KRONIEK VOOR BEESEL, BELFELD EN SWALMEN - 1740-1749

laatst opgeslagen: donderdag 4 april 2024 CTRL+F = zoeken CTRL+C = kopiëren ALT+TAB = wisselen

© Loe Giesen, Reuver 1983-2024

 

1740

7 januari 1740

SWALMEN - Gedoopt: Gertrudis, buitenechtelijke dochter van Godefridus Pecks 'uti refer... stit.. et testes' en Johanna Claesen. Getuigen: Claes Claesen en Gertrudis Claesen vervangen door Barbara Jansen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 61.

 

10 januari 1740

BEESEL-LEEUWEN - Overdracht boomgaard en akkerland.

Ten overstaan van Fredrick Jacob Cox, licentiaat in de beide rechten en landscholtis van het ambt Montfort, Gerardt van den Broeck en Willem Stevens, schepenen van Besel, alsmede de medeschepen Daniel Mooren bij afwezigheid van de landschrijver, dragen de schepenen Hendrick Ketelaers en Joannes Cruijsbergh, als gemachtigden van Peter Palters en Maria Boudewijns, echtelieden, d.d. 6 oktober 1733, een boomgaard en drie percelen akkerland te Leeuwen gelegen voor een bedrag van 3½ pattacon over aan Peter Heggen en Mettien Slousen, ook echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 63vs-64.

 

14 januari 1740

SWALMEN - Begraven: Joannes van der Hardt [ged. Swalmen 16-7-1656, zn. van Goswinus van der Haert en Joanna Rutiens; wedn. van Cornelia Nijskens, geh. Swalmen 12-10-1684, begr. ald. 13-2-1738].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 176.

 

17 januari 1740

ROERMOND - Gehuwd: Jacobus Dominicus de Bock [ged. Roermond 6-6-1716, zn. van Petrus de Bock en Elisabetha Peijs] en Maria Timmermans. Getuigen: Joannes Antonio en Barbara de Bock.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

vóór 19 januari 1740

Z.P. - Gehuwd: Matthias Evers [Everts, ged. Asselt 21-6-1711, begr. ald. 30-1-1767, oud 55 jaar, zn. van Joannes Everts en Petronella Rutten « 15-2-1702] en Catharina Hendricks [ged. Asselt 6-4-1711, overl. Asselt 9-7-1780, dr. van Conrardus Hendrix en Catharina Tulmes, beiden overl. « 21-5-1705;].

Uit dit huwelijk:

1.      Joannes Evers, ged. Asselt 27-3-1741 (get. Michael Delheij en Catharina Vorst), vermoedelijk overl. vóór 22-10-1748.

2.      Conrardus Evers, ged. Asselt 21-4-1742 (get. Petrus Hendricks vervangen door Joannes Daemen en Sibilla Evers).

3.      Petrus Evers, ged. Asselt ... november 1743 (get. Mathias Evers en Windelina Tulmes), overl. vóór 11-5-1756.

4.      Hendrina Evers, ged. Asselt 4-2-1745 (get. Petrus Peters vervangen door Cornelius Peters en Johanna Pex).

5.      Petronella Evers, ged. Asselt 7-4-1747 (get. Henricus Coenen en Mechteldis Coenen; dag onder voorbehoud).

6.      Joannes Evers, ged. Asselt 22-10-1748 (get. Petrus Evers en Maria Peters).

7.      Mechtildis Everts, ged. Swalmen 18-3-1751 (get. Godefridus Crijnen voor Petrus Hendricks en Sophia Wijnandts voor Maria Peeters).

8.      Henricus Evers, ged. Asselt 24-2-1753 (get. Cornelius Peters en Bertha Coonen).

9.      Petrus Evers, ged. Asselt 11-5-1756 (get. Sebastianus Heijnen namens Wilhelmus Be[eck] en Hendrina Coonen; zn. van Mathias x Catharina Coonen).

Voor begraven van 7 kinderen zie o.a. Asselt 25-12-1741, 23-2-1744, 23-6-1745, 7-10-1747, 24-2-1749, 23-3-1754 en 1-2-1758.

Matthijs Evers c.s. verkochten op 19-1-1740 huis, hof en land te Asselt (smabers-6/40). De weduwe van Matthijs Evers woonde in 1774 aan de westzijde van Eind (smabers-6/41, later verdwenen door afspoeling Maas). Op 11-4-1780 werd een akte van erfruil gesloten over deze woning.

 

19 januari 1740

ASSELT - Overdracht huis en hof, met naasting.

Ten overstaan van Wijn Peggen bij afwezigheid van de scholtis, Geurt Smeets en Christiaen Bongarts, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, dragen de echtelieden Peter Hendricx en Catharina van Vorst en Matthijs Evers met toestemming van zijn vrouw

-   huis en hof te Asselt gelegen tussen Matthijs Evers en Jacob Spee, groot ½ morgen;

-   1 vierdel akkerland tussen Joannes Bongarts en het huis Hillenraedt gelegen;

-   en 1 vierdel waarvan de helft bemd en de andere helft akkerland aan de Maas gelegen tussen de paters kartuizers en Gerit Jansen,

voor een bedrag van 24 pattacons over aan Geutruijd Heijmes, kosten van overdracht en armengeld ten laste van de aankoopster, lijcoop ieder voor de helft.

-   Met aantekening (z.d.) dat deze landerijen zijn beschud door Nelis Tulmans.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 157.

Betreft smabers-6/40 (Eindweg, later verdwenen door afspoeling Maas).

 

19 januari 1740

SWALMEN - Belening land in onberekend gebruik.

Ten overstaan van Wijn Peggen bij afwezigheid van de scholtis, Geurt Smeets en Christiaen Bongarts, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, bekent Egbertus van der Smitsen dat hij een bedrag van 62 pattacons heeft opgenomen van de paters kartuizers, waarvoor hij 12 morgen land overdraagt om in de plaats van een rente en tegen betaling van de jaarlijkse schat gedurende acht jaren te bezitten in onberekend gebruik. Deze belening kan na acht jaar worden afgelost met een opzegtermijn van een half jaar. Bij niet aflossen zal de verpachting worden verlengd met perioden van telkens acht jaar. De eerwaarde Henricus Geelen, procurator van het klooster, wordt namens de paters kartuizers in het land gegoed en geërfd.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 158-159.

 

23 januari 1740

ROERMOND ‑ Overleden: Maria Constantia Crebbers, weduwe van Cnops, ontvanger en administrator van het kapittel van Thorn, begraven 25 januari d.a.v. in de kerk.

GA Roermond, DTB-registers.

 

24 januari 1740

ROERMOND - Overleden: Joannes Quiten, jonge man, wonend in de Swalmerstraat; begraven 26 januari 1740 te Roermond in de kapel Bethlehem ("Baelem").

GA Roermond, DTB-registers St.-Christoffelparochie. “Joannes Quiten, juvenis, domi sitae in platea vulgo de Swaenmakerstraet, in communione sancta matris ecclesiae omnibus praemunitus scramentis animam deo reddidit, et sepulitur 26 huius in ecclesia …. sacello ballet milico vulgo Baelem, pastore ibidem, in daefuncti praefati, requiem sacrificante ac omnia, una cum parochiae vicarijs, ad sepulturam inclusive, ut in parochiali nostra ecclesia confuctum paragente et quia omnia in acte parata, dedi offertorium ad duos circiter soledos, fratri e fratribus ca..sia ibidem infervienti quod attestor J.A. Hooffs pastor.”

 

26 januari 1740

SWALMEN - Begraven: kind van Quirinus Schreurs [en Gertrudis Grommen, beiden geh. Swalmen 28-4-1734].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 176.

 

28 januari 1740

SWALMEN - Begraven: kind van Winandus Peggen [en verm. Joanna Jansen, beiden geh. Asselt 19-1-1729].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 176.

 

31 januari 1740

in Belfelt

BELFELD - Verkoop huis Bolenberg.

Gerit Beckers en Christhien Janssen, echtelieden, verkopen hun huis en land onder Belfelt aan de Boelenbergh gelegen met ongeveer 3 morgen land, vrij van grondlasten uitgezonderd schat en tiende en van de nieuwe erven per morgen ½ stuiver, voor een bedrag van 42 rijksdaalder aan hun zwager Hendrick Heijnen, met de voorwaarde dat de aankoper hetzelfde recht zal hebben als de verkoper dit heeft gehad.

Getuige: Peter Beckers.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 67-67vs; met eenvoudige handmerken van partijen. Voor gerechtelijke overdracht zie 8-2-1740.

 

3 februari 1740

BEESEL-LEEUWEN - Volmacht tot verpanding veerhuis de Schans.

-   D. Junckers de Niewenbroeck;

-   Ma. de Haen van Niewenbroeck;

-   en G. de Haen de Nieuwenbroeck

machtigen toonder tot de verpanding van het huis de Schans en 8 morgen land in het Maesvelt onder het kerspel Besel gelegen, ten behoeve van Hendrick van Dam voor een bedrag van 125 pattacons.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 66-66vs.

 

3 februari 1740

BEESEL-LEEUWEN - Verpanding veerhuis de Schans.

Ten overstaan van Gerardt van den Broeck, voorzittend schepen bij afwezigheid van de landscholtis, Henderick Ketelaers en Joannes Cruijsbergh, medeschepenen van Besel, alsmede de schepen Willem Stevens namens de landschrijver bij diens afwezigheid of persoonlijke betrokkenheid, bekent A.T. Junckers, licentiaat en advokaat, schepen en oud-borgemeester van de stad Venlo, als gemachtigde d.d. 3 februari 1740 van:

-   Magdalena Coninckx weduwe van majoor De Haen, schoonmoeder van comparant;

-   Godefrid de Haen, zwager;

-   en Dorothea de Haen, echtgenote van A.T. Junckers voornoemd,

allen als erfgenamen van wijlen Francis Arnold de Bosman, dat zij een bedrag van 125 pattacons tegen een jaarlijkse rente van 5% (te volstaan met 4% bij betaling binnen een half jaar na de betaaldag) eerstmaal te betalen op 3 februari 1741 en met een opzegtermijn van een half jaar, hebben opgenomen van Hendrick van Dam, koopman te Ruremonde, en Johanna Geilissen, echtelieden, met als onderpand:

-   een huis, moeshof en boomgaard gelegen op de Schans aan de Maes tussen comparant en de Maese;

-   8 morgen land in het Maesvelt gelegen naast comparant en met een korte zijde grenzend aan de heer Dispa.

Landschrijver J. van Dam wordt namens Hendrick van Dam in de onderpanden geërfd en gegoed.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 64vs-66; ondertekend door Willem Stevens als jongste schepen.

 

3 februari 1740

SWALMEN - Begraven: Sophia [Sophia Maessen] weduwe [van Matthias] Roosen [geh. vóór 17-10-1702, begr. Swalmen 9-3-1720].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 176.

 

6 februari 1740

SWALMEN - Begraven: kind van Godefridus Slabbers [en Catharina Borgh, beiden geh. Swalmen 19-7-1736].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 176.

 

6 februari 1740

ROERMOND - Gehuwd: Mathias van Uffelt en Maria Hoets uit Maasniel. Getuigen niet vermeld.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk:

1.      Arnoldus van Uffelt, geb. en ged. Maasniel 11-1-1741 (get. Everardus Hoets en Agnes Thijssen), jong overleden (‘obiijt’).

2.      Anna Margaretha van Uffelt, geb. en ged. Maasniel 22-4-1742 (get. Theodorus van Uffelt en Joanna Bremmers), jong overl. (‘obijt’).

3.      Margaretha van Uffelt, geb. Baarlo???, overl. Maasniel 8-2-1805, oud 52 jaar. Tr. Maasniel 3-5-1789 met Martinus Rulkens.

 

8 februari 1740

BELFELD - Volmacht.

Christhien Janssen, echtgenote van Gerit Beckers, machtigt toonder tot de overdracht van haar huis en land aan haar broer Hendrick Heijnen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 67vs; met eenvoudig handmerk van oorkonder.

 

8 februari 1740

binnen Besel

BELFELD - Overdracht huis Bolenberg.

Ten overstaan van Fredrick Jacob Cox, licentiaat in de beide rechten en landscholtis van het ambt Montfort, Jan Gerits en Thomas Heijnen, schepenen van Besel en Belfelt, draagt Gerit Beckers, mede als gevolmachtigde van zijn vrouw Christhien Janssen d.d. 8 februari 1740 ondertekend te Belfelt, een huis en land onder Belfelt aan de Boelenbergh gelegen met 3 morgen land, vrij van lasten uitgezonderd schat en tiende en van de nieuwe erven per morgen ½ stuiver cijns, voor een bedrag van 42 rijksdaalder zoals vermeld in de koopakte van 31 januari 1740, over aan Hendrick Heijnen, ongehuwd, met voorwaarde dat de aankoper het recht zal hebben zoals de verkoper dit heeft gehad.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 66vs-67.

 

8 februari 1740

ROERMOND / SWALMEN - Rekening van ontvangen boetes.

“Reeckeninghe, bewijs ende reliqua van omtfanghene ende alnoch oepenstaende amenden tot Swalmen ende Asselt, welcke den ondergess. als scholtis der selve heerlijckheydt, is doende beginnende met den 29en september 1734 tot den 12en january 1739 inclusive.

Sije eerstelijck memorie dat Cornelia Willems, om sigh tweemael buyten houwelijck te hebben laeten beswaengeren, vervolgens in de landtrechtelijcke amende daertoe staende is vervallen, waertoe oock de noodighe devoiren sijn aengewendt, edogh en is van deselve tot noch toe geene betaelinghe te becommen geweest, om haere onvermogentheydt, dan aloffschoon deselve onder Asselt eenighsints is geseten, soo soude het effenwel tevergeffsch sijn, deselve in haere filiale portie aen te spreecken, vermits het geringh erffgoedt bij d’ouders der voorss. Cornelia naergelaeten, gerichtelijck verbonden is aen borgers alhier tot Ruremonde voor eene obligatie van 200 guldens.

Jan Spe, soldaet onder de Hollanders, debet van eenighe jaeren herwaerts d’amende van twelff / schillinghen, van welcken naer alle gedaene devoiren tot dato niet en hebbe connen becommen.

Keller Hensken van s’gelijcken is alnoch schuldigh al over langen tijdt d’amende van twelff schillinghen, van denwelcken oock niet en is te becomen.

Tilman Mevissen, gewesenen halffman op de Baexhove ende modo overleden, soude oock hebben moeten betaelen d’amende van dry goldtguldens, van denwelcken oock niet en hebbe connen becommen, wie oock niet van dessens erffgenaemen, als zijde desselffs naerlaetenschappe door den huyse Hillenraedt met arrest beslaegen worden, wegens resterenden pacht ofte pachtpenninghen.

Maes Roosen, gewesenen soldaet onder de Hollanders, is volgens decreet van den 15 october 1732 / vervallen in d’amende van dry goldtguldens, van welcken oock niet en is te becommen, als wesende desselffs kindtsgedeelte gerichtelijck verbonden.

Leonardt Dirix op de Boeckoul debet volgens decreet van den 30 juny 1734 d’amende van vijff goldtguldens, waerop van den selven den 20 november 1735 hebbe ontfanghen twee pattacons eenen schill., den 21 octoer 1736 eenen pattacons ende den 20 october 1737 eenen pattacon twee schillighen.

Den schepen Geurt Smeets debet d’amende van dry pattacons volgens accordt met denselven ingegaen, ten overstaen van den eerw. heere pastoor van Swalmen, ende sulx om de quetsure soo desselffs soone Jacob Smeets op H. Paesschen 1733 hadde toegevoeght aen Matthijs Pipers, den 22en / october 1737 ontfanghen van den selven schepen twelff schillingen eenen stuyver.

Den 3 november 1734 ontfanen van N. Bongaerts, soldaet onder de Hollanders, mede voor Metien Bongaerts, door den selven buyten houwelijck beswangert [zie doop 23-3-1734] dry pattacons.

Den schepen Wijn Peggen debet d’amende van vier ducatons volgens accordt met denselven ten overstaen van de schepenen tot Swalmen den 19 april 1735 ingegaen, ende sulx wegens de quetsure door hem toegevoeght aen Christina Henskens, waerop den 8en october 1737 ontfanghen hebbe twee ducatons. /

Adolph Blommaerts, soldaet onder de Hollanders, debet d’amende van vijff pattacons, ingevolgh decreet van den 4 november 1735 van welcken tot dato deses, niettegenstaende meenighvuldige aenmaeninghen, niet en hebbe connen becommen.

Areth Veugelers debet volgens decreet van den 9 8ber 1735 d’amende van dry ducatons, waerop den 13 meert 1737 van dessens vaeder ontfanghen hebbe dry pattacons eenen schill.

Den 13 february 1737 ontfanghen van Jan Schrijnewerckers naemens sijnen broeder Steven Schrijnewerckers, ingevolgh decreet van den 11 7ber 1736, d’amende van twe ducatons.

Jan Dousent debet ingevolgh / gemelt decreet van den 11 7ber 1736 oock d’amende van twee ducatons, van welcken tot nochtoe niet en hebbe connen becommen.

Cathrin Gerlinghs is volgens decreet van den 18 december 1736 schuldigh d’amende van ses gulden Brabants wegens vleeschelijcke conversatie met Peter Heijmes, wesende een getrout man, bij welcken sij voor maeght was woonende, dese ses guldens Brabants ontfanghen door Peter Heijmes.

Den voorn. Peter Heijmes, t’voorstaende feyt eerst geloochent hebbende ende naerderhandt bekent, is op den voet vant’landtrecht pagina 365 articel 8 vervallen in d’amende van hondert guldens Brabants, hierop van den selven den 16 januari 1737 ontfanghen acht pattacons vier schilling ende den 19 dito alnoch twelff schillingen dry stuyver Brabants, den 8en october 1737 door Lenardt Peggen vier pattacons vier schilling, door den heere rentmeester Neijmans eens acht pattacons ses schilling ende alnoch van den selven heere den 1 july 1738 ses patts. vier schill. / dry st. Ruremondts, naemens den voorss. Joannes Willems, ende door dito Willems verschuldt aen Peter Heijmes, wie oock den 25 dito alnoch van geseyden Joannes Willems, naemes Peter Heijmes, verthien schilling vijff scuyver Ruremondts, maeckende alle de voorss. posten te saemen de somme van eenendertigh patts. vijff schillingen dry st. Brabants, waeraen gecort de twee ducatons hiervoorens op den naeme van Catrin Gerlinghs ingebracht, wie oock de seventhien guldens 8 st. Brabants door den rendant aen den gerichte van Swalmen betaelt wegens gerichtscosten, op den voet vant’voorstaende decreet van den 18 december 1736, rest alhier alleenlijck voor ontfanck op d’amende van hondert guldens Brabants, bij gemelten Peter Heijmes verschuldt, de somme van eenentwintigh pattacons seven schillinghen dry stuyver Brabants.

Derick Stocks wesende eenen / vremdelingh, debet ingevolgh decreet van den gerichte van Swalmen, om redenen bij dito decreet aengetrocken d’amende van hondert guldens Brabants, van wie oock niet en is te becommen.

Beret Verheggen, is bij decreet van den 18 mey 1737 gecondemneert worden in een eeuwigh bannissement, mit confiscatie van alle sijne goederen, vermits nu denselven onder Swalmen weenigh is gepossessioneert, ende dat desselffs moeder weduwe van wijlen Hendrick Verheggen, alnoch is hebbende de tochte, soo heefft den rendant vooralsnoch niet geraetsaem gevonden, daerop gerichtelijck vervolgh te doen, sonder expresse ordres van den heere erffmarschalck.

Geurt Peex is ingevolgh decreet van den 8 october 1737 gecondemneert in d’amende van vijff goldtguldens, van wie oock niet tot dato hebbe connen becommen, vermits desselffs moeder wesende eene / weduwe, de goederen, soo effenwel gerichtelijck hooch genoch belast sijn, alnoch in tochte besit, des oock noch te meer, omdat bij den Hove, volgens decreet van den 29en 8ber 1737 in saecke van Hendrick Verheggen cum sua, is worden verstaen dat de ouders niet gehouden en sijn te betaelen amendens ofte costen voor hunne plichtige kinderen.

Hendrick Joosten voor sijn trouw mit Sophia Delissens deselve beswangert hebbende [zie doop 10-1-1739], heeft den 25en october 1738 aengenomen d’amende te betaelen, versoeckende uytstel om sijne tegenwoordighe onvermogentheydt.

Summa summarum ontfanghen eenenveertigh patts. dry schillingen dry stuyver Brabants.

Uytgaeve tegens den bovenstaenden ontfanck.

Eerstelijck heefft den rendant / ingveolgh ordonnantie van den heere erffmarschalck van den 20 september 1737 betaelt aen den gerichte van Swalmen volgens quitantie van den 8en october daeraen volgende de somme van achtenveertigh guldens Brabants ende ses stuyver oock Brabants, doende alhier in pattacons 20 - 1 - 0.

Item heefft den rendant betaelt onder quitantie van den procureur Raemaeckers, op den voet van s’Hoffs ordonnantie van den 29 july 1738 de somme van seventhien guldens sesthien st. Brabants, doende in pattacons 7 - 3 - 2.

Des rendants tanteo, wesende het derdeldeel der amendens van eenenveertigh pattacons dry schillingen vier sytuver Brabants, monteert ter somme van derthien pattacons ses schillingen dry stuyvers Brabants, ende vier deniers.

Tesaemen uytgegeven eenenveertigh pattacons twee schillinghen vijff stuyver vier deniers Brabants.

Welcke affgetrocken van den ontfanck ad 41 patts. dry schillinghen vier stuyver Brabants blijft den rendant alhier schuldigh vier stuyver acht deniers Brabants.

Aldus gedaen, gebesoigneert ende geslooten binnen Ruremonde den 8 february 1740.

(w.g.)

F.A. marquis de Hoensbroeck

J.M. Daermans”.

Schloss Haag, inv.nr. 4189, verfilming 40/55 t/m 55/55. In de marge linksboven: “Geëxhibeert door den rendant den 8 february 1740.” Dorso: “Sesde reeckeninghe voor den scholtis Daermans over ontfanghene amenden tot Swalmen sedert den 29 september 1734 tot den 12 january 1739 inclusive.”

 

15 februari 1740

HELDEN - Gehuwd: Daniel Mooren [ged. Swalmen 14-7-1699, schepen van Beesel, overl. Beesel 4-12-1783, oud 84 jaar, zn. van Franciscus Henricus Mooren en Catharina Emes « 1-10-1698; wedn. van Cornelia Nijssen, geh. Beesel 28-10-1728, overl. ald. 3-8-1739] “ex Besel” en Wilhelmina Wulms [Willems, ged. Helden 13-5-1704, overl. Beesel 25-11-1772, oud 68 jaar, dr. van Jacobus Wilms en Joanna Smollers; wed. van Joannes Jeuckens, geh. 30-10-17.., overl. ald. 6-6-1738]. Getuigen: Petrus Mooren en Janna van Knippenbergh.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Helden (50.12-13), fol. 70 RAL.

Uit dit huwelijk:

1.      Joanna Mooren, ged. Beesel 23-1-1741 (get. Albertus Meuter voor Joannes Willems en Mathiola van Oebroeck voor Catharina Emits), verm. jong overl.

2.      Cornelia Mooren, ged. Beesel 4-11-1742 (get. Gerardus Emes en Elizabetha Janssen voor Hendrina Willems), overl. Maasniel 13-1-1812. Tr. Venlo 22-1-1782 met Franciscus Forre.

3.      Joanna Mooren, ged. Beesel 21-1-1746 (get. Albertus Meuter voor Simonus Willems en Tijsken oftewel Mathiola van Oebroeck).

4.      Jacobus Mooren, ged. Beesel 23-5-1748 (get. Joannes Arnoldus Gielen en Catharina Nijssen), overl. Maasniel 4-1-1820. Tr. … met Gertrudis Lucas.

5.      Casparus Mooren, ged. Beesel 24-5-1750 (get. Petrus Trines voor Leonardus Mertens en Joanna Mooren).

 

18 februari 1740

ROERMOND ‑ Gehuwd in de kerk van St.-Clara (Clarissen) te Roermond door Augustus Ambrosius Vorster, pastoor te Echt: Rutgerus Josephus van Dunghen [ged. Roermond 2-4-1711, overl. ald. 29-4-1779, zn. van Gregorius Bruno van Dunghen en Elisabeth van Tits] en Petronella Clara Vallen [overl. Roermond 3-6-1761 en begr. 5-6-1761 in het koor van de kerk]. Getuigen: Petrus Antonius van Dunghen [broer], Arnoldus Godefridus Graven en weledele Clara Josepha Schenck de Nideggen.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk:

1.      Gregorius Augustinus Ambrosius van Dunghen, geb./ged. Roermond 1-12-1740, overl. ald. 20-1-1807 in de Neerstraat, oud 70 jaar, begr. 22-1 d.a.v. Tr. 1) Roermond 22-1-1785 met Joanna Clout, overl. ald. 4-1-1803; 2) Roermond 23-10-1805 met Hermine Mertz.

2.      Godefridus (Petrus) van Dunghen, geb./ged. Roermond 22-5-1743, overl. ald. 4-1-1814 in de Oliestraat, oud 70 jaar, begr. 6-1 d.a.v. Tr. Roermond 21-7-1783 met Joanna Dorothea Clout.

 

20 februari 1740

ROERMOND - Gehuwd: Jacobus Linssen uit Maasniel en Margareta Vlorops. Getuigen niet vermeld.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

22 februari 1740

BELFELD - Gehuwd: Henricus Claessen [overl. Beesel april 1776; hij hertr. Beesel 12-4-1758 met Theodora Vorstermans] en Petronella Hermes [overl. Beesel november 1757, NIET alias Fabri, overl. Belfeld 28-8-1740 in het kraambed]. Getuigen: Theodorus Beenders en Joannes Hermes.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 135; let op: de akte volgt op alle eerdere akten van dat jaar en lijkt daarmee later toegevoegd, doch dit staat er niet nadrukkelijk bij.

Uit dit huwelijk:

1.      Petrus Claessen, ged. Belfeld 28-8-1740 (get. Wilhelmus Josten namens Aegidius Fabri en Maria Knippen; zn. van Henricus x Petronella Fabri).

Hendrick Claessen en Peternel Hermens kochten op 22-3-1741 een huis te Beesel.

 

22 februari 1740

gedaen tot Asselt

SWALMEN - Overdracht huis en hof (op de Hoogstraat).

Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, scholtis, Gerit Emets en Jan Heijnen, allodiaal schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, Christiaen Bongarts en Jacob Heijnen, laatschepenen van de laatbank te Asselt, draagt Sil Paulissen, als gevolmachtigde van Joannes Willems d.d. 14 februari 1740,

-   een huis met hof en verdere toebehoren tussen behuizing en erf van Mettien Paulissen en die van de weduwe van Joannes Bollen, moeder van eerste aankoper, gelegen, groot 3/4 morgen en laat‑ en keurmedig aan het adellijk huis Hillenraedt en dientengevolge belast met jaarlijks 2 kop haver, ieder vierde jaar 10½ ei en de 12e penning zoals van keurmedige goederen verschuldigd;

-   en ongeveer 1 morgen 28 roede land tussen Frans Gerardts en de erfgenamen van Adolf Blomarts gelegen, met de korte zijden grenzend aan de openbare weg en de Kirckpaet, zoals door verkopers enkele jaren gelegen aangekocht,

voor een bedrag van 110 pattacons en 1 ducaat als vertegenispenning, te betalen in twee termijnen waarvan de eerste helft vóór de overdracht en de andere helft tegen Pasen aanstaande, over aan de echtelieden Caspar Bollen en Maria Verheggen, kosten van overdracht, lijcoop en armengeld ten laste van de aankopers.

Mocht later worden bevonden dat het tweede perceel, nu verkocht als allodiaal, toch keurmedig zou zijn, dan zullen de aankopers alsnog de rechten daarvan voor hun rekening nemen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 159-160.

