KRONIEK VOOR BEESEL, BELFELD EN SWALMEN - 1690-1699

laatst opgeslagen: vrijdag 29 december 2023 CTRL+F = zoeken CTRL+C = kopiren ALT+TAB = wisselen

Loe Giesen, Reuver 1983-2024

 

1690

1690-1700

De jaren 1690-1700 vormden het koudste decennium sinds 700 jaar.

F. Braudel: Beschaving, economie en kapitalisme - de structuur van het dagelijks leven (Amsterdam, 1987), blz. 41.

 

21 januari 1690

TEGELEN ‑ Gegevens inzake het huis genaamd De Swaen te Tegelen, met betrekking tot de erfgenamen van wijlen Jan Alberts, oud-rentmeester van Venlo, te weten

- Cornelis Alberts

- Albert Alberts, secretaris van Straelen

- en Joannes Alberts (2 en 3 zijn broers)

- Peter Reijnders van den Bogaert.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 172, fol. 60vs. Zie 30-1-1690 en 30-6-1693.

 

21 januari 1690

BLERICK - Gehuwd: Jacobus Sanders [mogelijk geb. te Beesel, mogelijk begr. Blerick 25-5-1711] en Helena Heldens [Heldis alias Thyssen, ged. Blerick 14-2-1665, begr. ald. 6-6-1722 als weduwe, dr. van Mathias Heldens en Helena Marcellis]. Getuigen: Andries Sanders en Gielis Heldens.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Blerick.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Sanders, ged. Blerick 18-1-1691 (get. Joannes Sonen en Maria Burskens).

2. Helena Sanders, ged. Blerick 11-5-1692 (get. Andreas Sanders en Aldegunda Geurts).

3. Maria Zanders, ged. Blerick 29-11-1694 (get. Petrus Guerts en Aleydis Thyssen; dr. van Jacobus x Helena Thyssen).

4. Anna Sanders, ged. Blerick 5-9-1696 (get. Marcelis Heldis en Margaretha Sanders).

5. Andreas Zanders, ged. Blerick 6-10-1700 (get. Godefridus Linssen en Johanna Heldens), verm. jong overl.

6. Joannes Mathias Zanders, ged. Blerick 22-3-1704 (get. Andreas Zanders en Joanna Alberts).

7. Andreas Zanders, ged. Blerick 13-9-1706 (get. Tilmanus Bouten voor Petrus Driessens en Anna Zanders voor Maria Beurskens). Tr. Tegelen 19-5-1734 met Theodora Meertz.

8. Joannes Sanders, ged. Blerick 21-6-1709 (get. Godefridus Geurtz en Joanna Linssen Ingenaell).

 

25 januari 1690

ASSELT - Gehuwd: Petrus Geurts [vermeld als voogd 2-6-1693] en Catharina Daemen. Getuigen: Joannes Coenen en Henricus Ruttiens.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 137.

Uit dit huwelijk:

VERGELIJK:

1. Goedefridus Geurts, ged. Swalmen 2-8-1693 (get. Arnoldus Meuters namens Joannes Arets en Leonarda Jansen; zn. van Petrus x Catharina Aredts).

 

25 januari 1690

SWALMEN - Begraven: zoon van Gerardus Bongers.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 147.

 

26 januari 1690

SWALMEN - Gehuwd: Henricus Daemen [begr. Swalmen 2-12-1700, mogelijk zn. van Christianus Daemen en Sibilla Janssen] en Cornelia Heuskens [Aegidia, ged. Swalmen 3-6-1668, begr. ald. 15-11-1702, dr. van Hermannus Heuskens en Elisabetha Janssen 24-4-1664; zij hertr. Swalmen 4-10-1701 met Wilhelmus Paulissen]. Getuigen: Andreas Moeren en Cornelis Weijnen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 34 (RAL 61).

Uit dit huwelijk:

1. Mechtildis Daemen, ged. Swalmen 6-11-1690 (get. Arnoldus Heijnen en Maria Cuijpers; dr. van Henricus x Cornelia Heuskens). Tr. Swalmen 26-11-1711 met Jacobus Bongaerts.

2. Getrudis Raemeckers, ged. Swalmen 26-10-1692 (get. Jacobus Cuipers en Sijbilla Jansen; dr. van Henricus x Cornelia Heuskens; dag onder voorbehoud, tussen 24-10 en 14-11 doch slecht leesbaar), begr. ald. 1-2-1735. Tr. 1) Swalmen 7-1-1716 met Joannes Cuijpers, begr. ald. 19-6-1733; 2) Swalmen 25-11-1733 met Paulus Gerits.

3. Catharina Daemen, ged. Swalmen 22-9-1695 (get. Damasus Janissen en Anna Florop; dr. van Henricus x Cornelia Heuskens).

4. Margereta Daemen, ged. Swalmen 14-3-1698 (get. Johannes Daemen en Petronella Wijnen; dr. van Henricus NN x Cornelia Daemen), begr. ald. 26-5-1731. Tr. Swalmen 26-6-1725 met Franciscus Meuters.

De afstamming van Cornelia blijkt o.a. uit akte van deling d.d. 18-1-1717. Voor verdere deling zie akte z.d. (geplaatst n akte van 19-8-1718).

 

26 januari 1690

SWALMEN - Begraven: Johanna, dochter van Petrus den Meuler.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 147.

 

30 januari 1690

TEGELEN ‑ Overdracht en belening van het kluppelleen genaamd het huis In den Swaen te Tegelen ten behoeve van Lambert Louijs.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 225, fol. 170-171vs. Zie 23-11-1661 en 21-1-1690.

 

31 januari 1690

SWALMEN - Begraven: Petrus [ged. Swalmen 28-1-1690], zoon van Laurentius Peters [en Helena Schenck, beiden geh. Swalmen 7-10-1688].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 147.

 

1 februari 1690

NIEDERKRCHTEN - Gehuwd: Godefridus Cruysberg en Eva Lumes [geb. , overl. Beesel 3-10-1731]. Getuigen:

www.familysearch.org, 2007.

Uit dit huwelijk vermoedelijk:

1. Petrus Cruysberg, geb. , overl. Beesel ..-10-1719. Tr. vr 19-10-1714 met Catharina Nijssen.

2. Joannes Cruysberg, geb. , overl. Beesel 5-5-1743. Tr. Beesel 24-8-1718 met Maria Quyten.

 

vr 2 februari 1690

Z.P. - Gehuwd: Petrus Deckers [molenaar, bedigd tot olieslager 31-10-1690] en Maria Wolfers.

Uit dit huwelijk:

1. verm. Johanna, begr. Swalmen 26-1-1690.

2. Johanna Deckers, ged. Swalmen 2-2-1690 (get. Petrus den Meuler en Leonarda Willems).

 

7 februari 1690

ROERMOND - Gehuwd: Joannes Lerop [apotheker, mogelijk ged. Roermond 27-2-1660 als zn. van Christianus van Leerop en Maria Cuijpers] en Anna Teresia de Vosse. Getuigen: weledele Joannes Michael Monplechand en Paulus Scelen, doctor in de medicijnen.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Zij kochten op 30-8-1697 hoeve de Riet te Swalmen-Boukoul.

 

9 februari 1690

SWALMEN-MIDDELHOVEN ‑ De pachtovereenkomst van Middelhoven te Swalmen tussen het klooster Maria Weide te Venlo enerzijds en Hendrick Geurts en Mettien Hendrickx anderzijds d.d. 10 april 1684 wordt verlengd voor een periode van 6 jaar; de deurschat zal voor rekening komen van de pachter, die wordt vrijgesteld van betaling van de 3e stuiver.

RHCL Maastricht, Klooster Maria Weide te Venlo; archivalia afkomstig van het Kreis Heimat Museum te Kevelaer, niet geordend.

 

13 februari 1690

BELFELD - Overdracht huis en landerijen.

Ten overstaan van scholtis Cox en schepenen Jan Peters en Willem Willems draagt Geurt Janssen, mede namens zijn echtgenote Willemke Wolffers, en krachtens volmacht van zijn schoonzus Catharina Wolffers, opgemaakt 10 januari 1690 te Maseijck voor notaris en getuigen,

- huis, hof en landerijen, groot ongeveer 6 morgen akkerland, gelegen tussen Thijs Wolffers en de openbare weg, met beide korte zijden grenzend aan de openbare weg;

- 1 morgen in de Oe gelegen met alle zijden grenzend aan het goed van Peter Wolffers;

- ongeveer 1 morgen kamp naast de Veestraet gelegen met beide lange zijden naast Thijs Wolffers en met beide korte zijden grenzend aan de gemeinte;

- ongeveer 1 morgen bemd in de Maelbeecker Bemden gelegen tussen de aankopers en het openbare broek;

- en alle verdere niet genoemde bezittingen zoals de verkopers deze sinds jaren in gebruik hebben,

voor een bedrag van 860 gulden, 60 gulden vertegenispenning en een nieuwe broek voor de verkoper, godsheller 5 stuiver, over aan Joannes Bucken, burger en koopman te Venlo, en Maria Schavers, echtelieden. Het goed is belast met jaarlijks 4 vat rogge aan de pastoor van Belffelt, waarvoor deze 2 schelling betaalt, en met 4 gulden 10 stuiver licht jaarlijks aan de armen van Belffelt krachtens een hoofdsom gevestigd op voornoemd goed.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 176-177.

 

13 februari 1690

SWALMEN - Begraven: Henricus Josepus [sic] de Buijs, 'ludimagister et organistu in Swalmen'.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 147.

 

19 februari 1690

SWALMEN - Benoeming van Peter Buijs als schoolmeester van Swalmen, na het overlijden van diens broer Hendrik Buijs.

"Alsoo door affsterven van Hendrick Buijs is coemen te vaceren de schoolmeesterije van Swalmen ende Asselt, ende nootsaekelijck dat de selve wederom tot instructie der jonckheydt worde versien, soo ist dat wij, op 't aenhalden ende versoeck van Peter Buijs, sijnen broeder, aen den selven sijn gevende ende confererende, de voors. schoolmeesterye, met alle privilegin vrije woninge, renten ende prfijten, daer aen clevende, soo ende gelijck sijnen praedecesseur deselve heft genoeten, allen t'welcke den voors. Peter Buijs is accepterende onder obligatie dat hij die kinderen deughdelijck sal onderwijsen ende wel leeren lesen ende scrijven, in oirconde der waerheydt hebben wij dese met onsen eygen hant onderteeckent ende met ons adelijck aengeboeren pitschaft becraghtight op 't casteel Hellenraet den 19 february 1690 was onderteekent Arn. de Schenck B. de Hellenraedt ter syeden stont het adelijck pitschaft in roede lacq gedruckt."

Archief Schloss Haag, inv.nr. 4158.

 

19 februari 1690

SWALMEN - Bevestiging van Peter Buijs als organist van Swalmen.

"Op huyden den 19 february 1690 is men overeencoemen ende geaccordeert met Peter Buijs als dat hij sal wesen en blijven altijt den organist van de Swalmse parochiale kercke en daer op den orgel speelen, sondaeghs sheyligendaeghs ende op andere tijden des daertoe versocht sijnde, waervoor hij jaerlijcks sal trecken ende genieten uyt de kercke incomsten vijfthyn rixdaelder, oircond deses hebben de contrahenten ende vergifters dese met eygene handen onderteeckent op dagh en dato ut supra - was onderteeckent Arn. de Schenck B. de Hellenraedt - Gerardus Dolmans, pastor in Swalmen."

Archief Schloss Haag, inv.nr. 4158.

 

21 februari 1690

ASSELT - Gehuwd met dispensatie: Henricus Heijnen en Anna Smets. Getuigen: Gerardus Cupers en Petrus Smets.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 137.

 

27 februari 1690

REUVER - Overdracht van een huis te Reuver in onberekend gebruik.

De schepenbank van Besel heeft in een proces wegens vorderingen van Cornelis Alberts, mede namens secretaris Albert Alberts, een vonnis uitgesproken ten laste van wijlen Hendrick van Hoemoet, waarop Alberts c.s. de voogden van diens minderjarige kinderen hebben aangezegd dat zij een gedeelte van hun erfgoederen zullen verkopen tot verhaal van deze vorderingen ten bedrage van 163 gulden.

In overleg met de voogden is nu besloten dat Cornelis Alberts het huis van de minderjarige kinderen, gelegen aan den Roever, voor een periode van 10 achtereenvolgende jaren, met ingang van Pasen aanstaande, naar zijn welgevallen zal mogen gebruiken, inclusief het kampje of stukje akkerland daarbij gelegen. In ruil hiervoor hoeft Alberts slechts 1 pattacon jaarlijks te betalen, tot onderhoud van het jongste kind. Tevens zal hij de meeropbrengst ontvangen uit de verkoop van roerend goed ("mobilien"), nadat Peter Reijners zijn aandeel hieruit zal hebben ontvangen. De resterende schuld zal gedurende deze tien jaren renteloos blijven staan ten laste van debiteuren, waarna alsnog een regeling zal worden getroffen tussen beide partijen. In de huidige vordering zijn niet inbegrepen het 2/3 deel van voornoemde Alberts in de ramen en ander houtwerk in voornoemd huis aanwezig.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 183-184.

Voor verpanding van deze goederen zie akte d.d. 12-10-1654; betreft mogelijk goederen van Jan van Hoemoet, vermeld als bierbrouwer onder Beesel 14-1-1658 en 20-2-1658.

 

28 februari 1690

ROERMOND ‑ De executeurs van het testament van Gomar Franois de Grandvillers dragen een vordering van 100 pattacons ten laste van Balthasar Wijhers over (aan het klooster van de H. Geest te Roermond ?) onder verplichting om 4 missen per jaar te laten doen.

RHCL Maastricht, Inventaris van het archief van het klooster van de H. Geest te Roermond, inv.nr. 53. Zie 23-6-1688.

 

2 maart 1690

ROERMOND - De magistraat van Roermond bepaalt dat de bierbrouwers en hun weduwen zich gedurende tenminste een jaar moeten houden aan het reglement van 21 februari laatstleden op straffe van de boete in dit reglement bepaald, en bepaalt nadrukkelijk dat op "een ende selffde getouw geene coopbieren ende voor borgers ende inwoonders consomptie sal moogen worden gebrouwen". De lijst wordt opgemaakt in tweevoud voor de accijnsmeesters en de meester van het brouwers- en cooldragersambt.

Lijst van brouwers en hun weduwen die voor de burgers en inwoners van Roermond "consomptie ende menagie gekoosen hebben te brouwen:

- raadsverwant Wessem

- weduwe Laurens van Wessem

- weduwe Dirrick Nijssen

- Peter van Rour

- Linnardt Symons

- Johan Cox den alden

- Hendrick Manckers

- Gerardt Houben

- Hendrick Symons

- Matthijs van Wessem

- Jacobus Conrardts

- Willem Stocx

- Peter van Portelen

- Hendrick Megers

- Peter Crompvoet

- Peter Keuben

- Areth Poost

- Carel Moors

- Hendrick Kerckhoven

- Ruth Broeckraey

Lijst van "brouwers die op den coop gekosen hebben te brouwen":

- borgemeester Linnardt Cox

- Hendrick van Vlodrop

- Willem van Wessem

- Joannes Cox

- Willem van der Holt

- Joannes Smeets

- Willem van Loosen

- Adriaen van Heeswijck

- Hermannus Symons

GA Roermond, Oud Archief, inv.nr. 1251.

Uit andere stukken komt naar voren dat laatstgenoemden niet aan particulieren mogen verkopen (feitelijk: tappen) onder een vastgestelde inhoudsmaat en kwaliteit. Vermoedelijk vallen ze ook onder een lager accijnstarief. Zie ook 15-5-1637 en 11-3-1682.

 

6 maart 1690

SWALMEN ‑ Obligatie, groot 1400 rijksdaalder ten behoeve van de geestelijke dochter Catharina Fassalino en ten laste van de gemeente Swalmen.

Arnoldt baron de Schenck van Nydeggen alsmede geestelijke en wereldlijke gerfden, scholtis, schepenen en gezworeren van de heerlijkheden Swalmen en Asselt verklaren dat zij een bedrag van 1.400 rijksdaalders tegen een jaarlijkse rente van 70 gelijke rijksdaalders, eerstmaals te betalen op 1 april 1691 en met een opzegtermijn van een half jaar, hebben opgenomen van de geestelijke dochter Catharina Fassalino met als onderpand de gemeentelijke schattingen. Met deze lening kunnen bedragen die uitstaan tegen een hogere rente, worden afgelost.

Ondertekend door Arnoldus de Schenck baron van Hillenraedt, J.A. Furen namens het Kapittel, F. van den Dijck, F. Pollart procurator van de Kartuizers, Henricus Henrici, J.F. de Bie, J.H. de Heusden d'Elshout, E. Blondel, Stephanus van Berckeler, Theodorus Cuijpers, G. Nunem, P. Randhaxe, J. Swaken, Jan Smeedt, Tijs Koolen, Gerit Emets, Frans Gerits, Peter Quijten, Corst Crijnen, Jan Slabbers, Hermen Heskens.

Eenvoudige kopie door Theodorus Cuijpers, openbaar notaris

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 238.

 

9 maart 1690

SWALMEN ‑ (Afgeloste) obligatie d.d. 29 december 1684, groot 600 rijksdaalder ten laste van Leonard Baenen en Hendrick Crebbers en ten behoeve van Jos. Ign. Simon, raad en rekenmeester van Z.M. Rekenkamer in Gelderland.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 288; charter. Afgelost door Jan Rutsen namens de gemeente Swalmen.

 

13 maart 1690

REUVER - Akkoord.

Lambert Brouwers en Nelis Peters, als voogden van de minderjarige kinderen van wijlen Hendrick van Hoemoet, hebben ten overstaan van Franciscis Cox, landscholtis, en de schepenen Dirick Stevens en Jan Beurskens ingestemd met het akkoord d.d. 27 februari 1690 en verbinden de helft van het huis en land daarin genoemd, voor zover het het aandeel van hun pupillen betreft, onder voorwaarde dat het huis gedurende deze tien jaar in goede reparatie wordt gehouden. Indien de minderjarige kinderen van Jan van Hoemoet of diens voogden dit akkoord zullen aanvechten, zal geen kwijtschelding plaatsvinden van de schuld.

- Met kwitantie van Cornelius Alberts d.d. 9 oktober 1690 dat hij een bedrag van 21 gulden 15 stuiver 3 oort heeft ontvangen uit handen van Peter Quiten, afkomstig uit de verkochte meubelen (roerende goederen) van wijlen Hendrick van Hoemoet.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 184-184vs.

 

19 maart 1690

SWALMEN - Begraven door de kapelaan: Johannes Slabbers, 'per saccelanum'.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 147.

 

25 maart 1690

SWALMEN - Begraven: zoon van Andreas Bongers.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 147.

 

29 maart 1690

BEESEL - Testament Hendrick Cruijsbergh.

Testament van Hendrick Cruijsbergh, ziek en lijdend aan pokken ('kranck sijnde den poecken ende te bedde leggende ende sijne synnen ende verstand volcommen machtich') als volgt:

- tot lafenis van zijn ziel 1 vat rogge aan de kerk alhier

- 1 vat rogge aan de armen, eenmalig

- zijn huidige echtgenote Grietien Cornelus mag een bedrag van 350 gulden opnemen uit zijn erfgoederen, te weten:

- de helft van een stuk akkerland aan het Smits valderen gelegen naast Hendrijck Zegers;

- de helft van het Kleijn Kempen, gelegen naast Stapper erven;

- en zijn aandeel van de Ronckesteijns Meulen,

zoals testateur deze goederen van zijn ouders heeft gerfd, om hiermee alle lopende schulden af te lossen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 177-177vs. Geregistreerd in het protocollenregister 12 april 1690 ten overstaan van Geurt Cruijsbergh en Peter Bongaerts, schepenen, en Wyllem Gerarts, substituut-schrijver.

 

29 maart 1690

SWALMEN - Begraven: Conrardus Slabbers.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 147. Voor begraven van een dochter zie 13-4-1690.

 

z.d., voor 10 april 1690

ROERMOND - Brief van Maria Quijten, weduwe van wijlen Johan van der Holt, en haar zoon Wilhelm van der Holt, aan het Hoofdgerecht te Roermond. Maria Quijten heeft 15 schapen voor een bedrag van 13 rijksdaalder verkocht aan meester Jan (van) Tongeren, beenhouwer en burger te Roermond. Wilhelm van der Holt heeft 13 schapen 12 schelling verkocht. Deze totale schuld van 32 rijksdaalder 4 schelling is tot op heden niet betaald.

Met verdere klacht d.d. voor 2 juni 1690 (z.d.) van eerstgenoemden over Jan van Tongeren omdat deze zijn schuld ondanks een arrest d.d. 10 april niet heeft voldaan. Afgedaan 7 juli 1690.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, inv.nr. 1910.

 

9 april 1690

SWALMEN - Begraven: zoon van Wilhelmus Tergoetsen.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 147.

 

11 april 1690

SWALMEN - Benoeming voogden, instemming verkoop.

Ten overstaan van Frans Gerets en Thijs Coolen, schepenen van de heerlijkheden Assel en Swalmen, stemmen Geurt Cruijsbergh, oudste schepen te Besel, als grootvader, en Geurt Smeets, als neef van de voorkinderen van wijlen Maria Cruijsbergh, tevens als hiertoe bij deze bedigde voogden, in met de verkoop van een stuk land onder de heerlijkheid Daelenbroeck te Ool gelegen waarvan eerste comparant het vruchtgebruik geniet, alles 'sonder prejuditie van de egaliteyt in de scheydinge ende deylinghe van de kinderen van wijlen Jan Quijten ende Gertruijdt Cruijsbergh'.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 148.

 

13 april 1690

SWALMEN - Begraven: dochter van Conrardus Slabbers [begr. Swalmen 29-3-1690].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 147.

 

15 april 1690

BEESEL - Obligatie ten laste van het kerspel Beesel.

Francois Cox, scholtis van het ambt Monfort, Geurt Cruijsbergh, Jan Beurskens, Peter Bongarts, Dirk Stevens en Henderick Arets, schepenen van het kerspel Besel, Jan Cruijsbergh, Henderick Trines en Thulmen Gerits, gezworenen, en de gerfden van het kerspel Besel oorkonden dat zij tot de aflossing van de scherpe militaire executie een bedrag van 200 pattacons contant hebben opgenomen van Gertrudis Smits, weduwe van wijlen seigneur Jan Cnop, in leven burger en wijnkoopman te Ruremonde, tegen een jaarlijkse rente van 10 pattacons, eerstmaals te betalen op 15 april 1691 en met een aflostermijn van een half jaar, met het gehele kerspel als onderpand.

Dit bedrag van 200 pattacon was eerder opgenomen door ('bij') Joannes Lemmens en Anna Monsieur, echtelieden, krachtens octrooi van 15 april 1690 van schepenen, gezworenen en gerfden alhier; deze obligatie is hiermee vervallen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 179-179vs. Zie ook 24-4-1690.

 

15 april 1690

BEESEL - Obligatie ten laste van het kerspel Beesel.

Francois Cox, scholtis van het ambt Monfort, Geurt Cruijsbergh, Jan Beurskens, Peter Bongaers, Dirick Stevens en Henderick Arets, schepenen van het kerspel Besel, Jan Cruijsbergh, Henderick Trines, Henderick van Oebrok en Thilme Gerits, gezworenen, en de gerfden en inwoners van het kerspel Besel oorkonden dat zij, krachtens volmacht van de gerfden dd. 6 april 1690, tot de aflossing van de scherpe militaire executie een bedrag van 50 pattacons contant hebben opgenomen van Bernadina Schruers, weduwe van wijlen Henderick Meyers, in leven huurvaarder te Ruremonde, tegen een jaarlijkse rente van 2 pattacons, eerstmaals te betalen op 15 juli 1691 en met een aflostermijn van een half jaar, met het gehele kerspel als onderpand.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 179vs-180.

 

20 april 1690

bynnen Ruremonde

ROERMOND / BEESEL - Overdracht land.

Ten overstaan van Geurt Cruijsbergh, schepen, en bode Peter Quijten in plaats van de scholtis, verklaren Joannes Jacobs, mede voor diens zwager Joannes Quijten, en Peter van Tijts te Ruremonde, dat zij ongeveer 2 morgen land te Besel gelegen, 'wesende een elsenbeeck' en met de korte zijde grenzend aan de weduwe en erfgenamen Van der Holt en Derrick Bongaers, voor een bedrag van 125 gulden, waarvan de helft te betalen met Allerheiligen a.s. en de rest tegen een jaarlijkse rente van 5%, hebben overgedragen aan Henderick Pluijmers. Tevens machtigen zij de notaris en procureur Coppeneur tot de gerechtelijke overdracht.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 180vs; beschud 23-4-1690.

 

23 april 1690

ROERMOND / BEESEL - Naasting land.

Wilhelmus van der Holt heeft het goed, genoemd op de keerzijde van de oorspronkelijke akte d.d. 20 april 1690, beschud, welk beschut door Heijn Plumers als aankoper is aanvaard.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 180vs.

 

24 april 1690

BELFELD - Overdracht aanwas.

Ten overstaan van de schepenen Jan Peters en Willem Willems en bode Ercken Letiens draagt Peter Hendericx in bijzijn van de voogden van de minderjarige dochter genaamd Jacob, een zekere weerd of bemd gelegen te Belfelt tegen de Reijdt naast de akker van verkoper, met de korte zijden grenzend aan Hein Wolferts en de 'maese' van Jan Wolferts, met een erfdienstbaarheidsrecht naar deze weerd over de landerijen van verkoper, voor een bedrag van 480 gulden Venloos en een vertegenispenning van 1 rijksdaalder, over aan Jacobus Ronck op den Steijl.

