 28-5-1730, mogelijk begr. Swalmen 14-12-1751], 'pro deo'; begr. ald. 16-1-1770.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 30vs.

Eerste akte waarbij zowel overlijden als begraven wordt vermeld; de klappers van Hans Peeters maken dit onderscheid niet.

 

22 januari 1770

BEESEL ‑ Overdracht akkerland.

Ten overstaan van landscholtis P. de Parts en schepenen van Besel verklaart Hendrick Claessen dat hij 1 morgen akkerland gelegen op de Wilden Camp voor een bedrag van 17 pattacons, plus 8 sparren en een eikeboom, welke zullen worden gebruikt voor de wederopbouw van zijn afgebrand huis, heeft verkocht aan Gerardus Reijnders.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 38 fol. 197vs; ondertekend door J.A. Gielen bij afwezigheid van de landschrijver. Voor verpanding van dit perceel zie 22-9-1777.

 

31 januari 1770

BELFELD - Overleden: Maria Leenkens [ged. Belfeld 21-3-1769], dr. van Henricus Leenkens en Catharina Willemsen.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 197vs.

 

31 januari 1770

SWALMEN - Overleden: Petrus Theelen [ged. Swalmen 7-8-1768], kind van Christophorus Theelen en Elisabetha Delissen; begr. ald. 1-2-1770.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 31.

 

2 februari 1770

SWALMEN - Overleden: Jacobus Philipsen [wedn. van Maria Houx, geh. Swalmen 16-1-1731, begr. ald. 27-6-1757], echtgenoot van Maria Dirix [geh. Swalmen 22-11-1757].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 31.

 

3 februari 1770

binnen Ruremonde

ROERMOND / SWALMEN - Verpanding akkerland.

Ten overstaan van E. Dionisy, openbaar notaris, bekent Charles Lassance, als vader en voogd van zijn voorkinderen Josephus en Carolus Lassance verwekt bij zijn eerste echtgenote wijlen Mechtildis Coelmont, dat hij krachtens decreet van het Hoofdgerecht d.d. 9 juni 1769 [zie aldaar] toestemming heeft gekregen om, voor de aflossing van een bedrag van 112 pattacons, zijnde het restant van een grote schuld ten laste van de gezamenlijke erfgenamen Coelmont, gevestigd op het huis in de Brughstraete gelegen tussen M. Eloij en Henrick Pangels ten behoeve van de douairiere van raad Zegers van Loon, over te gaan tot de verkoop van 5 morgen akkerland onder Swalmen gelegen in twee stukken, te weten:

- 2 morgen met beide zijden naast voornoemde weduwe Zegers gelegen en met een korte zijde grenzend aan de weg van Ruremonde naar Swalmen, belast met een jaarlijkse erfpacht van 2 vat koren ten behoeve van het begijnhof van de stad Ruremonde;

- en 2 morgen aldaar eveneens naast de weduwe Zegers gelegen.

Omdat oorkonder tot op heden niet in de gelegenheid is geweest deze landerijen daadwerkelijk te verkopen, bekent hij hiermee nogmaals dat hij dit bedrag van 112 pattacons schuldig is aan genoemde weduwe Zegers tegen een jaarlijkse rente van 4% eerstmaal te betalen op 1 maart 1770 en met een opzegtermijn van drie maanden, met als onderpand voornoemde 5 morgen akkerland welke eigendom zijn van zijn beide minderjarige voorkinderen.

De akte wordt mede ondertekend door J.N. Cloodt [rentmeester van de weduwe Zegers van Loon].

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 24 fol. 44-45.

Voor vermoedelijk aankoop van deze landerijen door Hendrik Coelmont zie 6-9-1712. Voor gezin Lassance-Coelmont zie 4-8-1746. Voor overdracht van dit land zie 19-2-1770.

 

10 februari 1770

Zie 19 februari en 12 maart 1770.

 

12 februari 1770

BELFELD - Overleden: Joannes Janssen [mogelijk wedn. van Maria Janssen, geh. Belfeld 24-1-1731, begr. ald. 23-1-1767].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 197vs.

 

15 februari 1770

SWALMEN - Overleden: Joannes Heijnen [geb. Swalmen 6-1-1770], kind van Henricus Heijnen en Gertrudis Hermans [beiden geh. Swalmen 29-9-1769].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 31.

 

vr 19 februari 1770

Z.P. - Gehuwd: Joannes de Kleijn en Petronella Stevens [alias Wolfers; verm. dr. van Wilhelmus Stevens en Maria Wolffers].

Uit dit huwelijk:

1. Petrus de Kleijn, geb. en ged. Belfeld 11-3-1770 (get. Angelus Steevens vervangen door Angelus Janssen en Joanna Janssen vervangen door Clara Stevens; zn. van Joannes x Petronella Stevens).

2. Anna Maria de Kleijn, geb. en ged. Belfeld 30-7-1772 (get. Gerardus Willemsen en Petronilla Smeets; dr. van Joannes x Petronilla Wolfers).

3. Bernardus de Kleijn, geb. en ged. Belfeld 4-6-1775 (get. Angelus Steevens en Anna Willemsen; zn. van Joannes x Petronella Stevens).

4. Petrus Franciscus de Kleijn, geb. en ged. Belfeld 28-6-1778 (get. Wilhelmus Willemsen en Maria Elisabeht ter Poorten; zn. van Joannes x Petronilla Steevens).

5. Wilhelmus de Kleijn, geb. en ged. Belfeld 30-11-1780 (get. Leonardus ter Poorten en Petronilla Willems; zn. van Joannes x Petronilla Steevens).

Zij verkochten op 19-2-1770 als mede-erfgenamen een huis te Belfeld, afkomstig van wijlen Wilhelmus Stevens en Maria Wolffers.

 

19 februari 1770

BELFELD ‑ Overdracht huis (Beelenhuis) te Belfeld.

Ten overstaan van Daniel Mooren, voorzittend schepen bij afwezigheid van landscholtis P. de Parts, en Geraet Janssen en Peter van den Broock, schepenen van Besel en Belfelt, verklaart de medeschepen Jan Schreurs als gevolmachtigde van

- Geraedus Willemsen [geh. met Wilhelmina Stevens],

- Engel Stevens,

- Engel Janssen [zoon van Petronella Stevens],

- Clara Stevens,

- Willemijna Steevens,

- Michiel Janssen [geh. met Petronella Stevens],

- en Joannes de Klein [geh. met Petronella Stevens],

als erfgenamen van wijlen Willem Stevens en Marija Wolffers, dat deze

- een huis te Belfelt met de korte zijden gelegen tussen de openbare straat en de gemeente, belast met 3 kop rogge aan de pastorie en pint olie aan de kerk aldaar, inclusief landerijen en gras- en houtgewas, tezamen groot ongeveer 14 morgen,

op 10 februari 1770 voor een bedrag van 1.820 gulden Cleefs hebben verkocht aan de medeschepen Lennaert ter Poorten en diens echtgenote Willemijna Mengels, kosten van overdracht, lijcop en armengeld te laste van de aankopers.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 38 fol. 188-189.

Voor verpanding van dit huis zie 10-2-1733.

 

19 februari 1770

SWALMEN - Overdracht akkerland.

Ten overstaan van Jan Verheggen, voorzittend schepen bij afwezigheid van de scholtis N.J. Henderickx, Cornelis van Keeken en Thomas Ubbels, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, draagt de medeschepen Joannes Mevessen, als gevolmachtigde aan toonder d.d. 18 december 1769 [zie aldaar], twee stukken akerland onder Swalmen gelegen, te weten:

- ongeveer bunder genaamd het Houben Bemptien, op de Maesweert gelegen tussen de weg en diverse andere [niet gespecificeerde] percelen, met de korte zijden grenzend aan Hendrick Coenen en Agnes Naus;

- en ongeveer morgen in het Wijlervelt tegenover de Baexhoverbosch gelegen tussen de juffrouw Joris en de erfgenamen Willem Smeets,

voor een bedrag van 45 pattacons over aan Henricus van Dael, advokaat van het Hof van Gelderland en de ook medeschepen Jan Huijben en Agnes Verhaegh, echtelieden, kosten van overdracht, lijcoop en armengeld ten laste van de aankopers.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 24 fol. 40-41.

 

19 februari 1770

SWALMEN - Verpanding landerijen.

Ten overstaan van Jan Verheggen, voorzittend schepen bij 'onpasselijckheydt' van de scholtis, Joannes Mevessen en Jan Huijben, schepenen van Swalmen en Asselt, bekent de procureur en notaris Edmundus Dionisy, als gevolmachtigde aan toonder d.d. 3 februari 1770 [zie aldaar] van Charles Lassance, als vader en voogd van zijn twee voorkinderen Josephus en Carolus Lassance en met toestemming van het Hoofdgerecht van de stad Ruremonde d.d. 9 juni 1769, dat deze een bedrag van 112 pattacons tegen een jaarlijkse rente van 4% eerstmaal te betalen op 1 maart 1770 en met een opzegtermijn van drie maanden, heeft opgenomen van J.N. Cloodt, als rentmeester van de douairiere van raad Zegers van Loon, met als onderpand 5 morgen akkerland onder Swalmen gelegen aan de Scheijdtgraef in twee stukken ieder groot 2 morgen grenzend aan land van de weduwe Zegers van Loon, waarvan een perceel belast met jaarlijks 2 vat erfpacht aan het begijnhof van de stad Ruremonde, beide percelen toebehorend aan beide voornoemde minderjarigen.

In het protocolregister van appointementen‑ en arresten van deze gemeente is aangetekend dat A. Vincken op 1 februari 1769 op verzoek van Cornelia Smabers arrest heeft laten aantekenen op de onroerende goederen van Charles Lassance en wijlen zijn vrouw Maria Mechtildis Colmont wegens een vordering van 109 pattacons 7 schelling ingevolg decreet van het Hof d.d. 28 januari 1769.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 24 fol. 42-43.

 

20 februari 1770

SWALMEN - Overleden: Matthias Bongaerts [ged. Swalmen 12-6-1769], kind van Paulus Bongaerts en Catharina Hermans [beiden geh. Swalmen 26-1-1767].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 31.

 

22 februari 1770

BEESEL - Gehuwd: Leonardus Peters [ged. Beesel 13-9-1746, overl. ald. 11-9-1805 {aangifte door de dagloners Pierre Peters en Francois Niemans}, oud 58 jaar, zn. van Petrus Peters en Catharina Bongaerts 19-4-1742] en Mechtildis Hensen [Hinsen, ged. Beesel 28-10-1745, dr. van Angelus Hinsen en Maria Lamers 27-4-1741]. Getuigen: Petrus Peters en Elizabeta Hensen.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 201.

Uit dit huwelijk (o.a. tweeling):

1. Engelbertus Peters, ged. Beesel 18-9-1770 (get. Goedefridus Evers en Catharina Bongers [hertr. met Henricus Engelen]), jong overl.

2. Petronella Peters, ged. Beesel 15-12-1772 (get. Henricus Engelen en Maria Laemers).

3. Engelbertus Peters, ged. Beesel 21-11-1776 (get. Joannes Hinsen en Maria Peters), overl. Neer 11-9-1837. Tr. Neer 16-4-1812 met Margaretha Wagemans.

4. Helena Peters, ged. Beesel 1-12-1779 (get. Henricus Engels voor Franciscus Peters en Elisabetha Hinsen), overl. Maasbree 24-8-1829. Tr. Maasbree 19-4-1804 met Gerardus Bruijnen.

5. Catharina Peters, ged. Beesel 20-11-1783 (get. Joannes Bongers en Elisabetha Verhaegh).

6. Paulus Peters, ged. Beesel 20-11-1783 (get. Gerardus Heijnen en Gertruijdis Peters), overl. Venlo 1-1-1832. Tr. 1) Venlo 15-6-1807 met Anne Gijsen; 2) Venlo 8-5-1813 met Gertrude Terpoorten.

Leonardus Peters en Metjen Hinssen verkochten op 17-6-1782 akkerland in de Schoolt. Leonardus Peters en Meghtildis Hinsen verpandden op 11-10-1784 1/3 deel van Mechtildis' ouderlijk huis aan de kerk gelegen (smabers-2/4). Op 14-3-1791 verpandden zij dit deel opnieuw, alsmede een nog te bouwen huis op de Reuverse heide. Zie 24-7-1786 voor hun korte periode als pachters van hoeve de Hout te Swalmen.

 

25 februari 1770

SWALMEN - Gehuwd door eerwaarde heer Van Douveren: Dominicus Jackers [geb. Maaseik (B) ca. 1725, korfmaker 1783-1794, curver 1796, overl. Swalmen -De Willer (Wieler) 4-6-1805, oud 78 jaar] en Joanna Mulders [Anna, overl. Swalmen 12-7-1794, verm. ged. Swalmen 30-9-1747 als dr. van Simon Mulders, soldaat, en Gertrudis NN]. Getuigen: Petrus Cuijpers en Petrus Beeren.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 102-102vs (RAL 97-98).

Uit dit huwelijk (o.a. tweeling):

1. Gertrudis Jackers, geb. en ged. Swalmen 30-11-1770 (get. Ludovicus Schrijnewerkers voor Paulus Jackers en Petronilla Deters), overl. ald. 9-12-1770.

2. Reinerus Jackers, geb. en ged. Swalmen 21-2-1773 (get. Henricus Jackers vervangen door Ludovicus Schrijnewerkers en Margaritha Deders), overl. ald. 5-8-1775.

3. Gertrudis Jackers, geb. en ged. Swalmen 1-12-1774 (get. Thomas Coonen en Jacomina Jackers, vervangen door Ludovicus Schrijnewerkers en Theodora Heijmes), bij de volkstelling 1796 inwonend op de Wielerhof (Jaarboek 16 blz. 78), overl. ald. 14-2-1841. Tr. met Joannes Meerts.

4. Elisabeth Jackers, geb. en ged. Swalmen 30-7-1778 (get. Adamus Jackers en Elisabeth Jackers vervangen door Jacobus Pipers en Catharina Simons), overl. ald. 10-11-1781.

5. Carolus Jackers, geb. en ged. Swalmen 5-1-1781 (get. Christianus Bongaers en Joanna Geraedts, beiden wnd. te Swalmen), overl. ald. 30-10-1781.

6. Catharina Jackers, geb. en ged. Swalmen 5-6-1783 (get. Antonius Theelen en Maria Kuijpers, beiden wnd. te Swalmen), bij de volkstelling 1796 inwonend bij haar vader, overl. Swalmen 30-8-1811. Tr. Swalmen 17-9-1805 met Pierre Cremers.

7. Joanna Jackers, geb. en ged. Swalmen 28-5-1788 (get. Joannes Heijnen en Maria Heijnen, beiden wnd. te Swalmen).

8. Anna Maria Jackers, geb. en ged. Swalmen 28-5-1788 (get. Joannes Kuijpers en Maria Heuts, beiden wnd. te Swalmen).

Dominicus Jackers en Joanna Mulders verpandden op 16-4-1771 huis en hof te Wieler. Het gezin woonde in 1774 te Wieler tegenover de Wielerhof (smabers-11/145). Het gezin woonde bij de volkstelling 1796 te Wieler (Jaarboek 16 blz. 76).

 

3 maart 1770

BELFELD - Begraven: Melchior Francott, verdronken ('hic in semiterio ecclesia parochialis S Urbani loci .. Belfelt sepultus est juxta declarationem nautaram Melchior Francott qui inventis est submersus in littore Mosa et juxta dicta illorum habuisset domicilium in Hugarije').

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 197vs.

 

3 maart 1770

SWALMEN - Overleden: Mechtildis Beeck [geb. Swalmen 15-2-1770], kind van Joannes Beeck en Christina Janssens [beiden geh. Swalmen 19-5-1762].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 31vs.

 

4 maart 1770

BELFELD - Overleden: Henricus Trijnes [ged. Beesel 29-1-1769], zoon van Joannes Trijnes en Joanna Hendrix.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 197vs.

 

5 maart 1770

SWALMEN - Verpanding landerijen te Swalmen en huis met pakhuis te Roermond.

Ten overstaan van Jan Verheggen, voorzittend schepen bij 'onpasselijckheydt' van de scholtis, Cornelis van Keeken en Joannes Mevissen, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, bekent de medeschepen Thomas Ubbels, mede namens zijn vrouw Catharina Agnes Jansen, dat zij een bedrag van 90 gerande Hollandse dukaten tegen een jaarlijkse rente van 4% eerstmaal te betalen op 1 maart 1771 en losbaar in termijnen van 25 gelijke dukaten met een niet genoemde opzegtermijn hebben opgenomen van Johan Hendrick Missing en Anna Margaretha Knippenbergh, ook echtelieden, met als onderpand al hun erven onder Swalmen gelegen, in het bijzonder:

- 124 2/3 roede akkerland in het Voorvelt gelegen tussen Jan Damen Coenen en Jochem Naus;

- 1 morgen akkerland aan de Breijen Aertswegh gelegen tussen juffrouw Vinckenius en Jochem Naus;

- morgen akkerland aan het Heijer Kerckpaetien gelegen naast Jan Huijben;

- ongeveer 2 morgen akkerland aan de Meulenwegh gelegen tussen Joannes Albers en Hendrick Hawinckel;

- ongeveer 5 morgen akkerland op het Houterevelt gelegen tussen Peter Peters en een openbare mestweg;

- 4 morgen broekje houtgewas aldaar tussen het vorig genoemde land en de erfgenamen Schrijvers;

- en hun huis tegenwoordig bewoond door de weduwe Clara van Aken en het pakhuis daarnaast gelegen op de Dries binnen Ruremonde tussen het Bisdom en meester Francis van Horck.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 24 fol. 46-48, gecancelleerd. In de marge: 'desen brief compt te cesseeren vermits denselven is wederleydt ende vervolgens alhier getraceert den 5 meert 1771.'

 

5 maart 1770

SWALMEN - Erfruil van een huis aan de Kerkbrug tegen akkerland in de Weerd.

Ten overstaan van Jan Verheggen, voorzittend schepen 'bij onpasselijckheydt' van de scholtis, Cornelis van Keeken en Joannes Mevissen, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, dragen de echtelieden Hermanus Naus en Joanna Gijsberts hun ouderlijk huis en moesgaard aan de Kerckbrugge binnen Swalmen gelegen tussen Lambert Ramaeckers en de Swalm, belast met 1 greve aan de Gereserveerde Domeinen, kan olie aan de kerk en een kapitaal van 200 gulden oude koers ten behoeve van de advokaat Cloudt, zoals door hun bij akte van 22 januari 1770 'ingetrocken als sonder hunne interventie ende bewilliginge vercocht sijnde', voor een bedrag van 182 pattacons in erfruil over aan Peter Crijnen en Maria Heijnen, ook echtelieden.

Laatstgenoemde echtelieden dragen 1 vierdel akkerland op de Weert gelegen naast mevrouw Zegers over aan het echtpaar Naus. De kosten van overdracht worden door beide partijen gedragen voor zover het de door hen overgedragen goederen betreft.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 24 fol. 48.

 

12 maart 1770

oirkonde Belfelt

BELFELD ‑ Volmacht.

Michel Janssen, J.D. Kleijn, V. Stevens, Gerardus Janssen verklaren in aanwezigheid van de getuigen W. Joosten en J. Geerets dat zij Joannes Thijssen hebben gemachtigd tot de verkoop van twee stukken land te Belfelt gelegen aan Wilhelmus Trinis c.s., welke landerijen op 10 februari l.l. aan Hendrick Bongaerts waren verkocht maar krachtens beschudrecht waren teruggekocht door Wilhelmus Trinis.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 38 fol. 198; met eenvoudige handmerken van enkele van de oorkonders. Voor overdracht zie 20-4-1770.

 

14 maart 1770

SWALMEN - Overleden: Catharina Coonen [Coenen, ged. Swalmen 8-8-1720, dr. van Joannes Daemen Coenen en Angelina Janssen], echtgenote van Arnoldus Heijnen [geh. Swalmen 12-2-1747, overl. ald. 30-6-1774].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 31vs.

 

20 maart 1770

SWALMEN - Akte van immissie.

Ten overstaan van Jan Verheggen, voorzittend schepen bij 'onpasselijckheydt' van de scholtis, wordt Albertus Sillen, als laatste bieder bij openbare verkoop, door gerechtsbode J.L. Corentz namens de verkopers en Willem Delissen na vonnis en openbare executoriale verkoop, gerfd in de door hem aangekochte percelen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 24 fol. 49.

De goederen worden in de akte niet nader omschreven.

 

21 maart 1770

SWALMEN - Overleden: Godefridus Crijnen [ged. Swalmen 27-8-1769], kind van Petrus Crijnen en Maria Heijnen [beiden geh. Swalmen 30-1-1765].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 31vs.

 

23 maart 1770

SWALMEN - Overleden: Martinus Geerlings [ged. Asselt 3-4-1697, zn. van Godefridus Geerlings en Catharina Bulders], in leven echtgenoot van Agnetis Croonen [geh. Asselt 27-4-1730, overl. Swalmen 29-3-1770], 'pro deo' begraven.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 31vs.

 

29 maart 1770

SWALMEN - Overleden: Agnes Croonen [ged. Swalmen 6-5-1706, dr. van Antonius Croonen en Catharina Willems], weduwe van Martinus Geerlings [geh. Asselt 27-5-1730, overl. Swalmen 23-2-1770], 'pro deo' begraven.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 32.

 

30 maart 1770

ROERMOND / PARIJS ‑ Charles Egidius Henderickx en Maria Anna Galliot volmachtigen Jean Michgels te Parijs inzake een vordering aldaar.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv. nr. 180 (volmachten), fol. 337-338.

Franstalige stukken. Betreft eigenaren Wilde Hoeve te Reuver-Leeuwen.

 

2 april 1770

SWALMEN - Verpanding huisplaats Kroppestraat.

Ten overstaan van Jan Verheggen, voorzittend schepen bij 'onpasselijckheydt' van de scholtis, Cornelis van Keeken en Thomas Ubbels, schepenen van de heerlijkheden Swalmen en Asselt, bekent Anna Elisabeth Wijck, mede als gevolmachtigde van haar man Hendrick Claesen, dat zij een bedrag van 100 gulden Roermonds tegen een jaarlijkse rente van 4% eerstmaal te betalen op 18 januari 1771 en met een opzegtermijn drie maanden, hebben opgenomen van de pastoor, als provisor van de armen aldaar, met als onderpand een huisplaats groot morgen op de KCropperstraete gelegen tussen Peter Wuts en de erfgenamen Anthoine Claesen, van welk laatste perceel deze morgen is afgedeeld.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 24 fol. 50.

 

5 april 1770

BEESEL - Akte van verkoop van houtgewas aan het Winckelgaet aan H. van der Velden.

GHS Beesel, Reuver, archief dorpsbestuur Beesel, inv.nr. 17.

 

13 april 1770

SWALMEN - Overleden: Joanna Vissers, echtgenote van Leonardus Custers [geh. ... vr 28-3-1744, overl. Swalmen 10-1-1773].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 32.

 

15 april 1770

BEESEL - Overleden: Thomas Peters [wedn. van Johanna Quiten, geh. Beesel 5-10-1729, begr. ald. 28-4-1748], echtgenoot van Joanna [Gerits, geh. Beesel 20-6-1748].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 237.

 

19 april 1770

BEESEL - Overleden: Joannes Croonen, weduwnaar.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 237.

 

19 april 1770

binnen Swalmen

SWALMEN - Verkoop akkerland.

De echtelieden Hendrick Pex en Maria Verheggen verkopen twee stukken akkerland, te weten:

- ongeveer 1/3 morgen op de Breijen Aerts gelegen tussen Hendrick Bollen en de aankopers;

- en ongeveer 2 vierdel aan Merrijken Gijsen nabij de Koeijstraet gelegen tussen Willem Custers en Geurt Slabbers enerzijds en Derick Nielen anderzijds,

voor een bedrag van 23 pattacons aan Jan Huijben en Agnes Verhaegh, ook echtelieden, kosten van overdracht, armengeld en lijcop ten laste van de aankopers.

De aankopers genieten de pacht van dit jaar, te weten 1 malder gerst, tegen betaling van de schat voor het lopend jaar. Tevens machtigen de verkopers toonder tot de gerechtelijke overdracht.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 24 fol. 56; voor overdracht zie 3-7-1770.

 

19 april 1770

SWALMEN - Overleden: Catharina Wijnants [ged. Swalmen 21-5-1761], kind van Henricus Wijnants en Catharina Janssens [beiden geh. Swalmen 11-5-1758].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 32.

 

20 april 1770

REUVER ‑ Overdracht akkerland, na beschut.

Ten overstaan van J.A. Gielen, oudste voorzittend schepen bij afwezigheid van de hofraad en landscholtis P. de Partz, P. van den Broeck en E.B. Stox, schepenen van Besel en Belfelt, verklaart Joannes Trijnes krachtens volmacht d.d. 12 maart 1770 [zie aldaar] ondertekend en gehandmerkt door Michiel J.D. Cleijn, V. Stevens, Geraedus Janssen en W. Josten en J. Gerets als getuigen, dat zij twee stukken akkerland, te weten

- ongeveer 1 Hornse morgen tiendvrij land onder Besel op de Reuvers gelegen Camp tussen Jan Beeren en Peter Quiten, groot

- en ongeveer 1 morgen in het Meulen Velt gelegen tussen Peter Quiten en Mathis Tijssen,

op 10 februari l.l. publiekelijk aangekocht door Henderick Bongaers en nu door voornoemde Wilhelmus Trijnes beschud, voor een bedrag van 8 pattacons hebben overgedragen aan Wilhelmus Trijnes c.s., lijcop, armengeld, beschud‑ en overdrachtskosten ten laste van de aankopers.

Comparant J. Thijssen (sic) wordt namens de verkopers van de goederen onterfd ten behoeve van de nieuwe eigenaren Wilhelm, Joanna, Agnes en Gertrudis Trijnes.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 38 fol. 197vs-198.

 

20 april 1770

tot Besel op den Reuver

BEESEL-REUVER ‑ Akte van depot.

J.A. Gielen, P. van den Broek en E.B. Stox, schepenen te Besel en Belfelt, verklaren dat zij zich te Besel op den Reuver ten huize van de erfgenamen van wijlen Jan Trines hebben vervoegd, alwaar de meerderjarige Wilhelmus Trines en diens eveneens meerderjarige zussen Johanna, Agnes en Geertruijdt Trines, daartoe bijgestaan door hun gekozen voogd Joannes Thyssen, welke erfgenamen hen hebben verzocht hun testament d.d. 2 november 1768, opgemaakt op den Reuver, in de gerechtsboeken te registeren.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 38 fol. 198-198vs.

Voor inhoud testament zie 2-11-1768.

 

vr 21 april 1770

STRAELEN - Gehuwd: Arnoldus Graven [ged. Venlo 7-10-1743, herbergier 1799, koekenbakker 1804, overl. ald. 10-8-1827, oud 83 jaar, zn. van Hendrik Graven, herbergier, en Helena Damen; wedn. van Maria Anna Sijbilla Mertens, geh. Venlo 28-5-1765, waarvan een zoon Henricus Hermanus Graven ged. Venlo 17-11-1767; hij hertr. Venlo 9-5-1799 met Maria Carolina Belletable] en Anna Sophia Cruijsberg [uit Venlo].

DTB-registers St.-Martinusparochie Venlo; de plaats van huwelijk wordt vermeld bij diverse dopen.

Uit dit huwelijk:

1. Petrus Henricus Antonius Graven, ged. Venlo 21-4-1770 (get. Petrus Scheerkens {gehuwd met Joanna Catharina Graven} en Maria Anna Elisabetha de Kock).

2. Joannes Franciscus Graven, ged. Venlo 14-6-1772 (get. Joannes Gerardus Reder en Helena Damen), arts. Tr. 1) met Aldegondis Bloemen; 2) Venlo 10-10-1804 met Petronella Wilhelmina Timmermans.

3. Wilhelmus Josephus Gerardus Graven, ged. Venlo 7-8-1774 (get. Gerardus Graven en Maria Anna Moetbach).

4. Donatus Raphael Graven, ged. Venlo 13-9-1777 (get. Petrus Graven en Anna Catharina Rijken), graveur. Tr. Venlo 8-8-1804 met Maria Gertrude Hurstjes.

