KRONIEK VOOR BEESEL, BELFELD EN SWALMEN - 1720-1729

laatst opgeslagen: zondag 7 april 2024 CTRL+F = zoeken CTRL+C = kopiren ALT+TAB = wisselen

Loe Giesen, Reuver 1983-2024

 

1720

7 januari 1720

SWALMEN - Gehuwd: Abel Graus [ged. St.-Odilinberg 29-2-1688, begr. Swalmen 25-6-1730, zn. van Michael Graus en Sibilla Tegels; wedn. van Anna Claessen, geh. Swalmen 8-5-1710, begr. ald. 5-9-1719; hij hertr. Asselt 11-10-1722 met Maria Hoix] en Margaretha Hendrix [begr. Swalmen 21-8-1720]. Getuigen: Jacobus Graus en Franciscus Meuter.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 54 (RAL 94).

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

11 januari 1720

SWALMEN - Overleden: Anna [Anna Coonen], echtgenote van Gerardus Wijnants 'ex Middelhoven' [geh. Asselt 15-2-1703; hij hertr. Swalmen 9-4-1720 met Barbara Janssen].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 166vs.

 

13 januari 1720

ROERMOND - Overleden: Mechtildis Hommen Swalmensis, ancilla Jacobi Jacops, sepel {sepulta} in nostro caemitario.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

16 januari 1720

SWALMEN - Arrest.

Kopie van de ordonnantie verleend op het verzoek van de leengriffier Johan Joseph de Wagener tegen de contrerolleur Johan Joris. Het Hof roept gedaagde om om binnen acht dagen te reageren en verleent suppliant intussen het verzochte arrest.

- Met aantekening d.d. 16 januari 1720 dat de deurwaarder Neijnens arrest heeft laten aantekenen op het aandeel van de contrerolleur Joris in 4 morgen land onder Swalmen gelegen, wegens de overdracht van een obligatie groot 1.400 gulden, gevestigd ten laste van de stad Ruremonde, zoals op 5 november 1708 gedaan door Joris voornoemd met toestemming van zijn schoonmoeder en wijlen zijn oom Francis Grouwels, mede voor zijn afwezige schoonzus mevrouw Alouijse.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 136vs.

 

16 januari 1720

SWALMEN - Overdracht erfpachten.

Ten overstaan van Petrus Buijckman, scholtis, Gootsen Gerardt en Jan Daemen, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, dragen de echtelieden Peter Wolters en Elisabeth Heijnen

- een jaarlijks erfpacht van 1 malder rogge ten laste van de erfgenamen van wijlen Sijl Paulussen, gevestigd op ongeveer 2 morgen akkerland te Swalmen op de Mortel gelegen tussen het Weijclooster en het openbare voetpad, met de korte zijden grenzend aan het Osdoms Baendt, alles nader vermeld in de akte van verkoop d.d. 27 november 1691 door Joannes Hendricus Cesar aan Areth Heijnen en Sophia Heuskens, de ouders van tweede comparante en haar ten deel gevallen;

- het recht van belening van een jaarlijkse erfpacht van malder rogge ten laste van Nicolaes Gerits en Peter Heuskens of hun erfgenamen, gevestigd op ongeveer bunder land tussen land van wijlen de schepen Frans Gerarts en wijlen Beatrix Wijnants, met de korte zijden grenzend aan de Vehestraet en het Lattbroeck;

- en een jaarlijkse erfpacht van 3 schelling ten laste van de erfgenamen van wijlen Herman Heuskens,

beide laatstgenoemde volgens akte van 12 augustus 1700 door Joannes Ketels, mede namens diens zusters en broers, in belening gegeven aan Areth Heijnen of diens erfgenamen en de comparanten eveneens ten deel gevallen, voor een bedrag van in totaal 45 rijksdaalder, direct na overdracht te betalen behoudens korting van hetgeen daarop reeds is betaald, over aan Hendrick van Dam en Joanna Gelissen, ook echtelieden, borgers en kooplieden van de stad Ruremonde, lijcoop en armengeld ten laste van de aankopers, rechten van overdracht ten laste van de verkopers.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 136vs-137vs.

 

16 januari 1720

SWALMEN - Overdracht gedeelte Biesweerd.

Ten overstaan van Petrus Buijckman, scholtis, Areth Meuter en Hendrick Bullers, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, draagt Jan Aebis met toestemming van zijn vrouw Grietien Verboecket het resterende deel van hun perceel in de Bissert gelegen, waarvan de aankopers reeds de overige 3/4 delen bezitten, voor een bedrag van 40 rijksdaalder over aan Derick Janssen en Maria Hendrickx, ook echtelieden, kosten van overdracht, lijcoop en armengeld voor 2/3 deel ten laste van de aankopers en voor 1/3 deel ten laste van de verkopers.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 138. Voor overdracht eerdere delen zie o.a. 5-6-1714 en 8-3-1718.

 

20 januari 1720

ROERMOND - Ida Raemaeckers voert een proces tegen Leonardus Everts uit Besel inzake zwangerschap.

RHCL Maastricht, Bisdom Roermond, Officialaat Processen - Inventaris Hanssen, blz. 727.

In de inventaris wordt niet vermeld waar het proces plaatsvindt.

 

vr 27 januari 1720

Z.P. - Gehuwd (niet te Beesel-Belfeld-Swalmen-Asselt): Joannes Mertens [Meertens alias Doncks, overl. tussen 12-11-1765 en 13-8-1766] en Petronella Heijnen [ged. Swalmen 29-9-1695, begr. ald. 29-9-1747, dr. van Arnoldus Heijnen en Sophia Heuskens, beiden overl.].

Uit dit huwelijk (o.a. tweeling):

1. Henricus Meertens, ged. Brggen-Born (D) 5-11-1718, op 24-12-1763 wonend te Waldniel. Tr. ... vr 12-11-1765 met Margaretha Geuen.

2. Sophia Doncks, ged. Swalmen 27-1-1720 (get. Joannes Smeets namens Wilhelmus Clumpkens [Sumkens?] en Elisabeth van Cuijck; dr. van Joannes x Petronilla Heijnen), verm. jong overl.

3. Catharina Mertens, ged. Swalmen 23-2-1722 (get. Matthias Teunissen en Aldegundis Mertens vervangen door Gertrudis Heijnen), verm. jong overl.

4. Joannes Mertens, ged. Swalmen 6-2-1723 (get. Joannes Petrus Wolters vervangen door Jacobus Heijnen en Gertrudis Mertens), begr. ald. 14-2-1723.

5. Arnoldus Mertens, ged. Swalmen 6-2-1723 (get. Joannes Smeets en Gertrudis Heijnen), begr. ald. 14-2-1723.

6. Arnoldus Mertens, ged. Swalmen 13-2-1724 (get. Joannes Meuter en Elisabeth Mertens), verm. jong overl.

7. Sophia Mertens, ged. Swalmen 7-1-1726 (get. Wilhelmus Mertens en Elisabeth Heijnen), begr. ald. 25-11-1763. Tr. Swalmen 3-5-1753 met Christianus Dousen.

8. Leonardus Mertens, ged. Swalmen 12-10-1727 (get. Leonardus Tessers en Gertrudis Daemen). Tr. ... vr 12-11-1765 met Maria Sibilla Driesen. Woont bij de volkstelling 1796 samen met zijn dochter Petronella op de Boutestraat.

9. Gertrudis Mertens, ged. Swalmen 29-4-1730 (get. Gerardus Mertens vervangen door Godefridus Crijnen en Margaritha Heijnen). Tr. Swalmen 28-10-1756 met Wilhelmus Coenen.

10 Arnoldus Mertens, ged. Swalmen 31-1-1732 (get. Arnoldus Smeedts en Maria Mertens vervangen door Maria Heijnen), woont 24-12-1763 te Waldniel en leeft 17-2-1772. Tr. ... vr 12-11-1765 met Anna Seuren.

11. Guillielmus Mertens, ged. Swalmen 15-9-1733 (get. Wilhelmus Coenen vervangen door Godefridus Crijnen en Catharina Soenkens vervangen door Elisabetha Sours), woont 24-12-1763 te Waldniel. Tr. ... vr 1-11-1765 met Wilhelmina van Issem.

12. Petrus Mertens, ged. Swalmen 19-8-1736 (get. Henricus Schaepkens vervangen door Petrus op den Camp en Elisabetha Zegers? vervangen door Elisabetha Sours).

13. Joannes Mertens, ged. Swalmen 12-10-1737 (get. Paulus Gerits vervangen door Godefridus Crijnen en Sophia Pijpers vervangen door Gertrudis Heijnen), woont 24-12-1763 te Waldniel. Tr. ... vr 12-11-1765 met Gertrudis Keumen.

Voor begraven van kinderen zie Swalmen 14-4-1722, 10-5-1722, 27-3-1729, 26-6-1731, 25-6-1746. De zonen Henricus en Leonardus q.q. verkochten op 12-11-1765 een huis aan de Markt (smabers-11/263), welke verkoop op 13-8-1766 gerechtelijk werd bekrachtigd.

 

29 januari 1720

BELFELD-GELOO - Verpanding Boxhof.

Frederick Jacob Cox, licentiaat in de beide rechten en landscholtis van het ambt Montfort, Conraerdt Gerarts en Jacob Niessen, schepenen van Belfelt, oorkonden dat Jan Smeets, weduwnaar, een bedrag van 100 pattacons tegen een rente van 4% eerstmaals te betalen op St.-Remigius 1720, schuldig is aan Willem Stevens (sic) wegens de aankoop van het deel van het goed genaamd Boxhoff op 4 maart 1715 van de voogden van het voornoemde minderjarige kind van Steven Thonissen (sic) en Grietien Wolfers.

Daarom stelt comparant bij deze als onderpand:

- het gehele goed genaamd Boxhoff, bestaande uit huis en hof aan gen Loo, gelegen tussen Steven Stevens en de erfgenamen van Rochus van Aerssen, met de korte zijden grenzend aan de gemeente;

- twee bemden groot 2 morgen aan gen Loo gelegen;

- ongeveer 12 morgen land in het Loerveldt gelegen, behoren tot deze hof en belast met jaarlijks 1 sommer haver en 1 hoen aan het Huis Kessel, en met last 'van't maecken van de steine (sterre?) brugge liggende op de passagie van't Steijl ende het valderen', welke brug door comparant alleen moet worden gemaakt.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 235-235vs.

Kennelijk is hier nog sprake van vorming van de achternaam (Stevens) naar een patroniem.

 

30 januari 1720

BELFELD - Gehuwd: Joannes Geurts [doorgehaald: Gerets] en Maria Janssens. Getuigen: Petrus Gerets en Catharina Janssens.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, fol. 126.

Uit dit huwelijk:

1. Gerardus Guerdts, ged. Belfeld 8-9-1720 (get. Joannes Gerets en Catharina Janssen; zn. van Joannes x Maria Jansen).

 

6 februari 1720

BELFELD - Gehuwd: Thomas Heijnen [ged. Belfeld 16-11-1695, overl. ald. 6-5-1749, zn. van Gerardus Heinen en Agnes Meijnaerts; hij hertr. nog 6 maal] en Wilhelmina Olijmeulen [ged. Belfeld 4-3-1691, overl. ald. 3-3-1724, dr. van Servatius Olijmeulen en Catharina Gotzens]. Getuigen: Martinus Olijmeulen en ... ...nen.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, fol. 126; de voornaam van de bruidegom en achternaam van de bruid zijn nauwelijks leesbaar.

Uit dit huwelijk:

1. Helena Heijnen, ged. Belfeld 15-11-1720 (get. Lambertus Lamberts en Gebilia Heijnen; dr. van Thomas x Wilmina Olimeulen), overl. ald. 5-5-1729.

2. Petrus Heijnen, ged. Belfeld 6-6-1723 (get. Guillielmus Heijnen en Joanna Mertens; zn. van Thomas x Willemina Olimuelen), overl. ald. 9-1-1765. Tr. Belfeld 11-11-1745 met Helena Gerets.

 

7 februari 1720

SWALMEN - Gehuwd: Petrus Cuijpers [begr. Swalmen 7-2-1728] en Maria Sillen [verm. begr. Swalmen 24-9-1747; zij hertr. verm. 1) Swalmen 26-5-1728 met Wilhelmus Coenen, begr. ald. 2-12-1729; 2) Swalmen 26-11-1732 met Joannes Willems]. Getuigen: Joannes Sillen en Franciscus Meuter.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 54 (RAL 94).

Uit dit huwelijk (eerste kind verwekt vr huwelijk):

1. Christianus Cuijpers, ged. Swalmen 28-9-1720 (get. Sil Sillen en Margarita Beurskens), overl. ald. 24-6-1788. Tr. Beesel 17-2-1751 met Catharina Simons.

2. Jacomina Cuijpers, ged. Swalmen 28-7-1722 (get. Joannes Sillen en Catharina Nijssen vervangen door Mechtildis Smeedts). Tr. Swalmen 28-8-1743 met Wilhelmus Hawinckels.

3. Anna Margaretha Cuijpers, ged. Swalmen 5-5-1724 (get. Hermannus van Rour en Joanna Nijsen).

4. Anna Catharina Cuijpers, ged. Swalmen 4-12-1727 (get. Joachim Frederix en Petronella Cuijpers). Tr. verm. ... met Wilhelmus Custers.

 

8 februari 1720

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Witgens [Witiens, Wittiens, mogelijk uit Stevensweert, begr. Swalmen 29-12-1729] en Agnes Gerrits [Gerits; wed. van 1) Philippus Wiltschuts, geh. Swalmen 3-11-1707, begr. ald. 14-2-1713; 2) Joannes Janssen, geh. Swalmen 16-1-1714, verm. begr. ald. 15-6-1718]. Getuigen: Henricus Slabbers en Franciscus Meuter.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 54 (RAL 94).

Uit dit huwelijk:

1. Joanna Witiens, ged. Swalmen 27-9-1723 (get. Sibertus Cueven en Sibilla Gerits), begr. ald. 10-5-1725.

Agnes Gerits verkocht op 27-2-1742 samen met twee zonen uit haar eerste huwelijk een huis op de Hoogstraat.

 

vr 10 februari 1720

Z.P. - Gehuwd: Lambertus Schoncken [ged. Roermond 16-3-1681 of 2-1-1692, zn. van Joannes Schoncken en Mechtildis ] en Anna Margaretha Cos [Cox, dr. van Rudolphus Cos en Maria Catharina Roomont]

Uit dit huwelijk:

1. Mechteldis Schoncken, ged. Roermond 10-2-1720 (get. Rodolphus Koste / Thomas Damen en Maria Catharina van Seelse).

2. Catharina Theresia Schoncken, ged. Roermond 11-1-1721 (get. Gosuinus Schoncken en Maria Catharina Roemong). Tr. met Joannes Luick.

3. Joanna Catharina Schoncken, ged. Roermond 25-11-1723 (get. Henricus Josephus Schoncken en Joanna Rumont).

4. Maria Joanna Schoncken, ged. Roermond 14-11-1726 (get. Goswinus Geelen en Maria Joanna Kost).

5. Johanna Barbara Schoncken, ged. Roermond 10-2-1735 (get. Joannes Mathias van den Daelen en Anna Barbara Peus).

6. Catharina Agnes Schoncken, ged. Roermond 6-3-1738 (get. Egbertus Henricus van der Smitsen en Joanna Cos).

Lambertus Schoncken en Anna Margaretha Cox verkochten op 26-10-1725 en 17-10-1727 akkerland te Swalmen.

 

16 februari 1720

BELFELD - Overleden: Conrardus Heijnen [verm. ged. Belfeld 13-10-1718], zn. van Henricus Heijnen en Joanna Nijssen [alias Mertens?].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 182.

 

25 februari 1720

BEESEL ‑ Overleden: Godefridus Tichelbeckers, ongehuwd.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 218.

 

4 maart 1721

TEGELEN - Overleden: Caspar Ronck.

RHCL Maastricht, DTB-registers St.-Martinusparochie Tegelen.

 

6 maart 1720 t/m 24 september 1721

ROERMOND / BELFELD - Petrus de Bock uit Roermond voert een proces tegen Ludovicus Hommen uit Belfelt. Hommen heeft enkele jaren geleden geprocedeerd tegen een zekere Andreas van Aerschot, over een beneficie in de kathedraal aan het altaar van de bakkers. De Bock is als 'compatronus' voor Hommen in de bres gesprongen en heeft daarbij een gedeelte van de proceskosten betaald. Volgens eiser is het billijk dat Hommen deze terugbetaalt, nog voordat hij binnenkort priester wordt gewijd.