Voor executoriale verkoop van dit huis zie 23-9-1760.

 

28 februari 1740

ROERMOND - Gehuwd: Joannes Theodorus Nijssen en Joanna Maria Dinraets [ged. Roermond 24-6-1709, dr. van Arnoldus Dienraets en Judith Jacobs]. Getuigen: Petrus Toebaert en Anna Pluijm.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

vóór 29 februari 1740

Z.P. - Gehuwd: Henricus Vermeulen [Vermuelen, begr. Swalmen 16-10-1763; mogelijk uit Buggenum, echter niet gehuwd ald.] en Maria Houx [Hoeckx, Hoeks, Hoix, Houcks, Houxs, ged. Swalmen 8-10-1709, dr. van wijlen Henricus Houx en Barbara Emonts].

Uit dit huwelijk:

1.      Henricus Vermeulen, ged. Swalmen 29-2-1740 (get. Joannes Vermeulen en Barbara Emets).

2.      Leonardus Vermeulen, ged. Swalmen 20-5-1742 (get. Leonardus Dirricks en Petronella Vermeulen vervangen door Agnes Houks). Tr. ... vóór 22-8-1779 met Catharina van Vlodrop.

3.      Petrus Vermeulen, ged. Swalmen 11-2-1744 (get. Petrus Timmermans vervangen door Wilhelmus Smidts en Leonarda Hoeckx), verm. begr. ald. 28-2-1744.

4.      Petrus Vermeulen, ged. Swalmen 11-11-1745 (get. Judocus Houx vervangen door Joannes Vermeulen en Anna Vermeulen). Tr. Swalmen 30-4-1778 met Catharina Segers.

5.      Maria Vermuelen, ged. Swalmen 23-12-1748 (get. Joannes Joosten voor Cornelius van Keken en Catharina Houxs).

6.      Barbara Vermeulen, ged. Swalmen 19-5-1751 (get. Gisbertus Peeters vervangen door Godefridus Crijnen, koster, en Anges Houcks — sic).

7.      Wilhelmus Vermeulen, ged. Swalmen 21-2-1754 (get. Henricus Theelen en Agnes Hoix).

Voor begraven van kinderen zie Swalmen 28-2-1744, 11-1-1749, 25-1-1752. Hendrick Vermeulen en zijn vrouw Maria Hox c.s. verkochten op 20-3-1753 akkerland te Swalmen. De weduwe Hendrick Vermeulen woonde in 1774 aan de Beneden-Boukoul (smabers-17/54).

 

februari 1740, z.d.?

HAELEN - Gehuwd: Joannes Nijssen [geb. ca. 1720, zn. van Wilhelmus Nijsen en Joanna Verheggen] en Anna Albers [Margarita, Joanna, begr. Haelen 2-3-1789, mogelijk dr. van Joannes Alberts en Maria Hawinckels]. Getuigen: Theodorus van der Velden en Joanna Vermeulen.

Uit dit huwelijk:

1.      Theodorus Nijssen, ged. Haelen 16-8-1740 (get. Wilhelmus Nijssen en Ida Hawinckels namens Maria Hawinckels), overl. Haelen 26-5-1787. Tr. Buggenum 18-9-1768 met Agnes Crompvoets.

2.      Joannes Nijssen, ged. Haelen 6-3-1742 (get. Adamus Stevens en Joanna Verheggen), jong overl.

3.      Wilhelmus Nijssen, ged. Haelen 6-12-1743 (get. Adamus Stevens namens Lambertus Albers en Matthia Eggels namens Joanna Nijs), overl. Beesel 6-7-1820. Tr. 1) Swalmen 23-4-1776 met Maria Hermans; 2) Beesel 18-1-1798 met Maria Francisca Stegmaer.

4.      Joannes Nijssen, ged. Haelen 10-7-1745 (get. Wilhelmus Moren en Christina op 't Roedt).

5.      Joanna Nijssen, ged. Haelen 7-7-1748 (get. Henricus van der Velden en Hendrina Cromvoets).

6.      dochter NN Nijssen, ged. Haelen 14-10-1749 (get. Wilm Albers / Hees Auben en Lambertus Schruers / Joanna Albers).

7.      Hendricus Nijssen, ged. Haelen 18-1-1752 (get Gerardus Schreurs en Cia Joosten), overl. Haelen 'aant Broeck' 15-9-1821. Tr. Roermond 27-11-1783 met Maria Gertruda van Herten.

8.      Maria Nysen, ged. Haelen 13-10-1754 (get. Leonardus Houben en Tiske Engels voor Wilhelmina Coolen).

 

11 maart 1740

SWALMEN - Begraven: Mechtildis Janssen [ged. Swalmen 25-10-1708, dr. van Joannes Janssen en Anna Pauwlissen], echtgenote van Gerardus Beeck [geh. Swalmen 21-7-1735; hij hertr. Swalmen 19-6-1740 met Cornelia Janssen].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 176.

 

15 maart 1740

SWALMEN - Overdracht landerijen.

Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, allodiaal en laatscholtis, Wijn Peggen en Geurt Smeets, allodiaal schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, Christiaen Bongarts en Jacob Heijnen, laatschepenen van de laatbank te Asselt, dragen Joannes Smeets, inwoner te Maesniel en zijn vrouw Cathrijn Gerardts,

-   ongeveer 3 vierdel morgen in de Boutenwinckel gelegen tussen de echtelieden Nicolaes van Raeij en Mechtildis Smeets enerzijds en de weduwe van Peter Arnoldus Schreurs anderzijds, laat‑ en keurmedig aan het adellijk huis Hillenraedt en dientengevolge belast met jaarlijks 3/4 kop haver alsmede de 12e penning die conform afspraak met de Heer 1 pattacon zal bedragen;

-   en ongeveer 2 morgen in het Hofacker gelegen tussen Arnoldus Schreurs en Mechtildis Smeets, met een korte zijde grenzend aan het openbare broek,

voor een bedrag van 70 pattacons over aan de echtelieden Hendrick Heijnen en Mettien Quijten, kosten van overdracht, lijcoop en armengeld ieder voor de helft.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 161-162.

 

15 maart 1740

SWALMEN - Overdracht moeshofje.

Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, scholtis, Geurt Smeets en Christiaen Bongarts, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, dragen de echtelieden Anthoin Herwegh en Mettien Beeck 'een moeshofken met eenige poten tot aen het essenboomken hetwelck staet in de hegge van Jan Smeets gelegen int Hofacker' tussen het openbare broek en Mechtildis Smeets, belast met 1 hoen aan het huis Hillenraedt, voor een bedrag van 7 pattacons 4 schelling over aan Hendrick Heijnen en Mettien Quijten, ook echtelieden, kosten van overdracht, lijcoop en armengeld ten laste van de verkopers.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 162-163.

 

16 maart 1740

BELFELD - Overleden: Catharina ter Porten, echtgenote van Petrus Wolters [geh. vóór 28-11-1735; hij hertr. ... met Gertrudis Bisschops].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 187vs.

 

26 maart 1740

binnen Ruremonde

RIJKEL / ROERMOND ‑ Verzoekschrift.

Octrooiaanvraag van T. de Gilkens geboren Lindtgens waarbij zij verzoekt om een jaarlijkse erfpacht van 5 malder, gevestigd op de Eijnder Hoff te Rijckell, haar toegevallen bij overlijden van haar zus de douairiere d'Hemselraede, voor 200 pattacons te mogen verkopen aan Michiel van Son en Maria Louise de Gilkens, echtelieden, om hiermee haar jongste zoon Josephus Hijronimus Gilkens, die van plan is zijn fortuin elders te zoeken, financieel te steunen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 69-70, voor gerechtelijke verpanding zie 28-3-1740.

Met in bijlage een franstalige brief z.d.: 'Monsieur et cher cousent, Jesper que vous ne prandere de mauvais parte que prens la liberte de vous priere de voulloir exsepte a nostre nome a Besel une ipoteque de senque malder de segel apartenans a matante de Gilkens deseur une sanse de monsieur Lintiens le cousen Joseph vous dirae pour quoij et vous auree la bonte de faire mettre dans la lettre de rente a quatre par sans et eij en revange ie suis capable a vous estre utille comande celle qui a lonneur destre.'

 

26 maart 1740

SWALMEN - Begraven: kind van Petrus Naus [en Christina Spee, beiden geh. Swalmen 13-11-1715].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 176.

 

28 maart 1740

BEESEL - Overdracht grasgewas.

Ten overstaan van Fredrick Jacob Cox, licentiaat in de beide rechten en landscholtis van het ambt Montfort, Henderick Ketelaers en Willem Stevens, schepenen van het kerspel Besel, dragen Hubert Quijten en Bertien Nijssen, echtelieden, ongeveer ½ morgen grasgewas aan de Maes gelegen tussen Geurt Reuvers en Peter van den Bergh, 'bovenwaers' grenzend aan de openbare weg, voor een bedrag van 15 pattacons over aan Andries Knijppenbergh, lijcoop, armengeld en kosten van overdracht ten laste van de verkopers.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 67vs-68.

Het perceel werd op 23-5-1740 teruggegeven en opnieuw verkocht.

 

28 maart 1740

BEESEL-RIJKEL ‑ Verpanding erfpacht gevestigd op Einderhof.

Ten overstaan van Fredrick Jacob Cox, licentiaat in de beide rechten en landscholtis van het ambt Montfort, en Henderick Ketelaers en Joannes Cruijsbergh, schepenen van Besel en Belfelt, bekent Jacobus Gilkens, krachtens volmacht d.d. 26 maart 1740 [zie aldaar] te Roermond verleend door zijn moeder T. de Gilkens geboren Lindtgens, dat hij een bedrag van 200 pattacons tegen een jaarlijkse rente van 4%, waarvan de eerste aflossing zal plaatsvinden op 28 maart 1741, heeft opgenomen van Michiel van Son en diens echtgenote Maria Louise de Gilkens, met als onderpand een jaarlijkse erfpacht van 5 malder rogge gevestigd op de Eijnderhoff te Rijckel gelegen, toegevallen aan comparants moeder door overlijden van haar zus de douairiere d'Hemselraede. De schepen en advokaat Junckers treedt op namens Van Son.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 68-69.

 

4 april 1740

SWALMEN - Begraven: Matthias Hawinckel [ged. Swalmen 8-1-1681, zn. van Anthonius Hawinckel en Maria Pauwelsen; echtg. van Margaretha Tessers, geh. .. vóór 8-3-1715, begr. Swalmen 28-8-1743].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 176.

 

7 april 1740

BELFELD - Huwelijksvoorwaarden tussen Thomas Heijnen, schepen, en Wilhelmina Janssen, alsmede scheiding en deling tussen de voorkinderen van Thomas, tot voorkoming van eventuele misverstanden, geschillen en processen.

Peter Heijnen, zoon van Thomas Heijnen en diens eerste echtgenote wijlen Wilhelmina Verolimulen, zal vooruit ontvangen het huis in de Nieuwe Erve gelegen met aangehorende landerijen, tussen ('beneffens') de bemd van Jacobus Smeets en het land van Joannes Knippenbergh, met voorwaarde dat dit kind een bedrag van 50 pattacons zal geven aan zijn halfbroer Willem Heijnen.

Willem Heijnen voornoemd, zoon van Thomas Heijnen en diens tweede echtgenote wijlen Catharina Dinghs, zal in eigendom hebben het nieuwe huis aan gen Loo gelegen met ongeveer 3 vierdel akkerland van Gerardt Ponsla 'bij den voors. Thomas Heijnen in sijnen weduwelicken staeth respective getimmert ende aengecocht'.

Theunis en Catharina Heijnen, kinderen van Thomas Heijnen en diens vijfde echtgenote wijlen Peterken Trines, zullen in eigendom hebben het huis en bijbehorende landerijen afkomstig van hun moeder, met de kamp aan de Rijversbeeck gelegen, alsmede ('beneffens') het land en twee bemdjes van de erfgenamen van wijlen Matthis Michielsen in het Looerveldt aan de Backusstraet [Paggenstraat] gelegen en ongeveer 1 morgen akkerland in drie stukken gelegen afkomstig van Peternel Ponten, door Thomas Heijnen aangekocht 'in sijnen weduwelicken staeth', met de voorwaarde dat Theunis en Catharina een bedrag van 25 pattacons zullen geven aan hun halfbroer Willem Heijnen of de bemd over de beek tegenover het huis gelegen.

Schepen Thomas Heijnen en Wilhelmina Janssen komen met goedkeuring van de naaste vrienden overeen dat, mocht de bruidegom als eerste overlijden, de bruid gedurende de rest van haar leven het voornoemde nieuwe huis zal mogen gebruiken dat door de bruidegom is gebouwd, alsmede alle roerende goederen die zij nodig heeft voor haar huishouden. Deze huidige roerende goederen en hetgeen nog staande dit huwelijk zal worden verworven, zal na haar dood worden gedeeld door de gezamenlijke kinderen.

Mocht Thomas als eerst overlijden, dan zal zijn zoon Peter Heijnen aan zijn huidige stiefmoeder jaarlijks 1 malder rogge en 1 malder boekweit geven gedurende de rest van haar leven.

De twee kinderen uit het huwelijk met Peternel Trines zullen in dat geval jaarlijks 1½ malder en 1 malder boekweit geven aan hun stiefmoeder gedurende de rest van haar leven.

De vier kinderen zullen na de dood van hun vader alle schulden op zich nemen.

Thomas' voordochter Catharina Heijnen zal de kleren van haar moeder wijlen Peternel Trines ontvangen.

Getuigen: Peter Heijnen, Peter Janssen en Geret Heinen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 82vs-84vs.

Het huwelijk vond reeds plaats te Belfeld 3-2-1739.

 

8 april 1740

SWALMEN - Begraven: Helena Schreurs [vermeld als doopgetuige te Swalmen 19-1-1727, zie huwelijk Van Vlodrop-Schreurs 9-8-1722].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 176.

Voor nalatenschap zie 3-11-1744.

 

13 april 1740

BRÜGGEN - Volmacht.

Schepenen en waltvorsters van Bracht, Bruggen en Borren alsmede van het Gelderse dorp Schwalmen, machtigen advokaat De Villers en procureur Peter Maessen om proces te voeren tegen die van Kaldenkirchen over het hout houwen, heide snijden en ander gebruik van de Brachter Busch.

Het dossier bevat verder o.a.

-   stukken d.d. 21-6-1738 en 25-6-1738 inzake genoemde kerspels betreffende hetzelfde onderwerp;

-   klacht d.d. 19-7-1740 door die van Kaldenkirchen tegen die van Bruggen, Born en Bracht over de gemene Brachter Busch;

-   brief d.d. 9-8-1740 door P. Maessen als gevolmachtigde;

-   brief d.d. 10-9-1751;

-   retro's d.d. 17-6-1562, 25-10-1612, 3-4-1617 en 23-10-1659 (zie ald.) en stukken tot eerste helft 19e eeuw.

RHCL Maastricht, FA Hillenraad 16.0509, inv.nr. 2 (varia betreffende grensdelicten). Hoofdzakelijk duitstalige (Gulikse) stukken.

 

19 april 1740

BELFELD - Overleden: Catharina Kessels, echtgenote van Nicolaus Peters [hij hertr. Belfeld 24-1-1741 met Maria Knippen].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 187vs.

 

21 april 1740

BEESEL - Overleden: Anna Reuvers [mogelijk dr. van Joannes Reuvers en Margaretha Derks], echtgenote van Martinus Snijders [geh. Beesel 24-6-1726, overl. ald. 12-6-1746].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 226.

 

24 april 1740

SWALMEN - Overdracht vervallen huis op de Krop.

Ten overstaan van J.M. Daermans, scholtis, Christiaen Bongarts en Jan Heijnen, schepenen, alsmede de medeschepen Hermen Ramaeckers bij afwezigheid van de secretaris, dragen de echtelieden Stephen Roosen en Maria Meuter, Maes Roosen en de schepen Geurt Smeets namens Catharina Roosen, Paulus Schuijrmans en Petronella Roosen, hun vervallen huis met het land daarachter gelegen op de Crop recht tegenover de oliemolen tussen erf van de verkopers en Jacob Smeets, met een korte zijde grenzend aan de gemeente, groot 1 morgen, belast met ½ greve aan de Domeinen van Z.K.K.M., voor een bedrag van 50 pattacons, waarvan 44 pattacons te betalen vóór de overdracht en de resterende 6 pattacons binnen een jaar daarna, over aan Jacob Gubbels en Gertrudis Bouten, ook echtelieden, kosten van overdracht, lijcoop en armengeld elk voor de helft.

De koopsom, te betalen in handen van de pastoor, zal worden besteed tot aflossing van ouderlijke schulden, gevorderd door de erfgenamen van juffrouw Maria Agnes van Afferden.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 165-165.

Voor eerdere verpanding van dit huis zie 9-10-1731.

 

25 april 1740

BEESEL - Overdracht obligatie ten laste van Beesel.

Ten overstaan van Fredrick Jacob Cox, licentiaat in de rechten en landscholtis van het ambt Montfort, Joannes Cruijsbergh en Willem Stevens, schepenen van Besel en Belfelt, dragen Hendrick Trines en Mechtildis Sanders, echtelieden, een obligatie d.d. 28 februari 1700 [zie aldaar] groot 100 ducatons gevestigd op de gemeente aldaar ten behoeve van wijlen Paulus Sanders en ten laste van geërfden en regeerders, welke hiermee is getransfigeerd, over aan Andries Knippenbergh en Catarina Schoenmakers, ook echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 70-70vs.

 

1 mei 1740

SWALMEN - Gehuwd: Matthaeus Pijpers [ged. Swalmen 23-6-1713, overl. ald. 25-8-1787, zn. van Joannes Pipers en Margaretha Cuijven; hij hertr. Swalmen 13-10-1774 met Maria Dirix] en Margaretha van Meurs [Meurs, Moors, Murs, ged. Swalmen 11-2-1714, overl. ald. 13-3-1774, dr. van Franciscus van Meurs en Mechtildis Leners alias Gubbels, beiden overl.]. Getuigen: Godefridus Crijnen en Georgius Keijsers.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 73 (122 RAL); dag onduidelijk maar betreft 1 cijfer eindigend op 'ma'.

Uit dit huwelijk:

1.      Franciscus Pijpers, ged. Swalmen 7-8-1741 (get. Joannes Pijpers en Margaretha Leeners; zn. van Matthias x Margaretha Meurs), verm. begr. ald. 25-6-1759.

2.      Maria Pijpers, ged. Swalmen 11-12-1743 (get. Maes Janissen en Margaretha Cueven; dr. van Matthias x Margaretha Meurs), verm. begr. ald. 11-5-1745.

3.      Petrus Pijpers, ged. Swalmen 29-6-1745 (get. Joannes Pijpers en Catharina Cueven; zn. van Matthias x Margaretha Moors), verm. begr. ald. 23-10-1747.

4.      Jacobus Pijpers, ged. Swalmen 13-12-1747 (get. Sijbertus Keuven en Elisabetha Linnaerts; zn. van Matthias x Margarita Murs).

5.      Maria Pipers, ged. Swalmen 19-3-1750 (get. Hermanus Evers en Maria Schonhoven; datum niet expliciet vermeld maar aangenomen op basis van aangrenzende akten).

6.      Eva Pijpers, ged. Swalmen 19-1-1753 (get. Cornelius Pijpers en Maria Pilsers).

7.      Mechtildis Pijpers, ged. Swalmen 27-11-1754 (get. Joannes Schoonhooven en Ummel Hooghstraeten; dr. van Mathias x Margarita Meurs). Tr. Swalmen 4-11-1784 met Henricus Naus.

Voor begraven van kinderen zie Swalmen 11-6-1745, 23-10-1747, 31-5-1753,

Gretien Meurs c.s. ruilden op 15-2-1735 een vervallen huisje op de Heide tegen land in het Wielerveld.

 

3 mei 1740

tot Asselt

ASSELT - Testament van Christina Hendricx.

Ten overstaan van Geurt Smeets en Jan Heijnen, schepenen van Swalmen en Asselt, en Hermen Raemaeckers bij afwezigheid van de secretaris, maakt Stijncken Hendricx, weduwe van Hendrick Pex te Asselt, 'kranck sijnde, edoch haere sinnen en verstandt ten vollen hebbende', haar testament op als volgt.

Testrice beveelt haar ziel aan haar schepper en wenst na haar overlijden te worden begraven te Asselt.

Aan haar zoon Willem, gehuwd met Maria Lamers, laat zij al haar onroerende goederen, onder voorwaarde dat Willem en Maria haar 'in haere kranckheydt ende haer geheel leven lanck eerlijck sal onderhouden en oppassen ende naer haere doodt eerlijck laeten begraeven, als gewoonelijck is'.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 163-164.

 

3 mei 1740

SWALMEN - Begraven: kind van Gerardus Beeck [en wijlen Mechtildis Janssen, beiden geh. Swalmen 21-7-1735].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 176.

 

3 mei 1740

ROERMOND - Gehuwd: Petrus Jacobs en Maria Elisabeta Croonen. Getuigen: Joannes Conrardus Jacobs en Maria Agnetis Croonen.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

4 mei 1740

BELFELD - Overleden: Gertrudis Bongarts [wed. van Joannes Sproengskes, overl. Belfeld 25-7-1710], echtgenote van Arnoldus Gerets [geh. Belfeld 27-10-1711, overl. ald. 18-10-1757; hij hertr. Belfeld 25-1-1742 met Gebilia Heijnen, overl. ald. 28-5-1745].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 187vs.

 

4 mei 1740

SWALMEN - Begraven: [verm. Anna Catharina van Vlodrop, ged. Swalmen 25-10-1737] kind van Angelus van Vlodrop [en Helena Timmermans, beiden geh. Asselt 22-11-1733].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 176.

 

5 mei 1740

ASSELT - Gehuwd: Joannes Heijnen [hij hertr. ... met Mechtildis Coenen] en Anna Jansen [begr. Asselt 30-12-1746]. Getuigen: Godefridus Crijnen en Henricus Pex.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 144vs.

Uit dit huwelijk (o.a. tweeling):

1.      Gertrudis Heijnen, ged. Asselt 15-1-1741 (get. Willem Dirricks en Gertrudis van Aestenbergh), overl. ald. 25-3-1795. Tr. 1) Swalmen 12-5-1772 met Joannes Borgh, overl. Asselt 9-6-1780; 2) Swalmen 11-4-1782 met Petrus Verbongh.

2.      Cornelia Heijnen, ged. Asselt 1-11-1742 (get. Theodorus Maesen en Cornelia Emets; dag onder voorbehoud), verm. begr. ald. 20-11-1742 of 23-11-1742. Tr. MOGELIJK 13-8-1772 met Gerardus Stams.

3.      Hendrina Heijnen, ged. Asselt 8-11-1742 (get. Theodorus van Baexen en Maria Sijberts; gedoopt een week na haar zus Cornelia), verm. begr. ald. 20-11-1742 of 23-11-1742.

4.      Henricus Heijnen, ged. Asselt 15-9-1744 (get. Wilhelmus Sijberts en Anna Heijnen), verm. begr. ald. 5-10-1746.

Voor begraven van 3 kinderen zie o.a. Asselt 20-11-1742, 23-11-1742 en 5-10-1746. Voor de doop van de tweeling vgl. een artikel in Dagblad De Limburger d.d. 11-1-1997 blz. 19: in Engeland werd in december 1996 en januari 1997 een tweeling geboren, waarbij het tweede kind 19 dagen later werd geboren dan het eerste.

Jan Heijnen en zijn tweede vrouw Mettien Coenen droegen op 10-7-1771 al hun roerende goederen over aan hun dochter respektievelijk stiefdochter Gertrudis, in ruil voor inwoning in het huis (smabers-IV/82, hoek Asseltsestraat/Op de Berg) dat reeds eerder op haar was overgedragen.

 

10 mei 1740

SWALMEN - Overdracht akkerland.

Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, scholtis, Geurt Smeets en Christiaen Bongarts, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, dragen Jan Willems en Elisabeth Hawinckels ongeveer 2½ vierdel akkerland in de Ohe gelegen tussen de scholtis aldaar en de erven van wijlen Thijs Hawinckel, voor een bedrag van 16 pattacons over aan Willem Heijnen en Joanna Crijnen, kosten van overdracht, lijcoop en armengeld ieder voor de helft.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 164-165.

 

12 mei 1740

BELFELD - Gehuwd door Joannes Bongarts, vicarius te Belfelt: Jacobus Jansen [overl. Belfeld 22-2-1771] en Anna Peters [alias Meevessen, ged. Belfeld 14-5-1707, overl. ald. 3-7-1764, dr. van Peter Meewens en Theodora Siben]. Getuigen: Joannes Jansen en Gibilia Heinen.

DTB-Registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 134vs.

Uit dit huwelijk:

1.      Leonardus Jansen, ged. Belfeld 12-1-1742 (get. Jacobus Lenkens namens Henricus Wemers en Catharina Jansen namens Helena Lenkens; zn. van Jacobus x Anna Peters), jong overl.

Jacobus Janssen verkocht op 10-9-1767 een bemd aan de Gelooerdijk onder Belfeld.

 

12 mei 1740

SWALMEN - Gehuwd: Wilhelmus Gerits [Geraedts, Geraerdts, Geraets, ged. Swalmen 29-4-1715, armenmeester, begr. ald. 6-6-1758, zn. van Godefridus Gerits en Antonia Cuijpers] en Catharina op den Camp [ged. Swalmen 22-1-1719, begr. ald. 3-4-1769, dr. van Petrus op den Camp en Theodora Theelen; zij hertr. Swalmen 14-6-1759 met Gerardus Heijnen]. Getuigen: Joachim op den Camp en Godefridus Crijnen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 73 (122 RAL).

Uit dit huwelijk:

1.      Gosewijnus Gerits, ged. Swalmen 13-4-1741 (get. Matthias op den Camp en Teunisken Cuijpers), verm. jong overl.

2.      Petrus Gerits, ged. Swalmen 2-2-1743 (get. Theodorus Gerits voor Franciscus Gerits en Joanna op den Camp).

3.      Antonetta Gerits, ged. Swalmen 9-4-1745 (get. Matthias Gerits en Maria Heijnen). Tr. Swalmen 16-6-1768 met Henricus Bollen.

4.      Dorothea Gerits, ged. Swalmen 22-5-1748 (get. Joachim op den Camp vervangen door Godefridus Crijnen en Judith Bollen), verm. jong overl.

5.      Cornelia Geraerdts, ged. Swalmen 14-2-1751 (get. Godefridus Crijnen en Maria Anna Smets). Tr. Swalmen 9-2-1774 met Henricus Ramakers.

6.      Goswinus Gerits, ged. Swalmen 13-10-1753 (get. Paulus Gerits vervangen door Godefridus Crijnen en Catharina Gerits). Tr. 1) Swalmen 26-4-1775 met Margaretha Heijnen; 2) Swalmen 27-5-1805 met Maria Coenen.

7.      Theodora Geraedts, ged. Swalmen 29-2-1756 (get. Cornelius van Keeken en Elisabetha Heijnen). Tr. Swalmen 13-2-1783 met Gerardus Wijnands.

8.      Willemina Geraets, ged. Swalmen 26-8-1758 (get. Joannes Geraets en Helena Hendrix).

Willem Gerardts wordt op 23-2-1756 vermeld als armenmeester.

 

15 mei 1740

BEESEL - Gehuwd: Petrus Slabbers [overl. Beesel mei 1776, verm. zn. van Joannes Slabbers en Catharina Arets; wedn. van Gertrudis Haewinckels, geh. Beesel 16-4-1733, overl. ald. 25-6-1735] en Maria Bloemers [Bloemaerts, Bloemmaers, Blombers, Blommers, overl. Beesel 26-10-1783, verm. dr. van Bernardus Bloemers en Gertrudis Witjens of Willigen]. Getuigen: Albertus Meuter en Angelus Hinssen.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 188.

