KRONIEK VOOR BEESEL, BELFELD EN SWALMEN - 1860-1869

laatst opgeslagen: dinsdag 19 oktober 2021

Loe Giesen, Reuver 1983-2021

 

1860

2 januari 1860

ASSELT - Huwelijkscontract tussen Gerardus Casper Hubertus Janssen wonend te Asselt onder Swalmen en Margaretha Hubertina Kuijpers wonend te Linne.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1860/1. Voor huwelijk zie 5-1-1860.

 

5 januari 1860

LINNE - Gehuwd: Gerardus Kasper Hubertus Janssen [geb. Swalmen 6-1-1833, landbouwer (1860), overl. Linne 21-4-1875, zn. van Conrard Janssen en Maria Petronella Dreessen; hij hertr. Linne 24-9-1866 met Maria Anna Simons] en Margaretha Hubertina Kuijpers [geb. Linne, 30-6-1832, overl. ald. 26-5-1864, dr. van Hendrik Kuijpers en Joanna Linssen].

GenLias, 2004. Voor huwelijksvoorwaarden zie 2-1-1860.

 

9 januari 1860

TEGELEN - Gehuwd: Wilhelmus Boots [geb. Beesel 17-3-1837, zn. van Petrus Boots en Anna Catharina Franssen; hij hertr. Tegelen 13-5-1872 met Petronella Bloemen] en Antonia Helena Cunegonda Matha [geb. Maasbree, dr. van Jan Matha en Maria Helena Gertruid Doly].

GenLias, 2005.

 

zaterdag 14 januari 1860

SWALMEN - Verkoop van hooiland te Swalmen sectie E nr. 1325 door Jan Heijnen aan de Brakkenij te Swalmen, aan Felix Willem Milliard te Roermond voor  100,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1860/17.

 

18 januari 1860

BEESEL - Gehuwd: Joannes Nijssen [geb. Kessel 18-4-1803, dagloner, overl. Beesel 31-10-1860, oud 57 jaar, zn. van Joannes Nijssen en Joanna Hanssen; wedn. van Demphna Beurskens] en Anna Catharina Reijnders [geb. Beesel 19-11-1822, dr. van Wilhelmus Reijnders en Elisabeth Evers; wed. van Wilhelmus Ulen, geh. Beesel 11-1-1850, overl. ald. 24-3-1858].

GenLias, 2004; GHS Beesel, BS-6/519.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

zaterdag 21 januari 1860

SWALMEN - Pachtcontract van landerijen te Swalmen en Herten gelegen, door Charles Henri Bongaerts te Roermond, namens Auguste Joseph Ghislain baron d'Overschie de Neerijssche wonend te Neerijssche bij Brussel, voor jaarlijks  371,72.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/6.

 

zaterdag 21 januari 1860

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Joannes Henricus Hendrickx te Swalmen, als mondeling gemachtigd door Jan Hendrickx te Asselt, tegen Herman Douzen aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1860/12.

 

maandag 23 januari 1860

BEESEL - Openbare verkoop van bouw‑ en hooiland, hakhout en dennenbos te Besel sectie E nrs. 122 en 121, sectie B nr. 307, sectie D nrs. 460 en 230, de helft van sectie D nr. rens444, in het geheel groot 2 bunder 44 roeden 90 ellen, en 3 bunder 2 roeden 18 ellen uit sectie E nr. 59, in totaal groot 7 bunder 36 roeden 55 ellen, door Mathieu de Bij te Roermond als gemachtigde van zijn vrouw Gertrude Kerbosch, weduwe in eerste huwelijk van Martinus Jennissen, deze als onherroepelijk gemachtigde volgens artikel 1223 Burgerlijk Wetboek van Reinier Hubert van Ool te Beesel, aan:

1) Jan Janssen, aankoper namens Gerard Janssen, beiden te Beesel;

2) Pieter Henderik van der Velden wonend op den Reuver onder Beesel; en

3) Mathieu de Bij, aankoper namens Theresia de Klcken Disdonck, douairiere van Godfried Alexander baron van Voorst tot Voorst, beiden wonend te Roermond,

voor in totaal  2.085,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1860/23.

 

maandag 23 januari 1860

REUVER-LEEUWEN ‑ Openbare verkoop van dennebomen gedaan op de Wilde Hoef onder Beesel op verzoek van Theodoor Kofferath wonend te Wassenberg, opbrengst  222,70.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1860/17.

 

dinsdag 24 januari 1860

HERTEN - Gehuwd: Peter Metsemakers [geb. Herten 21-11-1828, zn. van Michiel Metsemakers en Mechtildis Roumen; wedn. van Gertrudis Evers, geh. Herten 2-9-1858] en Maria Margaretha Hubertina Trines [geb. Beesel 13-4-1834, dr. van Jan Jacob Trines en Maria Catharina Huben].

GA Roermond, Registers DHO Herten; GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrikus Hubertus Metsemakers, geb. Herten Tr. Herten 30-4-1897 met Maria Cornelia Josepha Cremers.

 

donderdag 26 januari 1860

OH EN LAAK - Volmacht in blanco door:

1) de douairiere van wijlen Charles Philippe Ferdinand Herman de Riedesel d'Eisenbach geboren Josephine Franoise Charlotte markgravin de Ricce; en

2) door Arnailie Dorothe Auguste Jeanne Hermine Frederique gravin de Hompesch geboren baronnes de Riedesel d'Eisenbach en haar echtgenoot Adolph Marie Charles Franois graaf de Hompesch, allen wonend op het kasteel Walborg onder Ohe en Laak,

om, voor en namens hen van Amede Marie Franois Ghislain van der Renne van Daelenbroek te Roermond ter leen te nemen een bedrag van  10.000,‑ en daarvoor hun onroerende goederen te verhypothiceren.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1860/16.

Zie idem 14-2-1860/24 voor obligatie.

 

zaterdag 28 januari 1860

BEESEL - Obligatie groot  350,‑ door Hendrik Janssen en diens echtgenote Mechteldis Reijnders, wonend op de Schans onder Beesel, aan Frans Jozef Stals en Maria Hubertina Baur te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/8.

 

zaterdag 28 januari 1860

"De notaris Keuller, residerende te Venlo, zal ten verzoeke van den Wel Edelen Heer P.J. Berger aldaar, op Maandag den 6 Februarij 1860 ten vijf ure namiddag, ten huize ter Wed. J.L. Bours te Venlo in de Fontein, in het openbaar verpachten:

1. De Bouwhoeve Hagerhof,
bestaande uit huis en erf met stallingen, schuur, boomgaard, tuin, weiland, hooiland en bouwland, groot ruim 25 Bunders (80 Morgen) en gelegen te Venlo in den Bantuin.

EN

2. De Bouwhoeve Zangerhof,
bestaande uit huis en erf met stallingen, schuur, boomgaard, tuin, weiland, hooiland en bouwland, groot ruim 20 Bunders (63 Morgen) en gelegen te Reuver in de gemeente Beesel.

De verpachting geschiedt in geld, mits borgstelling en voor een tijdvak van zes vaste jaren, aanvang nemende voor de gebouwen, tuinen, boomgaarden, wei‑ en hooiland met half Mei 1860 en voor de bouwlanden stoppelbloot na den oogst in hetzelfde jaar.

Verdere inlichtingen worden gegeven ten kantore van den notaris Keuller voornoemd.

Maas- en Roerbode; met dank aan L. van Avesaath, Swalmen.

 

dinsdag 31 januari 1860

SWALMEN - Openbare verkoop van bomen te Swalmen in het Hoppenroth op verzoek van Carel Huibert graaf van en tot Hoensbroeck te Trnich gemeente Vrechem bij Bonn, opbrengst  259,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/13.

 

1 februari 1860

BEESEL - Gehuwd: Andreas Peeters [geb. Blerick gem. Maasbree 8-3-1834, dienstknecht (1860), herbergier (1862), zn. van Pieter Peeters en Joanna Bouten] en Gertrudis Hoeben [Houben, geb. Blerick 12-3-1821, dr. van Petrus Hoeben, pachter van Klaashof, en van Petronella Kusters].

GenLias, 2004; GHS Beesel, BS-6/521; Bevolkingsregister Beesel 853_008.

Uit dit huwelijk (BS, eerste kind verwekt vr huwelijk):

1. Petronella Peeters, geb. Beesel 10-2-1860. Tr. Belfeld 21-4-1884 met Gerardus Stroeken.

Het gezin woonde in 1862 op het adres Rijkel 8. Inwonend was meid Wilhelmina Reijnders (Beesel 16-1-1842). Op 1 april 1863 vertrok het gezin naar Belfeld. Het huis in Rijkel werd hierna bewoond door het gezin Nijskens-Bongers. Bron: BevReg Beesel 1862-1868, blad 8.

 

woensdag 1 februari 1860

SWALMEN - Gedeeltelijke doorhaling hypotheek door Peter Thijssen en Peter Evers als leden van het armbestuur te Swalmen, wonend aldaar, aan Godfried Naus, eveneens wonend aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1860/20.

 

dinsdag 7 februari 1860

ROERMOND - Obligatie groot  345,‑ door Henderick Hubert Quiten t.b.v.:

1) Henricus Hubertus Abels;

2) Frans Jozef Abels;

3) Maria Theresia Abels; en

4) Jan Gregorius Hubertus van Waegeningh,

allen te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1860/35.

 

woensdag 8 februari 1860

REUVER-LEEUWEN - Obligatie groot  3.275,‑ door Jan Antoon Meuter en diens echtgenote Catharina van der Velden te Leeuwen onder Beesel, aan de Gemeente Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/14.

 

11 februari 1860

BEEGDEN - Deling tussen:

1) Pieter Adams;

2) Catharina Linssen;

3) Arnold Brouns, weduwnaar van Johanna Linssen, in eigen naam en als voogd over Adriana Hubertina en Catharina Hubertina Brouns;

4) Jacomina Adams en haar man Henderik Sangers op den Reuver onder Beesel;

5) Elisabeth Hubertina Adams en 6) Nicolas Henderik Adams, allen te Beegden, laatstgenoemde tevens als toeziend voogd over voornoemde minderjarige kinderen.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1860/43.

 

14 februari 1860

OH EN LAAK - Obligatie groot  10.000,‑ door Jozef Dinraths te Stevensweert, als gemachtigd door:

1) de douairiere van wijlen Charles Philippe Ferdinand Herman de Riedesel d'Eisenbach geboren Josephine Franoise Charlotte markgravin de Rie; en

2) door Arnailie Dorothe Auguste Jeanne Hermine Frederique gravin de Hompesch geboren baronnes de Riedesel d'Eisenbach en haar echtgenoot Adolph Marie Charles Franois graaf de Hompesch, allen wonend [op het kasteel Walborg] onder Ohe en Laak,

aan erfridder Amede Marie Franois Ghislain van der Renne van Daelenbroek te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1860/24.

Voor volmacht zie idem 26-1-1860/16.

 

15 februari 1860

BEESEL - Verkoop van meubelen te Beesel door 1. Hendrik Niessen; 2. Gerard Niessen; 3. Jacob Niessen; 4. Helena Niessen, allen te Beesel en 5. Willem Niessen te Kessel voor  711,35.

GA Venlo, Notarieel Archief J.R. Clercx te Kessel 1829-1833 en Blerick 1834-1866, inv.nr. 1860/38.

 

16 februari 1860

BEESEL - Openbare verkoop van bouw‑ en hooiland, hakhout en bos te Beesel gelegen sectie A nrs. 296, 297, 697, 699, 702, 705, 775, 726, 953, sectie E nrs. 595, 256, 260 en sectie G nrs. 1004 en 1035 door Jan Lodewijk Baudrihaije te Roermond, als onherroepelijk gemachtigde volgens artikel 1223 van het Burgerlijk Wetboek van Frans Aerts, weduwnaar van Ida Rulkens te Linne, in hoedanigheid van vader en voogd over zijn minderjarige kinderen Mechtild en Martin Aerts, aan:

1) Gerard Helwegen;

2) Jan Arnold Meuter;

3) Jan Martinus Rulkens;

4) Gerard Janssen;

5) Jan Kruisberg;

6) Jan Willem Lambert Janssen;

7) Mathijs Gielen;

8) Henderik Ramaekers;

9) Theodoor Nijssen;

10) Mechtildis Bongaerts weduwe van Jan Smeets, allen te Beesel;

11) Felix Willem Milliard te Roermond;

12) Franciscus Sebastianus Beekman te Kessel; en

13) Gerard Janssen te Belfeld,

voor in totaal 2.848,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1860/47.

 

vr 19 februari 1860

Z.P. - Gehuwd: Mathias Levels [overl. Beesel 27-1-1866] en Maria Margaretha Jacobs.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Gertrudis Levels, geb. Beesel 19-2-1860 (BS-6/495), overl. ald. 4-7-1863.

2. Gertrudis Levels, geb. Beesel 25-11-1864. Tr. Bracht (D) 16-11-1891 met Johann August Smeets.

 

dinsdag 21 februari 1860

SWALMEN - Openbare verkoop van een partij roerende effecten te Swalmen, gedaan op verzoek van Pieter Schrijnewerkers aldaar, opbrengst  103,40.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/21.

 

woensdag 22 februari 1860

SWALMEN - Openbare verkoop van slaghout op de Baxhof te Swalmen op verzoek van August Joseph Ghislain baron d'Overschie de Neerijssche te Brussel, opbrengst  233,70.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/22.

 

woensdag 22 februari 1860

SWALMEN - Gehuwd: Lambertus Hubertus van der Biesen [geb. Thorn 27-7-1832, handelaar, zn. van Theodorus van der Biesen en Wilhelmina Rutten] en Gertrudis Coenen [geb. Swalmen 16-7-1828, dr. van Lambertus Coenen en Willemina Hendrickx].

GHS Swalmen, BS-1860/1.

 

donderdag 23 februari 1860

SWALMEN - Openbare verkoop van onroerende goederen te Swalmen gelegen door:

1) Jan Willem Heijnen te Swalmen;

2) de echtelieden Christiaan Wuts en Helena Heijnen aldaar; en

3) de echtelieden Jozef Janssen en Anna Gertrudis Heijnen aldaar op Hillenraedt,

opbrengst  505,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/23.

 

1 maart 1860

BEESEL ‑ Verkoop van bouwland, dennebos, heide, huis en tuin onder Beesel gelegen door Jacob de la Roy aan Elisabeth Engelen, beiden wonend onder Beesel, voor  600,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1860/31.

 

4 maart 1860

SWALMEN - Obligatie groot  115,‑ door de echtelieden Willem Custers en Maria Agnes Bongaerts te Swalmen aan Ferdinand Henri Adolph Lijbart te Luik.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/29.

 

5 maart 1860

SWALMEN - Verkoop van twee percelen land te Swalmen door Jan Theodoor Verheggen aldaar aan Maria Anna Catharina Heijnen, weduwe van Godefried Hendrix te Asselt, voor  390,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/30.

 

16 maart 1860

HEERLEN - Decharge van openbare verkoop van roerende goederen, door Matthias Wintgens te Heerlen, als mondeling gemachtigd door Jozef Wintgens aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/33.

 

17 maart 1860

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Louis Truijens te Weert, als speciaal gemachtigde van Joanna Maria Margaretha Rijcken te Hamont, aan:

1) Johan op de Camp en haar echtgenoot (sic) Jacob Verheggen;

2) Jan Geraedts te Leeuwen onder Maasniel en Maria Agatha Geraedts en haar echtgenoot Hendrik Hawinkels te Swalmen, beide laatstgenoemden elk voor de wederhelft.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/34.

 

19 maart 1860

HORN - Openbare niet-verkoop van een windgraanmolen te Horn gelegen op verzoek van Jan Evers wonend aldaar, Hendrik Verlinden wonend te Beegden, Antoon Evers, Casper Timmermans en Mathis Evers wonend te Horn c.s.; ingetrokken.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1860/41.

 

19 maart 1860

NUNHEM / BUGGENUM - Verkoop van landerijen te Nunhem en Buggenum door:

1) Margaretha Veugelers, weduwe van Wolter van Herten te Nunhem;

2) Gertrude van Herten en haar man Jacob Beurskens te Grathem;

3) Margaretha van Herten en haar man Andries Bongaerts te Beesel;

4) Johanna van Herten en haar man Leonard Emonts te Roggel;

5) Aldegonda van Herten en haar man Jan Giezen te Nunhem;

6) Jan van Herten te Tegelen;

7) Sophia van Herten te Nunhem; en

8) Willem van Herten te Swalmen,

aan

1) de weduwe Willem Verheggen te Buggenum;

2) Willem Wiers te Nunhem;

3) Jacob Smeets te Nunhem;

4) Siebert Verheggen te Buggenum;

5) Jan Lodewijk Baudrihaije te Roermond;

6) Willem Giezen te Haelen;

7) Theodoor Vestjens te Haelen; en

8) Jan Joosten te Buggenum,

voor  2.526,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1860/70.

 

zaterdag 24 maart 1860

SWALMEN - "Onze lezers zullen zich herinneren dat omstreeks de helft der maand September van voorleden jaar een gevangene in de uitgestrekte bosschen, gelegen tusschen den Reuver en Swalmen, aan zijne geleiders heeft weten te ontkomen. Laatstleden Woensdag stonden de twee marchausses, destijds met het geleiden en overbrengen van dien persoon belast, voor de regtbank alhier te regt, als zoude de vlugting door gebrek aan voorzorg en achteloosheid hunnerzijds zijn teweeg gebragt. De beklaagden, welke in hunne verdediging door den procureur Mr. Strens, die in eene passende redevoering betoogde dat het voorval aan eenen zamenloop van noodlottige omstandigheden te wijten was, werden bijgestaan, zijn echter vrijgesproken, op grond dat uit het teregtzitting plaats gehad hebbende onderzoek gebleken was dat zij, door den aangehoudene behalve met de gewone handboeijen ook nog met een touw de armen op den rug vast te binden, genoegzame voorzorgen hadden genomen om de ontvlugting te voorkomen en nergens uit bleek dat de ontkoming aan hunne achteloosheid zoude zijn te wijten. Een ieder was blijkbaar verheugd over deze uitspraak, wijl de oudste der twee beklaagde Marchausses een bejaard persoon is, die de grootste helft zijns levens trouw in 's landsdienst heeft doorgebragt, en voor wien een vonnis van veroordeling, daar hij gehuwd en vader van verscheidene jonge kinderen is, van onberekenbare gevolgen had kunnen zijn."

Maas- en Roerbode d.d. 27-8-1859; Gazetje van Zjwame 1989 nr. 2, blz. 12.

 

24 maart 1860

ROERMOND / SWALMEN - Deling tussen Virginie Marie Hubertine Arnoldine Frencken, Maria Elisabeth Janssen mede als moeder en wettige voogdes over Wilhelmina Hubertina Henritta Maria, Johanna Maria Hubertina en Maria Hubertus Isidorus Frencken, allen wonend te Roermond, van onroerende goederen gelegen te Roermond, Maasniel, Linne, Swalmen, Herten, Maasbracht, Beegden en Vlodrop.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1860/46.

 

26 maart 1860

HORN - Verkoop van land onder Horn door Jan Geraedts en Gertrudis Cuijpers te Swalmen aan Hendrik Brusten [gehuwd met Anna Maria Cuijpers; zie idem 1860/52] te Horn voor  90,‑ behalve de last een derde in een kapitaal groot  100,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1860/46.

 

2 april 1860

BEESEL - Openbare verkoop van dennebomen gedaan op de Waterloo onder Beesel op verzoek van Jan Alexander Hubert baron Michiels van Kessenich wonend te Roermond, opbrengst  199,80.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1860/56.

 

2 april 1860

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Godfried Ramakers aan Jan Willem Huijben, beiden wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1860/57.

 

5 april 1860

HORN - Verkoop van de onverdeelde helft in een windgraanmolen te Horn gelegen en de onverdeelde helft in een perceel bouwland aldaar door Jan Evers wonend te Horn, Hendrik Verlinden wonend te Beegden, Antoon Evers, Casper Timmermans, Mathis Evers en Maria Christina Evers wonend te Horn aan Jan Michiel van der Voort wonend te Moolenbeersel voor  2.375,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1860/58. Vgl. idem 1860/59 van dezelfde datum.

 

7 april 1860

BEESEL - "Bij het Gemeentebestuur van Beesel zijn tegen eenen matigen interest, mits eerste hypotheek, 1500 Gulden en minder te verkrijgen.

Maas- en Roerbode; met dank aan L. van Avesaath, Swalmen.

 

10 april 1860

BEESEL - Openbare verkoop van roerende goederen gedaan te Beesel op verzoek van Elisabeth Engelen, weduwe van Francis Franssen wonend aldaar, opbrengst  1.358,90.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1860/60.

Voor decharge zie idem 1861/45 d.d. 16-3-1861.

 

13 april 1860

BELFELD ‑ Pastoor Bruysten te Belfeld stelt voor om zijn zwager A. van den Busselaer financieel tegemoet te komen opdat deze de hoeve die hij pacht van W. Leurs kan blijven bewonen.

RHCL Maastricht, Inventaris van het archief van de familie Leurs, inv.nr. 28; 1 stuk.

 

13 april 1860

BEESEL - Gehuwd: Petrus Rutten [geb. Beesel 27-12-1832, landbouwer, zn. van Henricus Rutten en Joanna Thijssen] en Hendrika Joanna Franssen [geb. Beesel 21-6-1834, overl. ald. 5-6-1895, dr. van Franciscus Franssen en Lucia Joosten].

GenLias, 2004; GHS Beesel, BS-6/523.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Franciscus Hendrikus Rutten, geb. Beesel 30-3-1862, ongehuwd overl. Tegelen (maar wonend te Beesel) 19-3-1939.

2. Hendrikus Hubertus Rutten, geb. Beesel 4-12-1863, ongehuwd overl. ald. 9-2-1944.

3. Johanna Lucia Rutten, geb. Beesel 28-4-1865, overl. ald. 8-3-1929. Tr. Beesel 4-10-1907 met Willem Hendrik Arnold Meuter.

4. Jacobus Hubertus Rutten, geb. Beesel 29-2-1868, overl. ald. 8-12-1920. Tr. Beesel 14-9-1917 met Ida Hubertina Franssen.

5. Godefridus Hubertus Rutten, geb. Beesel 20-8-1869, overl. ald. 30-11-1911. Tr. Beesel 2-6-1905 met Petronella Hubertina Franssen.

6. levenloos kind (v), geb./overl. Beesel 18-7-1872.

 

14 april 1860

SWALMEN - Gehuwd: Lambertus Naus [geb. Swalmen 18-1-1830, smid 1898, zn. van Cornelis Naus en Windelina Rulkens; hij hertr. Swalmen 7-6-1880 met Wilhelmina Delaroij] en Maria Elisabeth Heijnen [geb. Swalmen 9-7-1837, overl. ald. 13-8-1878, dr. van Jan Heijnen en Anna Maria Custers].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk o.a.

1. Maria Hubertina Naus, geb. Swalmen 11-3-1861. Tr. Roermond 18-8-1885 met Joseph Hubertus Janssens.

2. Joannes Godefridus Hubertus Naus, geb. Swalmen 27-2-1863, overl. ald. 22-12-1867, oud 4 jaar.

3. Godefridus Naus, geb. Swalmen 30-5-1865.

4. Windelina Hubertina Naus, geb. Swalmen 7-4-1867. Tr. 1) Swalmen 14-7-1893 met Josef Marie Hubertus Petrus Cuijpers; 2) Swalmen 2-10-1899 met Hendrikus Hubertus Legez.

5. Hubertus Naus, geb. Swalmen 21-10-1869, overl. Blerick 31-10-1911. Tr. Roermond 11-10-1898 met Elisabeth Huberdina Cuijpers.

6. Catharina Hubertina Naus, geb. Swalmen 16-7-1874. Tr. Roermond 12-6-1900 met Peter Hubert Maessen.

7. levenloos kind (m), geb./overl. Swalmen 13-8-1878.

 

14 april 1860

SWALMEN - Deling van onroerende goederen te Swalmen en van roerende goederen tussen:

1) Jan Hendrik Janssen;

2) Willem Hubert Janssen; en

3) Ida Hubertina Janssen, allen wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1860/63.

 

16 april 1860

BELFELD - Gehuwd (BS; RK: Belfeld 17-4-1860): Cornelis Stevens [geb. Baarlo 4-11-1824, zn. van Joannes Stevens en Theodora van Dijk; wedn. van Hendrina Hermkens] en Theodora Houben [Hoeben, uit Reuver, geb. Baarlo 12-3-1821, dr. van Petrus Houben en Petronella Kusters].

GenLias, 2005.

1. Hendrina Petronella Stevens, geb. Belfeld 28-1-1861. Tr. Belfeld 17-6-1890 (RK) met Jacobus Martinus Konings.

 

16 april 1860

BELFELD - Gehuwd (RK: 17-4-1860): Johannes Bernardus Benders [uit Belfeld, geb. Tegelen 30-6-1836, overl. Belfeld 11-2-1903, zn. van Willem Jacob Benders en Maria Sibilla Verrayen] en Johanna Hubertina Joosten [geb. Belfeld 14-1-1835, overl. ald. 23-7-1905, dr. van Godefridus Joosten en Helena Jacobs].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk:

1. Helena Benders, geb. Belfeld 9-1-1861 (doopget. Wilhelmus Jacobus Benders en Helena Jacobs), overl. Tegelen 9-11-1934. Tr. Belfeld 2-4-1883 met Johannes Wilhelmus Tostrams.

2. Mechtildis Benders, geb. Belfeld 1-11-1862 (doopget. Petrus Benders en Mechtildis Joosten), overl. ald. 1-11-1942. Tr. Belfeld 23-11-1891 met Arnoldus Jacobs.

3. Wilhelmus Benders, geb. Belfeld 13-10-1865 (doopget. Henricus Kfer en Sibilla van Rooij), ongehuwd overl. ald. 3-5-1849.

4. Godefridus Hubertus Benders, geb. Belfeld 14-10-1867 (doopget. Petrus Benders en Anna Catharina Joosten), overl. Tegelen 25-1-1957. Tr. 1) Belfeld 30-4-1906 met Johanna Maria Thijssen; 2) Belfeld 10-5-1920 met Hendrika Petronella Vallen.

5. Gerardus Hubertus Benders, geb. Belfeld 11-1-1870 (doopget. Gertrudis Joosten en Joanna Heijnen; dr. van Bernardus x Joanna Jacobs), overl. Venlo 6-12-1945. Tr. Belfeld 15-4-1907 met Helena Verdeuzeldonk.

6. Gertrudis Benders, geb. Belfeld 20-1-1872 (doopget. Gerardus Benders en Margaretha Benders), overl. ald. 11-1-1875, oud 3 jaar.

7. Anna Sibilla Benders, geb. Belfeld 13-3-1874 (doopget. Gerardus Joosten en Agnes Benders), overl. ald. 13-7-1941. Tr. Belfeld 14-1-1895 met Peter Johan Bolten.

8. Jacobus Hubertus Benders, geb. Belfeld 2-9-1876 (doopget. Jacobus Seelen en Henrietta Clemens), overl. ald. 14-1-1878, oud 1 jaar.

9. Gertrudis Benders, geb. Belfeld 14-6-1879 (doopget. Wilhelmus Jentjens en Helena Hoffmans). Tr. Belfeld 8-2-1909 met Herman Jean Hubert Cremers.

 

16 april 1860

BRACHT (D) - Gehuwd: Johann Tilmann Wolters [geb. 7-11-1817] en Maria Elisabeth Beurskens [geb. Beesel 28-1-1826 = mogelijk 28-1-1816 als dr. van Andreas Beurskens en Maria Naus].

Theur.net, 2021.

 

17 april 1860

SWALMEN - Openbare verkoop van meubels, akkergereedschappen en vee op Hillenraedt onder Swalmen op verzoek van Jozef Janssen aldaar, opbrengst  251,80.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/47.

 

17 april 1860

BEESEL - Obligatie groot  600,‑ door Willem Lamers te Beesel t.b.v. Johan Henderik Bindels te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1860/102.

 

18 april 1860

BEESEL - Gehuwd: Mathias Leonard Lankes [geb. Bracht (D) 4-7-1809, dagloner, zn. van Jacobus Lankes en Maria Catharina Hauser; wedn. van Anna Gertruda van Dijk] en Catharina Geraets [geb. Beesel 1-5-1817, dienstmeid, dr. van Joannes Geraets en Hendrina Peeters].

GenLias, 2004; GHS Beesel, BS-6/525.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

18 april 1860

HEIJTHUIJSEN - Gehuwd: Antoon Thijssen [Antonius, geb. Kessel 26-1-1831, landbouwer (1860), overl. Nederweert 2-3-1893, zn. van Theodorus Thijssen en Petronella Bongaerts] en Petronella Gubbels [geb. Nederweert 25-2-1821, overl. ald. 25-3-1888, dr. van Mathijs Gubbels en Elisabeth Eymals].

GenLias, 2004; Bevolkingsregister Beesel 853_016.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Theodorus Thijssen, geb. Nederweert 12-7-1861, overl. Asten 5-7-1937. Tr. 1) Hunsel 5-4-1893 met Maria Cornelia Bonten; 2) Meijel 4-4-1923 met Johanna van Bommel.

2. Elisabeth Thijssen, geb. BEESEL 4-6-1864 (BS-7/93), ongehuwd overl. Nederweert 17-1-1891, oud 26 jaar.

Het gezin vestigde zich op 1-4-1864 vanuit Nederweert op het adres Rijkel 16 (eerder woonde hier het gezin Simons-Janssen). Op 18-4-1865 vertrok het gezin weer naar Nederweert. Het adres Rijkel 16 werd vervolgens bewoond door het gezin Bergs-Van Kessel. Bron: BevReg Beesel 1862-1868, blad 16.

 

21 april 1860

SWALMEN - Obligatie groot 234,- door Jacomina Wuts, weduwe van Jan Bongaerts te Swalmen, t.b.v. Catharina Elisabeth Kittlers, vertegenwoordigd door Eduard Benedict, beiden te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1860/105.

 

1 mei 1860

BEESEL - Gehuwd: Henricus van der Velden [geb. Beesel 18-1-1831, zn. van Joannes van der Velden en Gertrudis Stroeken] en Elisabeth Janssen [geb. Neer 16-9-1831, dienstmeid, dr. van Christiaan Janssen en Anna Maria Theelen].

GenLias, 2004; GHS Beesel, BS-6/526.

In Genlias staat als maand bij de geboortedatum van de bruidegom een 2 (februari); dit zal een typfout zijn.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Joannes van der Velden, geb. Beesel 21-11-1862.

2. Maria Elisabeth van der Velden, geb. Beesel 30-1-1865. Tr. Beesel 1-5-1896 met Jacobus Helwegen.

3. Christianus van der Velden, geb. Beesel 3-6-1867. Tr. Beesel 8-4-1904 met Maria Petronella Houwers.

4. Joannes Henricus van der Velden, geb. Beesel 18-4-1870. Tr. Beesel 2-7-1897 met Anna Gertrudis op 't Veld.

5. Hubertus van der Velden, geb. Beesel 27-10-1873. Tr. Beesel 4-1-1901 met Helena Christina op 't Veld.

6. Arnoldus Godefridus Hubertus van der Velden, geb. Beesel 19-1-1875.

 

4 mei 1860

SWALMEN - Gehuwd: Jacobus Hubertus Hilkens [geb. Melick, op Schndelen 2-12-1824, overl. Roermond 16-11-1917, oud 93 jaar, zn. van Hendrik Hilkens en Anna Gertrudis Gabrils] en Catharina Wilhelmina Hubertina Janssen [geb. Swalmen 31-1-1829, overl. Roermond 13-3-1900, oud 71 jaar, dr. van Theodorus Janssen en Wilhelmina Sanders].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Gertrudis Hubertina Hilkens, geb. Roermond 21-5-1868, overl. Swalmen 23-6-1922. Tr. Swalmen 23-1-1902 met Hermanus Hubertus Douzen

2. Gertrudis Hubertina Hilkens, geb. Roermond 8-4-1870, overl. ald. 19-10-1870, oud 6 maanden.

 

5 mei 1860

BEESEL - Obligatie groot  720,‑ door Peter Joannes Cuijpers aan Gerard Janssen, beiden wonend te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1860/77.

 

7 mei 1860

SWALMEN - Obligatie groot  200,‑ door Jan Conrard Hawinkels te Swalmen aan Leo Simons te Venraij.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/57.

 

12 mei 1860

BEESEL - Deling van onroerende goederen gelegen te Beesel tussen

A. Wilm Lamers te Beesel

B. 1. Godfried Thijssen; 2. Hendrik Thijssen, tevens als voogd over Willem Thijssen; 3. Peter Thijssen; 4. Mathijs Thijssen; 5. Willem Thijssen, echtgenoot van Margaretha Sibilla Thijssen; 6. Gerard Thijssen, allen te Beesel; 7. Eduard Benedict te Roermond als gevolmachtigde van Lambert Hubert Thijssen te Lobberich.

GA Venlo, Notarieel Archief J.R. Clercx te Kessel 1829-1833 en Blerick 1834-1866, inv.nr. 1860/60.

 

14 mei 1860

SWALMEN - Obligatie groot  1.600,‑ door Willem Janssen en diens vrouw Maria Cuijpers te Swalmen, aan het R.K. Godshuis te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1860/81.

 

19 mei 1860

REUVER-LEEUWEN - Doorhaling hypotheek door Simon Charles Isidore Joseph baron de Cerf de Fize-Fontaine te Roermond aan Jean Antoine Meuter en diens echtgenote Catherine van der Velden wonend te Leeuwen onder Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/60.

 

19 mei 1860

SWALMEN - Gehuwd: Martinus Houben [geb. Beesel 22-10-1828, dienstknecht (1860), zn. van Wilhelmus Houben en Elisabeth Joosten] en Gertrudis Elisabeth Knoops [geb. Stevensweert 21-9-1831, dienstmeid (1860), dr. van Willem Knoops en Catharina Moors].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk:

1. Wilhelmus Knoops, geb. Swalmen 28-4-1860 (erkend bij huwelijk ouders).

 

21 mei 1860

SWALMEN - Decharge van openbare verkoop van roerende goederen door:

1) Sebastiaan op den Berg te Swalmen;

2) Hendrik op den Berg te Elmt;

3) Leonard op den Berg te Swalmen;

4) Willem Sanders wonend te Roermond in de weerd, als voogd, en Leonard op den Berg als toeziend voogd over de minderjarige kinderen uit het huwelijk van wijlen Andreas op den Berg en Alberdina Sanders te Swalmen, te weten a) Gerard; b) Maria; c) Margaretha; en d) Leonard op den Berg, allen bij hun voogd gehuisvest.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/61.

 

21 mei 1860

NEER - Openbare verkoop van huis, land en erf te Neer sectie C nr. 423, 518, 494, 495 en 1214 door Jan Joosten te Neer, Godfried Joosten te Zuchtelen, Cecilia Joosten en haar man Theodoor Vriessen te Swalmen, Egidius Joosten te Neer als voogd over Maria en Pieter Joosten, en in bijzijn van Pieter Joosten te Neer als toeziend voogd, aan Jan Waegemans, Willem Waegemans en Jan Joosten te Neer voor  455,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1860/124.

 

24 mei 1860

BEESEL - Openbare verkoop van onroerende goederen onder Beesel gelegen door Jan Antoon Meuter, namens zijn echtgenote Catharina van der Velden wonend te Leeuwen onder Beesel, opbrengst  845,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/64.

 

24 mei 1860

ASSELT - Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek en ten huize van Petronella Dreessen, weduwe van Conrard Janssen te Asselt onder Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1860/88.

Voor decharge zie idem 1861/130 d.d. 14-12-1861.

 

26 mei 1860

SWALMEN - Rectificatie van een abusievelijke kadastrale aanduiding in twee akten, door Jan van Keken, houtzager te Swalmen, in eigen naam en als mondeling gemachtigd door a) zijn broer Jozef van Keken, timmerman aldaar; en b) zijn zus Catharina Gertudis van Keken, daartoe gemachtigd door haar echtgenoot Jan Lambert Magdelijns, rijksambtenaar te Vlodrop.

Zowel in de onderhandse akte van deling d.d. Swalmen 8 juni 1859 als in de daarop volgende akte van obligatie d.d. 1 oktober 1859 [zie aldaar] is abusievelijk een onjuiste kadastrale aanduiding gegeven: B 519 is onjuist en moet zijn B 679. Dit nummer is thans vervangen door B 1267, huis met een oppervlakte van 90 el, met daarachter gelegen tuin groot 1 roede 53 el, deel uitmakend van nummer B 1268.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/67. Fotokopie met dank aan Jan van Keeken, Swalmen 2005.

 

2 juni 1860

BEESEL - Ontlasting van voogdijschap en doorhaling hypotheek door:

1) Elisabeth Smeets, weduwe van Pieter Nieskens wonend te Beesel, handelend in eigen naam en als daartoe gemachtigd door haar zus Anna Maria Smeets wonend te Posterholt, en voor zover nodig als moeder en wettige voogdes van haar kinderen uit voornoemd huwelijk, te weten a) Johan en b) Anna Catharina Nieskens, beiden minderjarig en wonend bij hun moeder; en

2) Hendrik Nieskens te Beesel, handelend als toeziend voogd, aan Godefried Smeets te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/69.

 

4 juni 1860

BEESEL - Obligatie groot  350,‑ door Henderik Thijssen te Beesel t.b.v. Constant Guillon, vertegenwoordigd door Hubert Bertrams, beiden te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1860/134.

 

7 juni 1860

REUVER ‑ Onderwijzer Verbruggen te Reuver wordt ontslagen.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 182/7131.

 

8 juni 1860

SWALMEN - Boedelbeschrijving van de nalatenschap van wijlen de echtelieden Willem Theelen en Helena Ramakers, overleden op Genoenhof onder Swalmen, op verzoek van Leonard Theelen te Swalmen c.s.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1860/95.

 

9 juni 1860

BOISHEIM (D) - Gehuwd: Peter Janssen [geb. Beesel 27-11-1829, zn. van Hendrik Jansen en Maria Cnoops] en Catharina Agnes Aehren [geb. 26-2-1836].

Thoer.net, 2020.

 

16 juni 1860

BEESEL - Gedeeltelijke doorhaling hypotheek door mr Paul de Bieberstein te Roermond aan Godefried Smeets en Helena Niemans te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/74

 

16 juni 1860

BEESEL - Obligatie groot  700,‑ door Godefried Smeets en diens echtgenote Helena Niemans te Beesel, aan mr Paul de Bieberstein te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/75

 

25 juni 1860

NEER / ASSELT - Openbare verkoop van voorgras op de Boxweerd onder Neer en op de Lingen te Asselt op verzoek van Carel Huibert graaf van en tot Hoensbroeck te Trnich gemeente Vrechem bij Bonn, opbrengst  4.377,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/86

 

26 juni 1860

BEESEL - Openbare verkoop van hooigras gedaan te Beesel op verzoek van Jan Alexander Hubert baron Michiels van Kessenich wonend te Roermond, opbrengst  207,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1860/94

 

26 juni 1860

REUVER-LEEUWEN - Verkoop van een perceel bouwland gelegen te Leeuwen onder Beesel door Pieter Hendrik van der Velden aan Jacob de la Roij, beiden wonend aldaar, voor  150,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1860/95

 

27 juni 1860

ROERMOND - Verkoop van 1) erfrechten door Jozef Matthei te Maaseijck, aan Jacob Burghoff te Roermond, voor  993,40, en 2) van de helft in een kapitaal geheel groot 1.000 frs. ( 466,‑) ten laste van mr. Martin Pascal Hubert Strens te Roermond, door Jozef Matthei aan Jacob Burghoff, beiden voornoemd, voor  233,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/88

 

29 juni 1860

BAARLO / VIERLINGSBEEK - Deling door baronnes Van Scherpenzeel Heusch geboren Maria Isabella Theodora Clout, bijgestaan en gemachtigd door haar man Johannes Ludovicus Theodorus Antonius Lebuinus baron van Scherpenzeel Heusch te Baarlo, krachtens artikel 1167 Burgerlijk Wetboek aan haar verleend, tussen haar twee kinderen a) Maria Theresia Victorina van Scherpenzeel Heusch en haar man Fredericus Maria Clemens Odolphus Hubertus Appolonaris Paulinus baron de Weichs de Wenne te Veerlingsbeek en b) Marie Louise Leopoldine Charlotte baronnes van Scherpenzeel Heusch te Baarlo.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1860/147.

 

2 juli 1860

ROERMOND - Openbare grasverpachting door Felix Ruijs te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1860/149.

