KRONIEK VOOR BEESEL, BELFELD EN SWALMEN - 1710-1719

laatst opgeslagen: vrijdag 22 maart 2024 CTRL+F = zoeken CTRL+C = kopiëren ALT+TAB = wisselen

© Loe Giesen, Reuver 1983-2024

 

1710

4 januari 1710

SWALMEN - Gedoopt: Martinus en Maria, buitenechtelijke zoon en dochter van Anna Vermeulen en 'uti dicit' Johannes Ruijters. Getuigen voor Martinus: Arnoldus Meuters en Catharina Pipers. Getuigen voor Maria: Andreas Bongers en Cornelia Vermeulen. 'Legitimus per matrimonium subsequentum' [zie Swalmen 19-1-1711].

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 106vs.

 

7 januari 1710

SWALMEN - Verpanding akkerland.

Ten overstaan van Petrus Buijckman, scholtis, Jan Janssen en Gerard Emets, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, stelt Matthijs Mooren, substituut bode aldaar namens de overste luitenant Rutger Anthoin a Clos krachtens generale volmacht aan toonder d.d. 2 januari 1700 [zie aldaar], 8 morgen akkerland onder Swalmen gelegen tussen de paters Kartuizers en wijlen borgemeester Goldt, met een korte zijde grenzend aan de Laeckwegh, vermeld in de obligatie van 2 januari 1700, als borg voor een lening groot 275 rijksdaalder ten profijte van de onnozele dochter Judith Janssen, hiertoe vertegenwoordigd door Derick Janssen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 31-31vs.

 

7 januari 1710

SWALMEN - Gehuwd: Wilhelmus Smets [hij hertr. verm. Swalmen 21-1-1711 met Maria Joosten] en Sijbilla Hertogs [ged. Swalmen 22-3-1676, begr. ald. 5-10-1710, dr. van Jacobus Huberts alias Hertogs en Judith van der Haert, beiden overl.; wed. van Godefridus Smeets, geh. ... vóór 29-12-1700, begr. Swalmen 2-5-1706]. Getuigen: Gerardus Wilschuts en Matthis Rosen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 44 (79 RAL); voornaam tweede getuige slecht leesbaar.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

8 januari 1710

ROERMOND - Gehuwd: Wilhelmus Fonteijn [kleermaker] en Maria Cueven [ged. Swalmen 25-5-1664, dr. van Joannes C… en Catharina Hocxs]. Getuigen: Joannes Cueven en Maria Anna Schenck.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

Wilhelmus Fontain en Maria Keuijven verkochten op 25-11-1710 land te Swalmen. Op 17-4-1713 verkochten de gezamenlijke erfgenamen Keuijven de helft van een huis op de Leuker.

 

11 januari 1710

ASSELT - Gehuwd: Joannes Albers [Albert, Alberts] en Maria Hawinckel [Habinckel, Haewinckels, Hauwinckels, Hawinckels, ged. Swalmen 15-8-1685, dr. van wijlen Wilhelmus Haenwinckel en Anna Beeck]. Getuigen: Joannes van de Riet en Joannes Hawinckel.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 140.

Uit dit huwelijk:

1.      Ida Alberts, ged. Swalmen 27-10-1712 (get. Henricus Hauwinckel en Wendelina Spoeren).

2.      Albertus Albert, ged. Swalmen 10-2-1714 (get. Hermanus Naus en Maria Tessers), overl. Beesel 6-9-1785. Tr. 1) Swalmen 9-1-1738 met Barbara Damen, begr. ald. 14-1-1742; 2) Asselt 3-4-1742 met Wilhelmina Coolen.

3.      Wilhelmus Alberts, ged. Swalmen 24-10-1716 (get. Cornelius van der Felden en Catharina Souren?), verm. jong overl.

4.      Wilhelmus Alberts, ged. Swalmen 9-7-1718 (get. Gerardus Janssen en Maria Souren; zn. van Joannes x Maria Habinckel), overl. Asselt 6-2-1782. Tr. ... vóór 18-1-1760 met Catharina Daniels.

5.      Maria Alberts, ged. Swalmen 26-8-1721 (get. Janis Janissen en Mechtildis Bongaerts vervangen door Barbara Janssens).

6.      Joanna Alberts, ged. Swalmen 14-1-1725 (get. Petrus Lamers en Anna Bulders). Tr. 1) Swalmen 5-5-1757 met Maes Janissen, begr. ald. 16-9-1761; 2) Swalmen 13-9-1763 met Joannes Lutters.

7.      Henricus Alberts, ged. Swalmen 2-12-1727 (get. Gerardus Beeck en Agnes Arets). Tr. Swalmen 10-5-1753 met Matthia Sijberts.

De erfgenamen Alberts verkochten op 20-12-1783 een huis te Asselt.

 

12 januari 1710

SWALMEN - Begraven: Petrus Smets [verm. echtg. van Leonarda Hoix, geh. Asselt 2-5-1703; zij hertr. verm. Swalmen 16-10-1710 met Petrus Quiten].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 160.

 

12 januari 1710

ROERMOND - Gehuwd: Joannes de Rijck, 'praesidiarius', en Anna Butgens [Buttiens]. Getuigen: Henricus Butgens en Anna Maria Opsomer.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk:

1.      Elisabetha Rijck, ged. Roermond 6-11-1710 (get. Petrus Schruijns en Joanna Ganswijt).

2.      Joannes Rijck, ged. Roermond 10-1-1712 (get. Severinus Severins en Elisabetha Severins).

 

16 januari 1710

ASSELT - Gehuwd: Joannes Peters [begr. Asselt 29-10-1746; hij hertr. Asselt 20-9-1714 met Cornelia Borgh] en Mechtildis Peters [begr. Asselt 6-6-1714]. Getuigen: Angelus Peters en Petrus Buijs.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 140.

Uit dit huwelijk:

1.      Maria Peters, ged. Asselt 13-2-1711 (get. Angelus Peters en Catharina Tulmes).

2.      Petrus Peters, ged. Asselt 2-12-1712 (get. Sibertus Naus en Mechtildis Tessers), begr. ald. 14-12-1714.

 

26 januari 1710

ASSELT - Begraven: Judoca 'vel Jeucken' Everts [ged. Asselt 3-2-1658, dr. van Joannes Everts alias Custers en Anna Coenen], echtgenote van Arnoldus Coenen [geh. Asselt 30-4-1698, begr. ald. 10-6-1716; hij hertr. Asselt 14-8-1710 met Catharina Pex].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 156vs.

 

31 januari 1710

BELFELD - Overleden: [Anna Catharina en Elias Knippenberg, beiden ged. Belfeld 31-1-1710], kinderen ('duo gemini infantes') van Reinerus Knippenberg en Margareta Leeghuijser [beiden geh. Belfeld 2-6-1696].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 179vs.

 

31 januari 1710

SWALMEN - Begraven: kind [zoon] van Wilhelmus Janissen.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 160.

 

vóór 2 februari 1710

Z.P. - Gehuwd: Jacobus Hoecx [Houx, Hox wnd. te Boukoul, ged. Swalmen 2-2-1666, begr. ald. 16-6-1719, zn. van Jodocus Hoexs en Maria Janissen] en Anna Hommen [mogelijk begr. Swalmen 26-3-1721 als de weduwe Anna Hoex].

Uit dit huwelijk:

1.      Judocus Hoecx, ged. Swalmen 2-2-1710 (get. Arnoldus Wittiens en Elisabeth Hommen).

2.      Conrardus Houx, ged. Swalmen 5-7-1713 (get. Marcellus Sillen en Barbara Emets).

Voor benoeming voogden zie 1-6-1723.

 

2 februari 1710

SWALMEN - Begraven: Theodorus NN 'per sacellanus hortulanus in Spee'.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 160. Tuinman.

 

2 februari 1710

SWALMEN - Begraven in de kerk: Catharina Dolmans alias Meijs uit Maastricht ('Trajectensis in ecclesia de Swalmen').

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 160.

 

7 februari 1710

SWALMEN - Begraven: Wilhelmus Coenen [verm. echtg. van Maria Custers, geh. Swalmen 27-4-1694, begr. ald. 11-1-1711].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 160.

 

10 februari 1710

BELFELD - Overleden: Hermanus Peters [echtg. van Joanna Seijben, geh. Belfeld 30-11-1702, begr. ald. 21-1-1747; zij hertr. Belfeld 29-5-1710 met Wilhelmus Michels].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 179vs.

 

12 februari 1710

ROERMOND / BEESEL - Hausman, namens de provisoren van het weeshuis te Roermond, voert een proces tegen die van Besel inzake een vordering van 200 rijksdaalder, opgenomen door schepen Bongaerts met de verplichting om binnen zes weken voldoende onderpand te stellen, hetgeen niet is gebeurd.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, Gerechtelijke stukken, port. 449; proces provisoren van het weeshuis te Roermond tegen die van Beesel, febr.-mei 1710.

 

16 februari 1710

SWALMEN - Begraven: Petronella Wiltschuts [ged. Swalmen 13-2-1710], dochter van Philippus Wiltschuts en Agnetis Gerits [beiden geh. Swalmen 3-11-1707].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 160.

 

22 februari 1710

SWALMEN - Graantransport.

“Ontfangen een missive van den collonel Buttlar, commanderende binnen de stadt Weerd, geschreven aldaer den elfden deser loopende maendt, houdende, dat hem commandant toegesonden zijnde seecker placaet, wegens haer hoogh mogende geëmaneert, en onderteeckent by den generael graeve van Tilly, in dato den negen en twintighsten november seventien hondert negen, naer vermogen hadde geëmployeert seeckeren Goort Ackerman, voerman ende inwoonder aldaer, om de noodige subsistentie van granen voor het garnisoen aldaer te besorgen, en tot soodanigen eynde aen de selve hebben mede gedeelt zijne passe ende certificat van den vyden december seventien hondert negen, dewelcke trachtende sulcks te effectueren, sigh getransporteert hadde naer Breyl, ressort van den lande van Gulick, alwaer hy acht malder tarwe aengekocht hebbende, om derwaerts naer het garnisoen te brengen, het gebeurt was, dat den selven tot Swalmen gearriveert zijnde, door den boode aldaer was aengehaelt ende gearresteert, versoecken, om redenen in de voorschreve missive geallegeert, dat haer hoogh mogende geliefden den voornoemden Ackerman van het gemelde arrest te ontslaen, ende verders te verklaren, dan den selve, ende alle andere, na inhoudt van het voorschreve placaet van een pas of certificat van den commandant voorsien zijnde, vry ende onverhindert allerhande granen souden mogen halen ende byvoeren, tot subsistentie van het voornoemde garnisoen.

Waer op gedelibereert zynde, is goetgevonden ende verstaen, dat copie van de voorschreven missive gesonden sal werden aen het Collegie ter Admiraliteyt op de Maze, om der selver advis daer op aen haer hoogh mogende te laten toekomen.”

Nationaal Archief, inv.nr. 3764, Inventaris van het archief van de Staten-Generaal, Resoluties van de Staten Generaal 1710 blz. 182. Zie in dit verband ook de resolutie van 24-12-1709.

 

22 februari 1710

ROERMOND - Gehuwd bij de Minderbroeders: Reijnerus Boers [ged. Roermond 9-4-1676, schipper, verm. overl. ald. 5-8-1729, begr. 7-8-1729, zn. van Reinerus Boers en Anna Monsieurs] en Catharina Giessen [overl. Roermond 6-6-1755 (H. Geeststraat), begr. ald. 8-6-1755 in de kerk 'prope vas lustrale']. Getuigen: Lambertus Bors en Gertrudis Giessen.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk:

1.      Anna Christina Boers, ged. Roermond 5-2-1711 (get. Godefridus van Engen namens Leonardus Gordin en Anna Mosseurs).

2.      Renerus Boers, ged. Roermond 31-8-1713 (get. Lambertus Boers en Maria Quieten).

3.      Joanna Maria Boers, ged. Roermond 1-10-1714 (get. Godefridus van Engen en Mechtildis Jongers).

4.      Joannes Bours, ged. Roermond 26-3-1717 (get. Antonius Crompvoet en Mechtildis Bandvoets?).

5.      Maria Catharina Bours, ged. Roermond 4-10-1721 (get. Martinus Haes namens Theodorus Gijsen en Maria Catharina Murers).

6.      Ida Bours, ged. 18-12-1725 (get. Roermond Wilhelmus Scheijven en Ida Severijns).

 

26 februari 1710

BRACHT (D) - Gehuwd: Wilhelm Bogarts [Bongarts, Bongartz, Bingartz, schepen van Tegelen 1727-1735, overl. Tegelen 22-2-1743] en Helena Schutgens [Sceutgens, Scheutgens, Scutgens, ged. Bracht 28-2-1681, overl. Tegelen 3-2-1729, dr. van Henricus Schutgens en Helena Cruijsberg uit Bracht]. Getuigen: Mathias Tophoven en Jakob am Reis.

Brigitte Tophofen; DTB-registers St.-Martinusparochie Tegelen.

Uit dit huwelijk:

1.      Joannes Bungartz, ged. Tegelen 14-12-1710 (get. Jacobus op Heiss en Maria Sceutgens; zn. van Wilhelmus x Helena Sceutgens).

2.      Henricus Bongartz, ged. Tegelen 3-3-1712 (get. Conrardus Wolffers en Lucia NN; zn. van Wilhelmus x Hillena Sceutgens).

3.      Catharina Bongartz, ged. Tegelen 26-7-1713 (get. Godefridus Erkens en Gritgen Peters; dr. van Wilhelmus x Helena Scheutgens).

4.      Aldegondis Bongartz, ged. Tegelen 26-11-1714 (get. Theodorus t’Ophoven en Agatha Stockom; dr. van Wilhelmus x Helena Scheutgens). Tr. Tegelen 15-5-1737 met Andreas Schencken.

5.      Agnes Bungartz, ged. Tegelen 14-3-1717 (get. Goedefridus Trines en Helena Cruijsbergh; dr. van Wilhelmus x Helena Scheutgens).

6.      Sibilla Bongartz, ged. Tegelen 31-3-1719 (get. Conrardus op Heis en Joanna Wolffers; dr. van Wilhelmus x Helena Scheutgens). Tr. Tegelen 12-11-1741 met Michael Janssen.

7.      Girtrudis Bongartz, ged. Tegelen 10-11-1720 (get. NN Scheutgens en Girtrudis Pesch; dr. van Wilhelmus x Helena Scheutgens).

Willem Boomgaerts en Helena Schutjens kochten op 3-3-1727 land aan de Mergelstraat onder Belfeld.

 

27 februari 1710

ROERMOND - Gehuwd: Henricus Cox en Maria Catharina Smeets [Smits, ged. Roermond 25-1-1686, dr. van Joannes Smeets en Mechtildis van der Holt]. Getuigen: Leonardus Cox, Adriana Cox alsmede Maria Gertrudis Smeets.

www.allelimburgers.nl, 2012.

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

1.      Leonardus Coix, ged. Roermond 15-12-1710 (get. Leonardus Cocx, burgemeester, en Ida van Tongeren).

2.      Matthias Cox, ged. Roermond 25-2-1712 (get. Joannes Smits en Elisabetha Zeegeers, echtg. van Cox).

3.      Maria Mechteldis Cox, ged. Roermond 20-10-1713 (get. Joannes Cox, armenmeester, en Maria Gertrudis Smets, door … van Tongeren).

4.      Joanna Sophia Cox, ged. Roermond 14-2-1715 (get. Segerus Segers en Anna Catharina Cox).

5.      MOGELIJK Bernardina Cox, ged. Roermond 19-5-1719 (get. Wilhelmus van der Holt en Adriana Cox; dr. van … en Maria Catharina Smeets).

Henricus Cox en Maria Catharina Smeets verkochten op 25-12-1714 hun aandeel in de Plaetserhof te Beesel.

 

2 maart 1710

ROERMOND - Gehuwd: Arnoldus Willems [Wilems alias Weerens, ged. Roermond 1-3-1682, zn. van Wernerus Willems en Sophia Lintsen] en Catharina Barbara Cruijsbergh [Barbe, ged. Roermond 17-8-1685, wonend bij de Bethlehemkapel 1768, overl. ald. 16-12-1768 en begr. 18-12-1768, dr. van Henricus Cruijsbergh en Gertrudis Nijssen « 6-10-1683]. Getuigen: Hermanus Willems, Cornelius Smits en Helena Willems.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk (op basis van Gendalim 5):

1.      Hendericus Wilems, ged. Roermond 9-3-1711 (get. Armanus Wilems en Cornelia Linsen), verm. jong overl.

2.      Maria Joanna Willems, ged. Roermond 31-12-1712 (get. Henricus Arnoldus Spooren en Sophia Linsen). Tr. … voor 1749 met Joannes Adamus Richaers.

3.      Gertrudt Weerens [sic], ged. Roermond 24-5-1715 (get. Wielmus Weerens en Anna Catharina Rutten; dr. van Arnoldus x Barbara Cruijsbergs).

4.      Bernardus Willems, ged. Roermond 30-7-1717 (get. Michael van Vucht en Aldegundis Willems), verm. jong overl.

5.      Bernardus Willems, ged. Roermond 4-12-1718 (get. Hermanus Willems en Elisabeth Linsen), verm. jong overl.

6.      Bernardus Willems, ged. Roermond 31-5-1723 (get. Joannes Stox en Catharina Barbara Tissen), overl. ald. 2-6-1803 als Bernard Wulms, oud 80 jaar.

7.      Maria Catharina Willems, ged. Roermond 21-12-1725 (get. Matthias Martels en Maria Catharina Smeets / Maria Catharina Libot).

8.      Henricus Willems, ged. Roermond 18-3-1729 (get. Joannes Berck en Isabella Linssen).

De aliasnaam Weerens bij het derde kind is een patroniem van Wernerus.

 

5 maart 1710

ASSELT - Begraven: Gerardus Trebels 'ex Postert'.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 156vs.

 

6 maart 1710

SWALMEN - Verzoekschrift.

Verzoekschrift aan het gerecht van Swalmen en Asselt door Ummel Crompvoets, weduwe van Areth Aebes. Zij schrijft 'hoe dat sij gecommen sijnde tot haeren hoogen ouderdom ende nyet meer connende verdienen, oock vuyttet incommen van de selve haere goederen nyet alleen nyet langer en can subsisteren, maer oock de schattingen ende dorpslasten nyet betaelen', tenzij het gerecht haar toestaat om een bedrag van 100 gulden op te nemen op haar goederen. Dit verzoek wordt gesteund door haar zoon Jan Aebes en de meerderjarige zoon van haar dochter. Omdat een andere zoon van haar andere dochter nog minderjarig is, heeft suppliante de toestemming van het gerecht nodig.

Naast suppliante mede ondertekend door Jan Aebes, Areth Schoolmeysters, merk van Christiaen Meuren gehuwd geweest met Jenneken Aeben.

-         Met toestemming van het gerecht d.d. 18 maart 1710.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 33vs-34; voor verpanding zie 1-4-1710.

 

10 maart 1710

SWALMEN EN ASSELT ‑ Maria Catharina markiezin Schenck van Nydeggen, geboren markiezin van Hoensbroeck, wordt beleend met de heerlijkheid Swalmen en Asselt.

Archiv Schloß Haag, inv.nr. 4173. Originele leenbrief.

 

10 maart 1710

SWALMEN - Arrest.

Op verzoek van Jan Corsten en met toestemming van de scholtis wordt arrest aangetekend ten laste van de weduwe van Sebastiaen Heijnen wegens een vordering van 100 rijksdaalder met verlopen rente daarvan.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 31vs.

 

15 maart 1710

SWALMEN - Begraven: kind [zoon] van Leonardus Tessers en Maria Raemaeckers, in nood gedoopt door de vroedvrouw.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 160.

 

18 maart 1710 en 29 april 1710

tot Swalmen in vollen gericht

SWALMEN - Executoriale verkoop huis en hof.

Openbare executoriale verkoop op het raadhuis te Swalmen in twee achtereenvolgende zitdagen met uitbranden van de kaars ten overstaan van twee schepenen en secretaris, ten laste van Peter Heuskens van:

-   huis en hof te Swalmen gelegen tussen Willem Quijten en Jan Cuijpers, belast met 13 kop haver, 6 kop rogge en ½ kan olie, 200 gulden 18 stuiver aan de armen, ¼ hoen;

-   een perceel in het Swaer wegens Maes Nelissen, voor de helft groot 70 roede, tussen de Hoffacker en Peter Klumpkens gelegen, belast met 4½ kop rogge;

-   idem aldaar in het Swaer naast Peter Klumpkens voornoemd, voor de helft groot 105 roede;

-   idem in het Licht naast Nelis Klumpkens gelegen, wegens Nelis Massen, voor de helft groot 110 roede;

-   32 roede in het Licht naast Jan Hawinckel gelegen, wegens Stoffer Lindemans of Derick Loeren,

om krachtens ordonnantie van 10 december 1709 te worden verkocht door de scholtis, tot voldoening van het vonnis d.d. 22 oktober 1709 gegeven in het voordeel van de rentmeester van de markiezin douairiere van Schenck en tot nadeel van Peter Heuskens voornoemd, alsmede krachtens toestemming van het Hof van Gelderland d.d. 8 februari 1710, tot verhaal van een bedrag van 25 rijksdaalder 3 schelling 3 stuiver alsmede de proceskosten van 15 gulden 17 stuiver plus van deze openbare verkoop, onder de volgende voorwaarden:

-   de percelen worden samen ingezet voor eenn bedrag van 115 gulden Roermonds;

-   hierop zal de kaars worden aangestoken en zal het eenieder vrijstaan te hogen met telkens 5 gulden;

-   de koopsom moet worden betaald in twee termijnen, te weten de eerste binnen veertien dagen na toewijzing en de twee binnen een maand daarna;

-   indien bij het doven van de kaars onduidelijk is wie het laatst heeft geboden, zal een nieuwe kaars worden ontstoken;

-   hetzelfde zal gebeuren indien de kaars door de wind of opzettelijk wordt uitgeblazen;

-   daarop zal het eenieder vrijstaan om zoveel hoogsels te zetten als hem goeddunkt;

-   de bieder aan wie de percelen bij de tweede en laatste zitdag zullen verblijven, zal op verzoek van de verkoper voldoende borg stellen op straffe van het aansteken van een nieuwe kaars, waarna een eventuele lagere opbrengst zal worden verhaald op deze persoon;

-   een eventuele meeropbrengst zal in dat geval in het voordeel zijn van de geëxecuteerde;

-   zowel de aankoper als zijn borgen zullen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de koopsom;

-   de aankoper zal binnen acht dagen na de toewijzing de kosten moeten voldoen aan scholtis, commissarissen, secretaris, procureur en gerechtsbode, alsmede de proceskosten en kosten van deze verkoop, welke kosten echter op de koopsom in mindering mogen worden gebracht bij de betaling van de laatste termijn en derhalve ten laste van de geëxecuteerde komen;

-   de kosten van de overdracht, die zal worden gedaan door de scholtis namens de geëxecuteerde, armengeld en andere kosten zullen direct door de aankoper worden voldaan en eveneens via een korting op de koopsom ten laste zijn van de geëxecuteerde;

-   indien gedurende zitdagen lasten bekend worden die rusten op de nu geafficheerde percelen, zullen deze eveneens ten laste van de geëxecuteerde worden gekort op de koopsom;

-   bij alles waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal gehandeld worden naar het stad‑ en landrecht.

-         Eerste zitdag d.d. 18 maart 1710: Na voorlezing van deze voorwaarden en het aansteken van de kaars is deze uitgebrand zonder dat door iemand is geboden en zijn de percelen voorlopig voor de ingezette som toegewezen aan de vorderaar.

-         Tweede zitdag d.d. 29 april 1710: Procureur Daemen heeft namens de vorderaar 6 hoogsels gezet; advokaat Baenen heeft namens zijn vader 1 hoogsel gezet en de percelen zijn voor een bedrag van 150 gulden aan hem verbleven bij de laatste palmslag bij het uitbranden van de kaars.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 36vs-38vs; voor gerechtelijke overdracht zie 29-4-1710.

 

19 maart 1710

onderteeckent tot Ruremonde

ROERMOND / SWALMEN - Verkoop huis en hof in de beek.

-   Gerard Sillen, Zil Sillen, Maria Zillen alias Crompvoets, mede als gevolmachtigde namens hun zuster Catharina Zillen;

-   Zil Zillen, mede namens zijn broer Benjamijn en zijn zusters Greetien, Elssken en Jenneken Zillen;

-   en Maes Bouten, mede namens zijn broer Willem Bouten alias Vaessen,

verkopen hun aandelen in de nalatenschap van wijlen Elss Peters, bestaande uit huis, hof en aangehorig land te Swalmen in de Beeck gelegen, zoals dit bij vonnis van 11 juni 1709 aan hen is toegewezen, alsmede hun aandelen van de eigendom van de helft van ditzelfde goed eertijds bezeten door Lins Peters en door diens overlijden op hen vererfd, welke helft in vruchtgebruik wordt bezeten door Helena Schenck, voor een bedrag van 200 gulden direct na overdracht te voldoen, aan Wijn Peggen en Helena Schenck voornoemd, echtelieden, kosten van overdracht en het schrijven van de koopakte, lycoop en armengeld ten laste van de aankopers. Tevens machtigen zij Gerard Zillen tot de gerechtelijke overdracht.

-         Met kwitantie d.d. 4 april 1710 ondertekend en gehandmerkt door Maes Bouten, Gerard Zillen, Sil Sillen den Ouden, Marie Sillen, Sil Sillen den Jongen, mede namens zijn broer Benjamin, Trincken Sillen, Grietien Sillen, Jencken Sijllen, Elssken Sijlen en Willem Faessen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 32-33. Het afschrift bevat enkele afwijkende handmerken. Voor overdracht zie 1-4-1710.

 

20 maart 1710

SWALMEN EN ASSELT ‑ De Heerlijkheid van Swalmen en Asselt wordt ten Gelderse rechten met 15 goudguldens verheergewaad door Ernest Hendrick Bammelroy als hulder van de vrouwe markiezin douairiere van Schenck de Nydeggen.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 200, geen fol.nrs.

 

20 maart 1710

SWALMEN EN ASSELT ‑ Gegevens betreffende de Heerlijkheid Swalmen en Asselt.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 206, fol. 61-61vs. Zie 30-5-1701 en 27-3-1716.

 

20 maart 1710

SWALMEN ‑ Het huis Hillenraede wordt ten Gelderse rechten met 15 goudguldens verheven door Bammelroy als hulder van de vrouwe markiezin douairiere van Schenck de Nijdeggen.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 200, geen fol.nrs.

 

20 maart 1710

SWALMEN ‑ Gegevens betreffende Hillenraad.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 206, fol. 62-62vs. Zie 30-5-1701 en 27-3-1716.

 

20 maart 1710

SWALMEN ‑ Catharina markiezin Schenck van Nydeggen, geboren markiezin van Hoensbroeck, wordt door het Hof van Gelder beleend met het huis Hillenraad.

Archiv Schloß Haag, inv.nr. 2322. Originele leenbrief.

