KRONIEK VOOR BEESEL, BELFELD EN SWALMEN - 1860-1869

laatst opgeslagen: vrijdag 3 mei 2024

Loe Giesen, Reuver 1983-2024

 

1860

2 januari 1860

ASSELT - Huwelijkscontract tussen Gerardus Casper Hubertus Janssen wonend te Asselt onder Swalmen en Margaretha Hubertina Kuijpers wonend te Linne.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1860/1. Voor huwelijk zie 5-1-1860.

 

5 januari 1860

LINNE - Gehuwd: Gerardus Kasper Hubertus Janssen [geb. Swalmen 6-1-1833, landbouwer (1860), overl. Linne 21-4-1875, oud 42 jaar, zn. van Conrard Janssen en Maria Petronella Dreessen; hij hertr. Linne 24-9-1866 met Maria Anna Simons] en Margaretha Hubertina Kuijpers [geb. Linne, 30-6-1832, overl. ald. 26-5-1864, oud 31 jaar, dr. van Hendrik Kuijpers en Joanna Linssen].

GenLias, 2004. Voor huwelijksvoorwaarden zie 2-1-1860.

 

9 januari 1860

TEGELEN - Gehuwd: Wilhelmus Boots [Willem, geb. Beesel 17-3-1837, overl. Tegelen 18-10-1916, oud 79 jaar, zn. van Petrus Boots en Anna Catharina Franssen 29-9-1831; hij hertr. Tegelen 13-5-1872 met Petronella Bloemen] en Antonia Helena Cunegonda Matha [Antonetta, geb. Maasbree 9-5-1835, overl. Blerick 12-8-1865, oud 30 jaar, dr. van Jan Matha en Maria Helena Gertruid Dotey, ook: Doteij Maastricht 18-4-1816].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk:

1. Peter Boots, geb. Tegelen 29-2-1860, overl. Venlo 10-12-1875, oud 15 jaar.

2. Catharina Willemina Boots, geb. Maasbree 9-11-1863.

 

zaterdag 14 januari 1860

SWALMEN - Verkoop van hooiland te Swalmen sectie E nr. 1325 door Jan Heijnen aan de Brakkenij te Swalmen, aan Felix Willem Milliard te Roermond voor  100,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1860/17.

 

18 januari 1860

BEESEL - Gehuwd: Johannes Nijssen [geb. Kessel 18-4-1803, dagloner 1860, overl. Beesel 31-10-1860, oud 57 jaar, zn. van Joannes Nijssen en Joanna Hanssen, beiden overl.; wedn. van Dimphna Beurskens, geh. Kessel 9-4-1834, overl. ald. 10-11-1857] en Anna Catharina Reijnders [geb. Beesel 19-11-1822, overl. ald. 4-12-1878, oud 56 jaar, dr. van Wilhelmus Reijnders en Elisabeth Evers, beiden overl. 23-1-1812; wed. van Willem Ulen, geh. Beesel 11-1-1850, overl. ald. 24-3-1858; zij hertr. met Andreas Lenssen].

GenLias, 2004; GHS Beesel, BS-6/519; voor aangifte huwelijk d.d. 30-12-1859 zie verfilming 483/658.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

zaterdag 21 januari 1860

SWALMEN - Pachtcontract van landerijen te Swalmen en Herten gelegen, door Charles Henri Bongaerts te Roermond, namens Auguste Joseph Ghislain baron d'Overschie de Neerijssche wonend te Neerijssche bij Brussel, voor jaarlijks  371,72.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/6.

 

zaterdag 21 januari 1860

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Joannes Henricus Hendrickx te Swalmen, als mondeling gemachtigd door Jan Hendrickx te Asselt, tegen Herman Douzen aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1860/12.

 

maandag 23 januari 1860

BEESEL - Openbare verkoop van bouw‑ en hooiland, hakhout en dennenbos te Besel sectie E nrs. 122 en 121, sectie B nr. 307, sectie D nrs. 460 en 230, de helft van sectie D nr. 444, in het geheel groot 2 bunder 44 roeden 90 ellen, en 3 bunder 2 roeden 18 ellen uit sectie E nr. 59, in totaal groot 7 bunder 36 roeden 55 ellen, door Mathieu de Bij te Roermond als gemachtigde van zijn vrouw Gertrude Kerbosch, weduwe in eerste huwelijk van Martinus Jennissen, deze als onherroepelijk gemachtigde volgens artikel 1223 Burgerlijk Wetboek van Reinier Hubert van Ool te Beesel, aan:

1) Jan Janssen, aankoper namens Gerard Janssen, beiden te Beesel;

2) Pieter Henderik van der Velden wonend op den Reuver onder Beesel; en

3) Mathieu de Bij, aankoper namens Theresia de Klcken Disdonck, douairiere van Godfried Alexander baron van Voorst tot Voorst, beiden wonend te Roermond,

voor in totaal  2.085,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1860/23.

 

maandag 23 januari 1860

REUVER-LEEUWEN ‑ Openbare verkoop van dennebomen gedaan op de Wilde Hoef onder Beesel op verzoek van Theodoor Kofferath wonend te Wassenberg, opbrengst  222,70.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1860/17.

 

dinsdag 24 januari 1860

HERTEN - Gehuwd: Peter Metsemakers [geb. Herten 21-11-1828, overl. ald. 13-2-1902, oud 73 jaar, zn. van Michiel Metsemakers en Mechtildis Roumen Herten 19-5-1814; wedn. van Gertrudis Evers, geh. Herten 2-9-1858, overl. ald. (Merum) 29-7-1859] en Maria Margaretha Hubertina Trines [geb. Beesel 13-4-1834, overl. Herten 4-8-1918, oud 84 jaar, dr. van Jan Jacob Trines en Maria Catharina Huben 8-4-1812].

GA Roermond, Registers DHO Herten; GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk:

1. Martinus Hubertus Jacobus Metsemakers, geb. Herten 11-11-1860, beenhouwer, overl. ald. 9-5-1929. Tr. 1) Haelen 21-10-1889 met Maria Hubertina Bex, overl. Herten-Merum 19-12-1891; 2) Buggenum 30-9-1892 met Maria Catharina Huberdina van Pol.

2. Johannes Hubertus Metsemakers, geb. Herten 26-10-1862, overl. ald. 13-3-1868, oud 5 jaar.

3. Gerardus Hubertus Metsemakers, geb. Herten 2-12-1864, ongehuwd overl. Heerlen 18-7-1944, oud 79 jaar.

4. Hendrikus Hubertus Metsemakers, geb. Herten 3-4-1867, overl. ald. 8-2-1932. Tr. Herten 30-4-1897 met Maria Cornelia Josepha Cremers.

5. Peter Hubertus Metsemakers, geb. Herten 12-11-1871, ongehuwd overl. Heerlen 12-5-1954, oud 82 jaar.

6. levenloos kind (m), geb./overl. Herten-Merum 23-9-1874.

7. Maria Hubertina Metsemakers, geb. Herten 3-11-1876, overl. ald. 6-12-1876, oud 1 maand.

 

donderdag 26 januari 1860

OH EN LAAK - Volmacht in blanco door:

1) de douairiere van wijlen Charles Philippe Ferdinand Herman de Riedesel d'Eisenbach geboren Josephine Franoise Charlotte markgravin de Ricce; en

2) door Arnailie Dorothe Auguste Jeanne Hermine Frederique gravin de Hompesch geboren baronnes de Riedesel d'Eisenbach en haar echtgenoot Adolph Marie Charles Franois graaf de Hompesch, allen wonend op het kasteel Walborg onder Ohe en Laak,

om, voor en namens hen van Amede Marie Franois Ghislain van der Renne van Daelenbroek te Roermond ter leen te nemen een bedrag van  10.000,‑ en daarvoor hun onroerende goederen te verhypothiceren.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1860/16.

Zie idem 14-2-1860/24 voor obligatie.

 

zaterdag 28 januari 1860

BEESEL - Obligatie groot  350,‑ door Hendrik Janssen en diens echtgenote Mechteldis Reijnders, wonend op de Schans onder Beesel, aan Frans Jozef Stals en Maria Hubertina Baur te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/8.

 

zaterdag 28 januari 1860

"De notaris Keuller, residerende te Venlo, zal ten verzoeke van den Wel Edelen Heer P.J. Berger aldaar, op Maandag den 6 Februarij 1860 ten vijf ure namiddag, ten huize ter Wed. J.L. Bours te Venlo in de Fontein, in het openbaar verpachten:

1. De Bouwhoeve Hagerhof,
bestaande uit huis en erf met stallingen, schuur, boomgaard, tuin, weiland, hooiland en bouwland, groot ruim 25 Bunders (80 Morgen) en gelegen te Venlo in den Bantuin.

EN

2. De Bouwhoeve Zangerhof,
bestaande uit huis en erf met stallingen, schuur, boomgaard, tuin, weiland, hooiland en bouwland, groot ruim 20 Bunders (63 Morgen) en gelegen te Reuver in de gemeente Beesel.

De verpachting geschiedt in geld, mits borgstelling en voor een tijdvak van zes vaste jaren, aanvang nemende voor de gebouwen, tuinen, boomgaarden, wei‑ en hooiland met half Mei 1860 en voor de bouwlanden stoppelbloot na den oogst in hetzelfde jaar.

Verdere inlichtingen worden gegeven ten kantore van den notaris Keuller voornoemd.

Maas- en Roerbode; met dank aan L. van Avesaath, Swalmen.

 

dinsdag 31 januari 1860

SWALMEN - Openbare verkoop van bomen te Swalmen in het Hoppenroth op verzoek van Carel Huibert graaf van en tot Hoensbroeck te Trnich gemeente Vrechem bij Bonn, opbrengst  259,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/13.

 

1 februari 1860

BEESEL - Gehuwd: Andries Peeters [Andreas, geb. Blerick gem. Maasbree 8-3-1834, dienstknecht (1860), herbergier (1862), overl. Belfeld 14-11-1874, oud 40 jaar, zn. van Pieter Peeters en Joanna Bouten Maasbree 16-1-1833; hij hertr. Belfeld 16-9-1871 met Anna Elisabeth Gisbertz] en Gertrudis Hoeben [Houben, geb. Baarlo 12-3-1821, overl. Belfeld 5-2-1871, oud 49 jaar, dr. van Petrus Hoeben, pachter van Klaashof, en Petronella Kusters Maasbree 15-1-1811].

GenLias, 2004; GHS Beesel, BS-6/521; Bevolkingsregister Beesel 853_008.

Uit dit huwelijk (eerste kind verwekt vr huwelijk):

1. Petronella Peeters, geb. Beesel 10-2-1860, overl. Belfeld 25-12-1940. Tr. Belfeld 21-4-1884 met Gerardus Stroeken.

2. Peter Peeters, geb. Belfeld 30-1-1864, overl. ald. 1-2-1864, oud 2 dagen.

Het gezin woonde in 1862 op het adres Rijkel 8. Inwonend was meid Wilhelmina Reijnders (Beesel 16-1-1842). Op 1 april 1863 vertrok het gezin naar Belfeld. Het huis in Rijkel werd hierna bewoond door het gezin Nijskens-Bongers (zie huwelijk 10-4-1863). Bron: BevReg Beesel 1862-1868, blad 8.

Akkerbouwer Andreas Peeters en Gertrudis Hoeben vestigden zich op 15-4-1863 op het adres Geloo 29. Na haar overlijden woonde Andries hier met zijn tweede vrouw. Bron: BevReg Belfeld 1862-1900 blad P162.

 

woensdag 1 februari 1860

SWALMEN - Gedeeltelijke doorhaling hypotheek door Peter Thijssen en Peter Evers als leden van het armbestuur te Swalmen, wonend aldaar, aan Godfried Naus, eveneens wonend aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1860/20.

 

maandag 6 februari 1860

VENLO / REUVER - Openbare verpachting van de bouwhoeven Hagerhof te Venlo en Zangerhof te Reuver door P.J. Berger.

Le courrier de la Meuse d.d. 29-1-1860; notaris Keuller te Venlo.

 

dinsdag 7 februari 1860

ROERMOND - Obligatie groot  345,‑ door Henderick Hubert Quiten t.b.v.:

1) Henricus Hubertus Abels;

2) Frans Jozef Abels;

3) Maria Theresia Abels; en

4) Jan Gregorius Hubertus van Waegeningh,

allen te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1860/35.

 

woensdag 8 februari 1860

REUVER-LEEUWEN - Obligatie groot  3.275,‑ door Jan Antoon Meuter en diens echtgenote Catharina van der Velden te Leeuwen onder Beesel, aan de Gemeente Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/14.

 

11 februari 1860

BEEGDEN - Deling tussen:

1) Pieter Adams;

2) Catharina Linssen;

3) Arnold Brouns, weduwnaar van Johanna Linssen, in eigen naam en als voogd over Adriana Hubertina en Catharina Hubertina Brouns;

4) Jacomina Adams en haar man Henderik Sangers op den Reuver onder Beesel;

5) Elisabeth Hubertina Adams en 6) Nicolas Henderik Adams, allen te Beegden, laatstgenoemde tevens als toeziend voogd over voornoemde minderjarige kinderen.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1860/43.

 

14 februari 1860

OH EN LAAK - Obligatie groot  10.000,‑ door Jozef Dinraths te Stevensweert, als gemachtigd door:

1) de douairiere van wijlen Charles Philippe Ferdinand Herman de Riedesel d'Eisenbach geboren Josephine Franoise Charlotte markgravin de Rie; en

2) door Arnailie Dorothe Auguste Jeanne Hermine Frederique gravin de Hompesch geboren baronnes de Riedesel d'Eisenbach en haar echtgenoot Adolph Marie Charles Franois graaf de Hompesch, allen wonend [op het kasteel Walborg] onder Ohe en Laak,

aan erfridder Amede Marie Franois Ghislain van der Renne van Daelenbroek te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1860/24.

Voor volmacht zie idem 26-1-1860/16.

 

15 februari 1860

BEESEL - Verkoop van meubelen te Beesel door 1. Hendrik Niessen; 2. Gerard Niessen; 3. Jacob Niessen; 4. Helena Niessen, allen te Beesel en 5. Willem Niessen te Kessel voor  711,35.

