KRONIEK VOOR BEESEL, BELFELD EN SWALMEN - 1700-1709

laatst opgeslagen: vrijdag 22 maart 2024 CTRL+F = zoeken

© Loe Giesen, Reuver 1983-2024

 

1700

2 januari 1700

MAASNIEL / SWALMEN - Verpanding landerijen.

Ten overstaan van gerechtsbode Jan Peters als dagelijks richter,s Jacob Slabbers en Johan Gerard van der Smitsen, licentiaat in de beide rechten, schepenen van Maesniel, Leeuwen en Aesenraey in de vrijheerlijkheid en het land van Daelenbroeck, bekent jonker Rutger Anthoin a Clos, kapitein over een compagnie dragonders ten dienste van Zijne Keurvorstelijke Doorluchtigheid zu Pals etc., dat hij, met toestemming van het gerecht van Herten, Merum en Ool heden verleend, een bedrag van 275 rijksdaalder tegen een jaarlijkse rente van 5% (te weten 12 rijksdaalder 6 schellingen) eerstmaal te betalen op 3 januari 1701 en met een opzegtermijn van een half jaar, heeft opgenomen van Maes Janssen als aangeboren oom en voogd van Judith Janssen, onnozele nagelaten dochter van wijlen Jan Jansen, met als onderpand:

-   115 roede 25 voet akkerland te Aesenraey gelegen tussen het Gasthuys van de stad Ruremonde en de erfgenamen Corst Janssen;

-   395 roede 71 voet aldaar gelegen tussen borgemeester Tilman Geurts en Ummel Vossen;

-   en 8 morgen akkerland onder Swalmen gelegen.

Tevens wordt als voorwaarde gesteld dat geen vruchten van deze landerijen mogen worden geleverd vooraleer de jaarlijkse rente is voldaan, maar dat de pachters deze oogst zal moeten leveren aan Judith Janssen of iemand in haar naam. Comparant machtigt toonder tot de gerechtelijke verpanding.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 30-31.

Voor gerechtelijke verpanding zie 7-1-1710.

 

8 januari 1700

ROERMOND ‑ Gehuwd: Theodorus Wijheers [verm. geb. Kevelaer of omgeving (zie akte 7-9-1717), leenman van de Nieuwe Schei en eigenaar van de Wilde Hoeve te Reuver-Leeuwen, overl. Roermond 17-9-1735] en Anna Despa [de Spaa, Dispa]. Getuigen: Henricus Wijheers en Joanna Cloots.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond (of moet dit 28 januari zijn? CONTROLEREN).

Uit dit huwelijk:

1.      Joannes Martinus Wijers, ged. Roermond 25-9-1701 (get. Michael Despa en Joanna Margarita Cloets.), jong overl.

2.      Anna Elisabetha Wijers, ged. Roermond 15-3-1704 (get. Adamus Franciscus Banen, gemeentesecretaris, en Maria Odilia Maruijen), erft de Wilde Hoeve te reuver-Leeuwen. Tr. Roermond 14-2-1734 met Petrus Franciscus Beaumont.

 

13 januari 1700

SWALMEN - Gehuwd: Henricus Spee [pachter van Boekweitsdries 1706, mogelijk begr. Asselt 22-8-1721; mogelijk zn. van Anna Tissen] en Maria Mevissen [Mewissen, ged. Swalmen 23-12-1680, dr. van Jacobus Meuwissen en wijlen Cornelia Dorssers]. Getuigen: Mevis Mevissen en Tilmannus Mevissen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 39 (RAL 69).

Uit dit huwelijk:

1.      Cornelia Spee, ged. Asselt 19-3-1701 (get. An... Janssens en Margarita An... [KNOPS?]).

2.      Wilhelmus Spee, ged. Asselt 11-11-1702 (get. Arnoldus Smeets en Bertien Mevissen).

3.      Jacobus Spee, ged. Swalmen 30-1-1705 (get. Seger Beren en Matthia Dorsers).

4.      Christina Spee, woont 28-6-1728 te Vlodrop, verm. overl. Vlodrop 25-12-1770. Tr. in dat geval … met Henricus Blox.

5.      Joanna Spee, woont 28-6-1728 te Vlodrop.

6.      Jenneken Spee, leeft 26-6-1728.

7.      Petronella Spee, leeft 26-6-1728, mogelijk overl. Vlodrop 5-4-1774. Tr. in dat geval … met Henricus de Wael.

 

14 januari 1700

BELFELD - Overdracht landerijen.

Ten overstaan van scholtis Cox en de schepenen Willem Willems en Gerit Wolfers dragen Hendrick Rivers en Sibilla van Hors (?)

-   2½ morgen akkerland naast de gemeentelijke bemden gelegen, met de korte zijden grenzend aan aankoper en Peter Wolffers, belast met jaarlijks 1 vat aan de pastorie van Belffelt;

-   een kempke groot ongeveer 1 morgen, eveneens belast met voornoemd vat rogge;

-   en ongeveer 1½ morgen met de korte zijden grenzend aan aankoper en Peter Wagens, onbelast,

voor een bedrag van 200 (?) gulden Roermonds over aan Geurt Geurts en Metgen Looven, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 199.

Verkoopsom en namen zeer slecht leesbaar en onder voorbehoud; zie echter huwelijk Belfeld 15-5-1686.

 

14 januari 1700

ASSELT - Begraven: Joachimus [Wijnen], zoon van Simonis Wijnen [en Maria Naus].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 154.

 

15 januari 1700

BELFELD - Overdracht huis te Belfeld.

Ten overstaan van de schepenen Willem Gerarts en Geurt Wolffers en bode Erke Lenkens namens de landscholtis dragen Tilmen Leistiens en Joanna Maria Swildeodens (?) hun huis, hof en landerijen te Belfelt gelegen zoals verkoper deze heeft geërfd van zijn ouders, uitgezonderd 1 morgen akkerland afkomstig van wijlen Peter ..tz en Eulitie Leistiens, voor een bedrag van 312 rijksdaalder 4 schillingen en laken voor een nieuwe rok, over aan Mattijs Pipers en Joanna Lindelau (?), echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 199vs.

Zie proces 23-3-1699.

 

19 januari 1700

zou Mulbracht

MULBRACHT / BEESEL ‑ Schenking inkomsten van hoeve te Beesel.

Hendrick Schutiens en Helena (in dezelfde akte ook: Heilken) Cruijsbergh, echtelieden, schenken de inkomsten van hun hof in het kerspel Besel gelegen aan hun twee zonen Hendrick, 'stock blindt', en Johannes, minderjarig en studerend, beiden wonend te Ruremundt, tot onderhoud en studie. Tevens machtigen zij hun zonen of toonder tot de gerechtelijke bekrachtiging.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 199 en 198vs (sic).

Maand slecht leesbaar en onder voorbehoud, mogelijk juni. Betreft pand Cruysberg, in de 18e eeuw ook wel Schutgensgoed genaamd.

 

19 januari 1700

ASSELT - Begraven: Leonardus [ged. Asselt 21-1-1689], zoon van Wilhelmus Klumkens [en Agnetis Custers, beiden geh. ... vóór 21-1-1689].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 154.

 

20 januari 1700

BEESEL - Overdracht akkerland.

Ten overstaan van gerichtsbode Peter Quijten in plaats van scholtis Cox en de schepenen Willem Gerarts en Henderick Arets dragen de geërfden van het kerspel Besel drie stukken akkerland in de Oe gelegen voor een bedrag van 88 gulden 8 stuiver licht over aan de paters Kruisheren te Venlo.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 199vs.

 

22 januari 1700

BELFELD - Overdracht landerijen.

Ten overstaan van bode Erke Lenkens en de schepenen Willem Willems en Geurt Wolfers dragen Hermen Aedems en Lindertje Broech [Leonarda Broecks], echtelieden,

-   een bemd tussen de Sitterspaelen (?) naast Willem Heijnen gelegen, met een korte zijde grenzend aan de openbare weg;

-   en ongeveer 1½ morgen stuk land in het Eijckschip gelegen naast Peter Wolffers en met de korte zijden grenzend aan Peter Wagenss,

voor een bedrag van 209½ gulden over aan Conrart Wolffers en Bertien Willems, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 199vs. Zeer slecht handschrift.

Voor de zeer slecht leesbare namen van de verkopers zie huwelijk Belfeld 15-4-1698.

 

23 januari 1700

SWALMEN - Begraven: kind van Johannes Henskens [Heuskens?].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 153.

 

27 januari 1700

SWALMEN - Begraven: kind van Hermannus ...

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 153.

 

27 januari 1700

SWALMEN - Begraven: kind van Christophorus Pipers 'den Haemeker' [en Cunera Spee, geh. Swalmen 2-10-1680].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 153.

 

31 januari 1700

SWALMEN - Begraven: ...

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 153.

Akte onleesbaar op fotokopie door plakband onderaan.

 

3 februari 1700

BELFELD - Gehuwd: Joannes Jacops [overl. ald. 8-5-1723] en Petronella Wilms. Getuigen: Joannes aen der Steegen en Petrus in de Pas.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, fol. 121.

Uit dit huwelijk (voor overl. zie o.a. 11-3-1707):

1.      Maria Jacops, ged. Belfeld 1-5-1700 (get. Lenardt aen gen Deick en Bilken in gen Reijdt; dr. van Joannes x Petronella Wilms), mogelijk overl. 7-9-1746 als Maria Jansen.

2.      Wilhelmus Jacops, ged. Belfeld 12-11-1703 (get. Wilhelmus Peters en Catharina Willems; zn. van Joannes x Petronella Willems).

...

3.      Jacobus Jacobs, ged. Belfeld 21-2-1707 (get. Gerardus Jaenssen en Margareta Willems; zn. van Joannes x Petronella Willems).

 

3 februari 1700

SWALMEN - Arrest.

Derick Keeren, bode, daartoe gemachtigd door het Hof van Gelderland d.d. 7 januari 1700, laat op verzoek van de weduwe van wijlen Peter Laetgens c.s. arrest aantekenen op de goederen van Jan Denen wegens twee jaarlijkse renten van ieder 50 gulden, door wijlen Anthonius Mennius, gewezen pastoor, gevestigd op de gemeente Swalmen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 20 fol. 8.

 

3 februari 1700

SWALMEN - Arrest.

De deurwaarder van het Hof van Gelderland laat, krachtens ordonnantie d.d. 27 januari 1700 verleend op verzoek van raad Bernard, arrest aantekenen op de goederen van de landschrijver Crebber, tot verzekering en ontlasting van een akte van borgstelling van een schuld op het dorp Bracht en voor 800 pattacons verbonden bij de raad Van der Vekene.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 20 fol. 8vs.

 

9 februari 1700

SWALMEN - Begraven: kind van Johannes Smets.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 153vs.

 

10 februari 1700

VENLO - Gehuwd met dispensatie: Antonius Berckelaer [Bercular] en Cunera van Ool. Getuigen: Matthias van Kessel en Maria van Kessel.

Uit dit huwelijk:

1.      Antonius Bercular, ged. Venlo 9-1-1700 (get. Judocus van Oell, 'signifer civitatis eius' voor Wilhelmus Cool en Mechtildis Bercular voor Johanna van Oell).

2.      Wilhelmina Berckelaer, ged. Venlo 27-10-1701 (get. Michael Berkelaer voor Joes Conraets en Joanna van Oel).

3.      Antonius Berckelaer, ged. Venlo 17-5-1706 (get. Gasparus Boecksteger en Helena van Ool).

4.      Ludovicus Berckelaer, ged. Venlo 9-7-1708 (get. Gerardus de Leeuw vervangen door Judocus van Ool en Maria Johanna Metsemaeckers).

5.      Anna Maria Berckla, ged. Venlo 23-11-1709 (get. Petrus Beugels en Magdalena van Ool voor Helena van Ool).

 

13 februari 1700

BEESEL - Schuldbekentenis.

Dirick Stevens, Peter Quijten, Hendrick Arets, Willem Gerats en Jan Cruisbergh, schepenen en gezworenen van Besel, bekennen dat zij een bedrag van 75 pattacons hebben opgenomen van juffrouw C.T. Claessens en een bedrag van 50 pattacons van advokaat J.H. Claessens, tesamen 100 ducatons, welk bedrag zij binnen negen maanden zullen terugbetalen, onder verbintenis etc. Het bedrag is gebruikt ter afwering van executie door de landrentmeester.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, Gerechtelijke stukken 1705 (proces erfgenamen Claessens tegen die van Beesel; stuk E).

Voor deze obligatie zie ook 27-2-1736.

 

24 februari 1700

SWALMEN - Begraven: kind van Johannes Bollen [en Catharina Jansen, beiden geh. Swalmen 23-8-1695].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 153vs.

 

28 februari 1700

in oirconde Ruremonde

BEESEL - Obligatie ten laste van het kerspel Beesel.

P. Lom, J. van der Holt, Willem Gerats, Hendrick NN, Jan Peulen, Dirck Stevens, Jan Sanders en Peter Quijten, namens geërfden, schepenen en gezworenen van het kerspel Besel, bekennen dat zij een bedrag van 100 ducatons hebben opgenomen van Paulus Sanders, welke zij binnen 9 maanden zullen aflossen 'met eene eerlycke recognitie'. Het geleende bedrag is besteed tot voorkoming van een assignatie van ontvanger Poell over de jaren 1696 en 1697 'opt comptoir verschult' van 700 gulden brabants.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 37 fol. 70vs; eenvoudig afschrift gemaakt t.b.v. overdracht van deze obligatie d.d. 25-4-1740 (zie aldaar).

Voor deze obligatie zie ook 15-5-1747.

 

28 februari 1700

binnen Swalmen op de Baecxhoef

SWALMEN - Testament Jan Hinssen.

Frans Gerardts en Andries Mooren, schepenen van de heerlijkheden Swalmen en Asselt, oorkonden dat zij zich samen met T. Blitterswijck, kapelaan aldaar, op verzoek van Jan Hinssen, ongehuwd, hebben vervoegd op de Baecxhoeff, alwaar zij hem ziek maar gezond van geest hebben aangetroffen. Jan Hinssen, 'considerende het groote goedt dat hem door sijnen meester Bastiaen Heijnen sijn geheel leven door is geschiedt', legateert aan deze een bedrag van 140 rijksdaalder welke meester Bastiaen hem verschuldigd is van verdiend loon en anderszins.

Aan zijn broer Wilmken Hinssen in geval van overlijden zijn wollen of linnen kleding.

De overige roerende en onroerende goederen zullen gelijkelijk worden gedeeld tussen zijn naaste vrienden.

Tot troost van zijn ziel geeft hij het brood van 2 malder rogge aan de armen, en 50 zielmissen te lezen door de kapelaan.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 20 fol. 50-50vs. Gehandmerkt door testateur, ondertekend door beide schepenen en de kapelaan.

Voor opening zie 24-4-1703.

 

1 maart 1700

OFFENBEEK - Overdracht huis te Offenbeek.

Ten overstaan van Peter Quijten en schepenen dragen Olert Peulen en Trincke Reuvers, echtelieden, huis, hof en landerijen te Offenbeek gelegen voor een bedrag van 100 daalder en 4 pattacons als vertegenispenning over aan Jan Reuvers en Gretie Dirix, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 200vs; eerst op 14 maart te boek gesteld.

Vgl. borgstelling 11-8-1716 en overdracht van huis 6-12-1717 door Jan Reuvers (begr. Beesel 5-4-1721) en zijn (tweede) vrouw Amilia Peters. Gretie Dirix was een dochter van Dirck Jacobs, zoals blijkt uit akte d.d. 26-3-1697.

 

1 maart 1700

REUVER-LEEUWEN / BELFELD-GELOO - Erfruil van huis te Leeuwen tegen landerijen te Belfeld.

Ten overstaan van Willem Willems, Geurt Wolffers, Erke Lenkens, Dirck Stevens (?) en Hendrick Arets dragen Paulus Demkens en Beutske Wemers

-   een huis en hof te Lewen gelegen;

-   drie stukken land in de Houf;

-   een stuk in het Meulenvelt;

-   en 1 morgen land met een korte zijde grenzend aan de Maas,

samen groot ongeveer 8 morgen, in erfruil over aan Jacob Leghuijser en Erken Gerits.

Demkens ontvangt vele stukken land aan het Loo gelegen, te weten

-   3 morgen 3 vierdel aan de Dijck gelegen, belast met 2½ kop rogge aan de pastorie van Belffelt en 100 gulden aan Jan Jacops;

-   1 stuk akkerland aldaar;

-   1 morgen houtgewas;

-   ½ morgen bemd;

-   1 vierdel bemd, eveneens daar gelegen, belast met 7 pattacon aan Theunis Trines;

-   en 1 vierdel bemd te Maelbeeck,

alles te aanvaarden stoppelbloot.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 200vs.

Eerst op 14 maart te boek gesteld; zeer slecht leesbaar. Vergelijk 20-11-1693 (Leeuwen), 14-5-1700 (Geloo) en 23-2-1756 (Geloo).

 

1 maart 1700

ROERMOND ‑ Vermeldingen Franciscus Dispa als stadscommies van Roermond.

Limburg X, blz. 269 e.v.

 

vóór 6 maart 1700

Z.P. - Gehuwd: Joannes Keijsers [begr. Belfeld 20-1-1703, verm. zn. van Leonardus Keijsers en Henrica aen gen Endt] en Joanna NN.

Uit dit huwelijk:

1.      Petrus Keijsers, begr. Belfeld 18-1-1715.

2.      Catharina Keijsers, ged. Belfeld 6-3-1700 (get. Leonardus Wolfferts en Berta Wilms; dr. van Joannes x Joanna NN), verm. overl. ald. 30-10-1723; vgl. ook 18-1-1715.

 

7 maart 1700

ASSELT - Begraven in de kerk: Agnes Smeets [ged. Swalmen 20-12-1689], dochter van Arnoldus Smeets, 'vilicus' [en Matthia Spee, beiden geh. Asselt 20-11-1686].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 154.

De ouders waren pachters van de Asselterhof.

 

8 maart 1700

BEESEL ‑ De douariere Van Baexen, weduwe van Anthoin van Baexen, verklaart dat zij het Altbroeck te Beesel voor 6 jaar heeft gehuurd van de weduwe Bisschops.

RHCL Maastricht, Familie‑archief de Magnee de Horn, inv.nr. 114.

 

10 maart 1700

SWALMEN - Borgstelling Wielerhof.

Ten overstaan van G.H. Furen, griffier van het Hof van Gelderland, stelt de advokaat Van der Smitsen namens de regeerders en geërfden van Daelenbroeck, ter bekrachtiging van het vonnis van 11 oktober 1694 tussen de crediteuren van Daelenbroeck uitgesproken in hun voordeel, tot borg jonker Johan Albert van Elshoudt, met al zijn persoonlijke goederen en in het bijzonder zijn bouwhof onder Swalmen gelegen voor over deze allodiaal is, alsmede zijn aandeel in het huis op de Swaemeeckersstraet te Roermond, wegens een bedrag van 400 rijksdaalder en de rente daarvan, zoals in het vonnis voorlopig toegewezen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 20 fol. 34-34vs.

Voor dit proces zie ook 29-10-1701.

 

7 mei 1700

tot Ruremonde in ons bisschoppelijck paleys

SWALMEN - Reginaldus, bisschop elect van Antwerpen, geeft zijn goedkeuring aan de overeenkomst [d.d. 26 april 1700, waarbij grond is geruild voor de uitbreiding van de pastorale moesgaard], bevindende 'dat die schint seer redelick te wesen tot convenientie ende voorstant soo van de kercke als den heere pastoor, te meer, om de redelicke presentie daer onder van hem gedaen van voirdere equivalent te sullen bijvoeghen, soo verre men bevondt daeraen iet te manckeren van sijnen t'wegen'. De bisschop geeft derhalve zijn goedkeuring, 'op dat de regeerders van de kercke ende d'heeren pastoirs altijdt in goede vreede ende correspondentie moghen blijven, gelijck als dat behoirt'.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 20 fol. 84.

 

11 maart 1700

SWALMEN - Wilhelmus Raemaeckers, als rentmeester namens Arnold markgraaf Schenck van Nydeggen, verpacht de looimolen op de Swalm bij opbod aan Gerard Bongarts. Met aantekening van 28 maart 1700 waarmee Peter Henskens zich borg stelt en medepachter wordt.

“Conditien ende voorwaerden onder dewelcke heere Arnold marckgrave van Schenck van Nijdeggen, heere van Hillenraede, Swalmen, Assel, Blijenbeek, Afferden, Gribbenvorst, Brempt, Wetthem etc. publyckelick aen den meestbiedende mit vuytbranden der kerse verpachten sal sijne loeymeulen alhyer tot Swalmen gelegen voor den tijdt van vier steedige jaeren, welcken pacht aenvanck sal nemen tegens Paeschen naestcommende.

In den iersten sal dengenen aen denwelcken de voorss. meulen mit vuytbranden der kerse sal verblijven, gehouden sijn aenstonts ofte ten minsten binnen 24 uhren daernaer, boven sijne persoon ende goederen, te stellen suffisante borgen tot contentement van den heere verpachter voor de goede betaelinge, nyet alleen van sijnen belooffden pacht, maer oock voor de goede administratie, op pene dat bij faute van suffisante borge binnen den voorss. tijdt gestelt te hebben, de kersse opnieuws sal worden aengesteecken, ende allen t’gene dat de meulen minder sal worden verpacht, herhaelt sal worden aen dengenen die aen de borghtaele nyet en heeft konnen voldoen, mitte costen daeraen cloevende ende hetgene meerder is sulcx sal commen ten profijte van den heere verpachter.

Ten 2 sal dengenen aen denwelcken de voorss. meulen sal verblijven, gehouden sijn de schoenmaeckers van Ruremonde goet gerieff te doen, wie oock aen alle vremdelingen, opdat hij den toeloop van alle kanten magh bekommen, ende in cas het gebeurde dat denselven de loey mochte mismaelen, sal denselven pachter gehouden sijn / daerna op de daedt te repareren.

Ten 3 sal den pachter gehouden sijn alle t’gaende werck, te weeten van kammen, steef, schoeffelen ende ander cleyn lapwerck op sijne costen te onderhouden ende naer vuytgaen van sijnen pacht deselve meulen leveren in soo goeden standt als den heere verpachter hem deselve sal leveren, ende sal den heere verpachter allen t’groff werck onderhouden.

Ten 4 is geconditioneert dat in soo verre door brandt ofte ander ongemack van destructie der meulen den pachter merckelicken schaede quamp te lijden, datten heere verpachter naer behooren ende equiteyt quytslagh sal doen.

Ten 5 dat bij soo verre door ijsganck ofte andere groote waeteren de dijcken merckelijcks quaeme door te breecken, sal den heere verpachter deselve met diensten ofte andersints helpen toemaecken, andersints sal den pachter die dijcken alsoo onderhouden als sich behoort.

Ten sesden sal den pachter sich vroom ende eerlick hebben te draegen, een jeder wel gerieven soo datter niemandt over en behoeft te claegen ende sal oock gehouden sijn de schoenmaeckers van Ruremonde voor alle vremdelingen te helpen.

Ten sevenden sal den pachter gehouden sijn sijnen pachtpenninck te betaelen precise op Paeschen, ende voor de eerste reyse op Paeschen 1701 ende soo voorts van jaere tot jaere totte voleindinge sijner pachtjaeren. /

Op alle de voorss. puncten, clausulen ende conditiën wordt deselve meulen ingestelt op vijffenviertigh rijxdalders ’s jaers.

De hooghselen en mogen nyet minder geschieden als met twee pattacons.

Den hooger sal van jeder hooghsel genieten ende proufijteren twee schellingen, dewelcke sullen moeten betaelt worden door dengenen aen denwelcken desen pacht met vuytgaen der kerse sal verblijven.

Indyen deselve meulen nyet hoogh genoegh en quamp, soo sal den heere verpachter binnen een halff vuyre daernaer deselve wederom naer sijn believen mogen intrecken, om sijn proufijt daermede te doen.

De costen van dese verpachtinghe sullen aenstonts naer ’t vuytgaen der kertse bij den toekommenden pachter sonder eenige cortinge betaelt moeten worden.

Welcken volgents de kertse aengesteecken ende deselve meulen ingeseth sijnde als boven heeft daerop Areth Mooren geset vier hooghselen, Andries Janssen vier ende sulcx in naeme van Gerard Bongarts, ende is aen den selven Gerard mit vuytbranden der kerse de voorss. meulen verbleven, Aldus geschiedt tot Swalmen denn 11 marty 1700.

[w.g.]

W. Ramaeckers, rentmeester

Frans Gerardts

And. Mooren

Dit ist merck X  van Gerard Bongarts

Op heden den 29 marty 1700 is gecompareert Peter Henskens denwelcken mit consent sijner huysvrouwe Gubbelken Maessen voor den pacht / der leymeulen alhyr aen Gerard Bongarts mit vuytbranden der kertse den 11 deses verbleven ingevolght van de bovenstaende conditiën verobligeert heeft sijne persoone ende goederen ende sich mede als principael ten dyen verbonden mit submissie ende renuntiatie als naer rechten. Actum tot Swalmen op den huyse van Hillenraede op dagh, maendt ende jaere als boven.

Dit is t’merck X van Peter Henskens, gemaeckt in mijn presentie.

[w.g.]

W. Ramaeckers, rentmeester

Schloss Haag, inv.nr. 4225; verfilming 35/142 t/m 38/142. Op de omslag van de akte staat als datum 10 mei 1700; op basis van de inhoud is dat echter onjuist.Voor een latere verpachting aan Peter Henskens zie 10-5-1706.

 

15 maart 1700

OFFENBEEK / RIJKEL - Verpanding landerijen.

Jan Trines en Margareta Cloudt hebben een bedrag van 184 pattacons opgenomen (van NN) met als onderpand alle goederen te Offenbeek plus 1 morgen houtgewas in de Rikelsche Bempden, de Alter Bempt genaamd, en andere landerijen. Deze obligatie is op 4 december 1708 volledig betaald en afgelost.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 200.

Latere toevoeging door landschrijver Joannes Crebber; zeer slecht handschrift.

 

17 maart 1700

SWALMEN - Begraven: Ida Caspars [verm. Ida Coenen, wed. van Caspar van Ool, geh. Swalmen 6-10-1666, begr. ald. 26-12-1682].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 153vs.

 

21 maart 1700

ASSELT - Begraven in de kerk: Wilhelmus [ged. Swalmen 7-4-1692], zoon van Arnoldus Smeets, 'villicus in den Asselder hoff' [en Matthia Spee, beiden geh. Asselt 20-11-1686].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 154.

Eerste aantekening in begraafregister door vicarius Rutgerus Jansen, begr. Asselt 14-9-1703.

 

21 maart 1700

SWALMEN - Verkoop land.

Jacob Obers verkoopt met toestemming van zijn vrouw Trincken Custers ongeveer ½ morgen land in de Paelenslagh gelegen tussen Derick Obers en Neelken Obers, met de korte zijden grenzend aan het Gasthuijs land en de Leijgraeve, belast met jaarlijks 1 vat rogge erfpacht aan het Noenhoff te Ruremonde, voor 1 malder gerst en ½ malder erwten welke reeds zijn voldaan aan Jacob Spee en Thisken Dorssers, ook echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 92. Eenvoudig afschrift door J.B. Fabritius, met handmerken van Jacob Obers en Trincken Custers.