 

20 maart 1710

SWALMEN - Begraven: Maria [ged. Swalmen 4-1-1710], buitenechtelijke dochter van Joannes Ruijter en Anna Vermeulen.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 160.

 

21 maart 1710

SWALMEN ‑ Hulder ? E.H. Bommelroy, schout van Afferden, verheft de Rodebosche tiende te Swalmen e.o. gelegen, zijnde een bundig Horns leen.

G. van Bree: Res Gestae II, nr. 3574.

 

22 maart 1710

SWALMEN ‑ Maria Catharina markiezin Schenck van Nydeggen, geboren markiezin van Hoensbroeck, wordt door de leenhof van het Overkwartier van Gelre beleend met het oude huis te Swalmen genaamd Rathem, bijgenaamd de Aldeborg, en met de Nieuwenhof.

Archiv Schloß Haag, inv.nr. 4205. Originele leenbrief.

 

22 maart 1710

SWALMEN ‑ Ernest Hendrick Bammelroy, hulder van markiezin douariere Schenck van Nydeggen, verheft het Alde Huys te Swalmen genaamd Rathem, met 15 goudguldens ten Gelderse rechten te verheergewaden.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 200.

 

22 maart 1710

SWALMEN ‑ Gegevens betreffende het Alde Huys te Swalmen genaamd Rathem.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 206, fol. 63-63vs. Zie 30-5-1701 en 27-3-1716.

 

24 maart 1710

SWALMEN ‑ Johan Albert van der Borge, baron van Herisse, erfvoogd van Roermond, beleent de markiezin Schenck van Nydeggen met de molen te Swalmen.

Archiv Schloß Haag, inv.nr. 4219.

 

30 maart 1710

BELFELD - Overleden: Petrus Thijssen.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 179vs.

 

30 maart 1710

SWALMEN - Begraven: Petrus? Sillen, zoon van Silvestrus Sillen [en verm. Matthia Peters].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 160vs.

 

1 april 1710

SWALMEN - Overdracht huis en hof in de beek.

Ten overstaan van Petrus Buijckman, scholtis, Andries Mooren en Gootsen Gerardts, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, draagt Gerard Sillen, mede namens zijn consorten nader vermeld in de koopakte van 19 maart 1710 [zie aldaar], hun aandelen in huis, hof en aangehorig land te Swalmen in de Beeck gelegen, zoals bij vonnis d.d. 11 juni 1709 aan hen toegewezen, alsmede hun aandelen van het eigendom van de andere helft zoals bezeten door wijlen Lins Peters en door diens overlijden mede op hen vererfd, van welke helft het vruchtgebruik wordt bezeten door Helena Schenck, echtgenote van aankoper, voor een bedrag van 200 gulden over aan Wijn Peggen c.s., kosten van overdracht, lijcoop en armengeld ten laste van de aankopers.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 32.

 

1 april 1710

SWALMEN - Verpanding deel Kleine Biesweerd.

Ten overstaan van Petrus Buijckman, scholtis, Willem Paulssen en Gootsen Gerarts, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, bekent Ummelken Crompvoets dat zij met toestemming van het gerecht d.d. 18 maart 1710 [zie rekwest 6-3-1710] een bedrag van 100 gulden, de schelling aan 8 stuiver gerekend, tegen een jaarlijkse rente van 5% eerstmaals te betalen op 1 april 1711 en met een opzegtermijn van drie maanden, heeft opgenomen van Jan Daemen als voogd van het minderjarig kind van wijlen Hendrick Daemen, met als onderpand haar aandeel in de Kleynen Bissert, groot ongeveer 1 morgen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 33-33vs.

 

13 april 1710

tot Ruremonde

ROERMOND / ASSELT - Verpanding landerijen.

Wijnand Dijnraet en Cattrijn Jansen oorkonden dat hun ouders Jan Janssen en wijlen Stincken Dreessen in het jaar 1675 een bedrag van 100 rijksdaalder hebben opgenomen van Jacob Bollen. Hiervan is een gedeelte afgelost, maar de schuldeiser heeft nu verzocht om volledige aflossing van de resterende 100 gulden.

De oorkonders verbinden hiervoor als onderpand:

-   een bemdje in het Meerlebroeck onder Asselt gelegen naast Zeger Zegers;

-   ½ morgen land over de Cromvoer gelegen naast de paters Kartuizers;

-   en 1 vierdel plaats naast Gerard Gerits aan de Meerlebroecxbempden gelegen,

onder voorwaarde dat zij deze onderpanden na het overlijden van hun vader zullen aanvaarden met de last daarop gevestigd, en dat zij aan diens huidige echtgenote of haar kinderen een bedrag van 20 rijksdaalder zullen betalen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 34vs-35; voor gerechtelijke verpanding zie 29-4-1710.

 

14 april 1710

SWALMEN - Begraven: [verm. Petronella, ged. Swalmen 15-6-1692] dochter van Jacobus Obers [alias Jansen en Catharina Custers, beiden geh. Swalmen 21-1-1691].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 160vs.

 

15 april 1710

SEVENUM / VLODROP - Gerard van Pallandt, raad en momboir van het Hof van Gelder, voert proces inzake een bedrag van 2.418 gulden 6 stuiver ten laste van de markies van Hoensbroeck, als aankoper van de Donck te Sevenum, met als onderpand het adellijk huis genaamd de Triest met de bouwhoeven daartoe behorend, gelijk aan hem verbleven volgens vonnis van 29 mei 1682 voor een bedrag van 8.856 rijksdaalder.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, Processen, Port. 449; Proces Gerard van Pallant tegen de weduwe markiezin douairiere van Hoensbroeck, 1710.

 

17 april 1710

ASSELT - Begraven: Catharina Hendrix [ged. Asselt 3-12-1709], dochter van Conrardus Hendrix en Catharina Telmes [beiden geh. Asselt 21-5-1705].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 156vs.

 

19 april 1710

ASSELT - Begraven: Maria Peeckx [voor een dochter van haar zie Asselt 5-3-1682].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 156vs.

 

22 april 1710

ROERMOND ‑ Overleden: Martinus Stams [.. van Aemilia Nijskens, geh. Roermond 26-6-1667], "in platea Pontis".

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

24 april 1710

ROERMOND ‑ Vermelding van kooplieden van houtvlotten, zowel grote als kleine.

GA Roermond, Oud Archief Roermond, inv.nr. 1018, fol. 671‑672. Zie Maas‑ en Swalmdal 7 (1987), blz. 65‑82.

 

26 april 1710

ASSELT ‑ Op verzoek van de markiezin van Hoensbroeck, douariere De Schenck, zegt notaris G. Damen de opzegging aan aan juffrouw Rijswijck ten aanzien van een gedeelte van een kapitaal van 4.000 pattacons gevestigd op de hof en tol te Asselt.

-         Tevens opzegging aan de weduwe Bosman over de rest van dit kapitaal, door haar aangekocht van scholtis Dirix.

RHCL Maastricht, Dokumentatie D273: Inventaris van o.a. Bleijenbeek, Brempt, Hillenraad, nr. 35; depot onbekend (gedeelte verdwenen, vgl. ook Archiv Schloß Haag).

 

29 april 1710

SWALMEN - Verpanding landerijen.

Ten overstaan van Petrus Buijckman, scholtis, Gerard Emets en Gootsen Gerarts, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, bekent de medeschepen Jan Janssen met toestemming van zijn vrouw Neulken Borgh dat zij een bedrag van 100 gulden Roermonds, de schelling gerekend aan 8 stuiver, tegen een jaarlijkse rente van 5% te betalen op 2 mei en met een opzegtermijn van drie maanden, hebben opgenomen van Elisabeth Smeets, weduwe van Rutgerus van Tyts, met als onderpand:

-   een bemdje in het Meerlebroeck onder Asselt gelegen naast Zeger Zegers;

-   ½ morgen akkerland over de Kromvoer gelegen naast de paters Kartuizers;

-   en 1 vierdel land aan voornoemd Meerlebroeck gelegen naast de erfgenamen van Dirrick Gerits.

Wijnand Dijnraeij en Catharina Janssen, als schoonzoon en dochter van comparant, de feitelijke eigenaren van deze onderpanden, hebben blijkens schriftelijke volmacht d.d. 13 april 1710 hun toestemming gegeven. De schepen Willem Paulssen wordt namens  de weduwe Van Tyts in de onderpanden geërfd.

Het geleende bedrag zal worden besteed tot aflossing van het restant van een vordering van 100 rijksdaalder welke Jacob Bollen heeft ten laste van comparant en diens eerste echtgenote Stincken Driessen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 34-34vs.

 

29 april 1710

SWALMEN - Overdracht huis en hof.

Ten overstaan van Jan Janssen en Willem Paulssen, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, draagt Petrus Buijckman, scholtis aldaar, conform artikel 11 van de voorwaarden van executoriale verkoop d.d. 18 maart en 29 april 1710, de in deze akte genoemde percelen over aan de licentiaat en advokaat Joannes Josephus Baenen, laatste bieder namens zijn vader de borgemeester en schepen Leonard Baenen. Bode Areth Mooren wordt namens Peter Heuskens als geëxecuteerde hiervan onterfd.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 38.

 

29 april 1710

ROERMOND - Gehuwd: Joannes Pacqué [verm. ged. Roermond 11-12-1687 als zn. van Mathias Pacque en Gertrudis Gerets] en Sophia Neijs. Getuigen: Joannes van den Broeck, Joannes Severijns en Joanna Maria van Ameren.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim 5):

1.      Mathyas Packe, ged. Roermond 4-4-1711 (get. Hendericus Niesen en Gertrudis Jansen; zn. van Joannes x Sophia Niesen).

2.      Petronella Packke, ged. Roermond 20-11-1712 (get. Petrus Vulers en Maria Niesen).

3.      Goddefridus Paquê, ged. Roermond 3-5-1714 (get. Carel Mooren en Petronella van Hinghen; zn. van Joannes x Sophia Niesen).

4.      Josephus Pacqué, ged. Roermond 9-4-1717 (get. Josephus Weerens en Maria van Loosen; zn. van Joannes x Sophia Neijé).

5.      Helena Geruite Paché, ged. Roermond 2-1-1720 (get. Joannes Berbers en Helena Neusers).

Joannes Pacqué en zijn moeder droegen op 8-5-1708 een huis te Beesel over, afkomstig van grootmoeder Truijtie Cuijpers.

 

3 mei 1710

GRUBBENVORST - Gehuwd: Gerardus Coelen [Koelen, geb. Grubbenvorst 1-8-1686, overl. ald. 3-3-1722, zn. van Hermannus Coulen en Gertrudis Schooren alias Fabri] en Gertrudis Smits [geb. Grubbenvorst 19-1-1685, overl.ald. 22-3-1760, dr. van Joannes Smits alias Aen de Merckt en Judith Buskens alias In den Eijkelboom].

Uit dit huwelijk o.a.:

1.      Hermannus Coulen, geb. Grubbenvorst 7-4-1711, vermeld als rentmeester van kasteel Hillenraad te Swalmen (ca. 1740-1747). vicaris en pastoor te Grubbenvorst.

 

3 mei 1710

BELFELD - Gehuwd: Henricus Seijben [ged. Belfeld 10-2-1671, overl. ald. 26-3-1722, zn. van Sijbertus Sijben en Gebelia Wilms; wedn. van Godefrida Wagens, geh. vóór 1692, overl. Belfeld 2-5-1709] en Helena Sprungskes [zij hertr. Belfeld 24-8-1722 met Tilmanus Leenkens]. Getuigen: Joannes Wagens en Joannes Steegen [geh. met Anna Seijben].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, fol. 123vs.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel of Belfeld.

 

3 mei 1710

BELFELD - Overleden: Leonardus Jaenssen [echtg. van Sophia Koerstgens, geh. Belfeld 3-11-1701, overl. ald. 10-1-1722; zij hertr. Belfeld 27-6-1711 met Wilhelmus Heinen].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 179vs.

 

5 mei 1710

ASSELT - Begraven: Joachim Georgius Naus [ged. Asselt 8-2-1710], zoon van Sibertus Naus en Anna Spee.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 156vs.

 

6 mei 1710

BELFELD - Overleden: NN [Nicolaus, ged. Belfeld 29-4-1710, enig] kind van Henricus Claessen en Joanna Martes.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 179vs.

 

8 mei 1710

SWALMEN - Gehuwd: Jacobus Grouws [Abel Graus, ged. St.-Odiliënberg 29-2-1688, begr. Swalmen 25-6-1730, zn. van Michael Graus en Sibilla Tegels; hij hertr. 1) Swalmen 7-1-1720 met Margaretha Hendrix, begr. ald. 21-8-1720; 2) Swalmen 11-10-1722 met Maria Hoix] en Anna Claessen [alias Linsen, ged. Swalmen 9-7-1680, overl. ald. 5-9-1719, dr. van Laurentius Claessen en wijlen Maria Henricks]. Getuigen: Arnoldus Muijters en Joannes van Raeij.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 44vs (80 RAL).

Uit dit huwelijk:

1.      Johannes Grouws, ged. Swalmen 1-7-1710 (get. Laurentius Linsen en Sibijlla Tegels; zn. van Jacobus x Anna Linsen).

2.      Petrus Grouws, ged. Swalmen 22-10-1711 (get. Michael Grouws en Sibijlla Gerits; zn. van Abel x Anna Linsens), overl. ald. 14-8-1719.

...

3.      Christianus Grau, ged. Swalmen 26-12-1716 (get. Henricus Jansen en Petronella Gisen; zn. van Abelis x Anna Classen). Tr. 1) St.-Odiliënberg 11-11-1755 met Joanna Fijten; 2) St.-Odiliënberg 13-4-1758 met Gertrudis Heijnen.

Catharina en Christianus Graus verkochten op 14-11-1758 de helft van een huis op de Boukoul.

 

8 mei 1710

SWALMEN - Begraven: Joannes Delissen [ged. Swalmen 4-5-1710], zoon van Wilhelmus Delissen [en Margaretha Janissen].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 160vs.

 

14 mei 1710

SWALMEN - Begraven: kind van Petrus Smets [en verm. Catharina Colen, beiden geh. Swalmen 11-10-1708].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 160vs.

 

15 mei 1710

SWALMEN - Begraven: Maria Janissen [ged. Swalmen 22-9-1678, dr. van Thomas Janissen en Catharina Daemen; echtg. van Petrus van Oel, geh. Swalmen 8-6-1702; hij hertr. .. met Maria Gertrudis Pessers].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 160vs.

 

17 mei 1710

BEESEL - Extract uit de besluitenlijst van de Staten Generaal van de Verenigde Nederlanden.

Naar aanleiding van een missieve van de Raad van Staten op verzoek van de kerspels Echt, Maesbragt, Rosteren, Besel, Postaert en St. Odylienbergh in het ambt Montfort, Overkwartier van Gelderland, wordt de kerspels toegestaan om, ter voldoening van de resolutie van 15 maart laatstleden, de volgende kapitalen te mogen lichten:

-   die van Echt 2.500 gulden;

-   Besel 2.500 gulden;

-   Rosteren 2.00 gulden;

-   Postert 1.500 gulden;

-   St. Odylienbergh 1.500 gulden,

tegen een jaarlijkse rente van ten hoogste 4% en op voorwaarde dat deze leningen binnen vier jaar na de beëindiging van de oorlog, te weten ieder jaar een vierde deel, zullen worden afgelost. De kerspels zullen een afschrift van de hypotheekakten moeten overleggen aan de rentmeester van het Overkwartier, op straffe van hetgeen is bepaald in het plakkaat van 31 oktober 1695

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 282-282vs; zeer slecht leesbaar.

 

22 mei 1710

KESSEL - Inventaris van de goederen nagelaten door wijlen Lens Quiten alias Duijts te Kessel. O.a. vruchten berustend op de Putting.

-   Tevens z.d.: testament (fragment) door Lens Quiten alias Duijts. Hij laat o.a. 50 missen lezen door de Minderbroeders te Venlo.

-   Tevens openbare verkoop d.d. 10-3-1711 door Jan Wolters en Hencken Meerts als erfgenamen.

RHCL Maastricht, SA Kessel, inv.nr. 19.

 

22 mei 1710

SWALMEN - Voogdgeding.

"Vooghtgedingh gehouden tot Swalmen onder den haegendorn den 22 may 1710 ten overstaen van scholtis, schepenen ende geswoorens, naer voorgaende kerckepublicatie ende signael op heden mitte groote klocke daertoe gegeven.

 

T'gericht verclaert dattet de geswoorens alhyer vryestaet tegens d'eygenaers der groote thiende desen aengaende te gebruycken den ordinairen middel van rechten, actum tot Swalmen den 22 may 1710

De geswoorens alhyer claegen in naeme van de gemeynte datte eygenaers van de groote thiende alhyer in conformiteyt van 't recht aen de last daertoe staende nyet en houden eenen sprinckhinst, sprinckd..s ofte verre ende beer, mitsgaeders eene ijsere eeghde, versoeckende hyer op ordonnantie.

 

T'gericht verbiedt aen alle inwoonderen alhyer voortaen eenige koyen ofte schaepen te laeten weyden in de kerckebroecken, op de veltwegen ende op de graeven tegens andermans erve op pene van eenen goldtgulden bij yeder contraventeur te verbeuren ende opdat niemant ignorantie hyer van en magh pretenderen soos al deser worden gepubliceert ende geaffigeert, actum tot Swalmen den 22 may 1710.

De selve claegen oock dat sommige nabuyren alhyer hunne koyebeesten nyet mitten heert en laeten gaen, dan deselve drijven door de straeten ende lancx de graeven waer door de selve onlouckbaer, ende de velden tot grooten schaede voor d'eygenaers omvrije gemaeckt worden gelijck sulcx oock geschiedt ten opsichte van sommige schaepen waerinne gelijcke versieninge wordt versocht.

 

T'gericht gehoort het rapport van de geswoorens alhyer oculaire inspectie van den wegh hyerinne vermelt, genoomen hebbende, verbiedt aen alle inwoonderen alhyer eenigen sant meer vuytten selven wegh te haelen, op pene van eenen goldtgulden bij yeder contraventeur te verbeuren ende sal dese worden gepubliceert ende geaffigeert, actum tot Swalmen den 22 may 1710

Jan Daemen Coenen claeght dat sommige naebuyren onderstaen den gemeynen wefg aen den Laeckbergh treckende naer den Meulenwegh op vuyt te vaeren ende vuyt te stroyen, waerdoor de nabuyren tot Middelhoven ende voorts de heele gemeynte alhyer in't mist ende kooren vaeren merckelijcx worden vernaerdeelt, ende denselven wegh nyet meer en sullen connen gebruycken, tenzije daerinne worde versien.

 

T'gericht belast aen Peter Pijpers de cuyle hyerinne vermelt binnen drye daegen te vullen op pene van eenen goldtgulden ende hem in toecommende t'onthouden soodaenige cuylen in ofte intrent de weegen meer te maecken, ende deselve weegen te beschaedigen op gelijcke pene van eenen goldtgulden, actum tot Swalmen den 22 may 1710.

De geswoorens claegen dat aen't Bockoulder Broeck ontrent Aquarius baendt bij ende in den gemeynen wegh differente cuylen gemaeckt ende daervuyt torff gegraeven soude sijn, waerdoor gebeurt datte naebuyren den selven wegh mit torffvaeren ende anderssints nyet langer sonder gevaer en connen gebruycken, verclaerende Willem Deelissen hye present dat Peter Pijpers de voorss. ipso conspiciente soude gemaeckt hebben, versoeckende hyerinne prompte versieninge.

 

 

Den schepen Andries Mooren claeght dat in de gedaene permutatie mitten eerw. heere pastoirs alhyer over een deel kerckebroeck tegens een partije van de gemeynte gelegen achter sijnen moeshoff op de Swalm vuytschietende den voorss. heere pastoir de aldaer gestelde hegge verder soude gestelt hebben als hem bij de regeerders alhyer voorhin aengeweesen is, versoeckende daer over behoorlijck redressement, ende datter van de brugge uit aldaer lancx de Swalm eene oepene passagie magh blijven.

 

 

De geswoorens claegen datten eerw. heere pastoir voorss. eene stellagie ofte barriere van hout dweers door de Swalm tegens de kerckbrugge alhyer gestelt ende vastgepaelt heeft, waertegens sich door den stroom het houdt, gras ende andere vuylicheydt aencantende, daerdoor belet wordt dat tijde van groot waeter, ijsganck ende anderssints, den selven stroom sijnen gewoonslijcken cours nyet en can hebben, hetwelck is seer schaedelijck aen de gemeyne brugge, dye daerdoor in den jaere 1709 is commen aff te drijven, versoeckende amoveringe van de voorss. stellagie.

 

 

Gerard Bongarts claeght dat over sijn erve achter Elss Croonen huys eenen wegh gemaeckt wordt alwaer noyts eenen wegh en is geweest, versoeckende daerinne versieninge.

 

 

Naer opcloppinge van den heere scholtis geene clachten meer voorgecommen sijnde is dit vooghgedingh worden opgeheven ende geslooten ende geresolveert, dat op de gedaene clachten door 't gericht sal worden gedisponeert naer behooren, actum tot Swalmen onder den haegendooren op dato als boven.

Ter ordonnantie van scholtis, schepenen ende geswoorens.

P. van Daelen, secretaris"

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 95.

 

24 mei 1710

ASSELT - Begraven: Rutgerus Everts [ged. Asselt 4-4-1710], zoon van Joannes Everts en Petronilla Silkens [beiden geh. Asselt 15-2-1703].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 156vs.

 

25 mei 1710

ROERMOND - Gehuwd: Maes Rockus [Maes, Masius, Thomas Rochus, ged. Swalmen 8-3-1671, overl. Helden 6-4-1738, zn. van Paulus van Rochuijs en Hester Drissen] en Maria Willems [Wilms alias Wevers]. Getuigen: Jacobus Gerardus Blondel, Hermanus Willems en Cornelius Smits.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim 5):

1.      Maria Aemilia Rauckes, ged. Helden 28-9-1711 (get. Paulus Rauckus en Maria Aemilia de Neerijse / Sophia de Macken…).

2.      Joannes Albertus Rouchus, ged. Helden 11-3-1713 (get. Joannes Albertus de Nerissche / Henricus Hilkens en Susanna Maria Moerings). Tr. Helden 1-2-1741 met Maria Gommans, waarvan o.a. een zoon Thomas Rochuijs, ged. Helden 4-2-1742 (tr. Helden 18-4-1765 met Wilhelmina Jannis).

3.      Franciscus Rouchus, ged. Helden 11-3-1713 (get. Franciscus Thomissen / Petrus Leenen en Catharina Vogels / Sophia Linsen).

4.      Hester Rochus, ged. Helden 24-9-1714 (get. Petrus Leenen / Joachim Hoofs en Metje Linsen / Gertrudis Hilkens).

5.      Maria Hestera Rochus, ged. Helden 7-6-1718 (get. Hermannus Wilms / Henricus Hilkens en Cornelia Wilms / Joanna Janssen).

6.      Maria Catharina Constans Rochus, ged. Helden 2-7-1720 (get. Wilhelmus Wevers / Petrus Jurgens en Maria Catharina Constans de Neeresche / Angela Smollers; dr. van Thomas x Maria Wevers).

 

27 mei 1710

SWALMEN - Begraven: dochter van Arnoldus Smets 'in den Swaen' [en Matthia Spee, beiden geh. Asselt 20-11-1686].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 160vs.

 

29 mei 1710

BELFELD - Gehuwd: Wilhelmus Michels [overl. Belfeld 20-6-1732] en Joanna Seijben [ged. Belfeld 1-10-1675, overl. ald. 21-1-1747, dr. van Sijbertus Seijben alias Peen en Gebilia Wilms; wed. van Hermanus Peters, geh. Belfeld 30-11-1702, overl. ald. 10-2-1710]. Getuigen: Sijbertus Hendrix en Coerstgen Peters.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, fol. 123vs.

Uit dit huwelijk:

1.      Hermanus Michels, ged. Belfeld 7-3-1711 (get. Sijbertus Hendrix en Helena Leenkes; zn. van Wilhelmus x Joanna Seijben), overl. ald. 2-8-1768. Tr. 17-5-1741 met Catharina Teunissen.

2.      Anna Margareta Michels, ged. Belfeld 10-8-1712 (get. Joannes Steegen en Helena Cruijsbergh vervangen door Berta Willems; dr. van Wilhelmus x Joanna Seijben).

3.      Anna Michels, ged. Belfeld 27-4-1715 (get. Conrardus Wolffers vervangen door Joannes Steegen en Gebelia Hendrix; dr. van Wilhelmus x Joanna Sijben), overl. ald. 20-8-1782. Tr. 1) Belfeld 19-5-1740 met Henricus Heinen, overl. ald. 29-12-1746; tr. 2) Belfeld 1752 z.d. met Mathias Croonen.

 

8 juni 1710

ROERMOND - Gehuwd: Godefridus van Hingen en Cunera Bisschops [verm. ged. Roermond 11-7-1667 als dr. van Gerardus Henricus Bisschops en Aldegundis Elizabetha Scherers]. Getuigen: Jacobus Panssen, armenmeester ('magister pauperum'), vrouwe Jacoba Aldegundis Bisschops en Adriana Bisschops.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk geen kinderen. De vrouw van Godefridus van Hingen werd op 20-9-1757 eigenaresse van akkerland te Swalmen.

 

17 juni 1710

SWALMEN- Verzoekschrift.

Rekest (z.d.) van Geertruijd Crompvoets, weduwe van Willem Teelen, aan het gerecht van de vrijheerlijkheid Swalmen en Asselt. Suppliante heeft drie minderjarige kinderen, waarvoor zij geen middelen heeft om deze op te voeden. Wijlen haar man heeft haar bij zijn testament van 5 juni 1710 toegestaan om enkele erfgoederen te verkopen of verpanden voor dit onderhoud. Bij leven van haar man hebben beiden een bedrag van 100 gulden opgenomen, gevestigd op 1 morgen op de Breeden Aers gelegen en ½ morgen in het Wijlerveldt gelegen [zie 17-7-1708]. Suppliante zou deze beide percelen graag verkopen tot aflossing van genoemde schuld en om de rest te besteden tot opvoeding van haar kinderen. Omdat zij hiertoe bevoegd is volgens landrecht pag. 22 art. 27 en pag. 34 art. 4, verzoekt zij de benodigde toestemming van het gerecht.

-         Met toestemming van het gerecht d.d. 17 juni 1710 mits de genoemde schuld van 100 gulden daarmee wordt afgelost en hiervan rekening wordt overlegd.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 35vs-36; voor verkoop zie 15-7-1710.

 

30 juni 1710

BELFELD - Vormsel jongens: Anno 1710 30 junij ab illustrissimo ac reverendissimo episcopo Ruremundensi Angelo de Ognijes confirmati sunt sequentes et korum omnium patrinus est Arnoldus Leenkes in confirmatione.