GA Venlo, Notarieel Archief J.R. Clercx te Kessel 1829-1833 en Blerick 1834-1866, inv.nr. 1860/38.

 

16 februari 1860

BEESEL - Openbare verkoop van bouw‑ en hooiland, hakhout en bos te Beesel gelegen sectie A nrs. 296, 297, 697, 699, 702, 705, 775, 726, 953, sectie E nrs. 595, 256, 260 en sectie G nrs. 1004 en 1035 door Jan Lodewijk Baudrihaije te Roermond, als onherroepelijk gemachtigde volgens artikel 1223 van het Burgerlijk Wetboek van Frans Aerts, weduwnaar van Ida Rulkens te Linne, in hoedanigheid van vader en voogd over zijn minderjarige kinderen Mechtild en Martin Aerts, aan:

1) Gerard Helwegen;

2) Jan Arnold Meuter;

3) Jan Martinus Rulkens;

4) Gerard Janssen;

5) Jan Kruisberg;

6) Jan Willem Lambert Janssen;

7) Mathijs Gielen;

8) Henderik Ramaekers;

9) Theodoor Nijssen;

10) Mechtildis Bongaerts weduwe van Jan Smeets, allen te Beesel;

11) Felix Willem Milliard te Roermond;

12) Franciscus Sebastianus Beekman te Kessel; en

13) Gerard Janssen te Belfeld,

voor in totaal 2.848,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1860/47.

 

dinsdag 21 februari 1860

SWALMEN - Openbare verkoop van een partij roerende effecten te Swalmen, gedaan op verzoek van Pieter Schrijnewerkers aldaar, opbrengst  103,40.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/21.

 

woensdag 22 februari 1860

SWALMEN - Openbare verkoop van slaghout op de Baxhof te Swalmen op verzoek van August Joseph Ghislain baron d'Overschie de Neerijssche te Brussel, opbrengst  233,70.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/22.

 

woensdag 22 februari 1860

SWALMEN - Gehuwd: Lambertus Hubertus van der Biesen [geb. Thorn 27-7-1832, handelaar, overl. Swalmen 11-5-1877, oud 44 jaar, zn. van Theodorus van der Biesen en Wilhelmina Rutten] en Gertrudis Coenen [geb. Swalmen 16-7-1828, overl. ald. 23-8-1891, oud 63 jaar, dr. van Lambertus Coenen en Willemina Hendrickx].

GHS Swalmen, BS-1860/1.

Uit dit huwelijk:

1. Ida van der Biesen, geb. Swalmen 3-2-1862. Tr. Bracht (D) 28-10-1890 met Peter Joseph Hubert Kriegers.

2. Anna Catharina Hubertina van der Biesen, geb. Swalmen 27-6-1863. Van haar een buitechtelijke zoon Hendrik van der Biesen, geb. Swalmen 29-8-1889. Tr. Bracht (D) 11-11-1890 met Johann Peter Stoffers.

3. Antonius van der Biesen, geb. Swalmen 15-6-1865, overl. ald. 19-1-1930. Tr. Swalmen 14-1-1892 met Cornelia Beurskens.

4. Helena van der Biesen, geb. Swalmen 30-12-1871, overl. ald. 8-12-1873, oud 23 maanden.

 

23 februari 1860

NIJMEGEN - Gehuwd: Jacobus Catrinus de Vaal [geb. Amersfoort 6-3-1836, sergeant majoor bij het 1e regiment infanterie 1860-1863, stationschef te Reuver 1866, chef spoorwegen te Nijmegen 1870, zn. van Jan de Vaal, winkelier, en Cornelia Rodestijn; hij hertr. Nijmegen 5-8-1870 met zijn schoonzus Aleida van Rijswijk, waarvan nog vier kinderen] en Wilhelmina van Rijswijk [geb. Bommel 16-3-1840, dr. van Wilhelmus Hermanus van Rijswijk en Albertina Janssen].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Wilhelmus de Vaal, geb. Nijmegen 27-3-1861.

2. Otto Anthonij de Vaal, geb. Nijmegen 28-8-1863.

Spoorwegbeambte Jacobus Catrinus de Vaal arriveerde op 25-9-1866 met zijn vrouw en twee zonen vanuit Strijp op het adres Reuver 220bis (station), eerder bewoond door het gezin Muller-Vaessen (zie 15-6-1848). Het gezin vertrok op 28-10-1868 naar Waardenburg (Gld).

Vanaf 24-10-1866 was inwonend spoorwegbeambte Cornelis Mathias Temminck (Dalfsen 7-10-1837, stationschef te Venlo 1873, zn. van Coenraad Liebrecht Temminck en Anna Elisabeth Leijendekker; tr. Winterswijk 20-6-1873 met Susanna Catharina Meerdink), inkomend vanuit Tietjerksteradeel (Fr). Hij vertrok op 9-3-186 naar Sittard. Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 229.

 

donderdag 23 februari 1860

SWALMEN - Openbare verkoop van onroerende goederen te Swalmen gelegen door:

1) Jan Willem Heijnen te Swalmen;

2) de echtelieden Christiaan Wuts en Helena Heijnen aldaar; en

3) de echtelieden Jozef Janssen en Anna Gertrudis Heijnen aldaar op Hillenraedt,

opbrengst  505,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/23.

 

1 maart 1860

BEESEL ‑ Verkoop van bouwland, dennebos, heide, huis en tuin onder Beesel gelegen door Jacob de la Roy aan Elisabeth Engelen, beiden wonend onder Beesel, voor  600,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1860/31.

 

4 maart 1860

SWALMEN - Obligatie groot  115,‑ door de echtelieden Willem Custers en Maria Agnes Bongaerts te Swalmen aan Ferdinand Henri Adolph Lijbart te Luik.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/29.

 

5 maart 1860

SWALMEN - Verkoop van twee percelen land te Swalmen door Jan Theodoor Verheggen aldaar aan Maria Anna Catharina Heijnen, weduwe van Godefried Hendrix te Asselt, voor  390,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/30.

 

16 maart 1860

HEERLEN - Decharge van openbare verkoop van roerende goederen, door Matthias Wintgens te Heerlen, als mondeling gemachtigd door Jozef Wintgens aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/33.

 

17 maart 1860

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Louis Truijens te Weert, als speciaal gemachtigde van Joanna Maria Margaretha Rijcken te Hamont, aan:

1) Johan op de Camp en haar echtgenoot (sic) Jacob Verheggen;

2) Jan Geraedts te Leeuwen onder Maasniel en Maria Agatha Geraedts en haar echtgenoot Hendrik Hawinkels te Swalmen, beide laatstgenoemden elk voor de wederhelft.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/34.

 

19 maart 1860

HORN - Openbare niet-verkoop van een windgraanmolen te Horn gelegen op verzoek van Jan Evers wonend aldaar, Hendrik Verlinden wonend te Beegden, Antoon Evers, Casper Timmermans en Mathis Evers wonend te Horn c.s.; ingetrokken.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1860/41.

 

19 maart 1860

NUNHEM / BUGGENUM - Verkoop van landerijen te Nunhem en Buggenum door:

1) Margaretha Veugelers, weduwe van Wolter van Herten te Nunhem;

2) Gertrude van Herten en haar man Jacob Beurskens te Grathem;

3) Margaretha van Herten en haar man Andries Bongaerts te Beesel;

4) Johanna van Herten en haar man Leonard Emonts te Roggel;

5) Aldegonda van Herten en haar man Jan Giezen te Nunhem;

6) Jan van Herten te Tegelen;

7) Sophia van Herten te Nunhem; en

8) Willem van Herten te Swalmen,

aan

1) de weduwe Willem Verheggen te Buggenum;

2) Willem Wiers te Nunhem;

3) Jacob Smeets te Nunhem;

4) Siebert Verheggen te Buggenum;

5) Jan Lodewijk Baudrihaije te Roermond;

6) Willem Giezen te Haelen;

7) Theodoor Vestjens te Haelen; en

8) Jan Joosten te Buggenum,

voor  2.526,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1860/70.

 

zaterdag 24 maart 1860

SWALMEN - "Onze lezers zullen zich herinneren dat omstreeks de helft der maand September van voorleden jaar een gevangene in de uitgestrekte bosschen, gelegen tusschen den Reuver en Swalmen, aan zijne geleiders heeft weten te ontkomen. Laatstleden Woensdag stonden de twee marchausses, destijds met het geleiden en overbrengen van dien persoon belast, voor de regtbank alhier te regt, als zoude de vlugting door gebrek aan voorzorg en achteloosheid hunnerzijds zijn teweeg gebragt. De beklaagden, welke in hunne verdediging door den procureur Mr. Strens, die in eene passende redevoering betoogde dat het voorval aan eenen zamenloop van noodlottige omstandigheden te wijten was, werden bijgestaan, zijn echter vrijgesproken, op grond dat uit het teregtzitting plaats gehad hebbende onderzoek gebleken was dat zij, door den aangehoudene behalve met de gewone handboeijen ook nog met een touw de armen op den rug vast te binden, genoegzame voorzorgen hadden genomen om de ontvlugting te voorkomen en nergens uit bleek dat de ontkoming aan hunne achteloosheid zoude zijn te wijten. Een ieder was blijkbaar verheugd over deze uitspraak, wijl de oudste der twee beklaagde Marchausses een bejaard persoon is, die de grootste helft zijns levens trouw in 's landsdienst heeft doorgebragt, en voor wien een vonnis van veroordeling, daar hij gehuwd en vader van verscheidene jonge kinderen is, van onberekenbare gevolgen had kunnen zijn."

Maas- en Roerbode d.d. 27-8-1859; Gazetje van Zjwame 1989 nr. 2, blz. 12.

 

24 maart 1860

ROERMOND / SWALMEN - Deling tussen Virginie Marie Hubertine Arnoldine Frencken, Maria Elisabeth Janssen mede als moeder en wettige voogdes over Wilhelmina Hubertina Henritta Maria, Johanna Maria Hubertina en Maria Hubertus Isidorus Frencken, allen wonend te Roermond, van onroerende goederen gelegen te Roermond, Maasniel, Linne, Swalmen, Herten, Maasbracht, Beegden en Vlodrop.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1860/46.

 

26 maart 1860

HORN - Verkoop van land onder Horn door Jan Geraedts en Gertrudis Cuijpers te Swalmen aan Hendrik Brusten [gehuwd met Anna Maria Cuijpers; zie idem 1860/52] te Horn voor  90,‑ behalve de last een derde in een kapitaal groot  100,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1860/46.

 

2 april 1860

BEESEL - Openbare verkoop van dennebomen gedaan op de Waterloo onder Beesel op verzoek van Jan Alexander Hubert baron Michiels van Kessenich wonend te Roermond, opbrengst  199,80.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1860/56.

 

2 april 1860

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Godfried Ramakers aan Jan Willem Huijben, beiden wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1860/57.

 

5 april 1860

HORN - Verkoop van de onverdeelde helft in een windgraanmolen te Horn gelegen en de onverdeelde helft in een perceel bouwland aldaar door Jan Evers wonend te Horn, Hendrik Verlinden wonend te Beegden, Antoon Evers, Casper Timmermans, Mathis Evers en Maria Christina Evers wonend te Horn aan Jan Michiel van der Voort wonend te Moolenbeersel voor  2.375,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1860/58. Vgl. idem 1860/59 van dezelfde datum.

 

7 april 1860

BEESEL - "Bij het Gemeentebestuur van Beesel zijn tegen eenen matigen interest, mits eerste hypotheek, 1500 Gulden en minder te verkrijgen.

Maas- en Roerbode; met dank aan L. van Avesaath, Swalmen.

 

10 april 1860

BEESEL - Openbare verkoop van roerende goederen gedaan te Beesel op verzoek van Elisabeth Engelen, weduwe van Francis Franssen wonend aldaar, opbrengst  1.358,90.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1860/60.

Voor decharge zie idem 1861/45 d.d. 16-3-1861.

 

12 april 1860

SWALMEN - Gehuwd: Severinus Peters [Severijn, Severin Peeters, geb. Neer 11-9-1828, landbouwer 1896, overl. Roggel 4-6-1912, oud 83 jaar, zn. van Engel Peters en Margarita Wagemans Neer 16-4-1812] en Anna Catharina Vossen [geb. Beegden 24-10-1830, overl. Roggel 14-12-1895, oud 65 jaar, dr. van Hendrik Vossen en Maria Catharina Suijlen Buggenum 20-6-1821].

WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Catharina Hubertina Peters, geb. Swalmen 6-3-1861, overl. Beegden 20-10-1872, oud 11 jaar.

2. Margaretha Hubertina Peters, geb. Beegden 28-8-1864, overl. Roggel 30-11-1946. Tr. 1) Roggel 26-4-1889 met Mathis Mooren, overl. ald. 15-11-1893; 2) Roggel 29-4-1898 met Peter Johannes Hubertus Vullers.

3. Hendrik Hubert Peters, geb. Beegden 21-11-1866, overl. Arcen 4-1-1932. Tr. Roggel 10-4-1896 met Anna Baetsen.

 

13 april 1860

BELFELD ‑ Pastoor Bruysten te Belfeld stelt voor om zijn zwager A. van den Busselaer financieel tegemoet te komen opdat deze de hoeve die hij pacht van W. Leurs kan blijven bewonen.

RHCL Maastricht, Inventaris van het archief van de familie Leurs, inv.nr. 28; 1 stuk.

 

13 april 1860

BEESEL - Gehuwd: Petrus Rutten [geb. Beesel 27-12-1832, landbouwer, akkerman, zn. van Henricus Rutten en Joanna Thijssen] en Hendrika Joanna Franssen [geb. Beesel 21-6-1834, overl. ald. 5-6-1895, dr. van Franciscus Franssen en Lucia Joosten].

GenLias, 2004; GHS Beesel, BS-6/523.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Franciscus Hendrikus Rutten, geb. Beesel 30-3-1862, ongehuwd overl. Tegelen (maar wonend te Beesel) 19-3-1939.

2. Hendrikus Hubertus Rutten, geb. Beesel 4-12-1863, ongehuwd overl. ald. 9-2-1944.

3. Johanna Lucia Rutten, geb. Beesel 28-4-1865, overl. ald. 8-3-1929. Tr. Beesel 4-10-1907 met Willem Hendrik Arnold Meuter.