De koopsom wordt gebruikt voor de aflossing van een obligatie opgemaakt te Helden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 181-181vs; met afwijkend handmerk van de voogd Gerardt Goerten en van Peter Henderickx. Datum slecht leesbaar, gedeeltelijk doorgehaald en onder voorbehoud; mogelijk maart.

 

24 april 1690

BELFELD - Overdracht onroerende goederen.

Ten overstaan van scholtis Cox en de schepenen Jan Peters en Willem Willems wordt Joost Cuijpers, bode van het Hof van Gelder, krachtens volmacht ondertekend door T. Winckel van stadhouder, kanselier en raden van het souvereine Hof van het vorstendom Gelre te Ruremunde, eerste bode van de kanselier, namens de advokaat Kroonenbroeck gerfd in een goedje te Belfelt gelegen.

De advokaat is, na beslaglegging wegens achterstallige schattingen, ten overstaan van raad Van Afferden bij openbare verkoop met uitbrandende kaars op 15 april voor een bedrag van 60 gulden eigenaar geworden van dit goed, eerder eigendom van Jan Broex, inwoner van Belfelt.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 182-182vs.

 

24 april 1690

BEESEL - Obligatie ten laste van de gemeente.

Scholtis en schepenen (van Beesel en Belfeld) verklaren dat de schepenen en gezworenen op 12 april 1690 een bedrag van 200 pattacons tegen een rente van 5% hebben opgenomen van Jan Cnop en Anna Smits, met als onderpand het gehele kerspel.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 182vs. Later tussengevoegde notitie in slecht leesbaar handschrift; zie 15-4-1690.

 

28 april 1690

tot Asselt

ASSELT - Voogdbenoeming.

Ten overstaan van Johan Swaken, scholtis, Jan Janssen en Peter Quijten, schepenen van de heerlijkheden Assel en Swalmen, worden de medeschepen Frans Gerets en Jan Smeets bedigd als voogden van Christoffel Smeets, minderjarige zoon van wijlen Henderick Smeets.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 149.

 

2 mei 1690

KESSEL - Verklaring inzake erfrecht.

Attestatie door schepenen van Kessel dat Lodewijck Naus is geboren als wettige zevende zoon van Matis Naus en Sophia Horst, beiden overleden.

RHCL Maastricht, SA Kessel (01.038), inv.nr. 33, fol. 23-23vs.

 

vr 7 mei 1690

Z.P. - Gehuwd: Nicolaus Franciscus baron de Villers [Devillers] en Anna Alexandrina de Culz [dr. van Claude de Culz du Magny en Gertrudis Schenck van Nijdeggen; kleindochter van Arnold Dirk Schenck van Nijdeggen en Maria d'Oyenbrugge de Duras].

Uit dit huwelijk:

1. Arnoldus Caspar de Villers, ged. Swalmen 7-5-1690 (get. baron Arnoldus Schenck, heer van Hillenraedt, Blijenbeck, Bremdt etc, en Cecilia Catharina barones van Bockholdt).

2. Henricus Chrijstophorus de Villers, ged. Swalmen 17-11-1693 (get. Hinricus de Schenck, commandeur in Ramesdorf en Anna Christina Everarts namens Anna de Schenck, religieuze in het St. Mei.. klooster).

...

3. Eustachius Felix de Villers, heer van Judoigne, beleend met Hillenraad, Oudborg en Nieuwenhof 15-1-1734.

 

vr 8 mei 1690

Z.P. - Gehuwd: Wilhelmus Heijmes [bijgenaamd de Prediger 1705, begr. Swalmen 9-8-1727] en Margaretha Sillen [ook: Gertrudis, mogelijk begr. Asselt 9-8-1711].

Uit dit huwelijk:

1. Petrus Keuris?, ged. Swalmen 8-5-1690 (get. Gerardus Beck namens Henricus van Reinarte en Judiht Peters; zn. van Wilhelmus x Margaretha Sillen), begr. ald. 26-4-1720. Tr. Asselt 25-8-1716 met Catharina Pex.

2. Maria Keijmeis [Heijmeis?], ged. Swalmen 24-9-1692 (get. Wilhelmus Gi..gen en Anna Kromtfoets; dr. van Wilhelmus x Getrudis Sillen), begr. ald. 27-9-1758. Tr. Swalmen 20-10-1725 met Fredericus Houben.

3. Petrus Heijmes, ged. Swalmen 8-5-1698 (get. Martinus Sillen en Getrudis Kromfoets; zn. van Wilhelmus x Getrudis Sillen). Tr. verm. 1) ... vr 9-12-1728 met Anna Geulen, begr. Beesel 9-5-1730; 2) Beesel 9-5-1730 met Maria Janssen. Van hem verder een buitenechtelijk kind, ged. Asselt 6-1-1637, waarbij zijn gelijknamige broer doopgetuige is.

4. Bertha Kriers?, ged. Swalmen 1-6-1702 (get. Jacobus Loijs en Judiht Kellers; dr. van Wilhelmus x Margaretha Sillen), overl. ald. 17-11-1774. Tr. Swalmen 13-4-1736 met Reinerus Deters.

5. Getrudis Heijmes, ged. Swalmen 5-5-1707 (get. Thel Thelen en Getrudis Classen), begr. ald. 15-3-1742.

 

11 mei 1690

KESSEL - Gehuwd: Antonius Buijsers en Margaretha Wilhelmi.

RHCL Maastricht, klapper DTB-registers Kessel.

 

20 mei 1690

BELFELD - Overleden: Sepastianus in gen New Erff [echtg. van Catharina Toniskens, geh. Belfeld 20-2-1678].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 174.

 

21 mei 1690

Testament van wijlen baron de Schenck.

RHCL Maastricht, Dokumentatie D274: Inventaris van o.a. Bleijenbeek, Brempt, Hillenraad, nr. N 6; depot onbekend (gedeelte verdwenen, vgl. ook Archiv Schlo Haag); voor afschrift zie 22 mei.

 

22 mei 1690

opt huys Hillenraedt

SWALMEN - Uiterste wil van Godefridus baron de Schenck.

Ten overstaan van Johan Swaken, scholtis, Jan Smits en Corst Crijnen, schepenen van de heerlijkheden Assel en Swalmen, bepaalt Godefroid baron de Schenck, 'gesont ende wel te passe, bij vollen verstande, ter stege ende ter straete gaende', in dienst van Zijne Doorluchtigheid de hertog van Lunenborgh en Zell onder het regiment van de overste Franck, met octrooi van het Hof van Gelderland d.d. 23 augustus 1689 dat zijn oudste broer Arnold Schenck baron de Hillenraedt, heer van voornoemde heerlijkheden, na testateurs overlijden al zijn patronimiale goederen en erfdeel zal erven zoals dit bij overlijden van zijn vader en moeder op hem is vererfd, 'tot conservatie van sijnen stam ende familie'.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 149-149vs.

 

24 mei 1690

SWALMEN - Jacob Spee en Areth Heijnen leggen de eed van gezworene af.

"Wij geloeve ende sweeren dat wij van desen dagh aff [ende v]an desen daegh voorthan ho[lt] ende getrouw sullen sij[n o]nsen heere ende dorps on[der]daenen ende alle inwoonde[ren] deser heerlickheydt der selver a[rgst]e warhnen ende wehren [ende] het beste beforderen hu[nn]e rechten, privilegien v[rijh]eden ende alden hercommen, ge[tro]uwelick voorstaen ende ond[er]halden, mit der christelicker catholischer roomscher religion ende altijt gemees halden ende sunst [a]lles doen ende laeten dat enen eerlicken oprechten vroemen geswooren van recht ende goede gewoon[h]eyd toestaet ende gebeurt, alles trouwelijck ende ongefehrlich, soo helpe ons Godt ende alle sijne lieve [h]eijligen, aldus gedaen ter presentie van scholtis ende schepenen ende geswoorene alhier tot Swalmen den 24 may 1690.

Op dato als boven hebben Jacob Spee ende Areth Heijnen den eedt van geswooren deser heerlickheydt effectivelick gedaen ende affgeleyt".

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 294 (oud compe nr. 55); origineel op papier, gerestaureerd doch in slechte staat, ondertekend door secretaris G. Lubbers.

Vergelijk ook de eedafleggingen van 4-2-1698 en 30-8-1703.

 

27 mei 1690

SWALMEN ‑ Octrooibrief inzake Hillenraad.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 171 en 172, fol. 66vs. Zie 2-5-1691.

 

29 mei 1690

BEESEL - Overdracht erfpacht.

Ten overstaan van scholtis Cox en de schepenen Jan Cruijsbergh en Peter Bongaerts draagt Robbert Coppeneur krachtens volmacht dd. 26 oktober 1689 van Mergret Schoncken en Areth Schoncken een jaarlijkse erfmalder rogge ten laste van Peter Bongaerts en zekere Cuijper N te Besel (zijnde consorten van Bongaerts voornoemd), gevestigd op erfgoederen onder het kerspel Besel, over aan Maes Janssen, borgemeester van Be(..sel?), waarmee een hoofdsom van 200 gulden ten profijte van Jan Doedemoul (Doedemont?) is afgelost.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 184vs. Eerst op 2-10-1691 te boek gesteld; plaatsnaam borgemeester gewijzigd en onleesbaar.

 

4 juni 1690

ROERMOND - Gehuwd: Henricus Lindemans en Catharina Beckers. Getuigen: Lambertus Cnops en Margarita Ingenesch.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

14 juni 1690

KESSEL - Ten overstaan van schepenen van Kessel bekennen Jan Duijtser en Sijken Rutten, echtelieden, dat zij een bedrag van 1.275 gulden schuldig zijn aan het St.-Antoniusbeneficie te Kessel, waarvan de heer Tondi nu collator is; de som is afkomstig van jonker Godert van Kessel genaamd Roffert, die hiervoor zijn leengoederen had belast zonder wettig octrooi. Duijtser en echtgenote stellen nu als onderpand hun 'aligen bouwhoff genaemt Quitenhoff t'Oeijen alhier gelegen, groot ongeveerlijck 30 morgen', zoals zij deze aldaar bezitten.

RHCL Maastricht, SA Kessel (01.038), inv.nr. 33, fol. 24-24vs.

 

17 juni 1690

SWALMEN - Overleden: Frederica Cupers [ged. Swalmen 24-3-1664, dr. van Fredericus Fredericx en Maria Lindemans].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 147vs.

De notitie staat achter 23 juli en vermeldt bovendien 'obijt' i.p.v. 'sepulta'.

 

19 juni 1690

SWALMEN - Begraven: Catharina Aredts, grootmoeder ('avulla?') van Petrus Quitten.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 147vs.

 

23 juni 1690

SWALMEN - Arrest.

Johan Roosen, deurwaarder van het Hof van Gelderland, laat rond 14.00 uur krachtens ordonnantie van diezelfde dag arrest aantekenen zoals verleend aan Jan Martel, koopman te Luyck, op het kindsdeel van de goederen onder Swalmen en Asselt gelegen, toegevallen aan de echtgenote van Jacob la Fontaine bij overlijden van de echtgenote van Lenardt Besouwen, wegens een vordering van 700 gulden Luiks.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 148.

 

23 juni 1690

SWALMEN - Begraven: zoon van Joannes de Wert [en Gertrudis Wijnen].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 147vs.

 

26 juni 1690

SWALMEN - Arrest.

Johan Roosen, deurwaarder van het Hof van Gelderland, laat krachtens commissie d.d. 21 juni 1690 arrest aantekenen zoals verleend aan Niclaes Closses, koopman en borger te Luyck, op het kindsdeel van de goederen onder Swalmen en Asselt gelegen, toegevallen aan Jacob la Fontaine bij overlijden van zijn schoonmoeder, wegens een vordering van 843 gulden 7 stuiver Luiks.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 148.

 

2 juli 1690

ASSELT - Gehuwd: Hinricus Klen... en Gertrudis Ements [vgl. huwelijk Asselt 26-12-1690]. Getuigen: Hubertus Ements en Johannes ...len.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 137vs.

 

11 juli 1690

actum op den huyse Spick

SWALMEN-BOUKOUL - Volmacht.

Ten overstaan van Johan Swaken, scholtis, Frans Gerets en Peter Quijten, schepenen van de heerlijkheden Assel en Swalmen, machtigt Anselmus d'Everard, kapitein ten dienste van Zijne Majesteit, Christoffel de Lyon, procureur te Venlo, om aldaar te procederen tegen Jacob Vischers 'volgens documenten ende bescheyden hem ter handen gestelt.'

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 150.

 

12 juli 1690

ROERMOND - Gehuwd: Leenardt Lindemans [Leonardus, mogelijk ged. Roermond 13-5-1659 als zn. van Joannes Lindemans en Andrea Vossen] en Maria Vos [Vossen]. Getuigen: Leonardus van Loosen en Nicolaus Geerardts.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

1. Joannes Lindemans, ged. Roermond 30-3-1691 (get. Antonius van Tits en Catharina Beckers).

2. Jacobus Lindemans, ged. Roermond 6-6-1692 (get. Jacobus Herix en Mechtildis Maes / Elisabetha Vos).

3. Christianus Segerus Lindemans, ged. Roermond 26-12-1693 (get. Segerus Vlodrop en Joanna Christina van Tijts).

4. Andreas Lindemans, ged. Roermond 12-6-1695 (get. Segerus Vlodrop en Helena Dencken). Tr. met Anna Maria Klous.

 

 

z.d., voor 19 juli 1690

ASSELT - Openbare verkoop van de Asselterhof, eigendom van Hillenraad, op verzoek van NN Meijsenborgh, weduwe van Dom de Baldeglesias.

Men condight ende laet een jegelijck weeten hoe dat Jan van Beeck, bode van den Edelen Hove van Gelderlandt vuyt crachte van commissie van den hove op hem ter requisitie van joffrouwe Van Meijsenborgh weduwe van wijlen den major Dom de Baldeglesias den 16 7ber 1689 gedepescheert ende dat tot voldoeningh vant vonnis van 5 may te voorens ende naerdeel van den heere van Hillenraedt gegeven ten overstaen van heere raedt Blomaerts, commissaris ter saecke, ter presentie van den griffier van den hove sal vercoopen den pachthoff genaempt den hoff Asselt, den Tholl op de Maeze ende mit alle ap- ende dependentien van den voorss. hof, soo ende gelijck deselve respective leenroerigh aen de graeffschap Horne ende allodiael binnen het kerspel Asselt ende Swalmen gelegen is, niet daervan vuytgescheyden, waervan den tweeden sitdach sal gehouden worden tegens den 19 july naestcommende ten 2 uhren naer noen, worden hiermede verdachvaert alle degeene die eenich recht hebben op de voorschreven goederen, tzije van preferentie concurrentie meynen te hebben omt selve tijdelijck aen te geven op pene van een eeuwich stilzwijgen.

Schloss Haag, inv.nr. 451; verfilming 19/66.

 

20 juli 1690

SWALMEN - Gehuwd: Sebastianus Heijnen [begr. Swalmen 7-8-1708; verm. zn. van Henricus Heijnen, pachter van Baxhof, en Margaretha Gerards, anders zn. van Sebastianus x Theodora van Oest; hij hertr. ... vr 10-7-1696 met Mechtildis Smeets] en Jacomina van Lange [Jacobina van Langen, Langhen, begr. Swalmen 26-10-1692]. Getuigen: Arnoldus Meuters en Andreas Moeren.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 34 (RAL 61).

Uit dit huwelijk:

1. Arnoldus Heijnen, ged. Swalmen 11-6-1691 (get. Henricus Klevers namens weledele heer Arnoldus baron de Schenck, en Mechteldis Beijers namens Aletis van Langen; zn. van Sebastianus x Jacobina van Langhen), leeft 30-4-1700.

2. Theodora Heijnen, ged. Swalmen 24-10-1692 (get. Henricus Heijnen namens Wilhelmus Heijnen en Cornelia Neijssen), verm. jong overl.

Voor begraven van kinderen vgl. Swalmen 8-2-1693.

 

23 juli 1690

SWALMEN - Begraven: dochter van Sthepanus [sic] Peters [en Judith Maessen, beiden geh. Swalmen 5-3-1680].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 147vs.

 

23 juli 1690

SWALMEN - Begraven: dochter van Anna Pipers.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 147vs.

 

23 juli 1690

ROERMOND ‑ Gehuwd: Franciscus de Spae [Dispa, De Spol, overl. Roermond 24-6-1742, zn. van Franciscus Dispa en Johanna van den Bergh] en Helena Charles [Schureles, overl. Roermond 19-7-1735]. Getuigen: Henricus van Hingen, advokaat van het Hof van Gelre, en Joanna Charles.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk:

1. Petrus Gerardus Dispa, ged. Roermond 21-2-1693 (get. Theodorus Serrurier [= Slotmakers] en Joanna Catharina Martens).

2. Maria Joanna Dispa, ged. Roermond 6-5-1695 (get. Joannes Vincent, door Wilhelmus Charles, advokaat, en Elisabeth van Kessel), op 17-7-1718 getuige bij huwelijk Christianus van Kessel en Margareta van Sittart te Weert. Tr. Roermond 10-5-1725 met Marcellus Albertus Sijben.

3. Michael de Spaij, ged. Roermond 4-9-1697 (get. Wilhelmus Gerardus, advokaat in het Hof van Gelre, en Helena Cox).

4. Anna Beatrix Dispa, ged. Roermond 4-8-1698 (get. Wilhelmus Janssens en Elisabeth van Kessel), koopvrouw, overl. Roermond 7-12-1780.

5. Michael Joseph Dispa, ged. Roermond 29-9-1700 (get. Antonius Antony, voorzinger van de kathedraal, en Sara Catharina van Tits).

6. Maria Magdalena Josepha Despau, ged. Roermond 23-7-1703 (get. Theodorus Weijers en Maria Johanna Despau).

7. Maria Anna Despa, ged. Roermond 31-12-1704 (get. Damianus de Botonville, door Michael Despa, en Joanna Margaretha Cloets).

8. Bernardus Josephus de Spaa, ged. Roermond 19-11-1706 (get. Joannes Mons, door Joannes Assuerus Bosman, en Maria Clara Charles, door Beatrix van Tricht).

9. Joannes Baptista Despa, ged. Roermond 9-3-1708 (get. Francis Flodorp en Elisabetha Wessem), op 4-5-1761 als voogd medeverkoper van de Wilde Hoeve te Reuver-Leeuwen, overl. ald. 22-12-1779. Tr. Roermond 5-11-1747 met Maria Gertrudis Keuten.

10. Antonius Josephus Despa, ged. Roermond 19-1-1710 (get. Joannes Judocus Schureles en Anna Elisabeth Despa).

 

1 augustus 1690

ASSELT - Gehuwd: Jacobus Michels en Mechteldis Spee [dr. van Jacobus Spee en Matthia Dorssers]. Getuigen: Hinricus Spee en Jacobus Spee.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 137vs.

Uit dit huwelijk (mogelijk te Kessel?):

1. Petrus Michels. Tr. Neer 28-11-1716 met Mechtildis Toelen.

2. Angelina Michels, verm. geb. te Neer, begr. Swalmen 8-1-1736. Tr. ... vr 30-4-1729 met Henricus Wijnen.

Zie ook huwelijksdispensatie Bonis-Wijnen 1753 (z.d.). Jacob Michels en Metien Spee verpandden op 28-4-1711 het kindsdeel van Metien, van huis en hof te Asselt.

 

5 augustus 1690

SWALMEN - Arrest.

Johan Roosen, deurwaarder van het Hof van Gelderland, laat krachtens ordonnantie van 28 april 1690 arrest aantekenen zoals verleend op verzoek van de advokaat Loijens q.q. tegen Michel Graus op al diens goederen onder Swalmen en Asselt gelegen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 148vs.

 

6 augustus 1690

SWALMEN - Begraven: Getrudis Kellers.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 147vs.

 

z.d. ?, vr 8 augustus 1690

BELFELD ‑ Aankondiging openbare verkoop Kleine Hoeve.

Franciscus Cox kondigt aan dat krachtens vonnis van 10 december 1686 door het gerecht van Beesel uitgesproken, de openbare verkoop in 5 zitdagen zal plaatsvinden van 2/3 deel van de "Klyne Hooff" te Belfeld, ten laste van de erfgenamen van wijlen jonker Voort en ten behoeve van scholtis Langenacker als geestelijke vader van de religieuzen van Maria Wee te Roermond, om hierop een vordering van 300 pattacons plus verlopen rente ten bedrage van 211 pattacons te verhalen. De derde zitdag zal plaatsvinden op 8 augustus 1690 om 14.00 uur ten huize van Jan Cruysbergh.

- Met verklaring door Peter Quyten dat hij bovenstaande aankondiging op 24 juli heeft opgehangen aan de kerkdeur.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 27 (oud?).

 

9 augustus 1690

ASSELT - Begraven: Johannes Peters [mogelijk echtg. van Catharina Goerts, geh. Asselt 15-1-1660].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 153.

 

10 augustus 1690

SWALMEN - Begraven: zoon van Andreas Moeren.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 147vs.

 

17 augustus 1690

KESSEL - Overdracht obligatie.

Ten overstaan van schepenen van Kessel draagt Marten Buerskens, als voogd van de minderjarige kinderen van wijlen Hendrik Buerskens en Lijsbeth Dorssers, een obligatie welke hen bij loting was toegevallen uit de nalatenschap van wijlen Tulman Dorssers, over aan Jan Linssen en Neesken van Lier, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Kessel (01.038), inv.nr. 33, fol. 26-26vs.

 

31 augustus 1690

tot Asselt

ASSELT ‑ Overdracht land.

Ten overstaan van Johan Swaken, scholtis, Jan Janssen en Thijsken Coolen, schepenen van de heerlijkheden Assel en Swalmen, dragen Henderick Cox en Margaretha van der Heijden, echtelieden en inwoners van Ruremunde, 2 morgen land onder Asselt aan de Swaemer Hegge langs de Ruremundtschen weg gelegen met beide zijden tussen de baron van Hillenraedt, voor een bedrag van 50 gulden en een varken ter waarde van 4 pattacons over aan Jacob Spee en Thijsken Dorssers, echtelieden

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 148vs; eenvoudig eigentijds afschrift door secretaris G. Lubbers, met handmerken van de beide aankopers (drietand resp. cirkel).

Archiv Schlo Haag, inv.nr. 314; origineel op papier. De aanwezigheid in het archief van Schlo Haag duidt erop dat dit land later eigendom werd van Hillenraad.

 

9 september 1690

SWALMEN - Gehuwd: Gerardus Beck [Geerken, wedn. van NN] en Anna Penners [zij hertr. mogelijk Swalmen 8-1-1692 met Theodorus van Leeuwen]. Getuigen: Wilhelmus Kromfoets en Gerardus Aredts.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 34 (RAL 61). De burgerlijks staat van Geerken Beeck blijkt uit akte d.d. 21-3-1697.

 

15 september 1690

BELFELD-GELOO - Verpanding huis en hof te Geloo.

Ten overstaan van scholtis en de schepenen Jan Peters en Willem Willems verpandt Hendersken Schreurs namens de gezamenlijke kinderen van Eercken Schreurs

- huis en hof aen gen Loo gelegen tussen Jan Bucken en Jan Kurstiens en met de korte zijden grenzend aan Jan Bucken en de openbare straat;

- 1 morgen akkerland genaamd Dulckens morgen, met beide lange zijden naast Jan Peters en met een korte zijden grenzend aan de openbare weg;

- 1 morgen genaamd den Kerckmorgen, gelegen tussen Peter Nijssen en de openbare weg;

- een kampje met dijk, groot ongeveer morgen, gelegen tussen Engell Corstiens en Jan Bongaers, met de korte zijden grenzend aan de gemeinte,

aan de procureur Coppeineur als gevolmachtigde van Joannes Jacobi en Peter van Tijts.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 182vs-183.

 

19 september 1690

SWALMEN - Voogdbenoeming ten behoeve van scheiding en deling.

Ten overstaan van Johan Swaken, scholtis, Jan Smeets en Frans Gerets, schepenen van de heerlijkheden Assel en Swalmen, worden de medeschepen Corst Crijnen en Jan Slabbers, gezworene, bedigd als voogden van Neesken, Lindertien en Fijcken Hocx, nagelaten dochters van Merten Hocx en Theunisken Crijnen, om vervolgens over te kunnen gaan tot scheiding en deling van de roerende en onroerende goederen nagelaten door genoemde gewezen echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 150.

 

19 september 1690

SWALMEN - Begraven: dochter van ... 'op de Boekoel' [zie 29-9-1690].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 147vs.

 

20 september 1690

SWALMEN - Begraven: [verm. Robertus Slabbers, ged. Swalmen 18-4-1690] kind van Joannes Slabbers [en Maria Pijpers, beiden geh. Swalmen 24-11-1677].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 147vs.

 

vr 25 september 1690

Z.P. - Gehuwd: Franciscus Bourcy [wedn. van Judith Straffen, geh. Roermond 20-4-1687] en Agatha Joris [ged. Roermond 24-1-1654, dr. van Andreas Joris en Maria Schrooten].

Uit dit huwelijk:

1. Andreas Jacobus Boursi, ged. Roermond 25-9-1690 (get. Jacobus van Blitterswijck, ontvanger aan de Maas, en Mechtildis Theresia Arensberghs), visitator aan de Maas, leeft 1737.

2. Joannes Boursi, ged. Roermond 27-4-1692 (get. Gulielmus van den Broeck, controleur, en Maria Scrooten). Tr. verm. 1) Roermond 2-5-1716 met Elisabeth Wijrix; 2) Roermond 2-10-1737 met Anna Elisabeth de Huy.