Jacobus Leenkes, Willem Michels, Jan Lenarts, Jan Leenkes, Peter Derix, Hendrik Gerets, Seijb Willems, Peter Keijsers, Jan Peters, Paulus Connerts, Jan Lenarts, Geret Bonslaer, Philip Bonslaer, Lenardt Simes, Jan Heinckes, Jan Goerdts, Peter Goerdts, Hendrick Heinckes, Peter Heckers, Merten Foissen, Willem Janssen, Jan Spronskes, Willem Schmits, Peter Heijes, Jan Heijes, Peter Haimes, Willem Gerets, Willem Gerets (2x!), Thijs Leenkes, Peter Bisschops, Jan Stroucken, Hermanus Erkens, Peter Schmits, Peter Derix, Peter Nijssen, Jacob Jacobs, Jan Jacobs, Seijb Hendrix, Thijs Weggen, Jacobus Knippenberg, Andreas Knippenberg.

Jacobi Leenkes et Matthia Leenkes in confirmatione patrinus fuit Joannes Steegen custos meus.

DTB-registers St. Urbanus parochie Belfeld, blz. 129-130.

 

30 juni 1710

BELFELD - Vormsel meisjes: Anno 1710 30 junij ab illustrissimo ac reverendissimo domine episcopo ruremundensi Angelo de Ognijes confirmatae sunt sequentes personae muliebris sexus et haru... omnium patrina seu matrina est in confirmatione Petronella Wolffers.

Lenaerdtsen Toenessen, Peterken Toenessen, Enken Coerstgens, Leen Leenkes, Trincken Derix, Juth Peters, Peterken Wolffers, Merri Wolffers, Jan Wolffers, Wendel Erkens, Girdru Eikens, Aletgen Gerets, Trincken Willems, Steincken Peters, Trein Hendrix, Enken Peters, Cathrin Keijsers, Gebel Gerets, Jenneken Peters, Jacob Goerts, Girdgen Janssen, Girdru Simes, Lenardtgen Peters, Feicken Janssen, Merri Peters, Greit Keijsers, Coerstgen Peters, Jenneken Reuvers, Anna Janssen, Hennersken Keijsers, Anna Derix, Tonessken Wolffers, Gridtgen Coerstgens, Mariken Treines, Gridtgen Gerets, Anna Seijben, Girdrudgen Steegen.

DTB-registers St. Urbanus parochie Belfeld, blz. 130.

 

1 juli 1710

ASSELT - Begraven: Petronilla Crinen [ged. Asselt 2-7-1700], dochter van [wijlen] Quirinus Crinen en Christina Beeck [beiden geh. Asselt 20-11-1696].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 156vs.

 

2 juli 1710

BELFELD - Gehuwd: Wilhelmus Stevens [schepen, overl. Belfeld 2-3-1755, verm. zn. van Angelus Stevens en Neulken Janssen uit Reuver-Leeuwen] en Maria Wolffers [ged. Belfeld 14-8-1689, overl. ald. 3-12-1769, dr. van Petrus Wolfferts op Boxhof en Clara Rutgens]. Getuigen: Wilhelmus Reuvers en Wilhelmus Wolffers.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, fol. 124.

Uit dit huwelijk (voor begr. zie o.a. 8-12-1714):

1.      Nolegunda Stevens, ged. Belfeld 7-4-1712 (get. Gerardus Stevens en Helena van Dael vervangen door Gertrudis Erkens; dr. van Wilhelmus x Maria Wolffers).

2.      Maria Stevens, ged. Belfeld 15-8-1714 (get. Willem Janssen 'seu Thijssen' vervangen door Joannes Steegen en Girdrudis Stevens; dr. van Wilhelmus x Maria Wolffers).

3.      Petrus Stevens, ged. Belfeld 14-10-1715 (get. Wilhelmus Wolffers vervangen door Joannes Steegen en Petronella Reuvers?; zn. van Wilhelmus x Maria Wolffers).

4.      Engelbertus Stevens, ged. Belfeld 13-4-1718 (get. Joannes Gerets vervangen door Joannes Steegen en Ilmken Rutgens vervangen door Joanna Wolffers; zn. van Wilhelmus x Maria Wolffers), overl. ald. 28-4-1723.

5.      Clara Stevens, ged. Belfeld 21-12-1720 (get. Jacobus Wolffers vervangen door Henricus NN en Jenneken Wolffers; dr. van Guillielmus x Maria Wolffers), overl. ald. 27-2-1775. Tr. 1) Belfeld 6-7-1746 met Joannes Zeetsen, overl. Belfeld 26-11-1763; tr. 2) Belfeld 14-6-1764 met Joannes Tijssen, overl. 20-2-1775.

6.      Willemina Stevens, ged. Belfeld 21-3-1723 (get. Henricus Reuvers? en Petronella Schaffers vervangen door Joanna Smits; dr. van Guillielmus x Maria Wolffers), overl. ... Tr. ... vóór november 1756 met Gerardus Willems.

7.      Angelus Stevens, ged. Belfeld 10-11-1725 (get. Petrus Boets en Petronella Wolffers; zn. van Wilhelmus x Maria Wolffers), overl. ald. 27-9-1747.

8.      Joanna Stevens, ged. Belfeld 18-9-1728 (get. Engelbertus Koerstgens en Henrica Jansen; dr. van Guillielmus x Maria Wolffers), mogelijk overl. ald. 2-3-1731.

Willem Stevens en Maria Wolffers verpandden op 10-2-1733 hun huis tegenover de kerk te Belfeld. Op 28-9-1756 gaf Maria Wolffers aan haar dochter Clara toestemming tot de verpanding van haar kindsdeel.

 

2 juli 1710

ASSELT - Begraven: Christianus Crinen [ged. Asselt 2-9-1703], zoon van [wijlen] Quirinus Crinen en Christina Beeck [beiden geh. Asselt 20-11-1696].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 156vs; dag slecht leesbaar en onder voorbehoud.

 

3 juli 1710

ROERMOND - De erfgenamen van wijlen de advokaat Christoffel Lintgens, waaronder raad Van Hemselrode en advokaat Gilkens, beiden namens hun echtgenoten, hebben geprocedeerd tegen diens weduwe en later tegen haar tweede echtgenoot, de landschrijver Coentzen. Na het overlijden van laatstgenoemd echtpaar is proces gevoerd tegen hofraad Daniels namens diens echtgenote en tegen wijlen de raad en momboir.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, Processen, Port. 448. Proces raadsheer Cox tegen licentiaat J.F. Lindtgens, 1710.

Zie o.a. 23-10-1705, 26-3-1740, 28-3-1740; raakt Einderhof te Rijkel.

 

4 juli 1710

BELFELD - Erfruil.

Ten overstaan van bode Thijs Weggen in plaats van scholtis Cox en de schepenen Conraert Gerits en Jacob Nissen ontvangen Heijn Wolfers en Joanna Raemeckers, echtelieden, een bemd gelegen in de Schanshoven tussen de Leijgraeff en de Schans Wijer, met de korte zijden grenzend aan Willem Broecxs en de beek, in erfruil van Jan Smaesen en Aldegonda Brouwers in ruil voor een paard, 1 malder rogge en ½ malder boekweit zoals Heijn Wolfers c.s. daarvoor hebben genoten en ontvangen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 216.

 

z.d. (mogelijk 7 juli 1710)

BEESEL - Verpanding van huis Op de Cruijsbergh.

Ten overstaan van scholtis Cox en de schepenen Jan Puijlen en Jan Sanders bekennen Jan Cruijsbergh en Anna Franssen dat zij een bedrag van 304 pattacon 4 schelling tegen een rente van 4%, eerstmaals te betalen op 7 juli 1711 en met een opzegtermijn van een half jaar, schuldig zijn aan Lendert Janssen en Sophia Houten, echtelieden, met als onderpand:

-   huis en hof Op de Cruijsbergh genaamd, aan alle zijden naast de openbare weg gelegen;

-   en 1 morgen bemd in de Rickelsche Bempden gelegen tussen Willem Gerardts en Jacob Nijssens.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 213vs-214. Z.d., bovenstaande datum aangenomen op basis van vervaldatum rente.

 

11 juli 1710

ROERMOND - J. Meijer en P.F. Claessens, namens de erfgenamen van wijlen Johan van der Heijden, drossaard, en Maria Clara Cox, echtelieden, voeren een proces tegen Peter Janssen, visser te Roermond. Peter heeft zijn vrouw onlangs begraven in de kerk van de Penitenten aldaar. Deze kerk is overgedragen aan de Gereformeerden. Gedaagde heeft samen met een van de kerkmeesters het familiegraf van Van der Heijden geschonden. Dit graf, dat zich bevindt op het koor van de kerk van de Penitenten, is bekleed geweest met een grote zerksteen waarop de familiewapens waren uitgehouwen, zodat niemand het erfrecht op dit graf zou kunnen betwisten. De beenderen van de voorouders zijn nu opgegraven en uit het graf verwijderd, om plaats te maken voor "eene sleghte visschers vrouwe", terwijl op meer dan 100 andere plaatsen ruimte genoeg was geweest voor een graf en de bewuste zerk ongemoeid had kunnen worden gelaten. Iets soortgelijks is enkele jaren geleden gebeurd met het graf van raadsheer Matthijs van Aefferden, waar diens graf in de grote kerk zonder toestemming werd ontruimd en gebruikt voor de begraving van een ander.

Het feit dat de kerk is overgedragen, houdt volgens de aanklagers niet in dat de erfgenamen geen familierechten meer zouden hebben op het graf. De erfgenamen verzoeken om gedaagde Peter Janssen te veroordelen in een boete van 1.000 gulden en herstel van het graf in de oude staat.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, Gerechtelijke stukken, port. 449; proces door de erfgenamen van drossaard Johan van der Heijden tegen Peter Janssen, 1710.

 

15 juli 1710

SWALMEN - Overdracht land.

Ten overstaan van Petrus Buijckman, scholtis, Jan Janssen en Areth Meuter, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, draagt Geertruijd Crompvoets, weduwe van Willem Teelen, daartoe bijgestaan door Willem Paulssen als haar gekozen voogd, krachtens ordonnantie van het gerecht d.d. 17 juni 1710, 1½ morgen land, nader vermeld in een obligatie groot 100 gulden, voor een bedrag van 14 rijksdaalder over aan Jan Daemen als voogd van de minderjarige kinderen van Hendrick Daemen en Gelisken Heuskens, kosten van overdracht, lijcoop en armengeld ten laste van de verkoopster. De verkoopster zal nog de opbrengst genieten van de huidige oogst en de lopende schat betalen tegen kwijtschelding van de achterstallige rente. Hiermee zal de eerdere obligatie vervallen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 35-35vs.

Voor overdracht van dit land na naasting zie 2-9-1710.

 

15 juli 1710

SWALMEN - Retrocessie huis en hof.

Joannes Josephus Baenen, als gevolmachtigde namens zijn vader de borgemeester en schepen Leonard Baenen, draagt de percelen van Peter Heuskens zoals op 29 april 1710 [zie aldaar] bij executoriale verkoop aan zijn vader verbleven, na voldoening van koopsom en verder gemaakte kosten over aan Lambert Heuskens, zoon van Peter voornoemd, als beschudder.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 39.

Zie ook de overdracht van diezelfde dag.

 

15 juli 1710

SWALMEN - Overdracht huis en hof, na naasting en met recht van terugkoop.

Ten overstaan van Petrus Buyckman, scholtis, Jan Janssen en Willem Paulssen, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, draagt Lambert Heuskens, krachtens akte van overdracht van heden door de advokaat Baenen namens diens vader de borgemeester en schepen Baenen, alle goederen binnen de heerlijkheid gelegen die hebben toebehoord aan Peter Heuskens, vader van comparant, op 29 april 1710 bij executoriale verkoop aan voornoemde borgemeester Baenen verbleven en bij wijze van naasting door Lambert Heuskens ingelost, voor een bedrag van 76 rijksdaalder over aan Nelis Wijnen en Anna Bulders, echtelieden, onder voorwaarde dat Lambert deze goederen binnen de tijd van twee jaren zal mogen inlossen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 38vs-39.

 

16 juli 1710
SWALMEN - Verpachting Wieler tiende.

Rentmeester Joris verpacht de Wijlder thiende aan Derrick aen den Boom.

De opbrengst van de tiende bedraagt volgens eerdere rekeningen van de rentmeesters Fuijren en Joris jaarlijks (malder-vat-kop) aan saet 1-0-1, weijt 3-0-0, rogh 29-3-0, garst 18-0-0, spelt 11-0-0, boeckweijt 19-3-0, erten 1-4-0, haever 7-2-0, wijke 0-2-0.

Aen den Boom betaalt nu saet 2-0-0, weijt 3-0-0, rogh 20-0-0, spelt 12-0-0, garst 22-0-0, boeckweijt 20-0-0, erten 2-0-0, haever 6-0-0.

Archiv Schloss Haag, inv.nr. 2345, verfilming 20/109.

 

19 juli 1710

ASSELT ‑ Kopie van een verzoekschrift voor het Hof van Gelder door de barones De Villers, om staat en inventaris te mogen ontvangen van de nalatenschap van wijlen markies de Schenck.

Met brief door advokaat Charles aan de markiezin Schenck d.d. 12 september 1710 waarbij deze stelt dat zij als vruchtgebruikster deze inventaris moet bekostigen op grond van het landrecht pag. 25 artikel 18.

RHCL Maastricht, Dokumentatie D273: Inventaris van o.a. Bleijenbeek, Brempt, Hillenraad, nr. 36; depot onbekend (gedeelte verdwenen, vgl. ook Archiv Schloß Haag).

 

25 juli 1710

BELFELD - Overleden: Joannes Sproengskes [alias Martees, echtg. van Gertrudis Bongarts, geh. Belfeld 21-8-1703, begr. ald. 4-5-1740; zij hertr. Belfeld 27-10-1711 met Arnoldus Gerets].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 179vs.

 

26 juli 1710

SWALMEN - Begraven: kind van Jacobus Gravers.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 160vs.

 

3 augustus 1710

SWALMEN - Gehuwd: Antonius Classen [hij hertr. mogelijk Swalmen 14-5-1716 met Petronella Wuts] en Elisabetha Timmermans [mogelijk begr. Swalmen 31-7-1711, mogelijk ged. Swalmen 12-11-1690 als dr. van wijlen Godefridus Cupers alias Timmermans en Elisabeth van Kessel]. Getuigen: Wilhelmus Pipers en Franciscus Fassen?

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 44vs (80 RAL).

Uit dit huwelijk:

1.      Godefridus Classen, ged. Swalmen 11-7-1711 (get. Arnoldus Classen en Elisabetha Spee), mogelijk begr. ald. 6-9-1711.

Als de genealogische verbanden juist zijn, was de moeder van de bruid op 5-5-1706 hertrouwd met Arnoldus Claessen, doopgetuige bij het eerste kind.

 

3 augustus 1710

SWALMEN - Begraven: Catharina Smets [mogelijk ... van Jacobus Spee].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 160vs.

 

3 augustus 1710

ROERMOND - Gehuwd: Joannes Alebouts en Maria Severijns. Getuigen: Antonius Alebouts, Catharina Severijns en Franciscus Woltheers.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

11 augustus 1710

BELFELD - Overleden: Henricus Classen ofte Jaenssen [wedn. van 1) Judith Thonissen, geh. Belfeld 1690 z.d.; 2) Helena Janssen, geh. Belfeld 12-4-1701, overl. ald. 3-8-1708; echtg. van Joanna Martes, geh. Belfeld 9-11-1708; zij hertr. Belfeld 9-10-1712 met Henricus Gerets alias Heijnen].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 179; de aliasnaam wordt hier expliciet vermeld.

 

14 augustus 1710

ASSELT - Gehuwd: Arnoldus Coenen [Aret Coonen, begr. Asselt 10-6-1716; wedn. van Jacomina Everts, geh. Asselt 30-4-1698, begr. ald. 26-1-1710] en Catharina Peeckx [begr. Asselt 14-3-1745; zij hertr. Asselt 25-8-1716 met Petrus Heijmes]. Getuigen: Godefridus Geerlinghs en Jacobus Janssen.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 140.

 

vóór 18 augustus 1710

Z.P. - Gehuwd: Petrus Mijners [Meijnerts] en Catharina Jansen.

Uit dit huwelijk:

1.      Mechtildis Meijners, ged. Buggenum 19-12-1704 (get. Jacobus Colen en Petronilla Meijners).

2.      Johannes Mijners, ged. Swalmen 18-8-1710 (get. Godefrida Geurts, peter niet vermeld).

Peter Meijnerts en Catharijna Janssen verkochten op 12-2-1709 land te Swalmen.

 

22 augustus 1710

BELFELD - Overleden: Petrus Nijssen.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 180. Getuige bij doop 20-6-1703; vgl. ook doop 13-3-1670.

 

28 augustus 1710

op den Asselter Hoff

SWALMEN-ASSELT ‑ Inbezitneming van de St.-Augustinusgriend.

Petrus Buijckman, scholtis, Jan Janssen, Gerard Emets, Arnold Meuter, Andries Mooren, Dries Janssen, Willem Paulissen en Gootsen Gerarts, schepenen, en Petrus van Daelen, secretaris van de heerlijkheden Swalmen en Asselt, oorkonden dat zij zich, in aanwezigheid van de advokaat Gilkens, rentmeester Johan Jooris en procureur Daemen als gevolmachtigde van Maria Catharina geboren markgravin van Hoensbroeck, douairiere van Arnold markgraaf van Schenck, hebben vervoegd naar de Maas onder Asselt, alwaar zij zich hebben begeven 'in den peerdts aeck vant veer tot Buggenum', vergezeld door Rencken Heijnen en Jan Mertens als 'schip ofte veerluijdens'. Het gezelschap is van hieruit na Maas afgevaren om vervolgens rond een onlangs gevormde aanwas te varen: 'alsoo omvaeren seeckeren steen ofte middelweerdt dye sich onlancx in de Maese opgeworpen heeft ende gelegen is westwaerts recht midden tegens over den griendt bij wijlen den voorss. heere marckgraeve van Schenck op den 6 juny 1691 mede beneffens noch twee andere bevaeren ende beplant, volgens gerichtelijck acte daer van sijnde, ende oostwaerts tegens d'erven van joffrouwe de weduwe van wijlen den licentiaet Woestingh, ende Thijsken Dorssers weduwe van wijlen Jacob Spee in d'Asselse Ohe gelegen'.

'Ende de omvaeringe sonder aerde ofte steenen te raecken alsoo geschiedt sijnde, wij op den voorss. omvaeren steen ofte middelweerdt vuytgetreeden sijn, ende vervolgens gesien, dat de voorss bevolmachtigde ten onser aller overstaen den voorss. middelweerdt in naeme als vooren hebben betreeden, mit witsen beplant, den selven alsoo in possessie genoomen ende den naem aen desen middelweerdt gegeven van Sint Augustinus griendt, alles in conformiteyt vant recht haere voorss. genaede competerende vuyt crachte van seecker acte in dato sexto decimo kalendas septembris anni 1275 aen ons in forma authentica gethoont'.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, inv.nr. 21 fol. 39-39vs.

Zie ook akte 6-6-1691.

 

28 augustus 1710

SWALMEN - Gehuwd: Godefridus Fassen [Vaesen, verm. ged. Swalmen 15-1-1670, begr. Swalmen 28-4-1721, verm. zn. van Anthonius Willems alias Faessen en Godefrida Goerden] en Getrudis Kromfoets [begr. Swalmen 17-8-1724]. Getuigen: Martinus Coenen en Arnoldus Meuters.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 44vs (80 RAL).

Uit dit huwelijk:

1.      kind, begr. Swalmen 5-10-1713.

2.      dochter NN, begr. Swalmen 19-5-1715.

3.      Anna Faessen, ged. Swalmen 1-7-1718 (get. Henricus Gubbels en Petronilla Bulders namens Elisabetha Goltsmit; naam moeder niet vermeld).

 

2 september 1710

BELFELD - Overleden: NN, kind van Gerardus Lutters en Henrica Leistgens [beiden geh. Belfeld 18-8-1709].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 180.

Mogelijk is het een kind uit het eerder huwelijk van Henrica met Petrus Daemen.

 

2 september 1710

SWALMEN - Overdracht land, na naasting.

Ten overstaan van Petrus Buijckman, scholtis, Gerard Emets en Andries Mooren, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, draagt Jan Daemen, als voogd van de minderjarige kinderen van wijlen Hendrick Daemen en Gelisken Heuskens, krachtens onderling aanvaard beschut 1½ morgen land nader vermeld in de voorafgaande akte d.d. 15 juli 1710 [zie aldaar] bij wijze van retrocessie over aan Peter op den Camp en Dirricxken Teelen, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 36.

 

5 september 1710

actum Ruremonde

ROERMOND / SWALMEN - Aanvraag arrest.

Kopie van de ordonnantie verleend op het rekest van Christoffel Jacob Dirricx, scholtis van de stad Ruremonde, tegen de juffrouwen Bernardina en Mechtildis van Rijswijck. Het Hof belast, alvorens een volmacht te verlenen, suppliant om het aangevraagde arrest binnen zes dagen aan de tegenpartij te doen aanzeggen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 40vs. Zie ook 31-10-1710.

 

7 september 1710

TEGELEN ‑ Jonker Willem Werner van Hundt wordt door de Gelderse leenkamer beleend met de oude heerlijkheid Tegelen en het huis Holtmeulen.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 228, fol. 23‑23vs.

 

7 september 1710

TEGELEN / BELFELD ‑ Jonker Willem Werner van Hundt vernieuwt bij het bereiken van de meerderjarige leeftijd de leeneed van de hof te Wambeeck [Wambach] en van de tiende in Geloo te Tegelen en Belfeld gelegen.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 228, fol. 23vs‑24.

 

12 september 1710

BELFELD-GELOO ‑ Jonker Willem Werner van Hundt vernieuwt bij meerderjarigheid de leeneed van het Gelderse kluppelleen de tiende in gen Loe te Belfeld.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 199, fol. 70.

 

12 september 1710

TEGELEN ‑ Gegevens betreffende de Hof te Wambach onder Tegelen.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 207, fol. 210-210vs. Zie 27-4-1701 en 2-5-1716.

 

12 september 1710

Zie 19 juli 1710.

 

16 september 1710

SWALMEN - Gehuwd: Henricus Joesten [Joest, Joosten alias Tijssen, begr. Swalmen 17-12-1752] en Cunegunda Obers [Cunera, alias Jansens, ged. Swalmen 12-9-1688, begr. ald. 3-1-1764, dr. van Theodorus Obers en Emmel Coenen]. Getuigen: Aredt Meuters en Henricus Obers.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 44vs (80 RAL).

Uit dit huwelijk:

1.      Anna Joesten, ged. Swalmen 25-11-1710 (get. Petrus van Oel namens Theodorus Obers en Elisabetha Spee), begr. ald. 12-12-1710.

2.      Johannes Joest, ged. Swalmen 27-4-1712 (get. Henricus Obers en Catharina Obers namens Catharina Pex), verm. jong overl.

3.      Matthias Joesten, ged. Swalmen 7-11-1714 (get. Joannes Gubbels voor Matthias Joesten en Henrica Jansens; zn. van Henricus x Cunegunda Jansens).

4.      Anna Joesten, ged. Swalmen 3-10-1717 (get. Theodorus Sloetmaeckers en Petronella Gelen voor Anna Spee).

5.      Dorothea Joosten, ged. Swalmen 13-12-1718 (get. Henricus Spee en Ummel Coenen).

6.      Theodorus Tijssen, ged. Swalmen 6-9-1722 (get. Henricus Janssen en Catharina Obers; zn. van Henricus Tijssen x Cunegundis Obers). Tr. ... vóór 23-3-1749 met Maria Essers.

7.      Joannes Joosten, ged. Swalmen 13-4-1725 (get. Joannes Obers en Elisabeth Obers vervangen door Catharina Janssens; zn. van Henricus x Cunegundis Obers), overl. ald. 30-10-1784. Tr. Swalmen 6-6-1756 met Anna Hoets.

8.      Wilhelmus Joosten, ged. Swalmen 30-1-1729 (get. Gerardus Wijnants vervangen door Godefridus Crijnen en Catharina Tegels; zn. van Henricus x Cunera Obers).

9.      Henricus Joosten, ged. Swalmen 7-1-1731 (get. Joannes Hoogstraeten en Joanna Tomassen), mogelijk ongeh. overl. ald. 2-3-1785.

10.    Helena Joosten, ged. Swalmen 8-5-1733 (get. Petrus Everts en Anna Frederix), overl. Roermond 19-2-1802. Tr. 1) Roermond 24-8-1766 met Paulus Walckers; 2) Roermond 8-9-1783 met Henricus Maessen.

Hendrick Joosten en Cunera Obers c.s. verkochten op 8-6-1728 een huis op de Daalkamp. De zonen Dirck en Jan waren in 1774 ieder voor de helft eigenaar van een huis op de Boven-Boukoul gelegen (smabers-2/117).

 

26 september 1710

SWALMEN - Verpanding akkerland.

Andries Mooren en Elisabeth Janssens, echtelieden, bekennen dat zij een bedrag van 10 rijksdaalder, welk zij aanstaande Kerstmis ('kersemisse') zullen terug betalen, hebben opgenomen schepen Gossen Gerardts en Anthonet Cuijpers, ook echtelieden. Bij ingebreke blijven hiervan zullen zij ½ morgen akkerland op de Papenwegh gelegen overdragen [in onberekend gebruik, zie akte d.d. 6-4-1712].

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 55-55vs.

 

2 oktober 1710

BELFELD ‑ Leonardt Theur wordt beleend met 10 morgen land te Belfeld, zijnde een kluppelleen uit de Grote Hoeve.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 228, fol. 25‑25vs.

 

2 oktober 1710

SWALMEN - Gehuwd: Henricus Gubbels [ged. Swalmen 3-3-1690, begr. ald. 8-1-1758, zn. van Joannes Gubbels en wijlen Sophia Schirpen; hij hertr. Swalmen 2-10-1731 met Anna Delissen] en Agnes Fassen [Neesken Faessen, verm. ged. Swalmen 16-3-1674, begr. Swalmen 9-5-1731, verm. dr. van Antonius Willems alias Faessen en Godefrida Goerts]. Getuigen: Jacobus Wildtschuts en Petrus Fassen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 44vs (80 RAL).

Uit dit huwelijk:

1.      Sophia Gubbels, ged. Swalmen 10-8-1711 (get. Johannes Gubbels en Cornelia Fassen; dr. van Henricus x Agnetis Fassen).

2.      Helena Gubbels, ged. Swalmen 12-10-1713 (get. Johannes Gravers en Getrudis Kromfoets; dr. van Henricus x Cornelia Fassen), begr. ald. 6-10-1747. Tr. Swalmen 15-4-1742 met Petrus van Vlodrop.

3.      Antonius Gubbels, ged. Swalmen 8-3-1717 (get. Henricus Coenen en Henrica Loijs; zn. van Henricus x Agnetis Fassen), leeft 2-1-1758.

4.      Gerardus Gubbels, ged. Swalmen 17-1-1720 (get. Antonius Claessen en Catharina Gravers; zn. van Henricus x Neesken Faessen), overl. ... vóór 2-1-1758. Tr. ... met NN.