5. Petrus Henricus Mathias Graven, ged. Venlo 7-3-1780 (get. Joannes Mathias Vermaesen en Maria Anna Elisabetha Tekoock), begr. Venlo 16-4-1781.

6. Godefridus Jacobus Graven, ged. Venlo 25-6-1782 (get. Petrus Jacobus Geradts en Maria Christina Bloeme namens Sibilla Heijnen), overl. ald. 8-3-1786, oud 4 jaar.

7. Ludovicus Petrus Henricus Graven, ged. Venlo 19-10-1785 (get. Thomas Bloemen en Aldegundis Graven), overl. ald. 25-3-1786, oud 6 maanden.

8. Maria Anna Elisabetha Graven, geb. en ged. Venlo 5-12-1787 (get. Hermannus Bloemen en Anna Margarita Graven).

 

22 april 1770

gegeven op onsen huyse Haag bij Geldren

SWALMEN / GELDERN - Benoeming van Joannes Bernardus Chanoine als scholtis van Swalmen en Asselt, na ovelijden van Nicolas Joseph Hendrix.

"Wij Lothair Frans marquis van ende tot Hoensbroeck, Hillenraed, grave des H.R.R. erfmarschal des hertoghdombs Gelre ende graefschap Zutphen, geheimen raedt actueel van staeth ende cammerheer van Haere Kays. Coenigl. Mast. Maj. ende dessens stadthouder van de leenen in de landen van Valckenborgh en Niederampt Gelre, hooghdrossaert der stadt Geldren, heere der Vooghdye, van Swalmen, Asselt, Mehr, Haffen, Bellinghoven, Afferden, Gribbenvorst, doen te weten dat alsoo door het afsterven van Nicolas Joseph Hendrix het scholtis ampt der heerlijckheit Asselt en Swalmen mitsgaeders der laetbanck van het huys Hillenraedt is commen te vaceeren, hebben wij om het goedt aenbrengen aen ons gedaen van den persoone van Joannes Bernardus Chanoine, ons volcomentlijk betrouwende sijner getrouwigheit en bequaemheyd denselven gestelt, geordonneert ende gecommitteert, gelijck wij stellen, ordonneeren ende committeeren bij desen in den staeth ende officie van 't scholtis ampt van de voorss. heerlijckheden Asselt ende Swalmen mitsgaeders der de laetbancke des riddermatige huyse Hillenraed voorss. den gemelten Joannes Bernandus Chanoine om daer inne van nu af aen te mogen treden, ende het selve ampt te mogen besitten, exerceeren ende bedienen, onse jurisdictie heerlijckheeden ende geleiden te beschudden, beschermen ende verdedigen, onse ondersaeten aldaer ende alle andere parthijen recht ende schepen oordeel te doen hebben ende wedervaeren te laeten ende voorts te doen alle hetjene dat eenen goeden ende getrouwen scholtis schuldigh is ende behoort te doen, waerop ende van hem daer inne wel ende getrouwelijck te quyten, den voorn. Joannes Bernardus Chanoine gehouden wordt den eedt van getrouwigheyt daer toe staende ende gehoorende aen ons uyt te sweeren, ende sulcks geschiedt, ontbieden ende bevehlen onse schepenen van Asselt ende Swalmen, voorts alle onse andere officieren en ondersaeten dat sie den gemelden Joannes Bernardus Chanoine voor scholtis van Asselt en Swalmen mitsgaeders onser laetbancke tot Hillenraedt houden, ontfangen ende respecteeren, hem laetende genieten, alle rechten, prouffiten, vervallen, emolumenten, vrijheeden ende exemptien daer toe staende ende gehoorende soo ende gliek sijne voorsaeten hebben geprofiteert ende genooten, die bereekninghe der voorvallenden amenden sal jaerlicks door obbgl. onsen scholtis volgens laendrechten geschien, oircond van waerheit hebben wij dese eigenhandigh onderteekent, ende met ons aengebooren cachet gecorroboreert, gegeven op onsen huyse Haag bij Geldren 22 april 1770 - was onderteekent - L.F. marquis van Hoensbroeck - ter sijden stont - een cachet gedruckt in swarten lacke - leger stondt - op dato voorschreven heeft Joannes Bernardus Chanoine den eedt in de bovenstaende patente vermelt in onse handen uytgeswooren - was onderteekent - L.F.M.D. Hoensbroeck - noch leger stont - op heden den 24 april 1770 heeft Joannes Bernardus Chanoine den scholtis eedt volgens de landtrechten pag. 6 ende dyen geproscribeert bij den 8. art[ikel]e van het placcaert van den 12 january 1746 geretereert in pleno judicio, actum Swalmen op dato als boven - was onderteekent H.A. Geelen, secretaris.

Collatae concordat - H.A. Geelen, secretaris.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 1, fol. 15-16.

 

24 april 1770

BELFELD - Gehuwd door pater Philippus van den Bosche, met toestemming van pastoor G. Franssen: Michael Stroucken [ged. Belfeld 30-11-1715, overl. ald. 3-11-1787, zn. van Joannes Stroecken en Henrica Jacobs alias Raetmeckers; wedn. van Margaretha Erckens, geh. Belfeld 16-8-1746, overl. ald. 24-11-1769; hij hertr. Belfeld 21-5-1783 met Joanna Haenen] en Margaretha Janssen [ged. Belfeld 8-12-1731, overl. Beesel 26-2-1774, dr. van Joannes Janssen en Maria Jansen 24-1-1731]. Getuigen: Godefridus Stroucken en Joanna Geredts.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 142.

Uit dit huwelijk:

1. Margaretha Stroucken, geb. en ged. Belfeld 2-3-1771 (get. Laurentius Schouren en Gertrudis Heijnen vervangen door Catharina Daemen; dr. van Michaelis x Margaretha Janssen), overl. ald. 2-3-1838. Tr. Tegelen 13-8-1797 met Christophorus Dorssers.

 

24 april 1770

BELFELD - Gehuwd door pater Van den Bosche, met toestemming van de pastoor: Laurentius Schoren [Schouren, geb. Kaldenkirchen , overl. Belfeld 30-4-1804, zn. van Sibert Schoeren en NN] en Maria Janssen [ged. Belfeld 6-11-1739, overl. ald. 23-7-1791, dr. van Joannes Janssen en Maria Janssen 24-1-1731]. Getuigen: Petrus Janssen en Mechtildis Eeren.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 142vs.

Uit dit huwelijk (o.a. tweeling):

1. Joannes Schouren, geb. en ged. Belfeld 14-11-1770 (get. Arnoldus Schouren en Margaretha Janssen; zn. van Laurentius x Maria Janssen), overl. ald. 27-9-1841. Tr. ... met Anna Maria Vullings.

2. Sibertus Schouren, geb. en ged. Belfeld 10-12-1772 (get. Godefridus Janssen en Mechtildis Schouren vervangen door Catharina Daemen; zn. van Laurentius x Maria Janssen), overl. ald. 12-12-1855. Tr. 1) Tegelen 25-5-1800 met Anna Sibilla Craembruckers; 2) Belfeld 29-5-1812 met Allegunde Wussels; 3) Belfeld 20-7-1819 met Petronella Craembruckers; 4) Belfeld 11-2-1824 met Maria Catharina Fijten.

3. Matthias Schouren, geb. en ged. Belfeld 21-2-1774 (get. Petrus Janssen en Mechtildis Mertz vervangen door Joanna Wolfers; zn. van Laurentius x Maria Janssen), overl. ald. 23-9-1781.

4. Maria Schouren, geb. en ged. Belfeld 17-8-1775 (get. Gerardus Janssen en Margaretha Zanders vervangen door Joanna Wolffers; dr. van Laurentius x Maria Janssen), overl. ald. 18-9-1775.

5. Godefridus Schouren, geb. en ged. Belfeld 27-9-1776 (get. Conrardus Janssen en Joanna Gerets; zn. van Laurentius x Maria Janssen).

6. Petrus Schuren, geb. en ged. Belfeld 13-7-1779 (get. Hermanus Schuren vervangen door Wilhelmus Kerstjens en Margaretha Reinen; zn. van Laurentius x Maria Janssen), overl. ald. 14-1-1781.

7. Maria Magdalena Schuren, geb. en ged. Belfeld 13-7-1779 (get. Sigibertus Schuren vervangen door Jacobus Kessels en Elisabeht ... [Peeters leest: Faessen]; dr. van Laurentius x Maria Janssen), overl. ald. 1-10-1781 (als Helena).

...

8. Maria Elisabeht Schouren, geb. en ged. Belfeld 22-3-1784 (get. Anthonius Stepkens en Elisabeht Bongerts; dr. van Laurentius x Maria Janssen), overl. ald. 28-2-1822?.

 

25 april 1770

SWALMEN - Overleden: Maria Paulissen [alias Timmermans, verm. dr. van Godefridus Paulissen en Elisabetha Beurskens], echtgenote van Joannes Bongaerts [geh. Swalmen 17-4-1721, overl. ald. 22-11-1770].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 32.

 

27 april 1770

SWALMEN-ASSELT - Verpanding huis en hof te Asselt.

Ten overstaan van Joannes Bernardus Chanoine, allodiaal‑ en laatscholtis van de heerlijkheden Swalmen en Asselt, Aret Smeets en Matthijs op den Camp, laatschepenen van de laatbank te Asselt, bekennen de echtelieden Hermen Evers en Anna Heijnen dat zij een bedrag van 200 gulden Roermonds tegen een jaarlijkse rente van 4% eerstmaal te betalen op 24 april 1771 en met een opzegtermijn van drie maanden, hebben opgenomen van Wijn Wijnen en Joanna Verheggen, met als onderpand:

- hun huis en hof te Asselt gelegen tussen de erfgenamen Joannes Willems en de ontvanger Poell, zijnde stamgoed behorend onder de stam van Arnoldus van Uffelt, belast met een niet gespecificeerde schuld;

- ongeveer 1 vierdel akkerland in de Lichte Ohe gelegen tussen Peter Peters en de erfgenamen Encken Silkens;

- en 1 morgen aan de Cromvoertswegh gelegen naast Peter Peters.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 24 fol. 51.

Hermanus Evers was in 1774 eigenaar van een huis aan Asselt-Eind (smabers-6/107)

 

2 mei 1770

TEGELEN - Gehuwd: Paulus Janssen [alias Jeurissen, ged. Belfeld 29-1-1731, overl. ald. 3-4-1789, oud 58 jaar, zn. van Joannes Janssen en Helena Conerts alias Gerets 24-2-1718] uit Belfeldt en Maria Bongarts [Bongaerts, overl. ald. 12-5-1794] uit Barlo. Getuigen: Henricus Bongaerts en Margaritha Bongaerts.

DTB-registers St.-Martinusparochie Tegelen.

Uit dit huwelijk (eerste kind verwekt vr huwelijk):

1. Joannes Janssen, geb. en ged. Belfeld 27-11-1770 (get. Wilhelmus Janssen vervangen door Henricus Janssen en Cornelia Bongarts; zn. van Paulus x Maria Bongarts), overl. Blerick 15-8-1848. Tr. 1) Belfeld 7-7-1795 met Allegundis op Heijs, overl. ald. 1-10-1815; 2) Belfeld 30-4-1816 met Maria Elisabeth Luttels.

2. Helehna Janssen, geb. en ged. Belfeld 11-1-1772 (get. Petrus Bongarts en Catharina Janssen; dr. van Paulus x Maria Bongarts), verm. overl. ald. 9-2-1796.

3. Martina Janssen, geb. en ged. Belfeld 17-9-1773 (get. Henricus Bongarts en Margaretha Meerts; dr. van Paulus x Maria Bongarts), overl. ald. (als Hubertina Janssen) 8-9-1848. Tr. 1) Venlo 9-4-1799 (als Bertine Janssen) met Joannes Janssen, overl. Belfeld 20-8-1799; 2) Tegelen 14-1-1801 (als Martina Janssen) met Theodorus Hauser (Housen, Houzen, Husen).

4. Fransiscus Janssen, geb. en ged. Belfeld 2-9-1775 (get. Jacobus Zanders en Joanna Trijnes; zn. van Paulus x Maria Bongarts), overl. Beesel 2-3-1837. Tr. Belfeld 2-5-1805 met Marie Derkx.

5. Joanna Janssen, geb. en ged. Belfeld 2-1-1777 (get. Gerardus Janssen en Margaretha Bongarts vervangen door Catharina Janssen; dr. van Paulus x Maria Bongarts), overl. Blerick gem. Maasbree 18-12-1809. Tr. Maasbree 18-4-1804 met Johann Lambert Jadoul, ook: Cornelissen.

6. Petrus Janssen, geb. en ged. Belfeld 29-7-1779 (get. Petrus Meertz en Windelina Bongarts; zn. van Paulus x Maria Bongarts).

7. Jacobus Janssen, geb. en ged. Belfeld 25-1-1782 (get. Conrardus Janssen en Joanna Bongers; zn. van Paulus x Maria Bongers), overl. ald. 22-3-1785.

9. Mechtildis Janssen, geb. en ged. Belfeld 16-10-1783 (get. Petrus Janssen en Girtrudis Bongaerts; dr. van Paulus x Maria Bongaerts), overl. Blerick 30-8-1829. Tr. Maasbree 22-7-1817 met haar schoonbroer Lambert Cornelis te Blerick.

 

2 mei 1770

SWALMEN - Gehuwd: Gerardus Heijnen [Heinen, geb. Asselt 18-4-1732, akkerman 1783-1789, overl. Swalmen 3-2-1812 (aangifte door zoon Severin Heijnen, landbouwer oud 39 jaar, en kleinzoon Jacques Wuts, kleermaker en in de overlijdensakte eveneens zoon genoemd), oud 79 jaar, zn. van Jacobus Heijnen en Sophia Wijnants 23-10-1724; wedn. van Catharina op den Camp, geh. Swalmen 14-6-1759, begr. ald. 3-4-1769] en Judith Verheggen [ged. Swalmen 13-11-1748, overl. ald. 17-4-1793, oud 44 jaar, dr. van Segerus Verheggen en Catharina Peulen]. Getuigen: Godefridus Heuts en Henricus Wuijts.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 102vs-103 (RAL 98).

Uit dit huwelijk:

1. Sebastianus Heijnen, geb. Swalmen 13-4-1771, ged. 14-4-1771 (get. Segerus Verheggen en Petronella Heijnen), overl. ald. 2-8-1771.

2. Catharina Heijnen, geb. en ged. Swalmen 23-5-1772 (get. Sebastianus Heijnen en Catharina Peulen), overl. ald. 22-4-1774.

3. Segerus Heijnen, geb. en ged. Swalmen 21-1-1774 (get. Gerardus Verheggen en Mechtildis Heijnen). Tr. Swalmen 18-11-1805 met Mechtildis Schrijnewerkers.

4. Sebastianus Heinen, geb. en ged. Swalmen 31-8-1775 (get. Henricus Heinen en Catharina Verheggen), overl. ald. 4-10-1775.

5. Sebastianus Heijnen, geb. Swalmen 9-11-1776, ged. 10-11-1776 (get. Wilhelmus Sanders en Petronella Verheggen), bij de volkstelling 1796 inwonend bij pachter Joannes Ramackers op de Asselterhof. Tr. Swalmen 18-7-1825 met Anna Maria Kessels.

6. Catharina Heijnen, geb. en ged. Swalmen 25-10-1778 (get. Arnoldus Heijnen en Windelina Verheggen vervangen door Petronella Verheggen), overl. ald. 8-9-1779.

7. Albertus Heijnen, geb. en ged. Swalmen 13-2-1780 (get. Wilhelmus Raemaeckers en Margaretha Heijnen, beiden wnd. te Swalmen), bij de volkstelling 1796 inwonend bij zijn vader. Tr. Maasniel 1-10-1819 met Catharina Crompvoets.

8. Catharina Heijnen, geb. en ged. Swalmen 15-9-1781 (get. Joannes Sanders en Petronella Verheggen namens Maria Verheggen, allen wnd. te Swalmen), overl. ald. 27-9-1781.

9. Catharina Heijnen, geb. en ged. Swalmen 13-7-1783 (get. Petrus Kranenbreuckers wnd. te Mulbragt en Jacoba Weerts wonend te Swalmen), overl. ald. 8-10-1783.

10. Jacobus Heijnen, geb. en ged. Swalmen 3-12-1784 (get. Henricus Peeckx wnd. te Asselt en Agnes Heijnen wnd. te Swalmen)., ongehuwd overl. Swalmen 7-9-1811 als Jaques Heijnen, oud 25 jaar.

11. Anna Catharina Heijnen, geb. en ged. Swalmen 19-4-1789 (get. Josephus Janssen en Anna Wijnands, beiden wnd. te Swalmen), overl. Beesel 26-5-1865. Tr. Swalmen 22-4-1817 met Mathieu Heijnen.

Geret Heijnen en zijn zonen Severien, Albertus en nog vier andere kinderen woonden bij de volkstelling 1796 op de Boutestraat.

 

3 mei 1770

NEER - Gehuwd: Joannes Schrijnewerckers [Janus, Sebastianus, ged. Swalmen 8-2-1740, zn. van Henricus Schrijnewerckers en Berdina of Bernardina Beeck; hij hertr. Roggel 20-4-1774 met Martina Verstegen] en Eleonora Geenen [Leonora, ged. Neer, begr. ald. 16-4-1772, dr. van Godefridus Geenen en Helena ].

DTB-registers parochie Martinus te Neer.

Uit dit huwelijk:

1. Hubertus Schrijnewerckers, ged. Neer 17-6-1770 (get. Henricus Schrijnewerckers en Elisanetha Geenen).

 

3 mei 1770

SWALMEN - Gehuwd: Petrus Maessen [Massen, overl. Swalmen 4-12-1795, verm. ged. Asselt 10-2-1734 als zn. van Theodorus Maesen en Johanna Slabbers] en Joanna Gerits [ged. Swalmen 30-11-1729, overl. ald. 2-6-1810, dr. van Petrus Gerits en Gertrudis Alardts 28-4-1718; wed. van Godefridus Wijnants, geh. Swalmen 6-6-1753, begr. ald. 4-3-1769]. Getuigen: Henricus Maessen en Ludovicus Schrijnewerckers.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 103 (RAL 98).

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

3 mei 1770

SWALMEN - Gehuwd: Wilhelmus Hermans [overl. Swalmen 24-10-1779, verm. zn. van Matthias Hermans en Gertrudis Hoefnagels; verm. wedn. van Sibilla Cox, geh. ..., begr. Swalmen 26-11-1769] en Gertrudis Meuters [Meuter, ged. Swalmen 10-5-1743, dr. van Jacobus Meuters en Agnes Sillen, beiden overl. 17-9-1730; zij hertr. Swalmen 10-2-1789 met Wilhelmus Evers]. Getuigen: Ludovicus Schrijnewerckers en Joanna Gubbels.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 103-103vs (RAL 98-99).

Uit dit huwelijk:

1. Matthias Hermans, geb. Swalmen 16-2-1771, ged. 17-2-1771 (get. Arnoldus Meuters en Gertrudis Hoefnagels), overl. ald. 14-3-1775.

2. Jacobus Hermans, geb. Swalmen 23-8-1773, ged. 24-8-1773 (get. Joannes Hermans en Angelina Peggen), overl. ald. 31-8-1773.

3. Jacobus Hermans, geb. en ged. Swalmen 14-8-1774 (get. Christianus Cuijpers en Maria Hermans), overl. ald. 20-8-1774.

4. Matthias Hermans, geb. en ged. Swalmen 19-4-1776 (get. Joannes van Vlodrop en Jacomina Cuijpers), bij de volkstelling 1796 inwonend bij zijn stiefvader en moeder op de Boutestraat (Jaarboek 16 blz. 64), overl. ald. 26-1-1848. Tr. Swalmen 12-5-1798 met Odilia Hawinkels.

5. Maria Agnes Hermans, geb. en ged. Swalmen 5-7-1779 (get. Wilhelmus Meuter en Gertrudis Hermans, beiden wnd. te Swalmen; vader afwezig), overl. ald. 24-8-1781.

 

4 mei 1770

BEESEL EN BELFELD ‑ Overdracht landerijen.

Ten overstaan van D. Mooren, voorzittend schepen bij afwezigheid van landscholtis P. de Partz, Geraet Janssen en J.A. Gielen, schepenen van Besel en Belfelt, verklaren Lennart Kessels, Dirck Kupers en zijn vrouw Henderijna Kessels, en Joannes Meuters als voogd van het minderjarige kind van Andries Koots en Ida Kessels, dat zij ongeveer 4 morgen akkerland en houtgewas, te weten

- een stuk akkerland tussen de erfgenamen van Jan Peeters en Willem Peijs gelegen, met een korte zijde grenzend aan de Veestraet;

- ongeveer 1 vierdel gelegen tussen Gerit Janssen en Willem Janssen, met een korte zijden grenzend aan de openbare heide,

voor een bedrag van 45 gulden Kleefs 20 stuiver licht inclusief het aandeel van Joannes Kessels, hebben verkocht aan Willem Janssen en Idae Kessels. De kosten van overdracht, lijcop en armengeld zullen gedeeld worden tussen verkopers en aankopers.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 38 fol. 199vs-200; ondertekend door E.B. Stox bij afwezigheid van de landschrijver.

 

6 mei 1770

SWALMEN - Gehuwd: Wilhelmus Janssens [Jansen, geb. ca. 1735, op ongeveer 10-jarige leeftijd verhuisd naar Swalmen, overl. Swalmen 12-4-1815, oud 80 jaar, zn. van Jean Janssen en NN] en Maria Evers [Eevers, ged. Swalmen 18-1-1734, overl. ald. 23-8-1810, dr. van Matthias Evers en Mechtildis Eggels]. Getuigen: Godefridus Evers en Ludovicus Schrijnewerkers.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 103vs (RAL 99).

Uit dit huwelijk:

1. Matthias Janssens, geb. en ged. Swalmen 30-12-1771 (get. Joachim Coonen namens Joannes Janssens en Mechtildis Eggels), bij de volkstelling 1796 inwonend bij zijn ouders.

Willem Janssen woonde in 1774 aan de Boutestraat tegenover het Kerkenbroek (smabers-11/64). Het gezin woonde bij de volkstelling 1796 op de Boutestraat). Willem Janssen en Maria Evers verkochten het huis op 24-6-1806 aan Severin Heijnen en Mechtildis Schrijnewerkers.

 

6 mei 1770

SWALMEN - Gehuwd: Gerardus Custers [ged. Asselt 26-1-1740, overl. ald. 22-3-1795, zn. van Dionisius Custers en Maria Denier; hij hertr. Swalmen 3-2-1780 met Margaretha Peters] en Wilhelmina Doussen [Jacomina Dousens, ged. Swalmen 1-6-1743, overl. Asselt 29-11-1779, dr. van Martinus Dousens en wijlen Mechtildis Janssen 21-10-1732]. Getuigen: Bartholomaeus en Matthia Doussen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 104 (RAL 99); voornaam tweede getuige mogelijk Matthias.

Uit dit huwelijk:

1. Henricus Custers, ged. Asselt 14-10-1771 (get. Martinus Dousens en Maria de Nier; zn. van Gerardus x Jacomina Dousens), bij de volkstelling 1796 inwonend bij echtpaar Dercx-Kessels op de Kroppestraat (Jaarboek 16 blz. 69).

2. Maria Custers, geb. en ged. Asselt 21-10-1773 (get. Dionisius Custers en Elisabetha Bongaerts; dr. van Gerardus x Wilhelmina Dousens), overl. ald. 16-4-1774.

3. Michel Custers, geb. en ged. Asselt 1-5-1775 (get. Leonardus Dousens en Catharina Custers; zn. van Gerardus x Wilhelmina Dousens), overl. ald. 27-4-1784.

4. Maria Custers, geb. Asselt 9-11-1779, ged. 10-11-1779 (get. Mathias Dousens uit Melick en Wilhelmina van den Bergh uit Swalmen; dr. van Gerardus x Wilhelmina Dousens), overl. ald. 11-11-1779.

5. Ludovicus Custers, ged. en ged. Asselt 21-9-1777 (get. Bartholomeus Dousens en Anna Custers; zn. van Gerardus x Wilhelmina Dousens), bij de volkstelling 1796 inwonend bij gezin Sanders-Heijnen op de Boukoul (Jaarboek 16 blz. 73).

 

6 mei 1770

SWALMEN - Overleden: Petrus Hawinckels [verm. ged. Swalmen 16-9-1751, zn. van Henricus en Maria Daemen], ongehuwd.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 32.

 

9 mei 1770

MULBRACHT (D) - Gehuwd: Albertus Houser [Hauser, ged. Mulbracht 3-2-1729, overl. Belfeld 29-12-1803, oud 74 jaar, zn. van Joannes Hauser en Gertrudis Mertens; wedn. van Maria Bonschau, geh. Bracht 8-5-1754, overl. ald. 27-9-1769] en Anna Maria Bellen [ged. Breyell 17-8-1744, overl. Belfeld 22-1-1800, oud 55 jaar, dr. van Joannes Bellen en Amilia Bosch of Busch].

Uit dit huwelijk:

1. Joannes Houser, ged. Mulbracht 2-2-1770 (get. ... en ...). Tr. Tegelen 23-4-1805 (RK) met Maria Christina Hinssen.

2. Petrus Jacobus ..., ged. Mulbracht 4-6-1772, overl. Belfeld 17-6-1779, oud 7 jaar.

3. Teodorus Huser, geb. en ged. Belfeld 8-10-1773 (get. Joannes Bollen vervangen door Jacobus Kessels en Catharina Schrrs vervangen door Willemina Mingels; zn. van Albertus x Anna Maria Bollen). Tr. Belfeld 31-12-1800 (RK Tegelen 14-1-1801) met Martina Janssen.

4. Wilhelmus Houser, geb. en ged. Belfeld 10-8-1775 (get. Godefridus Bellen vervangen door Jacobus Kessels en Catharina Houser vervangen door Willemina Mingels; zn. van Albertus x Anna Maria Bellen). Tr. Tegelen 19-4-1803 (RK) met Catharina Antonia in de Bethouw.

5. Anthonius Arnoldus Houser, geb. en ged. Belfeld 20-3-1777 (get. Joannes Thr en Maria in ge Lk; zn. van Albertus x Anna Maria Bellen). Tr. Tegelen 29-6-1813 (RK) met Anna Maria van Leipsig.

6. Maria Houser, geb. en ged. Belfeld 23-4-1779 (get. Leonardus Klaps vervangen door Jacobus Kessels en Helehna Houser; dr. van Albertus x Anna Maria Bellen). Tr. Beesel 29-8-1804 met Jacques Simons.

7. Petrus Henricus Houser, geb. en ged. Belfeld 14-4-1782 (get. Michael Wonschen? en Amelia Claps; zn. van Albertus x Anna Maria Bellen), overl. ald. 3-5-1783.

8. Petronilla Houser, geb. en ged. Belfeld 17-3-1784 (get. Wilhelmus Keurstjen en Anna Catharina Bellen; dr. van Albertus x Anna Maria Bellen), overl. ald. 22-6-1785.

9. Anna Girtrudis Houser, geb. en ged. Belfeld 24-12-1785 (get. Jacobus Bonschauw wnd. te Mulbracht vervangend door Jacobus Kessels wnd. alhier en Anna Maria ...sen [Peeters leest: Heesen] wnd. te Mulbracht; dr. van Albertus x Anna Maria Bellen), overl. ald. 25-10-1805.

Voor geboorteplaatsen van het echtpaar zie de doopakte van 24-12-1785 (fol. 92).

 

10 mei 1770

SWALMEN - Gehuwd door de kapelaan: Petrus Lutters [ged. Swalmen 2-12-1732, overl. ald. 2-4-1795, oud 62 jaar, zn. van Joannes Lutters en Margaretha Leenders 5-7-1731] en Agnes Janssens [Jansen, ged. Swalmen 12-12-1734, overl. ald. 28-9-1811, oud 76 jaar, dr. van Henricus Janssen en Agnetis Corsten 7-1-1731]. Getuigen: Gerardus Lutters en Catharina Ramakers.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 104 (RAL 99); maand niet expliciet vermeld doch aangenomen op basis van voorafgaande huwelijken in dezelfde maand.