 

27 september 1690

KESSEL - Gehuwd: Theodorus Dorssers en Digna Kessels. Getuigen: Christophorus Kessels en Margaretha Dorssers.

DTB-registers Kessel.

Uit dit huwelijk:

1. Christophorus Dorssers, ged. Kessel 6-12-1693 (get. Godefridus Willems en Agnes Schaeffels), jong overl.

2. Helena Dorssers, ged. Kessel 17-6-1696 (get. Arnoldus Kessels en Elysabetha Dorssers).

3. Christophorus Dorssers, ged. Kessel 7-7-1697 (get. Wilhelmus Smidts en Agnes van Lier), jong overl.

4. Christophorus Dorssers, ged. Kessel 5-8-1698 (get. Tilmanus Beurskens en Ida Beurskens voor Cunegundis Spee), jong overl.

5. Theodorus Dorsers, ged. Kessel 22-11-1699 (get. Godefridus Kessels en Mechtildis Michaels).

6. Christophorus Dorssers, ged. Kessel 12-5-1701 (get. Joes Heuskens en Petronella Kessels), begr. Swalmen 22-6-1730. Tr. Swalmen 15-1-1727 met Margaretha Nijckmans.

7. Wilhelmus Dorssers, ged. Kessel 31-7-1702 (get. Wilhelmus Kessels en Maria Heimans).

 

29 september 1690

SWALMEN - Openbare verpachting van de koren- en oliemolen (dwangmolens) te Swalmen, verbleven aan Peter Quijten.

Conditien ende voorwaerden waerop men uytgaen der brandende keertsen sal verpachtn de dwanckmeulen der heerlijckheden Swalmen ende Asselt, te weten de cooren- ende olymeulen voor den tijdt van ses achtereenvolgende jaeren, ten halven op te seggen, wie het van beyde parthijen believen sal, mits de opcondinghe gesciede een half jaer van te vooren, welcken paght aenvanck sal nemen mit den eersten october 1690.

In den eersten sal den gever aen den welcken de voorschreven meulens met uytgaen der brandenden keertsen sullen verblijven, ghehouden sijn aenstonts ofte ten minsten binnen 2 uyren boven sijnen persoon ende goederen te setellen sufficinte borge ten contentement van den heer verpaghter, voor de goede betaelinghe niet alleen van sijnen beloofden paght, maer oock voor de goede administratie, op pene dat bij faute van eenen suffisanten borge binnen den voorschreven tijdt ghestelt te hebben, de keertse opnieuws sal woorden aenghesteecken ende allen tghenen, dat de meulens minder sullen worden verpaght, erhaelt sal worden aen den gener die aen borghtaele niet en heeft connen voldoen, mette costen daer aen clevende.

Ten tweeden sal den gener aen den welcken de voors. meulens sullen verblijven ghehouden sijn eenen goeden ende bequaemen kneght te stellen, denwelcke voor de rechtveerdighe administratie van sijne functie den eedt daertoe staende sal hebben te doen in handen van den eerss. gerichte, oock en sal den meester ofte paghter niet vermoghen, selfs te molesteren, op pene van des goldtgeuldens, yder reise als hij daerop sal worden bevinden, waervan een derdendeel sal coomen tot profijt van aenbrengher.

Ten derden sal den paghter ghehouden sijn allen tgaende werck, te weten van kammen, steeft, schouffelen ende ander cleyn ende loywerck op sijne costen te onderhouden ende alsoo naer uytgaen van sijnen pagt deselve meulen te leveren in goeden standt als den heer verpachter hem deselve sal leveren, ende sal den heer verpagter allen tgroff werck onderhouden.

Ten vierden is gheconditioneert dat den pagter ghehouden sal sijn te maelen allen tgene ten behoeven van den huyse Hillenraet sal ghemaelen worden, sonder hetselve te molsteren, sal oock den saet / van den huysen Hillenraet slaen, sonder yet daervan te ghenieten ofte te mogen pretenderen, ende de koecken daervan comende ghetrouwelijck weder gheven, ende sal den kneght oock ghehouden sijn voor het een ende ander voorss. sijnen eedt te doen als voor.

Ten vijfden is gheconditioneert dat in soo verre door brant ende ander onghemaeck van destructie der meulens den paghter merckelijken schaede quaeme te lijden, dat den her verpaghter nae behoire ende redenen quytslagh sal doen.

Ten sesden is versproocken dat bij soo verre door ijsganck ofte andere groote waeteren de dijcken merckelijck quamen door te breecken, sal den heere verpaghter deselven met diensten ofte andersints helpe toemaecken, andersints sal den paghter die dijcken alsoo onder houden als sigh behoirt.

Ten sevenden sal den heere verpaghter aen den paghter in handen stellen een acte bij dewelcke hem ghepermitteert is in de stadt Ruremonde met karre ende peerdt het ghemael mogen in ende uytvaeren hetwelck den paghter sal vrij staen te doen, .. emmers sal hij tot conservatie van die ghereghtigheydt somtijdts daernae toe te vaeren ende ghemael haelen.

Ten achden wordt noghmaels wel expresselijck belast dat den pagter sigh sal hebben vroom en eerlijck te draegen, eenyder wel te beriven, soodat daer over niemant en hoeft te clagen, sal oock die voors. meulens in haere gherechtigheydt van dwanck houden ende bij soo verre yet moghte voorvallen daer tegen strijdende sal den pagter verobligeert sijn tselve tijdelijck aen den heere verpaghter te kennen te gheven, ende sal den paghter van de breucken die daer van sullen komen als hij sal wesen den aenbrenger ghenieten een derdendeel.

Ten negenden sal den paghter ghehouden sijn sijnen pacht in goet suyver ghewant kooren te leveren op den solder van den heere verpaghter oftewel in de stadt van Ruremonde aen soodanige persoonen als men hem sal ordeneren, sonder daervoor yet te mogen corten aen sijnen paht, endesal den paghter soo wel van de kooren- als olymeulen praecys alle dry maenden leveren een vierdendeel van sijnen gheheelen paght.

Op alle de voorscreven puncten, clausulen ende conditin wort de olymeulen inghesteelt op vijfendartigh pattacons ende dry hondert coecken s jaers. /

1 rijcxdalder Jan Slabbers ghehooght.

2 rijcxdalder Aret Mooren.

1 rijcxdalder Jan Slabbers.

1 rijcxdalder Aret Mooren.

De hooghselen en mogen niet minder ghescieden als met een malde rende eenen pattacon.

Den hoogher sal van yeder hooghsel ghenieten ende profyteren twee scillingen dewelcke sullen moeten betaelt worden door den ghener aen den welcken desen paght met uytgaende keertsen sal verblijven.

De cooremeulen worden inghestelt op acht en sestigh malder rogge.

1 malder Jan Slabbers ghehogt.

3 mader Aret Mooren.

1 malder Peter Paulus.

Achttien malder malts ad seven vat het malder.

1 malder Jan Slabbers ghehoocht.

1 malder malts Peter Paulussen.

1 malder Peeter Paulus.

Sex en dertigh malder boeckweyts.

2 malder Aret Mooren ghehoogt.

1 malder Aret Mooren.

1 malder boeckweyts Aret Mooren.

1 malder boeckweyts Jan Slabbers.

Twee malder weyts.

1 malder weits Peter Paulussen gehooght.

Ende is op heden den 15 september 1690 met uytgaen der brandende keertsen aen Peeter Paulussen als meestbiedende verbleven naer dat alle voorgaende conditin sijn voorghelesen, oircondt gheteeckent Arn. de Schenck B. de Hillenraedt - dit was t merck P )=( P van Peter Paulus, Jan Swaken, Jan Smedts, Frans Gerits.

Alsoo Peter Paulussen aen wyen desen paght bij uytgaen der keertsen was verbleven den ix septembris lestleden van te stellen suffisanten brge in conformiteyt van de bovenstaende conditin soo sijn tot laste van den selven de conditin de novo voorghelesen ende de keertse aenghesteecken sijnde / ende is de olymeulen wederom ingheset op vijf en dartigh rijcxdalder ende 300 coecken s jaers.

2 rijcxdalder Aret Mooren ghehoogt.

1 rijcxdalder Peter Quijten.

1 rijcxdalder Jan Cuijpers van Bracht.

1 rijcxdalder Peter Quijtenn is verbleven.

De corenmeulen op achtensestigh malder roggen.

1 malder Guert Lemmens gehoogt.

Op achtien malder malts.

1 malder malts Aquarius gehoogt.

2 malder malts Peter Quijten.

Op ses en dartigh malder boeckweyts.

1 malder Peter Quijten gehooght.

1 malder boeckweits Jan Slabbers.

2 malder boeckweits Aquarius.

1 malder boeckweits Jan Slabbers.

1 malder Aret Mooren.

Twee malder weyts.

Ende is met uytgaen der brandende keertsen verbleven aen Peeter Quijten, oircond etc. actum Swalmen den 28 septembris 1690, waeren onderteeckent Z. van den Dijck, Peeter Quijten, Jan Swaken, Jan Smeedts, Frans Gerits.

Op heden den 29 septembris 1690 sijn ghecompareert Jan Cuijpers van Braght met sijne huysvrouwe Maria Raemaeckers en hebben voor den paght van de meulens aen Peter Quijten op gisteren verbleven inghevolge van de voorstaende conditin verobligeert hunne persoonen ende goederen alhier te Swalmen ende elders ghelegen met submissie als naer rechten, actum als boven, oircond hebben wij dese onderteeckent, dit is t merck Y van Jan Cuijpers, was gheteeckent Maria Raemakers.

Schloss Haag, inv.nr. 4225; verfilming 29/142 t/m 32/142.

 

29 september 1690

SWALMEN - Begraven: kind van ... Plips [zie 19-9-1690].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 147vs.

 

29 september 1690

SWALMEN - Begraven: Wilhelma, dochter van ..ob...l.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 147vs.

 

29 september 1690

ROERMOND - Gehuwd: Henricus Simons en Catharin van Laar. Getuigen: Joannes Simons en Anna Catharina van Laar.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

3 oktober 1690

SWALMEN - Verpanding huis en hof in onberekend gebruik.

Ten overstaan van Johan Swaken, scholtis, Jan Smeets en Frans Gerets, schepenen van de heerlijkheden Asselt en Swalmen, bekennen Augustinus Germans en Anna Gerardts, echtelieden, en Johannes van Neer en Sibilla Gerardts, ook echtelieden, zich mede sterk makend voor hun broer Henderick Gerardts, dat zij een bedrag van 48 rijksdaalder hebben opgenomen van Geurt Peters en Lindertien Maessen tegen het onberekend gebruik van huis en land groot ongeveer 3 morgen gelegen tussen Jan Obers en Jacob Hendericx, met de korte zijden grenzend aan de openbare straat en het openbare broek genaamd In den Heijcamp, voor een periode van 12 achtereenvolgende jaren te beginnen met St.-Remigius aanstaande en met een opzegtermijn van een half jaar, telkens te verlengen met een gelijke periode van 12 jaar.

Bij prompte betaling na verstrijken van de eerste periode van 12 jaar zullen de eerste comparanten aan Geurt Peters alls kosten van noodzakelijke reparaties vergoeden die deze gedurende de eerste drie jaren heeft gemaakt en kan aantonen. 'Ende in val t'gebeurde dat het voors. huys bij brandt, dat Godt wilt verhoeden, off crijghs verderff quaeme affgebrandt off verdorven te worden, sal den voors. Geurt Peters ofte sijne erven naer hun believen et selve wederom laeten opmaecken, sonder daat de selve daertoe door de voors. eerste comparanten ofte hunne naercommelingen sullen worden geconstringeert, de costen deser sullen bij den voors, Geurt Peters bij provisie worden vuytgeleyth ende mit erlegginge van de capitaele somme wederom worden gerestutueert'.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 150vs-151. Betreft smabers-17/65 (Elmpterbaan).

 

7 oktober 1690

SWALMEN - Begraven: zoon van Matthias Dirickx.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 147vs.

 

8 oktober 1690

SWALMEN - Begraven: zoon van Godefridus Lemmen [en Helena Everts, beiden geh. Swalmen 13-7-1684].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 147vs.

 

9 oktober 1690

BELFELD ‑ Openbare verkoop deel Kleine Hoeve.

Het deel van de Kleine Hoeve wordt door het gerecht te Beesel ten laste van jonker Voort openbaar verkocht aan het klooster Marienwee te Roermond voor 100 rijksdaalder. Ten overstaan van landscholtis Franciscus Cox, de Beeselse schepenen N. Quyten en Jan Beurskens en landschrijver Crebbers heeft procurator Arnoldus Stams namens het Kruisherenklooster te Roermond in bijzijn van procureur Coppeneur namens het klooster Marienwee gewezen op de cijnzen en rechten die de Kleine Hoeve verschuldigd is aan de Kruisheren als eigenaren van de Onderste hof en als leenheren van de Kleine Hoeve.

Met notitie dat het klooster Marienwee in 1690 de 12e penning heeft betaald ad 8 rijksdaalder 2 schelling.

RHCL Maastricht, Kruisheren Roermond, inv.nr. 133, fol. 124vs.

 

11 oktober 1690

TEGELEN ‑ Voortzetting van belasting van het goed of hof genaamd De Munte alias Bongaertshoff te Tegelen met 1.300 pattacons ten behoeve van Michiel Moits.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 225, fol. 192-192vs. Zie 24-3-1671, 24-12-1677, 18-12-1683 en 18-1-1689.

 

12 oktober 1690

ASSELT ‑ Twee percelen, te weten de bemd op de Maesweert gelegen aan het veer te Buggenum en 8 bunder min 1 morgen in het Raedervelt gelegen, welke percelen waren toegewezen aan de abdis van het Munsterklooster te Roermond, worden verpacht aan de markies van Schenck.

RHCL Maastricht, Dokumentatie D273: Inventaris van o.a. Bleijenbeek, Brempt, Hillenraad, nr. 153; depot onbekend (gedeelte verdwenen, vgl. ook Schlo Haag).

 

12 oktober 1690 en later

ASSELT ‑ Kwitanties en assignaties op particuliere pachten van het huis Hillenradt, alsmede een kopie van een akkoord gesloten tussen de abdis van O.L.V. Munster te Roermond en de heer van Hillenraad, over de Maesweerdt aan het Buggemer veer gelegen.

Met goedkeuring van het Hof van Gelder te Roermond d.d. 15 mei 1691.

RHCL Maastricht, Dokumentatie D274: Inventaris van o.a. Bleijenbeek, Brempt, Hillenraad, nr. 153; depot onbekend (gedeelte verdwenen, vgl. ook Schlo Haag).

 

12 oktober 1690

ASSELT ‑ Overeenkomst tussen de heer van Hillenraedt en de abdis van O.L.V. Munster te Roermond over de Maesweerdt aan het Buggenummer veer gelegen.

RHCL Maastricht, Dokumentatie D274: Inventaris van o.a. Bleijenbeek, Brempt, Hillenraad, nr. 173; depot onbekend (gedeelte verdwenen, vgl. ook Schlo Haag).

 

31 oktober 1690

SWALMEN - Eed van de molenaar.

Gerard Janssen legt de eed af 'van oprecht ende getrouwelick te dienen als mulder van de dwanckmeulens alhier ende dyenvolgens sijnen meester, alle ingesetenen ende vuistheymsche te berieven ende te wolfsteren soo ende gelick dat behoort'.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 151.

 

31 oktober 1690

SWALMEN - Eed van de olieslager.

Peter Deckers legt de eed af als olieslager 'dat hij dyenvolgens een jeder sal geven het gene vuyt den saet bij hun te brengen sal voortskommen ende voorts de doen allet'gene eenen oprecht ende getrouw olieslaeger moet ende behoort te doen alles oprecht ende getrouwelick'.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 151.

 

2 november 1690

ROERMOND - In een geschil tussen schippers en huurvaarders (behorend tot hetzelfde gilde) krijgen de schippers "het voordeel om mitte scheepen te vaeren voor d'andere van t'huyrvaerders ampt die de holtvlote hebben aengenomen, ende dat de selve alle daegen geduerende dit tegenwoordich groot waeter sullen wachten tot dat de supplianten eerst hunnen tour sullen hebben gehadt in't vaeren".

GA Roermond, Oud Archief Roermond, inv.nr. 1018, fol. 661-662. Zie 24-10-1658 en 24-4-1710.

 

3 november 1690

SWALMEN - Begraven: Theodorus Gerits [echtg. van Elisabetha Rutsen, geh. Swalmen zomer 1675, begr. ald. 6-2-1698].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 148.

Genoteerd n tussen 21 en 28-11-1690; mogelijk is 23-11 bedoeld.

 

13 november 1690

SWALMEN - Begraven: dochter van Wilhelmus [Coenen] aen gen Varen.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 147vs.

Voor achternaam vgl. akte 28-1-1692.

 

21 november 1690

SWALMEN - Begraven: [verm. Joannes Souren, ged. Swalmen 3-5-1681] zoon van Matthias Souren [hij is hertr. met Magdalena aen gen Dijck, geh. Swalmen 17-5-1684].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 147vs.

 

8 december 1690

BELFELD - Overleden: Jan Fullinghs.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 174

 

12 december 1690

ASSELT - Begraven: zoon ['sepultus'] van Jacobus Spee [en Matthia Dorssers].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 153.

 

26 december 1690

ASSELT - Gehuwd: Hindericus den Cock en Gertrudis Ements [Emits, ged. Swalmen 30-3-1666, verm. begr. Swalmen 21-1-1691, dr. van Gerardts Emets en Aemelia Vogels; mogelijk wed. van NN, geh. Asselt 2-7-1690]. Getuigen: Hubertus Ements en Joes van Lin.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 137vs.

Uit dit huwelijk:

1. Wilhelmus Weere..., ged. Swalmen 21-1-1691 (get. Gerardus Emits en Umelia, zijn echtgenote).

 

1690, z.d.

BELFELD - Gehuwd: Henricus Janssen [Heincken Claessen alias Jaenssen, overl. Belfeld 11-8-1710] en Judith Toenissen. Getuigen: Jan Janssen en Teijs Goerdts.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, fol. 118vs; enig huwelijk van dit jaar, zodat geen nadere datering mogelijk is op basis van dit register.

Uit dit huwelijk (op basis van unieke voornaam Judith in deze periode):

1. Henricus Jaenssen alias Claessen [niet ged. te Belfeld], begr. Belfeld 16-9-1702.

2. Antonius Classens, ged. Belfeld 3-10-1694 (get. Gerhardt Palters? en Mechtildis ...; zn. van Henricus x Judith NN, ged. door pastoor Joannes Schutgens).

3. Joannes Heinckens (sic), ged. Belfeld 18-11-1696 (get. Gerardus Claessen en Jacoba Tilmans; zn. van Henrijcus x Judia NN).

4. Allegunda Claessen, ged. Belfeld 5-4-1699 (get. Stephanus Thoenissen en Maria aen gen Deick; dr. van Heincken x Juet Thoenessen), begr. ald. 8-4-1699.

 

1690, z.d. ?

SWALMEN ‑ Catharina van Baexen voert een proces tegen de heer van Hillenraad, inzake een verschuldigde lijfrente.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder, Processen 1690.

 

1690

KESSEL ‑ Gegevens betreffende tol te Kessel.

Bevat tevens losse stukken betreffende maasvaart en tollen 17e en 18e eeuw.

RHCL Maastricht, FA Van Merwijck-Keverberg V 1504, Suppl. Port. VI nr. 21.

 

 

 

1691

7 januari 1691

SWALMEN - Gedoopt: Hinricus, buitenechtelijke zoon van Jacobus Jansen en Catharina Custers. Getuigen: Johannes Cuijpers en Goedefrida Geurts.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 73; voor huwelijk ouders zie Swalmen 21-1-1691.

 

7 januari 1691

SWALMEN - Begraven: Hermannus Raemeckers [ged. Swalmen 28-4-1652, zn. van Gisbertus Hermens [sic] en Maria Willems; echtg. van Elisabeth Janssen, geh. Swalmen 24-7-1682].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 148.

 

z.d., na 7 januari 1691

SWALMEN - Toestemming voor Elisabetha Janssen voor het hakken van hout voor de bouw van een schuur.

"'t Gericht permitteert Lijsbet Janssen wed. van wijlen Herman Raemeeckers te doen affhouwen een karre tuynholt tot het maecken van eene niuwe schuyre op onsen gemeynen bosch van Swalmen, Bracht ende Borren, voor dese reyse alleen, ende sulcx ter presentie van den boshuyrder alhier die haer hetselve sal aenwijsen."

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, inv.nr. 375; eenvoudige aantekening op papier.

Bij de plaatsing van deze akte is uitgegaan van de begraafdatum van Hermanus Ramaekers op 7-1-1691.

 

9 januari 1691

ROERMOND - Gehuwd: Joannes Joris en Isabella Grauwels. Getuigen: Andreas Joris en Aldegonda Clara Grauwels.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

21 januari 1691

SWALMEN - Gehuwd: Jacobus Jansen [alias Obers, mogelijk alias Slotmakers; verm. ged. Swalmen 12-2-1664 als zn. van Joannes Hendericx en Cunegundis Janssen alias Obers] en Catharina Custers [Kuijster, ged. Swalmen 11-9-1667, begr. ald. 11-11-1720 of 13-9-1723, dr. van wijlen Leonardus Custers en Petronella Lindemans alias Peters]. Getuigen: Arnoldus Meuters en Wilhelmus Klumkens.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 34 (RAL 61).

Uit (en vr) dit huwelijk:

1. Hinricus Jansen, ged. Swalmen 7-1-1691 (get. Johannes Cuijpers en Goedefrida Geurts; zn. van Jacobus x Catharina Custers). Tr. verm. Swalmen 21-6-1713 met Catharina Tegels.

2. Petronella Jansen, ged. Swalmen 15-6-1692 (get. Petrus Custers namens Jacobus Custers en Emmel Coenen; dr. van Jacobus x Catharina Custers).

3. Cunegunda Obers, ged. Swalmen 3-10-1694 (get. Wilhelmus Coenen en Petronella Peters namens Getrudis Maessen; dr. van Jacobus x Catherina Custers), begr. ald. 4-6-1748. Tr. 1) Asselt 24-8-1725 met Henricus Glaesmaeckers, begr. Swalmen 23-1-1742; 2) Asselt 11-9-1746 met Leonardus Derriks.

4. Leonardus Obers, ged. Swalmen 6-8-1696 (get. Petrus Custers en Elisabetha Geutse; zn. van Jacobus x Catharina Custers). Tr. 1) ... met Maria .., begr. Swalmen 22-12-1741; 2) ... vr 30-6-1743 met Margaretha Janssen.

5. Johannes Obers, ged. Swalmen 19-1-1699 (get. Jacobus Gerits en Anna Penners; zn. van Jacobus x Catharina Custers).

6. Petrus Jansen, ged. Swalmen 29-5-1701 (get. Derick Jansen en Catharijna Gisberts).

Voor begraven van dochter zie Swalmen 14-4-1710.

 

21 januari 1691

SWALMEN - Begraven: Getrudis Emets [echtg. van Henricus de Cock alias Weere.., overlijden bij de bevalling van haar zoontje Wilhelmus].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 148.

 

25 januari 1691

SWALMEN-BOUKOUL - Verpanding Spick.

Ten overstaan van Johan Swaken, scholtis, Jan Smets en Frans Gerets, schepenen van de heerlijkheden Assel en Swalmen, bekennen Anselmus d'Everard, kapitein ten dienste van Zijne Majesteit, heer van den Broeck etc., en [Anna Maria van Dursdael, naam echter niet ingevuld], echtelieden, dat zij een bedrag van 1.000 rijksdaalder 'goedt van silver ende swaer van gewichte' tegen een jaarlijkse rente van 60 gelijke rijksdaalder eerstmaals te betalen op 15 januari 1692 binnen de stad Ruremunde, door twee geloofwaardige mannen op te zeggen een half jaar voor de vervaldag, hebben opgenomen van de weduwe van wijlen de licentiaat en schepen Bosman, met als onderpand hun huis genaamd den Spick met alle toebehorende landerijen, weiden, houtgewas, turfbroek, groot ongeveer 200 morgen, met alle rechten en gerechtigheden, welke goederen reeds [op 27-10-1688] zijn belast met 300 rijksdaalder aan de leengriffier Daniels en volgens verklaring van de gerichtslieden meer dan voldoende waard zijn. De licentiaat en schepen Bosman, heer te Leuwen, wordt namens de weduwe in de onderpanden gerfd en gegoed.

- Met aantekening in de marge dat deze lening op 21 januari 1697 is afgelost, volgens kwitantie van juffrouw Bosman zoals aangetekend op de originele obligatie.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 153vs-154vs, gecancelleerd eigentijds afschrift door secretaris G. Lubbers.

 

31 januari 1691

SWALMEN - Begraven: ..., echtgenote van Wilhelmus Tergoetsen [verm. geh. Swalmen 20-10-1688; hij hertr. Swalmen 8-8-1691 met ...].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 148.

 

2 februari 1691

ASSELT - Begraven (verdronken): Leonardus Stockmans [echtg. van Helena Janssen, geh. Asselt 25-12-1664], koster ("submersus ... ...tulus diebus post inventus ac sepult...").

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 153.

Voor een beschrijving van zijn dood zie verklaring d.d. 3-2-1691.

 

3 februari 1691

ASSELT - Verklaring over de dood van Leonardus Stockmans, koster te Asselt.