 

23 maart 1700

SWALMEN - Begraven: Maria Wijnen.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 153vs.

 

23 maart 1700

SWALMEN - Begraven: Anna Slabbers.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 153vs.

 

23 maart 1700

ROERMOND - Gehuwd: weledele heer Adolphus Theodorus à Clos [Cloos] en vrouwe Maria Elisabetha Botquin. Getuigen: Jacobus Janssens en vrouwe Elisabeta Janssens.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk (op basis van Gendalim 5):

1.      Anna Agnes à Cloos, ged. Roermond 31-8-1702 (get. Godefridus van Hingen en Petronella Bodquin).

 

26 maart 1700

BELFELD-GELOO - Overdracht bemd.

Ten overstaan van bode Erke Leenken(s) in plaats van de scholtis en de schepenen Willem Willems en Geurt Wolffers dragen Loeuis (?) Mertens en Merrij Goerts, echtelieden, 1 morgen 26 roede bemd aan gen Loo gelegen naast Linnert Mertens en met een korte zijde grenzend aan de openbare straat, voor een bedrag van 105 gulden en 3 schapen, elke rijksdaalder à 3 gulden 4 stuiver gerekend, over aan Jacob Niessen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 200.

 

30 maart 1700

SWALMEN - Verpanding huis.

Ten overstaan van Johan Swaken, scholtis, Jan Janssen, Gerard Emets, Frans Gerardts en alle verdere schepenen van Swalmen en Asselt, bekent Sebastiaen Heijnen, als vader en voogd van zijn zoon Arnoldus, dat hij een bedrag van 100 rijksdaalder tegen een jaarlijkse rente van 5% eerstmaals te betalen op 30 maart 1701 en met een opzegtermijn van een half jaar, heeft opgenomen van Michel Ool en Agnes van Sint Steunis [sic; lees: St.-Thönis], echtelieden, met als onderpand:

-   1 morgen land in het Swaervelt gelegen tussen Derick Vogels en land van het Gasthuis van Ruremunde, met de korte zijden grenzend aan land van het Kapittel en aan de openbare Meulenwegh;

-   ongeveer 3 vierdel land aan Mercken Gijsen gelegen tussen Beatrix Wijnandts en de erfgenamen Thijs Coolen, met de korte zijden grenzend aan Thijs Coolen voornoemd en de openbare straat;

-   ongeveer 3 vierdel huisplaats in het dorp gelegen tussen de weduwe Andries Mooren en de Meulenstraete.

Sebastiaen Heijnen verklaart dat hij het opgenomen bedrag zal besteden tot aflossing van een gelijk bedrag van 100 rijksdaalder volgens eenvoudige obligatie opgenomen van wijlen zijn 'heere broeder' Jacobus Heijnen, welke obligatie hiermee komt te vervallen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 20 fol. 9vs-10vs.

Voor deze obligatie zie 10-3-1710 en 6-7-1711.

 

3 april 1700

BEESEL - Obligatie.

Obligatie groot 312½ rijksdaalder ten laste van het kerspel Beesel en behoeve van de rector van het St.-Matthijs-altaar in de kathedrale kerk te Ruremonde.

Voor deze obligatie zie overdracht d.d. 16-3-1750.

 

9 april 1700

BELFELD - Begraven: Joanna Jaenssen [mogelijk dezelfde als Joanna Gerhardts, geh. Belfeld 30-4-1688], echtg. van Henricus Thijssen [hij hertr. Belfeld 15-6-1700 met Barbara Lemmen].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 175vs.

Lees ook de akte d.d. 1-1-1707!

 

11 april 1700

BEESEL-OUDDORP - Overdracht stallingen.

Ten overstaan van Cox en de schepenen Willem Gerarts en Jan Sanders dragen Willem Beeck en Gertruijd Quijten, echtelieden, de stallingen, beginnend bij de kerkmuur en tot en met de mesthof ('misthooff') daartoe behorend, gelegen tussen de erfgenamen van borgemeester Claessens en de aankopers, met een korte zijde grenzend aan de keuken, voor een bedrag van 20 pattacons over aan bode Peter Quijten en Elisabet Beurskens. De stallingen waren verpand aan de armen voor een bedrag van 14 pattacons, waarvan de rente moest worden betaald door de verkopers, hetgeen meer dan een jaar niet is gebeurd. De overdracht vindt plaats om de huidige vordering van de armen te kunnen aflossen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 200. Slecht leesbaar.

 

12 april 1700

SWALMEN - Begraven: Anna Raemeckers.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 153vs.

Voor begraven van een kind zie 18-4-1700 (mogelijk overl. bij bevalling).

 

12 april 1700

SWALMEN - Begraven: Joannes van der Hardt [ged. Swalmen 16-7-1656, zn. van Goswinus van der Hardt en Joanna Rutiens; echtg. van Cornelia Nijskens, geh. Asselt 12-10-1684, begr. Swalmen 13-2-1738].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 153vs.

 

13 april 1700

ROERMOND - Gehuwd: Bartholomaeus van Cruegten [er staat: Crueglen] en Joanna Conen. Getuigen: Godefridus Coelen en Gertrudis van Horick.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

18 april 1700

SWALMEN - Begraven: kind van [wijlen] Anna Rameckers [begr. Swalmen 12-4-1700].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 153vs.

 

20 april 1700

ROERMOND - Gehuwd: Jacobus Claessens en Emilia van der Velden. Getuigen: Leonardus van der Velden, Ida van der Velden en Christina van der Velden.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

21 april 1700

TEGELEN - Gehuwd: Joannes Engels [overl. Belfeld 5-12-1722] en Barbara Wagens [ged. Belfeld 25-10-1675; dr. van Cornelius Wagens en Helena Weggen; zij hertr. Belfeld 10-11-1723 met Petrus Smits]. Getuigen: Joannes Wagens, Anna op Heijs en H. Vervoort.

DTB-registers St.-Martinusparochie Tegelen, fol. 56.

 

22 april 1700

RIJKEL - Erfruil land.

Ten overstaan van bode Peter Quijten en de schepenen Hendrick Arets en Jan Peulen draagt Hendrick Sloesen, mede namens Merie (Metje?) Hoesen (?) 2 morgen 13 roede te Rickel gelegen, rondom in de erven van het Weijkloester op de Thijntbongaert, in erfruil over aan Jacob Nissen en diens echtgenote.

Jacob Nissen geeft aan Hendrick Sloesen 290 roede in het Rickels velt gelegen tussen Hendrick Slabbers en Peter Quijten, met de korte zijden grenzend aan de Rickelswegh, belast met jaarlijks 2 vat rogge aan de pastorie, welke last door Sloesen wordt overgenomen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 200. Slecht leesbaar.

 

24 april 1700

SWALMEN - Overdracht landerijen.

Ten overstaan van Frans Gerardts, schepen als stadhouder, Peter Quijten en Andries Mooren, schepenen van Swalmen en Asselt, dragen Jan Faessen en Jacobus Crijnen

-   ongeveer ½ morgen land en boomgaard te Wijler gelegen tussen de erfgenamen van doctor Fabritius en de erfgenamen Willem Faessen, met de korte zijden grenzend aan Neulken Faessen en de gemeinte, belast met 2/3 deel van 2 kop haver en 2/3 deel van een half hoen aan de koning;

-   1 vierdel akkerland op de Weerdt gelegen tussen Gerard Bongarts en de advokaat Van Loon, met een korte zijde grenzend aan land van het Weijclooster,

voor een bedrag van 28 rijksdaalders en 4 schellingen, godsgeld 2 stuiver, over aan Gerard Severs en Trincken Jacobs, echtelieden, lijcop en armengeld naar landsgebruik.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 20 fol. 10vs-11.

 

25 april 1700

SWALMEN - Begraven: dochter van Cupers Jan 'aen de Meule'.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 153vs.

Voor mogelijke ouders vgl. gezin Cupers-Hecq 21-90-1686, Cupers-Jansen 26-8-1687 en Cuypers-Bongers 19-10-1698, Cuijpers-Ramaekers (z.d.).

 

26 april 1700

SWALMEN - Grondruil nabij de grote kerkbrug.

Gerard Dolmans, de huidige pastoor van Swalmen en Asselt, heeft voor de vergroting van de moesgaard van de pastorie verzocht om een gedeelte van het Kerckenbroecxken achter deze moesgaard gelegen met de kerk te ruilen tegen een gelijkwaardig gedeelte van een broekje tussen de beide kerkbroeken gelegen, door de pastoor aangekocht van Sil Smeets. Scholtis, schepenen en gezworenen van de heerlijkheid Swalmen stemmen, na voorafgaande toestemming van de heer aldaar d.d. 8 augustus 1699, toe in deze grondruil onder de volgende voorwaarden.

De grootte van het perceel, volgens meting van de beëdigd landmeter groot 19 roede 10 voet, beginnend vanaf een wilg staande nabij de grote kerkbrug ('eene wijde boom staende omtrent de groote kercke brugge') tot aan het einde van het erf van de pastoor naast het erf van Metien Mooren, zal aan de pastoor worden aangewezen en gemeten.

Hiertegen geeft de pastoor 28 roede gelijkwaardig 'lattbroeck' naast de Leucker, tussen de kerkbroeken gelegen, aangekocht van de erfgenamen Jennis Keuven.

Ondertekend door Anna Maria van Schenck en Hillenraed; J. Swaken; Jan Janssen; Geret Emets; Frans Gerardts; Peter Quijten; Areth Meuter; Andries Mooren; Aret Smets; Aret Heijnen; Hendrick Bullers; merkteken van Jan Cuijpers, gezworene; Gerardus Dolmans, pastoor te Swalmen, 'onder belofte van alsulck voorder equivalent te sullen bijvoeghen, als een eersaeme gerichte bij visitatie der respective plaetse ten meeste dienste van de kercke sal arbitreren te convenieren, tot welcken eynde hij sigh gans ende geheel submitteert'.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 20 fol. 82vs-83vs; eenvoudig afschrift op papier, ca. 1704.

Zie idem d.d. 7-5-1700 voor goedkeuring van deze transactie door het bisdom. Zie idem d.d. 16-9-1704 voor extra compensatie voor deze grond.

 

26 april 1700

ROERMOND - Gehuwd: Antonius Conoij [Canoij; hij hertr. mogelijk met Anna Catharina Veughtelins of Vughteeler] en Catharina Floraq [mogelijk begr. Roermond 27-10-1725]. Getuigen: Hieronimus Louis Hasta en Maria Anna Hubetus [sic].

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

27 april 1700

ASSELT - Verpanding huis te Asselt.

Ten overstaan van Johan Swaken, scholtis, Andries Mooren en Areth Smeets, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, bekennen Giel Denier en Mericken Martens, echtelieden, dat zij een bedrag van 200 gulden Roermonds, de pattacon aan 3 gulden 4 stuiver gerekend, tegen een jaarlijkse rente van 10 gelijke guldens eerstmaals te betalen op 27 april 1701 met een opzegtermijn van een half jaar, hebben opgenomen van Wijnant Thinraij en Catharina Janssen, met als onderpand hun huis, hof en boomgaard te Asselt gelegen tussen de weduwe Woestingh en de schepen Jan Janssen, met de korte zijden grenzend aan de schepen Baenen en de openbare straat, alsmede al hun verdere goederen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 20 fol. 11-12.

Voor aflossing van deze obligatie zie 24-11-1766 (betreft smabers-6/82, Eindweg).

 

27 april 1700

SWALMEN - Overdracht landerijen.

Ten overstaan van Johan Swaken, scholtis, Frans Gerardts en Andries Mooren, schepenen van Swalmen en Asselt, dragen Lendert Pijls en Geertien Stocx, echtelieden,

-   hun aandeel van een perceel land aldaar, voor hun aandeel groot ongeveer 3 morgen op de Borger Camp gelegen tussen Jan Leenes en Jan Cuijpers, met de korte zijden grenzend aan Willem Janssen en de gemeinte;

-   de helft van ongeveer ½ bunder land in het Voorvelt gelegen tussen Jan Leenes voornoemd en Theunis Hawinckel, met de korte zijden grenzend aan de Venlosche Baenen en de gemeinte, belast met jaarlijks 3 gulden 15 stuiver aan de armen aldaar en 12 stuiver aan de Broederschap van het H. Sacrament te Ruremunde alsmede 1½ kop rogge aan de kerk van Swalmen, waartegen de aankoper 3 kop rogge kan invorderen ten laste van Willem Janssen en Jan Leenis,

voor een bedrag van 42 rijksdaalder over aan Henderick Gerits en Itgen Beeck, echtelieden, lijcop, armengeld en kosten van overdracht alsmede de lopende schat ten laste van de aankopers, waartegen deze ook de reeds gezaaide vruchten zal genieten; godsheller 1 blamuyser.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 20 fol. 12-12vs.

 

28 april 1700

ROERMOND - Gehuwd: Joannes Coenen [Joannes Damianus, Joannes Daemen Koenen, verm. begr. Swalmen 24-7-1744; hij hertr. verm. Swalmen 20-10-1719 met Angela Gijsen] en Catharina Dames [Daemen, ged. Swalmen 28-8-1668, begr. ald. 7-3-1719, dr. van Christianus Daemen en Sibilla Janssen « 1-11-1661]. Getuigen: Cornelius Brissi, Servatius Maessen en Agatha van Lindere.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk:

2.      Maria Barbara Koenen, ged. Swalmen 13-10-1701 (get. Arnoldus Sonneschijn en Cornelia Heuskens), begr. ald. 14-1-1742 Tr. 1) Swalmen 22-6-1727 met Philippus Janssen, begr. ald. 20-5-1737; 2) Swalmen 9-1-1738 met Albertus Alberts.

3.      dochter NN [Mechtildis Coenen], ged. Swalmen 13-3-1704 (get. Wilhelmus Janssen en Getrudis Beck namens Maria Raemeckers), overl. Wessem 2-6-1768. Tr. 1) Wessem 19-11-1741 met Lambertus Mols; 2) Wessem 2-2-1758 met Lambertus Beeren, vermeld 6-3-1759.

4.      Johannes Coenen, ged. Swalmen 12-8-1707 (get. Johannes Daemen en Maria Joesten; zn. van Joannes x Catharina Damen), mogelijk begr. ald. 18-3-1729.

5.      Sibijlla Coenen, ged. Swalmen 16-10-1710 (get. Petrus van Oel en Mechtildis Daemen; dr. van Joannes Daemen x Catharina Daemen).

Voor begraven van kinderen zie Swalmen 5-5-1711. Jan Daemen Coenen lostte op 22-5-1715 een obligatie af. Hun erfgenamen verkochten op 6-3-1759 een huis aan het Broek (te Asselt).

 

29 april 1700

SWALMEN - Overdracht huis te Swalmen in het dorp.

Ten overstaan van Frans Gerardts, schepen als stadhouder, Peter Quijten en Areth Meuter, schepenen van Swalmen en Asselt, draagt Matthijs Mooren, als gevolmachtigde van de lieutenant Hermen Hees d.d. 28 april 1700 en daaropgevolgde beëdiging d.d. 29 april d.a.v., zijn huis, hof en bemden in het dorp gelegen met een lange zijde en een gedeelte van de tegenover gelegen zijde tussen de erfgenamen van Hermen Heuskens gelegen en met de korte zijden grenzend aan de erfgenamen Peter Bulders en de gemeinte, belast met jaarlijks 3 'meuttiens' olie [maatkannen] aan de kerk aldaar, voor een bedrag van 100 daalders met 2½ jaar rente daarvan verschuldigd aan Henderick ten Dam volgens overeenkomst van 27 april 1700 opgemaakt tussen Ten Dam en voornoemde lieutenant, de kosten van de procureur Cuijpers en nog 10 pattacons 4 schellingen boven op de koopsom, over aan Jan Heuskens en Areth Heijnen, lijcop, armengeld en kosten van overdracht naar landsgebruik.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 20 fol. 13-13vs.

 

30 april 1700

SWALMEN - Overdracht huis te Swalmen in het dorp.

Ten overstaan van Frans Gerardts, schepen als stadhouder, Peter Quijten en Areth Meuter, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, dragen Jan Heuskens en Areth Heijnen huis, hof en bemden zoals nader omschreven in akte d.d. 29 april 1700, over aan Jan, Marie, Jelisken en Catharina Heuskens.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 20 fol. 13vs.

 

4 mei 1700

SWALMEN - Begraven: kind van Wilhelmus Jansen [en mogelijk NN, begr. Swalmen 10-2-1705].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 153vs.

 

6 mei 1700

ASSELT ‑ In de kerk van Asselt wordt een kapelanie gesticht, waarvan de heer van Hillenraad het patronaatsrecht krijgt.

Archiv Schloß Haag, inv.nr. 243, originele stichtingsoorkonde

Zie ook RHCL Maastricht, Dokumentatie D274: Inventaris van o.a. Bleijenbeek, Brempt, Hillenraad, nr. 99; depot onbekend (gedeelte verdwenen, vgl. ook Schloß Haag).

 

11 mei 1700

SWALMEN - Overdracht akkerland.

Ten overstaan van Johan Swaken, scholtis, Jan Janssen en Frans Gerardts, schepenen van Swalmen en Asselt, draagt Areth Heijnen, gezworene aldaar,

als gevolmachtigde van de lieutenant Hermen Hees d.d. 28 april 1700 zoals opgenomen in het koopcontract aangegaan tussen genoemde Hees en Gerard Wijnen betreffende een stuk akkerland in het Voorvelt gelegen tussen Wijlerhoff en Gerard Wijnen voornoemd met een korte zijde grenzend aan de Venlosche Baene, groot ongeveer ½ morgen,

de zojuist genoemde ½ morgen voor een bedrag van 7 rijksdaalder en 1 ducaat als vertegenispenning over aan Gerard Wijnen voornoemd, lijcop en armengeld ten laste van de aankoper.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 20 fol. 13vs-14.

 

14 mei 1700

BELFELD-GELOO - Overdracht huis te Geloo.

Ten overstaan van bode Erke Lenkens in plaats van scholtis Cox en de schepenen Willem Willems en Geurt Wolffers dragen Jan Olers en Loeis (?) Merts als voogden van Peter Nelissen en wijlen Merrij Merts een huis en hof, groot 1 morgen, gelegen tussen Mattijs Pipers en de openbare straat en met een korte zijden grenzend aan Geloo, belast met het 1/3 deel van 28 gulden aan de kerk van Belffelt, voor een bedrag van 225 gulden over aan Paulus Demckens en Metgen Wimers, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 200vs.

 

14 mei 1700

SWALMEN - Voogdgeding.

"Voogtgedingh binnen Swalmen gehouden voor die schoole onder den hagendooren den 14 may 1700 naer voorgaende kerckenroep ende klockenslagh.

D'eerweerdige pp Carthuysers claeghen dat eenen voetpat wordt gemaeckt van den Sijperhoff door het velt naer het dorp van Swalmen  over hun landt aen den Cruytswegh neffens het landt van de custerije van Asselt, ende protesteren daertegens dat daerin magh worden versien, als sijnde noytmaels aldaer eenen geweest.

Tot dyen deselve claeghen dat eenen wegh wordt gemaeckt over hun erve aen d'Asselse straete naer hunnen Beeckerhoff onder door het Broecxken daer den gemeynen is, ende protesteren daertegens om gelicke versieninghe te worden gedaen.

Voorders claeghen d'eerw. pp Carthuysers dat de ganssen in de Neerbembden ende opten veldt aen hun grooten schaede sijn doende, versoecken daerover remedie.

Ende eyntelick claeghen deselve dat alofschoon voor desen de schaepen van d'inwoonders alhier aen eene sijde van de Swalm niet en mochten commen op d'andere sijde, gelick sulcx ookck is mit de koeybeesten ende andere, nochtans sulcx door die van de sijde van 't dorp aen d'andere sijde overquaemen, ende sij gelick oock d'andere daerdoor schaede quaemen te lijden, versoeckende van gelijcke versieninghe op den ouden voeth.

Daerbeneffens dat aen den Leucker de plaetsen daer de doorvaerten voor desen sijn gehalden om de thienden daer van aff te haelen, wordt bevonden toe te sijn, versoeckende insgelicx versieninghe.

Den procureur Cuijpers claeght dat op Houterevelt door het landt hetwelck hij besith in tochte, vuyt den hooffde van Jan Geelen sal worden gemaeckt naer de heyde eenen wegh ende daeronder naer de Swalm eenen voetpatt, sonder dat eertijts aldaer soodaenigen sijn geweest, ende protesteert, mit versoeck van versieninghe daertegen gedaen te worden.

Den eerwaerden heere pastoor claeght dat aen het Eppenbroeck langhs de Carthuysers weyde niet en wordt gelouckt, versoeckende daer over remedie.

D'eerw. pp Carthuysers seggen dat sij door hunnen halffman de beesten in de selve weyde doen huyden, ende daerom tot geene andere bevrijdinghe en sijn gehouden, gelick het eygensste is naer de veltsijde, ende daeromme vrijstaende aen de geïnteresseerde te doen schuttinghe aen de beesten in cas van eenighe suymenisse oft schaede.

Den eerw. heere pastoor seght gemeyn ende gebruyckelick te sijn, dat alle deghene die langhs de gemeynde sijn erve is hebbende, oock moet loecken, versoeckende als boven.

D'eerw. pp Carthuysers sulcx ontkennende int gemyn te sijn, daerom verblijven sij bij t'ghene sij hebben geseyt.

Paulus Rauckus claeght dat door de Buttsesteegh naer het kerckebroeck eenen wegh wordt gemaeckt den welcken hij sustinereert daer geenen te moeten loopen, versoeckende remedie.

De nabuyren van de Boucoul claeghen dat hun den wegh over de Horst Brugge wordt beleth, daeer altijt eenen wegh geweest is, versoecken versieninghe.

Sebastiaen Heijnen claeght dat den advocaet Van Loon aen de Hoeff sijn broeck en loeckt, waerdoor hij merckelicx wordt beschaedight, versoeckende remedie.

De geswooren claeghen gelick meermaels in de voorgaende voogtgedinghen is geschiedt, datter geenen springhhainghst, bair, vahr, isere eeght en wordt gehalden, gelijck de besitters van de groote thienden gehouden sijn te doen, ende hun op't voogtgedingh van den jaere 1697 is belast, versoecken naerdere versieninghe.

Den eerw. heere pastoor claeght dat aen Mericken Gijsen landt wordt gemaeckt eenen voethpaet, daer noeyt eenen is geweest, versoeckende daerin versieninghe.

De geswoorens sustineren dat de halffluyden ende andere sullen dienen mit de peerden die sij in hunnen acker gebruycken, waerover meermaels is geclaght, versoeckende daerinne versieninghe.

Jacobus Verwijns claeght datter eenen voetpatt op de Leucker neffens sijn landt wordt gemaeckt, alwaer geenen voetpatt noeyt is geweest, versoeckende daerin remedie.

De naebuyren van Asselt claegen dat hunne peerden in de veewey mit twee voeten gespannen weydende, is gebeurt dat daerdoor ongeluck is geschiedt, versoecken dat deselve maer aen eenen voet moegen gespannen worden, om sulcx voor te commen.

Andries Moonen ende Areth Heijnen claegen datter eenen voetpatt wordt gemaeckt aen de Leucker over hun landt, alwaer noeyt eenen is geweest, wye oock aen de Leuckerbergh over d'erve van d'erffgenaemen van Itgen Heuskens, versoeckende remedie.

Willem Janssen claeght dat aen sijn erve aen de Laeckbergh wordt gemaeckt een sandtkoul, dat den wegh noch eens soo breedt wordt gemaeckt als behoort, versoeckende remedie."

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 95.

 

18 mei 1700

ASSELT ‑ In de kerk van Asselt wordt vanwege de afstand naar Swalmen een vice‑patronaat en kapelanie opgericht die vanuit Swalmen zal worden bediend en waarvan de heer van Swalmen en Asselt het patronaatsrecht krijgt.

Met incorporatie van de inkomsten van:

   de altaren van H.H. Agnes en Catharina te Asselt,

   het altaar van de H. Maagd Maria in de kerk te Swalmen,

   de stichtingen van Agnetis van Asselt, Joannes Quyten en Aquarius,

   de Sint Sebastianusbroederschap van Asselt, en

   12 rijksdaalder uit de kerkfabriek.

Rutgerus Janssens wordt rector van het St.-Catharina-altaar.

GA Roermond, Archieven van niet‑gemeenschappelijke instellingen, afd. IV nr. 118, inv.nr. 36. Charter, ca. 30x45 cm; latijn; interpretatie onder voorbehoud LG.

 

z.d. (na 18 mei 1700)

ASSELT ‑ De St.-Sebastianusbroederschap te Asselt verzoekt de markies van Hoensbroeck om handhaving van haar privileges bij de inning van haar pachten.

Archiv Schloß Haag, inv.nr. 246.

 

18 mei 1700 en later

ASSELT ‑ Gegevens inzake de fundatie van een kapelanie te Asselt.

Met vermeldingen van de latere rectors Janssens en Van Cuijck (laatstgenoemde ca. 16 jaar lang).

Betreft antwoord voor J.A. Bosman [1718-1760] als pastoor van Swalmen en Asselt ten behoeve van een proces.

GA Roermond, afd. IV, nr. 105: Archief Lambertusparochie Swalmen, inv.nr. 15. Latijnse stukken.

 

19 mei 1700

BEESEL ‑ Openbare verkoop van goederen van Geurt Heijnen voor de aflossing van schulden die door wijlen zijn vrouw werden gemaakt.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 43.

Vgl. de doop te Swalmen 16-12-1674 van een kind van Godefridus Heijnen en Mechtildis Janssen.

 

22 mei 1700

BEESEL ‑ Johan Arnold van Baexen wordt wegens Nieuwenbroeck toegelaten bij de bijwoning van de vergaderingen van de Staten van het Overkwartier.

Maasgouw 1881, blz. 534. Zie 28-1-1695.

 

26 mei 1700

SWALMEN - Gehuwd: Petrus Beck [Beeck, ged. Swalmen 3-5-1673, zn. van Wilhelmus Beeck en Mechtildis Gerardts; hij hertr. Swalmen 17-9-1719 met Anna Smeedts] en Catharina Janissen [alias Maessen, ged. Swalmen 22-3-1674, begr. ald. 9-2-1718, dr. van Thomas of Damasius Janissen en wijlen Catharina Daemen]. Getuigen: Janis Janissen en Wolterus Beck.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 39 (RAL 69); fotokopie slecht leesbaar.

Uit dit huwelijk:

1.      Mechtildis Beck, ged. Swalmen 14-2-1701 (get. Petrus Buijs namens Petrus Smets en Margerita Maessen; dr. van Petrus x Catharina Maessen). Tr. verm. Swalmen 5-7-1736 met Antonius Herwegh.

2.      Catharina Beck, ged. Swalmen 28-2-1703 (get. Christianus Janissen en Maria Maessen), overl. ald. 9-9-1782. Tr. Asselt 27-6-1731 met Petrus Peters.

3.      Gerardus Beeck, ged. Swalmen 28-9-1704 (get. Petrus van Ool en Margarita Beeck; zn. van Petrus x Catharina Maessen), verm. overl. vóór 20-7-1728.