Uit dit huwelijk:

1.      Joannes Slabbers, ged. Swalmen 10-7-1740 (get. Nicolaus Bloemmaers en Catharina Borgh).

2.      Adolphus Slabbers, ged. Beesel 26-5-1743 (get. Henricus Slabbers en Gertrudis Slabbers voor Beatrix Bloemaerts), overl. ... Tr. 1) Beesel 12-6-1777 met Catharina van Uffelt, overl. 23-3-1780; tr. 2) Beesel 2-5-1781 met Maria Catharina Stockx.

3.      Gertrudis Slabbers, ged. Beesel 16-9-1745 (get. Gerardus Gerits en Willemina Willems).

4.      Petrus Slabbers, ged. Beesel 14-7-1747 (get. Joannes Pijpers en Gertrudis Slabbers), jong overl.

5.      Henricus Slabbers, ged. Beesel 1-4-1749 (get. Petrus Slabbers en Joanna Slabbers).

6.      Catharina Slabbers, ged. Beesel 21-11-1750 (get. Antonius van Cruchten en Margareta Clerx voor Joanna Gerits), jong overl.

7.      Gerardus Slabbers, ged. Beesel 31-1-1752 (get. Joannes Winckers en Mechtildis Bloemers). Tr. Beesel 18-3-1798 met Margaretha Croonen.

8.      Caspar Slabbers, ged. Beesel 23-3-1754 (get. Albertus Meuters voor Joannes Slabbers en Joanna Mooren), verm. op 6-5-1795 wnd. te Roermond, ongehuwd overl. Beesel 26-2-1819, oud 64 jaar.

9.      Catharina Slabbers, ged. Beesel 7-4-1756 (get. Alert Gerits en Anna Winkens).

10.    Petrus Slabbers, ged. Beesel 26-8-1758 (get. Paulus Winckens en Maria Josten; in register z.d., ónder aantekening 26-8-1758), overl. Heythuysen 9-4-1828, oud 79 jaar. Tr. … met Mathea op den Drinck.

11.    Theodora Slabbers, ged. Beesel 21-4-1761 (get. Joannes Nijsen en Joanna Engelen). Tr. verm. Swalmen 6-5-1795 met Joannes Segers.

12.    Maria Elisabeth Slabbers, ged. Beesel 15-5-1763 (get. Petrus Bongars en Elisabeth NN, de vroedvrouw — "de vrovrouwe"; achternaam moeder niet genoemd).

Let op: eerste kind Joannes ged. te Swalmen!

 

18 mei 1740

BEESEL - Overleden: Joannes Hendrix [verm. zn. van Mathias Hendrix en Lucia Peters], echtgenoot van Margareta Lamers [geh. Beesel 12-4-1731, overl. ald. 21-10-1780].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 226.

 

19 mei 1740

BELFELD - Gehuwd: Henricus Heijnen [ged. Belfeld 10-7-1716, overl. ald. 29-12-1746, zn. van Wilhelmus Heijnen en Sophia Coerstgens] en Anna Michels [ged. Belfeld 27-4-1710, overl. ald. 28-8-1782, dr. van Wilhelmus Michels en Joanna Sijben; zij hertr. 1752 met Matthias Croonen]. Getuigen: Hermanus Michels en Joannes Heinen.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 134vs.

Uit dit huwelijk (eerste kind verwekt vóór huwelijk):

1.      Wilhelmina Heinen, ged. Belfeld 20-8-1740 (get. Hermanus Michels en Petronella Poele; dr. van Henricus x Anna Michels), overl. ald. 13-7-1796. Tr. 1) Belfeld 27-6-1769 met Joannes Derix, overl. ald. 13-7-1796; 2) Belfeld 29-5-1780 met Cornelius Mertens, overl. ald. 2-8-1785; 3) Belfeld 1-11-1785 met Christianus Mackenstein.

2.      Wilhelmus Hienen (sic), ged. Belfeld 13-11-1742 (get. Thomas Heinen en Anna Michels; zn. van Henricus x Anna Michels).

3.      Sofia Heinen, ged. Belfeld 10-9-1744 (get. Petrus Beckers en Joanna Sieben; dr. van Henricus x Anna Michels).

4.      Gisbertus Heinen, ged. Belfeld 11-12-1746 (get. Joannes Heinen en Anna Steegen namens Willemina ter Steegen; zn. van Henricus x Anna Michels).

 

23 mei 1740

BEESEL - Overdracht grasgewas.

Ten overstaan van Fredrick Jacob Cox, licentiaat in de beide rechten en landscholtis van het ambt Montfort, Hendrick Ketelaers en Willem Stevens, schepenen van Besel, doet Andries Knijppenbergh vrijwillig afstand van de aankoop van ongeveer ½ morgen bemd grasgewas aan de Maese gelegen tussen Geurt Reuvers en Peter van den Bergh en 'bovenwaers' aanschietend op de openbare weg, zoals op 28 maart 1740 [zie aldaar] aangekocht van Hubert Quijten en diens vrouw.

Hubert Quijten en Bertien Nijssen, echtelieden, hebben deze vrijwillige afstand aangenomen en dragen dit perceel vervolgens voor een bedrag van 23 pattacons opnieuw over aan Geurt Trines, lijcoop, armengeld en kosten van overdracht ten laste van de verkopers.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 71-71vs.

 

24 mei 1740

SWALMEN - Voogdgeding.

Voogtgedingh gehouden tot Swalmen den 24 meij 1740.

Claeght Jacob Phlipsen dat het blanck water wort toegestopt versoeckt daerinne voorsieninge.

T'gericht belast den veltschut daegelijx t'invigileeren ende hetselve contrair vindende te openen.

De gemeijne nabuyren claegen dat het voogtgedingh boeck niet en wort voorgelesen, versoeckt daerinne voorsieninge.

T'gericht belast den gecommitteerden schepen J.B. Fabritius beneffens den secretaris hun commissie daerover gegeven binnen acht daegen naer te comen, op pene van naerdere provisie.

Claeght den geswooren Geraedt Jansen, dat de peerden die veulens hebben geduyrigh springen over de graeven versoeckt daerinne voorsieninge.

T'gericht belast de respective nabuyrs die sulcke peerden hebben ofte op de weyde te leyden daerinne sulcke voorsieninge te gebruyken dat niemandt daer van can wesen beschaedight, belastende ten effecte van dyen den veltschut alhier exactelijck daer op t'advigileren ende deselve te panden.

Den geswooren Godefridus Crijnen claecht datter aen Hove hofken moet worden gemaeckt eenen slaghboom versoeckt daerinne voorsieninge.

T'gericht belast den besitter op de selve erven binnen acht daegen het versoeckt hier bij gedaen naer te comen, nisi causam, waer van hij den gerichte sal hebben te bestendighen, actum in juditio op dato ut supra.

Ter ordonnantie van den gerichte, H.A. Geelen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 95.

 

3 juni 1740

SWALMEN - Begraven: Godefridus Smeedts [ged. Swalmen 19-12-1660, zn. van Joannes Smeets en wijlen Mechtildis Arets alias Haeffs], schepen [echtg. van Maria Cuijpers, geh. ... vóór 25-1-1689, begr. Swalmen 29-9-1750]

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 176.

 

7 juni 1740

BEESEL - Overleden: Henricus Raemaeckers, zoon van Henricus Raemaeckers en Maria van Harten [Haeren].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 226. Vgl. 5-5-1735.

 

8 juni 1740

BEESEL - Overleden: Joanna Janssen, echtgenote van Antonius Smeets [geh. Beesel 24-11-1717, overl. ald. 17-11-1746; hij hertr. Beesel 21-8-1740 met Mechtildis Snijders].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 226.

 

14 juni 1740

SWALMEN - Begraven: [verm. Anna Maria van Vlodrop, ged. Swalmen 12-6-1740] kind van Angelus van Vlodrop [en Helena Timmermans, beiden geh. Asselt 22-11-1733].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 176.

 

19 juni 1740

SWALMEN - Gehuwd: Gerardus Beeck [verm. begr. Swalmen 10-8-1748; wedn. van Mechtildis Janssens, geh. Swalmen 21-7-1735, begr. ald. 11-3-1740] en Nuelken Janssen [Cornelia Jansen, Janssens, ged. Swalmen 10-5-1720, verm. begr. ald. 21-10-1746, dr. van Wilhelmus Janssen en Catharina Tessers]. Getuigen: Wilhelmus Beeck en Godefridus Crijnen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 73 (122 RAL).

Uit dit huwelijk:

1.      Mechtildis Beeck, ged. Swalmen 21-12-1741 (get. Wilhelmus Beeck en Catharina Tessers), verm. begr. ald. 25-12-1741 of 13-4-1743.

2.      Maria Beeck, ged. Swalmen 6-4-1743 (get. Wilhelmus Jansen en Hendrina Beeck).

3.      Mechtildis Beeck, ged. Swalmen 25-2-1744 (get. Silvester Pauwlissen en Catharina Janssen), verm. begr. ald. 11-3-1744.

4.      Mechtildis Beeck, ged. Swalmen 30-8-1745 (get. Cornelius Janssens en Judith Beeck).

Voor begraven van kinderen uit dit en eerder huwelijk zie Swalmen 25-12-1741, 13-4-1743, 11-3-1744, 23-10-1746.

 

20 juni 1740

BEESEL - Overdracht akkerland.

Ten overstaan van Fredrick Jacob Cox, licentiaat in de beide rechten en landscholtis van het ambt Montfort, Joannes Cruijsbergh en Willem Stevens, schepenen van Besel en Belfelt, verklaart Margretha Lamers, weduwe van Jan Hendricx, 'in de tegenwoordighe conjuncture van tijdt geensints in staeth te wesen om het noodigh onderhoudt te connen besorgen voor vier kleyne alnoch ongetoeighene kinderen' en dat zij derhalve genoodzaakt is om haar onroerende middelen aan te spreken. Daarom wil zij 3 vierdel plaats akkerland aan de Cruijsbergh gelegen tussen Gerit Janssen en Hendrick Lamers voor een bedrag van 11 pattacons 1 schelling overdragen aan haar neef Hendrick Lamers voornoemd. Omdat voor deze verkoop, waarvan de opbrengst zal worden besteed tot onderhoud en opvoeding van genoemde kinderen, de toestemming nodig is van het gerecht 'als oppermomboirs van alle weduwe ende weysen', verzoekt te weduwe om aanstelling van een toeziend voogd. Het gerecht, gelet de toestand van comparante en haar kinderen, benoemt de medeschepen Thomas Heijnen als toeziend voogd, waarna de overdracht plaats vindt.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 71vs-72vs.

 

22 juni 1740

SWALMEN - Begraven: kind van Joannes Bremmers [en Petronella Hoefnagels, beiden geh. ... vóór 22-9-1729].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 176.

 

24 juni 1740

SWALMEN - Begraven: Mechtildis Custers [ged. Swalmen 7-2-1718, dr. van Ludovicus Custers en wijlen Catharina Pijpers; echtg. van Joannes Clumpkens, geh. ... vóór 14-6-1738; hij hertr. Swalmen 8-11-1740 met Mechtildis Bloemaerts].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 176.

 

25 juni 1740

BEESEL - Overleden: Simon Peters, weduwnaar van Elizabetha Engels [overl. Beesel 25-3-1731].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 226.

 

9 juli 1740

SWALMEN - Begraven: Catharina Houben [mogelijk ged. Swalmen 3-10-1709 als dr. van Fredericus Houben en Sibilla van der Hardt].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 176.

 

11 juli 1740

SWALMEN - Begraven: Henricus Wuts [wed. van 1) Agnetis Gubbels, geh. ... vóór 18-5-1693, begr. Swalmen 21-9-1715; 2) Hendrina Louijs, geh. Swalmen 4-6-1716, begr. ald. 27-11-1733].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 176.

 

.. (tussen 11 en 18) juli 1740

SWALMEN - Begraven: Elisabeth Meuter [mogelijk ged. Swalmen 22-6-1674 als dr. van Arnoldus Meuters en Maria Cruijsberg; wed. van 1) Gisbertus Crijnen, geh. ... vóór 17-2-1697, begr. Swalmen 21-10-1705; 2) Cornelius Tessers, geh. Swalmen 24-6-1706, begr. ald. 12-12-1732]

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 176; datum valt tussen 11 en 18 juli, doch niet leesbaar op fotokopie.

 

18 juli 1740

SWALMEN - Begraven: Joannes Wijnandts.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 176.

 

26 juli 1740

SWALMEN - Begraven: Silvester Janssens [schaapherder op de Baxhof].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 176.

Voor zijn testament zie 15-6-1738.

 

28 juli 1740

BEESEL - Erfruil van akkerland tegen een paard.

Ten overstaan van Gerardt van den Broeck, voorzittend schepen bij afwezigheid van de landscholtis, Joannes Cruijsbergh en Daniel Mooren, medeschepenen van Besel, vindt een erfruil plaats tussen Hendrick Peters en Trincken Thijssen, echtelieden enerzijds, en de medeschepen Hendrick Ketelaers anderzijds.

Het echtpaar Peters draagt over twee percelen akkerland te Leuwen gelegen, te weten:

-   ongeveer 2 morgen 25 roede akkerland op het Meulenveldt gelegen tussen Hendrick Gerits en de erfgenamen van Michiel Dispa, belast met jaarlijks 1 hoen aan het huis Kessel;

-   en ongeveer 1 morgen 15 roede aldaar op het Reutien gelegen tussen Z.K.M. van Pruissen en Gerit Reijnders.

Schepen Hendrick Ketelaers draagt over een zwart paard ('eene swarte merie perdt mit eene witte colf voor het hoft, oudt vijf jaeren') en neemt de kosten van overdracht, lijcoop en armengeld voor zijn rekening.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 72vs-73.

 

8 augustus 1740

SWALMEN - Begraven: Joannes van Geraeij [gen Raeij?].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 176.

 

21 augustus 1740

BEESEL - Gehuwd: Antonius Smeets [ged. Swalmen 29-9-1695, overl. Beesel 17-11-1746, zn. van Petrus Smets en Armelindis Moren; wedn. van Joanna Janssen, geh. Beesel 24-11-1717, overl. ald. 8-6-1740] en Mechtildis Snijders [overl. Beesel 5-5-1759; zij hertr. Beesel 23-7-1747 met Petrus Bongers]. Getuigen: Hermannus Bongers en Petrus Heimes.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 188.

Uit dit huwelijk voor zover bekend geen kinderen.

 

28 augustus 1740

BELFELD - Overleden [in het kraambed]: Petronella Fabri [NIET alias Hermes], echtgenote van Henricus Claessen [geh. Belfeld 22-2-1740].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 187vs.

Vergelijk ook het overlijden van november 1757.

 

5 september 1740

BEESEL-LEEUWEN- Overdracht huis en hof te Leeuwen (Beeselseweg).

Ten overstaan van Fredrick Jacob Cox, licentiaat in de beide rechten en landscholtis van het ambt Montfort, Gerardt van den Broeck en Joes Cruijsbergh, schepenen van Besel, dragen:

-   Hendrick Peters gehuwd met Catharina Thijssen;

-   Thijs Hendricx gehuwd met Suffia Peters [sic; moet zijn: Lucia];

-   Joannes Engelen gehuwd met Thijske Leenen,

diverse goederen, te weten:

-   huis en hof te Leuwen onder Besel gelegen tussen Willem Stevens en aankoper;

-   en ongeveer 9 morgen akkerland, waarvan 3 morgen belast met een jaarlijkse rente van 5 gulden Roermonds aan de armen aldaar

voor een bedrag van 3 gouden pistolen over aan Peter Heggers.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 73-73vs.

 

7 september 1740

SWALMEN - Begraven: kind van Henricus Lutters [en Gertrudis Gubbels, beiden geh. Swalmen 9-5-1726].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 176.

 

8 september 1740

BEESEL - Overleden: Elizabetha Peters, weduwe van Everardus Gijsen [overl. Beesel 18-7-1735].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 226.

 

[x]8 september 1740

ASSELT - Begraven: Christina Hendricks [ged. Asselt 18-3-1668, dr. van Arnoldus Hendricks en Gudula Gielen; wed. van Henricus Pex, geh. Asselt 29-7-1700, begr. ald. 20-1-1719].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 116; eventueel eerste cijfer niet zichtbaar op fotokopie.

Voor haar testament zie 3-5-1740.

 

21 september 1740

BEESEL - Overleden: Berta Rutten, weduwe van Everardus Geulen [overl. Beesel 4-12-1723].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 226.

 

26 september 1740

BEESEL - Gehuwd: Petrus Peters [Pierre, alias Peter Peters in het Dorp] en Petronella Cruijsbergh [Petronelle Crusberg, ged. Beesel 1-7-1720, overl. ald. 4-5-1798 {in haar woning ‘pres de l’eglise’, aangifte door Jean van Besel, slager wonend naast de kerk, en Thomas Heuvelmans, landbouwer geb. te Breijel}, oud 77 jaar, dr. van wijlen Petrus Cruijsbergh en Catharina Nijssen]. Getuigen: Albertus Meuter en Lambertus Reijnders.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 188.

Uit dit huwelijk:

1.      Eva Peters (buitenechtelijk), ged. Beesel 3-3-1739 (get. Franciscus Nieuwmans en Ida Quijten voor Maria Quijten), jong overl.

2.      Eva Peters, ged. Beesel 16-2-1741 (get. Gerardus van den Broeck voor Jacobus Gerits en Catharina Nijssen).

3.      Elizabetha Peters, ged. Beesel 30-8-1742 (get. Petrus Trines voor Godefridus Peters en Catharina Cruijsbergh).

4.      Petrus Peters, ged. Beesel 9-2-1745 (get. Joannes Nieuwmans en Agnes Slousen voor Maria Peters), verm. jong overl.

5.      Maria Peters, ged. Beesel 1-7-1747 (get. Joannes Nieuwmans voor Wilhelmus Driessen en Catharina Nijssen).

6.      Joanna Peters, ged. Beesel 14-1-1749 (get. Arnoldus Nieuwmans en Maria Quijten), verm. jong overl.

7.      Anna Catharina Peters, ged. Beesel 24-9-1751 (get. Arnoldus Nieuwmans voor Hermannus Nieuwmans en Helena Elswijck). Tr. Beesel 15-11-1780 met Gerardus Neeten.

8.      Petrus Peters, ged. Beesel 2-10-1753 (get. Petrus Niemans en Helena Elswijk voor Catharina Erkens). Tr. Beesel 4-7-1776 met Joanna Heggers.

9.      Jacobus Peters, ged. Beesel 25-10-1755 (get. Petrus Nimans voor Petrus Peters en Joanna Niemans), overl. ald. mei 1776. Tr. Beesel 27-7-1775 met Gertrudis Luttels.

10.    Maria Elisabeta Peters, ged. Beesel 29-4-1759 (get. Godefridus Crusberg en Elisabet Nimans), overl. ald. 3-6-1832. Tr. Beesel 18-5-1786 met Wilhelmus Willemsen.

11.    Joanna Peters, ged. Beesel 7-9-1761 (get. J.A. Gielen en Cristina Hueskens), overl. ald. 5-2-1822. Tr. Beesel 3-5-1787 met Henricus Cilaers.

12.    Bartholomeus Peters, ged. Beesel 29-7-1763 (Bartholomeus Peters en Joanna Crusberg), ongeh. overl. ald. 16-10-1781.

Vgl. ook GHS Beesel, Reuver, archief dorpsbestuur Beesel, inv.nr. 24: 1752 (z.d.) "Peeter Peters den veldschut". Peter Peters en Petronella Cruijsbergh verpandden op 27-1-1766 hun huis te Beesel. De toevoeging 'in het Dorp' werd gebruikt op onderscheid te maken met Peter Peters 'aan de Beek' (geh. Beesel 19-4-1742 met Catharina Bongaerts) en Peter Peters 'aan den Reuver' (geh. ... vóór 1744 met Maria Joanna d'Artois).

 

[x]7 oktober 1740

ASSELT - Begraven: [mogelijk Cecilia] kind van Andreas van de Bosch [en Anna Houben, geh. ... vóór 7-4-1738].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 116; eventueel eerste cijfer dag onzichtbaar op fotokopie.

 

vóór 15 oktober 1740

Z.P. - Gehuwd: Wilhelmus Driessen en Theodora Leistjens [Leidtjens, Litgens, ged. Tegelen 4-2-1711, overl. Belfeld 24-6-1762, dr. van Jacobus Litgens en Elisabetha Cruijsberg; zij hertr. ... met Gerardus Hoeven].

Klappers DTB-registers St.-Martinusparochie Tegelen.

Uit dit huwelijk:

1.      Jacobus Driessen, ged. Tegelen 15-10-1740 (get. Andreas Driessen en Agatha Leidtgens; zn. van Wilhelmus x Theodora Leidtjens).

2.      Andreas Driessen, ged. Tegelen 28-7-1743 (get. Petrus Denissen en Thijsken Mulders; zn. van Wilhelmus x Theodora Leidtjens).

3.      Elisabeth Driessen, ged. Tegelen 26-9-1745 (get. Andreas Driessen en Anna Opheis; dr. van Wilhelmus x Theodora Leidtjens).

Voor relatie tot pand Cruijsberg te Beesel zie akte 10-11-1755.

 

17 oktober 1740

BELFELD - Overdracht huis Op de Berg nabij Schelkensbeek.

Ten overstaan van Fredrick Jacob Cox, licentiaat in de beide rechten en landscholtis van het ambt Montfort, Jan Gerets en Thomas Heijnen, schepenen van Besel en Belfelt, dragen Hendrick Jacobs en Catharina van Weijs, echtelieden, een huis met landerijen op de berg aan Scherkesbeek onder Belfelt gelegen naast de hof van aankopers aldaar, voor een bedrag van 50 pattacons 4 schelling 4 stuiver Roermonds over aan Wilhelmus Franssen en diens zwager Jacobus Quenoij [lees: Canoy], kosten van overdracht, lijcoop en armengeld ten laste van de aankopers.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 73vs-74vs.

 

18 oktober 1740

BELFELD - Gehuwd: Michael Rijvers [ged. Belfeld 8-2-1718, overl. ald. 19-3-1780, zn. van Tilmanus Rijvers en Catharina Jansen] en Joanna Hinsen [ged. Beesel 23-6-1716, overl. Belfeld 14-9-1787, dr. van Joannes Hinsen en Mechtildis Clerckx]. Getuigen: Wilhelmus Jansen en Maria Rijvers.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 134vs.

Uit dit huwelijk (voor begr. zie o.a. 4-12-1754 en 29-9-1759):

1.      Mechtildis Rijvers, ged. Belfeld 21-11-1741 (get. Petrus Josten namens Lambertus Croonenbroeck en Catharina Jansen; dr. van Michaelis x Joanna Hinsen), verm. jong overl.

2.      Gerardus Rijvers, ged. Belfeld 29-10-1744 (get. Conrardus Peters namens Angelus Linsen [sic] en Maria Rijvers; zn. van Michaelis x Joanna Hinsen). Tr. Kaldenkirchen? ... met Cornelia aen den Boom.

3.      Tilmanus Rijvers, ged. Belfeld 13-1-1747 (get. Joannes Jansen en Anna Steegen namens Margareta Clercks; zn. van Michaelis x Joanna Hinsen). Tr. 1) Tegelen 16-4-1782 met Catharina Jonckmans; 2) Tegelen 9-7-1798 met Catharina Keurstjens.

4.      Mechtildis Rijvers, ged. Belfeld 10-2-1749 (get. Conrardus Peters en Bertha Rijvers; dr. van Michaelis x Joanna Linssen!), verm. jong overl..

5.      Joannes Rijvers, geb. en ged. Belfeld 2-12-1751 (get. Gerardus Peeters en Margareta Cruijsbergen; zn. van Michaelis x Joanna Hinssen).

6.      Lambertus Rijvers, geb. en ged. Belfeld 8-9-1753 (get. Henricus Weemers en Anna Catharina Cronenbroek; zn. van Michaalis x Joanna Hinssen).

7.      Mechtildis Rijvers, ged. Belfeld 8-7-1756 (get. Petrus Meerts en Judith Willemsen; dr. van Michaelis x Joanna Henssen; let op: de verdere getuigen die onder deze akte staan horen bij een akte dd. 21-11-1755 onder aan folio 63vs). Tr. Belfeld 24-4-1785 met Matthias Custers.

8.      Petrus Rijvers, ged. .... Tr. 1) Belfeld 2-5-1786 met Petronella Stroucken, overl. ald. 14-3-1795; 2) Belfeld 11-8-1795 met Catharina Leenckens.

Michiel Rijvers en Johanna Hinsen verkochten op 10-4-1741 hun huis te Beesel aan Engel Hinsen.

 

18 oktober 1740

SWALMEN - Begraven: kind van Adolphus Blomaerts [en Cornelia Heuts, beiden geh. Swalmen 23-1-1737].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 176.

 

18 oktober 1740

ROERMOND - Gehuwd: Jacobus Snabels [Jacobus Everardus Schnabels, Snavels, ged. Roermond 31-7-1716, koopman en rentenier, overl. ald. 7-4-1796, zn. van Henricus Snabels en Elisabetha van Cruchten; zie 14-4-1788] en Anna Catharina Peeters [ged. Stevensweert 20-10-1716, overl. Roermond 8-6-1788, dr. van Wilhelmus Peters en Barbara Lucas] uit Stevensweert. Getuigen: Franciscus Snabels en Anna Catharina Snabels.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk:

1.      Henricus Snabels, ged. Roermond 29-7-1741 (get. Henricus Snabels en Barbara Lucas).

2.      Wilhelmus Mathias Snabels, ged. Roermond 7-4-1743 (get. Mathias Peters en Maria Elisabetha van Cruchten).

3.      Joannes Benedictus Snabels, ged. Roermond 9-12-1744 (get. Henricus Snabels en Gertrudis Thomassen geboren Van Cruchten).

4.      Wilhelmus Ludovicus Snabels, ged. Roermond 24-11-1747 (get. Ludovicus Jochams en Barbara Snabels).

5.      Henricus Antonius Snabels, ged. Roermond 17-1-1751 (get. Gerardus van Kessel en Margarita Peeters geboren Beenen).

6.      Ludovicus Snaebels, ged. Roermond 7-12-1753 (get. Gerardus van Kessel en Maria Elisabeth van Cruchten, wed. van Henricus Snabels).

7.      Wilhelmus Henricus Snabels, ged. Roermond 12-11-1755 (get. Wilhelmus van Cruchten en Henrina Vrijmoet alias Jochams).

Zij waren in 1781 eigenaren van een pand aan de Eiermarkt te Beesel, smabers-6/20. Snabels wordt 25-3-1769 genoemd als geërfde te Beesel.

 

20 oktober 1740

BEESEL - Scheiding en deling (extract)

Scheiding en deling van de goederen nagelaten door wijlen Peter Cruijsbergh, door zijn twee kinderen Catharina Cruijsbergh en Nelken Cruijsbergh.

1      een kapitaal van 567 gulden gevestigd op de gemeente;

2      ongeveer 1 morgen akkerland in het Rijkelsch velt gelegen tussen Nelis Cruijsbergh en het Weijclooster, met de korte zijden grenzend aan de Rijckelsen Kerckwegh en de armen aldaar;

3      het kampje groot 65 roede achter ..tuxken gelegen tussen Nelis Cruijsbergh en het openbare straatje, met de korte zijden grenzend aan de openbare weg en de pastorie, belast met jaarlijks 2 vat rogge erfpacht aan de school;

4      de helft van de Coolacker, groot 92 roede, met een korte zijde grenzend aan Jan van Dael;

5      de helft van het Fleuttershusken [vgl. 1629, z.d.], groot 93 roede, naast Francis Niemans gelegen;

6      de helft van 1 morgen te Offenbeek aan de Herbaen gelegen naast Gijs in de Middel;

7      de helft van het stuk land te Offenbeek aan de Dijkerwegh gelegen naast de erfgenamen Henrick Cruijsbergh;

8      1 vierdel morgen houtgewas in de Caefert gelegen;

9      ongeveer ½ morgen bemd in de Rijkelsche Bembden gelegen met een eikenboom aldaar;

10    het Maesken groot 22½ roede blijft onverdeeld;

11    het Schuttenkempken te Offenbeek blijft onverdeeld;

Omdat de Rijkelse bemd uit dit deel meer waard is dan de Rayer bemd uit het andere deel, moet dit deel 25 gulden Roermonds geven aan het andere deel. Aldus opgemaakt te Besel in aanwezigheid van beëdigde voogden en daartoe verzochte vrienden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 117vs-118, eenvoudig afschrift behorend bij akte d.d. 20-7-1744 (zie aldaar).