Ten overstaan van scholtis Johan Swaken, Jan Janssen en Geret Emets, schepenen van de heerlijkheden Swalmen en Asselt, alsmede secretaris G. Lubbers, verklaren Hendrick Slabbers, Jan van Lin, Jan Cuijpers en Laemert Fredericx 'dat sij eensaementlijck sijn gecommen van Buggenum vuyt Gertien Slabbert huys mitten custer van Asselt, Lenardt Stockmans, den 2 feb. 1691 savonts omtrent 8 uhren, om te samen naer Assell te gaen naer hunne respectieve wooningen, ende commende tot aen de Maese, heeft den voors. custer gewilt, dat men soude passseren den gebaenden voorwegh over de Maese, waerop de comparanten, signantelijck Hendrick Slabbers, heeft geseyt dat het beter waere te gaen den wegh van de Lenge Steen over de Maese, vermits op den gebaenden wegh die den custer wilde ingaen, eene haxxe is gevallen in het ijs, ende hem alsoo daeromme gewaerschout, daerop den voors. custer repiclierende seyde, daer en coste men niet wel van de Maes opcommen, ende alsoo hebben de comparanten hunnen wegh genoemen naer de Lenge Steen ende den custer alleen laeten gaen aen het Buggenum veer [...] Maese aen de Lenge Steen [...] aldaer over te gaen hebben deselve onder malckanderen geseyt, den custer moet al over de Maes sijn, want men hoort hem niet eens roepen ende weynich daernaer hooren eenigh gespreck, hebben sij gehoort dat den voorss. custer hert heeft geroepen "Hey, hey, help mij", ende daerop hebben de comparanten tot hem geloopen ende tusschen wegen geroepen: "Custer halt dich, wij commen om u te helpen", daerop den selven wederom riepe "Help mich toch, Jesus Maria", ende alsdoen bij hem commende, om hem te helpen, heeft hij eene der comparanten Hend. Slabbers noch gewaerschout, dat hij sich soude wachten dat hij oock in het waeter door het ijs niet en viel, want het ijs ware gebroecken, waernaer Henderick Slabbers ende Jan van Lin hun mit handt vast haldende om den voors. custer alsoo vuyt het waeter te trecken heeft Jan Cuijpers ondertusschen hem in de handt willen geven sijnen stock om hem daermede vuyt te trecken, heeft den voorss. custer gemanqueert den selven te vatten, waerdoor den selven aenstondt is gesoncken, waermede de comparanten het gene voors. voorgelesen [..]'.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst inv.nr. 98; beschadigd stuk, ondertekend door de schepenen en getuigen. Leonardus werd op 2-2-1691 begr. te Asselt.

Voor andere lijkschouwingen en verklaringen uit dit dossier zie 13-5-1657, 12-4-1691, 11-6-1708, 24-5-1711, 3-7-1712, 30-3-1714, 5-6-1714, 15-12-1717, 6-1-1728, 30-6-1728 en 14-7-1749.

 

12 februari 1691

SWALMEN - Gehuwd: Goedefridus Smets [ged. Swalmen 21-6-1659, verm. begr. ald. 2-5-1706, zn. van Jacobus Smets en Agnetis Meuters; hij hertr. verm. ... met Sibilla Hertogh] en Elisabetha Kiuef [Kuif, Kuifen, begr. Swalmen 9-3-1698]. Getuigen: Bernardus Nickmans en Arnoldus Meuters.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 34 (RAL 61).

Uit dit huwelijk:

1. Jacobus Smets, ged. Swalmen 1-12-1691 (get. Matheas Koelen namens Adrianus Wijnandus Kuief en Helena Maessen; zn. van Godefridus x Elisabetha Kuif).

2. Albertus Smets, ged. Swalmen 28-9-1694 (get. Arnoldus Meuters namens Chrijstophorus Smets en Mechtildis Bijers; zn. van Godefridus x Elisabetha Kuif).

3. Agnes Smets, ged. Swalmen 4-9-1697 (get. Arnoldus Smets en Catharina Verecken; dr. van Godefridus x Elisabetha Kuif).

 

14 februari 1691

TEGELEN - Overleden: Catharina Trein in de Pass.

RHCL Maastricht, DTB-registers St.-Martinusparochie Tegelen, fol. 79.

 

17 februari 1691 t/m 26 april 1691

BEESEL - Proces Petrus Hendrix en de erfgenamen van Gerardus Bongarts tegen Wilhelmus Rarix, pastoor te Besel. Deze heeft vier eiken laten kappen waarop Peter Hendrix, gezworene c.s., aanspraken maken. Op de eerste zitting wordt overeengekomen om naar Besel te gaan. Daar betoogt Hendrix dat hij in naam van zijn vrouw het omstreden stuk grond met bomen steeds in zijn bezit heeft gehad. zodat het verjaard is. Men komt overeen, dat de pastoor de grond en de bomen aan Hendrix laat en een halve pattacon bijdraagt aan de proceskosten.

RHCL Maastricht, Bisdom Roermond, Officialaat Processen - Inventaris Hanssen, blz. 440.

Voor Hendrix vgl. 14-11-1682; op 28-2-1683 wordt hij genoemd met zijn vrouw Theodora van Cruchten.

 

27 februari 1691

SWALMEN - Begraven: [Henricus of Joannes, beiden ged. Swalmen 24-1-1691] zoon van Gerardus Kroenen [en Gertrudis Mooren, beiden geh. Swalmen 6-11-1681].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 148.

 

28 februari 1691

SWALMEN - Begraven: zoon van Theodorus Tessers [en Gertrudis Maessen, beiden geh. Swalmen 29-4-1677].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 148.

 

1 maart 1691

SWALMEN - Begraven: [Henricus of Joannes, beiden ged. Swalmen 24-1-1691] zoon van Gerardus Kroenen [en Gertrudis Mooren, beiden geh. Swalmen 6-11-1681].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 148.

 

6 maart 1691

SWALMEN - Verpanding huis Daalkamp.

Ten overstaan van Johan Swaken, scholtis, Jan Janssen en Frans Gerets, schepenen van de heerlijkheden Assel en Swalmen, bekennen Paulus Timmermans genaamd Cuijpers en Encke Gerets, echtelieden, dat zij op 30 april 1674 een bedrag van 200 gulden Roermonds tegen een jaarlijkse rente van 11 gelijke gulden te betalen op de feestdag van de heilige apostelen Philippus en Jacobus, te weten 1 mei, hebben opgenomen van wijlen Derick Gerits krachtens obligatie. Elisabeth Rutsen, weduwe van Derik Gerits voornoemd, bijgestaan door haar broer frater Johannes Rutsen, kartuizer te Ruremunde, heeft op 19 januari 1691 deze obligatie krachtens transfix overgedragen aan Theodor Cuijpers, notaris en procureur aan het Hof van Gelderland, en Wilhelmijn van Beull, echtelieden. Comparanten beloven dat zij de jaarlijkse rente van 11 gulden genoemd in de hoofdbrief met ingang van 1 mei 1691 en losbaar met een opzegtermijn van een half jaar zullen betalen, met als onderpand:

- hun huis en erf groot ongeveer 3 vierdel morgen in de Dalencamp langs de Cropperstraete gelegen, met een korte zijde grenzend aan de Meulenstraet;

- 1 morgen akkerland in het Lichtevelt gelegen tussen Peter Gubbels en het voetpad, met de korte zijden grenzend aan de Heijstraete en land van het huis Hillenraedt;

- 3 vierdel akkerland aldaar met een 'tomp' uitschietend tussen de erven van het huis Hillenraedt en Beeckerhoff.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 151vs-152; gecollationeerd afschrift door secretaris G. Lubbers naar het origineel met twee zegels in groene was. Voor huwelijk van comparanten zie Swalmen 18-11-1649.

 

7 maart 1691

SWALMEN - Begraven: Anna Smets.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 148.

 

8 maart 1691

BEESEL ‑ Advokaat C.L. Petit als momber van zijn echtgenote Maria Smeits, en Gerardt Bisschops voor zichzelf en de kinderen van wijlen zijn zuster, enerzijds, en jonkheer Anthoin van Baexen anderzijds, sluiten een overeenkomst, waarbij laatstgenoemde aan Bisschops promptelijk zal betalen 100 ducatons voor diens aandeel in het 1/6 deel van de Rayer- en Campertiende, en nog eens 200 pattacons voor het 1/6 deel in die tienden aan de advokaat Petit, welke deze uit kracht van pandschap heeft bezeten.

RHCL Maastricht, FA De Magnee te Horn, inv.nr. 182. Afschrift d.d. 2-2-1717. Zie ook Hof van Gelder, processen inv.nr. 488.

 

vr 10 maart 1691

Z.P. - Gehuwd: Joachim Hoefs [Hoffs, Hoofs] en Anna Janbroers [Jambroers, ged. Roermond 8-4-1661, dr. van Joannes Janbroers en Joanna Nijssen).

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim 5):

1. Maria Joanna Hooffs, ged. Roermond 10-3-1691 (get. Henricus Janbroors / Henrich Boirs en Josina Cruijsbergh).

2. Joannes Franciscus Hoeffs, ged. Roermond 4-10-1692 (get. Peter Crompvoet en Joanna Lowa / Catharina Janbroers).

3. Joannes Gualbertus? Hoefs, ged. Roermond 1-9-1693 (get. Joannes Gualbertus van der Boijen en Anna Gertrudis van Berckelaer).

4. Maria Anna Hoffs, ged. Roermond 21-12-1695 (get. Henricus Janbroers en Josina Cruijsbergh).

5. Theodorus Hoefs, ged. Roermond 9-2-1697 (get. Godefridus Janbroers en Catharina Janbroers).

6. Joannes Albertus Hoefs, ged. Roermond 2-8-1699 (get. Johannes Portmans, kanunnik en pastoor, en Catharina Jambroers).

7. Josephus Engelbertus Hoefs, ged. Roermond 11-6-1702 (get. Josephus Engelbertus de Boesman en Catharina Janbroers).

 

12 maart 1691

KESSEL - Overdracht land.

Ten overstaan van Johan Godefrid van Bodinckhuysen, scholtis, Wijnant Janssen en Jan Linsen, schepenen van de heerlijkheid Kessel, dragen de echtelieden Dirck Beurskens en Helene Leen ongeveer morgen land tussen Derick Beurskens en land van verkopers dat Jenneke Michels in belening heeft, met de korte zijden grenzend aan de weg en aan de , na openbare verkoop en conform voorwaarden daarvan d.d. 15 december 1690, 'met handt, halm ende monde' voor een niet genoemd bedrag over aan Jacob Spee en Thijsken Dorssens, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 92; eenvoudig afschrift door J.B. Fabritius.

 

vr 14 maart 1691

Z.P. - Gehuwd: Engelbertus Blondel, doctor in de medicijnen [overl. ca. 1713], en Joanna Bernarda van Loen [Bernardina van Loon, ged. Roermond 22-8-1658, dr. van Jacobus van Loon en Mechtildis van Reij].

DTB-registers Roermond.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Catharina Blondel. Tr. ... vr 14-4-1714 met Francois prevoost van Bentthem.

2. Charlotte Blondel. Tr. ... vr 14-4-1714 met Johan Hendrick Bourdon.

3. Jacobus Gerardus Blondel, leeft 14-4-1714.

4. Josephus Blondel, genoemd in akten d.d. 14-4-1714 en 30-6-1717.

5. Mechtildis Richarda Blondel, ged. Roermond 14-3-1691 (get. Guilmus van der Holt en Mechtildis Stiens; naam moeder: Joanna Bernarda van Loen), verm. jong overl.

6. Caspar Franciscus Ernestus Blondel, ged. Roermond 1-9-1694 (get. Caspar de Boor en Aldegundis Chanoine; moeder: Bernardina van Loon), verm. jong overl.

Beiden verkochten op 30-8-1697 hoeve de Riet te Swalmen-Boukoul aan Joannes Lerop en op 10-9-1697 hun boerderij te Wieler aan Joannes Smeets. De kinderen Blondel stelden op 14-4-1714 hun bezittingen te Swalmen als borg.

 

20 maart 1691

SWALMEN - Openbare verkoop landerijen.

Ten overstaan van Jan Smets en Thijs Coolen, schepenen, draagt de scholtis met toestemming van het Hof van Gelderland d.d. 7 juli 1690:

- het 1/3 deel van morgen land aan de Kleijnen Biesweerdt gelegen naast de Aenwasch van de heer aldaar, met een korte zijde grenzend aan de Maese;

- het deel van 1 morgen land op de Mortel gelegen tussen Jeutien Boomen [Judith] en Henderick Schrievers;

- het 1/3 deel van 1 morgen land aan de Beselschenwegh gelegen naast Metien Raemeeckers;

- en morgen land in de Hoffacker gelegen tussen Geurt Geerkens en Aques van Asselt,

toebehoord hebbend aan de weduwe van Jeutien Beeck, na twee zitdagen bij openbare verkoop voor een niet genoemd bedrag over aan Frans Gerits, schepen aldaar.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 152-152vs.

 

20 maart 1691

SWALMEN - Begraven: Sibylla, dochter van Henricus Sillen 'in Daemen goedt' [en Eva Huijsmans alias Houx, beiden geh. ... vr 31-8-1675].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 148.

 

24 maart 1691

SWALMEN - Akkoord inzake schuld.

Ten overstaan van Jan Smeets en Frans Gerits, schepenen, oorkondt Gijs den Rameecker [ook: Rameeckers] dat hij met Windel Spaeren aangaande zijn schat over het jaar 1675 bij Geuts Bongaerts heeft afgerekend en dat Windel toen heeft gezegd: 'Geuts, teeckent ghij dat aen', waarop Geuts had gezegd: 'Hebt ghij gelt dan sal ickt aenschriven ende anders niet, mij dunckt ghij hebt wel so veel genoten dattet mij ..dt op hoorens is.' Gijs heeft nu ongeveer acht dagen geleden bij Windel Spooren arrest willen laten aantekenen voor een bedrag van ongeveer 21 guldens wegens zijn vordering, 'niet inbegrepen van sijn dochter ende naer doodt van Peeter Beeck sal. noch verdient ongeveer 6 gulden onbereeckent.'

Windel Spooren verklaart dat zij bij de afrekening is geweest en heeft gezegd: 'staet u de reeckeningen niet aen den laet mij het boeck dan magh ick sien ofte ick daeruijt can komen ofte niet', waarop Windel het boek heeft opgenomen en heeft meegenomen naar huis. Geuts heeft het daarna opgehaald en behouden.

Lisbet Janssen, weduwe van Geuts Bongaerts, en Hermen Rameeckers verklaren dat zij verder geen vorderingen hebben van Windel Spooren 'en dat sij het boeck niet meer en wilde aenveerden ende de schult met hun te tsaemen gemaeckt van de vijfentwintich ricxdaeler van Peeter Bongaerts voors. op haer neemt om dan voorders mettet schatboeck te doen als sij goedt sal vinden, welverstaende nochtans dat Lisbet voors. haeren verdienden loon aen Windel voors. sal sijn vuijtgesloten van het smeijen.'

Naar aanleiding van het dispuut over de schatboeken van wijlen Peeter Beeck en ook wijlen Geuts Bongaerts komen beide partijen nu het volgende overeen: Windel zal aan Gijs eenmalig 10 gulden geven wegens het geschil van 21 gulden en 5 blamuijser. Degene dit het niet met dit compromis eens is, zal een half malder rogge moeten geven ten profijte van de armen van Swalmen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 74 (origineel op papier).

Dorso: 'Accoordt tussen Lijssabet Jansen ende Windel Spooren'. Met merk van Lijsbet Janssen, ondertekend door Wyndelken Sparen, Jan Smeedts en Frans Gerits.

 

25 maart 1691

ROERMOND - Gehuwd: Wichardus Poeijn, J.U.L., en Maria Margareta Baldeglesias [dr. van Joannes Baldeglesias en Maria van Meisenborgh]. Getuigen: Elisabetha van Meerlo en Theodora Huben.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit die huwelijk:

1. Maria Margaretha Poeijn, ged. Roermond 19-2-1692 (get. Michael Poeijn, schepen te Gelre / Joannes Cornelius Afferden, vice-momboir, en Maria van Meijsenborgh).

2. Maria Agnes Poein, ged. Roermond 15-12-1693 (get. Ferdinandus Baldeglesias / Joseph van Afferden, drost van Montfort, en Agnes van Afferden / Maria Meisenberg).

3. Joannes Michael Puijn, ged. Roermond 20-1-1695 (get. Franciscus van Afferden, luitenant, en Anna Sophia Screins / Isabella Hofmans).

4. Christophorus Poeijn, ged. Roermond 23-8-1696 (get. Josephus van Afferden, vice-drost van Montfort, en Maria Margaritha Poeijn / Maria Margaretha Baldaglesias).

4. Aldegundis Francisca Poin, ged. Roermond 16-8-1698 (get. Ferdiandus Baldeglesias / Joannes Gerardus Swins en Maria Poin).

 

27 maart 1691

ROERMOND - Gehuwd: Sijbertus Sijberts en Wendelina Raijmaeckers. Getuigen: Joannes Koenen en Elisabetha Claessens.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

28 maart 1691

SWALMEN - Begraven: Margreta op Bokedres [Boekweitsdries], moeder van Petrus ...en in Bockendres.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 148.

 

9 april 1691

SWALMEN - Gedoopt: Maria, buitenechtelijke dochter van Johannes Baptiste '..mis ..gromar ignora...' [soldaat in het Nassaus leger] en Margrita Sillen. Getuigen: Lambertus Custers en Maria Sillen. 'Nota quod pater sit miles principis Nassouia'.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 34 (RAL 61).

 

12 april 1691

ASSELT - Lijkschouwing van een pasgeboren kind.

J. Swaken, Jan Janssen, Jan Slabbers en Jacob Spee, als scholtis, schepen en gezworenen, hebben zich heden op verzoek van de heer aldaar vervoegd ten huize van Jan Janssen, 'den welcken gisteren avont omtrent acht uhren in de Maese onder de waeterganck aen Heijster Bat, tot Assell gevonden heeft een kleyn doot kint, hetwelck hij heeft gebrocht ten sijnen huyse alwaer wij onderss. hetselve hebben besichticht ende gevisiteert, hebben het selve bevonden het cranium [schedel] cruytswegh open, ende soo daenich gedisponeert, gelick wij mijnen, dat het selve ter stont naer de geboorte is ter doodt gebrocht, sijnde een joncxken.'

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst inv.nr. 98. Het kind wordt niet genoemd in de begraafregisters van Asselt of Swalmen.

Voor andere lijkschouwingen en verklaringen uit dit dossier zie 13-5-1657, 3-2-1691, 11-6-1708, 24-5-1711, 3-7-1712, 30-3-1714, 5-6-1714, 15-12-1717, 6-1-1728, 30-6-1728 en 14-7-1749.

 

26 april 1691

BEESEL - Kerkvisitatie.

Verslag van kerkvisitatie van de kerk van Beesel door bisschop Reginaldus. Pastoor is Wilhelmus Rarix, de parochie telt circa 400 communicanten. De registers van dopen, trouwen en begraven gaan terug tot 1678. Koster is Joannes Peulen; hij wordt aangesteld door pastoor en schepenen. Armenmeester is Godefridus [onleesbaar]. Antonius van Berghbedient het Catherina-altaar, [onleesbaar] is rector.

Op de achterzijde: het kerkhof [onleesbaar], de koster custos constituitur ut supra et vocatur Guillielmus van Gratum, de kapel calix capellis modo est in ecclesia en aantekeningen over secrarium en het doopvont.

RHCL Maastricht, Archief van de bisscop van Roermond, inv.nr. 1039.

 

2 mei 1691

SWALMEN ‑ Octrooibrief inzake Hillenraad.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 171, fol. 72. Zie 27-5-1691.

 

2 mei 1691

SWALMEN ‑ Gegevens inzake Hillenraedt.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 172, fol. 81. Zie 10-5-1694.

 

3 mei 1691

TEGELEN - Gehuwd: Theodorus Smeets [Smitz alias Renckens, overl. Belfeld 15-10-1722] en Petronella Wolffers [overl. Belfeld 20-2-1742; zij hertr. NIET Belfeld 17-8-1723 met Wilhelmus Janssen]. Getuigen: Henricus Vervoort, Anneken van Aeken en Agathe Raetmaeckers.

DTB-registers St.-Martinusparochie Tegelen, fol. 55.

Uit dit huwelijk (o.a. tweeling; mede op basis van voornamen):

1. Petrus Smits, ged. ... [TEGELEN?], overl. Belfeld 1-7-1746. Tr. Belfeld 4-10-1724 met Gertrudis der Steegen.

2. Helena Smitz, ged. Belfeld 3-12-1694 (get. Hein Wolfferts en Grijtien Hendrixs; dr. van Theodorus NN x Petronella Smitz), verm. jong overl.

3. Wilhelmus Smitz, ged. Belfeld 3-12-1694 (get. Peter Schremckes en Gebel Hend...; zn. van Theodorus NN x Petronella Smitz), verm. jong overl., anders horen gegevens van kind 4 bij hem.

4. verm. Wilhelmus Rennckens, ged. Belfeld 4-3-1697 (get. Joannes Paulusen en Fijcken Schmiths; zn. van Teodorus x Petra Wolfers), overl. Belfeld 25-5-1756. Tr. Belfeld 18-8-1723 met Anna Haenen.

De tweeling (2 en 3) is verm. jong overl. Helena wordt vernoemd bij de eerste kinderen van haar beide broers Petrus en Wilhelmus.

 

3 mei 1691

BLERICK ‑ Gehuwd: Joannes Carolus van den Hoeck [doctor in de medicijnen, begr. Venlo 22-7-1702; hij hertr. Venlo 3-2-1693 met Anna Petronella Naus] en Wilhelmina Alberts [ged. Venlo 31-1-1665, begr. ald. 26-7-1692; dr. van Theodorus Alberts, eigenaar van de Oude Schei te Reuver-Leeuwen, en van Johanna van Roosenberch]. Getuigen: Simon Baeck en Andreas Clemens.

DTB-registers GA Venlo.

Zie ook J. Verzijl: Familie Van den Hoeck te Venlo. In: De Limburgse Leeuw 1957, blz. 24.

 

4 mei 1691

SWALMEN - Begraven: zoon van Antonius Hawinckels [en Maria Paulissen, beiden geh. Swalmen 13-11-1681].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 148.

 

11 mei 1691

SWALMEN - Begraven: dochter van de halfman op gen Graet.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 148. Pachters waren vermoedelijk Franciscus Gerets en Cristina Gerets, beiden geh. Swalmen 13-5-1683.

 

15 mei 1691

Zie 12 oktober 1690.

 

16 mei 1691

KESSEL - Gehuwd: Tilmannus Drossers [Dorssers] en Barbara Engels. Getuigen: Adam Engels en Jacobus Kessels.

DTB-registers Kessel; klapper RHCL Maastricht: Tilmannus Dorssers x Digna Kessels.

 

18 mei 1691

SWALMEN - Gehuwd: Godefridus Koenen [Goedefridus Coenen, begr. Swalmen 17-1-1711, mogelijk ged. Swalmen 21-11-1660 als zn. van Joannes Coenen en Maria Tulmans] en Anna Raemeckers [Rameckers, ged. Swalmen 1-9-1669, begr. ald. 3-3-1728, dr. van Petrus Ramakers en Ida Beeck]. Getuigen niet vermeld.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 34 (RAL 61).

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Koenen, ged. Swalmen 29-2-1692 (get. Petrus Quiten en Isabella Hecque), verm. begr. ald. 20-12-1749. Tr. verm. Swalmen 14-5-1724 met Hermannus Coolen.

...

2. Wilhelmus Coenen, ged. Swalmen 28-11-1696 (get. Arnoldus Meuters namens Johannes Cuijpers en Lucia Bec), mogelijk begr. ald. 2-12-1729. Tr. Swalmen 26-5-1728 met Maria Sillen.

3. Hinricus Coenen, ged. Swalmen 26-2-1699 (get. Wilhelmus Sillen en Anna Beck), overl. ... vr 1-12-1752. Tr. Swalmen 2-2-1722 met Gertrudis Buijs.

4. Ida Coenen, ged. Swalmen 22-10-1701 (get. Petrus Raemeckers en Maria Pipers), verm. begr. ald. 4-5-1730. Tr. Swalmen 21-11-1726 met Petrus Gerits.

5. dochter NN, ged. Swalmen 12-9-1704 (get. Leonardus van Erckelens en Anna Paulissen).

6. Michael Coenen, ged. Swalmen 23-3-1708 (get. Hermanus Cuijpers en Ida Bullers).

7. Conrardus Coenen, ged. Swalmen 8-4-1709 (get. Petrus Berbers en Getrudis Vissers).

Voor begraven van een zoon zie Swalmen 3-5-1708. Enken Raemaeckers verpandde op 17-3-1711 haar huis op de Kroppestraat, dat Geurt en Enken eerder op 24-9-1709 van Peter Raemaeckers, Enken's vader, in pandschap hadden gekregen. Dit huis werd op 26-10-1767 opnieuw verpand door een kleinzoon van Anna.

 

24 mei 1691

ROERMOND - Gehuwd: Joannes Moers en Maria Simons. Getuigen: Henricus Simons en Maria Beijers.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

25 mei 1691

SWALMEN - Begraven: zoon van Andreas Bongers.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 148.

 

30 mei 1691

SWALMEN - Gehuwd: Petrus Smets [verm. begr. Swalmen 5-4-1713; hij hertr. Swalmen 11-10-1708 met Catharina Colen] en Helena Janissen [Janis, ged. Swalmen 3-6-1666, verm. begr. ald. 27-3-1707, dr. van Thomas of Damasius Janissen en wijlen Catharina Daemen]. Getuigen: Wilhelmus Janissen en Henricus Janissen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 34 (RAL 61).