4.      Thomas Beeck, ged. Swalmen 25-1-1707 (get. Petrus Smets voor Leonardus Gerits en Getrudis Jansen), begr. ald. 13-1-1741. Tr. Asselt 26-4-1731 met Sibilla Evers.

5.      Catharina Beck, ged. Swalmen 4-1-1709 (get. Wilhelmus Beck voor Henricus Denier en Maria Josten), verm. jong overl.

6.      Helena Beeck, ged. Swalmen 9-10-1711 (get. Arnoldus Muijters namens Hendricus Denier en Joanna Quijten). Tr. verm. Asselt 17-10-1737 met Petrus Engelen.

7.      Maria Beck, ged. Swalmen 27-10-1713 (get. Arnoldus Meuter voor Wilhelmus Beck en Catharina Smets), verm. overl. vóór 20-7-1728.

8.      Wilhelmus Beck, ged. Swalmen 11-2-1717 (get. Joannes Cupers en Anna Maria Buijs), verm. overl. vóór 20-7-1728.

Peter Beeck en Catharina Janissen verpandden op 27-4-1706 een stuk land aan de Mont gelegen. Op 20-7-1728 verpandden de voogden van Mettien, Cathrijn, Maes en Heijlken enkele landerijen te Swalmen; op 9-5-1731 verkochten zij land.

 

31 mei 1700

SWALMEN - Begraven: kind van Johannes Coenen.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 153vs.

 

3 juni 1700

SEVENUM - Begraven: Johannes Beurskens [geb. rond 1660], pastoor van de parochie HH. Fabianus en Sebastianus 1607-1700, voorheen kapelaan te Beesel.

Kerkarchief Parochie Sevenum.

 

5 juni 1700

SWALMEN - Begraven: Mechtildis Sillen.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 153vs.

 

9 juni 1700

KESSEL - Gehuwd: Johannes Heuskens [begr. Swalmen 23-3-1718 of 6-4-1719] uit Swalmen en Maria Dorsers [Dorssers, begr. Swalmen 6-6-1746; vgl. doopgetuige 18-4-1703 bij echtpaar Eggels-Heuskens; zij hertr. Swalmen 29-10-1721 met Matthias Teunissen]. Getuigen: Joannes Meuijsen [Mewissen] en Anna Dorssers.

DTB-regisers parochie Maria Geboorte, Kessel.

Uit dit huwelijk:

1.      Christina Heuskens, ged. Kessel 18-6-1705 (get. Hermanus Eggels {gehuwd met Maria Heuskens} uit Swalmen vervangen door Theodorus van Horen en Mathia Dorssers). Tr. ... vóór 15-4-1734 met Theodorus Janssen, begr. Swalmen 21-5-1734; 2) Beesel 3-2-1735 met Hermanus Bongaerts.

2.      Catharina Husskens, ged. Kessel 8-12-1707 (get. Joannes Huskens vervangen door Theodorus van Horn en Petronilla Lensen), leeft 5-11-1737. Voor een anekdote over haar zie Periodiek MHVS Jrg 14 (1994) nr. 4, blz. 28.

3.      Margaretha Heuskens, ged. Kessel 16-12-1710 (get. Wilhelmus Paulissen {gehuwd met Cornelia Heuskens} vervangen door Theodorus van Horn en Margarita Dorsers), overl. Swalmen 1-3-1787. Tr. Swalmen 31-5-1742 met Godefridus Slabbers.

4.      Elisabetha Heuskens, ged. Swalmen 20-8-1713 (get. Henricus Spee en Elisabetha Jansen), .

5.      Maria Heuskens, ged. Swalmen 25-3-1716 (get. Joannes Cuijpers en Elisabetha Janssen namens Elisabeth Dorssers).

6.      Hermanus Heuskens, ged. Swalmen 11-5-1717 (get. Johannes Meuters en Matthia Dorsers), begr. ald. 29-9-1747. Tr. Swalmen 2-8-1742 met Eva Bongaerts.

De erven Heuskens verkochten op 5-11-1737 een huis op de Markt.

 

13 juni 1700

ROERMOND - Gehuwd: heer Albertus Bernardus Lom [Bernardus Albertus van Lom, ged. Roermond 4-4-1655, zn. van Gerardus van Lom en Maria Malioni; wedn. van Anna Catharina van Gutshoven] en vrouwe Odilia Maroen [Maria Odilia Maroije, Maroijen]. Getuigen: vrouwe Anna Maroen en Gisbertus Meussen.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

15 juni 1700

BELFELD - Gehuwd: Henricus Thijssen [mogelijk wedn. van Joanna Jaenssen, begr. Belfeld 9-4-1700] en Barbara Lemmen [Lemmens; mogelijk alias Janssen, vgl. 26-6-1704; ged. ..., begr. Belfeld 26-8-1702; dr. van Hendrick Lemmen en Wilhelmina NN]. Getuigen: Gerardus Heinen en Henrica Leenkes.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, fol. 121.

Vgl. ook huwelijk 30-4-1688.

 

15 juni 1700

SWALMEN - Begraven: Amasius Janissen [... van Catharina Nijssen, geh. Swalmen 30-7-1679].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 153vs.

 

17 juni 1700

SWALMEN - Arrest.

Krachtens ordonnantie van 15 juni 1700 wordt op verzoek van Catharina Nijssen, weduwe van Maes Janissen, arrest aangetekend op alle roerende goederen door voornoemde Maes Janissen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 20 fol. 14.

 

18 juni 1700

SEVENUM - Gehuwd: Jacobus Leyttiens [Listjens, Litgens, Littiens, Lutgens, Lutges, Lutjes] en Elizabetha Cruijsberghen [Cruysberg, dr. van Joannes Cruijsbergh en Anna Franssen]. Getuigen: Godefridus Hermans en Anna Franssen.

DTB-registers Sevenum, fol. 20vs.

Uit dit huwelijk:

1.      Agatha Lutjes, ged. Tegelen 9-9-1703 (get. Joannes van Thör en Gertrudis Franssen). Tr. Tegelen 27-4-1727 met Petrus Delissen alias Denissen.

2.      Gerhardus Litgens, ged. Tegelen 1-1-1706 (get. Joannes Cruijsbergh en Ummel Litgens).

3.      Wilhelmus Lutges, ged. Tegelen 22-12-1708 (get. Wilhelmus Cruijsberg en Agatha Stockems).

4.      Theodora Litgens, ged. Tegelen 4-2-1711 (get. Arnoldus Capers? en Anna Franssen). Tr. ... met Wilhelmus Driessen.

5.      Joannes Litgens, ged. Tegelen 4-3-1713 (get. Conrardus op Heijs en Wendelina Franssen).

6.      Wendelina Lutgens, ged. Tegelen 20-7-1714 (get. Petrus Cruijsber en Anna op Heijs).

7.      Agnes Listjens, ged. Beesel 28-12-1716 (get. Petrus Cruysberg voor Joannis Sanders en Maria Quijten voor Bernardina Nyssen).

8.      Gertrudis Lutgens, ged. Tegelen 22-4-1720 (get. Wilhelmus Franssen en Gertrudis Timmermans).

 

1 juli 1700

SWALMEN - Overdracht afgebrand huis en landerijen.

Ten overstaan van Johan Swaken, scholtis, Frans Gerardts en Areth Meuter, schepenen van de heerlijkheden Swalmen en Asselt, en in aanwezigheid van secretaris Gerard Lubbers, draagt Gerard Wijnen,

als gevolmachtigde van lieutenant Hermen de Hees krachtens overeenkomst d.d. 27 april 1700 aangegaan tussen Henderick ten Dam en voornoemde lieutenant De Hees, als erfgenaam van diens ouders Jan de Hees en Encke Beijtels, eveneens gepasseerd ten overstaan van de schepenen Frans Gerardts en Areth Meuter en in aanwezigheid van voornoemde secretaris Lubbers, wegens het proces door Henderick Dam aangespannen tot verhaal van een bedrag van 150 gulden met de daarvan verschuldigde rente alsmede de proceskosten wegens een huis dat inmiddels is afgebrand, met hof en de bemd daarachter gelegen alsmede een stuk erf op de Leucker, zoals dit alles was verpand volgens obligatie d.d. 6 augustus 1652 en volgens welke eerder genoemde overeenkomst toonder werd gemachtigd tot de gerechtelijke overdracht van dit onderpand na verstrijking van een termijn welke op 27 juni 1700 is verstreken,

de genoemde onderpanden over aan Henderick van Dam voornoemd, koopman en borger van de stad Ruremunde, ter voldoening van diens vordering wegens de eerdergenoemde lening en de daarvan verschuldigde rente alsmede de proceskosten.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 20 fol. 14-15.

 

1 juli 1700

ASSELT - Begraven: Amasius Massen [Mauritius of Maes Maessen, ged. Asselt 4-3-1659; zn. van Theodorus Maessen en Anna Jennissen; echtg. van Mechtildis Klumkens, geh. Asselt 6-1-1695, begr. ald. 20-10-1746].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 154.

 

3 juni 1700 (CONTROLEREN, moet dit niet JULI zijn?)

ASSELT - Gehuwd: Arnoldus Hansen [Aret Hanssen alias Laplender; verm. wedn. van Sophia Rutten alias Laplender, geh. Maasniel ... 1693, overl. ald. jan. 1700; hij hertr. 1) ... met Maria Schoenmaeckers, begr. Asselt 30-10-1711; 2) ... met Joanna Reugels, begr. Asselt 9-3-1713; 3) vóór 23-7-1714 met Sibilla van der Kitzen] en Catharina Willems [begr. Asselt 10-4-1706]. Getuigen: Matthias Hansen en Paulus Slabbers.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 138.

Uit dit huwelijk:

1.      Hermannus Hanssen, ged. Asselt 5-3-1701 (get. Bernardus Peters en Gertrud Coonen). Tr. verm. Neer 4-5-1724 met Anna Sillen.

2.      Sophia Hansen, ged. Swalmen 31-12-1703 (get. Petrus Geurt en Sophia Hansen; achternaam moeder niet vermeld).

3.      Bertha Hansen, ged. Asselt 10-3-1706 (get. Johannes H[ansen] en Catharina Hoedts), begr. ald. 10-3-1706.

 

vóór 4 juli 1700

Z.P. - Gehuwd: Michael Boenseler [overl. Belfeld 25-9-1742; hij hertr. 1) Belfeld 26-5-1721 met Maria Gerits, overl. ald. 11-9-1735; 2) Belfeld 17-1-1736 met Margaretha Koerstgens] en Anna Hendricks [alias Gerets, overl. Belfeld 15-4-1721 als Anna Gerits].

Uit dit huwelijk:

1.      Gerardus Boenseler, ged. Belfeld 4-7-1700 (get. Gerardus Janssen en Margaretha Hendricks; zn. van Michael x Anna Hendricks).

...

2.      Michael Bonseler, ged. Belfeld 12-3-1705 (get. Matthias Schleusen en Margareta Gerets; zn. van Michael x Anna Gerets), begr. Belfeld 26-1-1706.

 

4 juli 1700

ASSELT - Gehuwd: Joannes Emetz [ged. Swalmen 8-2-1671, begr. Asselt 3-4-1737, zn. van Gerardus Emets en Catharina Ramakers] en Elisabeth Janissen [Janssen, begr. Asselt 29-4-1737]. Getuigen: Hubert Emetz en Gerardus Emetz.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 138.

Uit dit huwelijk:

1.      dochter NN Emets, ged. Asselt 25-10-1706 (nooddoop door de vroedvrouw; get. niet vermeld; dr. van Joannes x Elisabetha Janssen), begr. ald. 24-10-1706 (sic; zie aldaar).

 

6 juli 1700

SWALMEN - Overdracht land in de Heikamp met de verplichting hierop binnen vier jaar een huis te bouwen.

Ten overstaan van NN ('in pleno judicio') draagt de eerwaarde Gerardus Dolmans, pastoor namens de armen van Swalmen, met toestemming van het gerecht, ongeveer 1 vierdel land in gen Heijcamp gelegen tussen Jacob Hendericx en de gemeinte, met de korte zijden grenzend aan Sil Smeets en voornoemde gemeinte, afkomstig van Henderick Daemen bijgenaamd den Laplender, zoals door deze krachtens testament nagelaten aan de armen, voor een bedrag van 10 pattacons welke op voornoemd perceel zullen blijven gevestigd en welk daarvoor als onderpand zal blijven, over aan Jan Janssen, onder voorwaarde dat de aankoper een jaarlijks pensioen van ½ rijksdaalder aan de armen zal betalen, te beginnen St.-Remigius aanstaande, en dat hij tevens binnen vier jaar op dit perceel een huis zal bouwen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 20 fol. 15-15vs.

 

6 juli 1700

SWALMEN - Naasting en overdracht van een huis op de Raay.

Ten overstaan van NN ('in judicio') beschudden Daem Daemen en Willem Janssen met zijn echtgenote Gertruijd Broeders voor de ene helft, en Jan Lemmen voor de andere helft, als bloedverwanten ('jure consanguinitatis') en als mededeelhebbers, de huisplaats en het perceel land dat Jan Pauwelssen op 28 mei 1700 bij openbare verkoop met het uitbranden van de kaars heeft aangekocht volgens de voorwaarden daarvan opgesteld, ten voordele van de erfgenamen Corst Baeckhoven en ten nadele van de erfgenamen van W. Geenen. De aankoper stemt toe in de naasting en draagt de huisplaats met bijbehorende hof en landerijen op gen Raij gelegen tussen het goed van de armen en Geerken op gen Raedt, met de korte zijden grenzend aan de Carthuijserswegh en de openbare straat, voor een bedrag van 200 gulden oude koers, inclusief de 'consignatie', over aan Daem Daemen, Willem Janssen c.s. en Jan Lemmen voornoemd.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 20 fol. 16-16vs.

 

vóór 27 juli 1700

Z.P. Gehuwd: Tilmanus Leenkens [Leenkes, ged. Belfeld ...-1663, overl. ald. 5-7-1734, zn. van Joannes Leenkens en Jacoba op de Rijdt; hij hertr. Belfeld 24-8-1722 met Helena Spreunckens] en Godefrida op Heijs [ged. Belfeld 21-7-1666, overl. ald. 31-1-1721, dr. van Joannes op Heijs en ...].

Uit dit huwelijk:

1.      Mathias Leenkes, ged. Belfeld 27-7-1700 (get. Gerardus Raemeckers en Girdruda Treines; zn. van Tilmanus x Godefrida op Heijes).

2.      Anna Leenkes, ged. Belfeld 16-9-1703 (get. Henricus Wolffers en Catharina Wagens; dr. van Tilmanus x Godefrida op Heijes).

3.      Jacobus Leenkes, ged. Belfeld 8-11-1706 (get. Leonardus Jaenssen en Henrica Jaenssen; zn. van Tilmanus x Godefrida op Heijes). Tr. 1) Belfeld 31-10-1734 met Joanna Peters, begr. ald. 17-4-1745; 2) Belfeld 31-10-1745 met Anna Koerstgens.

 

29 juli 1700

ASSELT - Gehuwd: Henricus Peex [Peecks, begr. Asselt 20-1-1719] en Christina Hendricks [Hendricx, Hendrix, ged. Asselt 18-3-1668, begr. ald. x8-9-1740, dr. van Arnoldus Hendricks en Gudula Gielen]. Getuigen: Wilhelmus Peex en Conrardus Hendricks.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 138.

Uit dit huwelijk:

1.      Wilmhelmus (sic) Peecks, ged. Asselt 12-10-1701 (get. Theodorus Willems en Catharina Peecks; achternaam moeder niet genoemd), begr. ald. 16-5-1749. Tr. 1) Asselt 6-5-1728 met Ida van Erckelens, begr. ald. 8-11-1733; 2) Asselt 4-5-1735 met Maria Lamers, begr. ald. 29-8-1757.

2.      Gudula 'flandrice Geutie' Peecks, ged. Asselt 4-1-1706 (get. Theodorus Janssen, Joanna Bosscher en Elisabetha Vermeulen). Tr. Asselt 3-5-1730 met Joannes Willems.

3.      Anna Peeckx, ged. Asselt 22-3-1711 (get. Joannes Peeckx en Joanna Hendrix), mogelijk begr. ald. 6-1-1758.

Stijncken Hendricx liet op 3-5-1740 al haar roerende goederen over aan haar zoon Willem in ruil voor levenslang onderhoud.

 

30 juli 1700

VENLO / BELFELD ‑ Verkoop o.a. een schuur te Geloo.

Johanna de Puth, dochter van wijlen Jacobus de Puth en Margareta Bomers, eertijds echtelieden, heeft bij het overlijden van haar grootvader en -moeder enkele percelen geërfd, te weten:

-   huis met oliemolen, stallingen en opvaart met toebehoren gelegen binnen de stad [Venlo] in de Picardie tussen ontvanger Reyner in de Betouw en de erfgenamen van Walraven Smitsever (?), belast met een bedrag van 900 gulden ten behoeve van de kinderen van wijlen Peter van Well en Elisabeth van Lewen;

-   de helft van een huis genaamd de Gauden Lew op de Vleesstrate gelegen tussen Joes Beugels en de erfgenamen van wijlen mr. Nicolaus van Breugel;

[voor de Gouden Leeuw zie GA Venlo, SA Venlo, inv.nr. B2608 fol. 251 d.d. 1-8-1768]

-   ongeveer 3½ morgen bemd in de Gronestrate gelegen tussen de openbare weg en de erfgenamen van Henderick Beuchkel;

-   ongeveer 3 morgen bemd in dezelfde Gronestraete gelegen tussen de erfgenamen Beurskens en de erfgenamen Holtmans, beschud door haar vader [Jacobus de Puth] voor het huwelijk met haar moeders ouders betaald met de bruidschat (?);

-   een schuur aent Loo [te Belfeld] gelegen met ongeveer 20 morgen akkerland en een ongeveer 2 morgen grote bemd.

Johanna (Joes) is aan haar stiefvader Joannes van Blitterswyck en haar moeder Margareta Bomers een bedrag van in totaal 500 rijksdaalder schuldig, te weten 400 rijksdaalder waarmee zij haar zus Helena Margareta en haar broer Martinus de Puth tot geestelijke staat heeft geholpen, zoals blijkt uit het register d.d. 5 april 1688 en 20 december 1691, plus 100 gelijke rijksdaalder waarmee aan Godefridus in de Betouwe is voldaan hetgeen hij ten laste van gemelde goederen had te vorderen. Omdat Johanna's stiefvader en moeder dit bedrag niet langer in zijn geheel willen missen, heeft Johanna met assistentie van raadsverwanter Johan Duijckers als momber ter voldoening van deze schuld van 500 rijksdaalder de voornoemde percelen verkocht aan haar stiefvader en moeder, onder voorwaarde dat deze haar een fatsoenlijke uitzet zullen geven plus een jaarlijkse lijfrente van 45 rijksdaalder, onder verpanding van de nodige goederen. Wil verkoopster bij de kopers blijven inwonen, dan zullen deze haar in plaats van deze 45 rijksdaalder jaarlijks kost, inwoning en kleding moeten geven, een uitzet, plus jaarlijks slechts 6 pattacons. Mocht verkoopster overlijden vóór de aankopers, dan zullen deze haar een fatsoenlijke begrafenis moeten geven en tot zieleheil van haar en haar ouders en naaste vrienden een wekelijkse mis stichten in de moederkerk [te Venlo].

In de huwelijkse voorwaarden tussen verkoopsters ouders d.d. 25 november 1663 is bepaald dat, wanneer de langstlevende een tweede, derde of verder huwelijk aangaat, de kinderen uit deze huwelijken gelijke erfrechten zullen hebben in de erfgoederen van deze langstlevende. Johanna's moeder Margareta Bomers is nu opnieuw getrouwd met Johan van Blitterswick en heeft krachtens huwelijkse voorwaarden van 20 februari 1675 al haar hebbende goederen ingebracht, waaronder de goederen geërfd bij overlijden van haar vader Jan Bomers, ten profijte van eventuele kinderen uit dit tweede huwelijk [en haar voorkinderen uit haar eerste huwelijk?]. Omdat dit zou kunnen leiden tot processen en om dit te voorkomen, zijn beide partijen nu overeengekomen dat de verkoopster benevens haar halfbroers Gosuinus en Jacobus [van Blitterswick] na overlijden van de kopers gelijkelijk of hoofdelijk zullen delen in de erfgoederen van hun moeder bij het aangaan van haar tweede huwelijk en de goederen die zij vanaf die tijd heeft geërfd, alsmede in alle gekochte en anderszins verworven roerende en onroerende goederen uit het tegenwoordig huwelijk.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36, fol. 201-201vs. Gezien het verzoekschrift door Joanna de Putt, geestelijke dochter, en raadsverwant Duijckers als haar gekozen voogd, in de protocollen te boek gesteld en bekrachtigd, geeft A. van Bockholt [namens de schepenbank van Venlo?] op 1 september 1700 toestemming voor overdracht.

Met overdracht van Belfeldse goederen d.d. 6 september 1700; zie aldaar.

 

5 augustus 1700

VENLO ‑ Gehuwd: Theodorus Albers [Alberts] en Theresia Margaretha van Bree [Bré]. Getuigen: Joannes Branen en Maria Goelen.

DTB-Registers St.-Martinusparochie Venlo.

Uit dit huwelijk:

1.      Joanna Maria Alberts, ged. Venlo 16-2-1702 (get. Joannes Duijckers, raad, en Henrica Catharina Pingelen), overl. ald. 28-3-1732. Tr. Venlo 8-8-1728 met Joannes Theodorus Heuts.

Zie ook Genealogie Heutz. In: De Limburgse Leeuw 6, blz. 73. Theodorus Alberts was leenhouder van hoeve De Nieuwe Schei te Reuver-Leeuwen.

 

8 augustus 1700

TEGELEN - Overleden 'obijt Belfeldij aen gen Loo hic sepulta': Gertrudis, echtgenote van Petrus Reinckes [begr. Belfeld 7-7-1718].

RHCL Maastricht, DTB-registers St.-Martinusparochie Tegelen, fol. 80.

 

12 augustus 1700

SWALMEN - Verpanding van landerijen behorend tot de Tegelarij onder Maasniel.

Ten overstaan van Johan Swaken, scholtis, Frans Gerardts en Andries Mooren, schepenen van de heerlijkheden Swalmen en Asselt, bekennen Frans Werner Weits, landschrijver van het ambt Bruggen en Daelen, als man en voogd van Anna Elisabeth de Bitot, Johan Gerard van der Smitsen, licentiaat in de beide rechten en advokaat van de Souvereine Raad in Gelderland, als gevolmachtigde van Johan Noé de Bitot, gewezen kapitein ten dienste van Zijne Majesteit, mede als gevolmachtigde namens Isabella Charlin de Bitot d.d. 9 augustus 1700, beide comparanten zich mede sterkmakend voor hun afwezige zuster Louise de Bitot, dat zij een bedrag van 800 pattacons tegen een jaarlijkse rente van 5%, eerstmaals te betalen op 12 augustus 1701 en met een opzegtermijn van een half jaar, hebben opgenomen van Johan Crebber, landschrijver van het ambt Montfort, en Johanna van den Broeucq, echtelieden, alles volgens akte d.d. 5 juli 1700 opgemaakt tussen de comparanten en de luitenant De Bitot anderzijds.

Indien de comparanten het geleende bedrag niet binnen een jaar zullen aflossen, zullen zij de landschrijver Crebber ontheffen van een gelijk bedrag van 800 pattacons hetgeen de raad Van der Vekene te zijnen laste heeft.

Als onderpand stellen de comparanten de landerijen en boomgaard onder Asselt gelegen recht tegenover de Tichelerije, zijnde laatgoed, groot ongeveer 35 morgen, belast met 2 vat greven haver en 2 hoenders aan Zijne Majesteit alsmede 2 vat rogge aan de pastorie, waarvan 1 vat daadwerkelijk wordt betaald en het andere vat ter discussie staat; tevens verpanden zij hun pacht van jaarlijks 19½ malder rogge en 2 oude goudguldens te Kercken gelegen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 20 fol. 20vs-22vs. Naar deze akte wordt verwezen op folio 19vs, tussen akten d.d. 18-2-1699 en 26-8-1700: 'vide fol. seqti verso den brief van landtschriever Crebber, den welcken alhier moeste volgen'.

Voor overdracht van deze obligatie zie 24-3-1703.

 

vóór 13 augustus 1700

Z.P. - Gehuwd: Johan den Roen en Helena Coenen.

Uit dit huwelijk:

1.      Christina den Roen, ged. Swalmen 13-8-1700 (get. Arnoldus Meuters namens Joannes van de Vett [Uett] en Maria Maesen).

 

18 augustus 1700

SWALMEN / ELMPT - Die van Elmpt hebben een invasie van het land van Swalmen voorgenomen.

Archiv Schloß Haag, inv.nr. 4199. Betreft "Kostenverzeichnis".

 

26 augustus 1700

SWALMEN - Arrest.

Adam Crefs, bode van het Hof van Gelderland, laat, krachtens ordonnantie van het Hof d.d. 29 juli 1700 verleend op het verzoek van de curatoren van de onnozele P.G. Spee, arrest aantekenen op alle effecten van Jan Smits en Marie Aquarius, tot voldoening van tien jaar verschuldigde rente van een bedrag van 200 gulden alsmede anderszins aan hen geleend geld, nader vermeld in het verzoekschrift.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 20 fol. 19vs.

 

vóór 29 augustus 1700

Z.P. - Gehuwd: Wilhelmus Theunissen [hij hertr. Swalmen 4-5-1701 met Mechtildis Janissen] en Anna Dirix [begr. Swalmen 17-2-1701].

Uit dit huwelijk:

1.      Theodorus Theunissen, ged. Swalmen 29-8-1700 (get. Wilhelmus Federhenske namens Godefridus Rijnkes en Windelina Spoeren).

 

1 september 1700

SWALMEN - Begraven: [Catharina Stevens] de echtgenote van Gerardus Kroenen [geh. Swalmen 6-11-1696].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 153vs.

 

1 september 1700

Zie 30-7-1700.

 

2 september 1700 t/m 15 november 1700

BELFELD - De promotor voert een proces tegen Jacobus Geurts uit Belfelt. Geurts, pachter bij de RROP Carcigerorum [Kruisheren] in Belfelt, heeft zich niet gehouden aan de viering van Pasen. Hij heeft wel gebiecht en is bij de Minderbroeders te Venlo gecommuniceerd.

RHCL Maastricht, Bisdom Roermond, Officialaat Processen - Inventaris Hanssen, blz. 550 en 571. De stukken van het proces zijn mogelijk verdeeld geraakt.

 

2 september 1700

ROERMOND - Vermelding van Joannes Jacobi, chirurgijn, gehuwd met Gertrudis Quiten.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, inv.nr. 322; met dank aan Chrit Heuvelmans.

 

6 september 1700

BELFELD-GELOO ‑ Overdracht onroerend goed.

Ten overstaan van scholtis Cox en de schepenen Willem Willems en Geurt Wolfers, draagt Joannes Duijckers, als gevolmachtigde van Johanna de Puth, de onder Belfeld gelegen goederen, genoemd in de onderhandse akte d.d. 30 juli 1700, ter voldoening van een schuld van 500 rijksdaalder over aan Joannes van Blitterswick en Margarethe Bomers.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 201-201vs.