 

5 oktober 1710

SWALMEN - Begraven: Sibijlla Hertogs alias Smets [ged. Swalmen 22-3-1676, dr. van Jacobus Huberts alias den Hertog en Judith van der Hardt, beiden overl.; wed. van Godefridus Smeets, geh. ... vóór 29-12-1700, begr. ald. 2-5-1706; echtg. van Wilhelmus Smeets, geh. Swalmen 7-10-1710, begr. ...; hij hertr. verm. Swalmen 21-1-1711 met Maria Joosten].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 160vs.

 

6 oktober 1710

BEESEL – Verklaring inzake jachtdelict.

Geraert van Dael verklaart dat hij gezien heeft dat Jacob Gerets in de voorgaande winter met zijn snaphaan naar enkele duiven achter zijn woning is gegaan, maar het geweer ongebruikt in de schuur heeft gezet omdat de vogels al waren opgevlogen. Verder heeft hij gezien dat voornoemde Jacob Geraets op 3 verschillende dagen kramsvogels of lijsters heeft geschoten, waarvan hij enkele in een pot of degel heeft gebraden.

Nadat Gerets door de drossaard is beboet, heeft hij van Dael van aangifte beschuldigd en is hem met een mes naar de hals gevlogen, hetgeen echter door de vrouw en schoonzoon van Van Dael kon worden belet.

Volgens Gerets waren Van Dael en zijn familie naburen "die weeren werdt dat sy op de Reuvers heij verbrant wirden".

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, inv.nr. 508, procesnr. 3367.

 

16 oktober 1710

SWALMEN - Gehuwd: Petrus Quiten uit Besel en Leonarda Houx [verm. ged. Swalmen 22-6-1660 als dr. van Martinus Hoecx en Antonia Smets; verm. wed. van Petrus Smets, geh. Asselt 2-5-1703, begr. Swalmen 12-1-1710]. Getuigen: Petrus Quiten en Mevis Douijsens.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 44vs (80 RAL).

 

17 oktober 1710

ASSELT - Begraven: Joannes Peeckx [ged. Asselt 30-8-1710], zoon van Godefridus Peeckx en Elisabetha Vermeulen [beiden geh. ... vóór 31-10-1704].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 156vs.

 

20 oktober 1710

BELFELD ‑ Lenardt Theur verheft na de dood van Hendrick Janssen 10 morgen land uit de Grote Hoeve, zijnde een kluppelleen.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 199, fol. 66‑67; register. Voor eerdere beleningen zie 16-12-1665 en 15-6-1680.

 

23 oktober 1710

SWALMEN - Gehuwd: Theodorus Jansen [Dirck Jansens, Janssen, begr. Swalmen 18-6-1726 of 21-5-1734 of 14-1-1753] en Maria Beurskens [Beurskens, begr. Swalmen 19-2-1728 of 30-7-1743]. Getuigen: Daem Coenen en Arnoldus Meuters.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 44vs (80 RAL); achternaam bruid slecht leesbaar.

Uit dit huwelijk (o.a. tweeling):

1.      Maria Jansen, ged. Swalmen 30-4-1711 (get. Johannes Bremers en Maria Slabbers; dr. van Theodorus x Maria Burskens), overl. ald. 9-8-1780. Tr. Swalmen 16-1-1749 met Joannes Daemen Coenen.

2.      verm. Johannes Jansen, ged. Swalmen 22-2-1715 (get. Godefridus Jansen en Getrudis Burskens; zn. van Johannes! x Maria Burskens).

3.      Helena Janssen, ged. Swalmen 24-10-1717 (get. Herman Wijnants en Jenneke Louis; dr. van Dirck x Marie Beurskens).

4.      Gertrudis Jansens, ged. Swalmen 7-10-1721 (get. Martinus Klumpkens en Maria Slabbers).

5.      Anna Jansens, ged. Swalmen 7-10-1721 (get. Wilhelmus Koenen en Ida Fredrix), begr. ald. 17-10-1721.

6.      Wilhelmus Jansen, ged. Swalmen 2-5-1725 (get. Godefridus Slabbers en Ida Coenen).

Voor begraven kinderen zie Swalmen 18-6-1726.

 

23 oktober 1710

MAASEIK (B) / GRATHEM / SWALMEN - Overdracht landerijen.

Ten overstaan van Laurentius Fabri, notaris te Maeseijck, draagt Geurdt Deckers, wonend te Swamen in het land van Gelder, mede namens de weduwe van Peter Deckers ‘ende voor hunne kinderen’,

-        1 vrecht land in de Wessemer hoven gelegen tussen Thenus Clevers en NN;

-        ¼ deel van ½ vrecht land in het Gratemervelt gelegen tussen Thenus voornoemd en NN;

-        ¼ deel van een moeshof ook te Gratem gelegen tussen Thenus voornoemd en de erfgenamen van Willem aen gen Stap, met een korte zijde grenzend aan de openbare weg,

voor een bedrag van 96 gulden brabants Maeseijcker geld, godsgeld 3 oort, welke koopsom reeds is voldaan, over aan Enken Deckers.

Het eerste perceel is belast met jaarlijks 5 oort en de moeshof in zijn geheel met jaarlijks 1 stuiver.

Getuigen: Lijsbet Kerris, weduwe van Derick Reijners, en Agnes Schelen, echtgenote van genoemde notaris.

RA HASSELT, notariële bescheiden 1682-1714, inv.nr. 1027-1028, verfilming 1036/1670. Notaris L. Fabri, volume 1439 (1706-1712). Met handmerk (drietand) van Geurdt Deckers. Met dank aan Kenneth Booten, 2022.

 

28 oktober 1710

ROERMOND - Gehuwd: Jacobus Wagemackeers [sic; Wagemans, Waegemaecker, ged. Neer 29-11-1670, pachter van Graeterhof te Swalmen, zn. van Peter Wagemakers en Margaretha Creefs] en Wilmina Pippers [Wilhelmina Pijpers, ged. Swalmen 18-1-1685, dr. van Christophorus Pijpers en Cunera Spee]. Getuigen: Gerardus Janssen , Matthias Timmermans en Matthias Hoben.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk:

1.      Agnes Waegemaecker, ged. Buggenum 20-9-1711 (get. Aegidius Toskainé / Christophorus Pijpers en Margaretha Creefs).

2.      Petrus Waghemaeckers, ged. Buggenum 8-11-1713 (get. Martinus Michels en Gertrudis Colen) begr. Swalmen 1-12-1718 als Petrus Wagemans.

3.      Jacobus Wagemans, ged. Buggenum 30-1-1716 (get. niet vermeld; zn. van Jacobus x NN).

4.      Petrus Wagemans, ged. Swalmen 6-2-1719 (get. Martinus Beenen en Cunera Spee namens Sibilla Stacken), verm. begr. ald. 16-4-1721.

5.      Petrus Wagemans, ged. Swalmen 16-5-1722 (get. Joannes Wevels vervangen door Franciscus Meuter en Joanna Pijpers).

6.      Anna Wagemans, ged. Roermond 24-1-1726 (get. Wilhelmus Specken en Elisabetha Timmermans).

Op 16-12-1719 en 30-12-1719 werd beslag gelegd op de goederen van Jacob Waegemans wegens twee jaar achterstallige pacht van Graeterhof.

 

29 oktober 1710

SWALMEN - Verpanding huis en moesgaard Boutestraat.

Ten overstaan van Petrus Buijckman, scholtis, Gerard Emets en Areth Meuter, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, bekent Geurt Willems met toestemming van zijn vrouw Neulken Keuijven dat zij een bedrag van 100 gulden of 31 rijksdaalder 2 schelling tegen een jaarlijkse rente van 5% op St. Remigius eerstmaal te betalen in 1711 en met een opzegtermijn van drie maanden, hebben opgenomen van Gerard Janssen en Christina Beeck, ook echtelieden, met als onderpand

-   huis en moesgaard op de Boltestraet gelegen tussen Peter op den Camp en de erven van Jan Keuijven, belast met ieder derde jaar 1 vat grevenhaver aan de Gereserveerde Domeinen en 1 kan olie aan de kerk aldaar;

-   en 5 vierdel akkerland op de Mortel gelegen in drie stukken naast respektievelijk Peter op den Camp en de erven van Jan Keuijven, de erfgenamen van Jacob Hertoch en Juttien Coolen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 40; eenvoudig afschrift op papier door secretaris P. van Daelen.

 

31 oktober 1710

SWALMEN - Arrest.

Deurwaarder Roosen laat bij P. van Daelen, als secretaris van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, het arrest aantekenen zoals op 5 september 1710 [zie aldaar] verleend wegens een vordering van 13303/4 rijksdaalder.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 40vs.

 

6 november 1710

HELDEN - Overleden "tot Besel in den Put": Joannes van Rogghel.

Registers DTB Helden.

 

9 november 1710

BELFELD - Overleden: Petrus Arets [echtg. van Catharina Willems, geh. Belfeld 19-6-1698; zij hertr. Belfeld 27-1-1711 met Henricus Freden].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 180.

 

9 november 1710

Actum op het huys Hillenraedt.

SWALMEN - E.H. Bammelroij, als gevolmachtigde van de markiezin Schenck, neemt Gerit Janssen, inwoner van Swalmen, met ingang van 1 januari 1711 voor onbepaalde tijd aan als meesterknecht voor de Swalmer molens, met onderstaande voorwaarden.

‘Dat den voorss. Gerit als meesterknecht sal maelen op de voorss. meulens ende alle de inwoonderen neffens alle andere daer te maelen comende wel gerieven, soo ende gelijck eenen eerlijcken mulder behoort te doen, opdat daerover geene clachten voor en vallen.

Dat den voorss. mulder wel sal in acht nemen, opdat door sijn persoon ende huysgenootens versuym de voorss. meulens niet en bederven, ende den rentmeester waerschouwen, in cas noodigh eenige reparatie, dat hetzelve in tijts geschiede, op pene dat den selven tot herstellinghe van allen schade ende interesse sal gehouden wesen.

Dat hij meesterknecht alnoch eenen anderen knecht ofte sijnen soon sal aennemen om hem te helpen, ende den selven vuyt sijne eygene middelen, cost ende loon geven, sonder dat de hooghgemelte mevrouwe sal geobligeert wesen daertoe iet te contribueren.

Dat alle den molffter van de meulens comende tot proufijte van de voorss. hooghgeb. mevrouwe sal blijven, ende goede sorge hebben, dat den molffter wel wort ontfangen, met eenen die luyden nacht ende dagh, wel gerieven, naerdat den noodt vereyscht, waerover hij sijnen behoorlijcken eedt sal presteren.

Ende alle weecken ofte ’s maents aen den rentmeester van Hillenraedt overleveren hetgeene hij in dyen tijt van de molffter mochte ontfangen hebben.

Weshalven aen hem de noodige molffters kasten sullen geleveert [sic] worden.

Des sal den voorss. meesterknecht jaerlichs voor loon ende cost hebben de somme van veertigh pattacons ende twee malders malt, sonder eenige voordere pretentie van loon ende cost te mogen maecken, welcke somme met vierdeel jaers sal betaelt worden.

Het noodigh licht ende smeersel tot de meulens sal den rentmeester aen hem aenwijsen.

Mits dat hij goede sorge sal hebben, dat de meulens niet bestoolen en worden, op pene, dat alles tot sijnen laste sal verhaelt worden.

Dat den voorss. mulder het vyer ende licht soodaenigh sal bewaeren, dat door sijn versuym ofte huysgenootens de meulens niet in brandt en geraecken, waervoor ons Godt wil behoeden, ofte andersints alle schaeden ende interessen sal vergoeden.’

De douairiere Schenck kan deze voorwaarden op ieder moment wijzigen en zal de meesterknecht in dienst houden zolang hij zich trouw gedraagt.

Getuigen: pastoor Gerardus Dolmans en kapelaan Wilhelmus van Cuijck.

Schloss Haag, inv.nr. 4225; verfilming 65/142 t/m 67/142. Origineel op papier.

 

9 november 1710

SWALMEN - Begraven: kind van Henricus Custers [en verm. Anna Smeets].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 160vs.

 

24 november 1710

actum Ruremonde

ROERMOND / SWALMEN - Arrest.

Kopie van de ordonnantie verleend op het rekest van Joannes Frerac? tegen Conrardus Roubracht. Het Hof verleent de suppliant het verzocht arrest.

Bode Jan van Beeck laat bij secretaris P. van Daelen dit arrest aantekenen vanwege vorderingen van respektievelijk 68 rijksdaalder en 40 rijksdaalder 6 schelling 7½ stuiver.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 40vs.

 

25 november 1710

SWALMEN - Overdracht akkerland.

Ten overstaan van Petrus Buyckman, scholtis, Jan Janssen en Willem Paulssen, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, draagt Wilhelmus Fontain, borger en kleermaker van de stad Ruremonde, met toestemming van zijn vrouw Marja Keuijven ongeveer 1 morgen akkerland tussen de paters kartuizers van Ruremonde en Evert Versteegen gelegen, met een korte zijde grenzend aan de Meesterswegh, voor een bedrag van 29 rijksdaalder over aan Jan Daemen als voogd van de minderjarige kinderen van wijlen Hendrick Daemen en Gelisken Heuskens, lycoop, armengeld en kosten van de overdracht ieder voor de helft.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 41.

 

8 december 1710

BELFELD - Overleden: NN, kind van Petrus Puddomi en Theodora Vreeden.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 180; betreft verm. kind van doortrekkende ouders, mogelijk was de vader soldaat.

 

11 december 1710

SWALMEN ‑ De markies Schenck en de Karthuizers sluiten een overeenkomst inzake de visserijrechten in de Maas, waarmee een langslepend proces in den minne geregeld wordt.

Archiv Schloß Haag, inv.nr. 298.

 

12 december 1710

SWALMEN - Begraven: [Anna Joesten, ged. Swalmen 25-11-1710] dochter van Henricus Joest [en Cunegonda Obers, beiden geh. Swalmen 16-9-1710].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 160vs.

 

15 december 1710

BEESEL – Verklaring inzake jachtdelict.

Ten overstaan van Jan Sanders en Lendert Jansen, schepenen te Beesel, verklaart jonker Joannes Wilhelmus van Baexen dat hij in de voorgaande winter samen met Aret Snijders vanaf het "korte patt" een schot heeft gehoord, waarop zij gezien hebben dat Jacob Gerets met een snaphaan zijn huis is binnengegaan. Met enkele gevonden duiveveren als bewijs zijn ze naar het huis van Gerets gegaan, waar diens vrouw het schaamrood op de kaken kreeg.

De getuige verklaart dat hij 14 jaar oud is.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, inv.nr. 508, procesnr. 3367.

 

15 december 1710

BEESEL ‑ Aret Snijders attesteert als boven. De getuige verklaart dat hij rond Kerstmis 16 jaar wordt.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, inv.nr. 508, procesnr. 3367.

 

15 december 1710

BEESEL ‑ Jan van Dael, oud ca. 30 jaar, verklaart dat hij in aanwezigheid van Gerart van Dael en Jacob Gerarts in de schuur van laatstgenoemde "hexel" aan het snijden was, toen Gerarts met zijn snaphaan of roer naar de duiven op zijn klaverzaad ('kleegroes') was gelopen. De duiven zijn echter opgevlogen, waarna Gerarts het geweer ongebruikt in de schuur heeft teruggezet.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, inv.nr. 508, procesnr. 3367.

 

15 december 1710

BEESEL ‑ Henken Stoffers, oud ca. 37 jaar, verklaart dat hij nooit gemerkt heeft dat Jacob Gerits "professie maekt" van het jagen of schieten van duiven.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, inv.nr. 508, procesnr. 3367.

 

15 december 1710

BELFELD - Overleden: kind van Jacobus Willems en Sijbilla Willickes [beiden geh. ... vóór 31-7-1703].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 180.

 

23 december 1710

SWALMEN - Begraven: Henricus Wildtschuts [mogelijk ged. Swalmen 15-1-1689 als zn. van Gerardus Wiltschuts en Maria Gubbels].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 160vs. De notatie door de pastoor lijkt eerder te wijzen op een oudere persoon.

 

28 december 1710

SWALMEN - Begraven: Isabella Hecq [wed. van Henricus Smeets, geh. Swalmen 21-2-1667, begr. ald. 30-9-1685; echtg. van Joannes Cuijpers [geh. Swalmen 21-9-1686].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 160vs.

 

28 december 1710

geschiedt binnen Ruremonde

ROERMOND / ASSELT - Verkoop van de helft van Meerlebroeksbemd.

Derick van der Holt, borger van de stad Ruremonde, verkoopt met toestemming van zijn vrouw J. Margareta Randhaxe een bemd te Asselt gelegen genaamd de Meelerbricx [sic] Baent, tussen de Asselder Ohe en het Meelerbroeck gelegen, met de korte zijden grenzend aan de bemd van scholtis Randhaxe van Stevensweerdt en de erven van Derick Gerits, groot ongeveer 2 morgen, aan de echtelieden Geret Janssen en Christijn Beeck onder de volgende voorwaarden:

-   de aankopers betalen 58 rijksdaalder en 1 vat weit en moeten 2 karren hout van het Speck naar Ruremonde brengen;

-   de aankoper betaalt kerkenroep, lycoop, overdracht en armengeld;

-   de aankoper betaalt direct 100 gulden Roermonds, de rest rond St.-Remigius ('Sinter Meijs');

-   de aankoper is gehouden om de grens af te maken ('te loucken') met scholtis Randaxe Baent;

-   de aankoper zal eigenaar zijn van de heg tussen de bemd en de gemeente.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 42-42vs; ondertekend door D. van de Holt, J.M. Randhaxe en Christina Beeck, gehandmerkt door Geret Janssen. Voor volmacht zie 22-1-1711, voor overdracht zie 26-1-1711.

 

1710, z.d.

BEESEL - Rekening van opbrengst gemene gronden (haver, boekweit, etc.).

 

patt

schel

stu

Jan Reuvers

11

1

6

Geurt Hoks

1

4

2

Hendrick Aerets

2

7

0

Geurt Elles

4

5

0

Jacob Gerits

3

2

0

Lindert Bongaers

3

6

0

Hendrick Laemers

1

0

1

Hendrick Slusen

0

2

4

 

--

-

-

 

28

4

5

doet in guldens naer alde munte 88 guld. 12 stu.

RHCL Maastricht, Schepenbank Beesel en Belfeld, inv.nr. 377; datering volgens inventaris G. Roks; de ongedateerde akte kan worden geplaatst vóór 21-11-1716 (overl. Godefridus Elles) maar lijkt ook namen te bevatten van rond 1730.

 

1710 z.d. ?

De weduwe van wijlen de licentiaat en schepen Bosman voert een proces tegen de douariere Van Baexen inzake schuldvordering.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, Rechterlijke stukken 1710.

 

z.d., circa 1710

BEESEL - Kwitantie / aflossing hypotheek.

Ten overstaan van F.J. Cox, rechtsgeleerde en landscholtis van het ambt Montfort, Willem Gerardts en Jan Sanders, schepenen van Besel, bekent Getruijt Goomans, weduwe van Thomas Hesen, daartoe bijgestaan door haar twee meerderjarige kinderen en zonen met name Peter en Joannes Hesen, mede namens hun andere minderjarige zus en broer, dat zij hun aandeel in een obligatie ten laste van de gemeente d.d. 4 mei (z.j.) groot 526 gulden, terugontvangen hebben van de weduwe van Jan Beeren van Helden en Paulus Sanders. Dit bedrag is gebruikt als dote voor de intreding van Getruijdt Heesen, resp. dochter en zus van de oorkonders, in het klooster te Goch. Bij deze doen de oorkonders ten behoeve van Jan Beeren en Paulus Sanders afstand van hun rechten op deze obligatie.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 214- 214vs. Datering op basis van aangrenzende afschriften.

 

z.d., circa 1710

BELFELD-GELOO - Overdracht land.

Ten overstaan van de bode met toestemming van de landscholtis en de schepenen Jacob Nelissen en Conraert Gerits verkopen Hein Wolffers en Joanna Raetmeckers 1 morgen 12 roede zwaar land in het Loeer Veldt gelegen tussen Peter Nelissen en Thies Slousen, belast met jaarlijks 1 spint haver aan de heer van Kessel, voor een bedrag van 27 pattacon aan Peter Niessen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 215vs. Vgl. 4-7-1710.

 

1710

BEESEL - Proces door de regeerders van Beesel tegen de geërfden aldaar.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Venlo, inv.nr. 1923.

 

 

 

1711

4 januari 1711

ASSELT - Begraven: Lambertus Jansen, zoon van Jacobus Jansen en ..nna van de Pu... ex Be.. ...

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 156vs; datum (mogelijk 14-1-1711) en naam moeder slecht leesbaar.

 

5 januari 1711

BEESEL-LEEUWEN ‑ Aflossing van een hoofdsom van 500 specie rijksdaalders d.d. 1 juni 1645, gevestigd op een hoeve [de Kamp?] te Beesel-Leeuwen.

GA Roermond, Oud Archief, blz. 286. Vgl. 15-1-1711.

 

5 januari 1711

BELFELD - Overleden: Hilken Leenkes [ged. Belfeld 8-10-1700], dr. van Arnoldus Leenkes en Henrica Janssen.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 180.

 

vóór 7 januari 1711

Z.P. - Gehuwd: Petrus Tilmans [Telmens, begr. Swalmen 22-8-1724; hij hertr. Swalmen 22-6-1724 met Hendrina Willems] en Sibijlla Kremers [Beelke Cremers, begr. Swalmen 18-4-1724].

Uit dit huwelijk:

1.      Johanna Tilmans, ged. Swalmen 7-1-1711 (get. Johannes Wijnen en Maria Schoemeckers), begr. ald. 17-5-1711.

Een Beelken Cremers treed op 8-12-1694 op als doopgetuige te Belfeld.

 

9 januari 1711

ASSELT - Volmacht.

Tijsken Spee machtigt haar dochter Mettien en diens echtgenoot Jacob Michels tot de opname van een bedrag van 100 rijksdaalder, met als onderpand het kindsdeel van Mettien onder de klokkeslag van Swalmen en Asselt gelegen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 44vs; met afwijkend handmerk van Tijsken Spee. Voor verpanding zie 28-4-1711.

 

9 januari 1711

SWALMEN - Gehuwd met dispensatie in de kerkgeboden: Joannes Ruijters [de Ruijter] en Anna Vermeulen [ged. Swalmen 7-8-1679, dr. van Joannes van de Meulen en Cornelia Coenen]. Getuigen: Arnoldus Meuters en Petrus Getseler.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 45 (81 RAL).

Uit dit huwelijk (o.a. buitenechtelijke tweeling):

1.      Martinus Ruijters, ged. Swalmen 4-1-1710 (get. Arnoldus Meuters en Catharina Pipers).

2.      Maria Ruijters, ged. Swalmen 4-1-1710 (get. Andreas Bongers en Cornelia Vermeulen), begr. ald. 20-3-1710.

3.      Matthias Ruijter, ged. Swalmen 12-4-1715 (get. Arnoldus Meuters voor Johannes Ruijter en Elisabetha Vermeulen).

4.      Joanna Ruter, ged. Swalmen 14-5-1717 (get. Arnoldus Claessen en Joanna Niessen; dr. van Joannes x Anna Vermeulen).

5.      Leonardus Ruijters, ged. Swalmen 13-4-1720 (get. Hendrick Peecks namens Godefridus Peecks en Catharina Vermeulen).

Voor begraven van kinderen zie Swalmen 5-5-1721.

 

11 januari 1711

SWALMEN - Testament van Hendrick Neermans.

Testament van Hendrick Neermans, 'kranck sijnde naer lichaem maer mijn verstandt noch volmachtich'. Tot lafenis van zijn ziel belast hij zijn goed, afkomstig van wijlen zijn moeder, met 40 pattacons, te weten 12 pattacons voor een jaarlijkse mis, de rest half voor de kerk te Swalmen en de andere helft voor de armen aldaar.

Getuigen: Areth Meuter en Willem Paulssen, schepenen, en handmerk van Goetsen Gerits bij afwezigheid van de secretaris.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 41vs. Met eenvoudig handmerk van testateur. Zie ook 20-1-1711 voor dit testament.

 

13 januari 1711

ASSELT - Gehuwd: Petrus van der Velden [ged. Kessel 14-2-1683, zn. van Theodorus van der Velden en Aldegondus Roefs] en Allegundis Essers [Eulalia, nog vermeld als doopgetuige te Swalmen 18-4-1730]. Getuigen: Arnoldus Kessels en Robertus Slabbers.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 140.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Swalmen of Asselt. Eulalia is doopgetuige bij tweede kind van echtpaar Van der Velden-Haewinckels (zie 12-5-1712).

 

14 januari 1711

SWALMEN - Gehuwd: Georgius Jurgens [Gregorius Gierius, Jurgen, ged. Swalmen 5-9-1686, begr. ald. 30-6-1724, oud 37 jaar, zn. van Jacobus Jurgens en Maria Erckens] en Anna Hommen [Homme, Ommen]. Getuigen: Wilhelmus Quitten en Theodosius Jurgens.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 45 (81 RAL).

Uit dit huwelijk:

1.      Georgius Jurgen, ged. Swalmen 30-8-1711 (get. Jacobus Jurgen en Maria Raemeckers).

2.      Getrudis Jurgen, ged. Swalmen 7-9-1713 (get. Henricus Homme en Catharina Jurgens; dr. van Gregorius x Anna Hommen).

3.      Petrus Jurgen, ged. Swalmen 19-8-1716 (get. Johannes Smets en Catharina Pipers voor Sybylla Jurgen).

4.      Maria Gierius, ged. Swalmen 11-3-1718 (get. Hendricus Custers voor Teodorus Neesen en Antonia Cuijpers voor Maria Peters), verm. jong overl.

5.      Maria Jurgens, ged. Swalmen 27-8-1720 (get. Dionijsius Custers en Maria Hommen).

6.      Mattheus Jurgens, ged. Swalmen 18-1-1722 (get. Stephanus Roosen en Anna Custers).

Voor begraven van kinderen zie Swalmen 3-1-1717 en 29-3-1718.

 

15 januari 1711

Gegeven binnen Ruremonde op verleende aarde

BEESEL-LEEUWEN ‑ Overdracht obligatie.

Fredericus Jacobus Cox, scholtis, en Willem Geraerts en Peter Quiten, schepenen van Beesel en Belfeld, oorkonden dat Cornelis Crans, als gevolmachtigde van jonker A. van Heusden d'Elshoudt d.d. 12-1-1711,

conform toestemming d.d. 14-1-1711 afgegeven door Dirix, scholtis te Roermond, om op verleende aarde te Roermond een rentebrief over te dragen van 500 pattacons met achterstallige rente, zoals door De Elsholdt verkocht aan advokaat Van Wessem

heeft bekend dat hij uit handen van advokaat Matthijs van Wessem, als gevolmachtigde van de weduwe Bosman, een bedrag van 500 pattacons heeft ontvangen met twee jaar en zes maanden achterstallige rente, waarvoor hij een akte van schuldbekentenis groot 500 rijksdaalder d.d. 1 juni 1645 heeft overgedragen.