4. Jacobus Hubertus Rutten, geb. Beesel 29-2-1868, overl. ald. 8-12-1920. Tr. Beesel 14-9-1917 met Ida Hubertina Franssen.

5. Godefridus Hubertus Rutten, geb. Beesel 20-8-1869, overl. ald. 30-11-1911. Tr. Beesel 2-6-1905 met Petronella Hubertina Franssen.

6. levenloos kind (v), geb./overl. Beesel 18-7-1872.

Akkerman Peter Rutten en zijn vrouw Johanna Hendrika Franssen woonden in 1862 op het adres Reuver 230. Inwonend: dienstmeid Aldegonda Timmermans (Beesel 29-12-1847, op 25-4-1864 verhuisd binnen de gemeente), akkerman Gerardus Janssen (Beesel 25-3-1838, op 4-3-1865 vertrokken naar Hinsbeck D), rijksbeambte Hendrik Claassen (Cuijk 20-8-1824, ingekomen vanaf Reuver 216 z.d., op 4-3-1865 vertrokken naar Venlo), dienstmeid Gertrudis Giesberts (Kessel 5-10-1842, ingekomen z.d. vanuit de gemeente, op 2-4-1869 terug naar Kessel), dienstmeid Anna Gertrudis Staaks (Kessel 2-11-1844, op 15-4-1866 ingekomen vanuit Kessel en op 22-12-1866 terug naar Kessel), dienstmeid Maria Henraths (Kessel 18-6-1844, op 15-10-1866 ingekomen vanuit Kessel) en dienstmeid Johanna Peeters (Kessel 8-11-1853, op 24-5-1869 ingekomen vanuit Neer, op 13-12-1869 vertrokken naar Helden). Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 239.

 

14 april 1860

SWALMEN - Gehuwd: Lambertus Naus [geb. Swalmen 18-1-1830, smid 1898, zn. van Cornelis Naus en Windelina Rulkens 28-7-1827; hij hertr. Swalmen 7-6-1880 met Wilhelmina Delaroij] en Maria Elisabeth Heijnen [geb. Swalmen 9-7-1837, overl. ald. 13-8-1878, oud 41 jaar, dr. van Jan Heijnen en Anna Maria Custers 13-1-1829].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk o.a.

1. Maria Hubertina Naus, geb. Swalmen 11-3-1861, overl. Linne 27-9-1922. Tr. Roermond 18-8-1885 met Joseph Hubertus Janssens.

2. Joannes Godefridus Hubertus Naus, geb. Swalmen 27-2-1863, overl. ald. 22-12-1867, oud 4 jaar.

3. Godefridus Naus, geb. Swalmen 30-5-1865, ongehuwd overl. Roermond 30-11-1913, oud 48 jaar.

4. Windelina Hubertina Naus, geb. Swalmen 7-4-1867. Tr. 1) Swalmen 14-7-1893 met Josef Marie Hubertus Petrus Cuijpers; 2) Swalmen 2-10-1899 met Hendrikus Hubertus Legez.

5. Hubertus Naus, geb. Swalmen 21-10-1869, overl. Blerick 31-10-1911. Tr. Roermond 11-10-1898 met Elisabeth Huberdina Cuijpers.

6. Catharina Hubertina Naus, geb. Swalmen 16-7-1874, overl. Roermond 12-8-1956. Tr. Roermond 12-6-1900 met Peter Hubert Maessen.

7. levenloos kind (m), geb./overl. Swalmen 13-8-1878.

 

14 april 1860

SWALMEN - Deling van onroerende goederen te Swalmen en van roerende goederen tussen:

1) Jan Hendrik Janssen;

2) Willem Hubert Janssen; en

3) Ida Hubertina Janssen, allen wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1860/63.

 

16 april 1860

LOBBERICH (D) - Gehuwd: Gerhard Dohmen [Daemen, geb. Belfeld 6-5-1833, zn. van Gerard Daemen en Petronella Broks 29-3-1833] en Gertrud Heutges [geb. Brggen (D) 7-9-1832].

Thoer.net, 2022.

 

16 april 1860

BELFELD - Gehuwd (BS; RK: Belfeld 17-4-1860): Cornelis Stevens [geb. Baarlo 4-11-1824, zn. van Joannes Stevens en Theodora van Dijk; wedn. van Hendrina Hermkens] en Theodora Houben [Hoeben, uit Reuver, geb. Baarlo 12-3-1821, dr. van Petrus Houben en Petronella Kusters].

GenLias, 2005.

1. Hendrina Petronella Stevens, geb. Belfeld 28-1-1861. Tr. Belfeld 17-6-1890 (RK) met Jacobus Martinus Konings.

 

16 april 1860

BELFELD - Gehuwd (RK: 17-4-1860): Johannes Bernardus Benders [uit Belfeld, geb. Tegelen 30-6-1836, overl. Belfeld 11-2-1903, zn. van Willem Jacob Benders en Maria Sibilla Velroijen Tegelen 22-1-1836] en Johanna Hubertina Joosten [geb. Belfeld 14-1-1835, overl. ald. 23-7-1905, oud 70 jaar, dr. van Godefridus Joosten en Helena Jacobs 17-4-1834].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk:

1. Helena Benders, geb. Belfeld 9-1-1861 (doopget. Wilhelmus Jacobus Benders en Helena Jacobs), overl. Tegelen 9-11-1934. Tr. Belfeld 2-4-1883 met Johannes Wilhelmus Tostrams.

2. Mechtildis Benders, geb. Belfeld 1-11-1862 (doopget. Petrus Benders en Mechtildis Joosten), overl. ald. 1-11-1942. Tr. Belfeld 23-11-1891 met Arnoldus Jacobs.

3. Wilhelmus Benders, geb. Belfeld 13-10-1865 (doopget. Henricus Kfer en Sibilla van Rooij), ongehuwd overl. ald. 3-5-1949, oud 83 jaar.

4. Godefridus Hubertus Benders, geb. Belfeld 14-10-1867 (doopget. Petrus Benders en Anna Catharina Joosten), overl. Tegelen 25-1-1957. Tr. 1) Belfeld 30-4-1906 met Johanna Maria Thijssen; 2) Belfeld 10-5-1920 met Hendrika Petronella Vallen.

5. Gerardus Hubertus Benders, geb. Belfeld 11-1-1870 (doopget. Gertrudis Joosten en Joanna Heijnen; dr. van Bernardus x Joanna Jacobs), overl. Venlo 6-12-1945. Tr. Belfeld 15-4-1907 met Helena Verdeuzeldonk.

6. Gertrudis Benders, geb. Belfeld 20-1-1872 (doopget. Gerardus Benders en Margaretha Benders), overl. ald. 11-1-1875, oud 3 jaar.

7. Anna Sibilla Benders, geb. Belfeld 13-3-1874 (doopget. Gerardus Joosten en Agnes Benders), overl. ald. 13-7-1941. Tr. Belfeld 14-1-1895 met Peter Johan Bolten.

8. Jacobus Hubertus Benders, geb. Belfeld 2-9-1876 (doopget. Jacobus Seelen en Henrietta Clemens), overl. ald. 14-1-1878, oud 1 jaar.

9. Gertrudis Benders, geb. Belfeld 14-6-1879 (doopget. Wilhelmus Jentjens en Helena Hoffmans), overl. Tegelen 31-8-1918. Tr. Belfeld 8-2-1909 met Herman Jean Hubert Cremers.

Akkerbouwer Johannes Bernardus Benders verhuisde op 16-4-1860 vanuit Tegelen naar het adres Geloo 26 waar hij vermoedelijk na zijn huwelijk ging inwonen. Ze woonden er samen met (schoon)moeder Helena Jacobs (Baarlo 20-9-1797), (schoon)zus Anna Catharina Joosten (Belfeld 3-4-1842) en tante Anna Jacobs (Baarlo 17-2-1800). De kinderen Helena en Mechtildis werden hier geboren. Moeder, tante en schoonzus werden (z.d.) overgeschreven naar blad 126, de rest van het gezin naar blad 235. Bron: BevReg Belfeld 1862-1890, blad B15.

 

16 april 1860

BRACHT (D) - Gehuwd: Johann Tilmann Wolters [geb. Bracht 7-11-1817] en Maria Elisabeth Beurskens [geb. Beesel 28-1-1826, dr. van Andreas Beurskens en Anna Maria Naus 29-8-1817].

Thoer.net, 2021.

 

17 april 1860

SWALMEN - Openbare verkoop van meubels, akkergereedschappen en vee op Hillenraedt onder Swalmen op verzoek van Jozef Janssen aldaar, opbrengst  251,80.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/47.

 

17 april 1860

BEESEL - Obligatie groot  600,‑ door Willem Lamers te Beesel t.b.v. Johan Henderik Bindels te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1860/102.

 

18 april 1860

BEESEL - Gehuwd: Mathias Leonard Lankes [geb. Bracht (D) 4-7-1809, dagloner, zn. van Jacobus Lankes en Maria Catharina Hauser; wedn. van Anna Gertruda van Dijk, geh. Bracht 31-10-1836] en Catharina Geraets [geb. Beesel 1-5-1817, dienstmeid, dr. van Joannes Geraets en Hendrina Peeters].

GenLias, 2004; GHS Beesel, BS-6/525.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

Dagloner Leonard Lankes en zijn tweede vrouw Catharina Geraedts woonden in 1862 op het adres Offenbeek 285. Catharina staat slechts ingeschreven als inwonend, evenals Wilhelmus, Agnes en Hendrik Killaers, drie kinderen uit het gezin Killaers-Van Hooren (zie 6-11-1843). Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 297.

 

18 april 1860

HEIJTHUIJSEN - Gehuwd: Antoon Thijssen [Antonius, geb. Kessel 26-1-1831, landbouwer (1860), overl. Nederweert 2-3-1893, zn. van Theodorus Thijssen en Petronella Bongaerts] en Petronella Gubbels [geb. Nederweert 25-2-1821, overl. ald. 25-3-1888, dr. van Mathijs Gubbels en Elisabeth Eymals].

GenLias, 2004; Bevolkingsregister Beesel 853_016.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Theodorus Thijssen, geb. Nederweert 12-7-1861, overl. Asten 5-7-1937. Tr. 1) Hunsel 5-4-1893 met Maria Cornelia Bonten; 2) Meijel 4-4-1923 met Johanna van Bommel.

2. Elisabeth Thijssen, geb. BEESEL 4-6-1864 (BS-7/93), ongehuwd overl. Nederweert 17-1-1891, oud 26 jaar.

Het gezin vestigde zich op 1-4-1864 vanuit Nederweert op het adres Rijkel 16 (eerder woonde hier het gezin Simons-Janssen). Op 18-4-1865 vertrok het gezin weer naar Nederweert. Het adres Rijkel 16 werd vervolgens bewoond door het gezin Bergs-Van Kessel. Bron: BevReg Beesel 1862-1868, blad 16.

 

21 april 1860

SWALMEN - Obligatie groot 234,- door Jacomina Wuts, weduwe van Jan Bongaerts te Swalmen, t.b.v. Catharina Elisabeth Kittlers, vertegenwoordigd door Eduard Benedict, beiden te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1860/105.

 

23 april 1860

BREYELL (D) - Gehuwd: Peter Johann Heithausen [geb. Breyell 13-2-1830; wedn. van Anna Elisabeth Hubertina Mllers, geh. Breyell 17-4-1858] en Anna Margret Schoolmesters [Anna Margaretha, geb. Swalmen 8-5-1823, dr. van Arnoldus Schoolmeesters en Anna Catharina Dingelstad 15-7-1816].

Thoer.net, 2022.

 

26 april 1860

BREYELL (D) - Gehuwd: Johann Mathias Terhaag [geb. Breyell 21-7-1833] en Catharina Margaretha Giesen [Gijzen, geb. Beesel 28-6-1825, dr. van Franciscus Martinus Gijzen en Catharina Erkens 13-9-1824].

Thoer.net, 2021.

 

1 mei 1860

BEESEL - Gehuwd: Henricus van der Velden [geb. Beesel 18-1-1831, akkerman, zn. van Joannes van der Velden en Gertrudis Stroeken] en Elisabeth Janssen [geb. Neer 16-9-1831, dienstmeid, dr. van Christiaan Janssen en Anna Maria Theelen].

GenLias, 2004; GHS Beesel, BS-6/526.

In Genlias staat als maand bij de geboortedatum van de bruidegom een 2 (februari); dit zal een typfout zijn.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Joannes van der Velden, geb. Beesel 21-11-1862. Tr. Breyell (D) 19-8-1891 met Maria Therese Thodam.

2. Maria Elisabeth van der Velden, geb. Beesel 30-1-1865. Tr. Beesel 1-5-1896 met Jacobus Helwegen.

3. Christianus van der Velden, geb. Beesel 3-6-1867. Tr. Beesel 8-4-1904 met Maria Petronella Houwers.

4. Joannes Henricus van der Velden, geb. Beesel 18-4-1870. Tr. Beesel 2-7-1897 met Anna Gertrudis op 't Veld.

5. Hubertus van der Velden, geb. Beesel 27-10-1873. Tr. Beesel 4-1-1901 met Helena Christina op 't Veld.

6. Arnoldus Godefridus Hubertus van der Velden, geb. Beesel 19-1-1875.

Akkerman Hendrik van der Velden en zijn vrouw Elisabeth Janssen woonden in 1862 met hun gezin op het adres Offenbeek 280. Inwonend was dienstmeid Maria Catharina van Horen (Beesel 9-2-1853, op 20-4-1865 ingekomen vanuit Neer, op 5-5-1867 terug naar Neer). In dienstjaar 1865 werd ook het gezin Niessen-Bors (zie 22-11-1860) ingeschreven op dit adres. Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 292.