 

14 september 1700

ROERMOND - Overeenkomst inzake o.a. Wielerhof te Swalmen.

In de huwelijksvoorwaarden tussen Arnold van Boeckholt en Maria Spee d.d. 23 juni 1612 zijn aan de bruid een ‘Morgengabe’ van 4000 goudgulden beloofd, welke na de dood van haar man zouden worden uitbetaald. In plaats daarvan heeft zij na het kinderloos overlijden van Arnold een reeks goederen ontvangen welke zij in het huwelijk met haar tweede echtgenoot, jonker Roffart, heeft ingebracht.

Na het overlijden van de kinderen van Maria Spee uit haar tweede huwelijk zijn haar erfgenamen nu Willem van Haeren, Marcus Antonius Caputti, jonkvrouwe Anna Elisabeth Caputti, Robert Heyster, jonkvrouwe Gudula Heyster, Johannes (en) Joachim Verberck, Elisabeth, Anna Margareta Catharina en Bartholomeus Verberck. Gezamenlijk verkopen zij de van Arnold van Boeckholt afkomstige goederen nu voor een bedrag van 1000 dukaten aan Johan Arnold en Eduard Bernard van Bockholt, uitgezonderd de halve oliemolen en de kleine Crommen Hof, beide te Horst. Bovendien ontvangen de verkopers de andere helft van de oliemolen.

Aangezien de Wijler Hof te Swalmen is verkocht, wordt 130 pattacons in mindering gebracht op de koopsom. De verkopers zullen de aankopers schadeloos houden wegens het goed dat in het bezit van de licentiaat Eltzman te Dinslaken is gekomen.

Vereinigte Westfälische Archive, Archiv Hinnenburg, Familie von Bocholtz, bijlage bij Urkunde 341. Origineel op papier, ondertekend door de aankopers alsmede Johannes Verberckt, pastoor te Brouckhuysen, Joachim Verberckt, vicarius, jonker Hans Willem van Haren, en Judocus Maes als gevolmachtigde van Robert Heyster. Met akte d.d. 15 september 1700 waarbij Eduard Bernardt van Bocholtz ten gunste van zijn broer Johan Arnold afziet van zijn rechten op deze goederen.

Zie ook 9-12-1636 en 18-6-1639.

 

16 september 1700

SWALMEN - Begraven: kind van Joannes Heuskens [en verm. Maria Slabbers of Petronella Wijnen].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 153vs.

 

19 september 1700

ROERMOND - Gehuwd: Matthias van Loosen [ged. Roermond 17-1-1674, bierbrouwer (‘braxatoris in de Neerstraet’ 1719), zn. van Matthias van Loosen en Maria Dencken] en Catharina Cloot [Anna Cloeten, Clouten, Cluyten, overl. Roermond 28-5-1719 en begr. bij de minderbroeders]. Getuigen: Wilhelmus Herlee, Antonius van Loosen en Mechtildis Motin.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk:

1.      Leonardus van Loosen, ged. Roermond 2-7-1701 (get. Joannes Vossen en Helena Dencken; zn. van Matthias x Anna Clouten).

2.      Joannes Casparus van Loosen, ged. Roermond 6-1-1703 (get. Leonardus van Loosen en Elisabetha Cloeten namens Mechtildis Versteegen; zn. van Matthias x Anna Cloeten). Tr. Roermond 20-10-1733 met Gertrudis Teelen.

3.      Maria Anna van Loosen, ged. Roermond 9-9-1705 (get. Joannes Franciscus Dencken en Anna Smidts; dr. van Matthias x Anna Cloeten).

4.      Gerardus van Loosen, ged. Roermond 14-8-1705 (get. Gerardus van Loon, rechtsgeleerde, en Helena Cox; zn. van Matthias x Anna Cluyten).

5.      Henricus Vincentius van Loosen, ged. Roermond 22-7-1706 (get. Hermanus Roosen en Agnes Cloeten; zn. van Matthias x Anna Cloeten).

6.      Anthonius van Loosen, ged. Roermond 12-10-1708 (get. Casparus Motien namens Martinus Clouten; zn. van Mathias x Anna Clouten).

7.      Joannes Martinus van Loosen, ged. Roermond 24-6-1711 (get. Cornelius Crans en Catharina Cloeten; zn. van Mathyas x Anna Cloeten). Tr. Roermond 19-4-1735 met Maria Elisabetha Lijsen.

Mathijs van Loosen verkocht op 2-11-1717 zijn aandeel in de tienden van Beesel.

 

22 september 1700

SWALMEN-BOUKOUL - Overdracht land.

Ten overstaan van Johan Swaken, scholtis, Peter Quijten en Andries Mooren, schepenen van de heerlijkheden Swalmen en Asselt, dragen Sebastiaen Heijnen en Hendrick Heijnen een bemd op de Boucoul rondom in de gemeente gelegen tegenover de Heijtcamp voor een bedrag van 24 pattacons over aan Geurt Peters, lijcop en armengeld naar landsgebruik.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 20 fol. 19vs-20.

 

22 september 1700

SWALMEN - Overdracht kindsdeel.

Ten overstaan van NN ('in judicio') draagt Gerard Bongarts, als oom van de hierna te noemen minderjarige kinderen en als gevolmachtigde d.d. 12 september 1700 van Jan van Hooren, als grootvader van de minderjarige kinderen van wijlen Peter Bongarts en Anna van Hooren, gewezen echtelieden, het kindsdeel van voornoemde Peter Bongarts te Swalmen gelegen, afkomstig van wijlen Jan Bongarts, wegens de lasten, roerende en onroerende schulden waarmee dit kindsdeel is belast, over aan Jan Cuijpers en Stincken Bongarts, echtelieden. De aankopers zullen aan de drie minderjarige kinderen van voornoemde Peter Bongarts ieder 1 ducaton geven als vertegenispenning.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 20 fol. 20-20vs.

 

25 september 1700

BELFELD - Gehuwd: Stephanus Thoenes [Thoenessen, Thonesken, begr. ald. 27-4-1703] en Margaretha Wolfferts [begr. ald. 4-5-1703]. Getuigen: Joannes Thijssen en Joannes aen der Steegen.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, fol. 121.

Uit dit huwelijk:

1.      Wilhelmus Thoenessen, ged. Belfeld 9-7-1701 (get. Petrus Wolffers en Beatrix Thoenessen; zn. van Stephanus x Margareta Wolfferts). Vermeld 29-1-1720 als Willem Stevens, eigenaar van ¼ deel van Boxhof.

 

30 september 1700

SWALMEN - Overdracht van roerende goederen.

Ten overstaan van Johan Swaken, scholtis, Frans Gerardts en Peter Quijten, schepenen van de heerlijkheden Swalmen en Asselt, draagt Maria Pijpers, weduwe van Jan Slabbers, bijgestaan door haar broer Stoffer Pijpers, karren, paard, ploeg en eg, alles met toebehoren, 4 kleine en grote koeien alsmede al haar roerende goederen die zich tegenwoordig in haar huis bevinden, voor een bedrag van 60 rijksdaalder over aan haar stiefzoon Henderick Slabbers onder voorwaarde dat hetgeen nog openstaat in rekening tussen beiden, daaraan zal worden gekort.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 20 fol. 22vs-23.

 

30 september 1700

SWALMEN - Overdracht landerijen.

Ten overstaan van Johan Swaken, scholtis, Frans Gerardts en Peter Quijten, schepenen van Swalmen en Asselt, draagt Willem Raemaeckers, rentmeester van het huis Hillenraedt, als gevolmachtigde van de markgraaf van Schenck, heer van deze heerlijkheid, enkele percelen land afkomstig van Merten Cillen en andere 'geëxecuteerden', zoals bij uitbranden van de kaars bij openbare verkoop verbleven aan de markgraaf voornoemd, voor een niet genoemd bedrag over aan Gerardt Wijnen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 20 fol. 23.

Voor de aanleiding voor deze verkoop zie G. Geraedts: Kruimeldieven terechtgesteld, in Maas‑ en Swalmdal, Jaarboek 8 (1988), blz. 48-58.

 

3 oktober 1700

ROERMOND - Gehuwd met dispensatie wegens bloedverwantschap in de 3e graad: Henricus Simons en Constantia Schaeffers [Anna Constantia Schaffers, mogelijk ged. Roermond 22-1-1667 als dr. van Antonius Schaffers en Catharina Philipsen]. Getuigen: Hermannus Simons en Anna Maria Schrijvers.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk:

1.      Anna Catharina Simons, ged. Roermond 19-7-1702 (get. Petrus Schaffers en Anna Feubis).

2.      Joannes Antonius Simons, ged. Roermond 28-12-1704 (get. Lambertus Reyners en Joanna Christina van Tits).

3.      Caecilia Simons, ged. Roermond 13-11-1705 (get. Joannes van Swamen / Hermanus Simons en Anna Baeckhoven).

4.      Antonius Casparus Simons, ged. Roermond 7-1-1708 (get. Joannes Lambot / Hendericus Bedder en Maria Schoncken).

 

5 oktober 1700

SWALMEN - Verpanding landerijen.

Ten overstaan van Johan Swaken, scholtis, Frans Gerardts en Peter Quijten, schepenen van de heerlijkheden Swalmen en Asselt, bekennen Jan Cuijpers en Marie Raemeeckers, echtelieden, dat zij een bedrag van 100 pattacons tegen een jaarlijkse rente van 5% eerstmaals te betalen op 5 oktober 1701 met een opzegtermijn van een half jaar, hebben opgenomen van Gertruijd Smeets, weduwe van Johan Cnop, met als onderpand:

-   3 vierdel land in de Winckel gelegen tussen Peter Henskens en de erfgenamen Jasper Boomen, met de korte zijden grenzend aan het Noenhoeverbroeck en het Kerckenbroeck van Asselt;

-   ongeveer ½ morgen op de Cruijtscamp gelegen tussen Windel Spoeren en Areth Heijnen;

-   ½ morgen op de Cruijtscamp tussen de erfgenamen Herman Heuskens en de kinderen van Syl Pauwelssen;

-   1 morgen land op de Breeden Aers gelegen tussen Gerard Bongarts en de weduwe van Philip van der Hardt;

-   ½ morgen aan het Haestert aan de Noodtboom gelegen tussen de erfgenamen van Jan Smeets en Johannes Bollen.

De onderpanden zijn vrij van lasten, uitgezonderd 1/6 deel van 2 vat rogge gevestigd op de ½ morgen op de Cruijtscamp die afkomstig is van Coen Coenen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 20 fol. 23vs-24vs.

 

5 oktober 1700

SWALMEN-WIELER - Overdracht van een hoeve te Wieler.

Ten overstaan van Johan Swaken, scholtis, Areth Meuter en Andries Mooren, schepenen van de heerlijkheden Swalmen en Asselt, draagt Gerard van Loon, licentiaat in de beide rechten,

-   zijn bouwhof te Wijler onder Swalmen gelegen tussen de erfgenamen van wijlen de doctor Fabritius en de erfgenamen van jonker Elshoudt, bestaande uit huis, hof, schuur, stallingen, boomgaard met ongeveer 31 morgen land;

-   ongeveer 3½ morgen 'latbroeck';

-   drie percelen bemden groot ongeveer 3 morgen;

-   2½ morgen op de Schinheuvel gelegen tussen de erfgenamen Wanssum en de 'limyt scheydinghe' tussen Swalmen en Maesniel;

-   ½ bunder in de Paelslagh;

-   ½ bunder op gen Raij,

vrij van bijzondere lasten uitgezonderd jaarlijks ongeveer 4 vat haver aan het huis Hillenraedt, waarin de erfgenamen Jan Bongarts moeten helpen 'int draeghen van den stam', voor een bedrag van 1.475 pattacons over aan Seger Segers van Loon, kosten van lijcoop, armengeld en overdracht ten laste van de verkoper, alles volgens koopakte hiervan opgemaakt d.d. 8 augustus 1700.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 20 fol. 24vs-25vs.

 

15 oktober 1700

SWALMEN - Arrest.

Philip Schepers, bode, laat, krachtens ordonnantie van het Hof van Gelderland d.d. 9 oktober 1700 verleend op het verzoek van de pater rector van het Collegie Societatis Jesu te Ruremunde, arrest aantekenen op de goederen van de erfgenamen van wijlen de gouverneur De Bitot onder deze heerlijkheid gelegen, voor een bedrag van 100 gulden nader vermeld in het verzoekschrift.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 20 fol. 25vs.

 

16 oktober 1700

SWALMEN ‑ Op verzoek van markies van Schenck zegt notaris G. Damen de opzegging aan van twee kapitalen aan postmeester Borst en aan de licentiaat en schepen Bosman in plaats van diens moeder de weduwe Bosman.

RHCL Maastricht, Dokumentatie D273: Inventaris van o.a. Bleijenbeek, Brempt, Hillenraad, nr. 13; depot onbekend (gedeelte verdwenen, vgl. ook Archiv Schloß Haag).

Zie ook 23 en 25 oktober 1700.

 

19 oktober 1700

SWALMEN - Overdracht vruchtgebruiksrechten in een huisje op de Kroppestraat.

Ten overstaan van Johan Swaken, scholtis, Gerard Emets en Frans Gerardts, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, doet Thijsken Stoffers ten behoeve van de armen aldaar vrijwillig afstand van haar vruchtgebruiksrechten in een huisje op de Cropperstraet gelegen tussen Hermen Delis en Jan Wiltschuts, wegens de lasten daarop staande, te weten jaarlijks 1 vat rogge en 10 stuiver aan de kerk aldaar en elk derde jaar een greef aan de koning. In ruil hiervoor ontvangt comparante eenmalig 1 malder rogge. De pastoor aldaar wordt namens de armen geërfd.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 20 fol. 26.

Beschud 16-11-1700 (zie aldaar).

 

22 oktober 1700

SWALMEN - Arrest.

Ingevolg ordonnantie van het Hof van Gelderland d.d. 28 september 1700 verleend op het verzoek van de erfgenamen van de procureur Hillen tegen de weduwe en erfgenamen van de scholtis Wilckenhuijsen, wordt arrest aangetekend op de landerijen, bossen, bemden en broeken onder Swalmen gelegen, afkomstig van genoemde scholtis en tegenwoordig bezeten door de borgemeester Goldt.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 20 fol. 25vs-26.

 

23 oktober 1700

SWALMEN ‑ Op verzoek van markies van Schenck zegt notaris G. Damen de opzegging aan van twee kapitalen groot 4.000 en 5.000 pattacons aan de advokaat C.L. Petit als medecurator van de onnozole R.G. Spee.

RHCL Maastricht, Dokumentatie D273: Inventaris van o.a. Bleijenbeek, Brempt, Hillenraad, nr. 13; depot onbekend (gedeelte verdwenen, vgl. ook Archiv Schloß Haag).

Zie ook 16 en 25 oktober 1700.

 

vóór 24 oktober 1700

Z.P. - Gehuwd: Paulus Slabbers [ged. Swalmen 12-8-1668, pachter van Melickerhout, begr. ald. 2-5-1702, zn. van Matthias Slabbers en Maria Joosten alias Hanssen] en Catharina Aredts [mogelijk ged. Swalmen 29-8-1673 als dr. van Theodorus Arets en Theodora Wi...; zij hertr. Asselt 14-2-1703 met Matthias Reenen].

Uit dit huwelijk:

1.      Josephus Slabbers, ged. Swalmen 24-10-1700 (get. Michaelis Beck en Elisabetha Brentens? namens Petronella Aredts), begr. ald. 17-10-1750. Tr. ... vóór 19-9-1728 (als Judocus) met Anna Claessens.

Trincken Arets verpandde op 23-2-1706 het huis op Melickerhout.

 

25 oktober 1700

SWALMEN ‑ Op verzoek van markies van Schenck zegt notaris G. Damen de opzegging aan aan de weduwe van Johan van Aerschott van het kapitaal dat de kinderen van 'besiender' Botquin en Anna Knopp hebben uitstaan ten laste van Schenck.

RHCL Maastricht, Dokumentatie D273: Inventaris van o.a. Bleijenbeek, Brempt, Hillenraad, nr. 13; depot onbekend (gedeelte verdwenen, vgl. ook Archiv Schloß Haag).

Zie ook 19 en 23 oktober 1700.

 

26 oktober 1700

SWALMEN - Gehuwd: Petrus op der Kamp [Op den Kam, Opkamp, molenaar, begr. Swalmen 12-11-1739] en Theodora Thelen [Teelen, Thielen, ged. Asselt 5-11-1673, begr. Swalmen 8-7-1725, dr. van Tilmanus Tielen en Catharina Cuijven]. Getuigen: Wilhelmus Thelen en Wilhelmus Sillen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 39 (RAL 69).

Uit dit huwelijk:

1.      Matthias op den Kamp, ged. Swalmen 7-5-1701 (get. Teel Teelen en Nuelke Kuven), verm. jong overl.

2.      Johanna op den Kamp, ged. Swalmen 11-1-1704 (get. Godefridus Willems en Catharina Kuijven), overl .ald. 20-1-1781. Tr. Swalmen 25-11-1728 met Godefridus Crijnen.

3.      Matthias Opkamp, ged. Swalmen 8-5-1707 (get. Wilhelmus Jansen en Cornelia Willems). Tr. Swalmen 10-5-1736 met Helena Hendrix.

4.      Joachim op Kamp, ged. Swalmen 21-1-1710 (get. Joannes Schoenhoven en Maria Joesten; de voornaam is slecht leesbaar maar het betreft zeker een zoon en de beginletters 'ioa' zijn leesbaar, vermoedelijk Joachim), begr. ald. 17-1-1759. Van hem een buitenechtelijke zoon Petrus, ged. Swalmen 10-4-1743. Tr. Swalmen 23-7-1748 met Elisabetha Heijnen.

5.      Catharina op den Kamp, ged. Swalmen 8-12-1712 (get. Henricus op den Kamp en Mechtildis Thelen), verm. jong overl.

6.      Anna Maria op den Kam, ged. Swalmen 15-1-1716 (get. .. Hermen en Catharijna Jansen). Tr. verm. Swalmen 17-8-1735 met Paulus Gerits.

7.      Catharina op den Camp, ged. Swalmen 22-1-1719 (get. Henricus Meussen en Elisabeth Ollerts), begr. Swalmen 3-4-1769. Tr. 1) Swalmen 12-5-1740 met Wilhelmus Gerits, begr. ald. 6-6-1758; 2) Swalmen 14-6-1759 met Gerardus Heijnen.

Peter op den Camp en Derricxken Teelen stelden op 21-4-1722 hun huis te Swalmen als borg ten behoeve van hun pachtcontract van een oliemolen op de Roer gelegen.

 

28 oktober 1700

BEESEL ‑ Overdracht van een eigendomsbrief over een gedeelte van de visserij te Beesel en een erfpacht van 2 vat rogge ten behoeve van Mettel Hinsen of Gijs Schroers, gevestigd op de voormalige hof van Hendrik Loucken.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 416; charter. Dorsale aantekening bij hoofdbrief van september 1601, z.d.

 

1 november 1700

TEGELEN - Gehuwd: Petrus Dierix en Petronella Janssen aen de Mert. Getuigen: Johan Janssen, Hilliken Janssen en Gerhardt op gen Drumpselt.

DTB-registers St.-Martinusparochie Tegelen, fol. 56.

 

1 november 1700

Overleden: Karel II, hertog van Gelre.

Driessen, blz. 35.

 

16 november 1700

SWALMEN - Naasting.

Ten overstaan van NN ('in judicio') beschut Jan Wiltschuts de vruchtgebruiksrechten van een huisje, zoals door Thijsken Stoffers [op 19-10-1700] overgedragen aan de armen aldaar, met de belofte zich aan de voorwaarden daarbij vermeld te zullen houden, waarin het gerecht, met wetenschap van de pastoor, heeft toegestemd.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 20 fol. 26-26vs.

 

21 november 1700

BELFELD - Begraven: Helena Schmits [ged. Belfeld 18-10-1700], dr. van Petrus Schmits en Margaretha Wolfferts.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 175vs.

Lees ook de akte d.d. 1-1-1707!

 

22 november 1700

SWALMEN - Begraven: [Gudula Silkens] de echtgenote van Jacobus Loijs [geh. Swalmen 15-11-1696, begr. ald. 9-7-1715].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 153vs.

 

25 november 1700

SWALMEN - Gehuwd: Henricus Slabbers [ged. Swalmen 3-5-1671, pachter van Genoenhof 31-5-1718, begr. ald. 17-12-1716, zn. van Joannes Slabbers en Leonarda Houx, beiden overl.] en Sibilla Fransen [Beatrix Franssen, begr. Swalmen 13-6-1742]. Getuigen: Johannes Slabbers en Mevis Mevisse.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 39 (RAL 69); dit huwelijk staat tevens genoteerd te Neer 15-11-1699!

Uit dit huwelijk (o.a. tweeling):

1.      Leonarda Slabbers, ged. Swalmen 22-11-1701 (get. Joannes Slabbers en Catharina Fransen; dr. van Henricus x Beatrix Franssen), overl. ald. 27-2-1787. Tr. Swalmen 28-6-1744 met Wilhelmus van Rijt.

2.      Catharina Slabbers, ged. Swalmen 26-11-1703 (get. Jacobus Mevissen en Maria Fransen).

3.      Maria Slabbers, ged. Swalmen 7-5-1705 (get. Leonardus Slabbers namens Henricus Sillen en Leonarda Obers). Tr. verm. 1) Swalmen 6-10-1729 met Joannes Willems, begr. ald. 21-11-1741; 2) Asselt 26-4-1742 met Gerardus Pijpers, begr. Swalmen 2-6-1744; 3) Swalmen 25-7-1748 met Henricus Spee.

4.      Johannes Slabbers, ged. Swalmen 17-12-1706 (get. Arnoldus Meuter namens Jacobus Coelen en Ida Bulders).

5.      Franciscus Slabbers, ged. Swalmen 25-3-1709 (get. Johannes Slabbers namens Wilhelmus Fransen en Judiht Koelen), overl. ald. 23-5-1786. Tr. Swalmen 7-5-1749 met Sophia Christina Mullers.

6.      Bea Slabbers, ged. Swalmen 26-11-1710 (get. Godefridus Spee namens Johannes Kuijven en Sophia Slabbers; dr. van Johannes x Sibijlla Fransen).

7.      Hinricus Slabbers, ged. Swalmen 26-3-1713 (get. Jacobus Smets en Maria Pes), begr. ald. 12-1-1722.

8.      Petrus Slabbers, ged. Swalmen 22-9-1715 (get. Tilmanus Mevissen en Christina Spee), overl. ald. 18-3-1783. Tr. Swalmen 30-11-1747 met Beatrix Bloemaerts.

...

CONTROLEREN:

9.      Andreas Slabbers, ged. Swalmen 29-1-1721 (get. Matthias Pijpers en Catharina Slabbers), begr. ald. 26-1-1722.

10.    Joanna Christina Slabbers, ged. Swalmen 29-1-1721 (get. Robertus Slabbers vervangen door Henricus Denier en jonkvrouwe Joanna Philippina de Bekel, echtgenote van heer B[althaser] Wijhers, 'receptor in Hillenraedt', vervangen door Catharina van Auwel), verm. begr. Vlodrop 19-3-1783. Tr. verm. 1) ... met Jacobus Grachten, overl. Vlodrop 8-9-1767; mogelijk Vlodrop 12-4-1768 met Christianus Reijners.

Henderick Slabbers kocht op 27 mei 1704 zijn ouderlijk huis aan de Kroppestraat, dat hij samen met zijn vrouw op 13-3-1708 verpandde. Deze hypotheek werd op 28-10-1773 afgelost door hun schoonzoon Willem van de Riedt.

 

1 december 1700

SWALMEN - Gehuwd: Goedefridus van Kessel [Kessels, verm. begr. Swalmen 1-5-1713] en Maria Faessen [Fassen, Vaessen, begr. ald. 7-3-1747, mogelijk ged. Swalmen 28-1-1677 als dr. van Joannes Willems alias Vaesen en wijlen Cornelia Middegaerts]. Getuigen: Petrus Teunissen en Jacobus Wildtschuts.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 39 (RAL 69).

Uit dit huwelijk:

1.      Matthias van Kessel, ged. Swalmen 16-10-1701 (get. Petrus Faessen en Bertha Gerits), overl. ald. 4-3-1775. Tr. Swalmen 28-5-1729 met Cornelia Schoolmeesters.

2.      Wilhelmus Kessels, ged. Swalmen 17-4-1705 (get. Jacobus Crijns en Theodora Pitgen), begr. ald. 1-9-1767. Tr. 1) Swalmen 3-2-1735 met Ida van Oel, begr. ald. 21-9-1747; 2) Swalmen 23-1-1748 met Agnes Nijssen.

3.      Gerardus Kessels, ged. Swalmen 27-11-1707 (get. Arnoldus Meuters voor Petrus Gisberts en Catharina Graven), begr. ald. 6-10-1747. Tr. 1) ... vóór 20-4-1740 met Helena Buijsers, begr. Swalmen 24-4-1743; 2) Swalmen 18-5-1743 met Beatrix Bloemaerts.

4.      Johannes Kessels, ged. Swalmen 30-8-1711 (get. Martinus Coenen en Maria Gravers).

 

2 december 1700

SWALMEN - Begraven: Henricus Daemen [echtg. van Cornelia alias Aegidia Heuskens, geh. Swalmen 20-1-1690, begr. ald. 15-11-1702; zij hertr. Swalmen 4-10-1701 met Wilhelmus Paulissen].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 153vs.

 

10 december 1700

SWALMEN - Arrest.

De deurwaarder van het Hof laat, krachtens ordonnantie van het Hof van Gelderland d.d. 9 december 1700 verleend op verzoek van de baron van Nerische, arrest laten aantekenen op de onroerende 'actien ende crediten' van de ontvanger Poel onder deze heerlijkheid gelegen, tot voldoening van de vorderingen en garanties van de baron, nader vermeld in het verzoekschrift.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 20 fol. 26vs.

 

12 december 1700

BELFELD - Begraven: Clara Driessen.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 175vs.

Lees ook de akte d.d. 1-1-1707!

 

vóór 13 december 1700

Z.P. - Gehuwd: Petrus van Daelen [notaris en procureur, later - ca. 1704 - secretaris van Swalmen en Asselt] en Mechtildis Sterckmans.

Uit dit huwelijk:

1.      Maria Lucia van Dalen, ged. Roermond 13-12-1700 (get. Henricus van Dalen namens Hatardus van Dalen en Catharina van den Dries).

2.      Joanna Catharina van Dalen, ged. Roermond 23-2-1702 (get. Laurentius Simons en Joanna van Dalen).

3.      Joannes Baptista van Dael, ged. Roermond 17-6-1703 (get. Joannes Boltiens, kerkmeester te Roermond, en Ida Squaden gehuwd met Colen).

4.      Petronella van Dalen, ged. Roermond 29-6-1705 (get. Nicolaus Toussint en Francisca van Ray).

5.      Anna Elisabeth van Daelen, ged. Roermond 13-5-1707 (get. Henricus van Daelen en Catharina Maria Sterckmans namens Catherina Sterckmans).