Hommen antwoordt dat De Bock slechts heeft bemiddeld wegens zijn eigen belang als patronus, zonder opdracht van zijn zijde en zelfs zonder voordeel van Hommen.

Proces met diverse getuigenverklaringe. Hommen moet in ieder geval een gedeelte betalen.

RHCL Maastricht, Bisdom Roermond, Officialaat Processen - Inventaris Hanssen, blz. 729-730.

Voor Petrus Ludovicus Hommen, priester gewijd 23-3-1720, zie ook Driessen Belfeld blz. 164.

 

8 maart 1720

ROERMOND / SWALMEN - Verzoekschrift (z.d.) van Balthasar Wijhers, rentmeester van Hillenraad, aan de magistraat van Roermond, inzake levering van meel aan de stad nu de dijken daar zijn doorgebroken en de molens er droog staan.

Verthoont reverentlick den heere Balthasar Wijhers, rentmeester van den huyse Hillennraedt, hoe dat hij in ervaeringe gecommen is dat dese stadt om het doorbreeken der batte tegenwoordigh niet en souden hebben hun gerieff van noodigh meel, ende want dan suppliant op de meulen tot Swalmen hetselve gerieff kan geven, oock sorge draegen sal datter goedt meel sal worden gelevert ende de stadt oock aen de meulens alhier (die tegenwoordigh geheel droogh liggen) geensints dwanck en is, derhalven versoeckt den suppliant seer gedienstelijck ten eynde hem bij provisie magh worden gepermitteert mit eene ofte twee karren binnen dese stadt te kommen, de vruchten aff te haelen ende het meel wederomme binnen de selve te brengen.

Met apostille d.d.8 maart 1720 waarin toestemming wordt gegeven om met een of twee karren naar Roermond te komen, onder voorwaarde dat de kardrijvers op het raadhuis de gewoonlijke eed zullen afleggen en dat suppliant de nodige kisten meel in de meelwaag zal zetten, zodat eenieder het daar kan kopen.

Schloss Haag, inv.nr. 4225; verfilming 63/142. Zie ook 14 maart 1720.

 

9 maart 1720

SWALMEN - Overleden: Matthias Roosen [echtg. van Sophia Maessen, begr. Swalmen 3-2-1740].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 166vs.

 

14 maart 1720

ROERMOND / SWALMEN - Verzoekschrift van Balthasar Wijhers, rentmeester van Hillenraad, inzake gebruik van de molenkar van Swalmen.

Verthoont reverentelick heere Balthasar Wijhers, rentmeester des huys Hillenraedt, hoe dat hij bij de magistraet deser stadt bij ordonnantie op de annexe requeste [d.d. 8maart, zie aldaar] verleent becommen hebbende permissie om mit eene ofte twee karren het gemael der inwoonderen te commen affhaelen om op de Swalmer meulen (alwaer elck becompt goedt gerieff ende meel), wederomme op de stadt meelwaege ingebrocht te worden, is hij beducht dat tegens soodaenige ordonnantie, gelijck voor desen alnoch geschet, interdictie bij desen Edelen Hove moghte wordenn vuytgewerkt, niettegenstaende de meulens buyten ende om dese stadt gelegen geen het minste recht van bannaliteyt en hebben, gelijck wel de meulens van Swalmen ten reguarde van de inwoonderen aldaer, die daeromme geene meulenkerren houden, ende dat hij desenthalven expresse karren ende perden moetende aencoopen, kerredrijvers aennemen, ende daernaer daertegens kommende interdictie hij daerdoor eenen merckelijcken schaede soude commen te lijden. Daarom verzoekt Wijhers approbatie van het Hof.

Met apostille d.d. 14 maart 1720 waarbij het Hof alle bezitters van de watermolens en windmolens binnen de stad oproept om binnen drie dagen te berichten [lees: eventueel bezwaar aan te tekenen].

Schloss Haag, inv.nr. 4225; verfilming 62/142.

 

28 maart 1720

SWALMEN ‑ De douariere Schenck geboren van Hoensbroeck krijgt toestemming om de kar van de molen te Swalmen naar Roermond te mogen sturen.

Schlo Haag, inv. nr. 4223.

 

7 april 1720

SWALMEN - Overleden: Petronella Gijsen, echtgenote van Nicolaes Gerits [geh. Swalmen 17-5-1695, begr. ald. 12-11-1726; hij hertr. Swalmen 23-6-1720 met Sibilla Gerits].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 166vs.

 

9 april 1720

SWALMEN - Gehuwd: Gerardus Wijnants [Wijnandts, begr. Swalmen 21-3-1730; wedn. van Anna Coonen, geh. Asselt 15-2-1703, begr. Swalmen 11-1-1720] en Barbara Janssens [Jansen, Janssen, ged. Swalmen 1-10-1686, begr. ald. 9-10-1747, dr. van Joannes Oebers en Elisabetha Rubken alias Geutsen; zij hertr. Swalmen 9-11-1730 met Fredericus Frederix]. Getuigen: Cornelia van der Velden en Franciscus Meuter.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 54 (RAL 94).

Uit dit huwelijk:

1. Joannes Wijnants, ged. Swalmen 28-1-1721 (get. Joannes Wijnants en Elisabeth Guetsen), begr. ald. 19-4-1725.

2. Anna Wijnandts, ged. Swalmen 4-7-1722 (get. Christophorus Frederix en Dorothea Geurtse).

3. Jacobus Wijnants, ged. Swalmen 27-1-1724 (get. Henricus Janssen vervangen door Dionisius Custers en Catharina Coolen), overl. ald. 14-6-1775. Tr. Swalmen 8-2-1748 met Joanna Ramakers.

4. Joannes Wijnants, ged. Swalmen 11-2-1726 (get. Joannes Coenen en Antonetta Janssens).

5. Simon Wijnants, ged. Swalmen 13-10-1727 (get. Paulus Kermans en Catharina Fredricks), begr. ald. 28-2-1765. Tr. Swalmen 28-1-1751 met Gertrudis Janssen.

6. Godefridus Wijnandts, ged. Swalmen 29-7-1729 (get. Joachim Wijnandts en Gertrudis Sillen), begr. ald. 4-3-1769. Tr. Swalmen 6-6-1753 met Joanna Gerits.

Gerardt Wijnants en Barbara Janssen verkochten op 18-12-1725 hun aandeel in een turfbroek achter de Spick gelegen. Zoon Jacob Wijnants woonde in 1774 aan de Boven-Boukoul (smabers-2/125).

 

10 april 1720

SWALMEN / BEESEL ‑ B. Wijhers, rentmeester van Hillenraad, vraagt vanuit Hillenraad toestemming aan de magistraat van Roermond voor het lossen van 7 overlandse mud kalk te Beesel, door Andries Stevens, burger en schipper te Roermond.

GA Roermond, Oud Archief Roermond, inv. nr. 797a stuk 23.

Zie ook 26-2-1715.

In de slordige akte staat H. Wijers, maar deze zou zijn ondertekend door D. Wijhers. De akte geeft geen uitsluitsel of deze aanvoer is t.b.v. Hillenraad of Waterloo.

 

10 april 1720

SWALMEN ‑ N. Wijers genoemd als rentmeester van Hillenraedt.

Het marktschip (van Roermond) wordt (door de magistraat) verpacht aan Mathieu Houba of Houbart. Hij zal zaterdag 's middags wegvaren en donderdags weer terugkomen. De pachtsom bedraagt 50 pattacons; als de tol te Neer is afgeschaft, zal deze 100 pattacons bedragen.

Handelingen Magistraat 1696-1796, blz. 63.

 

14 april 1720

BEESEL - Gehuwd: Joannes Rovers [overl. Beesel 22-4-1731] en Berta Vosbeeck [begr. Beesel 18-11-1775 als weduwe]. Getuigen: Jacobus Rovers en Albertus Meuter.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 179.

Uit (en vr) dit huwelijk:

1. Margareta (Rovers), buitenechtelijke dochter van Berta Vosbeeck en Joannes Rovers, ged. Beesel 25-1-1719, gewettigd na huwelijk ouders.

2. Joannes Reuvers, ged. Beesel 5-4-1724 (get. Petrus Tijssen en Petronella Reuvers namens Petronella Reuvers (sic)).

3. Helena Reuvers, ged. Beesel 29-9-1726 (get. Albertus Meuter voor Godefridus Reuvers en Gertrudis Vosbeeck), begr. ald. 1-8-1792. Tr. Beesel 13-7-1747 met Joannes Reijnders.

4. Godefridus Reuvers, ged. Beesel 26-6-1729 (get. Martinus Snijders en Gertrudis Hulhoven {gehuwd met Godefridus Vosbeeck}).

 

16 april 1720

VENLO / BEESEL - Schuld en borgstelling.

Proces door Edmond Poell, ontvanger van de landrechten bij het hoofdkantoor te Venlo, tegen de geestelijke en wereldlijke gerfden en regeerders van Besel. Inzet: stellen van voldoende onderpand voor een obligatie d.d. 3 oktober 1703 groot 200 pattacons.,

Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 276, verfilming 189/262; met voortzetting d.d. 16-7-1720.

 

17 april 1720

VENLO / BEESEL - Schuld en borgstelling.

Proces door Edmond Poell, ontvanger van de landrechten bij het hoofdkantoor te Venlo, tegen de geestelijke en wereldlijke gerfden en regeerders van Besel. Het Hof veroordeelt gedaagden tot betaling van twee jaar achterstallige rente 5% ten bedrage van 20 pattacons, het stellen van voldoende borg en veroordeelt hen in de gerechtskosten.

Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 607, verfilming 161/284.

 

17 april 1720

KESSEL - Gehuwd: Godefridus Smets [Smeets, overl. Beesel 3-2-1745, mogelijk zn. van Caspar Smeets uit Kessel; hij hertr. Beesel 1-5-1743 met Maria Anna Bergh of Beeck] en Agnes Winckens [Agnetis Wijnckens, Wijnen, overl. Beesel 30-12-1740; verm. dr. van Petrus Winckens en wijlen Anna Alardts uit Kessel]. Getuigen: Petrus Smets en Christina Smets.

DTB-registers parochie Maria Geboorte, Kessel; idem St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Smets, ged. Kessel 13-10-1720 (get. Petrus Winckens en Margareta Dorssers vervangen door Catharina Olers).

2. Wilhelmus Smets, ged. Kessel 31-7-1721 (get. Nicolaus Burskens en Matthia Dorssers).

3. Anna Maria Smets, ged. Kessel 25-2-1723 (get. Petrus Smets en Catharina Naus).

4. Wilhelmus Smeets, ged. Kessel 11-4-1725 (get. Godefridus Dorssers en Joanna Winckens).

5. Petrus Hermannus Smeets, ged. Beesel 9-12-1727 (get. Christophorus Kessels en Joanna Naus).

6. Hermannus Smeets, ged. Beesel 18-3-1731 (get. Petrus Schoenmaeckers en Elizabetha Winckens).

7. Maria Elizabetha Smeets, ged. Beesel 13-2-1734 (get. Wilhelmus Dorssers en Maria Kessels; naam moeder: Agnetis Wijnen), overl. Helden 5-4-1747 als weeskind.

8. Theodorus Smeets, ged. Beesel 3-8-1736 (get. Casparus Smeets en Maria Quijten namens Petronella Verstegen; naam moeder: Agnetis Wijnckens).

9. Caspar Smeets, ged. Beesel 14-5-1739 (get. Albertus Meuter voor Joannes Smeets en Maria Cuijpers; naam moeder: Agnetis Wijnckens).

 

21 april 1720

ROERMOND ‑ Overleden: Joannes Albertus Elshout van Heusden; begraven idem, bij de Clarissen.

GA Roermond, Registers DHO. Betreft Wielerhof te Swalmen.

 

22 april 1720

BEESEL - Overleden: Paulus Tijssen, echtgenoot van Maria Sloesen [overl. 4-4-1733; zij hertr. 7-1-1733 met Jacobus Gerits].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 218.

 

26 april 1720

SWALMEN - Overleden: Petrus Heijmes [ged. Swalmen 8-5-1690, zn. van Wilhelmus Keuris? en Margaretha Sillen; echtg. van Catharina Pex, geh. Asselt 25-8-1716].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 166vs.

 

2 mei 1720

tot Ruremonde

ROERMOND / SWALMEN - Overdracht gedeelte Biesweerd.

De weduwe Tossin [Maria Kels, wed. van Nicolaes Toussaint] draagt haar recht op 2 bunder bemd in de Biessert gelegen over aan haar neef Jean Heus en compagnie, inclusief de last van 200 pattacons 5% ten behoeve van de scholtis Buijckman daarop staande, eerstmaal te betalen op 31 oktober 1720.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 149vs; voor volmacht zie 20-5-1720, voor overdracht zie 28-5-1722.

 

8 mei 1720

ROERMOND - Overleden: Henricus Hawinckes [Hawinckels] feruus cartusia opt Steijl, sepulitar apud Cartusianos cum supplicati.. dedactus.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

10 mei 1720

De nalatenschap van Don Gabriel d'Yvora, waaronder de grote en kleine pachthof van Entzenbroeck, wordt gedeeld door:

- de kinderen van wijlen mevrouw Maria Gabriel de Yvora, weduwe van jonker Johan Dierick de Roost de Entzenbroeck;

- W.A. de Yvorra;

- jonker Gerardus van Pollaert;

- jonker Henderick de Roost Entzenbroeck;

- juffrouw Maria de Roost van Entzenbroeck.

RHCL Maastricht, Familiearchief De Meer d'Osen, inv.nr. 21. Geen vermelding van goederen te Reuver-Leeuwen.

 

20 mei 1720

tot Ruremonde

ROERMOND / SWALMEN - Volmacht.

Maria van Kelst, weduwe Tossin, volmachtigt toonder tot de gerechtelijke overdracht van haar rechten op 2 bunder land in de Biessert onder Swalmen gelegen ten behoeve van haar neef en compagnie, op hun kosten en inclusief de last van 200 rijksdaalder ten behoeve van de scholtis Buijckman.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 149vs-150; voor overdracht zie 28-5-1722.

 

21 mei 1720

BEESEL - Overleden: Mathias van Cruchten, weduwnaar [van Joanna Janssen, overl. Beesel 16-12-1714; zie 2-6-1698 en ca. 1711 z.d.].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 218.

Het echtpaar was eigenaar van een huis aan het Cruysvalder. Zie akte z.d., ca. 1711.

 

26 mei 1720

BELFELD - Gehuwd: Lambertus Neesen en Anna Geurts [Geurtz, vgl. 7-12-1727]. Getuigen: Joannes Neesen en Catharina Geurts.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, fol. 126vs.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel of Belfeld.

Zie ook DTB-registers Kaldenkirchen, fol. 251: 26-5-1720 geh. in Belfeld: Lambertus Neesen en Anna Geurtz 'ex Belfeldt'.

 

28 mei 1720

ROERMOND - Gehuwd: Philippus Ludovicus de Lom [Philip Lodewijck, ged. Roermond 28-12-1682, overl. ald. 23-2-1765, zn. van Bernard Albert van Lom en Anna Catharina van Gutschoven], raadsheer van het Hof van Gelre, en Anna Maria Portmans [overl. 25-1-1765] uit Geldern. Getuigen: Petrus Simon Conincx, raad en momboir, Bernardus Josephus Portmans, pastoor te Grubbenvorst, Maria Lucia , Judocus Christophorus Portmans.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Catherina Bernardina van Lom, geb. Geldern 16-3-1721, overl. augustus 1721.

2. Bernard Albert Johan van Lom, geb. Geldern 9-8-1722, overl. ald. 10-1-1793. Tr. voor 1762 met Johanna Elisabeth Haemaeckers.

Philip Lodewijk de Lom werd in april 1717 door de koning van Pruissen benoemd tot raad extraordinaris aan het Hof van Gelre.

 

3 juni 1720

BELFELD - Overleden: Maria Trijnes [ged. Belfeld 17-3-1682; dr. van Elias Trijnes en Leonarda NN], echtgenote van Jacobus Nijssen [geh. Belfeld 28-2-1702, overl. ald. 24-7-1731].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 182.