G. Venner: Inventaris van Losse Charters die in 1901 uit het voormalige Rijksarchief te Roermond werden verworven, inv.nr. 154; charter met transfix, zegels beschadigd.

Vgl. 1-6-1645 en 5-1-1711. Betreft hoeve de Kamp.

 

17 januari 1711

SWALMEN - Begraven: Godefridus Coenen [echtg. van Anna Raemeckers, geh. Swalmen 18-5-1691, begr. ald. 3-3-1728].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 160vs.

 

17 januari 1711

SWALMEN - Begraven: Henricus Nermans [ged. Asselt 30-9-1688, zn. van Arnoldus Neermans en wijlen Maria Janssen].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 160vs. Hij maakte op 11-1-1711 zijn testament.

 

19 januari 1711

BELFELD / OFFENBEEK - Overdracht half huis en landerijen.

Ten overstaan van scholtis Cox en de schepenen Willem Gerarts en Jan Peulen dragen Peter Gelkens en Anna Gerits, echtelieden,

-   een half huis met een bemdje op de Bergh gelegen (marge: met 1 vat rogge die hij aan de koper op het ander jaar zal ontvangen, waartegen wordt uitgegeven 1 blamuyser) tussen Henne Nissen en Geurt Peters, met de korte zijden grenzend aan de straat en Geurt Peters, belast met jaarlijks 1 hoen of hen aan het huis Niewenbroeck en 3 schelling aan de kapelaan;

-   3 vierdel land te Offenbeek op de Wilde Camp gelegen, groot ½ morgen (sic) tussen Jan Trines en Jan Reuvers en met de korte zijden grenzend aan de straat en het voetpad;

-   en 1 vierdel land op de Heijtcamp gelegen,

voor een bedrag van 100 gulden over aan Cornelis Giesen, weduwnaar, licop en armengeld naar landsgebruik.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 216 (maand onder voorbehoud, mogelijk wordt juni bedoeld); vgl. 15-11-1711.

 

19 januari 1711

BELFELD - Overleden: Jacoba Tilmans, echtgenote van Wilhelmus Heijnen [geh. Belfeld 15-4-1698, begr. ald. 7-12-1722; hij hertr. Belfeld 27-6-1711 met Sophia Coerstgens].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 180.

 

20 januari 1711

BELFELD - Overleden: NN, kind van Joannes Simes en Girdruda Erkens [beiden geh. ... vóór 16-12-1703].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 180.

 

20 januari 1711

SWALMEN - Verklaring omtrent erfrecht.

Ten overstaan van schepenen van Swalmen en Asselt [geen namen] stemt Areth Neermans, als vader van testateur Hendrick Neermans [zie testament 11-1-1711], als vruchtgebruiker van de goederen in bovengenoemd testament vermeld, toe in de uitvoering van deze laatste wil na het overlijden van comparant.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 41vs. Met eenvoudig handmerk van comparant.

 

21 januari 1711

SWALMEN - Gehuwd: Wilhelmus Smets [wedn. van Sibilla Hertoghs, geh. Swalmen 7-1-1710, begr. ald. 5-10-1710] en Maria Joosten [begr. Swalmen 29-1-1728; wed. van 1) Joannes Keuven, geh. ... vóór 19-19-1677, begr. ...; 2) Wilhelmus Jansen, geh. Swalmen 2-11-1706, begr. ald. 11-7-1709]. Getuigen: Johannes Schoonhoven en Fredericus Ho...en [Houpen?].

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 45 (81 RAL).

 

22 januari 1711

tot Ruremonde

ROERMOND / ASSELT - Volmacht.

D. van der Holt en J. Margreta Randhaxe machtigen toonder tot de overdracht van de helft van het Meerlebroeck aan Gerard Janssen c.s., alles volgens koopakte van enige tijd geleden.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 42. Voor koopakte zie 28-12-1710, voor overdracht zie 26-1-1711.

 

25 januari 1711

SWALMEN - Begraven: Anna Jansen 'op de Heij'.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 160vs.

 

26 januari 1711

ASSELT - Overdracht Meerlebroeksbemd.

Ten overstaan van Petrus Buijckman, scholtis, Jan Janssen en Gootzen Gerarts, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, draagt de medeschepen Andries Janssen, als gevolmachtigde van de echtelieden Derick van der Holt en Johanna Margaretha Randhaxe d.d. 22 januari 1711 [zie aldaar], een bemd te Asselt in de Ohe gelegen genaamd de Meerlebroecxbempt, groot ongeveer 2 morgen en aan beide zijden tussen voornoemd Meerlebroeck gelegen, voor een bedrag van 58 rijksdaalder, 1 vat weit en 2 karren hout, over aan Gerard Janssen en Christina Beeck, ook echtelieden, alles volgens de koopakte van 28 december 1710 [die aldaar].

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 42. Voor dit perceel zie ook de aankoop van 13-6-1630.

 

27 januari 1711

BELFELD - Gehuwd: Henricus Freeden [overl. Belfeld 14-8-1715] en Catarina Willems [overl. Belfeld 10-1-1741; wed. van Petrus Arets, geh. Belfeld 19-6-1698, overl. ald. 9-11-1710; zij hertr. Belfeld 13-5-1716 met Henricus Thijssen, overl. ald. 20-1-1733]. Getuigen: Tilmanus Leenkes en Joannes Jacobs.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, fol. 124.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Belfeld of Beesel.

 

2 februari 1711

ROERMOND ‑ Gehuwd: Theodorus Sloetmaeckeers [sic; Slotmaeckers, ged. Roermond 5-10-1680, overl. ald. 30-10-1734, zn. van Theodorus Seruger alias Slotmaekers en Anna Francisca Dispa] en Mechtildis Aelmans [Halmans, Halemans, verm. ged. Roermond 2-6-1683 als dr. van Joannes Haelman en Gertrudis Claessen, begr. Roermond 27-12-1725]. Getuigen: Franciscus Despaay, Joanna Sloetmaeckeers en Mechtildis Geelen.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk:

1.      Maria Joanna Sloodtmaeckers, ged. Roermond 17-11-1711 (get. Joannes Helemans en Anna Despay), leeft 31-1-1755, begijn wonend bij de Markt, begr. ald. 11-4-1776.

2.      Anna Elisabeth Slotmaeckers, ged. Roermond 20-12-1712 (get. Hendricus van Thits en Elisabetha van Kessel), leeft 31-1-1755.

3.      Joannes Theodorus Slotmaeckers, ged. Roermond 16-12-1714 (get. Theodorus Wieers en Gertrudt Clasen), verm. jong overl.

4.      Helena Catharina Slotmaekers, ged. Roermond 22-10-1716 (get. Conrardus Willems, door Joannes Aelmans, en Helena Charles), overl. ald. 30-7-1787.

5.      Maria Theresia, leeft 31-1-1755, overl. aan dysenterie Roermond 25-8-1781.

De erfgenamen Slotmakers verkochten op 5-3-1759 hoeve De Schei te Reuver-Leeuwen.

 

2 februari 1711

BELFELD - Overleden: NN [Petronella of Elias], kind van Antonius Lenaerts en Catarina Treines [beiden geh. Belfeld 21-7-1697].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 180.

 

8 februari 1711

SWALMEN - Begraven: Sophia Delissen [mogelijk ged. Swalmen 12-3-1657 als dr. van Hermannus Delis en Sophia Taboners].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 160vs; hoewel de pastoor 'januari' vermeldt staat de notitie tussen 25-1 en 14-2, zodat februari zal zijn bedoeld.

 

11 februari 1711

SWALMEN - Begraven: Maria Custers [verm. wed. van Wilhelmus Coenen, geh. Swalmen 27-4-1694, begr. ald. 7-2-1710].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 160vs; hoewel de pastoor 'januari' vermeldt, staat de notitie tussen 25-1 en 14-2, zodat februari zal zijn bedoeld.

 

12 februari 1711

ASSELT - Gehuwd: Joannes Wijnants [Wijnandts, begr. Asselt 25-3-1729, verm. zn. van Simon Wijnen en Maria Naus] en Maria Crompvoet [Crompvoets, Cromvoets, ged. Swalmen 27-2-1688, overl. Beesel 4-3-1741, dr. van Wilhelmus Crompvoets en Elisabeth Raemaekers « 10-5-1685; zij hertr. Asselt 24-11-1729 met Petrus Peters]. Getuigen: Hermanus Wijnants en Henricus Fredrix.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 140.

Uit dit huwelijk:

1.      Elisabeth Wijnants, ged. Asselt 7-10-1711 (get. Simon Wijnants en Elisabeth Raemaeckers), begr. ald. 14-7-1715.

2.      Wilhelmus Wijnants, ged. Asselt 12-12-1713 (get. Henricus Crompvoet en Anna Coenen), overl. Beesel 22-9-1741.

3.      Elisabeth Wijnants, ged. Asselt 18-3-1716 (get. Henricus Fredrix en Gertrudis Crompvoets), begr. ald. 24-1-1722.

4.      Hermannus Wijnandts, ged. Asselt 28-1-1720 (get. Joachim Wijnandts en Catharina Coolen), MOGELIJK begr. Heel 24-8-1759. Zie MHVS 1992/3 blz. 29. Tr. MOGELIJK Heel 31-1-1758 met Josina Faessen, weduwe van Arnoldus Corsten. Zij hertr. Heel 9-4-1761 met Bartholomeus Nijssen.

5.      Anna Wijnants, ged. Asselt 28-1-1722 (get. Gerardus Wijnants en Maria Peggen).

6.      Henricus Wijnants, ged. Asselt 26-10-1724 (get. Hermannus Raemaeckers en Barbara Nijsen, vervangen door NN), verm. begr. ald. 14-4-1725.

7.      Henricus Wijnants, ged. Asselt 22-4-1726 (get. Theodorus Peex en Maria Naus). Tr. Swalmen 11-5-1758 met Catharina Janssens.

8.      Simon Wijnants, ged. Asselt 22-11-1728 (get. Jacobus Heijnen en Johanna Peggen vervangen door Gertrudis Smeets), overl. Buggenum 29-2-1784. Tr. Buggenum 4-1-1768 met Catharina Pijls.

Jan Wijnants en Maria Crompvoets verkochten op 9-10-1725 huis en hof op de Heide gelegen.

 

14 februari 1711

SWALMEN - Begraven: kind van Mevis Duijsens [mogelijk alias Daemen alias Van Goer].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 161.

 

vóór 18 februari 1711

Z.P. - Gehuwd: Johannes van Roer en Margaretha NN.

Uit dit huwelijk:

1.      Johanna van Roer, ged. Swalmen 18-2-1711 (get. Johannes Cuijpers en Catrijna Jansen; dr. van Johannes x Magreta NN).

Voor huwelijken tussen een Joannes en Margaretha vgl. echtpaar Obers-Willems (z.d.), en huwelijk Asselt 3-11-1711.

 

22 februari 1711

ROERMOND - Overleden: Henricus Cruijsbergh [ged. Roermond 27-2-1657, zn. van Henricus Cruijsbergh en Barbara Reaels « 26-11-1654; .. van Gertrudis Nijssen, geh. Roermond 6-10-1683, mogelijk overl. ald. 12-4-1711].

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

26 februari 1711

SWALMEN - Begraven: Antonius Caienbrec?

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 161.

 

27 februari 1711

ROERMOND - Overleden: Theodorus van der Holt [ged. Roermond 25-7-1663, zn. van Joannes van der Holt en Maria Quiten « 3-6-1647; … van Joanna Margaretha Randach].

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

2 maart 1711

SWALMEN - Begraven: kind van Cornelius Beck [en verm. Anna Maria Buijs].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 161.

 

vóór 5 maart 1711

Z.P. - Gehuwd: Reinerus Lenssen [Leurs, begr. Swalmen 3-3-1715] en Anna Loijs [mogelijk dr. van Jacobus Lowij; zij hertr. Swalmen 5-11-1715 met Henricus van den Bergh].

Uit dit huwelijk:

1.      Anna Elisabetha Lenssen, ged. Swalmen 5-3-1711 (get. Jacobus Loijs en Johanna Lenssen), overl. ald. 25-1-1780. Tr. .. voor 14-6-1743 met Petrus Gerits.

2.      Theresia Leurs, ged. Swalmen 5-4-1714 (get. Johannes Smets en Johanna Willems voor Johanna Louijs), verm. begr. Buggenum 11-9-1747.

 

10 maart 1711

SWALMEN - Borgstelling van huis Dorpstraat.

Ten overstaan van Petrus Buijckman, scholtis, Areth Meuter en Willem Paulsen, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, stellen Jan Heuskens en Peterken Wijnen, echtelieden, hun huis en hof met toebehoren in de Dorperstraet gelegen tussen Jan Daemen en de erven van de erfgenamen van wijlen Jan Heijnen, belast met jaarlijks 2 cijnshoenders aan het huis Hillenraedt, als borg, om het effect te genieten van het vonnis d.d. 27 januari 1711 uitgesproken in hun voordeel in de zaak tegen Hendrick Stalbers [sic, lees: Slabbers] in gen Noenhoeff.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 42vs-43. De akte is ingeschreven in en afwijkend handschrift, hetgeen mogelijk ook de verschrijving - Stalbers - verklaart.

 

10 maart 1711

SWALMEN - Verpanding landerijen.

Ten overstaan van Petrus Buijckman, scholtis, Areth Meuter en Willem Paulsen, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, bekennen Jan Heuskens en Peterken Wijnen, echtelieden, dat zij een bedrag van 100 gulden of 31 rijksdaalder 2 schelling  tegen een jaarlijkse rente van 5% gerekend vanaf 11 februari 1711 en met een opzegtermijn van drie maanden, hebben opgenomen van hun zwager respektievelijk broer Nelis Wijnen en diens vrouw Anna Bulders, met als onderpand

-   1 morgen akkerland op de Cruijscamp gelegen naast de erfgenamen van Gerard Wijnen;

-   en 1 vierdel bemd op de Belten gelegen eveneens naast voornoemde erfgenamen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 43-43vs.

 

17 maart 1711 t/m 16 mei 1711

BEESEL - Catharina Simons voert proces tegen Guilielmus van Hinghen. Zij heeft eerst op twee plaatsen te Roermond gediend en daarna bij Geurt Quyten in Besel, "weesende eene herberghe alwaer de huyrvaerders van dese stadt gewoon sijn aen te gaen". Tijdens een koude nacht heeft zij, omdat het boven te koud was, op aanraden van de herbergier in een kamer bij enkele huurvaarders geslapen, waarbij een van hen met haar heeft geslapen.

RHCL Maastricht, Bisdom Roermond, Officialaat Processen - Inventaris Hanssen, blz. 672.

Voor huurvaarders zie Maas‑ en Swalmdal 7 (1987) blz. 65-82.

 

17 maart 1711

SWALMEN - Verpanding huis Kroppestraat.

Ten overstaan van Petrus Buijckman, scholtis, Jan Janssen en Gootzen Gerarts, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, bekent Enken Raemaeckers, weduwe van Geurt Coenen, dat zij in leven van Geurt voornoemd in diverse keren een bedrag van in totaal 300 gulden, de schelling aan 8 stuiver gerekend, tegen een jaarlijkse rente van 5% eerstmaal te betalen op Pasen aanstaande en met een opzegtermijn van drie maanden, hebben opgenomen van Nelis Wijnen en Enken Bulders, echtelieden, met als onderpand

-   haar huis en hof op de Cropperstraet gelegen tussen de erfgenamen van Herman Delissen en Johan Reijner Vorsterman, met daarachter gelegen akkerland groot ongeveer 4½ vierdel, met een korte zijde grenzend aan Swalm en Kerckenbroeck;

-   en de helft van 5 vierdel akkerland aan het Leurken gelegen tussen land van wijlen Geurt Janssen en Jan Slabbers, waarvan het eigendom na het overlijden van haar man bij hun kinderen berust, en welk land in zijn geheel is belast met 1 vat rogge aan de armen aldaar,

en tot welke verpanding het gerecht heden mondelinge toestemming heeft verleend.

Met deze obligatie komt een eerdere obligatie d.d. 24 september 1709 [zie aldaar] groot 400 gulden ten behoeve van 'rentgeldersse' en haar man, gevestigd op voornoemd huis, te vervallen daar dit huis hen inclusief genoemde last ten deel is gevallen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 44vs-45. Dit huis (smabers-11/328) werd op 26-10-1767 opnieuw verpand door een kleinzoon van Anna Raemaeckers.

 

26 maart 1711

SWALMEN - Overeenkomst tussen kapelaan P.H. Conrardi namens de markies van en tot Hoensbroeck en meester smid Peter van Ool over het ‘accommoderen, repareren ende verstaelen van de billen van de meulens tot Swalmen’, aangevangen 1 januari 1711. Verder geen details.

Schloss Haag, inv.nr. 4225; verfilming 72/142 t/m 73/142.

 

29 maart 1711

BELFELD - Overleden: Joanna Steegen [ged. Belfeld 5-5-1706], dr. van Joannes Steegen en Anna Seijben.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 180.

 

vóór 1 april 1711

Z.P. - Gehuwd: Balthasar Wijhers [Weijers, geb. Leuth (D) 11-4-1688, op 1-4-1711 aangesteld als rentmeester van Hillenraad, bouwheer van hoeve Oud-Waterloo te Beesel ca. 1715,  zn. van Balthasar Weijers en Clara Appolonia van Lom] en Joanna Maria Philippina Böcklin von Bocklinsau [Boecklin, begr. Swalmen 16-3-1756, dr. van Philip Christiaan Boecklin].

Voor de familie van de bruid zie o.a. Landesarchiv Baden-Württemberg, Staatsarchiv Freiburg, Findbuch U 101/1, Archiv der Freiherren Boecklin von Boecklinsau. De bruid had o.a. broers Franz Jakob Boecklin, Jakob Christoph Boecklin en Johann Friedrich Boecklin, genoemd als mede-erfgenamen van hun vader in 1728. Het erfdeel van Maria Johanna Philippina werd vastgesteld in 1732 (bron: U 101/1 Urk. 8318).

 

1 april 1711

‘gemackt op het huys Hage’

GELDERN / SWALMEN - Willem Adriaan markies van Hoensbroeck stelt Balthazar Wijhers aan als rentmeester voor de goederen van Hillenraad, Swalmen en Asselt, Brempt, Witham en Grubbenvorst. De akte wordt mede ondertekend door Joanna Maria Philippina geboren Boeckel van Boecklingsau.

Schloss Haag, inv.nr. 2342, verfilming 6/222 t/m 8/222.

 

6 april 1711

ROERMOND - Overleden in de Swamakerstraet: Cornelia Pingernon.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

9 april 1711

BELFELD - Overleden: NN, kind van Gerardus Heinen en Neesken Meijnaerts [beiden geh. ... vóór 31-7-1691].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 180.

 

z.d., vóór 11 april 1711

Z.P. - Gehuwd: Joannes Albertus Portz [Pors, Ports] en Maria Mechtildis Ververs [Verveers, ged. Roermond 9-6-1683, dr. van Hermanus Ververs en Elizabetha van Heijthuijsen].

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

1.      Anna Elisabetha Port, ged. Roermond 11-4-1711 (get. Hermanus Verveers en Anna Elisabeth Helgers echtg. Portz).

2.      Joannes Alexander Portz, ged. Roermond 19-6-1714 (get. Petrus Portz en Sibilla Mechtildis Berckelar).

3.      Joannes Wilhelmus Portz, ged. Roermond 11-4-1717 (get. Joannes Albertus Elshout en Maria Portz).

4.      Hermanus Antonius Ports, ged. Roermond 20-4-1719 (get. Georogius Ververs, pastoor te Maasniel, en Petronella Botquin).

5.      Clara Josepha Portz, ged. Roermond 18-6-1720 (get. Petrus Nicolaus Portz en Sybilla Mechtildis van Berckelaer), overl. ald. 3-1-1786. Tr. mogelijk 1) .. met Simons; 2) … met Gerardus de Lomber.

6.      Petrus Ludovicus Portz, ged. Roermond 30-6-1724 (get. eerw. Ludovicus Blommarts en Maria Catharina Wennick), op 12-6-1743 novice in het kanunnikenklooster te Weert.

Zoon Petrus Ludovicus Franciscus Portz verkocht op 12-6-1743 een obligatie, afkomstig van zijn grootvader Hermanus Ververs en  gevestigd op landerijen te Asselt.

 

12 april 1711

ROERMOND - Overleden: NN, weduwe Cruijsbergh [mogelijk van Henricus Cruijsbergh, overl. Roermond 22-2-1711].

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

14 april 1711

ROERMOND - Gehuwd: Theodorus Guerts en Catharina Langerbeens [zij hertr. Roermond 25-2-1716 met Paulus Heijmis]. Getuigen: Petrus Goijen, Petrus Gyeesen en Anna Maria Goyen.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

15 april 1711

SWALMEN - Begraven: kind van Johannes Schoenhoven [en Catharina Cuijven, beiden geh. ... vóór 13-4-1705].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 161.

 

16 april 1711

BELFELD - Overleden: Joannes Driessen.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 180.

 

16 april 1711

ROERMOND - Gehuwd: Antonius van Loosen en Isabella Wessem. Getuigen: Matthias van Hingen, Maria Elisabetha Joosten en Elisabetha Timmermans.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

21 april 1711

SWALMEN - Gehuwd: Wilhelmus Jansen [mogelijk begr. Swalmen 28-12-1717] en Elisabetha Croenen. Getuigen: Wilhelmus Fransen en Antonius Croenen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 45 (81 RAL).

 

22 april 1711

TEGELEN - Gehuwd: Michael Peters [mogelijk overl. december 1748: “Michael Peters ex hac parochia oriundus, miles equestris in Hollandia, exequiae solemnes die 30 xbris peractae sunt uno anno proclematur”, vermoedelijk echter overl. Beesel 4-10-1758] en Agnes Lenartz [overl. Beesel 28-8-1762 - vermeld in DTB Tegelen! - en begr. ald. 31-8-1762 als Agnes Peters, weduwe]. Getuigen: Hendrick Lenartz en Maria Lenartz.

DTB-registers St.-Martinusparochie Tegelen.

Uit dit huwelijk:

1.      Maria Anna Peters, ged. Tegelen 18-1-1712 (get. Petrus Evers en Anna op Heijs).

2.      Leonardus Dierix, ged. Tegelen 4-11-1714 (get. Henricus Lenartz en Beatrix Otten; zn. van Michaelis x Agnetis Lenartz), overl. Belfeld 8-12-1766. Tr. Belfeld 11-11-1753 met Catharina Cruijsbergen.

3.      Theodorus Peters, ged. Tegelen 11-3-1717 (get. Joannes Peters en Peternilla Janssen). Tr. Tegelen 26-5-1749 met Barbara Peters.

4.      Alardus Peters, ged. Tegelen 6-2-1720 (get. Joannes Hendrix en Margarita Lenartz).

5.      Joannes Peters, ged. Tegelen 31-5-1724 (get. Gerardus Janssen en Margarita Peters), overl. Beesel 5-5-1764. Tr. … met Petronella Janssen.

6.      Christianus Peters, ged. Tegelen 27-3-1727 (get. Guillielmus Vervoort en Elisabeta Mertens).

 

23 april 1711

SWALMEN - Gehuwd: Henricus Denissen? [mogelijk begr. Swalmen 4-5-1718 als Henricus Dilissen] en Anna Custers [zij hertr. in dat geval mogelijk Swalmen 15-2-1719 met Jacobus Juriens]. Getuigen: Petrus Custers en Cornelius Tessers.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 45 (81 RAL).

 

24 april 1711

BELFELD - Overleden: Alegunda Heinen [ged. Belfeld 17-2-1702], dr. van Gerardus Heinen en Agnetis Meijnaerts [beiden geh. ... vóór 31-7-1691].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 180.

 

25 april 1711

ROERMOND - Gehuwd: Petrus Lutgens, meester van het weeshuis ('orphanorum magister'), en Maria Adriana Janssen. Getuigen: Franciscus Lux, Isabella Lutgens, religieuze in Godsweerdt, Anna Sophia Janssen en Franciscus Woltheers.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

28 april 1711

BELFELD - Gehuwd: Henricus Nijssen en Anna Driessen. Getuigen: Joannes Wagens en Barbara Frencken en Elisabet Alardts.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, fol. 124.

Uit dit huwelijk:

1.      Petronella Nijssen, ged. Belfeld 22-5-1712 (get. Jacobus Nijssen en Anna Schmits vervangen door Petronella Wolffers; dr. van Henricus x Anna Driessen).

2.      Joanna Neissen, ged. Tegelen 21-1-1714 (get. Jan Wagens en Petronella van Bree; dr. van Henricus x Anna Drissen). Tr. ... met Gerardus van Dijck.

3.      Andreas Neissen, ged. Tegelen 26-4-1715 (get. Theodorus Scloussen en Gertrudis Cremers; zn. van Henricus x Anna Drissen). Tr. mogelijk Grubbenvorst 16-6-1745 met Wilhelmina Verbeeck.

4.      Leonardus Neissen, ged. Tegelen 6-3-1717 (get. Leonardus Janssen en Joanna Janssen; zn. van Henricus x Anna Drissen).

5.      Catharina Neissen, ged. Tegelen 25-11-1718 (get. Arnoldus Olerts en Anna Peters; dr. van Henricus x Anna Drissen).

Mogelijk Kwartierstaat Loe Giesen nrs. 344 en 345.

 

28 april 1711

binnen Kessel

KESSEL - Volmacht.

Mettien Spee machtigt haar man Jacob Michiels tot de opname van een bedrag van 100 rijksdaalder onder verpanding van haar kindsdeel van goederen onder Asselt en Swalmen gelegen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 44vs.

 

28 april 1711

ASSELT - Verpanding huis en hof.

Ten overstaan van Petrus Buijckman, scholtis, Jan Janssen en Gerard Emets, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, bekent Jacob Michels met toestemming van zijn vrouw Metien Spee heden ondertekend te Kessel, en tevens met toestemming van haar moeder Thijsken Spee d.d. 9 januari 1711, als vruchtgebruikster van de hierna te noemen onderpanden, dat zij een bedrag van 100 pattacons tegen een jaarlijkse rente van 5%, te volstaan met 4 rijksdaalder 4 schelling bij betaling binnen zes weken na de vervaldag, eerstmaal te betalen op 18 oktober 1711 en met een opzegtermijn van een half jaar, hebben opgenomen van Joannes Baptist van der Keelen? en Catharina Rouwe, echtelieden, met als onderpand het kindsdeel van Metien voornoemd, zoals dit 1/6 deel haar toekomt in huis, hof, schuur, schaapstal, moesgaard etc., en in 25 morgen akker‑ en weiland in diverse percelen onder deze heerlijkheid gelegen en behorend tot de bouwhoeve welke Thijsken Spee tegenwoordig te Asselt bezit, alsmede alle roerende en nog te verkrijgen bezittingen.

Procureur Gerard Schrijvers wordt, als gevolmachtigde d.d. 1 april 1711, in de onderpanden geërfd.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 43vs-44vs; eenvoudig eigentijds afschrift naar het origineel bezegeld met het schepenambtszegel.

 

28 april 1711

SWALMEN - Verpanding obligatie en landerijen.