 

4 juli 1860

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door:

1) Hendrik Heijnen;

2) Aldegonda Heijnen, weduwe van wijlen Jacob Antoon Jozef Willemart;

3) Hubert Heijnen; en

4) Maria Sibilla Heijnen en haar echtgenoot Hubert Joseph Dupont, allen wonend te Roermond,

aan Leonard Sanders en diens echtgenote Mechteldis Heijnen wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/95

 

8 juli 1860

SWALMEN - Verkoop van onroerende goederen onder Swalmen gelegen door Matthis Janssen aan Lambert Theelen, beiden wonend aldaar, voor  500,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/96.

 

10 juli 1860

SWALMEN-MIDDELHOVEN - Openbare verkoop van vruchten te Swalmen in het Wijlerveld en aan het Kapelke op verzoek van de weduwe van Louis Albers geboren Margaretha Sanders te Swalmen, opbrengst  126,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/98.

 

12 juli 1860

BELFELD - Verkoop van gras te Belfeld van Hendrik Adolf Verhaegh te Baarlo.

GA Venlo, Notarieel Archief J.R. Clercx te Kessel 1829-1833 en Blerick 1834-1866, inv.nr. 1860/83.

 

13 juli 1860

ASSELT - Openbare verkoop van veldvruchten te Asselt op verzoek van Maria Petronella Dreessen, weduwe van Conrard Janssen aldaar, opbrengst  665,60.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1860/120.

Voor decharge zie idem 14-12-1861/131.

 

14 juli 1860

SWALMEN - Geboren: Christiaan Cox, buitenechtelijke zoon van Catharina Cox.

Wiewaswie, 2021. Hij tr. Dlken 20-2-1903 met Catharina Hubertina Verheijen.

 

16 juli 1860

HORN - Openbare verkoop van te veld staande vruchten op verzoek van Jan Willem Janssen te Beesel, opbrengst  725,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1860/122.

 

19 juli 1860

HAELEN - Verkoop van een bouwhoeve onder Halen door Frans Jozef Henricus Egidius Cornelis te Roermond, als gemachtigd door Karel van Dam te Tilburg, aan Pieter Verheggen gehuwd met Cornelia van den Acker te Halen, voor  25.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1860/124.

 

23 juli 1860

NEER - Openbare verkoop van een bouwhoeve genaamd Maaswijnaarden onder de gemeente Neer gelegen, op verzoek van:

1) Maria Anna Geenen, weduwe van Joannes Theelen te Maaswijnaarden en haar kinderen; en

2) Antoon Jozef Hubert Mertz te Roermond, als gemachtigd door Maria Ludovica Jeanette de Swart, weduwe van Johannes Godefridus Quisthoudt te Maeseijck, opbrengst  30.380,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1860/127.

Vgl. doorhaling hypotheek door partij 1 aan partij 2, idem 31-8-1860/140.

 

24 juli 1860

BEESEL - Doorhaling hypotheek door Frans Jan Hubert Luijtgens te Roermond tegen Godfried Verbruggen en diens echtgenote Maria Magdalena Nijskens te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1860/128.

 

28 juli 1860

SWALMEN - Deling van roerende en onroerende goederen op verzoek van de erfgenamen van wijlen de echtelieden Willem Theelen en Helena Ramaeckers, overleden op Genoenhof onder Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1860/130.

 

5 augustus 1860

SWALMEN - Obligatie groot  500,‑ t.l.v. Frans Arnold Meuters wonend te Swalmen in voordeel van Jan Baptist Coppen wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1860/111.

 

6 augustus 1860

SWALMEN - Openbare verkoop bij rouwkoop van onroerende goederen onder Swalmen gelegen, toebehorend aan Jan Hendrik Sanders wonend op de Boekkoel, door het Gemeentebestuur aldaar, met goedvinden van genoemde Jan Hendrik Sanders, aan Arnold Thomassen en Matthis Alers, beiden wonend te Swalmen, voor  450,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/106.

 

11 augustus 1860

BEESEL - Verkoop van een perceel bouwland te Beesel gelegen door Jan Antoon Meuter wonend te Leeuwen onder Beesel, aan Willem Mooren, Johanna Mooren, echtgenote van Pieter Thijssen, en Elisabeth Mooren, allen wonend aldaar, voor  145,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/108.

 

13 augustus 1860

ROERMOND - Verkoop van een huis te Roermond door Karel Daubenspeck aan Jan Henderik Christiaan Cazius, beiden wonend aldaar, voor  9.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1860/170.

 

20 augustus 1860

NEER - Gehuwd: Johannes Berben [geb. Neer 25-5-1828, zn. van Theodorus Berben en Gertrudis van Helden] en Hendrina Schreurs [geb. Beesel-Rijkel 11-2-1829, dr. van Pieter Schreurs en Gertrudis Engelen].

GenLias, 2005.

 

24 augustus 1860

HELDEN - Gehuwd: Wilhelmus van Lier [geb. Helden 17-2-1834, zn. van Gerardus van Lier en Maria Meysenborgh] en Catharina van den Beuken [geb. Helden 17-10-1836, dr. van Theodora Timmermans en Johannes van den Beuken].

Uit dit huwelijk:

1. Johannes van Lier, geb. Helden 28-1-1861.

2. Gertrudis van Lier, geb. Helden 28-3-1864. Tr. Neer 3-5-1897 met Gerardus van de Koelen. Het gezin kwam op 2-5-1904 van Kessel naar Reuver-Leeuwen, en verhuisde op 13-5-1909 weer naar Kessel.

3. Theodorus van Lier, geb. Helden 17-3-1866.

4. Willemina van Lier, geb. Helden 10-2-1869. Tr. .. met Franciscus Gielen.

5. Johannes van Lier, geb. Helden 5-7-1872. Tr. Beesel 4-5-1906 met Johanna Hubertina Killaars.

6. Mathijs van Lier, geb. Helden 19-9-1874.

7. Hendrika van Lier, geb. Helden 4-9-1877. Tr. ... met Theodoor Dohmen.

8. Petronella van Lier, geb. Helden 17-3-1880, overl. Tegelen 26-11-1955. Tr. .. met Bernard Killaars.

9. Lodewijk van Lier, geb. Heythuysen 8-10-1884, overl. Beesel 7-2-1968. Tr. ... 1-2-1910 met Cecilia Odilia van Cruchten.

Gegevens huwelijk Helden/Heythuysen met dank aan Loek van Lier, Baarlo (2000).

 

27 augustus 1860

BELFELD - Verkoop van op stam staande grasgewas te Belfeld door Gerard Johan de Rijk te Steyl voor  43,35.

GA Venlo, Notarieel Archief J.R. Clercx te Kessel 1829-1833 en Blerick 1834-1866, inv.nr. 1860/94.

 

29 augustus 1860

BEESEL - Openbare verkoop van onroerende goederen onder Beesel op verzoek van Pieter Janssen te Leeuwen onder Maasniel als gemachtigd door zijn vader Jan Willem Janssen te Maasniel, opbrengst  8.350,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1860/139.

 

1 september 1860

SWALMEN - Kwitantie van  94,50 door:

1) de erfgenamen van wijlen de echtelieden Jan Crompvoets en Johanna Lamers, te weten a) Agnes Crompvoets en haar echtgenoot Renier Stoks te Maasniel b) Gertrudis Crompvoets aldaar c) Leonard Vogels, in eigen naam en namens zijn echtgenote Cornelia Crompvoets, en d) Barbara Crompvoets te Roermond; en

2) Pieter Lamers te Maasniel,

aan de weduwe van Hendrik Smeets geboren Johanna Claassen, wonend op de Boekkoel onder Swalmen; en doorhaling hypotheek ten behoeve van:

1) Johanna Lamers, echtgenote van Jan Crompvoets; en

2) Pieter Lamers voornoemd, aan de echtelieden Hendrik Smeets en Johanna Claassen voornoemd.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/110.

 

4 september 1860

BEESEL - Geboren: Anna Leveber, buitenechtelijke dr. van Elisabeth Leveber [geb. Beesel 9-7-1836 als buitenechtelijke dr. van Elisabeth Leveber].

GHS Beesel, BS-6/509.

 

7 september 1860

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Jan Hendrik Schreurs te Roermond aan Maria Catharina Dercx, weduwe van Daniel Heijnen, akkervrouw, en haar kinderen Anna Gertrudis, Willem en Helena Hubertina Heijnen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/118.

 

12 september 1860

BEESEL - Deling van roerende en onroerende goederen te Beesel, tussen de kinderen van wijlen Frans Heldens en Johanna Elisabeth Janssen, in leven landbouwers te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/121.

 

15 september 1860

HERTEN / SWALMEN - Volmacht door Theresia Mertz, weduwe van Jan Remigius Berger te Roermond, aan Jacob Ramaeckers te Swalmen, om haar onroerende goederen onder Herten te verpanden als zekerheid voor een jaarlijkse lijfrente van  556,92 en de hoofdsom van  7.956,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1860/147.

Zie 17-9-1860 voor vestiging lijfrente.

 

15 september 1860

ST.-ODILINBERG - Openbare verkoop van de pachthoeve genaamd Munnichsbosch te St.-Odilinberg door erven Baijer (allen genoemd) aan Petrus Mathias Hubertus Geradts te Posterholt voor  24.050,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1860/182.

 

17 september 1860

SWALMEN - Vestiging van een lijfrente groot  556,92 door Jacob Ramaeckers-Berger ten behoeve en op het lijf van Lambert Theelen, beiden te Swalmen, tegen betaling door laatstgenoemde van een som van  7.956,‑; met pandstelling:

1) door Jacob Ramaeckers-Berger in eigen naam en als als gemachtigd door Theresia Mertz, weduwe van Jan Remigius Berger te Roermond; en

2) door Martina Cuijpers, echtgenote van Godefridus Ramaeckers te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1860/148.

 

17 september 1860

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Conrardus Hawinkels [geb. Swalmen 7-4-1826, overl. ald. 2-1-1891, oud 64 jaar, zn. van Hendrik Hawinkels en Maria Agatha Geraedts] en Elisabeth Janssen [geb. Roggel 4-7-1838, dr. van Gerard Janssen en Gertrudis Messemakers].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrikus Hawinkels, geb. Swalmen 4-10-1861.

 

18 september 1860

NEER - Openbare verkoop van nagras op de Boxweerd onder Neer op verzoek van Karel Huibert graaf van en tot Hoensbroeck te Trnich bij Bonn, opbrengst  1.319,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/123.

 

19 september 1860

BEESEL - Gehuwd: Peter Jan Bors [Petrus Joannes, geb. Bracht (D) 12-2-1835, landbouwer, zn. van Wilhelmus Bors en Maria Christina Hoffmans] en Aldegonda Joanna Goossens [geb. Beesel 9-10-1831, winkelierster, dr. van Gerardus Urbanus Goossens en Joanna Veugelers; wed. van Hermanus van Soest, geh. Beesel 20-4-1857].

GenLias, 2004; GHS Beesel, BS-6/528.

Uit dit huwelijk (BS Beesel):

1. Antonius Hubertus Bors, geb. Beesel 20-3-1861. Tr. Beesel 20-11-1903 met Maria Apollonia Hubertina Stox.

2. Wilhelmus Hermanus Hubertus Bors, geb. Beesel 12-3-1863. Tr. Beesel 5-11-1909 met Gerardina Wilhelmina Hubertina Stox.

3. Joannes Henricus Hubertus Bors, geb. Beesel 2-9-1865.

4. Hubertina Joanna Helena Bors, geb. Beesel 28-11-1867. Tr. Swalmen 24-9-1903 met Theodorus Josephus Hubertus van Laer.

5. Joanna Huberta Bors, geb. Beesel 11-1-1870.

6. Maria Angelina Leonia Huberta Bors, geb. Beesel 20-12-1871.

7. Mathias Hubertus Bors, geb. Beesel 5-3-1874.

8. Gertrudis Hubertina Bors, geb. Beesel 18-1-1876.

 

24 september 1860

SWALMEN - Verkoop van onroerend goed te Swalmen-Heide (voorloper Sagershof).

Ten overstaan van Gerard Charles Hubert Guillon, notaris te Roermond, verkopen

1) Theodoor Janissen;

2) en Everard Janissen, beiden akkerlieden te Zwalmen; alsmede

3) Margaretha Janissen, dienstmeid te Luik,

onroerend goed te Swalmen gelegen, te weten

1. huis en erf aan de heide, sectie A 1607 groot 1 roede 85 el;

2. een perceel weiland aldaar sectie A 656 groot 4 roede 40 el;

3. bouwland sectie A 657 groot 20 roede 40 el,

aan

1) de weduwe Jan Mathis Sagers, geboren Henriette van Lerp, koopvrouw, voor de helft; en haar kinderen

2a) Henri Sagers, zonder beroep;

2b) Maria Hubertina Sagers gehuwd met Jan Martin Giesbers, fabrikant; en

2c) Ludovica Sagers gehuwd met Frans Bingen, onderwijzer, allen te Roermond, voor de andere helft,

voor een totaal bedrag van  200,‑ die reeds zijn betaald.

Aankopers bezitten de eigendommen vanaf heden en zullen de huidige pachtcontracten handhaven en respecteren. Verkopers hebben de goederen verkregen door wettig erfschap van hun overleden moeder, maar bescheiden of titel van aankomst zijn in het ongerede geraakt.

Ondertekend door de aankopers; de drie verkopers kunnen niet schrijven.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1860/150.

Op de plaats van dit huis en de aangrenzende woning reeds in eigendom van Sagers, werd in 1861 de nieuwe Sagershof gebouwd.

 

1 oktober 1860

BEESEL - Gehuwd: Hendrik Niessen [Henricus Nijssen, geb. Beesel 3-12-1824, landbouwer (1860), overl. ald. 21-2-1872, zn. van Jan Niessen en Beatrix Geraats] en Maria Catharina Dondit [geb. Swalmen 25-1-1827, op 6-5-1850 vanuit Swalmen verhuisd naar Beesel, overl. Beesel 13-9-1904, dr. van Jan Dondit en Gertrudis Winkens; zij hertr. Beesel 6-6-1873 met Christanus van Diepe].

GenLias, 2004; GHS Beesel, BS-6/530; Bevolkingsregister Beesel 853_013bis.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Anna Maria Niessen, geb. Beesel 6-7-1861, overl. ald. 2-6-1921. Tr. Beesel 14-5-1886 met Petrus Sillekens.

2. levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 2-3-1868.

3. Joannes Wilhelmus Nijssen, geb. Beesel 13-2-1870, overl. ald. 24-12-1944. Tr. Beesel 30-4-1920 met Maria Agnes Engelen.

Hendrik Niessen en Maria Catharina Dondit woonden in 1862 op het adres Rijkel 13bis. Deze pagina uit het bevolkingsregister bevat geen kinderen! Bron: BevReg Beesel 1862-1868, blad 13bis.

 

8 oktober 1860

NEER / ASSELT - Openbare verkoop van witsen op de Boxweerd onder Neer en op de Lingen te Asselt op verzoek van Carel Huibert graaf van en tot Hoensbroeck te Trnich gemeente Vrechem bij Bonn, opbrengst  243,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/130.

 

9 oktober 1860

ROERMOND - Vernieuwde aanerkenning van een schuld groot  327,60 en een schuld groot  51,‑ door Hendrik Quiten en zijn dochter Christina Quiten, beiden wonend te Roermond, ten behoeve van Isabella Petronella de Merseman, weduwe van Pieter Simons te Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1860/159.

 

11 oktober 1860

SWALMEN - Gehuwd: Sebastiaan Heijnen [Sebastianus, geb. Swalmen 15-10-1836, zn. van Sebastiaan Heijnen en Maria Catharina Drippen] en Hubertina Beurskens [geb. Swalmen 30-3-1835, dr. van Hendrik Beurskens en Gertrudis Stempkens].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrikus Hubertus Heijnen, geb. Swalmen 20-6-1863. Tr. Beesel 21-7-1893 met Maria Helena Schouren.

2. Elisabeth Heijnen, geb. Swalmen 18-2-1865. Tr. Beesel 23-8-1889 met Franciscus Hubertus Evers.

3. Johannes Hubertus Heijnen, geb. Swalmen 15-6-1867. Tr. Swalmen 6-10-1893 met Maria Cornelia Brabander.

4. Joachim Hubertus Heijnen, geb. Swalmen 21-12-1873. Tr. Swalmen 28-10-1901 met Maria Mechtildis Beurskens.

5. Sebastiaan Hubert Heijnen, geb. Swalmen 30-10-1876, overl. ald. 19-1-1907. Tr. Swalmen 23-10-1903 met Maria Catharina Rulkens.

6. Maria Gertrudis Heijnen, geb. Swalmen 18-6-1878. Tr. Swalmen 4-4-1902 met Sevrien Hubertus Hodselmans.

 

12 oktober 1860

BEESEL - Doorhaling hypotheek door Gerard Ploem wonend te Neer aan Tilman Criens wonend te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1860/129.

 

15 oktober 1860

BEESEL - Gehuwd: Wilhelmus Veullings [Vullings, geb. Beesel 22-12-1837, overl. Belfeld 6-7-1916, oud 78 jaar, zn. van Peter Mathias Veullings en Joanna Criens of Crins] en Anna Maria Feijen [geb. Helden 18-7-1835, dienstmeid, overl. Beesel 18-4-1902, dr. van Mathijs Feijen en Hendrika Jansen].

GenLias; 2004; GHS Beesel, BS-6/532.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Mathea Hendrika Vullings, geb. Beesel 15-7-1861, overl. ald. 20-3-1862, oud 8 maanden.

2. Mathias Hubertus Vullings, geb. Beesel 16-3-1863, overl. ald. 13-11-1879, oud 16 jaar.

3. Joannes Vullings, geb. Beesel 20-3-1865, overl. Venlo 14-2-1944. Tr. Maasbree 26-1-1894 met Petronella Jacobs.

4. Leonardus Hubertus Vullings, geb. Beesel 4-5-1867, overl. ald. 10-1-1871.

5. Joanna Vullings, geb. Beesel 17-6-1869, overl. ald. 1-11-1904. Tr. met Willem Theodoor van Halbeek.

6. Catharina Vullings, geb. Beesel 27-10-1871. Tr. Belfeld 18-9-1905 met Hendrik van Duren.

7. Petrus Lambertus Vullings, geb. Beesel 14-7-1873, overl. ald. 25-11-1879.

8. Hubertus Vullings, geb. Beesel 11-1-1877, overl. ald. 29-11-1879, oud 22 maanden.

9. Peter Lambertus Vullings, geb. Beesel 26-3-1880. Tr. 1) Beesel 21-11-1902 met Hubertina Houben 2) Stevensweert 25-10-1922 met Anna Maria Josephina van Ool.

Dagloner Willem Vullings en zijn vrouw Anna Maria Feijen woondn in 1862 met hun gezin op het adres Bussereind 131. Inwonend was de weduwe Johanna Crins (de moeder van Willem, overl. Beesel 3-6-1864). Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 133.

Merk op dat diverse kinderen overleden in november 1879.

 

17 oktober 1860

SWALMEN - Openbare verkoop van meubels, akkergereedschappen en vee te Swalmen op verzoek van de erfgenamen van wijlen Jan Heijnen, in leven akkerman aldaar, opbrengst  146,15.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/134.

Voor decharge zie idem 1861/53 d.d. 14-4-1861.

 

20 oktober 1860

BOUKOUL - Verkoop van onroerende goederen onder Swalmen gelegen door de echtelieden Jan Klumpkens en Anna Gertrudis Sanders, wonend op de Boekkoel onder Swalmen, aan:

1) Gerard Sanders aldaar, voor  100,‑; en

2) Anna Thomassen te Swalmen, voor  200,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/135.

 

24 oktober 1860

SWALMEN - Obligatie groot  423,‑ door Joannes Hendrikus Huijben te Swalmen t.b.v. Leopold Hubert Francois van Waegeningh te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1860/205.

 

29 oktober 1860

BRACHT (D) - Gehuwd: Peter Heinrich Roosen [geb. 3-7-1831] en Anna Maria Catharina Hubertina Simons [Anna Maria Catharina Hubertina Barbara, geb. Beesel 12-10-1837, dr. van Godefridus Simons en Maria Anna Schoeren].

Thoer.net, 2021

 

1 november 1860

BEESEL - Geboren: Joanna Elisabeth Timmermans, buitenechtelijke dr. van Clara Timmermans [geb. Beesel 13-2-1832, dr. van Gerardus Timmermans en Elisabeth Polmans; zij tr. Beesel 29-11-1865 met Godefridus Timmermans].

GHS Beesel, BS-6/511.

 

6 november 1860

REUVER-LEEUWEN - Openbare verkoop van eiken en berken slaghout, dennehout en ‑bomen gedaan onder Beesel op verzoek van Theodoor Kofferath wonend te Wassenberg, opbrengst  171,10.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1860/147.

 

6 november 1860

SWALMEN - Openbare verkoop van bomen op de Graeterhof te Swalmen op verzoek van Martijn Pascal Hubert Strens te Roermond, opbrengst  189,90.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/142.

 

7 november 1860

LENGSFELD (Saxen-Weimar) - Bewaargeving van zijn holografisch testament door Lodewijk Joseph baron von Boijneburg-Lengsfeld te Lengsfeld, groot hertogdom Saxen-Weimar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/143.

 

9 november 1860

BEESEL - Huwelijkstoestemming door Gerard Simons, weduwnaar van Martina Houben te Beesel, aan zijn zoon Petrus Simons wonend te Schaephuisen (Pruissen), om te trouwen met Aldegonda op de Mom (Opdemom).

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/146.

 

12 november 1860

SWALMEN - Openbare verkoop van slaghout gedaan in Cathuizerbosch onder Swalmen op verzoek van Chretien Marie van der Heijden wonend te Rozendaal, opbrengst  197,30.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1860/150.

Voor decharge zie idem 1861/133 d.d. 9-10-1861.

 

14 november 1860

HELDEN - Gehuwd: Hendrik Rijvers [Henricus, geb. Belfeld 18-12-1833, zn. van Jan Rijvers en Helena Houzen] en Anna Maria Joosten [geb. Helden 6-10-1836, dr. van Mathijs Joosten en Helena Janssen].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (eerste kind verwekt vr huwelijk):

1. Joannes Rijvers, geb. Belfeld 20-12-1860 (get. Mathias Joosten en Maria Catharina Wolters; zn. van Henricus x Anna Maria Joosten). Tr. Helden 23-5-1892 met Josephina Joosten.

2. Helena Rijvers, geb. Belfeld 1-2-1863 (get. Theodorus Rijvers en Helena Janssen; dr. van Henricus x Anna Maria Joosten).

3. Anna Maria Rijvers, geb. Belfeld 24-3-1865 (get. Petrus Joosten en Maria Rijvers; dr. van Henricus x Anna Maria Joosten).

4. Gertrudis Reijvers, geb. Belfeld 4-4-1867 (dr. van Henricus Reijvers x Maria Joosten).

5. Mathias Rijvers, geb. Belfeld 19-6-1869 (get. Joannes Hubertus Knapen en Anna Catharina Rijvers; zn. van Henricus x Anna Maria Joosten).

6. Joanna Rijvers, geb. Belfeld 13-8-1870 (get. Henricus Andreas Ketels en Joanna Joosten; dr. van Henricus x Anna Maria Joosten).

7. Henricus Hubertus Rijvers, geb. Belfeld 9-5-1873 (get. Henricus Hendriks en Margaretha Heggers; zn. van Henricus x Anna Maria Joosten).

8. Joannes Mattheus Rijvers, geb. Belfeld 5-2-1875 (get. Joannes Colberts en Joanna Bloemen); zn. van Henricus x Anna Maria Joosten.

9. Josephina Rijvers, geb. Belfeld 29-9-1880 (get. Joannes Knapen en Anna Catharina Rijvers; dr. van Henricus x Anna Maria Joosten).

 

16 november 1860

HEIJTHUIJSEN - Gehuwd: Jacobus Niessen [Nijssen, geb. Beesel 2-8-1834, overl. ald. 14-2-1900, oud 65 jaar, zn. van Joannes Niessen en Beatrix Geraets] en Aldegonda Crijns [geb. Heijthuijsen 21-10-1831, overl. Beesel 20-11-1886, oud 57 jaar, dr. van Jan Crijns en Angelina Vivekens of Vevijkens].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Anna Maria Niessen, geb. Beesel 4-4-1862 (BS-6/643), overl. ald. 25-2-1864, oud 2 jaar.

2. Joannes Nijssen, geb. Beesel 26-4-1864. Tr. 1) Swalmen 6-4-1893 met Wilhelmina Nieskens; 2) Swalmen 10-11-1899 met Maria Agnes Nijskens; 3) Swalmen 30-8-1912 met Mechtildis Hubertina Geraedts.

3. Anna Catharina Niessen, geb. Beesel 20-1-1867. Tr. Beesel 25-4-1890 met Franciscus Holten

4. Hubertus Hendrikus Niessen, geb. Beesel 7-3-1868. Tr. Swalmen 7-5-1897 met Elisabeth Becks.

5. Maria Niessen, geb. Beesel 7-4-1869. Tr. Swalmen 4-4-1902 met Hendrik Ruijten.

6. Joannes Wilhelmus Nijssen, geb. Beesel 17-6-1870.

7. Gertrudis Hubertina Niessen, geb. Beesel 10-2-1872.

8. Petrus Hubertus Nijssen, geb. Beesel 24-8-1873.

9. Hubertus Jacobus Nijssen, geb. Beesel 4-8-1875. Genaturaliseerd 6-12-1909 (Staatscourant), koetsier wonend te Viersen (D).

Voor hun testamenten zie 3-4-1862.

Akkerman Jacobus Niessen en zijn vrouw Aldedonga Crijns woonden in 1862 op het adres Bussereind 162. Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 166.

 

19 november 1860

BEESEL - Gehuwd: Joannes Franken [geb. Beesel 28-2-1835, schrijnwerker, zn. van Frederik Franken en Elisabeth Duijzend] en Anna Gertrudis Spielmans [geb. Dulken (D) 4-7-1834, dr. van Peter Spielmans en Eva Bonners].

GenLias, 2004; GHS Beesel, BS-6/534.

Uit dit huwelijk:

1. Peter Frederik Franken, geb. Roermond 23-4-1863.

 

22 november 1860

BEESEL - Gehuwd: Gerard Nijssen [Gerardus Niessen, geb. Beesel 30-11-1821, landbouwer, zn. van Hendrik Nijssen en Mechtildis Spee] en Margaretha Hubertina Bors [Maria Margaretha Hubertina, geb. Mulbracht (D) 6-2-1839, dr. van Jan Willem Bors en Maria Christina Hoffmans].

GenLias, 2004; GHS Beesel, BS-6/536.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Maria Christina Niessen, geb. Beesel 27-8-1861.

2. Anna Mechtildis Nijssen, geb. Beesel 20-9-1862. Tr. Beesel 20-9-1888 met Jan Herman Hubertus van Kleef.

3. Hubertus Leonardus Niessen, geb. Beesel 28-3-1865.

4. Maria Mechtildis Niessen, geb. Beesel 3-12-1867.

5. Wilhelmus Theodorus Hubertus Niessen, geb. Beesel 8-3-1870.

6. Anna Aldegonda Huberta Niessen, geb. Beesel 7-3-1872.

7. Cornelia Hubertina Niessen, geb. Beesel 2-10-1874.

8. Barbara Hubertina (Berta) Nijssen, geb. Beesel 12-1-1878. Wonend te Almelo, Adastraat 71. Vanaf 1-4-1903 ongehuwd wonend te Boulevard Lopold 127 te Antwerpen (Bron: Felixarchief, Antwerpen).

9. Wilhelmina Hubertina Nijssen, geb. Beesel 17-6-1879. Tr. Beesel 8-1-1909 met Hendrikus Hermanus Plettenberg.

 

25 november 1860

SWALMEN / ASSELT - Kwitantie van  91,80 door Mathijs Heijnen wonend te Asselt onder Swalmen als ontvanger en lid van de Kerkfabriek aldaar, aan Willem Kessels wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1860/156.

 

28 november 1860

HORN - Verkoop van land te Horn sectie B nr. 520 door Mathijs Hendrix te Swalmen aan Pieter Lutters te Horn voor  235,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1860/221.

 

2 december 1860

SWALMEN - Verkoop van een huis en bouwland te Swalmen gelegen door Frederic Kessels aan Leonard Thijssen, beiden wonend aldaar, voor  824,61.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1860/161.

 

3 december 1860

BOUKOUL - Openbare verkoop van slaghout en bomen op het Zuijdewijkspik onder Swalmen, op verzoek van Jacob Burghoff te Roermond, opbrengst  394,40.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/158.

 

7 december 1860

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Frederic Kessels wonend te Swalmen aan Gertrudis Deckers, weduwe van Willem Kessels, wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1860/165.

 

8 december 1860

REUVER - Obligatie groot  250,‑ door Gerard Thijssen wonend op den Reuver onder Beesel t.b.v. Anna Mechtildis Frencken te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1860/233.

 

11 december 1860

BEESEL - Openbare verkoop van eiken slaghout en dennebomen te Beesel in het Winkelsgat, op verzoek van Lambert Bremmers te Maasniel, als curator, en Godfried

Bongers te Beesel als toeziend curator, over Godfried Trines, zinneloos in het gesticht te 's-Hertogenbosch verblijvend, opbrengst  126,40.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/163.

Voor decharge zie idem 1862/8 d.d. 8-2-1862.

 

11 december 1860

REUVER - Doorhaling hypotheek door de Gemeente Beesel aan Petronella Trines, weduwe van Theodoor van der Velden, zonder beroep wonend op den Reuver onder Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/164.

 

14 december 1860

REUVER ‑ Er zijn reeds lang oproepen gedaan voor een hoofdonderwijzer. Er heeft zich niemand gemeld. Stroeken vervangt de ontslagen onderwijzer Verbruggen.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 182/7187.

 

17 december 1860

ROERMOND - Openbare verpachting van de rijkstollen op verzoek van mr. Hendrik Joan Dignus Graafland, ontvanger der Registratie en Domeinen wonend te Roermond, voor een periode van 3 jaar, aan diversen voor  2.856,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1860/167.

 

21 december 1860

ROERMOND - Borgstelling door Jean Guillaume Burghoff voor Franciscus Josephus Burghoff, beiden wonend te Roermond, ten behoeve van 's Rijks Administratie der in‑ en uitgaande rechten en accijnsen, ten bedrage van  8.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1860/187.

 

22 december 1860

REUVER ‑ Peter Stroeken heeft een vergelijkend examen afgelegd voor de schoolopziener en is "met alle luister" geslaagd. Hij is benoemd tot hoofdonderwijzer.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 182/7192.

 

27 december 1860

BEESEL - Openbare verkoop van bomen en slaghout gedaan op de Waterloo onder Beesel op verzoek van Jan Alexander Hubert baron Michiels van Kessenich wonend te Roermond, opbrengst  346,80.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1860/169.

 

28 december 1860

SWALMEN - Obligatie groot  403,13 t.l.v. Leonard Thijssen wonend te Swalmen in voordeel van de fabriek der hoofd‑ en parochiale kerk van Roermond voor welke gestipuleerd heeft Karel Hendrik Bongaerts wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1860/171.

 

 

1861

2 januari 1861

SWALMEN - Inventaris van de boedel en nalatenschap van wijlen Willem Conrard Ramakers, overleden op de Genaanhof onder Swalmen op 14 december 1860, gedaan op verzoek van diens kinderen uit zijn huwelijk met wijlen Maria Catharina Timmermans, te weten a) Willem Ramakers wonend te Roer onder Roermond; b) Jacob Ramakers; c) Godefried Ramakers; d) Lambert Ramakers; e) Christoffel Ramakers; en f) Hendrik Ramakers, alle vijf wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/1.

Voor vervolg zie idem 3 en 4 januari en idem 1861/3 d.d. 7, 8 en 9 januari 1861.

 

6 januari 1861

BEESEL - Verkoop van land onder Beesel gelegen door Godefried Thijssen uit Mulbracht, thans wonend te Beesel, aan Mathijs Thijssen te Beesel, voor  90,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/3.

 

7 januari 1861

BEESEL - Gehuwd: Antonius Hubertus Heldens [geb. Beesel 26-5-1830, landbouwer, zn. van Petrus Heldens en Joanna Janssen] en Anna Maria Huberta Lennaerts [geb. Beesel 1-1-1834, winkelierster, dr. van Willem Lennaerts en Anna Catharina Trines].

GenLias, 2004; GHS Beesel, BS-6/591.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Petrus Henricus Hubertus Heldens, geb. Beesel 25-11-1861.

2. Anna Catharina Hubertina Heldens, geb. Beesel 31-3-1863. Tr. Beesel 3-1-1896 met Peter Joannes Rutten.

3. Gerardus Josephus Wilhelmus Hubertus Odo Heldens, geb. Beesel 18-11-1864. Tr. ... met M. Gertrudis Vallen.

Winkelier Anton Heldens en zijn vrouw Maria Lennaerts woonden in 1862 op het adres Dorp 33. Inwonend was dienstmeid Anna Maria Rutjens (Beesel ..-3-1853; onvindbaar?); zij vertrok in mei 1865 naar Baarlo. Bron: BevReg Beesel 1862-1868, blad 34.

 

8 januari 1861

ROERMOND - Gehuwd: Joanness Philippus Stokx [geb. Maasniel 29-6-1825, zn. van Theodoor Stokx en Anna Maria Fijten] en Maria Elisabeth Geraedts [geb. Swalmen, dr. van Joannes Geraedts en Barbara Peeters; wed. van Jan Willem Nicolas].

GenLias, 2007.

 

15 januari 1861

BEESEL - Gehuwd: Willem Janssen [Wilhelmus, geb. Beesel 22-11-1825, dagloner, overl. ald. 8-3-1892, zn. van Lambertus Janssen en Agnes Stevens; wedn. van Agnes Ottenheim, geh. Beesel 27-4-1848] en Agnes Seegers [geb. Kessel 1-12-1815, dienstmeid, dr. van Jacob Seegers en Clara Verkennis].

GenLias, 2004; GHS Beesel, BS-6/593.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

19 januari 1861

BEESEL - Obligatie groot  300,‑ door Cornelis van der Velden te Beesel t.b.v.:

A) 1) Maria Brouwers gemachtigde echtgenote van Antoon Daelmans te Grathem; 2) Mathis Brouwers te Obercruchten; 3) Godfried Brouwers te Ool; 4) Leonard Brouwers te Grathem; en 5) Jacob Brouwers te Baexem;

B) 1) Maria van Geleuken en 2) Anna Catharina van Geleuken en C) 1) Maria Ramaekers; 2) Louis Ramaekers; 3) Hubertina Ramaekers en 4) Anna Ramaekers, allen wonend te Grathem, vertegenwoordigd door Eduard Benedict te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1861/13.

 

22 januari 1861

BEESEL - Testament gemaakt door Elisabeth Beurskens, weduwe van Peter Misdom, wonend op de heide onder Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1861/5. Betreft vermoedelijk bewoners Jagershuis.

 

23 januari 1861

SWALMEN - Gehuwd: Henricus Suilen [Henry Suelen, geb. Beegden 8-2-1819, overl. Swalmen 31-7-1881, buitenechtelijke zn. van Anna Catharina Suelen; wedn. van Anna Catharina Naus, geh. Swalmen 24-4-1844] en Helena Hubertina Ramakers [geb. Swalmen 9-3-1829, overl. ald. 18-1-1893, dr. van Hendrik Ramakers en Anna Gertrudis Heijnen].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk:

1. Lambertus Suilen, geb. Swalmen 26-10-1861, overl. ald. 24-8-1896. Tr. 1) Swalmen 13-11-1896 met Engelina Janssen; 2) Swalmen 12-5-1913 met Anna Ida Murmans.

2. Hendrik Joseph Suilen, geb. Swalmen 14-11-1862, overl. ald. 10-1-1912. Tr. Swalmen 4-11-1887 met Anna Maria Hubertina Elisabeth Gertrudis Straatjens.

3. Mathijs Suilen, geb. Swalmen 25-4-1864, overl. ald. 13-11-1943. Tr. Swalmen 24-10-1893 met Anna Maria Peeters.

4. Anna Catharina Suilen, geb. Swalmen 7-2-1866, overl. ald. 11-7-1866.

5. Maria Catharina Suilen, geb. Swalmen 8-11-1867.

6. Anna Elisabeth Suilen, geb. Swalmen 10-1-1870.

7. Helena Suilen, geb. Swalmen 15-10-1872, overl. ald. 11-2-1937. Tr. Swalmen 25-11-1924 met Gerard Jan Hubert Bakkus.

8. Helena Maria Suilen, geb. Swalmen-Asselt ... voor 1881, overl. ald. .. voor 1881?

Het gezin woonde in 1862 Boutestraat 18 bis K, in 1880 op nummer A 22.

Gegevens met dank aan Bert Suilen, Venray (suilen-hjw@planet.nl).

 

25 januari 1861

BEESEL ‑ De "geestvermogens en lichaamskrachten van L. Bloemers zijn dermate afgenomen" dat hij geen onderwijs meer kan geven.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 182/7214.

 

26 januari 1861

SWALMEN - Obligatie groot  500,‑ t.l.v. Peter Schrijnewerkers wonend te Swalmen in voordeel van Hendrik Tobben wonend te Maasniel, vervangen door Charles Hubert Dupont wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1861/8.

 

7 februari 1861

BEESEL ‑ Onderwijzer L. Bloemers is ontslagen. In zijn plaats is J.B. Simons voorlopig aangesteld.

De burgemeester vraagt om een beloning voor 43 jaar trouwe dienst voor Bloemers, te meer daar hij nog maar twee jaar van een vol pensioen af is.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 182/7221 en /7222.

 

7 februari 1861

BEESEL - Gedeeltelijke doorhaling hypotheek door Willem Herten te Roermond aan Mathias Thijssen te Beesel, en hypotheek-stelling door laatstgenoemde ten behoeve van eerstgenoemde.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/9.

 

8 februari 1861

MELICK-HERKENBOSCH - Pachtcontract van de pachthoeve genaamd Roerhof nabij Schndelen gelegen, door Joseph Tondeur als mondeling gemachtigd dor Lodewijk Jozef baron von Boijneburg-Lengsfeld te Lengsfeld (groot hertogdom Saxen Weimar) als verpachter, aan Theodoor van Helden wonend op genoemde hof.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/10.

 

9 februari 1861

BEESEL - Deling van onroerende goederen gelegen te Beesel en roerende goederen door de kinderen en representanten van wijlen Pieter Schreurs en Gertrudis Engelen, t.w. Margaretha Schreurs, Johanna Schreurs en Elisabeth Schreurs wonend onder Beesel en Hendrina Schreurs wonend te Neer.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1861/16.

 

9 februari 1861

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Hendrik Willem van Laer aan Willem Hubert Janssen, beiden wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1861/17.

 

9 februari 1861

ROERMOND / MAASNIEL - Openbare verkoop van een huis te Roermond en landerijen te Swalmen door de erven Geraedts; land te Swalmen sectie D nr. 897 voor  490,‑ verkocht aan Frans Theelen te Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1861/20.

 

11 februari 1861

BEESEL - Verkoop van de onverdeelde helft in drie percelen bouwland onder Beesel gelegen door Gerard Bergs wonend te Dulken aan Jan Bergs wonend te Beesel, voor  300,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1861/18.

 

11 februari 1861

SWALMEN - Deling van onroerende goederen onder Maasniel en Swalmen tussen de erfgenamen van wijlen Gertrudis Cauters, in leven gehuwd met Jacobus Lintjens te Leeuwen onder Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1861/10.

 

12 februari 1861

SWALMEN - Verkoop van een huis met erf en bouwland te Swalmen sectie B nrs. 1168, 1170 en 1171 door Lambert Coorens te Swalmen aan Frederik Kessels gehuwd met Gertrudis Coorens te Swalmen voor  936,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1861/24.

 

18 februari 1861

BEESEL - Openbare verkoop van elsen slaghout in de Baxhoverwerken onder Beesel gelegen, op verzoek van August Jozef Ghislain baron d'Overschie de Neerijssche te Brussel, opbrengst  218,60.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/14.

 

18 februari 1861

ASSELT - Openbare verkoop van elsen slaghout te Asselt aan het Wielerbroek, op verzoek van het bestuur van de R.K. kerkfabriek aldaar, opbrengst  116,90.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/15.

Vgl. akte d.d. 1-12-1862: decharge van een openbare verkoop van hout, door Jan Heijnen, zoon van Mathis Heijnen te Asselt, als ontvanger van de R.K. kerkfabriek aldaar.