 

13 juni 1720

ROERMOND ‑ Alle lakens zullen door de tijdelijke amptsmeesters Michiel Dispa, Francois Dispa en Peter Guillot gelood worden.

Handelingen Magistraat 1696-1796, blz. 64.

Dispa was leenman van de Oude Schei te Reuver.

 

16 juni 1720

ROERMOND - Gehuwd: Oliverius de Boeck [de Bock, wedn. van Margaretha Ververs] en Gertrudis Smitsselaers [Snitselers]. Getuigen: Petrus de Boeck en Margareta Rochus.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk:

1. Helena Cornelia de Bock, ged. Roermond 24-12-1720 (get. Franciscus Dispa en Maria Helena Werwers).

2. Anna Elisabetha de Bock, ged. Roermond 9-5-1722 (get. Petrus de Bock en Anna Catharina Coppeneur).

3. Cornelia Sophia de Bock, ged. Roermond 12-2-1724 (get. Lambertus Charl en Elisabetha Peijs).

4. Matthias de Bock, ged. Roermond 10-3-1726 (get. Justinus van der Vrecken en Theodorus en Anna Snitseleer). Tr. met Maria Josepha Vigereux.

Olivier de Bock had bemoeienissen te Beesel 1721-1727.

 

23 juni 1720

SWALMEN - Gehuwd: Nicolaus Gerits [begr. Swalmen 12-11-1726; wedn. van Petronella Gijsen, geh. Swalmen 17-5-1695, begr. ald. 7-4-1720] en Sibilla Gerits [begr. Swalmen 23-3-1737]. Getuigen: Christophorus Pijpers en Arnoldus Meuter.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 55 (RAL 95).

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

23 juni 1720

SWALMEN - Overleden: Windelina Spooren [wed. van Petrus Beeck, geh. Swalmen 4-2-1674, verm. begr. ald. 10-1-1679], echtgenote van Matthias Thonissen [geh. Swalmen 31-10-1688, begr. ald. 7-8-1724; hij hertr. Swalmen 29-10-1721 met Maria Dorssers].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 166vs.

 

25 juni 1720

SWALMEN-WIELER ‑ De twee helften van de hof te Wylre, zijnde een Gelders leen, worden ingevolg bevel samengevoegd (geconsolideert) tot een leen, te verheergewaden met 15 goudguldens, waarvan Gerardus Rumoldus Bernards leendrager is.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv. nr. 200.

 

25 juni 1720

SWALMEN - Stelling bijpand.

Ten overstaan van Petrus Buijckman, scholtis, Gootsen Gerardts en Geurt Smeets, schepenen van de heerlijkheden Swalmen en Asselt, stellen de echtelieden Jacob Heijnen en Elisabeth van Cuijck, naast

- huis, schuur, stallingen en moeshof op de Hoogstraet gelegen tussen de erfgenamen Cuijpers en de weg van het Nopperstraetie, groot ongeveer 58 roede, belast met 4 vat rogge aan de kapelanie aldaar en met 1 a haver en 1 hoen aan de Gereserveerde Domeinen;

- en 1 morgen land nabij de Holtere Brugge gelegen met de korte zijden grenzend aan de Swalm en de straat,

welke beide percelen aan comparanten zijn verbleven bij openbare verkoop van 31 januari 1719 en waarvan voornoemd kapitaal als restant van de koopsom afkomstig is, als bijpand:

- ongeveer 2 vierdel akkerland naast de Horruchswegh gelegen tussen Jan Meuter en voornoemde weg;

- ongeveer morgen land in de Hawinckel gelegen tussen Jan Smeets en Derick Smeets;

- en ongeveer morgen aan de Witten Graef gelegen tussen de weduwe van Jan Heuskens 'den Ouden' en Jan Smeets,

wegens een kapitaal groot 200 gulden of 62 pattacons 4 schelling tegen een jaarlijkse rente van 5%, echter te volstaan met 4% bij betaling binnen een maand na de betaaldag, eerstmaal te betalen met Pasen ('het hooghtijt van Paesschen') 1721 en met een opzegtermijn van drie maanden, ten behoeve van de missen van het H. Sacrament gesticht door wijlen de eerwaarde heer Gerardus Dolmans, gewezen pastoor aldaar, vertegenwoordigd door Joannes Assuerus Bosman, huidige pastoor van Swalmen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 138-139, gecancelleerd. In de marge: 'Overmits bij quitantie van den 10 meert 1750, onderteekent J.A. Bosman pastoir in Swalmen ende Asselt, deeken der lande van Montfort, gebleken heeft dat het capitael van 200 guldens loopende munt mit den interesse van dyen in desen brief vermelt, door Willem Heuts ende Anna Heijnen eheluyden is gerestitueert, soo is desen getraceert den 11 meert 1750 [w.g.] H.A. Geelen.'

 

juni 1720

SWALMEN - Balthasar Wijhers, rentmeester van Hillenraad, dient een klacht in tegen Gertruijdt van Beusecom, echtgenote van Steven Ruijs, olieslager op de oliemolen in Swalmen. Zij heeft hem uitgemaakt voor schelm, dief, 'ondeught ende hoorenjaeger'. Toen de rentmeester eens samen met pastoor Bosman op reis was, zou Satan hem op Roevers Heyde twee keer uit de chaise hebben gehaald. Wijhers zou 'seeckerlick door den duyvel' zijn meegenomen als de pastoor niet 'soo sterck hadde gelesen', zo zou de aangeklaagde rondverteld hebben.

Volgens Gertruydt verkeerde de oliemolen al geruime tijd in slechte staat, waardoor ze niet te gebruiken was. Dit was gemeld aan de markies van en tot Hoensbroeck als eigenaar. Toen zijn rentmeester dit hoorde, was deze 'in colere' geraakt. Dit verwijt was immers aan zijn adres. Hij was naar de molen gegaan en 'aldaer afbreeckende eene plancke' had hij gezegd dat ze zich nu cht bij de heer konden gaan beklagen.

Hierop had Wijhers de vrouw van 'enorme feyten' beticht die slechts zouden kunnen worden goedgemaakt door een bedevaart naar Rome te maken. Gertruydt had geantwoord dat 'daer groote schelmen als dieven, hoorenjaegers ende andere sondaars naer toe moesten gaen ende ick niet'. De rentmeester vroeg daarop of zij hm daarmee bedoelde, maar Gertruijdt zei slechts dat wie de schoen past, deze aan moet trekken.

Wijhers had vervolgens met een stok gedreigd en de vrouw verweten dat zij zich zou ophouden met andere mannen. In Venlo zou ze zijn gaan bedelen om aan de kost te komen en het zou niet veel hebben gescheeld of ze zou van 'den magistraet van Venlo een geeselinghe ende brandtmerck becomen hebben'.

Gertruijdt protesteerde voor het gerecht tegen deze beledigingen. Niet de rentmeester maar zj had reden om zich te beklagen. Toch stuurde hij nog acht personen naar haar toe om haar te vragen wat zij van de rentmeester vond. Daarop had ze steeds geantwoord dat ze slechts 'eere ende deught' van hem wist. Gertruydt vond dat Wijhers daarmee genoegen had moeten nemen en eiste dat hij ook haar zou erkennen 'als eene eerlijcke persoone'.

Een reactie van de rentmeester ontbreekt in het dossier, evenals een uitspraak van de schepenbank.

Giel Geraedts: Uit Swalmens verleden. In: Periodiek MHVS 2001 nr. 3, blz. 18-19.

 

2 juli 1720

SWALMEN-WIELER ‑ Gerardus Rumoldus Bernard, hulder en zoon van Maria Catharina van Heusden de Elshout, douariere van wijlen Judocus Bernard (in leven raadsheer van de Grote Raad te Mechelen), wordt beleend met de hof te Wilre onder Swalmen, samengevoegd tot n leen.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv. nr. 228, fol. 108‑109.

 

3 juli 1720

BEESEL - Gehuwd: Henricus Leenen [begr. 27-11-1720; wedn. van Anna Janssen, begr. 18-11-1719] en Anna Gerits [zij hertr. Beesel 15-4-1722 met Henricus Geulen]. Getuigen: Cornelius Leenen en Judocus Janssen.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 179.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

5 juli 1720

HELDEN / MAASBREE - Uittreksel uit het registerboek van wijlen Wilhelmus Rarix, in leven pastoor te Besel en laatste rector van het St.-Anna beneficie in de kerk van Maasbree. Met vermelding van goederen te Maasbree en Helden; geen goederen te Beesel vermeld.

RHCL Maastricht, Bisschoppelijk Archief, inv.nr. 102 nr. 16.

 

9 juli 1720

VENLO - Proces door Albert Verbeeck tegen Anthoin Pedronsin als man en voogd van Maria Naus. Eiser wil deel van de erfgoederen van wijlen zijn vader Louis Verbeeck gehuwd geweest met eisers stiefmoeder Maria Naus, zowel staande huwelijk verkregen alsook toen deze weduwnaar was. Eis afgewezen en eiser wordt veroordeeld in de proceskosten. Goederen worden niet gespecificeerd.

Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 607, verfilming 170/284. Op 22-9-1720 (175/284) worden de kosten gemaakt door Pedronsin door het Hof vastgesteld op ruim 35 gulden.

 

9 juli 1720

SWALMEN - Doorhaling hypotheek gevestigd op de Spick.

Ten overstaan van Petrus Buijckman, scholtis, Wijn Peggen en Hendrick Bulders, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, machtigt Cornelis Henricus Swaecken, krachtens kwitantie d.d. 8 juli 1720 ondertekend door P.I. van der Vrecken en M.C. van der Vrecken geboren Vernyck van Thoor, genoteerd in dorso op de transfixbrief, waarbij deze bekennen dat zij het kapitaal in deze brief genoemd hebben ontvangen van Martinus Helmans c.s., de secretaris van Swalmen tot de doorhaling van deze hypotheek in zowel het origineel als in de protocolregisters.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 118vs-119. Akte in de marge van de gecancelleerde akte d.d. 12-10-1718 (zie aldaar).

 

9 juli 1720

SWALMEN - Overdracht land.

Ten overstaan van Petrus Buijckman, scholtis, Wijn Peggen en Hendrick Bullers, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, draagt Hendrick Coelmont, schatheffer aldaar, met toestemming van zijn vrouw Catharina Severijns ongeveer bunder land in het Raijerveldt gelegen tussen de aankoper en de erfgenamen NN, inclusief de daarop groeiende vruchten tegen betaling van de lopende schat, voor een bedrag van 21 pattacons welke reeds zijn betaald, over aan Michel Despa, weduwnaar, lijcoop, armengeld en kosten van deze overdracht ten laste van de aankoper.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 139-139vs.

 

24 juli 1720

BELFELD - Overleden: Maria Peters.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 182.

Mogelijk betreft het:

- Maria Peters, echtg. van Petrus Bisschops, geh. ... vr 18-8-1708, waarvan diverse kinderen (echter overl. te Mulbracht).

- Maria Peters, ged. 5-3-1712 als dr. van Lambertus Peters en Catharina Conen.

 

28 juli 1720

SWALMEN - Overleden: Catharina Cuijven, weduwe [NIET van Joannes Schoonhoven, geh. ... vr 1705; mogelijk van Matthias Wiltschuts, geh. Swalmen 14-7-1647, echter niet waarschijnlijk].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 166vs.

 

9 augustus 1720

SWALMEN - Overleden: Anna Raegels [doorgehaald: Grussen], echtgenote van Wilhelmus de Weerdt [begr. Swalmen 18-5-1727].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 166vs.

 

11 augustus 1720

ROERMOND - Gehuwd: Henricus Jonckblodt [mogelijk wedn. van Clara Giesen, geh. Roermond 31-5-1708] en Caecilia Korveers [sic]. Getuigen: Petrus Giesen en Anna Maria Lennarts.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

15 augustus 1720

BEESEL - Gedoopt: Maria, buitenechtelijke dochter van Anna Gielkens. Als vader wordt genoemd Bartholomaeus Snijders. Getuigen: Henricus Leenen en Maria Peeters namens Catharina Arets.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 16.

Voor naam moeder vgl. akte 28-9-1699 en 6-5-1739.

 

21 augustus 1720

SWALMEN - Overleden: Margaretha Hendrix, echtgenote van Abel Graus [geh. Swalmen 7-1-1720; hij hertr. Swalmen 11-10-1722 met Maria Hoix].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 166vs.

 

vr 24 augustus 1720

Z.P - Gehuwd: Petrus Reijnders en Cornelia Teunissen.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 17.

Uit dit huwelijk:

1. Willemina Reijnders, ged. Beesel 24-8-1720 (get. Petrus Linders namens Matthias Fransen en Sophia NN).

 

28 augustus 1720

BEESEL - Overleden: Cornelius Geulen [verm. zn. van Everardus Geulen en Berta Rutten], jonge man.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 218.

 

31 augustus 1720

SWALMEN - Overleden: Catharina Souren [ged. Swalmen 27-3-1685, dr. van Matthias Souren en wijlen Magdalena aen gen Dijck], echtgenote van Hermannus Naus [geh. Swalmen 9-5-1719].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 166vs.

 

1 september 1720

SWALMEN - Overleden: kind van Theodorus Hawinckel [en Anna Heimes, beiden geh. Swalmen 20-5-1716].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 166vs.

 

1 september 1720

SWALMEN - Overleden: Catharina Neijmans, echtgenote van Bartholomaeus Meuwissen [geh. Swalmen 29-6-1718, begr. ald. 13-6-1722].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 166vs.

 

3 september 1720

SWALMEN - Overleden: Catharina Tessers [moet zijn: Hendrix], weduwe van Cornelius Tessers [geh. Swalmen 29-2-1680, begr. ald. 19-5-1692].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 166vs; doorgehaald: 'NB. rest. 2 schill.'.

 

14 september 1720

BEESEL - Overleden: Godefrida Gerits, echtgenote van Hendrick Geulen [geh. Beesel 8-5-1715, overl. ald. 28-8-1727; hij hertr. Beesel 15-4-1722 met Anna Gerits].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 218.

 

15 september 1720

SWALMEN - Overleden: Anna Spee, echtgenote van Robertus Obers [geh. Swalmen 26-4-1716, begr. ald. 12-3-1726; hij hertr. Swalmen 29-2-1724 met Gertrudis Smeets].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 166vs.

 

16 september 1720

BEESEL - Overleden: Jacobus Trines, ongehuwd.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 218.

 

17 september 1720

VENLO / BEESEL - Proces door Schenck de Nijdeggen, heer van Oeijen etc., tegen de gerfden en regeerders van Besel. Op 28 januari 1721 (verfilming 232/262) is sprake van een obligatie d.d. 15 april 1690 groot 200 pattacons ten gunste van wijlen Gertruyd Smeets, weduwe van Jan Cnop en schoonmoeder van eiser, en ten laste van Jan Lemmens den Jongen en Anna Lemmens. Kennelijk is er onenigheid over de vraag of dit geld tot prouffit der gedaeghden ofte de gemeijnte van Besel is worden geemployeert. Gedaagden benadrukken dat de gelden tot prouffijt vant kerspel Besel niet en sijn worden beheert ende dat oock de selve somme in geene gemeijns reeckenigen in ontfancken is te vinden, soo ende gelijck nochtans hadde behooren geschiedt te sijn. De (onbekende) eis wordt afgewezen.

Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 276, verfilming 213/262; met voortzetting d.d. 24-9-1720, 2-10-1720, 8-10-1720, 15-10-1720, 22-10-1720, 29-10-1720, 5-11-1720, 12-11-1720, 19-11-1720, 26-11-1720, 3-12-1720, 10-12-1720, 7-1-1721, 14-1-1721, 21-1-1721, 28-1-1721, 11-2-1721, 18-2-1721, 27-2-1721, 4-3-1721, 11-3-1721, 18-3-1721, 26-3-1721, 1-4-1721, 22-4-1721.

Op 11 februari wordt een proces geopend door de gerfden en regeerders van Besel tegen Schenck van Nijdeggen, inzet onbekend (het lijkt vooral te gaan om de gevolgde procedure). Met voortzetting d.d. 18-2-1721. 27-2-1721, 4-3-1721, 11-3-1721, 18-3-1721, 26-3-1721, 1-4-1721, 22-4-1721, 29-4-1721.