Uit dit huwelijk:

1. Joannes Lutters, geb. en ged. Swalmen 20-2-1772 (get. Gerardus Lutters en Elisabeth Janssens), bij de volkstelling 1796 inwonend bij zijn moeder, overl. ald. 3-10-1811. Tr. Swalmen 19-10-1806 met Maria Janssen.

Peter Lutters woonde in 1774 aan het Hagelkruis op de Heide (smabers-10/142). Agnes Jansen en haar zoon Joannes Lutters woonden bij de volkstelling 1796 te Wieler (Jaarboek 16 blz. 77).

 

16 mei 1770

BEESEL EN BELFELD ‑ Jachtrechten.

Carel Graef van Rechteren deelt in antwoord op een brief dd. 11 mei 1770 (aan de drost) mee, dat hij geen namen weet van de boeren, die hem gezegd hebben dat de overste Collignon met zijn bedienden en de licentiaat Heyfelder tijdens het laatste jachtseizoen binnen Beesel en Belfort (Belfeld) hebben gejaagd.

Hij twijfelt er echter niet aan dat deze namen naar voren zullen komen bij een onderzoek "aan den hospes en zijn huisgezin op 't Loo (Geloo), in een kroegje aan het Broek te Belfort, nog in een kroegje aan de meulen in 't Beselsche digd bij de Reuver, alsmede aan den hospes en zijn huisgezin in de herberg aan de Reuver", waar Heyfelder in deze periode enkele malen is geweest.

Afgelopen zaterdag is in Venlo nog wild aangeboden door een hem onbekende boer (kennelijk gaat de schrijver ervan uit dat dit wild afkomstig is uit het jachtgebied van Beesel en Belfeld).

RHCL Maastricht, Rent- en Drostambt Montfort, inv.nr. 34bb.

 

17 mei 1770

BEESEL - Rekening van de schatheffer van Beesel over het jaar 1769, afgehoord 17 mei 1770.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 1253; 1 omslag.

 

24 mei 1770

BEESEL - Gehuwd: Paulus Wijnkens [ged. Kessel 10-3-1738, overl. Beesel 8-7-1783, oud 45 jaar, zn. van Joannes Winckens en Gertrudis Slabbers 23-5-1734; wedn. van Gertrudis Slabbers, geh. Swalmen 24-4-1766, begr. ald. 5-12-1767] en Gertrudis Peters [geb. ca. 1736, overl. Beesel 12-2-1798 aan de Beek {aangifte door Antoine Buijsers, meester schoenmaker, en Arnould Misdom, herbergier, beiden wonend aan de Beek}, volgens aangifte oud 62 jaar; zij hertr. Beesel 27-1-1785 met Joannes Slabbers]. Getuigen: Petrus Peters en Joannes Meuters.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 201.

Uit dit huwelijk:

1. Joannes Wijnkens, ged. Beesel 15-2-1771 (get. Martinus Martens en Joanna Geridts). Tr. verm. 1) met NN; 2) Beesel 22-2-1816 met Mechtildis Stams.

Paulus Winckens wordt in 1781 genoemd als eigenaar van de helft van een huis te Beesel gelegen op de plaats waar nu de parkeerplaats voor de kerk is (smabers-2/242). De andere helft van dit huis was op dat moment eigendom van de erfgenamen van Francis Mooren, op 2-7-1730 geh. met Margaretha Peters.

 

29 mei 1770

SWALMEN - Overleden: Christianus Bongaerts [verm. ged. Swalmen 26-9-1750 als zn. van Matthias Bongaerts en Judith Beeck], ongehuwd; in de kerk begraven.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 32vs.

Waarschijnlijk: zie ook 24-9-1770 voor in dat geval een broer, eveneens begraven in de kerk.

 

30 mei 1770

BEESEL - Overleden: Joanna Are(n)ts, weduwe [van Gerardus Gerits, geh. Beesel 2-4-1724, begr. ald. 7-7-1765].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 237.

 

30 mei 1770

MAASNIEL - Gehuwd: Marcellus Krompvoets [Marcelis, Crompvoets] en Maria Bremmers [Bremers]. Getuigen: Leonardus Wackers en Gertrudis van Uffelt).

DTB-registers St.-Laurentiusparochie Maasniel.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Gertrudis Crompvoets, ged. Buggenum 7-2-1771 (get. Joannes Crompvoets en Francisca Bremmers). Tr. met Theodorus Verheggen.

2. Andreas Crompvoets, ged. Buggenum 3-1-1773 (get. Leonardus Wackers en Gertruidis Crompvoets), overl. Swalmen 24-2-1821. Tr. 1) Buggenum 16-8-1798 met Elisabeth Verheggen; 2) Swalmen 8-1-1821 met Anna Gertrudis Geraedts.

3. Joannes Crompvoets, ged. Buggenum 13-3-1775 (get. Wijnandus Crompvoets en Maria Bremmers).

4. Anna Catharina Crompvoets, ged. Buggenum 24-12-1776 (get. Joannes Bremmers en Margarita Crompvoets).

 

9 juni 1770

SWALMEN - Overleden: [zoontje NN, geb. Swalmen 9-6-1770] kind van Joannes Schreurs en Caecilia van Halen [beiden geh. Swalmen 22-1-1756].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 32vs.

 

10 juni 1770

Besel

BEESEL - Wolvenjacht.

Kwitantie door Joannes Raemaeckers wegens een bedrag van 2 pattacons 2 schelling dat hij heeft ontvangen van de schepen en schatheffer Engelbert Stox 'vor de gereghtighheyt van negen wolven en wolvinnen volgens attestatie van den heer drossaert gevangen onder de gemeente van Eght'.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 137 (specificaties en kwitanties van kosten gemaakt in verband met de bestrijding van wolven).

 

10 juni 1770

BEESEL - Wolvenjacht.

Kwitantie door Joannes Raemaeckers dat hij van de schepen en schatheffer Engelbert Stox een bedrag van 2 pattacons 2 schilling heeft ontvangen "vor de gereghtighheyt van negen wolven en wolvinnen volgens attestatie van den heer drossaert gevangen onder de gemeente van Eght".

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur Beesel, inv.nr. 75. Zie ook Jaarboek 19 (1999) blz. 111.

 

13 juni 1770

binnen Ruremonde

ROERMOND / SWALMEN - Verpanding markizaat en huis Hillenraad.

Theodorus van Moorsel, handelaar binnen de stad Antwerpen, heeft krachtens volmacht d.d. 30 januari 1770 van Zijne Excellentie de edelwelgeboren heer Lotharius Franciscus markies van Hoensbroeck, graaf van het Heilige Roomse Rijk, kamerheer ('wurckelijken chambellan') van Hare Majesteit, Raad 'intime actuel' en erfmaarschalk van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen etc., gepasseerd ten overstaan van G.A. Sijben, notaris te Ruremonde, en krachtens open brieven van octrooi van de Souvereine Raad van Gelderland d.d 13 december 1769, de tiende te Zundert alsmede het cijns‑ en leenboek te Loenhout openbaar ter verkoop aangeboden, alles nader vermeld in de voorwaarden daarvan opgesteld ten overstaan van schout ens schepenen van Zundert, en welke goederen bij deze verkoop op 5 april 1770 voor een totaal bedrag van 28.851 gulden 6 stuiver Hollands zijn verbleven aan Joannes Josephus Walckiers de Gamarage, heer van Loenhout, Poppendonck etc., samen met 30 'voertelen' koren jaarlijks welke betaald worden door diverse personen krachtens verschillende hypotheken onder Zundert, Nijsbergen en Weerenhout. De opbrengst van deze verkoop moet conform de brieven van octrooi worden besteed tot aflossing van schulden.

Ten overstaan van notaris G.A. Sijben verklaart Lotharius Franciscus markies van Hoensbroeck nu dat hij de betreffende brieven van verwerving en andere documenten aan de aankoper zal doen toekomen. Omdat comparant naast en bedrag van 12.500 gulden Hollands bovendien een bedrag van 16.351 gulden 7 stuiver verschuldigd is aan de heer Walckiers, stelt hij hierbij als onderpand het markizaat ('marquisat') en huis van Hillenraedt met alle rechten, gerechtigheden, pachthoven, erven, landerijen en bossen daartoe behorend, alles vrij allodiaal goed zoals aan comparant toegekomen krachtens ouderlijk vererving.

De schatheffer Areth Smeets en alle toonders worden gemachtigd tot de gerechtelijke verpanding ten overstaan van schout en schepenen van de parochie Swalmen en Asselt, waar de goederen gelegen zijn.

Getuigen: J.B. Sijben en J.H. Dresens.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 24 fol. 52-54.

 

13 juni 1770

tot Swalmen

SWALMEN - Verpanding markizaat en huis Hillenraad.

Ten overstaan van Jan Verheggen, voorzittend schepen bij afwezigheid van de scholtis, Joannes Mevessen en Jan Huijben, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt onder het ressort van Hare Keizerlijke en Koninklijke Apostolieke Majesteit, verpandt Aret Smeets, krachtens notarile akte heden gepasseerd door Zijne Excellentie de erfmaarschalk van dit vorstendom etc. en krachtens volmacht daarin genoemd, het markizaat ('marquisat') en huis van Hillenraedt met alle rechten, gerechtigheden, pachthoven, erven, landerijen en bossen daartoe behorend.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 24 fol. 54. Eenvoudig afschrift op papier naar een origineel bezegeld met 'eenen segel gedruckt in eene witte hostie.'

 

17 juni 1770

STRAELEN - Gehuwd: Theodorus Denissen [verm. wedn. van Mechtildis Driessen, geh. Tegelen 13-5-1753, overl. ...] en Anna Sprincken [Spruncken]. Getuigen: niet vermeld.

Klapper DTB-registers St.-Martinusparochie Tegelen, zonder getuigen, met verwijzing naar Straelen.

Uit dit huwelijk:

1. Petrus Denissen, ged. Tegelen 10-3-1771 (get. Laurentius Sprincken en Petronella Peters).

2. Henricus Denissen, ged. Tegelen 22-6-1772 (get. Lambertus Denissen en Margarita Hillen).

3. Jacobus Denissen, ged. Tegelen 10-1-1774 (get. Petrus Spruncken en Anna Denissen).

4. Agatha Denissen, ged. Tegelen 24-2-1776 (get. Mathias Denissen en Maria Peters).

5. Mathias Denissen, ged. Tegelen 21-10-1777 (get. Gosuinus Spruncken en Gertrudis Denissen).

6. Anthonius Denissen, ged. Tegelen 6-7-1780 (get. Gerardus Denissen en Elisabetha Houba).

 

21 juni 1770

BEESEL - Gehuwd: Petrus Engels [Pierre Engelen, ged. Beesel 27-9-1739, overl. ald. 10-5-1805, oud 64 jaar, zn. van Joannes Engelen en Mathiola Leenen 22-4-1732] en Dorothea Peters [Doroth, verm. ged. Beesel 15-11-1730 als dr. van Joannes Peters en Gertrudis Janssen, beiden overl.]. Getuigen: Joannes Engels en Dorothea Peters.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 201.

Uit (en vr) dit huwelijk:

1. Petrus (Peters), ged. Beesel 22-11-1765 (get. Joannes Peters en Thisken Leenen), overl. Tegelen 23-12-1821. Tr. Baarlo 11-9-1794 met Cunegundis Staecks.

2. Getrudis (Peters), ged. Beesel 26-8-1769 (get. Joes Engele en Joanna Maria Dertho), verm. jong overl.

3. Gertrudis Engels, ged. Beesel 5-8-1771 (get. Petrus Peters en Gertrudis Pauwels), overl. ald. 16-7-1840. Tr. 1) Beesel 3-1-1791 met Henricus Jacobs; 2) Beesel 19-10-1797 met Hermain Wijnands; 3) Beesel 12-4-1801 met Gerard Hovens.

4. Henricus Engelen, ged. Beesel 19-12-1773 (get. Joannes Engelen en Tijske Leenaerts voor Elisabetha Peters).

5. Sibertus Engels, ged. Beesel 29-7-1776 (get. Cornelis Engels en Maria Arts).

Peter Engelen en Theodora Peters verpandden op 7-12-1790 hun huis aan de Bussereindseweg.

 

vr 22 juni 1770

Z.P. - Gehuwd: Andreas Mohr ['inclita legionis Cmi principis ac ducis de Salmsalm corporalis' 1770] en Henrica Deusselblum.

Uit dit huwelijk:

1. Dorothea Mohr, geb. en ged. Swalmen 22-6-1770 (get. Lambertus Coonen voor Jacobus Rock en Anna Houben voor Joanna Ponaers).

 

1 juli 1770

SWALMEN - 'Dit is eenen bryef van een stuyck landt gelegen aen gen Hoorijck ongeveer eenen halven morgen groot van Johannes Schrijnewerckers ende Sofia Wilms den welke in beleeningh heeft Hendericus Raemaeckers voor vier naer volgende jaeren voor twelf paticons en vier schillinghen met jaerlijckx te geven vier schillinghen aen pensioen.'

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 74 (origineel op papier).

Met handmerken en ondertekend door Joannes Schrijnewerckers, Sofia Wilms, Hubert Schrijnewerckers, Johannes Schrijnewerckers, Jacobus Schrijnewerckers, Janes Schrinewerckers, Ludovicus Schrijnewerckers en Hendericus Schrijnewerckers.

 

3 juli 1770

SWALMEN - Overdracht akkerland.

Ten overstaan van Joannes Bernardus Chanoine, scholtis van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, Jan Verheggen en Thomas Ubbels, schepenen aldaar, draagt de medeschepen Joannes Mevessen, als gevolmachtigde aan toonder van de echtelieden Hendrick Pex en Maria Verheggen d.d. 19 april 1770 [zie aldaar], twee stukken akkerland, te weten:

- ongeveer 1/3 morgen de Breijen Aerts gelegen naast Hendrick Bollen;

- en ongeveer 2 vierdel aan Merrijke Gijsen nabij de Koijstraete gelegen tussen Willem Custers en Geurt Slabbers enerzijds en Dirck Nielen anderzijds,

voor een bedrag van 23 pattacons over aan de medeschepen Jan Huijben en Agnes Verhaegh, ook echtelieden, kosten van overdracht, lijcoop en armengeld ten laste van de aankopers.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 24 fol. 55.

 

3 juli 1770

SWALMEN - Overdracht huis en hof genaamd Aldenhof in het dorp gelegen, met naasting.

Ten overstaan van Joannes Bernardus Chanoine, scholtis, Cornelis van Keeken en Thomas Ubbels, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, dragen de echtelieden Peter Crijnen en Maria Heijnen, met toestemming van hun moeder respektievelijk schoonmoeder Joanna op den Camp, weduwe van Godefridus Crijnen, eveneens aanwezig, de Aldenhof in het dorp gelegen 'aen beyde sijden liggende in sijne heggen' tussen het huis en hof van Hendrick Naus en de weduwe Schoonhoven, met de korte zijden grenzend aan de Swalm en aan de Merckt, belast met greve aan de Gereserveerde Domeinen, en met pond was aan het huis Hillenraedt betaald met 1 schelling in de post van Joannes Schoonhoven, voor een bedrag van 47 pattacons, godsgeld 5 stuiver Kleef, waarop reeds 10 pattacons zijn betaald en de rest in het jaar 1772 wanneer het perceel eerst zal kunnen worden aanvaard, over aan de medeschepen Jan Huijben en Agnes Verhaegh, ook echtelieden, kosten van overdracht, lijcoop en armengeld voor 2/3 deel ten laste van de aankopers en 1/3 deel voor de verkopers.

De verkopers betalen de schat tot aan de daadwerkelijke overdracht.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 24 fol. 57, gecancelleerd. In de marge: 'Deze compt te cesseren vermits het perceel hierinne gereclameerd is worden beschudt door Willem Meuter cum sua ingevolgh acte folio 64 huius libri' (zie 2-1-1771).

Betreft smabers-11/284.

 

3 juli 1770

SWALMEN - Overdracht landerijen.

Ten overstaan van Joannes Bernardus Chanoine, scholtis, Willem Heijnen en Joannes Mevessen, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, dragen de echtelieden Joannes Obers en Joanna Pex

- ongeveer bunder akkerland aan het Kleijn Hofken gelegen tussen Peter Slabbers en het kapittel van Ruremonde, belast met jaarlijks pond was, betaald met 1 schellig, aan het huis Hillenraedt;

- 1 vierdel akkerland nabij Graterdries gelegen tussen Merten Dousent en Jacob Glasmaeckers;

- ongeveer morgen in het Gratervelt gelegen tussen de erfgenamen van de apotheker Bourcij en het kapittel;

- en 3 vierdel op de Horst gelegen tussen het kapittel en Jochem Meers,

voor een bedrag van 135 pattacons over aan Joannes Sanders en Anna Dousent, ook echtelieden, kosten van overdracht, lijcoop en armengeld ten laste van de aankopers.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 24 fol. 58.

 

5 juli 1770

BELFELD - Rekening van de schatheffer van Belfeld over het jaar 1769, afgehoord 5 juli 1770.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 1294; 1 omslag.

 

9 juli 1770

ASSELT - Overleden: kind van Hermannus Evers en Anna Heijnen [beiden geh. Swalmen 1-5-1766].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 123.

Eerste akte waarin de pastoor het overlijden noteert in plaats van de begraafdatum.

 

11 juli 1770

binnen Ruremonde

ROERMOND / SWALMEN - Verkoop twee moeshofjes.

De weduwe van Bernard Blomarts, daartoe bijgestaan door de procureur E. Dionisy als haar daartoe gekozen voogd, verkoopt, krachtens permissie van het Hoofdgerecht te Ruremonde d.d. 5 februari 1770 verleend, twee moeshofjes beide te Swalmen gelegen, te weten:

-het ene tussen Sijbertus Kuijven en het Smeedtsbroexken gelegen, met een korte zijden grenzend aan de Swalm;

-en het ander tussen Gerit Theelen enerzijds en Jan Daemen en Lambert Denier anderzijds,

voor een bedrag van 13 pattacons 4 schelling, 25 latten en ton stuivers bier, aan de schepen Jan Huijben en diens echtgenote, kosten van overdracht, lijcoop en armengeld ten laste van de aankopers. Comparante machtigt toonder tot de gerechtelijke overdracht.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 24 fol. 59-61. Voor gerechtelijke overdracht zie 17-7-1770.

 

17 juli 1770

SWALMEN - Overdracht van twee moeshofjes.

Ten overstaan van Joannes Bernardus Chanoine, scholtis van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, Cornelis van Keeken en Thomas Ubbels, schepenen aldaar, draagt de medeschepen Joannes Mevessen, als gevolmachtigde aan toonder [zie 11-7-1770], twee moeshofjes beide te Swalmen gelegen,

- het ene tussen Sijbert Kuijven en de aankopers gelegen, met de korte zijden grenzend aan de Swalm en Lambert Denier;

- en het ander tussen de aankopers en het Smeedtsbroexken gelegen, met de korte zijden grenzend aan de Swalm enerzijds en Gerit Theelen en Jan Daemen Crompvoets anderzijds,

voor een bedrag van 13 pattacons 4 schelling, 25 latten en ton 'stuyvers' bier over aan de medeschepen Jan Huijben en Agnes Verhaegh, ook echtelieden, kosten van overdracht, lijcop en armengeld ten laste van de aankopers.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 24 fol. 59.

 

n 22 juli 1770

REUVER - De overste De Collignon bekent dat hij een bedrag van 2.000 pattacons verschuldigd is aan Alexander Emanuel van Baexen, zoals hij deze heeft ontvangen van tegen een rente van 4%, met als onderpand zijn Camperhoff met bijbehorende landerijen ter grootte van 60 morgen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 39, fol. ...

CONTROLEREN VOOR PUBLIKATIE!

 

23 juli 1770

BEESEL ‑ Overdracht obligaties.

Ten overstaan van Daniel Mooren, voorzittend schepen bij afwezigheid van landscholtis P. de Partz, G. Janssen, J.A. Gielen, P. van den Broek en E.B. Stox, schepenen van Besel en Belfelt, verklaren de [niet genoemde] erfgenamen van wijlen pastoor Thopoell dat zij, ter voldoening van het vierde artikel vermeld in diens testament,

- een obligatie groot 50 pattacons ten laste van Peter Rulkens en diens echtgenote Johanna Niemans;

- en een obligatie groot 50 gulden Roermonds ten laste van Hermen Caniels en diens echtgenote Petronella Lamers;

hebben overgedragen aan diens opvolger pastoor C.V. van Douveren op voorwaarde dat een eeuwig gezongen jaargetijde zal worden gehouden voor testateur en diens familie, waarvoor de pastoor 4 schelling zal ontvangen en de koster 2 schelling zoals van ouds gebruikelijk. Omdat wijlen Thopoell nog meer [niet genoemde] schenkingen aan de kerk heeft gedaan, worden de erfgenamen ontslagen van alle daaraan verbonden lasten.

Tevens dragen de erfgenamen een obligatie van 40 pattacons [zie 19-8-1761] ten laste van Christiaen Cuijpers en diens vrouw Catharina Simons over ten behoeve van de armen van Besel.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 38 fol. 200-200vs.

 

23 juli 1770

BEESEL ‑ Eed van de tiendheffer.

Ten overstaan van voorzittend schepen Daniel Mooren en de medeschepenen Van den Broek en E.B. Stox legt Johannes Smeets de eed af als tiendenaar van de tiend van de overste De Collignon, heer van Nieuwenbroeck, en van de tiend van de heer Denken.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 38 fol. 200vs.

 

23 juli 1770

ROERMOND - Akte van opening van het testament van wijlen Theodora Johanna Ignatia Heerman van Zuydtwijck.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond inv.nr. 357 fol. 94-95; voor endorsering zie idem 13-9-1758.

 

28 juli 1770

SWALMEN - Overleden (verdronken in put): Hendrina Philipsen [ged. Swalmen 19-11-1768], kind van Jacobus Philipsen en Maria Dirix [beiden geh. Swalmen 22-11-1757], 'in puteo submersa'.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 32vs.

Voor de betreffende put zie Twan Ernst: Opgravingen van waterputten in Boukoul en Belfeld. In: Maas‑ en Swalmdal, Jaarboek 17 (1997), blz. 106-116.

 

29 juli 1770

BEESEL - Gehuwd: Goedefridus Evers [ged. Swalmen 21-3-1738, overl. ald. 31-3-1795, zn. van Joannes Evers en Maria Paulissen 18-10-1730; hij hertr. Swalmen 13-9-1792 met Eva Janissen] en Maria Laemers [geb. ca. 1713, overl. Beesel 1-3-1792, dr. van wijlen Joannes Lamers en Helena Heijnen; wed. van Angelus Hinssen, geh. Beesel 27-4-1741, overl. ald. 31-1-1767]. Getuigen: Joannes Stammans en Silvestrus Evers.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 202.

Voor openbare verkoop van goederen van dit echtpaar zie 29-3-1792.

 

7 augustus 1770

VENRAY - De erfgenamen van wijlen pastoor Thopoel (in leven pastoor te Beesel), dragen een huis aan de Steenstraat te Venray gelegen over aan Godefrijdus Swijen.

Ten overstaan van Johan Joseph Lambotte, advokaat en scholtis, O.T. Liefkens en Jacobus Vermeulen, beide schepenen van de heerlijkheid Venray, dragen de erfgenamen van wijlen de eerwaarde pastoor Thopoel, te weten:

- Andrys Trynes en Allegonda Thopoel, echtelieden;

- Wilm Meuters en Hendrijna Thoepoel, echtelieden;

- Johannes Gieskens en Jacobus Bastians als hiertoe gekozen voogden van het minderjarige kind Anna Maria Brigitta Swijen, in huwelijk verwekt door Godefrijdus Swijen en wijlen Elisabeth Thoepoel, gewezen echtelieden,

een huis, klein huisje en schuur met daarachter gelegen een moeshof grenzend aan het huis en erven van Marcus Jansen (N), het huis en erven van schepen J. Vermeulen (Z), voor uitschietend langs de gemene straat met recht van eigen opvaart van voren en van achteren, met daarbij behorend ongeveer aan bouwlanderijen 15 morgen en aan weilanden 5 morgen, voor een bedrag van 2.850 gulden over aan Godefrijdus Swijen.

Voornoemde goederen zijn belast met jaarlijks 3 kronen aan Martijn Verdellen en 1 malder rogge erfpacht; tevens zijn de goederen belast met het onderhoud van een brug over de beeck nu en altijd gelegen tussen Weverslo en Merselo Grootdorp, naast het pad van Jacob Biestervelts.

RHCL Maastricht, SA Venray (01.048.1), evac.nr. 3838 folio 201, 202, 203.

Gepubliceerd in De Zeumer, 1995 nr. 2.

 

9 augustus 1770

BEESEL - Overleden: Catharina Peters, echtgenote van Leonardus Reijnders [geh. Beesel 6-1-1734, overl. ald. 30-9-1770].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 237.

 

19 augustus 1770

ASSELT - Overleden: Catharina Gijsbrechts [dr. van Mathias Gijsberts en Christina van Lerop], echtgenote van Joannes Verheggen [geh. Asselt 13-8-1750], voorzittend schepen.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 123.

 

zondag 2 september 1770

STIPHOUT - Gehuwd (ondertrouw 18-8-1770): Joannes Claesens [Johannes Claassens, Claessen, ged. Swalmen 2-2-1729, molenaar 1784, overl. Aarle-Rixtel 30-3-1795 als windmolenaar, zn. van Antonius Claessen en Petronella Wuts; wedn. van Helena Coppens, geh. Aarle-Rixtel 19-7-1767, begr. ald. 24-12-1768], geboren te Swalmen, weduwnaar van Helena Coppens, en Anna Maria van Duijnhoven [Joanna Maria Laurenti van Duijnhoven, dr. van Laurentius van Duijnhoven], geboren en wonend te Stiphout.

Gegevens BHIC, 2006.

Uit dit huwelijk:

1. Catharina Claessen, ged. Aarle 2-9-1771 (get. Laurentius van Duijnhoven en Anna Claessen).

2. Antonius Franciscus Claesse, ged. Aarle 4-10-1772 (get. Matheus van Duijnhove en Maria Claessen).

3. Joannes Mattheus Claessen, ged. Aarle 6-1-1774 (get. Arnoldus Claessen en Godefrida Noten).

4. Petrus Claessens, ged. Aarle 29-11-1775 (get. Petrus Claessens en Maria van Duijnhoven).

5. Petronilla Claessen, ged. Aarle 14-9-1777 (get. Gerardus Coenen en Joanna van Duijnhoven).

6. Henricus Claessen, ged. Aarle 18-5-1779 (get. Joannes van Duijnhoven en Agnes Claessen).

7. Gerardus Claessens, ged. Aarle 29-11-1780 (get. Petrus Weuts en Maria van Duijnhoven), begr. ald. 10-3-1784 (vader is dan molenaar).

8. Arnoldus Claessens, ged. Aarle 31-1-1783 (get. Petrus Henricus Weuts en Maria Claessens).

9. Maria Godefrida Claessens, ged. Aarle 7-7-1784 (get. Petrus Weuts en Elisabetha Claessens) begr. ald. 17-3-1786 (als Maria Claassen, overleden aan de pokken; vader is molenaar).

10. Christianus Claessens, ged. Aarle 9-3-1787 (get. Petrus Weuts en Elisabetha Claessens).

11. Elisabetha Claessens, ged. Aarle 9-3-1787 (get. Petrus Franciscus Claessens en Catharina Claessens).

 

10 september 1770

ROERMOND / GENT ‑ Volmacht.

Carel Aegidius Hendrix, koopman te Roermond, volmachtigt Jacobus van de Veld, woonachtig op de Korenmarkt te Gent, om beslaglegging te vorderen op de goederen van P. Velghe en diens vrouw, hetzij afkomstig van haar oom Boughens of anderszins.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv. nr. 180 (volmachten), fol. 345-346.

Betreft eigenaren Wilde Hoeve te Reuver-Leeuwen.

 

20 september 1770

BEESEL - Overleden: Maria Joesten, weduwe [van Wilhelmus Heldens, overl. Beesel 28-4-1763].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 237.

 

22 september 1770

SWALMEN EN ASSELT ‑ Volmacht.