 

18 februari 1861

REUVER - Openbare verkoop van eikebomen in de Leuverbemden te Reuver onder Beesel op verzoek van de douairiere van Frederik Marie de Gelissen geboren Maria Agnes Specken te Roermond, opbrengst  198,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/16.

 

20 februari 1861

ROERMOND - Verkoop van een huis en tuin te Roermond door Gerard Joseph Marie Alphons Heusch te Roermond aan de Gemeente Roermond, voor  18.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1861/16.

 

21 februari 1861

SWALMEN - Openbare verkoop van elsen slaghout op de Boschheide te Swalmen, gedaan op verzoek van Carel Huibert graaf van Hoensbroek te Trnich, gemeente Vrechem bij Bonn, opbrengst  447,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/19.

 

25 februari 1861

SWALMEN - Openbare verkoop van hout op verzoek van Mathijs Janssen te Leeuwen-Maasniel en Jan Coenrard Hawinkels te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1861/36.

 

31 februari 1861

BEESEL - Deling van vaste goederen gelegen te Beesel en contanten tussen

A. Hendrik Nijssen;

B. Gerard Nijssen;

C. Jacob Nijssen, allen te Beesel;

D. Willem Nijssen te Kessel;

E. Joannes Dings te Beesel als voogd over de minderjarige Helena Nijssen aldaar en Gerard Nijssen voornoemd als toeziend voogd.

GA Venlo, Notarieel Archief J.R. Clercx te Kessel 1829-1833 en Blerick 1834-1866, inv.nr. 1861/31.

 

1 maart 1861

SWALMEN - Deling van roerende en onroerende goederen onder Swalmen gelegen tussen de kinderen van wijlen Daniel Heijnen en Maria Catharina Dercx, in leven akkerlieden te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/24.

Betreft eigenaren De Zwaan.

 

1 maart 1861

SWALMEN - Gedeeltelijke doorhaling hypotheek door de weduwe van Jan Mathijs Sagers geboren Henrietta van Lerp en haar kinderen, allen wonend te Roermond, aan Maria Catharina Dirix, weduwe van Daniel Heijnen en haar kinderen, allen wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/25.

 

2 maart 1861

BEESEL - Verkoop van een perceel bouwland onder Beesel gelegen door Joanna Schreurs in huwelijk met Andries Beurskens aan Antoon van de Broek, allen wonend onder Beesel, voor  55,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1861/33.

 

6 maart 1861

ROERMOND - Overdracht van 1/3 deel in de helft (of 1/6 deel) van een onopeisbare hoofdsom van 11.000 rijksdaalder 54 "marketekermunte" of 36.679 frs. 62 centimes, gelijk aan  17.166,06 nederlands, ten laste voor de ene helft van graaf Frans Egon van en tot Hoensbroek wonend op het kasteel den Haag te Capelle bij Gelder, en voor de wederhelft van graaf Carel Huibert van en tot Hoensbroek wonend op het kasteel Trnich, gemeente Vrechem bij Bonn, door:

1) Leonard de Gelissen te Mechelen aan de Maas; en

2) Anselmus Booten aldaar, als daartoe gemachtigd door zijn moeder Adalade de Gelissen, weduwe van wijlen Herman Ernest Booten, ook wonend aldaar,

aan de douairiere van Frederik Marie Auguste de Gelissen geboren Maria Agnes Specken wonend te Roermond, voor  2.218,67.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/32.

 

9 maart 1861

HORN - Verkoop van een huis met tuin en land te Horn gelegen door Henrietta van Lerp, weduwe van Jan Mathis Sagers en haar kinderen, allen wonend te Roermond, aan Jan Michiel van de Voort te Horn, voor  800,‑ met beding van hypotheek voor dit bedrag en bijpanden door Frans Adolf Greijn te Neeritter.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1861/21.

Verkopers waren eigenaren Sagershof te Swalmen-Heide.

 

10 maart 1861

SWALMEN - Deling van onroerende goederen onder Maasniel en Swalmen tussen de erfgenamen van wijlen de echtelieden Pieter Lintjens en Catharina Smeets, te weten:

1. Catharina Lintjens, weduwe van Joannes Linssen;

2. Renier Lintjens;

3. Joanna Lintjens;

4. Jan Lintjens;

5. Gerard Lintjens; en

6. Gertrudis Lintjens, gehuwd met Pieter Gorissen,

allen wonend te Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1861/22.

 

12 maart 1861

SWALMEN EN ASSELT - Openbare verkoop van slaghout aan de Sijperhof en aan Hillenraad op verzoek van markgraaf Karel Huibert von en tot Hoensbroek te Trnich, gemeente Vrechem bij Bonn, opbrengst  569,75.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/36.

 

18 maart 1861

REUVER-LEEUWEN - Openbare verkoop van 4 bunder 34 roeden 37 ellen land te Beesel gelegen sectie E nr. 59 door Eduard Benedict als gemachtigde van Jan Egidius August baron van Voorst tot Voorst, beiden te Roermond, als onherroepelijk gemachtigd volgens artikel 1223 Burgerlijk Wetboek van Reinier Hubert van Ool en zijn vrouw Petronella van der Velden te Leeuwen onder Beesel, aan Eduard Benedict voornoemd als gemachtigde van Theresia de Klcken Disdonck, douairiere van Godfried Alexander baron van Voorst tot Voorst te Roermond, voor  2.311,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1861/58.

 

24 maart 1861

SWALMEN - Verpachting van landerijen te Swalmen gelegen door Joseph Tondeur te Roermond, als mondeling gemachtigd door Martijn Martens te Leuven.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/44.

 

2 april 1861

HORN - Openbare verkoop van huisplaats en erf te Horn gelegen sectie B nrs. 274 en 1319 door Eduard Benedict als gemachtigde van Pieter Menten te Roermond, als onherroepelijk gemachtigde volgens artikel 1223 Burgerlijk Wetboek, van Mathijs Hendrix en Christina Hendriks te Swalmen, aan Eduard Benedict als gemachtigde van voornoemde Pieter Menten voor  300,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1861/75.

 

3 april 1861

BEESEL - Openbare verkoop van roerende goederen gedaan te Beesel op verzoek van Albert Meuter wonend aldaar, opbrengst  251,90.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1861/60.

Voor decharge zie idem 1862/1 d.d. 10-1-1862.

 

4 april 1861

BEESEL - Openbare verkoop van dennebomen te Beesel aan de nieuwe Baxhoverwerken, gedaan op verzoek van Godfried Bongaerts te Beesel, verbleven aan Herman van Wijlick te Kessel voor  320,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/49.

 

4 april 1861

BEESEL - Openbare verpachting van landerijen onder Beesel gelegen door het kerkbestuur van de gemeente Heel en Panheel,

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/50.

 

4 april 1861

SWALMEN - Gehuwd: Jan Pieter Simons [geb. Swalmen 19-5-1832, overl. ald. 6-10-1898, oud 66 jaar, zn. van Leonard Simons en Maria Slabbers] en Anna Catharina Bemong [geb. Swalmen 4-8-1833, overl. ald. 8-5-1875, oud 41 jaar, dr. van Theodorus Bemong en Elisabeth van Cruchten].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1. Leonardus Hubertus Simons, geb. Swalmen 22-11-1861, overl. Ubach over Worms 6-5-1931. Tr. met Margaretha Catharina Verbruggen, waarvan kinderen te Viersen (D).

2. Maria Simons, geb. Swalmen 7-9-1863.

3. Gerardus Simons, geb. Swalmen 7-10-1865.

4. Elisabeth Simons, geb. Swalmen 12-9-1867.

5. levenloos kind (v), geb./overl. Swalmen 18-9-1869.

6. Cornelis Simons, geb. Swalmen 25-12-1870, overl. Maasniel 14-11-1944. Tr. Swalmen 27-1-1905 met Mechtildis Hubertina Tegelbeckers.

7. Theodorus Hubertus Simons, geb. Swalmen 21-9-1873. Tr. Swalmen 4-9-1899 met Maria Catharina Alers.

 

5 april 1861

BREYELL (D) - Gehuwd: Heinrich Hinssen [Hendrik, geb. Belfeld 2-5-1835, zn. van Gerardus Hinssen en Johanna van Leipzich] en Anna Catharina Hubertina Brasseler [geb. 17-9-1833].

Thoer.net, 2021.

 

5 april 1861

SWALMEN - Gehuwd: Wilhelmus Hubertus Hendrickx [geb. Swalmen 22-5-1836, zn. van Frans Hendrickx en Maria Anna Vossen] en Barbara Hubertina Janssen [geb. Swalmen 20-4-1839, dr. van Antoon Janssen en Petronella Theelen].

GenLias, 2006.

 

6 april 1861

SWALMEN - Huwelijkscontract tussen Everard Janissen en Johanna Heijnen, beiden wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1861/62.

 

8 april 1861

KESSEL - Gehuwd: Peter Aarts [geb. Baarlo 4-2-1836, zn. van Theodoor Aarts en Helena Meerts] en Joanna Mechtildis Peters [geb. Beesel 4-12-1828, overl. Maasbree 24-12-1903 (volgens aangifte oud 74 jaar), dr. van Gerardus Peters en Joanna Rutten].

GenLias, 2005.

 

8 april 1861

REUVER-LEEUWEN - Openbare verkoop van dennehout en ‑bomen, gedaan op de Wilde Hoef onder Beesel op verzoek van Theodoor Kofferath wonend te Wassenberg, opbrengst  1.324,90.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1861/64.

Voor decharge zie idem 1861/156 d.d. 20-11-1861.

 

8 april 1861

BEESEL - Gehuwd: Arnold Hoeben [geb. Baarlo 26-9-1827, landbouwer, zn. van Pieter Hoeben, pachter van Klaashof, en van Petronella Kusters] en Maria Sibilla Christina Janssen [geb. Kaldenkirchen (D) 10-10-1839, dr. van Jan Joseph Janssen en Maria Sophia Thnissen].

GenLias, 2004; GHS Beesel, BS-6/595.

Uit dit huwelijk (BS, o.a. tweeling):

1. Maria Sibilla Christina Hoeben, geb. Beesel 14-3-1862.

2. Petrus Hoeben, geb. Beesel 14-3-1862.

3. Cornelis Hubertus Hoeben, geb. Beesel 11-1-1864.

4. Josephus Hubertus Hoeben, geb. Beesel 7-4-1865. Jozef arriveerde op 15-12-1888 vanuit Beesel in Antwerpen en werd op 8-1-1889 ingeschreven als schoenmaker (cordonnier) op het adres Sablon (Zand). Bron: Felixarchief Antwerpen, inv.nr. 481 nr. 66020.

5. Petronella Elisabeth Hoeben, geb. Beesel 19-11-1866.

6. Tilmanus Houben, geb. Beesel 4-10-1868.

7. Gertrudis Hoeben, geb. Beesel 2-7-1870, overl. ald. 23-1-1873 oud 2 jaar.

8. Gerardus Josephus Hoeben, geb. Beesel 27-10-1871, overl. ald. 22-11-1872 als Josephus Hoeben, oud 1 jaar.

9. Joanna Gertrudis Hubertina Hoeben, geb. Beesel 1-4-1873.

10. Joanna Petronella Hubertina Hoeben, geb. Beesel 23-1-1875.

Akkerman Arnoldus Hoeben woonde in 1862 met zijn gezin op het adres Reuver 256. Inwonend waren zijn schoonzuster Elisabeth Janssen (Mook 25-10-1845, dr. van Tobijas Janssen Bouwmeester en Johanna Lamers) en schoonmoeder Maria Sibilla Teunissen (Kaldenkirchen). Als personeel woonden in: Jan Nijskens (Neer z.d., op 4-5-1864 vertrokken naar Belfeld), Jan van der Velden, Joanna van der Velden, Hendrik Janssen (Velden 1853) en schaapshoeder Hendrik Janssen (Helden 12-7-1854). Bron: BevReg Beesel 1862-1868, verfilming 275/343.

 

9 april 1861

KESSEL - Gehuwd: Gerardus Hubertus Timmermans [geb. Beesel 24-2-1831, zn. van Joannes Timmermans en Helena Neusers; wedn. van Gertruid Stams, geh. Kessel 21-10-1851; hij hertr. Kessel 26-8-1872 met Petronella Custers] en Joanna Christina Christis [geb. Baarlo, dr. van Jacobus Christis en Anna Maria Reijnen].

GenLias, 2006.

 

9 april 1861

MAASTRICHT- Gehuwd: Frederic Henri Joseph de Bieberstein Rogalla Zawadzky [geb. Utrecht, zn. van Charles Antoine de Bieberstein Rogalla Zawadzky en Henriette Josephina Bosch van Drakestein] en Rosalie Marie Saline Hubertine Michiels van Kessenich [geb. Roermond, dr. van Franciscus Bernardus Hubertus Michiels van Kessenich en Johanna Francisca Paulina Michiels van Verduynen[.

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk o.a.:

1. Ren Charles Ghislain Marie de Bieberstein Rogalla Zawadsky, geb. 1-4-1862, raadsheer gerechtshof 's-Hertogenbosch, overl. 12-8-1946.

 

11 april 1861

SWALMEN - Gehuwd: Hermanus Beeks [geb. Kessel 27-3-1833, dienstknecht, zn. van Antoon Beeks en Maria Katharina Dings] en Maria Jacomina Geraedts [geb. Swalmen 8-5-1838, dr. van Hermanus Geraedts en Barbara Schoenmakers].

GHS Swalmen, BS-1861/7.

 

12 april 1861

BEESEL - "Sollicitanten naar de betrekking van

Hoofdonderwijzer,

aan de openbare School te Beesel, kunnen zich voor den 20 april aanstaande, onder overlegging, der vereischte stukken, met vrachtvrije brieven, bij het gemeente bestuur aanmelden.

De jaarwedde, aan deze betrekking verbonden is 450 gulden, benevens vrije woning en tuin.

De dag van het vergelijkend examen zal nader worden bekend gemaakt.

Beesel den 12 April 1861.

De Burgemeester,

E. Ruijs van Nieuwenbroek."

Maas- en Roerbode d.d. 13-4-1861.

 

12 april 1861

BEESEL - Gehuwd: Gerardus Nijssen [geb. Beesel 6-5-1832, landbouwer, overl. ald. 25-4-1891, oud 58 jaar, zn. van Johannes Nijssen en Beatrix Geraats] en Margrieta Geraats [Margaretha, Margaritha Geraedts, Geraets, geb. Neer 24-8-1832, dienstmeid, overl. Beesel 28-4-1906, oud 73 jaar, dr. van Jan Geraats en Maria Agnes Wagemans].

GenLias, 2004; GHS Beesel, BS-6/597.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Joannes (Jan) Nijssen, geb. Beesel 17-3-1862. Tr. Beesel 20-6-1890 met Gertrudis Simons.

2. Maria Agnes Nijssen, geb. Beesel 3-9-1864, ongehuwd overl. ald. 26-5-1945, oud 80 jaar.

3. Anna Maria Hubertina Nijssen, geb. Beesel 17-6-1867, overl. ald. 22-11-1929. Tr. Beesel 12-4-1907 met Leonard Hubertus Joosten.

4. Jacobus Nijssen, geb. Beesel 22-11-1871. Tr. Beesel 16-11-1906 met Maria Johanna Hubertina Thijssen.

5. Wilhelmus Engelbert Nijssen, geb. Beesel 12-5-1874, overl. ald. 30-1-1953. Tr. Beesel 13-11-1908 met Petronella van der Schoot.

Akkerman Gerardus Nijssen en zijn vrouw Margaretha Geraedts woonden in 1862 met hun gezin op het adres Bussereind 141. (Schoon)zus Helena Nijssen was inwonend tot haar huwelijk met Joannes Reijnders (zie gezin 8-4-1864). Inwonend personeel: dienstbode Peter van Dijk (Beesel 23-5-1830), dienstbode Anna Maria Janissen (Beesel 24-11-1845), dienstbode Maria Elisabeth Peeters (Beesel 12-10-1844, op 20-4-1865 ingekomen vanuit Belfeld, op 26-4-1867 getrouwd met Hendrik Slabbers), dienstbode Maria Bergs (Roggel 21-10-1845, op 1-5-1867 ingekomen vanuit Roggel) en dienstbode Peter Mathijs Janssen (Neer 7-5-1852, op 14-5-1867 ingekomen vanuit Neer). Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 144.

Het gezin woonde vanaf 1864 op de Tummer. Zie F. Geerlings, Een oude schuur gesloopt in Beesel. In: De Zeumer 1989-2, blz. 32-35.

 

13 april 1861

BEESEL / MAASBREE - Deling van onroerende goederen gelegen in de gemeenten Beesel en Maasbree mitsgaders kapitalen, kontante penningen en grondrenten tussen

1. Johan Frans Hubert de Pollart te Baarlo;

2. Eduard Carel Wilhelm Hubert de Pollart te Beesel mede namens:

3. Josephina Antoinetta Maria Hubertina de Pollart en haar echtgenoot Jacobus Wilhelmus Hubertus Verwins, kapitein in Belgische dienst te Mechelen;

4. Dsir Jan Hubert Leesens, weduwnaar van Maria Theresia Hubertina de Pollart te Heer als vader en voogd van zijn minderjarige dochter Maria Sophia Emerentiana Hubertina Leesens aldaar, erfgenamen van Maria Sophia Philippina Emerentiana de Lutz en Johannes Josephus Antonius de Pollart.

GA Venlo, Notarieel Archief J.R. Clercx te Kessel 1829-1833 en Blerick 1834-1866, inv.nr. 1861/53.

 

16 april 1861

BEESEL - Verkoop van meubelen te Beesel door de familie De Pollart [genoemd onder nr. 1861/53 d.d. 13-4-1861] voor  341,‑.

GA Venlo, Notarieel Archief J.R. Clercx te Kessel 1829-1833 en Blerick 1834-1866, inv.nr. 1861/56.

 

22 april 1861

BELFELD - Gehuwd (RK: 24-2-1861): Hubertus Hendriks [geb. Belfeld, zn. van Jan Hendriks en Hubertina Boots] en Joanna Driessen [Dreessen, geb. Belfeld, dr. van Wijnandus Driessen en Joanna Janssens].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk:

1. Joanna Hendriks, geb. Belfeld 25-3-1862 (doopget. Joannes Hendriks en Joanna Janssen).

2. Hubertina Hendriks, geb. Belfeld 14-4-1863 (doopget. Joannes Hendriks en Joanna NN).

3. Wijnandus Hendriks, geb. Belfeld 6-10-1864 (doopget. Cornelius Hovens en Anna Catharina Jagers). Tr. Belfeld 3-5-1886 met Petronella Verlinden.

4. Joannes Hubertus Hendriks, geb. Belfeld 10-1-1867 (doopget. Cornelius Hendriks en Gertrudis Dreessen). Tr. Belfeld 15-5-1893 met Anna Catharina van Roij.

5. Joanna Hendriks, geb. Belfeld 25-2-1869 (doopget. Paulus Dreessen en Petronella Hendriks).

6. Jacobus Hubertus Hendriks, geb. Belfeld 5-12-1870 (doopget. Jacobus Hendriks en Hubertina Hovens). Tr. Belfeld 25-4-1898 met Bartholina Ottenheim.

7. Petronilla Hendriks, geb. Belfeld 23-1-1873 (doopget. Conrardus Hendriks en Sophia Hovens).

8. Gertrudis Hendriks, geb. Belfeld 4-1-1875 (doopget. Wilhelmus Olders en Gertrudis Hendriks).

 

22 april 1861

SWALMEN - Deling van onroerende goederen onder Swalmen, Maasniel, Roermond en Herten gelegen tussen de kinderen van wijlen Willem Conrard Ramakers en Maria Catharina Timmermans, in leven pachters en grondeigenaren op Genaanhof onder Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/55.

 

22 april 1861

SWALMEN - Akte van plaatsvervanging tussen Godfried Ramakers namens zijn zoon Christiaan Ramakers, beiden wonend te Swalmen, enerzijds, en Hubertus Janssens in huwelijk met Maria Gertruda Werson, beiden wonend te Roermond, anderzijds, voor  316,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1861/70.

 

25 april 1861

SWALMEN - Gehuwd: Jean Louis Ickenroth [geb. Swalmen 15-7-1819, zn. van Jean Louis Ickenroth en Catharina Marguerite Albers] en Anna Maria Clumpkens [geb. Swalmen 10-4-1824, dr. van Peter Clumpkens en Anna Maria Stempkens].

GenLias, 2004.

 

26 april 1861

MAASBREE - Gehuwd: Herman van Rens [geb. Sevenum 25-9-1835, hoefsmid, smid, overl. Beesel 7-1-1895, oud 59 jaar, zn. van Theodor van Rens en Maria Martens] en Wilhelmina Petronella Coopmans [geb. Baarlo 12-6-1838, overl. Beesel 19-9-1913, oud 75 jaar, dr. van Peter Coopmans en Gertruij Dorssers].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Gertrudis Hubertina van Rens, geb. Beesel 21-4-1862, overl. ald. 2-11-1943. Tr. Beesel 30-8-1895 met Antonius Luttels.

2. Maria van Rens, geb. Beesel 10-7-1863, overl. ald. 20-7-1863, oud 10 dagen.

3. Anna Maria van Rens, geb. Beesel 15-10-1864, overl. ald. 13-2-1865, oud 4 maanden.

4. Theodorus van Rens, geb. Beesel 31-1-1866, smid, overl. ald. 18-4-1918. Tr. Beesel 1-5-1896 met Gertrudis Margaretha Thijsen.

5. Anna Maria van Rens, geb. Beesel 5-7-1868. Tr. Beesel 14-2-1908 met Petrus Hubertus Lipsen.

6. Peter Caspar van Rens, geb. Beesel 6-1-1871.

7. Hendrikus Hubertus van Rens, geb. Beesel 23-7-1873. Tr. Beesel 26-4-1901 met Theodora van de Wielen.

8. Maria Josephina van Rens, geb. Beesel 18-7-1876, overl. ald. 31-1-1877, oud 6 maanden.

9. Joannes Josephus Hubertus van Rens, geb. Beesel 11-11-1878, overl. ald. 20-1-1882, oud 3 jaar.

10. Willem Joseph Hubert van Rens, geb. Beesel 29-5-1881, overl. ald. 9-8-1881, oud 2 maanden.

Smid Hermanus van Rens en zijn vrouw Wilhelmina Petronella Coopmans verhuisden in mei 1861 vanuit Baarlo naar het adres Bussereind 123, samen met dienstknecht Hendrik Smits (Wanssum z.d.), die op 15-7-1863 terugkeerde naar Wanssum. Op 25-8-1863 kwam dienstknecht Hubert Smits (Venray 27-1-1846) vanuit Wanssum inwonen; hij vertrok op op 15-12-1863 weer naar Wanssum. Kleermaker Joannes Schell (Tegelen 23-11-1843) was inwonend vanuit Tegelen 3-7-1865 voordat hij op 17-1-1866 trouwde met Joanna Geerlings. Op 22-4-1866 kwam smidsgezel Gerard Cramer (Sevenum 18-4-1852) inwonen; hij keerde op 15-4-1868 terug naar zijn geboortedorp. Dienstmeid Maria Antonia Ploem (Neer 8-6-1852) arriveerde in april 1869 vanuit Neer. Op 29-7-1869 kwam smidsgezel Gerard Zeure (Venray 14-2-1850) vanuit Maasbree inwonend; hij vertrok op 6-12-1869 naar Tegelen. Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 125.

De erfgenamen van Herman van Rens en Petronella Coopmans verkochten op 2 december 1913 huis en smederij (Beesel-Dorp, E 1278).

 

1 mei 1861

TEGELEN - Gehuwd: Laurentius Hubert Holten [geb. Buggenum 3-3-1833, zn. van Peter Holten en Helena Snijders] en IJda Christina Rijvers [geb. Tegelen, dr. van Peter Johannes Rijvers en Anna Maria Peters].

GenLias, 2004.

 

2 mei 1861

LUIK - Gehuwd: Louis Charles Auguste Ghislain d'Overschie de Neeryssche [geb. Brussel 20-4-1829, overl. Vierset-Barse 27-3-1896, zn. van Auguste baron d'Overschie de Neeryssche en Philippine van der Linden d'Hooghvorst] en Octavie Caroline Louise Marie Ghislaine Blanche de Trazegnies d'Ittre [geb. Luik 5-4-1844, overl. Parijs 31-8-1913, dr. van Octave markies de Trazegnies d'Ittre en Antonie Dubois].

Gegevens: geneanet.org, 2008.

Uit dit huwelijk:

1. Louise Marie Ghislaine barones d'Overschie de Neeryssche, geb. Brussel 3-3-1862, overl. Vyle-et-Tharoul 6-4-1930.Tr. Vierset-Barse 10-12-1889 met Alphonse de Mees.

2. Ren Octave Marie Ghislain d'Overschie de Neeryssche, geb. Brussel 8-12-1863, overl. Vyle-et-Tharoul 1-9-1901. Tr. Vyle-et-Tharoul 7-8-1894 met Ins de Kerkove d'Exaerde.

3. Anne-Marie Ghislaine d'Overschie de Neeryssche, geb. Huccorgne 29-10-1871, overl. Leuven 8-8-1908. Tr. Vierset-Barse 28-7-1891 met Auguste prins de Bethune Hesdigneul.

4. Charles Guillaume Marie Ghislain d'Overschie de Neeryssche, geb. Huccorgne 29-10-1873, overl. Brussel 6-5-1927. Tr. Bellem 28-10-1899 met Edith de Kerkove d'Exaerde.

Louis d'Overschie was eigenaar van hoeve de Baxhof te Swalmen.

 

4 mei 1861

BEESEL - Obligatie groot  250,‑ door Peter Paulus Peeters aan Jan Pieter Hendrik Bernard Hubert Janssens en Wilhelmina Agnes Janssens, beiden wonend te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1861/51.

 

4 mei 1861

REUVER - Doorhaling hypotheek door Henri Pieters als mondeling gemachtigde van Hendrik Linssen, beiden wonend te Roermond, aan Jacobus de la Roi en zijn echtgenote Wilhelmina Peters, beiden wonend op den Reuver onder Besel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1861/74.

 

8 mei 1861

BEESEL - Deling tussen Pieter Peeters en Johanna Peeters, beiden wonend te Beesel, Hubertina Peeters in huwelijk met Jan Houtackers wonend te Kessel en Petronella Peeters wonend te Beesel, van de roerende en onroerende goederen te Beesel gelegen, nagelaten door hun ouders Jan Peeters en Helena Bongers en wijlen hun broer Jacobus Peeters.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1861/75.

 

11 mei 1861

ASSELT - Volmacht door Anna Maria Vossen, weduwe van Frans Hendrikx, aan haar zoon Antoon Hubertus Hendrickx, beiden wonend op de Asselsenhof onder Swalmen, om haar te vertegenwoordigen in haar hoedanigheid als moeder en wettige voogdes over haar minderjarige kinderen uit haar huwelijk met Frans voornoemd, te weten: a) Pieter [later o.a. burgemeester van Swalmen]; b) Joannes; en c) Clara Hendrikx, in de nalatenschap van haar zwager Joannes Hendrikx, oom van genoemde minderjarige kinderen, overleden op 1 maart 1861.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1861/52.

 

13 mei 1861

ROERMOND / SWALMEN - Deling tussen Maria Gertruda Berger in huwelijk met Jacob Ramakers wonend te Swalmen, Willem Berger, Frederik Berger, Maria Anna Hubertina Berger in huwelijk met Andries Jan Jacob Schreurs, allen wonend te Roermond, Sophia Berger in huwelijk met Albert Verwins wonend te Mulheim, Jean Berger wonend te Venlo, van de roerende en onroerende goederen nagelaten door wijlen hun vader Jan Remigius Berger, waarin gecompareerd is hun moeder Theresia Mertz wonend te Roermond, die ook de verdeling van haar goederen tussen haar voornoemde kinderen gemaakt heeft, zijnde de onroerende goederen gelegen onder de gemeenten Roermond, Maasbracht, Linne en Herten, ter waarde van  63.300,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1861/79.

 

14 mei 1861

ROERMOND - Gehuwd: Ludovicus Hubertus Fredericus Berger [geb. Roermond 17-8-1827, zn. van Joannes Remigius Berger en Maria Theresia Sophia Mertz] en Maria Josepha Agnes Wilhelmina Quaedvlieg [geb. Valkenburg, dr. van Max Frederik Quaedvlieg en Maria Catharina Specken].

GenLias, 2006.

Voor verklaring van door bruid ten huwelijk gebrachte goederen zie 31-1-1887.

 

15 mei 1861

BEESEL - Openbare verkoop van onroerende goederen onder Beesel op verzoek van Arnold Meuter te Beesel, als gemachtigd door Agnes Meuter, gehuwd met Jan Baptiste van der Heijden te Mechelen (Belgi).

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1861/55.

 

15 mei 1861

KESSEL - Verkoop van een perceel land te Kessel door:

1) Antoinetta Slousen, huisvrouw van Willem Hendrikx; en

2) Helena Slousen,

aan Pieter Kessels, minderjarig, allen wonend te Kessel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1861/54.

24 juni 1861

NEER / ASSELT - Openbare verkoop van voorgras op de Boxweerd onder Neer en op de Lingen te Asselt op verzoek van Carel Huibert graaf van en tot Hoensbroek te Trnich gemeente Vrechem bij Bonn, opbrengst  5.640,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/79.

 

24 juni 1861

SWALMEN - Openbare verkoop van gras op de hooibemden en Belten te Swalmen en op de Leuverhorst te Maasniel op verzoek van:

1) Willem Ramakers te Roer onder Roermond;

2) Jacob Ramakers;

3) Godefried Ramakers aldaar;

4) Lambert Ramakers;

5) Christoffel Ramakers; en

6) Hendrik Ramakers, alle vier wonend te Swalmen,

verbleven aan Jacob Ramakers voor  136,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/80.

 

19 juni 1861

REUVER ‑ Legaat Franciscus Goossens, zoon van Antoon Goossens en Helena Titulaer.

GHS Beesel, Reuver, Archief St.-Lambertusparochie Reuver, inv.nr. ...

 

20 juni 1861

BEESEL - Verkoop van een perceel bouwland te Beesel gelegen door Pieter van der Velden aan Antonius Hubertus Heldens, beiden wonend aldaar, voor  100,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1861/92.

 

25 juni 1861

BEESEL - Openbare verkoop van hooigras gedaan te Beesel op verzoek van Jan Alexander Hubert baron Michiels van Kessenich wonend te Roermond, opbrengst  261,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1861/94.

 

26 juni 1861

SWALMEN - Openbare verkoop van vaste goederen gelegen te Swalmen door Maria Gertrudis Heijnen en haar man Hendrik Mooren te Blerick aan Jan Lambert van Dael te Swalmen voor  450,‑, Pieter Thijssen aldaar voor  250,‑, en Felix Willem Milliard te Roermond voor  780,‑.

GA Venlo, Notarieel Archief J.R. Clercx te Kessel 1829-1833 en Blerick 1834-1866, inv.nr. 1861/86.

 

2 juli 1861

ROERMOND - Inventaris van de boedel en nalatenschap van wijlen de douairiere van Frederic Marie Auguste De Gelissen geboren Maria Agnes Josepha Specken, overleden te Roermond in de St.-Jansstraat op 6 juni 1861, gedaan op verzoek van Dominicus Timmerman als bewindvoerder van deze nalatenschap.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/86.

Met voortzetting inventarisatie d.d. 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 17, 22, 23, 24 en 30 juli d.a.v.; zie idem 1861/88, /90 en /93, 95/, 96, /98 en /102.

Zie ook idem 1861/104 en /105 d.d. 5 resp. 7 en 8 augustus 1861 voor openbare verkoop van roerende goederen uit deze nalatenschap.

 

5 juli 1861

BEESEL ‑ J.B. Hubert Simons wordt benoemd tot hoofdonderwijzer te Beesel.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 182/7275.

 

6 juli 1861

SWALMEN - Gehuwd: Gerardus Eggels [geb. Swalmen 18-2-1834, zn. van Peter Eggels en Gertrudis Geraedts] en Margaretha Janissen [geb. Swalmen 6-11-1825, dr. van Willem Janissen en Mechtildis Schrijnewerkers].

GenLias, 2007.

 

9 juli 1861

BELFELD - Testament door Petrus Cruijsen, pastoor te Belfeld.

GA Venlo, Notarieel Archief J.R. Clercx te Kessel 1829-1833 en Blerick 1834-1866, inv.nr. 1861/89.

 

13 juli 1861

BELFELD - Verkoop van Maalbeek.

Verkoop van Malbeck door Carl Wilhelm Ruping aan Bernhard Oberbanscheid, landbouwer op de Karpenhof te Selbeck (D), voor fl. 4.000,-.

GA Venlo, notaris Egbert Thiessen te Venlo d.d. 2-0-1862: W. Luys: De voormalige watermolen van Malbeck in Belfeld, in Jaarboek Maas- en Swalmdal 16 (1996), blz. 102.

 

z.d., vr 13 juli 1861

Z.P - Gehuwd: Friedrich Fohren [overl. vr 1902] en Agnes Oberbanscheid [Oberbaanscheidt, Oberbannscheidt, Oberbarnscheidt, geb. Selbeck (D) 29-8-1822, overl. Amsterdam 9-7-1902, dr. van Bernhard Oberbanscheid en NN].

Uit dit huwelijk 10 kinderen, o.a.:

1. Amalia Christina Fohren, geb. Selbeck of Mintard (Westfalen) ca. 1845, overl. Bussum 20-8-1934, oud 89 jaar. Tr. Wymbritseradeel 0-7-1868 met Jan Pel.

2. Bernhard Wilhelm Fohren, geb. Saarn( D) ca. 1852, overl. Rotterdam 22-10-1922, oud 72 jaar. Tr. Delfzijl 16-10-1885 met Hinderika Scherphuis.

3. J.W.H. Fohren, geb. ca. 1855, overl. Amsterdam oktober 1931, oud 76 jaar

4. MOGELIJK Heinrich Wilhelm Fohren, geb. ca. 1857, overl. Amsterdam 27-12-1912, oud 55 jaar.

5. MOGELIJK HWF Fohren, overl. Amsterdam 30-6-1918, oud 59 jaar.

6. Elisabeth Ida Maria Fohren, geb. Mintard (D) ca. 1861. Tr. Zaandam 20-12-1883 met Simon Kos.

7. Willem Albert Fohren, geb. Belfeld 19-12-1862, ongehuwd, leerling machinist, later wonend te IJsselmonde, Rotterdam, Vlissingen en Tilburg.

8. Aleida Agnes Albertina (Lydia) Fohren, geb. Belfeld 14-1-1865. Tr. Amsterdam 20-6-1907 met Arend van Staveren, arts.

 

15 juli 1861

BOUKOUL - Openbare verkoop van veldvruchten op Graterhof te Swalmen op verzoek van mr. Martin Pascal Hubert Strens, minister voor de Zaken van Roomsch Katholijke Eeredienst te 's‑Gravenhage, wonend aldaar, opbrengst  601,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/92.

 

17 juli 1861

SWALMEN - Obligatie groot  330,‑ t.l.v. Anna Catharina Schrijnewerkers wonend te Swalmen in voordeel van Karel Hendrik Bongaerts wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1861/100.

 

18 juli 1861

SWALMEN - Openbare verkoop ingevolg artikel 1223 van het Burgerlijk Wetboek, van een huis met tuin te Swalmen toebehorend aan Hubertus Cox aldaar, door Joseph Tondeur als mondeling gemachtigd door mr. Albert Jacob Jozef Hubert Thissen, beiden wonend te Roermond, aan Jozef Janssen te Swalmen voor  200,‑,

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/94.

 

22 juli 1861

ROERMOND - Depot door Andries Jan Jacob Scheurs te Roermond, handelend bij verhindering van Henri Schreurs, griffier bij het kantongerecht aldaar, van een geschrift houdende enkele testamentaire beschikkingen door wijlen de douairiere van Frederic Marie Auguste De Gelissen geboren Maria Agnes Josepha Specken, overleden te Roermond in de St.-Jansstraat op 6 juni 1861, met het bevelschrift gegeven door de kantonrechter d.d. 11 juli 1861.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/97.

Bij testament d.d. 21-5-1858 benoemde zij tot enig en algemeen erfgenaam Richard Quaedvlieg, minderjarig wonend te Rome; zie idem 1861/117 d.d. 11-9-1861.

 

22 juli 1861

HUNSEL - Verkoop van de boerderij genaamd Beegderhof te Hunsel door de erven Heijmans aan Henderik Heijmans voor  7.050,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1861/163.

 

26 juli 1861

SWALMEN / ASSELT - Openbare verkoop van veldvruchten te Asselt onder Swalmen op de Molendumpel en Gebrouwhuisweg, op verzoek van:

1) Godfried Ramakers;

2) Christoffel Ramakers;

3) Lambert Ramakers;

4) Hendrik Ramakers;

5) Jacob Ramakers, allen wonend te Swalmen; en

6) Willem Ramakers wonend te Roer onder Roermond,

verbleven aan genoemde Jacob Ramakers voor  98,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/100.

 

vr 6 augustus 1861

Z.P. - Gehuwd: Mathias Stammen en Angelina Feijen.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Louisa Angelina Stammen, geb. Beesel 6-8-1861 (BS-6/577).

2. Angelina Hendrina Stammen, geb. Beesel 10-12-1863.

3. Godfridus Jacobus Stammen, geb. Beesel 31-10-1865. Genaturaliseerd 24-7-1908 (Staatscourant), landbouwer wonend te Niederkrchten-Geilenkirchen (Pruisen).

4. Andries Stammen, geb. Beesel 11-1-1868.

5. Joannes Wilhelmus Stammen, geb. Beesel 6-1-1870.

Geen gegevens in GenLias (2004).

 

8 augustus 1861

SWALMEN - Testament van Lambert Ramakers, wonend op de Genaanhof onder Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/106.

 

8 augustus 1861

SWALMEN - Testament van Christoffel Ramakers, wonend op de Genaanhof onder Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/107. Zie 30-12-1862.

 

8 augustus 1861

SWALMEN - Testament van Hendrik Ramakers, wonend op de Genaanhof onder Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/108.

 

10 augustus 1861

REUVER-LEEUWEN - "De notaris Dirix, residerende te Roermond, zal op Woensdag 21 Augustus 1861 des morgens ten 9 ure, op verzoeke en ten behoeve van Pieter van der Velden, akkerman wonende te Leeuwen onder Beesel, publiek op crediet verkoopen:

Een koe, een rund, een vet varken, een lange, korte en slag kar, twee ploegen, drie eggen, kasten, kisten, tafels, stoelen, tin-, koper‑ en ijzerwerk, eene kagchel, eene koeketel, eenen wanmolen, eene vlasbraak, eenige abeelen planken, eene karburg en verder allerhande huismeubelen."

Maas- en Roerbode; met dank aan L. van Avesaath, Swalmen.

 

20 augustus 1861

SWALMEN - Huwelijkse voorwaarden tussen Wilhelmus Hubertus Geraedts te Swalmen en Maria Agnes Schreurs te Grathem.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1861/85.

 

1 september 1861

SWALMEN - Verkoop van land onder Swalmen door:

1) Godfried Ramakers te Swalmen; en

2) Barbara Schoenmakers en haar kinderen uit haar huwelijk met wijlen Herman Geraedts, wonend te Swalmen,

aan Henrietta van Lerp, weduwe van Jan Mathis Sagers en haar kinderen te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1861/89.

 

2 september 1861

GRATHEM - Gehuwd: Wilhelmus Hubertus Geraedts [geb. Swalmen 15-6-1834, zn. van Hermanus Geraedts en Ida Ramakers] en Maria Agnes Schreurs [geb. Grathem, dr. van Peter Mathijs Schreurs en Anna Elisabeth Winkelmolen].

GenLias, 2004.

 

7 september 1861

BEESEL - Verkoop met recht van terugkoop van een huis met toebehoren te Beesel gelegen sectie G nrs. 1362 en 1363, door Henderik Thijssen aan Willem Thijssen en Gerard Thijssen, allen te Beesel, voor  224,‑ buiten de last.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1861/177.

 

8 september 1861

BOUKOUL - Verpachting van landerijen op de Boekkoel onder Swalmen door mr. Charles Strens te Roermond, als mondeling gemachtigd door Z.E. mr. Martin Pascal Hubert Strens, minister te 's‑Gravenhage.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/114.