 

17 september 1720

SWALMEN - Overleden: Cornelius [ged. Swalmen 14-12-1707], kind van Petrus Custers [en Maria Tessers, beiden geh. Swalmen 23-10-1703].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 166vs.

 

18 september 1720

BEESEL - Overleden: Petrus Cluijcken, echtgenoot van Henrica Geulen [geh. ... vr 1-8-1716, overl. Beesel 26-1-1747; zij hertr. Beesel 31-10-1730 met Henricus Peters].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 218.

 

22 september 1720

BEESEL - Overleden: Mechtildis Houben, echtgenote van Mathias Geurts [overl. Beesel 12-11-1720].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 218.

 

3 oktober 1720

BEESEL - Joannes Quijten, kapelaan te Besel, is nog 59 imperiales schuldig aan het seminarie te Roermond wegens kostgeld.

RHCL Maastricht, Bisdom Roermond, Officialaat Processen - Inventaris Hanssen, blz. 732.

 

6 oktober 1720

VENLO - Gehuwd: Johannes van Besel en Martha Cruijsbergh. Getuigen: Hermanus Leenaerts en Michael Sijben.

DTB-registers St.-Martinusparochie Venlo.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Catharina van Besel, ged. Venlo 28-8-1721 (get. Henricus van Besel en Maria Elizabet Peeters voor Aldegundis Cruijsbergh).

2. Henderina van Besel, ged. Venlo 23-10-1722 (get. Joannes van Besel en Catharina Leenaers).

 

7 oktober 1720

ROERMOND - Gehuwd: Jacobus Lindemans en Maria Catharina Reijalt. Getuigen: Joannes Reijalt, Joannes Pasmans, Anna Gertrudis Reijalt en Anna Barbara van Cruchten.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

13 oktober 1720

SWALMEN - Gehuwd (met dispensatie van de bisschop van Roermond in de kerkgeboden): Zegerus Verheggen [Segerus, ged. Buggenum 19-5-1689, overl. Swalmen 9-8-1772, zn. van Joannes Verheggen en Judoca Beeren; hij hertr. Swalmen 31-7-1738 met Catharina Peulen] en Catherina Crijnen [Crinen, Krijnen, ged. Swalmen 8-12-1697, begr. ald. 1-5-1738, dr. van wijlen Quirinus Crijnen en Christina Beeck 20-11-1696]. Getuigen: Petrus Wijnen en Arnoldus Meuter.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 55 (95 RAL).

Uit dit huwelijk:

1. Windelina Verheggen, ged. Asselt 4-8-1721 (get. Gerardus Jansen en Mechteldis Daemen; dr. van Segerus x Chatarina Crinen), begr. ald. ..-8-1721.

2. Joannes Verheggen, ged. Swalmen 6-11-1722 (get. Segerus Beeren en Christina Beeck).

3. Petronella Verheggen, ged. Swalmen 11-12-1724 (get. Godefridus Crijnen, koster, en Joanna Pijls, echtgenote van Joannes Daemen). Tr. Swalmen 7-11-1748 met Wilhelmus Raemaekers.

4. Windelina Verheggen, ged. Swalmen 25-2-1727 (get. Petrus Wijnen en Joanna Jansen). Tr. Swalmen 19-8-1756 met Wilhelmus Beeck.

5. Quirinus Verheggen, ged. Swalmen 22-3-1729 (get. Wijnandus Peggen en Catharina Bolten [of Bollen?]), verm. jong overl.

6. Maria Verheggen, ged. Swalmen 9-3-1731 (get. Crijn Schreurs en Willemina Coolen).

7. Josina Verheggen, ged. Swalmen 11-7-1733 (get. Matthaeus Verboecket vervangen door Godefridus Crijnen en Judith Bollen).

8. Quirinus Verheggen, ged. Swalmen 15-8-1735 (get. Henricus Verheggen vervangen door Godefridus Crijnen en Gertrudis Janssen), begr. ald. 17-9-1747.

9. Gertrudis Verheggen, ged. Swalmen 24-10-1737 (get. Wilhelmus van Heeswijck en Gertrudis Crijnen vervangen door Elisabeth Meuter).

Seger Verheggen en Catharina Crijnen kochten op 7-11-1724, na naasting, een huis in het dorp (smabers-11/245). Seger Verheggen en Catharina Krijnen verpandden op 30-1-1725 hun huis te Swalmen.

Voor begraven van kinderen zie Swalmen 6-10-1734, 26-2-1735, 4-11-1737.

 

15 oktober 1720

BELFELD - Overleden: NN [verm. Joannes, ged. Belfeld 13-8-1720], kind van Petrus Janssen en Maria Bosch.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 182; niet ged. te Belfeld of Beesel.

 

18 oktober 1720

BEESEL - Overleden: Catharina onder de Beuck, ongehuwd "et simplex".

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 218.

 

21 oktober 1720

KALDENKIRCHEN - Overleden: Sijbilla Elijsabeth van der Mersen 'genandt de Rijdt' [echtg. van Antonius Ferdinand de Rijdt, geh. Venlo 27-3-1715].

DTB-registers Kaldenkirchen, fol. 431.

 

21 oktober 1720

SWALMEN - Akte van verpachting van twee stukken land te Swalmen aan Nicolaas Claesen.

RHCL Maastricht, Archief van het klooster Mariagarde te Roermond (14.D051), inv.nr. 74. 1 stuk.

 

22 oktober 1720

BEESEL - Plotseling overleden: Joannes Cruijsberg, ongehuwd.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 218.

 

24 oktober 1720

BEESEL - Plotseling overleden: Mechtildis Peters, echtgenote van Godefridus Luttels [overl. 10-9-1724].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 218.

 

26 oktober 1720

BELFELD - Overleden: Matthaes Weecken, echtgenoot van Maria Janssens.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 182.

Mogelijk wordt Weggen bedoeld.

 

29 oktober 1720

BEESEL - Overleden: Andreas Gerits, ongehuwd.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 218.

 

vr 21 oktober 1720

Z.P. - Gehuwd: Goswinus Lambertus Schoncken [ged. Roermond 2-1-1692, zn. van Joannes Schoncken en Mechteldis Peus en Hendrina Rosmael.

Uit dit huwelijk:

1. Mechteldis Schoncken, ged. Roermond 31-10-1720 (get. Hendricus Schoncken en Maria van Neer). Tr. mogelijk voor 1752 met Hermannus Simons.

2. Maria Catharina Schoncken, ged. Roermond (get. Lambertus Schoncken en Margaretha Rosmael).

3. Joannes Schoncken, ged. Roermond (get. Henricus Rosmael en Anna Margaretha Cost).

Gootsen Schoncken wordt op 23-9-1749 genoemd als grondeigenaar te Swalmen.

 

31 oktober 1720

SWALMEN - Overleden: Paulus Custers [verm. zn. van Lambertus Custers en Elisabeth Peters alias Croonen].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 167.

 

2 november 1720

KAAP DE GOEDE HOOP - Overleden: Jan Hendrik Soore uit Besel, soldaat varend op het schip Oudenaarde, op 20-5-1720 vertrokken vanuit Zeeland met als eindbestemming Batavia (aankomst 21-1-1721).

http://voc.mindbus.nl/ (2006)

 

3 november 1720

BAMBERG (D) - Gehuwd: Franciscus Arnoldus Adrianus markies in en van Hoensbroeck [geb. Schloss Haag (D) 31-5-1696, erfmaarschalk en camerarius, heer van Swalmen en Asselt, oud 63 jaar, begr. Hoensbroek 22-8-1759 of begr. Swalmen 23-8-1759, zn. van Wilhelmus Adrianus van Hoensbroeck en Elisabeth Schellart van Obbendorf] en Maria Anna Sophia rijksgravin de Schnborn-Boeckheim en Wolfsthall [Maria Anna Sophia gravin de Schnborn Bonchaim en Wolfsthal, geb. Mainz 30-7-1702, overl. Hoensbroek 5-11-1760, oud 58 jaar, dr. van Rudolph graaf van Schnborn-Buchheim en Maria Eleonore von Hatzfeldt].

DTB-registers parochie St. Peter und Georg, Bamberg: Die 3 9bris In praesentia eminetissimi ac celsissimi D.D. Lotharij Fancisci (sic) St. Ledis Mog. archi episcopi, electoris et episcopi Bambergensis, nec n excelentissimi Rni. D.D. Reinhardi Antonij ab Eijl (domdekaan in Bamberg) sacra catholica maiestatis consiliarij intimi, eccl. imp. Bamb. et cath. Herbi. (Herbipolensis = Wrzburg) respee decani, et aliorum illustrissimorum perillustrium et gratiosorum D.D. plurimorum ex clementissima dispositione eminentissima celsitudinis nostra per admodum rdu et perquam gratiosum D.D. Carolus Theodoricum L.B. ab Auffsees (kanunnik te Bamberg) ecclesia imp. Bamb. et cath. Herbi. can. respee capitularem, matrimonialiter iuncti sunt in nova curia episcopali illustrissimus et perquam gratiosum Dnus. Dnus. Franciscus Arnoldus Adrianus marchio de Hoensbroeck coesarea et cath. maiestatis consiliarius equestris, in ducatu Geldriensi, et comitatu Zutphensi, foro legitimo prognatus ab illustrissimo et perquam gratioso Dno. Dno. Wilhelmo Adriano marchione de Hoensbroeck marschallo hereditario principatus Geldriensis et ducatus Zutphensis, dno. ab Altenkirchen, et Eijlle, Roert (Rheurdt), Sevelen, Kevallarr, Neukirch et Windernarrn (Winternam), Staerden (Stenden) et Monte St. Anthonij (Tnisberg), Schafhusio (Schaephuysen). L.B. ab Erdbruggen in Schellebelle et Wantzelle (beide tussen Gent en Brussel) et domina matre Elisabetha comitissa de Schellard, Obbendorff, et nec n illustrissima v. sponsa Maria Anna Sophia S.R. Imp. comitissa de Schnborn Bucheim, Wolffsthal, legitimo toro progenita ab illustrissimis coningibus Rudolpho Francisco Erwino S.R. Im. comite a Schonborn, Bucheim, Wolffsthal, Reichelsberg, et Wisenthaid (Wiesentheid bij Wrzburg), Dno. a Weijler, Heusenstam, Geibach, et S. maiestatis catholica consiliario intimo et Maria Eleonora Charlotta S.R.I. nata comitissa ab Hazfeld et Gleichen. Testus ut in praefaetione.

Uit dit huwelijk (literatuur noemt 25 kinderen):

1. Henrica Francisca de Hoensbroeck, ged. Hoensbroek 4-11-1721 (get. niet vermeld).

2. Lotharius Franciscus de Hoensbroeck, ged. Hoensbroek 23-12-1722 (get. niet vermeld, beleend met Hillenraad 23-11-1759, overl. Hoensbroek 20-8-1796. Tr. Koblenz 4-8-1762 met Sopia Charlotta Maria Walburgis gravin von der Leyen en Geroldseck

3. Philippus Damianus Ludovicus van Hoensbroeck, ged. Roermond (Lindanusstraat) 24-2-1724 (get. damianus hugo, kardinaal, bisschop en vorst van Spiers en coadjutor van de vorstbisschop van Constanz, geb. graaf van Schnborn / Ernestus Eerasmus de Zaltipski de Schentall, vice gouverneur van Roermond, en Henrietta Christina, hertogin van Brunswijk en Lneborg / Maria Francisca de la ), bisschop van Roermond 1775-1793, pacht Hillenraad 1-1-1776, overl. Roermond 17-4-1793.

4. Theresia Van Hoensbroeck, geb. , begr. Swalmen 16-1-1726.

5. Catharina Elisabeth Frederica de Hoensbroeck, ged. Hoensbroek 26-4-1726 (get. niet vermeld). Tr. Swalmen 22-3-1744 met Franciscus Wilhelmis Antonius graaf van Nesselrode Reichenstein.

6. Franciscus Henricus Joannes de Hoensbroeck, ged. Hoensbroek 25-3-1727 (get. niet vermeld), overl.

7. Maria Thresia Josepha Frederica van Hoensbroeck, ged. Roermond 7-3-1728 (get. Franciscus Josephus graaf de / Joannes Fredericus baron de Geloes en Catharina Francisca de Provens geboren Van der Steen). Tr. Swalmen 15-10-1747 met Joannes Hugo Franciscus graaf von Metternich.

8. Fredericus Melchior F.A. van Hoensbroeck, ged. Roermond 16-10-1729 (get. Josephus Petrus de Winckels / graaf van Schnborn en Maria Theresia Christina Grffier / Francisca Christina ..van Bamberg), ridder in de Duitse Orde, commandeur in Meinziedel (1774), mogelijk overl. Heerlen 25-3-1793 en van daaruit naar kasteel Hoensbroeck gebracht.

9. Sophia Charlotta Wilhelmina van Hoensbroeck, ged. Roermond 10-1-1731 (get. Joannes Wilhelmus graaf van Schellart / eerwaarde Wilhelmus Marquardus en Sophia gravin de Pain / Maria Barbara de Haen), overl. Neheim 1-1-1798. Tr. Swalmen 23-2-1755 (als Sophia Carola) met Clemens Lotharius de Furstenberg.

10. Wilhelmus Adrianus de Hoensbroeck, ged. Roermond 1-3-1732 (get. eerw. Wilhelmus graaf van Schnborn, praepositus van de kerk van Bamberg, vervangen door baron de Geloijs, heer in Lobos, Dijlborn, Elmpt etc, en gravin De Schillaert te Geisteren, geboren barones de Reijnees), begr. Hoensbroek 26-2-1751, oud 18 jaar.

11. Isabella Maria de Hoensbroeck, ged. Hoensbroek 1-6-1733 (get. niet vermeld), verm. jong overl.

12. Joanna Antonetta W.. H.. de Hoensbroeck, ged. Roermond 14-10-1734 (get. Maximilianus Henricus van Cortenbach / Joannes Baptista van Afferden en Maria Catharina gravin van Schnborn / Isabella Clara de Provens), begr. Swalmen 11-1-1735.

13. Joannes Josephus J.. (GenDaLim: Joannes Arnoldus J.) de Hoensbroeck, ged. Roermond 21-3-1736 (get. Joannes Fredericus Arnoldus Adolphus van Hoensbroeck en gravin Elonora Doetinghen geboren Schnborn / ).

14. Erwinus Bernardus J.C. de Hoensbroeck, ged. Roermond 16-3-1737 (get. Franciscus Josephus baron d'Eynatten / Franciscus Erwinus graaf Schoonborne en .. gravin .. geboren De Plattenbergh - GenDaLim).

15. Isabella Maria Regina Antonetta van Hoensbroeck, geb. Hoensbroek 11-6-1738 (get. ). Tr. Swalmen 2-1-1762 met Adam Alexander rijksgraaf von Schellard zu Geysteren, overl. Schloss Haen bij Dsseldorf 31-1-1804.

16. Leopoldus Ludovicus van Hoensbroeck, ged. Roermond 23-9-1739 (get. Ludovicus markies de l'Avergne / Mathias Kronenbroeck, raadsheer en Leopoldina, weduwe van de prins van Nassau / Maria van Heyningen), kanunnik te Speyer (1774).

17. Joannes Fredericus Antonius Mauritius Xaverius in en van Hoensbroeck, ged. Swalmen 25-9-1740 (get. Fredericus graaf van Harrach 'sacelae suae cesarea ac catholicae majestatis in Belgio Supremus minister apud screnissimam archiducissam Austriacam in eodem Belgio Gubernatricem', vervangen door Edmondus Franciscus vrijheer baron de Rohe, heer van Elmpt, 'ordinis equestris in ducatu Geldriensi senior' en prinses Joanna Antonetta de Hessen, decanesse van het kapittel te Thorn, vervangen door Catharina Elisabetha markiezin in en van Hoensbroeck, rijksgravin en kanunnikes van het kapittel te Thorn).

18. Josephus Adolphus Adalphonsus de Hoensbroeck, ged. Roermond 14-1-1743 (get. baron de Loo, heer / graaf Adelphonsus de Bolognini en gravin de Hohenloo, kanunikkes te Thorn / Maria Adriana de Bierens), kanunnik te Trier (1773), verpandt op 12-7-1782 familiegoederen, overl. Bergen 23-11-1813, oud 61 jaar.