De goederen behorend tot het andere erfdeel worden in het extract niet (of slechts zijdelings) vermeld.

 

23 oktober 1740

SWALMEN - Gehuwd: Wilhelmus Slabbers en Maria Heijnen. Getuigen: Leonardus Tessers en Godefridus Crijnen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 74 (123 RAL).

 

25 oktober 1740

SWALMEN - Obligatie.

Johan Matthijs Daermans, scholtis, Gerit Emets en Hendrick Coenen, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, oorkonden dat de medeschepen Johan Baptista Fabritius, om te voldoen aan de dote van diens zoon Petrus Fabritius die in de orde van de Paters Jesuieten is getreden, krachtens octrooi van de Raad van Gelderland binnen Ruremonde d.d. 7-9-1740, een bedrag van 418 pattacons heeft opgenomen van Wilhelmus Zegers van Loon, waarvoor hij heeft overgedragen een som van 200 pattacons welke hem toekomen uit een grotere hoofdsom van 818 pattacons gevestigd op de gemeente Swalmen krachtens obligatie van 7 oktober 1673, welke obligatie wordt gehecht aan dit transfix.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 75; met afschrift van het octrooi d.d. 7-9-1740 naar aanleiding van een supplicatie door momboir Rinshoven.

 

26 oktober 1740

SWALMEN - Gehuwd door pater Van den Staeij 'minorita', met bisschoppelijke dispensatie in de kerkgeboden: Matthias Joosten en Sophia Delissen [ged. Swalmen 28-11-1710, begr. ald. 12-3-1741, dr. van Reijnerus Delissen en wijlen Catharina Pijpers]. Getuigen: eerwaarde heer Richters en Joannes Hooghmoet.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 74 (123) RAL.

Uit (en vóór) dit huwelijk:

1.      Catharina (buitenechtelijk), ged. Swalmen 10-1-1739 (get. Henricus Joosten en Petronella Janssen), verm. begr. ald. 1-2-1739.

 

29 oktober 1740

SWALMEN - Gehuwd op kasteel Hillenradt, met dispensatie wegens bloedverwantschap in de 4e graad equalis van de bisschop van ... en de aartsbisschop van Keulen en met toestemming van ... te Wijnegem d.d. 3-10-1740 en .. te Novesij d.d. 26-10-1740: heer Carolus Joannes Dominicus graaf van Houdion en de Waele, heer van Wijnegem, en vrouwe Maria Theresia markiezin van en tot Hoensbroeck. Getuigen: eerwaarde Petrus Henricus Bosman, kapelaan te Swalmen en Asselt, en heer Petrus Joannes de Co...ant, 'caeteriqus plurimi'.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 74-75 (123-124 RAL).

 

30 oktober 1740

SWALMEN - Begraven: kind van Godefridus Crijnen? [en Joanna op den Camp, beiden geh. Swalmen 25-11-1728].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 176.

 

1 november 1740

SWALMEN - Begraven: Elisabeth Buijs, weduwe [van Arnoldus Meuter, geh. ... vóór 24-5-1704, begr. Swalmen 29-11-1722].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 176vs.

 

5 november 1740

SWALMEN - Begraven: kind van Albertus Sillen [en Catharina van Oel, beiden geh. Swalmen 5-11-1732].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 176vs.

 

8 november 1740

SWALMEN-MIDDELHOVEN - Overdracht land.

Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, scholtis, Wijn Peggen en J.B. Fabritius, schepenen van de heerlijkheid Swalmen, draagt Cornelia Willems met toestemming van haar tante ('moeye') Mechel Sillen ½ morgen land onder Middelhoven gelegen met beide zijden tussen Paulus Gerits, belast met jaarlijks 5 kop koren aan de kapelanie en jaarlijks 3 schoven ('schobben') aan de kosterij aldaar, voor een bedrag van 9 pattacons over aan Sijbert Kuijven, kosten van overdracht, lijcoop en armengeld ten laste van de aankoper.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 166-167.

 

8 november 1740

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Clumpkens [Klumpkens, ged. Swalmen 31-1-1715, overl. ald. 31-3-1785, zn. van Theodorus Clumpkens en Sophia Doussens; wedn. van Mechtildis Custers, begr. Swalmen 24-6-1740] en Mechtildis Bloemaerts [Metjen Bloemaers, Bloemers, Blomaerts, Blomarts, ged. Swalmen 18-7-1715, overl. ald. 20-3-1783, dr. van Nicolaus Bloemaerts en Theodora Ceuven]. Getuigen: Joannes Hooghstraeten en Godefridus Crijnen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 75 (124 RAL).

Uit dit huwelijk:

1.      Adolphus Clumpkens, ged. Swalmen 11-12-1741 (get. Niclaes Blomaerts en Theodora Clumpkens), verm. jong overl.

2.      Gertrudis Clumpkens, ged. Swalmen 6-6-1743 (get. Stephanus Bloemaerts en Helena Dousents). Tr. 1) Swalmen 30-10-1766 met Gerardus Willems; 2) Swalmen 3-6-1781 met Joannes Schreurs.

3.      Bartholomaeus Clumpkens, ged. Swalmen 12-4-1745 (get. Martinus Dousents en Dorothea Cueven). Tr. 1) Swalmen 22-2-1767 met Gertrudis van Vlodrop, overl. ald. 5-2-1779; 2) Swalmen 29-4-1779 met Helena Gubbels.

4.      Adolphus Clumpkens, ged. Swalmen 1-10-1746 (get. Adolphus Bloemaerts en Petronella Clumpkens).

5.      Mechtildis Klumpkens, ged. Swalmen 13-6-1748 (get. Joannes Cueven en Catharina Stockmans), woont 1785 en 1787 te Mulbracht.

6.      Joannes Klumpkens, ged. Swalmen 31-8-1751 (get. Christianus Dousen en Maria Schonhoven).

7.      Jacobus Klumpkens, ged. Swalmen 25-7-1752 (get. Sijbertus Keuven en Agneta Hoecks). Tr. Swalmen 9-1-1774 met Cornelia Denier.

8.      Tilmanus Clumpkens, ged. Swalmen 8-7-1754 (get. Joannes Mevissen en Johanna Ceuven).

9.      Margarita Clumpkens, ged. Swalmen 8-10-1757 (get. Hubertus Schrijnewerckers en Maria Cuijfen vervangen door Margarita Cuijfen). Tr. Swalmen 28-4-1776 met Everardus Janissen.

 

10 november 1740

SWALMEN - Begraven: Agnes Custers.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 176vs.

 

21 november 1740

BEESEL - Gedoopt: Everardus, buitenechtelijke zoon van Helena Langerbeens ("procreatus ex fornicatione simplici"). Getuigen: Albertus Meuter voor Joannes Geulen en Margareta Gijsen.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 62.

Vader niet genoemd (vgl. echter naamgeving onder 4-12-1723 en 7-3-1744). Tr. verm. Beesel 7-5-1767 (als Evert Guele) met Getrudis Jansen. De moeder tr. mogelijk Beesel 19-4-1747 met Henricus Croonen.

 

6 december 1740

tot Asselt in den laetgerichte

ASSELT - Overdracht landerijen.

Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, allodiaal‑ en laatscholtis, Gerit Emets en Hendrick Coenen, allodiaal schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, Geurt Spee en Godefridus Crijnen, schepenen van de laatbank te Asselt, draagt Petrus Luijtgens, kerkmeester van de stad Ruremonde, als gevolmachtigde van de provisoren en executeurs van de fundatie van wijlen Leonard Quijten, in leven regent van de pedagogie De Lelie binen Loven [Leuven], ingevolg akte van commissie d.d. 23 oktober 1740, alle allodiale en keurmedige goederen en landerijen onder Asselt gelegen en competerend aan voornoemde fundatie, te weten:

-   2½ morgen aan de Boeckes Stap gelegen tussen de pastorie en Peter van Baexen, laat‑ en keurmedig aan het adellijk huis Hillenraedt en dientengevolge onderworpen aan de 12e penning, waarover zal worden onderhandeld met de Heer en waarvan een kwitantie zal worden overlegd;

-   en 11 morgen akkerland tussen de pastorie en Peter van Baexen gelegen, met de korte zijden grenzend aan de Asselderstraete en de ontvanger Poell,

voor een bedrag van 500 pattacons, te betalen binnen een maand, over aan Dirck van Baexen, meerderjarige zoon van Anneken Aquarius, weduwe van wijlen Peter van Baexen, kosten van overdracht, lijcoop en armengeld ten laste van de aankoper.

De aankoper mag in plaats van betaling van de koopsom ook twee obligaties aflossen, te weten:

-   300 pattacons ten behoeve van de weduwe Chanoin;

-   en 200 pattacons ten behoeve van de paters van de Sociëteit Jesus binnen de stad Ruremonde,

van welke aflossingen de aankoper in dat geval eveneens binnen een maand de akten van aflossing en decharge moet overleggen.

Omdat de landerijen verder nog zijn belast met 200 pattacons ten profijte van de erfgenamen van wijlen de raadsverwant P.J. Jansens, is afgesproken dat de provisoren en executeurs deze last ook binnen een maand zullen aflossen en hiervan zullen doen blijken met een akte van decharge.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 167-170.

 

7 december 1740

SWALMEN - Begraven: Aleidis [Aleidis Jansen], weduwe van Lambertus Willems [geh. Swalmen 29-5-1706].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 176vs.

 

17 december 1740

BELFELD - Overleden: Margarita Wolfers [verm. dr. van Petrus Wolffers en Anna Staecks], wed. van Godefridus Jansen 'piae memoriae' [geh. Belfeld 9-10-1692, overl. ald. 7-5-1728].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 187vs.

 

21 december 1740

SWALMEN - Begraven: Gerardus van Swolgen [verm. alias Speijcken, echtg. van Gertrudis Clumpkens, geh. Asselt 1-9-1732, begr. ald. 24-1-1748].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 176vs.

 

22 december 1740

Z.P. - Waarschijnlijk hoogste stand hoog water in Beesel. De Maas bereikt een hoge waterstand die slechts 4 duim lager was dan in 1643.

Maasgouw 1879, blz. 35-36; zie ook: Maas- en Swalmdal 4 (1984), blz. 19-25 en 23-2-1741.

 

27 december 1740

BEESEL - Overleden: Anna Cremers, echtgenote van Wilhelmus Laeren [geh. Beesel 14-5-1734, overl. ald. 6-12-1746].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 226.

Dag slecht leesbaar en onder voorbehoud.

 

30 december 1740

BEESEL - Overleden: Agnes Winckens, echtgenote van Godefridus Smeets [geh. Kessel 17-4-1720; hij hertr. mogelijk Beesel 1-5-1743 met Maria Anna Bergh of Beeck].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 226.

 

31 december 1740

SWALMEN - Begraven: kind van Joannes Spee [en Maria Heuskens, beiden geh. Swalmen 27-7-1721].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 176vs.

 

 

 

1741

3 januari 1741

BELFELD - Verkoop akkerland.

Geret Heijnen en Peternel Ponten, echtelieden, kopen ongeveer 2½ morgen akkerland onder de klokkenslag van Belfelt in de Nieuwe Erff gelegen tussen Willem Josten en Jan Gerets, met de korte zijden grenzend aan de Leijgraeff en de openbare weg, belast met 1 pint olie aan de kerk van Belfelt, voor een bedrag van 100 rijksdaalder en 1 malder koren van hun schoonzoon Peter Janssen en Gebel Heijnen, echtelieden, lijcoop en armengeld ten laste van de aankopers.

-       Met kwistantie d.d. 4 januari 1741 door Peter Janssen en Gebel Heijnen, dat de verkopers de koopsom hebben ontvangen van hun vader Geret Heijnen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 75vs-76.

Voor gerechtelijke overdracht zie 6-2-1741.

 

10 januari 1741

BELFELD - Overleden: Catharina Willems [wed. van 1) Petrus Arets, geh. Belfeld 19-6-1698, overl. ald. 9-11-1710, 2) Henricus Freeden, geh. Belfeld 27-1-1711, overl. ald. 14-8-1715], weduwe van Henricus Tijssen [geh. Belfeld 13-5-1716, overl. ald. 20-1-1733] 'piae memoriae'.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 188.

 

13 januari 1741

SWALMEN - Begraven: Maes Beeck [Damasus, Thomas, ged. Swalmen 25-1-1707, zn. van Petrus Beeck en Catharina Janissen; echtg. van Sibilla Evers, geh. Swalmen 26-4-1731, begr. ald. 20-2-1766].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 176vs.

 

13 januari 1741

SWALMEN - Begraven: kind van Joannes Willems [en mogelijk 1) Maria Slabbers, beiden geh. Swalmen 6-10-1729; 2) Maria Sillen, geh. Swalmen 26-11-1732].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 176vs.

 

22 januari 1741

BEESEL - Gehuwd: Gerardus Crous [verm. ged. Leuth 10-7-1718, pottenbakker, overl. ... vóór mei 1771, zn. van Georgius Crouss en Catharina Creemers; ouders gehuwd Leuth 8-6-1718] en Catharina Snoeck [ged. Beesel 28-6-1717, overl. ald. mei 1771, dr. van Joannes Snoeck en Ida Sloesen]. Getuigen: Albertus Meuter en Joannes Beurskens.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 189.

Uit dit huwelijk:

1.      Catharina Crous, ged. Beesel 28-6-1742 (get. Mathias Gerits voor Georgius Crous en Mechtildis Slousen namens Maria Slousen).

2.      Joannes Kroes, ged. Belfeld 22-7-1743 (get. Matthaeus Mengels en Matthiola Booten namens Joanna Snoecks; zn. van Gerardus x Catharina Snoecks), jong overl.

3.      Henricus Kroes, ged. Belfeld 29-11-1746 (get. Gerardus ...sner en Gertrudis Snoecks; zn. van Gerardus x Catharina Snoecks).

4.      Joannes Crous, geb. en ged. Belfeld 28-4-1750 (get. Petrus Broecks en Helena Geridts; zn. van Gerardus x Catharina Snoeck). Tr. 1) Beesel 13-5-1773 met Anna Claessen; 2) Venlo 27-8-1799 met Margaretha de Loij.

5.      Franciscus Krous, geb. en ged. Belfeld 18-5-1753 (get. Petrus Heijnen en Matthia Bouten; zn. van Gerardus x Catharina Snoek), leeft 22-6-1774.

 

24 januari 1741

BELFELD - Gehuwd: Nicolaus Peters [overl. Belfeld 24-7-1745 als echtg. van Petronella Knippenberg; wedn. van Catharina Kessels, overl. Belfeld 19-4-1740] en Maria Knippen [mogelijk dezelfde als Petronella Knippenberg]. Getuigen: Henricus Classen en Girtrudis Peters.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 135.

 

24 januari 1741

SWALMEN - Overdracht land.

Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, scholtis, Wijn Peggen en J.B. Fabritius, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, draagt Godefridus Crijnen, als gevolmachtigde van Willem Heijnen en Cornelia Willems d.d. 18 december 1740, 1 morgen bouwland aan de Crop te Swalmen gelegen tussen de kapelanie en Gerardus Dircks, belast met ieder derde jaar 4 schoven ('schobben') aan de kosterij, voor een bedrag van 15 pattacons over aan de echtelieden Matthijs op den Camp en Helena Hendricx, kosten van armengeld ten laste van de aankopers, overdracht en lijcop ieder voor de helft.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 170-171.

 

29 januari 1741

SWALMEN - Begraven: kind van Joannes Willems 'ex Boucholt' [en verm. Maria Slabbers, beiden geh. Swalmen 6-10-1729].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 176vs.

 

30 januari 1741

SWALMEN - Begraven: [Petronilla Linden, ged. Swalmen 10-2-1739] kind van Wilhelmus Linden [en Maria Willems, beiden geh. Asselt 27-6-1737].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 176vs.

 

.. januari 1741

ASSELT - Begraven: kind van Theodorus Maesen [en Joanna Slabbers, beiden geh. Asselt 3-5-1730].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 116; dag slecht leesbaar op fotokopie, mogelijk 10 of 16.

 

vóór 1 februari 1741

Z.P. - Gehuwd: Henricus Janssen [overl. Beesel 27-10-1754] en Elizabetha Arets [Aerts].

Uit dit huwelijk:

1.      Theodorus Janssen, ged. Beesel 3-1-1742 (get. Godefridus Cruijsbergh voor pater ("patre") Joannes Cruijsbergh en Ida Quijten), mogelijk ongeh. overl. Swalmen 4-4-1780. Van hem een buitenechtelijke dochter Hendrina, ged. Beesel 25-8-1760.

2.      Joannes Petrus Janssen, ged. Beesel 25-4-1745 (get. Joannes Arnoldus Geelen en Anna Margareta Cochs).

Hendrick Janssen en Elisabeth Arets kochten op 1-2-1741 een huis aan de Stap. Zij verpandden dit huis op 3-2-1744. Op 27-10-1747 kochten zij het huis Cruysberg.

 

1 februari 1741

BEESEL / ROERMOND ‑ Verkoop huis en hof aan de Stap.

Aret van Borren en Catharina Gijllen verkopen

-   huis, hof, boomgaard aan de Stap gelegen bij de kapelanie inclusief landerijen, te weten ongeveer 7½ morgen bouwland 'behalven den hoff ende bongaert' als volgt:

-   2 morgen gelegen aan de hof, te weten het pad tussen Joannes Cruijsbergh en Hendrick Trines;

-   1 morgen gelegen tussen Gerard van den Broeck en mevrouw Feijtten, met de korte zijden grenzend aan de Maas en aan Lambert Lamers;

-   1½ morgen gelegen aan de Solbergh;

-   1 morgen met houtgewas op de Wilden Kamp gelegen naast Korst Vosbeck, met de korte zijden grenzend aan de heide en het Scholvelt;

-   ½ morgen land boven aan het Seijckstraet;

-   1½ morgen in de Heijkamp;

-   1 vierdel aan Kluttenswegh;

-   1 vierdel houtgewas aan de Eiffelt;

-   en 1 morgen achter het huis van Nilsen [verm. Cornelis Cruijsbergh] gelegen tussen Nilles Cruijsbergh en Peter Trijnes, met de korte zijden grenzend aan de openbare weg en aan Lambert Lambers,

voor een bedrag van 200 pattacons aan Hendricus Janssen en Elisabeth Arets. De betaling zal plaatsvinden verdeeld over 4 jaar, terwijl 100 gulden gevestigd blijft op het onderpand.

De goederen zijn belast met 2 vat koren kluppelmaat aan de kerk van Besel waarvan de verkoper toekomt 1 schelling. Van de 2 [sic; klopt niet met eerdergenoemde maat] morgen in het Maesvelt moet van iedere morgen jaarlijks 3 kop koren en 3 kop haver worden afgedragen en 1 hoen of 1 blamuser.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 100-101, met eenvoudige handmerken van Aret van Borren en Anna Catharina Gelen in afschrift.

Voor volmacht tot overdracht zie 31-2-1743. Voor overdracht zie 6-5-1743.

 

2 februari 1741

ROERMOND - Gehuwd door pater Wilhelmus Grouwels, minderbroeder: Joannes Crebber [Joannes Robertus, ged. Roermond 12-3-1719, zn. van Joannes Crebber en Catharina Coppeineur] en Anna Margaretha Lemmens [ged. Roermond 1-4-1717, dr. van Joannes Lemmens en Anna Elisabeth Kijls]. Getuigen: Godefridus Lemmens en Catharina Agnetis Crebber.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk (op basis van Gendalim 5):

1.      Anna Elisabetha Crebber, ged. Roermond 21-3-1741 (get. Godefridus Lemmens en Maria Catharina Scherders).

2.      Franciscus Antonius Crebber, ged. Roermond 18-12-1742 (get. Joannes Cornelius van Droegenbroeck en Sibilla van der Coolen).

3.      Catharina Barbara Crebbers, ged. Roermond 4-12-1745 (get. Leonardus Crebbers en Catharina Elisabeth van Drogenbroeck).

4.      Henricus Theodorus Crebber, ged. Roermond 2-1-1747 (get. Leonardus Crebber en Anna van Nahmen, weduwe Leninengh).

5.      Maria Agnes Joseph Crebber, ged. Roermond 7-3-1749 (get. Wilhelmus Josephus Luytgens en Maria Agnes St.-Remy geboren Kronenbroek).

6.      Christina Barbara Crebber, ged. Roermond 3-12-1750 (get. Joannes Christophorus Carolus Schirndingh en Agnes Tricot / geb. Scheffers / J.M. Schreurs).

7.      Maria Francisca Crebber, ged. Roermond 4-10-1752 (get. Antonius Thomassen, J.U.L., en Barbara Caecilia van den Broek).

8.      Catharina Josepha Crebber, ged. Roermond 31-1-1757 (get. Joannes Baptista Haex, secretaris te Maasniel, en Catharina Josepha Joris).

9.      Maria Theresia Crebbers, ged. Roermond 18-11-1759 (get. Joannes Albertus Hooffs en Joanna Margaretha Theresia Puthelingh).

 

3 februari 1741

BEESEL - Overleden: Catharina Trines [verm. dr. van Henricus Trines en Agnes Cruijsberg], echtgenote van Antonius Nieten [geh. ... vóór 16-9-1708, overl. Beesel 10-2-1747].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 226.

 

6 februari 1741

binnen Besel

BEESEL - Overdracht obligatie ten laste van het kerspel Beesel.

Ten overstaan van Fredrick Jacob Cox, licentiaat in de beide rechten en landscholtis van het ambt Montfort, Hendrick Ketelaers en Joes Cruijsbergh, schepenen van Besel, dragen

-   vrouwe Maagdelena Conincks weduwe van majoor De Haen, bijgestaan door Godefridt d'Haen;

-   de schepen en oud-borgemeester Junckers en vrouwe Dorethea d'Haen, echtelieden;

-   en Godefridt d'Haen voornoemd,

een obligatie d.d. 16 december 1684 groot 500 pattacons ten laste van het kerspel Besel, voor een gelijke som van 500 pattacons over aan Andries Knippenbergh en Catharina Schoenmaeckers, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 74vs-75.

Voor overdracht van deze obligatie zie 14-6-1745.

 

6 februari 1741

BELFELD - Overdracht akkerland.

Ten overstaan van Fredrick Jacob Cox, licentiaat in de beide rechten en landscholtis van het ambt Montfort, Hendrick Ketelaers en Joannes Cruijsbergh, schepenen van Besel, dragen Peter Janssen en Gebel Heijnen, echtelieden, ongeveer 2 morgen 1 vierdel akkerland onder de klokkenslag van Belfelt in de Nieuw Erff gelegen tussen Willem Josten en Jan Gerets, met de korte zijden grenzend aan de Leijgraeff en de openbare weg, belast met jaarlijkse schat en 1 pint olie aan de kerk van Belfelt, voor een bedrag van 100 rijksdaalder en 1 malder koren over aan Geret Heijnen en Peternel Ponten, ook echtelieden, lijcoop, armengeld en kosten van overdracht ten laste van de aankopers, alles nader vermeld in de koopakte van 3 januari 1741 [zie aldaar]. Thomas Heijnen wordt namens zijn ouders Geret Heijnen en Peternel Ponten in de goederen geërfd en gegoed.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 75-75vs.

 

[x]6 februari 1741

ASSELT - Begraven: kind van Joannes Willems [en verm. Aldegondis Pex, beiden geh. Asselt 3-5-1730].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 116; eventueel eerste cijfer dag onzichtbaar op fotokopie.

 

7 februari 1741

SWALMEN - Rekeningen voogdij.

Rekeningen van Johannes Hooghstraeten als voogd voor de kinderen van wijlen Robertus Obers over de jaren 1736-1738.

Inkomsten o.a. verkoop van vruchten, huishuur, verpachting van landerijen (Gerit Speijcken, Peter Naus, Willem Willems, Claes Sillen 1738).

Uitgaven o.a. schattingen, arbeidsloon, afdragingen aan Hillenraedt; bouwkosten (strodekker, 'voor t'afhouwen van oplangen ende op t'huijs gemaeckt', 'voor latten op het huijs' 1738)

Tevens in dit dossier: Extract uit de rekening door wijlen Willem Smeets als gewezen voogd van de kinderen van ook wijlen Robert Obers.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt (01.010), magazijnlijst nr. 87.

 

8 februari 1741

OOL - Schaderapport.

Schepenen en secretris van Swalmen en Asselt attesteren inzake de schade te Ool ontstaan door de overstroming van de Maas, met een geschatte schade van 5.000 pattacons. Zij hebben o.a. geconstateerd "dat de kelders ingevallen, het voer der beesten geheel in mist verandert, ongedorssene vruchten soodanigh bedorven dat quaelijck tot voer der beesten can worden geemployeert". De niet opgegeven schade van particulieren wordt geschat op 1.500 pattacons. Sinds 1722 heeft het Bath bij Ool langs de Maas ongeveer 5.000 pattacons gekost. Oorkonders zijn van mening dat deze waterkering "onderwaerts tot conserveringe van de contingue landerijen ons oordeels soude moeten worden vergroot, welke vergrootinge dan oock wel sesthienhondert pattacons sal vereijschen".

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 265. Twee exemplaren, waarvan een in concept met iets afwijkende tekst.

 

16 februari 1741

SWALMEN EN ASSELT - Schaderapport.

Op verzoek van de geëerfden en regeerders van Swalmen en Asselt vervoegen zich de schepenen van de heerlijkheid Cruchten op 16 februari 1741 in Swalmen en Asselt om de door de overstromingen van de Maas en de Swalm geleden schade te bekijken en op te nemen. Hierbij constateren zij:

-   "Ten eersten den schaede tot Middelhoven alwaer vijf huijsen geruineert ende ten deele ingeslaegen, het landt ongevher viertigh morgen het Haastert genoemt uyt gespuylt, overdreven mit sandt en steenen, en vervolgens niet ackerbaer.

-   Ten tweeden gesien den schaede tot Wyler, alwaer negen huysen beschaedight, de vruchten in de schuyre ondergelopen, de fouragerie en brandt teenemael geruineert.

-   Ten 3den het adelijck huys Baexhoeve onder Swalmen gelegen, sustineert men wel voor honderdt vijftigh pattacons schaede geleden te hebben.

-   4to Het velt den Weert tusschen de Maes ende de Swalm gelegen groot ontrent hondert morgen, soodanigh de velden bedorven dat in eenige jaeren niet sal syn ackerbaer.

-   5to Den Aenwasch en Bieswert, en daer neffens gelegene weyden voor een groot deel afgedreven ende de meereste met sandt en steenen overdeckt.

-   6to gesien voorders het velt genoemt de Swaere Ohe groot vijftigh morgen. Insgelijcks totaliter bedorven met sandt en steenen overloopen, sonder te connen bemercken dat het is ackerlandt, vervolgens niet noch ten eersten ackerbaer.

-   7mo Gesien het velt de Lichte Ohe groot ongevheer twee hondert morgens, teenemael geruineert als vooren.

-   8vo tot Asselt gesien veele huijsen ontrent de kercke ten deele wegh gespoelt ende geruineert.

-   9no de parochiaele Kercke tot Asselt is geïnundeert geweest, waerdoor de fondamenten van de kercke muijre syn gesoncken ende de graeven ingevallen, waerdoor men met reden vreest dat de selve soude connen om verre vallen.

-   xme het velt het Gewit genoemt groot 160 morgen is gelijck de voorige geheel overdeckt met sandt en steenen ende niet ackerbaer.