 

10 september 1861

SWALMEN - Gehuwd: Mathias Linssen [geb. Neer 3-12-1838, kleermaker, zn. van Antoon Linssen en Cornelia Kessels] en Maria Carolina Baumgardt [Maria Carolina, geb. Kessel 8-11-1831, dr. van Jan Baumgardt en Maria van Dix].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Anna Maria Linssen, geb. Beesel 25-9-1862 (BS-6/653).

2. Antonius Linssen, geb. Beesel 16-3-1864. Tr. Venlo 5-6-1897 met Maria Catharina Diesveld.

3. Elisabeth Linssen, geb. Beesel 30-8-1865.

Kleermaker Mathis Linssen en zijn vrouw Maria Carolina Baumgardt verhuisden op 1-5-1862 vanuit Swalmen met hun kinderen Maria, Antonius en Elisabeth naar het adres Dorp 95. Op 6-7-1866 keerde het gezin terug naar Swalmen, waarna dit pand werd bewoond door de weduwe Helena Wijnands (Beesel 4-8-1805, zie huwelijk 21-4-1841). Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 96.

Kleermaker Mathias Linssen arriveerde op 6-7-1866 vanuit Beesel op het adres Middelhoven N301, eerder bewoond door de moeder van Maria Carolina. Op 1-12-1866 verhuisde het gezin naar Neer. Bron: BevReg Swalmen 1860-1880 blad 315.

 

11 september 1861

RIJKEL - Verkoop van twee percelen bouwland en twee percelen heide te Beesel gelegen door Elisabeth Engelen en Joanna Engelen, beiden wonend aldaar, aan Hendrik, Gertrudis en Petronella Engelen wonend te Riekel onder Beesel, voor  112,50 boven de last van  117,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1861/119.

 

14 september 1861

BEESEL - Obligatie groot  230,‑ t.l.v. Maria Jozefa Croonen in voordeel van Antonius Hubertus Heldens, beiden wonend te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1861/122.

 

16 september 1861

NEER - Openbare verkoop van grommet op de Boxweerd onder Neer, op verzoek van Karel Huibert von en tot Hoensbroek te Trnich, gemeente Vrechem bij Bonn, opbrengst  1.246,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/121.

 

18 september 1861

BEESEL - Gehuwd: Joannes Hendrikus Gielen [geb. Beesel 15-3-1831, overl. ald. 6-8-1908, zn. van Mathias Gielen en Margaretha Bongaers; wedn. van Catharina Reijnders, geh. Beesel 25-4-1856; hij hertr. Beesel 18-11-1861 met Gertrudis Geerlings] en Engelina Engelen [geb. Helden 3-7-1828, dienstmeid, dr. van Hendricus Engelen en Petronilla Groemmen].

GenLias, 2004; GHS Beesel, BS-6/599.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

19 september 1861

REUVER-LEEUWEN - Openbare verkoop van roerende goederen gedaan te Leeuwen onder Beesel op verzoek van Pieter van der Velden wonend aldaar, opbrengst  324,42.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1861/126.

Voor decharge zie idem 1863/22 d.d. 7-2-1863.

 

25 september 1861

SWALMEN - Openbare verkoop van onroerende goederen te Swalmen gelegen door Johannes Gerardus Verheggen aldaar, verbleven aan Theodoor Geraedts te Roermond voor  630,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/124.

 

1 oktober 1861

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door mr. Albert Jacob Jozef Hubert Thissen te Roermond aan Pieter Coorens te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/126.

 

8 oktober 1861

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door mr. Albert Jacob Jozef Hubert Thissen te Roermond aan Hubertus Cox te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/128.

 

8 oktober 1861

NEER / ASSELT - Openbare verkoop van voorgras op de Boxweerd onder Neer en op de Lingen te Asselt op verzoek van graaf Carel Huibert van en tot Hoensbroek te Trnich gemeente Vrechem bij Bonn, opbrengst  207,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/129.

 

9 oktober 1861

REUVER - Testament door Willem Smeets, wonend op den Reuver onder Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1861/104.

 

10 oktober 1861

OFFENBEEK - Volmacht door Gerard Schooren en zijn huisvrouw Joanna Flecken wonend op Offenbek onder Beesel, aan Joannes Flecken onder Melick Herkenbosch om onroerende goederen onder Vlodrop te verkopen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1861/106.

 

12 oktober 1861

BEESEL - Verkoop van een perceel bouwland onder Beesel gelegen door Benedict Thissen te Beesel aan Frans Hoefnagels wonend op de Hoosterhof aldaar, voor  760,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/132.

 

12 oktober 1861

REUVER - Testament gemaakt door Gerard Erkens wonend op den Reuver onder Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1861/135.

 

12 oktober 1861

REUVER - Testament gemaakt door Joanna Peeters wonend op den Reuver onder Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1861/136.

 

12 oktober 1861

SWALMEN - Gehuwd: Peter Hubert van Deurs [geb. Swalmen 17-7-1836, zn. van Willem van Deur en Hubertina Janssen] en Maria Catharina Geraedts [geb. Swalmen 19-12-1832, dr. van Godefridus Geraedts en Elisabeth Schrijnewerkers].

GenLias, 2007.

 

maandag 14 oktober 1861

SWALMEN - Openbare verkoop, op verzoek en ten huize van de akkervrouw Maria Wuts, weduwe van Hendrik Ramakers, van een merriepaard, 2 koebeesten, kasten, stoelen, tafels, ledekanten, pluimen bedden, bedlakens, wollen dekens, koper-, tin- en ijzerwerk, eene huisklok, kar, ploeg, egge en verder allerhande huismeubelen en akkergereedschappen.

De Volksvriend d.d. 12-10-1861; notaris Dirix te Roermond.

 

14 oktober 1861

SWALMEN - Openbare verkoop van roerende goederen gedaan te Swalmen op verzoek van Maria Wuts wonend aldaar, opbrengst  323,20.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1861/137.

Voor decharge zie idem 1862/137 d.d. 29-11-1862.

 

14 oktober 1861

SWALMEN - Openbare verkoop van roerende goederen gedaan te Swalmen op verzoek van Hendrik Willem van Laar wonend aldaar, opbrengst  41,85.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1861/138.

Voor decharge zie idem 1862/42 d.d. 19-4-1862.

 

maandag 14 oktober 1861

SWALMEN - Openbare verkoop, in de herberg van de wed. Alberts op verzoek van de erfgenamen van Jan Lodewijk Ickenroth, van een huis met schuur, stal en tuin te Swalmen in het dorp gelegen sectie B 532 en 536.

De Volksvriend d.d. 12-10-1861; notaris Dirix te Roermond.

 

14 oktober 1861

SWALMEN ‑ Ten overstaan van Josephus Aloijsius Dirix, notaris te Roermond, verkopen

- Jan Lodewijk Ickenroth, dagloner wonend te Swalmen;

- Octronella Schreurs, akkervrouw wonend te Swalmen, weduwe van wijlen Jan Ickenroth, namens haarzelf en als moeder en wettige voogdes namens haar minderjarige zoon Jan Lodewijk, zonder beroep wonend te Swalmen;

- Jacobus Ickenroth, dienstknecht wonend te Swalmen, mede als toeziend voogd van voornoemd minderjarig kind;

- Jan Willem Ickenroth, dienstknecht wonend te Swalmen;

- Maria Josepha Ickenroth, huishoudster, echtgenote van en daartoe bijgestaan en gemachtigd door Jan Timmermans, houtzager, beiden wonend te Swalmen;

- Wilhelmina Ickenroth, echtgenote van en daartoe bijgestaan en gemachtigd door Joannes Berben, akkerlieden wonend te Heijthuizen;

- Elisabeth Ickenroth, echtgenote van en daartoe bijgestaan en gemachtigd door Hendrik Heijnen, dagloner wonend te Swalmen;

- en Gertrudis Ickenroth, dienstmeid wonend te Dulken, Pruissen,

op bevel van de arrondissementsrechtbank te Roermond bij openbare verkoop onderstaande onroerende goederen onder onderstaande voorwaarden, te weten een huis en tuin gelegen te Swalmen in het dorp, sectie B nummers 532 en 536, groot samen 6 roede 30 el, voor een bedrag van 330 gulden aan Hendrik Heijnen, zoon van Jan, mede als mondeling gevolmachtigde van zijn echtgenote Elisabeth Ickenroth, dagloners wonend te Swalmen, laatstgenoemde in deze akte en voor een achtste gedeelte berechtigd.

1. De verkoop zal geschieden zoals gewoonlijk aan de hoogstbiedende, onder voorbehoud van een uur beraad om deze goed of af te keuren.

2. Een ieder kan voor een opdrachtgever kopen, mits hij hiervan dadelijk te kennen geeft en hij binnen de door de wet bepaalde tijd zijn opdrachtgever noemt. Het noemen van opdrachtgever ontslaat de koper echter niet van zijn verplichting als principaal koper.

3. Koper moet indien door de verkopers gewenst onmiddellijk een voldoende borg stellen welke met hem aansprakelijk is.

4. De koopsom zal ten kantore van voornoemde notaris met pasen komend jaar worden betaald. De verkochte goederen zullen overeenkomstig artikel 1227 van het Burgerlijk Wetboek als onderpand gelden voor de juiste betaling. Aankopers zullen deze goederen niet mogen verkopen, verhuren, verpanden of anderszins in gebruik geven voordat de volledig koopsom is betaald. Bij overtreding zullen verkopers de goederen opnieuw openbaar mogen verkopen om uit de opbrengst de koopsom en rente te verhalen, eventuele mindere opbrengst aan te vullen door aankopers, grotere opbrengst echter niet ten profijte van aankopers.

5. Binnen acht dagen na de verkoop moet de koper in handen en ten kantore van de notaris alle kosten, honoraria en rechten betalen, waartoe de tegenwoordige verkoop aanleiding heeft gegeven of in het vervolg zal geven.

6. De verkopers verklaren de goederen te zullen overdragen vrij van hypothecaire schulden, voorts met alle rechten, gerechtigheden, erfdienstbaarheden zichtbaar en onzichtbaar en in maat onbevangen.

7. De koper zal dadelijk de eigendom van de te verkopen goederen hebben, echter zal hij er eerst van in bezit en genot kunnen komen met pasen 1862. De belastingen zullen vanaf dat moment ten laste van aankopers zijn.

8. Deze overdracht zal voor genoemde notaris moeten worden bekrachtigd.

De verkopers zijn niet in het bezit van eigendomsbewijzen van genoemde goederen.

Openbare verkoop in de herberg van de weduwe Alberts in tegenwoordigheid van Henri Pieters, kandidaat-notaris wonend te Roermond, en Willem Hendriks, veldwachter wonend te Swalmen, als getuigen. Ondertekend door wederzijdse partijen uitgezonderd Maria Josepha, Wilhelmina en Gertrudis Ickenroth en Hendrik Heijnen, welke hebben verklaard niet te kunnen schrijven.

GA Roermond, Notarieel Archief J.A. Dirix, inv.nr. 1861/139.

 

25 oktober 1861

VENLO / REUVER-LEEUWEN - Overdracht Wilde Hoef.

Catharina Specken, bijgestaan door haar echtgenoot Theodoor Kofferath, apotheker te Wassenberg in Pruissen, en mejufrouw Clara Burghoff, bijgestaan door haar echtgenoot Ludwig Kreitz, fabrikant te Crefeld in Pruissen, verkopen "de Wilde Hoef gelegen in de gemeente Beesel, bestaande uit heerenhuis, boerenwoning, stallen, schuur en nevengebouwen, tuinen, boomgaard, weiden, schaapsweide, bouwland, bosch en zandgronden", kadastraal bekend

- hooiland A 2 in het Camperveld, groot 63 roede 90 el;

- dennenbos A 103 in de Walsberg, groot 95 roede 95 el;

- dennenbos A 105 in de Walsberg, groot 97 roede 75 el;

- struwelen B 308 in de Hoenderkamp, groot 2 bunder 73 roede;

- hooiland B 310 in de Hoenderkamp, groot 65 roede;

- moeras B 311 in de Hoenderkamp, groot 4 roede 20 el;

- tuin B 313 in de Hoenderkamp, groot 14 roede 35 el;

- bos B 314 in de Hoenderkamp, groot 2 bunder 48 roede 90 el;

- struwelen B 315 in de Hoenderkamp, groot 14 roede 20 el;

- hooiland D 221 in de Leverbemden, groot 60 roede 70 el;

- bouwland E 86 in de Vogelsweide, groot 1 bunder 42 roede 90 el;

- dennenbos E 581 achter de Wildehoef, groot 60 roede 65 el;

- bos E 99 achter de Wildehoef, groot 11 roede 5 el;

- dennenbos E 580 achter de Wildehoef, groot 1 bunder 64 roede;

- bos E 104 achter de de Wildehoef, groot 62 roede 50 el;

- bos C 105 achter de Wildenhoef, groot 73 roede 10 el;

- hakhout E 106 achter de Wildenhoef, groot 48 roede 50 el;

- dennenbos E 107 achter de Wildenhoef, groot 1 bunder 22 roede;

- weiland E 108 Wildehoef, groot 55 roede 95 el;

- een gebouw E 109 Wildehoef, groot 8 roede 5 el;

- een huis E 110 Wildehoef, groot 3 roede 55 el;

- een huis E 111 Wildehoef, groot 1 roede 85 el;

- een tuin E 112 Wildehoef, groot 2 roede;

- een tuin E 113 Wildehoef, groot 9 roede 50 el;

- een boomgaard E 114 Wildehoef, groot 10 roede 95 el;

- bouwland E 115 Wildehoef, groot 11 bunder 11 roede 95 el;

- bos E 116 Wildehoef, groot 95 roede 40 el;

- dennenbos E 117 in 't Haselt, groot 13 bunder 68 roede 40 el;

- dennenbos E 119 in 't Haselt, groot 48 roede 85 el;

- dennenbos E 143 in 't Haselt, groot 1 bunder 9 roede 10 el;

- dennenbos E 144 in 't Haselt, groot 55 roede 15 el;

- dennenbos E 195 in 't Haselt, groot 5 bunder 76 roede;

- dennenbos E 196 in 't Haselt, groot 1 bunder 58 roede 60 el;

- dennenbos E 197 in 't Haselt, groot 8 bunder 13 roede 60 el;

- dennenbos E 584 in 't Haselt, groot 44 roede 85 el;

samen groot 60 bunder 97 roede 20 el, in de staat waarin de goederen zich thans bevinden en uitstrekken, met alle aan- en onderhorigheden, rechten en gerechtigheden, actieve en passieve servituten, vrij van schulden, voor een bedrag van 8.200 gulden nederlands die reeds zijn betaald, aan Pieter Jozef Berger, koopman te Venlo.

Alle houtgewassen op voornoemde percelen, uitgezonderd de fruitbomen die in de tuin en in de boomgaard ( E 112, 113 en 114) staan, vallen buiten deze verkoop. Verkopers verplichten zich om dit hout binnen 9 jaar "weg te ruimen, de wortels uit te roeijen, de gaten digt te maken en de terreinen behoorlijk gelijk te maken". De pachtsom over 1860 en 1861 blijft voor de verkopers. De koper kan huis, schuur, stallingen, tuin en boomgaard aanvaarden met Pasen 1862, de landerijen stoppelbloot na de oogst van 1862.

Registers Kadaster Roermond, deel 189 nr. 3. Opgemaakt te Venlo in drievoud voor beide verkopers en aankoper; kadastraal geregistreerd 9-11-1861.

Zie ook 25-8-1876.

 

25 oktober 1861

SWALMEN - Gehuwd: Peter Hubert Bongaerts [geb. Swalmen 23-4-1831, landbouwer, zn. van Joannes Bongaerts en Jacomina Wuts] en Maria Gertrudis Meerts [geb. Beesel 11-7-1835, overl. Swalmen 20-4-1903, dr. van Conrardus Meerts en Gertrudis Dings].

GHS Swalmen, BS-1861/15.

 

28 oktober 1861

BELFELD - Gehuwd (BS): Simon Timmermans [zn. van Gerardus Timmermans en Barbara Peeters] en Anna Catharina Heggers [geb. Belfeld 9-9-1830, dr. van Jan Heggers en Maria Catharina Wolters; zij hertr. Beesel 26-6-1863 met Wilhelmus Hillekens].

GenLias, 2004.

 

28 oktober 1861

ASSELT - Kwitantie groot  51,93 door Francis Beurskens, soldaat te Venlo, aan de weduwe Frans Hendriks, geboren Anna Maria Vossen te Asselt.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1861/112.

 

28 oktober 1861

ST.-ODILINBERG - Gehuwd: Hendrik Wijck [Wijk, geb. St.-Odilinberg 8-10-1797, zn. van Lambert Wijck en Johanna Hanssen; wedn. van Maria Gertrudis Rijnboom] en Maria Catharina Smeets [geb. Swalmen, dr. van Arnold Smeets en Helena Sillen; wed. van Bartholomeus Brentjens, geh. Vlodrop 31-7-1828].

GenLias, 2005.

 

2 november 1861

BUGGENUM - Verkoop van land onder Buggenum door Christiaan Sillekens te Beesel aan Leonard Theelen te Buggenum, voor  320,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1861/114.

 

8 november 1861

BREYELL (D) - Gehuwd: Johann Mathias Schnkes [geb. Breyell 27-2-1834, winkelier te Roermond, overl. Roermond 15-5-1902] en Caroline Beysen [Carolina Beijsen, geb. SWALMEN 11-3-1832, overl. Roermond 3-3-1905, dr. van Simon Beijsen en Maria Catharina Lenssen].

Thoer.net, 2021.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Anna Schnkes, geb. Breyell 5-12-1862, ongehuwd overl. Arnhem 21-11-1909, volgens aangifte oud 46 jaar. Zij woonde toen feitelijk te Groenlo.

2. Maria Gertrudis Schnkes, geb. Neer 6-12-1864. Op 6-9-1888 vanuit ouderlijk huis verhuisd naar Dordrecht.

3. Maria Hubertina Schnkes, geb. Roermond 25-5-1867, overl. ald. 16-8-1878, oud 11 jaar.

4. Carolina Hubertina Schnkes, geb. Roermond 7-4-1869., overl. Dommelen 6-11-1952 Tr. Echt 17-9-1894 met Everhardus Antonius Bongenaar.

Het gezin verhuisde op 12-10-1866 vanuit Neer naar Roermond: het Bergske sectie A nr. 24 later omgenummerd naar B 16. Inwonend daar was na de verhuizing nicht Gertrudis Verheggen (geb. Swalmen 30-9-1852). Dienstmeid Hubertina Barbara Schmitz (Melick 1-11-1840) was van 15-5-1868 tot 28-4-1868 hulp in de huishouding; zij werd op 15-10-1869 opgevolgd door Maria Elisabeth Hubertina Hermans (Neer 23-3-1849) die al op 14-1869 terugkeerde naar haar geboortedorp. (BevReg 1860-1870 blad 143, 1870-1880 deel 1 blad 28, 1880-1890 deel 4 blad 26).

 

9 november 1861

BEESEL - Testament van Peter Peeters wonend te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1861/147.

 

9 november 1861

BEESEL - Testament van Petronella Peters wonend te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1861/148.

 

12 november 1861

BEESEL - Openbare verkoop van canada's en slaghout gedaan te Beesel op verzoek van Ernest Ruijs van Nieuwenbroek en Augustina Ruijs, beiden wonend aldaar, opbrengst  261,80.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1861/149.

Voor decharge zie idem 1864/149 d.d. 7-4-1864.

 

13 november 1861

HORN - Verkoop van 1/6 deel in de windgraanmolen met bijgehorigheden te Horn gelegen, door de weduwe van Jan Leurs geboren Catharina Cuijpers te Geijstingen bij Maeseijck (Belgi), aan:

1) Jan Michiel van de Voort te Horn;

2) Hendrik Verlinden te Beegden; en

3) Caspar Timmermans te Horn,

voor  600,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/144.

 

16 november 1861

BEESEL - Testament van Joanna Peters wonend te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1861/153.

 

16 november 1861

SWALMEN - Gehuwd: Everardus Vaessen [geb. Nunhem 21-11-1825, zn. van Joannes Vaessen en Margarita Evers; wedn. van Cornelia Weijnen, overl. Swalmen 20-8-1861] en Emilia Tobben [geb. Buggenum 8-6-1832, dr. van Martinus Tobben en Johanna Dierckx].

GenLias, 2004.

 

18 november 1861

BEESEL - Gehuwd: Francis Hendrikus Gielen [Joannes Henricus!, geb. Beesel 15-3-1831, overl. ald. 6-8-1908, zn. van Mathias Gielen en Margaretha Bongaers; wedn. van 1) Catharina Reijnders, geh. Beesel 25-4-1856; 2) Engelina Engelen, geh. Beesel 18-9-1861] en Gertrudis Geerlings [geb. Beesel 21-4-1835, overl. ald. 18-1-1913, dr. van Bartholomeus Geerlings en Christina Peeters].

GenLias, 2004; GHS Beesel, BS-6/601.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Anna Catharina Gielen, geb. Beesel 28-10-1862. Tr. Maasbree 31-8-1888 met Herman Bergmans.

2. Mathijs Gielen, geb. Beesel 15-11-1865, overl. ald. 15-1-1866.

3. Aldegonda Gielen, geb. Beesel 28-12-1866.

4. Maria Christina Gielen, geb. Beesel 13-9-1870, gedood door bliksem 18-7-1875.

5. Wilhelmus Hubertus Gielen, geb. Beesel 21-7-1872. Tr. Beesel 7-10-1898 met Anna Margaretha Hubertina Thijssen.

Dagloner Hendrik Geelen en zijn vrouw Gertrudis Geerlings woonden in 1862 op het adres Bussereind 105. Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 107.

Voor een ongeluk door blikseminslag in dit gezin zie 18-7-1875.

Op 31-5-1906 woonde J.H. Gielen in huize Heidenheim.

 

19 november 1861

NEER - Gehuwd: Paulus Dominicus Beeren [geb. Heythuysen 9-8-1834, schrijnwerker 1861, overl. ald. 3-2-1901, zn. van Pieter Johannes Beeren en Catharina Beckers] en Anna Maria Terstappen [geb. Neer 14-2-1838, overl. BEESEL 23-6-1912, dr. van Severinus Terstappen en Anna Sibilla Pleunis].

WieWasWie, 2020.

Uit dit huwelijk:

1. Levenloos kind (m), geb./overl. Heythuysen 1-10-1862.

2. Joannes Severinus Hubertus Beeren, geb. Heythuysen 6-1-1864, wonend te Stein, overl. Sittard 15-2-1954 (zh). Tr. met Petronella Bonten.

3. Peter Josephus Hubertus Beeren, geb. Heythuysen 1-3-1866, overl. ald. 18-3-1875, oud 9 jaar.

4. Maria Elisabeth Hubertina Beeren, geb. Heythuysen 21-7-1868, overl. Roermond 27-8-1925 (zh). Tr. Heythuysen 20-6-1899 met Joannes Gerardus Rutten.

5. Arnoldus Hubertus Beeren, geb. Heythuysen 2-1-1871.

6. Petronella Wilhelmina Beeren, geb. Heythuysen 2-1-1871, overl. ald. 21-3-1875, oud 4 jaar.

7. Paulus Dominicus Hubertus Beeren, geb. Heythuysen 11-1-1875, overl. ald. 13-3-1875, oud 2 maanden.

 

20 november 1861

BEESEL-LEEUWEN ‑ Decharge van twee verkopen van hout, door Theodoor Kofferath, wonend te Wassenberg.

GA Roermond, Notarieel Archief J.A. Dirix, inv.nr. 1861/155 en /156.

 

22 november 1861

SWALMEN - Gehuwd: Johannes Hubertus Beek [geb. Swalmen 2-1-1833, zn. van Jacobus Beek en Margaretha Vincent; hij hertr. Swalmen 3-11-1873 met Gertrudis Hubertina Slabbers] en Elisabeth Aelen [geb. Maasniel 22-7-1830, dr. van Arnold Aelen en Elisabeth Naus].

GHS Swalmen, BS-1861/17; GenLias, 2004.

 

23 november 1861

ASSELT - Doorhaling hypotheek door Antoon Jozef Hubert Mertz te Roermond aan Jan Peckx te Asselt.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/149.

 

25 november 1861

SWALMEN - Openbare verkoop van slaghout, eiken en canada's gedaan in Cathuiserbosch onder Swalmen gelegen op verzoek van Chretien Marie van der Heijden wonend te Rozendaal, opbrengst  421,45.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1861/159.

Voor decharge zie idem 1862/108 d.d. 3-10-1862.

 

27 november 1861

BEESEL - Openbare verkoop van twee percelen bouwland gelegen te Beesel door Johan Frans Hubert de Pollart te Baarlo; 2. Eduard Carel Wilhelm Hubert de Pollart te Beesel, mede namens: 3. Josephina Antoinetta Maria Hubertina de Pollart en haar echtgenoot Jacobus Wilhelmus Hubertus Verwins, kapitein in Belgische dienst te Mechelen; 4. Dsir Jan Hubert Leesens, weduwnaar van Maria Theresia Hubertina de Pollart te Heer als vader en voogd van zijn minderjarige dochter Maria Sophia Emerentiana Hubertina Leesens aldaar, aan Jan Arnold Meuter te Beesel namens de Kerkfabriek van Beesel, voor  400,‑.

GA Venlo, Notarieel Archief J.R. Clercx te Kessel 1829-1833 en Blerick 1834-1866, inv.nr. 1861/135.

 

27 november 1861

ROERMOND - Volmacht om te vertegenwoordigen bij de rekening en verantwoording van Dominicus Timmerman te Roermond, als bewindvoerder van de nalatenschap van wijlen de douairiere van Frederic Marie Auguste De Gelissen geboren Maria Agnes Specken, door Charles Quaedvlieg te Rome, tijdelijk verblijf houdend te Valkenburg, aan de eerwaarde heer Frans Boermans te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/150.

 

27 november 1861

ROERMOND - Obligatie groot  600,‑ door Charles Quaedvlieg te Rome, tijdelijk verblijf houdend te Valkenburg, aan de nalatenschap van wijlen de douairiere van Frederic Marie Auguste De Gelissen geboren Maria Agnes Specken, overleden te Roermond, welke bij haar holografisch testament d.d. 21 mei 1858 benoemd heeft tot enig en algemeen erfgenaam Richard Quaedvlieg, minderjarig wonend te Rome, en tot bewindvoerder van haar nalatenschap Dominicus Timmermans te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/151.

 

3 december 1861

BEESEL - Openbare verkoop van slaghout gedaan te Beesel aan de Waterloo, in de Bakhei en aan de Alenberg op verzoek van Jan Alexander Hubert baron Michiels van Kessenich wonend te Roermond, opbrengst  185,60.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1861/165.

 

5 december 1861

ASSELT - Openbare verkoop van slaghout in het Jan Damensbroek en in het Eppenbroek te Asselt, op verzoek van het R.K. kerkbestuur aldaar, opbrengst  250,70.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/153.

 

5 december 1861

SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen gelegen door Jan Willem Heijnen en de echtelieden Helena Heijnen en Christiaan Wuts, alle drie wonend aldaar, aan de echtelieden Anna Gertrudis Heijnen en Jozef Janssen, wonend op Hillenraedt aldaar, voor  140,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/154.

 

5 december 1861

SWALMEN - Verkoop van hooiland te Swalmen door Maria Wijnands, weduwe van Herman Geraedts aldaar, aan jonkvrouwe Rosalie Michiels van Verduijnen, douairiere van wijlen erfridder Prospre van der Renne van Daelenbroek te Roermond, voor  65,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/155.

 

6 december 1861

SWALMEN - Obligatie groot  2.102,‑ door Lambert Ramakers en Christoffel Ramakers, beiden wonend op de Genaanhof onder Swalmen, aan de nalatenschap van wijlen de douairiere Frederik Marie Auguste De Gelissen geboren Maria Agnes Specken, overleden te Roermond in de St.-Janstraat op 6 juni 1861, welke bij haar holografisch testament d.d. 21 mei 1858 benoemd heeft tot enig en universeel erfgenaam Richard Quaedvlieg, minderjarig te Rome gehuisvest, en tot bewindvoerder van haar nalatenschap Dominicus Timmerman te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/156.

Voor decharge bewindvoerderschap zie idem 1861/160 d.d. 13-12-1861.

 

7 december 1861

MELICK-HERKENBOSCH - Pachtcontract van de pachthof genaamd Kasteelshof, bij het goed Schndelen onder Melick gelegen, tussen Joseph Tondeur te Roermond, als mondeling gemachtigd door baron Lodewijk von Boijneburg-Lengsfeld te Lengsfeld (Saxen-Weimar), en Cornelis Bremmers en diens echtgenote Margaretha Evers, beiden wonend op genoemd Schndelen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/157.

 

11 december 1861

MAASBREE - Gehuwd: Gerardus Hubertus Monsieur [Gerard Hubert, geb. Kessenich (B) 25-10-1835, baanwachter, overl. Beesel 23-3-1872 oud 36 jaar, zn. van Joannes Monsieur en Sibilla Keijaerts; wedn. van Anna Maria Josephina Schmits, overl. Blerick 10-11-1860] en Anna Maria Martina Schmits [Schmitz, geb. Blerick 4-10-1834, dr. van Winandus Schmits en Margaritha Josephina Beco; zij hertr. Beesel 12-5-1882 met Jacobus Vaessen].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Joseph Hubert Monsieur, geb. Blerick 4-6-1862, overl. ald. 22-12-1933, oud 71 jaar. Tr. 1) Boisheim 13-11-1893 met Catharina Gertrud Cohnen; 2) Maasbree 15-4-1898 met Joanna Hermans.

2. Anna Maria Josefina Monsieur, geb. Blerick 26-12-1863. Tr. Belfeld 6-4-1891 met Peter Jacobus Gielen.

3. levenloos kind (v), geb./overl. Maasbree 15-3-1865.

4. Joannes Hubertus Monsieur, geb. Beesel 29-3-1867 (BS-7/352), ongehuwd overl. ald. 30-8-1904, oud 37 jaar.

5. Anna Maria Catharina Monsieur, geb. Beesel 14-1-1870, overl. Blerick 25-11-1961. Tr. Maasbree 14-6-1912 met Peter Joannes Aerts,

6. levenloos kind (v), geb./overl. Beesel 15-1-1870.

7. Gerardus Hubertus Monsieur, geb. Beesel 30-3-1872, ongehuwd overl. ald. 2-2-1947, oud 74 jaar.

Baanwachter Gerard Hubert Monsieur en zijn vrouw Maria Schmitz verhuisden op 18-12-1865 met hun gezin vanuit Blerick gem. Maasbree naar het nieuwe adres Bussereind 166bis. Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 170.

Voor het tragisch overlijden van Gerard Monsieur zie 23 en 30-3-1872. Maria Schmitz en haar tweede man Jacobus Vaessen woonden in 1890 op het adres Rijkel 41 met twee kinderen (zie gezin 12-5-1882). Bron: BevReg Beesel 1890, verfilming 49/505.

 

12 december 1861

BEESEL - Z.M. heeft een pensioen groot fl. 233 verleend aan L. Bloemers, gewezen hoofdonderwijzer te Beesel.

Nieuw dagblad van s Gravenhage d.d. 12-12-1861.

 

14 december 1861

BEESEL - Decharge van verkoop van roerende goederen door Jan Hendrik Janssen te Beesel, als mondeling gemachtigd door zijn moeder Maria Petronella Dreessen, weduwe van Conrard Janssen te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1861/130.

Betreft verkoop 24-5-1860/80 te Asselt.

 

16 december 1861

SWALMEN - Openbare verkoop van canadabomen en eiken slaghout aan het kasteel Hillenraedt te Swalmen, op verzoek van graaf Carel Huibert von en tot Hoensbroek wonend te Trnich gemeente Vrechem bij Bonn, opbrengst  457,75.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/161.

 

18 december 1861

BOUKOUL - Openbare verkoop van canadabomen en afgekapt slaghout en snoeihout te Swalmen op de Graeterhof, op verzoek van Z.E. mr. Pascal Strens, minister voor de Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst te 's‑Gravenhage, opbrengst  239,85.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/163.

 

19 december 1861

BOUKOUL - Openbare verkoop van bomen en elsen slaghout te Swalmen op het Suijdewijks-Spik, op verzoek van Jacob Burghoff te Roermond, opbrengst  306,55.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/164.

 

december 1861, z.d. ?

BEESEL ‑ De gemeenteraad wil het schoolgeld verhogen.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 182/7325.

 

 

1862

2 januari 1862

BEESEL - Ernest Ruijs van Nieuwenbroek wordt krachtens K.B. nr. 51 d.d. 2-1-1862 benoemd tot burgemeester van Beesel.

GHS Beesel, Reuver, inv.nr. 765.

Ruijs werd voor het eerst benoemd op 28-9-1813.

 

3 januari 1862

BEESEL ‑ De jaarwedde van de hoofdonderwijzers wordt verhoogd.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 182/7330.

 

13 januari 1862

SWALMEN - Openbare verkoop van slaghout op de Genoenhof onder Swalmen en van slaghout en denne‑ en eikebomen op het kasteel Hillenraedt, op verzoek van graaf Karel Huibert van en tot Hoensbroek wonend te Turnich gemeente Vrechem bij Bonn, opbrengst  407,45.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1862/2.

 

3 februari 1862

SWALMEN - Gehuwd: Godefridus Hubertus Ramakers [geb. Swalmen 11-4-1839, zn. van Willem Ramakers en Anna Maria Heuts] en Maria Hubertina Coorens [geb. Swalmen 20-1-1839, dr. van Lambertus Coorens en Petronella Kessels].

GenLias, 2004.

 

7 februari 1862

MAASNIEL / BEESEL - Doorhaling van drie hypotheken door de erfgenamen van wijlen de weduwe Renier Evers geboren Anna Catharina Bemont, laatst wonend te Maasniel, aan:

1) Hendrik Janssen en diens echtgenote Mechteldis Reijnders te Beesel;

2) Jan Leonard Schmits en diens echtgenote Maria Gertrudis Bergh te Melick; en

3) Theodoor Kremers en diens echtgenote Gertrudis Tobben te Horn.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1862/7.

 

13 februari 1862

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Pieter Menten te Roermond aan Matthis Hendrikx en Christina Hendrickx, beiden wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1862/11.

 

17 februari 1862

BELFELD - Gehuwd: Pieter Hendriks [zn. van Jan Hendriks en Hubertina Boots] en Helena Theeuwen [dr. van Johannes Theeuwen en Elisabeth Jacobs].

GenLias, 2004.

 

20 februari 1862

REUVER - Openbare verkoop van denne‑ en berkebomen te Beesel op de Reuversche Heide, op verzoek van Elizabeth Heldens te Brussel en de echtelieden Gerard Arts en Jeannette Heldens wonend te Venraij, opbrengst  122,30.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1862/16.

 

22 februari 1862

HORN / SWALMEN - Verkoop van een perceel bouwland te Horn gelegen door Sophia Geraads en haar echtgenoot Hendrik Ramakers wonend te Swalmen aan Engelbert Vermeulen wonend te Horn voor  300,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1862/13.

 

28 februari 1862

BEESEL - Gehuwd: Gerardus Thijssen [geb. Beesel 18-4-1831, dienstknecht, overl. ald. 23-5-1901, oud 70 jaar, zn. van Paulus Thijssen en Anna Gertrudis Goossens] en Hubertina Joanna Goossens [geb. Beesel 15-11-1835, dr. van Gerardus Urbanus Goossens en Joanna Veugelers].

GHS Beesel, BS-6/664.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Anna Gertrudis Huberta Thijssen, geb. Beesel 11-6-1862. Tr. Horst 19-4-1895 met Christiaan Schobbers.

2. Paulus Hubertus Thijssen, geb. Beesel 20-10-1864. Tr. Echt 7-6-1897 met Maria Helena Beckers.

3. Maria Joanna Huberta Thijssen, geb. Beesel 25-6-1867.

4. Gerardus Ambrosius Hubertus Thijssen, geb. Beesel 21-3-1869, overl. ald. 7-4-1869, oud 16 dagen.

5. Gerardus Hubertus Thijssen, geb. Beesel 20-11-1870, overl. ald. 8-1-1871, oud 1 maand.

6. Johannes Hubertus Thijssen, geb. Beesel 14-3-1872, overl. ald. 30-6-1910. Tr. Beesel 2-5-1902 met Aldegonda Hubertina Steeghs.

7. Anna Maria Hubertina Thijssen, geb. Beesel 30-3-1875.

8. Joanna Huberta Thijssen, geb. Beesel 18-3-1880. Tr. Horst 24-4-1908 met Pieter Jan Schobbers.

 

28 februari 1862

BEESEL - Gehuwd: Hendrik Peeters [Henricus, geb. Beesel 12-4-1814, landbouwer, zn. van Peter Peeters en Elisabeth Heijnen; wedn. van Aldegonda Wijers, geh. Beesel 6-10-1858, overl. ald. 1-1-1861] en Francisca Nijssen [geb. Beesel 29-9-1824, overl. ald. 2-1-1886, oud 61 jaar, dr. van Hermanus Nijssen en Catharina Neevels].

GenLias, 2004; GHS Beesel, BS-6/666.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Petrus Peeters, geb. Beesel 8-6-1863.

Akkerman Hendrik Peeters en zijn vrouw Franciaca Nissen woonden in 1862 op het adres Bussereind 153 met de kinderen Maria Elisabeth (uit het eerste huwelijk) en Peter Peeters. Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 156.

 

5 maart 1862

SWALMEN - Openbare verkoop van slaghout te Swalmen op de Baxhof, op verzoek van August Jozef Ghislain baron d'Overschie de Neerijssche te Brussel, opbrengst  365,70.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1862/20.

 

11 maart 1862

HAELEN / BUGGENUM / SWALMEN - Openbare verkoop van bouwland gelegen onder de gemeenten Haelen en Buggenum op verzoek van Hendrik en Willem Schreurs beiden wonend te Haelen, en Pieter Puts wonend te Swalmen c.s., verbleven aan Willem Schreurs voornoemd, Willem Dirix wonend te Buggenum, Christiaan Pijls en Casper Baets wonend te Haelen, en Hendrik Verheggen wonend te Buggenum voor  1.476,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1862/17.

 

17 maart 1862

ROERMOND - Verkoop van een huis, koetshuis, stalling en tuin te Roermond gelegen door jonkheer mr. Ferdinand Gerard Hubert Hilaire Arnold Michiels van Verduijnen aan Matthias Hendrik Schndelen, beiden wonend te Roermond, voor  6.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1862/20.

 

19 maart 1862

BEESEL - Geboren: Eleonora Reinders [overl. Beesel 15-6-1862], buitenechtelijke dr. van Anna Maria Reinders [geb. Beesel 21-5-1823, dr. van Leonardus Reinders en Eleonora Spee]. Getuigen: Leonardus Reinders en Joannes Arnoldus Meuter

GHS Beesel, BS-6/641.

Zie ook P. Reijnders: Reijnders, een verhaal uit 2 Noordlimburgse dorpen, blz. 35.

 

29 maart 1862

SWALMEN - Deling van onroerende goederen onder Swalmen en Maasniel gelegen tussen Joanna Diels en haar man Jacobus Lemmen te Asselt enerzijds en Joannes Jacobus Diels te Leeuwen onder Maasniel anderzijds.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1862/38.

 

2 april 1862

BEESEL - Testament door Willem Cuijpers te Beesel.

GA Venlo, Notarieel Archief J.R. Clercx te Kessel 1829-1833 en Blerick 1834-1866, inv.nr. 1862/60.

 

2 april 1862

MAASNIEL - Verkoop van een perceel bouwland te Maasniel gelegen door Jan Willem Maessen, weduwnaar van Maria Smeets wonend op Mijnheerkens onder Maasniel, en zijn dochter Maria Gertrudis Maessen, daartoe bijgestaan door haar echtgenoot Pieter Hendrik van der Velden te Reuver onder Beesel, aan Johannes Hubertus Cox (zoon van Francis) wonend in de Broekhin onder Maasniel, voor  620,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1862/40.

 

3 april 1862

BEESEL - Testament door Jacob Niessen te Beesel.

GA Venlo, Notarieel Archief J.R. Clercx te Kessel 1829-1833 en Blerick 1834-1866, inv.nr. 1862/63.

 

3 april 1862

BEESEL - Testament door Aldegondis Krijns, echtgenote van Jacob Niessen te Beesel.

GA Venlo, Notarieel Archief J.R. Clercx te Kessel 1829-1833 en Blerick 1834-1866, inv.nr. 1862/64.

 

5 april 1862

REUVER-LEEUWEN ‑ Op de Wilde Hoeve te Reuver-Leeuwen zal een openbare verkoop plaatsvinden in opdracht van de kinderen Van Dijk.