 

4 mei 1860

SWALMEN - Gehuwd: Jacobus Hubertus Hilkens [geb. Melick, op Schndelen 2-12-1824, overl. Roermond 16-11-1917, oud 93 jaar, zn. van Hendrik Hilkens en Anna Gertrudis Gabrils] en Catharina Wilhelmina Hubertina Janssen [geb. Swalmen 31-1-1829, overl. Roermond 13-3-1900, oud 71 jaar, dr. van Theodorus Janssen en Wilhelmina Sanders 11-4-1826].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Gertrudis Hubertina Hilkens, geb. Roermond 21-5-1868, overl. Swalmen 23-6-1922. Tr. Swalmen 23-1-1902 met Hermanus Hubertus Douzen

2. Gertrudis Hubertina Hilkens, geb. Roermond 8-4-1870, overl. ald. 19-10-1870, oud 6 maanden.

 

5 mei 1860

BEESEL - Obligatie groot  720,‑ door Peter Joannes Cuijpers aan Gerard Janssen, beiden wonend te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1860/77.

 

7 mei 1860

SWALMEN - Obligatie groot  200,‑ door Jan Conrard Hawinkels te Swalmen aan Leo Simons te Venraij.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/57.

 

12 mei 1860

BEESEL - Deling van onroerende goederen gelegen te Beesel tussen

A. Wilm Lamers te Beesel

B. 1. Godfried Thijssen; 2. Hendrik Thijssen, tevens als voogd over Willem Thijssen; 3. Peter Thijssen; 4. Mathijs Thijssen; 5. Willem Thijssen, echtgenoot van Margaretha Sibilla Thijssen; 6. Gerard Thijssen, allen te Beesel; 7. Eduard Benedict te Roermond als gevolmachtigde van Lambert Hubert Thijssen te Lobberich.

GA Venlo, Notarieel Archief J.R. Clercx te Kessel 1829-1833 en Blerick 1834-1866, inv.nr. 1860/60.

 

14 mei 1860

SWALMEN - Obligatie groot  1.600,‑ door Willem Janssen en diens vrouw Maria Cuijpers te Swalmen, aan het R.K. Godshuis te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1860/81.

 

19 mei 1860

REUVER-LEEUWEN - Doorhaling hypotheek door Simon Charles Isidore Joseph baron de Cerf de Fize-Fontaine te Roermond aan Jean Antoine Meuter en diens echtgenote Catherine van der Velden wonend te Leeuwen onder Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/60.

 

19 mei 1860

SWALMEN - Gehuwd: Martinus Houben [geb. Beesel 22-10-1828, dienstknecht (1860), zn. van Wilhelmus Houben en Elisabeth Joosten] en Gertrudis Elisabeth Knoops [geb. Stevensweert 21-9-1831, dienstmeid (1860), dr. van Willem Knoops en Catharina Moors].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk:

1. Wilhelmus Houben (geb. Swalmen 28-4-1860 (eerst ingeschreven als Knoop, maar erkend bij huwelijk ouders). Tr. Beesel 3-1-1890 met Elisabeth Marix Pex.

2. Gerardus Houben, geb. Swalmen 14-11-1862.

3. Martinus Hubertus Houben, geb. Swalmen 29-3-1865, overl. Beesel 24-9-1960. Tr. Munstergeleen 19-2-1900 met Josepha Hubertina Brands.

4. Maria Catharina Houben, geb. Swalmen 30-9-1867.

5. Anna Maria Elisabeth Houben, geb. Swalmen 17-5-1870.

 

21 mei 1860

SWALMEN - Decharge van openbare verkoop van roerende goederen door:

1) Sebastiaan op den Berg te Swalmen;

2) Hendrik op den Berg te Elmt;

3) Leonard op den Berg te Swalmen;

4) Willem Sanders wonend te Roermond in de weerd, als voogd, en Leonard op den Berg als toeziend voogd over de minderjarige kinderen uit het huwelijk van wijlen Andreas op den Berg en Alberdina Sanders te Swalmen, te weten a) Gerard; b) Maria; c) Margaretha; en d) Leonard op den Berg, allen bij hun voogd gehuisvest.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/61.

 

21 mei 1860

NEER - Openbare verkoop van huis, land en erf te Neer sectie C nr. 423, 518, 494, 495 en 1214 door Jan Joosten te Neer, Godfried Joosten te Zuchtelen, Cecilia Joosten en haar man Theodoor Vriessen te Swalmen, Egidius Joosten te Neer als voogd over Maria en Pieter Joosten, en in bijzijn van Pieter Joosten te Neer als toeziend voogd, aan Jan Waegemans, Willem Waegemans en Jan Joosten te Neer voor  455,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1860/124.

 

24 mei 1860

BEESEL - Openbare verkoop van onroerende goederen onder Beesel gelegen door Jan Antoon Meuter, namens zijn echtgenote Catharina van der Velden wonend te Leeuwen onder Beesel, opbrengst  845,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/64.

 

24 mei 1860

ASSELT - Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek en ten huize van Petronella Dreessen, weduwe van Conrard Janssen te Asselt onder Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1860/88.

Voor decharge zie idem 1861/130 d.d. 14-12-1861.

 

26 mei 1860

SWALMEN - Rectificatie van een abusievelijke kadastrale aanduiding in twee akten, door Jan van Keken, houtzager te Swalmen, in eigen naam en als mondeling gemachtigd door a) zijn broer Jozef van Keken, timmerman aldaar; en b) zijn zus Catharina Gertudis van Keken, daartoe gemachtigd door haar echtgenoot Jan Lambert Magdelijns, rijksambtenaar te Vlodrop.

Zowel in de onderhandse akte van deling d.d. Swalmen 8 juni 1859 als in de daarop volgende akte van obligatie d.d. 1 oktober 1859 [zie aldaar] is abusievelijk een onjuiste kadastrale aanduiding gegeven: B 519 is onjuist en moet zijn B 679. Dit nummer is thans vervangen door B 1267, huis met een oppervlakte van 90 el, met daarachter gelegen tuin groot 1 roede 53 el, deel uitmakend van nummer B 1268.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/67. Fotokopie met dank aan Jan van Keeken, Swalmen 2005.

 

2 juni 1860

BEESEL - Ontlasting van voogdijschap en doorhaling hypotheek door:

1) Elisabeth Smeets, weduwe van Pieter Nieskens wonend te Beesel, handelend in eigen naam en als daartoe gemachtigd door haar zus Anna Maria Smeets wonend te Posterholt, en voor zover nodig als moeder en wettige voogdes van haar kinderen uit voornoemd huwelijk, te weten a) Johan en b) Anna Catharina Nieskens, beiden minderjarig en wonend bij hun moeder; en

2) Hendrik Nieskens te Beesel, handelend als toeziend voogd, aan Godefried Smeets te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/69.

 

4 juni 1860

BEESEL - Obligatie groot  350,‑ door Henderik Thijssen te Beesel t.b.v. Constant Guillon, vertegenwoordigd door Hubert Bertrams, beiden te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1860/134.

 

7 juni 1860

REUVER ‑ Onderwijzer Verbruggen te Reuver wordt ontslagen.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 182/7131.

 

8 juni 1860

SWALMEN - Boedelbeschrijving van de nalatenschap van wijlen de echtelieden Willem Theelen en Helena Ramakers, overleden op Genoenhof onder Swalmen, op verzoek van Leonard Theelen te Swalmen c.s.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1860/95.

 

9 juni 1860

BOISHEIM (D) - Gehuwd: Peter Janssen [geb. Beesel 27-11-1829, zn. van Henricus Janssen en Maria Knops 14-2-1813] en Catharina Agnes Aehren [geb. Boisheim 26-2-1836].

Thoer.net, 2020.

 

16 juni 1860

BEESEL - Gedeeltelijke doorhaling hypotheek door mr Paul de Bieberstein te Roermond aan Godefried Smeets en Helena Niemans te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/74

 

16 juni 1860

BEESEL - Obligatie groot  700,‑ door Godefried Smeets en diens echtgenote Helena Niemans te Beesel, aan mr Paul de Bieberstein te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/75

 

25 juni 1860

NEER / ASSELT - Openbare verkoop van voorgras op de Boxweerd onder Neer en op de Lingen te Asselt op verzoek van Carel Huibert graaf van en tot Hoensbroeck te Trnich gemeente Vrechem bij Bonn, opbrengst  4.377,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/86

 

26 juni 1860

BEESEL - Openbare verkoop van hooigras gedaan te Beesel op verzoek van Jan Alexander Hubert baron Michiels van Kessenich wonend te Roermond, opbrengst  207,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1860/94

 

26 juni 1860

REUVER-LEEUWEN - Verkoop van een perceel bouwland gelegen te Leeuwen onder Beesel door Pieter Hendrik van der Velden aan Jacob de la Roij, beiden wonend aldaar, voor  150,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1860/95

 

27 juni 1860

ROERMOND - Verkoop van 1) erfrechten door Jozef Matthei te Maaseijck, aan Jacob Burghoff te Roermond, voor  993,40, en 2) van de helft in een kapitaal geheel groot 1.000 frs. ( 466,‑) ten laste van mr. Martin Pascal Hubert Strens te Roermond, door Jozef Matthei aan Jacob Burghoff, beiden voornoemd, voor  233,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/88

 

29 juni 1860

BAARLO / VIERLINGSBEEK - Deling door baronnes Van Scherpenzeel Heusch geboren Maria Isabella Theodora Clout, bijgestaan en gemachtigd door haar man Johannes Ludovicus Theodorus Antonius Lebuinus baron van Scherpenzeel Heusch te Baarlo, krachtens artikel 1167 Burgerlijk Wetboek aan haar verleend, tussen haar twee kinderen a) Maria Theresia Victorina van Scherpenzeel Heusch en haar man Fredericus Maria Clemens Odolphus Hubertus Appolonaris Paulinus baron de Weichs de Wenne te Veerlingsbeek en b) Marie Louise Leopoldine Charlotte baronnes van Scherpenzeel Heusch te Baarlo.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1860/147.

 

2 juli 1860

ROERMOND - Openbare grasverpachting door Felix Ruijs te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1860/149.

 

4 juli 1860

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door:

1) Hendrik Heijnen;

2) Aldegonda Heijnen, weduwe van wijlen Jacob Antoon Jozef Willemart;

3) Hubert Heijnen; en

4) Maria Sibilla Heijnen en haar echtgenoot Hubert Joseph Dupont, allen wonend te Roermond,

aan Leonard Sanders en diens echtgenote Mechteldis Heijnen wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/95

 

8 juli 1860

SWALMEN - Verkoop van onroerende goederen onder Swalmen gelegen door Matthis Janssen aan Lambert Theelen, beiden wonend aldaar, voor  500,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/96.

 

10 juli 1860

SWALMEN-MIDDELHOVEN - Openbare verkoop van vruchten te Swalmen in het Wijlerveld en aan het Kapelke op verzoek van de weduwe van Louis Albers geboren Margaretha Sanders te Swalmen, opbrengst  126,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/98.

 

12 juli 1860

BELFELD - Verkoop van gras te Belfeld van Hendrik Adolf Verhaegh te Baarlo.

GA Venlo, Notarieel Archief J.R. Clercx te Kessel 1829-1833 en Blerick 1834-1866, inv.nr. 1860/83.

 

13 juli 1860

ASSELT - Openbare verkoop van veldvruchten te Asselt op verzoek van Maria Petronella Dreessen, weduwe van Conrard Janssen aldaar, opbrengst  665,60.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1860/120.

Voor decharge zie idem 14-12-1861/131.

 

14 juli 1860

SWALMEN - Geboren: Christiaan Cox, buitenechtelijke zoon van Catharina Cox.

Wiewaswie, 2021. Hij tr. Dlken 20-2-1903 met Catharina Hubertina Verheijen.

 

16 juli 1860

HORN - Openbare verkoop van te veld staande vruchten op verzoek van Jan Willem Janssen te Beesel, opbrengst  725,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1860/122.

 

19 juli 1860

HAELEN - Verkoop van een bouwhoeve onder Halen door Frans Jozef Henricus Egidius Cornelis te Roermond, als gemachtigd door Karel van Dam te Tilburg, aan Pieter Verheggen gehuwd met Cornelia van den Acker te Halen, voor  25.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1860/124.

 

23 juli 1860

NEER - Openbare verkoop van een bouwhoeve genaamd Maaswijnaarden onder de gemeente Neer gelegen, op verzoek van:

1) Maria Anna Geenen, weduwe van Joannes Theelen te Maaswijnaarden en haar kinderen; en

2) Antoon Jozef Hubert Mertz te Roermond, als gemachtigd door Maria Ludovica Jeanette de Swart, weduwe van Johannes Godefridus Quisthoudt te Maeseijck, opbrengst  30.380,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1860/127.

Vgl. doorhaling hypotheek door partij 1 aan partij 2, idem 31-8-1860/140.

 

24 juli 1860

BEESEL - Doorhaling hypotheek door Frans Jan Hubert Luijtgens te Roermond tegen Godfried Verbruggen en diens echtgenote Maria Magdalena Nijskens te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1860/128.

 

28 juli 1860

SWALMEN - Deling van roerende en onroerende goederen op verzoek van de erfgenamen van wijlen de echtelieden Willem Theelen en Helena Ramaeckers, overleden op Genoenhof onder Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1860/130.

 

31 juli 1860

BELFELD - Gehuwd: Jan Jozef Karel Eduard Heuman [geb. Venlo 29-10-1825, overl. Beesel 19-4-1898, oud 72 jaar, zn. van Jan Gerard Heuman en Maria Catharina Boonen] en Helena Smeets [geb. Beesel 5-3-1824, dr. van Peter Antoon Smeets en Gertrudis Stevens].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1. Marie Gertrude Jeaneette Victoire Heuman, geb. Tegelen 11-8-1862.

 

5 augustus 1860

SWALMEN - Obligatie groot  500,‑ t.l.v. Frans Arnold Meuters wonend te Swalmen in voordeel van Jan Baptist Coppen wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1860/111.

 

6 augustus 1860

SWALMEN - Openbare verkoop bij rouwkoop van onroerende goederen onder Swalmen gelegen, toebehorend aan Jan Hendrik Sanders wonend op de Boekkoel, door het Gemeentebestuur aldaar, met goedvinden van genoemde Jan Hendrik Sanders, aan Arnold Thomassen en Matthis Alers, beiden wonend te Swalmen, voor  450,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/106.

 

11 augustus 1860

BEESEL - Verkoop van een perceel bouwland te Beesel gelegen door Jan Antoon Meuter wonend te Leeuwen onder Beesel, aan Willem Mooren, Johanna Mooren, echtgenote van Pieter Thijssen, en Elisabeth Mooren, allen wonend aldaar, voor  145,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/108.