Uit dit huwelijk:

1. Jacobus Smets, ged. Swalmen 5-3-1692 (get. Hindericus Janissen en Johanna Spoeren), verm. jong overl.

2. Catharina Smets, ged. Swalmen 13-3-1693 (get. Amasius Janisse en Matthia Spee; dr. van Petrus x Helena Janis).

3. Hinricus Smets, ged. Swalmen 12-7-1697 (get. Nicolaus Gerits en Catharina Vertreck; zn. van Petrus x Helena Janissen).

...

4. Jacobus Smets, ged. Swalmen 30-9-1703 (get. Wilhelmus Delis en Antonia Cupers).

5. Agnetis Smets, ged. Swalmen 2-5-1706 (get. Matthias Gerits en Getrudis Beck).

Peter Smeets en Heilken Janissen verpandden op 31-10-1702 hun huis te Middelhoven. De voogden van hun kinderen droegen op 18-12-1713 een obligatie over.

 

30 mei 1691

ROERMOND - Petrus Buijckman legt de eed af als procurator voor het Officialaat van het Bisdom Roermond.

Deze eed werd eveneens afgelegd door advocaat Petrus van Lom (31 oktober 1691), procuratorGysbertus Damen (9 januari 1692), procurator NN Hillen (16 januari 1692), procurator Joannes Martinus Bosman (5 november 1692), advocaat Joannes Kronenbroeck (17 december 1692) en advocaat Joannes Gerardus van der Schmitsen (17 januari 1693).

RHCL Officialaat Bisdom Roermond, inv.nr. 28, (verfilming 292/292, op het folio daarvoor de eed in latijn).

 

6 juni 1691

SWALMEN-ASSELT - Inbezitneming van drie aanwassen onder Asselt.

Scholtis en schepenen van de heerlijkheden Asselt en Swalmen oorkonden dat zij vandaag, in aanwezigheid van Arnold Schenck de Nijdeggen, heer van genoemde heerlijkheden, hebben gezien dat laatstgenoemde 'in de Maese heeft bevaeren ende beplandt dry diversche grienden off aenwaschen tot Asselt, waeronder is gevonden eenen steengriendt onder den Berghgrient gelegen tegens d'Asselsche Ohe, naer het vehr ende de twee andere tusschen Vestiens griendt ende den Boecxweert, de welcke den voors. heere sijn toecommende ingevolgh de gerechticheyt, die sijne hoogh ende welgeb. competeert in de aenwaschen ende middelgrienden in der Maesen van beyde kanten van de Maese van de Linge hegge aff tot in het middel van de Hansemer beeck, alles in conformiteyt van de segel ende brieven bij de fursten deses landts gegeven ende geratificeert, ende bij alle omliggende dorpen ende gemeynte onder eede betuyght in dato de sexto decimo calendas 7bris a 1275 soo ende gelick ons gerichtspersoonen de voors. brieven ende privilegien respective voorgelesen ende geexpliceert sijn'.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, inv.nr. 19 fol. 153; de namen van de oorkonders worden in de akte niet afzonderlijk genoemd.

Zie ook akte dd. 28-8-1710 voor een gelijksoortige inbezitneming.

 

12 juni 1691

Zie 5 februari 1712.

 

17 juni 1691

SWALMEN - Begraven: [Gertrudis Mooren] de echtgenote van Gerardus Kroenen [geh. Swalmen 6-11-1681].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 148.

 

22 juni 1691

BELFELD - Overleden: Mechtildis Peters.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 174. Vgl. doop 23-11-1664.

 

25 juni 1691

SWALMEN - Begraven: [Henrica of Maria] dochter van Gerardus Kroenen [en Gertrudis Mooren, beiden geh. Swalmen 6-11-1681].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 148.

 

26 juni 1691

SWALMEN EN ASSELT - Verpanding Wielertiende.

Ten overstaan van Johan Swaken, scholtis, Geret Emets en Frans Gerets, schepenen van de heerlijkheden Asselt en Swalmen, bekent Arnoldt Schenck van Nijdecken, vrijheer van voornoemde heerlijkheden, dat Franciscus Cox, landscholtis van het ambt Montfort, bij openbare verkoop eigenaar is geworden van de opbrengst van de Asselschen Thol voor het jaar 1680 welke inkomsten echter 'gedistraheert' ten nadele van Cox.

Tot voldoening van deze penningen is comparant vervolgens gedwongen geweest de Gribbenvorster Tholl 'op te slaen'. Tijdens de vierde zitdag hiervan gehouden zijn comparant en landscholtis met tussenkomst van Leonardus Loverix, pastoor van Nedercruchten, het volgende akkoord overeen gekomen.

Comparant zal alle tot nu toe gemaakte gerechtskosten betalen en een bedrag van 600 gulden brabants betalen aan genoemde scholtis, in de vorm van een jaarrente van 37 gelijke gulden, te volstaan met 30 gulden bij betaling binnen drie weken na de vervaldag, eerstmaals te betalen op 1 april 1692 en met een opzegtermijn van een half jaar, met als onderpand al zijn goederen onder genoemde heerlijkheden gelegen en in het bijzonder de Wijler Thiende, welke volgens verklaring van de gerechtspersonen hiervoor voldoende waard is. Guilliaume Gailliaut wordt namens de scholtis in de onderpanden gerfd.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 154vs-156; eenvoudig eigentijds afschrift.

 

26 juni 1691

tot Swalmen op den huyse Hillenraedt

SWALMEN - Verpanding Wielertiende.

Ten overstaan van Johan Swaken, scholtis, Geret Emets en Frans Gerets, schepenen van de vrijheerlijkheden Asselt en Swalmen, bekent Arnold Schenck van Nijdecken, vrijheer van voornoemde heerlijkheden, dat hij een obligatie wegens een bedrag van 500 pattacons, welk de heer Vernich van Thoor enkele jaren geleden te zijnen laste had opgenomen van de weduwe Spee, op zich heeft genomen en dat comparant de jaarlijkse rente hiervan zal voldoen, te weten 5% met een opzegtermijn van een half jaar. Als onderpand stelt hij daartoe de tiende te Wijler onder Swalmen gelegen. Guilliaume Gailliaut wordt namens de weduwe Spee in de onderpanden gerfd.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 156-156vs.

 

26 juni 1691

SWALMEN - Begraven: [verm. Matthia van Elmpt alias Geuien, Guijen, zie 29-12-1689] de moeder van Petrus Aredts 'alias Plaggen Tisken'.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 148vs.

 

30 juni 1691

BELFELD - Begraven: Elisabeth Janssen [mogelijk echtg. van Petrus Wilhelms, geh. 1682; van haar een buitenechtelijk kind ged. 30-1-1687].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 174vs.

 

4 juli 1691

SWALMEN - Gehuwd: Johannes Heusken [Heeskens, Heuskens, ged. Swalmen 31-11-1661, begr. ald. 23-3-1718, zn. van Hermannus Heeskens en wijlen Maria Cuijpers; hij hertr. verm. ... vr 3-5-1698 met Petronella Wijnen; mogelijk ged. Swalmen 3-4-1672 als zn. van Hermanus Hoeskes en Elisabetha Janssen] en Maria Slabbers [ged. Swalmen 2-7-1664, begr. ald. 17-8-1694, dr. van Jacobus Slabbers en Maria Janissen]. Getuigen: Arnoldus [doorgehaald: Albertus] Meuter en Johannes Heuskens.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 35 (RAL 62).

Uit dit huwelijk:

1. Jacobus Heuskens, ged. Swalmen 4-5-1692 (get. Jacobus Cuijpers en Elisabetha Heuskens), leeft 20-2-1697.

 

15 juli 1691

SWALMEN - Gehuwd: Wilhelmus Koenen [Coenen aan Gevaren, verm. ged. Swalmen 13-1-1656 als zn. van Conradus Coenen en Henrica van Kessel, beiden overl.; hij hertr. verm. Swalmen 27-4-1694 met Maria Custers] en Ida Frederix [verm. ged. Swalmen 7-4-1658 als dr. van Fredericus Frederix en Maria Lindemans]. Getuigen: Arnoldus Koenen en Henricus Spee.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 35 (RAL 62).

Uit dit huwelijk:

1. verm. zoon NN, begr. Swalmen 18-1-1692.

 

18 juli 1691

ROERMOND - Gehuwd: Matthias van den Bergh [ged. Roermond 6-11-1663, advocaat aan het Hof van Gelder, overl. Roermond 28-12-1713, zn. van Arnoldus van den Bergh en Elisabetha Creijaerts] en Isabella Theresia Gutschoven [ged. Brussel 16-12-1661, overl. Roermond na 15-4-1695, dr. van Jacobus van Gutschoven en Catharina de Rijke]. Getuigen:

GenDaLim 6.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Catharina Clara van den Bergh, ged. Roermond 17-9-1693 (get. Albertus Bernardus Lom, advocaat, en Elisabetha Creijars), overl. Beesel 13-9-1723. Tr. Broekhuizenvorst 1-11-1711 met Justinus van der Veeckene.

2. Maria Elisabetha van den Bergh, ged. Roermond 15-4-1695 (get. Philippus Ludovicus van Gutschoven en Aldegonda Petit).

Dochter Anna Clara van den Bergh woonde na haar huwelijk enkele jaren op huis Nieuwenbroeck te Beesel.

 

26 juli 1691

TEGELEN - Gehuwd: Petrus Hubers [Hubertz, mogelijk wedn. van Catharina Loffen, geh. Tegelen 22-11-1684] en Diericksken Goerts [Theodora Goerdts] van Kessel. Getuigen: Mauritz Weggen en Henricus Vervoort.

DTB-registers St.-Martinusparochie Tegelen.

Uit dit huwelijk:

1. Godefridus Hubers, ged. Tegelen 8-7-1692 (get. Peter Cleijncken ahn gen Steyl en Jenneken Cleynkes van Velden).

2. Catharina Hubertz, ged. Belfeld 27-7-1696 (get. Moritius Hendricks en Magdalena Lauven; dr. van Petrus x Theodora Goerdts; eerste doop door Balthasar Vecken, pastoor van Belfeld; de akte werd reeds eerder genoteerd door een voorganger maar is daar doorgehaald: 'Anno 1696 27 baptizate est filia Catharina Petri Hubertz et Dirrisken Goerdts parentes patrinus Moritz Hendricks et matrina Medgen Lauven).

 

vr 31 juli 1691

Z.P. - Gehuwd: Gerardus Heinen [alias Wetten, overl. Belfeld 25-3-1743; hij hertr. Belfeld 1-8-1723 met Petronella Poele alias Ponten] en Agnes Meijnaerts [alias Tomasen, overl. Belfeld 8-1-1721].

Uit dit huwelijk [zie 12-11-1708, 9-4-1711 en 24-4-1711 voor drie begr.]:

1. Henricus Hendricks alias Wetten, ged. Belfeld 31-7-1691 (get. Teijsken Classen en Berta Wilhems; zn. van Gerhardus Hendricks 'ofte Wetten' x Agnetis Tomassen), overl. ald. 18-10-1725. Tr. Belfeld 9-10-1712 met Joanna Mertens.

...

2. Gebelia Hendrix alias Wetten, ged. Belfeld 5-8-1694 (get. Wilhelm Hendrix, Gebelia Hendrix en Joanna Geretz; dr. van Gerhardus x Agnetis NN), jong overl.

3. Thomas Heinen, ged. Belfeld 16-11-1695 (get. Conrardus Wolffers en Agnetis Henricks; zn. van Gerardus x Agnetis NN), overl. ald. 6-5-1749. Tr. 1) Belfeld 6-2-1720 met Wilhelmina Oliemeulen, overl. ald. 3-3-1724. Tr. 2) Belfeld 10-5-1724 met Catharina Dinghs, overl. ald. 20-3-1725; 3) Belfeld 31-7-1725 met Leonarda Heggers, overl. ald. 5-3-1731; 4) Belfeld 1-7-1731 met Aldegunda Tilmans, overl. ald. 16-11-1731; 5) Belfeld 24-2-1732 met Petronella Trijnes, overl. ald. 31-7-1737; 6) Belfeld 3-2-1739 met Willemina Jansens, overl. ald. 3-6-1742; 7) Belfeld 7-1-1745 met Agnes Schreurs, overl. ald. 29-8-1749.

4. Gebelia Heinen, ged. Belfeld 12-10-1698 (get. Petrus Tijskens 'off Claessens' en Catharina Wagens; dr van Gerardus Heinen 'off Wetten' x Agnetis NN). Tr. Belfeld 1-11-1723 met Petrus Jansen.

5. Alegunda Henrichs, ged. Belfeld 17-2-1702 (get. Wilhelmus Willems en Maria Claessens; dr. van Gerardus x Agnetis Meijnaertz), overl. ald. 24-4-1711.
[mogelijk begr. 19-2-1792; tr. in dat geval 25-6-1738 met Leonardus Stroijcken, begr. 16-10-1774.]

6. Wilhelmus Heijnen, ged. Belfeld 24-6-1704 (get. Joannes Huben en Jacoba Jaenssen; zn. van Gerardus x Agnetis Meijnaertz), mogelijk overl. ald. 21-11-1733. Tr. mogelijk Belfeld 6-6-1725 met Joanna Peters.

7. Henrica Heijnen, ged. Belfeld 20-2-1707 (get. Jacobus Erkens en Helena Cruijsberg; dr. van Gerardus x Agnetis Meijnaerts).

8. Helena Heinen, ged. Belfeld 18-7-1709 (get. Joannes Simes en Margareta Gerets; dr. van Gerardus x Agnetis Meijnaerts).

 

2 augustus 1691

SWALMEN EN ASSELT - Arrest.

Adam Creffs laat krachtens commissie van 17 juli 1691 arrest aantekenen op de goederen van jonker Steijn onder de heerlijkheden Assel en Swalmen gelegen, zoals door het Hof van Gelderland verleend op het verzoek van Z.M. raad en momboir.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 152vs.

 

10 augustus 1691

BELFELD - Overleden: Jan Hennersken?.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 174vs; achternaam vrijwel onleesbaar en onder voorbehoud. In de marge staat 1690, mogelijk wordt dat jaar bedoeld, doch de akte staat tussen andere akten van 1691 en 1692.

 

18 augustus 1691

SWALMEN - Gehuwd: Wilhelmus Tergoetsen [Goetsens, begr. Swalmen 3-6-1718; wedn. van Catharina Loemans, geh. Swalmen 28-10-1688, begr. ald. 31-1-1691] en Matthia Neires? [Neerens, begr. Swalmen 2-11-1702; verm. wed. van Philippus van der Haert, begr. ald. 9-3-1687]. Getuigen: Matthias Souren en Arnoldus Meuters.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 35 (RAL 62).

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

23 augustus 1691

SWALMEN - Akte van immissie.

Ten overstaan van Johan Swaken, scholtis, Jan Janssen en Geret Emets, schepenen van de heerlijkheden Asselt en Swalmen, wordt de notaris en procureur Buijckman, krachtens commissie van het Hof van Gelderland d.d. 3 augustus 1691 verleend aan Jan Martel, koopman te Luijck, gegoed en gerfd in het 1/7 deel van landerijen, te weten:

- ongeveer 1 morgen akkerland onder Asselt gelegen tussen de erfgenamen Aquarius en de paters kartuizers, zoals verbleven voor 15 gulden brabants;

- 1 morgen aldaar gelegen tussen Giel Denier en Coen Solemeeckers;

- 4 morgen akkerland in het Raedervelt gelegen tussen de armen van Ruremunde enerzijds en wijlen scholtis Wilckenhuysen [sic] en wijlen NN Cruysancker anderzijds, met 1/7 deel van het bijbehorende 1/3 deel van een bosje of houtgewas met beide zijden tussen de openbare straat gelegen en met de korte zijden grenzend aan het bos van de kartuizers, zoals door Lenard Boissau bij openbare verkoop aangekocht uit de goederen van de erfgenamen Goris voor 20 gulden brabants,

zoals door genoemde Martel aangekocht bij openbare verkoop en eerder vererfd op Goddart van Reckum als man en voogd van Clara Boissau.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 156vs-157.

Voor Leonard Boissau of Besouwen zie ook 1683 z.d.

 

23 augustus 1691

SWALMEN - Begraven: Mechtildis Raemeckers [verm. echtg.? van Philippus Hendrix, geh. ... vr 25-7-1660; vgl. huwelijk Swalmen 20-6-1683 met Petrus Quiten] 'alias Plips op de Heij duo ..aem legi et ...'.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 148vs.

 

26 augustus 1691

ROERMOND - Gehuwd met dispensatie voor de 2e en 3e graad van bloedverwantschap: Joannes Straffen [huurvaarder, verm. ged. Roermond 10-4-1657 als zn. van Bartholomaeus Straffen en Gertrudis van Neer] en Anna Straffen [ged. Roermond 28-4-1669, dr. van Gerardus Straffen en Gertrudis Roijen]. Getuigen: Cornelius van Grevenbroek en Maria Steffens.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk (op basis van Gendalim 5):

1. Gerardus Straffen, ged. Roermond 26-2-1696 (get. Joannes Schererts en Maria van Neer / Elisabetha Heurmans).

2. Bartholomaeus Straffen, ged. Roermond 2-7-1698 (get. Joannes Scherers en Agnes Straffen), begr. Asselt 11-6-1708.

3. Elisabetha Straffen, ged. Roermond 10-4-1704 (get. Matthias Scheyven en Gertrudis Greven).

 

30 augustus 1691

SWALMEN EN ASSELT - Arrest.

Derick Keeren, bode, laat krachtens ordonnantie van het Hof van Gelderland d.d. 21 juli 1691 verleend op het verzoek van Henderick ten Dam, arrest aantekenen op de roerende en onroerende goederen van schepen Jan Smits.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 155.

 

vr 11 september 1691

Z.P. - Gehuwd: Petrus Buijs [koster, schoolmeester en organist, begr. Swalmen 23-12-1723; vgl. ook 14-10-1687] en Eva Kleijn [Cleijn, Cleine, Clien, Kleijnen, begr. Swalmen 31-1-1722].

Uit dit huwelijk:

1. Petrus Buijs. Tr. verm. Buggenum 21-7-1719 met Maria Cornelissen.

2. Gertrudis Buijs, begr. Swalmen 1-12-1752. Tr. Swalmen 2-2-1722 met Henricus Coenen.

3. Conrardus Buijs, ged. Swalmen 11-9-1691 (get. Arnoldus Moeren en Matthia Dorssers; zn. van Petrus x Eva Cleijn), jong overl.

4. Maria Buijs, ged. Swalmen 20-8-1695 (get. Johannes Omen namens Henricus Slabbers en Johanna Spoeren; dr. van Petrus x Eva Cleine).

5. Hinricus Buijs, ged. Swalmen 8-7-1697 (get. Arnoldus Smets en Hinrica Buijs; zn. van Petrus x Eva Clien), begr. ald. 29-6-1721.

6. Joannes Petrus Buijs, ged. Swalmen 28-4-1700 (get. Andreas Moren en Joanna van Hooren; zn. van Petrus x Eva Kleijn CONTROLEREN).

Peter Buijs werd op 19-2-1690 benoemd tot schoolmeester. Peter Buijs en Eva Kleijnen kochten op 28-3-1719 akkerland te Swalmen. Voor testament van Petrus Buijs zie 18-12-1723.

 

13 september 1691

SWALMEN - Gehuwd: Johannes Lenis [alias Gubbels] en Anna Aredts. Getuigen: Gerardus Beck en Arnoldus Meuters.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 35 (RAL 62).

 

23 september 1691

SWALMEN - Begraven: Helena Loijgenstens.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 148vs.

 

25 september 1691

ASSELT - Begraven: ... Tilmannus Gerits en ... "...dit in horrio in den Naenhoef".

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 153; fotokopie slecht leesbaar en onvolledig. .. in de schuur van Genaanhof.

 

26 september 1691

SWALMEN - Begraven: zoon van Paulus Paulissen, 'mortuus in Leuwen et hic sepultus'.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 148vs.

 

2 oktober 1691

tot Assel

ASSELT - Verpanding Wieler‑ en Rayertiende.

Ten overstaan van Johan Swaken, scholtis, Thijsken Coolen en Corst Crijnen, schepenen van de heerlijkheden Asselt en Swalmen, bekennen Arnold Mooren, rentmeester van Hillenraedt, als gevolmachtigde van de vrijheer Schenck van Nijdecken, heer van Hillenraedt etc., en L. van Dijck als voogd van de minderjarige heer Godefroid baron de Schenck en freule Angelina de Schenck, kanunnikes te Nivelle d.d. 1 juli 1691, dat zij een bedrag van 800 rijksdaalder tegen een jaarlijkse rente van 6% eerstmaals te betalen heden over een jaar en met een opzegtermijn van drie maanden, hebben opgenomen van de erfgenamen van wijlen Martin de Werimont, in leven raad en momboir van Zijne Majesteit in het Overkwartier van Gelderland, met als onderpand de Wijler en Raijer tienden onder Swalmen gelegen, waarvan de eerstgenoemde tiende eerder is belast met 500 rijksdaalder aan de juffrouw Spee en met 600 gulden brabants aan de landscholtis Cox, en de Raijertiende met 1.000 rijksdaalder aan de weduwe Bosman [zie 13-7-1686], en onder nadrukkelijk voorbehoud dat deze jaarlijkse rente zal moeten worden betaald uit de opbrengsten van de pachters van deze tienden, die hiervoor hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn en dit onder ede zullen moeten bevestigen.

- De huidige lening is aangegaan wegens de koop van een gelijke rente welke voornoemde erfgenamen hadden ten laste van de heer De Geloes, heer te Elmpt, en welke zij aan de crediteur hebben overgedragen tot aflossing van de tol te Gribbenvorst, door voornoemde heer van Lobos [lees: Geloes] bij openbare verkoop aangekocht.

Jan van Lin wordt namens de erfgenamen De Werimont in de onderpanden gerfd en gegoed.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 157-158; eenvoudig eigentijds afschrift.

 

5 oktober 1691

ROERMOND / KEULEN ‑ Carolus Franciscus van Lom, op 12 februari 1682 te Roermond geboren als zoon van Petrus van Lom, heer van het huis Paarlo, en Joanna Maria Theresia Maliony, krijgt een vrijgekomen plaats in het zogenaamde Roermondse Huis te Keulen. De Malionys waren Armenianen die katholiek geworden waren.

GA Roermond, Handelingen Magistraat.

 

6 oktober 1691

ROERMOND - Gehuwd: Goswinus van Blitterswijck en Cunera van Sijberich. Getuigen: Cornelius Cannoij en Maria Husters.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Voor Belfeldse bezittingen vgl. 30-7-1700.

 

7 oktober 1691

SWALMEN - Lijst van leden van de broederschappen van de H. Rozenkrans en St.-Jan Baptist, opgesteld door Gerardus Dolmans, pastoor te Swalmen ('septimo octobris inscripti sunt in confratertinate S Rosarii ac in confraternitate Sancti Iohannis sequentes sub me Gerardo Dolmans pastore in Swalmen').

Petronella Raemeckers

Johanna van Hoeren

Margereta Timmermans

Anna Spee

Bertha Hinderix

Gertrudis Sillen

Aldegunda Sanders

Judiht Faessen

Getrudis Janissen

Johannes Aest

Helena Schencken

Elisabetha Croenen

Antonina Teunissen

Hermanus Delis

Laurentius Peters

Petrus Buijs

Theodorus van Leiden

Eva Kleijn

Elisabetha Jansen

Anna Scirpen

Hinricus Heijnen

Gerardus Kuijpers

Agnes Screghs?

Hinricus Spee

Petrus in de Pas

Lambertus Frederix

Anna Pipers

Cornelia Vermeulen

Sophija Verwijn

[fol. 3 vs:]

Anna Meullers

Anna Coenen

Gertrudis Moeren

Maria Maessen

Cornelia Geurts

Joannes Peters

Gerardus Beck

Ida Mevis

Christina Hinderix

Arnoldus Schenck baro de Hilleradt et dominus in Swalmen etc

Helena Logensten?

Mechtildis Meuters

Godefridus Peters

Johanna Penners

Maria Gerits

Sijbilla Pex

Catharina Beck

Jacobus van Oebrock

Matthie Spee

Petronella Cuijpers

Sophia Heuskens

Maria Joesten

Maria Paulissen

Sijbilla Beck

Sijbilla Mangels

Maria Loijs

Maria Maree

Bertha Jansen

Ida Coenen

Johanna Beullers?

Ida Beck

Helena Dirix

Mechtildis Bongers

Ida Frederix

Conrarda Spee

Maria Slabbers

Anna Pipers

Johanna Raukes

Maria Timmermans

Anna Slabbers

[fol. 4:]

Leonarda Croenen

Sijbilla Hinderix

Windelina Mertens

Margreta Meblis?

Elisabetha Buersken

Maria Wijnen

Maria Cuijpers

Sijbilla Beck

Getrudis Sillen

Johanna Penners

Elisabetha Vermeulen

Elisabetha Jansen

Gertrudis Daemen

Catharina Vermeulen

Maria Slabbers

Catharina Pipers

Maria Willems

Anna Gubbels

Getrudis Silkens

Maria Rocthousen?

Cornelia Coenen

Mechtildis Moeren

Elisabetha Vermeulen

Elisabetha Jansen

Maria Willems

Elisabetha Rutsen

Gertrudis Moeren

Reinerus Maessen

Anna Linsen

Nicolaus Gerits

Maria Janissen

Maria Pipers

Johanna Penners

Ida Bullers

Anna Coenen

Anna Bullers

Gertrudis Daemen

Catarina Hinderix

Cornelius Krijne

[fol. 4vs:]

Lucia Schrijvers

Jacobus van Oebrock

Leonardus Vermeulen

Catharina Gerits

Elisabetha Raemeckers

Catharina Jansen

Anna Beck

Christina Gerits

Anna Slabbers

Petronella Jacobs

Anna Slabbers

Anna Paulissen

Ida Coenen

Petronella Cuijpers

Anna Gubbels

Anna Paulissen

Franciscus Gerits scabinus

Windelina Spoeren

Cunegunda Spee

Getrudis Heijnen

Catharina Mertens

Johanna Nelisse

Matthias Noede?