De weduwe Adolph Bloemaerts en Cornelis Bloemaerts en Joachim Naus als gevolmachtigden van de andere kinderen en schoonkinderen van eerstgenoemde, volmachtigen advokaat P.H. Timmermans om voor de schepenbank Swalmen en Asselt hun zaak te verdedigen tegen de weduwe Bernard Bloemaerts.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv. nr. 180 (volmachten) fol. 347.

 

22 september 1770

SWALMEN - Overleden: Joanna van der Lohe, echtgenote van Christophorus Naus [geh. Swalmen 26-5-1751; hij hertr. verm. Swalmen 10-5-1772 met Sophia Schrijnewerckers].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 32vs.

 

24 september 1770

SWALMEN - Overleden: Petrus Bongaerts, ongehuwd; in de kerk begraven.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 33.

Verm.1) ged. Swalmen 2-2-1732 als zn. van Joannes Bongaerts en Maria Paulissen, OF

2) ged. Swalmen 5-3-1752 als zn. van Mathias Bongaerts en Judith Beeck.

Waarschijnlijk (2): zie ook 29-5-1770 voor in dat geval een broer, eveneens begraven in de kerk.

 

26 september 1770

op den huyse Hillenraedt

SWALMEN - Erfruil van o.a. hoeve de Boeshei.

Ten overstaan van Joannes Bernardus Chanoine, scholtis van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, Cornelis van Keeken en Joannes Mevessen, schepenen aldaar, draagt Wilhelm Hyacint Hillen, scholtis van Veert, namens zijn heerzoon F.A. Hillen, secretaris van het Nederambt Gelder, zich mede sterk makend voor zijn zuster Anna Gertrudis Hillen, hun hof genaamd de Boesheijde onder deze heerlijkheid gelegen alsmede een bemd daaraan grenzend en gelegen onder de heerlijkheid Daelenbroeck, krachtens erfruil ('permutatie ende respectieve erfbuytinge') over aan Zijne Excellentie de markies van en tot Hoensbroeck.

Hiertegen draagt de markies over aan F.A. Hillen voornoemd, mede namens diens zuster, een grasbemd groot ongeveer 3 morgen onder de heerlijkheid Veert bij Steenhaelenshof gelegen. De rentmeester Driesens wordt namens de markies gerfd.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 24 fol. 61-62.

Voor voorlopige akte en volmacht zie 10-10-1769.

 

27 september 1770

SWALMEN - Overleden: Conrardus Beaumont [ged. Swalmen 30-8-1719, zn. van Julianus Beaumont en Anna Maria Buijs], echtgenoot van Cornelia Mooren [geh. Swalmen 15-8-1748]; 'pro deo' begraven.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 33.

 

30 september 1770

BEESEL - Overleden: Leonardus Reijnders [zn. van Gerardus Reijnders en Wilhelmina Linders], weduwnaar [van Catharina Peters, geh. Beesel 6-1-1734, overl. ald. 9-8-1770].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 237.

 

30 september 1770

SWALMEN - Overleden: Cornelia Getzel [geb. Swalmen 22-9-1770], kind van Petrus Getzel en Joanna Roosen [beiden geh. Swalmen 28-9-1769].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 33.

 

2 oktober 1770

HAELEN - Gehuwd: Hubertus Sluijsen [ged. Beesel 12-11-1740, overl. ..., zn. van Godefridus Sluijsen en Anna Quiten] uit Beesel en Sijbilla van Oordt [Oort, ged. Haelen 6-12-1743, overl. ..., dr. van Jacobus Oort en Gertrudis Seems] uit Haelen. Getuigen: Anthonius Verheijden en Martinus Relis.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Haelen.

Uit dit huwelijk:

1. Godefridus Sluijsen, ged. Haelen 6-7-1771 (get. Lambertus Bernaert voor Petrus Sluijsen en Geertruijdis Seems).

2. Anna Sluijsen, ged. Haelen 13-2-1775 (get. Martinus van Oordt en Catharina Joosten).

3. Gertrudis Sluijsen, ged. Haelen 21-10-1778 (get. Petrus Gilen en Joanna van Dael).

4. Martina Sluijsen, ged. Haelen 8-4-1782 (get. Hubertus Quiten en Sijbilla Seems).

 

7 oktober 1770

BEESEL - Gehuwd: Arnoldus Nijmans [ged. Beesel 28-8-1726, klompenmaker, zn. van Franciscus Nieuwmans en Catharina Nijssen 22-5-1721] en Anna Christina Beuskens [Beurskens, Buskens, ged. Vlodrop 17-9-1738, overl. Beesel 20-8-1801, oud 62 jaar, dr. van Matthias Beuskens en Catharina Leunings Vlodrop 10-10-1733]. Getuigen: Henricus Beuskens en Petrus Peters.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 202.

Uit dit huwelijk (o.a. drieling):

1. Franciscus Nijmans, ged. Beesel 15-11-1771 (get. Mathias Beuskens en Petronella Cruijsbergh voor Catharina Cruijsbergh).

2. Anna Catharina Nijmans, ged. Beesel 3-11-1772 (get. Petrus Peters voor Petrus Nijmans en Anna Catharina Leuninghs; dr. van Arnoldus x Anna Christina Beurskens).

3. Joannes Franciscus Nijemans, ged. Beesel 27-12-1774 (get. Petrus Nijemans en Petronella Cruijsbergh), overl. al. 8-1-1827. Tr. Beesel 4-4-1801 met Anna Catharina Stroux.

4. Josephus Hermanus Niemans, ged. Beesel 24-7-1777 (get. Petrus Peters en Cornelia Buskens).

5. Anna Catharina Niemans, ged. Beesel 24-7-1777 (get. Petrus Peters voor Hermanus Niemans en Cornelia Buskens voor Joanna Niemans).

6. Jacobus Niemans, ged. Beesel 24-7-1777 (get. Petrus Peters voor Franciscus Franssen en Cornelia Buskens), overl. Belfeld 8-5-1856. Tr. Beesel 25-4-1802 met Gertrudis Olders.

7. Anna Maria Catharina Nijmans, ged. Beesel 15-4-1780 (get. Jacobus Sanders en Anna Gertruijdis Beuskens), overl. Belfeld 28-10-1852. Tr. 1) Beesel 25-4-1804 met Conrard Meerts 2) Belfeld 26-4-1828 met Mathias Gerats.

8. Anna Elisabetha Nijmans, ged. Beesel 26-4-1784 (get. Jacobus Hinsen en Elisabetha Nijmans). Tr. Venlo 12-11-1808 met Guillaume Camps.

 

9 oktober 1770

BEESEL - Overleden: Henricus Engelen [verm. ged. Beesel 27-5-1745 als zn. van Joannes Engelen en Matthiola Leenen], ongehuwd.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 237.

 

11 oktober 1770

actum op den raedthuyse tot Swalmen

SWALMEN - Proces door de scholtis namens de Heer van Swalmen en Asselt tegen Bertus Coenen, waarbij wordt verwezen naar de bewijsstukken 1 t/m 24 en de rollen van 24 augustus t/m 8 oktober l.l.

Het gerecht oordeelt dat den gedetineerden uyt sijne detentie dese reyse sal worden losgelaeten ende dat dese sijne detentie tot hier sal dienen tot straffe over het feyt ter acten vermelt, den selven gedetineerden daerenboven serieuselijck vermaenende van sigh int toecomende van dergelijcke feyten te wachten op pene van ten exempel van andere aen den lijve te worden gestraft. Tevens wordt gedaagde veroordeeld in betaling van de gerechtskosten.

RHCL SA Swalmen en Asselt, inv.nr. 18, crimineel vonnissenboek, verfilming 8/11. Origineel op papier door secretaris H.A. Geelen.

 

14 oktober 1770

KALDENKIRCHEN - Gehuwd: Petrus am Baum [geb. Kaldenkirchen, overl. ald. 11-7-1795] en Anna Elisabetha Thnissen [Theunissen, Thoenissen, Thonissen, geb. Kaldenkirchen, overl. ald. 29-1-1824]. Getuigen: Joannes Ehren en Catharina am Baum.

DTB registers St. Clemens, Kaldenkirchen.

Uit dit huwelijk:

1. Mechtildis am Baum, ged. Kaldenkirchen 16-3-1773 (get. Theodorus Thnissen en Barbara Khnen).

2. Joanna Helena am Baum, ged. Kaldenkirchen 6-11-1775 (get. Gerardus am Baum vervangen door Matthias am Baum en Joanna Thomassen).

3. Gerardus am Baum, ged. Kaldenkirchen 22-3-1781 (get. Matthias am Baum en Gertrudis Thissen), linnenwever, overl. Belfeld 5-12-1861. Tr. 1) Kaldenkirchen 22-1-1805 met Cornelia Bsen; 2) Kaldenkirchen 22-4-1818 met Anna Hanen, overl. Belfeld 7-6-1832; 3) Beesel 26-4-1834 met Anna Petronella Beckers.

 

14 oktober 1770

SWALMEN - Gehuwd: Conrardus Bloemaerts [ged. Swalmen 6-2-1750, zn. van Stephanus Bloemaerts en Catharina Willems 29-1-1747; hij hertr. Swalmen 13-9-1781 met Petronella Verhaegh] en Petronilla Deders [Deeders, ged. Swalmen 10-2-1737, overl. ald. 19-6-1781, dr. van wijlen Reinerus Deters en Bertha Heimes]. Getuigen: Andreas Bloemaerts en Margaretha Deders.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 104vs (RAL 100).

Uit dit huwelijk:

1. Reinerus Bloemaerts, geb. Swalmen 8-9-1771, ged. 9-9-1771 (get. Stephanus Bloemaerts en Hendrina Deders), overl. ald. 27-2-1773.

2. Theodorus Bloemaerts, geb. Swalmen 20-12-1772, ged. 21-12-1772 (get. Andreas Bloemaerts en Hendrina Deeders voor Bertha Heijmes), bij de volkstelling 1796 inwonend bij zijn vader en stiefmoeder op de Boutestraat. Tr. mogelijk 1) Swalmen 7-2-1796 met Elisabetha Dinnekoo; 2) ... met Joanna Clumpkens.

3. Albertus Bloemaerts, geb. en ged. Swalmen 12-1-1775 (get. Henricus Kessels en Catharina Willems).

4. Reinerus Bloemaerts, geb. Swalmen 8-12-1776, ged. 9-12-1776 (get. Joannes Ceuven en Beatrix Willems), overl. ald. 1-10-1777.

5. Gerardus Bloemaerts, geb. en ged. Swalmen 6-7-1778 (get. Everardus Janissen en Cornelia Willems), overl. ald. 9-1-1854. Tr. Swalmen 31-10-1804 met Petronella Bremmers.

 

15 oktober 1770

SWALMEN - Overleden: Maria Coenen [geb. Swalmen 14-1-1770], kind van Gerardus Coenen en Joanna Claessens [beiden geh. Swalmen 23-10-1768].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 33.

 

17 oktober 1770

BEESEL - Overleden: weledele Goedefridus de Haen [ged. Maastricht 14-4-1694, zn. van Daniel de Haen en Magdalena Coninx; wedn. van Adriana van den Breuck, geh. Beesel 29-7-1747, begr. ald. 14-1-1754], echtgenoot van Maria Francken [geh. Beesel 25-9-1754, begr. ald. 24-6-1774].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 237.

Godefridus de Haen was eigenaar van de Spieker te Reuver-Leeuwen. Voor voogdbenoeming zie 30-6-1794.

 

18 oktober 1770

BEESEL ‑ Volmacht.

Andries Knippenbergh, burger van Roermond, volmachtigt de advokaten Conraetz junior en senior te Venlo om van Johan Francois de Collignon, heer te Nieuwenbroeck, kolonel in dienst van Z.K.M. van Pruisen, de renten van een hoofdsom groot 1200 specie pattacons (nader vermeld in een hoofdbrief van 9 augustus 1766 voor de schepenbank Beesel en Belfeld) te vorderen en een onderpand te eisen.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv. nr. 180 (volmachten) fol. 354-355.

 

23 oktober 1770

SWALMEN - Verpanding huis en hof op de Hoogstraat.

Ten overstaan van Joannes Bernardus Chanoine, licentiaat in de beide rechten en scholtis van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, Willem Heijnen en Joannes Mevessen, schepenen aldaar, bekent Gerardus Dercx, als gevolmachtigde van Hermen Tessers en Cathrijne Tessers d.d. 4 november 1758, dat zij een bedrag van 26 pattacons tegen een jaarlijkse rente van 4% eerstmaal te betalen op 23 oktober 1771 en met een opzegtermijn van een half jaar, hebben opgenomen van Anthoin Ramaeckers, met als onderpand:

- huis en hof op de Hooghstraete gelegen tussen de weduwe van Godefridus Crijnen en de erfgenamen van wijlen Willem Beeck;

- ongeveer 1 vierdel akkerland aan Marijken Gijsen gelegen naast Jacob Wiltschuts, met een korte zijde grenzend aan de Vehestraete;

- 1/3 deel van 1 morgen naast Hendrick Kessels gelegen, met een korte zijde grenzend aan de Meulenwegh;

- ongeveer 1 vierdel op de Cropperstraete gelegen tussen Evert Verstegen en Cathrijn Bongaerts;

- en 1 vierdel op de Heijtwegh gelegen tussen Evert Verstegen en Cathrijn Bongaerts.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 24 fol. 74-75.

Voor overdracht van dit huis zie 3-5-1780.

 

26 oktober 1770

SWALMEN - Overleden: Joachim Naus [ged. Swalmen 29-12-1765], kind van Joachim Naus en Margaretha Reuten.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 33vs.

 

29 oktober 1770

BEESEL - Overleden: Maria Haesenvoet, ongehuwd.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 237.

Zij wordt vermeld als doopgetuige te Beesel 23-5-1744.

 

6 november 1770

BEESEL - Overleden: Tulmannus Vosbeck [ged. Beesel 18-10-1747, zn. van Laurentius Vosbeeck en Elizabetha Janssen], ongehuwd.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 237.

 

6 november 1770

BEESEL - Overleden: Mechtildis Peters [Maria], echtgenote van Matheus Hubers [geh. .. vr 10-9-1755; hij hertr. Beesel 8-4-1771 met Gertrudis Janssen].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 237.

 

8 november 1770

Ceulen

SWALMEN - Volmacht.

P. Crijnen machtigt zijn 'seer liven moeder' en na haar overlijden zijn 'seer lieven vrouw' Maria Heijnen tot een [niet gespecificeerde] verkoop.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 25 fol. 51-52.

De plaats Keulen staat niet in de akte zelf maar in de akte van 9-5-1781 (zie aldaar) folio 49-51.

 

8 november 1770

SWALMEN - Gehuwd: Petrus Custers [Kusters, verm. ged. Swalmen 9-3-1750, akkerman 1782-1787, zn. van Leonardus Custers en Joanna Visschers] en Agnes Lutters [ged. Swalmen 16-3-1746, dr. van Joannes Lutters en Margaretha Lenaerts 5-7-1731]. Getuigen: Gerardus Lutters en Henricus Schrijnewerckers.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 104vs (RAL 100); Uit dit huwelijk:

1. Joannes Custers, geb. en ged. Swalmen 21-1-1772 (get. Leonardus Custers en Joanna Albers), overl. ald. 27-1-1772.

2. Joanna Custers, geb. en ged. Swalmen 23-2-1773 (get. Joannes van der Lohe en Eva Lutters).

3. Leonardus Custers, geb. en ged. Swalmen 25-11-1776 (get. Petrus Lutters en Catharina Daemen), overl. ald. 26-10-1777.

4. Joannes Custers, geb. en ged. Swalmen 15-10-1778 (get. Gerardus Lutters en Mechtildis Pipers), overl. ald. 7-9-1781.

5. Margaretha Kusters, geb. Swalmen 9-10-1782, ged. 10-10-1782 (get. Jacobus Glasemakers en Agnes Janssen, beiden wnd. te Swalmen), bij de volkstelling 1796 inwonend bij haar tante te Wieler (Jaarboek 16 blz. 77).

6. Leonardus Custers, geb. en ged. Swalmen 4-4-1787 (get. Andreas Peters en Sibilla Glasmaekers, beiden wnd. te Swalmen. 'den vader absent').

 

9 november 1770

ROERMOND - Endorsering van het codicilie van Anna Esther Hereman van Zuydtwijck.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond inv.nr. 357 fol. 95-96vs.

Voor eerdere endorsering zie 8-3-1765, voor opening zie 13-1-1772.

 

11 november 1770

ROERMOND - Gehuwd: Henricus Quyten [Quijten, ged. Roermond 21-4-1743, schrijnwerker, overl. ald. 19-8-1810, zn. van Hubertus Quiten en Joanna Stockmans 7-1-1734] en Anna Christina Hooghmoet [Hooghmoedt, Hoghmoedt, Hoghmodt, geb. ca. 1742]. Getuigen: Josephus Carolus Hoghmoet en Cornelia Quijten.

GA Roermond, DTB-registers.

Uit dit huwelijk:

1. Petrus Quijten, overl. Roermond 16-7-1781.

2. Josephus Franciscus Quijten, ged. Roermond 15-6-1775 (get. Godefridus Quijten en Martha Janssens).

3. Franciscus Quijten, ged. Roermond 5-4-1778 (get. Franciscus Beckers en Anna Maria Quijten). Tr. Roermond 13-10-1816 met Maria Elisabeth Kerbosch.

4. Henricus Hubertus Quijten, geb. Roermond 20-10-1780 (get. ...), overl. ald. 30-10-1870. Tr. Roermond 30-7-1832 met Maria Helena Abels.

5. Ludovicus Leonardus Josephus Quiten, ged. Roermond 22-10-1785 (get. Leonardus Theunissen, kanunnik van de kathedraal, vervangen door J. Theunissen, griffier van het Geestelijk Hof, en Hermina Mertz), overl. ald. 21-3-1788.

6. Petrus Quijten, overl. Roermond 18-11-1787.

 

18 november 1770

BRGGEN - Gehuwd: Albertus Custers [ged. Swalmen 14-12-1740, zn. van wijlen Lambertus Custers en Anna Gubbels 10-1-1732] en Maria Gerardi [Maria Christina]. Getuigen: Joannes Correns en Joannes Frisen.

DTB-registers Brggen.

Uit dit huwelijk:

1. Helena Custers, geb. ca. 1772, bij de volkstelling 1796 inwonend bij echtpaar Schuermans-Custers op de Hoogstraat, ongehuwd overl. ald. 8-8-1821, oud 39 jaar.

2. Cornelius Lambertus Custers, geb. Swalmen 21-3-1773, ged. 22-3-1773 (get. Joannes Stephanus Gerardi en Anna Gubbels), bij de volkstelling 1796 inwonend bij het gezin Corens-Custers op de Hoogstraat.

Albertus Custers was in 1774 eigenaar van een huis aan de Veldpoort gelegen (smabers-11/196).

 

22 november 1770

SWALMEN - Overleden: Joannes Bongaerts [verm. zn. van Gerardus Bongaerts en Anna Driessen], weduwnaar van Maria Paulissen [geh. Swalmen 17-4-1721, overl. ald. 25-4-1770].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 33vs.

 

24 november 1770

SWALMEN - Begraven: Gerardus Jungerkens, echtgenoot van Gertrudis Boeskens, 'incola in Breijell, qui apoplexia tactus, invi..a mortuus et inventus est'.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 33vs-34.

 

26 november 1770

BEESEL - Obligatie.

Compareerende voor ons Daniel Mooren doonde de fun[c]tie van den heer landtscholtus P. Departz, Peter van den Broock ende J.A. Geelen, beijde scheepenen van den gerighte van Beesel ende Belfelt Arnoldus Nijmans ende dessens huijsvrouw Cristijna Buskens eluijden de welcke bekennen wel ende deughdelick opgenomen ende ontfangen te hebben van den eerw. heer pastor Van Douveren naemens den armen een somma van een hondert guldens loopende Ruremons cours, welck capitael eertits heeeft gewest tot last van den schepen Mooren, waer vor wij beloven voor den jaerlixsen intrest tegens vier prosento te betaelen, weesende vier der gelicke guldens, waervoor wij stellen voor een vast ende specijael onderpant onse gerede gooderen ende twee halve morgens ackerlandt in het Kerckvelt onlangs door de weeduwee Nijmans aen haeren soon Arnoldus Nijmans volgens gerightelick ackt overgegeven heeft ende de aeflossinge sal ten allen tijden mogen geschieden met de opcondinge gedaen een half jaer voor den vervaldaegh, den welcken sael weesen voor het eerste jaer op den 26 november 1771 ende van jaer tot jaer tot de aeflossinge toe, welckers halven heb ick present schepen naemens den heer landtscholtis voornoemt den eerw. heer pastor naemens den armen daerinne geerft soo veere het voornoomt cappetael als meden den voorloopen intrest ende Arnoldus Nijmans com sua onteerft, den heer ende een jeder sin goet reght voorbehouden, soo hebben wij gerighspersonen voornoemt diesen achte door onsen jonghsten schepen doon onderteekenen ende depescheren, achtum Besel den 26 november 1770.

(w.g.)

E.B. Stox in absentie van den landtschrijver.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 409. Origineel op papier, alleen ondertekend door schepen Stox. Met losse bijlage: Ick ondergess. bevolmaghtigh mijnen man Arnoldus Nijmans om hondert guldens Ruremons op te namen hetwelck ick houde vor vast bundigh ende van waerde hetgene mijnen man voornoemt sael hebben gedaen, ter orcondt van waerheijt hebbe dit eijgenhandigh onderteekent tot Besel den 25 november 1770. Dit is het x hantmerck van Cristijna Buskens schrijvens onervaeren eijgenhandigh gemaeckt. E.B. Stox getuijgen.

 

27 november 1770

SWALMEN - Schepenen en gezworenen van de heerlijkheden Swalmen en Asselt dragen, op verzoek van N. Dreesens als rentmeester van de markies van en tot Hoensbroeck, erfmaarschalk van dit vorstendom en heer van genoemde heerlijkheden, seeker vruchteloos broexken gelegen ontrent Graterhoff, met beide korte en een lange zijde grenzend aan de nieuwe Bouckoulder beek over aan genoemde markies onder de volgende voorwaarden.

De markies c.q. zijn opvolgers zullen de Bouckoulder beek, zoals deze nu nieuw gemaakt is, voor altijd onderhouden tot aan het zogenoemde Eppenbroeck, alsook het stuk van de Leijgraeve van de onderste steene brugge liggende over den selven leijgraeve tot in de beke, en wel zodanig dat het water daer door uijt de Raeijerstraete soo veel doenelijck worde afgeleijdt ende niemant int toecomende door het selve worden beschaedight en de de gerichtspersoonen gestelt buijten allen aenspraeke der eijgenaers, pachters, ofte andere van daer aenschietende erven op de voornoemde straete ende sullen de boomen in het broexken staende moeten geruijmt worden binnen den tijdt van vier maenden.

Tevens is de markies gehouden om van dit broekje de gebruikelijke landschat, net als het ernaast gelegen latbroeck in de selvige classe sijnde licht ende sulcx naer den tijdt van acht naereenvolgende jaeren ten welcken eijnde het voorss. broexken het naestcomende vroeghjaer sal worden gemeten. Opgemaakt in tweevoud.

Archiv Schloss Haag, inv.nr. 2356 (verfilming 7/28) met opgedrukt zegel van Lotharius van Hoensbroeck in rode lak en mede ondertekend door J. Verheggen. W. Heijnen. C. van Keeken, J. Mevissen, Thomas Ubbels, J. Huijben. A. Smeets en G. Dercx.

 

29 november 1770

BEESEL - Overleden: weledele Joannes Lutz, ongehuwd.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 237.

 

9 december 1770

SWALMEN - Overleden: Gertrudis Jackers [geb. Swalmen 30-11-1770], kind van Dominicus Jackers en Joanna Mulders [beiden geh. Swalmen 25-2-1770].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 34.

 

9 december 1770

SWALMEN - Overleden: Arnoldus Lamerts [ged. Swalmen 11-5-1722, zn. van Wilhelmus Lamers en Anna Beurskens], echtgenoot van Joanna Claessens [geh. Swalmen 1-5-1749].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 34.

 

vr 19 december 1770

Z.P. - Gehuwd: Matthias Geridts [Geraerdts, Geraerts, Geraets, timmerman 1782-1796, overl. Swalmen 22-9-1830, zn. van Gerardus Gerits en Gertrudis Janssen 31-8-1742] en Gertrudis Slabbers [ged. Swalmen 17-3-1743, dr. van Godefridus Slabbers en Margaretha Heuskens 31-5-1742].

Uit dit huwelijk:

1. Wilhelmus Geraerdts, geb. en ged. Swalmen 19-12-1770 (get. Petrus Geraerdts en Margaritha Heuskens), bij de volkstelling 1796 inwonend bij zijn ouders. Tr. Swalmen 22-11-1814 met Catharina Kessels.

2. Maria Geridts, geb. en ged. Swalmen 25-1-1773 (get. Godefridus Slabbers vervangen door Ludovicus Schrijnewerkers en Gertrudis Janssens). Tr. Swalmen 8-5-1808 met Matthias Moors.

3. Joanna Geridts, geb. en ged. Swalmen 29-7-1775 (get. Gerardus Geridts en Joanna Slabbers), overl. Maasniel 29-8-1830. Tr. Maasniel 10-5-1802 met Theodore van Uffelt.

4. Petronella Gerits, geb. en ged. Swalmen 3-5-1778 (get. Joannes Slabbers en Maria Gerits), bij de volkstelling 1796 inwonend te Wieler (Jaarboek 16 blz. 78).

5. Maria Catharina Geridts, geb. Swalmen 14-9-1780, ged. 15-9-1780 (get. Petrus Jansen wnd. te Kessel en Eva Bongaerts wnd. te Swalmen), overl. ald. 26-9-1781.

6. Gertrudis Geridts, geb. en ged. Swalmen 12-8-1782 (get. Mathijs Evers wnd. te Swalmen en Judith Geridts aldaar namens Helena Geridts wnd. te Besel), overl. ald. 23-1-1783.

7. Theodorus Geraets, geb. en ged. Swalmen 2-3-1784 (get. Petrus Maesen wnd. te Swalmen en Gertrudis Geraets wnd. te Besel). Tr. Swalmen 21-4-1814 met Gertrudis Janssen.

8. Godefridus Geraerts, geb. en ged. Swalmen 29-4-1787 (get. Robertus Pijpers namens Henricus van der Velden wnd. te Besel en Hendrina Maessen wnd. te Asselt). Tr. Swalmen 26-4-1825 met Catharina Pijpers.

Matthijs Gerardts en Gertrudis Slabbers kochten op 12-11-1774 een huis op de Boutestraat gelegen (smabers-11/57). Het gezin woonde bij de volkstelling 1796 op de Boutestraat (Jaarboek 16 blz. 64).

 

19 december 1770

ASSELT - Overleden te Ruremonde: weledele jonkvrouwe Maria Clara Everaedts [dr. van Anselmus d'Everard en Anna Maria van Deursdael, eigenaren van de Spick te Swalmen-Boukoul], begraven in de kerk van Assselt ('in ecclesia Assellana sepulta').

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 123.

 

19 december 1770

ROERMOND / ASSELT ‑ Overleden: Maria Clara Everaerts [ongeh. dr. van Anselmus d'Everhardt en Anna Maria van Dursdael, beiden overl.]; overleden te Roermond in het Begijnhof, begr. Asselt 21-12-1770.

GA Roermond, DTB-registers.

 

27 december 1770

SWALMEN - Overdracht onvruchtbare heide en een broekje.