GA Roermond, Maas- en Roerbode; met dank aan J. Ickenroth.

 

7 april 1862

REUVER - Akte van bekendheid door Sebastiaan Raymond van Oeijen en Leonard Corsten, beiden wonend te Roermond, dat zij gekend hebben Carolina Goossens, weduwe van Ignatius Josephus Desaunois, overleden op den Reuver onder Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1862/28.

 

7 april 1862

ROERMOND / HERTEN - Pachtcontract van de pachthof genaamd Kruisbroerenhof onder de gemeenten Roermond en Herten gelegen, tussen:

1) Hendrik Ramakers; en

2) Christoffel Ramakers, beiden wonend op de Genaanhof te Swalmen,

als eigenaren, en Peter Grts te Kessel, als pachter, voor jaarlijks  1.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1862/43.

Voor de Kruisbroerenhof zie J. Schreurs, in HVR jrg. 20.

 

11 april 1862

SWALMEN - Deling van onroerende goederen te Swalmen gelegen tussen Hendrik Jozef Ramaekers, Helena Hubertina en Jacobus Hubertus Ramaekers en Anna Maria Wuts, allen wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1862/33.

 

15 april 1862

SWALMEN - Testament door Jan Willem Heijnen, wonend te Swalmen in de Swaan.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1862/45.

 

15 april 1862

REUVER-LEEUWEN - Openbare verkoop van roerende goederen gedaan te Leeuwen onder Beesel op verzoek van Pieter van der Velden wonend aldaar als voogd over Hendrina, Pieter, Jacobus en Gertrudis van der Velden, opbrengst  150,05.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1862/40.

Voor decharge zie idem 1863/9 d.d. 21-1-1863 door Pieter van der Velden wonend onder Beesel en Antoon van Nisselroij wonend te Helden.

 

15 april 1862

BEESEL-BAKHEI - Openbare verkoop van slaghout gedaan aan de Bakheihof onder Beesel op verzoek van Hubertina Seipgens in huwelijk met Christoffel Jacobus Sax, wonend te Roermond, en Josephina Seipgens in huwelijk met Andr Henrard wonend te Luik, opbrengst  63,40.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1862/41.

Voor decharge zie idem 1862/105 d.d. 27-9-1862.

 

17 februari 1862

BELFELD - Gehuwd (RK: 18-2-1862): Pieter Hendriks [geb. Belfeld 7-7-1833, overl. ald. 11-3-1873 oud 40 jaar, zn. van Jan Hendriks en Hubertina Boots] en Helena Teeuwen [Theeuwen, uit Helden, dr. van Johannes Theeuwen en Elisabeth Jacobs].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk:

1. Peter Johannes Hendriks, geb. Belfeld 29-5-1862 (doopget. Joannes Hendriks en Maria Teeuwen), overl. ald. 17-1-1881 oud 18 jaar.

2. Elisabeth Hendriks, geb. Belfeld 25-11-1864 (doopget. Joannes Teeuwen en Anna Catharina Jgers), overl. ald. 22-5-1873 oud 8 jaar.

3. Hubertina Hendriks, geb. Belfeld 11-12-1866 (doopget. Adolphus Teewen en Hubertina Hendriks).

4. Petronella Hendriks, geb. Belfeld 18-3-1869 (doopget. Cornelius Hendriks en Petronella NN), overl. ald. 5-2-1875 oud 5 jaar.

5. Maria Hendriks, geb. Belfeld 15-9-1871, ged. 16-9-1871 (doopget. Joannes Theuwen en Gertrudis Hendriks).

 

19 april 1862

BEESEL - Verpachting van landerijen en huizen onder Beesel, Neer en Kessel, door Lambert Bremmers te Maasniel en Godfried Bongers te Rijkel, de eerste als curator en de tweede als toeziend curator over Godefried Trines, zinneloos in gesticht te 's‑Hertogenbosch verblijvend, aan Peter van de Borst te Beesel, Arnold Schreurs aldaar, en aan Christiaan Willemsen wonend te Neer op de Waeg.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1862/47.

 

22 april 1862

BEESEL - Akte van openbare verkoop van diverse percelen gemeentegrond aan W. van de Borst, L. Trienes, B. Thijssen e.a.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 352; 1 omslag met bijlagen.

 

24 april 1862

OFFENBEEK - Openbare verkoop van eikebomen te Reuver onder Beesel in de Beukels, op verzoek van Hendrik Heldens te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1862/42.

Voor decharge zie idem 6-3-1863/42.

 

24 april 1862

REUVER - Toestemming tot huwelijk door Tilman Killaers te Reuver onder Beesel aan zijn dochter Johanna Killaers om te trouwen met Ludwich Deichman te Oed, Kreis Dusseldorf (Pruissen).

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1862/43.

 

25 april 1862

BEESEL - Gehuwd: Sebastiaan Bergs [geb. Kessel 26-7-1824, dienstknecht, overl. Beesel 7-7-1865, oud 41 jaar, zn. van Lambertus Bergs en Jacomina Heijnen] en Aldegonda Thissen [geb. Belfeld 16-4-1828, dr. van Theodorus Thissen en Margaretha van Dijk; zij hertr. Beesel 11-5-1866 met Joannes Berghs].

GenLias, 2004; GHS Beesel, BS-6/668.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Lambertus Hubertus Bergs, geb. Beesel 4-6-1863.

2. Hendrina Wilhelmina Bergs, geb. Beesel 2-8-1865, overl. ald. 12-3-1883, oud 17 jaar.

Dagloner Sebastiaan Bergs (in april 1860 vanuit Kessel naar Beesel verhuisd) en Aldegonda Thissen woonden in 1862 op het adres Dorp 73. Zij verhuisden na het tweede huwelijk van Aldegonda Thissen naar Bussereind 158. Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 73.

Aldegonda Thissen woonde na haar tweede huwelijk op het adres Bussereind 158. Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 161.

 

25 april 1862

BEESEL - Gehuwd: Albertus Dewinden [geb. Beesel 9-4-1834, brandersknecht, overl. ald. 5-12-1921 oud 87 jaar, zn. van Jacobus Dewinden en Anna Gertrudis Dings] en Elisabeth Rutten [geb. Beesel 10-4-1839, overl. ald. 3-12-1923 oud 84 jaar, dr. van Leonardus Rutten en Hendrina Franssen].

GenLias, 2004; GHS Beesel, BS-6/670.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Joanna Gertrudis Hubertina Dewinden, geb. Beesel 7-2-1863. Tr. 1) Beesel 20-4-1888 met Wilhelmus Smeets; 2) Beesel 21-10-1898 met Pieter Hubert Smeets.

2. Maria Hendrina Dewinden, geb. Beesel 11-5-1865, overl. ald. 28-4-1866 als Hendrina Dewinden, oud 11 maanden.

3. Anna Catharina Hubertina Dewinden, geb. Beesel 3-3-1867, overl. ald. 20-2-1868.

4. Helena Hendrika Huberta Dewinden, geb. Beesel 21-3-1870. Tr. Beesel 24-4-1896 met Leonardus Rutten.

5. Gerardus Hubertus Dewinden, geb. Beesel 27-12-1872.

6. Gertruda Hubertina Dewinden, geb. Beesel ... ca. 1873. Tr. Beesel 19-5-1905 met Henricus Josef Muisers.

7. Aldegonda Hubertina Dewinden, geb. Beesel 9-2-1876, overl. ald. 3-5-1941. Tr. Beesel 24-11-1905 met Gerard Adriaan Hubert Hermans.

 

28 april 1862

SWALMEN - Openbare verkoop van meubels, akkergereedschappen en vee te Swalmen op de Genaanhof, op verzoek van Christoffel Ramakers, Lambert Ramakers en Hendrik Ramakers aldaar, opbrengst  3.232,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1862/51.

 

25 april 1862

BEESEL - Gehuwd: Joannes Josephus Metsemakers [geb. Maasniel 5-4-1825, landbouwer, zn. van Gerardus Metsemakers en Anna Catharina Timmermans] en Joanna Reijnders [geb. Beesel 4-10-1831, dr. van Wilhelmus Reijnders en Joanna Maria Joppen].

GHS Beesel, BS-6/672.

Het gezin woonde in 1863 te Maasniel. Zie ook P. Reijnders: Reijnders, een puzzle in Midden-Limburg, blz. 29.

 

29 april 1862

REUVER-LEEUWEN ‑ Openbare verkoop van roerende goederen gedaan op de Wilde Hoef onder Beesel op verzoek van Pieter, Willem en

Cornelia van Dijk, wonend aldaar, opbrengst  832,‑.

GA Roermond, Notarieel Archief J.A. Dirix, inv.nr. 1862/47.

Voor decharge zie idem 1862/144 d.d. 17-12-1862 door Pieter van Dijck, Willem en Cornelia van Dijck, huisvrouw van Willem Geraets, allen wonend onder Beesel.

 

1 mei 1862

REUVER - Verkoop van een perceel heide door Gijsbert Theodoor Stoffels te Reuver onder Beesel, in eigen naam en als gemachtigde van:

1) Maria Sybilla Stoffels en haar echtgenoot Karel Valet te Roosteren; en

2) de eerw. juffr. Gertrudis Stoffels te Roermond,

aan Gerard Antoon Hubert Stoffels te Reuver.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1862/49.

 

5 mei 1862

KESSEL - Gehuwd: Johannes Rutten [geb. Beesel 25-12-1830, zn. van Hendrik Rutten en Johanna Thijssen] en Louisa Sanders [geb. Kessel, dr. van Herman Sanders en Helena Heinen].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Hermanus Hendrikus Sebastiaan Rutten, geb. Kessel .. ca. 1865. Tr. Beesel 19-5-1905 met Joanna Maria Philomena Hubertina Meuter

2. Helena Joanna Rutten, geb. Kessel ... ca. 1867. Tr. Beesel 24-1-1890 met Wilhelmus op 't Root.

3. Joanna Albertina Rutten, geb. Beesel 28-10-1869. Tr. Beesel 24-5-1895 met Mathias Bloemers.

4. Maria Margaretha Rutten, geb. Beesel 21-9-1872. Tr. Beesel 28-4-1905 met Frans Gerard Leo Hubert Heldens.

 

6 mei 1862

HELDEN - Gehuwd: Antonius van Nisselroy [geb. Helden 22-10-1836, zn. van Johannes van Nisselroy en Gertrudis Peeters] en Hendrina Hubertina van der Velden [geb. Beesel 1-12-1841, dr. van Tilmanus van der Velden en Margaretha Keunen]. Huwelijk met toestemming van de voogden Peter van der Velden en Johannes Keunen.

GenLias, 2006.

 

6 mei 1862

KESSEL - Gehuwd: Johannes Henricus Topeeters [geb. Beesel 13-3-1836, zn. van Joannes Wilhelmus Topeeters en Maria Nijssen; hij hertr. Buggenum 24-6-1872 met Anna Catharina van Daal] en Maria Catharina Petronel Slots [geb. Kessel, dr. van Cornelis Slots en Elisabeth Goerts].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk o.a.:

1. Johannes Wilhelmus Topeeters, geb. Buggenum Tr. Buggenum 23-10-1899 met Wilhelmina Hubertina Veugelers.

2. Franciscus Hubertus Topeeters, geb. Buggenum Tr. Buggenum 30-4-1906 met Anna Catharina Hubertina Crompvoets.

 

8 mei 1862

SWALMEN - Gehuwd: Jan Willem Ickenroth [geb. Swalmen 6-9-1826, zn. van Joannes Ludovicus Ickenroth en Catharina Margaretha Albers] en Joanna Hubertina Rulkens [geb. Swalmen 29-6-1839, dr. van Joannes Rulkens en Mechtildis Slijpen].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk o.a.:

1. Joannes Hubertus Ickenroth, geb. Swalmen 21-9-1863. Tr. Swalmen 8-7-1890 met Maria Slijpen.

2. Willem Hubertus Ickenroth, geb. Swalmen 24-2-1865.

3. Jacobus Hubertus Ickenroth, geb. Swalmen 12-4-1867. Tr. Swalmen 30-6-1893 met Maria Christina Heijmann.

4. Wilhelmina Hubertina Ickenroth, geb. Swalmen 10-10-1868.

5. Reinnardus Hubertus Ickenroth, geb. Swalmen 10-5-1870.

6. Mechtildis Hubertina Ickenroth, geb. Swalmen 15-1-1872. Tr. Swalmen 19-4-1895 met Johann Mathias Heijmann.

7. Catharina Hubertina Ickenroth, geb. Swalmen 1-5-1873. Tr. Swalmen 7-10-1901 met Joannes Hubertus Heijnen.

8. Anna Hubertina Ickenroth, geb. Swalmen 8-2-1875. Tr. Swalmen 1) 26-4-1901 met Cornelis Hubertus Heijnen; 2) Swalmen 17-11-1924 met Sevrien Hubertus Hodselmans.

 

10 mei 1862

BEESEL - Kapelaan NN Ramaakers (Nederweert, z.d.) wordt op 10-5-1862 vanuit Hunsel ingeschreven op het adres Dorp 53 (kapelanie). In mei 1868 keerde hij terug naar Hunsel. Inwonend was dienstmeid Christina Joppen (Beesel 29-3-1841). In oktober 1868 werd de kapelaan opgevolgd door NN, ingekomen vanuit Roermond. Maria Gertrudis Haenen (Roosteren 1-x-1836, ingekomen vanuit Maaseik) werd zijn dienstmeid.

BevReg Beesel 1862-1868, blad 54.

 

13 mei 1862

VENLO - Gehuwd: Willem Heijting [geb. Franeker 20-4-1835, dagloner 1862, zn. van Hendrik Heijting en Hemke Pieters Allega] en Christina Strux [Stroeks, geb. Tegelen 12-7-1838, overl. Beesel 14-12-1871, oud 44 jaar, dr. van Jacobus Strux en Petronella Verstappen].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Anna Petronella Heijting (aanvankelijk ingeschreven als Stroeks), geb. Venlo 5-7-1861; gewettigd bij huwelijk ouders. Tr. Schiedam 7-8-1889 met Hendrik Scholte.

2. Petronella Hubertina Heijting, geb. Venlo 25-8-1864, in 1865 meeverhuisd naar Reuver-Leeuwen.

3. Anna Catharina Heijting, geb. Beesel 4-11-1866 (BS-7/272), overl. ald. 3-1-1867, oud 2 maanden.

4. Maria Hubertina Heijting, geb. Beesel 23-3-1868. Tr. Schiedam 17-9-1896 met Cornelis van der Klink, koffiehuishouder, waarvan kinderen.

5. Hendrikus Hubertus Heijting, geb. Beesel 31-8-1871, overl. ald. 9-2-1872, oud 5 maanden.

Dagloner Willem Heijting en zijn vrouw Christina Strux verhuisden op 9-12-1865 vanuit Venlo naar het adres Leeuwen 184, eerder (of mede?) bewoond door het gezin Bos-Smeets (zie gezin 29-5-1850). Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 190.

 

13 mei 1862

ROERMOND - Gehuwd: Jan Hubert Geraedts [geb. Swalmen 6-6-1830, zn. van Godefridus Geraedts en Maria Elisabeth Schrijnewerkers] en Anna Catharina Hubertina Slabbers [geb. Roermond, dr. van Johannes Slabbers en Anna Catharina de Bock].

GenLias, 2007.

 

14 mei 1862

HAELEN - Gehuwd: Ludowicus Gorissen [geb. Haelen 1-3-1831, overl. ald. 4-1-1906, zn. van Theodorus Gorissen en Maria Hamans] en Martina Quiten [geb. Haelen , overl. ald. 8-9-1914, dr. van Petrus Quiten en Joanna Cuijpers].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Maria Gorissen, geb. Haelen , overl. ald. 19-5-1928. Tr. Haelen 22-11-1915 met Peter Jacobus Roost.

2. Petronella Hubertina Gorissen, geb. .., overl. Venlo 28-4-1918, oud 51 jaar.

 

15 mei 1862

NEER - Openbare verkoop van een huis met bijgehorigheden te Neer op Caterbout gelegen, door:

1) Mechteldis Bongers, weduwe van Jan Smeets te Beesel;

2) Jacob Bongers wonend in de Beek te Beesel;

3) Godefried Bongers wonend te Rijkel onder Beesel, laatstgenoemde in eigen naam en als toeziend curator over Godefried Trines, zinneloos in gesticht te 's‑Hertogenbosch verblijvend; en

4) Lambert Bremmers wonend te Maasniel, als curator over genoemde Godefried Trines,

aan Godefried Bongers en Jacob Bongers voornoemd, voor  370,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1862/55.

 

17 mei 1862

BEESEL - Obligatie groot  300,‑ t.l.v. Elisabeth Engelen wonend te Beesel in voordeel van de gemeente Beesel in de persoon van Ernest Ruijs van Nieuwenbroek, burgemeester wonend aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1862/57.

 

17 mei 1862

BEESEL - Doorhaling hypotheek door de Gemeente Beesel tegen Jan Jacobs aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1862/54.

 

17 mei 1862

BEESEL - Obligatie groot  300,‑ door Jan Jacobs aan Jan Pieter Hendrik Bernard Hubert Janssens en Wilhelmina Agnes Janssens, allen te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1862/55.

 

24 mei 1862

ASSELT - Schenking van een perceel land onder Swalmen door:

1) Jacob Diels te Leeuwen onder Maasniel en

2) Joanna Diels gehuwd met Jacobus Lemmen te Asselt,

aan de R.K. Kerkfabriek van Asselt.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1862/61.

 

26 mei 1862

BEESEL - Spoorlijn.

"Staatsspoorwegen - Bekendmaking.

De Burgemeester der gemeente Beesel brengt ter openbare kennis, dat, te beginnen met Maandag den 2 Junij 1862, gedurende dertig dagen, ter secretarie dier gemeente ter inzage van een ieder worden gelegd het uitgewerkte plan of beschrijving, het lengteprofil, de grondteekeningen en uittreksels uit het register van het kadaster van de perceelen gelegen in de gemeente Beesel, welke voor den aanleg van den STAATSSPOORWEG van Roermond naar Venlo moeten onteigend worden.

Deze bekendmaking geschiedt ter voldoening aan art. 7 der wet van den 28 Augustus 1851 (Staatsblad N 125), wordende den belanghebbenden tevens herinnerd, dat zij hunne bezwaren, binnen den bovengemelden termijn van dertig dagen, mondeling of schriftelijk, aan het Collegie van Burgemeester en Wethouders deze gemeente moeten opgeven.

Beesel, den 26 Mei 1862.

De Burgemeester der gemeente Beesel,

E. Ruis van Nieuwenbroek."

Maas- en Roerbode d.d. 31-5-1862.

 

26 mei 1862

SWALMEN - Verkoop van twee percelen bouwland onder Swalmen gelegen door Joannes Verheggen aan Pieter Bongaerts, beiden wonend aldaar, boven de last van  234,‑ voor een som van  66,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1862/61.

 

30 mei 1862

SWALMEN - Gehuwd: Jacobus Hubertus Ramakers [geb. Swalmen 5-12-1838, zn. van Hendrik Ramakers en Maria Wuts] en Helena Hubertina Heuvelmans [geb. Swalmen 9-11-1840, dr. van Caspar Heuvelmans en Maria Agnes Hermans].

GenLias, 2004.

 

9 juni 1862

REUVER - Proces verbaal blijkens welk, ter voldoening aan het vonnis der Arrondissementsrechtbank te Roermond d.d. 22 mei 1862, ten kantore van notaris Guillon te Roermond zijn verschenen:

1) Maria Catharina Smeets en haar man Hendrik Knoors; en

2) Gerard Smeets, allen wonend te Reuver onder Beesel,

teneinde over te gaan tot de werkzaamheden van de verdeling van de goederen van hun overleden ouders.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1862/67.

 

11 juni 1862

ROERMOND / SWALMEN - Deling tussen Jan Baptiste Coppen en Antonius Hubertus Coppen, beiden wonend te Roermond, van de goederen nagelaten door hun ouders Andreas Coppen en Maria Catharina Wolff, gewoond hebbend en overleden te Roermond, gelegen onder de gemeenten Roermond, Maasniel, Melick en Herkenbosch, Herten en Swalmen, elk lot met een waarde van  26.106,40.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1862/64.

 

14 juni 1862

NEER - Verpachting van landerijen onder Neer gelegen gelegen, door:

1) Lambert Bremmers wonend te Maasniel, als curator over Godefried Trines; en

2) Godefried Bongers wonend te Rijkel onder Beesel, als toeziend curator over genoemde Godefried Trines, zinneloos in gesticht te 's‑Hertogenbosch verblijvend.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1862/64.

 

25 juni 1862

BEESEL - Gehuwd: Arnoldus Kusters [geb. Venray 11-10-1806, schoenmaker, overl. Beesel 23-2-1883 oud 76 jaar, buitenechtelijke zn. van Dorothea Kusters; wedn. van Wilhelmina Rootbeen, geh. Beesel 21-11-1842] en Wilhelmina Peeters [geb. Helden 10-2-1817, dr. van Jacobus Peeters en Elisabeth Knippenberg; wed. van Joannes Hendrix].

GenLias; GHS Beesel, BS-6/674.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel. In Genlias wordt de eerste vrouw van Kusters abusievelijk Roosbeen genoemd.

 

25 juni 1862

NEER / ASSELT - Openbare verkoop van gras op de Boxweerd onder Neer en in de Lingen te Asselt op verzoek van Carel Huibert graaf van en tot Hoensbroek te Trnich gemeente Vrechem bij Bonn, opbrengst  4.157,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1862/79.

 

26 juni 1862

BEESEL - Openbare verkoop van hooigras gedaan te Beesel op verzoek van Jan Alexander Hubert baron Michiels van Kessenich wonend te Roermond, opbrengst  253,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1862/68.

 

26 juni 1862

HERTEN - Openbare verkoop van veldvruchten te Herten op de landerijen van Kruisbroerenhof, op verzoek van Godfried Ramakers wonend op de Baxhof te Swalmen, opbrengst  808,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1862/80.

 

26 juni 1862

ROERMOND - Gehuwd: Nicolaas Hubertus Collard [geb. Maasbracht 16-3-1816, weduwnaar van Barbara Hubertina Giezen] en Maria Catharina Janssen [geb. Swalmen 28-12-1832; dr. van Joannes Janssen en Petronella Ramakers].

GA Roermond, Registers DHO.

Vgl. geboortedatum bruidegom 27-5-1850.

 

10 juli 1862

ASSELT - Openbare verkoop van veldvruchten te Asselt op verzoek van Jan Hendrik Janssen te Beesel, opbrengst  147,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1862/74.

Voor decharge zie idem 4-10-1862/108.

 

12 juli 1862

ASSELT - Obligatie groot  700,‑ door Jacobus Lemmen en zijn echtgenote Joanna Diels te Asselt, aan de R.K. Kerkfabriek te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1862/76.

 

12 juli 1862

MAASNIEL - Deling tussen:

1) Jacob van Dael in eigen naam en als toeziend voogd over nagenoemde minderjarigen;

2) Henderik van Dael;

3) Lodewijk van Dael, allen te Roermond;

4) Cornelia Peeters weduwe in eerste huwelijk van Daniel van Dael, als moeder en voogdes van Gerardus en Ida van Dael, bijgestaan door haar man in tweede huwelijk, Willem van Herten wonend op de Boukoul onder Swalmen, handelend tevens als medevoogd,

in tegenwoordigheid van Constant Emanuel Hubert Waegemans, kantonrechter te Buggenum, en van de deskundigen Paulus Simons, Lambert Bremmers en Paulus Bremmers te Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1862/133.

 

maandag 21 juli 1862

REUVER-LEEUWEN - Openbare verkoop, in het taphuis van P. van der Velden op den Reuver op verzoek van R. van Ool krachtens verleend octrooi, van een huis te Leeuwen gelegen sectie E 56, 57, 38 rn 539, bestaande uit twee afzonderlijke woningen met schuur, stallingen en verdere gebouwen, zeer geschikt voor brouwerij en branderij, alsmede een tuin voor genoemd huis (B 305) en landerijen in de Leverbemden en Maasveld.

De Volksvriend d.d. 12-7-1862; notaris Cornelis te Roermond.

 

21 juli 1862

REUVER-LEEUWEN - Openbare verkoop van huis, tuin, hakhout, land, bos en hooiland te Beesel gelegen sectie E nrs. 56, 57, 58 en 739, sectie B nrs. 305, 306, 474, sectie D nrs. 215 en 229, en de onverdeelde helft in een bos sectie D nr. 444, door Reinier Hubert van Ool te Leeuwen onder Beesel, weduwnaar van Petronella van der Velden, mede als vader en voogd over:

1) Pieter Hubert;

2) Petronella;

3) Theodorus;

4) Mechtildis en

5) Anna Maria Louisa van Ool,

in bijzijn van Theodoor Timmermans te Beesel, aan Charles Henri Urbain te Nunhem voor  4.800,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1862/135.

 

21 juli 1862

BEESEL / BELFELD - Openbare verkoop door Engelbert Kurstjens te Posterholt van bos te Beesel sectie C nr. 519 aan Gerard Stox te Ronckenstein voor  225,‑ en hakhout te Belfeld sectie D nr. 777 aan Gerard Smeets op den Reuver voor  44,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1862/136.

Zie ook 8-9-1862/157 voor verkoop zelfde stuk land.

 

21 juli 1862

ROERMOND - Doorhaling hypotheek door:

1) Maria Catharina Quiten en haar man Andreas Martijn, laatstgenoemde in eigen naam en als gemachtigde van Petronella Quiten, religieuse te Sittard; en

2) Jacobus Hubertus Quiten te Roermond,

genomen tegen Jacobus Hubertus Quiten te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1862/78.

 

21 juli 1862

ROERMOND - Obligatie groot  500,‑ door Jacobus Hubertus Quiten aan Joannes Buyvoets en Antoon Buyvoets, allen wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1862/79.

 

25 juli 1862

BEESEL - Geboren: Hendrika Joanna Helena Mekke, buitenechtelijke dr. van Joanna Mekke. Getuigen: Dirk Greevink en Mathias Anbaum.

GHS Beesel, BS-6/649.

 

25 juli 1862

ROERMOND / HERTEN - Openbare verpachting van landerijen onder Roermond en Herten gelegen, door Godefried Ramakers, wonend op de Baxhof te Swalmen, voor jaarlijks  438,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1862/88.

 

26 juli 1862

SWALMEN - Deling van roerende en onroerende goederen onder Swalmen gelegen t.w.v.  1.092,‑ tussen Antonia op den Kamp wonend te Beesel en Maria Elisabeth en Pieter op den Kamp wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1862/82.

 

26 juli 1862

ASSELT - Aanname door de R.K. Kerkfabriek van Asselt van schenking van een perceel land onder Swalmen door:

1) Jacob Diels te Leeuwen onder Maasniel en

2) Joanna Diels gehuwd met Jacobus Lemmen te Asselt.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1862/83.

 

30 juli 1862

SWALMEN - Gehuwd: Jean Hubert Wassenberg [geb. Herten 31-3-1816, dagloner (1862), zn. van Jean Baptist Wassenberg en Gertrudis Ruijten] en Dorothea Vossen [geb. Horn 3-9-1820, huishoudster (1862), dr. van Willem Vossen en Joanna Mertens].

WieWasWie, 2013.

 

31 juli 1862

BEESEL - Verkoop van een huis en perceel land te Beesel door Wilhelmina Agnes Janssens en Jan Peter Hendrik Bernard Hubert Janssens aan Allard Litjens, allen te Beesel, voor  400,‑ en beding van hypotheek voor  150,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1862/85.

 

31 juli 1862

BEESEL - Deling van roerende goederen en van onroerende goederen onder Beesel, tussen Wilhelmina Agnes Janssens en haar broer Jan Peter Hendrik Bernard Hubert Janssens enerzijds en Joanna Ida Janssens anderzijds, allen te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1862/86.

 

31 juli 1862

BEESEL - Akte, met bijlagen, van hypothecaire schuldbekentenis ten behoeve van de gemeente en ten laste van Chr. Sillekens en zijn vrouw E. Schreurs, groot  200,‑.

GHS Beesel, Archief gemeente Beesel, inv.nr. 601; 1 omslag.

 

31 juli 1862

BEESEL - Obligatie groot  200,‑ door Christiaan Sillekens en zijn vrouw Elisabeth Schreurs te Beesel aan de Gemeente Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1862/87.

 

31 juli 1862

BEESEL - Verkoop van een perceel land onder Beesel door Andreas Beurskens en zijn vrouw Joanna Schreurs te Beesel aan Christiaan Sillekens te Leeuwen onder Beesel voor  140,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1862/88.

 

4 augustus 1862

BELFELD - Verkoop van te velde staand haver en gras te Belfeld door Gerard Johan de Rijk te Steyl voor  1.520,45.

GA Venlo, Notarieel Archief J.R. Clercx te Kessel 1829-1833 en Blerick 1834-1866, inv.nr. 1862/112.

 

14 augustus 1862

VENLO / ROERMOND - Rapport inzake plannen voor aanleg van een spoorlijn.

Gedeelte Roermond-Venlo.

Nadat, zooals in het derde verslag werd medegedeeld, de algemeene rigting voor dit gedeelte was vastgesteld bij de ministeriele aanschrijving van den 4den december 1861, no. 213, 11de afd., werd op den 20sten daaraanvolgende met de uitbakening, waterpassing en verdere opnemingen een begin gemaakt.

De vaststelling dezer algemeene rigting was geschied onder voorbehoud, dat bij een nader onderzoek op het terrein erop zou moeten gelet worden, of de spoorweg op het grondgebied van de gemeente Tegelen meer nabij de rivier de Maas kan worden aangelegd.

Bij nadere studie op het terrein, tusschen Reuver en Belfeld, is het gelukt eene rigting langs Reuver en Tegelen uit te bakenen, waardoor dit doel bereikt werd, zonder dat daardoor voor den aanleg van den weg meerdere kosten vereischt worden dan bij de oorspronkelijk voorgestelde rigting, omdat nu de weg voor een grooter gedeelte door de heide zal worden aangelegd, terwijl de meerdere lengte voor deze rigting boven de vroeger voorgestelde slechts 100 el bedraagt.

Nog zijn bij die uitbakening, in de rigting tusschen Swalmen en Reuver, een paar kleine ombuigingen aangenomen, ter ontwijking van het zoogenaamde Broek, waardoor het maken van een vrij hoogen dam van groote lengte vermeden wordt.

Bij brief der commissie d.d. 1 Mei, no. 1643, werden de grondplans en verdere onteigeningsbescheiden voor dit gedeelte der lijn, lang 23,393 el, aan Uwe Excellentie ter goedkeuring aangeboden, met eene opgave van de plaatsen waar de stations en halten zijn voorgesteld.

Bij de keuze der plaatsen voor de stations en halten, zoo als die is voorgesteld, heeft men getracht zooveel mogelijk ook het belang van den linker Maasoever in het oog te houden, door die plaatsing in verband te brengen met de bestaande veren op die rivier, en werden zij voorgedragen als volgt:

1. te Roermond, welk station reeds vroeger in het gedeelte der lijn Maastricht-Roermond werd voorgesteld

2. te Swalmen nabij de kom der gemeente, op het punt waar de spoorweg den Papenweg en den Beeselweg doorsnijdt;

3. aan de Reuver, bij den grindweg van Maastricht naar Nijmegen;

4. te tegelen, bij den Molenweg;

5. te Venlo, voor de Keulsche Poort, aan de straatweg naar Kaldenkirchen, zoo als bij het opmaken van het proces-verbaal voor de rigting van den spoorweg binnen den verboden kring der vesting was vastgesteld.

De onteigeningsbescheiden zijn op last Uwer Excellentie op de raadshuizen der betrokken gemeenten ter inzage voor belanghebbenden nedergelegd. [...]

Voor den weg van Roermond tot Venlo worden de ontwerpen uitgewerkt; de berekening der aardewerken is reeds ver gevorderd, zoodat, indien spoedig tot de onteigening der benoodigde eigendommen kan worden overgegaan, het maken van dezen weg in het begin van het volgende jaar zou kunnen aanbesteed worden.

Nederlandsche Staatscourant d.d. 14 augustus 1862. Vierde verslag van de Commissie voor de Staatsspoorwegen, opgemaakt ingevold art. 16 der instructie, vastgesteld bij beschikking van Zijne Excellentie de Minister van Binnenlandse Zaken d.d. 26 september 1860, no. 140, 3de afdeling.

 

16 augustus 1862

S-GRAVENHAGE - Onteigening t.b.v. spoorlijn Roermond-Venlo.

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal zijn van rijkswege twee wetsontwerpen aangeboden, strekkende tot onteigening van percelen voor de spoorwegen van Roermond naar Venlo en van Tilburg naar Boxtel. []

De ontworpen lijn van Roermond naar Venlo is in nagenoeg egte rigting ontworpen tot nabij Venlo, alwaar de overgng der rivier eene kromming noodig maakt. Zoonveel die kromming toeliet, is de lijn naar het dorp Tegelen omgebogen. Dus zal de meest bevolkte streek worden doorsneden en de weg tevens, de Maas naderende, zooveel mogelijk den linker over dier rivier baten. Bij Venlo zal de lijn loopen langs langs en over de vestingwerken aan de zuidzijde van die plaats, aan welke zijde ook de rivierovergang zal zijn, volgens hetgeen deswege met de militaire genie is overeengekomen. De plaatsing van het station is bepaald voor de Keulsche poort aan den straatweg naar Kaldenkirchen. Halte zijn ontworpen bij Swalmen, Reuver en Tegelen.

Utrechtsche provinciale en stads-courant d.d. 16-8-1862.

 

16 augustus 1862

s-GRAVENHAGE - Onteigening t.b.v. spoorlijn Roermond-Venlo.

Staten-Generaal. Tweede Kamer. Het wetsontwerp tot onteigening van percelen ten behoeve van den spoorweg van Roermond naar Venlo bevat het volgend eenig artikel.

Wij verklaren, dat het algemeen nut de onteigening vordert, ten name van den Staat, van de eigendommen, noodig voor den aanleg van den spoorweg van Roermond naar Venlo, loopende door de gemeenten Roermond, Maasniel, Swalmen, Beesel, Belveld, Tegelen en Venlo, van Roermond, tusschen Brandeweier en Broekhin door, langs Sijperhof met eene bogt langs Nieuwenhof, tusschen Boxhof en Willerheide door, verder langs Waterloo, Reuver, Glashoof, het dorp Belfeld, Geloo, met eene kromming langs Kruis en het dorp Tegelen, en verder langs den lagen Houtmolen, om, met eene bogt langs St. Anna, Venlo te bereiken en aan de zuidzijde van die stad over de Maas te gaan.

Memorie van toelichting. Van den spoorweg van Maastricht naar Breda maakt de lijn Roermond-Venlo het tweede gedeelte uit, aansluitende aan de lijn Maastricht-Roermond, waarvan het algemeen nut is verklaard bij de wet van 21 junij j.l. (Staatsblad n. 70).

De ontworpen lijn is van Roermond in nagenoeg regte rigting ontworpen tot nabij Venlo, waar de overgang der rivier eene kromming noodig maakt. Zooveel die kromming toeliet, is de lijn naar het dorp Tegelen omgebogen.

Dus zal de meest bevolkte streek worden doorsneden en de weg tevens, de Maas naderende, zooveel mogelijk den linker oever dier rivier baten.

Bij Venlo zal de lijn loopen langs en over de vestingwerken aan de zuidzijde van die plaats, aan welke zijde ook de rivierovergang zal zijn, volgens hetgeen deswege met de militaire genie is overeengekomen.

In die overeenkomst is de plaatsing van het station bepaald voor de Keulsche poort, aan den straatweg naar Kaldenkirchen. Het station Roermond behoort tot de lijn Maastricht-Roermond. Halten zijn nog, in verband met de veren over de maas, ontworpen: bij Swalmen, ten westen van het dorp, bij de snijding van den Papen- en den Beeselweg; bij Reuver, ten oosten van het dorp nabij den Rijkskiezelweg; bij Tegelen, bij den grindweg van Het Kruis naar den Houtmolen, ten zuidoosten van het dorp.

Gelijk uit de stukken, welke hierbij worden overlegd, kan blijken, zijn tegen het plan van aanleg geene bezwaren ingebragt met opzigt tot de ontworpen rigting. Bezwaren, welke de afsnijding van middelen van gemeenschap en waterlossing raken, zullen bij minnelijke schikking of door regterlijke uitspraak worden opgelost.

Nieuwe Rotterdamsche Courant d.d. 16-8-1862.

 

17 augustus 1862

ROERMOND - Huwelijkscontract tussen Julius Hubertus Leurs en Louisa Jacquelina Burghoff, beiden wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1862/97.

Leurs was eigenaar De Hout te Swalmen; voor huwelijk zie 19-8-1862.

 

19 augustus 1862

ROERMOND - Gehuwd (BS): Julius Hendricus Hubertus Leurs [geb. Roermond 19-9-1834, zn. van Willem Ignatius Leurs en Anna Maria Isabella Hubertina Beerenbroek] en Louisa Jacobina Hubertina Burghoff [geb. Roermond, dr. van Joannes Guillielmus Burghoff en Johanna Isabella Geradts].

GenLias, 2004.

Voor huwelijksvoorwaarden zie 17-8-1862.

 

27 augustus 1862

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Jan Hendrik Schreurs wonend te Roermond aan Everardus Janssen wonend onder Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1862/95.

 

28 augustus 1862

BUGGENUM E.O. - Deling van onroerende goederen onder Heijthuijsen, Buggenum, Neer en Nunhem gelegen, tussen de kinderen van wijlen Josef Waegemans, te weten

1) mr Constant Emmanuel Hubert Waegemans te Buggenum

2) Albertina Theresia Elisabeth Hubertina Waegemans, echtgenote van mr Matthias Egidius Hubertus Beltjens te Luik,

3) Carolina Maria Anna Hubertina Waegemans, echtgenote van Henri Celestin Romain Thron te Douai (Frankrijk).

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1862/99.

Op 21-6-1871 woonde Carolina als weduwe te Arras (Fr.) volgens akte 1871/91 bij dezelfde notaris.

 

29 augustus 1862

BEESEL E.O. - Deling van vaste goederen in het Koninkrijk der Nederlanden gelegen a. Hertogdom Limburg in de gemeenten Posterholt, Herten, Maasniel, Roermond, Beesel en Vlodrop, b. provincie Gelderland onder de gemeenten Didam, Bahr en Lathum; in het Koninkrijk Pruisen onder de gemeenten Bracht, Kaldenkirchen, Brggen, Born, Karken en Pont gelegen, alsmede kapitalen en kontante penningen door de erfgenamen van wijlen Godfried Alexander Xaverius baron van Voorst tot Voorst en Theresia Beatrix Henriette van Kolcken t.w.

1. Mechtildis Anna barones van Voorst tot Voorst en haar echtgenoot Adolf baron Bounam de Rijckholt te Grathem;

2. Joannes Egidius August baron van Voorst tot Voorst te Roermond;

3. Beatrix Theresia Henrietta baronnes van Voorst tot Voorst te Quevrichain gemeente Boisieux Belgi;

4. Alphons Caspar Antoon baron van Voorst tot Voorst te Heverl bij Leuven;

5. Balthasar Bruno baron van Voorst tot Voorst te Assen.

GA Venlo, Notarieel Archief J.R. Clercx te Kessel 1829-1833 en Blerick 1834-1866, inv.nr. 1862/120.

 

29 augustus 1862

NUNHEM - Verkoop van een windgraanmolen met bijbehorend land te Nunhem gelegen, door Carolina Maria Anna Hubertina Waegemans, echtgenote van Henri Celestin Romain Thron te Douai (Frankrijk), aan (haar zwager) mr. Matthias Egidius Hubertus Beltjens te Luik, voor  2.800,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1862/100.

Vgl. 28-8-1862; vgl. ook verkoop van onroerend goed te Buggenum d.d. 1-9-1862/102.

 

1 september 1862

BEESEL - Doorhaling hypotheek door Ernest Ruijs van Nieuwenbroek te Beesel, als burgemeester van de gemeente Beesel, tegen Hendrik Vullings te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1862/97.

 

2 september 1862

BAEXEM - Verkoop van een boerderij onder Baexem door Barbara Gielen, weduwe van Leonard Koninx en Bartholomeus Gielen aan Pieter Michiel van den Schoor, allen wonend te Baexem, voor  900,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1862/98.