Maria Maessen

Theodora Albers

Cornelia Geurts

Theodora Thelen

Johanna Thelen

Maria Heijnen

Catharina Gerarts

Johannes Overlandt

Leonarda Maessen

Getrudis Filers?

Catharina Coenen

Ida Raemeckers

Gertrudis Maesen

Amasius Janissen

Sijbilla Wildtschuts

[fol. 5:]

Anna Christina Deveraets d'Everaerts (Spick)

Maria Clara Deveraets d'Everaerts (Spick)

Johanna Loijs Deveraets d'Everaerts (Spick)

Anna Maria Deursdael (Spick)

Maria Gettrudis Devoets

Maria Paulissen

Conrardus Roukussen

Anna Slabbers

Johannes Jansen

Wilhelmus Kroemfoets

Catharina Verecken

Maria Scheuren

Sophia Delis

Johanna Cuijpers

Gerardus Denier

Hindericus Hertogh

Godefridus Tilmans

Johanna Pipers

Philippina Wildtschuts

Catharina Bullers

Catharina Koenen

Paulus Barskamp

Mechtildis Obers

Leonarda Kroenen

Jacobus Hertoghs

Cornelius Wijnen

Maria Tessers

Elisabetha Spee

Anna Thijsen

Christina Coenen

Anna Spoeren

Getrudis Linsen

Helena Coenen

Matthias Teunissen

Helena Gerits

Jiudiht van der Hardt

Anna Pipers

Elisabetha Jansen

[fol 5vs:]

Elisabetha Heuskens

Helena Kuijtens Quiten

Gertrudis Beck

Sijbilla Hertogh

Gertrudis Kuijtens Quiten

Gerardus Geurts?

Sophia Getsen

Petrus Smets

Helena Janissen

Henricus Ketsen

Maria Joesten

Petrus Andrians

Martinus Jansen

Maria Silkens

Maria Slabbers

Sophia Slabbers

Antonina Cuijpers

Anna Pipers

Sophia Mangels

Mechtildis Boum

Alberta Kemmis?

Helena van der Hardt

Agnes Peters

Matthias Hauwinckel

Amasius Janissen

Johanna Spoeren

Petronella Jansen

Maria Cuijpers

Anna Gerits

Cornelia Faessen

Petronella Peters

Maria Hinderix

Johannes Cuijpers

Maria Raemeckers

Johanna Willems

Agnes Teunissen

Anna Coenen

Cornelia Dorssers

[fol. 6:]

Tilmannus Blitterswijck sacellanus in Swalmen

Judiht Beck

Anna Custers

Helena Schenck

Gerardus Slabbers

Mechtildis Hinderix

Antonius Hinderix

Paulus Berskamp

Anna Catharina Getsel

Theodorus Pipers

Johannes Frederix

Joachimus Roukes

Arnoldus Hinderix

Petrus Wijnen

Petrus Pipers

Johannes Smets

Anna Pex

Petronella Jansen

Sophia Jansen

Johannes Slabbers

Hinricus Raemeckers

Johannes Slabbers

Petrus Sillen

Paulus Cuijpers

Antonius Hauwinckel

Johannes Peters

Maria Dolmans

Ida Stevens

Mechtildis Smets

Wilhelmus Raemeckers renckmeister van Hillenraedt

Matthis Gerits

Agnes Meutters

Catharina Meuters

Gertrudis Oijens

Isabella Hecq

Anna Rameckers

Jacobus Heijnen

Albertus Meuters

[fol. 6vs:]

Ida Loverix [vgl. 18-4-1714]

Thiske Jansen

Margereta Bordelen

Theodorus Hes

Johanna Koelen

Maria Paulissen

Catharina Jansen

Johanna Willemsen

Johanna Wildtschuts

Johanna Heuskens

Christina Hinderix

Maria M...quens

Helena Hinderix

Johanna Quitten

Johanna Raemeckers

Catharina Duijsent

Maria Raemeckers

Petrus Beck

Jacobus Bongers

Hinderic Coenen

Thijske Stoffers

Catharina Houx

Agnes Gubbels

Wilhelma Willems

Maria Frederix

Bertha Mevissen

Helena Fransen

Maria Krusbek

Helena Douijsent

Cornelia Peters

Anna Slabbers

Cornelius Coenen

Joes Heuskens

Petrus Paulissen

Helena Jansen

Catharina Noeden

Helena Trinis

Agnes Kuijpers

Johanna Emmans?

Petrus Smetse?

[fol. 7:]

Mechtildis Thelen

Cornelia Jansen

Janis Janissen

Michel? Moeren

Johannes Gubbels

Petrus Pipers

Antonia Moeren

Michael Grauws

Franciscus Hinderix

Franciscus Hinderix (sic 2 x)

Johannes Everts

Johannes Dewert [de Wert]

Wilhelmus Stockmans

Godefridus Peters

Mevis Mevissen

Goedefridus Geurts

Mechtildis Raemeckers

Catharina Verijcken

Goedefridus Gubbels

Sophia Scirpen

Helena Gerits

Leonarda Jansen

Gerardus Peters

Wilhelma Beck

Margereta Segers

Michael Silkens

Arnoldus Neermans

Maria Mevissen

Petrus Camp

Gisbertus Raemeckers

Gerardus Bongers

Anna Dirix

Maria Slabbers

Catharina Stevens

Antonia Cuijpers

Catharina Emonts

Catharina Mertens

Emmel Coenen

Jacobus Jurgen

Helena Coenen

[fol. 7vs:]

Anna Raemeckers

Joes Paulissen

Joes Roukes

Goedefridus Coenen

Maria Hinderix

Cornelia Kuijven

Matthia Teunissen

Joes Linse

Gerardus Beck

Margreta Merten

Johanna Merten

Gerardus Wildtschuts

Wilhelmus Hinderix

Jacobus Hinsen

Caspar Moeren

Anna Korsten

Judit Linsen

Hilke Hinderix

Corst Simes

Encke Paulisse

Merri Hijnen

Gertru Hauwinckels

This Geelen

Encke Vlorock

Jennicke Emons

Peter Smets

Metten Telen

Niske Janissen

Janis Janissen

Mechel Moeren

Johannes Gubbels

Peter Pipers

Antonet Moeren

Michel Grouws

Frans Hinderix

Jan Everts

Jan de Wert

Willem Stockmans

Geurt Peters

Mevis Mevissen

Geurte Geurts

Metten Raemeckers

Trijncke Vereijcken

Jan Mertens

[fol. 8:]

Geurte Gubbels

Ficke Scirpen

Bilke Gerits

Gerit Peters

Lenerte Jansen

Willem Beck

Gritte Segers

Gil Silkens

Aredt Nermans

Merri Mevissen

Peter Camp

Gijs Raemeckers

Encke Dirix

Trijncke Stevens

Theunisq Cuijpers

Cathrijn Emonts

Emmel Coenen

Jacob Jurgen

Stijncke Koenen

Jan Paulissen

Hijn Rouckes

Geurt Coenen

Merri Hinderix

Niske Kuijven

Thijs Theunissen

Jan Linsen

Gerit Beck

Magret Merten

Jan Mevis

Gerit Wildtschuts

Willem Hinderix

Jacob Ferlinsen

Caspar Moeren

Cathrijn Kroenen

Encke Korsten

Thijske Dorsers

Agnes Jacobs

Petronel Smet

Metten Jansen

Anna Aredts

Anna Willems

Barbara Jansen

[fol. 8vs:]

Metten Kuijtten

Maria Plips

Maria Peters

Maria Coenen

Mettem Raemeckers

Lenert den Gulicker

dominus Wilhelmus van Cuijck sacellanus

Matthias Stocmans

Johannes Wilschuts

Silvester Smets

Petronella Caspers

Franciscus Hinricus Moeren

Wilhelmus Willems

Geurte Burskens

Catrijn Emets

Catrijn Jansen

Merri Huskens

Jan Jansen

Joest Houx

Elske Linse

Aredt Smets

Catrijna Dolmans

Ida Dolmans

Willem Thelen

Sophia Maessen

Anna Elisabeht (sic) van Cuijck

Godefridus Coenen

Andris Moeren

Anna Maria Bockel

Diric aen den Boem pachters Baxhof 1708

Odilia Tobben pachters Baxhof 1708

Andris Moeren

Gerit Jansen

Nelis Schumkens?

Anna Maria Cloots

Gertruij Heswijck

Hilke Roesen

RHCL Maastricht, DTB-registers St.-Lambertusparochie te Swalmen, fol. 3-8vs; de lijst gaat vooraf aan het doopregister startend mei 1720 bijgehouden door pastoor Joannes Assuerus Bosman en Joannes Josephus Cox.

 

15 oktober 1691

ROERMOND - Proces door Joanna Quijten tegen Lambertus Lemmens wegens verleiding en ontmaagding (seducta et deflorata).

RHCL Maastricht, Officialaat Bisdom Roermond, Processen inv.nr. 226 (verfilming 201/282).

 

17 oktober 1691

SWALMEN - Begraven: Mecthildis [sic] Meuters.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 148vs.

 

17 oktober (of november of december) 1691

ASSELT - Begraven (plotseling overleden): Petrus ...

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 153; CONTROLEREN, fotokopie slecht leesbaar en onvolledig.

 

17 oktober 1691

ROERMOND ‑ Gehuwd met dispensatie van de bisschop: Henricus Randach en Maria Sconcken [Schoncken], niet katholiek; "achatolica et conversa", tot het geloof bekeerd. Getuigen: Ludovicus Germein en Joanna Margarita Randach.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

19 oktober 1691

MAASTRICHT - Gehuwd: Daniel de Haen [militair] en Magdalena Coninx [overl. op huis Nieuwenbroek te Beesel 13-1-1746, dr. van Petrus Coninx, burgemeester en schepen van Maastricht, en Margaretha Elisabeth Carpentier].

Uit dit huwelijk:

1. Petrus Franciscus de Haen, ged. Maastricht 8-8-1692 (get. Arnold Coninx en Elisabeth Maria Vaes; zn. van Daniel x Magdalena Coninx), jong overl.

2. Godefridus de Haen, ged. Maastricht 14-2-1694 (get. Johan Emmerickx en Margarita Carpentier; zn. van Daniel x Magdalena Coninkx), overl. Beesel 31-10-1770. Tr. 1) Beesel 29-7-1747 met Adriana Catharina van der Breuck, overl. ald. 14-1-1754; 2) Beesel 25-9-1754 met Maria Franken, overl. ald. 24-6-1774

3. Margarita Elisabeth de Haen, ged. Maastricht 6-8-1696 (get. Servatius Thisius en Maria Elisabeth Carpentier; dr. van Daniel x Magdalena Coninckx). overl. voor 12-5-1735.

4. Dorothea de Haen, ged. Maastricht 23-11-1697 (get. Theodor Vaes en Margarita Elisabeth Carpentier; dr. van Daniel x Magdalena Coninx). Tr. Beesel 17-10-1737 met Antonius Tilmannus Junckers

5. Henricus de Haen, ged. Maastricht 4-8-1699 (get. Henri Thisius en Margarita Elisabeth Carpentier; zn. van Daniel x Magdalena Coninx), jong overl.

6. Petrus Franciscus de Haen, ged. Maastricht 10-4-1701 (get. Elisabeth Carpentiers, meter niet vermeld?; zn. van Daniel x Magdalena Coninx), jong overl.

7. Magdalena de Haen, ged. Maastricht 18-1-1703 (get. Magdalena Elisabeth Carpentier; dr. van Daniel x Magdalena Coninx), jong overl.

8. Maria Anna Theresia de Haen, ged. Maastricht 23-1-1706 (get. Margarita Elisabeth Carpentier; dr. van Daniel x Magdalena Coninx), jong overl.

9. Carolina de Haen, ged. Maastricht 24-8-1707 (get. Margarita Elisabeth Carpenthier; dr. van Daniel x Magdalena Coninx), jong overl.

Voor dit gezin zie Loe Giesen, 'De Spieker onder de familie De Haen (1735-1772)' in Jaarboek Maas- en Swalmdal 9 (1989) blz. 89-106.

 

21 oktober 1691

ROERMOND ‑ Gehuwd: Bartholomaeus van Cruchten en Catharina van Cruchten. Getuigen: Gerardus van Cruchten en Catharina van Cruchten.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

25 oktober 1691

SWALMEN EN ASSELT - Arrest.

NN laat krachtens ordonnantie van het Hof van Gelderland d.d. 24 oktober 1691 verleend op het het verzoek van de advokaat Croonenbroeck, arrest aantekenen op de goederen van Matthijs Thomassen, koster te Niel, onder de heerlijkheid Swalmen en Asselt gelegen, wegens een vordering van ongeveer 110 pattacons.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 155.

 

6 november 1691

SWALMEN - Borgstelling.

Ten overstaan van Johan Swaken, scholtis, Johan Smets en Jan Janssen, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, stelt de procureur Haes met toestemming van zijn echtgenote een obligatie groot 200 rijksdaalder, zoals op 12 februari 1686 [zie aldaar] aan hem overgedragen, als borg ten behoeve van het proces dat hij genoodzaakt is te voeren tegen de voogden van het minderjarig kind van wijlen de luitenant Cruijsancker.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 158.

 

6 november 1691

ROERMOND ‑ Gehuwd: Jacobus Hendrix [Henderix] en Maria Cannegieters [Kannegieter]. Getuigen: Maria Cannegieters en Aegidius van der Linden.

DTB-Registers Roermond.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Maria Henderix, ged. Roermond 14-3-1693 (get. Mattheus Augustini, door Joannes Kannegieters, en NN).

2. Carolus Egidius Henderix, ged. Roermond 23-9-1694 (get. Egidius van der Linden en Gertrudis Aelmans door Margaretha van Straelen), zilversmid. Tr. 1) Roermond 2-2-1727 met Anna Elisabeth Frios; tr. 2) Roermond 12-8-1736 met Maria Anna Galjot. Koopt Wilde Hoeve te Beesel 22-6-1761.

 

8 november 1691

SWALMEN - Begraven: Henricus op den Beginnenhoef [Henricus Geurts; wedn. van Judith Gotzens, geh. Swalmen 20-5-1666, begr. ald. 26-6-1681; echtg. van Mechtildis Slabbers alias Hendrix, geh. Swalmen febr. 1682, pachter van Kloosterhof te Wieler vanaf 10-4-1684].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 148vs.

 

9 november 1691

ROERMOND / SWALMEN - Proces gevoerd door Peter Randaxhe, scholtis van de heerlijkheid Stevensweerdt, tegen Peter Quijten, schepen te Swalmen, inzake borgtocht. Quijten heeft op 13 maart 1688 een bedrag van 50 rijksdaalder tegen een jaarlijkse rente van 3 gelijke rijksdaalder geleend van Jan Schoncken, koopman en burger te Roermond. De rente is inmiddels 3 jaar niet betaald en Schoncken heeft extra borg verlangd. Bovendien heeft Schoncken ook klager Randaxhe diverse malen voor betaling gemaand en met rechtgang gedreigd.

Randaxhe heeft Quijten verzocht om vrijwaring van deze maningen en nog onlangs, op 17 oktober 1691, is hij naar Swalmen gereisd omdat hij Peter Quijten niet in Roermond kon vinden. Omdat hij Quijten ook in Swalmen niet heeft aangetroffen, heeft Randaxhe op 7 november l.l. door de bode Gerardt op den Wijer beslag laten leggen op de goederen van Quijten.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, inv.nr. 1944. Zie 19-4-1692.

 

17 november 1691

SWALMEN - Overdracht huis en hof.

Ten overstaan van Jan Smits, stadhouder in afwezigheid van de scholtis, Frans Gerits en Peter Quijten, schepenen van de heerlijkheden Assel en Swalmen, dragen Henderick Hendericx, zoon van Philip Hendericx en Metien Raemeeckers, echtelieden, en Jan Cuijpers, als voogd van Encken, Maria, Jenniken en Beelken Hendericx,

- 1 morgen min 20 roede akkerland op de heide gelegen tussen wijlen scholtis Meuter en Wijlerhoff, met de korte zijden grenzend aan de openbare straat en voornoemde Wijlerhoff;

- huis en hof, groot ongeveer morgen naast Peter van der Hardt gelegen en met een korte zijde grenzend aan Wijlerhoff, belast met jaarlijks vat grevenhaver en hoen;

- 1 vierdel plaats op de Breijen Aers gelegen naast Peter van der Hard en met de korte zijden grenzend aan Corst Bongarts en de openbare weg,

over aan Henderick Cruijsbergh als man en voogd van Gertruijdt Nijssen, erfgenamen van Peter Spoeren, tot voldoening van een kapitaal groot 100 rijksdaalder en de verlopen rente daarvan, verschuldigd krachtens obligatie dd. 13 januari 1662 ten laste van Philip Hendericx en Mettien Raemeeckers voornoemd; met recht van lossen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 158vs.

 

17 november 1691

SWALMEN - Begraven: zoon van Gerardus den Meuller.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 148vs.

 

27 november 1691

SWALMEN - Overdracht erfpacht.

Ten overstaan van Jan Smits, stadhouder bij afwezigheid van de scholtis, Thijs Coolen en Corst Crijnen, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, draagt Johannes Henricus Caesar krachtens volmacht d.d. 22 november 1691 gepasseerd voor schepenen van Aerssen,

- een jaarlijkse erfpacht van 5 vat en 1 kop rogge welke de aankopers jaarlijks verschuldigd waren aan Caesar voornoemd van enkele percelen land die de aankopers hadden aangekocht van de doctor Caesar en diens echtgenote,;

- alsmede een erfpacht van 2 vat rogge welke de erfgenamen van Willem Cuijpers verschuldigd zijn van morgen akkerland op de Mortel gelegen tussen genoemde erfgenamen en een voetpad, met een korte zijde grenzend aan voornoemde erfgenamen,

voor een bedrag van 30 rijksdaalder over aan Frans Gerardts en Stincken Gerardts, echtelieden, 'ende waert saecke datter van de twee voorn. vaeten rogge eenigh bescheydt weerde bevonden, sal alles doodt ende te niet sijn', lijcoop en armengeld naar landsgebruik en een dubbeltje voor godsgelder.

- Met kwitantie van diezelfde dag dat het gehele bedrag is voldaan.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 159-159vs; voor deze erfpachten zie 16-1-1720.

 

27 november 1691

SWALMEN - Overdracht erfpacht.

Ten overstaan van Jan Smeedts, stadhouder bij afwezigheid van de scholtis, Thijs Coolen en Frans Gerardts, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, draagt Johannes Henricus Caesar krachtens volmacht d.d. 22 november 1691 gepasseerd voor schepenen van Aerssen, een erfpacht van 1 malder rogge welke Caesar jaarlijks ontving van de erfgenamen van Sijl Pauwelsen, gevestigd op een stuk akkerland op de Mortel gelegen tussen land van het Weijclooster en het openbare voetpad, met een korte zijde grenzend aan het Osdoms land, voor een bedrag van 26 rijksdaalder over aan Aret Heijnen en Sophia Heuskens, echtelieden. 'ende waert saecke datter eenigh bescheydt vant erffmalder rogge wirde bevonden, sal allet doodt ende te niet sijn', lijcop en armengeld naar landsgebruik en een dubbeltje voor godsgelder.

- Met kwitantie van diezelfde dag dat het gehele bedrag is voldaan.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 159vs-160.

 

28 november 1691

KESSEL - Overdracht land.

Johan Godefridt van Bodinckhuijsen, scholtis, Guert Willems en Jan Linssen, schepenen van Kessel, oorkonden dat Rut Reijnders en Fijken, echtelieden, bouwland tussen de erfgenamen van wijlen Jan Arets en Frans Alarts [doorgehaald: erfgenamen Lins Janssen] gelegen, korte zijden grenzend aan de openbare straat en het openbaar voetpad, hebben overgedragen aan Peeter Roosen en Lijsbet Janssen, ook echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Kessel (01.038), inv.nr. 33, fol. 42-42vs.

 

28 november 1691 (of: december? CONTROLEREN)

ROERMOND ‑ Gehuwd: Joannes Martinus Bosman [procurator] en Joanna Margareta Cloots [Clots]. Getuigen: Franciscus Grauwels en Joannes Josephus Wagenaar.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk:

1. Catharina Bosman, ged. Roermond 23-10-1693 (get. Lambertus Frenjau, door Theodorus Wijers, en Joanna Wolters).

2. Catharina Agnes Bosman, ged. Roermond 22-1-1697 (get. Gerardus Bosman, door Theodorus Wijers, en Catharina de Pret, door Gertrudis Maria Clots).

 

4 december 1691

SWALMEN - Verpanding huis en hof in het dorp (verkoop rentebrief).

Ten overstaan van Joannes Swaken, scholtis, Jan Smits en Peter Quijten, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, dragen de medeschepen Thijs Coolen en Jutien Bulders, echtelieden, een jaarlijkse rente van 7 pattacons 4 schelling, met een opzegtermijn van een half jaar en uitgaand van een hoofdsom groot 125 rijksdaalder gevestigd op:

- huis met stalling en moeshof waarin zij tegenwoordig wonen, in het dorp gelegen tussen de behuizing van Areth Meuter en Areth Mooren, vrij van lasten uitgezonderd het restant groot ongeveer 38 pattacons van de koopsom verschuldigd aan Henderick Arets en de kinderen van Guij Arets;

- 2 morgen land naast Peter Bulders gelegen en met een korte zijde grenzend aan Sebastianus Heijnen;

- morgen in de Roede Hoeff gelegen tussen Peter Bulders en de weg;

- morgen op de Heijtwegh gelegen naast Jaspar Boomers, met een korte zijde grenzend aan de openbare weg;

- 1 vierdel land op de Mortel gelegen tussen Jacob Cuijpers en Peterken de weduwe van Lennardt Custers;

- 1 vierdel land in het Lichtevelt gelegen tussen Corst Crijnen en de verkopers ('rentgelderen');

- het 1/3 deel van 1 morgen op de Weerdt gelegen tussen Peter Bulders en Henderick Bulders,

over aan Joannes Kroonenbroeck, doctor in de beide rechten en advokaat aan het Hof van Gelderland, en Catharina Segers, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 160-161. Voor deze obligatie zie 26-4-1712.

 

16 december 1691

BELFELD - Overdracht goed aan de Scherkensbeek.

Ten overstaan van de schepenen Jan Peters en Willem Willems en bode Erke Leenkens in plaats van de scholtis, draagt Cristina van Voegelsanck, krachtens testament van haar echtgenoot Peter van Voegelsanck waarbij zij is gemachtigd tot de verkoop van goederen voor het aflossen van de schulden door hem gemaakt, haar aandeel in het goed gelegen aan de Scharkesbeeck onder de klokkenslag van Belffelt, belast met haar aandeel van jaarlijks 3 vat 2 kop rogge aan de kapelaan van de St.-Lammers Cappelle, waarvoor deze voor elk vat 1 blaumuijser moet betalen, voor een bedrag van 140 gulden plus 2 rijksdaalder vertegenispenning over aan Jacob Ronck.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 184vs-185.

Voor verpanding van dit deel zie 25-11-1737.

 

20 december 1691

Zie 30 juli 1700.

 

25 december 1691

ROERMOND - Gehuwd: Joannes van Porsselen en Anna Simons. Getuigen: Petrus van Daelen en Joanna van Daelen.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

30 december 1691

ROERMOND - Gehuwd: Matthias van Wessem en Petronilla Ursula Joris. Getuigen: Jacobus Joris en Maria Christina van Wessem.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

1691, z.d. ?

SWALMEN ‑ Pachtovereenkomsten van de tot Hillenraad behorende hof Boeckesdries.

1658, 1662, 1680, 1691, 1679, 1708, 1729, 1779.

Schlo Haag, inv.nr. 594.

 

1691, z.d. ?

BELFELD ‑ Verkoop van de goederen van Geerken Wolfarts, te weten huis, hof en landerijen tegenover de kerk in Belfeld langs de Venlosche Herbaen gelegen, plus gronden in o.a. de Graefacker, het Leydvelt en het Eickschip.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 43. Omslag: "eind 17e eeuw".

 

1691, z.d.

BELFELD - Gehuwd: Gerhardt Fretz [begr. 12-2-1730; hertr. 1) 7-1-1696 met Ida Janssen, begr. 27-9-1696, 2) 1-12-1696 met Catharina Peters, begr. 7-2-1723 en 3) 3-5-1724 met Petronella Wilms] en Petronella Goerdts [begr. ca. 1695?; mogelijk Petronella Sijben alias Peen alias Goerdts, wed. van Wilhelmus Hendricks, geh. Belfeld 8-2-1682, overl. ald. 22-10-1689]. Getuigen: Simon Goerdt en Clas Janssen.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, fol. 118vs; enig huwelijk van dit jaar, waardoor geen nadere datering mogelijk is op basis van het register zelf.

Uit dit huwelijk:

...

1. Anna Fretz, ged. Belfeld 23-9-1695 (get. Jacob aen gen Dijck en Anna Curstiens; dr. van Gerhardus x Peterken NN), overl. ald. 19-3-1734. Tr. [zie 25-1-1724] met Godefridus Willems alias Guerts of Gerets.

 

1691-1695, z.d. ?