19. Carolus Fredericus Alexander Rochus in en van Hoensbroeck, ged. Swalmen 30-9-1744 (get. Graaf van Ostheim, aartsbisschop en keurvorst van Mainz, door Joannes Fredericus Arnoldus Adolphus markies in en van Hoensbroeck, aartsdiaken, vicaris-generaal en kanunnik te Trier, en Joanna Alexandrina Antonetta Felicitas gravin van Renesse d'Elderen, weduwe van rijksgraaf Schellart van Geisteren).

20. Carolus Wilhelmus Josephus Maria in en van Hoensbroeck, ged. Swalmen 19-8-1746 (get. Carolus graaf van Bothiani 'toparcha haereditarius de Guling, Siclos, Bolija, Mosgo et Ysock in Hungaria, de Neuhoff et Gotenitz in Bohemia, supremus comes haereditarius in comitatu d'Eijsenburg etc., camererius et consiliarius intimus et actualis status, suarum majestatum imperialis et regiae Hungariae et Bohemiae, prorex Dalmatiae, Croatiae en Schlavoniae, campi mareschallis tribunus legionis equitum levis armatura, et supremus generalis et minister in Belgio', vervangen door Franciscus Wilhelmus graaf van tting-Baldern, rijksgraaf, aartsbisschop en kanunnik te Keulen, en Sophia gravin van tting-Baldern, kanunnikes van het kapittel te Thorn, en Joanna gravin van Schnborn, beiden vervangen door Catharina Elisabeth gravin van en in Hoensbroeck, echtgenote van Franciscus Guillielmus Antonius graaf van Nesselrode en Reichenstein, rijksgraaf).

21. Franciscus Erewinus de Hoensbroeck, geb. , overl. Swalmen 19-4-1755 (sic), begr. Hoensbroek 18-4-1755 (sic), oud 18 jaar = nr. 14?

22. Carolina Maria Anna van Hoensbroeck, doopgetuige te Swalmen in 1775, kanunnikes te Thorn (1778).

Voor begraven van kinderen zie Swalmen 11-2-1742, 11-12-1744.

 

11 november 1720

SWALMEN - Overleden: Catharina Custers [mogelijk ged. Swalmen 11-9-1667 als dr. van Leonardus Custers en Petronella Lindemans], weduwe [mogelijk van Jacobus Janssen alias Obers, geh. Swalmen 21-1-1691].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 167.

 

12 november 1720

BEESEL - Overleden: Mathias Geurts, weduwnaar van Mechtildis Houben [overl. 22-9-1720].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 218.

 

14 november 1720

SWALMEN - Gehuwd: Wilhelmus Gubbels en Agnes Smeedts [zij hertr. mogelijk Swalmen 7-1-1731 met Henricus Janssen]. Getuigen: Franciscus Meuter en Arnoldus Meuter.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 55 (RAL 95).

Uit dit huwelijk:

1. Henricus Gubbels, ged. Swalmen 1-11-1721 (get. Christianus Smeedts en Gertrudis Gubbels), verm. jong overl.

2. Gertrudis Gubbels, ged. Swalmen 26-12-1722 (get. Judocus Joosten en Barbara Gubbels vervangen door Gertrudis Gubbels), ongeh. overl. ald. 7-5-1788, oud 65 jaar.

3. Henricus Gubbels, ged. Swalmen 11-12-1725 (get. Leonardus Lenaerts en Gertrudis Gubbels).

 

17 december 1720

VENLO / BEESEL - Schuld.

Proces door Hendrick Schenck van Nijdeggen tegen de gerfden en regeerders van Besel. Op 27 juni 1721 vraagt het Hof om inzage van de originele rekeningen van 1690, de originele akte van compromis opgemaakt tussen die van Besel en de collecteurs Willem Gerits en Peter Quijten alsmede het overdrachtsprotocol van de rentebrieven. Op 8 juli 1721 veroordeelt het Hof gedaagden tot betaling van twee jaar rente van een kapitaal groot 200 pattacons, het afgeven van een wettige rentebrief (obligatie) of bij ingebreke blijven restitutie van de geleende som binnen zes weken. Gedaagden dragen de gerechtskosten.

Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 607, verfilming 184/284. Met voortzetting d.d. 27-6-1721 (202/284), 4-7-1721, 8-7-1721.

 

27 november 1720

BEESEL - Overleden: Henricus Leenen, echtgenoot van Anna Gerits [geh. Beesel 3-7-1720; zij hertr. Beesel 15-4-1722 met Henricus Geulen].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 218.

 

28 november 1720

BEESEL - Overleden: Gertrudis onder de Beuck, echtgenote van Arnoldus Schoolmeesters [overl. Beesel 29-5-1723; hij hertr. Beesel 14-5-1722 met Joanna Stoffers].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 218.

 

30 november 1720

SWALMEN - Gehuwd met dispensatie voor de derde roep: Servatius Reinders [Reijnders, ged. Kessel 8-8-1697, overl. Beesel 11-2-1726, zn. van Joannes Reijnders en Clara Cuijpen; wedn. van Gertrudis Mooren, geh. Swalmen 28-8-1718, begr. ald. 27-6-1719] en Agnes Quijten [Quyten, overl. Beesel 1-2-1746]. Getuigen: Joannes Reinders en Franciscus Henricus Mooren.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 55 (RAL 95).

Uit dit huwelijk (eerste kind verwekt vr huwelijk):

1. Joannes Reinders, ged. Swalmen 9-5-1721 (get. Petrus Quijten vervangen door Franciscus Meuter en Anna Reinders vervangen door Clara Reinders). Tr. Beesel 13-7-1747 met Helena Reuvers.

2. Gertrudis Reijnders, ged. Swalmen 12-11-1722 (get. Paulus Sanders vervangen door Franciscus Meuter en Elisabeth Quijten vervangen door Elisabeth Buijs {gehuwd met Arnoldus Meuter}).

3. Petronella Reijnders, ged. Beesel 1-6-1725 (get. Joannes Reijnders en Joanna Quijten), overl. ald. 26-9-1774. Tr. Beesel 12-7-1754 met Leonardus Janssen.

4. Petrus Reijnders, ged. Beesel 9-6-1727 (get. Petrus Trines voor Gerardus van den Broeck en Ida Quijten namens Anna Quijten), overl. ald. 19-11-1762. Tr. Beesel 29-6-1752 met Agnetis Stevens.

5. Wilhelmus Reijnders, ged. Beesel 22-5-1729 (get. Judocus Merts en Gertrudis van Dael), overl. ald. 30-11-1770. Tr. Beesel 3-10-1755 met Gertrudis Schoenmaeckers.

6. Jacobus Reijnders, ged. Beesel 9-10-1731 (get. Mathias Gerits voor Albertus Meuter en Mathiola van Oebroeck), overl. Beegden 8-5-1773. Tr. Beegden 18-1-1759 met Petronella Schreurs.

7. Mathias Reijnders, ged. Beesel 3-4-1734 (get. Petrus van den Broeck en Margareta Cammen).

8. Clara Reijnders, ged. Beesel 18-9-1735 (get. Thomas Peters en Catharina Lenaerts).

Kwartierstaat Loe Giesen 420 en 421.

Zie ook P. Reijnders: Reijnders, een puzzle in Midden-Limburg. De sterfdatum van Agnes staat daar onjuist vermeld. Doopgetuige Margaretha Cammen is tevens de moeder van Petrus Rutten, de vader een buitenechtelijk kind van Agnes dat op 9-2-1738 werd gedoopt.

 

30 november 1720

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Ramaeckers [Rameeckers, jager van Hillenraad, begr. Swalmen 19-1-1725] en Ermelindis Bloemers [Margaretha Armelindis Bloemaerts, ged. Swalmen 20-5-1698, dr. van Adolphus Bloemaerts, jager van Hillenraad, en Gertrudis Mooren; zij hertr. Swalmen 5-11-1726 met Tilmannus Peecks]. Getuigen: Franciscus Meuter en Henricus Buijs.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 55-56 (RAL 95-96).

Uit dit huwelijk (o.a. tweeling; eerste kind verwekt vr huwelijk):

1. Christianus Rameeckers, ged. Swalmen 26-12-1720 (get. Adolphus Bloemaerts vervangen door Nicolaus Bloemaerts en Catrina Emans), overl. ald. 14-1-1721.

2. Mechtildis Rameeckers, ged. Swalmen 16-2-1723 (get. Nicolaus Blomaerts en Elisabeth Couwenbergh), begr. ald. 19-2-1723.

3. Baltasar Rameeckers, ged. Swalmen 16-2-1723 (get. Balthasar Wijhers vervangen door Henricus Coenen en Agnes van Oel vervangen door Maria Houx), begr. ald. 19-2-1723.

4. Arnoldus Rameeckers, ged. Swalmen 21-12-1724 (get. Franciscus Meuter en Antonetta Mooren, echtgenote van Matthias Gerits), soldaat, overl. Venlo 3-8-1753. Tr. Swalmen 14-2-1748 met Agnes Naus.

 

9 december 1720

BELFELD - Overleden: Bartholomaeus Mevessen [ged. Belfeld 13-10-1705], zn. van Petrus Mevessen en Theodora Seijben [beiden geh. Belfeld 25-10-1695].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 182.

 

1720 z.d. ?

BLERICK ‑ Akte waarin G. van Linne in naam van de weduwe Anna Maria van Deursdael en haar kinderen, de halve visserij in de Maas aan Blerickse zijde opdraagt aan de Staten Generaal, om daarmee Theodorus Heynen opnieuw te belenen, hetgeen gebeurt.

RHCL Maastricht, Scheres‑de Olne, inv. nr. 282.

 

1720

BEESEL - Proces door de momboir tegen de landscholtis, Hendrik Meusers, Herman Cuypers en Dirk van der Beeck wegens getuigenverhoor in proceszaak voor het Hof.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 335, procesnr. 309 (proces van Beesel overgebracht naar Venlo).

 

1720

BEESEL - Proces door Edmund Poell tegen het kerspel Beesel wegens een rente.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 335, procesnr. 317.

 

1720

BEESEL - Proces door J.R. Poell tegen enkele gerfden van Beesel wegens stellen onderpand.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 335, procesnr. 321.

 

1720

BEESEL - Proces door het St.-Hieronymuscollege te Roermond tegen het kerspel Beesel wegens een rente.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 336, procesnr. 325.

 

1720

BEESEL - Proces door Hendrik Schenk van Nydeggen tegen het kerspel Beesel wegens afgifte schuldbekentenis en rente.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 336, procesnr. 330.

 

 

1721

4 januari 1721

BELFELD - Overleden: Girtrudis Hendrix.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 182vs.

 

8 januari 1721

BELFELD - Overleden: Agnes Meijnerts [alias Tomasen], echtgenote van Gerardus Heijnen [geh. vr 1691, overl. Belfeld 25-5-1743; hij hertr. Belfeld 1-8-1723 met Petronella Poel alias Ponten].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 182vs.

 

14 januari 1721

SWALMEN - Overleden: Cristianus Raemaackers [ged. Swalmen 26-12-1720], kind van Joannes Raemaackers [en Ermelindis Bloemers, beiden geh. Swalmen 30-11-1720].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 167.

 

18 januari 1721

BEESEL - Gehuwd: Laurentius Tijssen [ged. Maasbree 6-6-1698, begr. Kessel 3-6-1755, zn. van Engelbert Thijssen en Helena Jacobs] en Maria Jacobs [begr. Kessel 4-3-1756, verm. dr. van Tilman Jacobs en Petronella Smits]. Getuigen: Henricus Tijssen en Godefridus Jacobs.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 179.

Uit dit huwelijk (o.a. tweeling):

1. Tilmanus Thijssen, ged. Kessel 15-1-1722 (get. Johannes Janssen voor Angelus Thijssen en Petronella Willems), begr. Maasbree 7-1-1784. Tr. Kessel 15-4-1750 met Maria Peeters.

2. Angela Thijssen, ged. Kessel 6-7-1725 (get. Wilhelmus Jacobs en Helena Thijssen vervangen door Anna Wolters).

3. Petrus Thijssen, ged. Kessel 12-11-1728 (get. Petrus Tissen vervangen door Aegidius Grommen en Catharina Slabbers), overl. Helden 13-4-1800. Tr. 1) Helden 3-5-1753 met Francisca Wouters; 2) Helden 27-5-1773 met Godefrida Verstappen.

4. Gertrudis Thijssen, ged. Kessel 2-11-1732 (get. Gerard Jacobs vervangen door Henricus van der Velden en Anna Wolters).

5. Helena Thijssen, ged. Kessel 20-10-1735 (get. Henricus Tissen en Barbara Smeets).

6. Maria Thijssen, ged. Kessel 20-10-1735 (get. Mathias Hofnagels en Maria Dirkx), begr. Helden 14-9-1793. Tr. Helden 6-4-1769 met Johannes Peeters.

7. Petronella Thijssen, ged. Kessel 7-7-1740 (get. Godefridus Jacobs en Mathia Tissen).

 

30 januari 1721

SWALMEN - Overleden: Wilhelmus Janissen [ged. Swalmen 25-8-1669, zn. van Thomas Janissen en Catharina Daemen; echtg. van Joanna Quijten, geh. vr 28-10-1699, overl. na 1745].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 167.

 

30 januari 1721

HEEL / BEEGDEN - Realisatie van de akte van toekenning d.d. 29 november 1718 door A.G. van Meer en zijn vrouw M.H.T. van Rossum ten behoeve van hun zoon Han Renier Joseph, van goederen te Heel en Beegden, afkomstig van jonker Voort, in plaats van goederen te Linne, afkomstig van de jonkheren Linsenigh.

RHCL Maastricht, Familiearchief De Meer d'Osen te Linne, inv.nr. 116. Vgl. 8-4-1570.

 

30 januari 1721

VENLO / NIEUWSTADT - Huis Witham.

Proces door de regeerders van de Nieustadt en de aangestelde curator aldaar tegen Wilhelm Adriaan markies van en tot Hoensbroeck als bezitter van de Wittemsche goederen. Gedaagde stelt dat hij recht heeft op 1/7 deel van gedeelde bezittingen, groot 13 bunder, eisers bestrijden dit en vragen om bewijsstukken. Gedaagde hoopt dat eisers worden belast naer neerstigh ondersoeck bij hun in hunne compe te doen, onder behoorelijcke expurgatie van eede het acte van separatie in questie alhier te exhiberen. Bezitters en pachters van de 13 bunder worden nu meer vrijgesteld van nabuurdiensten dan andere eigenaren in Nieuwstadt. Het Hof oordeelt dat gedaagde in de toekomst zijn 1/7 deel van de schatpenningen moet betalen. Pachters of halfwinners van de Wittemsche goederen moeten net als anderen nabuurdienst doen.

Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 607, verfilming190/284. Betreft huis Witham te Nieuwstadt.

 

31 januari 1721

BELFELD - Overleden: Godefrida Opheijs [ged. Belfeld 21-7-1666; dr. van Joannes en NN], echtg. van Tilmanus Leenkens [overl. Belfeld 5-7-1734; hij hertr. Belfeld 24-8-1722 met Helena Spreunckens].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 182vs.

 

1 februari 1721

ROERMOND ‑ Overleden: (Maria Elisabeth) van Tits, echtgenote van Gregorius van Dungen, doctor in de medicijnen, begraven 1 februari in de parochiekerk.

GA Roermond, Registers DHO.

 

4 februari 1721

SWALMEN - Overleden: Cornelius de Weerdt [mogelijk zn. van Joannes de Weert en Gertrudis Wijnen, beiden geh. Swalmen maart 1679].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 167.

 

16 februari 1721

SWALMEN - Overleden: Elisabetha, weduwe Van Leuwen.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 167.

 

17 februari 1721

BEESEL - Overleden: Joanna Hulhoven, echtgenote van Hermannus Hendrix [geh. Beesel 7-1-1718].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 218.

Zij waren eigenaren van een huis aan de Dijk te Offenbeek; zie 6-12-1717.

 

18 februari 1721

SWALMEN - Overleden: Sophia Smeedts, kind van Joannes Smeedts.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 167.

 

20 februari 1721

SWALMEN - Gehuwd met dispensatie wegens verwantschap in de derde graad 'consanguinitatis' en voor de roepen: Henricus Hawinckel [ged. Swalmen 1-8-1694, begr. ald. 26-5-1723, zn. van Wilhelmus Haenwinckel en Anna Beeck, beiden overl.] en Mechtildis Bongaerts [begr. Swalmen 22-1-1757; NIET wed. van Wilhelmus Paulissen, geh. Swalmen 3-5-1703, begr. ald. 24-4-1718]. Getuigen: Franciscus Meuter en Joannes Cuijpers.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 56 (RAL 96).