J. Verheggen, C. van Keeken J. Mevessen, Thomas Ubbels, J. Huijben, A. Smeets en G. Dercx, schepenen en gezworenen van de heerlijkheden Swalmen en Asselt, dragen

- ongeveer 60 morgen aaneengesloten steriele heide aan de Riet gelegen naar de zijde van de Swalm,

- en een onvruchtbaar ('vruchteloos') broekje nabij Graterhof gelegen, met een lange en beide korte zijden grenzend aan de nieuwe Bouckoulderbeke,

'om redenen ons daertoe moveerende' op verzoek van de heer Dreesens, als rentmeester van Zijne Hooggrafelijke Excellentie L.F. markies van en tot Hoensbroeck, erfmaarschalk van het vorstendom Gelre etc. en Heer van genoemde heerlijkheden, over aan voornoemde markies, onder de volgende voorwaarden:

-de markies zal voor het eerste perceel na verloop van tien jaar 2/3 deel van de schat betalen, zoals ook bij andere 'slichte' erven en landerijen gebruikelijk, 'ende soo met de schatzedule worden verhooght ende verleeght, wie oock de nieuwe Riet met den jaere 1770 een en seventigh aenvanck sal nemen de schattingen daer van te betaelen, gelijck voor, tegens twee derdeldeel';

- de markies en zijn opvolgers zullen de beek bij het tweede perceel, 'soo verre deselve als nu nieuw gemaeckt is', daartegen voor altijd onderhouden tot aan het zogenaamde Eppenbroeck, alsmede het gedeelte van de Leijgraeve van de onderste stenen brug over deze Leijgrave tot in de beek, en wel 'dusdanig dat het water daardoor uyt de Raeijerstraete soo doenelijck worde afgeleydt, ende niemant int toecomende door het selve worden beschaedight ende de gerichtspersoonen gestelt buyten allen aenspraecke, der eygenaers, pachters ofte andere van de daer aenschietende erven op de voornoemde straete, ende sullen de boomen in het voornoemd broexken staende moeten geruymt worden binnen den tijdt van vier maenden.' Na acht jaar zal de markies van dit broekje dezelfde landschat betalen als van het ernaast gelegen latbroeck, te weten in de klasse licht, waartoe het broekje aanstaand voorjaar zal worden gemeten.

Tevens machtigen zij toonder tot de gerechtelijke overdracht.

Opgemaakt in tweevoud, bezegeld door de markies en ondertekend door schepenen en gezworenen.

Archiv Schloss Haag, inv.nr. 2356, origineel met opgedrukt zegel in rode was en gecachetteerd schepenbankzegel.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 24 fol. 70-72; voor overdracht zie 19-2-1771.

 

30 december 1770

BEESEL - Overleden: Wilhelmus Reijnders [ged. Beesel 22-5-1729, zn. van Servatius Reijnders en Agnetis Quijten], echtgenoot van Gertrudis Schoenmaeckers [geh. Beesel 31-10-1756; zij hertr. Beesel 26-1-1775 met Gerardus Laurentius Brewer].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 237.

 

1770, z.d. ?

SWALMEN ‑ Rentmeesterrekeningen van Hillenraad.

1672, 1695, 1708, 1724, 1736, 1739, 1753, 1760, 1763, 1770, 1799.

Schlo Haag, inv.nr. 2334.

 

1770

BEESEL - Proces door Peter van den Broeck en Peter Meuter tegen Joannes Gerrits, Geurt Houx en de landscholtis van het ambt Montfort wegens evocatie proces.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 522, procesnr. 1459.

 

1770

BEESEL - Proces door Andries Knippenberg tegen J.F. de Collignon wegens rente en stellen onderpand.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 523, procesnr. 1465.

 

1770

BELFELD - Proces door de erfgenamen van Nicolaas Smeets tegen het kerspel Belfeld wegens uitvoering vonnissen.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 525, procesnr. 1476.

 

 

 

1771

1 januari 1771

SWALMEN - Overleden: Joannes Everts [ged. Swalmen 20-11-1766], kind van Petrus Everts en Catharina Linsen [beiden geh. Swalmen 18-10-1761].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 34.

 

2 januari 1771

SWALMEN - Overdracht land.

Ten overstaan van Joannes Bernardus Chanoine, licentiaat in de beide rechten en scholtis van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, Joannes Mevessen en Thomas Ubbels, schepenen aldaar, dragen de echtelieden Hendrick Pijpers en Maria Beeck, krachtens volmacht aan toonder, morgen land in het Wijlervelt gelegen tussen de erfgenamen Gerit Bongaerts en Maes Janissen, voor een bedrag van 27 pattacons over aan Willem Meuter en Henrina Thopoell, ook echtelieden, kosten van overdracht, lijcoop en armengeld ten laste van de aankopers.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 24 fol. 64.

Maria Beeck werd op 22-3-1769 begraven, waarna Hendrick Pijpers op 16-7-1769 hertrouwde met Catharina Tessers. De akte moet dan ook kennelijk afwijkend worden genterpreteerd. Mogelijk betreft het de gerechtelijke bekrachtiging van een eerdere onderhandse verkoop door het echtpaar aangegaan. Of mogelijk is de naam van de vrouw onjuist.

 

2 januari 1771

SWALMEN - Overdracht van de zogenaamde Aldenhof, na naasting.

Ten overstaan van Joannes Bernardus Chanoine, licentiaat in de beide rechten en scholtis van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, Cornelis van Keeken en Joannes Mevessen, schepenen aldaar, draagt de medeschepen Thomas Ubbels, als gevolmachtigde aan toonder d.d. 11 december 1770 van de ook medeschepen Jan Huijben en Agnes Verhaegh, echtelieden, de zogenaamde Aldenhof zoals nader vermeld in de akte van overdracht d.d. 3 juli 1770 [zie aldaar], krachtens beschutrecht over aan Willem Meuter en Henrina Thopoell, ook echtelieden. De koopprijs van 10 pattacons met de verlopen rente daarvan ad 3 schelling 63/5 stuiver alsmede 18 schelling 62/3 stuiver licht voor kosten van overdracht, lijcoop en armengeld, godsgeld ad 5 stuiver licht en 8 schelling 'voor de gedaene moyten, vacatien ende versuym daerinne gedaen', zijn aan de verkopers gerestitueerd.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 24 fol. 64-64.

 

2 januari 1771

SWALMEN - Overdracht akkerland.

Ten overstaan van Joannes Bernardus Chanoine, licentiaat in de beide rechten en scholtis van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, Cornelis van Keeken en Joannes Mevessen, schepenen aldaar, dragen de echtelieden Jan Schrijnewerckers en Sophia Willems, krachtens volmacht aan toonder, ongeveer 1 vierdel morgen akkerland op de Mortel gelegen naast de weduwe Hermen Ramaeckers en met de korte zijden grenzend aan Willem Ramaeckers en Joannes Gerardts, voor een bedrag van 14 pattacons over aan Willem Meuter en Henrina Thopoel, ook echtelieden, kosten van overdracht, lijcoop en armengeld ten laste van de aankopers. De medeschepen Thomas Ubbels wordt namens de verkopers onterfd.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 24 fol. 65-66.

Vrijwel zeker trad Ubbels op als gevolmachtigde en niet het echtpaar Schrijnewerckers zelf, doch dit staat er niet.

 

23 januari 1771

BELFELD - Overleden: Martinus Bongarts [ged. Belfeld 7-1-1771], zoon van Petrus Bongarts en Joanna Janssen.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 197vs.

 

26 januari 1771

BELFELD ‑ Joannes Thoer, als gevolmachtigde van Windelina Thoer, vernieuwt de leeneed van 10 morgen land uit de Groote Hoeve te Belfeld.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 1773 fol. 229-230. Zie 7-1-1791.

 

26 januari 1771

BELFELD - Akte van belening door het Hof van Gelder van Wendelina Thoer met 10 morgen akkerland uit het leengoed de Grote Hoeve onder Belfeld.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 2134; 1 charter.

 

28 januari 1771

'binnen Belfelt'

BELFELD - Verkoop gedeelte bemd.

De echtelieden Hendrick Cuijpers en Maria Peters verkopen hun aandeel of derde deel van een bemd groot ongeveer 1 morgen onder Belfelt op de Leijgraef gelegen tussen Lenart Peeters en de erfgenamen Jan Janssen, met de korte zijden grenzend aan de Leijgraef en het Melderbroeck, voor een bedrag van 54 gulden Luiks en 6 oort welke reeds zijn voldaan, aan de jongedochter Helena Smeetz, kosten van overdracht, lycop en armengeld ten laste van aankoopster. Tevens machtigen zij toonder tot de grechtelijke overdracht.

- 'Op een seperaat briefje stondt': Hendrick Cuijpers en Marie Peters wonend 'tot Belfelt aan 't Lhoo', machtigen toonder tot de overdracht van ongeveer 1 morgen land in de Nieuwe Erve gelegen, verkocht op 9 april 1764.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 39 fol. 109vs-110.

Voor overdracht zie 5-2-1787.

 

.. januari 1771

BEESEL - Overleden: Petrus Schreuders [alias Pullaerts, zie doop Beesel 20-6-1769], echtgenoot van Joanna Schoenmaeckers [zij hertr. verm. Beesel 16-8-1772 met Henricus Noten].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 238. Dag onleesbaar.

 

.. januari 1771

BEESEL - Overleden: Catharina Nijssen, weduwe [van Franciscus Nieuwmans, geh. Beesel 22-10-1721, overl. ald. 12-9-1741].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 238. Dag onleesbaar: 10, 20 of 30 januari.

 

4 februari 1771

BELFELD ‑ Overdracht land.

Ten overstaan van Daeniel Mooren, oudste voorzittend schepen bij afwezigheid van de landscholtis De Partz, Geraet Janssen en Peter van den Broock, schepenen van Besel en Belfelt, verklaart de 'jonkman' Willem Peters dat hij een bemd met het houtgewas daarop staande, gelegen in de Bruckkens Bemden tussen Willem Janssen en de erfgenamen van Aret NN, met een korte zijde grenzend aan het gemene broek, voor een bedrag van 250 gulden 20 stuiver Kleefs heeft verkocht aan Peter Haenen namens diens moeder Sijbille Otten, overdrachtskosten, lijcop en armengeld ten laste van de aankoper.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 38 fol. 201vs-202.

 

4 februari 1771

SWALMEN - Overleden: Hendrina Glasemakers [geb. Swalmen 21-1-1771], kind van Jacobus Glasemakers en Joanna Walfers [lees: Wolfers].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 34vs.

 

6 februari 1771

SWALMEN - Benoeming van Joannes Gerardts tot schepen van Swalmen en Asselt, na overlijden van Herman Hermans.

"Wij Lotharius Franciscus marquis van ende tot Hoensbroeck, grave des Hijlige Roomsche Rijck, erfmarechal des hertoghdom Geldre en graefschap Zutphen, geheim raet actueel van staet en camerheer van Haere Keyserlijke Konincklijcke apostolique majesteyten ende dessens stadthouder van de leenen in de landen van Valckenborgh, hooghdrossaert der stadt Geldre, heere van Swalmen en Asselt etc. etc. etc.

doen conde ende te weeten hoe dat bij afsterven van Herman Hermans eene scheepens plaetse in onsen allodiaelen gerichte van Swalmen ende Asselt is comen te vaceeren, soo ist dat wij tot remplacement van dyen hebben gecommitteert ende aengestelt, gelijck wij committeeren ende aenstellen mits desen den persoon van Joannes Gerardts tot scheepen van voornoemde gerigte belastende ten effecte van dyen onsen officier aldaer denselven den landtrechtelijcken eede daer toe staende af te nemen, wie mede dien geprescribeert bij het placcaert van den 12 january 1746 waer onder den selven sal hebben te behouden ende te sweeren dat hij om den voorschreven staet ende officie te becoomen ofte ter oirsaecke van dien geen gelt nog eenige andere dingen niemanden gebooden, belooft nog gegeven en heeft nog doen bieden, belooven nog geven en sal directelijck nochte indirectelijck uytgenoomen de gewoonlijcke depesches, aldus gegeven op onsen adelijcke huyse Hillenraet den 6 february 1771 - was onderteekent - L.F.M.D. Hoensbroeck - ter sijden stondt - een chachet gedruckt in rooden lacke - in margine stont -

Op heden dato ondergess. heeft Joannes Gerardts den eedt als schepen ingevolgh sijne commissie geprescibeert bij het placcaert van den 12 january 1746 in handen van den heere scholtis uytgeswooren, Swalmen den 19 february 1771 - onder stondt - mij present - ende was onderteekent - H.A. Geelen, secretaris - accordeert bij mij H.A. Geelen, secretaris."

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 1, fol. 17.

 

7 februari 1771

SWALMEN - Overleden: Christina Beurskens [ged. Swalmen 25-12-1768], kind van Arnoldus Beurskens en Sophia Gubbels [beiden geh. Swalmen 13-5-1753].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 34vs.

 

8 februari 1771

BELFELD - Overleden: Matthias Leenkens [ged. Belfeld 7-12-1703, zn. van Arnoldus Leenkens en Henrica Janssen], echtgenoot van Anthonia Jacobs [alias Wolffers, geh. Belfeld 3-5-1730, begr. ald. 9-8-1782].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 197vs.

 

17 februari 1771

SWALMEN EN ASSELT ‑ Reinier Knippenbergh volmachtigt de advokaat Stuers en procureur Syben om de zaak te verdedigen tegen de schout van Swalmen en Asselt als aanklager.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv. nr. 180 (volmachten) fol. 413.

 

17 februari 1771

SWALMEN - Overleden: Henricus Bonis, weduwnaar van Cornelia Beurskens [geh. Neer 21-5-1730, begr. Swalmen 30-4-1764]; in de kerk begraven.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 34vs.

 

18 februari 1771

binnen Ruremonde

ROERMOND / SWALMEN - Verpanding landerijen.

De echtelieden Joannes Conrardus Herwegh en M. Agnes Schreurs bekennen dat zij een bedrag van 100 ducatons tegen een jaarlijkse rente van 4% eerstmaal te betalen op 18 februari 1772 en met een opzegtermijn van drie maanden hebben opgenomen van de meesters, mede namens de verdere leden van de broederschap der Romeijnders van de stad Ruremonde, met als onderpand de volgende percelen onder Swalmen gelegen:

- morgen aan de Drinck gelegen met 14 roede elzen houtgewas, belast met een hoogmis van 4 schelling;

- morgen aldaar in de Ohe gelegen;

- 1 Hornse morgen aan het Leucker gelegen, afkomstig van Egbertus van der Smitsen en de weduwe Sijbers;

- 1 Hornse morgen aldaar aan de Vossegalge gelegen, in belening van Bernardus Beckers c.s. voor 28 pattacons;

- ongeveer 1 morgen akkerland eveneens nabij de Vossegalge gelegen tussen het huis Hillenraedt en Bernardus Beckers;

- ongeveer 3 vierdel akkerland op de Meesterswegh gelegen tussen Hendrick Pijpers en Joannes Bongarts;

- en ongeveer morgen akkerland in de Ohe gelegen tussen de heer Bernardts en de weduwe Wijnen, met een korte zijde grenzend aan de Visscherswegh.

Tevens machtigen zij toonder tot de gerechtelijke verpanding.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 24 fol. 68-69. Voor gerechtelijke verpanding zie 19-2-1771.

 

19 februari 1771

SWALMEN - Verpanding landerijen.

Ten overstaan van Joannes Bernardus Chanoine, licentiaat in de beide rechten en scholtis van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, Jan Verheggen en Cornelis van Keeken, schepenen aldaar, bekent de gerechtsbode J.L. Corentz, als gevolmachtigde van Joannes Conrardus Herwegh en M. Agnes Schreurs d.d. 18 januari 1770 [sic, zie echter 18-2-1771], dat zij een bedrag van 100 ducatons tegen een jaarlijkse rente van 4% eerstmaal te betalen op 18 januari 1771 en met een opzegtermijn van drie maanden hebben opgenomen van de meesters, mede namens de verdere leden van de broederschap der Romeijnders van de stad Ruremonde, met als onderpand:

- morgen aan de Drinck gelegen met 14 roede elzenhout, belast met een hoogmis van 4 schelling;

- morgen in de Ohe gelegen;

- 1 Hornse morgen aan het Leucker gelegen, afkomstig van Egbertus van der Smitsen en de weduwe Sijberts;

- 1 Hornse morgen aan de Vossegalge gelegen, in belening van Bernardus Beckers c.s. voor 28 pattacons;

- ongeveer 1 morgen akkerland eveneens nabij de Vossegalge gelegen tussen het huis Hillenraet en Bernardus Beckers;

- ongeveer 3 vierdel akkerland op de Meesterswegh gelegen tussen Hendrick Pijpers en Joannes Bongaerts;

- en ongeveer morgen akkerland in de Ohe gelegen tussen de heer Bernardts en de weduwe Wijnen, met een korte zijde grenzend aan de Visscherswegh.

De medeschepen Thomas Ubbels wordt names de broederschap in de onderpanden gerfd en gegoed.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 24 fol. 66-68. Voor ouders pandstellers die huwelijk Roermond 24-9-1730.

 

19 februari 1771

SWALMEN ‑ De gemeente Swalmen draagt 60 morgen onvruchtbare heide en een nabij de Graterhof gelegen broek over aan Frans Lotharius markies van Hoensbroeck.

Schlo Haag, inv.nr. 2355.

 

19 februari 1771

SWALMEN - Overdracht heide

Ten overstaan van Joannes Bernardus Chanoine, licentiaat in de beide rechten en scholtis van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, Jan Verheggen en Cornelis van Keeken, schepenen aldaar, draagt de gezworene Arnoldus Smeets, mede namens de gemeente aldaar,

- ongeveer 60 morgen aaneengesloten onvruchtbare ('steryle') heide aan de Riet gelegen naar de zijde van de Swalm;

- en onvruchtbaar ('vruchteloos') broekje nabij Graterhof gelegen, met een lange en beide korte zijden grenzend aan de Bouckoulderbeke,

'om redenen ons daertie moveerende' over aan de markies van en tot Hoensbroeck, erfmaarschalk van het vorstendom Gelre etc. en Heer aldaar, alles volgens de akte van 27 december 1770 [zie aldaar] daarvan opgemaakt in tweevoud.

De medeschepen Thomas Ubbels wordt namens de markies gerfd en gegoed.

Archiv Schloss Haag, inv.nr. 2356, origineel met twee gecachetteerde zegels.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 24 fol. 69-70, eenvoudig afschrift op papier.

 

z.d., vermoedelijk na 17 februari 1771

SWALMEN - Beschrijving van kasteel Hillenraad, met de grootte en situering van de kamers.

Denombrement en groote der camers van t casteel Hillenraet

Het voorhuys waer in eenen dubbelen trap, lang 49 voete, breedt 28 voeten

Eedtzalet of camer behangen met pampier, 29 x 20

Daer neffens eene camer behangen met pampier, 23 x 18

Den grooten sael behangen met roode seyden damas, 49 x 30

Daer neffens een cabinet behangen met pampier, 18 x 8

Daer beneffens eene camer met haut lis behangen, 32 x 20

Waer achter een cabinet ende poedercamer, beneffens eenen entresol voor garde robe ende camer dinaer, 24 x 20

Daer neffens eene camer met haut lis behangen, 24 x 20

Daer neffens eene camer met haut lis behangen, 28 x 25

Waer achter een cabinet, een poeder camer, beneffens eenen entresol voor garde robe en camerdinaar

Eene offreiant camer, 18 x 15

Daer neffens de bottelerie, 19 x 15

Waer boven de camer van de huyshouwster, 19 x 15

Daer neffens de camer voor de meyden

Boven

Eene vestibulle, 31 x 29

Een cabinet behangen met pampier, 19 x 10

Eene slaepcamer daerbij behangen met papier, 20 x 25

Waer achter een cabinet en poeder camer beneffens eenen entresol voor garde robe en camer dinaer

Daer neffens een camer, 24 x 21

Daer neffens een camer, 33 x 20

Waer achter een cabinet en poeder camer, beneffens eenen entresol voor garde robe en camer dinaer

Boven den grooten sael vier camers

De eerste langh 20, breedt 16

De tweede van de selfte groote en beyde behangen met pampier

De derde lang 19, breedt 14

De vierde van de selve groote en beyde behangen met geprint zijldoeck

Eene camer lang 18, breedt 10

Waer tegens over eene van de selve groote

Eene camer lang 28, breedt 18

Waer achter een poeder camer beneffens eenen entresol voor garde robe en camer voor bediende

Eene domestique camer, 21 x 20

Waer achter eenen trap

Op alle voorss. camers kan vuyr gestoockt worden, behalven op vier cleene camers boven en een cabinet onder neffens den grooten sael

Op het casteel sijn vier thoorens, alle beset met eene menichte van duyven

De souterains sijn soo groot als het casteel ende bestaen als hier onder

Eene domestique eetcamer

Eene spoel met pomp

Eene keuke

Eene menagerie

Eenen kelder voor bier

Eenen dito voor ingemaeckt goet

Twee kelders onder den zael

Eenen wijnkelder

Eenen melck kelder

Coolen kelder

Backerije met toebehoor

Eene plaetse om alles uyt ter hant te setten, met pomp

De Bassecour bestaet in eenen stal voor 10 peerden, waer achter eene domestique camer

Daer beneffens eene werck camer waer neffens het port huys

Boven deesen bouw

Vier domestique camers ende een roockhuys

Brouwhuys met eene pomp en toebehoor

Eenen koystal voor 20 beesten

Een werck camer

Eenen peertsstal voor 12 peerden

Eene remise, lang 36 voet, breedt 32 voet

Eene besloote plaetse neffens de remise om alles uyt ter handt te setten, 50 x 35

Eenen hoender stal, 35 x 17

Vijf hondt stallen

De Orangerie geleegen in t midden van beyde hoven, hebbende eene souteraine voor groentens is lang 43, breedt 20

Een huysje ofte camer om den gardenier sijne gereedtschap en alle soorte van zaet te setten

De weyers sijn begreepen in de 22 morgen en sijn circa groot aen maete 4 a 5 morgen, hebben altoos vloyende water, kunnen afgelaeten worden en sijn beset met baers, snoek, edelcarpen, maencarpen, brasem, voorens etc., alle suyver van gesmaek

Daer en boven drie reservoirs

Het casteel heeft meede recht van vischen in de reviere de Swalm

Item private visserije in het Blanken Water, groot ongevheer 9 a 10 morgen

Private jacht, lang 1 ure en van de selve breede, alle velt en bosch, seer wijnig heyde

De coppel jacht sal lang sijn drie uren en van de selve breedt

Het casteel heeft recht van heyde te haelen op den Elempterbosch om te brouwen

Bij het casteel is geleegen eenen grooten bosch, doorsneeden met veele schoone wandelweegen

Schloss Haag, inv.nr. 2343, verfilming 15/201. Het feit dat Blankwater wordt genoemd als privaat viswater, plaatst deze akte met zekerheid na 3-11-1766. Gelet op de vermelding van de vier torens (met duiven) was de verbouwing van 1766-67 reeds afgerond. Het grote bos met wandelwegen werd waarschijnlijk aangelegd op de heidegrond die op 19 februari 1771 werd aangekocht.

 

22 februari 1771

BELFELD - Overleden: Jacobus Janssen, weduwnaar [van Anna Mevissen, geh. Belfeld 12-5-1740, overl. ald. 3-7-1764].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 197vs.

 

23 februari 1771

REUVER - Overdracht akkerland.

Ten overstaan van D. Mooren, oudste voorzittend schepen bij afwezigheid van de hofraad en landscholtis, Geraet Janssen en Peter van den Broock, schepenen van Besel en Belfelt, draagt Jan Beren [in dezelfde akte ook: Beeren], mede als gevolmachtigde van zijn vrouw Petronella Gerets, een stuk akkerland met zijn heggen gelegen in de Reuvers Kamp tussen Wilhelmus Trijnes en de erfgenamen van Peter Reijnaers, met de korte zijden grenzend aan de 'gemeene baen' van Venlo naar Ruremonde en aan de erven van Wilhelmus Trijnes, voor een bedrag van 9 pattacons 4 gulden Kleefs, over aan Hendrick Bongaers en Joanna Trijnes, ook echtelieden, kosten van overdracht, lijcop en armengeld ten laste van de aankopers.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 39 fol. 1.

 

23 februari 1771

BEESEL-LEEUWEN - Overdracht landerijen.

Ten overstaan van D. Mooren, oudste voorzittend schepen bij afwezigheid van de hofraad en landscholtis P. de Partz, Geraet Janssen en Peter van den Broock, schepenen van Besel en Belfelt, draagt Geurt Schoolmesters, mede als gevolmachtigde van zijn zwager en schoonzus te weten Jan Janssen en Petronella Stevens, twee stukken akkerland te Leeven gelegen:

1. een stuk aan het Meussenkempken tussen Andries Knippenberg en Reijnaer Stevens, met een korte zijde grenzend aan de veedrift of ‑straat, groot ongeveer 3 vierdel morgen;

2. een stuk ook omtrent het Reutien gelegen tussen de Prins van Oraginien [Orange] en Mattis Tissen, met de korte zijden grenzend aan Reijner Stevens en Reuvers Paet, groot 3 vierdel morgen,

voor een bedrag van 20 pattacons over aan Henderick Bongaers en Joanna Trijnes, kosten van overdracht, lijcop en armengeld ten laste van de aankopers.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 39 fol. 1vs.

 

25 februari 1771

SWALMEN - Overleden: Gertrudis Heijnen [verm. 1) ged. Asselt 15-1-1741, dr. van Joannes Heijnen en Anna Janssen; of 2) ged. Swalmen 27-1-1752, dr. van Henricus Heijnen en Mechtildis Quiten], ongehuwd.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 34vs.

 

25 februari 1771

SWALMEN - Overleden: Maria Cuijven [ged. Swalmen 12-4-1728; dr. van Sibertus Ceuven en Gertrudis Meuters], echtgenote van Christophorus Streitzich [geh. Swalmen 20-7-1760], 'hortulani in Hillenrath'.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 35.

 

26 februari 1771

BELFELD - Begraven: Petrus NN uit Karken, verdronken in de Scharkensbeeck en katholiek, zoals Petrus Driessen en Joannes Tissen vrijwillig onder ede hebben bevestigd ('sepultus est innocens qui dicitur vocari Petrus et esse ex Carken qui submersus putatur et inventus est in Scharkensbeeck et quae sit catholicus Petrus Driessen et Joannes Tissen voluere juramento confirmare').

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 197vs.

 

28 februari 1771

VENLO / BEESEL - Schulden Nieuwenbroeck.

Proces door Tobias Boas, bankier te s Hage tegen de kolonel Jan Francois de Collignon, heer van Nieuwenbroeck. Eiser heeft beslag laten letten wegens een schuld groot 2.315 gulden 12 stuiver 13 penningen, waarvan een post 996 gulden 5 stuiver zijnde het restant van een hoofdsom vermeld in een assignatie d.d. 10 februari 1750 plus twee posten wegens verschuldigde rente over de perioden van 10 februari 1750 tot 19 februari 1771 resp. 19 februari 1751 tot 19 februari 1770. Eis toegewezen, gedaagde wordt tevens veroordeeld in de proceskosten.

Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 610, verfilming 73/232.

 

28 februari 1771

VENLO / BEESEL - Schulden Nieuwenbroeck.

Proces door mr W. Conraetz, schepen, oud-borgemeester en postmeester te Venlo, tegen de overste De Collignon, heer van Nieuwenbroeck. Eiser wil terugbetaling c.q. aflossing van een bedrag van 300 gulden Hollands krachtens obligatie d.d. 25 april 1770. Het Hof veroordeelt gedaagde tot betaling, met aftrek van hetgeen reeds is afgelost, plus gerechtskosten.

Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 610, verfilming 74/232.

 

5 maart 1771

SWALMEN - Verpanding van landerijen onder Swalmen en een huis op de Voogdijstraat te Roermond.

Ten overstaan van Joannes Bernardus Chanoine, licentiaat in de beide rechten en scholtis van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, Jan Verheggen en Cornelis van Keeken, schepenen aldaar, bekennen de medeschepen Thomas Ubbels en Catharina Agnes Jansen dat zij een bedrag van 100 dukaten of 250 pattacons tegen een jaarlijkse rente van 4% eerstmaal te betalen op 5 maart 1772 en met een opzegtermijn van een half jaar, hebben opgenomen van de douairiere van wijlen de landscholtis Lintgens, geboren Pollart, met als onderpand:

- 124 2/3 roede akkerland in het Voorvelt gelegen tussen Jan Daemen Coenen en Jochem Naus;

- 1 morgen aan de Breijen Aertswegh gelegen tussen de juffrouw Vinckenius en Jochem Naus;

- morgen akkerland aan het Heijer Kerckpaetien gelegen naast Jan Huijben;

- ongeveer 2 morgen akkerland aan de Meulenwegh gelegen tussen Joannes Albers en Hendrick Hawinckel;

- ongeveer 5 morgen akkerland op het Houterevelt gelegen tussen Peter Peters en een openbare mestweg;

- 4 morgen broekje houtgewas tussen voornoemd land en de erfgenamen Schrijvers;

- en hun huis in de Vooghdijestraete [te Roermond] gelegen tussen de erfgenamen Dam en de heer Van Dael, belast met 100 pattacons ten behoeve van de echtelieden Jacobus Cox en [Helena] Clout.