ASSELT ‑ De markies van Schenck voert een proces tegen de Karthuizers te Roermond inzake de grenzen van de visserijrechten van hen beiden in de Maas tussen Asselt en Buggenum.

Schlo Haag, inv.nr. 296. Zie 6-11-1681 en 3-8-1694.

 

 

 

1692

3 januari 1692

BEESEL-BUSSEREIND ‑ Openbare verkoop van Bemdjens van wijlen Dierick Cremers te Bussereind, gelegen tussen de openbare weg en Van der Holt, met een korte zijde grenzend aan de Rotterringe van Van der Holdt. Vervallen aan Reijnder Deckers.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 43.

 

7 januari 1692

TEGELEN ‑ Gegevens inzake de weduwe Metternich betreffende Holtmeulen.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 172, fol. 91.

 

8 januari 1692

SWALMEN - Gehuwd: Theodorus van Leuwen [Dirck, begr. Swalmen 15-2-1745] en Anna Penners [Joanna Penders, begr. Swalmen 1-12-1732]. Getuigen: Cornelius Wijnen en Arnoldus Meuters.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 35 (RAL 62).

Uit dit huwelijk geen kinderen te Swalmen.

 

12 januari 1692

BELFELD - Gehuwd: Petrus Wolfferts [overl. ald. 30-1-1692] en Anna Gerhardts [zij hertr. mogelijk Belfeld 20-7-1692 met Jacobus Legheuser]. Getuigen: Nicolaus Janssen en Gerhardus Wolfferts.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, fol. 119.

Uit dit huwelijk:

1. Petronella Wolfferts, ged. Belfeld 17-9-1692 (get. Gijs Janssen en Gertrudt Wolfferts; dr. van Petrus Wolfferts 'piae memoriae' x Anna Gerhardts; achternaam moeder lijkt gewijzigd van Janssen in Gerhardts).

 

17 januari 1692

SWALMEN - Begraven: Jochimus Roickes [verm. ged. Swalmen 8-7-1649 als zn. van Thomas te Rouckus en Margaretha Cruijsbergh, beiden overl.].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 148vs.

 

18 januari 1692

SWALMEN - Begraven: zoon van Wilhelmus Coenen 'aengevaieren'.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 148vs.

 

19 januari 1692

BELFELD - Overleden: Christina Erckens.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 174vs.

 

vr 20 januari 1692

Z.P. - Gehuwd: Joannes Crebber [ged. Roermond 8-5-1661, secretaris van het ambt Montfort, eigenaar van deel van de Oude Schei te Reuver-Leeuwen 1697-1714, ontvanger van de Stevensweertse Tol 1685-1717, zn. van Henricus Crebber en Anna Tielen] en Joanna van den Broeck [overl. Roermond 1-3-1746].

Uit dit huwelijk:

1. Maria Anna Crebber, ged. Roermond 20-1-1692 (get. Godefridus van den Steen, door Henricus van den Broeck, en Maria Constantina Crebbers).

2. Petrus Melchior Crebber, ged. Roermond 7-1-1694 (get. Joannes Gerardus Cnops, ontvanger van het kapittel te Leuven, en Anna Catharina van den Broeck, door Margarita van den Steen), pastoor te Linne 1725-1739 (De Limburgse Leeuw 1962, blz. 86), begr. Linne 25-3-1739.

3. Maria Isabella Bernardina Crebber, ged. Roermond 6-12-1695 (get. Henricus van den Broeck en Margaretha Beijs), begr. Linne 12-3-1737.

4. Anna Elisabeth Crebber, ged. Roermond 24-10-1696 (get. Paulus Schelen, hoofd-medicus van Gelre, en Anna Elisabeth Gobbens, door Catharina Francisca van den Steen).

5. Johanna Clara Crebber, ged. Roermond 2-1-1699 (get. Arnoldus van Langenacqen, schout in Echt, tevens koninklijk ontvanger in het drostambt Montfort, en Anna Clara Grouws).

6. Joannes Reijnerus Crebber, ged. Roermond 18-10-1701 (get. Joannes Gerardus Knops, ontvanger en maior van het land van Thorn, en Antoinetta van den Velden genaamd Beltiens).

7. Joanna Margaretha Crebber, ged. Roermond 29-5-1703 (get. Joannes Beltiens, kerkmeester van de parochie, en Anna Clara Graus).

De landschrijver Crebber en Joanna Margaretha van den Broucque kochten op 3-1-1693 land te Beesel. Johan Crebber kocht op 18-10-1697 het aandeel van de Schei van Jacob Visschers, dat hij op 18-5-1714 weer verkocht. Zijn weduwe verkocht op 18-2-1743 de resterende landerijen in Beesel.

 

vr 21 januari 1692

Z.P. - Gehuwd: Matthias Mooren [Moeren, vermeld als bode 1704-1709] en Elisabetha Couwenbergh [Kouvenbergh, begr. Swalmen 24-8-1730]

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Andreas Moeren, ged. Swalmen 21-1-1692 (get. Petrus Smits namens Andreas Jansen en Mechtildis Beijers; zn. van Matthias x Elisabetha Anna Caijeulis L...etica).

2. Anna Getrudis Moeren, ged. Swalmen 19-11-1694 (get. Bastianus Heijnen en Johanna Spoeren; dr. van Matthias x Elisabetha Kouvenbergh).

3. Armelindis Moeren, ged. Swalmen 28-11-1696 (get. Nicolaus Gerits en Matthia Spee; dr. van Matthias x Elisabetha Kouvenbergh), verm. begr. ald. 28-1-1697.

4. Franciscus Moeren, ged. Swalmen 5-12-1697 (get. Hindericus Couenbergh en Elisabetha Jansen; zn. van Matthias x Elisabetha Couenbergh), overl. Beesel 30-5-1762. Tr. Beesel 2-7-1730 met Margaretha Peters alias Thijssen.

5. Armelindis Moeren, ged. Swalmen 4-11-1701 (get. Petrus Smets en Anna Penners namens Johanna Slabbers; dr. van Matthias x Elisabetha K...enbergh), vermeld als doopgetuige 15-4-1733.

6. Matthias Moeren, ged. Swalmen 22-9-1705 (get. Matthias Roesen en Antonia Moeren; zn. van Matthias x Elisabetha C..enbergh).

Voor begraven van een kind zie Swalmen 28-1-1697.

 

25 januari 1692

BELFELD - Gehuwd: Joannes Fretz [hij hertr. Belfeld 14-1-1703 met Maria Claessen] en Maria Wolfferts [begr. 25-9-1702; wed. van 1) Henricus Willems, geh. 5-10-1668, begr. 9-1-1679 en van 2) Jan Rutten, geh. 10-10-1683, overl. ...]. Getuigen: Connerts Wolffers en Gerhardt Fretz.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, fol. 119; hier zijn twee akten door elkaar geschreven, waardoor een en ander onduidelijk is.

Uit dit huwelijk geen kinderen gedoopt te Belfeld.

 

28 januari 1692

SWALMEN - Gehuwd: Gerardus Aredts [alias Paulissen, mogelijk ged. Swalmen 12-3-1645 als zn. van Paulus Arets van Bracht en Aleidis Raepkens] en Leonarda Jansen [mogelijk begr. Swalmen 13-1-1724]. Getuigen: Arnoldus Aredts en Johannes Gubbels.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 35 (RAL 62).

Uit dit huwelijk:

1. Paulus Paulissen, ged. Swalmen 17-10-1692 (get. Jacobus Jurges en Catharina op de Kamp; zn. van Gerardus x Leonarda Jansen).

...

2. Hendrina Arets, ged. Swalmen 8-12-1698 (get. Joannes Lenis en Joanna Lenis; dr. van ...).

 

30 januari 1692

BELFELD - Overleden: Peter Wolffers [echtg. van Anna Gerhardts, geh. Belfeld 12-1-1692; zij hertr. Belfeld 20-7-1672 met Jacobus Legheuser].

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 174vs.

 

1 februari 1692

KESSEL - Gehuwd: Petrus Winckens [begr. ald. 15-8-1742; hij hertr. Kessel 28-11-1719 met Matthia Dorssers] en Anna Alardts [seu Pauli, begr. ald. 30-8-1719]. Getuigen: Joannes Maessen en Elizabeth Winckens.

RHCL Maastricht, DTB-registers parochie Maria Geboorte, Kessel.

Uit dit huwelijk:

1. Joanna Winckens, ged. Kessel 3-10-1692 (get. Joannes Gielen Brugensis vervangen door Joannes Beurskens en Elizabeth Heldens).

2. Joanna Winckens, ged. Kessel 4-12-1693 (get. Franciscus Alardts en Elizabeth Winckens).

 

11 februari 1692

BELFELD - Overleden: Joanna Wolffers.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 174vs.

 

18 februari 1692

ROERMOND - Gehuwd: Joannes Cruijsbergh en Maria Elisabetha Tiermans [Thiermans, Tiremans, ook wel foutief gelezen als: Hermans; zij hertr. verm. voor 1705 met Joannes Peters - of betreft het een aliasnaam?]. Getuigen: Gerardus van Staeden en Caecilia Passasie.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim 5):

1. Maria Catharina Cruijsbergh, ged. Roermond 10-12-1692 (get. Joannes Tiermans en Margareta Baete; dr. van Joannes x Maria Elisabetha Hermans). Tr. Roermond 9-1-1718 met Joannes Michael Catalan.

2. Martinus Cruijsbergh, ged. Roermond 15-9-1694 (get. Adamus Steintgens, advokaat, en Elisabetha Loijens; zn. van Joannes x Maria Elisabetha Hermans).

3. Joannes Cruijsbergh, ged. Roermond 19-7-1696 (get. Henricus Arnoldus Spor en Constantia Scaffers; zn. van Joannes x Maria Elisabetha Hermans).

4. Adamus Cruijsbergh, ged. Roermond 5-12-1697 (get. Franciscus Thiermans en Sophia Conic; zn. van Joannes x Maria Elisabetha Hermans).

5. Helena Aldegondis Cruijsbergh, ged. Roermond 3-1-1699 (get. Petrus Ignatius Puttelingh en Aldegondis Clara Aleize; dr. van Joannes x Maria Elisabetha Hermans).

6. Anna Maria Cruijsbergh, ged. Roermond 20-11-1701 (get. Joachim Hoefs / Gilbertus Meuwssen en Maria Anna Hecht; dr. van Joannes x Maria Tiremans).

 

3 maart 1692

BEESEL - Overdracht land.

Ten overstaan van scholtis Cox en de schepenen Hendrick Arets en Dierick Stevens dragen Peter en Jasper Hegger ongeveer morgen bemd te Besel gelegen tussen Jan Cruijsbergh en de Coijbaent van aankopers, met de korte zijden grenzend aan de beek en de nabuurweg, voor een bedrag van 10 pattacons en 2 schelling over aan de erfgenamen van wijlen de borgemeester en schepen Claessens [van Roermond].

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 185vs in de marge.

De verkopers waren zonen van Abraham Heggers en Mechtildis Quiten, beiden geh. Montfort 26-5-1664.

 

4 maart 1692

ASSELT - Begraven: Mechtildis Pipers.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 153.

 

12 tot 24 maart 1692

ROERMOND ‑ Uit de ambten worden 24 personen, waaronder Jacob Vissers, gekozen om de keurvorst en hertog van Beieren met witte brandende flambouwen van de Swartbroekerpoort tot zijn logement te brengen.

GA Roermond, Handelingen Magistraat 1596-1696, blz. 224.

Vissers was leenman van de Schei en eigenaar hoeve Op de Berg. Zie 6-2-1697.

 

13 maart 1692

ROERMOND - Gehuwd: Joannes Baptista Bierens [heer van Baarlo en Grefrath] en Maria Adriana Varix. Getuigen: "ita in originali"

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond (in deze akte staan alleen de achternamen van bruid en bruidegom).

Uit dit huwelijk:

1. Philippus Antonius Placidus Josephus Bierens, ged. Roermond 7-8-1694 (get. Petrus Placidus de Maria Val vervangen door Philippus Adrianus van Varick en Clara Maria Bierens vervangen door Theresia van Varick).

J.B. de Bierens verkocht op 6-10-1699 land aan de oude oliemolen te Swalmen, op 22-10-1699 akkerland in het Raayerveld.

 

16 maart 1692

SWALMEN - Begraven: Bernardus Nickmans [echtg. van Lucia Schrijvers, geh. Swalmen 20-10-1682, begr. ald. 13-6-1722].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 148vs.

 

16 maart 1692

SWALMEN - Begraven: zoon van Bernardus Nickmans [en Lucia Schrijvers, beiden geh. Swalmen 20-10-1682].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 148vs.

 

z.d. (28 maart 1692)

ASSELT ‑ Huwelijksvoorwaarden tussen baron de Crevecoeur en Ursula van Schellard d'Oppendorff.

Ursula brengt in de helft van het goed en heerlijkheid Asselt met de eilanden, bemden, bouwland en landerijen, de tol op de Maas, het veer en de visserij, zoals zij deze krachtens testament heeft gerfd van haar vader baron de Dorwaert.

RHCL Maastricht, Dokumentatie D273: Inventaris van o.a. Bleijenbeek, Brempt, Hillenraad, nr. 100; depot onbekend (gedeelte verdwenen, vgl. ook Schlo Haag).

 

28 maart 1692

ASSELT ‑ Huwelijksvoorwaarden tussen markies van Warignies en Ursula Schellaert d'Obbendorf.

Ursula brengt in de heerlijkheid Asselt met aanwassen ('waarden'), weiden, akkerlanden, de tol aldaar op de Maas en de visserij.

RHCL Maastricht, Dokumentatie D274: Inventaris van o.a. Bleijenbeek, Brempt, Hillenraad, nr. C 100; depot onbekend (gedeelte verdwenen, vgl. ook Schlo Haag).

 

28 maart 1692

BEESEL - Willem Gerits te Besel verklaart dat hij een bedrag van 25 rijksdaalder 8 schelling brabants in contanten tegen een rente van 6% heeft opgenomen van de licentiaat en schepen Bossman, heer te Leuwen, met als onderpand al zijn goederen.

P(etrus) van Lom is borg.

Tevens (z.d.):

P. van Lom, Wilhelm van der Holt, Jan Cruijsbergh, Geurt Cruijsbergh, Peter Bongaerts, Derick Stevens, Hendrick Arets, Willem Gerets en Hendrick van den Broeck, schepenen en gerfden van Beesel, bekennen dat zij een bedrag van 125 rijksdaalder hebben opgenomen van de licentiaat en schepen Bossman, heer te Leuwen, ten behoeve van het kerspel Beesel.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, processen 1703, proces weduwe van G.F. Bosman te Roermond tegen Willem Gerits te Beesel. Zie 2-5-1703.

 

9 april 1692

SWALMEN - Volmacht inzake erfrecht.

Ten overstaan van Johan Smeets en Frans Gerets, schepenen van Asselt en Swalmen, machtigen Derick Keuven, Peter Wijnen en Geurtien Lemmen, als voogden van de minderjarige kinderen van Jennes Keuven, wegens het overlijden van hun broer Gerard Keuven die enkele goederen heeft nagelaten te Douay [Dovaij?], Houbert van den Eijndt, schapenkoopman te Gent, om deze goederen, roerend en onroerend, te verkopen en de opbrengst te vorderen en ontvangen, daarvan kwitantie te geven en over te zenden.

Tevens machtige ze Peter l'Allart, koopman te Arras waar hun overleden heeft gewoond, om deze goederen 'te laeten volgen'; zo de overledene enig testament heeft gemaakt of andere papieren heeft nagelaten, verzoeken zij hem om deze over te leveren aan de gemachtigde.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 165.

 

16 april 1692

SWALMEN - Begraven: [Anna van der Haert] de echtgenote van Jacobus Loijs [geh. vr 10-11-1683, begr. Swalmen 9-7-1715; hij hertr. verm. Swalmen 15-11-1696 met Gudela Silkens].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 148vs.

 

19 april 1692

ROERMOND / SWALMEN - Peter Randaxe, scholtis van de heerlijkheid Stevensweerdt, heeft eergisteren 17 april 1692 beslag laten leggen op het paard van Peter Quijten, schepen van de heerlijkheden Swalmen en Asselt, wegens een schuld groot 50 rijksdaalder d.d. 13 maart 1688, die Quijten gelijktijdig is aangegaan met een gelijke schuld door (aan?) Hendrick Slabbers. Het paard van Quijten was in gebruik bij Hendrick van Lin, kwam net terug van Brussel en stond gereed om terug te worden gebracht naar Swalmen.

Johan Swaecken, scholtis van de heerlijkheden Swalmen en Asselt, zou zich nu voor Quijten borg hebben gesteld, maar dit is tot op heden niet gebeurd. Randaxe wordt nog steeds door geldeiser Schoncken bedreigd en loopt het gevaar dat hij Roermond zal moeten verlaten om naar Sanct Stevensweerdt te verhuizen. Verzoek om bevestiging van de gedane beslaglegging.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, inv.nr. 1944. Zie 9-11-1691.

 

21 april 1692

BEESEL - Overdracht van een obligatie dd. 21 juni 1635 groot 500 gulden ten laste van het kerspel Besel en ten profijte van Jan aen de Beeck en Windel Quijten, echtelieden, aan Albert van Raij en Catharina Giesen.

Zie akten van 31-1-1707 en 23-9-1726 voor verdere overdrachten van deze obligatie.

 

30 april 1692

SWALMEN - Procesgegevens.

Uittreksel uit het rollenboek van 14 november 1691 van het Hof van Gelderland inzake het proces van de procureur Haes als gedaagde tegen de voogden van het kind van de licentiaat Cruysancker als aanklagers.

'Portmans van wegen de clegeren verbindende pro judicato de rente soo der comparanten pupille op de gemeynte van Swalmen heeft geconstitueert, nempt aen daervan op den prothocolle van Swalmen nota te doen houden, ende vermits de peremptoire verclaeringe van den vuytstel ex adverso, versoeckt absoluyt versteck van antwoordt ende permissie om te dienen van intendis - dese registratuyre is geschiedt opt versoeck van de momboirs 30 april 1692.'

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 162vs; vgl. 21-1-1686.

 

april 1692, z.d.

SWALMEN - Gehuwd: Johannes Obers [mogelijk begr. ald. 28-1-1698] en Catharina Gisberts [mogelijk begr. Swalmen 16-8-1721]. Getuigen: Henricus Slabbers en Johannes Gisberts.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 35 (RAL 62); dag niet ingevuld, deze lijkt echter in de marge toegevoegd met cijfer 7.

Uit dit huwelijk:

1. Agnes Obers, ged. Swalmen 17-2-1693 (get. Petrus Gisberts en Judiht Houx), verm. begr. ald. 27-7-1693.

2. Robertus Oberts, ged. Swalmen 28-4-1695 (get. Petrus Oberts en Catharina Dressen; de akte fol. 79 wordt gevolgd door een gelijkluidende akte, met als doopdatum echter 20-4), begr. ald. 12-3-1726. Tr. 1) Swalmen 26-4-1716 met Anna Spee, begr. ald. 15-9-1720; 2) Swalmen 29-2-1724 met Gertrudis Smeets.

 

3 mei 1692

ROERMOND - Henricus van Dam en Margarita Aelmans. Getuigen: Henricus van Tits en Joanna Haeffmans.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk:

1. Henricus van Daem, ged. Roermond 20-1-1693 (get. Gerardus Janssens door Joannes Aelmans, en Elisabeth Aelmans).

 

4 mei 1692

SWALMEN - Begraven: kind van Petrus Smets.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 148vs.

 

6 mei 1692

SWALMEN ‑ Appointement van de schepenbank Swalmen en Asselt tot openbare verkoop van onroerende goederen van wijlen Margriet Slabbers, ter voldoening van een schuld van 50 rijksdaalder.

G. Venner: Inventaris van het archief van de familie De Heusch, later Scherpenzeel Heusch 1386-1896, inv.nr. 547; 1 omslag. Met bijlagen; vgl. ook 13-3-1688 en 19-4-1692.

 

13 mei 1692

Roermond ‑ Gehuwd: Henricus van Tits en Mechtildis Aelmans. Getuigen: Mathias van Tits en Joannes Haeffman.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Christina van Tijts, ged. Roermond 11-10-1693 (Petrus van Tijts en Elisabeth Aelmans), jong overl.

2. Henricus Ignatius van Tits, ged. Roermond 17-11-1694 (get. Joannes Aelmans en Maria van Meulbracht).

3. Maria Christina van Tijts, ged. Roermond 22-1-1697 (get. Petrus van Tijts namens Jacobus van Heel en Gertrudis Linsen door Gertrudis Aelmans).

4. Mattias van Tits, ged. Roermond 24-1-1701 (get. Michael Gielissen en Maria Anna Gielen).

 

19 mei 1692

SWALMEN - Begraven: Cornelius Thessers [wedn. van 1) Maria Janssen, geh. Swalmen 23-1-1673, begr. ald. 26-8-1679; 2) Catharina Hendrix, geh. Swalmen 29-2-1680, begr. ald. 3-9-1720].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 148vs.

 

21 mei 1692

SWALMEN - Begraven: Catharina Fassen.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 148vs.

 

4 juni 1692

BELFELD - Gehuwd: Petrus Dirricks [overl. Belfeld 23-9-1741] en Gertrudis Curstiens [alias Wolffers alias aen gen End; ged. Belfeld 3-8-1670, overl. ald. 15-12-1730, dr. van Gerardus Wolfers en Antonia aen gen End]. Getuigen: Joannes Dirricks en Maria Curstiens.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, fol. 119.

Uit dit huwelijk (o.a. tweeling):

1. Gerardus Dericks, ged. Belfeld 26-10-1698 (get. Leonardus Wolfferts en Sijbilla Wilms; zn. van Petrus x Girdruda Wolfferts), begr. ald. 3-7-1702.

2. Petrus Derix, ged. Belfeld 13-5-1701 (get. Petrus Schmitz en Clara op Boixhoeff; zn. van Petrus x Girdruda Wolfferts), overl. ald. 12-9-1722.

3. Antonia Derix, ged. Belfeld 24-7-1703 (get. Joannes Daers en Berta Willems; dr. van Petrus x Girdruda Wolffers), begr. ald. 19-8-1703.

4. Alegunda Derix, ged. Belfeld 24-9-1704 (get. Joannes Daers en Leonarda Klincken; dr. van Petrus x Girdruda Wolffers), begr. ald. 23-10-1704.

5. Antonia Derix, ged. Belfeld 24-9-1704 (get. Joannes Seijben en Catharina Houten 'seu Peters'; dr. van Petrus x Girdruda Wolffers), begr. ald. 18-10-1704.

6. Antonia Derix, ged. Belfeld 17-8-1706 (get. Theodorus Peters 'seu Foissel' en Maria Wolffers; dr. van Petrus x Girdruda Wolffers).

7. Gerardus Dirrix, ged. Belfeld 22-10-1708 (get. Joannes Steegen voor Theodorus Schmits en Maria Jaenssen; zn. van Petrus x Girdruda Wolffers), overl. ald. 18-9-1763. Tr. Velden 13-5-1734 (get. Joannes Hermens en Mechtildis Lommen) met Anna Hermens alias Basten.

Voor dit gezin zie ook Maas- en Swalmdal 1 (1981) blz. 68-80.

 

8 juni 1692

SWALMEN - Begraven: kind van Joannes Vermeulen [en Cornelia Coenen, beiden geh. Swalmen 22-10-1676].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 148vs.

 

11 juni 1692

SWALMEN - Begraven: kind van 'villici domini [Eve]raets' [in dat geval van de pachter van Zuijdewijcks Spick].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 148vs.

 

12 juni 1692

SWALMEN - Begraven: Getrudis Slabbers 'op ghen Holter hoef'.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 149.

 

vr 14 juni 1692

Z.P. - Gehuwd: Joannes Gerardus Fabritius [Fabritii, ged. Roermond 4-3-1646, zn. van Gerardus Fabritius en Isabella van Lerop] en Elisabetha Bongarts.

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

1. Joannes Baptist Fabritius, ged. Roermond 14-6-1692 (get. Guilielmus Bongarts, schepen, en Maria Margarita Fabritius), schepen te Swalmen en Asselt. Tr. 1) met Maria Magdalena van Berchum; 2) met Anna Maria Carolina van Beuninghen.

Joannes Gerardus Fabritius was eigenaar van een huis te Swalmen-Wieler.

 

14 juni 1692

BELFELD - Overdracht landerijen.

Ten overstaan van de schepenen Jan Peters en Willem Willems en bode Ercken Lenkens in plaats van de scholtis, dragen Steven Mewijsen (ook: Meevissen) en Margriet Zegers

- ongeveer 3 vierdel morgen te Belffelt gelegen naast Peter den Drenger (?) en met een korte zijde grenzend aan de Mirgelstraet, belast met jaarlijks 3 kop rogge aan de kerk te Besel;

- morgen akkerland naast de weg en met een korte zijde grenzend aan de Milgerwegh (sic);

- en ongeveer morgen bemd naast Willem Nabben en met een korte zijden grenzend aan de Alsbeeck, belast met half ei aan het klooster St.-Pantalion ('uytgeldende aen de Pantalions heere een halff ey');

voor een bedrag van 100 gulden, godsheller 1 stuiver, over aan Lambert Louwijs en Jenneke van Aerssen, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 185-185vs; maand onder voorbehoud, mogelijk wordt januari bedoeld.

 

16 juni 1692

KESSEL - Overdracht land.

Ten overstaan van schepenen van Kessel dragen Derick Dorssers 'den Jongen' en Digna Kessels, echtelieden, weiland te Kessel over aan Frans Alarts en Grietien Smeets, ook echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Kessel (01.038), inv.nr. 33, fol. 45-45vs.