Uit dit huwelijk geen kinderen. Hendrick Hawinckel maakte op 15-5-1723 zijn testament.

 

22 februari 1721

BEESEL - Obligatie ten laste van het kerspel Beesel.

Omdat de gemeente Besel tegenwoordig wordt bedreigd met executoriale verkoop door de erfgenamen van de ontvanger Poell wegens een kapitaal van 200 pattacons, bekennen gerfden, schepenen en regenten van het kerspel Besel, ter voorkoming van verdere kosten, dat zij een bedrag van 50 pattacons tegen een jaarlijkse rente van 5%, eerstmaals te betalen op 22 februari 1722, hebben opgenomen van Jan Peulen, schepen van Besel, en Neesken Nijssen, echtelieden, ter gedeeltelijke aflossing van voornoemde lening van de erfgenamen Poell; met verbintenis etc.

Ondertekend door: F. Henricus Petersen, prior; J.J. van Wessem qq.; F.J. van Beverers?, rector van het Weijklooster.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 254vs-256, eenvoudig afschr. ca. 1724; zie 19-3-1721 en 1-2-1724.

 

24 februari 1721

SWALMEN - Gehuwd: Reinerus Moors [Rencken Moers, bedigd als molenaar van de korenmolen 23-5-1724, begr. Swalmen 8-6-1749] en Hendrina Everts [Evers, ged. Swalmen 3-10-1691, dr. van Joannes Everts en Catharina Coenen]. Getuigen: Franciscus Meuter en Matthia Mooren.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 56 (RAL 96).

Uit dit huwelijk:

1. Gertrudis Moors, ged. Swalmen 21-12-1721 (get. Wijnandus Moors vervangen door Henricus Everts en Petronella Geelen), jong overl.

2. Catharina Moors, ged. Swalmen 3-7-1724 (get. Henricus Everts en Catharina Janssens). Tr. Swalmen 27-4-1749 met Joannes Dousents.

3. Anna Moers, ged. Swalmen 21-2-1727 (get. Joannes Evers en Catharina Evers), jong overl.

4. NN Moors (zoon), ged. Swalmen 8-5-1732 (get. Petrus Evers en Petronella Moors vervangen door Maria Kessels geen voornaam vermeld), mogelijk overl. ald. 7-12-1736

Voor begraven van kinderen zie Swalmen 26-4-1728, 8-6-1728, 7-12-1736.

Voor de molens van Swalmen zie J. Ickenroth: De Molens van Swalmen. In: Maas‑ en Swalmdal 9 (1989), blz. 30-41.

 

vr 25 februari 1721

Z.P. - Gehuwd: Joannes Peters en Gertrudis Klingh [mogelijk alias Janissen, vgl. huwelijk Beesel 14-10-1714].

Uit dit huwelijk:

1. Anna Peters, ged. Belfeld 25-2-1721 (get. Leonardus Wolffers en Catharina Engels; dr. van Joannes x Girtrudis Klingh).

2. Anna Catharina Peters, ged. Belfeld 24-2-1724 (get. Petrus Peters en Oligunda Gerets; dr. van Joannes x Girdrudis Klingh).

 

4 maart 1721

SWALMEN - Overdracht landerijen.

Ten overstaan van Petrus Buijckman, scholtis, Hendrick Bullers en Johan Baptista Fabritius, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, dragen Marcelis Maessen en Leenken Geurts

- ongeveer morgen akkerland in de Swaere Ohe aan de Visserswegh gelegen naast Heijn Crijnen;

- en ongeveer 1 vierdel plaats land tussen Heijn Crijnen voornoemd en land van de Aldenhoff,

beide percelen met een korte zijden grenzend aan de Visserswegh, voor een bedrag van 18 rijksdaalder over aan de echtelieden Jan Peecx en Jenneken Bosser, kosten van overdracht, lijcoop en armengeld ten laste van de aankopers.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 139vs-140.

 

19 maart 1721

Venlo

BEESEL - Obligatie.

Pater J.J. Henrici, procurator, en J.J. van Wessem bekennen (namens de overige gerfden) dat zij een bedrag van 50 pattacons hebben ontvangen van Jan Peulen en Neesken Nijssen, echtelieden, welk bedrag is gebruikt voor de gedeeltelijke aflossing van een lening aan de erfgenamen van de ontvanger Poell, alles op de voet zoals omschreven in de akte van 22 februari 1721.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 256, eenvoudig afschr. ca. 1724; zie 1-2-1724.

 

20 maart 1721

SWALMEN - Overleden: Gudula Schreurs, echtgenote van Servatius Schreurs [geh. Horn 8-5-1696, begr. Swalmen 31-5-1727; hij hertr. Asselt mei 1723 met Helena Rosen].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 167.

Voor voornaam Gudula in verband met achternaam Schreurs vgl. huwelijk Asselt 15-4-1663.

 

21 maart 1721

SWALMEN / ASSELT - Testament van Gerard Emets, pachter van Sijperhof.

Gootsen Gerarts, Geurt Smeets, schepenen, en Petrus van Daelen, secretaris van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, oorkonden dat zij zich op verzoek van hun gewezen medeschepen Gerard Emets hebben vervoegd in diens woning 'op den hof op de Sijpen genoemt onder Asselt gelegen', alwaar zij deze hebben aangetroffen bedlegerig maar gezond van verstand, welke hen heeft verzocht zijn testament te noteren als volgt.

Hij beveelt zijn ziel aan God almachtig, de maagd Maria, de heilige Joseph, Anna en Barbara, en al Gods heiligen, en zijn lichaam aan de gewijde aarde op het kerkhof te Swalmen, in het graf waar wijlen zijn echtgenote is begraven. Behalve de gewoonlijke dienst van zes weken zullen voor de lafenis van zijn ziel nog 48 missen worden gelezen, waarvan 40 door de paters Minderbroeders te Ruremonde en de overige 8 te bepalen door de pastoor van Swalmen. Deze missen zullen worden betaald uit een bedrag van 30 pattacons welke testateur nog tegoed heeft van de Ursulinen te Ruremonde, wegens geleverd boekweit zoals bekend is bij zuster Bernard.

Aan zijn zoon Gerard en diens vrouw Agnes [Cuijpers] legateert hij voor trouwe diensten aan hem bewezen en tot aan zijn sterfdag nog te bewijzen, zijn kist met al het daarin aanwezige linnengoed; voor kostgeld zullen zij tevens gedurende de rest van zijn leven in zijn 'torffbroecxken' mogen turven en alle inkomsten genieten van alle landerijen en anderszins, mits zij hiervan tevens de schattingen en verdere lasten dragen.

Aan de huidige en eventueel toekomende dochters van zijn zoon Gerard laat hij zijn bed en toebehoor met twee dekens.

Omdat zijn kinderen al hebben gedeeld in de roerende goederen en vruchten (uitgezonderd de 10 malder vruchten die hij heeft behouden), worden ze geacht tevreden te zijn met deze deling, zonder aanspraken te maken op enig loon, daar testateur zo'n loon nooit heeft beloofd of toegezegd.

De onroerende goederen die hij in zijn weduwnaarstand heeft verworven, zullen na zijn dood in drie gelijke delen worden gedeeld tussen zijn zoon Gerard, zijn dochter Cathrijn getrouwd met Frans Hendrick Mooren, en de kinderen nagelaten door wijlen zijn zoon Hubert Emets, 'ende dat sijnen soon Jan, in de voors. gewonnen ende geworven soo erff‑ als gereede goedeen, geen part ofte deel sal connen hebben, vuyt redenen hem testateur daer toe moverende.'

Omdat Frans Hendrick Mooren en diens vrouw aan de testateur volgens obligatie van 31 oktober 1713 een bedrag van 200 gulden verschuldigd zijn (waarvan de rente alsmede het gebruik van een morgen land tot op vandaag zijn kwijtgescholden), bepaalt testateur dat Mooren en zijn vrouw in de genoemde deling 'soo lange sullen stille staen, tot dat sijne voorss. twee andere miterfgenamen, daertegens sullen wesen gegaleert.'

Een vordering van 25 rijksdaalder die testateur bezit ten laste van Hendrick van den Bergh en diens vrouw Anna Louwijs, zal na zijn overlijden worden aangewend voor een jaargetijde, waarvoor de rente wordt genoten door de kapelaan die deze mis zal lezen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 76; origineel op papier, ondertekend door Geret Emets en genoemde schepenen en secretaris.

Afschrift in: RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 147vs-149.

 

21 maart 1721

SWALMEN - Overleden: Matthias Wiltschuts [ged. Swalmen 17-3-1721], kind van Jacobus Wiltschuts [en Maria Roosen, beiden geh. Swalmen 11-6-1719].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 167.

 

22 maart 1721

BEESEL - Overleden: Hendrina Peters, echtgenote van Godefridus van Gratum [overl. Beesel 30-11-1721].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 218.

 

vr 25 maart 1721

Z.P. - Gehuwd: Gerardus Tijssen alias Derix [ged. Maasbree 9-11-1686, overl. Beesel 22-12-1726 als Gerardus Derix, zn. van Theodorus Tijssen en Petronella Peters alias Gerits] en Catharina Peters.

Uit dit huwelijk:

1. Hildegonda Derix, ged. Maasbree 15-11-1713 (get. Theodorus Thijsen en ..).

2. Gerardus Derix, ged. Maasbree 12-9-1716 (get. Joost Gijsberts en Anna Maesen), overl. Beesel 5-10-1732 als adolescente zoon van Gerardus Derix en Catharina Peters.

...

3. Petrus Tijssen, ged. Beesel 25-3-1721 (get. Angelus Tijssen en Catharina Peters; zn. van Gerardus x Catharina Peters).

4. Theodorus Derix, ged. Beesel 2-4-1724 (get. Albertus Meuter namens Mathias Derix en Helena Jacobs in plaats van Tijsken Janssen; zn. van Gerardus x Catharina Peters).

 

26 maart 1721

SWALMEN - Overleden: Anna Hoex [mogelijk Anna Hommen, wed. van Jacobus Hoex, begr. Swalmen 16-6-1719], weduwe 'ex Bouckoul'.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 167.

 

29 maart 1721

BEESEL - Gehuwd met dispensatie wegens aanverwantschap in de tweede graad en voor de besloten tijd ("cum dispensitione in 2do affinitatis gradu uti et in tempore clauso"): Petrus in de Mistkarre [begr. ald. 21-2-1753; hij hertr. Beesel 16-10-1727 met Petronella Reuvers] en Joanna Hoemoet [begr. ald. 24-1-1722]. Getuigen: Wilhelmus Reynders en Margareta Clerx.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 179.

Uit dit huwelijk:

1. Petrus in de Mistkarre, ged. Beesel 11-10-1719 (get. Paulus Tijssen en Margareta Tijssen, voor Maria Hoemoet. Buitenechtelijk; wettig door later huwelijk).

 

1 april 1721

SWALMEN - Overdracht van het huis genaamd het Hoefijzer op de Hoogstraat gelegen, met hypotheekstelling.

Ten overstaan van Petrus Buijckman, scholtis, Hendrick Bullers en Johan Baptista Fabritius, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, dragen Nelis Wijnen en Meeuwis Meeuwissen, als bedigde voogden van de minderjarige zoon van Tilman Meeuwissen en wijlen Petronella Wijnen, en Enken Florack, weduwe van de schepen Gerard Wijnen, bijgestaan door haar schoonzoon Tilman Meeuwissen voornoemd, krachtens mondelinge toestemming van het gerecht d.d. 1 april 1721, het huis met bijbehorende moeshof, groot ongeveer 1 vierdel morgen plaats, genaamd het Hooftijser, binnen het dorp op de Hooghstraet gelegen tussen Gerard Bongaerts en Jacob Bongaerts, belast met jaarlijks greve ten behoeve van de Gereserveerde Domeinen en met 1 kan olie aan de kerk aldaar, voor een bedrag van 200 gulden over aan de gezworene Jan Cuijpers en Gertruijd Daemen, echtelieden, kosten van overdracht, lijcoop en armengeld iedere partij de helft.

De aankopers zullen het voorhuis en de moeshof met Pasen aanstaande in gebruik kunnen nemen. De koopsom zal tegen een rente van 4% met een opzegtermijn van drie maanden gevestigd blijven op het huis.

De aankopers stellen als onderpand voor de koopsom ongeveer 1 morgen land nabij de Veltebeeck gelegen tussen de paters kartuizers te Ruremonde en Evert Verstegen, met een korte zijde grenzend aan de Meesterswegh.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 140-141.

Voor het Hoefijzer zie ook akte van 29-1-1735.

 

3 april 1721

SWALMEN - Overleden: kind van Ludovicus Custers [en verm. Catharina Pijpers, beiden geh. Swalmen 8-2-1708].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 167.

 

5 april 1721

BEESEL - Overleden: Joannes Reuvers, echtgenoot van Ummelina Peters [alias Maessen, begr. Belfeld 13-3-1724].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 218.

Hij was eigenaar van een huis te Reuver (zie 11-8-1716) en een boerderij te Offenbeek aan de Dijk (zie 6-12-1717).

 

5 april 1721

SWALMEN - Overleden: kind van Hubertus Emans [en mogelijk Helena Roosen, geh. Asselt 6-10-1701].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 167.

 

vr 8 april 1721

Z.P. - Gehuwd: Hendricus Deckers [Beckers] en Catharina Doussens [dr. van Joannes Dousens en Anna Corsten alias Van Haelen].

Uit dit huwelijk:

1. Petrus Beckers, ged. Swalmen 8-4-1721 (get. Franciscus Meuter en Margarita Gerits). Tr. Swalmen 20-6-1761 met Gertrudis van Vlodrop.

Voor Henricus Deckers zie proces 6-7-1761. Zie ook de huwelijksdispensatie Clumpkens-van Vlodrop van 1767.

 

14 april 1721

BEESEL - Overleden: Ida op de Plaets, ongehuwd en arm.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 218.

 

14 april 1721

SWALMEN - Begraven: Henricus Obers [mogelijk ged. Swalmen 23-10-1684 als zn. van Joannes Obers en Elisabetha Geutsen].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 167.

Hoewel het register sterfdata zou bevatten, noteert de pastoor hier expliciet 'sepultus'; voor de verder volgende gegevens voor dit jaar zijn daarom ook begraaf‑ i.p.v. sterfdata aangenomen.

 

15 april 1721

BELFELD - Overleden: Anna Gerets [alias Hendricks], echt. van Michael Bonselaers [geh. ... vr 4-7-1700, overl. Belfeld 25-9-1742; hij hertr. Belfeld 26-5-1721 met Maria Gerets].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 182vs.

 

16 april 1721

BEESEL - Overleden: Hermannus Peters, ongehuwd.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 218.

 

16 april 1721

SWALMEN - Begraven: kind van Jacobus Wagemans [en Wilhelmina Pijpers].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 167.

 

17 april 1721

SWALMEN - Gehuwd met bisschoppelijke dispensatie voor de roepen: Joannes Bongaerts [pachter, overl. Swalmen 22-11-1770; verm. zn. van Gerardus Bongaerts en Anna Driessen] en Maria Pauwlissen [alias Timmermans, begr. Swalmen 25-4-1770; verm. dr. van Godefridus Paulissen en Elisabeth Beurskens; zie huwelijk Swalmen 18-10-1730 voor naamgenote]. Getuigen: Petrus Bongaerts en Arnoldus Meuter.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 56 (RAL 96).

Uit dit huwelijk:

1. Elisabetha Bongaerts, ged. Swalmen 20-7-1723 (get. Gerardus Bongaerts en Cornelia Spee, echtgenote van Petrus Teelen). Tr. Swalmen 13-4-1769 met Leonardus Dousens.

2. Catharina Bongaerts, ged. Swalmen 3-5-1725 (get. Christianus Beerens vervangen door Godefridus Crijnen, koster, en Anna Driessen echtgenote van Gerardus Bongaerts).

3. Godefridus Bongaerts, ged. Swalmen 4-2-1727 (get. Joannes Janssens vervangen door Gerardus Bongaerts en Elisabeth Hawinckels; zn. van Joannes x Maria Timmermans), verpandt op 21-2-1763 brouwhuis te Swalmen, verkoopt op 9-4-1764 land aldaar.