Ten overstaan van Petrus Buijckman, scholtis, Andries Mooren en Gotsen Gerardts, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, bekennen de eerwaarde Matthias Heijster, priester, en zijn broer Johannes Heijster, dat zij een bedrag van 100 rijksdaalder tegen een jaarlijkse rente van 5% eerstmaal te betalen heden over een jaar en met een opzegtermijn van een half jaar, hebben opgenomen van Jan Daemen als voogd van de minderjarige kinderen van wijlen Hendrick Daemen en Gelisken Heuskens, gewezen echtelieden, met als onderpand:

-   de helft van het recht van pandschap gevestigd op ongeveer 4½ morgen weiland in de Biestert [Biesweerd] gelegen, dat zij krachtens obligatie bezitten en waarvan juffrouw de weduwe Woestingh de andere helft bezit;

-   en ongeveer 12 morgen akkerland aan de Tuijtebeeck gelegen tussen de openbare weg en de juffrouw Woestingh voornoemd.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 45vs. In de marge: 'Desen brieff is den 9 juny 1716 overgedraegen aen den heere scholtis Buijckman.

 

28 april 1711

SWALMEN - Gehuwd: Johannes ... en Barbara Gubbels [nog vermeld als doopgetuige Swalmen 29-1-1732]. Getuigen: Wilhelmus Gubbels en Paulus NN.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 45 (81 RAL); achternaam bruidegom slecht leesbaar, achternaam tweede getuige niet ingevuld.

 

28 april 1711

ROERMOND - Gehuwd: Henricus Langelée en Catharina Riban [mogelijk dr. van Franciscus Riban en Sibilla Haenraets]. Getuigen: Adamus Franciscus Bultos en Margareta Riban.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

vóór 3 mei 1711

Z.P. - Gehuwd: Theodorus Jansen [begr. Swalmen 21-4-1735 of 14-1-1753] en Angelina Trepels [Engel Trabbers alias Trepels alias Neffens, begr. Swalmen 3-10-1756; verm. ged. Asselt 17-11-1667 als Gebelina, dr. van Matthias Tacken en Margarita Coonen].

Uit dit huwelijk:

1.      verm. Margaretha Janssen. Tr. ... vóór 30-6-1743 met Leonardus Obers.

2.      mogelijk Gertrudis

3.      mogelijk Catharina

4.      Johannes Jansen, ged. Swalmen 3-5-1711 (get. Laurentius Neffens en Elisabetha Jansen; zn. van Theodorus x Engel Neffens).

5.      Matthias Jansen, ged. Swalmen 21-10-1712 (get. Wilhelmus Bouten en Gudula Schreurs; zn. van Theodorus x Angela Trebbes of Nebbes).

Gebel Tacken, weduwe van Dirck Jansen, verkocht op 27-10-1739 een huisplaats te Asselt.

 

5 mei 1711

SWALMEN - Begraven: zoon van Johannes Daemen Coenen [en Catharina Daemen, beiden geh. ... vóór 13-10-1701].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 161.

 

7 mei 1711

ROERMOND - Gehuwd: Martinus Cruijsbergh [ged. Roermond 20-4-1687, zn. van Henricus Cruijsbergh en Gertrudis Nijssen; hij hertr. Roermond 5-10-1713 met Anna Catharina Rutten] en Catharina Palms [Polens, MOGELIJK overl. Roermond 22-10-1713 als Catharina Cruijsbergh]. Getuigen: Petrus Bossart, Henricus van Neer en Caecilia Palms.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim 5):

1.      Maria Barbara Cruijsbergh, ged. Roermond 2-2-1712 (get. Adamus Steentien, J.U.L., en Ida van Tongeren; dr. van Martinus x Catharina Polens).

 

8 mei 1711

SWALMEN - Begraven: Johannes van Haelen [alias Dousen alias Heinckens, echtg. van Anna Corsten, geh. Asselt 3-2-1669, begr. Swalmen 23-2-1722].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 161.

 

12 mei 1711

op den huyse Spijck

SWALMEN-BOUKOUL - Testament van Anselmus d'Everard en Anna Maria van Dursdael, eigenaren hoeve de Spick.

Ten overstaan van Jan Janssen en Willem Paulssen, schepenen, Petrus van Daelen, secretaris van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, verklaren Anselmus d'Everard, ziek van lichaam maar gezond van verstand, alsmede zijn vrouw Anna Maria van Dursdael, in volle gezondheid, dat zij 'bij deese swaere oorloghstijden ende oock ter oorsaecke van het verhelpen van hunne twee dochters in den geestelijcke staeth', grote schulden hebben gemaakt welke zij tot op heden nog niet hebben kunnen aflossen.

Om hun overige kinderen 'op alle beste manieren oock tot staeth te helpen', hetgeen zal worden bemoeilijkt bij overlijden van een van beide comparanten, machtigen beide comparanten elkaar om als langstlevende volledig te beschikken over alle na te laten goederen, hetzij leengoed of allodiaal.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 46-46vs; gecollationneerd afschrift door secretaris P. van Daelen.

Anselmus d'Everard werd op 18 mei 1711 te Asselt begraven.

 

14 mei 1711

BELFELD - Gehuwd: Engelbertus Coerstgens [Angelus, verm. ged. Belfeld 9-5-1690 als zn. van Wilhelmus Coerstgens en Joanna Linskens, overl. Belfeld 5-2-1764; hij hertr. Belfeld 28-7-1734 met Elisabetha Jansen] en Petronella Rutten [overl. ald. 3-4-1734]. Getuigen: Joannes Coerstgens en Nicolaus Rutten.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, fol. 124.

Uit dit huwelijk:

1.      Joannes Coerstgens, ged. Belfeld 4-3-1712 (get. Petrus Lamerts vervangen door Wilhelmus Stevens en Margareta Coerstgens; zn. van Engelbertus x Petronella Rutten), overl. ald. 9-4-1729.

2.      Petrus Coerstgens, ged. Belfeld 29-6-1713 (get. Andreas Driessen en Berta Rutten vervangen door Petronella Wolffers; zn. van Engelbertus x Petronella Rutten).

3.      Anna Coerstgens, ged. Belfeld 26-7-1715 (get. Joannes Coerstgens vervangen door Joannes Steegen en Anna Lamers; dr. van Engelbertus x Petronella Rutten). Tr. verm. Belfeld 31-10-1745 met Jacobus Leenkens.

4.      Christina Coerstgens, ged. Belfeld 6-5-1717 (get. Joannes Wolters en Agnes Beckers; dr. van Engelbertus x Petronella Rutten). Tr. Belfeld 21-6-1750 met Henricus Jansen.

5.      Gertrudis Keursgens, ged. Belfeld 25-3-1719 (get. Henricus Tissen en Gertrudis Cremers; dr. van Angelus x Petronella Rutten).

6.      Agnes Curstgens, ged. Belfeld 1-3-1723 (get. Nicolaus Peters vervangen door Guillielmus Stevens en Catharina Duckers; dr. van Angelbertus x Petronella Rutten), ongehuwd overl. ald. 4-12-1746, oud 23 jaar.

7.      Wilhelmus Koerstgens, ged. Belfeld 7-7-1725 (get. Joannes Kurstgens en Anna op Heijs; zn. van Engelbertus x Petronella Rutten), overl. ald. 24-10-1795. Tr. verm. 1) Belfeld 27-5-1750 met Joanna Wolffers, overl. ald. 22-4-1784; 2) Belfeld 3-11-1784 met Maria Elisabeth ter Poorten.

8.      Judith Koerstgens, ged. Belfeld 28-7-1728 (get. Guillielmus Stevens en Anna NN; dr. van Engelbertus x Petronella Rutten). Tr. Tegelen 31-7-1759 met Henricus Bourgons.

 

14 mei 1711

BELFELD - Overleden: Margareta Joesten [ged. Belfeld 2-6-1709], dr. van Wilhelmus Joesten en Henrica Lemmen.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 180.

 

17 mei 1711

ASSELT - Begraven: Joanna Telmens [Tilmans, ged. Asselt 7-1-1711], dochter van Petrus Telmens [en Sibilla Kremers].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 110.

 

18 mei 1711

ASSELT - Begraven: heer d'Everaets [Anselmus d'Everard, echtg. van Anna Maria van Dursdael, geh. Asselt 21-2-1678, begr. Roermond 3-2-1724].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 110.

Voor zijn testament zie 12-5-1711.

 

20 mei 1711

tot Ruremonde

ROERMOND / SWALMEN - Volmacht.

Ten overstaan van Petrus Buijckman, openbaar notaris residerende te Ruremonde, verklaart Petrus Sijmons dat hij voornemens is om een obligatie groot 1.000 gulden oude koers ten laste van wijlen de markies de Schenck, inclusief de verlopen rente daarvan te verkopen. Hiertoe volmachtigt hij Matthijs Vernijck van Thoor en alle verdere toonders tot de verkoop en overdracht van deze obligatie.

Getuigen: Petrus Henricus Petit, licentiaat in de beide rechten, en Petrus Ignatius van der Vrecken.

-         Met afschrift van een aantekening in de marge d.d. 25 augustus 1713 door M. Vernijck van Thoor waarbij deze toonder machtigt tot de gerechtelijke overdracht aan P.I. van der Vrecken.

-         Met aantekening d.d. 25 augustus 1713 ('Ruremonde') door P.I. van der Vrecken waarbij deze toonder machtigt om genoemde obligatie in ontvangst te nemen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 64vs-65.

Voor overdracht zie 25-8-1713.

 

20 mei 1711

KESSEL - Gehuwd: Caspar (II) baron van Merwijck [overl. 15-8-1727, zn. van Willem Caspar (II) van Merwijck en Judith van Lynden; wedn. van Catharina Agnes barones van Voerne tot Asten] en Elisabeth Anna barones van Lijnden [dr. van Antoon, heer van Croonenburg, Teecop en Grunsfoort].

Uit dit huwelijk:

1.      Willem Antoon Mathijs van Merwijck, overl. Roermond 6-4-1798. Tr. ... met Maria Anna Sofia Theresia barones van Metternich, welk huwelijk kinderloos bleef. Benoemde tot zijn erfgenamen Karel Caspar Emanuel Josef van Keverberg en de kinderen d'Olne van zijn zus Theodora.

2.      Antoon Adriaan Frans van Merwijck, ongeh. overl.

3.      Judith Cornelia Maria van Merwijck, geb. Kessel 3-4-1714, kanunnikes te Munsterbilsen, overl. Haelen 1-5-1740. Tr. ... met Rudolf Caspar baron van Keverberg van Aldenghoor.

4.      Theodora Maria Josepha, kanunnikes te Munsterbilsen. Tr. ...-1741 met Willem II baron d'Olne.

A.J.G. Hendricks: Kessel, Maasdorp met een rijke historie, blz. 35-38.

Voor dit gezin zie ook RHCL Maastricht, Schepenbank Kessel:

-          10-5-1729: testament door Elisabeth Anna van Lijnden, weduwe van Caspar van Merwijck, inv.nr. 39 fol. 21.

-          28-4-1732: deling van de nalatenschap van Elisabeth Anna van Lynden, weduwe van Caspar van Merwijck, inv.nr. 39 fol. 26vs-27.

-          2-7-1734: testament en legaten door/voor Anthoin Adriaan, Judith en Theodora van Merwijck, inv.nr. 41 fol. 16vs.

-          4-11-1738: testament door Margaritha Alexandrina van Lijnden als erfgename van Elisabeth Anna van Lijnden weduwe van Caspar van Merwijck.

 

24 mei 1711

ASSELT - Lijkschouwing van een onbekende dode.

Gerard Emets en Dries Janssen, schepenen van Swalmen en Asselt, alsmede Goosen Gerardts als laatschepen van de laatbank van Asselt, hebben zich heden op verzoek van de scholtis aldaar vervoegd te Asselt 'omtrent den Toll tegens over den Langen Baendt, alwaer wij int gescheydt van den voorss. Langen Baendt ende den Goorder Tholl onder opt boordt van de Maese gevonden hebbe een doode mans corpus, sijnde gecleedt mit een blauw laecken, camisael, leedere broeck ende witte wulle gestrickte cousen, sonder schoonen, ende hebbende eenen swarten hoot opt hooft, groot ende swaer van postuyr, swart hayr, sijnde naer alle apparentie langen tijdt doodt geweest, ter cause het hembt opt lijff was vervilt, het lichaem blondt, blauw, ende halff verrot, ende oock aen sijn lichaem geene wonden gesien, hebbende Gootsen Pelsers ons verclaert, dattet selve corpus gisteren tegens over de voorss. plaetse aen eenen struyck in de Maese was aengedreven, ende van daer door hem getrocken opt voorss. boordt aen den lijnpaet, gehoorende onder de jurisdictie der laetbanck van den Asselter hoff, volgens de brieven daer van sijnde ende in d'archyve vant huys Hillenraedt berustende, welcken volgens hebben wij geordonneert datten voorss. heere scholtis het gemelte corpus soude doen begraeven op eene plaetse bij ons aengewesen, tusschen de Lingen ende Langenbaendt voorss. gelegen, gelijck oock is geschiedt.'

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 98. Met handmerken van Dries Janssen en Gootsen Gerardts, ondertekend door Geret Emets en secretaris P. van Daelen.

Voor andere lijkschouwingen en verklaringen uit dit dossier zie 13-5-1657, 3-2-1691, 12-4-1691, 11-6-1708, 3-7-1712, 30-3-1714, 5-6-1714, 15-12-1717, 6-1-1728, 30-6-1728 en 14-7-1749.

 

27 mei 1711

SWALMEN - Voogdgeding. Klachten over o.a. het invaren van de tiende; onderhoud van dekvee en ijzeren eg; onderhoud van wegen.

“Vooghtgedingh gehouden tot Swalmen onder den hagendooren den 27 may 1711 ten overstaen van scholtis, schepenen ende geswoorens, naer voorgaende kerckepublicatie ende signael op heden mitte klocke daertoe gegeven.

De naebuyren claegen gesaementlijck dat de thiendenaers haere thienden vuytten velde commen ewegh haelen voor ende aleer den eygenaer het sijne oock mede invaert, ende versoecken daerinne versieninge.

De geswoorens repeteren hunne dickmaels gedaene clachten datte eygenaers van de groote thienden nyet en houden de sprinckdieren, ijseren eeghde etc.

Gerard Denier claeght datten wegh treckende naer de meulen boven soo dicht mit hout toegewassen is dat men mit een karre vruchten daervoor nyet vaeren en can.

Naer opcloppinge van den heere scholtis geene clachten meer voorgecommen sijnde is dit vooghgedingh worden opgeheven ende geslooten. Tot Swalmen op dato ut supra.

Ter ordonnantie van scholtis ende schpenenen ende geswoorens.

[was getekend] P. van Daelen, secr(etar)is.”

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 96.

 

1 juni 1711

ASSELT - Begraven: Gerardus Silkens [mogelijk echtg. van Margaretha Verstegen, geh. Asselt 10-5-1685; zij hertr. Asselt 3-11-1711 met Joannes van de Boel].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 110.

 

16 juni 1711

SWALMEN - Openbare verkoop huisplaats tegenover de Zwaan met landerijen.

Voorwaarden voor de openbare verkoop met een zitdag ten huize van Jan Meuter te Swalmen, door de erfgenamen van wijlen Peter Beeck, van:

-   1 morgen land op het Kempken gelegen naast de verdere erfgenamen Jelis Beeck;

-   de helft van ½ bunder land op de Sandtstraete gelegen naast Willem Beeck, en de helft van de huisplaats tegenover de Swaen gelegen en Hendrick Slabbers, belast met jaarlijks 1 vat haver en 1 smal hoen aan de Gereserveerde Domeinen en 2 kan olie aan de kerk aldaar, inclusief twee 'popelwyen' die wijlen Peter Beeck persoonlijk hebben toebehoord;

-   en het aandeel, zijnde 1/6 deel, van wijlen Peter Beeck in de Cleynen Bistert, samen groot ½ bunder.

Ieder perceel zal verkocht worden met het aansteken van een afzonderlijke kaars.

1      De 1 morgen land op het Kempken wordt ingezet op 25 pattacons.

2      De helft van ½ bunder land op de Sandtstraete met de helft van de huisplaats en populieren met de daarop gevestigde last wordt ingezet op 10 pattacons.

3      Het 1/6 deel in de Cleynen Bistert wordt ingezet op 15 pattacons.

4      Na het aansteken van de kaars mag door iedereen worden gehoogd met 3 pattacons, waarvan de bieder van ieder hoogsel ½ pattacon zal genieten en de verkopers de rest.

5      De koopsom zal worden voldaan in twee termijnen, te weten de eerste binnen veertien dagen en de tweede binnen veertien dagen daarna.

6      Indien bij het uitgaan van de kaars onenigheid is over wie als laatste heeft geboden, zal een nieuwe kaars worden aangestoken.

7      Ditzelfde zal gebeuren indien de kaars door wind, opzet of ander ongemak wordt uitgeblazen.

8      Hierna zal het aan eenieder zijn toegestaan om zoveel hoogsels te zetten als hij wil.

9      De aankopers zullen op eventueel verzoek van de verkopers onmiddellijk borgen stellen; bij in gebreke blijven hiervan zal op hun kosten een nieuwe kaars worden aangestoken en eventuele schade op hen worden verhaald.

10    Een eventuele meeropbrengst zal in dat geval ten profijte van de verkopers zijn.

11    De aankopers en hun borgen zullen ieder apart voor de betaling kunnen worden aangesproken.

12    Indien zich binnen jaar en dag enige verdere lasten mochten openbaren, gevestigd op de te verkopen goederen, dan zullen deze aan de koopsom worden gekort of door de verkopers aan de aankopers worden vergoed.

13    Op deze verkoop zullen 6 'vaenen' lijcop worden gedronken ten laste van de aankopers zonder dat de kosten hiervan in mindering mogen worden gebracht op de koopsom.

14    De aankopers zullen verder, ieder voor hun deel, de verdere lasten van lijcop, armengeld en kosten van overdracht voor hun rekening nemen.

15    Al hetgeen in deze voorwaarden niet is geregeld, zal worden geregeld volgens de landrechten van het Overkwartier.

Het eerste perceel, te weten 1 morgen op het Kempken, ingezet op 25 pattacons, is gehoogd door Joannes Beeck met 1 hoogsel en aan hem verbleven.

Het tweede perceel is ingezet op 10 rijksdaalder en is gehoogd door de schepen Gerard Emets met 1 hoogsel, Geurt Spee 1 hoogsel, Joannes Beeck 1 hoogsel en aan laatstgenoemde verbleven.

Het derde perceel, te weten het 1/6 deel van ½ bunder in de Cleynen Biestert, ingezet op 15 pattacons, is door Willem van der Holt gehoogd met 1 hoogsel, Joannes Beeck met 1 hoogsel en aan laatstgenoemde verbleven bij uitbranden van de kaars.

Voor godsheller heeft de aankoper van deze drie percelen gegeven 1 blaumuyser.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 47-49; voor overdracht zie akte van diezelfde datum.

 

16 juni 1711

SWALMEN - Overdracht huisplaats en landerijen.

Ten overstaan van Petrus Buijckman, scholtis, Jan Janssen en Gootsen Gerardts, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asseldt, draagt Willem van der Holt, borger van de stad Ruremonde en oudste schepen van de vrijheerlijkheid Maesniel, als mede-verkoper namens Willem Beeck, de drie percelen nader vermeld in de akte van diezelfde datum [idem fol. 47-49] voor een niet genoemd bedrag over aan Joannes Beeck, eveneens schepen te Maesniel, mede ten behoeve van zijn zwager Jacob Nijssen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 49-

 

22 juni 1711

BEESEL - Obligatie.

Peter Quiten de jonge en de voogden van zijn minderjarige kinderen verklaren dat zij een bedrag van 100 gulden Roermonds tegen een jaarlijkse rente van 5%, eerstmaal te betalen op 1 oktober 1711, schuldig zijn aan Fr. [frater of Franciscus] Dominicus Aquarius en na diens overlijden aan Cristiaen Aquarius en Anna Aquarius wegens de resterende kooppenningen van een aangekocht huis te Besel gelegen tussen de beek, met een lange en een korte grenzend aan de openbare weg, en met de andere korte zijde grenzend aan de openbare straat.

Ondertekend door Petro Quiten, Jan Sanders als voogd, en Peter Quiten, rentgever.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 216vs.

 

vóór 23 juni 1711

Z.P. - Gehuwd: Casparus Vogels [ged. Belfeld 10-3-1666, zn. van Joannes Vogels op de Kleine Hoeve en Catharina Rijvers] en Joanna Seijben [niet dezelfde als 29-5-1710!].

Uit dit huwelijk:

1.      Joanna NN, ged. Belfeld 23-6-1711 (get. Godefridus Wolffers en Sophia Seijben; dr. van Casparus NN x Joanna Seijben).

 

27 juni 1711

BELFELD - Gehuwd: Wilhelmus Heinen [overl. ald. 7-12-1722; wedn. van Jacoba Tilmans, geh. Belfeld 15-4-1698, overl. ald. 19-1-1711] en Sophia Coerstgens [overl. ald. 10-1-1722; wed. van Leonardus Jaenssen, geh. Belfeld 3-11-1701]. Getuigen: Henricus Gerets en Girdruda Sijben.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, fol. 124.

Uit dit huwelijk:

1.      Gerardus Heinen, ged. Belfeld 17-11-1712 (get. Joannes Frets en Gebel Hendrix; zn. van Wilhelmus x Sophia Coerstgens), overl. ald. 17-1-1713.

2.      Jacoba Heijnen, ged. Belfeld 25-6-1715 (get. Henricus Gerets en Elisabeth Tewissen, beiden aan de doopfont vervangen door Joannes Steegen en Agnes Meijnaerts; dr. van Wilhelmus x Sophia Coerstgens), overl. ald. 4-9-1715.

3.      Henricus Heijnen, ged. Belfeld 10-7-1716 (get. Wilhelmus Stoffers en Agnes Meijnaerts; zn. van Wilhelmus x Sophia Coerstgens), overl. ald. 29-12-1746. Tr. Belfeld 19-5-1740 met Anna Michels.

4.      Leonarda Heijnen, ged. Belfeld 11-5-1719 (get. Henricus Tissen en Joanna Janssen; dr. van Wilhelmus x Sophia NN), overl. ald. 21-10-1721.

 

29 juni 1711

ROERMOND - Overleden in de Neerstraat: Maria Pake [Paquay?].

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

4 juli 1711

SWALMEN - Begraven: Agnetis Houx [ged. Swalmen 6-2-1654, dr. van Martinus Hoecx en Antonia NN; echtg./wed. van Joannes Sillen of Silckens, geh. Swalmen 3-5-1693, verm. begr. Asselt 27-5-1707].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 161.

 

6 juli 1711

actum Ruremonde

ROERMOND / SWALMEN - Arrest.

Verklaring door Petrus Buijckman, dat Michael van Ool bij hem heeft geklaagd dat deze een obligatie [d.d. 30-3-1700] bezit ten laste van de zoon van Sebastiaen Heijnen, groot 100 rijksdaalder en gevestigd op enkele landerijen van deze onder Swalmen en Asselt gelegen. Van dit bedrag was in maart jl. een rente [met aflossing?] verschuldigd van 15 rijksdaalder. Wegens deze vordering heeft hij verzocht om arrest ('een verboth') op de oogst die op deze percelen groeit, welke arrest hem hierbij wordt toegewezen. De pachters ('halffwinners') van deze percelen worden belast om de oogst apart te leggen en niet te 'verbringen ofte te laeten verbringen', op straffe van verantwoordelijkheid, totdat is bekeken wie de meeste rechten kan doen gelden op deze oogst.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 50vs-51. Met aantekening door secretaris P. van Daelen dat dit arrest nog diezelfde dag in de protocolregisters is ingeschreven.

 

6 juli 1711

SWALMEN - Begraven: Theodorus Peters [verm. ... van Helena Gerits].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 161.

 

8 juli 1711

SWALMEN - Gedoopt: Elisabetha, buitenechtelijke dochter van Elisabetha Heuskens en 'uti dicit' Wilhelmus Raemeckers. Getuigen: Arnoldus Meuters voor Petrus Heuskens en Maria Coelen.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 110.

 

8 juli 1711

SWALMEN - Gehuwd: Petrus Beek [NIET begr. Swalmen 12-5-1715, mogelijk ged. Swalmen 29-3-1680 als zn. van Joannes Beeck en Judith Raemaeckers] en Magerita Nicmans [ged. Swalmen 28-2-1689, begr. ald. 10-7-1730, dr. van Bernardus Nickmans en Lucia Schrijvers; zij hertr. Swalmen 15-1-1727 met Christophorus Dorssers]. Getuigen: Johannes Hauwinckel en Henricus Bullers.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 45 (81 RAL).

Uit dit huwelijk:

1.      Judiht Beck, ged. Swalmen 5-3-1713 (get. Henricus Beck en Lucia Schrijvers; dr. van Petrus x Margreta Nickmans).

2.      verm. Bernardus Beeck, begr. Swalmen 16-7-1733.

Het echtpaar woonde op 12-5-1719 te Geldern.

 

17 juli 1711

SWALMEN - Begraven: Arnoldus Moeren [ged. Swalmen 26-2-1656, zoon van Andreas Moren en Mechtildis Damen; ... van Mechtildis Beijers, geh. ... vóór 5-2-1682].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 161.

 

vóór 19 juli 1711

Z.P. - Gehuwd: Leonardus Smets en Godefrida Linsen.

Uit dit huwelijk:

1.      Godefridus Smets, ged. Swalmen 19-7-1711 (get. Leonardus Piggen en Eva Rosen).

 

vóór 30 juli 1711

Z.P. - Gehuwd: Petrus Derix [Dirrickx] en Catharina Luttels [begr. Tegelen 18-12-1752, verm. dr. van Godefridus Luttels en Joanna Langerbeens, beiden genoemd 1-4-1686].

DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1.

Uit dit huwelijk:

1.      Maria Derix. Tr. Belfeld 2-11-1734 met Theodorus Cremers.

2.      Laurentius Derix, geb. ..., overl. ... Tr. 1) Beesel 3-10-1734 met Gertrudis Lamers, overl. ald. 4-9-1781; tr. 2) Beesel 24-5-1784 met Christina Bollen.

3.      Joanna Derix, ged. Beesel 16-8-1718 (get. Albertus Meuter, voor Henricus Peeters en Agnes Langerbeens).

Catharina Luttels droeg op 3-7-1752 al haar roerende goederen over aan haar schoonzoon Dirk Cremers en dochter Merriken Luttels in ruil voor levenslang onderhoud.

 

30 juli 1711

BEESEL - Testament van Joan Langerbeen.