-   11me de weijde ende hoijbaenden tot Asselt ontrent 100 morgen groot voor een groot deel door de Maese afgespoelt, de meereste met sandt overdeckt.

-   12do den Hof Beekerhof geïnundeerd geweest sijnde, volgens verclaeren van den pachter is bedorven in de schuyre sestigh malder vruchten.

Aldus verclaeren wij warachtigh alles te sijn het geene hier boven is geparticuleert (gespecificeerd) ende dit onder onse eede in aanvanck onser officie gedaen tot Swalmen op dato als boven."

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 264.

Zie ook W. Luys. In: De Zeumer, Jrg 11 (1993) nr. 1. (met iets afwijkende tekst; mogelijk andere bron of schrijffouten).

 

21 februari 1741

SWALMEN - Schenking onder levenden in ruil voor levensonderhoud.

Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, scholtis, Gerit Emets en Hendrick Coenen, schepenen van Swalmen en Asselt, verklaart Cun Fredricx, weduwe van Gerit Denier, bijgestaan door de medeschepen Johan Baptista Fabritius als haar daartoe gekozen voogd, 'gesondt ende wel te passe ter steghen ende straete gaende', dat zij, 'gecommen sijnde tot haere jaeren, niet meer bequaem wesende om den cost te winnen', bij wijze van schenking onder levenden ingevolg landrecht pag. 170, al haar roerende goederen en hetgeen haar nog mocht aansterven, alsmede het vruchtgebruik van 2½ morgen land te Asselt gelegen, heeft overgedragen aan haar dochter Maria Denier gehuwd met Nijs Custers, in ruil voor levenslang onderhoud in kost en drank, kleding in wollen en linnen goed.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 171-172.

 

23 februari 1741

BEESEL - Herstel kapelanie Beesel.

Ongedateerd verzoekschrift van Joannes Quijten, kapelaan te Besel, voor een bijdrage tot herstel van de kapelanie aldaar:

"Geeft mit veele achtinge te kennen den ondergeschreve cappellaen deser gemeinte, hoe dat bij het groot water van den 22 Xbris lestleden, desselfs cappellaens huijs is ingestort, soo als oogensienelijck kan woorden gesien ende den verthoonder niet gehouden is in staet te stellen, dan dese gemeente, sijnde oock de incomsten der selve cappellanie van eene kleine incomste soo als een jegelijck bekent.

Versoeckt der halven seer oodtmodelijck ten eijnden het voorschreven huijs wederom magh woorden herstelt in pristinum statum, ofte aen den suppliant geaccordert eene aequitabile somme, tot het herstelle van het meer gemelte huijs".

Met aantekening d.d. 23 februari 1741 dat een bedrag van 100 gulden hollands is toegekend.

Met kwitantie van de aanvrager d.d. 3 juli 1741 dat hij dit bedrag heeft ontvangen van schatbeurder Dierck Eengels.

Met aantekening d.d. 24 juli 1741 dat dit bedrag door geërfden en regeerders is vergoed.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 328 (bijlagen rekeningen).

 

26 februari 1741

SWALMEN - Begraven: kind van Daniel Mooren [en Cornelia Nijssen, beiden geh. Beesel 28-10-1721].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 176vs.

 

3 maart 1741

BEESEL - Overleden: Berta Nijssen [verm. dr. van Jacobus Nijssen en Elisabetha Gerits], echtgenote van Hubertus Quijten [geh. ... vóór 21-8-1715, overl. Beesel 6-7-1764].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 226.

 

3 maart 1741

SWALMEN - Begraven: kind van Henricus Beeck [en Catharina van Auwel, beiden geh. Swalmen 4-10-1724].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 176vs.

 

4 maart 1741

BEESEL - Overleden: Maria Crompvoets [ged. Swalmen 27-2-1688, dr. van Wilhelmus Crompvoets en Elisabeth Ramakers, beiden overl.; wed. van Joannes Wijnands, geh. Asselt 12-2-1711, begr. ald. 25-3-1729], echtgenote van Petrus Peters [geh. Asselt 24-11-1729].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 226.

 

11 maart 1741

BEESEL - Overleden: Mathias Hendrix, echtgenoot van Lucia Peters [geh. ... vóór 18-9-1716, overl. Beesel 28-11-1748].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 226.

 

12 maart 1741

SWALMEN - Begraven: Sophia Delissen [ged. Swalmen 28-11-1710, dr. van Reinerus Delissen en wijlen Catharina Pijpers], echtgenote van Matthias Joosten [geh. Swalmen 26-10-1740].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 176vs.

 

13 maart 1741

BEESEL - Het huis van Geurt Engelen brandt af.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 329; verzoekschrift d.d. 20-10-1741 om vrijstelling van schattingen; zie ook 26-6-1742.

 

17 maart 1741

TEGELEN - Overleden: Henrina Veslo.

DTB-registers St.-Martinusparochie Tegelen, fol. 73.

 

17 maart 1741

ROERMOND - Overleden: Eerwaarde Arnoldus de Haen [ged. Roermond 22-2-1689, zn. van Henricus Antonius de Haen en Gertrudis Dorothea Dulcken], kanunnik van de kathedraal te Roermond, overleden in het huis van zijn broer, begraven 19 maart in de kathedraal in het H. Sacramentskoor.

RHCL Maastricht, Handschriften 195/25: Gen. De Haen te Roermond.

 

22 maart 1741

geteeckent tot Bracht

BEESEL - Verkoop huis te Beesel.

-   Hendrick Huben en Catharina Bongaerts, echtelieden;

-   Joannes Bongaerts, meerderjarig en ongehuwd;

-   en Johannes Konen en Anna Bongaerts, echtelieden,

verkopen huis en hof met ongeveer 11 morgen land, houtgewas en bemd onder het district van Besel gelegen, belast met jaarlijks 5½ vat rogge aan de kerk te Besel, voor een bedrag van 63 pattacons en een koe aan Hendrick Claessen. De aankoper heeft reeds 3 pattacons voldaan en zal met ingang van dit jaar drie achtereenvolgende jaren met kerstmis ('kerssemis') telkens 20 pattacons betalen. De verkopes machtigen toonder tot de gerechtelijke overdracht.

Getuigen: Manes Houser en Thunis Houben.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 81-81vs. Met handmerken en ondertekend door verkopers en getuigen.

Voor gerechtelijke overdracht zie 24-4-1741.

 

vóór 27 maart 1741

Z.P. - Gehuwd: Gerardus Teelen [Theelen, Thielen, ged. Swalmen 28-1-1707, overl. ald. 27-1-1775, zn. van Wilhelmus Thelen en Getrudis Daemen] en Cornelia Janssen [Janssens, overl. Swalmen 18-11-1784].

Uit dit huwelijk:

1.      Gertrudis Theelen. Tr. 1) Swalmen 15-6-1759 met Joannes Daemen Crompvoets, overl. ald. 25-8-1779; 2) Swalmen 29-9-1787 met Gerardus Kauffen.

2.      Anna Theelen. Tr. Swalmen 10-11-1772 met Adolphus Bloemaerts.

3.      Wilhelmus Teelen, ged. Swalmen 27-3-1741 (get. Joannes Daemen en Maria Daemen).

4.      Eleonora Thielen, ged. Swalmen 24-3-1743 (get. Joannes Janssen en Maria Heimes).

5.      Cornelia Teelen, ged. Swalmen 4-4-1745 (get. Joannes Heijnen en Catharina Janssens). Tr. 1) Swalmen 7-5-1767 met Joannes Gubbels, overl. ald. 12-9-1795; 2) Swalmen 28-7-1796 met Joannes Stevens.

Voor begraven van een kind zie Swalmen 9-6-1743. Gerit Theelen en Cornelia Jansen verpandden op 28-11-1758 landerijen te Swalmen. Gerit Theelen en Neulken Jansen verpandden op 2-7-1771 een huis in het dorp gelegen. Gerit Theelen was in 1774 eigenaar van een huis in de St.-Janstraat (Keutelstraatje) gelegen (smabers-XI/293).

 

29 maart 1741

BEESEL - Overleden: Joannes Nellen [mogelijk alias Gisberts], echtgenoot van Godefrida Hermens [mogelijk alias Hendrix, geh. ... vóór 12-7-1727].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 226.

 

vóór 31 maart 1741

Z.P. - Gehuwd: Joannes Peters [Peeters, overl. Swalmen 5-1-1783] en Elisabetha Haewinckel [Hawinckels, Hawinkels, ged. Beesel 8-3-1715, dr. van Matthias Hawinckel en Margaretha Tessers; vgl. 21-5-1737].

Uit dit huwelijk:

1.      Gertrudis Peters, ged. Swalmen 31-3-1741 (get. Henricus Haewinckel en Margaretha Tessers). Tr. 1) Swalmen 28-4-1768 met Petrus Kessels, overl. ald. 20-3-1772; 2) Swalmen 13-10-1773 met Joannes Hendrix; 3) Swalmen 8-11-1781 met Josephus Joosten.

2.      Matthias Peters, ged. Swalmen 5-10-1742 (get. Lambertus Peters vervangen door Joannes Geelen en Maria Tessers). Tr. 1) … met Catharina Peters; 2) Maasniel 17-1-1805 met Maria Thijssen.

3.      Margaretha Peters, ged. Swalmen 13-10-1744 (get. Henricus Hawinckel en Elisabetha Sours), verm. jong overl.

4.      Lambertus Peters, ged. Swalmen 23-12-1745 (get. Joannes Bongaerts en Cornelia Beurskens). Tr. Swalmen 1-5-1774 met Wilhelmina Maessen.

5.      Henricus Peeters, ged. Swalmen 19-3-1749 (get. Bernardus Verheggen en Catharina Bongaerts), bij de volkstelling 1796 inwonend bij zijn moeder.

6.      Margarita Peeters, ged. Swalmen 26-11-1751 (get. Godefridus Bongaerts en Jacomina Cuijpers). Tr. 1) Swalmen 3-2-1780 met Gerardus Custers, overl. Asselt 22-3-1795; 2) Swalmen 6-1-1796 met Godefridus Mooren.

7.      Maria Peters, ged. Swalmen 2-2-1754 (get. Petrus Umpelmans en Joanna Slabbers).

8.      Elisabetha Peters, ged. Swalmen 21-1-1756 (get. Petrus Bongaers en Catharina Thessers), overl. ald. 23-2-1830. Tr. Swalmen 18-4-1782 met Paulus Maessen.

9.      Sybilla Peeters, ged. Swalmen 15-2-1758 (get. Lambertus Denier en Anna Custers), bij de volkstelling 1796 inwonend bij haar moeder ouders, overl. ald. 8-1-1826. Tr. Swalmen 19-1-1803 met Petrus Engelbertus Steckinger.

Jan Peters en zijn schoonmoeder verkochten op 23-10-1742 land te Swalmen. Jan Peters en Elisabeth Hawinckel verkochten op 15-3-1757 land in het Wijlerveld. Elizabeth Hawinckels en haar kinderen woonden bij de volkstelling 1796 te Wieler (Jaarboek 16 blz. 77).

 

31 maart 1741

SWALMEN - Begraven: Henricus Custers [echtg. van Anna Smets, geh. ... vóór 23-11-1703, begr. Swalmen 24-6-1752].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 176vs.

 

6 april 1741

SWALMEN - Begraven: kind van Quirinus Schreurs [en Gertrudis Grommen, beiden geh. Swalmen 28-4-1734].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 176vs.

 

10 april 1741

BEESEL - Overdracht huis en hof.

Ten overstaan van Fredrick Jacob Cox, licentiaat in de beide rechten en landscholtis van het ambt Montfort, Hendrick Ketelaers en Willem Stevens, schepenen te Besel, dragen Michiel Rijvers en Johanna Hinsen, echtelieden, een huis en hof binnen Besel gelegen met ongeveer 7½ morgen akkerland, bemd en houtgewas, voor een bedrag van 100 gulden Roermonds welke binnen 4 jaar zullen worden betaald, over aan Engel Hinsen, ongehuwd. De koopsom zal tot aan de betaling blijven gevestigd op de goederen tegen een jaarlijkse rente van 4%.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 77vs-78.

De akte wordt voorafgegaan door een afschrift van de huwelijksvoorwaarden tussen Georgius Schrijvers en Gertrudis Trines d.d. 13-5-1718 en houdt mogelijk hiermee verband.

 

11 april 1741

SWALMEN - Overdracht land.

Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, scholtis, Wijn Peggen en Christiaen Bongarts, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, dragen Paulus Schuijrmans en Petronella Roosen 1 morgen land op de Crop gelegen met beide zijden tussen Lodewijck Custers, zijnde het kindsdeel zoals door Petronella geërfd van haar ouders Matthijs Roosen en Fijcken Maesen, voor een bedrag van 25 pattacons over aan de echtelieden Peter Wijnen en Maria van Baexen, kosten van overdracht, lijcoop en armengeld ieder voor de helft.

De overdracht vindt plaats 'mits dat sij met egeene ouderlijcke schulden soude te doen hebben onder wat protext het oock soude mogen wesen', en onder voorwaarde dat dat, wanneer dit land keurmedig zou worden bevonden aan het adellijk huis Hillenraedt, de aankopers hierover tot overeenstemming zullen proberen te komen met de heer van genoemd huis.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 172-173.

 

11 april 1741

ROERMOND ‑ Overleden op de Steenweg: Sebastianus Stams [ged. Roermond 23-4-1706, zn. van Matthias Stams en Catharina Schoncken], gehuwd [met Anna Margaretha Dupree, Roermond 5-6-1730]; begraven 13 d.a.v. bij de Minderbroeders.

GA Roermond, DTB-registers.

 

14 april 1741

VLODROP - Gehuwd: Jan Quyten [verm. uit Beesel] en Gertrudis van der Kitsen [overl. Vlodrop/Posterholt 8-3-1773]. Getuigen: Jan van Krugten en Leonard Marschal.

Gegevens met dank aan Jan Ruiten, Linne.

Uit dit huwelijk:

1.      verm. Catharina Quyten, ged. ... Tr. Posterholt 11-4-1749 met Joannes Gielen. KAN NIET KLOPPEN!

2.      Petronella Quyten, ged. Vlodrop 17-2-1744 (get. ...).

3.      Joannes Quyten, ged. Vlodrop 6-10-1745 (get. ...).

 

16 april 1741

VENLO - Gehuwd: Hermannus Scruijs [Schreurs, Schnijders, ged. …, overl. Beesel 21-4-1751] en Allegundis Lene [Allegonda Leenen, ged. …, overl. Beesel 21-9-1779; zij hertr. Beesel 6-7-1752 met Joannes Beurskens]. Getuigen: Cornelius Veraes en Agnetis Lene.

DTB-registers St.-Martinusparochie Venlo.

Uit dit huwelijk:

1.      Petronilla Schreeurs [sic], ged. Venlo 25-..-1741 (get. Joannes Pauwen namens Matthias Schreeurs en Agnes Leena; dr. van Hermannus x Aldegondis Leena, “NB: parentes hujus Petronilla necdum sunteives”).

2.      Joannes Schnijders [sic], ged. Melick 16-2-1744 (get. Henricus van der Heijden en Sophia Wilms; zn. van Hermannus x Adelheidis Lenen), overl. Beesel-Bussereind 8-3-1799. Tr. Beesel 24-8-1775 met Margaretha de Loij.

 

18 april 1741

BEESEL EN BELFELD - Verzoekschrift.

“Is ter vergaderinge geleesen de requeste van arme inwoonders van de kerspels Bezel en Belfeld, beyde geleegen in den Ampte van Montfort, ressort van haar Hoogh Mogende; verzoeckende om reedenen in de voorschreeve requeste geallegeert, dat zy supplianten door een remissie van hunne schatpenningen voor eenige jaaren moogen werden te hulpe gekoomen, of wel door soo danige andere middelen, als haar Hoogh Mog. zullen oordeelen te behooren.

        Waar op gedelibereert zynde, is goedgevonden en verstaan, dat copie van de voorschreeve requeste gezonden zal werden aan den Raad van Staate, om der zelver advis daar op aan haar Hoogh Mogende te laaten toekoomen.”

Nationaal Archief, archiefnummer 1.01.02, inventarisnummer 3796, Inventaris van het archief van de Staten-Generaal, (1431) 1576-1832, Gedrukte registers van de ordinaris resoluties, 1741, blz. 267-268.

 

19 april 1741

BELFELD - Gehuwd: Joannes Verspagen [overl. Belfeld 4-11-1780; hij hertr. Belfeld 11-9-1774 met Theresia Turlings] en Maria Rijvers [ged. Belfeld 23-10-1720, overl. ald. 15-6-1772, dr. van Tilmanus Rijvers en Catharina Gerets alias Jansen]. Getuigen: Martinus Verspagen en Catharina Sleckers.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 135.

Uit dit huwelijk:

1.      verm. Arnoldus Verspagen, overl. Belfeld 10-5-1768.

2.      Catharina Verspagen, ged. Belfeld 13-8-1744 (get. Wilhelmus Josten namens Martinus Verspagen en Joanna Hinssen; dr. van Joannes x Maria Rijvers), jong overl.

3.      Maria Elisabetha Verspagen, ged. Belfeld 16-12-1745 (get. Tilmanus Rijvers en Maria Koppen; dr. van Joannes x Maria Rijvers), jong overl.

4.      Tilmanus Verspagen, ged. Belfeld 30-6-1748 (get. Michael Rijvers en Catharina Jansen; zn. van Joannes x Maria Rijvers), overl. ald. 8-8-1774. Tr. Belfeld 27-4-1773 met Maria Catharina Heijnen.

5.      Catharina Verspare, geb. en ged. Belfeld 26-11-1751 (get. Matthias Mingels en Catharina Janssen; dr. van Joannes x Maria Rivers), overl. ald. 7-6-1792. Tr. 1) Belfeld 11-6-1771 met Aegidius Bodden, overl. ald. 22-6-1776; 2) Belfeld 14-1-1777 met Arnoldus Druijen.

6.      Petrus Verspare, geb. en ged. Belfeld 10-3-1755 (get. Joannes Wolters en Maria Keuppen; zn. van Joannes x Maria Rijvers), overl. ald. 19-3-1763.

7.      Maria Elisabeht Verspare, ged. 23-11-1760 (get. Joannes Hijhers [Stijhers?] en Joanna NN; dr. van Joannes x Maria Rijvers), overl. ald. 17-3-1763.

Joannes Verspaegen en Marija Rijvers kochten op 18-1-1764 houtgewas te Geloo.

 

19 april 1741

SWALMEN - Gehuwd met bisschoppelijke dispensatie in de kerkgeboden: Wilhelmus Hoefnagels [begr. Swalmen 19-4-1747] en Gertrudis Sillen [mogelijk begr. Swalmen 5-1-1769; verm. wed. van Joachim Frederix, geh. Swalmen 30-1-1724, begr. ald. 27-12-1738]. Getuigen: Godefridus Crijnen en Petrus Meuter.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 75 (124 RAL).

Uit dit huwelijk:

1.      Joanna Hoefnaegels, ged. Swalmen 9-3-1743 (get. Joannes Hoefnaegels en Petronella Cuijpers). Tr. Swalmen 27-10-1773 met Henricus Aellers.

 

20 april 1741

ASSELT - Begraven: Joachim Wijnants [ged. Asselt 3-8-1700, zn. van Simonis Wijnen en Maria Naus; wedn. van Gertrudis Smeets, geh. Asselt 12-11-1727, begr. ald. 20-2-1734; echtg. van Wilhelmina Coolen, geh. Asselt 5-5-1735; zij hertr. Asselt 3-4-1742 met Albertus Alberts].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 116.

 

20 april 1741

ROERMOND - Gehuwd: Renerus Spooren, bediende bij de Kartuizers, en Gertrudis Joosten. Getuigen: Theodorus Raeijmaekers en Joanna Kerstenhoven.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

22 april 1741

Venlo

BEESEL - Volmacht.

Mechtildis Peulen schenkt land en zand te Besel aan haar broer Aldert Peulen. Elisabeth Naus machtigt haar man Aldert Peulen tot overdracht.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 82vs, eenvoudig afschrift.

'Ick Megteldus Peulen heb gegeven aen mijnen broeder Aldert Peulen lant en sant dat binnen den klockenslagh van Besel gelegen is want sonder mijn broeder sou ick daer niet van geprofiteert hebben Venlo den 22 april 1741 leger stont Lisebet Nauwes consenteert het selve te vercoopen en overdraght te doen.'

Voor overdracht zie 8-5-1741.

 

24 april 1741

BEESEL - Overdracht huis en hof.

Ten overstaan van Fredrick Jacob Cox, licentiaat in de rechten en landscholtis van het ambt Montfort, Hendrick Ketelaers en Willem Stevens, schepenen van Besel, draagt Hendrick Houben,

mede als gemachtigde van zijn consorten blijkens volmacht d.d. 22 maart 1741 ondertekend te Bracht door zijn vrouw Catharina Bongarts, Joes Bongarts, Joes Konen en Anna Bongarts, echtelieden, alsmede door Manus Houser en Theunis Houben als getuigen,

huis en hof met ongeveer 11 morgen land, houtgewas en bemd onder Besel gelegen, belast met jaarlijks 5½ vat rogge aan de kerk aldaar voor een bedrag van 63 pattacons en een koe over aan Hendrick Claessen en Peternel Hermans, ook echtelieden, alles nader vermeld in de koopakte van 22 maart 1741 [zie aldaar].

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 78-78vs. Ondertekend door Thomas Heinen, jongste schepen, bij afwezigheid van de landschrijver.

 

24 april 1741

binnen Besel

BELFELD-GELOO - Verpanding deel hoeve te Geloo.

Ten overstaan van Fredrick Jacob Cox, licentiaat in de beide rechten en landscholtis van het ambt Montfort, Gerardt van den Broeck en Thomas Heijnen, schepenen van Besel, bekent Joannes Stevens met toestemming van zijn vrouw Amilia Tulmans dat zij 'in sijnen hoogen noodt' een bedrag van 100 gulden Kleefs tegen een jaarlijkse rente van 4% eerstmaal te betalen tegen Pinksteren 1742, hebben opgenomen van Cornelis van den Brandt en Maria Agnes Rast, echtelieden, met als onderpand het ¼ deel van een bouwhof te Belfelt aan Gen Loo gelegen naast de Boecxhoff, bestaande uit twee afzonderlijke huizen en ongeveer 25 morgen akkerland en ongeveer 2 morgen bemd. Dit deel is reeds belast met 75 pattacons ten behoeve van de borgemeester Willem Joosten te Belfelt [zie 15-12-1738] en een cijns van 3 of 4 kop haver aan het huis Kessel uitgaande van het gehele goed.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 79-79vs. Ondertekend door Daniel Mooren als jongste schepen bij afwezigheid van de landschrijver.

Voor de geldleners zie ook 30-6-1727.

 

25 april 1741

BEESEL - Gehuwd: Henricus Lamers [geb. ca. 1713, overl. Beesel 9-11-1791, zn. van wijlen Henricus Lamers en Sybilla Hendrix] en Gertrudis Stevens [Steevens, ged. Beesel 9-8-1714, overl. ald. 10-1-1781, oud 62 jaar, dr. van Wilhelmus Stevens en wijlen Catharina Clerx]. Getuigen: Rutgerus Lamers en Reinerus Stevens.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 189.

Uit dit huwelijk:

1.      Henricus Lamers, ged. Beesel 17-5-1742 (get. Wilhelmus Stevens en Sibilla Hendrix), verm. jong overl.

2.      Theodorus Lamers, ged. Beesel 14-2-1744 (get. Reinerus Stevens en Beatrix Lamers), metselaar, overl. Delft 19-10-1796. Tr. Gemert 10-2-1777 met Anna Maria Eijnhouts, ged. Beek en Donk 25-7-1755, tapster en winkelierster, overl. Delft 20-8-1829, dr. van Henricus Arnoldus Eijndthouts en Johanna Martens (zij hertr. 1. Delft 15-2-1801 met Hendrik van der Haak, geb. 's-Gravenhage 11-11-1759; 2. Delft 19-1-1806 met Johan Gerd Schnet).

        Uit dit huwelijk:

         a)           Hendrik (Hermanus) Lammers, geb. Wateringen 14-4-1777, overl. Delft 27-4-1838. Tr. met Elisabeth van der Bijl.

         b)           Johanna Lammers, ged. Wateringen 9-2-1841, overl. Delft 9-2-1841. Tr. met Leendert van Loenen.

         c)           Catharina Lammers, ged. Wateringen 3-1-1781.

         d)           Clasina Lammers, ged. Delft 6-12-1783, overl. ald. 8-7-1859. Tr. met Bernardus van der Zwaluw.

         e)           Theodorus Lammers, ged. Delft 4-9-1786, overl. ald. 3-9-1842. Tr. 1) Adriana Goosse; 2) Maria Johanna Kok Jd.; 3) Jannetje Paas; 4) Catharina Mooser.

         f)            Joannes Lammers, ged. Delft 29-6-1788, overl. ald. 3-2-1838. Tr. met Johanna Groodroij.

         g)           Anna Maria Lammers, ged. Delft 6-7-1790.

         h)           Mathias Lammers, ged. Delft 14-4-1792.

         Volgens het admissieregister van Delft werden Dirk Lammers, geb. te Beesel in de Generaliteitslanden en Anna Maria Eynhouts geb. te Beek en Donk in Peelland op 2 april 1781 geadmitteerd samen met hun drie kinderen Hendrik oud 3½ jaar, Johanna oud 2 jaar en Catharina oud 3 maanden, alle drie geboren te Wateringen.

         Gegevens Delft met dank aan Jack Lammers, Delft, 1999.

3.      Mathias Lamers, ged. Beesel 2-9-1746 (get. Reinerus Boonen en Christina Christiaens), benoemd tot schepen van Beesel 17-3-1794.

4.      Catharina Lamers, ged. Beesel 10-8-1748 (get. Godefridus Slousen en Catharina Stevens), verm. ongeh. overl. ald. ..-1-1772.

5.      Wilhelmus Lamers, ged. Beesel 27-9-1750 (get. Godefridus Slousen voor Nicolaas Claessen en Gertrudis Stevens). Tr. Beesel 4-5-1775 met Sibilla Schenken.

6.      Joannes Lamers, ged. Beesel 15-3-1753 (get. Petrus Engelen en Hendrijna Lamers).

7.      Henricus Lamers, ged. Beesel 22-4-1755 (get. Henricus Neeten en Mechtildis Lamers), overl. ald. 1-7-1798. Tr. Beesel 15-7-1789 met Catharina Nieten.

Hendrick Lamers en Geertruijdt Stevens kochten op 15-9-1749 landerijen te Beesel. Hendrick Laemers en Geertruijdt Stevens kochten op 20-4-1750 hun ouderlijk huis in de Kromstraat te Beesel. Hendrik Lamers gaf op 24-3-1783 roerende goederen aan zijn ongehuwde zoon Hendricus in ruil voor levenslang onderhoud.

 

25 april 1741

binnen Besel

BEESEL - Herroeping beschikking (betreft Nieuwenbroeck).

Ten overstaan van Fredrick Jacob Cox, licentiaat in de rechten en landscholtis van het ambt Montfort, Gerardt van den Broeck en Henderick Ketelaers, schepenen van Besel en Belfelt, verklaart vrouwe Magdelena Coninx weduwe van majoor De Haen, bijgestaan door Albertus Meuters als haar daartoe gekozen voogd, 'haere vijf sinnen volcommentlijck machtich', dat een schriftelijke 'dispositie ofte donatie' d.d. 12 mei 1735 opgemaakt voor notaris Veugen te Maastricht in het voordeel van haar dochter Dorothea de Haen, tegenwoordig gehuwd met Antoin Tilman Junckers, licentiaat in de beide rechten, schepen en oud-borgemeester van de stad Venlo, destijds heeft opgesteld in de overtuiging dat haar zoon Godefridus de Haen 'doens geweest sijnde in dienste van sijne majesteyt den coninck van Denemarcken, vuyt dit tijdelijck leven naer eeuwige villicht mochte sijn gescheyden geweest, ter oorsaecke sij vrouwe comparante in den tijdt van twee en twintich jaeren daer van geene de minste tijdinge en hadde becommen, ende den selven als nu in volle welvaerentheydt alhier gereverteert sijnde', bekent comparante ten overstaan van genoemde gerechtspersonen dat zij deze donatie hierbij herroept.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 80-80vs.