 

6 september 1862

HERTEN - Verpachting van landerijen onder Herten gelegen door Godefried Ramakers wonend op de Baxhof te Swalmen aan:

1) Christiaan Brouwers te Ool onder Herten; en

2) Hendrik Peeters te Merum onder Herten, voor jaarlijks  150,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1862/103.

 

6 september 1862

HERTEN - Verpachting van landerijen onder Herten gelegen door Godefried Ramakers wonend op de Baxhof te Swalmen aan Pieter Thissen te Herten, voor jaarlijks  60,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1862/104.

 

8 september 1862

BELFELD - Verkoop van land te Belfeld gelegen sectie D nr. 777 door Engelbert Kurstjens te Posterholt aan Jan Geelen te Belfeld voor  200,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1862/157.

Zie ook idem 21-7-1862/136 voor verkoop van ander gedeelte van dit perceel.

 

16 september 1862

NEER - Openbare verkoop van grommet op de Boxweerd onder Neer gelegen op verzoek van Karel Huibert graaf van en tot Hoensbroek te Trnich gemeente Vrechem bij Bonn, opbrengst  2.093,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1862/107.

 

20 september 1862

BEESEL - Verkoop van 8 roede bouwland te Beesel gelegen door Joanna Engelen aan Jan Killaers, beiden wonend aldaar, voor  50,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1862/103.

 

27 september 1862

TEGELEN - Gehuwd: Andreas Stroeks [geb. Tegelen 5-10-1814, overl. Blerick 4-8-1887, zn. van Godefridus Stroeks en Ida Huyskens; wedn. van Maria Isa van Dijck, geh. Tegelen 27-5-1841; hij hertr. Maasbree 21-11-1865 met Maria Sophia Thnnissen uit Beesel] en Maria Gertrudis Jentjens [Gertrud, geb. Tegelen 5-10-1824, overl. Blerick 12-1-1865, dr. van Herman Jentjens en Margaretha Leipsig].

Wiewaswie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Maria Margaretha Stroeks, geb. Maasbree 30-8-1863, ongehuwd overl. Sint-Pieter 25-11-1915, oud 52 jaar.

2. Maria Louisa Stroeks, geb. Blerick 4-1-1865, overl. ald. 9-3-1865, oud 2 maanden.

 

4 oktober 1862

BEESEL - Verkoop van een perceel bouwland te Beesel gelegen door Jan Bergs aan Gertrudis Heijnen, beiden wonend aldaar, voor  90,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1862/109.

 

5 oktober 1862

ASSELT - Doorhaling hypotheek door Henri Pieters wonend te Roermond aan Pieter Loven en diens echtgenote Anna Margaretha Wijnen wonend te Asselt onder Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1862/110.

 

6 oktober 1862

REUVER - Openbare verhuring door Maximilianus Cornelis te Roermond, als monderling gemachtigde van Alphons Casper Antoon baron van Voorst tot Voorst te Heverle (B) aan Charles Urbain te Nunhem en Gerardus Urbanus Goossens op de Reuver onder Beesel.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1862/164.

 

9 oktober 1862

NEER / ASSELT - Openbare verkoop van witsen op de Boxweerd onder Neer en op de Lingen te Asselt op verzoek van Carel Huibert graaf van en tot Hoensbroek te Trnich gemeente Vrechem bij Bonn, opbrengst  175,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1862/116.

 

13 oktober 1862

MAASNIEL / SWALMEN - Openbare verkoop door Willem Hemming, als gemachtigde van

1) zijn vrouw Maria Janssen en van

2) Barbara Alen, allen te Blerick,

van land te Maasniel sectie D nr. 243 aan Cornelis Engelen te Maasniel en land te Swalmen sectie D nr. 1393 en 1394 aan Mathijs Alen te Maasniel voor  301,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1862/168.

 

13 november 1862

MAASNIEL - Gehuwd: Pieter Hubert Cox [geb. Swalmen 21-2-1831, zn. van Joseph Cox en Anna Catharina Croonen] en Maria Janssen [geb. Roermond 7-1-1838, dr. van Johannes Hermanus Janssen en Elisabeth Strooij].

GenLias, 2005.

 

14 oktober 1862

HORN / SWALMEN - Openbare verkoop van een perceel bouwland te Horn gelegen door Jan Naus en Mathis Hendrickx wonend te Swalmen en Maria Hendrickx wonend te Mulbracht, verbleven aan Joannes Hendrickx wonend te Horn voor  208,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1862/113.

 

15 oktober 1862

SWALMEN - Gehuwd: Hermanus Naus [geb. Swalmen 27-11-1828, zn. van Willem Naus en Anna Maria Delissen] en Johanna Litjens [geb. Horst, dr. van Gijsbert Litjens en Sibilla Hendrixs].

GenLias, 2005.

 

17 oktober 1862

BEESEL - Gehuwd: Johannes Gerardus Meerts [geb. Beesel 31-1-1833, landbouwer, overl. ald. 13-2-1917, zn. van Conrardus Meerts en Gertrudis Dings] en Aldegondis Hubertina Dondit [geb. Swalmen 6-12-1834, overl. Beesel 13-1-1904, dr. van Joannes Dondit en Gertrudis Winkels].

GenLias, 2004; GHS Beesel, BS-6/676.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Joannes Conrardus Meerts, geb. Beesel 4-9-1863, ongehuwd overl. ald. 29-5-1939.

2. Gertrudis Meerts, geb. Beesel 4-3-1867, overl. ald. 30-4-1933. Tr. Beesel 2-11-1894 met Antoon van den Borst.

3. Petrus Meerts, geb. Beesel 27-1-1870, leeft 1897.

4. Gerardus Hubertus Meerts, geb. Beesel 26-3-1876, overl. Beesel 23-1-1949. Tr. Beesel 24-4-1903 met Maria Agnes van den Broek.

Landbouwer Gerardus Meerts en Aldegonda Hubertina Dondit woonden in 1862 op het adres Dorp 31. Inwonend was (schoon)zus Engelina Meerts (Beesel 13-10-1844). Bron: BevReg Beesel 1862-1868, blad 32.

Gerardus Meerts en Aldegonda Hubertina Dondit woonden op 20-1-1890 samen met hun jongste drie kinderen op het adres Dorp-Kom 48. Zoon Petrus verhuisde op 1-4-1891 naar het adres Dorp-Kom 109, waar hij precies een jaar bleef. Hij keerde daarna terug naar huis, maar vertrok op 1-4-1897 naar Venlo . Dochter Gertrudis verhuisde op 1-10-1894 naar Rijkel 39. Op 15-11-1894 arriveerde dienstmeid Maria Helena Thissen (Maasniel 27-12-1878) vanuit Maasniel; zij keerde op 18-7-1896 terug naar haar geboortedorp. Op 1-4-1897 kwamen nog twee dienstmeiden inwonen: Hubertina van den Broek (Belfeld 28-5-1881) vanuit Dorp-Kom 74 en Anna Margaretha op t Veld (Beesel 15-1-1882). Hubertina verhuisde op 17-4-1898 naar Bakheide 15. Bron: BevReg Beesel 18890, verfilming 56/505.

 

18 oktober 1862

BEESEL - Opheffing van beslag op onroerende goederen toebehorend aan de Gemeente Beesel, door Jean Janssen te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1862/116.

 

18 oktober 1862

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Jan Cuijpers aan Pieter Thissen, beiden wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1862/115.

 

22 oktober 1862

SUSTEREN - Gehuwd: Franciscus Johannes Bossij [ook: Bassij, geb. Dordrecht 14-7-1817, rijksambtenaar, overl. Susteren 14-7-1899, oud 82 jaar, zn. van Andries Bossij en Cornelia Behagen; wedn. van Sibilla Hoffmans, geh. Susteren 31-5-1844, overl. Ottersum 24-5-1862] en Anna Maria Hoffmans [geb. Susteren 29-4-1834, huishoudster 1862, overl. ald. 25-7-1917, oud 83 jaar, dr. van Hendrik Hoffmans, wever, en Maria Catharina Leenders, weefster].

WieWasWie, 2021.

Het echtpaar arriveerde op 26-9-1863 vanuit Ottersum op het adres Reuver 232, eerder bewoond door het gezin Ruijten (zie gezin 11-5-1846). Bron: BevReg Beesel 1862-1868, verfilming 251/343.

 

25 oktober 1862

REUVER - Royering door Mathias Gerard Hubert Janssen op de Reuver, in eigen naam en als gemachtigde van Jeannette Janssen, weduwe van Frans Kessels, en Milanie Janssen, beiden te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1862/174.

 

25 oktober 1862

MAASNIEL - Openbare verkoop van een partij molen-afbraak te Maasniel op de voormalige houtzaagmolen, op verzoek van Gerard Janssen te Roermond, opbrengst  210,90.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1862/125.

 

3 november 1862

SWALMEN - Gehuwd: Joachim Hubertus Rosbender [geb. Swalmen 23-8-1839, overl. ald. 28-12-1892, oud 53 jaar, zn. van Adolph Rosbender en Maria Agnes Coenen] en Clara Elisabeth Hubertina Lammers [geb. Eijgelshoven 6-2-1838, dr. van Abraham Lammers en Johanna Clout].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk o.a.:

1. Adolf Rosbenders, geb. Swalmen 7-12-1863, ongehuwd overl. ald. 20-3-1918, oud 54 jaar.

2. Bernardus Rosbenders, geb. Swalmen 19-1-1866, overl. ald. 8-1-1868, oud 1 jaar.

3. Bernardus Rosbenders, geb. Swalmen 4-2-1868, overl. ald. 29-3-1916. Tr. Swalmen 14-1-1898 met Anna Maria Beek.

4. Willem Hubertus Rosbenders, geb. Swalmen 12-1-1870, overl. ald. 3-6-1931. Tr. Swalmen 22-10-1928 met Gertrudis Maria Hubertina Theelen.

5. Herman Rosbenders, geb. Swalmen 16-6-1872.

6. Catharina Hubertina Rosbenders, geb. Swalmen 26-9-1874, ongehuwd overl. ald. 26-4-1939, oud 64 jaar.

7. Johannes Rosbenders, geb. Swalmen 7-3-1877, overl. ald. 1-11-1878, oud 19 maanden.

8. Josephina Rosbenders, geb. Swalmen 29-12-1879, overl. ald. 31-12-1879, oud 2 dagen.

9. Johannes Rosbenders, geb. Swalmen 23-11-1880, overl. ald. 4-1-1961. Tr. 1) Swalmen 28-5-1906 met Maria Catharina Geraedts; 2) Swalmen 16-4-1912 met Anna Maria Petronella Julicher.

 

5 november 1862

WEERT - Gehuwd: Frans Antoon Jakob Corbeij [geb. Thorn 30-4-1830, rijksambtenaar 1862, kommies-verificateur te Sittard, rijksontvanger te Reuver 1882, overl. Thorn 31-10-1918, oud 88 jaar, zn. van Joseph Antoon Corbeij en Gertrudis Cox; wedn. van Margaretha Parren, geh. Thorn 15-9-1853, overl. Weert 2-9-1861 (gestorven in het kraambed bij de geboorte van een levenloos kind), waarvan kinderen] en Eleonora Sophia Theodora Smeets [geb. Weert 1-1-1843, overl. Thorn 13-3-1916, dr. van Jan Mathijs Hubert Smeets en Johanna Josepha Jacobs, boekdrukster].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Mathieu Joseph Emmanuel Antoon Corbeij, geb. Weert 21-1-1863, architect en pannenfabrikant, overl. Heinsberg (D) 1-6-1922. Tr. 15-5-1894 met Mathilde Catharina Hubertina Cremers. Emmanuel Corbij ontwierp in 1886 een nieuwe school te Haelen, in 1887 nieuwe scholen te Horst, Stevensweert Ubach over Worms, datzelfde jaar tekende hij voor verbouwing en restauratie van de kerk in Heythuysen, de bouw van een kerk te Tongelre bij Eindhoven en een verbouwing van de school in Roggel, in 1888 ontwierp hij scholen in Helden-Dorp en Helden-Panningen, voor dat hij op 9-7-1888 verhuisde naar Roermond. In 1889 tekende hij een school te Neer en pastoor Wolters van Reuver gunde hem de bouw van het nieuwe klooster (gesticht) in Reuver.

2. Maria Catharina Margaretha Corbeij, geb. Weert 27-7-1864, overl. Haarlem 21-2-1946. Tr. St.-Odilinberg 20-6-1899 met Gerardus Marinus Conradus Vos.

3. Charles Emile Auguste Herman Corbeij, geb. Weert 1-3-1866, op 20-6-1887 vanuit Aken verhuisd naar zijn ouders in Reuver en op 9-7-1888 weer vertrokken met onbekende bestemming.

4. Maria Josephina Eleonora Corbeij, geb. Sittard 10-3-1868, overl. ald. 14-7-1871, oud 3 jaar.

5. Jacobus Matheus Hubertus Corbeij, geb. Sittard 31-1-1871, op 10-10-1889 vanuit de Bomvrijee kazerne te Vlissingen verhuisd naar zijn ouders in Reuver en op 7-3-1890 vertrokken naar Crefeld (D).

6. Anna Maria Josephina Corbeij, geb. Sittard 18-8-1873, ongehuwd overl. Weert 26-2-1906 als Maria Josephina Hubertina Corbeij, oud 32 jaar.

7. Maria Antoinetta Corbeij, geb. Sittard 12-12-1875. Tr. 1) Rotterdam 15-9-1910 met Arnoldus Theodorus Wolff; 2) s-Gravenhage 20-11-1928 met Theodorus Gerardus Wilhelmus Frederiks.

8. Maria Elisabeth Christina Corbeij, geb. Sittard 11-11-1877, overl. Beegden 23-5-1896, oud 18 jaar.

9. Maria Josephina Corbeij, geb. Sittard 17-1-1880. Tr. Weert 10-8-1908 met Hermanus Antonius Maria Josephus Geubbels.

10. Ferdinand Herman Corbeij, geb. Sittard 19-2-1882, overl. ald. 17-3-1883 als Herman Ferdinand, oud 11 maanden.

11. Ferdinanda Catharina Maria Hubertina Corbeij, geb. BEESEL 5-5-1884 (BS-9/432). Tr. Rotterdam 3-2-1910 met Franciscus Joannes van de Pas.

12. Hortence Emma Maria Catharina Corbeij, geb. BEESEL 7-11-1887 (BS-10/27), overl. ald. 23-11-1888, oud 1 jaar.

Rijksontvanger Frans Anton Jacob Corbeij en zijn vrouw Sophia Eleonpra Theodora Smeets verhuisden op 23-12-1882 vanuit Sittard naar het adres Reuver 262a met de kinderen Josephina, Maria Josephina en Ferdinand Herman. In 1886 verhuisde het gezin binnen Reuver (vgl. een bericht over blikseminslag en brand in het pand d.d. 24-7-1886). Het pand 262a, eigendom van Arnold Niemans, werd hierna bewoond door weduwnaar Peter Smits, opzichter bij Rijkswaterstaat, en zijn kinderen. Bron: BevReg Beesel 1869-1889 blad 361.

In 1889 kreeg Corbeij op eigen verzoek eervol ontslag. Op 17-2-1909 verhuisde Corbeij vanuit Weert naar Rotterdam, van waaruit hij op 4-7-1910 vertrok naar Thorn. Corbeij woonde vanaf 3-5-1916 in huize Gravenberch te s-Gravenhage.

 

14 november 1862

BEESEL - Gehuwd: Jan Hendrik Joosten [Joannes Henricus, geb. Beesel 2-2-1824, landbouwer, overl. ald. 9-12-1895, zn. van Willem Joosten en Maria Claessen] en Anna Maria Elisabeth Smeets [geb. Beesel 12-3-1826, overl. ald. 7-11-1887, dr. van Godefridus Smeets en Joanna Heldens; wed. van Petrus Lambertus Nijskens, geh. Beesel 6-10-1853, overl. ald. 13-10-1859].

GenLias, 2004; GHS Beesel, BS-6/678.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Peter Godfried Willem Joosten, geb. Beesel 17-11-1864, student in de Swalmerstraat te Roermond, op 1-12-1890 vertrokken naar Meerlo waar hij kapelaan was, op 17-3-1892 vertrokken naar Velden, overl. Beesel 25-7-1949, oud 84 jaar.

2. Wilhelmus Hubertus (Willem Hubert) Joosten, geb. Beesel 1-12-1868, ongehuwd overl. ald. 4-7-1942.

Na dit huwelijk trok Hendrik Joosten in bij zijn vrouw, haar beide dochters en twee zwagers uit haar eerste huwelijk. Bron: BevReg Beesel 1862-1868, blad 33.

Hendrik Joosten was in 1862 samen met enkele broers en een zus inwonend bij zijn moeder. Anna Elisabeth Timmermans kwam op 18-4-1868 inwonen vanuit de gemeente Maasbree. Korte tijd later, op 24-7-1868, vertrok (schoon)moeder Maria Claessen naar Vlodrop. Bron: BevReg Beesel 1862-1868, blad 35.

Weduwnaar Hendrik Joosten was op 20-1-1890 hoofdbewoner van het pand Dorp-Kom 52. Hij woonde er samen met zijn zwagerse Anna Elisabeth Timmermans (Baarlo 20-4-1841), weduwe in eerste huwelijk van broer Willem Joosten (zie 17-4-1868) en in tweede huwelijk van broer Peter Joosten (zie 5-5-1876). Verder woonden hier zoon Willem Hubertus en stiefdochter Maria Magdalena Nijskens. Inwonend was dienstmeid Petronella Engelen (Helden 1-10-1871), die op 29-3-1894 terugkeerde naar haar geboortedorp. Haar plaats werd ingenomen door dienstmeid Maria Agnes van den Broek (Beesel 17-8-1871). Maria Magdalena Nijskens verhuisde op 10-6-1894 naar Reuver 290a. Hendrik Joosten overleed op 9-12-1895. Bron: BevReg Beesel 1890, verfilming 60/505.

 

17 november 1862

BELFELD - Gehuwd (RK: 18-11-1862): Jan van den Beucken [van den Beuken, geb. Helden 23-3-1821, dienstknecht, overl. Belfeld 10-3-1875, zn. van Peter van den Beucken en Joanna Groenen (ook: Gruinen)] en Joanna Lankes [geb. Belfeld 11-3-1829, dr. van Hendrik Lankes en Johanna Heijnen; wed. van Gerardus Tninssen, geh. Belfeld 13-5-1854].

GenLias, 2004

Uit dit huwelijk:

1. Joanna van den Beucken, geb. Belfeld 2-9-1863 (doopget. Jelis Lankes en Elisabetha van den Beuken).

2. Petrus Henricus van den Beucken, geb. Belfeld 14-4-1866 (doopget. Petrus Lankes en Barbara van den Beuken), overl. ald. 20-7-1948. Tr. 1) met Catharina Elisabeth Peeters; 2) Belfeld 2-11-1903 met Anna Maria van Cruchten.

3. Gertrudis van den Beucken, geb. Belfeld 23-8-1869 (doopget. Jacobus Groenen en Petronilla Lijsten). Tr. Belfeld 22-4-1895 met Peter Mathias Verlinden.

 

17 november 1862

SWALMEN - Openbare verkoop van bomen op de Baxhof onder Swalmen, op verzoek van August Jozef Ghislain baron d'Overschie de Neerijssche te Brussel, opbrengst  1.185,35.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1862/136.

 

18 november 1862

SWALMEN - Testament door Johannes Naus, slager ("slagter") te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1862/137.

 

18 november 1862

SWALMEN - Testament door Petronella Hendrickx, echtgenote van Johannes Naus te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1862/138.

 

20 november 1862

BOUKOUL - Openbare verkoop van meubels, akkergereedschappen en vee te Swalmen op de Boekkoel, op verzoek van Peter Reefs aldaar, opbrengst  54,05.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1862/141.

 

24 november 1862

BOUKOUL - Openbare verkoop van een partij slaghout en bomen te Swalmen op Suijdewijckspick, op verzoek van Jacob Burghoff te Roermond, opbrengst  168,10.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1862/143.

 

25 november 1862

BEESEL - Openbare verkoop van land, bos en weiland te Beesel gelegen sectie A nrs. 207, 208, 239, 488, 548, 576, 582, sectie E nr. 350, sectie G nr. 319 en 390, en de helft van sectie G nr. 1155, door Eduard Benedict te Roermond, als gemachtigde van Maria Catharina Breur, weduwe van Pieter Jan Seelen te Roermond, aan Martinus Rulkens, Jan Cruisberg, Jan Pieter Henderik Bernard Hubert Janssen, Wilhelmina Agnes Janssen, Jan Willem Lambert Janssen, Frans Sebastiaan Beekman te Kessel, Willem Toebosch, Jan Lennaerts, Jacob Heldens en Mathijs Gerard Hubert Janssen, allen wonend te Beesel, voor  1.594,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1862/210.

 

25 november 1862

REUVER - Openbare verkoop van huismeubelen op den Reuver onder Beesel op verzoek van Gerard Antoon Hubert Stoffels aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1862/127.

 

26 november 1862

BUGGENUM ‑ Openbare verpachting van veren op de Maas te Buggenum en Venlo op verzoek van Hendrik Johan Dignus Graafland, ontvanger der Registratie wonend te Roermond, verbleven aan Gerard Theelen, wonend te Buggenum, voor  320,‑/jaar en aan Alexander Hillen te Blerick voor  2.050,‑ per jaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1862/133.

Zie ook H. Smeets: Maaspassage nabij Asselt (het voormalige Rijksveer te Buggenum). In: Maas‑ en Swalmdal 5 (1985), blz. 40-66.

 

28 november 1862

SWALMEN - Openbare verkoop van slaghout gedaan onder Swalmen op verzoek van Chretien Marie van der Heijden wonend te Rozendaal, opbrengst  128,40.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1862/136.

 

vr 3 december 1862

Z.P. - Gehuwd: Johannes Peter Merschen en Gertrudis Waters.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Bartholomeus Jan Baptist Merschen, geb. Beesel 3-12-1862 (BS-6/658).

Geen nadere gegevens in GenLias, 2004 (bevat dan nog alleen huwelijken).

 

3 december 1862

SWALMEN - Obligatie groot  1.250,‑ door Willem Ramaeckers wonend op de Oudenhof onder Swalmen, aan Anna Maria Gertrudis Beltjens, weduwe van Jacobus Everardus Ignatius Janssens te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1862/131.

 

3 december 1862

BAEXEM - Verkoop van de pachthoeve genaamd Abenhof onder Baexem en Grathem gelegen door Jan Jacob Thomas Rubens te Thorn en Catharina Berden, weduwe in eerste huwelijk van Theodoor Geenen en in tweede huwelijk van Lambert Looijen te Heijthuijsen, voor  8.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1862/215.

 

5 december 1862

BELFELD - Gehuwd (BS; RK: 7-1-1862): Hermanus Joosten [geb. Belfeld 10-2-1827, dagloner, zn. van Servatius Joosten en Wilhelmina Hendriks; wedn. van Wilhelmina Theunissen] en Helena Bongers [geb. Helden 21-6-1830, dr. van Jacobus Bongers en Aldegonda Peeters].

GenLias, 2004.

 

5 december 1862

ASSELT - Testamenten door Jacob Lemmen te Asselt en diens vrouw Joanna Hubertina Diels.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nrs. 1862/133 en /134.

 

9 december 1862

HAELEN - Openbare verkoop van hakhout, bouwland, huis en erf te Haelen gelegen op verzoek van Petronella Schreurs in huwelijk met Jacob Stienen wonend te Swalmen, Catharina Schreurs in huwelijk met Hendrik Franken wonend te Neer, Joanna Schreurs wonend onder Roermond c.s., verbleven aan Jacob Hendrix namens Karel baron de Keverberg, beiden wonend te Haelen, voor  135,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1862/139.

 

10 december 1862

SWALMEN - Openbare verkoop van slaghout en dennebomen te Swalmen nabij kasteel Hellenraadt, in de Boschheide, Denbosch en Rieterbosch, op verzoek van graaf Carel Huibert van en tot Hoensbroek wonend te Trnich gemeente Vrechem bij Bonn, opbrengst  414,90.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1862/149.

 

13 december 1862

S-GRAVENHAGE - Onteigening t.b.v. spoorlijn Roermond-Venlo.

Wet van den 13den december 1862, tot onteigening van perceelen ten behoeve van den spoorweg van Roermond naar Venlo.

Wij Willem III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de aanleg van den spoorweg van Roermond naar Venlo in het publiek belang noodig is;

Gelet op de wetten van 18 augustus 1860 (Staatsblad no. 45) en van 28 augustus 1851 (Staatsblad no. 125),

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Eenig artikel.

Wij verklaren, dat het algemeen nut de onteigening vordert, ten name van den Staat, van de eigendommen, noodig voor den aanleg van den spoorweg van Roermond naar Venlo, loopende door de gemeenten Roermond, Maasniel, Swalmen, Beesel, Belfeld, Tegelen en Venlo, van Roermond, tusschen Brandeweier en Broedhin door, langs Sijperhof met eene bogt langs Nieuwenhof, tusschen Boxhof en Willerheide door, verder langs Waterloo, Reuver, Glashoof, het dorp Belfeld, Geloo, met eene kromming langs Kruis en het dorp Tegelen en verder langs den lagen Houtmolen, om met eene bogt langs St. Anna, Venlo te bereiken en aan de zuidzijde van die stad over de Maas te gaan.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministerile departementen, autoriteiten, collegien en ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.. Gegeven te s Gravenhage, den 13den december 1862

De Minister van Binnenlandsche Zaken, Thorbecke.

Nederlandsche staatscourant d.d. 30-12-1862.

 

16 december 1862

SWALMEN / ROERMOND - Rectificatie van onjuiste kadastrale aanduiding door:

1) Willem Ramakers wonend te Roer onder Roermond;

2) Godefried Ramakers wonend op de Baxhof onder Swalmen;

3) Lambert Ramakers;

4) Christoffel Ramakers; en

5) Hendrik Ramakers, alle drie wonend op de Genaanhof onder Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1862/152.

 

17 december 1862

BEESEL - "Jl. 17 Dec. overleed op het kasteel Nieuwenbroeck te Beesel de Hoog Welgeboren heer Ernest de Ruys van Nieuwenbroeck, sedert ongeveer 50 jaren Burgemeester van gezegde gemeente."

Maas- en Roerbode d.d. 20-12-1862.

 

24 december 1862

REUVER-LEEUWEN - Verkoop met obligatie en subrogatie van een huisplaats sectie E nrs. 672 en 673 door Leonard Reinders aan Reinier van Ool, beiden wonend te Leeuwen onder Beesel voor  400,‑, verminderd met (?) een schuldbekentenis t.b.v. Mathijs Gielen te Kessel.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1862/229.

 

30 december 1862

SWALMEN - Herroeping van zijn uiterste wilsbeschikking bij openbaar testament, door Christoffel Ramakers, thans wonend te Swalmen in het dorp.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1862/154.

Zie 8-8-1861.

 

31 december 1862

SWALMEN - Akte van bekendheid door Nicolas van Krugten en Peter van Krugten, beiden wonend te Swalmen, dat het hun bekend is dat het perceel bouwland te Swalmen en Rayerveld, groot 54 roeden 50 ellen, ruim dertig jaar heeft toebehoord aan nu wijlen Hendrik Jozef Godfried Frencken, overleden te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1862/141.

 

1862

BEESEL ‑ Stukken betreffende de weg nr. 39 der tabel, leidende van Kessel over Beesel naar Swalmen.

RHCL Maastricht, Inventaris der Archieven van het Provinciaal Bestuur van Limburg 1814-1913, inv.nr. 7816.

 

1862-1866, z.d.

SWALMEN / BEESEL / BELFELD - Koopakten 1862-1866.

Het Utrechts Archief, Nederlandse Spoorwegen, inv.nrs. 286-292: Lijn E, Maastricht-Breda. Voor grondplannen zie idem inv.nrs. 397 (o.a. Swalmen, Beesel) en 398 (o.a. Belfeld).

 

 

1863

3 januari 1863

ST.-ODILINBERG - Pachtcontract van de pachthof genaamd Groenenberg te Sint Odilinberg gelegen, tussen mr Hendrik Herman Geraedts, gehuwd met Maria Charlotta Cornelia de Leissegues wonend te 's‑Gravenhage als eigenaren, en Hermanus Slangen gehuwd met Margaretha Wolters wonend te Sint Odilinberg, als pachters.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1863/2.

 

9 januari 1863

MAASNIEL / BOUKOUL - Verkoop van hakhout en weiland door:

1) Jan Geraedts, wonend aan de molen onder Maasniel;

2) Conrard Geraedts te Leeuwen onder Maasniel; en

3) Egidius Bremmers aldaar, in gemeenschap van goederen gehuwd met Petronella Geraedts,

aan mr. Martin Pascal Hubert Strens wonend op de Graeterhof onder Swalmen, voor  234,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1863/4.

 

14 januari 1863

BOUKOUL - Openbare verkoop van slaghout en bomen te Swalmen op de Graetherhof, op verzoek van mr Martijn Pascal Hubert Strens te Swalmen, opbrengst  214,10.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1863/6.

 

19 januari 1863

BEESEL - Volmacht door Felix Ruijs te Roermond, Constantinus Ruijs te Wankum en Augustina Ruijs te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nrs. 1863/9 en /10.

 

22 januari 1863

SWALMEN - Geboren: Daniel Hubertus Evers, buitenechtelijke zn. van Maria Catharina Evers.

GHS Swalmen, BS-1863/2.

 

24 januari 1863

SWALMEN - Obligatie groot  187,20 t.l.v. Pieter op den Camp in voordeel van Simon Beijsen, beiden wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1863/10.

 

24 januari 1863

SWALMEN - Obligatie groot  600,‑ door Willem Ramakers te Swalmen aan Anna Maria Gertrudis Beltjens, weduwe van Jacobus Everardus Ignatius Janssens te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1863/17.

 

24 januari 1863

BEESEL - Obligatie groot  340,‑ door Henderik Heinders t.b.v. de algemene armen te Beesel vertegenwoordigd door Clemens Meuter, beiden te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1863/15.

 

29 januari 1863

SWALMEN - Openbare verkoop van slaghout en dennebomen gedaan onder Swalmen op verzoek van Antonetta Hendrix wonend te Roermond, opbrengst  286,20.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1863/15.

 

1 februari 1863

MAASNIEL / SWALMEN - Deling van ouderlijke nalatenschap tussen Jan Stox, Henderik Stox en Johanna Stox, allen te Maesniel op 't Spik, en Mathijs Stox te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1863/20.

 

1 februari 1863

MAASNIEL - Verkoop van een huis met erf te Maesniel sectie B nrs. 327 en 329 door Willem Hemming te Blerick onder Maasbree, als gemachtigde van zijn vrouw Maria Janssen, aan Jan van Groenendael te Swalmen voor  150,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1863/21.

 

4 februari 1863

BEESEL ‑ Onderwijzer J. Simons krijgt toestemming om tevens het ambt van koster uit te oefenen.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 182/7501.

 

5 februari 1863

BEESEL - Openbare verkoop van dennebomen gedaan op de Waterlo onder Beesel op verzoek van Jan Alexander Hubert baron Michiels van Kessenich wonend te Roermond, opbrengst  268,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1863/20.

 

5 februari 1863

SWALMEN / MAASNIEL - Openbare verkoop van onroerende goederen onder Swalmen en Maasniel gelegen, door de Gemeente Swalmen aan diverse kopers voor  1.727,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1863/16.

 

5 februari 1863

SWALMEN - Verkoop van land onder Swalmen gelegen door de weduwe van Severien Hodselmans geboren Elisabeth Kijzer te Swalmen aan het Algemeen Armbestuur aldaar voor  134,40.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1863/17.

 

5 februari 1863

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door het Algemeen Armbestuur van Swalmen aan de weduwe van Severien Keizer geboren Maria Keuven aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1863/18.

 

7 februari 1863

SWALMEN / ROERMOND - Kwitantie met afstand van beslag op landerijen onder Swalmen en Roermond gelegen, door mr. Constant Emmanuel Hubert Waegemans te Buggenum, aan Lambert Ramakers, Hendrik Ramakers en Christoffel Ramakers, alle drie wonend te Swalmen, wegens kosten voor ver‑ en ontzegeling van de nalatenschap van Willem Conrard Ramakers, in leven pachter en grondeigenaar wonend op de Genaanhof onder Swalmen, en inbegrepen de kosten van beslag met rente, samen groot  52,90.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1863/19.

 

11 februari 1863

BEESEL - Gehuwd: Arnoldus Hubertus Thijssen [geb. Beesel 25-4-1833, landbouwer 1890, overl. Weert 1-6-1921, zn. van Hendrik Thijssen en Joanna Misdom; wedn. van Wilhelmina Huberta Stroeken, geh. Beesel 22-4-1857] en Anna Maria Overmans [geb. Helden 25-3-1837, dienstmeid, op 1-2-1863 vanuit Kessel verhuisd naar Beesel, overl. Weert 10-12-1906, dr. van Petrus Joseph Overmans en Anna Maria Hoeben (ook: Houben)].

GenLias, 2004; GHS Beesel, BS-7/26.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Josephus Thijssen, geb. Beesel 12-1-1864, ongehuwd overl. Weert 19-9-1936 als Peter Josephus Thijssen, oud 72 jaar.

2. Wilhelmina Thijssen, geb. Beesel 11-10-1865, overl. ald. 21-2-1866.

3. Leonardus Thijssen, geb. Beesel 22-3-1867, overl. Hunsel 28-8-1909. Tr. Haelen 21-7-1890 met Barbara Elisabeth Segers.

Weduwnaar Arnold Thijssen woonde in 1862 in bij zijn ouders op het adres Dorp 76. Het gezin vertrok op 1-2-1868 naar Heythuysen. Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 77.

Arnold Thijssen en Anna Maria Overmans en hun oudste zoon Josephus verhuisden op 1-4-1891 vanuit Haelen naar het adres Rijkel 23, tot die datum bewoond door het gezin Verhaag-Willekens (zie 18-4-1873); op 23 mei werden zij officieel ingeschreven. Zoon Leonardus, diens vrouw en dochter Hubertina Thijssen (Molenbeersel 1-12-1890) arriveerden diezelfde dag vanuit Molenbeersel (B). Als inwonend dienstknecht werd Hendrik Voerman (Beegden 9-2-1878) vanuit zijn geboorteplaats op 13-8-1892 ingeschreven. Op 24-3-1892 verhuisde het gezin Thijssen-Segers naar Hunsel, knecht Hendrik Voerman vertrok op 5-4-1893 en het echtpaar Thijssen-Overmans inclusief zoon Josephus op 27-4-1895 naar Weert. De woning werd hierna betrokken door het echtpaar Hendrikx-Willems (zie 18-10-1787). Bron: BevReg Beesel 1890, verfilming 31/505.

 

16 februari 1863

BEEGDEN - Verkoop van een huisje met tuin te Beegden gelegen sectie B nrs. 218 en 219 door Anna Weeckens, weduwe van Lambert Kreutzer te Reuver, aan Severijn Opbroek te Beegden voor  115,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1863/33.

 

18 februari 1863

SWALMEN - Openbare verkoop van slaghout te Swalmen op de Baxhof op verzoek van August Jozef Ghislain baron d'Overschie de Neerijssche te Brussel, opbrengst  291,60.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1863/28.

 

18 februari 1863

BEESEL - Openbare verkoop van eiken slaghout en dennebomen te Beesel op de Bakheij, op verzoek van Christoffel Jacob Sax te Roermond en Andreas Henrardt te Mons (Belgi), opbrengst  11,80.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1863/29.

Vgl. 24-2-1863.

 

20 februari 1863

SWALMEN - Deling van roerende en onroerende goederen te Swalmen tussen de kinderen van wijlen de echtelieden Lambert Coorens en Petronella Kessels, te weten:

1) Willem Coorens

2) Catharina Coorens, echtgenote van Arnold Beurskens

3) Peter Coorens

4) Gertrudis Coorens, echtgenote van Frederic Kessels

5) Jan Coorens

6) Margaretha Coorens en

7) Anna Coorens, echtgenote van Godefried Ramakers,

allen wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1863/30.

 

20 februari 1863

SWALMEN - Verkoop van een strookje grond te Swalmen gelegen, door Gertrudis Klumpkens, weduwe in eerste huwelijk van wijlen Johannes Heijnen en in tweede huwelijk van wijlen Hendrik Schoenmakers, aan Matthias Heber, beiden wonend te Swalmen, voor  10,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1863/31.

 

20 februari 1863

SWALMEN - Obligatie groot  110,‑ door Matthis Heber te Swalmen aan Godefried Ramakers wonend op de Baxhof aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1863/32.

 

20 februari 1863

ROERMOND - Deling van roerende en onroerende goederen nagelaten door Baptiste Alexander Frans Joseph van Aefferden en zijn echtgenote Maria Agnes Brigitte Henritte Petit, gewoond hebbend en overleden te Roermond, tussen:

- Albertus Petrus Josephus van Aefferden wonend te Roermond,

- Hubert Jozef Dupont wonend te Roermond, als gemachtigde van:

- Carolina Maria Bernardina van Aefferden, echtgenote van Karel Edmund Marie Ruijs van Berenbroek, wonend te Maastricht, en

- Josephina Carolina Petronella Hubertina van Aefferden, echtgenote van Jacob Werner Constant van Gorkum, wonend te 's-Gravenhage;

de onroerende goederen t.w.v.  266.561,84 zijn gelegen in Holland, Belgi en Pruissen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1863/29.

 

23 februari 1863

REUVER - Openbare verkoop van meubels en akkergereedschappen te Reuver onder Beesel op verzoek van Renier van Ool aldaar, opbrengst  353,65.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1863/34.

 

24 februari 1863

BELFELD - Openbare verkoop van slaghout en bomen te Belfeld op de Berghof, op verzoek van Andreas Henrar, rijksontvanger wonend te Mons (Belgi), opbrengst  133,10.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1863/35.

Vgl. 18-2-1863.

 

24 februari 1863

BEEGDEN - Verkoop van land te Beegden door erven Snijders, waaronder Laurins (?) Snijders te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1863/37.

Voornaam slecht leesbaar.

 

26 februari 1863

SWALMEN - Obligatie groot  138,‑ door Jacob Wuts te Swalmen t.b.v. de firma Gubbels en Ronck te Steijl onder Tegelen.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1863/39.

 

27 februari 1863

SWALMEN - Aanbod van betaling van een bedrag van  40,33 door notaris F.W. Milliard aan Hermanus Cartignij te Swalmen, als voogd over Ida Kessels aldaar, op verzoek van Hendrik Ramakers en Christoffel Ramakers, beiden wonend aldaar, met bevel van consignatie.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1863/36.

Zie idem 4-3-1863/40.

 

2 maart 1863

REUVER - Openbare verkoop van een huis en erf gelegen te Beesel door Albert Hillen te Blerick, handelend ingevolge art. 1223 B.W., toebehorende aan Pieter van der Velden, aan Pieter Mathijs Dohmen te Reuver voor  390.

GA Venlo, Notarieel Archief J.R. Clercx te Kessel 1829-1833 en Blerick 1834-1866, inv.nr. 1863/29.

 

4 maart 1863

SWALMEN - Proces verbaal van consignatie van een som van  40,36 (in bewaring gegeven aan Hendrik Joan Dignus Graafland, ontvanger der Registratie en Domeinen te Roermond, wonend aldaar, ter beschikking van Hermanus Cartignij, dagloner te Swalmen, als voogd over Ida Kessels, dienstmeid aldaar, door Joseph Tondeur, kandidaat-notaris te Roermond, als mondeling gemachtigd door Hendrik Ramakers en Christoffel Ramakers, beiden landbouwer wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1863/40.

Zie idem 27-2-1863/36.

 

5 maart 1863

BOUKOUL - Testament door Leonard Simons wonend op de Boekkoel onder Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1863/41.

 

5 maart 1863

BOUKOUL - Testament door Anna Maria Slabbers, echtgenote van Leonard Simons wonend op de Boekkoel onder Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1863/42.

 

14 maart 1863

REUVER - Doorhaling hypotheek door Matthias Gerardus Hubertus Janssens wonend te Reuver onder Beesel, in eigen naam en als mondeling gemachtigd door:

1) zijn moeder Anna Maria Gertrudis Beltjens, weduwe van wijlen Jacobus Everardus Ignatius Janssens; en

2) zijn twee zussen Johanna Catharina Hubertina Janssens, weduwe van wijlen Cornelis Franciscus Kessels, en Maria Florentina Hubertina Milania Janssens, alle drie wonend te Roermond,

aan de echtelieden Jacob Nijssen en Petronella Engelen, wonend te Leeuwen onder Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1863/47.