4. Gerardus Bongaerts, ged. Swalmen 19-2-1730 (get. Matthias Hawinckel en Mechtildis Bongaerts; zn. van Joannes x Maria Pauwlissen).

5. Petrus Bongaerts, ged. Swalmen 2-2-1732 (get. Joannes Sillen en Maria Bongaerts; zn. van Joannes x Maria Pauwlissen).

6. Paulus Bongaerts, ged. Swalmen 8-8-1734 (get. Antonius Claessen en Judith Beeck), overl. ald. 27-10-1778. Tr. 1) Swalmen 26-2-1767 met Catharina Hermans; 2) Swalmen 29-10-1772 met Catharina Denier.

7. Anna Elisabetha Bongaerts, ged. Swalmen 24-11-1737 (get. Hermannus Hermans en Petronella Bongaerts).

Joannes Bongaers wordt op 10-4-1775 posthuum genoemd als pachter van een boerderij op de Leuker (Smabers-11/236).

 

22 april 1721

ROERMOND - Gehuwd: Petrus Noppen [mogelijk ged. Roermond 8-7-1696 als zn. van Petrus Noppen en Maria Timmermans] en Mechtildis Smeets [ged. Swalmen 25-1-1689, overl. Roermond (Visstraat, aan waterzucht) 4-6-1755, dr. van Godefridus Smeets en Maria Cuijpers]. Getuigen: Arnoldus Mooren en Joanna Smits.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

1. Maria Agnes Noppen, ged. Roermond 4-4-1722 (get. Wilhelmus Noppen en Maria Cupers).

2. Joanna Noppen, ged. Roermond 17-3-1723 (get. Joannes Moossen en Joanna Smeets), overl. aan de tering Roermond 8-4-1761. Tr. vr 1751 met Aegidius Frencken, die op 14-7-1761 hertr. met Maria Borgh.

3. Petronella Nobben, ged. Roermond 5-2-1725 (get. Henricus Janssens en Catharina Sooren). Tr. Roermond 4-2-1748 met Leonardus Evers.

4. Antonius Noppen, ged. Roermond 17-1-1727 (get. Arnoldus Schreurs en Maria Meuters).

5. Henricus Noppen, ged. Roermond 13-7-1729 (get. Henricus Wijers en Odilia Noppen).

Peter Noppen en Mettien Smeets verpandden op 24-1-1730 het Hoube Baentie onder Swalmen gelegen.

 

23 april 1721

SWALMEN - Begraven: Cornelia Obers [alias Janssen], echtgenote van Rutgerus Slabbers 'ex Bouckoul' [geh. ... vr 14-12-1705].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 167.

 

25 april 1721

SWALMEN - Gedoopt: Anna Maria, dochter van wijlen de zwerver Joannes Franssen en Helena Sebastiaens. Getuigen: Arnoldus Meuter, koster, en Gertrudis Maria, eveneens zwerfster en moeder van Helena ('Baptisata est Anna Maria filia posthuma vagabundorum scilicet Joannis Francisci et Helenae Sebastiani ut refertur, susceptores fuerunt Arnoldus Meuter custos et Gertrudis Maria etiam vagabunda et mater puerperae').

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 12.

 

27 april 1721

ROERMOND - Gehuwd: Wilhelmus Joosten [ged. Roermond 16-12-1695, zn. van Petrus Joesten en Christina van Loosen] en Joanna Maria van Ameren [Anna Maria]. Getuigen: Leonardus van Dalen, Henricus van Ameren, Petronella Crompvoet en Anna Catharina van Ameren.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk (op basis van Gendalim 5):

1. Joanna Maria Joosten, ged. Roermond 3-6-1722 (get. Matthias Crompvoet en Caecilia Maria van Loosen).

2. Petronella Josten, ged. Roermond 26-10-1723 (get. Conrardus van Ameren en Christina van Loosen).

3. Joanna Helena Joosten, ged. Roermond 8-2-1725 (get. Leonardus van Daelen en Petronella Crompvoet).

4. Maria Gertrudis Joosten, ged. Roermond 16-11-1727 (get. Antonius Joosten en Maria van Uffel).

5. Maria Elisabetha Joosten, ged. Roermond 16-4-1729 (get. Henricus van Ameren en Petronella Croempvoet).

 

28 april 1721

SWALMEN - Begraven: Godefridus Vaesen [verm. ged. Swalmen 15-1-1670 als zn. van Antonius Willems alias Faessen en Godefrida Goerden; echtg. van Gertrudis Kromfoets, geh. Swalmen 28-8-1710, begr. ald. 17-8-1724].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 167.

 

1 mei 1721

BELFELD - Gehuwd: Henricus Vervoert [overl. Belfeld 14-9-1723] en Cornelia Sijben [ged. Belfeld 16-12-1697, overl. ald. 6-12-1748, dr. van Henricus Seijben en Godefrida Wagens; zij hertr. Belfeld 21-11-1723 met Petrus Janssen]. Getuigen: Wilhelmus Vervoert en Catharina Sijben.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, fol. 126vs; eerste trouwakte opgemaakt door pastoor Petrus L. Hommen.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Belfeld.

 

z.d., vermoedelijk 1 mei 1721 of later

BELFELD - Overzicht van jaargetijden.

Den 20 septembris wort gehouden het jaergetijdt van Jenneken Trijnes saliger het welcke betaelt Jacob Nijssen met 6 schilling specie waervan dat mij comen 32 stuijver, den custer 4 ende de kercke 4.

Den 14 octobris wort gehouden het jaergetijdt van Jan Corstgens saliger hetwelck moet betalen Engel Corstgens met 50 stuijver specie waervan mij comen 30 stuijver ende de kercke 20.

Den 9 decembris wort gehouden het jaergetijdt van Geret Guerts saliger hetwelck moet betalen Tijs Schlosen met 4 schilling ende 3 stuijver specie waervan mij comen 22 stuijver, den custer 4 ende de kercke 4.

Den 25 januarij wort gehoudeb het jaergetijdt van Claes Janssen saliger [zie 25-1-1694] hetwelck moet betaelen Hendrick Daemen met 30 stuijver Clefs gelt.

Den 8 februarij wort gehouden het jaergetijdt van Ommelken Raetmaeckers saliger hetwelck moet betalen Hennersken Janssens met 25 stuijvers specie waervan dat mij comen 21 stuijver, den custer 4 voor hetwelcke tot een onderpant gestelt sijn soo gereide als ongereide goederen int generael maer daer en is niet particuliers benoemt.

Den 3 martij wort gehouden het jaergetijdt van Noelken Gijsen saliger [zie 11-3-1684] hetwelck heft betaelt Jan Frets met 31 stuijvers waervan dat mij comen 27 stuijver ende den custer 4 waer van nu questie is wie het selve voorders moet betaelen.

Den 26 martij wort gehouden het jaergetijdt van Peter Raetmaeckers saliger [zie 26-3-1685] hetwelck moet betaelen Willem Brocx met 30 stuijvers specie waervan dat mij comen 26 stuijver ende den custer 4.

Den 5 april wort gehouden het jaergetijdt van Stien Renaerts saliger hetwelck moet betaelen Tijs Schlosen met 35 stuijver specie waervan dat mij comen 27 stuijvers, den custer 4 ende de kercke 4.

Den 5 maij wort gehouden het jaergetijdt van Hendrick Merts saliger solvitur ex reditibus pauperum met 25 stuijvers waervan dat mij comen 21 stuijvers, den duster 4.

Den 14 junij wort gehouden het jaergetijdt van Geret Willems saliger heft betaelt Jan Frets met 4 schilling specie moet nu betalen Jan Gerets.

w.g. Petrus L. Hommen, pastor in Belfelt

RHCL Maastricht, Archief van de bisschop van Roermond, inv.nr. 1045.

 

1 mei 1721

ROERMOND - Gehuwd: Matthias Passagie [wedn. van Anna Maria Stas, geh. Roermond 8-7-1719], kleermaker ('sartor'), en Maria Hansen. Getuigen: Henricus Jonckblodt en Anna Gertrudis Minnen.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk:

1. Beatrix Passagie, ged. Roermond 17-11-1721 (get. Henricus Rits en Maria Barbara Kellers).

2. Hilarius Passaags, ged. Roermond 29-9-1724 (get. Philippus Wilhelmus Keeren en Wulmina Daniels).

 

4 mei 1721

BEESEL - Gehuwd: Gisbertus Peters [begr. Beesel 15-10-1726, mogelijk ged. Tegelen 13-5-1685 als zn. van Petrus Gijsberts en Ida Staecks] en Anna Geulen [verm. overl. Beesel 28-3-1730, verm. dr. van Everard Geulen en Berta Rutten; verm. wed. van Joannes Joosten; zij hertr. verm. ... met Petrus Heimes]. Getuigen: Joannes Geulen en Petrus Hendrix.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 179.

Uit dit huwelijk:

1. Petrus Peters, ged. Beesel 4-6-1721 (get. Albertus Meuter namens NN Peters en Berta Rutten).

2. Maria Peters, ged. Beesel 15-9-1722 (get. Joannes Geulen en Catharina Lamers namens Joanna Peters).

3. Gisbertus Peters, ged. Beesel 10-3-1727 (get. Albertus Meuter voor Godefridus Peters en Hendrina Geulen; zn. van Anna Geulen en wijlen Gisbertus Peters).

 

4 mei 1721

BEESEL - Overleden: Joanna Gerits, echtgenote van Leonardus Tijssen [overl. Beesel 21-2-1755; hij hertr. Beesel 5-7-1725 met Catharina Vosbeeck].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel I fol. 218.

 

5 mei 1721

BEESEL EN BELFELD - Verklaring inzake obligatie.

Ten overstaan van Fredrick Jacob Cox, licentiaat in de beide rechten en landscholtis van het ambt Montfort, Willem Geraets en Peter Quijten, schepenen van Besel, bekennen Jacob Littiens, als man en voogd van zijn vrouw Elisabeth Cruijsbergh, Peter en Frans Cruijsbergh, zich allen mede sterkmakend voor hun afwezige broer en schoonzus Jacob Cruijsbergh en Maria Opheijs, op verzoek van de weduwe van Christiaen Jansens dat hun ouders [zie akte 3-10-1719] een schuld van 400 pattacons zijn aangegaan met betrekking tot een obligatie van 3 juli 1663 welke de comparanten hebben ten laste van de gemeente, zodat de rente van deze 400 pattacons nu moet worden uitgekeerd aan genoemde weduwe en de rest aan de comparanten.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 229vs-230.

Zie voor deze obligatie ook de akte d.d. 18-10-1727.

 

5 mei 1721

SWALMEN - Begraven: kind van Henricus Frederix [en Helena Roosen, beiden geh. Swalmen 4-5-1718].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 167.

 

5 mei 1721

SWALMEN - Begraven: kind van Joannes de Ruijter [en Anna Vermeulen, beiden geh. Swalmen 9-1-1711].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 167.

 

6 mei 1721

SWALMEN - Begraven: Mechtildis Nobis, kind van Joannes Nobis [en verm. Gertrudis Verboecket].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 167.

 

7 mei 1721

BELFELD - Gehuwd: Joannes Bosch [Bors] en Maria Janssens [Jansse]. Getuigen: Bastianus Bongaerts en Leonard[a?] Peters.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, fol. 126vs.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Belfeld.

Vgl. DTB-registers Kaldenkirchen, fol. 253: 7-5-1721 geh.: Joannes Bors en Maria Jansse 'in Belfeld'.

 

7 mei 1721

SWALMEN - Begraven: Gerardus Emans [schepen, pachter van Sijperhof; wedn. van Cornelia Ramakers, geh. Swalmen 31-10-1660, begr. ald. jan. 1675].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 167.

Voor zijn testament zie 21-3-1721.

 

7 mei 1721

ASSELT - Gehuwd: Leonardus Reinders [Reijnders, Reijners, Reiners, Reners, mogelijk overl. Beesel 30-9-1770, zn. van Gerardus Reijnders en Willemina Linders alias Schreurs] en Maria Borch [Borgh, overl. Beesel 24-10-1733]. Getuigen: Petrus Buijs en Hermannus Naus.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 141. Tevens in doorgehaalde versie in DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 56vs, volgens welke akte het huwelijk plaats vond te Asselt, met dispensatie voor de derde roep.

Uit dit huwelijk:

1. Lambertus Reners, ged. Tegelen 6-4-1722 (get. Gerardus Reiners en Elisabeth Borgs; zn. van Leonardus x Maria Borg), overl. Beesel 28-7-1798. Tr. Beesel 5-4-1758 met Mechtildis Naus.

2. Agnes Reiners, ged. Tegelen 15-2-1724 (get. Jost Bourgontij en Ida Borg; dr. van Leonardus x Maria Borg).

3. Christina Reijners, ged. Beesel 9-1-1726 (get. Theodorus Reijnders voor Leonardus Ubelers en Mechtildis Reijnders voor Maria Jansen), ongehuwd overl. ald. 12-8-1757.

4. Henricus Reijnders, ged. Beesel 29-1-1729 (get. Wilhelmus Reijnders namens Petrus Borgh en Mechtildis Slousen voor Mechtildis Reijnders).

Zie ook genealogie Reijnders in Maas- en Swalmdal 12 (1992). Lendert Reinders wordt genoemd in een Beeselse lijst van 27-3-1725.

 

13 mei 1721

SWALMEN - Begraven: Sibilla [Janssen alias Dirix], echtgenote van Jacobus Gerits [geh. Swalmen 14-8-1714; hij hertr. verm. Swalmen 29-9-1721 met Odilia Doufhuis].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 167.

 

13 mei 1721

SWALMEN - Voogdgeding: o.a. over loopbrug bij de molen, overlast van konijnen en duiven.

"Vooghtgedingh gehouden tot Swalmen ter gewoonelijcke plaetse den 13 may 1721.

Die geswoorens claegen dat het Meulenvonderen nyet en is in eenen goeden staeth ende dat eenen mensch mit eenen swaeren last gelaeden in gevaer is daer door te vallen.

Deselve mitsgaeders de naebuyren inhereren hunnen claechten van den voorleden jaere, ten reguaerde van de mennichte der conijnen, ende in val geene prompte versieninge seggen genootsaeckt te wesen hunne claeghten daerover ten Hove te doen.

Deselve claegen datter int Haestert eenen nieuwen voetpaet wordt gemaeckt, alwaer voor desen geenen is geweest.

Deselve claegen datter veele ongekualificeerde alhyer duyven houden tot merckelijcken naerdeel van de gemeynte, versoecken daerover remedieringe.

Ende overmits geene clachten meer voorgevallen sijn, soo is dit vooghtgedingh opgeclopt worden, actum tot Swalmen dato ut supra.

Ter ordonnantie van den heere scholtis, schepenen ende geswoorens.

[w.g.] P. van Daelen, secetaris"

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 95.

 

14 mei 1721

SWALMEN - Arrest.

Kopie van de ordonnantie verleend op het rekest van baron De Neerijsse tegen de erfgenamen van wijlen ontvanger Poel. Het Hof verleent de suppliant de verzochte vernieuwing van de ordonnantie d.d. 9 december 1700 [zie 10-12-1700] en het arrest op de percelen daarin vermeld.

- Met aantekening d.d. 15 mei 1721 dat de deurwaarder Neijnens arrest heeft laten aantekenen op twee obligaties groot 400 gulden respektievelijk 300 pattacons, gevestigd ten laste van de heerlijkheid, alsmede op de landerijen onder deze jurisdictie gelegen, eigendom van de erfgenamen van wijlen de ontvanger Poel.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 141.

 

14 mei 1720

SWALMEN - Voogdgeding: o.a. overlast van konijnen en duiven.

"Vooghtgedingh gehouden tot Swalmen ter gewoonelijcke plaetse aldaer den 14 may 1720.

De geswoorens claegen over de mennichte van de coninen waerdoor de naebuyren van den Bockoul naer den candt van de Leeverohe ende het Holt grooten schaede aen hunne vruchten lijden, ende versoecken daerinne versieninge.

Den heere rentmeester Wijhers seght tegens de boevenstaende clachte alrede eenige gestelt te hebben ende noch meer te sullen stellen, om de voorss. coninen te runeren.

Ydem claegen datten gemeynen man tegens het reglement duyven halden, dye om de mennicht van de selve het veldt bederven.