6.      Josephus Laurentius van Daelen, ged. Roermond 9-8-1709 (get. Petrus Buijckmans, schout in Swalmen en Asselt, en Barbara Raemaeckers weduwe Van Daelen).

7.      Christina Gertrudis van Dalen, ged. Roermond 31-10-1710 (get. Leonardus van Dalen en Anna Monsieurs).

8.      Franciscus Antonius van Daelen, ged. Roermond 20-10-1711 (get. Rockus Joris, secretaris der Staten van Opper-Gelre, en Maria Catharina Sterckmans namens Joanna Pipos).

9.      Clara Hendrina van Dalen, ged. Roermond 20-4-1713 (get. Petrus Sterckmans en Catharina van Dalen). Tr. Roermond 7-1-1739 met Henricus van Dam.

10.    Hendericus van Daelen, ged. Roermond 24-12-1715 (get. Stephanus van Vlodorp en Maria van Lossen).

 

vóór 20 december 1700

Z.P. - Gehuwd: Henricus Das genaamd van Lijn en Elisabeth Sneijder [Snederin, Sniderin, Snijderin].

GA Roermond, Registers DHO.

Uit dit huwelijk:

1.      Angela Das genaamd van Lijn, ged. Roermond 20-12-1700 (get. Henricus van Bergh en Angela van Tricht).

2.      Martinus Joannes Petrus Das genaamd van Lin, ged. Roermond 29-6-1702 (get. Martinus Helmont en Maria Huyster).

3.      Mathias Das genaamd van Lin, ged. 6-9-1705 (get. Matthias Sneijders, door Christianus Garnee, en Catharina van Tricht).

4.      Joannes Das genaamd van Lin, ged. 9-12-1707 (get. Theodorus Polmans, door Christianus Gernie, en Catharina Das).

5.      Anna Das genaamd van Lin, ged. Roermond 15-2-1710 (get. Hubertus Schilbert en Elisabetha Das genaamd van Lin).

6.      Anna Maria Das, ged. Roermond 5-10-1712 (get. Reynerus Jacops en Maria Anna Langhele).

7.      Hendericus Das, ged. Roermond 9-1-1715 (get. Christianus Garnier en Catharina Das).

 

23 december 1700

BELFELD - Begraven: Petrus Bestjens.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 175; Peeters leest Besgens.

Lees ook de akte d.d. 1-1-1707!

 

24 december 1700

REUVER-LEEUWEN - Overdracht obligatie.

Ten overstaan van gerechtsbode Peter Quyten in plaats van scholtis Cox en de schepenen Willem Gerarts en Jan Sanders draagt Johan Duijckers, raadsverwant te Venlo, krachtens volmacht d.d. 13 november van juffrouw Aldegonda Albers voor schepenen van Venlo gepasseerd, een obligatie van 123 pattacons d.d. 27 april 1680 ten laste van het kerspel Besel, over aan Johan Cruijsbergen namens haar broer de eerwaarde Wilhelmus Albers, vicarius van de moederkerk te Venlo.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 202.

 

24 december 1700

REUVER-LEEUWEN / ROERMOND ‑ Overdracht gedeelte hoeve de Schei.

Johan Duijcker, raadsverwant van Venlo, draagt krachtens volmacht van de "jonghe dochter" Aldegonda Alberts d.d. 13 november 1700 en krachtens octrooi van het Hof van Gelder d.d. 7 oktober 1698, de helft van 3/8 en 1/16 deel inclusief de veestapel van het leengoed In gen Scheijdel, waarvan Franciscus Pingeler leendrager is, over aan de stadhouder van lenen, die vervolgens Wilhelmus Alberts, vicarius van de St.‑Martinuskerk te Venlo en broer van voornoemde Aldegonda, hiermee beleent, na betaling van 4 goudguldens heergewaad en op voorwaarde dat dit gedeelte niet van het principiaal leen zal worden gescheiden.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 227, fol. 61.

 

25 december 1700

SWALMEN - Begraven: ...

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 153vs.

Akte onleesbaar op fotokopie, onderaan bladzijde.

 

vóór 29 december 1700

Z.P. - Gehuwd: Godefridus Smeets [Smets uit Bracht, begr. Swalmen 2-5-1706] en Sibylla Hertogh [Hertogs, ged. Swalmen 22-3-1676, begr. ald. 5-10-1710, dr. van Jacobus Huberts alias den Hertog en Judith van der Hardt; zij hertr. Swalmen 7-1-1710 met Wilhelmus Smeets].

Uit dit huwelijk:

1.      Agnes Sma.., ged. Swalmen 19-12-1700 (get. Joannes Meuters en Matthia Spee), verm. begr. ald. 29-12-1700.

2.      Agnes Smets, ged. Swalmen 19-1-1702 (get. Bastianus Hijnen en Judiht van der Hardt).

3.      Elisabetha Smets, ged. Swalmen 4-12-1704 (get. Godefridus Gerits namens Jacobus Smets en Judiht van der Hardt namens Getrudis Heuskens).

4.      Godefridus Smets, ged. Swalmen 24-4-1708 (get. Godefridus Gerets en Elisabetha Spee).

De erfgenamen Hertochs droegen op 27-10-1711 hun huis op de Hoogstraat over ten behoeve van het onderhoud van het minderjarig kind van wijlen Geurt Smeets en Sibilla Hertochs.

 

29 december 1700

SWALMEN - Gedoopt: Lambertus, buitenechtelijke zoon van Lambertus Vogels uit Buggenom en Joanna Koolen. Getuigen: Matthias Rosen en Judith Bulders.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 84?.

 

29 december 1700

SWALMEN - Begraven: kind van Godedefridus Sm[ets].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 154.

 

1700, z.d. ?

ROERMOND - Gegevens inzake Hendrik Antonius de Haen, raad-ordinaris van het Hof van Gelder te Roermond.

RHCL Maastricht, Familiearchief Van Merwijck-De Keverberg V 1504, inv.nr. 278.

 

1700, z.d.?

ROERMOND / BEESEL EN BELFELD - Johannes Sanders, inner van de bieraccijns te Beesel en Belfeld, klaagt [bij de magistraat van Roermond] dat de bierbrouwers van Besel, Belfelt en Rickel in gebreke blijven bij de betaling van de bieraccijns.

G. Geraedts: Uit Roermonds verleden. In: Maas- en Roerpost d.d. 22 juni 1988, blz. 5.

 

z.d., tussen 1700 en 1703

ASSELT ‑ Rutgerus Janssens, pastor in Asselt, laat de markies de Schenck, heer van Swalmen en Asselt, alsmede de geërfden, borgemeester en regeerders aldaar weten, dat zijn pastorie verstoken ("gedestitueert") is van een moesgaarde, waardoor hij veel ongemak ondervindt. Hij is derhalve genoodzaakt geweest om een moesgaarde te huren. Nu is vlakbij de voornoemde pastorie een braakliggend terrein, genaamd Aen het Heijligen Huijsken, eigendom van de gemeente van Asselt en zeer geschikt om te worden veranderd in een moesgaarde voor de pastoor. Deze vraagt dan ook toestemming om deze plaats hiervoor te mogen gebruiken, te meer daar niemand hiervan hinder of schade ondervindt.

Voorts vraagt de pastoor aan de markies en andere geërfden om vrijstelling van de landschat voor de 9 morgen akkerland die tot de pastorie behoren. Deze vrijstelling, door wijlen hertog Albertus en Isabelle Clara en de hertog van Beijeren tijdens hun regeringen afgekondigd, waarbij is bepaald dat met name de beneficies en pastoriën die jaarlijks minder dan 100 ducatons aan inkomsten hebben zijn vrijgesteld van landschat tot maximaal 10 morgen akkerland, wordt in andere plaatsen wel nageleefd. De pastorie te Asselt voldoet aan deze voorwaarden.

GA Roermond, afd. IV, nr. 105: Archief Lambertusparochie Swalmen, inv.nr. 15.

 

1700-1789

SWALMEN ‑ Varia betreffende Swalmen.

RAL Maastrict, Archief Bisdom Roermond 1559-1801, Port. 118.2.

 

 

1701

11 januari 1701

ROERMOND - Gehuwd: Oliverius de Boeck [Oliverus, Olivier, Olipherus, overl. Roermond (Achter de Luif) 15-6-1743; hij hertr. verm. 1) Roermond 19-11-1704 met Margaretha Ververs; 2) Roermond 16-6-1720 met Gertrudis Smitsselaers] en Angela van Triecht. Getuigen: Petrus de Boeck en Catharina van Triecht.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

11 januari 1701

ROERMOND - Gehuwd: Joannes Eloij en Joanna Margarita van Loosen [Marijke, ged. Roermond 26-1-1679, dr. van Wilhelmus van Loosen en Maria Baertmans]. Getuigen: Mathias Croempvoet en Maria van Loosen.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk:

1.      Wilhelmus Eloij, ged. Roermond 5-12-1701 (get. Joannes le Blanck en Maria van Loosen), verm. jong overl.

2.      Joannes Andreas Eloij, ged. Roermond 28-12-1702 (get. Andreas Jacqué en Maria Elias).

3.      Antonius Eloij, ged. Roermond 17-5-1704 (get. Arnoldus van Ameren en Christina van Loosen), verm. jong overl.

4.      Maria Elisabetha Eloij, ged. Roermond 13-4-1706 (get. Matthias Crompvoet en Anna Maria van Wessem).

5.      Melchior Michael Eloij, ged. Roermond 4-5-1708 (get. Melchior Goeswin en Joanna Elias / Joanna Cupers).

6.      Antonius Eloij, ged. Roermond 1-10-1709 (get. Hendericus van Looijsen en Gertrudis van Looijsen), verm. jong overl.

7.      Joanna Margareta Barbara Eloij, ged. Roermond 4-12-1710 (get. Joannes Jacobus de Blanc en Christina van Loosen).

8.      Joanna Margareta Eloy, ged. Roermond 7-1-1712 (get. Anthonius van Loosen en Maria Joanna Eloij).

9.      Maria Margrita Eloij, ged. Roermond 8-12-1714 (get. Hermanus Simons en Mechteldis Gielen).

10.    Wilhelmus Eloy, ged. Roermond 7-3-1717 (get. Petrus Buyckman, deurwaarder, en Margareta Voqué).

11.    Antonius Eloij, ged. Roermond 7-10-1718 (get. Joannes Carlier en Getruid van Losen).

 

15 januari 1701

SWALMEN - Begraven: zoon van Henricus ...

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 154.

 

19 januari 1701

SWALMEN - Begraven: Johanna Pipers [ged. Swalmen 6-2-1677, dr. van Joannes Pijpers en Anna Penners].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 154.

 

1 februari 1701

REUVER - Overdracht landerijen.

Ten overstaan van bode Petrus Quijten in plaats van de scholtis en voor de gezamenlijke schepenen dragen de geestelijke en wereldlijke geërfden

-   ½ morgen akkerland in de O gelegen;

-   1 vierdel in de Wilde Camp gelegen;

-   1 morgen op de Hastercamp (?);

-   1½ morgen in het Dickerveldt;

-   ½ morgen aan Giese gelegen,

welke reeds diverse jaren zijn blijven liggen voor de schattingen zodat niemand ze wilde hebben, voor een bedrag van 43 gulden 12 stuiver licht, af te lossen met een rente van 5%, over aan Jan Reuvers en diens echtgenote.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 202vs.

 

8 februari 1701

SWALMEN - Verpanding huis en landerijen te Middelhoven.

Frans Gerardts en Aret Meuter, schepenen van de heerlijkheden Swalmen en Asselt, oorkonden dat Willem Beeck, inwoner aldaar, heeft bekend dat hij een bedrag van 53 rijksdaalder à 3 gulden 3 stuivers Roermonds heeft opgenomen van de pater rector, priorin en procuratrice van het klooster In de Weijde te Venlo.

Als onderpand stelt hij zijn huisplaats en moesgaarde gelegen te Middelhoven tussen voornoemd Weijclooster en het erf van Willem Hawinckel, korte zijden grenzend aan landerijen van genoemd klooster en de openbare straat, groot ongeveer 3 vierdel, belast met jaarlijks het 1/3 deel van een kan olie aan de kerk van Swalmen.

De pandhebbers zullen het goed mogen gebruiken voor een periode van 40 achtereenvolgende jaren; bij niet aflossen zal de pandschap telkens worden verlengd met een gelijke termijn van 40 jaren tot de uiteindelijke aflossing toe, welke elke 40 jaar mag geschieden met een aankondiging van een half jaar van te voren. Landschat en verdere kosten zijn gedurende de pandschap ten koste van de gebruiker.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 75; eenvoudig afschrift op papier.

 

16 februari 1701

SWALMEN - Lijst van geleden oorlogsschade.

“Lijste vant’ghene die van Swalmen hebben moeten geven boven cost ende dranck aen de twee compagnien ende den staff vant’regiment van den heere Lutsbourg Beijersche gelogeert volgens ordre van den heere grave van Horn gedateert den 7 februari 1701 ende gelogeert den 14 dito.

 

Ten eersten opt’furieus aenhalden van den regiments quartiermeester voor goede ordre te houden ende dreijghen van s’anderen daeghs voor den middagh niet te willen optrecken moeten geven dry pistoelen ad elf reixd. twee schellinghen

11-2-0

Item heeft den halfman op den aermenhoff boven cost ende dranck moeten geven twelf schellinghen

1-4-0

Item Henderich in de Carthuijsers bosch moeten geven eenen schellingh

0 -1-0

Item Jan ende Paulus Slabbers als vooren gegeven

0-2-0

Peter Obers als vooren

0-1-4

Hend. Hocx

0-3-0

Jacob Gerardts

0-1-4

Jan van Haelen aen en fendrich gegeven

1-2-0

Theel Theelen

0-4-0

Sibert Naus aen eenen sergeant moeten geven eenen halven verckenscop

 

Nelis Clumpkens ende Corst Beeren

0-7-0

Geutts Pecx een halven verckenscop

0-5-0

Lambert Fredericx

0-6-0

Krijn Krijnnen

0-6-0

Jan Pecx

0-1-4

Henderick Pecx

0-3-0

Janis Janissen

0-3-0

Geret Severs

0-2-0

Willem Kermans

0-3-0

Willem Beeck aen eenen fenderick een schinck ende

2-0-0

Areth Neermans

0-2-0

Henderick Coenen

0-1-0

Heijn Krijnen een schinck ende

0-2-0

Jacob Louwij

0-1-0

Lendert Theunissen een schinck

0-4-0

Willem Crompvoets

0-1-0

Willem Janssen op gen Heij

0-1-0

Jan Lemmen

0-3-0

Gerard Bongarts

0-3-0

Thijs Theunissen

0-3-0

Dries Janssen aen eenen capiteij moeten geven een schinck

 

Areth Smeets aen den oversten lieuenant een schinck

 

Nelis Wijnen

0-3-0

Lijsbet Janssen

0-5-0

Peter Everts

0-1-0

Geurt Willems

0-2-0

Areth Heijnen

0-3-0

Henderick Bullers aen eenen fourier gegeven een schinck

0-2-0

Jacobus Crijnen

0-2-0

Hans Henderick

0-1-4

Geurt Coenen

0-6-0

Lucia Schrijvers

1-0-0

Peter van Ool

0-4-0

Henderick Slabbers den jongen

0-4-0

Derick Zillen

0-1-0

Niclaes Gerardts

0-1-4

Bij Jan Fredericx gestoelen een paer niuwe schoonen ende een niuw hempt, een schinck ende een half veerdel speck als wanneer sij hem mit slaeghen ten huijse hebben vuytgeiaeght, te samen gereeckent op

2-0-0

Geret Emets aen de regiments quartiermeester een schinck

 

Willem Hendrick aen eenen sergeant moeten geven twee schincken

 

Geurt Timmermans

0-6-0

Jan Vermeulen

1-0-0

Bij Willem Coenen, alswanneer sij hem mit sijne huijsvrouwe ten huijse hebben vuytgedreven, mit gewalt sijne kiste hebben opgebroecken ende daer vuyt genomen alle sijn kleyn lijnwaet, een beddelaecken mit een niuwe broeck

 

Jacob Meuwissen aen den capiteijn moeten geven

5-0-0

Henderick Slabbers aen eenen lieutenant moeten geven een schinck ende eenen halven verckenscop ende

2-2-0

Henderick Spee aen eenen lieutenant moeten geven 6 reixdaelder ende twee schincken

6-0-0

doende te saemen

47-2-4

Item daerenboven moeten geven door verscheyde persoonen 13 ongekockte schincken ende 4 halve verckenshoefden mit ettelicke groote stucken rindtvleesch

 

Dat dese bovenstaende specificatie door de schepens ende geswoorens van de bovengenoemde persoonen op manne waerheydt in plaetse van eede is worden afgevraeght, wordt hiermede betuyght, actum Swalmen den 16 februari 1701.

 

Ter ordonnantie [w.g.] G. Lubbers, secretaris”

 

Schloss Haag 4196, verfilming 93/185 t/m 96/185.

 

18 februari 1701

ROERMOND / SWALMEN - Arnold Schenck van Nydeggen stelt Wilhelm Raemaeckers aan als rentmeester van de goederen van Hillenraad, Swalmen en Asselt, Brempt, Witham en Grubbenvorst.

Schloss Haag, inv.nr. 2342, verfilming 10/222 t/m 12/222.

 

17 februari 1701

SWALMEN - Begraven: Anna [Dirix], echtgenote van Wilhelmus Teunissen op de Heij [hij hertr. Swalmen 4-5-1701 met Mechtildis Janissen].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 154.

 

20 februari 1701

BELFELD - Begraven: Girdruda Boesch [ged. Belfeld 18-2-1701], dr. van Petrus Boesch en Agnetis [Martees].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 175vs.

Lees ook de akte d.d. 1-1-1707!

Op fol. 176 bevindt zich tevens een doorgehaalde akte d.d. 29-11-1702 betr. het overlijden van een kind van Petrus Boesch en Agnetis Martees. De doorgehaalde akte staat niet chronologisch (nl. te vroeg), maar wordt op de juiste plaats niet meer herhaald.

 

22 februari 1701

BELFELD - Begraven: Petrus Broecks.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 175vs.

Lees ook de akte d.d. 1-1-1707!

 

23 februari 1701

SWALMEN - Arrest.

Ingevolg ordonnantie van het Hof d.d. 23 februari 1701 verleend op het verzoek van H.W. van Baerll tegen de advokaat Loijens, wordt arrest aangetekend op de goederen onder Swalmen en Asselt gelegen toebehorend aan voornoemde advokaat Loijens, tot voldoening van een vordering van 330 gulden 103/8 stuiver brabants nader vermeld in het verzoekschrift.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 20 fol. 27.

 

24 februari 1701

SWALMEN - Begraven: zoon van Adolphus Blommers [en Gertrudis Mooren, beiden geh ... vóór 20-2-1688].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 154.

 

vóór 1 maart 1701

Z.P - Gehuwd: Laurentius Vosbeeck [Lens, Lins] en Helena Dirix [overl. vóór 1-3-1701, dr. van Arnoldus Dirix].

Uit dit huwelijk:

1.      Helena Vosbeeck, overl. Beesel 22-10-1739. Tr. Blerick 6-5-1716 met Petrus Tijssen.

Lens Vosbeeck bevestigde op 1-3-1701 een schuld aangegaan door wijlen zijn schoonvader.

 

1 maart 1701

BEESEL - Erkenning schuld, met pandstelling.

Lens Vosbeeck, als vader en voogd van de kinderen uit zijn huwelijk met wijlen Helena Dirckx, wettige dochter van Aret Dirckx, en Mettgen Peters, schoondochter van Aret Dirckx voornoemd, verklaren dat Aret Dirckx bij leven een bedrag van 133 gulden Roermonds heeft opgenomen van Dirck Bongaerts, met als onderpand ½ morgen bemd of hooigewas op de Breede Maesen onder het kerspel Besel gelegen, waarvan Bongaerts het gebruik en de opbrengst zou mogen genieten in plaats van een rente.

Deze obligatie is ook na lang zoeken onvindbaar gebleven; omdat de oorkonders Bongaerts niet willen benadelen leggen zij als erfgenamen van Aret Dirckx nu deze verklaring af en bevestigen deze schuld en pandschap. Mocht de originele obligatie toch nog worden gevonden, dan zal deze niet langer van waarde zijn.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 202vs. Eenvoudig afschrift door landschrijver Joan Crebber.

 

4 maart 1701

SWALMEN - Begraven: kind van Marie Ro.. [mogelijk Maria Roethousen, vgl. doop buitenechtelijk kind 8-2-1697]

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 154.

 

5 maart 1701

SWALMEN - Begraven: Anna Scirpen [mogelijk ged. Swalmen 26-7-1665 als dr. van Theodorus Schirpen en Anna Huijskes].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 154. Vgl. kerkelijk proces 9-6-1696.

 

7 maart 1701

SWALMEN - Verpanding landerijen.

Ten overstaan van Johan Swaken, scholtis, Areth Meuter en Andries Mooren, schepenen van de heerlijkheden Swalmen en Asselt, bekent Stoffer Gerardts dat hij een bedrag van 100 gulden Roermonds, de pattacon aan 64 stuiver gerekend, tegen een jaarlijkse rente van 5% eerstmaals te betalen op 7 maart 1702 of binnen veertien dagen daarna en met een opzegtermijn van een half jaar, heeft opgenomen van Geurt Coolen en Windel Janssen, echtelieden, met als onderpand al zijn roerende en onroerende goederen, waaronder in het bijzonder:

-   1 morgen land op de Horst gelegen tussen de Kapittelheren en Rabet Obers, met de korte zijden grenzend aan de Leijgraef en de Haeck van voornoemde Kapittelheren;

-   3 vierdel land aldaar gelegen tussen Peter Meijers en Janis Janissen, met de korte zijden grenzend als voorgaand perceel.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 20 fol. 27-28.

 

15 maart 1701

SWALMEN - Overdracht akkerland.

Ten overstaan van Johan Swaken, scholtis, Frans Gerardts en Areth Meuter, schepenen van de heerlijkheden Swalmen en Asselt, dragen Willem Willems en Lijsbet Stockmans, echtelieden, 1 morgen akkerland op de Meulenwegh in het land van het Kapittel gelegen voor een bedrag van 29 rijksdaalder welke reeds zijn voldaan, over aan Geurt Peters, lijcop, armengeld en kosten van overdracht ten laste van de aankoper.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 20 fol. 28-28vs.

 

17 maart 1701

SWALMEN - Begraven: ...

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 154.

Akte beschadigd en verder onleesbaar; de achterzijde (fol. 154vs, gerepareerd) bevat voor zover leesbaar geen begrafenisgegevens.

 

19 maart 1701

SWALMEN - Gedoopt: Hendrina, buitenechtelijke dochter van Petrus Willems uit Merim [Merum] en Agnetis Tunissen. Getuigen: Willem Jansen en ... Huben.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. ...

 

24 maart 1701

TEGELEN ‑ Gegevens betreffende het huis Holtmeulen.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 173, fol. 95vs.

 

5 april 1701

ROERMOND - Gehuwd: Petrus Arets en Maria Lemmens. Getuigen: Thomas Copeneur en Laurentius Arets.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

6 april 1701 en eerder

NEER / SWALMEN - Inkomsten klooster Keizersbosch.

"Jan Bomgaerts woonende tot Swaemen van een malder rogge verdeylt ut fol. seq. welck is de helft van dit malder moet jaerlijx geven 3 vat rog.

De onderpant is eenen baemt groot 300 roijen gelegen over de  beeck, vuytschytende op Houben Sillen kamp ende het broecksken gnt. Krijckels Broecksken [ander handschrift:] Vaes Krikels is pachter tegenwerdich ende door assignatie op den bode tot Roggel voor sijnen loon bet. tot 1681 incluis item 1693 voor den bode loen 84 - 94 - 86 - 87 - … bode 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - sa..elliti ..selario … 93 - 94 prosal..e sa..ellitis 95 - 96 - 97 - 98 ..ep..s salaris maer den renthe.. .. met …op den 1695 tot 1701 den 6 april incluis rest vidua Jan Bomgarts 45 … Roggels gelt  - den rogge de 1701 - 1702 bet. door Antonis man van Anna van Horne."

"Anna van Horne getrauwt eertijts met Antonis Peter Bomgarts moet geven jarlijx iij vat rogge - den onderpant Jan Heesen goet

1708 aengebraght 200 scansen aen 2 ducatons en 4 … waermede 1708 ..lings voldaen."

RHCL Maastricht, Klooster Keizersbosch te Neer, inv.nr. 103.

 

6 april 1701

SWALMEN - Verpanding land.

Ten overstaan van Johan Swaken, scholtis, Geret Emets en Frans Gerardts, schepenen van de heerlijkheden Swalmen en Asselt, stelt Beatrix Wijnandts, weduwe Naus bijgestaan door Areth Heijnen, gezworene, als haar daartoe gekozen voogd,

-   21 morgen bouw‑ en weiland onder de klokkenslag van Swalmen en Asselt in het Swaemervelt gelegen zoals door genoemde Beatrix aangekocht 'in haeren wedewelicken staet', waarvan 14 morgen worden gepacht door Areth Heijnen voornoemd en de rest door Jan Cuijpers op gen Oort,

als bijpand wegens een lening groot 580 pattacons waarvoor reeds op 3 februari 1699 ten overstaan van het gerecht van Gribbenvorst een onderpand is gesteld ten behoeve van Arnold Couten en Helena van Leuwen, echtelieden, maar waarvan men bang was dat dit onderpand 'bij dese conjuncture van tijde' onvoldoende waard zou zijn.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 20 fol. 28vs-29; met aantekening van 19-11-1709 in de marge dat deze lening op 17-6-1705 is afgelost.

 

10 april 1701

ST.-ODILIËNBERG - Gehuwd: Petrus Helwegen [ged. St.-Odiliënberg 11-11-1677, overl. ald. 3-3-1746, oud 68 jaar, zn. van Joes Helwigen en Elisabeth Sloetmaeckers] en Cornelia Houben.

Uit dit huwelijk:

1.      Joannes Helwegen, ged. St.-Odiliënberg 24-5-1702 (get. Petrus Houben en Gertrudis Houben). Tr. St.-Odiliënberg 2-10-1727 met Ida Janssen.

2.      Leonardus Helwegen, ged. St.-Odiliënberg 1-10-1704 (get. Leonardus Houben en Gertrudis Buickers alias Helwegen). Tr. St.-Odiliënberg 8-5-1735 (get. Gerardus Beckers en Anna Essers) met Sophia Klompe.

3.      Petrus Helwegen, ged. St.-Odiliënberg 22-1-1707 (get. Aret Renboom en Catharina Houben), overl. ald. 18-5-1724.

4.      Catharina Helwegen, ged. St.-Odiliënberg 15-3-1709 (get. Theodorus Beulen en Anna Rinboom alias Helwegen.

5.      Martinus Helwegen, ged. St.-Odiliënberg 26-2-1711 (get. Petrus Houben en Catharina Trebels).

6.      Theodorus Helwegen, ged. St.-Odiliënberg 18-2-1713 (get. Wolterus Bueckers en Anna Catharina v.d. Putten / Ida Houben).