 

13 augustus 1860

ROERMOND - Verkoop van een huis te Roermond door Karel Daubenspeck aan Jan Henderik Christiaan Cazius, beiden wonend aldaar, voor  9.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1860/170.

 

20 augustus 1860

NEER - Gehuwd: Johannes Berben [geb. Neer 25-5-1828, zn. van Theodorus Berben en Gertrudis van Helden] en Hendrina Schreurs [geb. Beesel-Rijkel 11-2-1829, dr. van Pieter Schreurs en Gertrudis Engelen].

GenLias, 2005.

 

24 augustus 1860

HELDEN - Gehuwd: Wilhelmus van Lier [geb. Helden 17-2-1834, zn. van Gerardus van Lier en Maria Meysenborgh] en Catharina van den Beuken [geb. Helden 17-10-1836, dr. van Theodora Timmermans en Johannes van den Beuken].

Uit dit huwelijk:

1. Johannes van Lier, geb. Helden 28-1-1861.

2. Gertrudis van Lier, geb. Helden 28-3-1864. Tr. Neer 3-5-1897 met Gerardus van de Koelen. Het gezin kwam op 2-5-1904 van Kessel naar Reuver-Leeuwen, en verhuisde op 13-5-1909 weer naar Kessel.

3. Theodorus van Lier, geb. Helden 17-3-1866.

4. Willemina van Lier, geb. Helden 10-2-1869. Tr. .. met Franciscus Gielen.

5. Johannes van Lier, geb. Helden 5-7-1872. Tr. Beesel 4-5-1906 met Johanna Hubertina Killaars.

6. Mathijs van Lier, geb. Helden 19-9-1874.

7. Hendrika van Lier, geb. Helden 4-9-1877. Tr. ... met Theodoor Dohmen.

8. Petronella van Lier, geb. Helden 17-3-1880, overl. Tegelen 26-11-1955. Tr. .. met Bernard Killaars.

9. Lodewijk van Lier, geb. Heythuysen 8-10-1884, overl. Beesel 7-2-1968. Tr. ... 1-2-1910 met Cecilia Odilia van Cruchten.

Gegevens huwelijk Helden/Heythuysen met dank aan Loek van Lier, Baarlo (2000).

 

27 augustus 1860

BELFELD - Verkoop van op stam staande grasgewas te Belfeld door Gerard Johan de Rijk te Steyl voor  43,35.

GA Venlo, Notarieel Archief J.R. Clercx te Kessel 1829-1833 en Blerick 1834-1866, inv.nr. 1860/94.

 

29 augustus 1860

BEESEL - Openbare verkoop van onroerende goederen onder Beesel op verzoek van Pieter Janssen te Leeuwen onder Maasniel als gemachtigd door zijn vader Jan Willem Janssen te Maasniel, opbrengst  8.350,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1860/139.

 

1 september 1860

SWALMEN - Kwitantie van  94,50 door:

1) de erfgenamen van wijlen de echtelieden Jan Crompvoets en Johanna Lamers, te weten a) Agnes Crompvoets en haar echtgenoot Renier Stoks te Maasniel b) Gertrudis Crompvoets aldaar c) Leonard Vogels, in eigen naam en namens zijn echtgenote Cornelia Crompvoets, en d) Barbara Crompvoets te Roermond; en

2) Pieter Lamers te Maasniel,

aan de weduwe van Hendrik Smeets geboren Johanna Claassen, wonend op de Boekkoel onder Swalmen; en doorhaling hypotheek ten behoeve van:

1) Johanna Lamers, echtgenote van Jan Crompvoets; en

2) Pieter Lamers voornoemd, aan de echtelieden Hendrik Smeets en Johanna Claassen voornoemd.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/110.

 

4 september 1860

BEESEL-REUVER - Geboren: Anna Leveber, buitenechtelijke dr. van Elisabeth Leveber [geb. Beesel 9-7-1836], ongehuwd wonend te Reuver [buitenechtelijke dr. van Elisabeth Leveber]. Aangifte door Petronella van den Ecker, vroedvrouw oud 55 jaar. Getuigen: Mattis Ambaum, lijnewever oud 55 jaar, en Willem Heinen, dagloner oud 44 jaar, beiden wonend te Reuver.

GHS Beesel, BS deel 6 (1853-1862), akte 40, verfilming 473/658.

 

7 september 1860

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Jan Hendrik Schreurs te Roermond aan Maria Catharina Dercx, weduwe van Daniel Heijnen, akkervrouw, en haar kinderen Anna Gertrudis, Willem en Helena Hubertina Heijnen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/118.

 

10 september 1860

AMERN SANKT GEORG (D) - Gehuwd: Anton Smeets [geb. Swalmen 30-8-1833, zn. van Hendrikus Smeets en Elisabeth Strouken 16-10-1832; hij hertr. Swalmen 13-4-1863 met Gertrudis Hendriks], bij huwelijk wonend te Amern St.-Georg, en Anna Christina Joppen [geb. Amern 9-9-1839].

Thoer.net, 2022; RK huwelijk Amern St.-Georg 11-9-1860, getuigen Theodorus Birker en Christinanus Blom.

 

12 september 1860

BEESEL - Deling van roerende en onroerende goederen te Beesel, tussen de kinderen van wijlen Frans Heldens en Johanna Elisabeth Janssen, in leven landbouwers te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/121.

 

15 september 1860

HERTEN / SWALMEN - Volmacht door Theresia Mertz, weduwe van Jan Remigius Berger te Roermond, aan Jacob Ramaeckers te Swalmen, om haar onroerende goederen onder Herten te verpanden als zekerheid voor een jaarlijkse lijfrente van  556,92 en de hoofdsom van  7.956,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1860/147.

Zie 17-9-1860 voor vestiging lijfrente.

 

15 september 1860

ST.-ODILINBERG - Openbare verkoop van de pachthoeve genaamd Munnichsbosch te St.-Odilinberg door erven Baijer (allen genoemd) aan Petrus Mathias Hubertus Geradts te Posterholt voor  24.050,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1860/182.

 

17 september 1860

SWALMEN - Vestiging van een lijfrente groot  556,92 door Jacob Ramaeckers-Berger ten behoeve en op het lijf van Lambert Theelen, beiden te Swalmen, tegen betaling door laatstgenoemde van een som van  7.956,‑; met pandstelling:

1) door Jacob Ramaeckers-Berger in eigen naam en als als gemachtigd door Theresia Mertz, weduwe van Jan Remigius Berger te Roermond; en

2) door Martina Cuijpers, echtgenote van Godefridus Ramaeckers te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1860/148.

 

17 september 1860

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Conrardus Hawinkels [geb. Swalmen 7-4-1826, overl. ald. 2-1-1891, oud 64 jaar, zn. van Hendrik Hawinkels en Maria Agatha Geraedts] en Elisabeth Janssen [geb. Roggel 4-7-1838, dr. van Gerard Janssen en Gertrudis Messemakers].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrikus Hawinkels, geb. Swalmen 4-10-1861.

 

18 september 1860

NEER - Openbare verkoop van nagras op de Boxweerd onder Neer op verzoek van Karel Huibert graaf van en tot Hoensbroeck te Trnich bij Bonn, opbrengst  1.319,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/123.

 

19 september 1860

BEESEL - Gehuwd: Peter Jan Bors [Petrus Joannes, geb. Bracht (D) 12-2-1835, landbouwer, tapper 1862, overl. ald. (Wilde Hoeve) 6-12-1887, oud 52 jaar, zn. van Wilhelmus Bors en Maria Christina Hoffmans 16-4-1834] en Aldegonda Joanna Goossens [geb. Beesel 9-10-1831, winkelierster, overl. ald. 24-8-1906, oud 74 jaar, dr. van Gerardus Urbanus Goossens en Joanna Veugelers 12-10-1827; wed. van Hermanus van Soest, geh. Beesel 20-4-1857, overl. ald. 14-12-1858].

GenLias, 2004; GHS Beesel, BS-6/528.

Uit dit huwelijk (BS Beesel):

1. Antonius Hubertus Bors, geb. Beesel 20-3-1861, overl. ald. 5-9-1922. Tr. Beesel 20-11-1903 met Maria Apollonia Hubertina Stox.

2. Wilhelmus Hermanus Hubertus Bors, geb. Beesel 12-3-1863, overl. ald. 11-3-1946. Tr. Beesel 5-11-1909 met Gerardina Wilhelmina Hubertina Stox.

3. Joannes Henricus Hubertus Bors, geb. Beesel 2-9-1865, brigadier 1898, militair 1904, overl. Zevenaar 17-2-1932 als Joannes Hubertus Hendrikus Bors. Tr. 1) Zevenaar 11-1-1898 met Johanna Catharina Elfrink, overl. Zevenaar 30-5-1902; 2) Zevenaar 3-6-1904 met Aleida Johanna Maria Fontein.

4. Hubertina Joanna Helena Bors, geb. Beesel 28-11-1867, op 24-10-1887 vanuit de Wilde Hoeve verhuisd naar Roermond, overl. Swalmen 8-3-1923. Tr. Swalmen 24-9-1903 met Theodorus Josephus Hubertus van Laer.

5. Joanna Huberta Bors, geb. Beesel 11-1-1870.

6. Maria Angelina Leonia Huberta Bors, geb. Beesel 20-12-1871.

7. Mathias Hubertus Bors, geb. Beesel 5-3-1874, ongehuwd overl. ald. 14-6-1922, oud 48 jaar.

8. Gertrudis Hubertina Bors, geb. Beesel 18-1-1876, overl. ald. 24-12-1876, oud 11 maanden.

Tapper Peter Jan Bors en zijn vrouw Aldegonda Goossens woonden in 1862 op het adres Reuver 235, waar ook Jean Baptist van Soest, zoon uit Aldegondas eerste huwelijk, woonde.

Inwonend: Maria Ruelkens (geen verdere gegevens), dienstmeid Maria Houba (Kessel z.d., op 10-5-1866 op 18-jarige leeftijd ingekomen vanuit Kaldenkirchen, in april 1867 terug naar Kessel), rijksambtenaar Caspar Willem Bernard Zielkens (Horst 19-9-1826, op 10-9-1866 ingekomen vanuit Urmond, op 27-2-1867 vertrokken naar Roosteren), stationswachter Johannes de Beus (Culemborg 30-8-1835, op 24-10-1866 ingekomen vanuit Tegelen, op 27-3-1867 vertrokken naar Tilburg) en rijksbeambte Antoon Hubert Spee (Neer 17-2-1831, op 30-3-1867 ingekomen vanuit Venlo, z.d. vertrokken naar Sint Geertruid. Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 244.

Tapper Peter Jan Bors en zijn vrouw Aldegonda Goossens woonden 1869 met hun vier kinderen op het adres Reuver 242, waar ook Jan Babtist van Soest (abusievelijk schoonzoon genoemd) woonde die op 8-1-1875 verhuisde naar Gulpen. In mei 1871 kwam weduwnaar Frans Jacob Berger (Viersen (D) 1-1-1806, een gepensioneerd Indisch militair, inwonen vanuit Belfeld; hij verhuisde op 23-10-1871 naar Bronbeek (Gld). In zijn plaats kwam Hendrik Joseph Hubert Tonnaer (Thorn 25-11-1846), ambtenaar, vanuit Diessen inwonen vanaf 1-12-1871; hij verhuisde later (z.d., mogelijk na zijn huwelijk op 18-10-1875) naar het adres Reuver 233. In 1874 (z.d.) kwam rijksambtenaar Joannes Cornelis van Henten (s-Heerenberg 6-6-1849) tijdelijk inwonen; op 31-3-1876 vertrok hij alweer naar Venlo. In 1879 (z.d.) verhuisde het gezin naar het ernaast gelegen adres Reuver 243. De woning Reuver 242 werd hierna bewoond door het gezin Heines-Goossens (zie 15-2-1871). Bron: BevReg Beesel 1869-1889 blad 242.

Na hun verhuizing in 1879 naar het adres Reuver 243 bleef Peter Jan Bors ingeschreven als tapper. Later (z.d.) verhuisde het gezin naar het adres Leeuwen 209. Reuver 243 werd vanaf 1880 bewoond door de weduwe Meuter-Van der Velden (zie 12-10-1837). Bron: BevReg Beesel 1869-1889 blad 243.

Landbouwer Peter Jan Bors verhuisde in 1882 (z.d.) vanuit Offenbeek 342 naar het adres Leeuwen 209 (Wilde Hoeve), eerder bewoond door notaris Vogels (zie gezin 13-5-1879). In 1889 (z.d.) verhuisde de weduwe Bors met haar kinderen naar het adres Reuver 276. Bron: BevReg Beesel 1869-1889 blad 209.

Voor verkoop van de huurwoning van het gezin Bors-Goossens door (schoon)vader G.U. Goossens en kinderen zie 13-6-1879.

 

22 september 1860

SWALMEN - Gehuwd: Jacobus Sillen [geb. Swalmen 24-12-1839, zn. van Gerardus Sillen en Wilhelmina Kusters 16-4-1822] en Anna Maria Nieskens [geb. Neer 30-5-1839, dr. van Hermanus Nieskens en Johanna Heinen].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1. Hermanus Sillen, geb. Swalmen 19-6-1861, overl. ald. 23-2-1933. Tr. Swalmen 22-4-1885 met Maria Gertrudis Heijnen.

2. Wilhelmina Sillen, geb. Swalmen 30-4-1863, overl. ald. 26-1-1940. Tr. Swalmen 24-4-1891 met Hendrikus Geraedts.

3. Gerardus Sillen, geb. Swalmen 10-2-1865. Tr. Swalmen 11-5-1891 met Maria Agnes Ramakers.

4. Johanna Sillen, geb. Swalmen 24-10-1867, overl. ald. 20-10-1953. Tr. Swalmen 22-5-1891 met Martinus Franciscus Geraedts.

5. Mathis Sillen, geb. Swalmen 26-5-1871, overl. ald. 1-5-1939. Tr. Swalmen 9-10-1896 met Maria Catharina Hubertina Ramakers.

6. Hendrikus Sillen, geb. Swalmen 24-10-1873.

 

24 september 1860

SWALMEN - Verkoop van onroerend goed te Swalmen-Heide (voorloper Sagershof).