Hiermee is een obligatie d.d. 5 maart 1770 [zie aldaar] groot 90 dukaten ten behoeve van de echtelieden Johan Hendrick Missing en Anna Margaretha Knippenbergh, vervallen. Gerardus Dercx wordt namens de weduwe Lintgens in de onderpanden gerfd en gegoed.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 24 fol. 72-73.

 

5 maart 1771

SWALMEN - Overleden: Sebastianus Janissen [ged. Swalmen 14-11-1762], kind van Wilhelmus Janissen en Maria Crijns [beiden geh. Swalmen 19-6-1754].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 35.

 

6 maart 1771

Zie 20 december 1771 en 14 maart 1772.

 

12 maart 1771

SWALMEN ‑ L.F. de Hoensbroeck, erfmaarschalk, belast het huis Hillenraad met een bedrag van 4000 pattacons ten behoeve van Andreas Knippenbergh en diens echtgenote Anna Catharina Schoenmakers.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 230 fol.79vs-81.

 

15 maart 1771

SWALMEN - Overleden: Antonius Clephas [geb. Swalmen 22-1-1771], kind van Henricus Clephas en Maria Josepha Janssens [beiden geh. vr 28-6-1764].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 35.

 

16 maart 1771

OFFENBEEK ‑ Aflossing hypotheek.

Joes Thor verklaart dat hij een bedrag van 300 rijksdaalder 3 gulden Cleefs heeft ontvangen van Peeter Driessen en Hendrick Bongaerts, waarmee de lening van 900 gulden Cleefs d.d. 26 maart 1765 [zia aldaar] is afgelost.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 38 fol. 165vs; aantekening bij de gecancelleerde akte d.d. 26-3-1765. Zie ook 27-1-1777.

 

19 maart 1771

BEESEL ‑ D. Mooren, G. Janssen, D. van den Broeck en J. Geerits, schepenen en borgemeesters van Beesel, verklaren dat zij van ontvanger E. Stox 2 pattacons hebben ontvangen voor visitatie en notatie van de granen en aardappelen volgens bevel van het Hof.

GHS Beesel, Reuver, archief dorpsbestuur Beesel, inv.nr. 115.

 

19 maart 1771

BEESEL - P. Mooren, G. Janssen, P. van den Broeck en J. Geerets, schepenen en borgemeesters van Besel, bekennen dat zij van schatheffer E. Stox een bedrag van 2 pattacons hebben ontvangen voor het visiteren en opschrijven der granen en aardappelen ("aart appelen") volgens ordonantie van het Hof.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur Beesel, inv.nr. 75.

 

22 maart 1771

SWALMEN - Overleden: Jacobus Pansaerts [geb. St.-Truiden (B); verm. wedn. van Joanna Maria Martau], weduwnaar van Sophia Heuskens [geh. .. vr 16-9-1731, begr. Swalmen 14-12-1759].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 35.

 

27 maart 1771

SWALMEN - Overleden: Wilhelmus Hawinckel [ged. Beesel 26-3-1715, zn. van Joannes Hawinckels en Maria Tessers], echtgenoot van Jacomina Cuijpers [geh. Swalmen 28-8-1743].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 35vs.

 

30 maart 1771

SWALMEN - Overleden: Catharina Ceuven [ged. Swalmen 25-8-1680, dr. van Joannes Keuven en Maria Nelissen alias Joosten], weduwe van Joannes Schoonhoven [geh. ... vr 13-4-1705, begr. Swalmen 27-1-1731].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 35vs.

 

1 april 1771

BELFELD - De parochie Belfeld telt 240 parochianen; in 1762 waren er 206 communicanten. 'Cum ab anno 1762 in quo tantum habui 206 communicantes tes numeros coram notabiliter ..geatur ita ut anno 1771 habuerim 240 parochianus hoc notabile augmentum coram annotandum esse daxi qui sum G. Franssen, pastor in Belfelt'.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 75.

De notatie (z.d.) volgt op een doopakte d.d. 1-4-1771 en wordt gevolgd door een doopakte d.d. 17-5-1771.

 

3 april 1771

SWALMEN - Overleden: Maria Vestiens [ged. Buggenum 15-9-1732, dr. van Godefridus Vestjens en Windelina Smeets], echtgenote van Joachimus Coonen [geh. Swalmen 31-5-1764; hij hertr. Swalmen 25-6-1771 met Catharina de Hal].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 35vs.

 

7 april 1771

BELFELD - Gehuwd: Wilhelmus Dreessen [ged. Belfeld 12-4-1747, zn. van Christianus Driessen en Catharina Bouten, beiden overl. 5-5-1743] en Catharina Heijmes [geb. Breyell ..., overl. Belfeld 9-6-1807]. Getuigen: Petrus Dreessen en Maria Heijmes.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 142vs.

Uit dit huwelijk:

1. Catharina Dreessen, geb. en ged. Belfeld 27-1-1772 (get. Jacobus Dreessen en Maria Heijmes; dr. van Wilhelmus x Catharina Heijmes). Tr. Tegelen 26-11-1805 (RK) met Hubertus Beumers.

2. Anna Maria Dreessen, geb. en ged. Belfeld 5-4-1775 (get. Joannes Dreessen en Sophia Heijmes vervangen door Hendrina van Hooren; dr. van Wilhelmus x Catharina Heijmes).

3. Gisbertus Dreessen, geb. en ged. Belfeld 18-3-1778 (get. Henricus Heijmes vervangen door Wilhelmus Kurstjens en Margaretha Wijnen; zn. van Wilhelmus x Catharina Heijmes), overl. Tegelen 2-5-1855. Tr. Tegelen 21-10-1807 met Anna Catharina Janssen.

4. Christianus Dreessen, geb. en ged. Belfeld 30-9-1780 (get. Wilhelmus Bouten en Christina Heijmes vervangen door Willemina Michels; zn. van Wilhelmus x Catharina Heijmes).

5. Gerardus Dreessen, geb. en ged. Belfeld 14-11-1783 (get. Gerardus Heijmes vervangen door Jacobus Kessels en Girtrudis Hooffmans; zn. van Wilhelmus x Catharina Heijmes).

6. Andreas Dreessen, geb. en ged. Belfeld 24-11-1786 (get. Henricus Engbroecks wnd. te Breijel vervangen door Jacobus Kessels wnd. te Belfeld en Joanna Rutten wnd. te Besel; zn. van Wilhelmus x Catharina Heijmes, geb. rond 12.00 uur), overl. ald. 30-11-1786.

7. Margareta Dreessen, geb. en ged. Belfeld 11-4-1788, overl. ald. 26-4-1796 (get. Joannes Gerets en Maria Elisabeht ter Poorten, beiden wnd. te Belfeld; dr. van Wilhelmus x Catharina Heijmes, geb. rond 14.00 uur).

...

8. Petrus Henricus Dreessen, geb. en ged. Belfeld 18-4-1794 (get. Jacobus Kessels geb. te Kessel en wnd. te Belfeld namens Matthias Enghbrocks geb. te Breijel en Sibilla Derix geb. te Straelen en wnd. te Tegelen; zn. van Wilhelmus x Catharina Heijmes, geb. rond 04.00 uur).

 

8 april 1771

BEESEL - Gehuwd: Mathias Huberts [Georgius Mathias Houberts, geb. ca. 1708, gerechtsbode, overl. Beesel 9-9-1788; wedn. van 1) Petronella Snijders, overl. Beesel 30-4-1750; 2) Mechtildis Peters, overl. Beesel 6-11-1770] en Gertrudis Janssen [verm. ged. Belfeld 10-7-1729 als Godefrida, dr. van Petrus Janssen en Gebelia Heijnen zoals blijkt uit akte d.d. 28-1-1777]. Getuigen: Joannes Simons en Henricus Janssen.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 202.

Uit dit huwelijk:

1. Petrus Huberts, ged. Beesel 17-5-1772 (get. Petrus Janssen en Maria Huberts). Tr. Beesel 7-1-1792 met Petronella Heijnen.

Mattijs Houbers en Geertrudis Janssen verkochten op 25-11-1783 land in het Haselt.

 

10 april 1771

BEESEL ‑ Opzegging verpanding.

Op verzoek van F.B. van der Renne, handelend namens de erfgenamen van kapitein d'Everardt, kondigt notaris Dionisy het pandschap van de Deursdaeltiend onder Besel op aan de prior en het klooster van de Kruisheren, volgens pandakte van 12 januari 1727 verpand voor 1.225 pattacons.

GA Roermond, Notarieel archief Dionisy nr. 3441/141. Zie 18-1-1717.

 

10 april 1771

SWALMEN - Overleden: Catharina Houben [geb. Swalmen 22-12-1770], kind van Wilhelmus Houben en Antonetta Slabbers.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 35vs.

 

11 april 1771

BEESEL - Gehuwd: Christophorus Beurskens [ged. Kessel 11-9-1740, overl. Neer 23-10-1823, zn. van Joannes Beurskens en Agnes Evers; hij hertr. 1) Beesel 25-8-1782 met Petronella Custers, overl. Beesel 18-1-1785; 2) Beesel 8-5-1787 met Gertrudis Reijnders] en Elisabetha Janssen [Jansen, ged. Beesel 26-1-1746, overl. ald. 20-6-1782, oud 34 jaar, dr. van Andreas Janssen en wijlen Joanna Bongaerts 21-4-1743]. Getuigen: Tilmanus Janssen en Henricus Beurskens.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 202.

Uit dit huwelijk:

1. Franciscus Beurskens, ged. Beesel 23-3-1772 (get. Joannes Beurskens en Catharina Janssen), in 1823 wonend te Bracht (D), overl. Beesel 19-12-1833. Tr. 1) Kaldenkirchen 22-4-1798 met Margarita Zimmermans; 2) Beesel 30-4-1826 met Anna Catharina Suijlen; 3) Beesel 5-10-1826 met Petronella Claessen.

2. Joanna Beurskens, ged. Beesel 10-2-1775 (get. Andreas Janssen en Aldegondis Leenen), ongehuwd overl. ald. 18-11-1817 als Jeanne Beurskens, oud 42 jaar.

3. Joannes Beurskens, ged. Beesel 18-3-1777 (get. Joannes Meuter voor Theodorus Beurskens en Joanna Jansen), verm. jong overl.

4. Anthonius Beurskens, ged. Beesel 27-11-1777 (get. Joannes Peters en Joanna Janssen).

5. Joannes Beurskens, ged. Beesel 30-7-1779 (get. Tilmanus Jansen en Mathia Peters voor Aldegondis Jacobs), overl. Neer 6-1-1855. Tr. Beesel 25-4-1805 met Martina Rutten.

 

14 april 1771

TEGELEN ‑ Gehuwd: Henricus Aerts [ged. Belfeld 11-12-1731, zn. van Godefridus Arets en Maria Henrickx] en Mechtildis Reijnders [ged. Kessel 15-6-1748, dr. van Wilhelmus Reijnders en Joanna Nijssen]. Getuigen: Henricus Reijnders en Margarita Reijnders.

DTB‑registers St.‑Martinusparochie Tegelen, deel 8 fol. 3.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Catharina Aerts, geb. en ged. Belfeld 16-1-1773 (get. Leonardus Linssen vervangen door Jacobus Kessels en Maria Hendrix; dr. van Henricus x Mechtildis Reijnders).

2. Wilhelmina Aerts, geb. Tegelen 14-3-1775 (get. Arnoldus Aerts en Joanna Nijssen / Margarita Wijnen; dr. van Henricus x Mechtildis Reijnders), overl. Belfeld 22-7-1777.

3. Godefridus Artz, geb. en ged. Belfeld 5-6-1777 (get. Henricus Reijnders en Elisabeht Teevessen; zn. van Henricus x Mechtildis Reijnders).

4. Gerardus Aerts, geb. Tegelen 16-2-1781 (get. Gerardus Janssen en Joanna Gerardts; zn. van Henricus x Mechtildis Reijnders).

5. Wilhelmus Arets, geb. Tegelen 10-4-1782 (get. Mathias Kessels en Margarita Reijnders; zn. van Henricus x Mechtildis Reijnders).

6. Wilhelmus Aarts, geb. Tegelen 4-4-1786 (get. Daniel Linsen en Catharina Kessels; zn. van Henricus x Mechtildis Reijnders).

7. Joannes Arts, geb. Tegelen 6-6-1790 (get. Wilhelmus Jansen en Gertrudis Hoffmans; zn. van Henricus x Mechtildis Reijnders).

Voor dit gezin zie Peter J.M. Reijnders: Reijnders, een verhaal uit 2 Noordlimburgse dorpen, blz. 10. Gegevens Tegelen met dank aan Hans Peeters, Reuver.

 

14 april 1771

SWALMEN - Overleden: Joannes Smeets [geb. Swalmen 30-5-1770], kind van Jacobus Smeets en Maria van de Rieth.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 36.

 

16 april 1771

BEESEL - Gehuwd: Paulus Luttels [ged. Beesel 6-2-1745, zn. van Henricus Luttels en Willemina Janssen, beiden overleden 22-4-1744; hij hertr. Venlo 19-9-1800 met Sybilla Stempkens] en Gertrudis Rutten [bij dopen: Gudula, ged. Beesel 23-8-1748, dr. van Rutgerus Rutten en Margaretha Nijssen]. Getuigen: Petrus Luttels en Joannes Luttels.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 202.

Uit dit huwelijk (o.a. tweeling):

1. Henricus Luttels, ged. Beesel 3-8-1772 (get. Rutgerus Rutten en Catharina Janssen).

2. Wilhelmina Luttels, ged. Beesel 14-6-1774 (get. Petrus Luttels en Margarita Nijssen).

3. Maria Elisabetha Luttels, ged. Beesel 13-11-1776 (get. Gerardus Luttels en Joanna Rutten; na een fout van de pastoor zie voorgaande doopakte achternaam van de vader gewijzigd van 'Rulkens' in 'Luttels', voornaam abusievelijk 'Petrus' gelaten).

4. Mattijs Luttels, ged. Beesel 16-12-1778 (get. Jacobus Rutten en Catharina Luttels).

5. Wilhelmus Luttels, ged. Beesel 19-12-1780 (get. Petrus Peters en Joanna Dorssers).

6. Margarita Luttels, ged. Beesel 19-12-1780 (get. Joannes Gerits en Joanna Timmermans).

7. Joanna Luttels, ged. Beesel 10-4-1782 (get. Hermanus Nijssen en Joanna Reijnders).

8. Anna Catharina Luttels, ged. Beesel 18-4-1784 (get. Jacobus Bongers en Maria Luttels), overl. ald. 26-3-1785.

9. Joannes Luttels, geb. Beesel 18-6-1786, ged. 19-6-1786 (get. Franciscus Luttels en Joanna Dorssers, beiden wnd. te Besel; geb. 'tot Leeuwen'). Tr. 1) Belfeld 26-1-1813 met Antonia Catharina in de Betouw; 2) Belfeld 13-6-1831 met Anna Catharina Koenen.

10. Petrus Luttels, geb. en ged. Beesel 5-11-1790 (get. Thomas Peters en Margarita van den Broeck, beiden wnd. te Besel; geb. 'tot Leeuwen').

 

16 april 1771

SWALMEN - Verpanding huis en hof te Wieler.

Ten overstaan van Joannes Bernardus Chanoine, licentiaat in de beide rechten en scholtis van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, Jan Verheggen en Cornelis van Keeken, schepenen aldaar, bekennen de echtelieden Dominicus Jackers en Joanna Mulders dat zij een bedrag van 100 gulden Roermonds tegen een jaarlijkse rente van 4% eerstmaal te betalen op 16 april 1772 en met een opzegtermijn van een half jaar, hebben opgenomen van Hendrick Wijnen, halfman op Bekerhof, met als onderpand:

- huis en hof groot morgen te Wijler gelegen tussen de heer Bernardts en raad Zegers, met een korte zijde grenzend aan de Wijlerstraete;

- en 1 vierdel akkerland, beleend met 14 pattacons, grenzend aan voornoemd perceel.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 24 fol. 75-76.

 

16 april 1771

SWALMEN - Overdracht akkerland.

Ten overstaan van Joannes Bernardus Chanoine, scholtis van de heerlijkheid Swalmen, Jan Verheggen en Thomas Ubbels, schepenen aldaar, draagt Joanna Gubbels, weduwe van Jacob van den Bosch, bijgestaan door Joannes van den Bosch en Joannes Gubbels als haar broer en zwager, met toestemming van het gerecht morgen akkerland op de Crop gelegen tussen Joannes Bollen en Hendrick Schroots, met een korte zijde grenzend aan de Cropperstraete, belast met jaarlijks 1 vat koren en 6 stuiver erfpacht aan de kerk aldaar, ieder derde jaar 1 kan wijn aan de kerk en ieder derde jaar 1 greve aan de Gereserveerde Domeinen, voor een bedrag van 5 pattacons over aan de echtelieden Peter Kessels en Geutruijd Peters, kosten van overdracht, lijcoop en armengeld ten laste va de aankopers.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 24 fol. 76.

 

16 april 1771

SWALMEN - Overleden: Hermannus Alberts [ged. Swalmen 13-8-1769], kind van Joannes Alberts en Anna Hermans [beiden geh. Swalmen 13-2-1765].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 36.

 

17 april 1771

BELFELD - Appointement op het rekest van Wendelina Thoer om gunstig te beschikken op het aanbod tot herstel van de in 1749 achterwege gebleven verheffing van 10 morgen akkerland uit de Grote Hoeve te Belfeld, met bijlagen.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 992; 1 omslag.

 

17 april 1771

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Hermans [ged. Swalmen 6-5-1741, kuiper, overl. ald. 10-5-1823, oud 82 jaar, zn. van Hermannus Hermans en Maria Bongaerts, beiden overl. 13-11-1737; hij hertr. 1) Swalmen 26-8-1779 met Barbara Swartmans; 2) ... vr 1783 met Maria Stox, overl. Swalmen 18-7-1795; 3) Venlo 23-10-1797 met Anna Maria Lentzen] en Gertrudis Schreurs [ged. Swalmen 26-8-1749, overl. ald. 11-6-1776, dr. van Quirinus Schreurs en Elisabetha Kessels 8-10-1748]. Getuigen: Gerardus Janssens en Wilhelmus Schreurs.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 105 (RAL 100).

Uit dit huwelijk:

1. Maria Hermans, geb. Swalmen 28-11-1772, ged. 29-11-1772 (get. Conrardus Schreurs en Maria Hendricks), overl. Kessel 23-5-1837. Tr. met Hermanus van Wijlick.

2. Hermanus Hermans, geb. en ged. Swalmen 3-8-1775 (get. Joannes Albers en Elisabetha Kessels), overl. ald. 14-8-1783.

Jan Hermans woonde in 1774 op de hoek Hoogstraat/Neerstraat (smabers-11/307). Voor eerdere verpandingen van dit huis zie 17-11-1699 en 10-7-1753. Zie ook 5-3-1777. Jan Hermans kocht op 26-4-1788 namens zijn minderjarige dochter Maria een huisplaats op de Baarscamp.

 

18 april 1771

BEESEL - Gehuwd: Lambertus Trijnes [ged. Beesel 18-9-1750, overl. ald. 14-9-1806, oud 55 jaar, zn. van Wilhelmus Trines en Mechtildis Fijten vr 25-10-1745] en Bertha Klaesen [Berdine, Bernardina Claassen, Claessen, ged. Beesel 14-7-1751, dr. van Godefridus Claessen en Joanna Cruijsbergh 15-10-1749]. Getuigen: Antonius Misdom en Andreas Mooren.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 202.

Uit dit huwelijk:

1. Wilhelmus Trines, ged. Beesel 11-7-1772 (get. Gerardus Claessens en Mechtildis Fijten), jong overl.

2. Petronella Trines, ged. Beesel 24-8-1774 (get. Huijbertus Janssen en Joanna Cruijsbergh), overl. ald. 26-1-1851. Tr. met Theodorus van der Velden.

3. Wilhelmus Trines, ged. Beesel 22-7-1777 (get. Michael Claessen en Christina Fijten), overl. ald. 18-7-1828. Tr. Neer 5-5-1813 met Gertrudis Tiessen.

4. Cornelius Trines, ged. Beesel 17-2-1780 (get. Gerardus Claessen en Catharina Trines).

5. Mechtildis Trines, ged. Beesel 10-11-1782 (get. Joannes Fijten en Maria Elisabetha Claessen), overl. Maasniel 31-5-1812. Tr. Maasniel 1-5-1805 met Henricus Bremmers.

6. Joannes Jacobus Trines, geb. Beesel 24-7-1785, ged. 25-7-1785 (get. Laurentius Houser wnd. te Bracht en Wilhelmina Cilaers wnd. te Besel; geb. 'aen de beek'). Tr. Beesel 15-4-1812 met Maria Catharina Houben.

7. Petrus Trines, geb. Beesel 4-7-1788, ged. 5-7-1788 (get. Petrus Claessen en Joanna Claessen, beiden wnd. te Besel; geb. 'aen de beek'), verm. overl. ald. 21-10-1795.

8. Petrus Henricus Trines, geb. en ged. Beesel 1-9-1791 (get. Wilhelmus Smits en Wilhelmina Gerits, beiden wnd. te Besel; geb. 'aen de beek'). Tr. Breyell (D) 17-4-1817 met Johanna Catharina Lenskes.

Het gezin woonde te Beesel aan de maaszijde van de Mgr. Theelenstraat bij de Eiermarkt, smabers 2/186 of /188.

 

18 april 1771

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Beeck [ged. Swalmen 10-12-1741, zn. van Wilhelmus Beeck en Elisabeth Paulissen, beiden overl.] en Catharina Peters [verm. ged. Swalmen 20-7-1740 als dr. van Petrus Peters en Catharina Beeck] 27-6-1731. Getuigen: Sebastianus Heijnen en Petrus Peters, allen uit Swalmen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 105-105vs (RAL 100-101); maand niet expliciet vermeld doch aangenomen op basis van voorafgaand huwelijk in dezelfde maand.

Uit dit huwelijk:

1. Elisabeth Beeck, geb. en ged. Swalmen 7-12-1772 (get. Christianus Beeck vervangen door Ludovicus Schrijnewerkers en Catharina Beeck), bij de volkstelling 1796 inwonend bij haar ouders, overl. ald. 6-4-1831. Tr. Swalmen 4-5-1797 met Hermanus Panzers.

2. zoontje NN, overl. Swalmen 24-6-1775.

Het gezin woonde bij de volkstelling 1796 in de Mortelstraat (Jaarboek 16 blz. 66).

 

18 april 1771

SWALMEN - Gehuwd: Petrus Peters [ged. Asselt 6-12-1738, overl. ald. 4-1-1783, zn. van Petrus Peters en Gertrudis Janssens] en Christina Willems [verm. ged. Asselt 2-7-1742; dr. van Joannes Willems en Aldegondis Pex 3-5-1730; zij hertr. Swalmen 30-4-1786 met Joannes Thelen]. Getuigen: Joannes Beeck en Tilmannus Meuwissen, allen uit Swalmen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 105vs (RAL 101); maand en dag niet expliciet vermeld doch aangenomen op basis van voorafgaand huwelijk.

Uit dit huwelijk:

1. Joannes Peters, geb. Asselt 29-2-1772, ged. 1-3-1772 (get. Petrus Peters, grootvader ('avus'), en Cornelia Willems; zn. van Petrus x Aldegundis Willems), bij de volkstelling 1796 inwonend bij zijn moeder (Jaarboek 16 blz. 80) of op de Kroppestraat (Jaarboek 16 blz. 69). Tr. Swalmen 26-4-1813 met Catharina Meerts.

2. Catharina Peters, geb. en ged. Asselt 13-10-1774 (get. Sebastianus Heijnen namens Petrus Mul en Gertrudis Janssens), overl. ald. 17-2-1777.

3. Henricus Peters, geb. en ged. Asselt 25-9-1776 (get. Henricus Pex en Elisabetha Peters), bij de volkstelling 1796 inwonend bij zijn moeder.

4. Elisabetha Peters, geb. en ged. Asselt 1-11-1778 (get. Andreas Blommaers en Joanna Peters), bij de volkstelling 1796 inwonend bij haar moeder. Tr. Swalmen 12-10-1809 met Wilhelmus Alers.

5. Jacob Peters, geb. en ged. Asselt 18-7-1782 (get. Jacob Peters en Maria Verheggen, beiden wonend te Asselt; vader afwezig).

Peter Peters 'den jongen' woonde in 1774 aan het Eind (smabers-6/106). Christina Wilms en haar kinderen woonden bij de volkstelling 1796 te Asselt (Jaarboek 16 blz. 80).

 

24 april 1771

BEESEL - Gehuwd: Hubertus Janssen [Jansen, ged. Beesel 8-4-1747, overl. ald. 14-2-1809, oud 61 jaar, zn. van Joannes Janssen en Gertrudis Emets 27-8-1729; hij hertr. Beesel 30-4-1794 met Christina Bollen] en Catharina Trijnes [Trines, ged. Beesel 6-12-1741, overl. ald. 16-7-1793, oud 51 jaar, dr. van Wilhelmus Trines en Joanna Berten 20-2-1737]. Getuigen: Joannes Janssen en Joannes Schreurs.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 202.

Uit dit huwelijk:

1. Joannes Janssen, ged. Beesel 7-8-1771 (get. Wilhelmus Trijnes en Gertrudis Janssen), ongehuwd overl. ald. 10-8-1807 als Jean Jansen, oud 36 jaar.

2. Wilhelmus Janssen, ged. Beesel 8-1-1773 (get. Petrus van den Broeck en Elisabeta Trines), bij de volkstelling 1796 inwonend bij gezin Meuter-Toepoel op de Markt te Swalmen, overl. Beesel 5-5-1824. Tr. Venlo 20-4-1800 met Petronella Bongers.

3. Cornelius Janssen, ged. Beesel 16-10-1774 (get. Lambertus Trines en Helena Janssen).

4. Henrina Janssen, ged. Beesel 26-12-1775 (get. Joannes Nijssen en Maria Janssen), overl. ald. 26-1-1834. Tr. Beesel 11-2-1809 met Wilhelmus Claessen.

5. Joanna Jansen, ged. Beesel 19-3-1778 (get. Petrus Jansen en Mechteldis Fijten), overl. ald. 27-8-1829. Tr. Beesel 5-5-1808 met Henricus Trines.

 

27 april 1771

SWALMEN - Overleden: Gerardus Pantzaerts [ged. Swalmen 13-8-1769], kind van Joannes Pantzaerts en Catharina Janssen [beiden geh. Swalmen 16-9-1756].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 36.

 

april 1771

BEESEL - Overleden: Mechtildis Slousen [ged. Beesel 23-2-1731, dr. van Godefridus Slousen en Anna Quijten], echtgenote van Petrus Gielen [hij hertr. Beesel 17-9-1775 met Joanna Janssen].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 238. Dag onleesbaar.

 

3 mei 1771

BEESEL - Volmacht.

Conradus Janssen en Joanna Snijders, echtelieden, volmachtigen de schepen Peter van de Broock om in hun naam de onlangs op 15 november 1769 verkochte percelen akkerland, nader genoemd in de akte van 13 mei 1771, afkomstig van 'onse meun' Metien Snijders, over te dragen aan Jacop Bongaers en Hubert Laemers.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 39 fol. 3.

 

6 mei 1771

TEGELEN - "Den 6 May smorgens om halff thien is overleden Jacobus Denesen gebooren tot Bree out sijnde ontrent 68 jaeren aen een beslaegh, gevat meydag smorgens om half 9".

Kasboek van Johannes Denessen (1768-1811); particuliere collectie Loe Giesen.