7.      Catharina Helwegen, ged. St.-Odiliënberg 24-12-1715. Tr. St.-Odiliënberg 4-9-1757 met Petrus van Cruchten.

Gegevens met dank aan A.G. Janssen, Blerick, met aanvulllingen uit GenDaLim(2). Hiervan afstammelingen in Beesel e.o.

 

12 april 1701

BELFELD - Gehuwd: Henricus Janssen [alias Claessen, overl. Belfeld 11-8-1710; verm. wedn. van Judith Thonissen, geh. Belfeld 1690 z.d.; hij hertr. Belfeld 9-11-1708 met Joanna Martes] en Helena Jaenssen [alias Nelessen alias Willems, verm. overl. Belfeld 3-8-1708]. Getuigen: Jan Fretz en Joannes aen der Steegen.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 121.

Uit dit huwelijk:

1.      Henricus Claessen, ged. Belfeld 11-1-1704 (get. Joannes Fretz en Barbara Wagens; zn. van Henricus x Helena Nelessen).

2.      Alegunda Claessen, ged. Belfeld 12-3-1707 (get. Jacobus Goerdts en Alegunda van der Heijden; dr. van Henricus x Helena Willems), verm. overl. ald. 15-3-1707.

Hendrick Janssen was leenhouder van 10 morgen land uit de Grote Hoeve, na zijn overleden verheven door Leonardus Theur op 20-10-1710.

 

14 april 1701

SWALMEN - Begraven: [Joannes Timmermans, ged. Swalmen 10-4-1701] zoon van Godefridus Timmermans [en Elisabetha Dorssers alias Beurskens, beiden geh. Swalmen 13-10-1688].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 155.

 

16 april 1701

BELFELD - Begraven: Anna Kurstgens, echtg. van Henricus Kurstgens [alias Hendricks, geh. vóór 8-7-1688].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 175vs.

Lees ook de akte d.d. 1-1-1707!

 

17 april 1701

BELFELD - Begraven: Margaretha Thoeneskes [verm. wed. van Sebastianus Peters in gen Pas alias in gen New Erff, geh. Belfeld 20-2-1678, overl. ald. 20-5-1690], echtg. van Petrus Erckens [niet geh. te Belfeld] .

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 175vs.

Lees ook de akte d.d. 1-1-1707!

 

23 april 1701

SWALMEN ‑ Verpanding land in onberekend gebruik.

Ten overstaan van Johan Swaecken, scholtis, Frans Gerardts en Arnold Meuters, schepenen van de heerlijkheden Swalmen en Asselt, bekennen Jan Smits, inwoner aldaar, en Maria Aquarius, echtelieden, dat zij een bedrag van 200 pattacons, besteed ten behoeve van ('hercommende van'):

-   een obligatie groot 200 gulden gevestigd op 1 bunder land in de Meulendumpel achter de Aldenhoff gelegen tussen land van de paters kartuizers, welk bunder comparanten toebehoort;

-   een obligatie groot 100 gulden die zij hadden geleend van wijlen Catharina de Langen, weduwe van de licentiaat Spee;

-   100 gulden wegens renten daarvan verschuldigd;

-   en de rest wegens achterstallige schatpenningen van de landerijen van comparanten onder de heerlijkheid gelegen,

hebben opgenomen van de kartuizers te Ruremunde, met als onderpand genoemd 1 bunder land om dit conform landrecht pag. 257 art. 1 gedurende een periode van 8 aaneengesloten jaren, ingaand na de oogst ('naer dat sij comparanten in den toecommenden oost sullen de schaer daervan hebben getrocken'), tegen betaling van de schat te bezitten in onberekend gebruik in plaats van een jaarlijkse rente. De comparanten mogen lossen met een aanzegtermijn van een half jaar, het pandschap zal anders telkens worden verlengd met een gelijke periode van acht jaar. Pater Joannes van den Bergh, procurator van de kartuizers, wordt in het onderpand geërfd.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 20 fol. 29-30; afschrift.

Voor origineel zie RHCL Maastricht, Karthuizers Roermond, inv.nr. 423.

 

26 april 1701

SWALMEN - Verpanding erfdeel.

Ten overstaan van Johan Swaken, scholtis, Frans Gerardts en Areth Smeets, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, bekent Maria Faesen bijgestaan door haar broer Jan Faessen als haar daartoe gekozen voogd, dat zij een bedrag van 8 pattacons tegen een jaarlijkse rente van 5% eerstmaals te betalen met afgelopen Pasen en met een opzegtermijn van een half jaar, heeft opgenomen van Tilmanus Blitterswijck, kapelaan aldaar, met als onderpand haar aandeel in de goederen nagelaten door haar ouders Willem Faesen en Fijcken Keuven en haar toegevallen bij deling tussen haar en haar broer en zus. De kapelaan verklaart dat dit bedrag afkomstig is van een anniversarium of jaargetijde aan de kapelanie, gesticht door wijlen Peter Obers.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 20 fol. 30vs-31.

Voor ouders van comparanten zie Swalmen 13-5-1640.

 

27 april 1701

TEGELEN ‑ Gegevens betreffende de Hof te Wambach onder Tegelen.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 207, fol. 210-210vs.

Zie 6-2-1696 en 12-12-1710.

 

3 mei 1701

ROERMOND - Gehuwd: Thomas Maessen [mogelijk ged. Swalmen 1-7-1665, zn. van Maes Maessen en Gertrudis Tessers, beiden overl.; of ged. Swalmen 26-7-1665, zn. van Joannes Maessen en Aleidis Tessers] 'ex Swalmen', en Maria Catharina Cox [ged. Roermond 4-2-1676, dr. van Joannes Cox en Catharina Tobben]. Getuigen: Henricus Dedi en Gertrudis Cox.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk (op basis van Gendalim 5):

1.      Catharina Petronella Maessen, ged. Roermond 30-6-1704 (get. Winandus Gerardus van Tits en Catharina Tobben; dr. van Maes x Maria Catharina Cox).

2.      Johanna Gertrudis Maessen, ged. Roermond 24-10-1706 (get. Leonardus Cox, burgemeester, en Cornelia Dupre).

3.      Joannes Alexius Massen, ged. Roermond 17-7-1708 (get. Wilhelmus Janssens, armenmeester, en Clara Flodorp).

 

4 mei 1701

SWALMEN - Gehuwd: Wilhelmus Teunisse [Theunissen op de Heij, begr. Swalmen 5-10-1702; wedn. van Anna Dirix, begr. Swalmen 17-2-1701] en Mechtildis Janisen. Getuigen: Wilhelmus Hijmes en Arnoldus Meuters.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 39 (RAL 69).

 

9 mei 1701

KESSEL - Johan Godefroid van Bodinckhuysen, scholtis van Kessel, als gevolmachtigde van Caspar van Merwijck, heer te Kessel, vernieuwt de leeneed van de "Moelen tot Offenbeeck, die laeten ende erffenisse van den hoff te Leuwen, mitte visscherije in de Maes tot Besel, dat Huys tot Kessel etc., den hoff op den Graeff en de Snaeterbeckxgoedt, den thol tot Kessel, ende van de heerlickheijt Kessel".

RHCL Maastricht, FA Van Merwijck, Kessel, inv.nr. 604. Afschrift door J. de Wagener.

 

9 mei 1701

OFFENBEEK - Gegevens betreffende de Molen van Offenbeeck.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 206, fol. 68.

 

10 mei 1701

ROERMOND - Gehuwd: Petrus Berbers en Helena Brinckmans [Breghmans, Bringhmans, ged. Roermond 7-9-1681, dr. van Joannes Brinckmans en Gertrudis Beeck]. Getuigen: Ida Berbers en Henricus N (niet ingevuld).

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk (op basis van Gendalim 5):

1.       Joannes Berbers, ged. Roermond 21-4-1695 (get. Joannes Brinckmans en Gertrudis Bonnebeckers); CONTROLEREN

2.       Joannes Joseph Berbers, ged. Roermond 13-4-1701 (get. Petrus Berbers en Catharina Baetmans).

3.       Elisabeth Catharina Berbers, ged. Roermond 9-2-1702 (get. Leonardus Brinckmans en Gertrudis Beeck).

4.       Maria Anna Berbers, ged. Roermond 2-8-1703 (get. Joannes Brinckmans en Joanna Jansens).

5.       Joanna Catharina Berbers, ged. Roermond 27-8-1704 (get. Henricus Berbers en Catharina Baertmans).

6.       Joannes Wilhelmus Berbers, ged. Roermond 25-10-1705 (get. Joannes Wilhelmus Postwijck en Anna Elisabetha Adenhoven).

7.       Joannes Franciscus Berbers, ged. Roermond 15-12-1707 (get. Wilhelmus Brinckmans en Maria Ida Berbers).

-        mogelijk Maria Ida Berbers, ged. … Tr. … voor 1714 met Henricus van Astenbergh.

-        mogelijk Elisabetha Berbers, ged. … Tr. … met Philippus van (H)Umpen.

8.       Johanna Maria Berbers, ged. Roermond 29-11-1709 (get. Michael Daemen en Maria Barbara Heesen). Tr. … met Wilhelmus Schoulmans.

9.       Maria Margaretha Berbers, ged. Roermond 5-9-1711 (get. Joannes Baltis en Maria Catharina Crusbergh).

10.     Johannes Hendericus Berbers, ged. Roermond 10-9-1713 (get. Hendericus Barbers en Catharina Bartmans). Tr. 1) … voor 1729 met Johanna Elisabetha van Cuyck; 2) … voor 1739 met Maria Elisabetha Luers.

 

11.     Petronella Barbers, ged. Roermond 13-8-1715 (get. Gerardus Jansen en Maria Brinckmans).

12.     Petrus Berbeers, ged. Roermond 6-8-1717 (get. Petrus Poel en Maria Elisabetha Berbeers).

13.     Jacobus Matthias Berbers, ged. Roermond 29-10-1718 (get. Joannes Henricus Berbers en Maria Catharina Weissen). Tr. … met Helena Willems.

14.     Joanna Ida Berbers, ged. Roermond 20-9-1721 (get. Henricus van Aestenbergh en Ida van Tongeren).

15.     Ludovicus Benedictus Berbers, ged. Roermond 15-9-1725 (get. Joannes Matthias Erix en Joanna de Feminis).

Peter Berbers en Helena Brinckmans c.s. verkochten op 3-3-1733 landerijen te Swalmen.

 

18 mei 1701

SWALMEN - Voogdgeding.

"Vooghtgedingh gehouden binnen Swalmen voor de schoole oner den haeghdooren den 18 may 1701 naerdat daervan de gewoonelicke publicatie is geschiedt, ende oock den klockenslagh.

De geswoorens claegen dat sommighe inwoonders haere beesten in de broucken ende elders laeten weyden, sonder die voor te drijven mit den herde, versoeckende dat hun sulcx magh worden belast, gelick oock claeghen over t'dienen ende den sprinckhainghst, vayr, beer ende ijsere eeght, gelick int voorgaende jaer oock daerover is geclaeght, versoeckende eijndelicke versieninghe.

          Thijs Theunissen claeght datter eenen wegh wordt gemaeckt over het velt genaemt den Breijen Aers, daer noeyt eenen voetpatt is geweest.

          De nabuyren van de Boucoul claeghen dat den halffman van t'Schaebroeck refuseert te betaelen den loon van den heerdt, gelick andere naebuyren doen.

          Henderick Bulders claeght datter eenen voetpatt wordt gemaeckt tusschen Gertien Slabbers ende sijne erve, daer noeyt eenen is geweest, ende waerover meermaels is geclaeght, versoeckende daerover versieninghe.

          Areth Heijnen claeght dat van de Kercksteegh eenen gemeijnen wegh wordt gemaeckt ende maer eenen voetpatt is, gelijck van onverdenckelicke jaeren den selven alsoo gebruyckt is worden, waerdoor den comparant compt te lijden grooten schaede, versoeckende dat daerinne magh worden versien naer behooren.

          Mijnheer Everard claeght dat den Leijgraef omtret Graeterhoff niet behoorlick en is gefeeght, waerdoor hem beleth wordt in sijn broeck te laeten torven, versoeckende daerinne versieninghe.

          De naebuyren claeghen dat de schaepen in 't Schoelbroeck maecken een drieft ende daerdoor huyden, hetwelck niet en is gebruijckelick geweest, versoeckende daerover versieninghe.

Jan Daemen claeght datter over sijn erve neffens mr Hans Hendrick Getseler wordt gemaeckt eenen gemeijnen voetpatt daar noeyt eenen is geweest, versoeckende remedie."

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 95.

 

30 mei 1701

SWALMEN EN ASSELT ‑ Gegevens betreffende de Heerlijkheid Swalmen en Asselt.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 206, fol. 61-61vs.

Zie 15-4-1684 en 20-3-1710.

 

30 mei 1701

SWALMEN ‑ Gegevens betreffende Hillenraad.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 206, fol. 62-62vs.

Zie 15-4-1684 en 20-3-1710.

 

30 mei 1701

SWALMEN ‑ Gegevens betreffende het Alde Huys te Swalmen genaamd Rathem.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 206, fol. 63-63vs.

Zie 15-4-1684 en 22-3-1710.

 

7 juni 1701

SWALMEN - Overdracht obligatie.

Ten overstaan van Johan Swaken, scholtis, Jan Janssen en Areth Smeets, schepenen van de heerlijkheden Swalmen en Asselt, dragen Willem en Janis Janissen, Peter Smits als man en voogd van Heilken Janissen, Peter Beeck als man en voogd van Trijneken Janissen, zich mede sterk makend voor Grietgen en Maria Janissen, een obligatie d.d. 14 mei 1686 groot 150 rijksdaalder tegen een jaarlijkse rente van 5% ten laste van de gemeente waarmee deze akte is getransfigeerd, voor een gelijke som van 150 pattacons over aan de schepen Frans Gerardts .

-         Met aantekening in de marge dat deze obligatie op 2 maart 1751 [zie aldaar] is overgedragen aan Theod. Dircks en diens zuster.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 20 fol. 31-31vs; gecancelleerd.

Voor deze obligatie zie ook 3-2-1734.

 

7 juni 1701

SWALMEN - Verpanding akkerland in onberekend gebruik.

Ten overstaan van Johan Swaken, scholtis, Frans Gerardts en Areth Meuter, schepenen van de heerlijkheden Swalmen en Asselt, bekent Jacob Nijssen met toestemming van zijn vrouw Anna Beeck dat zij een bedrag van 125 gulden licht, de pattacon tegen 3 gulden 4 stuiver gerekend, hebben opgenomen van de kartuizers te Ruremunde met als onderpand ongeveer 1 morgen akkerland onder Swalmen gelegen tussen de kartuizers en Geurt Janssen, met de korte zijden grenzend aan een openbaar voetpad en de Heijstraet, om dit conform landrecht pag. 257 art. 1 gedurende een periode van 8 aaneengesloten jaren tegen betaling van de schat te bezitten in onberekend gebruik in plaats van een jaarlijkse rente. De comparanten mogen lossen met een aanzegtermijn van een half jaar, het pandschap zal anders telkens worden verlengd met een gelijke periode van acht jaar. Pater Joannes van den Bergh, procurator van de kartuizers, wordt in het onderpand geërfd.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 20 fol. 31vs-32vs.

 

9 juni 1701

ROERMOND - Overleden: Helena Ketelers, echtgenote van Mathys Vernyck van Thoor, armenmeester van Roermond; begraven in de kathedraal.

J. Belonje: Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie Limburg. In: Publications etc. 1960-1961, blz. 245.

 

10 juni 1701

SWALMEN - Uitspraak inzake geschil over gebruik van een weg tussen Paulus Slabbers en kapitein d'Everard, eigenaar van hoeve de Spick.

Scholtis, schepenen en secretaris van de heerlijkheid Swalmen en Asselt verklaren dat zij zich op verzoek van Paulus Slabbers, 'impetrant van beleyt' verwikkeld in proces tegen de kapitein d'Everard, hebben vervoegd 'ter strijdiger plaetse van Melyckerholt achter het kempken ter plaetse alwaer den voorss. heer Everard pretendeerde den wegh vuyt sijn torfbroeck recht vuyt ende op de heyde over de landerijen bij den voors. impetrant besaeyt', alwaar zij beide partijen mondeling hebben gehoord.

De getuigen namens d'Everard hebben verklaard 'dat den wegh vuyt het voors. torfbroeck over het gewesen gebroecken gras drys langhs de hegge tot op die heyde hadde geloopen ende dat den selven oock also moeste loopen'. 'Voorders gehoort het consent van den voors. impetrant, pretenderende alleen, dat den wegh mit een waeghespoer mochte bevaeren worden, gelick voor desen denselven is worden gebruyckt, tot conservatie der vruchten.'

De oorkonders bepalen dat eiser gehouden is de weg tot op de heide te openen en genoemde d'Everard doorgang te verlenen ter breedte van een halve roede, waarbij laatstgenoemde alle schade ten aanzien van eiser zal voorkomen en waartoe eiser 'aen het eynde van de hegge sal laeten eene bequaeme wesselplaetse ende aen de heyde hangen een hecke offte koorte, gelick oock sal doen den heer capitein Everard onder aen sijn broeck.'

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 20 fol. 32vs, vervolg op idem fol. 80vs-81.

 

15 juni 1701

ROERMOND - Proces gevoerd door Peter van Tits, armenmeester van Roermond, als voogd van de minderjarige kinderen van wijlen Hendrick Quijten en Agnes van Tits, tegen doctor Engelbert Blondel c.s. wegens 60 rijksdaalder achterstallige rente over een periode van 5 jaar, voortvloeiend uit een obligatie d.d. 14 december 1695. Op 13 juni l.l. is beslag gelegd op het huis en de huishuur van Blondel, plus op een obligatie groot 500 gulden ten laste van de stad Roermond. Verzoek tot veroordeling in de betaling van de verschuldigde 60 rijksdaalder.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, inv.nr. 349, proces nr. 2227. Afgedaan 27-6-1701.

 

18 juni 1701

SWALMEN-WIELER ‑ Johan Geelen als gevolmachtigde van raad Bernardts wordt beleend met de hof te Wylre onder Swalmen.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 206, fol. 64-66.

Zie 10-5-1677 en 15-7-1706.

 

vóór 23 juni 1701

Z.P. - Joannes Albertus Joris [contrerolleur] en Maria Isabella Grouwels.

Uit dit huwelijk:

1.      Anna Elisabetha Joris, ged. Roermond 23-6-1701 (get. Matthias van Wessem, advocaat en burgemeester, en Elisabetha Creyaerts; dr. van Joannes Albertus x Maria Isabella Grouwels).

Voor bezittingen te Swalmen van Johan Joris zie 16-1-1720.

 

26 juni 1701

SWALMEN - Gehuwd: Wilhelmus Slabbers [begr. Swalmen 8-8-1712] en Henrica Jonckers [Junckers, ged. Swalmen 1-10-1664, begr. ald. 15-11-1723, dr. van wijlen Godefridus Jonckers en Catharina Beeck]. Getuigen: Arnoldus Meuters en Wilhelmina Janissen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 39vs (RAL 70)

Achternaam bruid slecht leesbaar op fotokopie.

Uit dit huwelijk:

1.      Godefridus Slabbers, ged. Swalmen 3-8-1702 (get. Arnoldus Neermans en Catharina Baxen; zn. van Wilhelmus x Henrica Jonkers), overl. ald. 6-8-1773. Tr. 1) Swalmen 5-4-1731 met Sophia Verstegen, begr. ald. 24-3-1742; 2) Swalmen 31-5-1742 met Margaretha Heuskens.

2.      Johanna Slabbers, ged. Swalmen 30-10-1705 (get. Gerardus Emonts en Anna Slabbers), overl. Asselt 7-2-1782. Tr. Asselt 3-5-1730 met Theodorus Maesen.

...

3.      Hinricus Slabbers, ged. Swalmen 29-12-1709 (get. Henricus Slabbers en Elisabetha Jansen; zn. van Wilhelmus x Henrica Jonckers).

 

vóór 12 juli 1701

Z.P. - Gehuwd: Wilhelmus Beeck [mogelijk ged. Swalmen 2-2-1674 als zn. van Joannes Beeck en wijlen Judith Raemekers] en Catharina Peters [mogelijk ged. Swalmen 18-12-1676 als dr. van Joannes Peters en Lucia Franssen] .

Uit dit huwelijk:

1.      Judiht Beck, ged. Swalmen 12-7-1701 (get. Petrus Beck en Scaecilie Beck).

 

12 juli 1701

SWALMEN - Overdracht landerijen.

Ten overstaan van Johan Swaken, scholtis, Geret Emets en Frans Gerardts, schepenen van de heerlijkheden Swalmen en Asselt, draagt Jan Heuskens, als gevolmachtigde van Itgen Heuskens d.d. 10 juli 1701,

-   het 1/3 deel van een 'latbroeck' in de Hawinckel gelegen tussen de weduwe Van der Holdt en het openbaar broek;

-   het 1/3 deel van de Leuckerbergh naast de erfgenamen van Frederich den Cuijper gelegen;

-   en het 1/3 deel van ongeveer 2 morgen aan de Wittengraef gelegen naast de erfgenamen van Jan Bullers,

voor een bedrag van 31 rijksdaalder 4 schelling, godshelder 1 stuiver, over aan Areth Heijnen en Sophia Heuskens, echtelieden, armengeld, lijcop en kosten van overdracht naar landsgebruik.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 20 fol. 33.

 

12 juli 1701

SWALMEN - Begraven: zoon van Godefridus Paulissen [en Elisabetha Beurskens, beiden geh. Swalmen 13-10-1688].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 155.

 

14 juli 1701

SWALMEN - Begraven: Wilhelmus Hauwinckel [mogelijk ged. Swalmen 5-3-1658 als zn. van Joannes Haijwinckel en Gertrudis Paukens, beiden overl.; echtg. van Anna Beeck, geh. Swalmen 5-11-1684].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 155.

 

vóór 23 juli 1701

Z.P. - Gehuwd: Wilhelmus Tissen [pachter van de Boushey 8-4-1706; hij hertr. verm. ... vóór 1714 met Elisabeth Dousens] en Catharina Tissen [begr. Asselt 5-4-1708].

Uit dit huwelijk:

1.      Sibilla Tissen, ged. Asselt 23-7-1701 (get. Henricus Paulissen en Elizabeth Brentiens). Vgl. begr. Asselt 22-3-1728.

2.      mogelijk Maria Tissen, begr. Asselt 29-7-1715.

 

27 juli 1701

TEGELEN - Fransen vernielen de gehele oogst. Bij de Bakenbos wordt Gerrit Bachus gedood door een Franse bajonetsteek.

Driessen, Tegelen blz. 154.

 

27 juli 1701

SWALMEN ‑ Eed van de tiendenaar.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 357.

 

17 augustus 1701

ROERMOND - Gehuwd: Joannes Josephus Polvaesch [de Poelvaesch, Poelvasche, Poilvache, overl. Roermond 14-5-1709 na een duel] en Catharina van der Smitzen [Smittsen, ged. Roermond 26-11-1671, overl. ald. 18-6-1709, dr. van Arnoldus van der Smitsen en Elisabetha Bosmans]. Getuigen: Joannes van der Smitzen en vrouw Maria Rosa Boshuijsen.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk:

1.      Joanna Catharina de Poelvache, ged. Roermond 25-8-1702 (get. Joannes Gerardus van der Smittsen, advokaat bij het Hof van Gelder, en Joanna NN, door Anna Elisabetha van Baerle).

2.      Joannes Arnoldus de Poelvache, ged. Roermond 11-11-1704 (get. Victor de Poelvaech, door Jacobus Bordels, en Catharina Agnes Bordels, gehuwd met Van der Smitzen; zn. van Joannes Josephus x Catharina van der Smitzen).

Zij kochten op 19-5-1705 een huis en hof op de Raey te Swalmen. Zie ook proces tegen Poilvache 1715.

 

21 augustus 1701

BELFELD - Begraven: Jacobus Willems [verm. echtg. van Catharina Maessen, overl. Belfeld 5-2-1729, waarvan een zoon Jacobus, ged. Belfeld 20-10-1701; zij hertr. Belfeld 24-11-1701 met Leonardus Wolffers].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 175vs.

Lees ook de akte d.d. 1-1-1707!

 

vóór 31 augustus 1701

Z.P. - Gehuwd: Silvestrus Sillen [verm. ged. Swalmen 28-3-1675 als zn. van Petrus Cillen en Elisabeth Egbers; hij hertr. Swalmen 30-9-1717 met Judith Loeps] en Matthia Peters [Theodora, alias Essers, begr. Swalmen 14-7-1717].

Uit dit huwelijk:

1.      verm. Joanna Sillen, begr. Swalmen 15-11-1744.

2.      Elisabetha Sillen, ged. Swalmen 31-8-1701 (get. Petrus Buijs namens Matthias Janssen en Anna Aredts namens Agnetis Peters), mogelijk begr. ald. 30-12-1746.

3.      Petrus Sillen, ged. Swalmen 29-6-1704 (get. Arnoldus Custers en Judigt Faessen), verm. begr. ald. 30-3-1710.

4.      verm. Getrudis Sillen, ged. Swalmen 6-11-1707 (get. Arnoldus Meuters namens Petrus Essers en Maria Silkens; dr. van Silvestrus x Matthia Essers), verm. begr. ald. 10-10-1716.

5.      Arnoldus Sillen, ged. Swalmen 4-4-1710 (get. Arnoldus Meuters namens Gerardus Sillen en Catharina Sillen; zn. van Silvestrus x Theodora! NN), begr. ald. 16-8-1721.

6.      Antonius Sillen, ged. Swalmen 15-7-1713 (get. Arnoldus Meuters en Magerita Sillen; zn. van Silvestrus x Matthia Peters), mogelijk overl. ald. 2-2-1717.

Voor begraven van kinderen zie 9-8-1713 en 10-10-1716.

 

27 september 1701

SWALMEN - Gehuwd: Thomas Willems [Wilms, verm. begr. Helden 8-6-1713] en Getrudis Gommans [mogelijk begr. Helden 16-3-1713 of 17-6-1736]. Getuigen: Mevis Mevissen en Lambertus Beurskens.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 39vs (RAL 70).

Uit dit huwelijk [GenDaLim4, vgl. ook huwelijk Heesen-Gommans d.d. Helden 29-1-1687]:

1.      Joanna Wilms, ged. Helden 6-5-1702 (get. Petrus Gommans / Petrus Nelis en Helena Gommans).

2.      Petrus Wilms, ged. Helden 22-11-1703 (get. Petrus Gommans / Petrus Henskens en Joanna Zetsen), verm. jong overl.

3.      Cornelia Willems, ged. Helden 11-2-1705 (get. Henricus Goemans en Cunera Goemans).

4.      Agneta Wilms, ged. Helden 20-8-1707 (get. Martinus Gommans en Helena Smolders / Martina Peters).

5.      Wilhelmus Wilms, ged. Helden 23-11-1709 (get. Martinus Gommans / Petrus Gommans en Catharina Heijnen).

6.      Petrus Wilms, ged. Helden 21-12-1711 (get. Gerardus Gommans en Petronilla Hilkens / Lutgera Wilms).

 

vóór 1 oktober 1701

Z.P. - Gehuwd: Paulus Sanders en Cornelia Willems.