Ten overstaan van Gerard Charles Hubert Guillon, notaris te Roermond, verkopen

1) Theodoor Janissen;

2) en Everard Janissen, beiden akkerlieden te Zwalmen; alsmede

3) Margaretha Janissen, dienstmeid te Luik,

onroerend goed te Swalmen gelegen, te weten

1. huis en erf aan de heide, sectie A 1607 groot 1 roede 85 el;

2. een perceel weiland aldaar sectie A 656 groot 4 roede 40 el;

3. bouwland sectie A 657 groot 20 roede 40 el,

aan

1) de weduwe Jan Mathis Sagers, geboren Henriette van Lerp, koopvrouw, voor de helft; en haar kinderen

2a) Henri Sagers, zonder beroep;

2b) Maria Hubertina Sagers gehuwd met Jan Martin Giesbers, fabrikant; en

2c) Ludovica Sagers gehuwd met Frans Bingen, onderwijzer, allen te Roermond, voor de andere helft,

voor een totaal bedrag van  200,‑ die reeds zijn betaald.

Aankopers bezitten de eigendommen vanaf heden en zullen de huidige pachtcontracten handhaven en respecteren. Verkopers hebben de goederen verkregen door wettig erfschap van hun overleden moeder, maar bescheiden of titel van aankomst zijn in het ongerede geraakt.

Ondertekend door de aankopers; de drie verkopers kunnen niet schrijven.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1860/150.

Op de plaats van dit huis en de aangrenzende woning reeds in eigendom van Sagers, werd in 1861 de nieuwe Sagershof gebouwd.

 

1 oktober 1860

BEESEL - Gehuwd: Hendrik Niessen [Henricus Nijssen, geb. Beesel 3-12-1824, landbouwer (1860), overl. ald. 21-2-1872, zn. van Jan Niessen en Beatrix Geraats] en Maria Catharina Dondit [geb. Swalmen 25-1-1827, op 6-5-1850 vanuit Swalmen verhuisd naar Beesel, overl. Beesel 13-9-1904, dr. van Jan Dondit en Gertrudis Winkens; zij hertr. Beesel 6-6-1873 met Christanus van Diepe].

GenLias, 2004; GHS Beesel, BS-6/530; Bevolkingsregister Beesel 853_013bis.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Anna Maria Niessen, geb. Beesel 6-7-1861, overl. ald. 2-6-1921. Tr. Beesel 14-5-1886 met Petrus Sillekens.

2. levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 2-3-1868.

3. Joannes Wilhelmus Nijssen, geb. Beesel 13-2-1870, overl. ald. 24-12-1944. Tr. Beesel 30-4-1920 met Maria Agnes Engelen.

Hendrik Niessen en Maria Catharina Dondit woonden in 1862 op het adres Rijkel 13bis. Deze pagina uit het bevolkingsregister bevat geen kinderen! Bron: BevReg Beesel 1862-1868, blad 13bis.

 

8 oktober 1860

NEER / ASSELT - Openbare verkoop van witsen op de Boxweerd onder Neer en op de Lingen te Asselt op verzoek van Carel Huibert graaf van en tot Hoensbroeck te Trnich gemeente Vrechem bij Bonn, opbrengst  243,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/130.

 

9 oktober 1860

ROERMOND - Vernieuwde aanerkenning van een schuld groot  327,60 en een schuld groot  51,‑ door Hendrik Quiten en zijn dochter Christina Quiten, beiden wonend te Roermond, ten behoeve van Isabella Petronella de Merseman, weduwe van Pieter Simons te Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1860/159.

 

11 oktober 1860

BRACHT (D) - Gehuwd: Johann Leonard Thodam [geb. Bracht 22-10-1816; wedn. van Anna Gertrud Terfeld] en Anna Gertrud Hendricks [Hendrikx, geb. Belfeld 25-2-1831, dr. van Godefridus Hendrikx en Johanna Spee 5-9-1813].

Thoer.net, 2021.

 

11 oktober 1860

SWALMEN - Gehuwd: Sebastiaan Heijnen [Sebastianus, geb. Swalmen 15-10-1836, overl. ald. 10-2-1909, oud 72 jaar, zn. van Sebastiaan Heijnen en Maria Catharina Drippen 27-1-1826] en Hubertina Beurskens [geb. Swalmen 30-3-1835, dr. van Hendrik Beurskens en Gertrudis Stempkens].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrikus Hubertus Heijnen, geb. Swalmen 20-6-1863. Tr. Beesel 21-7-1893 met Maria Helena Schouren.

2. Elisabeth Heijnen, geb. Swalmen 18-2-1865. Tr. Beesel 23-8-1889 met Franciscus Hubertus Evers.

3. Johannes Hubertus Heijnen, geb. Swalmen 15-6-1867. Tr. Swalmen 6-10-1893 met Maria Cornelia Brabander.

4. Joachim Hubertus Heijnen, geb. Swalmen 21-12-1873. Tr. Swalmen 28-10-1901 met Maria Mechtildis Beurskens.

5. Sebastiaan Hubert Heijnen, geb. Swalmen 30-10-1876, overl. ald. 19-1-1907. Tr. Swalmen 23-10-1903 met Maria Catharina Rulkens.

6. Maria Gertrudis Heijnen, geb. Swalmen 18-6-1878. Tr. Swalmen 4-4-1902 met Sevrien Hubertus Hodselmans.

 

12 oktober 1860

BEESEL - Doorhaling hypotheek door Gerard Ploem wonend te Neer aan Tilman Criens wonend te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1860/129.

 

15 oktober 1860

BEESEL - Gehuwd: Wilhelmus Veullings [Vullings, geb. Beesel 22-12-1837, overl. Belfeld 6-7-1916, oud 78 jaar, zn. van Peter Mathias Veullings en Joanna Criens of Crins] en Anna Maria Feijen [geb. Helden 18-7-1835, dienstmeid, overl. Beesel 18-4-1902, dr. van Mathijs Feijen en Hendrika Jansen].

GenLias; 2004; GHS Beesel, BS-6/532.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Mathea Hendrika Vullings, geb. Beesel 15-7-1861, overl. ald. 20-3-1862, oud 8 maanden.

2. Mathias Hubertus Vullings, geb. Beesel 16-3-1863, overl. ald. 13-11-1879, oud 16 jaar.

3. Joannes Vullings, geb. Beesel 20-3-1865, overl. Venlo 14-2-1944. Tr. Maasbree 26-1-1894 met Petronella Jacobs.

4. Leonardus Hubertus Vullings, geb. Beesel 4-5-1867, overl. ald. 10-1-1871.

5. Joanna Vullings, geb. Beesel 17-6-1869, overl. ald. 1-11-1904. Tr. met Willem Theodoor van Halbeek.

6. Catharina Vullings, geb. Beesel 27-10-1871. Tr. Belfeld 18-9-1905 met Hendrik van Duren.

7. Petrus Lambertus Vullings, geb. Beesel 14-7-1873, overl. ald. 25-11-1879.

8. Hubertus Vullings, geb. Beesel 11-1-1877, overl. ald. 29-11-1879, oud 22 maanden.

9. Peter Lambertus Vullings, geb. Beesel 26-3-1880. Tr. 1) Beesel 21-11-1902 met Hubertina Houben 2) Stevensweert 25-10-1922 met Anna Maria Josephina van Ool.

Dagloner Willem Vullings en zijn vrouw Anna Maria Feijen woondn in 1862 met hun gezin op het adres Bussereind 131. Inwonend was de weduwe Johanna Crins (de moeder van Willem, overl. Beesel 3-6-1864). Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 133.

Merk op dat diverse kinderen overleden in november 1879.

 

17 oktober 1860

DLKEN (D) - Gehuwd: Gerhard Lenders [geb. Beesel 18-10-1824, zn. van Hubertus Lenders en Catharina van Dijck 17-4-1820] en Anna Gertrud Sophia Troekes [geb. Dlken 12-2-1819].

Thoer.net, 2022.

 

17 oktober 1860

SWALMEN - Openbare verkoop van meubels, akkergereedschappen en vee te Swalmen op verzoek van de erfgenamen van wijlen Jan Heijnen, in leven akkerman aldaar, opbrengst  146,15.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/134.

Voor decharge zie idem 1861/53 d.d. 14-4-1861.

 

20 oktober 1860

BOUKOUL - Verkoop van onroerende goederen onder Swalmen gelegen door de echtelieden Jan Klumpkens en Anna Gertrudis Sanders, wonend op de Boekkoel onder Swalmen, aan:

1) Gerard Sanders aldaar, voor  100,‑; en

2) Anna Thomassen te Swalmen, voor  200,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/135.

 

23 oktober 1860

ROERMOND - Gehuwd: Felix Pieter Louis Hubert van Wijlick [geb. Kessel 5-11-1837, eigenaar van een pannenfabriek te Kessel 1866, aannemer te Kessel 1871, handelaar, eigenaar van de Onderste Hof te Reuver 1871 en Berghof te Belfeld, koopman te Luik 1894, zn. van Johan Herman van Wijlick en Petronella Lucia Josephina Haffmans; hij hertr. Breda 16-1-1894 met Anna Maria Keijzer, weduwe van Caspar Wap] en Maria Hubertina Francisca Stoltzenberg [Marie, geb. Roermond 9-1-1840, overl. Luik 18-8-1888, oud 48 jaar, dr. van Frans Stoltzenberg en Henritta Receveur].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1. Frederica Christina van Wijlick, geb. Kessel 21-10-1861. Tr. Luik 31-3-1891 met Jacobus Franciscus Hubertus Linssen.

2. Maria Francisca Petronella van Wijlick, geb. Kessel 12-1-1864.

3. Armand Karel Hendrik Hubert van Wijlick, geb. Kessel 1-10-1866.

Felix van Wijlick kreeg in 1871 ministerile goedkeuring voor de aanleg van een telegraaflijn tussen zijn huis in Kessel en het station in Reuver. In 1876 stelde hij zich, als vervanger van zijn oom J. van Wijlick, kandidaat voor de Provinciale Staten. Eveneens in 1876 vroeg hij vergunning aan voor de vestiging van een broodbakkerij in zijn woning aan de Zuid-Singel buiten de Roermondse Poort te Venlo, waar hij in 1877 zeven woningen liet bouwen. Op 20-9-1878 verkocht hij zijn inboedel in Kessels alsmede enkele aken, een vispontje, vaarboot en grindwals, waarna hij zich (advertentie van 7-12-1878) vestigde aan de Quai de Coronmeuse 53 te Luik. Felix van Wijlick leverde in 1897 de stenen voor de uitbreiding van de kerk van Reuver.

 

24 oktober 1860

SWALMEN - Obligatie groot  423,‑ door Joannes Hendrikus Huijben te Swalmen t.b.v. Leopold Hubert Francois van Waegeningh te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1860/205.

 

29 oktober 1860

BELFELD - Gehuwd (BS; RK: Belfeld 30-10-1860): Martinus Wilmsen [Willemsen, geb. Tegelen 11-11-1838, landbouwer 1896, overl. ald. 14-3-1919, oud 80 jaar, zn. van Theodorus Wilmsen en Maria Faessen] en Hendrina Hubertina Killaars [Hubertina Hendrina, geb. Belfeld 19-8-1840, arbeidster 1898, overl. Tegelen 22-12-1916, oud 76 jaar, dr. van Jan Killaars en Gertrudis Geibelen 7-4-1826].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1. Gertrudis Wilmsen, geb. Belfeld 2-4-1861, overl. Venlo 11-12-1943, oud 82 jaar. Tr. Venlo 8-8-1898 met Jan Hubert Hendrik van Lijpzigh.

2. Maria Wilmsen, geb. Tegelen 15-7-1862.

3. Joseph Wilmsen, geb. Tegelen 7-10-1864.

4. Petronella Wilmsen, geb. Tegelen 29-1-1867, overl. Belfeld 16-5-1935. Tr. Tegelen 9-11-1891 met Hendrik Schroembges.

5. Johannes Willemsen, geb. Tegelen 28-8-1869, overl. Venlo 9-11-1935, oud 66 jaar. Tr. Tegelen 28-9-1896 met Gertruid Huberts.

6. Peter Willemsen, geb. Tegelen 13-7-1872, pannenbakker, overl. Venlo 30-9-1941. Tr. Tegelen 7-11-1898 met Anna Catharina Maria Huberts.

7. Theodorus Willemsen, geb. Tegelen 22-1-1875, overl. ald. 10-3-1875, oud 1 maand.

8. Peter Willem Willemsen, geb. Tegelen 23-2-1876, overl. ald. 14-10-1959, oud 83 jaar. Tr. Tegelen 7-11-1898 met Amma Catharina Maria Huberts.

9. Theodorus Willemsen, geb. Tegelen 26-6-1878, overl. ald. 17-3-1883, oud 5 jaar.

10. Martinus Willemsen, geb. Tegelen 7-1-1880, overl. ald. 15-1-1880, oud 8 dagen.

11. Hendrick Willemsen, geb. Tegelen 14-7-1881, overl. ald. 24-2-1883, oud 1 jaar.

12. Martinus Willemsen, geb. Tegelen 2-11-1883, overl. ald. 24-8-1884, oud 9 maanden.

 

29 oktober 1860

BRACHT (D) - Gehuwd: Peter Heinrich Roosen [geb. Bracht 3-7-1831] en Anna Maria Catharina Hubertina Simons [geb. Beesel 12-10-1837, dr. van Godefridus Simons en Maria Anna Schoeren 24-9-1833].

Thoer.net, 2022.

 

1 november 1860

BEESEL - Geboren: Joanna Elisabeth Timmermans, buitenechtelijke dr. van Clara Timmermans [geb. Beesel 13-2-1832, dr. van Gerardus Timmermans en Elisabeth Polmans; zij tr. Beesel 29-11-1865 met Godefridus Timmermans].

GHS Beesel, BS-6/511.

 

6 november 1860

REUVER-LEEUWEN - Openbare verkoop van eiken en berken slaghout, dennehout en ‑bomen gedaan onder Beesel op verzoek van Theodoor Kofferath wonend te Wassenberg, opbrengst  171,10.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1860/147.