 

14 maart 1863

ASSELT - Obligatie groot  140,40 t.l.v. Margaretha Wienen wonend te Asselt onder Swalmen en in voordeel van Petronella Isabella de Merseman wonend te Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1863/40.

 

17 maart 1863

SWALMEN-ASSELT - Vanuit Horst verhuisd naar het adres Asselt 283: Engelbert Kleijnheijer [geb. Hulst (D) 14-6-1815, zijdewever 1863] en Henriette van Gemmeren [geb. Geldern 15-7-1828].

Uit dit huwelijk:

1. Anna Kleijnheijer, geb. Crefeld (D) 1-9-1845.

2. Hermanus Christiaan Kleijnheijer, geb. Geldern 14-11-1847.

BevReg Swalmen 1860-1880 blad 293. Het gezin verhuisde op 5-2-1868 naar Pruissen (z.p.). De woning Asselt 283 werd hierna bewoond door zijdewever Joannes Jacobus Lankes en zijn vbrouw Gertrudis Hubertina Haenen.

 

24 maart 1863

SWALMEN - Openbare verkoop van roerende goederen gedaan te Swalmen op verzoek van Jan Willem Huijben wonend aldaar, opbrengst  55,60.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1863/45.

Voor decharge zie idem 1863/157 d.d. 28-11-1863.

 

24 maart 1863

SWALMEN - Openbare verkoop van vier percelen bouwland en een huis gedaan te Swalmen op verzoek van Jan Willem Huijben, verbleven aan Herman Simons, Jan Willem van Dael, Frederic Kessels, Peter Schrijnewerkers en Peter Heuvelmans, allen wonend te Swalmen, voor  1.450,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1863/46.

 

26 maart 1863

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Antoon Mertz te Roermond tegen Leonard Sanders te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1863/61.

 

zaterdag 28 maart 1863

BELFELD - Openbare verkoop van 27 morgen slaghout en strooisel op verzoek van F. Fohren, molenaar te Belfeld, Malbeek. Bijeenkomst aan het molenhuis.

Venloosch Weekblad d.d. 21-3-1863; notaris Clercx te Blerick.

 

28 maart 1863

BEESEL - Verkoop van een perceel dennebos te Beesel, door Silvester Willems te Swalmen, aan Frans Hoefnagels wonend te Beesel op de Hoosterhof, voor  70,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1863/58.

 

4 april 1863

REUVER - Deling van onroerende goederen onder Beesel tussen Maria Catharina Smeets gehuwd met Hendrik Knoors en Gerard Smeets op den Reuver onder Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1863/64.

 

9 april 1863

BEESEL ‑ Aan het kosteloos onderwijs ten behoeve van behoeftige kinderen nemen te Beesel 14 kinderen en te Reuver 14 kinderen deel.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 183/13.

 

10 april 1863

BEESEL - Huwelijkse voorwaarden tussen Gerard Thijssen en Elisabeth Huberta Mooren te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1863/69.

 

10 april 1863

BEESEL - Gehuwd: Wilhelmus Henricus Geraets [geb. Bracht (D) 16-2-1829, zn. van Gerardus Geraets en Anna Maria Dorsch] en Gertrudis Hubertina Reijnders [geb. Beesel 1-6-1829, dr. van Wilhelmus Reijnders en Joanna Maria Joppen].

GHS Beesel, BS-7/28.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Petrus Hubertus Geraets, geb. Beesel 5-2-1864.

2. Joanna Maria Geraets, geb. Beesel 15-7-1865.

3. Joannes Wilhelmus Geraets, geb. Beesel 7-11-1866, overl. .. 1930.

4. Elisabeth Hubertina Gerards, geb. Beesel 25-6-1868 (dr. van Henricus x Gertrudis Reijnders). Tr. Beesel 15-4-1904 met Joannes Engelbertus Hubertus Dewinden.

5. Anna Elisabeth Geraads, geb. Beesel 6-5-1870 (dr. van Henricus x Gertrudis Reijnders). Tr. Beesel 11-4-1890 met Theodorus Cuijpers.

6. Gerardus Hubertus Geraeds, geb. Beesel 23-10-1873 (dr. van Henricus x Gertrudis Reijnders). Tr. Beesel 13-5-1904 met Joanna Hubertina Willemsen.

Hendrik Geraedts verkocht op 15-3-1864 bomen te Reuver-Leeuwen, op 22-8-1864 bouwland aldaar. Henrik Geraets wordt in 1878 genoemd als bewoner van de Kievit.

 

10 april 1863

BEESEL - Gehuwd: Thomas Michael Nijskens [geb. Beesel 21-12-1837, akkerman, landbouwer, overl. ald. 2-10-1896, zn. van Joannes Nijskens en Anna Catharina Niemans] en Ida Maria Elisabeth Bongers [geb. Beesel 4-5-1842, overl. ald. 3-4-1915, dr. van Jacobus Bongers en Maria Gertrudis Kurstjens].

GHS Beesel, BS-7/30; Bevolkingsregister Beesel 853_008.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Maria Lucia Nijskens, geb. Beesel 13-12-1863, ongehuwd overl. ald. 30-10-1917.

2. Jacobus Joannes Hubertus Nijskens, geb. Beesel 31-3-1865. Tr. Beesel 24-4-1903 met Anna Gertrudis van Lier.

3. Maria Gertrudis Nijskens, geb. Beesel 18-1-1867. Tr. Linne 1-2-1902 met Peter Hubertus Graven.

4. Maria Elisabeth Nijskens, geb. Beesel 27-5-1869. Tr. Beesel 24-4-1903 met Joannes Hubertus van Lier.

5. Anna Catharina Nijskens, geb. Beesel 25-3-1871. Tr. Maasbree 12-4-1907 met Leopold Peter Hendrik Hillen.

6. Wilhelmus Hubertus Nijskens, geb. Beesel 13-1-1873, ongehuwd overl. ald. 21-1-1927.

7. Maria Hubertina Nijskens, geb. Beesel 15-6-1875.

8. Franciscus Hubertus Nijskens, geb. Beesel 31-5-1877. Tr. 1) Arcen en Velden 2-5-1913 met Beatrix Maria Koopmans; 2) Arcen en Velden 23-1-1915 met Anna Maria Jacobs.

9. Maria Louisa Nijskens, geb. Beesel 18-5-1879, overl. ald. 23-5-1880 oud 1 jaar.

10. Peter Hubertus Nijskens, geb. Beesel 10-10-1880. Tr. 1) Beesel 14-10-1919 met Catharina Elisabeth Schalleij; 2) Beesel 13-2-1925 met Anna Margaretha Sophia Linssen.

11. Maria Louisa Nijskens, geb. Beesel 16-10-1882. Tr. Maasbree 24-4-1914 met Peter Johannes Jozephus Grtz.

12. Maria Wilhelmina Nijskens, geb. Beesel 22-4-1885, overl. ald. 2-2-1890 oud 4 jaar.

13. Maria Hubertina Elisabeth Nijskens, geb. Beesel 24-12-1886.

Het gezin woonde op het adres Rijkel 8, tot 1-4-1863 bewoond door het gezin Peeters-Hoeben. Inwonend van 10-7-1866 tot oktober 1866 was broer Jan Hendrik Nijskens (Beesel 21-4-1835, komend van en vertrrokken naar Mechelen). Dienstknecht Godefridus Impelmans (Helden 10-9-1848) kwam op 10-5-1867 vanuit Maasniel en vrtrok op 8-5-1869 naar Buggenum; dienstmeid Magdelena van Horen (Neer 3-6-1850) kwam op 30-3-1868 vanuit Roggel en verhuisde op 18-9-1869 naar Joosten Spijker in Ouddorp. Bron: BevReg Beesel 1862-1868, blad 8.

Op 20-1-1890 woonde het gezin op het adres Rijkel 24 met 10 kinderen. Dochter Maria Elisabeth keerde op 1-11-1891 terug uit Linne, maar vertrok op 10-5-1892 alweer naar Venlo. Op 1-11-1891 kwam ook Jan Hendrik Nijskens (Beesel 21-4-1835), een broer van Thomas, inwonen vanuit het adres Dorp-Kom 121; hij vertrok op 27-4-1895 naar Linne. Ook Maria Lucia en haar broer Jacobus Johannes Hubertus vertrokken op 27-4-1895 naar Linne. Maria Gertrudis verhuisde op 1-4-1895 naar Rijkel 44 (thans Einderhof). Op 21-5-1895 keerder dochter Anna Catharina terug uit Nunhem, op 8-10-1896 kwam haar zus Maria Elisabeth terug uit Venlo. Maria Hubertina verhuisde op 1-4-1898 ook naar de Einderhof (Rijkel 44). Zoon Peter Hubertus vertrok op 10-5-1898 naar Linne. Bron: BevReg Beesel 1890, verfilming 32/505.

De toen nog ongehuwde zoon en dochters Jacob Johannes Hubertus, Maria Gertrudis en Maria Hubertina Nijskens werden op 13-4-1898 ingeschreven op het adres Rijkel 44, eerder bewoond door het echtpaar Beurskens-Berden (zie 18-4-1879). Jacob kwam van Linne, zijn zussen allebei van Rijkel 24.

Inwonend personeel:

Cornelis Hubertus Suntjens (Beesel 17-5-1876), dienstknecht, op 27-7-1897 vanuit Venlo, op 1-5-1899 verhuisd naar Rijkel 18.

Peter Johannes Hubertus Dirkx (Kessel 10-9-1883), dienstknecht, op 1-4-1898 vanuit Rijkel 45, op 10-4-1899 verhuisd naar Reuver 269.

Anna Maria Gertruda Pijpers (Beesel 20-3-1885), dienstmeid, op 1-6-1899 vanuit Rijkel 26, op 1-11-1899 verhuisd naar Rijkel 27.

Mathijs Joseph Pijpers (Beesel 8-8-1886), dienstknecht, op 1-6-1899 vanuit Rijkel 26, op 1-11-1899 verhuisd naar Rijkel 27.

Theodorus Hubertus Jacobus Zeegers (Swalmen 11-7-1880), dienstknecht, op 11-8-1899 vanuit Swalmen. Bron: BevReg Beesel 1890, verfilming 217/505.

 

10 april 1863

NEER - Gehuwd: Gerard Beurskens [geb. Beesel 21-7-1814, zn. van Jan Beurskens en Martina Rutten] en Willemina Gorissen [geb. Neer, dr. van Peter Gorissen en Johanna Verhaag].

GenLias, 2004.

 

10 april 1863

MEIJEL - Gehuwd: Renier Hubert Hinsen [geb. Beesel 7-9-1817, zn. van Hendrik Hinsen en Emilie Boonen; wedn. van Petronella Janssen, geh. Maasbree 12-4-1855] en Maria Katharina Hendrickx [geb. Sevenum, dr. van Seger Hendrickx en Katharina Piepers].

GenLias, 2005.

 

13 april 1863

BEESEL - Gehuwd: Gerardus Thijssen [geb. Beesel 17-11-1836, overl. ald. 8-3-1880, zn. van Mathias Thijssen en Anna Gertrudis Laemers] en Anna Maria Elisabeth Huberta Mooren [geb. Beesel 23-5-1833, dr. van Joannes Mooren en Anna Maria Smeets].

GHS Beesel, BS-7/32.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Anna Maria Gertrudis Thijssen, geb. Beesel 14-1-1864. Tr. Beesel 9-10-1896 met Gerardus Hubertus Ronck.

2. Gertrudis Margaretha Thijssen, geb. Beesel 15-6-1865, overl. ald. 26-8-1914. Tr. Beesel 1-5-1896 met Theodorus van Rens.

3. Petrus Mathias Thijssen, geb. Beesel 19-2-1867, overl. ald. 9-3-1867 oud 17 dagen.

4. Helena Gertrudis Thijssen, geb. Beesel 14-5-1868, overl. ald. 3-5-1869 oud 11 maanden.

5. Joannes Mathias Thijssen, geb. Beesel 8-8-1870. Tr. Beesel 5-5-1899 met Anna Helena Wilhelmina Hubertina Stox.

6. Anna Maria Elisabeth Huberta Thijssen, geb. Beesel 26-6-1872.

7. Angelina Gertrudis Thijssen, geb. Beesel 3-3-1874, overl. ald. 9-3-1875 als Anna Gertrudis Thijssen, oud 1 jaar .

8. Joannes Wilhelmus Thijssen, geb. Beesel 24-4-1875, overl. ald. 27-5-1875 oud 1 maand.

Voor huwelijksvoorwaarden zie 10-4-1863.

Akkerman Gerard Thijssen was in 1862 gezinshoofd op het adres Dorp 83 (de eerdere namen van grootmoeder Ida Cruijsberg en haar kleinzoon Willem Mooren - Thijssens zwager - staan hier doorgestreept). Inwonend personeel: dienstmeid Maria Luttels (Beesel 9-10-1843, z.d. verhuisd naar haar ouders), dienstknecht Hendrik Niemans (Beesel 14-5-1848, in dienst 6-5-1864, in april 1866 verhuisd binnen de gemeente) en dienstmeid Gertrudis Colbers (Neer z.d., op 5-4-1866 ingekomen vanuit Neer, op 10-12-1866 terug naar Neer). Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 85.

 

14 april 1863

BEESEL - Openbare verkoop van onroerend goed te Beesel op verzoek van Jan Jacobs te Beesel, opbrengst  374,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1863/72.

 

14 april 1863

ROERMOND / SWALMEN - Deling van roerende goederen en van onroerende goederen onder de gemeenten Roermond en Swalmen tussen de erfgenamen van wijlen Antoon Rassaerts en Anna Maria Hellewegen, overleden te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1863/71.

 

16 en 17 april 1863

REUVER - Akte van openbare verkoop van diverse percelen gemeentegrond aan F.W. Milliard, F.M.A. Gelissen geboren M.M.J. Specken. W. Houben e.a.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 351; 1 omslag met bijlagen.

 

17 april 1863

SWALMEN - Obligatie groot  200,‑ door Frans Arnold Meuters te Swalmen t.b.v. Carel Frederik August Janssen te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1863/110.

 

17 april 1863

MAASNIEL - Gehuwd: Hendrik Hubertus Moors [geb. Maasniel 22-10-1834, zn. van Jacobus Moors en Maria Catharina van Dijk] en Mechtildis Schrijnewerkers [geb. Swalmen 15-11-1833, dr. van Gerardus Schrijnewerkers en Maria Ottenheim].

GenLias, 2004.

 

20 april 1863 

HORST - Gehuwd: Hendrik Quicken [geb. Beesel 17-6-1827, zn. van Joannes Quicken en Joanna Lamers] en Johanna Korstiaens [geb. Venray 26-12-1829, dr. van Gisbert Korstiaens en Gertruda Janssen].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk o.a.

1. Anna Gertrui Quicken, geb. Venray. Tr. Venlo 12-5-1890 met Leonard Nicolaas Hypolite Storm.

2. Gerard Quicken, geb. Venray. Tr. Ottersum 9-5-1893 met Elisabeth Wilhelmina Welles.

 

21 april 1863

KESSEL - Gehuwd: Jan Bruijnen [Joannes Bruinen, geb. Baarlo 16-2-1832, landbouwer, zn. van Mathis Bruijnen en Petronella Joosten] en Barbara Leenders [geb. Kessel 13-2-1834, overl. Beesel 22-2-1919, dr. van Karel Leenders en Johanna Beurskens].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Joanna Bruinen, geb. Kessel 19-12-1864. Tr. Beesel 3-5-1895 met Frans Hubert Gerarts.

2. Petronella Bruinen, geb. Kessel 6-9-1866. Tr. Beesel 14-5-1897 met Joannes Hubertus Heijnen.

3. Karel Bruinen, geb. Kessel 18-11-1868, Tr. 1) Beesel 8-11-1895 met Anna Maria Neijs; 2) Beesel 5-2-1904 met Cornelia Verschaeren.

4. Francis Bruinen, geb. Kessel 12-11-1870. Tussen 14-4-1922 en 1-5-1924 als opzichter werkzaam bij Caritas in Bergen op Zoom, waarna hij vertrok naar Blerick. Hij overl. ongehuwd Deurne 11-4-1958.

5. Anna Maria Bruinen, geb. Helden 12-2-1875. Tr. Beesel 20-4-1900 met Willem Niessen.

6. Anna Catharina Bruinen, geb. BEESEL 13-4-1879, overl. ald. 9-10-1880, oud 1 jaar.

Johannes Bruinen en Barbara Leenders woonden in januari 1890 op het adres Bakheide 15 met drie kinderen. Petronella verhuisde op 2-5-1890 naar Helden, terwijl haar oudste zus diezelfde dag terugkeerde uit Helden. Zoon Francis arriveerde op 7-5-1890 vanuit Swalmen. Op 6-11-1896 keerder Petronella terug uit Helden, op 2-12-1896 gevolgd door schoonzoon Joannes Hubertus Heijnen, met wie zij op 14-5-1897 zou trouwen. Beiden verhuisden op 15-7-1897 naar Belfeld. Op 17-2-1898 kwam Hubertina van den Broek (Belfeld 28-5-1881), afkomstig van Dorp-Kom 48, inwonen als dienstmeid. Bron: BevReg Beesel 1890, verfilming 23/505.

 

27 april 1863

SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen gelegen sectie B nrs. 724 en 725 door Pieter Naus te Swalmen aan Henderik Karel Bongaerts te Roermond voor  65,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1863/118.

 

28 april 1863

SWALMEN - Gehuwd: Mathis Hendricks [geb. Swalmen 5-8-1833, zn. van Mathis Hendricks en Aldegonda Timmermans] en Elisabeth Naus [geb. Swalmen 12-8-1839, dr. van Peter Naus en Sophia Coenen].

GenLias, 2005.

 

28 april 1863

ROERMOND - Gehuwd: Jacob Laurens Verkinnis [geb. Heijthuijsen 23-8-1824, dienstknecht te Roermond, zn. van Jan Verkinnis en Joanna Kirkels, beiden wonend te Baexem] en Christina Maria Hubertina Quiten [geb. Roermond 21-7-1834, mutsenmaakster, dr. van Henricus Hubertus Quiten en wijlen Maria Helena Abels].

Getuigen: 1) Frans Joseph Abels, oud 26 jaar, wonend te Roermond, bakker, neef van de bruid; 2) Andreas Martijn, oud 46 jaar, wonend te Roermond, schoenmaker, aangehuwd neef van de bruid; 3) Karel Hubert Schreinmakers, oud 29 jaar, wonend te Roermond, koopman, neef van de bruid; 4) Henricus Abels, oud 30 jaar, wonend te Roermond, bakker, neef van de bruid.

GA Roermond, Registers Burgerlijke Stand.

 

29 april 1863

BEESEL - Gehuwd: Jacob Schoenmakers [geb. Swalmen 8-3-1842, dienstknecht, landbouwer 1890, zn. van Gerardus Schoenmakers en Hendrina Janissen] en Catharina Huberta Stroeken [Catharina Hubertina Stroucken, geb. Beesel 6-12-1836, naaister, dr. van Joannes Stroeken en Maria Catharina Janissen].

GenLias, 2004; GHS Beesel, BS-7/34.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Joannes Schoenmakers, geb. Beesel 28-6-1863, schoenmaker. Tr. Beesel 29-4-1898 met Helena Hubertina Simons.

2. Gerardus Schoenmakers, geb. Beesel 2-1-1865.

3. Anna Maria Barbara Schoenmakers, geb. Beesel 30-4-1866. Op 1-4-1891 vanuit Breyell (D) teruggekeerd naar haar ouderlijk huis.

4. Hendrik Schoenmakers, geb. Beesel 2-4-1868.

5. Gerardus Schoenmakers, geb. Beesel 7-9-1870. Tr. mogelijk .. met Maria Catharina Schmits.

6. Joanna Wilhelmina Schoenmakers, geb. Beesel 15-3-1872.

7. Mathijs Hubertus Schoenmakers, geb. Beesel 6-11-1873, op 8-12-1890 vanuit ouderlijk huis verhuisd naar Breyell. Genaturaliseerd 24-7-1908 (Staatscourant), tuinman wonend te Monheim (Pruisen).

8. Maria Elisabeth Schoenmakers, geb. Beesel 6-2-1876.

9. Franciscus Hubertus Schoenmakers, geb. Beesel 16-9-1877. Op 4-4-1891 vanuit ouderlijk huis verhuisd naar Doornik (B).

10. Joseph Hubertus Schoenmakers, geb. Beesel 20-2-1880.

Dagloner Jacobus Schoenmakers, in mei 1863 vanuit Swalmen naar Beesel verhuisd, en zijn vrouw de naaister Catharina Stroeken woonden in 1862 op het adres Dorp 88. Inwonend was nicht Maria Stroeken (Beesel 4-3-1814). Het gezin verhuisde z.d. naar het adres Dorp 65bis. Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 90.

Dagloner Jacobus Schoenmakers, in 1862 vanuit Swalmen naar Beesel verhuisd, en naaister Catharina Stroeken woonden vanaf 1863 op het adres Dorp 65bis, kennelijk een afscheiding of gedeelte van een pand waarvan een ander gedeelte werd bewoond door koster Peter Mattis Verbruggen. Inwonend was de ongehuwd nicht Maria Stroeken (Beesel 4-9-1814) die op 20-2-1866 overleed. Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 65.

Jacobus Schoenmakers en Catharina Huberta Stroeken woonden in 1890 op het adres Bakheide 9. Zij verhuisden op 1-4-1892 naar Dorp-Kom 89. Bakheide 9 werd hierna bewoond door het echtpaar Proosten-Schrmges. Bron: BevReg Beesel 1890, verfilming 17/505.

 

29 april 1863

BEESEL - Gehuwd: Peter Joannes Kruitser [Kreutzer, geb. Beegden 16-1-1833, dienstknecht, overl. Beesel 12-7-1900, zn. van Hubert Joannes Kruitser en Anna Weerkens (elders: Weeckens)] en Anna Gertrudis Rutten [geb. Beesel 24-11-1827, dagloonster, dr. van Nicolaus Rutten en Anna Maria Bongaers; wed. van Peter Paulus Engelen, geh. Kessel 1-5-1855].

GenLias, 2004; GHS Beesel, BS-7/36.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Anna Maria Kruitser, geb. Beesel 7-4-1865. Tr. VERMOEDELIJK ... vr 2-10-1895 met Joannes J. Peeters.

2. Hubertus Kruitser, geb. Beesel 22-6-1867, ongehuwd overl. ald. 21-8-1895.

3. Maria Kruitser, geb. Beesel 4-10-1869, overl. ald. 31-8-1942. Van haar een buitenechtelijke dr. Hubertina Christina, geb. Beesel 17-10-1892. Tr. 1) Beesel 23-4-1896 met Mathias Peeters, overl. ald. 26-7-1914; 2) 31-8-1917 met Peter Mathijs Hubertus Boijen.

4. Franciscus Hubertus Kruitser, geb. Beesel 2-8-1871, overl. ald. 25-10-1871, oud 2 maanden.

Op 16-5-1894 werd de woning van P. Kreutzer te Leeuwen door brand verwoest. Van 1-1-1899 tot aan zijn dood woonde Peter Kruitser in bij zijn dochter Maria.

 

2 mei 1863

BEESEL - Testament door Johannes Heldens te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1863/82.

 

4 mei 1863

HORN - Gehuwd: Hendrik Brouns [geb. Pol en Panheel 28-10-1817, zn. van Peter Brouns en Adriana Goverdina Timmermans] en Anna Catharina Theelen [geb. Beegden 30-3-1824, dr. van Peter Theelen en Gertrudis Ramakers].

Wiewaswie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1. Peter Brouns, geb. Waldniel (D) 25-9-1865. Tr. Beesel 11-9-1896 met Aldegonda Antonetta Vossen.

Hendrik Brouns (besteller van goederen) en Anna Catharina Theelen woonden op 20-1-1890 op het adres Reuver 263 met hun ongehuwde zoon Peter. Toen hun woning rond 1891 werd gesloopt om plaats te maken voor het nieuwe klooster, verhuisden zij naar Reuver 314. Bron: BevReg Beesel 1890, verfilming 299/505.

 

5 mei 1863

REUVER - Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van de kinderen van wijlen de echtelieden Peter Houben en Petronella Kusters wonend op de Klaashof te Reuver.

Verkocht worden: ketel, borden, molen, koekenpan, klok (Johannes Nieskens, knecht), spiegel, wiel, ijzer, tafels, kist, hout, ledikant, 'karburrie', korte karren, eg, toom, zadel, rad en as, schapen, lammeren, bijen, karen, ton, pijpjes, haken, honing en raderen.

Kopers uit Reuver, Beesel, Belfeld: Bernard Benders, Godfried Bongers, Jacob Bongers, Leonard Derks, Peter Derks, Hendrik Dewinden, Gerard Geurts, Gerard Urbanus Goossens, Willem Franssen, Arnold Houben, Jacob Houben, Antoon Houwers ('Kiviet'), Johannes Houwers, Peter Houwers, weduwe Johan Janssen, Hendrik Joosten, Jacob Keizer (handelaar te Venlo), Hendrik Nieskens, Andries Peters, Godfried Peters, Peter Peters, Hendrik Rutten, Peter Rutten, Hendrik Sangers, Leonard Schoeren, Peter Schouren, Gerard Schreurs, Godfried Simons, Hendrik Sloesen, Gerard Smeets, Mathijs Stammen, Gerard Stoffels, Conrard Stox, Theodoor Stroeken, Gerard Theunissen, Leonard Theunissen, Michiel Thissen, Peter Jan Thr, Charles Urbain, weduwe Hendrik van der Velden, Hubert Verbruggen (koster), Antoon Willemsen.

GA Venlo, notaris P.L. De Lom de Berg, inv.nr. 1863/85; met dank aan J. Ickenroth.

 

7 mei 1863

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Franciscus Remigius Weickmans wonend te Roermond aan Leonard Sanders wonend onder Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1863/75.

 

9 mei 1863

MAASNIEL / SWALMEN / BEESEL - Deling van contante penningen en van onroerende goederen onder Beesel, Swalmen en Maasniel, tussen de erfgenamen van wijlen Jan Willem Janssen en Joanna Wilhelmina Stox wonend op de Wirt onder Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1863/86.

 

9 mei 1863

SWALMEN - Verkoop van een perceel akkerland onder Swalmen gelegen door de kinderen van wijlen de echtelieden Jan Jansen en Maria van Uffelt, te weten:

1) Maria Catharina Janssen en haar echtgenoot Jeuris Maessen, wonend op de Horsten onder Echt

2) Maria Janssen en haar echtgenoot Jan Hilkens, wonend op de Thomassenhof te Lerop onder St.-Odilinberg

3) Mechtildis Janssen, weduwe van wijlen Jozef Geelen, vroeger wonend op de Torentjes onder Maasniel en thans wonend te Lerop,

aan mr. Martin Pascal Hubert Strens, oud-minister wonend te Roermond, voor  80,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1863/72.

 

13 mei 1863

BEESEL - Verkoop van twee percelen bouwland te Beesel gelegen door Margaretha Thijssen en Godfried Zeelen aan Antonius Hubertus Heldens, allen wonend te Beesel, voor  180,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1863/79.

 

13 mei 1863

BEESEL - Verkoop van een perceel bouwland en van de onverdeelde helft in een huis, tuin en bouwland onder Beesel gelegen door Margaretha Thijssen aan Godfried Zeelen, beiden wonend te Beesel, voor  350,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1863/80.

 

16 mei 1863

ROERMOND - Huwelijkscontract tussen Joseph Haffmans, doctor in de genees‑ en heelkunde, en Emma Thissen, minderjarige dochter van mr. Albert Thissen en Josephina Busch, daartoe bijgestaan door haar ouders, beiden wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1863/74.

 

20 mei 1863

SWALMEN - Gehuwd: Antonius Hubertus Meuter [geb. Swalmen 22-4-1835, zn. van Frans Arnold Meuter en Petronella Janssen] en Anna Beijsen [Ann, geb. Swalmen 12-6-1837, overl. ald. 4-11-1881, volgens aangifte oud 44 jaar, dr. van Simon Beijsen en Gertrudis Dingelstad].

Wiewaswie, 2021.

 

27 mei 1863

BEESEL - Gehuwd: Joannes Mathias Peeters [geb. Beesel 17-8-1840, dienstknecht, dagloner, zn. van Petrus Peeters en Anna Catharina Crins] en Gertrudis Janissen [geb. Beesel 20-4-1836, dr. van Henricus Janissen en Gertrudis Coenen].

GHS Beesel, BS-7/38.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Henricus Peeters, geb. Beesel 20-3-1864. Tr. Belfeld 17-4-1891 met Anna Maria Schoolmeesters.

2. Petrus Joannes Peeters, geb. Beesel 13-10-1866. Tr. 1) Beesel 11-8-1893 met Maria Elisabeth Reijnders; 2) Beesel 4-7-1919 met Jacoba Janssen.

3. Maria Gertrudis Peeters, geb. Beesel 2-4-1869.

4. Petrus Hubertus Peeters, geb. Beesel 25-3-1873. Tr. Beesel 25-5-1900 met Maria Zegers.

5. Maria Catharina Hubertina Peeters, geb. Beesel 21-5-1876.

6. levenloos kind (v), geb./overl. Beesel 19-12-1881.

De nog ongehuwde Maria Gertrudis Janissen woonde in 1862 met haar eveneens ongehuwde broer Joannes (zie 12-10-1864) op het adres Bussereind 168. De ernaast gelegen woning, Bussereind 169, was in 1862 onbewoond. Dagloner Jan Mathis Peeters en zijn vrouw Maria Gertrudis Janissen woonden na hun huwelijk op het adres Bussereind 168, waar ook zoon Hendrik werd geboren. Van hieruit verhuisden ze (z.d.) naar het adres Dorp 70. Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 172.

Jan Mathis Peeters en Maria Gertrudis Janissen woonden rond 1865 op het adres Dorp 70. Zij woonden later met zoon Hendrik op het adres Bussereind 110, eerder bewoond door het gezin Geerlings-Peeters (zie 1-4-1853). Ze bleven er slechts kort: in 1866 verhuisden ze naar Bussereind 115 (eerder bewoond door kleermaker Johannes Schell, zie 17-1-1866) en hierna werd Bussereind 110 bewoond door het echtpaar Lemmen-Bloemers (zie 13-4-1866). De kinderen Peter Joannes en Maria Gertrudis werden geboren op het adres Bussereind 115. Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 69, 112 en 117.

 

13 juni 1863

ROERMOND / VENLO - Taxaties t.b.v. onteigening voor aanleg spoorweg.

De benoeming der experten tot waardering der perceelen benoodigd voor den spoorweg van Roermond naar Venlo is thans officieel bekend. Zijn benoemd de heeren J.J. Beelen, bugemeester te Belfeld, J. Thissen te Roermond, P. Verheggen, oud-burgemeester te Haelen, E.J. Stox, secretaris te Kessel en H.J.H. Pieters te Roermond.

Venloosch Weekblad d.d. 13 juni 1863.

 

15 juni 1863

BEESEL - Obligatie groot  500,‑ t.l.v. Jacob Niessen te Beesel t.b.v. 1. Herman Josef Fram Adolf Steffens te Horst en 2. Carolina Bernardina Rouffs, weduwe van Johan Wilhelm Alsters te Aldekerk.

GA Venlo, Notarieel Archief J.R. Clercx te Kessel 1829-1833 en Blerick 1834-1866, inv.nr. 1863/71.

 

20 juni 1863

BEESEL - Verkoop van 21 roede 60 el bos te Beesel gelegen door Godefried Simons aan Antonius Hubertus Heldens, beiden wonend aldaar, voor  40,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1863/90.

 

22 juni 1863

SWALMEN - Obligatie groot  400,‑ t.l.v. Theodoor Geraedts in voordeel van Jacobus Theelen, beiden wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1863/92.

 

22 juni 1863

NEER / ASSELT - Openbare verkoop van gras op de Boxweerd onder Neer en op de Lingen te Asselt op verzoek van Carel Huibert graaf van en tot Hoensbroek te Trnich gemeente Vrechem bij Bonn, opbrengst  5.151,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1863/95.

 

25 juni 1863

BEESEL - Openbare verkoop van hooigras gedaan te Beesel op verzoek van Jan Alexander Hubert baron Michiels van Kessenich wonend te Roermond, opbrengst  262,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1863/96.

 

26 juni 1863

REUVER - Huwelijkstoestemming door Pieter Henderik Sangers te Reuver onder Beesel aan zijn zoon Paul te Brussel.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1863/192.

 

26 juni 1863

BEESEL - Gehuwd: Wilhelmus Hillekens [geb. Heijthuijsen 28-6-1835, dienstknecht, zn. van Joannes Hillekens en Petronella Voermans; hij hertr. Beesel 3-8-1864 met Maria Catharina Hubertina Wuts] en Anna Catharina Heggers [geb. Belfeld 9-9-1830, akkervrouw, dr. van Joannes Heggers en Maria Catharina Wolters; wed. van Simon Timmermans, geh. Belfeld 28-10-1861].

GenLias, 2004; GHS Beesel, BS-7/40.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Joannes Hillekens, geb. Beesel 17-4-1864.

 

4 juli 1863

ASSELT - Obligatie groot  710,‑ door Herman Lemmens en zijn vrouw Johanna van de Venne te Herten, aan Antoon, Peter, Joannes en Clara Hendrikx wonend te Asselt onder Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1863/112.

 

7 juli 1863

REUVER - In de nacht van 7 op 8 juli is er brand geweest in de woning van Mathis Ambaum, dagloner te Reuver.

GHS Beesel, Reuver, Archief Dorpsbestuur, inv.nr. 260.

 

7 juli 1863

REUVER - "Dd.9 jl. schrijft men ons uit Reuver: In den nacht van den 7 dezer ten half twaalf ure, stond het huis, toebehoorende aan H. Knoors, gelegen in de kom des dorps en bewoond door den dagloner M. Ambaum in volle vlam. Door de spoedige hulp der inwoners, die meermalen bij zulke onheilen zich lofwaardig gedragen hebben, is het hun gelukt den brand, waarvan de oorzaak onbekend is, binnen n uur meester te worden. Het huis, dat tegen brandschade verzekerd was, is geheel vernield en het grootste gedeelte der kleedingstukken, beddegoed en huismeubelen van den armen huurder is eene prooi der vlammen geworden. De brigade Marchausses en eenige inwoners van het naburig gelegen Kessel waren ter hulp gesneld. De heeren Van Wijlick zonen, die ook bij den brand vertegenwoordigd waren, boden zich aan, om door de fanfare van Kessel, op een nader te bepalen dag te Reuver een concert te komen geven, ten voordele van den van kleederen enz. beroofden armen daglooner. Men hoopt, dat alle bemiddelde en weldadige inwoners der gemeente in dit liefdewerk zullen deelnemen."

Maas- en Roerbode d.d. 11-7-1863.

 

10 juli 1863

SWALMEN - Openbare verkoop ingevolg artikel 1223 van het Burgerlijk Wetboek, van onroerende goederen te Maalbroek onder Swalmen gelegen, op verzoek van Jan Matthias Schreurs te Roermond, als schuldeiser van de erfgenamen van Willem Smeets, te weten:

1) Maria Smeets en haar echtgenoot Willem Blomers te Roermond

2) Jan Baptiste Selder aldaar, als voogd over Jan Baptist Smeets, minderjarige zoon uit het huwelijk van Willem Smeets voornoemd met eveneens wijlen Catharina Musers

3) Anna Catharina Cox, weduwe in tweede huwelijk van wijlen Willem Smeets voornoemd, wonend te Maalbroek onder Swalmen, in eigen naam en als moeder en wettige voogdes over haar twee minderjarige kinderen uit haar huwelijk met Willem Smeets voornoemd, beiden bij hun moeder gehuisvest, te weten:

a) Frans Smeets

b) Cornelia Smeets,

aan Anna Catharina Cox voornoemd, handelend voor:

1) Jan Wulms

2) Catharina Wulms en

3) Johanna Wulms

alle drie wonend te Maalbroek voornoemd, voor  310,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1863/103.

 

13 juli 1863

ROERMOND / SWALMEN - Openbare verkoop van veldvruchten op de Molengriend onder Roermond en in de Schaarbroekerkoeweide onder Swalmen, op verzoek van mr Albert Thissen te Roermond, opbrengst  463,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1863/105.

 

17 juli 1863

ROERMOND - Volmacht door Ludovica Cecilia Sagers en haar man Frans Bingen en Johanna Maria Sagers en haar man Johannes Martinus Giesbers, aan Henri Sagers, allen wonend te Roermond, om een huis te Maeseijck te verkopen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1863/117.

Betreft eigenaren Sagershof te Swalmen.

 

25 juli 1863

BEESEL-BUSSEREIND - Testament door Johanna Hijmans, weduwe van Pieter Geelen, dagloonster wonend te Beesel in het Bussereind.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1863/109.

 

zondag 2 augustus 1863

REUVER - Groot vocaal en instrumentaal concert. Op zondag den 2 Augustus 1863, te geven bij den heer Stoffels, wethouder te Reuver, ten voordeele van M. Ambaum aldaar, wiens huismeubelen enz. den 7 Julij jl. door brand vernield zijn.

NB: Met genoegen kunnen wij mededeelen dat de Societeit Liederkrans van Steyl ook hunne welwillende medewerking bij dit liefdewerk zullen verleenen.

Venloosch Weekblad d.d. 1-8-1863.

 

3 augustus 1863

BELFELD - Verkoop van te velde staande haver en grasgewas in het Ceresveld te Belfeld door Gerard de Rijk te Steyl voor  1.323,90.

GA Venlo, Notarieel Archief J.R. Clercx te Kessel 1829-1833 en Blerick 1834-1866, inv.nr. 1863/95.

 

3 augustus 1863

BAARLO / GENT - Huwelijkse voorwaarden tussen Stephanus Maria Justinus Florimundus Sa..che graaf d'Alcantara te Gent en Louisa Leopoldina Maria Charlotte baronnes van Scherpenzeel Heusch te Baarlo. Met schenking door Petrus Octavius graaf d'Alcantara en diens echtgenote Ernestine Maria Schamp d'Aveschoot te Gent aan hun zoon, en idem door Jan Lodewijk Theodoor Antoon Lebuinus baron van Scherpenzeel Heusch en diens echtgenote Maria Isabella Theodora Clout te Baarlo aan hun dochter.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1863/222.

 

10 augustus 1863

MAASBREE - Gehuwd: Peter Hubertus Schreven [geb. Broekhuijsenvorst 19-8-1824, bakker, zn. van Henricus Schreven en Beatrix Hermans; wedn. van Anna Maria Schouren, geh. Blerick gem. Maasbree 10-5-1852, overl. ald. 24-12-1861] en Elisabetha Schouren [geb. Blerick 2-12-1826, dr. van Joannes Petrus Schouren en Gertruij Driessen].

GenLias, 2004; WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Anna Maria Schreven, geb. Kessel 11-12-1864. Tr. Beesel 25-4-1890 met Johannes Reijnders.

2. Josephus Hubertus Schreven, geb. BEESEL 8-5-1868 (BS-7/437), ongehuwd overl. ald. 31-1-1897, oud 28 jaar.

Bakker Pieter Hubert Schreeven en zijn vrouw Elisabeth Schouren verhuisden op 5-9-1865 vanuit Kessel naar het adres Bussereind 98, eerder bewoond door de weduwe Hinssen-Rutten (zie gezin 16-8-1854), die hier eerder een bakkerij had. Behalve hun eigen kinderen woonde hier ook Joannes Hendrik Mathijs Hubert Schreven (geb. Blerick 27-4-1853, ongehuwd overl. Beesel 25-4-1920, oud 66 jaar), een zoon uit het eerste huwelijk. Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 99.

Voor testament zie 17-8-1882.

 

12 augustus 1863

ROERMOND - Scheiding en deling nalatenschap Jan Mathis Sagers en Henrietta van Lerp.

Scheiding en deling van roerende goederen en huizen door de erfgenamen van wijlen Jan Mathis Sagers en Henrietta van Lerp, beiden overleden te Roermond, te weten:

1. Ludovica Cecilia Sagers gehuwd met Peter Frans Hubert Bingen, onderwijzer te Roermond;

2. Johanna Maria Hubertina Sagers gehuwd met Johannes Martinus Giesbers, mechanicien aldaar;

3. en Henri Sagers, zonder beroep aldaar.