Uit dit huwelijk:

1.      Henricus Sanders, ged. Swalmen 1-10-1701 (get. Alexander Sanders en Helena Willems).

 

vóór 2 oktober 1701

Z.P. - Gehuwd: Jacobus Willems [mogelijk begr. Belfeld 21-8-1701] en Catharina Maessen [overl. Belfeld 5-2-1729; zij hertr. Belfeld 24-11-1701 met Leonardus Wolffers].

Uit dit huwelijk:

1.      Jacobus Willems, ged. Belfeld 2-10-1701 (get. Wilhelmus Stoeffers en Cunegunda van Cruchten; zn. van Jacobus x Catharina Maessen).

 

4 oktober 1701

SWALMEN - Gehuwd: Wilhelmus Paulissen [ged. Swalmen 22-12-1675, schepen, begr. Swalmen 24-4-1718, zn. van Marcellus Pouwelsen en Mechtildis Rameckers; hij hertr. Swalmen 3-5-1703 met Mechtildis Bongers] en Cornelia Heuskens [ged. Swalmen 3-6-1668, begr. ald. 15-11-1702, dr. van Hermannus Heuskens en Elisabetha Janssen]. Getuigen: Paulus Paulissen en Theodorus Loijs.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 39vs (RAL 70).

Uit dit huwelijk geen kinderen.

Willem Pauwelssen en zijn zus Anna verpandden op 2-9-1704 hun ouderlijk huis en hof op de Boutestraat.

 

6 oktober 1701

ASSELT - Gehuwd: Hubertus Ementz [Emoes, Emons, Emonts, ged. Swalmen 30-3-1666, begr. ald. 19-11-1717, zn. van Gerardus Emets en Cornelia Ramakers] en Helena Roosen [Rosen, begr. Swalmen 20-5-1727; zij hertr. 1) Swalmen 4-5-1718 met Henricus Frederix, begr. ald. 17-3-1722; 2) Asselt ..-5-1723 met Servatius Schreurs]. Getuigen: Gerardus Ementz en Henricus Stockmans.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt.

Achternaam bruid volgens klapper RALM: Voosen, dit is onjuist.

Uit dit huwelijk:

1.      Daniel Ementz, ged. Asselt 20-3-1703 (get. Joes Ementz en Gertrudis Quiten), begr. ald. 22-3-1703.

2.      Cornelia Emons, ged. Asselt 31-5-1704 (get. Gerardus Emons en Matthia Spee namens Eva Roesen; ingeschreven in registers van zowel Asselt als Swalmen), overl. Beesel 28-9-1742. Tr. Swalmen 10-9-1727 met Petrus Bongaerts.

3.      Catharina Emons, ged. Swalmen 26-11-1707 (get. Franciscus Henricus Moeren en Elisabetha Maesen), mogelijk overl. Beesel 26-7-1734. Tr. in dat geval Beesel 1-10-1733 met Hermanus Bongaerts.

4.      Getrudis Emonts, ged. Swalmen 14-1-1711 (get. Petrus L...sse en Elisabetha Janisse), overl. Beesel 29-8-1786. Tr. Asselt 27-8-1729 met Jan Janssen.

5.      Matthaeus Emonts, ged. Swalmen 27-1-1714 (get. Wilhelmus Quiten en Sibylla Thijs).

6.      Theodorus Emets, ged. Swalmen 19-7-1717 (get. Godeswijnus Gerets en Elisabeth Quijten vervangen door Catharina Emets), verm. jong overl.

Voor annekdote Hubertus Emets d.d. oktober 1707 zie MHVS Jrg. 15 (1995) nr. 3, blz. 17. Eefken Roosen, genoemd als doopgetuige bij Cornelia, wordt hier genoemd als dienstmaagd.

 

23 oktober 1701

ROERMOND - Gehuwd: Petrus Galiou [Galiari, Galioet, Galiot, Galliau, Gallion, Galoyè] en Christina Janssens [Maria Christina Janssen]. Getuigen: Maria Cornelia Janssens en Joannes Schruers.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk:

1.      Maria Gertrudis Galoyè, ged. Roermond 31-5-1702 (get. Petrus Ignatius van den Vrecken, controleur van de koning, en Gertrudis Striethaegen).

2.      Phillippus Antonius Petrus Galiari, ged. Roermond 29-6-1703 (get. Casparus Galiari, door Laurentius Simons, en Gertrudis Striedthaegen).

3.      Petrus Christianus Galliau, ged. Roermond 30-6-1704 (get. Conrardus Joannes Janssens en Isabella Cox).

4.      Maria Agnes Galioet, ged. Roermond 1-7-1705 (get. Caspar Galioet, door Casparus du Pree, en Joanna Janssen).

5.      Mechtildis Galioet, ged. Roermond 29-7-1706 (get. Casparus Jacobus du Pree en Helena Cox, gehuwd met Janssen).

6.      Maria Anna Galliot (geboorte niet gevonden), overl. Roermond 17-7-1785. Tr. Roermond 12-8-1736 met Aegidius Hendrix. Zij kopen op 13-6-1761 de Wilde Hoeve te Reuver-Leeuwen.

7.      Antonius Christianus Gallion, ged. Roermond 23-12-1716 (get. Christianus Cox, raadslid van Roermond, en Maria Christina van Tits), overl. ald. 15-4-1790. Pastoor van het begijnhof te Roermond. Op 28-2-1757 gepand in goederen te Beesel. In 1781 vermeld als grondeigenaar te Beesel.

 

25 oktober 1701

SWALMEN - Verpanding land in onberekend gebruik.

Ten overstaan van Johan Swaken, scholtis, Geret Emets en Areth Meuter, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, bekennen Giel Cilkens, Jacob Louwij en Gerard Cillen met toestemming van hun beide echtgenoten, dat zij een bedrag van 13 rijksdaalder hebben opgenomen van de medeschepen Frans Gerardts, met als onderpand ongeveer ½ morgen 15 roede land in de Swaer Ohe gelegen tussen Wijlerhoff en het Weijdeclooster, met de korte zijden grenzend aan Catharina Rutsen en de Cromvoer, om in plaats van een rente en tegen betaling van de schat te benutten in onberekend gebruik. De comparanten mogen lossen met een opzegtermijn van een half jaar, Frans Gerardts zijn mestrecht voorbehouden. Deze zal tevens gehouden zijn om een bedrag van 7 rijksdaalder welke in de bovengenoemde 13 rijksdaalder zijn inbegrepen, te restitueren aan Michel de Spa.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 20 fol. 33vs-34.

 

29 oktober 1701

actum in de cancellareije tot Ruremunde

ROERMOND / SWALMEN - Inzake borgstelling Wielerhof.

Kopie van de ordonnantie verleend op de verbalen inzake de geërfden en regeerders van Daelenbroeck tegen de crediteuren van wijlen de heer van deze heerlijkheid.

Het Hof staat eerstgenoemde comparanten toe om een bedrag van 400 pattacons en de verlopen rente daarvan zoals bij vonnis van 11 oktober 1694 voorlopig aan hen toegewezen, onder de nu gestelde waarborg te lichten onder voorwaarde dat van de borgstelling [zie 10 maart 1700] eerst aantekening wordt gemaakt in de protocolregisters van de plaatsen waar deze goederen zijn gelegen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 20 fol. 34vs-35.

De akte volgt op die van 10-3-1700, waardoor het verband mede blijkt.

 

3 november 1701

BELFELD - Gehuwd: Leonardus Jaenssen [Linnardt, alias Schmits; begr. ald. 3-5-1710] en Sophia Koerstgens [Feicken, overl. ald. 10-1-1722, dr. van NN en Metgen Lauwen zoals blijkt uit testament 11-9-1711; zij hertr. Belfeld 27-6-1711 met Wilhelmus Heijnen]. Getuigen: Helena Wages en Joanna Tilmans en Joannes Steegen.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, fol. 121.

Uit dit huwelijk (voor overl. zie 1-2-1713):

1.      Joannes Schmits, ged. Belfeld 26-10-1702 (get. Gerardus Lutters en Medgen Lauven; zn. van Leonardus x Sophia [doorgehaald: Feicken] Kurstgens).

2.      Stenegunda Jaenssen, ged. Belfeld 18-3-1704 (get. Gerardus Lauven en Helena Jaenssen; dr. van Leonardus x Sophia Kurstgens). Tr. Belfeld 22-7-1731 met Gerardus Beckers.

3.      Helena Jaenssen, ged. Belfeld 11-7-1707 (get. Gerardus Goerdts en Theodora Seijben; dr. van Leonardus x Sophia Kurstgens).

4.      Girdruda Janssen, ged. Belfeld 25-1-1710 (get. Hubertus Peters en Margareta Sprunskes, beiden vervangen door Joannes Steegen en Joanna Sijben; dr. van Leonardus x Sophia Coerstgens).

 

8 november 1701

BELFELD - Gehuwd: Gerhardus Raemeckers en Margaretha Geretz. Getuigen: Casparus van der Kitsschen, Jacobus Geret en Maria Willems.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, fol. 121.

Uit dit huwelijk:

1.      Agnes Rameeckers, ged. Belfeld 22-11-1702 (get. Arnoldus Jurgens en Godefrida Jacops; dr. van Gerardus x Margareta Gerets).

 

8 november 1701

SWALMEN - Gehuwd: Jacobus Smets [Smeets] en Sophia Gesseler [Gesselers, Getseler, Getselers, Getser, ged. Swalmen 25-1-1681, mogelijk begr. ald. 17-6-1717 (als Sophia Smets), dr. van Henricus Heijmans en Maria Mariagh]. Getuigen: Leonardus Vermeulen en Arnoldus Meuters.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 39vs (RAL 70).

Uit dit huwelijk:

1.      Conrardus Smets, ged. Swalmen 20-2-1702 (get. Joannes Vermeulen en Maria Maree), verm. jong overl.

2.      Henricus Smets, ged. Swalmen 30-1-1704 (get. Petrus Getselers en Catharina Oeden).

3.      Johannes Henricus Smets, ged. Swalmen 6-1-1705 (get. Godefridus Pex en Johanna Slabbers).

4.      Mechtildis Smets, ged. Swalmen 21-10-1707 (get. Arnoldus Meuters namens Wilhelmus Smets en Sophia Hansen).

5.      Anna Smeets, ged. Swalmen 12-9-1710 (get. Henricus Slabbers en Joanna Maria Getseler).

6.      Henrica Smeets, ged. Swalmen 11-5-1713 (get. Mathias Roosen en Elisabeth Vermeulen).

7.      Conrardus Smets, ged. Swalmen 23-3-1716 (get. Chrijstophorus Frederix en Anna Naus), begr. ald. 14-10-1766. Tr. Asselt 21-4-1739 met Bertha Hansen.

 

9 november 1701

SWALMEN - Gehuwd: Leonardus Erckelens [begr. Swalmen 17-12-1743; hij hertr. mogelijk Swalmen 17-7-1728 met Petronella Geelen] en Ida Ramameckers [sic; Ramakers, verm. ged. Swalmen 30-7-1671 als dr. van Petrus Ramakers en Ida Beeck]. Getuigen: Wilhelmus Quitten en Gertrudis Deniers.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 39vs (RAL 70).

Uit dit huwelijk:

1.      verm. Ida van Erckelens, begr. Asselt 8-1-1733. Tr. Asselt 6-5-1728 met Wilhelmus Pex.

2.      verm. Catharina van Erquelens, begr. Swalmen 30-9-1733.

 

23 november 1701

SWALMEN - Begraven: Sophia Eubelers [alias Heuskens, echtg. van Arnoldus Heijnen, geh. Swalmen 3-10-1680, begr. ald. 19-10-1702].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 155.

 

24 november 1701

BELFELD - Gehuwd: Leonardus Wolfferts [ged. Belfeld 2-8-1677, overl. ald. 11-5-1726, zn. van Gerardus Wolffers en Antonia aen gen End] en Catharina Peters [alias Maessen, overl. Belfeld 5-2-1729; wed. van Jacobus Willems, begr. Belfeld 21-8-1701]. Getuigen: Leonardus Kessels en Omilia Peters.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, fol. 121.

Uit dit huwelijk:

1.      Antonia Wolffers, ged. Belfeld 23-12-1703 (get. Petrus Derix en Maria Maessen; dr. van Leonardus x Catharina Maessen), overl. ald. 9-8-1782. Tr. Belfeld 3-5-1730 met Matthias Leenkens.

...

2.      Catharina Wolffers, ged. Belfeld 13-5-1707 (get. Petrus Willems en Clara Rutgens; dr. van Leonardus x Catharina Peters), overl. ald. 25-4-1723.

 

12 december 1701

tot Ruremunde op verleender aerde

ROERMOND / SWALMEN - Ten overstaan van Johan Swaken, scholtis, Frans Gerardts en Andries Mooren, schepenen van de heerlijkheden Swalmen en Asselt, bekent Arnold markgraaf van Schenck de Nijdeggen en Hillenraedt, heer van voornoemde heerlijkheden, Blijenbeeck, Afferden, Gribbenvorst en Brempt, dat hij, naast de 1.000 pattacons zoals opgenomen van de prior en andere conventualen van de kartuizers te Ruremunde gevestigd op de tiende onder Swalmen en Asselt gelegen, een verder bedrag van 750 pattacons in harde zilveren munt, zijnde samen 1.750 pattacons, heeft opgenomen van voornoemde kartuizers, met als onderpand de eerdergenoemde tiende te Swalmen en Asselt nader vermeld in de hoofdbrief van 13 juli 1686 [zie aldaar].

In de plaats van een rente draagt Schenck de visserij te Asselt over aan de kartuizers, om te worden gebruikt in onberekend gebruik. Schenck mag lossen met een opzegtermijn van drie maanden. Johannes van Waldt, prior, wordt namens het klooster in de onderpanden geërfd, alles volgens akkoord van 11 december daarvan opgemaakt.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 20 fol. 35-36.

 

1701, z.d. (vermoedelijk 12 december)

ASSELT ‑ Belening van de visserij te Asselt.

RHCL Maastricht, Dokumentatie D274: Inventaris van o.a. Bleijenbeek, Brempt, Hillenraad, nr. N 206; depot onbekend (gedeelte verdwenen, vgl. ook Archiv Schloß Haag).

 

24 december 1701

ROERMOND ‑ Testament.

Gerardt Francois Bosman, rechtsgeleerde, schepen en oudborgemeester van Roermond, medeheer van Leeuwen, en Adriana Margaretha de Vaes, echtelieden, bepalen in hun testament o.a.:

   dat de laatstlevende 500 zielmissen laat doen,

   dat onder de armen 3 malder brood moet worden uitgedeeld,

   dat voor de armenmeesters 50 pattacons moet worden uitgezet tegen een jaarlijkse rente,

   dat het weeshuis een eenmalig bedrag van 10 pattacons zal ontvangen,

   dat de paters minderbroeders 12 pattacons zullen ontvangen,

   dat hun 2 kleine kinderen godsvrezend en katholiek zullen worden opgevoed en zich tegenover de langstlevende behoorlijk dienen te gedragen op straffe van onterving,

   dat bij overlijden van hun kinderen alle erfgoederen die krachtens huwelijkse voorwaarden d.d. 30 juli 1695 door hun moeder resp. schoonmoeder Anna Catharina de Carpentier weduwe Bosman zijn gegeven, aan Adriana zullen vervallen, evenals alle tijdens het huwelijk verkregen goederen, waarbij Adriane toestemming krijgt voor legaten en stichtingen,

   dat in dat geval een bedrag van 1000 pattacons zal worden gebruikt voor de stichting van een vicarie in de kathedrale kerk te Roermond, waarvan de vicaris gehouden zal zijn om elke 4 weken een zielmis te houden voor het zieleheil van het echtpaar, hun ouders en voorouders,

   dat deze fundatie eerst na het overlijden van Adriana in werking zal treden,

   dat na het overlijden van Gerard nog eens 2000 pattacons zullen worden gebruikt voor de uitbreiding van deze fundatie, opdat ze met andere zal kunnen wedijveren,

   dat de overige erfenis naar de naaste vrienden ab intestato zal gaan, die als patroons van het beneficie iemand mogen benoemen die binnen 4 jaar priester kan worden, waarbij vrienden voorrang zullen hebben op vreemdelingen, en waarvoor indien nodig een tijdelijke waarnemer zal worden benoemd,

   dat Adriana een kopie van het testament zal ontvangen ten behoeve van de kinderen.

Met endorsement van dezelfde dag, waaruit blijkt dat Gerard bedlegerig is, en met opening d.d. 29 december 1701.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, inv.nr. 354, fol. 16vs‑19vs.

 

1701 z.d. ?

BEESEL ‑ Jan Cruysbergh te Beesel voert een proces tegen Frans van Wessem inzake de nalatenschap van Catharina van Theur, weduwe van Goort Cruysbergh.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, Gerechtelijke stukken 1701.

 

1701, zonder dagtekening

BEESEL ‑ Verlaten huizen en landerijen in de gemeente Beesel ten gevolge van de Spaanse Successie-oorlog:

Jan Cruijsbergh

huis

43

morgen

 

 

Hermanus Clousen

huis

5

morgen

3

vierdel

Alert Peulen

huis

16½

morgen

 

 

Geurt van Gratum

huis

3

morgen

 

 

Peeter Kluijken

huis

4

morgen

 

 

Lijns Sangers

huis

1

morgen

1

vierdel

Hendrik Geulen

huis

 

 

 

een armenhuijs

huis

 

 

 

Heijl Pluijmers

huis

 

 

 

Claes Albers

huis

2

morgen

3

vierdel

Joes Domen

huis

2

morgen

1

vierdel

Jacob Geerits

huis

17

morgen

3

vierdel

Peeter de Miskar

huis

 

 

 

Peeter Gubbels

huis

 

 

 

Hermen Henricks

2

morgen

 

 

Jan Stuijckskens

huis

 

 

 

Goert Schoolmeesters

huis

2

morgen

 

 

Jan van den Bergh

huis

 

 

 

Derick Thijssen

huis

3

morgen

 

 

Matthijs van Loosen

2

morgen

 

 

advokaat Poorts

1

morgen

 

 

Peeter van Baexen

1

morgen

 

 

Trinken Roosen

1

morgen

 

 

Hendrick Craenen

2

morgen

 

 

Neesken Geulen

1

morgen

2

vierdel

Peeternel Beckers

6

morgen

 

 

Jan Snijders

3

morgen

 

 

Nelis van Oost

3

morgen

 

 

Jan Brinckmans

5

morgen

 

 

Lennert Deckers

4

morgen

 

 

erfg. Peeter Stoffers

2

morgen

 

 

TOTAAL

 

56

morgen

2

vierdel

RHCL Maastricht SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 94.

 

 

1702

5 januari 1702

ASSELT - Arnold Schenck van Nijdeggen verpacht zijn veer te Asselt gelegen voor drie jaar aan Peter Janssen, burger en visser te Roermond.

“Op heden den 5 juny 1702 heeft heere Arnold marckgraeve van Schenck van Nijdeggen, heere van Hillenraede, Swalmen, Assel, Blijenbeck, Afferden, Gribbenvorst, Bempot, Witthem etc. verpacht gelijck hij doet crachte deses aen Peter Janssen, borger ende visscher der stadt Ruremonde sijn vehr gelegen op de Maese tot Assel, soo ende gelijck het selve voorhin altijdt is gevaeren geworden, ende sulcx voor den tijdt van dry achtereenvolgende jaeren aenvanck genoemen hebbende op den 1en dagh deses jaers 1702, waervoor den voorss. Peter Janssen als pachter jaerlicx beloeft te betaelen de somme van vier rijcxdaelers, welverstaende dat de ponte ende gereetschap wie oock het onderhouden derselve respective bij den pachter moet gefurneert ende gedaen worden, dergestelt dat den voors. pacht jaerlicx sonder eenige de minste cortinge uuyt wat hooft het soude mogen wesen, moet betaelt worden, verbindende tot sulcken einde sijne persoone ende goederen hebbende ende toecommende mit renuntiatie op alle exceptien, privilegiën ende indulten van rechten, des ter waerer oirconde sijn hyervan twee gelijckluydende gemaeckt ende bij den heere verpachter ende pachter wedersijdts geteeckent tot Ruremonde op dagh, maendt ende jaere als boven [w.g.] Arn. marquis de Schenck et Hillenraedt - Peter Janssen - mij present W. Ramaeckers, rentmeester.”

Archief Schloss Haag, inv.nr. 300, fol. 6.

In de jaren hierna werden de veren op de Maas enige tijd verboden, zoals blijkt uit akte d.d. 11-2-1708 (zie aldaar).

 

5 januari 1702

SWALMEN - Begraven in de kerk: Johannes Peters [verm. ... van Lucia Franssen], 'den jeger op Hillenradt'.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 155.

Hij werd als jager van kasteel Hillenraad opgevolgd door Arnoldus NN (zie 31-10-1703), later door Bernardus Bloemers.

 

9 januari 1702

BELFELD - Begraven: Petrus Wagens, oud in de 60 (sexagenarius), echtg. van Catharina Wolfferts [mogelijk geh. Belfeld 28-1-1665].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 176.

Lees ook de akte d.d. 1-1-1707!

 

9 januari 1702

BELFELD - Begraven: Stenegunda Aretz [ged. Belfeld 24-3-1700], dr. van Petrus Aretz en Catharina Willems.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 176.

Lees ook de akte d.d. 1-1-1707!

 

11 januari 1702

KESSEL - Gehuwd: Joannes Reefs [Refs, Rheefs, overl. Kessel 27-2-1755] en Digna Smidts [Dyphna Smeets, Smets, begr. Kessel 13-1-1722]. Getuigen: Henricus Smidts en Mechtildis Reefs en Joanna Joannis [lees: Janssen].

DTB-registers parochie Maria Geboorte, Kessel.

Uit dit huwelijk:

1.      Petrus Rheefs, ged. Kessel 28-10-1702 (get. Casparus Smidts en Margareta Smidts).

2.      Matthias Reeff, ged. Kessel 16-2-1705 (get. Joannes Reeff, Wilhelmus Smidts en Elizabeth Smidts).

3.      Joannes Refs, ged. Kessel 10-9-1707 (get. Herman de Bruijs en Maria Gielen).

4.      Andreas Refs, ged. Kessel 25-6-1710 (get. Petrus Cuijpers en Maria Boijens).

5.      Agnes Reef, ged. Kessel 18-10-1712 (get. Leonardus Siggersdorf en Catharina Grommen).

6.      Margarita Reefs, ged. Kessel 11-2-1715 (get. Mathias Reefs vervangen door Wilhelmus Smets en Elisabeth Spee).

7.      Caspar Reefs, ged. Kessel 30-1-1716 (get. Claudius Smets en Ida Wijnen). Tr. Kessel 7-5-1738 met Maria Timmermans.

8.      Theodorus Reefs, ged. Kessel 28-8-1718 (get. Leonardus Beckers en Anna Alarts).

Hiervan waarschijnlijk een kleindochter Digna Reefs, tr. Belfeld 10-5-1791 met Joannes Meertz.

 

11 januari 1702

SWALMEN - Verpanding landerijen.

Ten overstaan van Johan Swaken, scholtis, Areth Meuter en Andries Mooren, schepenen van de heerlijkheden Swalmen en Asselt, bekent Johan Hinssen dat hij een bedrag van 200 rijksdaalder afkomstig van het armengeld dat de markgraaf Van Schenck, heer aldaar, verschuldigd is, heeft opgenomen van Gerardus Dolmans, pastoor, namens de armen aldaar, tegen een jaarlijkse rente van 10 gelijke rijksdaalder eerstmaals te betalen op 11 januari 1703 in handen van de pastoor of armenmeester en met een opzegtermijn van een half jaar, met als onderpand:

-   ½ bunder land in het Asselerveld in de Meulendumpel gelegen tussen Giel Denier enerzijds en de kartuizers en Noenhoeverhoff anderzijds;

-   1 bunderl land tussen de Aenwasch en de kartuizers te Ruremonde gelegen, met de korte zijden grenzend aan de schepen Frans Gerardts en Noenhoever Dries;

-   1 morgen akkerland in de Swaer Ohe gelegen tussen het Weydeclooster en Seger Segers, met de korte zijden grenzend aan de weide of dries van de kartuizers,

alsmede al zijn verdere bezittingen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 20 fol. 36-37vs.

 

14 januari 1702

SWALMEN - Verpanding half huis Hoogstraat.

Ten overstaan van Johan Swaken, scholtis, Areth Meuter en Andries Mooren, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, bekent Thiel Theelen met toestemming van zijn vrouw Catharina Sloncxen dat zij een bedrag van 40 rijksdaalder (met inbegrip van 17 en 8 rijksdaalder zoals afgelegd aan Houbert Peters en Geurt Willems) tegen een jaarlijkse rente van 2 gelijke rijksdaalders eerstmaals te betalen op 14 januari 1703 en met een opzegtermijn van een half jaar, hebben opgenomen van hun schoonzoon Peter op den Camp en Dircxken Theelen, met als onderpand een half huis met het 1/3 deel van 1 morgen land op de Hoogstraete gelegen tussen de erfgenamen Cil Pauwelssen en Geurt Willems.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 20 fol. 37vs-39; gecancelleerd, in de marge: 'desen brief compt te cesseren mitte overdraght van den 2 april 1704 ende oversulcx alhier getraceert'.

Voor huwelijk Theelen-Cuijven zie Asselt 20-2-1669 en de verpanding van bovengenoemd huis d.d. 7-7-1693.

 

14 januari 1702

SWALMEN - Gedoopt: Maria, buitenechtelijke dochter van Anna Gubbels [ged. Swalmen 5-4-1672, dr. van Joannes Gubbels en Agnes Peters] en Rutgerus Slabbers [ged. Swalmen 20-10-1676, zn. van Matthias Slabbers en Maria Joosten alias Slabbers; hij tr. ... vóór 14-12-1705 met Cornelia Obers alias Janssen]. Getuigen: Paulus Slabbers vervangen door Arnoldus Meuters en Agnes Peters.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. RAL 90.

 

15 januari 1702

ROERMOND - Gehuwd: Theodorus Canoine [Chanoine], 'medicinae doctor', en vrouwe Maria Rosa Boshuijsen [ged. Roermond 6-11-1675, dr. van Petrus Boschuisen en Maria Holtmans; zij hertr. Roermond 19-1-1708 met Joannes Franciscus Pollart]. Getuigen: Catharina Sophia Canoine, Leonardus Canoine, Joachimus Hoefs, koster.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk:

1.      Petrus Bernardus Chanoine, ged. Roermond 11-2-1704 (get. Bernardus Chanoine, burgemeester, en Maria Holtmans weduwe Boshuysen).

 

30 januari 1702

ROERMOND ‑ Vermeldingen Franciscus Dispa als stadscommies van Roermond.

Limburg X, blz. 269 e.v.. Betreft leenhouder hoeve De Oude Schei te Reuver-Leeuwen.

 

31 januari 1702

SWALMEN - Gehuwd: Johannes Daemen [schepen, verm. begr. Swalmen 30-1-1727; hij hertr. verm. Roermond 16-4-1708 met Joanna Pijls] en Gertrudis Beck [ged. Swalmen 3-12-1677, verm. begr. ald. 25-9-1706, dr. van wijlen Petrus Beeck en Wendelina Spoeren]. Getuigen: Cornelius Wijnen en Janis Janissen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 39vs (RAL 70).