Testament van Joan Langerbeen, ziek en bedlegerig maar vol bij verstand, als volgt:

-   testateur wenst te worden begraven op het kerkhof te Beesel met een gezongen mis tot lafenis van zijn ziel en 8 verdere zielmissen;

-   uit zijn roerende goederen, door hem aangekocht en van zijn ouders zijde geërfd, aan de huisarmen van Besel eenmalig een bedrag van 50 gulden;

-   aan Peter Dierickx eenmalig 50 gulden Roermonds omdat deze hem gedurende zijn ziekte heeft verzorgd alsof hij zijn eigen broer was, 'waervoor hij Peter hem den tyt zal onderhouden', of daarvoor in de plaats de ½ morgen land op de Steijl gelegen tussen Gies Schreurs en Butte? Langerbeens.

-   de testateur heeft, in bijzijn van kapelaan N. Cruijsbergh en de schepenen Jan Peulen en Lindert Janssen en landschrijver Joan Crebber, zijn erfdeel willen overdragen aan zijn zwager en zus Gies Schreurs en Neske Langerbeens, in ruil voor betaling van de kosten aan Peter Dirrickx. Zij hebben dit voorstel echter niet aanvaard. Daarom draagt de testateur nu al zijn erfgoederen die hij heeft onder de klokkenslag van Besel, over aan Peter Dirrix, op uitdrukkelijke voorwaarde dat deze hem gedurende de rest van zijn leven zal onderhouden en hem daarna zal (laten) begraven. De 50 gulden aan de armen zullen uit deze goederen moeten worden betaald.

Om te voorkomen dat de overige erfgenamen aanspraken zullen maken op deze goederen, verklaart testateur bij deze dat hij aan Peter Dirrickx een bedrag van 300 gulden schuldig is wegens de verzorging tot aan zijn overlijden, waarvoor hij zijn erfgoederen belast. De erfgenamen mogen deze belaste goederen genieten en gebruiken mits zij deze hypotheek van in totaal 350 gulden betalen aan de armen en aan Peter Dirrick en diens vrouw Trincken Luttels.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 217-218. Betreft verm. smabers-1/124 (Rijkel, hoek Klerkenhofweg).

 

z.d., (mogelijk op of rond 30 juli 1711)

RIJKEL - Overdracht huis aan het Kruisvalder.

Ten overstaan van scholtis Cox en de schepenen Willem Geraerdts en Peter Quiten dragen Thys van Cruchten en Jenneke Janssen, echtelieden,

-   een huis en hof aan het Cruysvalderen gelegen met twee bomen daartoe behorend die op gemeentegrond staan, groot ongeveer ½ morgen 8 roede, belast met 2 vat rogge jaarlijks aan de kerk, 1 hoen jaarlijks aan het klooster In de Weyde te Venlo en 1 vat rogge aan de pastoor;

-   ½ morgen 9 roede akkerland op het Licht Velt gelegen tussen Jan Peulen en de erfgenamen van Lindert Thyssen;

-   15½ roede akkerland achter Berbe Jacobs hof gelegen;

-   en ½ morgen min 5 roede in de Haetse Coel gelegen,

voor een totaal bedrag van 200 gulden Roermonds tegen een rente van 5% over aan Peter Dirrickx en Trincke Luttels, lijcop en armengeld naar landsgebruik.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 218; vgl. ook de akte van 2-6-1698.

De akte volgt op het testament van Joannes Langerbeens d.d. 30-7-1711 waarin Peter Dirricks eveneens wordt genoemd en houdt mogelijk verband hiermee.

 

31 juli 1711

SWALMEN - Begraven: Elisabetha Classen [verm. Elisabetha Timmermans, echtg. van Antonius Claessen, geh. Swalmen 3-10-1710; hij hertr. Swalmen 14-5-1716 met Petronella Wuts, waarvan de eerste dochter wordt gedoopt als Elisabetha].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 161. Zie ook begraven d.d. 6-9-1711

 

vóór 6 augustus 1711

Z.P. - Gehuwd: Jacobus Buskens en Mechtildis Gerarts.

GA Roermond, Registers DTB.

Uit dit huwelijk:

1.      Elisabetha Buskens, ged. Roermond 6-8-1711 (get. Hendrick Daemen en Catharina Gerarts).

 

9 augustus 1711

ASSELT - Begraven: Margarita Silkens [mogelijk ged. Asselt 12-11-1690 als dr. van Gerardus Silkens en Margaretha Verstegen, beiden geh. Asselt 10-5-1685].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 110.

 

12 augustus 1711

BELFELD - Overleden: Arnoldus Leenkes [gerechtsbode van Beesel en Belfeld; echtg. van Henrica Janssen, geh. Belfeld 22-9-1692, begr. ald. 4-12-1745; zij hertr. Belfeld 13-5-1712 met Sebastianus Bongaerts].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 180.

Te oordelen naar het handschrift wordt het register vanaf nu tot november 1718 bijgehouden door een andere pastoor.

 

5 september 1711

SWALMEN - Mutueel testament van Wijn Peggen en Helena Schenck.

Ten overstaan van Willem Paulsen en Gootsen Gerardts, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, en Petrus van Daelen, secretaris aldaar, maken de echtelieden Wijn Peggen en Helena Schenck, 'beyde gesondt van licham, gaende ende staende, hun lieder vijff sinnen, memorie ende verstandt wel machtigh wesende en gebruyckende', hun mutueel testament op 'vermits geene kinderen voorhanden en sijn ende alle hunne goederen bestaen in aequesten'.

Als Helena Schenck als eerste overlijdt, zal haar man Wijn Peggen alle roerende en onroerende, gewonnen en geworven bezittingen in eigendom hebben.

Als Wijn Peggen als eerste overlijdt, zal zijn vrouw Helena Schenck niet alleen de roerende goederen mogen verteren en mogen gebruiken tot haar nodig onderhoud, maar ook indien nodig alle onroerende goederen. Hij vermaakt alle 'overschott' van roerende en onroerende goederen aan haar, die zij bij overlijden zal nalaten aan de naaste vrienden van haar man, uitgezonderd een bedrag van 100 gulden welk zij naar eigen goeddunken zal kunnen besteden. Tevens ontvangt zij onverkort haar vruchtgebruiksrechten op de erfgoederen van haar man, indien diens ouders gedurende dit huwelijk komen te overlijden.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 49vs-50vs. Met handmerken van Helena Schenck en Gootzen Gerarts.

 

6 september 1711

SWALMEN - Begraven: kind van Elisabetha Classen [verm. Godefridus Claessen, ged. Swalmen 11-7-1711 als zn. van Antonius Claessen en Elisabetha Timmermans; zie ook het begraven d.d. 31-7-1711].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 161.

 

9 september 1711

SWALMEN - Testament van Arnold markgraaf van Schenck de Nijdeggen, heer te Hillenraad, Assel, Swalmen, Grubbenvorst en Blijenbeek, met vele goederen en rechten te Swalmen.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 236, fol. 126 e.v.; met o.a. octrooi d.d. 24-2-1708.

 

11 september 1711

BELFELD - Testament van Metgen Lauwen.

Conrardt Geridts, schepen, en Jacob Nijssen verklaren dat zij zich op verzoek van Metgen Lauwen [overl. Belfeld 22-12-1719; wed. van 1) Christiaan Aredts, geh. Tegelen ..-2-1679; 2) Gerardus Geurdts], 'kranck te bedt liggende ende met de H.H. Sacramenten van de heylighe Christ Catholycke kercke versien sijnde, verstandt ende memorie genoeght hebbende', in haar huis hebben vervoegd om daar haar laatste wil te horen die luidt als volgt:

1.     Metgen Lauwen geeft aan de kinderen van haar dochter Feycken Corstgens, gehuwd geweest met Lenardt Janssen {zie 3-11-1701}, een bedrag van 40 rijksdaalder welke in bewaring worden gehouden door Joannes Hoex, zoon van wijlen Simon Hoex, wonend op de Claesstraet te Venlo.

2.     Metgen Lauwen geeft aan de kinderen van haar eigen dochter 16 rijksdaalder 1 schelling welke Willem Janssen 'offte Broex' aan haar schuldig is wegens een paard dat Willem van haar heeft gekocht.

3.     Metgen Lauwen geeft aan de kinderen van haar eigen dochter 10 rijksdaalder 1 schelling, waarvoor Reijner Knippenbergh van haar 5 malder rogge heeft gekocht, en 1½ rijksdaalder van een kalf dat Reijner van haar heeft gekocht.

4.     Metgen Lauwen geeft aan de kinderen van haar eigen dochter 7 rijksdaalder, welke Thijs Weecken schuldig is aan haar wegens een huisje dat hij van haar heeft gekocht.

5.     Metgen Lauwen geeft aan de kinderen van haar eigen dochter 5 rijksdaalder welke Heijn Wolffers schuldig is aan haar wegens een lange kar die hij van haar heeft gekocht.

6.     Metgen Lauwen geeft aan de zoon van haar dochter, Jan genaamd, een kist staande te Venlo, de zwarte rok en de broek van 'laecken schaersten', afkomstig van wijlen haar man Geridt Geurdts.

7.     Metgen Lauwen geeft aan de kinderen van haar eigen dochter al haar kleren, hemden, het bed met twee kussens en een paar lakens waarop zij zelf heeft geslapen; van deze kleren, hemden, bed, kussens en lakens zal de zoon ook niet meedelen.

9.     Metgen Lauwen geeft aan de kinderen van haar eigen dochter een 'kueken ende een rindt oftte mael' van twee jaar; de opbrengst hiervan zullen de kinderen gelijk verdelen, zowel de zoon alsook de andere kinderen van Feycken Coerstgens welke zij heeft verworven met wijlen haar man Linnardt Janssen.

Getuige: Baltasar Veecken, pastoor.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 236-237. Voor huwelijk van Metgen Loven zie Tegelen febr. (z.d.) 1679.

 

11 september 1711

BELFELD - Depot testament.

Aantekening van landschrijver H. van Dam dat Metjen Lauwens op 11 september 1711 haar testament heeft opgemaakt en aan hem heeft overhandigd om te worden geregistreerd, zoals nader te vinden onder 16 juni 1721.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 216.

 

11 september 1711

ROERMOND - Overleden: NN [Catharina Segers, ged. Roermond 17-4-1657, dr. van Henricus Segers en Bernardina Cruijsbergh] , echtgenote van advocaat Van Croonenbroeck.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

vóór 14 september 1711

Z.P. - Gehuwd: Joannes Peeckx en Maria Libot [begr. Asselt 29-5-1717].

Uit dit huwelijk:

1.      Lucia Peeckx, ged. Asselt 14-9-1711 (get. Gerardus Janssen en Mathia Dorssers namens Lucia Quijten).

 

17 september 1711

MAASNIEL - Inzake oude landkaart.

Antwoord voor de geestelijke en wereldlijke alsmede de regeerders van Maesniel, Leeuwen en Asenraey, tegen de heren en onderdanen van Elmpt, inzake het vonnis d.d. 28 februari 1705 aangaande de zogenaamde Luijsencamp. Aangehaald wordt een 'caerte figuratief' van 1 juli 1548 met daarop vermeld o.a. de Hetskenswegh of Heuffkenswegh komend van Elmpt en lopend naar de Hemelshorst, en de toponiemen Moetsmeer, Roerstraedte en Tholgraeve. De Luijsencamp is eerder begroeid geweest met bomen en struikgewas.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, Gerechtelijke stukken, port. 448; datum betreft datum van overdracht stukken aan Hof van Gelder.

 

25 september 1711

BEESEL ‑ Gegevens inzake (het gereed maken voor) vervoer van houtvlotten over de Maas van Beesel naar Dordrecht.

GA Roermond, Oud Archief Roermond, inv.nr. 1018, fol. 673‑674. Zie Maas‑ en Swalmdal 7 (1987), blz. 65‑82.

 

29 september 1711

ROERMOND - Gehuwd: heer Joannes Henricus Descorsin en Maria de Pallant [Jacoba]. Getuigen: Antonius Genico, Anna Maria de Pallant en Theresia de Gillekens.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk:

1.      Clara Margareta Henrica Discorsin, ged. Roermond 12-8-1713 (get. Wilhelmus Petrus van Pallant / Theodorus Henricus van Pallant en Margareta Henrica Romer / Wendelina Beatrix van Pallant).

2.      Cornelia Odilia Josepha Agnes Discrorsin, ged. Roermond 8-7-1714 (get. Petrus Ernestus Discorsin en Catharina Agnes van Pallant).

3.      Anna Maria Dischorsin, ged. Roermond 28-4-1716 (get. Hieronimus Gillekens en Anna Maria de Pallant).

4.      Gerardus Hyacint Descorchin, ged. Roermond 28-10-1717 (get. Joannes Gerardus Swins, schepen, en Maria Elisabeta Discorchin).

 

4 oktober 1711

BELFELD - Gehuwd: Gerardus Janssen en Henrica Keijsers. Getuigen: Joannes Steegen, Helena Connerts en Maria Simes.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, fol. 124.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Belfeld.

 

4 oktober 1711

SWALMEN - Begraven: zoon van Henricus Houx [en Barbara Emets].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 161.

 

4 oktober 1711

SWALMEN - Begraven: kind 'uti dicitur natu..lis' van Wilhelmus Smets alias Rameckers.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 161.

 

5 oktober 1711

BEESEL - Verpanding huis en hof Kromstraat.

Ten overstaan van scholtis Cox en de schepenen Willem Gerardts en Jan Peulen verklaren Hendrick Lamberts en Sibilla Henderix dat zij een bedrag van 53 pattacons à 5%, eerstmaals te vervallen op 5 oktober 1712, hebben opgenomen van schepen Willem [doorgehaald: Derick] van der Holdt en Elisabeth Quijten, met als onderpand:

-   huis en hof in de Cromptstraet [sic] gelegen, met de korte zijden grenzend aan het openbare voetpad en de Gaffelscampt [sic];

-   1 morgen akkerland gelegen tussen de erfgenamen Areth Meuters en het openbare voetpad;

-   en hun kindsgedeelte van hun ouders dat hen na het overlijden van vader en moeder ten deel zal vallen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 216vs. Betreft smabers-2/237.

Uit de akte volgt dat met de Gaffelscamp wordt bedoeld het perceel smabers-2/238.

 

11 oktober 1711

SWALMEN - Verkoop van een huis op de Hoogstraat.

Joannes Hertoichs, bijgestaan door zijn broer Hendrick Hertoichs en zijn oom Jan van der Haert, verkoopt zijn huis met toebehoren op de Hoogstraete gelegen naast Frederick Houben en met een korte zijde grenzend aan de openbare weg, belast met ½ malder haver en ½ hoen aan het huis Hillenraede, zoals verkoper dit huis van zijn ouders heeft geërfd, voor een bedrag van 200 gulden plus ‘lijnen vlessen doeck van twee hembden’ aan Peter Buijs. 50 guldens zullen meteen na de overdracht worden betaald, de rest zal drie jaar lang zonder rente op het huis blijven gevestigd en daarna worden betaald. De aankoper betaalt armengeld, kosten van overdracht en de helft van de lycoop. Tenslotte verklaren de verkoper en zijn broer “dat sij ’t voorss erve om weldaeden ende diensten van den aencooper genooten aen nymandt anders voor de gestipuleerde somme en souden willen verlaeten.”

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, inv.nr. 385, Overdrachtsprotocol van het huis Hillenraad en de hof van Asselt, verfilming 6/97. Voor overdracht zie 27-10-1711.

 

20 oktober 1711

SWALMEN - Begraven: Elisabetha Spee [.. van Henricus Spee, geh. Asselt 18-5-1695].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 161.

 

26 oktober 1711

ROERMOND - Overleden 'extra portam pontis': Wolterus Matthias Grusen.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

27 oktober 1711

BELFELD - Gehuwd: Arnoldus Gerets [overl. Belfeld 18-10-1757; hij hertr. Belfeld 25-1-1742 met Gebilia Heijnen] en Girdruda Bongaerts [overl. Belfeld 4-5-1740; weduwe van Joannes Sproengskens alias Martens, geh. Belfeld 21-8-1703, overl. ald. 25-7-1710]. Getuigen: Tilmanus Rijvers en Girdruda Bastians en Joannes Steegen.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, fol. 124.

Uit dit huwelijk:

1.      Gerardus Gerets, ged. Belfeld 3-9-1712 (get. Godefridus Burskes vervangen door Joannes Steegen en Sophia Cuenen vervangen door Petronella Wolffers; zn. van Arnoldus x Girdruda Bongaerts), overl. ald. 20-9-1761. Tr. Beesel 2-7-1747 met Petronella Smeets.

2.      Alegunda Gerets, ged. Belfeld 17-10-1715 (get. Godefridus Hendrix vervangen door Joannes Steegen en Catharina Bongarts; dr. van Arnoldus x Girdruda Bong...).

3.      Joannes Gerets, ged. Belfeld 15-11-1718 (get. Arnoldus Arets en Barbara Wages; zn. van Arnoldus x Girdruda Bongarts).

4.      Christina Gerets, ged. Belfeld 9-1-1722 (get. Henricus van Kessel vervangen door Joannes der Steegen en Helena Spreunkens; dr. van Arnoldus x Margrita Bongaerts).

 

27 oktober 1711

SWALMEN-ASSELT - Verpanding van twee huizen.

Ten overstaan van Petrus Buijckman, scholtis, Jan Janssen en Willem Paulsen, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, bekennen Derick Everts en Maria Daemen, echtelieden, dat zij een bedrag van 100 gulden oude koers of 32 rijksdaalder 2 schelling ½ stuiver tegen een jaarlijkse rente van 5% eerstmaals te betalen op 30 oktober 1712 en met een opzegtermijn van een half jaar, hebben opgenomen van Wilhelmus van Cuijck, kapelaan aldaar, met als onderpand:

-   hun huis met akkerland groot ongeveer 1 morgen aan gen Broeck onder Asseldt gelegen tussen Gerard Silkens en Willem Alarts;

-   en ongeveer ½ vierdel moeshof tussen Gerard Silkens voornoemd en de ontvanger Poel gelegen,

beide percelen met een korte zijde grenzend aan de gemeente.

Het bedrag is opgenomen wegens het testament van wijlen Geurt Gerardts [begr. Swalmen 17-1-1709, zie 23-6-1705 en 16-1-1709] en het daarin vermelde legaat ten behoeve van de kapelanie aldaar tot de stichting van vier jaarlijkse missen.

Tot extra verzekering stelt Areth Schoolmeesters, met toestemming van zijn vrouw Neesken Gerarts en zijn schoonmoeder Neulken Faessen, die daartoe afstand heeft gedaan van haar vruchtgebruiksrecht, als onderpand:

-   zijn huis en hof groot ongeveer ½ morgen onder Asselt gelegen tussen Jan Everts en de gemeente, belast met jaarlijks ½ kan olie aan de kerk van Asselt.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 51-52; met bisschoppelijke goedkeuring d.d. 29-10-1711 (zie aldaar).

Voor eerdere overdracht van het huis aan het Broek te Asselt (verm. smabers-6/106) zie 30-8-1706, voor latere overdracht zie 3-2-1733 in combinatie met huwelijk 18-4-1771.

 

27 oktober 1711

SWALMEN - Overdracht huis Hoogstraat, met overeenkomst tot onderhoud minderjarig kind.

Ten overstaan van Petrus Buijckman, laat‑ en allodiaal scholtis, Jan Janssen en Willem Paulssen, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, Hendrick Bulders en Gootzen Gerardts, laatschepenen van de laatbank Asselt, dragen Hendrick Hertochs, mede als voogd van zijn minderjarige broer Joannes Hertochs, en Peter Smeets, mede als voogd van het minderjarige kind van wijlen Sibilla Hertochs en Geurt Smeets,

-   huis en hof op de Hooghstraet gelegen tussen Frederick Houben en de openbare straat, zijnde laatgoed belast met ½ malder haver aan het huis Hillenraedt en ½ greve aan de Gereserveerde Domeinen, met ½ kop rogge aan de kapelanie aldaar, van welke gezamenlijke last de andere gelijke helft rust op het voornoemd erf van Frederick Houben voornoemd;

-   1 vierdel akkerland op de Mortel gelegen tussen Corst Crijnen en Frederick Houben;

-   1 vierdel akkerland op de Ceune Hegge gelegen tussen Frederick Houben en gemeld minderjarig kind van Sibilla Hertochs, belast met jaarlijks 5 kop rogge aan de erfgenamen Lenard Tessers;

-   1½ vierdel op de Heijtwegh gelegen tussen Hendrick Hertochs voornoemd en de erfgenamen van Gerard Wijnen, belast met jaarlijks 1 vat rogge aan Hendrick Laerenbergh c.s.;

-   en ½ vierdel op de Cromvoer gelegen tussen Frederick Houben en Jan van der Haert,

verder belast met jaarlijks 3 rijksdaalder aan de erfgenamen Spooren, over aan Jan van der Haert en Cornelia Nijssen, echtelieden, onder voorwaarde dat Jan van der Haert en zijn vrouw voor de tijd van acht achtereenvolgende jaren, gerekend vanaf Pasen laatstleden, het genoemde minderjarige kind van Sibilla Hertochs in kost en kleding zullen onderhouden en opvoeden. Van Hendrick en Joannes Hertochs zullen Jan van der Haert en zijn vrouw van elk van beiden jaarlijks gedurende deze acht jaren 1 rijksdaalder ontvangen; tevens zullen ze de overige goederen van het kind mogen beakkeren en de opbrengst daarvan genieten, tegen betaling van lasten.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 52vs-53.

Idem in RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, inv.nr. 385, Overdrachtsprotocol van het huis Hillenraad en de hof van Asselt, verfilming 6-7/97.

 

27 oktober 1711

SWALMEN - Overdracht huis op de Hoogstraat.

Ten overstaan van Petrus Buijckman, laatscholtis, Hendrick Bulders en Gootsen Gerardts, laatschepenen van de laatbank Asselt, dragen Hendrick Hertochts en Jan van der Hart, als beëdigde voogden van Joannes Hertochs en krachtens koopakte d.d. 11 oktober 1711 (zie aldaar), huis met toebehoren op de Hooghstraete gelegen tussen Frederick Houben en Gerardt Bongart, zijnde laatgoed belast met ½ malder haver en ½ hoen aan het huis Hillenraad, voor een bedrag van 200 gulden plus 2 hemden en een linnen doek over aan Peter Buijs en Eva Klein, echtelieden, lijcoop en 12e penning voor de laatrechten worden ieder voor de helft betaald, maar armengeld en kosten van overdracht zijn ten laste van de aankopers.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, inv.nr. 385, Overdrachtsprotocol van het huis Hillenraad en de hof van Asselt, verfilming 5-6/97.

 

29 oktober 1711

tot Ruremonde

ROERMOND / SWALMEN - Goedkeuring tot verpanding.

Angelus, bisschop van Ruremonde, geeft toestemming om het kapitaal groot 100 gulden Roermonds oude koers, vermeld in de akte van 27 oktober 1711 [zie aldaar], opnieuw te hypothiseren op de onderpanden vermeld in genoemde akte, op voorwaarde dat deze verder onbelast zijn, zoals in bedoelde akte verklaard.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 52; eenvoudig afschrift naar het origineel ondertekend door secretaris P.L. Joly.

 

30 oktober 1711

ASSELT - Begraven: Maria Schoenmaeckers, echtgenote van Arnoldus Hanssen [geh. ...; hij hertr. 1) ... vóór 2-11-1712 met Joanna Reugels, begr. Asselt 9-3-1713; 2) ... vóór 23-7-1714 met Sibilla van der Kitzen].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 110.

 

1 november 1711

ROERMOND / BROEKHUIZENVORST- Gehuwd in Broekhuijsenvorst, district Kessel: heer Justinus van der Veeckene [Justinus Gulielmus Martinus Tilmannus Veecke, Veckene, Veekene, ged. Roermond 29-5-1675, overl. ald. 18-12-1726, oud 51 jaar, begr. te Beesel, zn. van Justinus van der Vekene  en Catharina Margaretha Louwerman « Broekhuizenvorst 24-6-1671] en vrouwe Clara van den Berg [Anna Catharina Clara van den Bergh, ged. Roermond 17-9-1693, overl. Beesel 13-9-1723, oud 29 jaar, dr. van Matthias van den Bergh en Isabella Theresia van Gutschoven « 18-7-1691]. Getuigen: weledele Joannes Albertus van Heusden de Elsholt, Joachimus Hoofs.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond; dopen DTB-registers St.-Gertrudisparochie Beesel, deel 1. In Broekhuizenvorst werd het huwelijk echter niet ingeschreven.

Uit dit huwelijk:

1.      Matthias Justinus Martinus van der Vecken, ged. Lottum 19-7-1713 (get. eerwaarde heer Gutsekoven, vicarius te Lottum, namens Matthias van den Berch, en Beatrix Bosman).

2.      Philippus Josephus Wilhelmus van den Veekene, ged. Beesel 23-5-1716 (get. Petrus Quijten, voor eerwaarde heer De Gutzighoven, en Maria Goesses, voor de dochter van Joseph van der Veekene).

3.      Elizabetha Theresia Henrica Alexandrina van der Veekene, ged. Beesel 23-5-1718 (get. de edele heer Gerardus Georgius L.B. de Baexen, voor heer Arnoldus van den Berg J.U.L., en vrouwe Joanna Henrica Schenck geboren L.B. de Baexen).

4.      Joannes Baptista Henricus Jacobus van der Vekene, ged. Beesel 24-7-1720 (get. Wilhelmus Gerits voor heer Joannes Baptista van der Vekene en heer Joannes Henricus Chateaudown, en Petronella Hoogheim namens jonkvrouwe Theresia van den Bergh).

Clara van den Bergh was een nicht van de eigenaren van kasteel Nieuwenbroek te Beesel.

 

3 november 1711

ASSELT - Gehuwd: Johannes van de Boelen [op de Boel] en Margretha Silkens [Margaretha Versteegen, begr. Asselt 23-4-1743; wed. van Gerardus Silkens, geh. Asselt 10-5-1685, begr. ald 1-6-1711]. Getuigen: Mattheus Gielen? en Petrus Buijs.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 140. Voor achternaam bruidegom vgl. 7-4-1717; volgens klapper R.A.L.M.: van de Goelen.

 

10 november 1711

SWALMEN - Begraven: zoon van Gerardus Pelsers [en Joanna Naus, geh. Asselt 13-12-1705].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 161.

 

vóór 12 november 1711

Z.P. - Gehuwd: Johannes Berrick en Catharina Hardtwix.

Uit dit huwelijk:

1.      Anna Margrita Berrick, ged. Swalmen 12-11-1711 (get. Augustinus Vader en Anna Maria Blox).

 

15 november 1711

BELFELD - Overdracht van een half huis.

Ten overstaan van scholtis Cox en de schepenen Willem Geraert en Peter Quiten dragen Peter Gelkens en Anna Geridts, echtelieden, een half huis op den Bergh gelegen tussen Herme Niessen en Geridt Peters, plus 1 vierdel akkerland en nog 1 vierdel akkerland, voor een bedrag van 100 gulden Roermonds over aan Cornelis Giesen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 215vs. Vgl. 19-1-1711.

 

15 november 1711

SWALMEN - Gehuwd: Johannes Graffers [Graven, Gravers, Schravers, begr. Swalmen 11-9-1747] en Agnetis Custers [ged. Swalmen 4-7-1687, begr. ald. 10-3-1748, dr. van Lambertus Custers en Elisabetha Croonen]. Getuigen: Paulus Custers en Theodorus Lemmen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 45vs (82 RAL); voornaam eerste getuige gewijzigd van 'Petrus' in 'Paulus', achternaam tweede getuige slecht leesbaar.