 

19 juni 1692

SWALMEN - Begraven: dochter van Bernardus Nickmans [en Lucia Schrijvers, beiden geh. Swalmen 20-10-1682].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 149.

 

23 juni 1692

BELFELD - Overleden: Joannes Broocks.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, deel 1 fol. 174vs.

 

19 juli 1692

SWALMEN - Gehuwd: Paulus Wolters [Wouters] en Getrudis Linsen [mogelijk dr. van Laurentius Vosbeeck]. Getuigen: Mathias Moeren? en Johannes Cuijtens.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 36 (RAL 63).

Uit dit huwelijk:

1. Bertha Wouters, ged. Swalmen 7-8-1693 (get. Mattheus Slabbers en Christina Sniders; dr. van Paulus x Getrudis Linsen). Tr. Buggenum 3-8-1720 met Godefridus Pelsers.

2. verm. Goedefridus Slabbers!, ged. Swalmen 18-4-1696 (get. Wilhelmus Slabbers en Anna Pipers namens Anna Slabbers; zn. van Paulus Slabbers! x Getrudis Voesbeekes!).

3. Wolterus Wolters, ged. Swalmen 27-8-1697 (get. Gerardus Bongers en Christina Gerits), verm. jong overl.

...

4. Getrudis Wolters, ged. Swalmen 19-10-1704 (get. Johannes Lemme en Antonia Cuijpers).

5. Wolterus Wolters, ged. Swalmen 7-4-1706 (get. Johannes Cuijpers en Jacoba van Obrock; zn. van Wolterus! x Getrudis Linsen), verm. vermeld 29-1-1730 als Walterus Poulessen, doopgetuige te Beesel, verkoopt 5-6-1759 land te Swalmen, verm. overl. Beesel 3-1-1760. Tr. verm. Buggenum 9-1-1738 met Aldegondis Tosquin.

Paulus Wolters wordt op 23-12-1699 genoemd als pachter van land aan de Reubenberg gelegen.

 

19 juli 1692

SWALMEN - Begraven: kind van Arnoldus Eubeler.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 149.

 

20 juli 1692

BELFELD - Gehuwd: Jacobus Legheuser en Anna Gerhardts [verm. wed. van Petrus Wolffers, geh. Belfeld 12-1-1692, overl. ald. 30-1-1692]. Getuigen: Gerhardt Fretz en Peter Smitz.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, fol. 119.

Uit dit huwelijk:

...

1. Gerardus Lagusers, ged. Belfeld 8-3-1697 (get. Gerardus Tissen en Margareta Janssen; zn. van Jacobus x Anna Gered...).

 

20 juli 1692

ROERMOND - Gehuwd: Henricus van Hingen, advocaat, en Maria Catharina Wessem. Getuigen: Godefridus van Hingen, Marcus Antonius de Partz, Maria Petronella Peust en Petronilla van Hingen.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

26 juli 1692

VENLO ‑ Overleden: Willemina Alberts.

DTB-registers Venlo.

 

27 juli 1692

REUVER ‑ De prins van Nassau, ridder van het Gulden Vlies, Generaal Veld-maarschalk van de troepen van Z.M. stadhouder, Gouverneur en kapitein-generaal van het vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen, geeft de regeerders van den Roover bevel om aan toonder een verversing en zo nodig een overnachting te geven.

Verteerd 10 stuiver t.l.v. Heinrich Treinis.

Fotocopie zonder bronvermelding; Nassause Domeinen 121?; met dank aan Jan Ickenroth. Zie 27-9-1697 en 1-12-1699.

 

2 augustus 1692

SWALMEN EN ASSELT - Arrest.

Adam Crefs laat krachtens commissie van 21 juli 1692 door het Hof van Gelderland verleend op het verzoek van de paters kartuizers te Vogelsanck arrest aantekenen op de goederen van Constantinus Heijster onder de heerlijkheid Swalmen en Asselt gelegen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 163.

 

21 augustus 1692

SWALMEN - Testament.

Testament van Jan Smits, schepen, ziek en bedlegerig maar gezond van verstand. Hij benoemt zijn kinderen tot universele erfgenamen van al zijn erfelijke en patrimoniale goederen, schulden en het kapitaal van 200 rijksdaalder ten behoeve van Henderick ten Dam, welke hij tijdens zijn huwelijk met wijlen Metien Arets heeft opgenomen.

Krachtens akkoord tussen testateur en zijn zoon Geurt is hem de vrije beschikking gelaten over de roerende goederen welke hem ten tijde van de openbare verkoop ('subhastatie') van Henderick ten Dam waren overgebleven.

Zo laat hij aan zijn jongste dochter Mechdelken het bed waarop testateur nu ligt, met het dekbed, twee paar lakens, vier oorkussen ('oirkusseren') en de 'betrecksels mit de bedtstede ende behangssels; item eene kiste staende in een benaebuijrt huijs mit een stuck flesse gebleijckt doeck groot ongeveer thien ellen.'

Aan zijn minderjarige jongste zoon Willem laat hij 'sijnen swaerten laecken maubel ende swaerte klederen mit een kiste staende int Carthuijs clooster tot Ruremunde, mit een gelick stuck doeck als boven, ende voorders alle sijne testateurs hembden.'

Aan zijn dochter Anneken twee slechte bedden met een nieuw bedteek.

Aan zijn dochter Catharina een bed met een linnen teek, alsmede twee andere van de beste linnen teeken, ongevuld, met nog een oude 'bonsetiecke'.

Uit de overige roerende goederen legateert hij aan zijn dienstmaagd en nicht, Beelken Geurts, behalve haar achterstallig loon, 'tot recompens van de getrouwicheijt aen den testateur bewesen', een half dozijn 'servietten'.

De rest van het linnengoed zal gedeeld gedeeld worden tussen zijn drie dochters, de overige goederen tussen al zijn kinderen.

Als executeurs testamentair benoemt hij de procureur Haes en Areth Mooren, die boven de gebruikelijke beloning voor deze last een legaat ontvangen van ieder 1 rijksdaalder.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 76; origineel op papier, ondertekend door testateur Jan Smeedts, J. Swaken, Frans Gerits en Peter Quijete [eerste letter onder voorbehoud], opgemaakt door G. Lubbers, secretaris.

 

23 augustus 1692

ROERMOND - Kwitantie door Catharina Quijten: 'IJnt ijaer 1692 den 23 augustus bekenne ijck onder geschreven ontfangen te hebben 8 scheln uijt handen van Engel Crans van vracht van Mastreijt van scaepsveel'. w.g. Cattrinna Quijten.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, inv.nr. 466.

 

25 augustus 1692

SWALMEN - Begraven: kind van Wilhelmus Jansen.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 149.

 

26 augustus 1692

BELFELD ‑ Jacob van Blitterswijck wordt beleend met de Groote Hoeve te Belfeld, welk leengoed hij bij gerechtelijke verkoop ("subhastatie") had gekocht.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 206, fol. 66-67; register.

 

26 augustus 1692

BELFELD ‑ Jacob van Blitterswijck wordt beleend met de Grote Hoeve te Belfeld.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 226 fol. 16vs-17vs; zie ook idem fol. 38: tol te Grubbenvorst.

 

26 augustus 1692

SWALMEN - Begraven: Johannes Smets [verm. wedn. van Mechtildis aen gen Hof, geh. ... vr 3-1-1658, begr. Swalmen 15-4-1681].

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 149.

 

6 september 1692

SINT ODILINBERG - Gehuwd: Christophorus Jansen [ged. St.-Odilinberg 3-3-1666, zn. van Maes Janssen en Mechtildis Slijpen] en Margarita Cnops [ged. St-Odilinberg 23-9-1664, begr. Swalmen 31-1-1705, dr. van Petrus Knops en Catharina van Thoor, beiden overl.; zij hertr. Swalmen 23-4-1698 met Jacobus Mevissen]. Getuigen: Adamus Cnops en Maria Petronella Roncken.

Gendalim 5.

Uit dit huwelijk:

1. Petrus Janssen, ged. Roermond 20-6-1693 (get. Petrus Cnops, vicarius te Lottum / Adamus Cnops, en Mechtildis Janssen).

2. Catharina Janssens, ged. Roermond 10-2-1695 (get. Maes Jansens / Joannes Schuffelten en Aldegondis van Thoor / Mechteldis Slijpen).

Voor nagelaten kinderen van Christoffel Janssen en Margaretha Knops zie overdracht obligatie Swalmen 26-2-1697.

 

vr 7 september 1692

Z.P. - Gehuwd: Jacobus Spee [mogelijk zn. van Jacobus Spee en Matthia Dorssers] en Catharina Smets [mogelijk begr. Swalmen 3-8-1710 of 25-3-1715.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Spee, ged. Swalmen 7-9-1692 (get. Andreas Jansen en Matthia Dorses).

 

7 september 1692

ROERMOND - Gehuwd: Leonardus Hofmans [verm. begr. Herten 11-3-1736], "servum ppis" en Adriana Lambot [ged. Roermond 14-2-1673, begr. Heel 13-3-1741, dr. van Arnoldus Lambot en Gertrudis Hals].

Uit dit huwelijk:

1. Isabella Hoffmans, ged. Roermond 1-9-1693 (get. Arnoldus Lambot en Clara Isabella, hertogin Sengen, prinses van Nassau / Maria Francisca del Rocq), leeft 1727.

2. verm. Antonius Hofmans, ged. Tr. voor 1736 met Agnetis Nijssen.

 

20 september 1692

actum Ruremunde

SWALMEN - Verzoek tot arrest op Asselterhof.

Verzoekschrift aan het Hof van Gelderland door J. van der Smitsen en H. de Haes namens de weduwe Ham waarin zij schrijft dat wijlen haar man eertijds een bedrag van 6.000 rijksdaalder heeft geleend aan de hertog van Croy, waarvoor deze samen met zijn vrouw een obligatie groot 4.000 rijksdaalders

gevestigd op het vrij adellijk huis en goed te Brempt met alle toebehorende weiden, bemden, landerijen, bossen, pachten, tijnzen, molens, pachthoeven en wijhers, alles onder Cruchten en Brempt gelegen, alsmede de Asselerhof en een bemd groot 75 morgen onder Swalmen gelegen, de Aenwasch genaamd,

welke obligatie de gravin van Spaur en Goor eerder bij wijze van vaderlijk legaat had overgedragen aan haar dochter de hertogin, had overgedragen aan suppliante.

Hoewel deze schuld [zie 19-9-1686] nog eens is vernieuwd en de rente nu jaarlijks wordt betaald te Wesel, verzoekt suppliante arrest op de genoemde onderpanden.

- Met goedkeuring door G.H. Furen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 178-178vs; zie ook het arrest van diezelfde dag.

 

20 september 1692

ASSELT - Arrest op Asselterhof en Aanwas.

Derick Keeren, bode, laat krachtens ordonnantie van het Hof van Gelderland d.d. 20 september 1692 zoals verleend op het verzoek van de weduwe Ham tegen de hertog van Croij, arrest aantekenen op de Asselerhoff en een bemd onder Swalmen gelegen genaamd de Aenwasch, groot 75 morgen, wegens een vordering van 6.000 [elders: 4.000] pattacons.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 152vs en 163; eerstgenoemd afschrift is doorgehaald omdat de akte daar een jaar te vroeg is geprotocolleerd. In het tweede afschrift is het schuldbedrag gewijzigd in 4.000 pattacons.

Voor een dergelijke schuld zie 10-7-1664 en 20-1-1671.

 

21 september 1692

BEESEL - Huwelijkse voorwaarden tussen Arnold Frans de Gutshoven en Beatrix Bosman.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, inv.nr. 327 (inschrijving d.d. 14-4-1727 t.a.v. Arnold Frans Bosman, heer van Nieuwenbroeck). Met dank aan Peter Geuskens.

Voor huwelijk zie Roermond 27-9-1692.

 

21 september 1692

SWALMEN - Begraven: zoon van Wilhelmus Federhanske.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 149.

Voor deze bijnaam zie J. Ruiten: Onder den klockenslagh etc, blz. 482 e.v.

 

22 september 1692

SWALMEN - Begraven: zoon van Wilhelmus Coenen.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 149.

 

23 september 1692

SWALMEN - Begraven: Leonardus Pipers.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 149.

 

25 september 1692

Gegevens inzake een proces tussen de ritmeester Wijhers enerzijds en Johan Wijhers anderzijds.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 238, fol. 13. Zie 23-3-1699 en 1-9-1707.

 

27 september 1692

ROERMOND - Gehuwd: Arnoldus Franciscus de Gutschoven [zn. van Jacobus de Gutschoven en Catharina de Rijke] en Beatrix Bosman [ged. Roermond 28-8-1656, dr. van wijlen Joannes Bosman en Anna Catharina Carpentier alias Fabri]. Getuigen: Gerardus Bosman en Anna Catharina Carpentier.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Voor huwelijksvoorwaarden zie 21-9-1692. Beatrix Bosman was later vrouwe van Nieuwenbroeck te Beesel.

 

2 oktober 1692

ROERMOND - Gehuwd met dispensatie: Adrian van Heswick [bij dopen: Peter!] en Maria Brinckmans [ged. Roermond 16-2-1670, dr. van Joannes Brinckmans en Gertrudis Beeck]. Getuigen: Cornelius van Heswick en David Brinckmans.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk (op basis van Gendalim 5):

1. Gertrudis Catharina Heeswijck, ged. Roermond 5-7-1693 (get. Joannes Brinckmans en Agnes van Eswijler; dr. van Petrus x Maria).

2. Henricus Joannes van Heeswijck, ged. Roermond 11-3-1695 (get. Adrianus van Heeswijck en Gertrudis Beeck; zn. van Petrus x Maria). Tr. verm. voor 1721 met Sophia Simons.

3. Cornelius Josephus van Heeswijck, ged. Roermond 19-3-1697 (get. Cornelius van Heeswijck en Caecilia Beeck / Gertrudis Beeck). Tr. verm. met Aldegondis Kellenaers.

4. Joannes Henricus van Heeswijck, ged. Roermond 8-5-1707 (get. Joannes Franciscus Witmackeers en Mechtildis van Heeswijck).

Jan van Heeswijck droeg op 3-3-1733 als erfgenaam van Jan Brinckmans en Gertruijdt Beeck goederen te Swalmen over aan de broers Joseph en Wilhelmus van Heeswijck.

 

vr 7 oktober 1692

Z.P. - Gehuwd: Henricus Coenen en Catharina Degers [Degens].

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Coenen, ged. Swalmen 7-10-1692 (get. Wilhelmus Peters en Wilhelma Bauten namens Maria Degers; dr. van Henricus x Catharina Degers).

...

2. Johannes Linsen, ged. Swalmen 19-4-1698 (get. Wilhelmus Figh en Theodora Coenen; zn. van Henricus x Christina Degens).

 

9 oktober 1692

BELFELD - Gehuwd: Godefridus Janssen [overl. Belfeld 7-5-1728] en Margareta Wolfferts [verm. ged. Belfeld 12-9-1666, overl. ald. 17-12-1740, dr. van Petrus Wolfferts en Anna Staecks]. Getuigen: Conradus Wolfferts en Joannes Janssen.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, fol. 119.

Vgl. ook akten d.d. 13-2-1690, 19-10-1693, 20-4-1694, en 16-4-1708.

Uit dit huwelijk:

1. verm. Agatha Jois, ged. Kessel 7-11-1695 (get. Joes Gerardi en Agatha Petri uit Belfent; dr. van Godefridus Jois x Margareta Petri), mogelijk overl. Belfeld 17-4-1742. Tr. mogelijk Belfeld 7-1-1716 met Henricus Daemen.

...

2. Petronella Janssen, ged. Belfeld 15-11-1700 (get. Petrus Gijsberts en Alardis Geretz; dr. van Godefridus x Margaretha Wolfferts), begr. ald. sept 1702, z.d..

3. Petrus Jaenssen, ged. Belfeld 17-12-1702 (get. Joannes Fretz en Agnes Martens; zn. van Margareta Wolfferts en Godefridus Jaenssen), begr. ald. 25-5-1703.

4. Petrus Jaenssen, ged. Belfeld 11-3-1704 (get. Petrus Schmits en Clara Rutgens; zn. van Godefridus x Margareta Wolffers). Tr. Belfeld 1-11-1723 met Gebelia Heijnen.

5. Maria Jaenssen, ged. Belfeld 14-3-1707 (get. Conrardus Wolffers en Maria Claessen; dr. van Godefridus x Margareta Wolffers), mogelijk overl. ald. 17-2-1742. Tr. mogelijk Belfeld 1-8-1734 met Godefridus Willems, begr. 21-9-1763.

 

14 oktober 1692 / 20 april 1694

SWALMEN - Het gerecht van Swalmen en Asselt permitteert Jan en Geurt Smits om voorlopig, totdat voogden zijn aangesteld voor de minderjarige kinderen van hun vader, de landerijen te cultiveren en beakkeren, alsmede toe te zien op de ten velde staande gewassen en roerende goederen om deze te benutten ten profijte van het sterfhuis, onder voorwaarde dat hiervan rekenschap wordt gegeven.

[w.g.] G. Lubbers.

[met verantwoording als volgt]

- op 14 oktober turf verkocht aan Jan Jansen voor 3 gulden;

- op 26 oktober aan Nelesen Geurtten 7 malder 4 vat gerst 22 schelling 1 blamuyser per malder;

- idem 1 malder weit 2 kop het malder 5 rijksdaalder 2 schelling;

- aan Geurt 1 malder 2 vat 'haspel godt' voor 2 rijksdaalder per malder;

- op 29 oktober aan Daem geleverd 5 malder boekweit voor 23 schelling per malder;

- op 30 oktober 1 malder 5 vat boekweit aan Dam voor 23 schelling per malder;

- idem 5 malder rogge aan Dam voor 4 rijksdaalder 2 schelling per malder;

- aan Derick Kerren 7 vat rogge en 1 malder haver wegens zijn commissie;

- aan Jan 6 kop rogge 'sijenen assestendt';

- op 31 oktober 2 vat rogge verkocht;

- op 6 november gemeten 2 malder 5 vat spelt, gekocht door Jan Smets;

- 6 vat 'haspel goedt' voor 20 schelling per malder;

- Guert Smets heeft ontvangen 4 vat 1 kop erwten voor 4 rijksdaalder per morgen;

- 2 kop erwten voor Dyerck Keeren;

- 8 vat 1 kop haver voor 16 schelling per malder;

- 1 malder rogge voor procureur Haes voor 4 rijksdaalder per malder;

- 2 vat koren voor de heer Vermulen welke in het jaar 92 is vervallen;

- op 9 november heeft Jan Smiets 1 koren, 2 malder 4 vat 'wycken' [wikke?] en 4 vat spurriezaad [spuereysaet] op de zolder laten leggen, de wikke en het spurriezaad.

Rekening voor Jan Smeets wegens inkomsten van vruchten en anderszins van wijlen zijn vader Jan Smeets over het jaar 1692.

- door bode Derick Keeren verkocht aan Areth Heijnen 4 malder rogge en 3 vat voor 4 rijksdaalder 3 schelling per malder;

- op 6 november verkocht en door de schepen This Coolen gemeten 2 malder 5 vat spelt voor 14 schelling per malder;

- 6 vat 'haspel goedt' voor 20 schelling per malder;

- 8 vat 1 kop haver voor 16 schelling per malder;

- 5 vat wikke voor 4 rijksdaalder 2 schelling per malder;

- gekocht een ploeg 12 schelling;

- ontvangen voor 3 rijksdaalder en 4 schelling wortelen;

- voor 3 gulden turf verkocht aan Jan Janssen;

- ontvangen 1 rijksdaalder wegens wortelen;

- 1 pattacon wegens 'de vercochte kist';

- voor een jaar huur 5 rijksdaalder;

- ontvangen voor een 'pors' [vermoedelijk een pers] 1 gulden;

- []

- aan erwten 4 vat tegen 4 rijksdaalder 4 schelling per malder;

- op 9 februari 1694 ontvangen van Neesken Bongarts 2 rijksdaalder;

- dito van Gerardt Bongarts ontvangen 6 schelling min 5 duiten;

- op 21 februari 1694 van Stijncken Bongarts 1 rijksdaalder 5 schellling;

Rekening ondertekend Swalmen 20 april 1694 door Jan Janssen, Tijs Koolen, G. Lubbers, Jan Smets, Mari Aquarius, Geurt Smets, Jacop Spee en Smets.

[Uitgaven]

- op 18 oktober dag 'in de ploegh gevaren' - 5 schell

- 26 oktober het stro in de schuur laten dragen - 2 schell

- idem aan het Weustebroeck 1 morgen land omgedaan - 5 schell

- achter het huis dag gegd - 2 schell

- 1 kar goed naar het Buggemer Veer gevaren - 1 schell

- dag gegd - 2 schell

- 3 man 1 dag boekweit gemaaid - 3 schell

- drie halve dagen met 2 karren en 2 man - 2 rxd 4 st

- een kar hout naar Ruremonde gevaren naar Agnees van Cruchten - 2 schell

- een kar hout naar Ruremonde gevaren naar de scholtis - 2 schell

- een kar hout naar Ruremonde gevaren naar de promotor Haesen - 2 schell

- een kar hout naar Ruremonde gevaren naar Coenkens Jan - 2 schell

- bij de scholtis 2 karren schansen gevaren - 6 schell

- een kar schansen gevaren naar de koperslager ('copperen slagher')

- 2 man 5 dagen lang koren gemaaid en laten binden - 3 rxd 3 schell 4 st

- 1 dag koren ingevaren met 2 karren - 1 rxd

- voor de scholtis 2 karren stro gevaren - 4 schell

- voor Derick Keeren 2 karren hooi naar Ruremonde gevaren voor 2 schelling per kar

- 'Item heeft Geel Silkens eenen daegh aen den Butsencamp toegemaeckt' - 2 schell

- 2 mannen 1 dag hout gehouwen en gereten - 4 schell

- een kar hout naar Ruremonde gevaren voor de secretaris Lubbers - 2 schell

- een kar hout naar Ruremonde gevaren voor de scholtis - 2 schell

- Derick Stams drie keer in Besel gehaald en weer teruggereden om een getuigenverklaring af te leggen, voor iedere reis 3 blamuyser maakt 4 schelling 4 stuiver

- meester Lambert Custers heeft 3 dagen aan het huis gerepareerd 6 schell

- voor de scholtis 30 busselen stro naar Ruremonde gevaren - 1 schell 4 st

- aan knecht Peeter Beeck betaald voor zijn loon - 3 rxd

- aan knecht Willem betaald 4 rxd

- aan maagd Hennersken 4 schell

- aan promotor Hasen betaald 4 schell

- aan Frans Gerardts betaald in de naam van knecht Willem 2 rxd 4 schell

- aan Geurt Smeets betaald 12 rxd 6 schell

- aan de kaarsenmaker ('den kertssen maecker') betaald 1 rxd 3 blamuyser

- aan Derick in de Broekhinne wegens verteringen aldaar 3 schell

- aan Frans Gerardts betaald voor 'sijne moeyten' - 3 schell

- aan Frans Gerardts gegeven voor zijn 'devoiren' 3 schelling omdat hij mee is geweest toen de bij de smid en de wagenmaker zijn geweest

- aan Matthis van Leuwen 24 stuiver

- 'item aen den veltschut betaelt dry blamuyser om Jan Bongaerts kinderen te panden'

- 'item betaelt als wij gedeylt hebben voor gerechtigheydt aen Frans Gerardts, Peeter Quijten ende Aret Meuter ieder eenen schellingh'

- idem aan Peeter Clumpkens betaald 2 schelling 'voor het landt meeten'

- idem betaald aan vertering toen Frans Gerardts en Peeter Quijten de rekening van Derick Tessers en Peeter Arets hebben nagekeken - 2 schell

- idem volgens kwitantie betaald aan Frans Gerardts 'op de keurmeude' 9 rxd min 5 oort st, dus 8 rxd 7 schell 1 st 6 (duit?)

- volgens kwitantie betaald aan de advokaat Cronenbroeck 7 rxd

- volgens kwitantie betaald aan de weduwe Tilman van Cruchten

- aan This Coolen toen ze de roerende goederen ('mobilyen') hebben afgehaald bij Agnees van Cruchten - 2 schell

- toen ze het land hebben laten meten voor verteringen gedaan bij de weduwe Hermen Heuskens voor 5 'vaenen' bier - 4 schell 4 st

- toen Jan en Geurt Smeets en Jacob Spee voor zaken naar Ruremonde zijn geweest, aan vertering - 1 schell

- 'item betaelt een paer schoon [schoenen] voor den knecht ende een paer voor de maeght ad thien schellingen' - 1 rxd 2 schell

- aan de weduwe Hermen Heuskens aan vertering door ons en de voogden gedaan - 2 rxd

- aan Derick Tessers rxd 1 schell wegens schulden

- voor een kan wijn aan de kerk - 14 stuiver

- 4 dagen laten dorsen - 4 schell

- voor onkosten aan de griffie te Ruremunde - 1 schell

- voor een vet kalf aan de scholtis - 1 rxd

- aan de procureur Buijckman - 2 schell

- 'voor de gerechticheyt' van 2 schepenen betaald 2 schell 'als wanneer het kooren is gemeeten hetwelck door den bode Derick Keeren is vercocht'

Totaal aan uitgaven 66 pattacons 5 schelling 1 gulden 2 stuiver 1 duit; inkomsten 87 patts 4 schell 4 st 1 duit. Niet begrepen in deze rekening zijn 2 malder rogge voor kostgeld van Mechel Smits.

RHCL, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 92.

 

17 oktober 1692

SWALMEN EN ASSELT - Arrest.

Jan van Beeck, b