Uit dit huwelijk:

1.      Mechtildis Daemen, ged. Swalmen 30-11-1703 (get. Matthias Theu... en Sijbilla Beck namens Getrudis Jansen). Voor een anekdote over haar zie Periodiek MHVS Jrg. 14 (1994) nr. 4, blz. 28. Tr. mogelijk Swalmen 15-5-1726 met Gerardus Schrijvers.

De verwantschap blijkt mogelijk uit akte van 18-2-1727.

 

1 februari 1702

BELFELD - Gehuwd: Christianus Hendrix [alias Kurstgens, overl. Belfeld 8-6-1709; mogelijk ged. 12-11-1659 als zn. van Henricus aen gen Loso en Catharina NN] en Theodora Driessens [alias Schincken, overl. Belfeld 10-5-1746; zij hertr. 10-9-1709 met Antonius Lenaerts]. Getuigen: Joannes aen der Steegen en Gerardus Beeckers.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, fol. 121vs.

Bruidegom mogelijk ged. 12-11-1659 als zn. van Henricus aen gen Loso en Catharina NN.

Uit dit huwelijk:

1.      Anna Kurstgens (sic), ged. Belfeld 1-3-1703 (get. Thoenes? Driessen en Maria Peen; dr. van Christianus x Theodora Driessen). Tr. Belfeld 21-11-1730 met Mattheaus Stienen alias te Loe.

2.      Maria Koerstgens (sic), ged. Belfeld 8-12-1705 (get. Wilhelmus Schroers en Elisabeth Driessen; dr. van Christianus x Theodora Driessen), overl. ald. 20-1-1709.

3.      Elisabeta Hendrix, ged. Belfeld 15-3-1709 (get. Godefridus Wolffers en Maria Veslo; dr. van Christianus x Theodora Driessen), overl. ald. 12-10-1709.

 

2 februari 1702

SWALMEN - Begraven: Gisbertus Raemeckers [alias 'Rotario', mogelijk dezelfde als Gisbertus Hermens, .. van Maria Willems alias Mullers alias Horstermans, geh. vóór 28-4-1652].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 155.

 

2 februari 1702

ROERMOND - Gehuwd: Wilhelmus Bouten en Catharina Elisabetha Suijvelings [Suyverich]. Getuigen: eerwaarde heer Oddaer en Wilhelmus Janssens.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Voor pandschap van goederen te Swalmen zie 26-5-1706.

 

2 februari 1702

ROERMOND - Gehuwd: Matthias Stams [Stamps, ged. Roermond 8-9-1670, mogelijk begr. ald. 31-5-1718, zn. van Martinus Stams en Aemilie Nijskens] en Catharina Schoncken. Getuigen: Reinerus Schoncken en Agnes Stams.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk (volgens kaartsysteem):

1.      Franciscus Arnoldus Stams, ged. Roermond 13-11-1704 (get. Martinus Stams en Elisabetha Severins).

2.      Sebastianus Stams, ged. Roermond 23-4-1706 (get. Henricus van Tits en Barbara Stams, door Gertrudis Stox), overl. ald. 11-4-1741. Tr. 1) Roermond 4-6-1730 met Anna Margaretha Dupree; 2) … met Joanna Bruls.

3.      Maria Elisabetha Stamps, ged. Roermond 30-10-1707 (get. Joannes Schoncken en Catharina Cnop), overl. ald. 19-9-1738.

4.      Martinus Stamps, ged. Roermond 29-5-1710 (get. Wielmus Legers en Dimphna Stamps, door Mechtildis Schoncken).

5.      Antonius Leonardus Stamps, ged. Roermond 8-3-1712 (get. Severinus Schoncken en M. Elisabetha Schoncken).

6.      Catharina Agnes Stams, ged. Roermond 19-1-1714 (get. Goeswinus Gielen, door Franciscus Ludovicus de Blangh, en Mechtildis Schoncken), jong overl.

7.      Catharina Agnes Stams, ged. Roermond 17-12-1714 (get. Arnoldus Schoncken en Gertrudt Stockx), verkoopt op 29-1-1750 en 2-3-1750 huis en hof bij Hoesterhof te Beesel, overl. Roermond 24-3-1762. Tr. ... met Nicolaus Staels.

 

5 februari 1702

SWALMEN - Gehuwd: Goedefridus Gerits [Gosewijnus Gerets, ged. Swalmen 28-12-1671, begr. ald. 13-9-1735, zn. van Franciscus Gerits en wijlen Catharina Smets; zie Swalmen 17-1-1709 voor begr. naamgenoot] en Antonia Cuijpers [Antonetta, ged. Swalmen 11-11-1674, begr. ald. 5-3-1743, dr. van wijlen Wilhelmus Cuijpers en Christina Gerardts]. Getuigen: Mattheus Gerits en Christianus Bongers.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 40 (RAL 71).

Uit dit huwelijk (eerste kind verwekt voor huwelijk):

1.      Wilhelmus Gerarts, ged. Swalmen 15-3-1702 (get. Godefridus Gerits en Matthia Spee), verm. jong overl.

2.      Franciscus Gerits, ged. Swalmen 22-1-1704 (get. Johannes Cuijpers namens Joannes Backoven en Sijbilla Hertogh namens Helena Janissen), mogelijk overl. ald. 23-10-1771.

3.      Wilhelmus Gerits, ged. Swalmen 29-10-1705 (get. Matthias Gerits en Catharina Vereijcken namens Johanna Slabbers), verm. jong overl.

4.      Theodorus Geredts, ged. Swalmen 28-7-1707 (get. Gerardus Derickx en Catharina Sp..rsfeel), begr. ald. 28-9-1747. Tr. Swalmen 25-1-1736 met Judith Bollen.

5.      Catharina Gerits, ged. Swalmen 13-6-1710 (get. Petrus Gisbers en Agnes Schrijvers).

6.      Christina Gerets, ged. Swalmen 28-5-1713 (get. Gerardus Emets? en Catharina Frencken; dr. van Gosewijnus x Antonia Cuijpers).

7.      Wilhelmus Gerets, ged. Swalmen 29-4-1715 (get. Wilhelmus Pauwelsen en Maria Reijners; zn. van Godefridus x Antonia Cuijpers), begr. ald. 6-6-1758. Tr. Swalmen 12-5-1740 met Catharina op den Camp.

 

10 februari 1702

SWALMEN - Begraven: Cornelius Duijsens [Dousen].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 155.

 

16 februari 1702

SWALMEN - Overdracht obligatie gevestigd op de Baxhof.

Ten overstaan van Johan Swaken, scholtis, Peter Quijten en Areth Meuter, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, draagt Willem Raemaeckers, rentmeester van de markies De Schenck, heer van genoemde heerlijkheid,

krachtens volmacht d.d. 10 juni 1701 verleend aan de schepen Guill. Bongarts of aan toonder, getekend door Philippe Beaupré, majoor ten dienste van Zijne Keurvorstelijke Doorluchtigheid van Brandenborgh, en Catharina de Bierens, echtelieden, en bezegeld met hun twee rode gecachetteerde zegels,

een obligatie d.d. 1 februari 1668 groot 600 pattacons gevestigd op het adellijk huis Op gen Hoef [Baxhof] en de hof daartoe behorend, te Swalmen gelegen tussen de openbare wegen, de Tutebeeck en de gemeente, alsook de Mont Baent, de Bisweert en andere bemden daartoe behorend, toehorend aan genoemde markies De Schenck, met welke hoofdbrief deze akte is getransfigeerd, over aan mr. Lambert van den Bergh, borger te Ruremunde, namens NN van Meer, heer te Oisden, en zijn echtgenote geboren Van Rossum,

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 20 fol. 39-40.

Mogelijk moet de genoemde datum van de hoofdbrief (er staat expliciet februari) 1 maart zijn.

 

16 februari 1702

SWALMEN - Overdracht obligatie gevestigd op Boekweitsdries.

Ten overstaan van Johan Swaken, scholtis, Peter Quijten en Areth Meuter, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, draagt Willem Raemaeckers, rentmeester van de markies De Schenck, heer van genoemde heerlijkheid,

krachtens volmacht d.d. 10 juni 1701 verleend aan de schepen Guill. Bongaerts of aan toonder, getekend door Philippe Beaupré, majoor ten dienste van Zijne Keurvorstelijke Doorluchtigheid van Brandenbourgh, en Catharina de Bierens, echtelieden, en bezegeld met hun twee rode gecachetteerde zegels,

een obligatie d.d. 26 januari 1673 groot 1.000 pattacons gevestigd op de hof genaamd Boeckentdries nabij het huis Hillenraet gelegen, toebehorend aan voornoemde markies De Schenck, met welke hoofdbrief deze akte is getransfigeerd, over aan mr. Lambert van den Bergh, borger te Ruremunde, namens Matthias Vallen, peijburgemeester van de stad Ruremunde.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 20 fol. 40-41.

 

19 februari 1702

ROERMOND - NN, als gevolmachtigde van Philips van Anjou, dauphin [kroonprins] van Frankrijk, wordt te Roermond op het stadhuis gehuldigd als opvolger van de op 1 november 1700 overleden Karel II.

Driessen: Belfeld, blz. 35.

 

23 februari 1702

SWALMEN ‑ Arnold markies Schenck van Nydeggen wordt door het Hof van Gelder te Roermond veroordeeld tot de betaling van een vordering van 321 gulden achterstallige rente van een kapitaal groot 1500 gulden ten gunste van de huisarmen te Roermond, waarvoor zijn Baxhof te Swalmen als onderpand is gesteld.

Maas‑ en Swalmdal 3 (1983), blz. 75; RHCL Maastricht, Hof van Gelder, inv.nr. 145.

 

23 februari 1702

SWALMEN - Begraven: Jacobus Hertogh [alias Huberts, echtg. van Judith van der Hardt, geh. Swalmen 29-5-1675, NIET begr. ald. 29-9-1689].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 155.

 

vóór 16 februari 1702

Z.P. - Gehuwd: Hermanus Cluijsen [Clousen] en Sophia Pijls.

Uit dit huwelijk:

1.      Gertrudis Cluijsen, ged. Buggenum 26-2-1702 (get. Godefridus Pijls en Maria Pijls; dr. van Hermannus x Sophia Pijls).

 

26 februari 1702

BELFELD - Gehuwd: Jacobus Neijssen [Nijssen, ged. Belfeld 13-3-1670, overl. ald. 24-7-1731; zn. van Petrus Nijssen en Catharina NN] en Maria Treijnes [Treines, ged. Belfeld 17-3-1682, overl. ald. 3-6-1720; dr. van Elias Trines en Leonarda NN]. Getuigen: Henricus Neijssen en Joannes Wagens.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, fol. 121vs.

Uit dit huwelijk:

...

1.      Elias Nijssen, ged. Belfeld 13-12-1705 (get. Antonius Lenaerdts en Barbara Lemmen; zn. van Jacobus x Maria Treines), begr. ald. 23-12-1705.

2.      Catharina Nijssen, ged. Belfeld 27-4-1707 (get. Henricus Nijssen en Agnes Cruijsberg; dr. van Jacobus x Maria Treines), overl. ald. 26-7-1715.

...

3.      Joanna Nijssen, ged. Belfeld 3-1-1711 (get. Joannes Willems vervangen door Joannes Steegen en Theodora Driessen; dr. van Jacobus x Maria Treines), overl. ald. 29-10-1767. Tr. Belfeld 28-10-1731 met Joannes Joesten.

...

4.      Elias Nijssen, ged. Belfeld 9-1-1715 (get. Mathias Schlusen en Catharina Hendrix 'of Seijben'; zn. van Jacobus x Maria Treines).

5.      Petronella Nijssen, ged. Belfeld 10-7-1717 (get. Conrardus Peters vervangen door Joannes Steegen en Petronella Wolffers; dr. van Jacobus x Maria Treines), verm. overl. ald. 5-2-1756. Tr. Belfeld 23-4-1738 met Joannes Schreurs.

 

26 februari 1702

TEGELEN - Gehuwd: Joannes Fretz en Ummelken Janssen op Wambeek. Getuigen: Jan Janssen, Gertrudis Gerets en Catherina Baeten.

DTB-registers St.-Martinusparochie Tegelen, fol. 56.

 

28 februari 1702

SWALMEN - Gehuwd: Arnoldus Hijnen en Elisabetha Jansen [mogelijk begr. Swalmen 30-7-1747 als weduwe]. Getuigen: Henricus Bullers en Petrus Heuskens.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 40 (RAL 71).

 

7 maart 1702

SWALMEN - Borgstelling ten behoeve van een beneficie.

Ten overstaan van Johan Swaken, scholtis, Frans Gerardts en Arnold Meuters, schepenen van Swalmen en Asselt, verklaren Wilhelmus Claessens [ged. Roermond 27-2-1679, zn. van Joannes Claessen en Sibilla Rutsen], vicarius van het beneficie en altaar van St.-Hijeronimus in de kathedrale kerk te Ruremunde, en Catharina Rutsen, zijn ongehuwde tante van moederszijde ('sijne moederlicke moeije') bijgestaan door de medeschepen Peter Quijten als haar daartoe gekozen voogd, dat de inkomsten van genoemd beneficie tegenwoordig onvoldoende zijn om daarop als priester te kunnen worden gewijd, hoewel eerste comparant eergisteren in de kathedraal van Angelus van Ongnijes graaf van Estius, baron van Roulenccourt, bisschop van het diocees Ruremunde, toestemming heeft gekregen om met de aanstaande quatertemperdagen tot subdiaken te worden gewijd.

Tot vermeerderde borg van het beneficie stellen beide comparanten nu hun onverdeelde gronden, te weten:

-   2 morgen op de Weerdt gelegen ter waarde van 250 gulden;

-   1½ morgen in het Haestert gelegen ter waarde van 320 gulden;

-   3 vierdel morgen in het Asseldervelt gelegen ter waarde van 257 gulden;

-   ½ morgen in het Ohe gelegen ter waarde van 50 gulden;

-   ½ morgen aan de Meesterwegh gelegen ter waarde van 100 gulden;

-   1 morgen aan de Crop gelegen ter waarde van 125 gulden;

-   alsmede een rente van 137 gulden gevestigd op de gemeente Swalmen,

een en ander gedurende het leven van eerste comparant of zolang hij is voorzien 'mit een ander beneficie van genochsaeme competentie'.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 20 fol. 41-42.

 

14 maart 1702

BELFELD - Begraven: Catharina Knippenberg [ged. Belfeld 26-2-1702], dr. van Reinerus Knippenberg en Margareta Leghuijser.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 176.

Lees ook de akte d.d. 1-1-1707!

 

21 maart 1702

SWALMEN EN ASSELT - Arrest.

Johan Roosen, deurwaarder van het Hof, laat krachtens ordonnantie van het Hof van Gelderland d.d. 16 maart 1702 arrest aantekenen zoals verleend op het verzoekschrift van Johannes Schoncken, borger, huurvaarder en koopman te Ruremunde, ten laste van de onderluitenant Anthonius Cruijsancker, tot betaling van 'den meesterloon, smerte, pijne, schaede ende interesse' en te verhalen op diens goederen onder de heerlijkheid Swalmen en Asselt gelegen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 20 fol. 42vs.

 

21 maart 1702

ROERMOND - Gehuwd: Antonius Stillen [rentmeester van de Gereserveerde Domeinen 1733] en Anna Maria Lennarts [Linderts]. Getuigen: Thomas van Millen en Maria Janssens.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Anthoin Stillen en Anna Marua Linderts kochten op 1-6-1719 een obligatie ten laste van het kerspel Beesel.

 

23 maart 1702

SWALMEN ‑ Aankondiging openbare verkoop Baxhof.

De bode van het Hof van Gelder kondigt de openbare verkoop bij opbod op 5 verschillende zitdagen aan van de Baeckxhoeve te Swalmen, eigendom van de markies Schenck van Nydeggen, om hiermee een vordering groot 321 gulden ten gunste van de huisarmen van Roermond te kunnen voldoen, zijnde achterstallige rente van een hypotheek groot 1500 gulden.

Archiv Schloß Haag, inv.nr. 351.

Zie 23-2-1702 en Maas‑ en Swalmdal 3 (1983), blz. 75.

 

25 maart 1702

ASSELT - Begraven (tussen rad van watermolen gekomen): Sophia, dochter van Sijmonis Wijnen en Maria Naus, "ceseidit per infortunium inter rotas mola Swalmensis et sic sine ullo signo morte subitanea obijt".

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 154vs.

 

29 maart 1702

SWALMEN - Begraven: dochter van Johannes Mertens [en Ida Mevissen, beiden geh. Swalmen 6-5-1675].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 155.

 

30 maart 1702

SWALMEN / MAASNIEL / LEEUWEN ‑ Het Hof van Roermond vonnist inzake een geschil tussen de regent Quiten c.s. en de regeerders van Maasniel en Leeuwen enerzijds, en Arnold markies Schenck van Nydeggen en de Karthuizers te Roermond anderzijds, over het onderhoud van een Leygraaf die van de Sanstraete langs de Ouwerberg of Hoge Hegge en de hof de Zype [Sieperhof] tot aan de Maas bij de kerk van Asselt loopt.

Archiv Schloß Haag, inv.nr. 315.

 

2 april 1702

ASSELT - Gedoopt: Gerardus, buitenechtelijke zoon van Leonardus Kloocks en Margareta Hendricks.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 46.

 

12 april 1702

SWALMEN - Begraven: kind van Godefridus Paulissen [en Elisabetha Beurskens, beiden geh. Swalmen 13-10-1688].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 155.

 

25 april 1702

HELDEN - Gehuwd: Johannes Vaesen [Faessen, begr. Swalmen 15-2-1707], weduwnaar uit Zwamen, en Theodora Piggen [Peggen alias Peters, Pitgen, begr. Helden 22-4-1712; zij hertr. Swalmen 16-10-1709 met Martinus Coenen], weduwe [van ..., geh. Helden ...-1676]. Getuigen: Johannes Franciscus de Ponte en Catharina Scherers.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Helden (50.12-13), fol. 18 RAL.

Uit dit huwelijk:

1.      Wilhelmus Faessen, ged. Swalmen 11-3-1703 (get. Leonardus Engels en Maria Faessen; zn. van Joannes x Theodora Peters).

Jan Faessen kreeg op 7-2-1705 een bouwplaats toegewezen voor de bouw van een huis.

 

25 april 1702

MULBRACHT ‑ Gerhardt van Roost genaamd Ensenbroick draagt het patronaatsrecht van de kerk van Millbracht over aan vrijheer Johan Frederik van Schaesberg zu Crieckenbeck.

Schaesberg-Tannheim (II), inv.nr. 970.

 

2 mei 1702

SWALMEN - Begraven: Paulus Slabbers 'op Melkerhoudt' [Melickerhout; mogelijk zn. van Paulus Slabbers en Theodora op Melickerhout, beiden geh. Swalmen 10-10-1640; mogelijk echtg. van Catharina Arets, begr. Swalmen 20-10-1723/17-5-1724].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 155.

 

7 mei 1702

SWALMEN - Begraven: Sophia [Schirpen], echtgenote van Joannes Gubbels [geh. Swalmen 14-1-1686, mogelijk begr. ald. 17-10-1702].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 155.

 

15 mei 1702

TEGELEN - Een troep Franse cavaleristen bivakeert een week in de Berg tussen Tegelen en Steyl en richt van hieruit verwoestingen aan. Een herbergierster op Steyl wordt door de soldaten in haar eigen huis vermoord nadat zij weigert te betalen.

Driessen, Tegelen blz. 154.

 

15 mei 1702

BELFELD - Begraven: Sijbilla Bongaerts.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 176.

Lees ook de akte d.d. 1-1-1707!

 

16 mei 1702

SWALMEN ‑ De graaf van Horne ordonneert de regeerders van Swalmen om overmorgen 18 mei 1702 om 06.00 uur aan zijn hof 3 korte karren te leveren, die tot nader order zullen worden gebruikt voor de versterking van Roermond. Dit aantal zal gedurende 4 dagen veranderd worden in 4 karren, op straffe van 5 schellingen per dag per niet geleverde kar.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 234.

 

17 mei 1702

SWALMEN - Begraven (verdronken in de Swalm): kind van Gerardus Sillen [en verm. Catharina Cleutiens, geh. ... vóór eind 1674], 'qui fuit submersus in Swamen'.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 155.

 

19 mei 1702

SWALMEN ‑ De graaf van Horne ordonneert de regeerders van Swalmen om morgen 20 mei een uur vóór het openen van de stadspoorten [van Roermond] 8 karren te leveren voor 1 dag, op straffe van militaire executie.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 234.

 

28 mei 1702

ASSELT - Begraven: Wilmhelmus Peex [ged. Asselt 6-10-1682], zoon van Geuts Peex en Catharina Mertens [alias Silkens, beiden geh. Asselt 15-5-1680].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 154vs.

 

31 mei 1702

SWALMEN - Overdracht obligatie.

Ten overstaan van Johan Swaken, scholtis, Frans Gerardts en Areth Meuter, schepenen van de heerlijkheden Swalmen en Asselt, bekent Mettien Meuters, weduwe van Andries Mooren, bijgestaan door en met toestemming van haar zoon de medeschepen Andries Mooren, dat zij naast een bedrag van 60 rijksdaalder op 3 november 1699 opgenomen van mr. Michel de Spa, borger en koopman te Ruremonde, tevens een bedrag van 40 rijksdaalder heeft opgenomen van De Spa voornoemd, makende in totaal 100 rijksdaalder, waarvoor comparante nu een obligatie d.d. 28 december 1696 groot gelijke 100 pattacons ten laste van de gemeente waarmee deze akte is getransfigeerd, overdraagt aan genoemde Michel de Spa.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 20 fol. 42vs-43.

 

31 mei 1702

BELFELD - Gehuwd: Gerardus Jaenssen [begr. Belfeld 30-9-1702] en Gertrudis Weggen. Getuigen: Joannes aen der Steegen en Joanna Stevens.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, fol. 121vs.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel of Belfeld.

 

6 juni 1702

ASSELT - Begraven: Joannes Geerlinx [ged. Asselt 25-1-1702], zoon van Godefridus Geerlinx en Catharina Bullers.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 154vs.

 

8 juni 1702

SWALMEN - Gehuwd: Petrus van Oel [ged. Swalmen 5-10-1678, begr. ald. 27-3-1718, zn. van Casparus van Ool en Ida Coenen « 6-10-1666; hij hertr. ... vóór 25-4-1712 met Maria Gertrudis Pessers] en Maria Janissen [ged. Swalmen 22-9-1678, begr. ald. 15-5-1710, dr. van Thomas Janissen en Catharina Daemen, beiden overl. « 16-2-1666]. Getuigen: Johannes Slabbers en Silvester Dirix.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 40 (RAL 71).

Uit dit huwelijk:

1.      Ida van Oel, ged. Swalmen 30-9-1703 (get. Janis Janissen en Sijbilla Beck), begr. ald. 21-9-1747. Tr. Swalmen 3-2-1735 met Wilhelmus Kessels.

2.      Catharina van Oel, ged. Swalmen 14-2-1706 (get. Johannes Daemen en Johanna Quiten), begr. ald. 29-1-1767. Tr. Swalmen 4-11-1732 met Albertus Sillen.

3.      Casparus van Oel, ged. Swalmen 1-2-1709 (get. Henricus Slabbers en Catharina Scoelen), overl. Herten 7-3-1779. Tr. Herten 26-1-1747 met Jacomina Stockmans.

Op 4-11-1732 werd een perceel land in de Neerbemden verkocht namens de kinderen Van Ooll. Zoon Caspar van Ool verkocht zijn ouderlijk huis (smabers-11/325, hoek Rijksweg/Kroppestraat) op 28-4-1750 aan Lambertus Ramakers, zoals ook blijkt uit een verklaring d.d. 23-2-1765.

 

9 juni 1702

SWALMEN - Verpanding akkerland.

Ten overstaan van Johan Swaken, scholtis, Areth Meuter en Andries Mooren, schepenen van de heerlijkheden Swalmen en Asselt, bekent Willem Willems met toestemming van zijn vrouw Elisabeth Stockmans dat zij een bedrag van 100 gulden, de schelling aan 8 stuiver Roermonds gerekend, tegen een jaarlijkse rente van 5 gelijke guldens eerstmaals te betalen op 1 juni 1703 en met een opzegtermijn van drie maanden, hebben opgenomen van Catharin Cluijt, weduwe van Lodewijck Cuijpers, met als onderpand 2 morgen akkerland tussen de kapitein Everard en comparanten gelegen, met een korte zijde grenzend aan het broek, samen met de andere 2 morgen van comparant daar naast gelegen belast met jaarlijks 1 vat haver en 1 hoen. Peter Smeets wordt namens de weduwe Cuijpers in het onderpand geërfd en gegoed.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 20 fol. 43vs-44.

 

14 juni 1702

SWALMEN - Begraven: kind van Godefridus Gerits [en verm. Antonia Cuijpers, beiden geh. Swalmen 5-2-1702].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 155.

 

vóór 23 juni 1702

Z.P. - Gehuwd: Joannes Meuters [mogelijk begr. Swalmen 2-6-1737] en Cornelia Cuijpers [Aegidia Cupers, ged. Swalmen 21-7-1673, dr. van Jacobus Cuijpers en Sophia Janssen].

Uit dit huwelijk:

1.      Maria Meuters, ged. Swalmen 23-6-1702 (get. Franciscus Moeren namens Johannes Naus en Johanna Spoeren), overl. ald. 14-3-1782. Tr. Swalmen 25-7-1730 met Stephanus Roosen.

2.      Jacobus Meuters, ged. Swalmen 9-1-1704 (get. Gisbertus Crijn en Christina Bongers), begr. ald. 28-10-1746. Tr. Swalmen 17-9-1730 met Agnes Sillen.

3.      Elisabetha Meuters, ged. Swalmen 23-10-1705 (get. Andreas Jansen en Elisabetha Jansen namens Judiht Moeren). Tr. Swalmen 16-11-1729 met Hubertus Wiltschuts.

4.      Albertus Meuters, ged. Swalmen 27-7-1708 (get. Matthias Rosen en Petronella Wijnen), mogelijk begr. ald. 9-5-1715.

5.      Sophia Muijters, ged. Swalmen 25-3-1710 (get. Christianus Beeck en Elisabeth Spee). Tr. Swalmen 24-6-1731 met Joannes Schoonhoven.

Jan Meuter en Gelisken Cuijpers verpandden op 6-4-1712 land te Wieler-Middelhoven. Op 22-2-1718 kochten zij een huisplaats aan de markt. Hier bouwden zij een huis dat op 27-6-1719 werd verpand.

 

28 juni 1702

SWALMEN - Gehuwd met bisschoppelijke dispensatie: Johannes Linsen en Catharina Clerx uit Neer. Getuigen: Petrus Buijs en Franciscus Gerardi.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 40 (RAL 71).

 

30 juni 1702

SWALMEN - Begraven: kind van Andreas Bongers [en verm. Henrica Louwijs, beiden geh. Swalmen 1-6-1687] '..ta quod adl.. infant.. sepe..rum'.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 155.

 

3 juli 1702

BELFELD - Begraven: Gerardus Derix [ged. Belfeld 13-5-1701], zn. van Petrus Derix en Girdruda