Uit dit huwelijk:

1.      Henricus Gravers, ged. Swalmen 25-1-1712 (get. Wilhelmus Janssen en Cornelia Faessen), begr. Swalmen 13-4-1769. Tr. 1) Asselt 11-5-1745 met Petronella Dousens, begr. Swalmen 16-9-1747; 2) Swalmen 15-6-1748 met Catharina Daemen.

2.      Catharina Schravers, ged. Swalmen 10-12-1713 (get. Paulus Custers en Maria Gravers). Tr. Swalmen 12-5-1737 met Henricus Herop.

3.      Lambertus Gravers, ged. Swalmen 15-7-1716 (get. Wilhelmus Gravers en Elisabetha Crone voor Catharina Custers), begr. ald. 11-9-1747, oud 31 jaar.

4.      Sophia Gravers, ged. Swalmen 1-2-1719 (get. Arnoldus Custers en Maria Janssen), begr. ald. 10-2-1719, oud 9 dagen.

5.      Wilhelmus Graven, ged. Swalmen 20-4-1720 (get. Ludovicus Custers en Catharina Graven), overl. ald. 17-8-1772. Tr. Venlo 25-7-1745 met Anna Wijnants.

6.      Cornelia Gravers, ged. Swalmen 15-2-1723 (get. Joannes Custers en Sophia Roosen), verm. jong overl.

7.      Cornelia Gravers, ged. Swalmen 12-9-1725 (get. Matthias Kessels vervangen door Godefridus Crijnen, koster, en Joanna Custers).

8.      Antonius Gravers, ged. Swalmen 21-8-1728 (get. Henricus van den Bergh en Catharina Willems).

9.      Petrus Gravers, ged. Swalmen 21-5-1733 (get. Joannes Kessels en Maria Custers).

Voor begraven van kinderen zie Swalmen 5-4-1725 en 26-12-1729. Joes Gravers en Agnes Custers verkochten op 27-6-1727 hun aandeel in een huis aan de Leveroy. Peter en Hendrick Graevers c.s. verkochten op 21-10-1755 landerijen onder Swalmen gelegen.

 

vóór 20 november 1711

Z.P. - Gehuwd: Lambertus Massen en Ida Coenen [mogelijk begr. Swalmen 4-5-1730].

Uit dit huwelijk:

1.      Johanna Massen, ged. Swalmen 20-11-1711 (get. Henricus Libens voor Johannes Scrijvers en Johanna Maessen).

 

26 november 1711

SWALMEN - Gehuwd: Jacobus Bongaerts [mogelijk begr. Beesel 30-9-1714; mogelijk ged. Swalmen 12-1-1682 als zn. van Godefridus Bongaerts en Elisabeth Jacobs] en Mechtildis Daemen [ged. Swalmen 6-11-1690, dr. van Henricus Daemen en Cornelia Heuskens; zij hertr. mogelijk Swalmen 15-5-1726 met Gerardus Schrijvers]. Getuigen: Wilhelmus Raemaeckers en Joannes Janssen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 45vs (82 RAL).

 

26 november 1711

SWALMEN - Gehuwd met dispensatie 'in duobue bocinis': Henricus Teunissen [alias Haenwinckel, Hawinckels, ged. Swalmen 10-6-1687, begr. ald. 28-12-1746, zn. van Antonius Hawinckel en Maria Paulissen] en Petronella Bulders [Bullers, ged. Swalmen 13-9-1686, begr. ald. 1-9-1750, dr. van Henricus Bulders en Caecilia Beeck]. Getuigen: Henricus Bulders en Henricus Daemen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 45vs (82 RAL).

Uit dit huwelijk:

1.      Antonius Haenwinckel, ged. Swalmen 27-2-1712 (get. Henricus Bullers en Maria Timmermans; zn. van Henricus x Petronella Bullers), begr. Swalmen 5-6-1715.

2.      Caecilia Hawinckels, ged. Swalmen 18-5-1716 (get. Henricus Beeck en Elisabeth Hawinckels), begr. Swalmen 16-8-1719.

3.      Henricus Hawinckels, ged. Swalmen 3-12-1720 (get. Henricus Reuten vervangen door Franciscus Meuter en Margaretha Tessers; zn. van Henricus x Petronella Bulders), begr. ald. 10-3-1755. Tr. Roermond 16-5-1748 met Maria Daemen.

4.      Joanna Hawinckel, ged. Swalmen 30-8-1723 (get. Stephanus Rockus en Helena Hawinckel; dr. van Henricus x Petronella Bulders). Tr. mogelijk Swalmen 16-11-1748 met Bernardus Verheggen.

5.      Antonetta Hawinckel, ged. Swalmen 11-7-1726 (get. Matthias Hawinckel en Gertrudis Slabbers, echtgenote van Henricus Bulders; dr. van Henricus x Petronella Bulders), begr. ald. 22-12-1767. Tr. Swalmen 26-11-1750 met Jacobus Crijns.

 

28 november 1711

SWALMEN - Begraven: Cathrina Deckers.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 161.

 

6 december 1711

BELFELD ‑ Kosten en schade inkwartiering.

Conraerd Gerits en Jacob Niessen, schepenen van Belfeld, en Willem Josten en Conraerd Wolfers, gezworenen aldaar, verklaren dat op vorig jaar van 6 tot 14 december 1711 op bevel van generaal Bulo van het regiment van overste Boldwing 3 compagnieën bestaande uit 243 man en ongeveer 20 vrouwen plus hun kinderen onder commando van kapitein Staren acht dagen in Belfeld zijn verbleven en gedurende deze periode aan "montcosten" 243 rijksdaalder voor de mannen hebben gekost, en 20 pattacons voor de vrouwen.

Hierna is een compagnie bestaande uit 80 mannen en 12 vrouwen tot 23 december gebleven en heeft gedurende deze 9 dagen voor 103 rijksdaalder en 4 schilling verteerd. Bij deze "cantonnering" zijn verder 15 paarden geweest, te weten 6 paarden van voornoemde kapitein, 2 van de luitenant, 1 van de vaandrig, 4 van een andere luitenant en 2 van twee vaandragers, welke paarden in deze periode 10 malder en ½ vat haver hebben gegeten ad 12 schilling per malder, en 2.475 pond hooi. Bij vertrek is echter slechts 5 pattacons 4 schilling betaald, waarbij enkele Belfeldenaren onder bedreiging van de luitenant heeft laten verklaren dat deze hiermee genoegen zouden nemen. Bovendien zijn bij het eerste vertrek op 14 december 4 karren met dubbel gespan en 2 losse paarden meegenomen, waarvoor 9 pattacons wordt gerekend. De laatste compagnie die vertrokken is, heeft 2 karren met dubbel gespan en 3 losse paarden meegenomen, waardoor de totale schade oploopt tot 412 pattacons 4 schillingen, waarvan slechts 9 pattacons 4 schilling is betaald.

Declaratie d.d. 3 januari 1713.

Fotokopie zonder bronvermelding; met dank aan Jan Ickenroth.

 

22 december 1711

SWALMEN - Overdracht land.

Ten overstaan van Petrus Buijckman, scholtis, Jan Janssen en Willem Paulssen, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, draagt Elisabeth Severijns, weduwe van Frans Thomassen, bijgestaan door Wolter Hoets en Hendrick Reuten als beëdigde voogden van het minderjarig kind verwekt in haar huwelijk met Frans Thomassen voornoemd, ongeveer 1 morgen land op de Leucker gelegen tussen de aankoper en Wijn Peggen, voor een bedrag van 40 rijksdaalder, direct te betalen, over aan Joannes Bollen en Catharina Janssen, echtelieden, kosten van overdracht, lijcoop en armengeld ten laste van de aankopers.

Michiel van Ool en Agnes van Sint Theunis, echtelieden, hebben op 15 december 1711 ten overstaan van het volle gerecht afstand gedaan van hun recht ten aanzien van het bijpand wegens een vordering van 100 ducatons waarmee dit perceel krachtens obligatie d.d. 2 mei 1708 [zie aldaar] was belast, en hebben verklaard dat zij tevreden zijn met de originele onderpanden onder Maesniel gelegen.

De opbrengst is mede besteed tot aflossing van schulden waarmee de goederen van voornoemd kind waren belast.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 53-53vs.

 

22 december 1711

SWALMEN - Begraven: Anna [Naus], echtgenote van Gerardus Pelser [Pelsers, geh. Asselt 13-12-1705; hij hertr. Asselt 9-2-1712 met Eva Croonen] 'op de Bockul cum infante'.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 161vs; de aantekening sluit het jaar 1711 af maar vermeldt als jaartal expliciet 1712; dit berust op een fout.

 

z.d., voor 27 december 1711

Gehuwd: Philippus Everardus Melis en Maria Margarita La Verdure  [Lavardeur, Laverduer, Laverdur; zij hertr. Roermond 23-12-1715 met Petrus Snoeck].

Uit dit huwelijk:

1.      Adolphus Joannes Eduardus Meles, ged. Roermond 27-12-1711 (get. ...).

2.      Emilia Antonetta Meles, ged. Roermond 13-3-1714 (get. Everardus de Bockholt, vervangen door heer Bordels, en barones de Neussen, door Petronella Joris).

Zie ook akte 27-6-1716.

 

1711, z.d.

BEESEL - Wolvenjacht.

Schepenen, gezworenen, borgemeester en principale naburen besluiten dat, gezien het algemeen bekend is dat de gehele gemeente door de wolven grote schade ondervindt aan paarden en koeien, de vergoeding (solagement) voor diegenen die zulke schade zullen lijden, van hetzij paarden hetzij van koeien, door eenieder naar rato van de waarde van dit vee zal worden bijgedragen in de kosten. Tevens besluiten zij dat, om de schade te kunnen vergoeden die Jan van Daelen onlangs heeft geleden 'door het ongeluck door den wolff aen sijn peerdt geschiedt', voor ieder paard een bedrag van 2 schelling zal worden geheven, en van degenen die geen paard hebben een bedrag van 1 schelling, met dien verstande dat bij een gelijk voorval de eventuele schade ook aan de contribuanten zal worden vergoed. Aangezien deze ongelukken vaak gebeuren door verzuim van degenen die de wacht moeten houden, zal de schade in zo'n geval worden verhaald op de nalatige personen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 403.

 

 

1712

21 januari 1712

SWALMEN - Gehuwd met dispensatie in de kerkgeboden: Henricus Dousens [Douijsens, ged. Swalmen 23-1-1681, begr. ald. 24-9-1722, zn. van Joannes Henrici en Anna Corstiens] en Maria Peters [ged. Swalmen 20-10-1686, begr. ald. 17-3-1728, dr. van Godefridus Peters en Leonarda Willems alias Maessen; zij hertr. Asselt 27-2-1724 met Laurentius Tilmans]. Getuigen: Henricus Peters en Josephus Jurgens.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 45vs (82 RAL); achternaam tweede getuige slecht leesbaar.

Uit dit huwelijk:

1.      Johannes Dousent, ged. Swalmen 6-12-1712 (get. Godefridus Peters en Anna Korsten; zn. van Henricus x Maria Peters). Tr. verm. ... vóór 12-6-1743 met Catharina Stockmans.

2.      Cornelia Douijsens, ged. Swalmen 24-7-1714 (get. Theodorus Lemmes en Johanna Peters; dr. van Henricus x Maria Peters).

3.      Petrus Duijsens, ged. Swalmen 7-4-1717 (get. ... Duijsens en Leonarda Maessen; zn. van Henricus x Maria Maessen), begr. ald. 9-3-1728.

4.      Joanna Douschent, ged. Swalmen 6-12-1719 (get. Theodorus Clumpkens en Helena Douschent; dr. van Hendricus x Maria Peters).

Voor begraven van een kind van dit echtpaar zie verder Swalmen 9-4-1728. Maria Peters verpandde op 9-2-1723 land te Swalmen tot aflossing van schulden en voldoening van de begrafeniskosten van haar man. Op 11-9-1725 verpandde Maria Peters samen met haar tweede man Lins Tilmans het huis van de kinderen op de Boukoul gelegen.

 

23 januari 1712

ROERMOND ‑ Obligatie.

Schuldbekentenis door Johan Crebber, landschrijver van het ambt Montfort, en zijn vrouw Joanna Margaretha van den Broeck, aan Paulus Broeckhuisen, als rector van en ten behoeve van het St.‑Matthijs altaar in de kathedrale kerk te Roermond.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, Processen 1712.

 

26 januari 1712

SWALMEN - Verpanding huis en hof op de Heide.

Ten overstaan van Petrus Buijckman, scholtis, Jan Janssen en Goetsen Gerardts, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, bekent Willem Hendricx met toestemming van zijn vrouw Anna Arets dat zij een bedrag van 25 rijksdaalder tegen een jaarlijkse rente van 10 schellingen eerstmaal te betalen op 5 januari 1713 en met een opzegtermijn van drie maanden, hebben opgenomen van de eerwaarde heer Gerardus Dolmans, pastoor aldaar, met als onderpand huis en hof op gen Heij gelegen tussen de erven van wijlen Erkens Jan en de gemeente, belast met 1 hoen aan het huis Hillenraedt.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 53vs-54.

 

31 januari 1712

ROERMOND - Gehuwd: Joannes Georgius Smeets en Caecilia Damen. Getuigen: Wilhelmus Bongarts, Gerardus Vughteleer en Anna Damen.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

31 januari 1712

ROERMOND - Gehuwd: Gerardus van Mulbracht en Catharina Odilia Voestermans [ged. Susteren 7-4-1683, dr. van Renerus Vorstermans en Gertrudis Elisabeth Nelissen]. Getuigen: Gerardus Voestermans en Caecilia Voestermans.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk:

1.      Anna Gertrudis Mulbracht, ged. Roermond 26-7-1713 (get. Tilmanus de Winckel / Petrus Josephus de Winckel en Gertrudis Elisabeth Nelisse).

2.      Joannes Antonius van Mulbracht, ged. Roermond 23-6-1718 (get. Reinerus Vorstermans en Getrudis van Mulbracht). Tr. Roermond 15-8-1743 met Gertrudis Albouts.

3.      Goswinus Franciscus van Mulbracht, ged. Roermond 14-11-1720 (get. Gerardus Vorstermans en Cornelia van Syberijgh, weduwe de Blitterwijck).

 

vóór 1 februari 1712

Z.P. - Gehuwd: Johannes Geurts [mogelijk begr. Swalmen 15-1-1728; hij hertr. mogelijk Swalmen 26-6-1718 met Petronella Gielen] en Catharina Willems [mogelijk begr. Swalmen 27-5-1718].

Uit dit huwelijk:

1.      Hermanus Geurts, ged. Swalmen 1-2-1712 (get. Matthias Roesen namens Johannes van Orck en Helena Schenck). Tr. mogelijk Swalmen 13-11-1737 met Maria Bongaerts.

8.      Henricus Willems, ged. Roermond 18-3-1729 (get. Joannes Berck en Isabella Linssen).

 

5 februari 1712

BELFELD - Belening landerijen in onberekend gebruik.

Fredericus Jacobus Cox, licentiaat in de beide rechten en landscholtis van het ambt Montfort, en Conraerdt Gerits en Jacob Nyessen, schepenen, oorkonden dat Willem Heijnen heeft bekend dat hij een bedrag van 100 pattacons schuldig is aan Conrardt Wolffers en Gerardt Heijnen, welk bedrag hij heeft gebruikt voor restitutie van een gelijk bedrag aan Hendrick Nesen en Petronella Cleuren, volgens obligatie van 12 juni 1691 opgenomen tegen een rente van 5% te betalen op het feest van Sint Andries.

Als onderpand stelt Willem Heijnen 4 morgen 44 roede land te Belfeldt gelegen naast Conrardt Wolffers, met de korte zijden grenzend aan Jacq Ronck en de Rietter Bempden. Omdat de comparant niet in staat in om dit onderpand zelf te beakkeren en uit de inkomsten de voornoemde rente te betalen, is afgesproken dat de rentheffers de voornoemde 4 morgen 44 roede zullen beakkeren in ruil voor deze rente, mits zij de jaarlijkse schat en lasten betalen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 218vs-219.

 

5 februari 1712

BELFELD - Verpanding huis en hof genaamd In de Rijdt te Belfeld.

Ten overstaan van scholtis Cox en de schepenen Conrardt Gerits en Jacob Nijssen bekent Willem Heijnen dat hij een bedrag van 365 gulden oude Roermondse koers, de schelling gerekend aan 8 stuiver min 1 oort, tegen een jaarlijkse rente van 5% eerstmaals te betalen op Paasdag 1712, heeft opgenomen van de eerwaarde heer Schuttiens, vicarius te Belfeldt, met als onderpand

-   een huis, hof en boomgaard groot ongeveer 1 morgen, genaamd In de Rijdt, met beide lange zijden gelegen tussen de gemeinte en met de korte zijden grenzend aan Conrardt Wolffers, belast met jaarlijks 1 kaars aan de kerk;

-   en ongeveer 2 morgen land gelegen tussen Conrardt Wolffers en Steven Arssen.

Het geleende bedrag is gebruikt voor de aflossing van drie eerdere leningen die hij op andere plaatsen verschuldigd was, te weten obligaties groot resp. 200 gulden, 25 pattacons en 85 gulden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 219.

 

6 februari 1712

ASSELT ‑ De leenhof van Cranendonck beleent Willem Adriaan van en tot Hoensbroeck, erfmaarschalk, met de Oesterse tol, na het overlijden van Arnold Schenck van Nydeggen.

Archiv Schloß Haag, inv.nr. 266. De tol wordt geheven te Kessel ? Gewaarmerkt afschrift.

 

9 februari 1712

ASSELT - Gehuwd: Gerardus Pelsers [wedn. van Joanna Naus, geh. Asselt 13-12-1705, begr. Swalmen 22-12-1711] en Eva Croonen [Croenen, ged. Swalmen 8-2-1682, begr. ald. 25-8-1732, dr. van Georgius Croonen en Maria Cuijpers alias Eefkens]. Getuigen: Henricus Deniers en Gooswinus Pelsers.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 140.

Uit dit huwelijk:

1.      Georgius Pelsers, ged. Asselt 24-10-1712 (get. Petrus Heuskens en Margarita Cuijven).

2.      Gerardus Pelsers, ged. Swalmen 8-12-1713 (get. Jacobus Jurgen en Antonia Cupers; zn. van Gerardus x Eva Croenen).

3.      Mathias Pelsers, ged. Buggenum 4-10-1716 (get. Mathias Pelsers en Nulcke Slabbers; zn. van Gerardus x Eva Croenen).

4.      Henricus Pelsers, ged. Buggenum 3-12-1719 (get. Godefridus Pelsers en Berta NN [verm. Paulussen, echtg. van Godefridus Pelsers]; zn. van Gerardus x Eva Croenen).

5.      Franciscus Pelsers, ged. Buggenum 17-11-1721 (get. Petrus Houben / Franciscus van Vlaenderen en Anna Geradts), verm. jong overl.

6.      Maria Pelsers, ged. Buggenum 11-3-1723 (get. Henricus Roelofs en Petronella Pelsers; dr. van Gerardus x Eva Cronen).

7.      Franciscus Pelsers, ged. Buggenum 18-5-1727 (get. NN Stoxs; zn. van Gerardus x Eva Cronen).

 

10 februari 1712

ROERMOND - Overleden: Margareta Schoncken, echtgenote van Henricus van Thits.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

15 februari 1712

BELFELD - Overdracht obligatie.

Fredericus Jacobus Cox, licentiaat in de beide rechten en landscholtis van het ambt Montfort, Conrardt Wolffers en Jacob Nijssen, schepenen van het gericht Belfeldt, oorkonden dat notaris en procureur Georgius Schrijvers, als gevolmachtigde van de eerwaarde heer Paulus Broeckhuijsen, vicarius van de kathedrale kerk te Rurmonde, een obligatie d.d. 15 februari 1670 ten laste van de gemeente Belfeldt en ten profijte van Alexander van der Rijdt, met transfix d.d. 7 september 1699 [laatste cijfer doorgehaald; mogelijk 1691 of 1697] ten behoeve van genoemde vicarius Broeckhuijsen, heeft overgedragen aan Caspar Ronck. Ronck heeft de in de obligatie genoemde hoofdsom van 500 rijksdaalder inclusief 2 jaar verlopen rente op 2 januari 1712 betaald.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 219vs. Voor Van der Rijdt zie: Maas- en Swalmdal, Jrg. 10 (1990), blz. 91.

 

15 februari 1712

ROERMOND - Gehuwd: Andreas Smabeers [sic; Smabers, ged. Roermond 1-12-1679, notaris en procurator, zn. van Matthias Smabers en Gertrudis Herve] en Ida Ludovica van Vlettingen. Getuigen: Gerardus Coolen en Anna Margareta Dupree.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk:

1.      Ida Franciscas Smabers, ged. Roermond 22-4-1712 (get. Adamus Hillen, J.U.L., en Ida Maria Squaden).

2.      Joannes Josephus Smabers, ged. Roermond 18-3-1714 (get. Joannes Coolen, schepen, en Maria Gertrud Coopeneur; zn. van Andreas x Ida van Vletinghe), overl. ald. 26-2-1799. Tr. Roermond 17-6-1749 met Maria Barbara Coelmont.

3.      Mathias Bruno Smabers, ged. Roermond 19-12-1715 (get. Gregorius Bruno [van Dunghen], medicus, en Maria Elisabetha Fabri, echtgenote Van Laer).

4.      Arnoldus Franciscus Smabers, ged. Roermond 19-12-1715 (get. Mathias Vernick ex Thoor, kerkmeester, en Ida Squaeden, echtgenote Colen), rechtsgeleerde.

5.      Theodorus Bernardus Smabbers (sic), ged. Roermond 30-12-1719 (get. Bernardus Albertus van Lom en Theodora van Vogell).

6.      Cornelia Smabers, ged. Roermond 7-4-1722 (get. Joannes Coolen, schepen, en Maria Catharina Du Pree).

7.      Andreas Josephus Smabers, ged. Roermond 19-5-1726 (get. Joannes Baptista Fabritius en Maria Justina Voogell).

 

17 februari 1712

ROERMOND - Overleden op de Steenwegh: licentiaat Cox.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

23 februari 1712

SWALMEN - Begraven: Andreas Jansen [pachter van Genaanhof 1687, schepen 1704, schatheffer 1706].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 161vs; aan de datum is geknoeid, mogelijk wordt 24 bedoeld.

 

3 maart 1712

ROERMOND ‑ Begraven: Gerardus de Elshout (praenobilis dominus).

GA Roermond, Registers DTB.

 

12 maart 1712

BELFELD - Overleden: NN, kind van Reinerus Knippenberg en Margareta Leeghuijser.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 180vs.

 

16 maart 1712

SWALMEN - Begraven ('sepultus'): kind 'Baxhove' [verm. zoon van Theodorus aen de Boom en Odilia Tobben, pachters van de Baxhof].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 161vs.

 

24 maart 1712

ROERMOND ‑ Overleden: Leonardus Cox, praefectus van de schatkist ('jujus civitatis quondam praefectus aerarii').

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

29 maart 1712

ROERMOND ‑ Overleden: weledele Joannes Gerardus Cox, raadslid van het hertogdom Gelre en voorzitter van dezelfde raad.

GA Roermond, Registers DTB.

 

5 april 1712

SWALMEN - Begraven: Leonarda Obers [mogelijk Leonarda Jansen, wed. van Henricus Aredts, geh. Swalmen 23-7-1696, verm. begr. ald. 11-11-1698].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 161vs.

 

6 april 1712

SWALMEN - Verpanding landerijen.

Ten overstaan van Areth Meuter als stadhouder bij afwezigheid van de scholtis, Andries Mooren en Gootsen Gerardts, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, bekennen de echtelieden Jan Meuter en Gelisken Cuijpers dat zij een bedrag van 100 gulden of 31 rijksdaalder 2 schelling in Spaanse munt tegen een jaarlijkse rente van 5% eerstmaal te betalen op 1 april 1713 en met een opzegtermijn van drie maanden, hebben opgenomen van Petrus van Daelen, secretaris van voornoemde heerlijkheid, en Mechtildis Sterckmans, ook echtelieden, met als onderpand:

-   ongeveer 3 vierdel bemd in twee stukken te Wijler gelegen tussen het Weijclooster en de Swalm, met de korte zijden grenzend aan Hendrick ten Dam en het Weijclooster;

-   ongeveer ½ morgen land in het Wijlerveldt gelegen tussen Jan Heuskens en Nelis Wijnen;

-   en ongeveer ½ morgen land aldaar gelegen tussen Jan Cuijpers int Dorp en de erfgenamen van Areth Heijnen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 54-54vs; ondertekend door schepen Willem Paulsen in plaats van de secretaris; gecancelleerd. In de marge: 'dit capitael is den 1en july 1719 gerestitueert ende daeromme is dese getraceert'.

 

6 april 1712

SWALMEN - Belening land in onberekend gebruik.

Ten overstaan van Areth Meuter en Willem Paulssen, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, bekennen de medeschepen Andries Mooren en Elisabeth Janssens, echtelieden, dat zij krachtens obligatie d.d. 26 september 1710 [zie aldaar] een bedrag van 10 rijksdaalder hebben opgenomen van eveneens medeschepen Gootsen Gerardts en diens vrouw, van welk bedrag tot op heden nog geen rente is betaald, waardoor deze nu rente nu 2 gulden 12 stuiver bedraagt. Hiervoor dragen zij over in belening ongeveer ½ morgen akkerland op de Papenwegh gelegen, nader omschreven in voornoemde obligatie, om dit land tegen betaling van de schat te bezitten in onberekend gebruik. Het land kan worden ontlast door aflossing van de schuld, met een opzegtermijn van drie maanden vóór 26 september, het mestrecht voorbehouden aan de pandhebbers. Jacob Meuter, gerechtsbode, verricht wegens afwezigheid van de scholtis de onterving en erving.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 54vs-55.

 

10 april 1712

SWALMEN - Begraven: Andreas Moeren [Mooren, ged. Swalmen 4-1-1665, schepen, zn. van Andreas Moeren en Mechtildis Damen; ... van Elisabetha Hameckers, geh. Swalmen 6-7-1695].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 161vs.

Voor voordracht van een opvolger als schepen zie 17-8-1712.

 

12 april 1712

actum Ruremonde

ROERMOND / SWALMEN - Arrest.

Kopie van de ordonnantie verleend op het rekest van de advokaat Kroonenbroeck tegen Juttien Bulders, weduwe van Thijs Coolen. Het Hof verleent suppliant het verzochte arrest wegens diens vordering.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 55vs. Voor registratie van dit arrest zie 18-4-1712.

 

vóór 14 april 1712

Z.P. - Gehuwd: Henricus Beeck [verm. ged. Swalmen 13-8-1670, begr. ald. 26-7-1752, zn. van Wilhelmus Beeck en Mechtildis Gerardts, beiden overl.] en Maria