 

8 mei 1771

BLERICK - Gehuwd: Wilhelmus Snijders ['ex Besel', ged. Beesel 5-8-1732, overl. Baarlo 1-1-1801, oud 67 jaar, zn. van Martinus Snijders en Anna Reuvers, beiden overl. 24-6-1726; hij hertr. Baarlo 26-10-1780 met Gertrudis Clercken] en Elisabetha Janssen [ged. Baarlo 8-2-1740, overl. Baarlo 21-6-1777 als echtgenote van Wilhelmus Schruers, dr. van Henricus Janssens en Helena Coopmans Blerick 16-9-1728 ]. Getuigen: Petrus Janssen en Leonora Claessen.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Blerick.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Snijders, ged. Blerick 20-8-1772 (get. Jacobus Lamers en Helena Coopmans; dr. van Wilhelmus Snijders 'ex Besel' en Elisabetha Janssen), ongehuwd overl. Baarlo 25-2-1807 als Jeanne Snijders, oud 34 jaar (volgens opgave dr. van Guillaume Snijders en Elisabeth Coopmans).

2. Hendrina Snijders, ged. Baarlo 5-3-1775 (get. Mathis Janssen voor Conrardus Janssen en Catharina Holdthuijsen), ongehuwd overl. Maasbree 23-2-1848, oud 72 jaar (volgens opgave dr. van Willem Snijders en Joanna Coopmans).

 

 

 

 

 

9 mei 1771

SWALMEN - Overleden: Agnes Houx [ged. Swalmen 1-10-1717, dr. van Henricus Houx en Barbara Emonts], echtgenote van Andreas Peters [geh. Asselt 5-7-1739; hij hertr. Swalmen 30-7-1772 met Joanna Albers].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 36.

 

10 mei 1771

VENLO / BEESEL - Schulden Nieuwenbroeck.

Proces door advocaat De Groot tegen de chevallier J.F. De Collignon, gedaagde. Eiser vordert een bedrag van 9 ducaten wegens conventie ende de twee acten in forme van wissel verschult. Eis toegewezen.

Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 610, verfilming 76/232.

 

13 mei 1771

BEESEL - Overdracht landerijen.

Ten overstaan van D. Mooren, voorzittend schepen bij afwezigheid van de raad en landscholtis van het ambt Momfort, Geraet Janssen en J.A. Gielen, schepenen van Besel en Belfelt, dragen Andries Geraets en Catharijna Snijders, echtelieden, en Joannes Smeets en diens vrouw [Joanna Snijders, geh. Beesel 9-4-1761], met toestemming van hun vader Mewis Snijders en vertoonde volmacht dd. 3 mei 1771 [zie aldaar] slaande op de schepen Van de Broock verleend door Conradus Janssen en Joanna Snijders, en volmacht door Willem Snijders dd. 15 november 1769, enkele percelen akkerland in erfruil ('verthoust') over aan Huijbert Laemers en Helena Bongaers, echtelieden, en Jacop Bongaers en Gertruijdis Geraets, echtelieden in ruil voor een eik staande aan het Bussereent. Daarboven moeten Jacop Bongaers en Huijbert Laemers samen nog een bedrag van 20 pattacons geven aan Andries Geraets en Joannes Smeets; een koe en ongeveer 2 pattacons aan Conradus Janssen; en 5 pattacons aan Willem Snijders.

In ruil hiervoor doen Andries en zijn vrouw afstand van hun aandeel in een stuk akkerland genaamd de Haessels Camp; het aandeel van het zogenaamd Heijiensgaet; het aandeel in het stuk land genaamd de Schinckelenhoock; het aandeel op de Beekerkamp; het aandeel naast Trincken Janssen aan het Bussereent; en het aandeel aan het pad omtrent de boomgaard gelegen, zijnde allemaal percelen die Peter Bongaerts samen met Metien Snijders heeft aangekocht.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 39 fol. 3.

In de marge een aantekening door E.B. Stox bij afwezigheid van de landschrijver, dat de aannemers Jacop Bongaers en Hubert Lamers de kosten van overdracht, lijcop en armengeld alsmede de schrijfkosten, samen 21 schelling, hebben betaald.

 

12 mei 1771

SWALMEN - Gehuwd: Petrus Hawinckel [Hawinckels, ged. Swalmen 2-10-1746, overl. Melick ..., zn. van Wilhelmus Hawinckel en Jacomina Cuijpers 28-8-1743] en Margaretha Delheij [Margaritha Delhaije, overl. Swalmen 26-3-1788]. Getuigen: Joannes Hawinckel en Petrus Cupers, allen uit Swalmen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 106 (RAL 101).

Uit dit huwelijk:

1. Wilhelmus Hawinckels, geb. en ged. Swalmen 21-3-1772 (get. Ludovicus Schrijnewerckers voor Petrus Peggen en Jacomina Cuijpers).

2. Mechtildis Hawinckel, geb. en ged. Swalmen 19-8-1774 (get. Joannes Hawinckel en Gertrudis Janssen). Tr. Roermond 13-2-1805 met Laurentius Willems.

3. Maria Hawinckels, geb. en ged. Swalmen 27-3-1777 (get. Gerardus Wijnants en Maria Hawinckels), overl. ald. 12-4-1785.

4. Petrus Hawinckels, geb. Swalmen 16-9-1779, ged. 17-9-1779 (get. Christianus Cupers en Eva Lutters, beiden wnd. te Swalmen). Tr. Maasbracht 26-6-1806 met Mechtildis Beckers.

Voor overlijdens zie gegevens bij huwelijk van dochter Mechtildis.

 

15 mei 1771

BEESEL - Rekening van de schatheffer van Beesel over het jaar 1770, afgehoord 15 mei 1771.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 1254; 1 omslag.

 

mei 1771

BEESEL - Overleden: Catharina Snouk [ged. Beesel 28-6-1717, dr. van Joannes Snoeck en Ida Sloesen], weduwe [van Gerardus Crous, geh. Beesel 22-1-1741].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 238. Dag onleesbaar.

 

1 juni 1771

BELFELD - Overleden: Matthias Smeets [ged. Belfeld 17-5-1771], zn. van Petrus Smeets en Agnes Schoenmaeckers.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 198; aan de datum is gerommeld, mogelijk wordt 11 bedoeld.

 

6 juni 1771

tot Offenbeek

BELFELD / OFFENBEEK - Verkoop bemd in het Elshout.

De echtelieden Willem Jansen en Ida Kessels verkopen ongeveer 1 morgen bemd met houtgewas onder Belfeldt in het Elshoudt gelegen 'aen het klein broeksken' tussen P. Joosten en de weduwe van Jan Haenen, met de korte zijden grenzend aan het openbare broek en Joanna Wolters c.s. voor een bedrag van 170 gulden Kleefs welke reeds zijn voldaan, aan de jongedochter Anna Smeets, 2/3 deel van de overdrachtskosten ten laste van de aankoopster, 1/3 deel ten laste van de verkopers. Oorkonders machtigen toonder tot de gerechtelijke overdracht. Getuige: P. Smeets.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 39 fol. 26. Voor volmacht zie 7-10-1772, voor akte van immissie zie 8-5-1775.

 

6 juni 1771

BUGGENUM - Gehuwd: Godefridus Tullemans [ged. Asselt 8-6-1746, zn. van Cornelis Tilmans en Catharina Clumpkens 24-5-1741] en Gertrudis Pijls [Piels, ged. Buggenum 29-7-1743, dr. van Godefridus Pijls en Agnes Crompvoedts]. Getuigen: Joannes Tullemans en Sebilla Crompvoets.

Klappers DTB-registers St.-Aldegondisparochie te Buggenum.

Uit dit huwelijk:

1. zoon NN, nooddoop door de vroedvrouw en overl. Asselt 28-3-1772 (niet vermeld in doopregister).

2. Catharina Tulmes, geb. en ged. Asselt 14-8-1773 (get. Arnoldus Heijnen namens Jacobus van Dael en Windelina Tulmes). Tr. Buggenum 29-11-1804 met Abel Crins.

3. Godefridus Tulmes, geb. en ged. Asselt 12-9-1775 (get. Joannes Tulmes en Sibilla Piels). Tr. mogelijk Buggenum 24-5-1807 met Aldegonda Hendrix.

4. Cornelius Tulmes, geb. en ged. Asselt 28-9-1777 (get. Andreas Mooren en Catharina Custers namens Agnetis Crompvoets).

5. Joanna Tulmes, geb. en ged. Asselt 18-7-1779 (get. Joannes van Dael uit Buggenum en Aldegundis Tulmes uit Asselt).

6. Henricus Tulmes, geb. en ged. Asselt 13-12-1781 (get. Sebastianus Heijnen wnd. te Swalmen, namens Godefridus van Dael wnd. te Roggel, en Helena Mooren wnd. te Asselt).

7. Gerardus Mathias Tulmes, geb. Asselt 22-3-1784, ged. 23-3-1784 (get. Petrus Pils uit Buggenom en Aldegundis Heuts uit Asselt).

8. Agnes Tulmans, ged. Buggenum 28-8-1786 (get. Petrus Pijls en Emilia van Wijnaerden; dr. van Godefridus x Gertrudis Pijls).

9. Joanna Tulmans, ged. Buggenum 28-8-1786 (get. Petrus Pijls en Emilia van Wijnaerden ; dr. van Godefridus x Gertrudis Pijls).

10. Henrica Tulmans, ged. Buggenum 24-1-1789 (get. Matthias Neesen / Jacobus Meers en Catharina Pijls; dr. van Godefridus x Gertrudis Pijls).

Geurt Tilmans woonde in 1774 aan de westzijde van Eind (smabers-6/40, later verdwenen door afspoeling Maas). Geurt Tulmans en Gertruijdt Pijls verkochten hun huis op 9-11-1784. Het gezin verhuisde daarop naar Buggenum.

 

11 juni 1771

BELFELD - Gehuwd door pater Mulders, met toestemming van de pastoor: Egidius Bodden [timmerman, overl. ald. 22-6-1776] en Catharina Verspaegen [ged. Belfeld 26-11-1751, overl. ald. 7-6-1792, dr. van Joannes Verspagen en Maria Rijvers 19-4-1741; zij hertr. Belfeld 14-1-1777 met Arnoldus Druijen], laatstgenoemde met toestemming van haar ouders. Getuigen: Tilmanus Verspaegen en Elisabetha Kranssen.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 142vs.

Uit dit huwelijk:

1. Petrus Tilmanus Bodden, geb. en ged. Belfeld 26-10-1774 (get. Joannes Verspaegen en Anna Girtrudis Steevens vervangen door Mechtildis Rijvers; zn. van Aegidius x Catharina Verspagen), overl. Bracht (D) 15-10-1829. Tr. Venlo 28-4-1808 met Maria Helena (Magdalena) Lehnen.

2. Maria Catharina Bodden, geb. en ged. Belfeld 25-11-1776 (get. Leonardus Bodden vervangen door Jacobus Kessels en Joanna Linssen vervangen door Elisabeht Bruns; dr. van Aegidius 'pie memoriae' x Catharina Verspaegen).

 

11 juni 1771

SWALMEN - Voogdgeding.

"Vooghtgedinge gehalden tot Swalmen naer voorgaende kerckepublicatie tot convocatie der inwoonderen, den 11 juni 1771.

1

Willem Heuts claeght dat den wegh aen gen Horrickwegh niet in staet is, versoeckt daerinne voorsieninge.

1

T'gericht verclaert dat den wegh mitten eersten sal worden in staeth gestelt soo doenelijck ende wordt den borgmeester mits desen daer toe gecommitteert

2

De nabuyren van Swalmen ende Asselt claegen dat de kerckmuyre ende de clocke aldaer seer vervallen sijn, versoecken te weten wie deselve maecken sal.

2

Sullen devoiren worden aengewent om naer te sien wie daer toe is verplicht.

3

De nabuyren tot Wijler claegen dat de Wijlerstraet niet en is in staeth, versoecken daer inne voorsieninge.

3

Ad idem gelijck den 1. artikel.

4

De nabuyren claegen dat de Swalm onsuyver is door loycompe van den schepen Huyben, versoecken daer inne voorsieninge.

4

Cessat tot naerdere positie.

5

Heere scholtis claeght dat de bronckers tot Asselt met het schoonmaecken van hunne keerse de geheele nacht doorbrengen, versoeckt daerinne voorsieninge.

6

T'gericht verclaert dat de bronckers tot Asselt in toecomende de keerse voor den negen uhren 's avonts in de kercke stellen op pene van eenen ducaton amende voor ider der selven te verbeuren, waervoor de ouders voor hunne kinderen ende de meesters voor hunne dienstboden sullen instaen.

6

De geswoorens naemens de gemeente claegen dat de maete van de meulen moeten gevisiteert worden ofte deselve te groot ofte te kleyn sijn, versoecken daerinne voorsieninge.

6

T'gericht verclaert dat ter geijckte maete op de meulen alhhier sullen worden gebruyckt ende wort den heere scholtis gecommitteert om daerop t'advigileren.

 

 

Aldus geschiedt tot Swalmen op dagh, maendt ende jaere als boven.

Per ordonnantie van gerichte.

H.A. Geelen, secretaris.

 

 

T'gericht belast alle diegeene dewelcke met hunne erven aenschieten op den leygrave comende van Leeuwen sullen denselven opvegen toecomenden vrijdagh 's morgens ten ses uhren ende sullen voorders alle eygenaers hunne slooten, slaecken, slincken binnen dry daeghen daernaer opvegen, alles op pene dat den heere scholtis sulcx op dobbele costen sal effectueeren, actum op den raedthuyse tot swalmen den 11 juny 1771.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 96.

In dit verslag de eerste vermeldingen van de leerlooierij van Jan Huyben en van oude gebruiken door de jonkheid rond de bronk. Vgl. in dit kader http://jonkheidbanholt.nl/informatie/bronkdagen.htm. De passage over het schoonvegen van de Leygraaf is toegevoegd in hetzelfde handschrift; de klacht daarover ontbreekt.

 

15 juni 1771

VENLO / BELFELD - Proces door de gerfden en regeerders van het kerspel Belfelt tegen de erfgenamen en vertegenwoordigers van wijlen Nicolaus Smeetz, in leven pastoor te Tegelen. Het Hof stelt de kosten van eisers vast.

Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 610, verfilming 77/232.

 

15 juni 1771

VENLO / BELFELD - Proces door H.J.A. Vorsterman, pastoor te Bingelraede, c.s als erfgenamen van Nicolaus Smeetz, in leven pastoor te Tegelen, tegen de gerfden en regeerders van Belfelt. Het Hof stelt de kosten van eisers vast.

Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 610, verfilming 77/232.

 

16 juni 1771

SWALMEN - Volmacht.

De echtelieden Joannes Lahmen en Catarina Glaesmaeckers alsmede Peter Cluskens en Joanna Glaesmaeckers, ook echtelieden, machtigen Geuts Peecks tot de verkoop van morgen land op den Polijslagh gelegen.

Tevens z.d.: Leijonardus Obers en Magreeta Janssen, Deerck Polmans en Catarina Obers, en Jacobus Glaesmaeckers en Joanna Volffers, machtigen Geuts Peecks als boven.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 24 fol. 77-78. Met eenvoudige handmerken van de oorkonders. Voor overdracht zie 2-7-1771.

 

18 juni 1771

actum op den raedthuyse tot Swalmen

SWALMEN - Vonnis inzake het proces door de scholtis namens de Heer van Swalmen en Asselt tegen Stoffer Pijpers, met verwijzing naar het plakkaat van 31 juli 1738.

Het gerecht bandt ende verwijst den voornoemden beclaeghden uyt dese Nederlanden denselven interdiceerende oytmaels meer op ofte binnen deselve te comen op pene van naerder gestraft te worden aen den lijve, confisquerende tot dyen alle sijne goederen, alsmede veroordeling in de betaling van de gerechtskosten.

RHCL SA Swalmen en Asselt, inv.nr. 18, crimineel vonnissenboek, verfilming 8-9/11. Origineel op papier door secretaris H.A. Geelen. Voor Stoffel Pijpers, ged. Swalmen 17-11-1749, zie huwelijk Swalmen 11-6-1744. Mogelijk verhuisde hij hierna naar Rotterdam. De plakkaten van 31 juli 1738 betreffen desertie en het ronselen van soldaten voor vreemde krijgsdienst.

 

18 juni 1771

actum op den raedthuyse tot Swalmen

SWALMEN - Vonnis inzake het proces door de scholtis namens de Heer van Swalmen en Asselt tegen Andries Bloemaerts, met verwijzing naar aanklacht d.d. 16 april 1771.

Het gerecht, rekening houdend met het plakkaat van 31 juli 1738, bandt ende verwijst den voornoemden beclaeghden uyt dese Nederlanden, denselven interdiceerende oytmaels meer op ofte binnen deselve te comen, op pene van naerder gestraft te worden aen den lijve, confisquerende tot dyen alle sijne goederen. Voorts wordt gedaagde veroordeeld tot betaling van de gerechtskosten.

RHCL SA Swalmen en Asselt, inv.nr. 18, crimineel vonnissenboek, verfilming 8-9/11. Origineel op papier door secretaris H.A. Geelen. Mogelijk betreft het Andreas Bloemaerts op 30-4-1748 gedoopt als zoon van Steven Bloemaerts en Catharina Willems.

 

20 juni 1771

BELFELD - Overleden: Joanna Stroucken [ged. Belfeld 27-2-1763], dr. van Michael Stroucken en Margaretha Erkens.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 198.

Volgens klapper Peeters ged. 20-4-1760; dit is m.i. niet juist.

 

22 juni 1771

BELFELD - Overleden: Wilhelmus Joesten [ged. Belfeld 18-5-1711, zn. van Wilhelmus Joesten en Henrica Lemmen], koster, echtgenoot van Margaretha Hommen [geh. Belfeld 3-5-1746, overl. ald. 31-8-1784].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 198.

 

24 juni 1771

SWALMEN - Overleden: Wilhelmus Houben [ged. Swalmen 18-4-1730, zn. van Fredericus Houben en Maria Heijmes], echtgenoot van Antonetta Slabbers [geh. Swalmen 9-5-1730].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 36vs.

 

25 juni 1771

SWALMEN - Gehuwd: Joachim Coonen [Coenen, ged. Asselt 4-1-1740, daghuurder 1783, overl. Swalmen 16-7-1811, oud 71 jaar, zn. van Henricus Coenen en Maria Peggen 29-7-1727; wedn. van Maria Vestjens, geh. Swalmen 31-5-1764, overl. ald. 3-4-1771] en Catharina de Hal [Dehaal, de Hall, del Halle, ged. Roggel 10-3-1740, overl. Swalmen 1-5-1803, oud 63 jaar, dr. van Andreas del Hal en Maria Baetsen Roggel 23-9-1733]. Getuigen: Ludovicus Schrijnewerckers en Wilhelmus Janssens.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 106 (RAL 101).

Uit dit huwelijk:

1. Maria Coonen, geb. en ged. Swalmen 8-10-1772 (get. Henricus Coonen en Maria Boeszens). Tr. Swalmen 25-4-1803 met Arnoldus Peters.

2. Bartholomaeus Coenen, geb. Swalmen 22-5-1776, ged. 23-5-1776 (get. Henricus Coenen en Joanna del Halle). Tr. Swalmen 25-4-1805 met Elisabeth Smeets.

3. Hendrina Coonen, geb. Swalmen 26-8-1779, ged. 27-8-1779 (get. Martinus Sillen wnd. te Neer en Elisabeth Coonen wnd. te Swalmen).

4. Anna Maria Catharina Coonen, geb. en ged. Swalmen 20-3-1783 (get. Franciscus Coonen wnd. te Asselt en Beatrix de Hall wnd. te Neer), bij de volkstelling 1796 inwonend bij haar ouders. Tr. Swalmen 18-4-1809 met Theodorus Peters.

Joachim Coenen woonde in 1774 nabij de huidige spoorwegovergang te Middelhoven (smabers-9/52).

 

26 juni 1771

SWALMEN - Overleden: Wilhelmus Naus, echtgenoot van Theodora Heijmes [geh. Swalmen 7-6-1736].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 36vs.

 

1 juli 1771

BELFELD - Rekening van de schatheffer van Belfeld over het jaar 1770, afgehoord 1 juli 1771.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 1295; 1 omslag.

 

2 juli 1771

SWALMEN - Overdracht akkerland.

Ten overstaan van Joannes Bernardus Chanoine, licentiaat in de beide rechten en scholtis van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, Cornelis van Keeken en Thomas Ubbels, schepenen aldaar, draagt de gerechtsbode J.L. Corentz, als gevolmachtigde aan toonder [zie 16 juni 1771], morgen akkerland in de Paelenslagh gelegen tussen de schepen Van Keeken en Dirck Maesen, met een korte zijde grenzend aan de Leijgraef, belast met jaarlijks 1 vat koren aan het begijnhof te Ruremonde, voor een bedrag van 21 pattacons over aan Gerit Verkoeijen c.s., kosten van overdracht, lijcoop en armengeld ieder voor de helft.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 24 fol. 77.

 

2 juli 1771

SWALMEN - Verpanding van huis en hof in het dorp gelegen (St.-Janstraat oftewel Keutelstraatje).

Ten overstaan van Joannes Bernardus Chanoine, licentiaat in de beide rechten en scholtis van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, Cornelis van Keeken en Thomas Ubbels, schepenen aldaar, bekennen de echtelieden Gerit Theelen en Neulken Jansen dat zij een bedrag van 50 gulden Roermonds tegen een jaarlijkse rente van 4% waarvan de eerste vervaldatum is geweest op 30 november 1769 en met een opzegtermijn van drie maanden, hebben opgenomen van Carolus Egidius Henderickx en Maria Anna Galliot, met als onderpand:

- huis en hof in het dorp gelegen tussen de erfgenamen van Hendrick Daemen en de erfgenamen van Hendrick Bulders, met een korte zijde grenzend aan de openbare straat, belast met ieder vierde jaar deel van een greve aan de Gereserveerde Domeinen;

- een moeshof nabij de Swalm gelegen tussen Bernard Bloemaerts en Jan Huijben;

- en ongeveer 3 vierdel akkerland in de Heijcamp gelegen tussen Willem Heuts en Adriaen van de Voort.

De gerechtsbode J.L. Corentz wordt namens het echtpaar Henderickx in de onderpanden gerfd en gegoed.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 24 fol. 78-79. Betreft smabers-XI/293.

 

10 juli 1771

tot Asselt

SWALMEN - Schenking roerende goederen in ruil voor inwoning in een reeds eerder overgedragen huis.

Ten overstaan van Jan Verheggen, voorzittend schepen van de heerlijkheden Swalmen en Asselt bij afwezigheid van de scholtis, Cornelis van Keeken en Joannes Mevessen, schepenen aldaar, bekennen de echtelieden Jan Heijnen en Mettien Coenen dat zij al hun roerende goederen hebben overgedragen aan hun dochter respektievelijk stiefdochter Gertrudis Heijnen, 'ende sulcx voor haere getrouwe diensten tot hier aen, aen de comparanten gedaen ende noch te doen, signantelijck dat haere voorss. dochter ende respe. stiefdochter den langhstlevenden der comparanten in het op haer alreets gedevolveerde huys geduyrende hun leven bij haer sal laeten woonen, ende de voorss. gereede goederen gebruycken gelijck te vooren.' Beide partijen beloven dat zij de goederen in de huidige staat zullen houden.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 24 fol. 80; ondertekend door J. Geraedts, jongste schepen bij afwezigheid van de secretaris.

 

15 juli 1771

VENLO - Helena Gillisen heeft haar bouwhoeve genaamd Huskenshof te Berge gelegen voor een periode van drie achtereenvolgende jaren verpand in verband met het ontvang van de posterij te Venlo. De schepen en postmeester Conrardts heeft deze pandstelling nu zonder haar voorweten of toestemming vernieuwd. Helena vraagt om nietig verklaring van deze verpanding.

GA Venlo, Schepenbank Venlo, inv.nr. B2845.

 

18 juli 1771

BEESEL - Gehuwd: Antonius Misdom [ged. Beesel 14-11-1749, overl. vr 1-8-1802, zn. van Antonius Misdom en Barbara Schreuder 5-9-1731] en Gertrudis Curvers [mogelijk plotseling overl. Buggenum 26-12-1790]. Getuigen: Arnoldus Misdom en Gerardus Curvers.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 202.

Volgens Klapper DTB-registers St.-Aldegondis-parochie Buggenum diezelfde dag tevens gehuwd te Buggenum (get. Gerardus Curvers en Petrus Curvers).

Uit dit huwelijk:

1. Joannes Antonius Misdom, ged. Beesel 14-5-1772 (get. Gerardus Reijnders en weledele vrouwe Maria Francisca Xaveria de Collignon geboren Nebling), ongehuwd ald. 5-12-1859 {aangifte door Lodewijk Bloemers, schoolonderwijzer, - zie 5-5-1838 - en Joannes Kersten - zie 21-6-1823 - als naburen} als Joannes Antonius Franciscus Misdom, oud 82 jaar.

De aangifte voor erfbelasting (Memorie van Successie) ontbreekt.

2. Joannes Wilhelmus Misdom, ged. Buggenum 21-9-1774 (get. Michael Smeets voor Mathaeus Curvers en Maria Barbara Schreuders).

3. Maria Catharina Misdom, ged. Buggenum 8-11-1776 (get. Petrus Curvers en Margaretha Pluijmen voor Maria Catharina Misdom).

4. Anna Maria Misdom, ged. Buggenum 6-11-1778 (get. Gerardus Curvers en Mechtildis Colbers namens Maria Dorssers), overl. Roermond 23-3-1821, oud 42 jaar. Tr. Roermond 1-8-1802 met Renier Cuijpers, timmerman.

 

23 juli 1771

SWALMEN - Proces promotor tegen Ludovicus Heutz en Joanna Dinghs te Swalmen wegens carnale cum invicam com mercium habuisse extra fratum conjugatum, quare petit cosu ob praedictors accesus in amendam fraetuseriam, condemneri cum expensis.

Den eersten gedaeghden en plichtighen in persoone mede namens de tweede bekennende het voorss. feijt, seght dat sij beijde sijn geringe persoonen met hunne handen moetende den costt gewinnen, versoeken dyenvolgens verminderinghe van straffe, hun des niet te min submitteerende aent equitable goedtvinden van den seer eerw. heere richter.

RHCL Officialaat Bisdom Roermond, inv.nr. 229, verfilming 22/33. Voor hun huwelijk zie 22-9-1771.

 

31 juli 1771

ROERMOND - Verklaring door de discrete religieusen van het klooster der Penitenten te Roermond, dat zij, tot betaling van hun schulden, toestemming hebben verzocht voor de verkoop van een obligatie groot 1.600 pattacons gevestigd op de Nuenhoff onder Swalmen gelegen, leenroerig aan het Hof van Gelder, welke obligatie zij op 22-4-1751 hebben verworven van juffrouw Maria Reijpkens, aan Andries Knippenbergh, koopman te Roermond, en Anna Catharina Schoenmaeckers, echtelieden.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond (01.004), inv.nr. 236 fol. 169vs-170vs.

 

juli 1771

BEESEL - Overleden: Barbara Slabbers, echtgenote van Leonardus Beckers [geh. Beesel 23-7-1769; hij hertr. Beesel 24-9-1771 met Elisabeth Janssen].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 238. Dag onleesbaar: 4, 14 of 24 juli.

 

2 augustus 1771

SWALMEN - Overdracht obligatie.

Overdracht van een obligatie d.d. 25-4-1674 groot 1.600 pattacons ten laste van de erfgenamen van Christoffel Schenck, gevestigd op de Neunhoff onder het Alde Huys tot Swalmen, door Joannes Matthias Schreurs als gevolmachtigde d.d. 31-7-1771 van de religieusen Penitenten te Roermond, aan A. Vincken als gemachtigde van Andries Knippenbergh, koopman te Roermond, en diens echtgenote Anna Catharina Schoenmaeckers.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond (01.004), inv.nr. 236 fol. 168vs-169vs. Met bijlage d.d. 31-7-1771 (idem, fol. 169vs-170vs).

 

2 augustus 1771

SWALMEN - Overleden: Sebastianus Heijnen [geb. Swalmen 13-4-1771], kind van Gerardus Heijnen en Judith Verheggen [beiden geh. Swalmen 2-5-1770].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 36vs.

 

11 augustus 1771

BEESEL - Verpachting land van de armen.