 

6 november 1860

SWALMEN - Openbare verkoop van bomen op de Graeterhof te Swalmen op verzoek van Martijn Pascal Hubert Strens te Roermond, opbrengst  189,90.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/142.

 

7 november 1860

LENGSFELD (Saxen-Weimar) - Bewaargeving van zijn holografisch testament door Lodewijk Joseph baron von Boijneburg-Lengsfeld te Lengsfeld, groot hertogdom Saxen-Weimar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/143.

 

9 november 1860

BEESEL - Huwelijkstoestemming door Gerard Simons, weduwnaar van Martina Houben te Beesel, aan zijn zoon Petrus Simons wonend te Schaephuisen (Pruissen), om te trouwen met Aldegonda op de Mom (Opdemom).

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/146.

 

10 november 1860

OEDT (D) - Gehuwd: Theodor Claessen [geb. Roggel 10-2-1820, overl. Beesel 13-9-1892, oud 72 jaar, zn. van Antonius Claessen en Dorothea Pluijm Roggel 18-6-1817] en Hendrina Caelers [Henrina, geb. Roggel 3-3-1827, overl. Beesel 15-3-1889, oud 62 jaar, dr. van Pieter Caelers en Petronilla van Horne].

Kreisarchiv Viersen, Dezinaltabellen 1853-1863.

Uit dit huwelijk o.a.:

1. Hubertina Theodora Claessen, geb. Oedt 8-7-1862, ongehuwd overl. Belfeld 18-3-1940, oud 77 jaar.

2. Peter Leonard Claessen, geb. Oedt 11-8-1864, ongehuwd overl. Beesel 29-11-1921, oud 57 jaar.

Theodoor Claessen en Hendrina Caelers, landbouwers, verhuisden in 1874 vanuit Oedt naar het adres Leeuwen 211, eerder bewoond door de weduwe Urbain-Van Coenen en haar kinderen (zie gezin 25-4-1833). Mogelijk deelden zij het pand met het gezin Van Groningen-Becker (zie gezin ). Bron: BevReg Beesel 1869-1889 blad 211.

Het gezin arriveerde in 1874 (z.d.) vanuit Oedt (D) op het adres Leeuwen 211, eerder bewoond door de weduwe Urbain (zie huwelijk 25-4-1833). Een gedeelte van de gebouwen werd vermoedelijk verhuurd. In 1877 woonde daar het gezin Van Groningen-Beckers enkele maanden, gevolgd door het echtpaar Verkennis-Vossen (zie huwelijk 30-4-1877), het gezin Birker-Ludwig (1877-1878), het gezin Smeets-Bosch en het gezin Heldens-Polmans (zie huwelijk 7-8-1874). Bron: BevReg Beesel 1860-1889 blad 211.

 

12 november 1860

SWALMEN - Openbare verkoop van slaghout gedaan in Cathuizerbosch onder Swalmen op verzoek van Chretien Marie van der Heijden wonend te Rozendaal, opbrengst  197,30.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1860/150.

Voor decharge zie idem 1861/133 d.d. 9-10-1861.

 

14 november 1860

HELDEN - Gehuwd: Hendrik Rijvers [Henricus, geb. Belfeld 18-12-1833, akkerman 1860, zn. van Jan Rijvers en Helena Houzen 10-8-1832] en Anna Maria Joosten [geb. Helden 6-10-1836, akkermeid 1860, dr. van Mathijs Joosten en Helena Janssen, akkerlieden Helden 17-11-1823].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (eerste kind verwekt vr huwelijk):

1. Johannes Rijvers, geb. Belfeld 20-12-1860 (get. Mathias Joosten en Maria Catharina Wolters), overl. Sittard 25-2-1943. Tr. Helden 23-5-1892 met Josephina Joosten.

2. Helena Rijvers, geb. Belfeld 1-2-1863 (get. Theodorus Rijvers en Helena Janssen.

3. Anna Maria Rijvers, geb. Belfeld 24-3-1865 (get. Petrus Joosten en Maria Rijvers).

4. Gertrudis Rijvers, geb. Belfeld 23-4-1867. Van haar MOGELIJK een buitenechtelijke zoon Antoon Rijvers, geb. Belfeld 25-6-1896.

5. Mathijs Rijvers, geb. Belfeld 19-6-1869 (get. Joannes Hubertus Knapen en Anna Catharina Rijvers), overl. ald. 8-10-1869, oud 4 maanden.

6. Johanna Rijvers, geb. Belfeld 12-8-1870 (get. Henricus Andreas Ketels en Joanna Joosten).

7. Hendrik Hubert Rijvers, geb. Belfeld 8-5-1873 (get. Henricus Hendriks en Margaretha Heggers). Tr. Lobberich (D) 16-5-1903 met Maria Trkes.

8. Joannes Mattheas Hubertus Rijvers, geb. Belfeld 5-2-1875 (get. Joannes Colberts en Joanna Bloemen). Tr. Lobberich (D) 14-11-1911 met Maria Helena Verleysdonk.

9. Josephina Rijvers, geb. Belfeld 29-9-1880 (get. Joannes Knapen en Anna Catharina Rijvers.

Dagloner Hendrik Rijvers en Anna Maria Joosten (op 26-11-1860 vanuit Helden ingekomen) woonden op 5-2-1862 op het adres Dorp 19 k, later gewijzigd in nr. 21 resp. 101. Het gezin vertrok op 15-12-1883 naar Lobberich (D). Bron: BevReg Belfeld 1862-1900 blad R175.

 

16 november 1860

HEYTHUYSEN - Gehuwd: Jacobus Niessen [Nijssen, geb. Beesel 2-8-1834, landbouwer, overl. ald. 14-2-1900, oud 65 jaar, zn. van Joannes Niessen en Beatrix Geraets 30-8-1821] en Aldegonda Crijns [geb. Heythuysen 21-10-1831, overl. Beesel 20-11-1886, oud 57 jaar, dr. van Jan Crijns en Angelina Vivekens of Vevijkens 9-5-1827].

GenLias, 2004; WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Anna Maria Niessen, geb. Beesel 4-4-1862 (BS-6/643), overl. ald. 25-2-1864, oud 2 jaar.

2. Joannes Nijssen, geb. Beesel 26-4-1864, overl. Swalmen 4-11-1922. Tr. 1) Swalmen 6-4-1893 met Wilhelmina Nieskens; 2) Swalmen 10-11-1899 met Maria Agnes Nijskens; 3) Swalmen 30-8-1912 met Mechtildis Hubertina Geraedts.

3. Anna Catharina Niessen, geb. Beesel 20-1-1867, overl. Blerick 15-10-1928. Tr. Beesel 25-4-1890 met Franciscus Holten

4. Hubertus Hendrikus Niessen, geb. Beesel 7-3-1868, overl. Swalmen 29-11-1953. Tr. Swalmen 7-5-1897 met Elisabeth Becks.

5. Maria Niessen, geb. Beesel 7-4-1869, overl. Thorn 11-6-1941. Tr. Swalmen 4-4-1902 met Hendrik Ruijten.

6. Joannes Wilhelmus Nijssen, geb. Beesel 17-6-1870, ongehuwd overl. Swalmen 26-4-1912 als Willem Nijssen, oud 41 jaar.

7. Gertrudis Hubertina Niessen, geb. Beesel 10-2-1872.

8. Petrus Hubertus Nijssen, geb. Beesel 24-8-1873.

9. Hubertus Jacobus Nijssen, geb. Beesel 4-8-1875. Genaturaliseerd 6-12-1909 (Staatscourant), koetsier wonend te Viersen (D). Tr. 23-4-1900 met Gertrud Elisabeth Ververs.

Voor hun testamenten zie 3-4-1862.

Akkerman Jacobus Niessen en zijn vrouw Aldedonga Crijns woonden in 1862 op het adres Bussereind 162. Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 166.

 

19 november 1860

TEGELEN - Gehuwd: Jan Jacobs [geb. Grubbenvorst 6-4-1810, zn. van Wilhelmina Jacobs; wedn. van Sibilla Driessen, overl. Tegelen 11-8-1850] en Elisabeth Peeters [geb. Beesel 29-11-1820, overl. Tegelen 23-4-1899, oud 78 jaar, dr. van Gerard Peeters en Johanna Rutten 3-9-1818].

WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Jacobs, geb. Tegelen 3-2-1862.

 

19 november 1860

BEESEL - Gehuwd: Joannes Franken [geb. Beesel 28-2-1835, schrijnwerker, zn. van Frederik Franken en Elisabeth Duijzend 4-3-1832] en Anna Gertrudis Spielmans [geb. Dulken (D) 4-7-1834, dr. van Peter Spielmans en Eva Bonners].

GenLias, 2004; GHS Beesel, BS-6/534.

Uit dit huwelijk:

1. Peter Frederik Franken, geb. Roermond 23-4-1863.

Het echtpaar verhuisde op 28-4-1862 vanuit Beesel naar Roermond (Bergske). Van daaruit vertrok het gezin op 20-7-1863 naar Dulken. Bron: BevReg Roermond blad 133.

 

22 november 1860

BEESEL - Gehuwd: Gerard Nijssen [Gerardus Niessen, geb. Beesel 30-11-1821, landbouwer, overl. ald. 4-7-1902, oud 78 jaar, zn. van Hendrik Nijssen en Mechtildis Spee 5-10-1810] en Margaritha Hubertina Bors [Maria Margaretha Hubertina, geb. Mulbracht (D) 6-2-1839, dr. van Jan Willem Bors en Maria Christina Hoffmans].

GenLias, 2004; GHS Beesel, BS-6/536.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Maria Christina Niessen, geb. Beesel 27-8-1861, overl. ald. 10-3-1866, oud 4 jaar.

2. Anna Mechtildis Nijssen, geb. Beesel 20-9-1862, overl. Venlo 6-8-1933. Tr. Beesel 20-9-1888 met Jan Herman Hubertus van Kleef.

3. Hubertus Leonardus Niessen, geb. Beesel 28-3-1865, overl. Neer 22-1-1942. Tr. Neer 30-5-1904 met Helena Hubertina van Lier.

4. Maria Mechtildis Niessen, geb. Beesel 3-12-1867.

5. Wilhelmus Theodorus Hubertus Niessen, geb. Beesel 8-3-1870. Tr. Utrecht 18-2-1909 met Zwaantje Felix.

6. Anna Aldegonda Huberta Niessen, geb. Beesel 7-3-1872.

7. Cornelia Hubertina Niessen, geb. Beesel 2-10-1874, ongehuwd overl. ald. 3-10-1921, oud 47 jaar.

8. Barbara Hubertina (Berta) Nijssen, geb. Beesel 12-1-1878. Wonend te Almelo, Adastraat 71. Vanaf 1-4-1903 ongehuwd wonend te Boulevard Lopold 127 te Antwerpen (Bron: Felixarchief, Antwerpen), overl. Beesel 1-5-1934. Tr. Beesel 19-10-1906 met Hendrikus Willemsen.

9. Wilhelmina Hubertina Nijssen, geb. Beesel 17-6-1879, overl. Bocholtz 16-1-1958. Tr. Beesel 8-1-1909 met Hendrikus Hermanus Plettenberg.

Akkerman Gerard Nissen en zijn vrouw Hubertina Bors woonden in 1862 op het adres Offenbeek 306 met hun dochters Christina en Anna. Zij verhuisden van hieruit in 1863 naar het adres Offenbeek 280bis. Offenbeek 306 werd hierna bewoond door het gezin Dewinden-Rutten (zie huwelijk 25-4-1862). Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 318.

Akkerman Gerard Niessen en zijn vrouw Hubertina Bors woonden vanaf 1865 met hun gezin op het adres Offenbeek 280. Voor dit adres zie ook gezin Van der Velden-Janssen (zie 1-5-1860). Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 292.

 

25 november 1860

SWALMEN / ASSELT - Kwitantie van  91,80 door Mathijs Heijnen wonend te Asselt onder Swalmen als ontvanger en lid van de Kerkfabriek aldaar, aan Willem Kessels wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1860/156.

 

28 november 1860

HORN - Verkoop van land te Horn sectie B nr. 520 door Mathijs Hendrix te Swalmen aan Pieter Lutters te Horn voor  235,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1860/221.

 

2 december 1860

SWALMEN - Verkoop van een huis en bouwland te Swalmen gelegen door Frederic Kessels aan Leonard Thijssen, beiden wonend aldaar, voor  824,61.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1860/161.

 

3 december 1860

BOUKOUL - Openbare verkoop van slaghout en bomen op het Zuijdewijkspik onder Swalmen, op verzoek van Jacob Burghoff te Roermond, opbrengst  394,40.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/158.

 

7 december 1860

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Frederic Kessels wonend te Swalmen aan Gertrudis Deckers, weduwe van Willem Kessels, wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1860/165.

 

8 december 1860

REUVER - Obligatie groot  250,‑ door Gerard Thijssen wonend op den Reuver onder Beesel t.b.v. Anna Mechtildis Frencken te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1860/233.

 

11 december 1860

BEESEL - Openbare verkoop van eiken slaghout en dennebomen te Beesel in het Winkelsgat, op verzoek van Lambert Bremmers te Maasniel, als curator, en Godfried

Bongers te Beesel als toeziend curator, over Godfried Trines, zinneloos in het gesticht te 's-Hertogenbosch verblijvend, opbrengst  126,40.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/163.

Voor decharge zie idem 1862/8 d.d. 8-2-1862.

 

11 december 1860

REUVER - Doorhaling hypotheek door de Gemeente Beesel aan Petronella Trines, weduwe van Theodoor van der Velden, zonder beroep wonend op den Reuver onder Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1860/164.

 

14 december 1860

REUVER ‑ Er zijn reeds lang oproepen gedaan voor een hoofdonderwijzer. Er heeft zich niemand gemeld. Stroeken vervangt de ontslagen onderwijzer Verbruggen.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 182/7187.

 

17 december 1860

ROERMOND - Openbare verpachting van de rijkstollen op verzoek van mr. Hendrik Joan Dignus Graafland, ontvanger der Registratie en Domeinen wonend te Roermond, voor een periode van 3 jaar, aan diversen voor  2.856,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1860/167.

 

21 december 1860

ROERMOND - Borgstelling door Jean Guillaume Burghoff voor Franciscus Josephus Burghoff, beiden wonend te Roermond, ten behoeve van 's Rijks Administratie der in‑ en uitgaande rechten en accijnsen, ten bedrage van  8.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1860/187.