Ydem claegen datter groote thiendenaers alhyer geenen ver, beer ende sprinckhinsten halden.

Ydem claegen dat den wegh tegens over de Spick gaende naer de gemeynte is onbequaem, ende door de besitters van de Spick moet worden onderhouden, als hebbende van beyde canten hunne erven aldaer.

Ydem claegen dat sommige naebuyren kleyne coppelkens schaepen sijn houdende ende dye door kleyne kinderen laeten hoeden, waerdoor veel schaeden int veldt wordt gedaen, wye oock door deselve de koye beesten laeten leyden op de wegen, opt veldt ende anderssints, versoecken daerinne remedieringe.

Ende overmits geen clachten meer voorgecommen sijn, is dit vooghtgedingh op geclopt worden, actum tot Swalmen dato ut supra.

Ter ordonnantie van den heere scholtis, schepenen ende geswoorens.

[w.g.] P. van Daelen, secretaris"

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 95.

 

17 mei 1721

SWALMEN - Begraven: kind van Henricus Schoolmeesters.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 167.

 

vr 19 mei 1721

Z.P. - Gehuwd: Leonardus Fijten [ged. St.-Odilinberg 6-12-1691, pachter van Schaerbroek te Swalmen en Gebrande Wijer te Maasniel-Leeuwen-Broekhin, zn. van Vitus Viten en Gertrudis NN; hij hertr. Maasniel 7-6-1749 met Elisabeth van den Bosch, overl. 2-5-1793] en Agnetis Wilhelms [Willems alias Bruijns, overl. Maasniel-Broekhin mei 1745, dr. van Mathijs Willems en Sophia Pachtlandts].

Uit dit huwelijk:

1. Joanna Fijten, begr. Swalmen 23-2-1724.

2. Joannes Fijten, ged. Asselt 19-5-1721 (get. Fijt Fijten en Agnes Cuijpers), overl. Maasniel 8-10-1782. Tr. ... 1753 met Catharina Janssen.

3. Mathias Fijten, ged. Swalmen 10-9-1723 (get. Simon van Lier en Gertrudis Gerardts; zn. van Leonardus x Agnetis Bruijns), overl. Leeuwen-Broekhin 4-3-1743.

4. Gertrudis Fijten, ged. Asselt 6-8-1725 (get. Albertus Fijten vervangen door Gerardus Emets en Gertrudis van Baexen), overl. Maasniel 19-12-1805. Tr. ... 1760 met Wilhelmus Custers.

5. Guilhelmus Fijten, ged. Asselt 21-2-1727 (get. Joannes Fijten vervangen door Joannes Voegelaers en Maria Willems), overl. Leeuwen-Broekhin 14-2-1744.

Op 6-6-1722 en 19-5-1723 werd arrest verleend op de goederen van Leonard Fijten, pachter van Schaerbroek.

Voor dit gezin zie ook J. Ruiten: Onder den klockenslag van Neel, Leeuwen en Asenray, blz. 150 en 174.

 

22 mei 1721

BEESEL - Gehuwd: Franciscus Niewmans [Nieuwmans, Nimans, tapper en bierschenker, bakker, overl. Beesel 12-9-1741] en Catharina Nyssen [Nijssen, overl. Beesel januari 1771, dr. van Jacobus Nijssen en Elisabetha Gerits; wed. van Petrus Cruijsbergh, geh. ... vr 19-10-1714, overl. Beesel ..-10-1719]. Getuigen: Petrus Niemans en Albertus Meuter.

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1 fol. 179.

Uit dit huwelijk:

1. Joannes Nieuwmans, ged. Beesel 16-10-1722 (get. Joannes Cruysberg voor Petrus Nieuwmans en Gertrudis Nyssen), verm. overl. Beesel 24-4-1786 als PETRUS Nijmans. Tr. in dat geval Beesel 20-7-1756 met Clara Schoolmeesters.

2. Joannes Nieuwmans, ged. Beesel 11-4-1724 (get. Daniel Mooren en Maria Joosten). Tr. mogelijk Tegelen 15-9-1748 met Catharina Janssen.

3. Arnoldus Nieuwmans, ged. Beesel 28-8-1726 (get. Wilhelmus Gerits namens eerwaarde Arnoldus Nieuwmans en Mechtildis Sanders). Tr. Beesel 7-10-1770 met Anna Christina Beuskens.

4. Hermannus Nieuwmans, ged. Beesel 6-9-1728 (get. Albertus Meuter voor Arnoldus Nieuwmans en Agnes Nijssen; nooddoop 'in casu necessitatis'). Tr. Tegelen 18-8-1765 met Maria Catharina van Dijck.

5. Joanna Nieuwmans, ged. Beesel 9-12-1730 (get. Albertus Meuter en Cornelia Nijssen voor Joanna Bongers), verm. jong overl.

6. Joanna Nieuwmans, ged. Beesel 15-6-1732 (get. Hermannus Nijssen voor Gerardus Gerits en Ida Quijten namens Catharina Meuter), overl. ald. 16-5-1795. Tr. Beesel 7-10-1759 met Petrus Rulkens.

7. Elizabetha Nieuwmans, ged. Beesel 15-4-1735 (get. Jacobus Nijssen en Catharina van Oebroeck), overl. ald. 12-10-1790. Tr. Beesel 6-5-1767 met Jacobus Sanders.

Francis Niemans en Cathrin Nijssen kochten op 21-10-1726 een huis aan de Vismarkt te Ouddorp (smabers-2/26), in 1781 eigendom van hun zoon Arnoldus.

 

26 mei 1721

BELFELD - Gehuwd: Michael Bonselaers [overl. Belfeld 25-9-1742; wedn. van Anna Gerets, overl. Belfeld 15-4-1721; hij hertr. Belfeld 17-1-1736 met Margaretha Koerstgens] en Maria Gerets. Getuigen: Gerardus Bonselaers, Wilhelmus Peters en Gebelia Heijnen.

DTB-Registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 129.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Belfeld.

 

28 mei 1721

SWALMEN - Hoofd- en beestenschat voor het jaar 1721.

"Lijste van de hoofden ende beesten in de heerlickheydt Swalmen ende Asselt den 28 may 1721 opgeschreven ende getelt ende aengeslaegen volgens reglement van den jaere 1682, dienende tot stuyr van de beden ende subsidien ende andere gemeyne lasten, voor den jaere 1721.

 

BOCKOUL

 

 

 

 

Philip Philipsen mitte vrouw

1

4

 

 

een koye een rindt

1

1

 

 

 

2

5

 

man overleden

Hendrick Fredericx mitte vrouw

1

4

 

 

eenen knecht een maeght

0

6

 

 

ses koyen 2 rinder

5

2

 

 

38 schaepen

2

3

 

rest 8-7-3

een kaer bijen

0

0

3

 

 

9

7

3

pro deo

Derick Clumpkens mit sijne vrouw ob ratione

0

6

0

 

een koye

0

6

0

 

 

1

4

0

 

Fijcken Hocx nihil

 

 

 

 

Aebel Grous wedeman

1

0

 

 

een koye 5 kaer bijen

1

0

3

 

 

2

0

3

 

Jacob Waegemans mitte vrouw

1

4

0

 

een maeght

0

2

0

 

vijff koyen drye rinder

4

7

0

 

sestich schaepen

3

6

0

 

twee kaer bijen

0

1

0

 

 

10

4

0

 

Joannes Hooghstraeten mit sijn vrouw

1

4

0

 

een koye een rindt

1

1

0

 

2 ganssen

0

0

4

 

 

2

5

4

 

Hendrick Janssen mitte vrouw

1

4

0

 

ein koye 6 kaer bijen

1

1

0

 

2 ganssen

0

0

4

 

 

2

5

4

 

Jacob Gerits wedeman

1

0

0

abijt naer Aesenraey

een maeght

0

2

0

 

een koye

0

6

0

 

 

2

0

0

 

Jan Pijpers mitte vrouw

1

4

0

 

een koye een rindt

1

1

0

 

twee kaer bijen 2 ganssen

0

1

4

 

 

2

6

4

de vrouw overleden

Geurt Peters mitte vrouw

1

4

0

 

een koye een rindt

1

1

0

 

12 kaer bijen

0

6

0

 

drye ganssen

0

1

0

rest 3-0-0

 

3

4

0

 

Jenneken Quijten weduwe ob rationes

0

2

0

 

een koye twee ganssen

0

6

4

 

 

1

0

4

 

Sebil Wiltschuts weduwe ob rationes - nihil

 

 

 

 

een koye 2 ganssen

0

6

4

 

Nelis van Haeren mitte vrouw

1

4

0

 

een koye 6 kaer bijen

1

1

0

 

 

2

5

0

 

Willem Willems geswooren mitte vrouw, ob rationes

0

6

0

 

een koye 2 ganssen

0

6

4

 

 

1

4

4

 

Marten Krijnen mitte vrouw

1

4

0

 

een koye een rindt

1

1

0

 

 

2

5

0

 

Ruth Slabbers, ab rationes - nihil

 

 

 

 

een koye een rindt

1

1

0

 

Cetin Oebers - nihil

 

 

 

 

een koye

0

6

0

 

Derick Lemmen mitte vrouw

1

4

0

 

een koye een rindt

1

1

0

 

vijf kaer bijen

0

2

3

 

 

2

7

3

 

Hendrick Hocx mitte vrouw

1

4

0

 

twee koyen een rindt

1

7

0

 

drye kaer bijen twee ganssen

0

2

1

 

 

3

5

1

 

Willem Stoffers aerm - nihil

 

 

 

 

Ummel Coenen weduwe

0

4

0

 

eenen knecht een maeght

0

6

0

 

drye koyen een rindt

2

5

0

 

2 kaer bijen 2 ganssen

0

1

4

 

 

4

0

4

obijt

Cathrijn Oebers weduwe

0

4

0

 

eenen knecht

0

4

0

 

twee koyen rindt

1

7

0

 

16 kaer bijen 2 ganssen

1

0

4

rest 3-3-4

 

3

7

4

 

de weduwe van Jan Oebers - nihil

 

 

 

 

een maeght

0

2

0

 

een koye een rindt

1

1

0

 

 

1

3

0

 

Sr. Martijn Helmans mitte vrouw - nihil

 

 

 

 

twee knecht twee maeght

1

4

0

 

4 koyen

3

0

0

 

30 schaepen

1

7

0

 

 

6

3

0

 

Geurt Cuijpers mitte vrouw

1

4

0

 

eenen knecht

0

4

0

 

drye koyen een rindt

2

5

0

 

 

4

3

0

 

Gootsen Hemels mitte vrouw

1

4

0

 

een koye twee kaer bijen

0

7

0

 

 

2

3

0

uxor mortua

Willem Tijssen mitte vrouw

1

4

0

 

een koye vier kaer bijen

1

0

0

rest 2-0-0

 

2

4

0

 

Trincken op Melickerholt

0

2

0

 

een koye twee kaer bijen

0

7

0

 

 

1

1

0

 

Areth Hanssen cum sua - nihil

 

 

 

 

Jan Craenen mitte vrouw

1

4

0

 

een koye

0

6

0

 

15 kaer bijen

0

7

3

 

 

3

1

3

 

Servaes Schreurs wedeman

1

0

0

 

eenen knecht, twee maeghden

1

0

0

 

vier koyen drye rinder

4

1

1

 

40 schaepen

2

4

0

 

12 kaer bijen

0

6

0

 

 

9

3

0

 

Hendrick Dousen mitte vrouw

1

4

0

 

drye koyen

2

2

0

 

12 kaer bijen

0

6

0

 

 

4

4

0

 

Gerard Poelen mitte vrouw

1

4

0

 

twee koyen

1

4

0

 

 

3

0

0

 

Lenart Fijten mitte vrouw

1

4

0

 

drye knechten

1

4

0

 

twee maeghden

0

4

0

 

6 koyen twee rinder

5

2

0

 

50 schaepen

3

1

0

 

4 kaer bijen

0

2

0

 

 

12

1

0

 

ASSELT

 

 

 

ob rationes ni..bis notas pro hac anno nihil solvet

Gerard Emets mitte vrouw

1

4

0

eenen knecht een maeght

0

6

0

6 koyen 3 rinder

5

5

0

38 schaepen

2

3

0

20 kaer bijen

1

2

0

 

 

11

4

0

 

Sibert Naus mitte vrouw

1

4

0

 

7 knechten

3

4

0

 

twee maeghden

0

4

0

 

elff koyen 6 rinder

10

4

0

 

125 schaepen

7

6

3

 

10 kaer bijen

0

5

0

 

 

24

3

3

 

Jan Wijnants mitte vrouw

1

4

0

 

twee koyen

1

4

0

 

8 kaer bijen

0

4

0

 

 

3

4

0

 

de weduwe van Willem Clumpkens mitte koye - nihil

 

 

 

 

Mettien Maessen ende een koye

1

0

0

 

Neulken Maessen ende een koye

1

0

0

man overleden

Hencken Heijnen mitte vrouw

1

4

0

 

een koye

0

6

0

rest 1-2-0

 

2

2

0

 

Peter van Baecxen mitte vrouw

1

4

0

 

een maeght

0

2

0

 

twee koyen een rindt

1

7

0

 

6 kaer bijen

0

3

0

 

 

4

0

0

 

Jan Peecx mitte vrouw

1

4

0

 

een koye een rindt

1

1

0

 

5 kaer bijen

0

2

3

 

 

2

7

3

 

Geurt Peecx mitte vrouw

1

4

0

 

een koye een rindt

1

1

0

 

 

2

5

0

 

Tilman Meeuwissen mitte vrouw

1

4

0

 

drye knechten

1

4

0

 

twee maeghden

0

4

0

 

4 koyen 2 rinder

3

6

0

 

57 schaepen

3

4

3

 

 

10

6

3

 

Sijmon Wijnants mitte vrouw

1

4

0

 

eenen knecht een maeght

0

6

0

 

twee koyen een rindt

1

7

0

 

 

4

1

0

 

Giel Denier pro persona nihil

 

 

 

geremitteert

de vrouw

0

4

0

 

een koye

0

6

0

 

 

1

2

0

 

Gerard Denier mitte vrouw

1

4

0

 

twee koyen

1

4

0

 

Coen Hendricx mitte vrouw

1

4

0

 

een koye

0

6

 

 

 

2

2

0

 

Jan Engels mitte vrouw

1

4

0

 

twee koye

1

4

0

 

 

3

0

0

 

Areth Schoolmeijsters mitte vrouw

1

4

0

 

een koye een rindt

1

1

0

 

twee kaer bijen

0

1

0

 

 

2

6

0

 

Gerard Janssen geswooren mitter vrouw

1

4

0

 

twee maeghden eenen knecht

1

0

0

 

drye koyen

2

2

0

 

 

4

6

0

 

Peter Peecx - nihil

 

 

 

 

de vrouw

0

4

0

 

een koye 4 kaer bijen

1

0

0

 

 

1

4

0

 

Jan Peecx mitte vrouw

1

4

0

 

een maeght

0

2

0

 

twee koyen een rindt

1

7

0

 

26 kaer bijen

1

5

0

 

 

5

2

0

 

de weduwe van Peter Hendricx

0

4

0

 

eenen knecht een maeght

0

6

0

 

een koye 3 kaer bijen

0

7

3

 

 

2

1

3

 

de weduwe van Hendrick Peecx

0

4

0

een rindt doodt

een koye 2 rinder

1

4

0

 

4 kaer bijen

0

2

0

rest 1-7-0

 

2

2

0

 

Geurt Geerlincx in toto nihil

 

 

 

 

Peter Heijmes mitte vrouw

1

4

0

 

twee koyen een kaer bijen

1

4

3

 

 

3

0

3

 

Jacob Janssen mitte vrouw

1

4

0

 

2 koyen 8 kaer bijen

2

0

0

 

 

3

4

0

pro deo

Derick Everts mitte vrouw ob rationes

0

6

0

 

een koye

0

6

0

 

een koye

1

4

0

 

Jan van de Boel mitte vrouw

1

4

0

 

een rindt een kaer bijen

0

3

3

 

 

1

7

3

 

Jochim Naus mitte vrouw

1

4

0

 

drye knechten 2 maeghden

2

0

0

 

negen koyen vijf rinder

8

5

0

 

117 schaepen

7

2

3

 

16 kaer bijen

1

0

0