Alsoo de landerije van den armen alhier, zijn gebouwt geweest door Caspar van Meurs, sullen pubelijck verpacht woorden door den eerw. heere P.C. van Douveren, pastoir alhier, mit die conditie dat den aenpachter alle jaeren zijnen pacht hier van promptelijck sal hebben te leeveren, in cas van misbetaelinghe dat het aen den heere verpachter vrij sal staen alle jaeren het landt weederom te connen en moghen verpachten, welcke landerijen sijn verbleven aen den borgemeester Geurt Hocx en dat s jaers aenpacht drij vatt rogge, twee vatt boeckweijt ende de eerste reijse te leveren sinte Andries 1772 en dat van jaeren tot jaeren geduijrende de pachtcedulle, actum Besel den 11 augustus 1771.

(w.g.)

C.P. van Douveren pastor

Joannes Hoex in namens mijn vaeder Guert Hoex.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 410.

 

17 augustus 1771

ASSELT - Overleden: Cornelia Beurskens [mogelijk dr. van Martinus Beurskens en Eisabetha Mevissen; mogelijk wed. van Hubertus Emets, geh. Asselt 23-5-1751, begr. ald. 8-1-1765], echtgenote van Albertus van Dael [geh. Swalmen 9-8-1768], begraven in de kerk.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 123.

 

augustus 1771

BEESEL - Overleden: Petrus Vosbeck [wedn. van Catharina Luttels, overl. Beesel juli 1764], echtgenoot van Anna Ottenheijm [geh. Beesel 7-10-1764, overl. ald. 16-12-1777].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 238. Dag onleesbaar.

 

augustus 1771

BEESEL - Overleden: Henricus Neeten, echtgenoot van Catharina Stevens [geh. Beesel 9-9-1753, overl. ald. 25-11-1772].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 238. Dag onleesbaar.

 

5 september 1771

BEESEL - Gedoopt: Joannes Wilhelmus van Besel, volwassen ('in adulta aetate') en van joodse ouders ('ex patre et matre judeis'). Getuigen: Wilhelmus Trijnes en Joanna Trijnes.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 118.

Hij huwde Beesel 9-2-1772 met Maria Naus.

 

7 september 1771

BRUSSEL / SWALMEN - Novale tienden.

Akte van aankoop van de novale tienden te Swalmen en Asselt door de markies van Hoensbroeck. Deze tienden worden door de keizerin van Oostenrijk geheven van enkele kleine stukken land die als enclaves in genoemde heerlijkheden liggen en na adviezen van de domeinraad en rekenkamer d.d. 9 augustus doet zij hiervan afstand, waarvoor de markies zal betalen une reconnoissance annuelle equivalente a son produit.

Archiv Schloss Haag, inv.nr. 2344, verfilming 56/164. Franstalig, eenvoudig afschrift op papier.

 

15 september 1771

ASSELT - Overleden: Gerardus Verkouwen [Verkoijen], echtgenoot van Gertrudis Schouenbergh [geh. Swalmen 20-4-1768; zij hertr. Swalmen 7-5-1772 met Joannes Sillen].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 123.

 

22 september 1771

BELFELD - Gehuwd: Simon Beckers [ged. Belfeld 8-6-1740, overl. ald. 24-7-1787, oud 47 jaar, zn. van Petrus Beckers en Anna Heinen 20-2-1735] en Petronilla Jacobs [alias Stienkes, ged. Belfeld 29-11-1741, dr. van Jacobus Jacobs en wijlen Christina Peters 3-5-1730], laastgenoemde met toestemming van haar ouders. Getuigen: Thomas Heinen en Theodora Jacobs.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 142vs.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Beckers, geb. en ged. Belfeld 25-4-1773 (get. Jacobus Jacobs en Sibilla Leenkens; dr. van Simonis x Petronilla Jacobs), overl. ald. 10-9-1792, oud 19 jaar.

2. Petrus Beckers, geb. en ged. Belfeld 12-7-1776 (get. Wi[l]helmus Beckers en Catharina Jacobs; zn. van Simonis x Petronilla Jacobs), overl. ald. 20-7-1779, oud 3 jaar.

3. Jacobus Beckers, geb. en ged. Belfeld 10-2-1779 (get. Franciscus Franssen en Teodora Jacobs; zn. van Simonis x Petronilla Jacobs).

4. Christina Beckers, geb. en ged. Belfeld 27-12-1780 (get. Jacobus Jacobs en Aldegunda Bskens; dr. van Simonis x Petronilla Jacobs), overl. ald. 30-4-1839. Tr. Venlo 9-4-1799 met Petrus Peters.

5. Willemina Beckers, geb. en ged. Belfeld 10-10-1783 (get. Joannes Heijnen en Helena Peters; dr. van Simonis x Petronilla Jacobs), overl. Beesel 26-3-1823. Tr. 1) Beesel 5-4-1807 met Sebastianus Jansen; 2) Beesel 6-1-1814 met Lambert Janssen.

 

22 september 1771

SWALMEN - Gehuwd door de kapelaan: Ludovicus Heuts [ged. Swalmen 15-4-1742, zn. van Petrus Heuts en Gertrudis Heuskens 5-7-1737] en Anna Dinghs [Joanna Dings, ged. Beesel 27-10-1728, dr. van Henricus Dings en Joanna Lamers 7-4-1728; wedn. van Joannes Peecks, geh. Swalmen 5-6-1755, begr. ald. 27-1-1768]. Getuigen: Ludovicus Schrijnewerkers en Helena Wijnants, allen uit Swalmen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 106-106vs (RAL 101-102).

Uit dit huwelijk:

1. Gerardus Heuts, geb. en ged. Swalmen 15-8-1772 (get. Petrus Heuts en Maria Lamerts vervangen door Joanna Roosen), bij de volkstelling 1796 inwonend bij het echtpaar Heijnen-Huijben op de Markt (Jaarboek 16 blz. 65).

 

23 september 1771

ASSELT - Overleden: Joannes Heijnen, echtgenoot van Mechtildis Coonen [overl. Asselt 26-8-1775].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 123.

 

24 september 1771

BEESEL - Gehuwd: Leonardus Beckers [ged. Belfeld 12-8-1732, overl. Beesel 21-7-1810, zn. van Gerardus Beckers en Christina Lenardts 22-7-1731; wedn. van 1) Theodora Tegelbeckers, geh. Beesel 22-5-1757, overl. ald. juni 1769; 2) Barbara Slabbers, geh. Beesel 23-7-1769, overl. ald. juli 1771] en Elisabetha Janssen [NIET ged. Beesel 7-12-1738, overl. Beesel 15-5-1802, dr. van Gerardus Janssen en Gertrudis Nijssen 28-1-1728]. Getuigen: Joannes Janssen en Joannes Dinghs.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 203.

Uit dit huwelijk:

1. Gertrudis Beckers, ged. Beesel 31-1-1773 (get. Joannes Meuter voor Franciscus Fransen en Catharina Janssen), overl. ald. 4-2-1833. Tr. 1) Beesel 10-5-1808 met Egid Smeets; 2) Beesel 5-10-1810 met Jean Engelen.

2. Gerardus Beckers, ged. Beesel 16-7-1775 (get. Joannes Janssen en Joanna Slabbers).

3. Joanna Beckers, geb. Maasniel 27-11-1807, overl. Beesel 5-2-1850. Tr. 1) Beesel 27-11-1807 met Henri Jansen.; 2) Beesel 22-2-1816 (als Gertrude Beckers?!) met Jean Peters.

 

24 september 1771

SWALMEN-BOUKOUL - Verpanding huis en hof.

Ten overstaan van Joannes Bernardus Chanoine, licentiaat in de beide rechten en laatscholtis, Aret Smeets en Cornelis van Keeken, beide laatschepenen van de laatbank te Asselt, bekennen de echtelieden Janis Schrijnewerckers en Maria Catharina Penders dat zij een bedrag van 50 gulden Roermonds, op 11 juni l.l. door Jacobus Krijns gerestitueerd, hebben opgenomen uit handen van de provisoren van de beurzen van wijlen de eerwaarde heer Mennius, in leven pastoor aldaar, tegen een jaarlijkse rente van 4%, eerstmaals te vervallen op 24 september 1772 en met een opzegtermijn van een half jaar, met als onderpand hun huis en hof op de Bouckoul gelegen tussen Gerit Denier en Hubert Schrijnewerckers, belast met een (niet gespecificeerde) cijns aan het huis Hillenraedt. De gezworene Gerardus Dercx wordt namens de provisoren in het onderpand gerfd.

Fotokopie zonder bronvermelding, met dank aan Jan van Keeken, Swalmen 2005. Met gecachetteerd zegel van de laatscholtis en ondertekend door H.A. Geelen, laatsecretaris.

 

24 september 1771

MAASNIEL ‑ Schepenen, borgemeester en regeerders van Maasniel, Leeuwen en Asenray volmachtigen advokaat Steurs om proces te voeren dat de bezitters van het huis de Thooren op 16 mei 1771 tegen hen hebben aangespannen voor het Hof.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv. nr. 180 (volmachten) fol. 427.

 

10 oktober 1771

BEESEL ‑ Rekest.

Gertruijdis Stevens vraagt toestemming voor de verkoop van haar huis en goederen. Zij heeft haar vruchtgebruiksrechten overgedragen aan haar zoon Geurt Schoolmeesters, om haar op haar oude dag te kunnen onderhouden. Zoon Dirk wil zijn moeder voor 12 schelling kost en inwoning per maand eventueel opnemen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 43.

 

15 oktober 1771

SWALMEN - Overleden: Agnes Gubbels [verm. ged. Swalmen 4-3-1736 als dr. van Henricus Gubbels en Anna Delissen], echtgenote van Silvestrus Willems [geh. Swalmen 10-5-1764; hij hertr. verm. Swalmen 7-5-1772 met Eva Janissen].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 37.

 

22 oktober 1771

SWALMEN - Verantwoording voogdij.

Voogdijrekening van inkomsten en uitgaven gedaan door Wilm Janissen als voogd van Eva, Catharina en Janis Janissen, minderjarige kinderen van wijlen Maes Janissen en Elisabeth Gubbels, gewezen echtelieden, over de jaren 1768-1770.

Inventaris van erfgoederen: o.a. een huis onder Swalmen met landerijen onder Swalmen en Beesel.

Inkomsten o.a. wegens huishuur van 'den hurling' Thijske Keuken (1768) en huurder Joannes Coenen (1769-1770), alsmede verpachting van landerijen.

Uitgaven o.a. schattingen, renten; arbeidsloon aan Hendrick Getzel wegens reparatie aan het huis, aan smid Hendrick Naus wegens ijzer en nagels tot reparatie van het huis, Hendrick Alberts aan dekloon en latten; wegens schoolgeld, kleding, etc.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt (01.010), magazijnlijst nr. 87.

 

23 oktober 1771

SWALMEN - Overleden: Franciscus Geraerts [mogelijk ged. Swalmen 22-1-1704 als zn. van Godefridus Geraedts en Antonia Cuijpers], 'scabinus in Mulbracht qui cognatos invisendi gratia hic veniens infirmatur et moritur, in semiterio sepultus'.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 37.

Voor een vergelijkbare formulering zie 26-6-1772.

 

25 oktober 1771

SWALMEN-ASSELT - Overdracht bemd.

Ten overstaan van Joannes Bernardus Chanoine, licentiaat in de beide rechten en scholtis van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, Cornelis van Keeken en Jan Huijben, schepenen aldaar, draagt J.L. Corens, als gevolmachtigde aan toonder van [o.a.?] de drossaard M.I. Jacobs d.d. 18 augustus 1770, 2 morgen 28 roede bemd onder Asselt gelegen tussen de erfgenamen Dam en de erfgenamen Schrijvers, zijnde hoefslag, voor een bedrag van 45 pattacons 'om redenen aen den heere vercooper bekent' over aan de echtelieden Gerardus Smeets en Catharina Simons, kosten van overdracht, lijcoop en armengeld ten laste van de aankopers.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 24 fol. 114-115.

De akte is eerst rond 1776 genoteerd op het einde van het register.

 

oktober 1771

BEESEL - Overleden: Petrus Lenaerts (doorgehaald: Lijnders), weduwnaar [verm. van Maria van Mil, overl. Beesel 29-9-1757].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 238. Dag onleesbaar.

 

5 november 1771

SWALMEN - Overdracht obligatie.

Ten overstaan van Joannes Bernardus Chanoine, licentiaat in de rechten en scholtis van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, Jan Verheggen en Cornelis van Keeken, schepenen aldaar, draagt Cornelia Tessers, met toestemming van het gerecht en daartoe bijgestaan door Joannes Getsel als haar daartoe gekozen voogd, een obligatie d.d. 10 november 1766 [zie aldaar] groot 150 pattacons ten laste van de echtelieden Jan van Lier en Elisabet Denier, zoals blijkens akte d.d. 5 maart 1770 door haar aangekocht van Matthijs Vermeulen, voor een bedrag van 112 pattacons 4 schelling over aan Philippus Cloquet namens de juffrouw Maria Lucia van Geestingen, geestelijke dochter. Deze akte, die met de hoofdbrief wordt getransfigeerd, zal tevens dienen als kwitantie.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 24 fol. 81.

 

14 november 1771

tot Belfelt

BELFELD - Overdracht land.

Ten overstaan van de chevalier hofraad P. de Partz, landscholtis van het ambt Montfort, J. Schreurs en L. ter Porten, schepenen van Besel en Belfelt, dragen Leonardus en Willem Peters, 'gebroederen jongesellen', een kempke zijnde land en houtgewas aan de Leuerdijck gelegen, groot ongeveer morgen tussen de erfgenamen Jan Sijben en de openbare weg, met de korte zijden grenzend aan schepen J. Schreurs en de gemeente, voor een bedrag van 130 gulden Kleefs over aan de echtelieden Joes Verspaegen en Maria Rievers, lijcoop, armengeld en kosten van overdracht ten laste van de aankopers. Het land is vrij van lasten uitgezonders een jaarlijkse tijns en tiende aan de Domeinen van het ambt Montfort.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 39 fol. 8.

De akte wordt voorafgegaan door een afschrift van een akte d.d. 5-6-1759 die wellicht hierop betrekking heeft.

 

17 november 1771

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Getzel [overl. Swalmen 26-3-1772, zn. van Henricus Getzel en Antonia Roemen] en Cornelia Tessers [ged. Swalmen 8-4-1740, dr. van Leonardus Tessers en Elisabetha Sours 30-9-1731]. Getuigen: Godefridus Getzel en Elisabetha Smeets.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 106vs (RAL 102).

 

23 november 1771

BEESEL - Volmacht.

M. Tijssen, echtgenote van Joannes van Dijck, machtigt haar man tot de overdracht van ongeveer morgen houtgewas aan Willem Janssen en Anna Henderickx, echtelieden, alles volgens voorwaarden van de koopakte van 30 maart 1770 [sic; moet verm. zijn: 1771].

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 39 fol. 4.

 

24 november 1771

Maesnijel

MAASNIEL / BEESEL - Volmacht.

Jenneken Derickx machtigt haar kinderen tot de verkoop van het land te Besel waarvan zij afstand heeft gedaan van haar vruchtgebruiksrechten ('de tochte') en de gerechtelijke overdracht aan Jacop Bongaers.

Derick Derickx machtigt zijn broers Joannes Derickx en Daniel Derickx om ook in zijn naam deze overdracht te doen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 39 fol. 3vs-4. Met eenvoudige handmerken van beide oorkonders.

Voor overdracht zie 25-11-1771.

 

24 november 1771

SWALMEN - Overleden: Joannes Willems, weduwnaar van Maria Sillen [geh. Swalmen 26-11-1732, begr. ald. 24-9-1747].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 37.

 

25 november 1771

BEESEL - Overdracht landerijen.

Ten overstaan van D. Mooren, oudste voorzittend schepen bij afwezigheid van hofraad en landscholtis De Partz, Geraet Janssen en J.A. Gielen, schepenen van Besel en Belfelt, dragen Joannes Derickx en Danyel Derickx, als gevolmachtigen van hun moeder die afstand heeft gedaan van haar vruchtgebruiksrechten alsmede van hun broer Derick Derickx [d.d. 24-11-1771], drie percelen akkerland afkomstig van hun moeder en van Albert Albers, te weten:

1. ongeveer 1 morgen in het Raeder Velt aan den Pael gelegen tussen de weduwe Hermanus Bongaers en de heer Van Dael, met de korte zijden grenzend aan de erfgenamen Peter Peters;

2. ongeveer 1 vierdel morgen naast Joannes Nijssen gelegen, met een korte zijde grenzend aan de Raederstraet, belast met jaarlijks rond St.-Andries 1 kop haver aan de Domeinen van Momfort 'als men vermeent', nog 8 oort aldaar te leveren, en jaarlijks deel van een hen aan het huis Nuwenbrock;

3. ongeveer morgen aan het Seekstraetien gelegen tussen Andries Sanders en de heer Van Dael, met een korte zijde grenzend aan de Lijckweegh van Leuwen,

voor een bedrag van 30 pattacons 4 gulden Kleefs over aan Jacop Bongaers en Beaterickx Laemers, kosten van overdracht, lijcop en armengeld ten laste van de aankopers.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 39 fol. 3vs. Ondertekend door E.B. Stox bij afwezigheid van de landschrijver.

 

25 november 1771

OFFENBEEK - Overdracht houtgewas.

Ten overstaan van D. Mooren, oudste voorzittend schepen bij afwezigheid van de hofraad en landscholtis De Partz, Geraet Jansen en J.A. Gielen, schepenen van Besel en Belfelt, verklaart Joannes van Dijck, als gevolmachtigde [d.d. 23-11-1771] van zijn vrouw Marija Tijssen, dat zij ongeveer morgen houtgewas tussen de erfgenamen van wijlen Paulus Smeets en de openbare Beekstraet te Offenbeek, met een korte zijde grenzend aan de gemeenteheide, op 30 maart 1771 voor een bedrag van 50 pattacons 4 gulden Kleefs hebben overgedragen aan Willem Janssen en Anna Henderickx, kosten van overdracht, lycop en armengeld ten laste van de aankoper.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 39 fol. 4.

 

28 november 1771

actum op den raedthuyse tot Swalmen

SWALMEN - Vonnis inzake proces door de scholtis namens de Heer van Swalmen en Asselt tegen Jan Weertz, met verwijzing naar procesdagen van 23 oktober t/m 27 november en aanklacht van 26 november.

Het gerecht verklaart dat ghij geapprehendeerden ende beclaeghden ter oorsaecke ghij als eenen vagabonde ende landtlooper tegens de placaearten in actis gereclameert binnen dese heerlijckheeden onvoorsien van pas gecomen sijt ende om uw divergen in actis geroert, andere ten exempel door den scherprichter met sesthien roeden ieder van dry slaeghen, mitsgaeders dat ghij met eene brandtmerckt, op den rugge geteekent, sult worden gestraft, u mede verbandt uyt de landen van Haere Majesteyts gehoorsaemheyt, verbiedende van oytmaels meer daerbinnen te comen op pene van grootere straffe. Daarnaast wordt gedaagde veroordeeld tot betaling van de proceskosten.

Met aantekening dat dit vonnis op 2 december 1771 is uitgevoerd.

RHCL SA Swalmen en Asselt, inv.nr. 18, crimineel vonnissenboek, verfilming 9-10/11. Origineel op papier door secretaris H.A. Geelen.

 

30 november 1771

BELFELD - Overleden: Willemina Janssen, echtgenote van Henricus Weemers [geh. Belfeld 15-2-1754, begr. ald. 25-3-1790; hij hertr. Belfeld 7-1-1772 met Catharina Tillemans].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 198.

 

4 december 1771

SWALMEN - Overleden: Stephanus Sillen [ged. Swalmen 18-5-1770], kind van Joachim Sillen en Judith Roosen [beiden geh. Swalmen 4-11-1765].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 37.

 

5 december 1771

SWALMEN - Overleden: Cornelia Schroots [geb. Swalmen 23-9-1770], kind van Henricus Schroots en Elisabetha Theelen [beiden geh. Swalmen 28-4-1752].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 37vs.

 

6 december 1771

ASSELT - Overleden: Maria de Nier [Denier, ged. Swalmen 19-10-1708, dr. van Gerardus Denier en Cunegundis Frederix], echtgenote van Dionisius Custers [geh. ... vr 16-1-1736, overl. Asselt 3-1-1785].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 124.

 

8 december 1771

SWALMEN - Overleden: Jacobus Willems, ongehuwd.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 37vs.

 

9 december 1771

VENLO / BEESEL - Schulden Nieuwenbroeck.

Proces door baron dOlne, vrijheer van St. Hadlain, tegen de overste De Collignon, heer van Nieuwenbroeck. Eiser vordert 204 pattacon 8 oude permissie schelling. Eis (onduidelijk blijft op basis waarvan) toegewezen.

Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 610, verfilming 81/232.

 

17 december 1771

SWALMEN - Pandstelling landerijen.

Ten overstaan van Joannes Bernardus Chanoine, licentiaat in de rechten en scholtis van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, Cornelis van Keeken en Thomas Ubbels, schepenen aldaar, bekent de weduwe van Adolf Blomarts dat zij in leven van haar man op 14 januari 1753 een bedrag van 100 gulden Roermonds tegen een jaarlijkse rente van 4%, waarvan de eerstvolgende aflossing zal zijn op 14 januari 1772 en met een opzegtermijn van drie maanden, heeft opgenomen van de pastoor en landdeken aldaar, zoals blijkt uit het register van de huisarmen aldaar, waarvoor comparante hierbij als onderpand stelt:

- 3 vierdel land op de Reubenbergh gelegen tussen Jan Hermans en Geurt Slabbers;

- 2 vierdel aldaar naast Peter Heuts en met een korte zijde grenzend aan de Koeijstraete;

- 1 vierdel aldaar tussen Crijn Schreurs en Peter Wuts gelegen;

- een stuk akkerland op de Beet gelegen tussen Aret Bollen en Gerardus Derex, met de korte zijden grenzend aan de Vehestraete en de erfgenamen Bourcij;

- alsmede al haar verdere roerende en onroerende goederen.

De laatschepen Dirck Heijnen wordt namens de armen in de onderpanden gerfd.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 24 fol. 83-84.

 

18 december 1771

VENLO ‑ Ontvangen voor het begraven in de kerk van wijlen Dionysius Vermaasen, overleden 13 december. Het beste doodskleed gebruikt en drie maal geluid.

GA Venlo, Registers Gereformeerde Kerk.

 

18 december 1771

VENLO / BEESEL - Schulden Nieuwenbroeck.

Proces door Andries Knippenbergh, koopman te Ruremonde, tegen de overste De Collignon, heer van Nieuwenbroeck. Eiser vordert 180 pattacons wegens drie jaar verschuldigde rente van een hoofdsom groot 1200 pattacons. Eis toegewezen.

Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 610, verfilming 80/232.

 

20 december 1771

SWALMEN ‑ Het huis Hillenraad wordt belast met 8000 gulden Kleefs ten behoeve van P.J.H. Poell en diens echtgenote J.M. Scheltema, naar aanleiding van een oktrooi d.d. 6 maart 1771.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 230 fol. 87vs-90.

 

20 december 1771

SWALMEN - Overleden: Martina Schreurs, kind van Joannes Schreurs en Caecilia van Haelen [beiden geh. Swalmen 22-1-1756].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 37vs.

 

27 december 1771

SWALMEN - Overleden: Lambertus Beurskens [geb. Swalmen 10-10-1771], kind van Arnoldus Beurskens en Sophia Gubbels [beiden geh. Swalmen 13-5-1753].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 37vs.

 

29 december 1771

SWALMEN - Overleden: Gertrudis Custers [ged. Asselt 16-1-1746; dr. van Dionisius Custers en Mara Denier], echtgenote van Henricus Pantzaerts [beiden geh. Swalmen 2-6-1763; hij hertr. 5-7-1772 met Wilhelmina van den Berg].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 38.

 

30 december 1771

SWALMEN - Verpanding van huis en hof in het dorp gelegen.

Ten overstaan van Joannes Bernardus Chanoine, licentiaat in de rechten en scholtis van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, Thomas Ubbels en Joannes Gerarts, schepenen aldaar, bekent Joes Obers met toestemming van zijn vrouw Jenneke Pex dat zij een bedrag van 120 gulden Roermonds (ten dele afkomstig van een bedrag zoals afgelost door de erfgenamen Jan Bongaerts) tegen een jaarlijkse rente van 4% eerstmaal te betalen op St.-Andries 1772 en met een opzegtermijn van een half jaar, hebben opgenomen van de armenmeester Willem Sanders met als onderpand huis en hof met daaraan gelegen land, groot ongeveer 3 morgen, belast met jaarlijks 3 kop haver aan de Gereserveerde Domeinen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 24 fol. 82-83.

 

30 december 1771

SWALMEN - Overleden: Anna Gubbels [geb. Swalmen 5-4-1770], kind van Joannes Gubbels en Cornelia Theelen [beiden geh. Swalmen 7-5-1767].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 38.

 

1771, z.d. ?

BEESEL ‑ Agidius Valck, als procureur van Lambert Painsmay, voert een proces tegen Thomas Walef en Eustachius Passeu, betreffende schulden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. ...

 

1771, z.d. ?

BEESEL ‑ Verkoop van de Dursdallstiende te Beesel, met betrekking tot de familie Van der Renne.

GA Roermond, Notarieel Archief Dionisy, nr. 3442, fol. 48-51. Met retro 1727.

 

1771

BEESEL ‑ Uitgaven Beesel (fragment)

Aan de erfgenamen De Haen 9 gld 15 st rente over een hoofdsom van 130 patt 3%, vervaldatum 16 december 1771 (N 20)

Aan de heer Smitshuisen 15 gld rente over een hoofdsom van 200 patt 3%, vervaldatum 2 maart 1771 (N 36) [afgelost 1788 door J.R. Smitshuysen (idem, inv.nr. 237)]

‑Aan de erfgenamen De Haen 37 gld 10 st rente over een hoofdsom van 500 patt 3%, vervaldatum 1 maart 1771 (N 52)

Aan de heer Smitshuysen 37 gld 10 st rente over een hoofdsom van 500 patt 3%, vervaldatum 20 maart 1771 [afgelost 1788 door J.R. Smitshuysen (idemn inv.nr. 237)]

verder o.a. aantekeningen betreffende brandweer en wolvenvangst

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 218.

 

1771

BELFELD - Proces door het kerspel Belfeld tegen W. Conraedtz wegens vordering wegens diensten.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 526, procesnr. 1480 (de inventaris op de processen blz. 328 vermeldt abusievelijk als startjaar 1774).

 

1771

Z.P. - Proces door Tobias Boas tegen J.F. de Collignon wegens schuldvordering en rente.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 526, procesnr. 1481.

 

1771

Z.P. - Proces door W. Conraedtz tegen J.F. de Collignon wegens schuldvordering.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 526, procesnr. 1482.

 

1771

Z.P. - Proces door baron d'Olne tegen J.F. de Collignon wegens schuldvordering.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 528, procesnr. 1495.

 

1771

Z.P. - Proces door E.J.A. Poell tegen J.F. de Collignon wegens vordering wegens diensten.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 528, procesnr. 1496.

 

1771

Z.P. - Proces door J.H. Poell tegen de markies van Hoensbroek wegens rente en stellen onderpand.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 528, procesnr. 1498.

 


1772

4 januari 1772

SWALMEN - Overleden: Arnoldus Aerdts, knecht op Hillenraad ('famulus in Hillenraeth').

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 38.

 

(vr 6) januari 1772

BEESEL ‑ Overleden: Catharina Laemers [verm. ged. Beesel 10-8-1748 als dr. van Henricus Laemers en Gertrudis Stevens], ongehuwd.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 238. Dag slecht leesbaar; vr 6 januari.

 

6 januari 1772

BEESEL - Overleden: Leonardus Janssen [ged. Beesel 8-12-1733, zn. van Gerardus Janssen en Gertrudis Nijssen], echtgenoot van Petronella Reijnders [geh. Beesel 11-7-1754, overl. ald. 16-9-1774].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 238.

 

7 januari 1772

BELFELD - Gehuwd: Henricus Weemers [overl. Belfeld 25-3-1790; wedn. van 1) Joanna Janssen, geh. ..., overl. Belfeld 19-12-1753; 2) Willemina Janssen, geh. ..., overl. Belfeld 30-11-1771] en Catharina Tillemans. Getuigen: Anthonius Tillemans en Theodora Jacobs.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 143.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Belfeld of Beesel. Henderickus Weemers en Catharijna Tijlmans v