 

25 april 1741

SWALMEN - Rekening voogdij.

Voogdijrekening van inkomsten en uitgaven gedaan door Peter Wijnen als voogd van de minderjarige kinderen van wijlen de schepen Hendrick Bulders over het jaar 1738.

Inkomsten o.a. wegens renten; van het huis in het dorp van de koster; van het huis van Willem Vestjens te Middelhoven voor huishuur; ontvangsten in vruchten wegens verpachtingen.

Uitgaven o.a. wegens gerechtskosten, landschat, kleding, bouwkosten ('aen den metzelaer voor eenen dagh arbeijdens aen den schorstein van t'huijs van den custer', 'aen den timmerman voor eenen dagh arbeijdens aen eenen durpel ende vinsters aen t'huijs aen den custer in woont').

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt (01.010), magazijnlijst nr. 87.

 

25 april 1741

SWALMEN - Voogdijrekening van inkomsten en uitgaven gedaan door Peter Wijnen als voogd van de minderjarige kinderen van wijlen de schepen Hendrick Bulders over het jaar 1739.

Inkomsten o.a. wegens renten; van het huis in het dorp van de koster; van het huis van Willem Vestjens te Middelhoven voor huishuur; ontvangsten in vruchten wegens verpachtingen.

Uitgaven o.a. wegens gerechtskosten ('aen J. Wagemans, griffier van den leenzaele betaelt van t'goet tot Beeck', 'item aen den heere landscholtis Jacobi betaelt voor een verboth op't huys tot Buggenum', 'voor de reyse naer Wissem om t'verboth te versoeken', 'naer Kessel geweest om de landerijen te deylen), landschat, kleding, 'aen Herman Heuskens betaelt voor de kisten van Hillenraedt naer Swalmen aen de kercke te brengen', bouwkosten ('kalck aent huys tot Middelhoven', 'aen Thijs Peters stroydecker van t'huys tot Middelhoven, 'aen Christiaen Bongaerts voor gehingen en nagels', 'aen Andries Bloemaerts voor metzelloon').

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt (01.010), magazijnlijst nr. 87.

 

27 april 1741

BEESEL - Gehuwd: Angelus Hinssen [Hinsen, Hensen, overl. Beesel 31-1-1767, zn. van Joannes Hinssen en Berta Nijssen - volgens disp. 14-5-1767] en Maria Lamers [geb. ca. 1713, overl. Beesel 1-3-1792, dr. van wijlen Joannes Lamers en Helena Heijnen; zij hertr. Beesel 29-7-1770 met Godefridus Evers]. Getuigen: Joannes Nieuwmans en Jacobus van Oebroeck.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 189.

Uit dit huwelijk:

1.      Joannes Hinssen, ged. Beesel 17-6-1743 (get. Petrus Engelen en Helena Heijnen), overl. ald. 28-12-1794. Tr. 1) Beesel 14-5-1767 met Catharina Bongaerts, overl. 28-12-1794; 2) Neer 3-2-1779 met Elisabeth Verhaegh, overl. Beesel 12-12-1815.

2.      Mechtildis Hinssen, ged. Beesel 28-10-1745 (get. Lambertus Lamers en Margareta Joosten voor Joanna Hinssen), overl. ... Tr. Beesel 22-2-1770 met Leonardus Peters.

3.      Elizabetha Hinssen, ged. Beesel 4-1-1749 (get. Albertus Meuter voor Michaelis Rijvers en Maria Lamers), overl. ... Tr. Belfeld 8-1-1777 met Gerardus Heijnen.

4.      Gertrudis Hinsen, ged. Beesel 16-12-1752 (get. Laurentius Dirx en Margarita Klerxs; dr. van Engelbertus Hinsen en Maria Lamers).

5.      Lambertus Hensen, ged. Beesel 2-8-1754 (get. Joannes Dings en Gertrudis Stevens).

6.      Bernadina Hensen, ged. Beesel 18-2-1756 (get. Albertus Muters voor Petrus de Loij, en Catharina Nissen).

Engel Hinsen kocht op 10-4-1741 een huis te Beesel. Zij woonden te Ouddorp, smabers-2/4.

 

27 april 1741

SWALMEN - Gehuwd: Maes Janissen [ged. Swalmen 25-7-1718, begr. ald. 4-6-1767, zn. van Sebastianus Janissen en Gertrudis Hawinckels « 8-8-1717; hij hertr. Swalmen 20-5-1762 met Matthia Keuken] en Elisabetha Lenaerts [alias Gubbels, ged. Swalmen 24-3-1713, begr. ald. 26-1-1761, dr. van Petrus Leners en Eva Rosen, beiden overl.]. Getuigen: Godefridus Crijnen en Petrus Meuter.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 76 (124 RAL). Akte lijkt doorgehaald op fotokopie.

Uit dit huwelijk:

1.      Sebastianus Janissen, ged. Swalmen 11-3-1742 (get. Joannes Lutters en Gertrudis Hawinckel; zn. van Maes x Elisabetha Lenaerts), jong overl.

2.      Eva Janissen, ged. Swalmen 16-4-1744 (get. Joannes Hawinckel en Margaretha Lenaerts; dr. van Maes x Elisabetha Lenaerts). Tr. 1) Swalmen 7-5-1772 met Silvester Willems; 2) Swalmen 13-9-1792 met Godefridus Evers.

...

3.      Catharina Janissen, ged. Swalmen 16-9-1748 (get. Joannes Janssen en Anna Janissen; dr. van Maes x Elisabetha Lenaerts), overl. Beesel 25-3-1809. Tr. Beesel 7-1-1773 met Tilmanus Janssen.

4.      Sebastianus Janissen, ged. Swalmen 8-4-1754 (get. Wilhelmus Janissen en Helena Janssen; zn. van Maes x Elisabetha Gubbels).

Lijsbet Leenes ruilde samen met Gretien Meurs op 15-2-1735 een vervallen huisje op de Heide (smabers-10/142) tegen land in het Wielerveld.

Voor voogdij zie Swalmen 22-10-1771, 11-10-1774. Dochter Eva verpandde op 5-5-1772 haar huis te Rookhuizen (smabers-9/265). Voor begraven van kinderen van een Maes Janissen zie Swalmen 2-4-1744, 26-9-1747, 3-1-1753, 21-1-1753, 27-3-1755, 31-3-1755, 21-3-1760 en 4-6-1760.

 

27 april 1741

SWALMEN - Gehuwd: Maes Janissen [Damasus Maessen, ged. Swalmen 5-2-1715, begr. ald. 16-9-1761, zn. van wijlen Wilhelmus Janissen en Joanna Quijten; hij hertr. 1) ... met Gertrudis Peters, begr. Swalmen 20-3-1757; 2) Swalmen 5-5-1757 met Joanna Alberts] en Aldegondis Camps [begr. Swalmen 27-10-1742, dr. van wijlen Joannes Camp en Petronella Croonen]. Getuigen: Godefridus Crijnen en Petrus Meuter.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 76 (124 RAL).

Uit dit huwelijk:

1.      Joanna Maessen, ged. Swalmen 15-2-1742 (get. Gerardus Maessen vervangen door Joannes Denier en Petronella Croonen; dr. van Damasus x Aldegundis Camps).

Petronella Croonen namens haar dochter Aldegondis Camps kocht op 11-11-1738 huis en hof genaamd Smeetsgoed te Swalmen. Voor begraven van kinderen van een Maes Janissen zie Swalmen 2-4-1744, 26-9-1747, 3-1-1753, 21-1-1753, 27-3-1755, 31-3-1755, 21-3-1760 en 4-6-1760.

 

3 mei 1741

SWALMEN - Begraven: kind van Martinus Geerlinx [en Agnes Croonen, beiden geh. Asselt 27-4-1730].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 176vs.

 

6 mei 1741

SWALMEN - Begraven: kind van Joannes Spee [en Maria Heuskens, beiden geh. Swalmen 27-7-1721].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 176vs.

 

6 mei 1741

SWALMEN - Begraven: kind van Paulus Gerits [en Maria op den Camp, beiden geh. Swalmen 17-8-1735].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 176vs.

 

8 mei 1741

BEESEL - Overdracht landerijen.

Ten overstaan van Fredrick Jacob Cox, licentiaat in de rechten en landscholtis van het ambt Montfort, Hendrick Ketelaers en Willem Stevens, schepenen van Besel, draagt Aldert Peulen met toestemming van zijn vrouw Lisabeth Naus en krachtens schenking van zijn zuster Mechtildis Peulen d.d. 22 april 1741 [zie aldaar], alsmede namens hun broer Manus Peulen, nog minderjarig,

-   4 morgen akkerland te Besel gelegen tussen de advokaat Petit en Jan Straffen gelegen;

-   en enig houtgewas aan de Rijckelsche Bergen gelegen,

belast met 50 gulden aan de gemeente, voor een bedrag van 20 pattacons over aan de voorzittend schepen Gerardt van den Broeck, met overname van genoemde schuld van 50 gulden, kosten van lijcoop, armengeld en overdracht ieder voor de helft.

De aankoper neemt tevens de rentelast over van het aandeel van de minderjarige Manus Peulen totdat deze meerderjarig zal zijn; dan zal deze zijn aandeel in de koopsom ontvangen of, indien hij niet instemt met deze verkoop, zijn aandeel van deze 4 morgen akkerland en houtgewas terug ontvangen. Schepen Daniel Mooren wordt als voogd gemachtigd om de overdracht te doen namens Manus. De aankoper zal de landerijen kunnen aanvaarden met stoppelbloot .

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 81vs-82vs.

 

8 mei 1741

BEESEL - Lijst van hoofdschat Beesel.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 329; voorbedrukt formulier met vele namen.

 

8 mei 1741

BEESEL - Lijst consumptie 1741.

Geurt Slousen, tapper

1

0

0

Gis in Genmiddel, fouselstocker met eenen ketel

1

4

0

Peter van den Bergh, fouselstocker met eenen ketel

1

4

0

Francis Niemans, tapper ende schincker

2

0

0

Gerit Gerits, tapper ende schincker fouselstocker met eenen ketel

3

4

0

Geurt Trijnes, fouselstocker met eenen ketel

1

4

0

Jan Trijnes, fouselstocker met eenen ketel schincker, wijntapper, brouwer ende biertapper

7

0

0

Geurt Smets, tapper ende schincker

2

0

0

Joannes Cruijsbergh, brouwer, tapper,schincker

3

4

0

 

--

-

-

Besel, 08-05-1741

23

4

0

11-06 Peter Trines, aengegeven voor wachelder schincker

1

0

0

24-07 de vrouwe van This Thissen, aengegeven voor wachelder schinkersse

1

0

0

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 329; met dank aan W. Hoezen.

 

14 mei 1741

BELFELD - Overleden: Anna Beenerts [mogelijk ged. Belfeld 26-10-1737 als Joanna Beenders, dr. van Theodorus Beenders en Christina Hermes].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 188.

 

16 mei 1741

BEESEL - Overleden: Anna Wijnants [ged. Asselt 28-1-1722], dochter van wijlen Joannes Wijnants en Maria Crompvoet.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 226; voor huwelijk ouders zie Asselt 12-2-1711.

 

17 mei 1741

BELFELD - Gehuwd: Hermanus Michels [ged. Belfeld 7-3-1711, overl. ald. 2-8-1768, zn. van Wilhelmus Michels en Joanna Seijben] en Catharina Tonissen [Teunissen, overl. Belfeld 14-2-1793]. Getuigen: Wilhelmus Josten en Christianus Dreissens.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 135.

Uit dit huwelijk:

1.      Wilhelmina Michels, ged. Belfeld 10-6-1743 (get. Wilhelmus Josten namens Matthaeus ter Loe en Joanna Siben; dr. van Hermanus x Catharina Tonissen), overl. ald. 29-5-1795. Tr. Belfeld 23-4-1777 met Martinus Lina.

2.      Petronella Michels, ged. Belfeld 7-5-1746 (get. Henricus Heinen en Joanna Wolfers namens Theodora Schincken; dr. van Hermanus x Catharina Tonissen), mogelijk overl. ald. 12-12-1752 [zonder voornaam], leeft echter waarschijnlijk 1796.

3.      Joanna Michels, ged. Belfeld 22-5-1749 (get. Wilhelmus Josten voor Andreas Driessens en Wilhelmina der Steghen voor Anna Michels; dr. van Hermanus x Catharina Theunissen), overl. ald. 22-2-1763.

...

4.      Antonius Micheels, geb. en ged. Belfeld juni 1755 (get. Leonardus Driessen en Anna Micheels; zn. van Hermanus x Catharina Teunissen, ged. 'in junio', enige doop die maand zodat nadere datering niet mogelijk is aan de hand van het register), overl. ald. 21-9-1787. Tr. Belfeld 1-5-1782 met Willemina Brox, overl. ald. 25-2-1804.

5.      Theodora Michels, geb. en ged. Belfeld 14-4-1758 (get. Christianus Hijnen en Wilhelmina Heijnen; dr. van Hermanus x Catharina Teunissen), overl. ald. 28-4-1806. Tr. vóór 3-6-1790 met Joannes Langendonk.

Hermanus Migghels ondertekende 4-2-1745 (als voogd) een akte te Belfeld.

 

17 mei 1741

BELFELD - Overleden: Matthiola Jansen, echtgenote van Joannes Koerstgens [geh. Belfeld 4-11-1734; hij hertr. Belfeld 19-7-1741 met Wendelina Dinghs].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 188.

 

24 mei 1741

ASSELT - Gehuwd: Nelis Tilmans [Cornelius Tulmans, Tulmens, Tulmes, ged. Asselt 12-1-1711, begr. ald. 5-7-1758, zn. van wijlen Godefridus Tilmans en Anna Tessers] en Catharina Clumpkens [Klompkens, Klumpkens, ged. Asselt 5-9-1707, begr. ald. 24-7-1758, dr. van Cornelius Klompkens en Joanna Janssens, beiden overl.]. Getuigen: Wilhelmus Tessers en Henricus Coenen.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 144vs.

Uit dit huwelijk:

1.      Godefridus Tilmans, ged. Asselt 7-6-1742 (get. Theodorus Maesen en Catharina Tulmans), begr. ald. 20-7-1745.

2.      Cornelius Tulmans, ged. Asselt ...0-5-1743 (get. Tilmanus Tulmans vervangen door Cornelius Peters en Petronella Clumpkens), begr. ald. 24-5-1746.

3.      Godefridus Tilmans, ged. Asselt 8-6-1746 (get. Gerardus Beeck en Windelina Tilmans). Tr. Buggenum 6-6-1771 met Gertrudis Pijls.

4.      Jacobus Tulmans, ged. Asselt 23-10-1750 (get. Joannes Meers en Wilhelmina Coolen), verm. begr. ald. 17-3-1752.

5.      Joannes Tulmens, ged. Asselt 13-10-1752 (get. Henricus Mooren en Aldegundis Tulmens). Tr. Swalmen 8-5-1783 met Aldegonda Heuts.

Voor begraven kinderen zie o.a. Asselt 17-3-1752. Nelis Tulmans kocht op 19-1-1740 een huis te Asselt (smabers-6/40).

 

27 mei 1741

BEESEL - Overleden: Jacobus Nijssen, weduwnaar van Elisabetha Gerits [geh. ... vóór 25-1-1694, overl. Beesel 9-10-1733].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 226.

 

vóór 9 juni 1741

Z.P. - Gehuwd: Joannes Denier [de Nier, ged. Swalmen 7-12-1710, begr. ald. 26-12-1759, zn. van Gerardus Denier en Cunegundis Frederix] en Joanna Getseler [Gesseleer, Getslers, Getzen, begr. Swalmen 9-5-1758, dr. van Petrus Getseler en Catharina Vermeulen].

Uit dit huwelijk:

1.      mogelijk Gerardus Denier, leeft 1776.

1.      Petrus Denier, ged. Swalmen 9-6-1741 (get. Dionisius Custers en Sophia Getseler).

2.      Catharina Denier, ged. Swalmen 30-7-1743 (get. Godefridus Peex en Maria Denier). Tr. 1) Swalmen 29-10-1772 met Paulus Bongaerts, overl. ald. 27-10-1778; 2) Swalmen 20-4-1780 met Antonius Croonen.

3.      Henricus Denier, ged. Swalmen 16-2-1746 (get. Frans Hendrick Smeets en Maria Denier).

4.      Cornelia Denier, ged. Swalmen 4-10-1748 (get. Lambertus Denier en Joanna Peecks). Tr. Swalmen 9-1-1774 met Jacobus Clumpkens.

5.      Anna de Nier, ged. Swalmen 12-7-1752 (get. Joannes Keuven en Antonetta Denier).

Voor begraven kinderen zie Swalmen 10-11-1746 en 12-9-1754. Jan Denier c.s. verkochten op 4-11-1755 landerijen onder Swalmen.

 

20 juni 1741

SWALMEN - Ongedateerd verzoekschrift door Geurt Slabbers te Swalmen. Hij is vorig jaar augustus op bevel met de keizerlijke troepen van Roermond naar Weert moeten gaan. Daarbij is op hem het lot gevallen om met een zwaar geladen kar te rijden, met enkel zijn eigen paard. Slabbers heeft op weg naar Weert nog geprobeerd een ander paard te vinden om bij te spannen, maar dit is niet gelukt. Het paard was kort daarvoor gekocht voor 27 pattacons maar is nu totaal bedorven zoals blijkt uit een attestatie van de smid van Kessel (niet bewaard). Slabbers verzoekt om schadeloosstelling omdat anders zijn akkers onbebouwd zullen blijven.

Geaccordeerd 20-6-1741 een bedrag van 20 pattacons.

Met kwitantie d.d. 19-11-1741 voor ontvangst van dit bedrag van Areth Smeets, schatheffer.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 233.

 

27 juni 1741

ASSELT - Begraven: Gerardus Jansen [echtg. van Christina Beeck, geh. Asselt 2-5-1708, begr. ald. 29-5-1744].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 116.

 

30 juni 1741

BELFELD ‑ Verkoop helft afgebrande Kleine Hoeve.

De hof genaamd de Kleijn Hoef is geheel afgebrand. Eigenaresse Juliana Magdalena Roemer heeft haar helft op 29 juni (Petri et Pauli) 1741 overgedragen aan P.A. Petit, kanunnik in de kathedraal te Roermond, voor een jaarlijkse pacht van 3 malder rogge, elk malder losbaar met 50 pattacons. Voor achterstallige cijns over de jaren 1721-1740 en de 12e penning van de overdrachtsom betaalt zij ½ Spaanse pistool aan het Kruisherenklooster te Roermond als cijnsheffer.

RHCL Maastricht, Kruisheren Roermond, inv.nr. 133 fol. 125.

Zie 6-12-1696 en 29-11-1762. Voor overdracht zie 3-7-1741.

 

30 juni 1741

ASSELT - Begraven: Petrus Heijmes [verm. echtg. van Catharina Pex, geh. Asselt 25-8-1716, begr. ald. 14-3-1745].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 116; eerste cijfer dag onzichtbaar op fotokopie, doch geplaatst nà 27-6.

 

3 juli 1741

BELFELD - Verzoek tot aanstelling voogd ten behoeve van overdracht Kleine Hoeve.

Verzoekschrift (z.d.) door juffrouw J.M. Romers de Stalbergh aan het gerecht van Besel en Belfelt, 'hoe dat sij het ongeluck gehadt hebbende van haer huys genoempt de Cleene Hoeve mit stallingen ende schuyre onder Belfelt gelegen door den brandt te verliesen, ende niet van intentie wesende het selve op te timmeren, alle de daerbij gehoorende landerijen, bembden, houtgewas etc.' voor een niet genoemd bedrag heeft verkocht aan de kanunnik Petit. Omdat de overdracht slechts kan plaatsvinden ten overstaan van een voogd, verzoekt zij het gerecht tot aanstelling van de schepen Willem Stevens als zodanig.

-       Met accordatie d.d. 3 juli 1741.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 85-85vs.

 

3 juli 1741

BELFELD - Overdracht afgebrande Kleine Hoeve.

Ten overstaan van Gerardt van den Broeck, voorzittend schepen bij afwezigheid van de landscholtis, Hendrick Ketelaers en Thomas Heijnen, medeschepenen van Besel, draagt de schepen Willem Stevens, als gevolmachtigd door ordonnantie op het verzoek van juffrouw J.M. Romers de Stalbergh, haar afgebrand huis genaamd de Cleene Hoeve met stallingen en schuur onder Belfelt gelegen met bijbehorende landerijen, bemden en houtgewas, voor een prijs van jaarlijks 3 malder rogge, ieder jaar losbaar ('redimibel') met een half of heel malder, over aan de kanunnik Petit.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 84vs-85.

 

3 juli 1741

SWALMEN - Begraven: Anna Pauwlissen [mogelijk ged. Swalmen 13-3-1715 als dr. van Wilhelmus Paulissen en Mechtildis Bongaerts].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 176vs.

 

8 juli 1741

BEESEL ‑ Verpanding Rayertiende en Campertiende.

De gezamenlijke erfgenamen Dencken verpanden hun 2/3 deel in de Rayertiende en het 1/3 deel in de Campertiende voor een periode van 6 jaar aan de gebroeders (?) Petrus en Maria Bongaerts en Petrus Heynies, voor 3 malder rogge en 3 malder boekweit voor het aandeel in de Rayertiende en 5 malder rogge, 3 malder gerst en 3 malder boekweit voor het aandeel in de Campertiende.

RHCL Maastricht, FA De Magnee te Horn, inv.nr. 147; klad.

 

18 juli 1741

SWALMEN - Begraven: Maria Hormans.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 176vs.

 

18 juli 1741

Zie 21 februari 1742.

 

19 juli 1741

BELFELD - Gehuwd: Joannes Koerstgens [ged. 12-3-1693, zn. van Paulus Curstiens en Anna Tussers; wedn. van 1) Barbara Smeets, geh. 12-4-1723, begr. 28-6-1734 en van 2) Matthiola Janssen, geh. 4-11-1734, begr. 17-5-1741] en Wendelina Dinghs [mogelijk begr. Belfeld 14-9-1761; mogelijk wed. van Mathias Dousen, waarvan kinderen ged. te Tegelen]. Getuigen: Paulus Smeets en Helena Dinghs.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 135.

 

19 juli 1741

BELFELD - Overleden: Henricus Jansen, echtgenoot van Gebilia Heinen [geh. Belfeld 3-5-1725, overl. ald. 28-5-1745; zij hertr. Belfeld 25-1-1742 met Arnoldus Gerets].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 188.

 

21 juli 1741

tot Asselt

ASSELT – Testament Catharina Pex.

Hermen Raemaeckers en Hendrick Coenen, schepenen, en Hendrick Anthoin Geelen, secretaris van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, oorkonden dat zij zich op verzoek van Trincken Pex, weduwe van Peter Heijmes, hebben vervoegd in haar woning onder Asselt gelegen, alwaar zij haar hebben aangetroffen 'ter stegen gaende ende staende', en waar zij haar testament heeft opgemaakt als volgt.

Testrice beveelt haar ziel aan God almachtig, de H. Maagd Maria en alle heiligen, om daarna te worden begraven op het kerkhof te Asselt alwaar wijlen haar ouders begraven zijn.

Zij benoemt haar neef Willem Pex, gehuwd met Marij Lamers, tot haar universeel erfgenaam 'in consideratie ende voldoeninge der getrouwe diensten ende onderhalt aen haer alreede gedaen ende alnoch tot haeren sterfsdag toe te doen.' Deze neef zal ook al haar schulden voldoen en zal na haar overlijden zoveel zielmissen laten lezen als hem zal goeddunken. Testrice herroept verder alle eventuele testamenten die zij eerder heeft gemaakt, in het bijzonder het testament d.d. 29 april 1740.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 174-175.

 

24 juli 1741

BEESEL - Obligatie ten laste van de gemeente Beesel.

Ten overstaan van Frederick Jacob Cox, licentiaat in de beide rechten en landscholtis van het ambt Montfort, Gerardt van den Broeck en Hendrick Ketelaers, schepenen van Besel, bekent Albertus Meuters, borgemeester aldaar, in aanwezigheid van de schepenen en mede-regenten aldaar dat de gemeente bij slot van rekening d.d. 3 december 1717 een bedrag van 2.232 gulden 6 stuiver 6¼ denier brabants verschuldigd is gebleven aan de erfgenamen van wijlen de toenmalige schatheffer Jan Sanders en waarvan de rente tot op heden ook is voldaan.

Dit slot van rekening is later nog verhoogd ('geaugmenteert') met een voorschot van 400 pattacons gedaan door ook wijlen Seger Segers en Johanna Smeets, echtelieden, zoals gebleken uit akte van overdracht d.d. 2 mei 1724 [zie aldaar].

Geertruijdt Trines, weduwe van Jan Sanders, in tweede huwelijk hertrouwd met ook wijlen de de procureur Georgius Schrijvers, heeft bij laatstgenoemde overdracht bekend dat zij een bedrag van 50 pattacons heeft obtvangen van de weduwe en erfgenamen Segers, dus samen 450 pattacons tegen een jaarlijkse rente van 4%, te vervallen met Pasen 1742.

Albertus Meuters bekent nu namens de gemeente dat deze 450 pattacons zullen dienen in mindering van bovengenoemd slot van rekening groot 2.232 gulden 6 stuiver 6¼ denier brabants, en dat de rente van het kapitaal van 450 pattacons krachtens genoemde overdracht voortaan zal worden betaald aan Wilhelmus Segers, raadsverwant te Ruremunde, die daarin wordt gepand onder verbintenis etc.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 85vs-86vs.

Voor deze obligatie zie ook 12-11-1741.

 

24 juli 1741

BEESEL - Gemeenterekening.

Gemeenterekeningen 1740 afgehoord (o.a.).

-   "Bij quitantie betaelt aen den heere cappelaen hondert gulden Hollants voor het optimmeren van sijn huys, dat van die Maese met het groot watter bedorven was: 96 gulden".

-   "Noch bij quytantie betaelt aen Joannes Cruijtsbergh van die verteringh ende onkosten van Hillen ende vremde schepens ende timmerluydt, metselaers om alles te besien van den schade die het groot water bedorven had: 5 gulden 14 stuiver".

-   "Bij quytantie betaelt aen A.J. Hillen ses gulden brabants voor 't opneemen der schaede van die verdorvenen vrughten als aen die geheuchten, als voor gedaene visitatie van die velden: 6 gulden".

-   "Betaelt aen den president Geraerdt van den Brock voor het bewaeren van die slutelen van die gemeynts komp: 3 gulden". Met opmerking in de marge: "Desen post wegens het bewaeren der gemeents comps sleutel als eene nieuwigheyt can niet geleden worden", d.w.z. niet door gemeente vergoed.

-   ".. dat de ingesetenen door den langhduyrenden winter sijn worden vuytgeput ende den daerop gevolghden oust seer laet is gecoomen".

-   "Bij quytantie betaelt tot reparatie van die kerck meur die op veul platssen om vere viel; voor kalck ende stenen ende arbijtsluyden te samen: 81 gulden 12 stuiver".

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 186.

 

24 juli 1741

ASSELT - Testament van Tryncke Peecks [ook Pex], weduwe van Peter Heijmes.

Hermen Raemaeckers, Hendrick Coenen, schepenen, Hendrick Anthoin Geelen, secretaris van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, oorkonden dat zij zich heden op verzoek van Trijncke Pex, weduwe van Peter Heijmes, hebben vervoegd in haar woning te Asselt, waar zij haar hebben bevonden 'ter steghe gaende ende staende', en haar testament heeft opgemaakt als volgt.

Haar ziel aan God almachtig, de heilige maagd Maria en al Gods heiligen, en haar lichaam ter gewijde aarde op het kerkhof te Asselt in het graf waarin haar ouders begraven zijn.