Gedeeld worden:

A. schuldvorderingen ten laste van o.a. Gerard Sanders, landbouwer, en Daniel Sanders, kleermaker te Boekoel; Maria Catharina Derix, weduwe van Daniel Heynen, Helena Heynen en Jan Willem Heynen, allen te Swalmen; en vele (genoemde) anderen;

B. onroerende goederen, o.a. huizen te Roermond achter de Luif (1, 14, 15, 16), Buiten Op (2), op de Swamakerstraat (3), op de Markt (4), in de Bekkerstraat (5a en 5b, 10), Schuitenberg (5c, 9a, 9b, 9c, 9d, 9e), achter Mariagaard (6 en 7), op de Eyermarkt (8), aan de Knevelsgraaf (11), Buiten op St.-Jansblijk (12a en 12b), Achter de Muur (13a), in de Ezelstraat (13b, 13c, 13d);

C. roerende goederen in de vorm van winkelwaren en contanten.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1863/123.

Betreft eigenaren Sagershof te Swalmen; voor deling van overige goederen, waaronder deze boerderij, zie 8-8-1865. Voor huwelijk van partij 3 zie 25-8-1863.

 

24 augustus 1863

ROERMOND - Huwelijkse voorwaarden tussen Jean Henri Sagers, koopman, en Wilhelmina Christina Rassaerts, zonder beroep, beiden wonend te Roermond.

Alle onroerende goederen die zij al hebben of staande huwelijk zullen krijgen, zullen niet in de gemeenschap komen maar persoonlijk eigendom zijn. Alle huidige en toekomstige roerende goederen worden gedeeld, maar schulden zullen zijn voor ieder afzonderlijk. Het onderhoud en herstel van de onroerende goederen is voor ieders eigen rekening. "Als bewijs hunner wederzijdsche genegenheid" benoemen zij elkaar tot erfgenaam van alle roerende goederen; de eerstoverledene laat het vruchtgebruik van alle onroerende goederen aan de langstlevende.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1863/130.

Betreft eigenaren Sagershof; in de akte wordt geen onroerend goed met name genoemd.

 

25 augustus 1863

ROERMOND - Gehuwd: Jean Henri Sagers [geb. Roermond 9-4-1819, koopman, musicus, volgde enige jaren lessen aan het Conservatorium te Brussel waar hij in 1844 een eerste prijs verwierf; vervolgens maakte hij een kunstreis door Belgi, Duitsland, Nederland en Frankrijk. Ook bezocht hij Engeland, waar hij in Londen als solo-clarinettist aan het theater van koningin Victoria werd aangenomen. Geheel belangeloos nam hij in 1851 de directie van de Harmonie te Maaseik op zich, waarvoor het gemeentebestuur hem een gouden snuifdoos schonk, 1854-57 secretaris Kon. Harm. te Roermond, directeur der zangvereniging "Liederkrans", directeur oprichter der fanfare St. Cecilia te Swalmen, 1867-68 tijdelijk direct. Kon. Harm. te Roermond, van welke vereniging hij tot zijn dood bestuurslid werd, erelid Harmonie te Marimont, Gilly, Courty, Grande Harmonie te Maastricht, Philharmonie te Maaseik, Liedertafel te Crefeld etc. etc., overl. Roermond 22-9-1889; zn. van Joannes Mathias Sagers, eigenaar Sagershof te Swalmen, en van Maria Hendrina van Lerp] en Wilhelmina Hubertina Christina Rassaerts [geb. Roermond 24-7-1835, overl. ald. 23-12-1918, dr. van Antonius Rassaerts en Maria Hellewegen].

GenLias, 2004; Delhougne: Roermondse Geslachten, II, blz. 161 e.v. (Sagers).

Uit dit huwelijk:

1. Maria Francois Hubert Henri Sagers, geb. Roermond 7-8-1865, overl. Amsterdam 21-9-1928. Tr. Amsterdam 31-1-1895 met Eugenie Lambertine Margurite Kuijpers.

2. Maria Josephina Cecilia Louisa Sagers, geb. Roermond 19-3-1867, overl. Amsterdam 4-5-1952.

3. Maria Anna Christina Sophia Sagers, geb. Roermond 30-12-1868, overl. Nijmegen 9-12-1950. Tr. Roermond 7-5-1901 met Peter Johannes Slickers.

4. Henri Marie Francois Georges Sagers, geb. Roermond 7-2-1871, overl. Amsterdam 10-12-1938.

5. Charles Marie Mathieu Joseph Sagers, geb. Roermond 14-3-1873, overl. ald. 9-4-1879.

 

5 september 1863

MAASTRICHT / REUVER - Eergisteren avond zijn in deze stad aangekomen en aan het Htel du Lvrier afgestapt: de generaal Von Brauschitsch, adjudant van den Koning van Pruissen en gouverneur van Luxemburg, de kapiteit Melchior, adjudant van gezegden generaal, de Badensche generaal Von Faber, de kapitein Kraus en de 1ste luitenant Von Hetten. Dadelijk na hunne aankomst hebben zij een bezoek ontvangen van den geachten general Knoop, die hen te gelijker tijd de militaire honneurs bewezen heeft, door twee schildwachten en het vereischte getal ordonnances voor hen te bestemmen. Die officieren hebben deelgenomen aan de parade, die gisteren ten 12 ure, bij gelegenheid van den verjaardag van Z.K.H. den Prins van Oranje is gehouden.

Daarna zijn zij, vergezeld van den generaal-majoor Knoop en van zijn adjudant, den luitenant De Man, naar den Reuver vertrokken, alwaar het 5e reg. dragonders, uitmakende het Limburgsche contingent, bij de Bondstroepen hebben genspecteerd. Wanneer zal toch de dag geboren worden, waarop onze provincie van de Duitsche banden zal zijn bevrijd?

Dagblad van Zuid-Holland en s Gravenhage; overgenomen uit Courier de la Meuse; Venloosch Eweekblad d.d. 5-9-1863.

 

12 september 1863

VENLO / REUVER - Des dinsdags avond ten 9 uren heeft Z.K.H. onze stad verlaten, zich begevende naar Roermond. Donderdag en vrijdag zijn de escadrons van Roermond en Venlo op de Reuversche heide bijeen gekomen, alwaar de prins zijne inspectie heeft voortgezet en onderscheidene manoeuvres onder komando van den heer Sturler de Frinnisberg, kolonel chef van het regiment, uitgevoerd werden.

Venloosch Weekblad d.d. 12-9-1863.

 

12 september 1863

REUVER - Nadat gisteren de exercitien en manoeuvres op de Reuversche heide met veel juistheid en eene niet te overtreffen snelheid van beweging in de beste orde waren afgeloopen, werd aldaar door de heeren officieren een wedren gehouden voor den door Z.K.H. den Prins van Oranje uitgeloofden prijs van f 200.
Verscheidene paarden namen daaraan deel, de baan werd met ongelooflijke snelheid doorloopen en de prijs glansrijk behaald door het paard van den heer Beijerman, 1n luitenant der rijdende artillerie, gedetacheerd bij den rijcursus te Venlo, welk paard bereden werd door den prins van Oranje.
De heer Beijerman en zijne vrienden hebben gisteren avond voor den prijs een vrolijk partijtje gehouden, waarbij de heildronken op den vorstelijken schenker niet werden vergeten.

Venloosch Weekblad d.d. 12-9-1863.

 

vr 13 september 1863

Z.P. - Gehuwd: Johann Ernst Karl Krause [geb. Duisburg 15-4-181x, arbeider te Linne 1863, aannemer van publieke werken te Beesel 1866] en Sophia Killmann [Killman, geb. Duisburg, huishoudster te Linne 1863, overl. Winschoten 1-5-1866, oud 24 jaar].

WieWasWie, 2021/

Uit dit huwelijk:

1. Ernst Krause, geb. Linne 13-9-1863, overl. Beesel 22-7-1865 als Ludovicus August Ernst Krause, oud 1 jaar.

2. Wilhelmine Sophie Louise Krause, geb. Winschoten 15-4-1866 maar ouders wonend te Besel, overl. ald. 21-4-1866, oud 6 dagen.

Aannemer van publieke werken Ernst Krause en zijn vrouw Sophie Killmann vestigden zich in april 1865 vanuit Swalmen op het adres Bussereind 164, eerder onbewoond. Het echtpaar vertrok in december 1865 alweer naar Groningen. De overlijdens van Sophia Killmann en haar jongste dochter werden genoteerd in het Beeselse bevolkingsregister hoewel zij daar feitelijk niet meer woonden. Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 168.

Bij de aangifte van overlijden van Sophie Killman werd genoteerd dat het gezin in Beesel woonde, maar tijdelijk in Winschoten verbleef. Mogelijk was Krause betrokken bij de aanleg van de spoorlijn Maastricht-Nijmegen die in deze jaren werd aangelegd.

 

18 september 1863

SWALMEN - Gehuwd: Theodorus Jacobs [geb. Buggenum 20-5-1834, dienstknecht (1863), overl. Heel en Panheel 3-4-1913, zn. van Wijnand Jacobs en Catharina Bouten] en Catharina Simons [geb. Swalmen 9-7-1835, overl. Buggenum 2-12-1899, dr. van Leonard Simons en Anna Maria Slabbers].

WieWasWie, 2013.

 

21 september 1863

SWALMEN - Openbare verkoop van een huis, tuin en bouwland te Swalmen gelegen op verzoek van Joanna Naus in huwelijk met Johannes Engelen, Martinus, Jacobus en Hermanus Naus, en Hubertus Naus, allen wonend te Swalmen, verbleven aan Hermanus Naus voornoemd voor  950,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1863/126.

 

22 september 1863

NEER - Openbare verkoop van grommet op de Boxweerd onder Neer op verzoek van graaf Carel Huibert van en tot Hoensbroeck te Trnich bij Bonn, opbrengst  1.348,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1863/127.

 

28 september 1863

BEESEL - Openbare verkoop van onroerende goederen te Beesel door de weduwe van Andreas Blomers geboren Helena Geelen wonend op de Reuverseheide aldaar, verbleven aan Willem Nijssen te Kessel, handelen namens Johannes Reijnders en Helena Nijssen te Beesel, voor  440,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1863/133.

Vgl. 19-10-1863.

 

28 september 1863

SWALMEN - Obligatie groot  3.000,‑ t.l.v. de kerkfabriek te Swalmen vertegenwoordigd door Jan Kuijpers, Antonius Hubertus Meuter, Antoon Janssen en Hendrik Willem van Laer, allen wonend te Swalmen, ten voordeel van de fabriek van de parochiale kerk te Roermond vertegenwoordigd door Hendrik Linssen, Frans Stoltzenberg, Willem Ignatius Leurs en Albertus Petrus Josephus van Aefferden, allen wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1863/128.

 

2 oktober 1863

BEESEL - Door het kantongerecht te Venlo zijn veroordeeld (o.a.):

H.H. te Beesel, wegens enkelen diefstal van zoden, in een dag gevangenisstraf.

P.S. te Beesel,wegens nachtelijke burengeruchten, in eene geldboete van f. 5.50.

Venloosch Weekblad d.d. 10-10-1863.

 

5 oktober 1863

ASSELT - Openbare verkoop van tonnen en vaten te Asselt op verzoek van Jan Hendrik Janssen aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1863/146.

Voor decharge door Jan Hendrik Janssen te Beesel (!) zie idem 9-1-1864/3.

 

7 oktober 1863

NEER / ASSELT - Openbare verkoop van witsen op de Boxweerd onder Neer en op de Lingen te Asselt op verzoek van graaf Karel Huibert van en tot Hoensbroeck te Trnich gemeente Vrechem bij Bonn, opbrengst  213,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1863/134.

 

14 oktober 1863

BEESEL - Gehuwd: Petrus Heldens [geb. Beesel 11-5-1831, akkerman (1863), overl. ald. 20-3-1895, zn. van Jacobus Heldens en Joanna Claessen] en Wilhelmina Hubertina Reijnders [geb. Beesel 23-2-1841, overl. ald. 2-10-1881, dr. van Petrus Reijnders en Anna Maria Roncken].

GHS Beesel, BS-7/42; Bevolkingsregister Beesel 853_006.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Johanna Maria Heldens, geb. Beesel 5-8-1864. Tr. verm. ... met Franciscus Wilhelmus Hubertus Lennaerts.

2. Petrus Jacobus Hubertus Heldens, geb. Beesel 3-2-1869, overl. ald. 25-7-1870, oud 1 jaar.

3. Hubertina Joanna Barbara Heldens, geb. Beesel 10-8-1872, overl. ald. 21-10-1872 (als Anna Hubertina Barbara).

4. Johanna Elisabeth Heldens, geb. Beesel 10-10-1873, overl. Tegelen 23-12-1927. Tr. ... met Leonard Kessels.

5. Johannes Jacobus Heldens, geb. Beesel 12-4-1875.

6. Jacobus Hubertus Heldens, geb. Beesel 1-5-1877, overl. ald. 6-5-1877.

7. Petrus Godefridus Hubertus Heldens, geb. Beesel 21-6-1878.

Petrus Heldens en Wilhelmina Hubertina Reijnders woonden in 1863 op het adres Rijkel, eerder onbewoond; hier werd ook hun oudste dochter geboren. Na hun verhuizing werd dit huis bewoond door het gezin Waters-Hendriks. Bron: BevReg Beesel 1862-1868, blad 20.

Het gezin woonde vanaf 1866 op het adres Rijkel 6bis (zie 11-4-1850 voor het gezin Simons-Jacobs op het adres Rijkel 6). Bron: BevReg Beesel 1862-1868, blad 6.

De weduwnaar Peter Heldens, landbouwer, was begin 1890 gezinshoofd op het adres Rijkel 22. Na zijn overlijden woonden twee kinderen nog kort hier. Dochter Johanna Maria verhuisde op 1-4-1895 naar Dorp-Kom 75, zoon Petrus Godefridus Hubertus Heldens op 14-12-1895 naar Rijkel 30. Het huis lag daarna korte tijd leeg, totdat het echtpaar Kuipers-Heijnen hier op 10-4-1896 (zie aldaar) kwam wonen. Bron: BevReg Beesel 1890, verfilming 30/505.

Zie ook P. Reijnders: Reijnders, een puzzle in Midden-Limburg, blz. 37.

 

19 oktober 1863

BEESEL - Verkoop met subrogatie ten behoeve van de weduwe van Andreas Blomers geboren Helena Geelen wonend op de Reuverseheide onder Beesel, door

1) Peter Schoolmeesters

2) Theodoor Schoolmeesters,

beiden wonend te Beesel, en

3) Anna Maria Schoolmeesters, echtgenote van Leonard Sleeuwen te Belfeld,

aan Hendrik Kramers te Beesel, van onroerende goederen te Beesel aan de Turfheide gelegen, voor  187,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1863/140.

 

4 november 1863

BEESEL - Gehuwd: Godefridus Heutz [Heuts, geb. Beesel 27-9-1837, kleermaker, zn. van Hermanus Heutz en Gertrudis Streutjens; hij hertr. Beesel 26-10-1877 met Christina Peeters] en Maria Hendrina Engels [geb. Beesel 4-11-1844, dr. van Petrus Engels en Petronella Rutten].

GHS Beesel, BS-7/44.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Anna Gertrudis Heuts, geb. Beesel 19-12-1864.

2. Petrus Hermanus Hubertus Heuts, geb. Beesel 31-10-1866.

3. Hermanus Heuts, geb. Beesel 6-1-1869.

4. levenloos kind (v), geb./overl. Beesel 12-12-1876.

Kleermaker Godfrid Heuts was voorafgaand aan zijn huwelijk inwonend bij zijn zus en zwager, het echtpaar Cramers-Heuts (zie gezin 18-11-1859).

 

12 november 1863

BEESEL - Verkoop van een perceel bouwland te Beesel gelegen door Hendrik Heinders aan Antonius Hubertus Heldens, beiden wonend aldaar, voor  40,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1863/144.

 

6 november 1863

SWALMEN - Openbare verkoop bij rouwkoop van onroerende goederen te Maalbroek onder Swalmen gelegen, door Jan Matthias Schreurs te Roermond, met goedvinden van de oorspronkelijke ('primitieve') aankoopster Anna Catharina Cox, weduwe in tweede huwelijk van Willem Smeets te Maalbroek voornoemd, aan Joseph Tondeur te Roermond, handelend namens mr Charles Eugne Pascal Joseph Strens aldaar, voor  220,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1863/145.

 

12 november 1863

BEESEL - Gehuwd: Petrus Josephus Geerlings [Jozef, geb. Beesel 12-1-1838, katoenwever bijgenaamd 't Waeverke', overl. ald. 15-5-1914; zn. van Bartholomeus Geerlings en Christina Peeters; hij hertr. Beesel 27-8-1897 met Hubertina Willemsen] en Wilhelmina Craemers [geb. Roggel 20-12-1820, naaister, overl. ... (vr 1897); dr. van Laurentius Craemers en Margueritha van Dijck].

GHS Beesel, BS-7/46.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

De ongehuwde naaister Wilhelmina Kramers verhuisde in 1840 naar Beesel. In 1862 woonde zij op het adres Bussereind 103, na haar vertrek bewoond door de weduwe Kessels-Reinders (zie gezin 7-6-1848).

Wever Joseph Geerlings woonde voor zijn huwelijk bij zijn ouders op het adres Bussereind 130. Van daaruit verhuisde hij (z.d.) naar het adres Dorp 77. Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 132.

Wever Joseph Geerlings en Wilhelmina Cramers woonden na hun huwelijk op het adres Dorp 77, eerder bewoond door de ongehuwde Margaretha Geelen (Beesel 8-1-1819, zie voor haar huwelijk 6-1-1864); zij verhuisde naar elders in de gemeente. Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 78.

 

14 november 1863

BUSSEREIND - In de morgen van 14 november is er brand geweest in de woning van P. Engelen, landbouwer te Bussereind.

GHS Beesel, Reuver, Archief Dorpsbestuur, inv.nr. 260.

 

17 november 1863

BOUKOUL - Openbare verkoop van bomen te Swalmen op het Suijdewijcks-Spick, op verzoek van Jacob Burghoff te Roermond, opbrengst  464,25.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1863/148.

 

21 november 1863

BEESEL - Gehuwd: Petrus Leonardus Bloemers [geb. Beesel 28-11-1807, kleermaker, overl. ald. 29-8-1885, oud 77 jaar, zn. van Adolphus Bloemers en Maria Magdalena Erkens; wedn. van Mechtildis Meiners, geh. Beesel 9-8-1838] en Anna Maria Dielen [geb. Venlo 5-11-1823, dagloonster, overl. Beesel 19-1-1900, oud 76 jaar, dr. van Mathis Dielen en Joanna Wijnen].

GHS Beesel, BS-7/48.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

Kleermaker Pieter Leonard Bloemers, toen nog weduwnaar, woonde in 1862 met zijn dochter Maria Christina Bloemers op het adres Leeuwen 185. Zij vertrok op 1-11-1863 naar Luik; op 20-11-1863 kwam echtgenote Anna Maria Dielen vanuit Kessel inwonen. Bron: BevReg Besel 1862-1868 blad 191.

 

23 november 1863

SWALMEN - Openbare verkoop van slaghout gedaan onder Swalmen op verzoek van Chretien Marie van der Heijden wonend te Maastricht, opbrengst  76,40.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1863/151.

Voor decharge zie idem 1865/17 d.d. 13-2-1865.

 

24 november 1863

BOUKOUL - Openbare verkoop van slaghout te Swalmen op het Suijdewijcks-Spick, op verzoek van Jacob Burghoff te Roermond, opbrengst  246,90.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1863/151.

 

28 november 1863

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Leopold Hubert Francois van Waegeningh wonend te Roermond aan Joannes Hendrikus Huijben wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1863/155.

 

28 november 1863

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Hendrik Willem van Laer aan Arnold Huijben en Jacob Heuvelmans, allen wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1863/156.

 

1 december 1863

SWALMEN-WIELER - Openbare verkoop van canadabomen aan de aanwas nabij de Wijlerhof onder Swalmen gelegen, op verzoek van Karel Huibert graaf van en tot Hoensbroeck wonend te Trnich gemeente Vrechem bij Bonn, opbrengst  1.377,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1863/161.

 

2 december 1863

BEESEL - Gedeeltelijke doorhaling hypotheek door Winandus Verheggen wonend te Roermond aan Willem Joosten en Anna Maria Claessen, beiden wonend te Bezel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1863/159.

 

5 december 1863

SWALMEN - Verpachting van landerijen onder Swalmen door:

1) Maria Elisabeth Nijst, weduwe van wijlen Martinus Martens, in eigen naam en als moeder en voogdes over haar minderjarige zoon Victor Joseph Martens

2) Pieter Eduard Martens, zoon van Martinus en Maria Elisabeth voornoemd

3) Maria Martens, gehuwd met Eduard Willem Emile de Neeff, dochter van Martinus en Maria Elisabeth voornoemd

allen wonend te Leuven (Belgi), aan diversen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1863/164.

 

7 december 1863

SWALMEN - Openbare verpachting van onroerend goed te Swalmen en Maasniel op verzoek van de regenten van de Algemeenen Armen en van het R.K. Godshuis te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1863/197.

 

14 december 1863

BEESEL - Doorhaling hypotheek door Jan Pieter Hendrik Bernard Hubert Janssens, in eigen naam en als gemachtigde van zijn zus Wilhelmina Agnes Janssens, aan Jan Jacobs, allen te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1863/199.

 

21 december 1863

ROERMOND - Openbare verpachting van de rijkstollen op verzoek van mr. Hendrik Joan Dignus Graafland wonend te Roermond voor een periode van drie jaar aan diversen voor  2.990,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1863/169.

 

22 december 1863

SWALMEN - Openbare verkoop van slaghout en dennebomen te Swalmen op het kasteel Hellenraedt, op verzoek van Carel Huibert graaf von en tot Hoensbroeck wonend te Trnich gemeente Vrechem bij Bonn, opbrengst  219,15.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1863/172.

 

24 december 1863

SWALMEN - Kwitantie van  100,‑ en doorhaling hypotheek door Jan Mathias Schreurs te Roermond, aan Willem Smeets te Maalbroek onder Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1863/173.

 

26 december 1863

BEESEL Laatstleden zondag heeft zich G.S. te Beesel in de Maas verdronken. Gisteren heeft men zijn lijk alhier opgevischt. De man was aan vlagen van krankzinnigheid lijdende.

Venloosch Weekblad d.d. 26-12-1863. Betreft Godfried Simons, oud 57 jaar, zn. van Joannes Simons en Anna Maria Boonen. Zijn lichaam werd gevonden bij Arcen en Velden.

 

 

1864

5 januari 1864

SWALMEN - Kwitantie van  760,‑ door Joanna, Marcelis, Jacobus en Hubertus Naus aan Hermanus Naus, allen wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1864/4.

 

5 januari 1864

SWALMEN - Obligatie groot  650,‑ t.l.v. Hermanus Naus wonend te Swalmen in voordeel van Leopold Hubert Francois van Waegeningh wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1864/5.

 

6 januari 1864

BEESEL - Gehuwd: Thomas Janissen [geb. Beesel 8-2-1815, dagloner, landbouwer, overl. ald. 29-4-1894, zn. van Gerardus Janissen en Elisabeth Wijnands; wedn. van Cornelia Naus, geh. Beesel 23-4-1849] en Margaritha Gielen [geb. Beesel 8-1-1819, dagloonster, overl. ald. 24-8-1906, oud 87 jaar, dr. van Henricus Gielen en Joanna Bongers].

GHS Beesel, BS-7/113.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

De nog ongehuwde dagloonster Margaretha Geelen woonde in 1862 op het adres Dorp 77. Na haar huwelijk werd dit huis bewoond door het kinderloze echtpaar Geerlings-Craemers (zie gezin 12-11-1863). Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 78.

Het echtpaar woonde in 1890 op het adres Bakheide 2 samen met kleinzoon Thomas Janissen, geb. Beesel 6-3-1882. Hij verhuisde op 3-5-1896 naar Breyell (D). Margaretha Gielen verhuisde op 1 januari 1897 naar het adres Bakheide 3. Per dezelfde datum werd het gezin van Willem Spee en Anna Maria Janissen ingeschreven op het adres Bekheide 2. Bron: BevReg Beesel 1890, verfilming 8/505 en 9/505.

 

6 januari 1864

BEESEL - Gehuwd: Joannes Hubertus Metsemakers [geb. Maasniel 4-3-1819, dagloner, overl. Beesel 15-12-1876, oud 57 jaar, zn. van Joannes Metsemakers en Maria Hoets; wedn. van Wilhelmina Janssen, geh. Beesel 9-2-1849] en Antonia op den Camp [geb. Roggel 21-8-1815, dagloonster, dr. van Joannes Theodorus op den Camp en Anna Maria van Horne; wed. van Joannes Krten, geh. Beesel 9-1-1857].

GHS Beesel, BS-7/115.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

Antonetta op den Kamp woonde voor dit huwelijk op het adres Bussereind 134 met haar (stief)dochters Maria Catharina en Anna Maria uit haar eerdere huwelijk. Zij verhuisde (z.d.) naar het adres Reuver 268. Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 137.

 

8 januari 1864

MAASNIEL - Gehuwd: Bartholomeus Willems [geb. Swalmen 22-6-1813, oud 50 jaar, zn. van Thomas Willems en Megteldis Douze] en Aldegonda Hubertina Houx [Hox, geb. Maasniel 28-8-1827, dr. van Pieter Mathias Houx en Anna Catharina Houtmortels].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk o.a.:

1. Joannes Willems, geb. Swalmen 27-5-1865. Tr. Swalmen 25-4-1892 met Mechtildis Willems.

 

11 januari 1864

SWALMEN - Vernieuwing titel door Helena Heijnen en haar man Christiaan Wuts en door Jan Willem Heijnen te Swalmen t.b.v. Maria Isabella Theodora Clout, echtgenote van Johannes Ludovicus Theodorus Antonius Lebuinus baron van Scherpenzeel Heusch te Baarloo.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1864/4.

 

16 januari 1864

ASSELT - Doorhaling hypotheek door Jochim Peeters te Asselt c.s. als leden van de Kerkfabriek te Asselt, tegen Hendrik Maessen en Maria Sampers te Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1864/7.

 

16 januari 1864

REUVER - Akte van bekendheid door Godfried Stox en Johannes van der Velden op den Reuver onder Beesel.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1864/9.

 

19 januari 1864

SWALMEN - Openbare verkoop van slaghout in de Haken onder Swalmen gelegen, op verzoek van mr Martijn Pascal Hubert Strens wonend te Swalmen, opbrengst  121,90.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1864/4.

 

vr 20 januari 1864

Z.P. - Gehuwd: Petrus Buskens en Maria Catharina Ververs.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Petrus Joannes Buskens, geb. Beesel 20-1-1864.

2. Hermanus Buskens, geb. Beesel 16-11-1865.

3. Anna Maria Buskens, geb. Beesel 1-12-1869.

4. Hendrikus Hubertus Buskens, geb. Beesel 17-5-1872.

5. Maria Helena Hubertina Buskens, geb. Beesel 3-5-1877.

 

25 januari 1864

BEESEL - Openbare verkoop van dennebomen en slaghout gedaan op de heide onder Beesel op verzoek van Maria Johanna Francisca Wilhelmina Josepha van der Renne en Willem baron Michiels van Kessenich, beiden wonend te Roermond, en Eugenie Michiels van Kessenich wonend te Arnhem, opbrengst  287,70.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1864/16.

 

27 januari 1864

MAASBREE - Gehuwd: Jan Baptiste Nabben [geb. Blerick 4-2-1836, slager, overl. Beesel 17-6-1887, oud 51 jaar, zn. van Wilhelmus Nabben en Anna Petronella Boom; hij hertr. Beesel 9-2-1877 met Maria Agnes Bongarts] en Maria Agnes Engels [geb. Baarlo 22-5-1843, overl. Beesel 7-12-1876, oud 33 jaar, dr. van Leonard Engels en Bartholina van den Beuken].

GenLias, 2004; WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Anna Gertrudis Nabben, geb. Beesel 9-11-1864, overl. Roermond (maar wonend te Maasbracht) 6-3-1942. Tr. Belfeld 3-1-1887 met Jacobus Thnissen.

2. Willem Nabben, geb. Beesel 3-3-1866, overl. Velden 18-2-1966. Tr. Neer 20-1-1891 met Maria Berger.

3. Petrus Joannes Nabben, geb. Beesel 1-4-1868, overl. Beek 21-4-1923. Tr. met Ida Gelissen

4. Bartholina Nabben, geb. Beesel 24-5-1870. Tr. Swalmen 4-5-1895 met Joannes van Keeken.

5. Leonardus Nabben, geb. Beesel 24-1-1872.

6. Leonard Peter Jan Nabben, geb. Beesel 24-10-1873, overl. ald. 1-5-1874 als Leonard Peter Jan Nabben, oud 6 maanden.

Slagter Jan Baptist Nabben en zijn vrouw Maria Agnes Engels verhuisden op 3-3-1864 vanuit Maasbree naar het adres Bussereind 106, een woning die eerder onbewoond was. Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 108.

 

vr 1 februari 1864

Z.P. - Gehuwd: Henricus Verlinden [geb. Helden 7-6-1834, overl. Beesel 12-6-1875, zn. van Theodorus Verlinden en Elisabeth Gielen; hij hertr. Beesel 17-2-1871 met Anna Maria Stevens] en Gertrudis Stevens [geb. , overl. Beesel 23-4-1870, dr. van Gerardus Stevens en Anna Maria Ida van Beesel].

Uit dit huwelijk (BS):

1. Gerardus Verlinden, geb. Beesel 1-2-1864 (BS-7/82), overl. ald. 16-6-1866.

2. Theodorus Verlinden, geb. Beesel 16-11-1865.

3. Joannes Gerardus Verlinden, geb. Beesel 14-9-1869.

 

3 februari 1864

SWALMEN - Obligatie groot  1.400,‑ door Willem Ramaekers wonend op de Oudenhof onder Swalmen, aan Jeanette Louise van der Renne te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1864/20.

 

3 februari 1864

NEERITTER - Gehuwd: Jacobus van de Laar [geb. Neeritter 3-1-1843, zn. van Jacobus Adrianus van de Laar en Mechtildis Hermans] en Catharina Hubertina de Hingh [geb. Neeritter, dr. van Ferdinandus de Hingh en Sibilla Moors].

GeLias, 2005.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Barbara Hubertina van de Laar, geb. Beesel 18-11-1871, overl. ald. 9-12-1876, oud 5 jaar.

2. Ida Hubertina van de Laar, geb. BEESEL 17-10-1874. Tr. Maasbree 4-5-1900 met Theodoor Willem Nabben.

3. Joannes Hubertus van de Laar, geb. Beesel 1-1-1876, overl. ald. 17-12-1876, oud 11 maanden.

4. Maria Hubertina van de Laar, geb. Beesel 12-7-1877, overl. ald. 1-3-1878, oud 7 maanden.

5. Anna Hubertina van de Laar, geb. BEESEL 9-9-1878. Tr. Beesel 15-5-1908 met Adrianus Hendricus Klerks.

6. Jacobus Adriaan Lambertus van de Laar, geb. BEESEL 21-9-1880. Tr. Maastricht 5-10-1906 met Maria Margaretha Schellings.

7. Ferdinand Lambertus Hubertus van de Laar, geb. BEESEL 9-1-1883. Tr. Wijnandsrade 6-6-1914 met Maria Elizabeth Janssen.

8. Mathias Joseph Lambert van de Laar, geb. BEESEL 21-9-1885. Tr. Wijnandsrade 17-6-1916 met Anna Maria Janssen.

9. Maria Catharina Hubertina van de Laar, geb. BEESEL 15-4-1887. Tr. Beesel 11-10-1912 met Hendrik Hubert Brinkman.

10. Sibilla Hubertina van de Laar, geb. , overl. Deurne en Liessel 5-5-1947. Tr. met Anthonius Petrus de Bruin.

 

6 februari 1864

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Jacobus Nijssen [geb. Heel 19-3-1839, zn. van Peter Nijssen en Margaretha Walraven] en Anna Maria Hubertina Ramakers [geb. Swalmen 5-12-1834, dr. van Hermanus Ramakers en Joanna Clumpkens].

GenLias, 2004.

 

8 februari 1864

ROERMOND - Openbare verpachting van de rijkstollen gedaan te Roermond op verzoek van mr. Hendrik Joan Dignus Graafland wonend te Roermond voor  1.320,‑ per jaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1864/24.

 

16 februari 1864

MAASNIEL / SWALMEN - Vernieuwing titel t.b.v. de R.K. Kerk te Maasniel door o.a. Jacob Polmans te Asenray, mede namens Maria Polmans te Gladbach, Laurins Geurts te Asenray namens Pieternella Polmans, weduwe van Jan Geurts, en Willem Janssen, weduwnaar van Anna Catharina Polmans te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1864/41.

 

17 februari 1864

SWALMEN - Vernieuwing titel van renten en kapitalen ten behoeve van het R.K. Godshuis, door:

a) Hendrik Beckers c.s.;

b) Cornelia Janissen;

c) Jacob Wuts c.s.;

d) Pieter Mertens c.s.;

e) Jacob Lemmens c.s.;

f) Jan Willem Heijnen c.s.,

allen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1864/25.

 

20 februari 1864

BEESEL - Akte van bekendheid door:

1) Jan Willem Janssen;

2) Albert Meuter;

3) Antoon Heldens en

4) Jan Beurskens,

allen te Beesel, t.b.v. de kinderen van wijlen Willem Joosten ... voor verkoop van grond aan de Staat voor de Staatsspoorweg.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1864/26.

 

23 februari 1864

REUVER-LEEUWEN - Openbare verkoop van roerende goederen gedaan te Leeuwen onder Beesel op verzoek van Peter Reijnders en Hendrik Geraedts wonend onder Beesel c.s., opbrengst  389,25.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1864/29.

 

24 februari 1864

SWALMEN - Openbare verkoop van slaghout op de Baxhof te Swalmen, op verzoek van August Josef Ghislain baron d'Overschie de Neerijssche te Brussel, opbrengst  306,20.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1864/20.

 

24 februari 1864

BEESEL - Openbare verkoop van slaghout te Beesel op de Hoosterhof en in het Beesels Broek, op verzoek van Francis Hoefnagels wonend op de Hoosterhof, opbrengst  135,20.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1864/21.

 

2 maart 1864

REUVER - Verkoop van onroerende goederen te Beesel gelegen door Egbert Thiessen te Venlo aan Peter Stroecken te Reuver voor  600,‑; en overdracht van  500,‑ als gedeeltelijk onbetaalde koopprijs met hypotheek door Egbert Thiessen voornoemd aan Jan Joseph Wintgens te Terwijer, gemeente Heerlen, voor  500,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1864/29.

 

2 maart 1864

REUVER - Verkoop van onroerende goederen te Beesel gelegen door Egbert Thiessen te Venlo aan Maria Catharina Huntjens, echtgenote van Mathias Windgens te Terwijer, gemeente Heerlen, voor  2.450,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1864/30.

 

7 maart 1864

BELFELD - Verkoop van tichelstenen en strooisel te Steyl en Belfeld door Charles de Rijk, koopman te Steyl en Hendrik Adolf Verhaegh, rentenier te Baarlo voor  145,20.

GA Venlo, Notarieel Archief J.R. Clercx te Kessel 1829-1833 en Blerick 1834-1866, inv.nr. 1864/41.

 

8 maart 1864

BELFELD - Aanleg spoorweg.

De gemagtigden van den aankoop van gronden zijn een eind wegs met hunne taak gevorderd. Met de baan tusschen Roermond en Venlo is te Belfeld, alwaar gemeentegronden ter beschikking van den aannemer konden worden gesteld, begonnen. Eene lengte van 3000 ellen is gereed. De aannemer is verder met den aanvoer van materialen en materieel bezig.

Nederlandsche Staatscourant d.d. 8 maart 1864.

 

10 maart 1864

BELFELD - Verkoop van twee percelen hakhout en bouwland gelegen te Belfeld in het gemeen broek door Willem Therhaag, koopman te Breyel, Pruisen, aan Charles Theodore de Rijk, koopman te Steyl, voor  500,‑.

GA Venlo, Notarieel Archief J.R. Clercx te Kessel 1829-1833 en Blerick 1834-1866, inv.nr. 1864/46.

 

11 maart 1864

ROERMOND - Verkoop van een huis en erf te Roermond door Johanna Maria Hubertina Sagers en haar man Johannes Martinus Giesbers aan Henricus Nusselein, allen te Roermond, voor  1.200,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1864/60.

 

15 maart 1864

BEESEL - Verkoop van een perceel moeras te Beesel door Pieter Reijnders aan de weduwe van Jan Smeets geboren Mechteldis Bongaerts, beiden wonend aldaar, voor  50,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1864/43.

 

15 maart 1864

REUVER-LEEUWEN - Openbare verkoop van bomen gedaan te Leeuwen onder Beesel op verzoek van Peter Reijnders en Hendrik Geraedts, beiden wonend te Beesel c.s., opbrengst  288,40.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1864/39.

 

15 maart 1864

RIJKEL - Testament gemaakt door Peter Reijnders wonend te Riekel onder Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1864/39.

 

16 maart 1864

SWALMEN - Openbare verkoop van vast goed onder Swalmen op verzoek van Daniel Janssen te Lobberich c.s. als erfgenamen van Maria Evers, overleden te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1864/39.

 

18 maart 1864

SWALMEN - Vernieuwing titel van renten ten behoeve van de armen van de gemeente Swalmen, door diverse personen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1864/44.

Zie ook idem 9-9-1864/158.

 

19 maart 1864

SWALMEN / BEESEL - Openbare verkoop van een huis te Roermond gelegen, van een perceel bouwland onder Beesel gelegen, van een perceel bouwland te Swalmen gelegen en van een perceel onder Maasniel gelegen, verkocht op verzoek van Leopold Herman van Waegeningh, Frans Ferdinand van Schoubroek, Jan Hubert van Waegeningh allen wonend te Roermond c.s., verbleven aan Alexander Frans Schreurs en Lambert van Weustenraedt, beiden wonend te Roermond, aan Jan Willem Lambert Janssen wonend te Beesel en aan Jan Willems wonend te Maasniel, voor  1.290,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1864/42.

 

30 maart 1864

SWALMEN - Gehuwd: Wilhelmus Hubertus Janssen [geb. Swalmen 12-3-1822, landbouwer, zn. van Koenrard Janssen en Catharina Ramakers; wedn. van Maria Catharina Cuijpers, overl. Swalmen 5-4-1861] en Anna Maria Evers [geb. Swalmen 24-8-1833, overl. ald. 9-5-1909, dr. van Willem Evers en Anna Maria Theelen].

GHS Swalmen, BS-1864/3; GenLias, 2004.

 

31 maart 1864

SWALMEN - Gehuwd: Renier Naus [geb. Kessenich (B) 7-3-1838, zn. van Christoffel Naus en Sebilla Hermans] en Maria Elisabeth Bremmers [geb. Swalmen 19-9-1838, dr. van Leonard Bremmers en Petronella Dreessen].

GenLias, 2004.

 

31 maart 1864

BOUKOUL - Vernieuwing titel door Janis Peters wonend op de Boekoel onder Swalmen t.b.v. de Kerkfabriek te Asselt.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1864/50.

 

1 april 1864

BEESEL - Gehuwd: Michiel Thijssen [geb. Beesel 22-9-1833, akkerman, zn. van Gerardus Thijssen en Joanna Claessen] en Gertrudis Thissen [geb. Belfeld 3-6-1833, naaister, dr. van Paulus Thissen en Anna Gertrudis Goossens].

GHS Beesel, BS-7/117.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Joanna Gertrudis Thijssen, geb. Beesel 26-2-1865.

2. Anna Maria Thijssen, geb. Beesel 1-5-1867.

3. Maria Joanna Thijssen, geb. Beesel 16-4-1869.

4. Gerardus Hubertus Thijssen, geb. Beesel 10-5-1871.

Voor verkoop onroerend goed Belfeld zie 15-6-1867.

 

1 april 1864

BEESEL - Gehuwd: Petrus Joannes Nieskens [geb. Neer 24-8-1831, dienstknecht op de Klaashof 1863, zn. van Hermanus Nieskens en Joanna Heijnen] en Maria Gertrudis Dings [geb. Beesel 6-11-1835, dr. van Joannes Dings en Maria Elisabeth Niessen].

GHS Beesel, BS-7/119.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

1 april 1864

BEESEL - Gehuwd: Joannes Rutten [geb. Beesel 18-12-1834, akkerman, zn. van Leonardus Rutten en Hendrina Franssen] en Helena Dings [geb. Kessel 3-8-1834, dienstmeid, dr. van Joannes Dings en Petronella Franssen; zij hertr. MOGELIJK ... met Joannes Joosten].

GHS Beesel, BS-7/121.