Als universeel eigenaar van al haar roerende en onroerende goederen benoemt zij haar neef Willem Pecks, gehuwd met Marij Lamers, 'in consideratie ende voldoeninge der getrouwe diensten ende onderhalt aen haer alreede gedaen ende alnoch tot haeren sterfdagh toe te doen.'

Genoemde neef zal de lasten gevestigd op deze goederen moeten voldoen, en na haar overlijden 'tot laefenissen van mijne ziele saligheydt' zoveel zielmissen laten lezen als hem zal goeddunken.

Testrice herroept tevens al haar eerdere testamenten, in het bijzonder dat van 20 april 1740.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 76.

 

5 augustus 1741

SWALMEN - Begraven: [verm. Godefridus Spee, ged. Swalmen 28-7-1741] kind van Henricus Spee [en Catharina Pex, beiden geh. Asselt 13-10-1737].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 176vs.

 

vóór 8 augustus 1741

Z.P. - Gehuwd: Joannes Haenen [ged. Belfeld 16-1-1711, overl. ald. 16-9-1763, zn. van Petrus Haenen en Anna Jacops] en Sibilla Otten [merk bij doop 1755 op dat er van haar een naamgenote is].

Uit dit huwelijk:

1.      Joanna Haenen, ged. Belfeld 8-8-1741 (get. Wilhelmus Josten namens Wilhelmus Otten en Anna Haenen; dr. van Joannes x Sibijlla Otten), ongehuwd overl. ald. 11-11-1805, oud 64 jaar.

2.      Soffia Haenen, ged. Belfeld 8-3-1744 (get. Jacobus Haenen en Anna Basten namens Joanna Otten; dr. van Joannes x Sibijlla Otten).

3.      Petrus Haenen, ged. Belfeld 19-6-1746 (get. Wilhelmus Josten namens Laurentius Otten en Anna Michels namens Helena Smits; zn. van Joannes x Cibylla Otten). Tr. verm. Belfeld 12-4-1780 met Gertrudis Smeets.

4.      Henricus Haenen, ged. Belfeld 25-11-1748 (get. Wilhelmus Josten namens Lambertus Jansen en Catharina Jansen namens Christina Otten; zn. van Joannes x Cibylla Otten).

5.      Wilhelmus Haenen, geb. en ged. Belfeld 24-4-1752 (get. Petrus Otten en Christina Otten; zn. van Joannes x Sijbilla Otten), verm. jong overl.

6.      Joannes Haenen, geb. en ged. Belfeld 13-11-1755 (get. Petrus Otten en Sijbilla Otten; zn. van Joannes x Sijbilla Otten). Tr. Tegelen 23-11-1790 met Gertrudis Peters.

7.      Wilhelmus Haenen, geb. en ged. Belfeld 10-8-1758 (get. Theodorus Schmeets en Agnes Peeters; zn. van Joannes x Sijbilla Otten), ongeh. overl. ald. 1-4-1788, oud 29 jaar.

8.      Jacobus Haenen, geb. en ged. Belfeld 23-1-1762 (get. Jacobus Joesten en Jacomina Schmets; zn. van Joannes x Sibilla Otten; vgl. ook overl. 3-3-1784).

 

12 augustus 1741

SWALMEN - Begraven: kind van Gerardus Wandelo [en Joanna Peggen, beiden geh. Swalmen 26-1-1734]

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 176vs.

 

24 augustus 1741

BEESEL - Gedoopt: Bartholomaeus, buitenechtelijke zoon van Mechtildis Peters ("procreatus ex fornicatione simplici"). Getuigen: Petrus Peters voor Jacobus Gerits en Petronella Cruijsbergh. Als vader is genoemd Joannes Gerits uit Venlo.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 63. Vgl. 16-10-1781.

 

29 augustus 1741

BEESEL - Overleden: Catharina van Lin, ongehuwd, dochter van Jacobus van Lin en Judith Stoffers [begr. Beesel 7-4-1723].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 226.

 

30 augustus 1741

SWALMEN - Begraven: kind van Joannes Everts [en Maria Pauwlissen, beiden geh. Swalmen 18-10-1730].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 176vs.

 

31 augustus 1741

SWALMEN - Gedoopt: Gerardus, buitenechtelijke zoon van Helena Slabbers en Wilhelmus van der Rijt. Getuigen: Henricus Slabbers en Maria Slabbers. 'P.S. hic infans legitimatus est per subsequens matrimonium factum 28 junij 1744.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 66.

 

1 september 1741

SWALMEN - Begraven: Catharina Delissen [verm. ged. Swalmen 19-5-1708 als dr. van Reinerus Delissen en wijlen Catharina Pijpers], 'quae laborans morbo caduco inventa est submersa prope molendimum olei'.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 176vs.

 

4 september 1741

BEESEL - Overleden: Catharina Tijssen [wed. van Henricus Sloesen, overl. Beesel 4-6-1723], echtgenote van Henricus Peters [geh. Beesel 23-2-1724, overl. ald. 8-10-1746; hij hertr. Beesel 18-1-1742 met Margaretha Lamers].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 226.

 

8 september 1741

BEESEL - Overleden: Petronella Peters, weduwe van Cornelius Leenen [overl. Beesel 15-5-1733].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 226.

 

12 september 1741

BEESEL - Overleden: Franciscus Nieuwmans, echtgenoot van Catharina Nijssen [geh. Beesel 22-5-1721, overl. ald. januari 1771].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 226.

 

vóór 16 september 1741

Z.P. - Gehuwd: Joannes Dousens [Doesen, Dousen, Dousents, begr. Swalmen 4-5-1763] en Catharina Stockmans [Stockem, Stocks alias Reinbooms, begr. Swalmen 17-5-1763].

Uit dit huwelijk:

1       Maria Duijsent, geb. 16-9-1741, ged. Maasniel 17-9-1741 (get. Hendricus Lemmen en Jacomina Stockmans). Tr. Roermond 13-10-1776 met Jacobus Manten, vermeld 17-2-1784.

2.      Petrus Dousens, ged. Swalmen 12-6-1743 (get. Petrus Beeck en Petronella Dousens; zn. van Joannes x Catharina Stockmans), verm. jong overl.

3.      Helena Dousens, ged. Swalmen 14-12-1744 (get. Bartholomeus Stams en Catharina Coenen; dr. van Joannes x Catharina Renboems), woont 1784 te Rotterdam, overl. Rotterdam 12-2-1825 als Helena Doesen, oud 80 jaar (en dan dr. van Joannes Dousen x Catharina Reinbooms. Tr. … met Joannes Ruising uit Eggeringhausen (D), overl. Rotterdam 24-3-1822.

4.      Henricus Dousents, ged. Swalmen 19-3-1746 (get. Henricus Gravers en Elisabetha Stockem vervangen door ... [CONTROLEREN, fol. 80]; zn. van Joannes x Catharina Stockem).

5.      Joannes Dousen, ged. Swalmen 5-11-1747 (get. Joannes Klumpkens en Mechtildis Janssen; zn. van Joannes x Catharina Stockmans), verm. jong overl.

6.      Aemilia Dousents, ged. Swalmen 1-8-1749 (get. Henricus Timmermans en Anna Kermans vervangen door Agnes Smeedts; datum slecht leesbaar en onder voorbehoud), leeft 13-10-1776

7.      Anna Dousen, ged. Swalmen 19-10-1751 (get. Henricus Hendricks en Catharina Dousen; dr. van Joannes x Catharina Stocks), woont 1784 te Rotterdam.

8.      Petrus Dousens, ged. Swalmen 28-3-1753 (get. Martinus Dousens en Maria Daemen).

9.      Joanna Dousens, ged. Swalmen 10-5-1755 (get. Petrus Deckers en Sophia Mertens). Tr. Buggenum 15-4-1779 met Matthias Crompvoets.

10.    Joannes Dousens, ged. Swalmen 28-11-1756 (get. Jacobus Wijnandts en Sophia Dousens), dienstknecht, ongeh. overl. ald. 11-12-1785.

11.    Petronella Doesen, ged. Swalmen 17-5-1759 (get. Hubertus Schrijnewerckers en Willemina Thijssen; eerste cijfer datum gevlekt en onder voorbehoud, mogelijk 27).

12.    Frederica Dousens, ged. Swalmen 7-9-1760 (get. Christianus Peters en Gertrudis van Vlodrop). Tr. 1) ... met Joannes Gerardus Smeets; 2) Roermond 7-11-1802 met Severin Henri Meuren.

Joannes Dousen en Catharina Stockmans verpandden op 18-10-1757 hun huis op de Boukoul. De erfgenamen Dousen verkochten op 17-2-1784 het huis genaamd de Bempt op de Boukoul gelegen.

 

19 september 1741

ROERMOND - Gehuwd: Joannes Josephus Lindtgens en Maria Gertrudis Pollaert [Maria Gertrudis Theresia, ged. Roermond 11-3-1717, dr. van Joannes Franciscus Pollart en Maria Elisabetha Goseman]. Getuigen: Arnoldus Josephus Pollaert en Arnoldina Theodora Gosemans.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

20 september 1741

SWALMEN - Begraven: kind van Matthias Wellen [en Maria Raemaeckers, beiden geh. Swalmen 20-7-1717, OF Ida Frederix, beiden geh. Swalmen 21-11-1728, OF Hendrina Gubbels, geh. Swalmen 4-6-1739].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 176vs.

 

22 september 1741

BEESEL - Overleden: Wilhelmus Wijnants [ged. Asselt 12-12-1713], zoon van wijlen Joannes Wijnants en Maria Crompvoet [beiden geh. Asselt 12-2-1711].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 226.

 

23 september 1741

BELFELD - Overleden: Petrus Dirix, weduwnaar van Girtrudis Wolfers 'piae memoriae' [geh. Belfeld 4-6-1692, begr. ald. 15-12-1730].

J.H.G. Peeters: Archief St.-Urbanusparochie Belfeld, registers DTB deel 1 fol. ...

 

[x]1 oktober 1741

ASSELT - Begraven: Anna Tulmes [mogelijk Anna Tessers, geh. Asselt 10-10-1708 met Godefridus Tulmes].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 116; eventueel eerste cijfer dag onzichtbaar op fotokopie.

 

5 oktober 1741

ROERMOND ‑ Frans Crans, zoon van de contrarolleur B.A. Crans, krijgt de stadsbeurs.

Limburg 12, blz. 219.

 

18 oktober 1741

KESSEL - Gehuwd: Jacobus Buerskens [Jacque Beurskens, overl. Horn 29-8-1762] en Agnes Heldens [Agnetis, Angenés]. Getuigen: Bartholomeus Buerskens en Margareta Heldens.

DTB-registers parochie Marie Geboorte, Kessel.

Uit dit huwelijk:

1.      Joanna Buerskens, ged. Kessel 1-10-1742 (get. Arnoldus Meerts en Beatrix Mevissen).

2.      Joannes Buerskens, ged. Kessel 18-11-1743 (get. Henricus Bonus en Veronica Bongaerts).

3.      Petrus Beurskens, ged. Kessel 4-3-1745 (sub conditione, get. Joannes Henricus Heldens en Anna Beurskens vervangen door Beatrix Mevissen).

4.      Reinerus Beurskens, ged. Kessel 4-3-1745 (sub conditione, get. Mathias Heldens en Wilhelmina Beurskens).

5.      Joannes Josephus Beurskens, ged. Haelen 24-12-1746 (get. Joannes Beurskens en Petronella Jeurissen boor Joanna Regina Maes; zn. van Jacobus x Agnetis Stellers), in 1785 wonend te Neer, ongehuwd overl. Neer 1-11-1801, oud 54 jaar.

6.      Arnoldus Beuskens (sic), ged. Haelen 25-11-1748 (get. Arnoldus Heldens en Cornelia Beuskens), overl. Swalmen 14-1-1817. Tr. 1) Swalmen 3-6-1773 met Barbara Wijnants, overl. ald. 25-3-1774; 2) Swalmen 30-11-1775 met Joanna Geraerdts; 3) Swalmen 22-4-1787 met Eva Lutters.

7.      Lamberta Beurskens, ged. Haelen 17-10-1750 (get. Maes Wijnen en Joanna Keucken namens Margarita Heelliens), in 1782 dienstmeid te Baarlo.

8.      Joanna Beurskens, ged. Haelen 6-2-1753 (get. Meuwis Beurskens en Anna Pijl voor Maria Heldis).

9.      Lambertus Beurskens, ged. Haelen 3-12-1754 (get. Martinus Beurskens en Nielken Meuvis; dr. van Jacobus x Agnetis Hildis).

10.    Jacomina Beurskens, ged. Haelen 9-12-1757 (get. Anthonius Heldens en Mechel Havens), overl. Swalmen 22-3-1825. Tr. Swalmen 30-4-1782 met Paulus Willems.

11.    Reinerus Beurskens, ged. Horn 4-11-1761 (get. Mathias Oijen voor Petrus Verheggen en Joanna Vögelaers voor Maria Beurskens).

 

20 oktober 1741

BEESEL - Verzoekschrift door Geurt Engelen voor vrijstelling van schatting omdat zijn huis op 13 maart l.l. is afgebrand.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 329; zie ook 26-6-1742.

 

24 oktober 1741

SWALMEN - Begraven: Nicolaes Claessens [ged. Swalmen 13-4-1684, zn. van Laurentius Claessen en Maria Henrix, beiden overl.; echtg. van Sibilla Geraets alias Janssen, geh. Swalmen 3-1-1709, begr. ald. 26-9-1747].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 176vs.

 

25 oktober 1741

ST.-ODILIËNBERG - Gehuwd: Judocus Kessels [Joost, Justinus, alias Thijssen, overl. Beesel 2-11-1780, verm. zn. van Arnoldus Kessels en Maria Joosten; hij hertr. Beesel 4-11-1747 met Gertrudis Vosbeek] en Isabella Sangers [geb. Herten?, overl. Beesel 12-2-1745 in het kraambed, verm. dr. van Paulus Sangers en Cornelia NN]. Getuigen: Henricus Sangers en Gertrude Beckers.

Uit dit huwelijk:

1.      Cornelia van Kessel, ged. St.-Odiliënberg 24-8-1742 (get. Arnoldus van Kessel en Maria Sillen; dr. van Judocus x Isabella Sangers), overl. Beesel 12-4-1790. Tr. 1) Beesel 3-2-1769 met Henricus Hendrix; 2) Beesel 10-1-1781 met Antonius Neeten.

2.      Isabella Kessels, ged. Beesel 12-2-1745 (get. Godefridus Tijssen en Gertrudis Dinges voor Maria Schaven; dr. van Justinus x Isabella Sangers), verm. jong overl.

Joost Kessels, voor het eerst vermeld in de omgeving van Reuver in de hoofdschat van 1744, was in tweede huwelijk eigenaar van een huis aan de Offenbekermarkt (smabers-10/218).

Relatie Herten (waar doopboeken vóór 1725 ontbreken) met dank aan Jos Verkroost, 2004.

 

30 oktober 1741

BEESEL - Overdracht huis en hof.

Ten overstaan van Frederick Jacob Cox, licentiaat in de beide rechten en landscholtis van het ambt Montfort, Gerardt van den Broeck en Hendrick Ketelaers, schepenen van Besel, draagt Geurt Geulen

-   een huis met bijbehorende hof en ongeveer 1½ morgen akkerland daarachter gelegen;

-   2 morgen akkerland genaamd de Nieuwen Camp;

-   en 3 vierdel plaats op het Lichte Veldt,

alles onder Besel gelegen, voor een bedrag van 10 pattacons over aan Conraedt Harp, bode aldaar en Maria van Haeren, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 86vs-87.

 

2 november 1741

Akte van benoeming door de graaf van Aspremont Reckheim van Arnold Hendrick Tackoen tot zijn raadsheer.

G. Venner: Inventaris van Losse Charters die in 1901 uit het voormalige Rijksarchief te Roermond werden verworven, inv.nr. 151; charter.

 

7 november 1741

SWALMEN - Het klooster Keizerbosch te Neer koopt een obligatie groot 1.000 pattacons ten laste van de gemeente Swalmen. Met transfix d.d. 30-8-1788 [zie aldaar].

 

19 november 1741

ROERMOND - Lambertus Mols [begr. Wessem 2-7-1757, wedn. van Anna Maria de Noot, geh. Wessem 31-1-1717, overl. ald. 10-5-1740] uit Wessem en Mechtildis Coonen [Coenen, ged. Swalmen 13-3-1704, overl. Wessem 2-6-1768, dr. van Joannes Daemen Coenen en Catharina Daemen; zij hertr. Wessem 2-2-1758 met Lambertus Beeren] Getuigen: Ludovicus Reuijten, Henricus Stilkens en Maria van Alfen.

allelimburgers,nl, 2021.

Voor de opvoeding van het minderjarige neefje Theodorus Janssen bij die echtpaar zie 10-4-1742. Voor deling van ouderlijke goederen te Asselt zie 6-6-1759.

 

21 november 1741

SWALMEN - Begraven: Joannes Willems [echtg. van Maria Slabbers, geh. Swalmen 6-10-1729; zij hertr. 1) Asselt 26-4-1742 met Gerardus Pijpers, begr. Swalmen 2-6-1744; 2) Swalmen 25-7-1748 met Henricus Spee].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 176vs.

 

29 november 1741

SWALMEN - Begraven: Leonardus Peggen [wedn. van Elisabeth Ramakers, geh. ... vóór 12-7-1705, begr. Swalmen 5-4-1725].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 176vs.

 

3 december 1741

ASSELT - Begraven: kind van Damasus Beeck [en Sibilla Evers, beiden geh. Asselt 26-4-1731].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 116; let op: genoteerd nà 11-12-1741.

 

11 december 1741

ASSELT - Begraven (verdronken bij Ool): Matthias Emets [ged. Asselt 17-7-1716, zn. van Gerardus Emets en Agnes Cuijpers] 'qui submersus est in Mosa prope Ool 7 xbris et 11 sepultus in Asselt'.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 116.

 

13 december 1741

BEESEL - Turflijst van Beesel over het jaar 1741, met vele namen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 329.

 

16 december 1741

BEESEL - Gehuwd met dispensatie wegens verwantschap in de derde graad ("in tertio gradus consanguinitatis, in bannis et tempore clauso"): Godefridus Schoolmeesters [Scoolmeesters, ged. Belfeld 14-12-1717, overl. Beesel 3-6-1791, zn. van Gijsbertus Schoolmeesters en Gertrudis Stevens] en Joanna Stevens [ged. Beesel 27-10-1718, overl. ald. 11-1-1784, dr. van Gerardus Stevens en Elisabetha Janssen]. Getuigen: Gisbertus Schoolmeesters en Catharina Bongers.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 189. Het echtpaar trouwde eveneens Venlo 12-11-1742 voor de hervormde kerk, de reden daarvoor is onduidelijk.

Uit dit huwelijk:

1.      Gertrudis Schoolmeesters, ged. Beesel 8-1-1742 (get. Gisbertus Schoolmeesters en Elizabetha Janssen), overl. ald. 26-12-1800. Tr. Swalmen 3-10-1779 met Joannes Dousen.

2.      Godefridus Schoolmeesters, ged. Beesel 13-11-1743 (get. Cornelius Cruijsbergh en Gertrudis Stevens), jong overl.

3.      Godefridus Schoolmeesters, ged. Beesel 16-10-1746 (get. Petrus Schoolmeesters en Anna Driessen voor Petronella Stevens), jong overl.

4.      Godefridus Schoolmeesters, ged. Beesel 23-9-1748 (get. Theodorus Schoolmeesters en Joanna Cruijsbergh), overl. Belfeld 10-5-1813. Tr. Belfeld 11-8-1795 met Elisabeth Bongers.

5.      Maria Agnes Schoolmeesters, ged. Beesel 9-1-1751 (get. Adamus Stevens en Elizabetha Timmermans voor Clara Stevens). Tr. Beesel 22-4-1784 met Joannes Rulkens.

6.      Petrus Scoolmeesters, ged. Beesel 23-9-1753 (get. Joannes Muters voor Nicolaus Reijgers en Agnetis Stevens).

7.      Gerardus Scoolmesters, ged. Beesel 1-7-1760 (get. Petrus in de Middel en Maria Scoone), overl. ald. 31-3-1832. Tr. Beesel 16-2-1786 met Maria Ummelen.

8.      Gisbertus Schoolmesters, ged. Beesel 8-7-1765 (get. Petrus Peters en Getrudis Stevens).

Het huis van Geurdt Schoolmeesters c.s. te Beesel werd op 7-2-1774 bij executoriale verkoop verkocht aan de schuldeiser.

 

20 december 1741

SWALMEN - Begraven: Joannes Kessels.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 176vs.

 

22 december 1741

SWALMEN - Begraven: Maria, echtgenote van Leonardus Obers [geh. ... vóór ..., overl. Swalmen 19-1-1776; hij hertr. ... vóór 30-6-1743 met Margaretha Janssen].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 176vs.

 

24 december 1741

SWALMEN - Overdracht huis Hoogstraat.

Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, scholtis, Christiaen Bongarts en Hendrick Coenen, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, draagt Godefridus Crijnen, mede als gevolmachtigde van zijn broer en zus d.d. 15 december 1740, hun ouderlijk huis en hof op de Hooghstraete gelegen, groot ongeveer ¼ plaats, voor een bedrag van 102 pattacons over aan de echtelieden Paulus Gerits en Maria op den Camp, kosten van overdracht en armengeld ten laste van de aankopers, lijcop ieder voor de helft, 'ende dat uyt redenen hetwelcke wij aen andere niet en soude hebben gedaen'.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 176.

 

25 december 1741

SWALMEN - Begraven: kind van Gerardus Beeck [en verm. Cornelia Janssen, beiden geh. Swalmen 19-6-1740].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 176vs.

 

25 december 1741

ASSELT - Begraven: kind van Matthias Evers [en Catharina Hendricks, beiden geh. ... vóór 19-1-1740].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 117.

 

28 december 1741

SWALMEN - Begraven: kind van Winandus Peggen [en verm. Joanna Jansen, beiden geh. Asselt 19-1-1729].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 176vs.

 

 

1742

4 januari 1742

SWALMEN - Begraven: kind van Joannes Lutters [en Margaretha Peters, beiden geh. Swalmen 5-7-1731].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 177.

 

vóór 9 januari 1742

Z.P - Gehuwd: Joannes Erix [mogelijk zn. van Jacobus Erix, vermeld als grondeigenaar te Swalmen 3-3-1716] en Maria van Lier.

Uit dit huwelijk:

1.      Franciscus Antonius Erix, geb. Roermond 9-1-1742, ged. 10-1-1742 (get. eerw. Franciscus Erix en Joanna van Lier, Petronella Stegmans), pastoor te Belfeld, overl. Belfeld 27-2-1815.

Driessen, Geschiedenis van de St.-Urbanusparochie te Belfeld, blz. 166. De erven Erix verkochten op 10-5-1765 landerijen te Swalmen.

 

10 januari 1742

BEESEL - Overleden: Leonarda Croonen, echtgenote van Gerardus van Dael [geh. ... vóór 16-1-1716, overl. Beesel 31-5-1742; hij hertr. Beesel 15-2-1743 met Maria van der Kitzen].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 226.

 

vóór 12 januari 1742

Z.P. - Gehuwd: Henricus Weemers [overl. Belfeld 25-3-1790; hij hertr. 1) Belfeld 15-2-1754 met Willemina Janssen] en Joanna Janssen [overl. Belfeld 19-12-1753].

Uit dit huwelijk:

...

1.      Henricus Weemers, geb. en ged. Belfeld 10-2-1753 (get. Henricus Janssen en Leonarda Peeters; zn. van Henricus x Joanna Janssen), overl. ald. 17-3-1754.

Hier geplaatst omdat Henricus op deze dag optreed als getuige bij doop te Belfeld (zie onder huwelijk d.d. 12-5-1740).

 

14 januari 1742

SWALMEN - Begraven: Barbara [Maria Barbara Daemen Coenen, ged. Swalmen 13-10-1701, dr. van Joannes Damianus Coenen en wijlen Catharina Daemen; wed. van Philippus Janssen, geh. Swalmen 22-6-1727, begr. ald. 20-5-1737], echtgenote van Albertus Alberts [geh. Swalmen 9-1-1738; hij hertr. Asselt 3-4-1742 met Wilhelmina Coolen].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 177.

 

18 januari 1742

BEESEL - Gehuwd: Henricus Peters [overl. Beesel 8-10-1746; wedn. van Catharina Tijssen, overl. Beesel 4-9-1741] en Margareta Lamers [overl. Beesel 21-10-1780; wed. van Joannes Hendrix, geh. Beesel 12-4-1731, overl. 18-1-1740; zij hertr. Beesel 30-9-1747 met Hubertus Quijten, overl. ald. 6-7-1764]. Getuigen: Albertus Meuter en Henricus Ketelaers.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 189.

Uit dit huwelijk:

1.      Catharina Peters, ged. Beesel 6-8-1744 (get. Albertus Meuter voor Wilhelmus Peckx en Lucia Peters), overl. ald. 14-3-1790. Tr. Beesel 26-7-1768 met Wilhelmus Jansen.

 

18 januari 1742

SWALMEN - Begraven: Theodorus Lemmen [echtg. van Helena Dousens, geh. Asselt 30-5-1714, begr. 26-11-1750; zij hertr. Asselt 26-6-1742 met Petrus Beeck].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 177.

Voor nalatenschap zie 26-1-1751.

 

19 januari 1742

ASSELT - Begraven: Margaretha, weduwe van Joannes Pex [mogelijk begr. Asselt 3-8-1733 of Asselt ..9-2-1735].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 117.

 

22 januari 1742

SWALMEN - Begraven: Frederica Schreurs, echtgenote van Petrus van Vlodrop [geh. Roermond 9-8-1722; hij hertr. 1) Swalmen 15-4-1752 met Helena Gubbels, begr. ald. 6-20-1747; 2) Asselt 1-2-1748 met Catharina IJven].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 177.

 

23 januari 1742

SWALMEN - Begraven: Henricus Glaesmeeckers [doorgehaald: Muijsers; echtg. van Cunera Obers alias Janssen, geh. Asselt 24-8-1725, begr. Swalmen 4-6-1748; zij hertr. Asselt 1-9-1746 met Leonardus Derriks].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 177.

 

24 januari 1742

BELFELD - Gehuwd: Arnoldus Gerets [overl. Belfeld 18-10-1757; wedn. van Gertruda Bongaerts, geh. Belfeld 27-10-1711, overl. ald. 4-5-1740] en Gebilia Heinen [overl. Belfeld 28-5-1745; wed. van Henricus Jansen, geh. Belfeld 3-5-1725, overl. ald. 19-7-1741]. Getuigen: Martinus Sprunckens en Anna Heinen.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 135vs.

 

24 januari 1742

ELMPT / SWALMEN / ROERMOND - De scholtis van Elmpt verzoekt assistentie van 80 gewapende burgers of schutten van Swalmen voor de executie van twee ter dood veroordeelden.

"Aen sijne hooghgebohrene excellentie den heere marquis van ende tot Hoensbroech erffmarschal des voorstendoms Gelre en graffschapp Zutphen etc.

Verthoont mit behoirlijcke reverentie den onderss. scholtis van Elmpt dat hij op morgen moetende laeten executeeren de twee ter doodt gecondemneerde Willem Engels ende Mathijs Schreurs hem niet en magh vertrouwen door de verwandtschapp derselve gecondemneerde aen ruym twee derde deelen der ingesetene van Elmpt op d'assistentie der schutten uyt het selve dorp t'assumeren het hem alsoo onmogelijck is deselve executie werckstelligh te maecken soo keert hij hem tot sijne hooghgebohrne excellentie,

Oetmoedelijck versoeckende dat aen hem tot bevorderinghe ende assistentie der gemelte executie mogen worden verleent tachentigh wel gewaepende persoonen oft schutten uyt de heerligheydt Swalmen om hun op morghen ten acht uyren smorgens binnen dese stadt op den merckt ende aen de gevanckenisse te laeten vinden, de geapprehendeerden ter plaetse van d'executie te geleyden ende aldaer totte volcoemene uytvoeringhe te verblijven het welcke doende etc was onderteeckent W.J. Heutz - d'apostille was dese - worden den heere scholtis van Elmpt verleent de versoeghte tachentigh gewaepende schutten ofte soo veel meer andere als den selven moghte noodigh vinden ende ten dyen eynde den scholtis van Swalmen belaest deselve te commandeeren om sigh te laeten op de uyhre en plaetse hierbij vermelt vinden.

Actum Ruremonde den 24 january 1742 - was onderteeckent F.A. marquis de Hoensbroech - copiam hanc cum suo originali concordare attestor J.J. Maij secretaris de S. Ex.e

Dorso: requeste voor den heere scholtis van Elmpt etc. etc. 1742"

Archief Schloss Haag, inv.nr. 1311 (Kiste 14 Fach 4)

 

28 januari 1742

SWALMEN - Begraven: Gertrudis [Gertrudis Bouten, ged. Swalmen 23-4-1705, dr. van Wilhelmus Bouten en Anna Janssen alias Schirpen], echtgenote van Jacobus Gubbels [geh. Swalmen 18-8-1735; hij hertr. verm. Swalmen 2-8-1742 met Anna Willems].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 177.

 

29 januari 1742

SWALMEN - Begraven: kind van Leonardus Tessers [en mogelijk Elisabetha Sours].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 177.

 

30 januari 1742

SWALMEN - Overdracht hooigewas.

Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, scholtis, Johan Baptista Fabritius en Gerit Emets, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, draagt Antonius Martinus Jacobs, scholtis van Bree, als gevolmachtigde van NN, 1 morgen hooigewas in de Hoeijbemden gelegen tussen Daniel Hendrickx en de heer van Wassenbergh, zijnde hoefslaf ('hoofslagh'), voor een bedrag van 100 gulden Roermonds over aan Hendrick Hendricx, kosten van overdracht, armengeld en lijcoop ten laste van de aankoper.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 177.

 

30 januari 1742

SWALMEN - Begraven: Cunera Beeck [ged. Swalmen 8-11-1726], dochter van Henricus Beeck [en Catharina van Auwel, beiden geh. Swalmen 4-10-1724].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 177.

 

30 januari 1742

SWALMEN - Begraven: Ludovicus Huets [ged. Swalmen 6-11-1683, zn. van Wilhelmus Huijts en Joanna Peeters; echtg. van Cornelia Willems, geh. Swalmen 11-9-1708, begr. ald. 3-7-1766].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 177.

 

6 februari 1742

VENLO - Gehuwd: Arnoldus Emanuel Ruies [Ruijs, ged. … 1-2-1711, overl. ald. 19-1-1760, zn. van Henricus Albertus Ruijs en Wendelina Josepha Poell « 14-10-1708], schepen en secretaris van Venlo, en Maria Antonetta van Son [Van Sonne, geb. Rijswijk (ZH) 17-12-1722, overl. Venlo 13-7-1768, dr. van Michael van Son en Maria Louisa de Gilkens]. Getuigen: Franciscus Gerardus Ruies, raad, en Petrus Jacobus Hijachin to Poel].

DTB-registers St.-Martinusparochie Venlo.

Uit dit huwelijk:

1.      Henricus Albertus Anselmus Antonius Ruijs, ged. Venlo 9-1-1743 (get. Gerlacus Anselmus Ruijs, deken en kanunnik te Kaiserswerth (‘in insula Caesaris sive Werdae’) vervangen door Franciscus Gerardus Ruijs, raad aan het Hof te Venlo, en Antonetta Durinx, weduwe van Godefridus Poell, in leven griffier aan genoemd Hof), begr. ald. 18-9-1747.

2.      Michael Josephus Swibertus Ruijs, ged. Venlo 18-3-1744 (get. Michael van Son vervangen door Franciscus Gerardus Ruijs, raad aan het Hof te Venlo, en Umilia Petronilla Poel, echtgenote van de heer Baenen, raad aan genoemd Hof), overl. ald. 18-3-1744.

3.      Franciscus Gerardus Ludovicus Ruijs, ged. Venlo 25-6-1745 (get. Franciscus Gerardus Ruijs, raad aan het Hof te Venlo, en Catharina Anna Elisabetha van Afferden namens Maria Ludovica van Son), begr. ald. 9-7-1745.

4.      Edmundus Hijeronimus Augustinus Ruijs, ged. Venlo 27-8-1746 (get. Petrus Jacobus Hiachynthus Poel en vrouwe De Gillekens geboren Linckens vervangen door Maria Anna Ruijs), begr. ald. 18-9-1747.

5.      Henricus Albertus Ruijs, ged. Venlo 17-2-1748 (get. Joannes Josephus Naenen, raad aan het Hof te Venlo, en Ida Maria Scheltema {gehuwd met Petrus Hyacinthus Poell}), begr. ald. 8-8-1748.

6.      Maria Ludovica Josepha Ruijs, ged. Venlo 18-6-1749 (get. Petrus Hyachintus Poell namens Josephus Swibertus Ruys, kannunik te Kaiserswerth, en Emilia Petronella Poell namens Maria Ludovica van Son), begr. ald. 27-1-1752 als Maria Josepha Loewisa.

7.      Windelina Josepha Catharina Ruijs, ged. Venlo 25-10-1750 (get. Theodorus Delbender te Keulen en Petrus Hijachintus Poel, ontvanger op de Maas te Venlo, en Catharina Teresia Ruijs), begr. als. 30-1-1752 als Windelina Catharina Josepa.

8.      Josephus Franciscus Ruys, ged. Venlo 6-5-1752 (get. Petrus Hyachintus Poell namens Josephus Swibertus Ruys, deken en kanunnik te Kaiserswerth, en Clara Francisca Ruys), overl. ald. 27-5-1752.

9.      Henricus Albertus Jacobus Ruijs, ged. Venlo 14-12-1753 (get. Jacobus de Gilkens, luitenant, en Maria Elisabetha Baenen), heer van Nieuwenbroeck, overl. Beesel 29-5-1824. Tr. Venlo 14-2-1785 met Josephina Johanna Baptista Antonetta van Aefferden.

10.    Maria Clara Ruijs, ged. Venlo 19-11-1755 (rebaptizata, get. Joannes Bernardus Baenen en Clara Francisca Ferdinanda Ruijs), begr. ald. 26-12-1757.

11.    Franciscus Josephus Antonius Ruijs, ged. Venlo 7-10-1757 (get. Josephus Ruijs, kanunnik en deken te Kaiserswerth, namens Michael Ruijs, en Catharina Ruijs, vrouwe te Boerloe), kanunnik en deken van het kapittel van de O.L.V.-kerk te Cleef, proost van St.-Swibertus te Kaiserswerth, overl. Düsseldorf 24-11-1834, oud 77 jaar.

12.    Edmundus Hieronijmus Ruijs, ged. Venlo 22-7-1759 (get. Petrus Hiachijnthus Poel, ontvanger op de Maas te Venlo, en Maria Josepha de Plönus geboren De Gilkens), overl. Kapellen (D) 9-7-1832. Tr. Venlo 16-8-1784 met Clara Anna Philippina van Aefferden.

 

11 februari 1742

SWALMEN - Begraven: kind van weldele heer markies van Hoensbroeck [Franciscus Arnoldus Adrianus van Hoensbroeck en Maria Anna Sophia van Schönborn].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 177.

 

17 februari 1742

BELFELD - Overleden: Maria Jansen, echtgenote van Godefridus Willems [geh. Belfeld 1-8-1734, overl. ald. 21-9-1763; hij hertr. Belfeld 25-7-1742 met Elisabeth Sijben].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 188.

 

20 februari 1742

BELFELD - Overleden: Petronella Wolfers [echtg. van Joannes Willems, geh. Belfeld 17-8-1723], echtgenote [moet zijn: weduwe] van Theodorus Smits [geh. Tegelen 3-5-1691, overl. Belfeld 15-10-1722].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 188.

 

21 februari 1742

BEESEL - Verzoekschrift door J.J. van der Heijden, drossaard van het ambt Montfort met verzoek om de gemeente Besel te belasten met 34 gulden 12 stuiver brabants wegens de kosten die hij heeft gehad door de arrestatie van drie soldaten van het regiment van Van der Lippe, aangehouden bij het weghalen van stenen met een aak ('aeke'), gearresteerd op last van borgemeesters en regeerders van Besel op 18 juli 1741.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 329; met bijlagen d.d. 12-9-1741, 27-11-1741 en 12-2-1742.

 

23 februari 1742

SWALMEN - Begraven: Henricus Janssens [echtg. van Agnes Smeedts, geh. Swalmen 7-1-1731, begr. ald. 19-12-1762].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 177.

 

27 februari 1742

SWALMEN - Verpanding huis en hof Hoogstraat.

Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, scholtis, Wijn Peggen en Gerit Emets, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, bekennen Agnes Gerits, weduwe van Joannes Wittiens met Jacobus Wiltschuts, zich mede sterk makend voor zijn afwezige broer, met toestemming van zijn moeder als vruchtgebruikster, dat zij een bedrag van 100 gulden tegen een jaarlijkse rente van 5%, echter te volstaan van 4% bij prompte betaling op de betaaldag, eerstmaal te betalen op 27 februari 1743 en met een opzegtermijn van een half jaar, hebben opgenomen van de echtelieden Henricus Snabels en Elisabeth van Cruchten, met als onderpand:

-   hun huis en hof op de Hooghstraete gelegen, met de korte zijden grenzend aan voornoemde straat en aan de Venlosche Straete, groot ongeveer ½ morgen;

-   en ½ morgen in het Voorvelt gelegen tussen Gootsen Gerardts en Jacob Heijnen.

De lening wordt gebruik tot aflossing van een gelijke obligatie groot 100 gulden ten profijte van de erfgenamen van Peter Mulders welke was gevestigd op haar goed.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 177-179.

 

1 maart 1742

BEESEL - Overleden: Gerardus Reijnders, weduwnaar van Wilhelmina Linders [geh. ... vóór 24-4-1694, overl. Beesel 27-6-1735].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 226.

 

1 maart 1742

TEGELEN - Overleden 'in der Munte': Henricus Constantinus van Wevelinckhoven.

DTB-registers St.-Martinusparochie Tegelen, fol. 73.

 

2 maart 1742

ROERMOND ‑ De goederen van Allegondis Spee worden gedeeld. Catharina Spee, weduwe van de raadsverwant C.J. Chanoine, ontvangt lot A. De erfgenamen Reipkens, te weten J. Carren gehuwd met G.A. Reipkens, opkomend voor Maria Spee, ontvangen lot B.

A. van Beurden: De familie Spee te Roermond. In: De Nederlandse Leeuw, ... blz. 79-83.

 

12 maart 1742

SWALMEN - Begraven: Joannes van Vlodrop [echtg. van Catharina Guerts, geh. Asselt 13-1-1731].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 177.

 

15 maart 1742

SWALMEN - Begraven: Gertrudis Heimes [ged. Swalmen 5-5-1707, dr. van Wilhelmus Heijmes en Margaretha Sillen, beiden overl.].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 177.

 

20 maart 1742

VENLO - Gehuwd: Arnoldus Emanuel Ruijs, jongeman, schepen en secretaris van Venlo, en Maria van Son, jongedochter geboren te Rijswijk bij Den Haag.

DTB-registers Venlo, protestantse huwelijken.

 

24 maart 1742

SWALMEN - Begraven: Sophia Verstegen [ged. Swalmen 25-2-1694, buitenechtelijke dr. van Godefridus Lemmes en Helena Kuttens; echtgenote van Godefridus Slabbers [geh. Swalmen 5-4-1731; hij hertr. verm. Swalmen 31-5-1742 met Margaretha Heuskens].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 177.

 

25 maart 1742

ASSELT - Begraven: Maria, echtgenote van de pachter van de Boesheij ('uxor villici ex Boesheij').

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 117. Vgl. DTB-gegevens 26-4-1730, 4-7-1730 en 4-10-1747.

 

28 maart 1742

SWALMEN - Begraven: Maes Roosen [Thomas, ged. Swalmen 8-3-1709, zn. van Matthias Roosen en Sophia Maessen, beiden overl.].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 177.

 

2 april 1742

SWALMEN - Begraven: kind van Matthias Geelen [vgl. huwelijk 24-5-1696!].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 177.

 

3 april 1742

BEESEL - Overleden: Barbara Engelen [ged. Beesel 19-2-1723], dochter van Godefridus Engelen en Joanna Janssen [beiden geh. Beesel 7-5-1722].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 226.

 

3 april 1742

ASSELT - Gehuwd: Albertus Albers [Alberts, ged. Swalmen 10-2-1714, pachter, overl. Beesel 6-9-1785, zn. van Joannes Alberts en Maria Hawinckels; wedn. van Barbara Damen, geh. Swalmen 9-1-1738, begr. ald. 14-1-1742] en Wilhelmina Coolen [begr. Beesel 4-8-1772; wed. van 1) Paulus Maesen, geh. Asselt 27-6-1728, begr. ald. 18-10-1734; 2) Joachim Wijnants, geh. Asselt 5-5-1735, begr. ald. 20-4-1741]. Getuigen: Godefridus Spee en Jacobus Heijnen.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 144vs.

 

3 april 1742

ROERMOND - Gehuwd: Jacobus Wilschuts [Wiltschut, ged. Swalmen 2-7-1711, timmerman, overl. Roermond 25-9-1788, zn. van Philippus Wildtschut en Agnes Gerits; hij hertr. Roermond 13-1-1746 met Catharina Agnes Stieff] en Anna Dullinghs [Joanna]. Getuigen: Conrardus Smits, Petrus Francisco en Maria Gertrudis Wolters.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

1.      Philippus Joannes Wiltschutz, ged. Roermond 1-4-1743 (get. NN Wolters en Agnes Gerardts).

2.      Joannes Franciscus Wiltschot, ged. Roermond 10-9-1744 (get. Franciscus Wolters en Maria Wilthot, Johanna Huts).

3.      Maria Elisabetha Wiltschuts, ged. Roermond 10-8-1745 (get. Leonardus Smeets en Maria Gertrudis Wolters).

Jacobus Wiltschuts verkocht op 27-2-1742 samen met moeder en broer hun ouderlijk huis op de Hoogstraat gelegen.

 

3 april 1742

ROERMOND - Gehuwd: Joannes Buerskens [Beurskens] en Joanna Hoeben [Huben]. Getuigen: Martinus Hoeben, Maria Gertrudis Smits en Margarita Hoeben.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk (op basis van Gendalim 5):

1.      Joannes Beurskens, ged. Roermond 26-8-1743 (get. Hubertus Quyten en Catharina Theuwissen).

2.      Maria Anna Beurskens, ged. Roermond 13-10-1744 (get. Winandus Weenant en Margareta Houben).

 

10 april 1742

Nimwegen

NIJMEGEN / BELFELD - Volmacht.

Als van der Baestert en Christoffel Hoeboer, beide naburen van Peter Stevens en Katrina van de Haart, oorkonden dat Peter Stevens als echtgenoot van Katrina van de Haart 'gesonden is of gegaen is met medewete en volmagt gestelt van sijn vrouw Katrina van de Haart om t gelt te ontfangen, dat hij Peter Stevens te pretenderen heeft.'

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 87vs-88.

Voor overdracht zie Belfeld 16-4-1742.

 

10 april 1742

SWALMEN - Overeenkomst tot onderhoud minderjarig kind.

Daar het minderjarige kind van wijlen Philip Jansen geen voogden heeft, gaan schepenen van Swalmen ermee akkoord het kind 'te laeten onder de bestieringe ende gehoorsaemheydt' van diens 'meune' Mettien Coenen, gehuwd met Lamert Mols, inwoners van Wessem, onder volgende voorwaarden:

1.     zij zullen gehouden zijn het kind op te voeden 'in de vreese Godts', het te laten leren lezen en schrijven dan wel een passend handwerk te laten leren;

2.     het te onderhouden in kost en drank, kleding, totdat het in eigen onderhoud kan voorzien;

3.     voor dit onderhoud zal de tante genieten 'alle de blaedere die van sijne goederen, te weten landt, weyden, huysen ende andersints' hier onder Swalmen en Asselt gelegen, waarvoor zij deze goederen zal moeten onderhouden.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt (01.010), magazijnlijst nr. 87 (derde cijfer jaartal onder voorbehoud). Met eenvoudig handmerk van Mechtildis Coenen, ondertekend door Lambert Mols.

Vermoedelijk gaat het om Theodorus Janssen, ged. Swalmen 10-2-1731. Voor huwelijk van de ouders van het kind zie 22-6-1727. Voor huwelijk Mols x Coenen zie 19-11-1741.

 

10 april 1742

SWALMEN - Begraven: kind van Ludovicus Custers [en Anna Soetsen, beiden geh. Swalmen ..-4-1732].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 177.

 

11 april 1742

BEESEL - Overleden: Conrardus Harp [kuiper], echtgenoot van Maria van Haeren [geh. ... vóór 25-3-1729, overl. Beesel 3-9-1743].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 226.

 

12 april 1742

ASSELT - Gehuwd: Joannes Corsten en Catharina Emets [ged. Asselt 3-7-1711, dr. van Gerardus Ements en Agnes Cuijpers]. Getuigen: Hubertus Emets en Jacobus Mevissen.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 145.

Uit dit huwelijk kinderen te Melick en Maasniel, o.a.:

1.      Mathias Corsten, 1744-1774. Tr. ... met Catharina Creemers.

2.      Gerhard Corsten, 1746-1822.

3.      Cornelia Corsten, 1752-1820. Tr. 1) ... met Joannes Bremmers; 2) ... met Evert Thissen.

Voor afstammelingen van dit echtpaar zie J. Ruiten: Onder den klockenslag van Neel, Leeuwen en Asenray, blz. 183-186. Het daar vermelde geboortejaar 1721 van de bruid moet 1711 zijn.

 

13 april 1742

BEESEL - Plotseling overleden: Ida Slousen, weduwe van Joannes Snoeck [overl. Beesel 29-9-1721].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 226.

 

15 april 1742

VENLO - Gehuwd: Peter Hendricks, jongeman van Berg, soldaat in het regiment van de kolonel Smissaert onder de compagnie van kapitein Landman, en Agnes Lena, geboren te Bezel.

DTB-registers Venlo, protestantse huwelijken.

 

15 april 1742

SWALMEN - Gehuwd door pater Van den Staeij, met dispensatie in de kerkgeboden: Petrus van Vlodrop [van Vlodorp, begr. Swalmen 23-3-1762; wedn. van Frederica Schreurs, geh. Roermond 9-8-1722, overl. Swalmen 22-1-1742; hij hertr. Asselt 1-2-1748 met Catharina IJven] en Helena Gubbels [ged. Swalmen 12-10-1713, begr. ald. 6-10-1747, dr. van Henricus Gubbels en Agnes Faessen]. Getuigen: Angelus van Vlodrop en Joannes Hoogmoet.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 76 (125 RAL).

Uit dit huwelijk:

1.      Godefridus van Vlodrop, ged. Swalmen 21-1-1743 (get. Antonius Vaesen en Anna Delissen), begr. ald. 26-4-1743.

2.      Godefridus van Vlodrop, ged. Swalmen 20-7-1744 (get. Crijstianus Wuijts en Anna Gertrudis Dierixmans vervangen door Helena Timmermans).

3.      Agnes van Vlodrop, ged. Swalmen 28-4-1746 (get. Anthonius Claesen en Elisabeth Gubbels).

4.      Catharina van Vlodorp, ged. Beesel 5-7-1747 (get. Petrus Peters voor Conrardus Buijs en Maria Willems namens Maria Peggen; ouders uit Swalmen).

 

16 april 1742

BELFELD - Verpanding kindsdeel hoeve te Belfeld.

Ten overstaan van Fredrick Jacob Cox, licentiaat in de rechten en landscholtis van het ambt Montfort, Jan Gerits en Thomas Heijnen, schepenen van Besel en Belfelt, bekent Peter Stevens, mede als gevolmachtigde van zijn vrouw Catharina van de Haart d.d. 10 april 1742 [zie aldaar], dat zij een bedrag van 75 pattacons tegen een jaarlijkse rente van 4% eerstmaal te betalen op 16 april 1743 en met een opzegtermijn van een half jaar, hebben opgenomen van borgemeester Willem Josten en Hendrina Janssen, echtelieden, met als onderpand zijn kindsdeel of patrimoniaal goed bestaande uit huizen en landerijen onder Belfelt gelegen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 87-87vs; een gelijkluidend afschrift (concept?) als losse bijlage (zie verfilming fol. 133).

 

17 april 1742

BELFELD - Overleden: Agatha Janssen [alias Goerdts, mogelijk ged. Kessel 7-11-1695 als dr. van Godefridus Janssen en Margaretha Peters], echtgenote van Henricus Daemen [geh. Belfeld 7-1-1716, overl. ald. 24-7-1745; hij hertr. Belfeld 16-8-1742 met Petronella Jacobs].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 188.

 

19 april 1742

BEESEL - Gehuwd: Petrus Peters [pachter van hoeve de Kamp, overl. Beesel 27-2-1759, verm. zn. van Simon Peters en Elisabetha Engels, beiden overl.] en Catharina Bongaerts [overl. Beesel 25-2-1781, dr. van Joannes Bongaerts en Joanna Plumers; zij hertr. Beesel 15-6-1759 met Henricus Engelen]. Getuigen: Joannes Peters en Gisbertus Schoolmeesters.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 189.

Uit dit huwelijk:

1.      Simon Peters, ged. Beesel 9-1-1743 (get. Joannes Bongers voor diens vader Joannes Bongers en Joanna Quijten), verm. jong overl.

2.      Joannes Peters, ged. Beesel 9-3-1744 (get. Joannes Peters en Joanna Pluijmers).

3.      Petrus Peters, ged. Beesel 7-9-1745 (get. Thomas Peters en Hendrina Pluijmers). Tr. NIET 4-7-1776 met Joanna Heggers.

4.      Leonardus Peters, ged. Beesel 13-9-1746 (get. Joannes Bongers voor Gerardus Bongers en Anna Cruijsbergh). Tr. Beesel 22-2-1770 met Mechtildis Hinsen.

5.      Maria Peters, ged. Beesel 17-9-1748 (get. Henricus Beeck en Caecila Beeck), overl. ald. 29-7-1787. Tr. Beesel 6-5-1784 met Gerardus Aerts.

6.      Gertrudis Peters, ged. Beesel 18-7-1750 (get. Joannes Bongers en Joanna Gerits), verm. overl. ald. 5-2-1776. Van haar verm. een buitenechtelijk kind ged. Beesel 4-2-1776.

7.      Joannes Franciscus Peters, ged. Beesel 15-4-1753 (get. heer Franciscus d'Corljong (de Collignon) en jonkvrouwe Cupers). Tr. Beesel 20-5-1784 met Anna Catharina Butjes.

8.      Nicolaus Samuel Peters, ged. Beesel 25-6-1755 (get. Albertus Muters en weledele vrouwe Anna Elisabeta Sammin), overl. ald. 2-7-1772.

Peter Peters kocht op 1-3-1751 huis en hof aan de beek. Catharina Bongers en haar kinderen, daartoe bijgestaan door hun voogden, verkochten op 8-5-1764 grasgewas te Rijkel. Peeter Peeters en Catharina Bongers verpandden op 28-11-1766 [sic; kan niet!] hun huis te Beesel.

 

22 april 1742

SWALMEN - Begraven: kind van Matthias Wellen [en Maria Raemaeckers, beiden geh. Swalmen 20-7-1717, of Ida Frederix, beiden geh. Swalmen 21-11-1728, of Hendrina Gubbels, geh. Swalmen 4-6-1739].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 177.

 

26 april 1742

ASSELT - Gehuwd: Gerardus Pijpers [Piepers, ged. Swalmen 23-12-1717, begr. ald. 2-6-1744, zn. van Joannes Pipers en Margaretha Keuven] en Maria Slabbers [begr. Swalmen 29-8-1765, verm. ged. Swalmen 7-5-1705 als dr. van Henricus Slabbers en Sibilla Franssen; verm. wed. van Joannes Willems, geh. Swalmen 6-10-1729, begr. ald. 21-11-1741; zij hertr. Swalmen 25-7-1748 met Henricus Spee]. Getuigen: Henricus Heijnen en Godefridus Spee.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 145.

Uit dit huwelijk:

1.      Sibilla Piepers, ged. Swalmen 25-2-1743 (get. Petrus Slabbers en Margaretha Ceuven; naam meter gewijzigd van Keuven in Ceuven).

Voor begraven van kinderen van Maria Slabbers zie 8-1-1748 en 24-1-1748.

 

28 april 1742

SWALMEN - Begraven: Gertrudis Smedts [ged. Swalmen 21-8-1690, dr. van Godefridus Smets en Maria Cuijpers], echtgenote van Gerardus Peters [geh. Swalmen 25-10-1735; hij hertr. Swalmen 19-7-1742 met Caecilia Beeck].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 177.

 

29 april 1742

BEESEL - Overleden: Henricus van Hoemoet [ged. Beesel 6-2-1717], ongehuwde zoon van Hubertus van Hoemoet en Mechtildis Janssen.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 226.

 

3 mei 1742

SWALMEN - Gehuwd: Christophorus Naus [Stoffer, overl. Swalmen 28-10-1780, zn. van Joachim Naus en Elisabetha Kessels; hij hertr. 1) Swalmen 26-5-1751 met Joanna van der Loo, overl. ald. 22-9-1770; 2) Swalmen 10-5-1772 met Sophia Schrijnewerkers] en Anna Cueven [Keuven, ged. Swalmen 16-12-1720, begr. ald. 27-8-1749, dr. van Sibertus Cueven en Gertrudis Meuter]. Getuigen: Petrus Meuter en Godefridus Crijnen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 76 (125 RAL).

Uit dit huwelijk:

1.      Joachim Naus, ged. Swalmen 24-3-1743 (get. Sibertus Keuven en Elisabetha Kessels). Tr. verm. 1) ... vóór 6-2-1764 met Margaretha Reuten, overl. Swalmen 15-1-1778; 2) Swalmen 19-7-1778 met Joanna Heuts.

2.      Christianus Naus, ged. Swalmen 25-12-1744 (get. Wilhelmus Smeedts en Bertha Vosbeeck).

3.      Maria Naus, ged. Swalmen 25-8-1746 (get. Conrardus Kessels vervangen door Godefridus Crijnen en Joanna Cueven).

4.      Mechtildis Naus, ged. Swalmen 20-9-1748 (get. Christophorus Kessels en Sophia Meuter).

Voor begraven van kinderen zie Swalmen 21-8-1749. Stoffer Naus was in 1774 eigenaar van een huis aan de Veldpoort gelegen (smabers-X/200).

 

8 mei 1742

SWALMEN - Voogdgeding.

"Vooghtgeding gehouden tot Swalmen den 8 mey 1742 sub dio, naer voorgaende kerckepublicatie tot convocatie der inwoonderen.

Dorper

schepen Hermen Raemaeckers

Dirck Smeets

Gerit Beeck

weduwe Linnert Tessers kranck

Lowij Heuts kranck

Sijbert Kuijven

Matthijs Evers kranck

de weduwe Bollen

Caspar Bollen absent

weduwe Mettien Paulissen

schepen Christiaen Bongarts

Claes Claesens doodt

weduwe Nelis Wijnen

Albertus Sillen

Willem Smeets

weduwe Geurt Smeets cranck

Joannes Jansen

Jacob Meuter

weduwe Joes Schoonhoven

Paulus Gerarts

Joes Evers, absent bis

Marie Bongarts

Engel Peters

Frans Hend. Smeets, absent

weduwe Gootsen Gerardts

Jacob Heijnen

Hendrick Hawinckel

Fredrick Houben

Daem Hermans

Hendrick Beeck

schepen Hendrick Coenen

geswooren Godefridus Crijnen