 

22 december 1860

REUVER ‑ Peter Stroeken heeft een vergelijkend examen afgelegd voor de schoolopziener en is "met alle luister" geslaagd. Hij is benoemd tot hoofdonderwijzer.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 182/7192.

 

27 december 1860

BEESEL - Openbare verkoop van bomen en slaghout gedaan op de Waterloo onder Beesel op verzoek van Jan Alexander Hubert baron Michiels van Kessenich wonend te Roermond, opbrengst  346,80.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1860/169.

 

28 december 1860

SWALMEN - Obligatie groot  403,13 t.l.v. Leonard Thijssen wonend te Swalmen in voordeel van de fabriek der hoofd‑ en parochiale kerk van Roermond voor welke gestipuleerd heeft Karel Hendrik Bongaerts wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1860/171.

 

 

1861

2 januari 1861

SWALMEN - Inventaris van de boedel en nalatenschap van wijlen Willem Conrard Ramakers, overleden op de Genaanhof onder Swalmen op 14 december 1860, gedaan op verzoek van diens kinderen uit zijn huwelijk met wijlen Maria Catharina Timmermans, te weten a) Willem Ramakers wonend te Roer onder Roermond; b) Jacob Ramakers; c) Godefried Ramakers; d) Lambert Ramakers; e) Christoffel Ramakers; en f) Hendrik Ramakers, alle vijf wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/1.

Voor vervolg zie idem 3 en 4 januari en idem 1861/3 d.d. 7, 8 en 9 januari 1861.

 

6 januari 1861

BEESEL - Verkoop van land onder Beesel gelegen door Godefried Thijssen uit Mulbracht, thans wonend te Beesel, aan Mathijs Thijssen te Beesel, voor  90,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/3.

 

7 januari 1861

BEESEL - Gehuwd: Antonius Hubertus Heldens [geb. Beesel 26-5-1830, landbouwer, overl. ald. 26-10-1886, oud 56 jaar, zn. van Petrus Heldens en Joanna Janssen 14-4-1818] en Anna Maria Huberta Lennaerts [geb. Beesel 1-1-1834, winkelierster, dr. van Willem Lennaerts en Anna Catharina Trines].

GenLias, 2004; GHS Beesel, BS-6/591.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Petrus Henricus Hubertus Heldens, geb. Beesel 25-11-1861.

2. Anna Catharina Hubertina Heldens, geb. Beesel 31-3-1863. Tr. Beesel 3-1-1896 met Peter Joannes Rutten.

3. Gerardus Josephus Wilhelmus Hubertus Odo Heldens, geb. Beesel 18-11-1864. Tr. ... met M. Gertrudis Vallen.

Winkelier Anton Heldens en zijn vrouw Maria Lennaerts woonden in 1862 op het adres Dorp 33. Inwonend was dienstmeid Anna Maria Rutjens (Beesel ..-3-1853; onvindbaar?); zij vertrok in mei 1865 naar Baarlo. Bron: BevReg Beesel 1862-1868, blad 34.

 

8 januari 1861

ROERMOND - Gehuwd: Joanness Philippus Stokx [geb. Maasniel 29-6-1825, zn. van Theodoor Stokx en Anna Maria Fijten] en Maria Elisabeth Geraedts [geb. Swalmen, dr. van Joannes Geraedts en Barbara Peeters; wed. van Jan Willem Nicolas].

GenLias, 2007.

 

15 januari 1861

BEESEL - Gehuwd: Willem Janssen [Wilhelmus, geb. Beesel 22-11-1825, dagloner, overl. ald. 8-3-1892, zn. van Lambertus Janssen en Agnes Stevens; wedn. van Agnes Ottenheim, geh. Beesel 27-4-1848, overl. ald. 14-9-1860] en Agnes Seegers [Zegers, geb. Kessel 1-12-1815, dienstmeid, overl. Beesel 23-3-1896, oud 80 jaar, dr. van Jacob Seegers en Clara Verkennis].

GenLias, 2004; GHS Beesel, BS-6/593.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

Dagloner Willem Janssen woonde in 1862 met zijn tweede vrouw Agnes Zegers en de kinderen Hubert, Willem en Theodorus uit zijn eerste huwelijk op het adres Reuver 267. Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 279.

 

19 januari 1861

BEESEL - Obligatie groot  300,‑ door Cornelis van der Velden te Beesel t.b.v.:

A) 1) Maria Brouwers gemachtigde echtgenote van Antoon Daelmans te Grathem; 2) Mathis Brouwers te Obercruchten; 3) Godfried Brouwers te Ool; 4) Leonard Brouwers te Grathem; en 5) Jacob Brouwers te Baexem;

B) 1) Maria van Geleuken en 2) Anna Catharina van Geleuken en C) 1) Maria Ramaekers; 2) Louis Ramaekers; 3) Hubertina Ramaekers en 4) Anna Ramaekers, allen wonend te Grathem, vertegenwoordigd door Eduard Benedict te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1861/13.

 

22 januari 1861

BEESEL - Testament gemaakt door Elisabeth Beurskens, weduwe van Peter Misdom, wonend op de heide onder Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1861/5. Betreft vermoedelijk bewoners Jagershuis.

 

23 januari 1861

SWALMEN - Gehuwd: Henricus Suilen [Henry Suelen, geb. Beegden 8-2-1819, overl. Swalmen 31-7-1881, buitenechtelijke zn. van Anna Catharina Suelen; wedn. van Anna Catharina Naus, geh. Swalmen 24-4-1844, overl. ald. 24-10-1859] en Helena Hubertina Ramakers [geb. Swalmen 9-3-1829, overl. ald. 18-1-1893, dr. van Hendrik Ramakers en Anna Gertrudis Heijnen 3-5-1824].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk:

1. Lambertus Suilen, geb. Swalmen 26-10-1861, overl. ald. 24-8-1896. Tr. 1) Swalmen 13-11-1896 met Engelina Janssen; 2) Swalmen 12-5-1913 met Anna Ida Murmans.

2. Hendrik Joseph Suilen, geb. Swalmen 14-11-1862, overl. ald. 10-1-1912. Tr. Swalmen 4-11-1887 met Anna Maria Hubertina Elisabeth Gertrudis Straatjens.

3. Mathijs Suilen, geb. Swalmen 25-4-1864, overl. ald. 13-11-1943. Tr. Swalmen 24-10-1893 met Anna Maria Peeters.

4. Anna Catharina Suilen, geb. Swalmen 7-2-1866, overl. ald. 11-7-1866.

5. Maria Catharina Suilen, geb. Swalmen 8-11-1867.

6. Anna Elisabeth Suilen, geb. Swalmen 10-1-1870.

7. Helena Suilen, geb. Swalmen 15-10-1872, overl. ald. 11-2-1937. Tr. Swalmen 25-11-1924 met Gerard Jan Hubert Bakkus.

Het gezin woonde in 1862 Boutestraat 18 bis K, in 1880 op nummer A 22.

Gegevens met dank aan Bert Suilen, Venray (suilen-hjw@planet.nl).

 

24 januari 1861

SWALMEN - Gehuwd: Gerardus Andreas Reefs [geb. Swalmen 7-2-1840, overl. ald. 21-4-1916, oud 76 jaar, zn. van Peter Reefs en Gertrudis van der Beek 10-4-1839] en Allegonda Neeten [geb. Kessel 19-8-1832, overl. Swalmen 13-6-1900, oud 67 jaar, dr. van Pieter Neeten en Maria Agnes Joosten 7-2-1832].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1. Elisabeth Reefs, geb. Swalmen 16-11-1864, overl. ald. 15-1-1868, oud 3 jaar.

2. Cornelis Reefs, geb. Swalmen 29-12-1867, overl. ald. 9-1-1868, oud 10 dagen.

3. Maria Catharina Reefs, geb. Swalmen 16-5-1869, overl. ald. 12-6-1931. Tr. Swalmen 2-5-1898 met Arnoldus Mevissen.

 

25 januari 1861

BEESEL ‑ De "geestvermogens en lichaamskrachten van L. Bloemers zijn dermate afgenomen" dat hij geen onderwijs meer kan geven.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 182/7214.

 

26 januari 1861

SWALMEN - Obligatie groot  500,‑ t.l.v. Peter Schrijnewerkers wonend te Swalmen in voordeel van Hendrik Tobben wonend te Maasniel, vervangen door Charles Hubert Dupont wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1861/8.

 

28 januari 1861

BELFELD - Gehuwd: Gerard Gerits [Hendrik Gerard Gerets, geb. Helden 14-6-1819, zn. van Peter Gerits en Matheia Peters; wedn. van Gertrudis Daemen, geh. Maasbree 22-9-1854, overl. Belfeld 19-4-1859] en Joanna Daemen [Damen, geb. Maasbree 11-9-1834, dr. van Simon Daemen en Petronella Oijen Maasbree 3-11-1826].

WieWasWie, 2024.

Uit (en vr) dit huwelijk:

1. Gertrudis Gerets, geb. Belfeld 1-12-1860.

2. Peter Johannes Gerrits, geb. Belfeld 5-5-1863.

3. Wilhelmina Gerits, geb. Tegelen 30-4-1866, overl. Venlo 10-8-1904. Tr. met Mathias Bergs.

4. Hendrik Gerits, geb. Tegelen 22-3-1868.

5. Albert Gerits, geb. Tegelen 23-4-1870.

6. Hubertina Gerits, geb. Tegelen 24-9-1872.

Dagloner Gerard Gerits verhuisde op 5-5-1858 met zijn eerste vrouw vanuit Maasbree naar Belfeld, waar hij in 1862 stond ingeschreven op het adres Malbek 99. Samen met zijn tweede vrouw en de kinderen uit beide huwelijken vertrok hij op 22-6-1864 naar Tegelen. Bron: BevReg Belfeld 1862-1900 blad G69.

 

maandag 28 januari 1861

SWALMEN - Openbare verpachting, te Reuver in de herberg van P.H. van der Velden op verzoek van de weduwe Schmasen en kinderen, voor de tijd van zes jaar, van eene in den besten toestand zijnde bouwhoeve genaamd de Ouden Hof, gelegen in de gemeente Swalmen, bestaande in pachters woning, stallingen, schuur, boomgaars, tuin, beste bouw-, wei- en hooilanden, eerder in pacht geweest bij wijlen Willem Conrard Ramakers.

Le Courier de la Meuse d.d. 12-1-1861; notaris Thiessen te Venlo.

 

7 februari 1861

BEESEL ‑ Onderwijzer L. Bloemers is ontslagen. In zijn plaats is J.B. Simons voorlopig aangesteld.

De burgemeester vraagt om een beloning voor 43 jaar trouwe dienst voor Bloemers, te meer daar hij nog maar twee jaar van een vol pensioen af is.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 182/7221 en /7222.

 

7 februari 1861

BEESEL - Gedeeltelijke doorhaling hypotheek door Willem Herten te Roermond aan Mathias Thijssen te Beesel, en hypotheek-stelling door laatstgenoemde ten behoeve van eerstgenoemde.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/9.

 

8 februari 1861

MELICK-HERKENBOSCH - Pachtcontract van de pachthoeve genaamd Roerhof nabij Schndelen gelegen, door Joseph Tondeur als mondeling gemachtigd dor Lodewijk Jozef baron von Boijneburg-Lengsfeld te Lengsfeld (groot hertogdom Saxen Weimar) als verpachter, aan Theodoor van Helden wonend op genoemde hof.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/10.

 

9 februari 1861

BEESEL - Deling van onroerende goederen gelegen te Beesel en roerende goederen door de kinderen en representanten van wijlen Pieter Schreurs en Gertrudis Engelen, t.w. Margaretha Schreurs, Johanna Schreurs en Elisabeth Schreurs wonend onder Beesel en Hendrina Schreurs wonend te Neer.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1861/16.

 

9 februari 1861

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Hendrik Willem van Laer aan Willem Hubert Janssen, beiden wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1861/17.

 

9 februari 1861

ROERMOND / MAASNIEL - Openbare verkoop van een huis te Roermond en landerijen te Swalmen door de erven Geraedts; land te Swalmen sectie D nr. 897 voor  490,‑ verkocht aan Frans Theelen te Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1861/20.

 

11 februari 1861

BEESEL - Verkoop van de onverdeelde helft in drie percelen bouwland onder Beesel gelegen door Gerard Bergs wonend te Dulken aan Jan Bergs wonend te Beesel, voor  300,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1861/18.

 

11 februari 1861

SWALMEN - Deling van onroerende goederen onder Maasniel en Swalmen tussen de erfgenamen van wijlen Gertrudis Cauters, in leven gehuwd met Jacobus Lintjens te Leeuwen onder Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1861/10.

 

12 februari 1861

SWALMEN - Verkoop van een huis met erf en bouwland te Swalmen sectie B nrs. 1168, 1170 en 1171 door Lambert Coorens te Swalmen aan Frederik Kessels gehuwd met Gertrudis Coorens te Swalmen voor  936,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1861/24.

 

18 februari 1861

BEESEL - Openbare verkoop van elsen slaghout in de Baxhoverwerken onder Beesel gelegen, op verzoek van August Jozef Ghislain baron d'Overschie de Neerijssche te Brussel, opbrengst  218,60.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/14.

 

18 februari 1861

ASSELT - Openbare verkoop van elsen slaghout te Asselt aan het Wielerbroek, op verzoek van het bestuur van de R.K. kerkfabriek aldaar, opbrengst  116,90.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/15.

Vgl. akte d.d. 1-12-1862: decharge van een openbare verkoop van hout, door Jan Heijnen, zoon van Mathis Heijnen te Asselt, als ontvanger van de R.K. kerkfabriek aldaar.

 

18 februari 1861

REUVER - Openbare verkoop van eikebomen in de Leuverbemden te Reuver onder Beesel op verzoek van de douairiere van Frederik Marie de Gelissen geboren Maria Agnes Specken te Roermond, opbrengst  198,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/16.

 

20 februari 1861

ROERMOND - Verkoop van een huis en tuin te Roermond door Gerard Joseph Marie Alphons Heusch te Roermond aan de Gemeente Roermond, voor  18.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1861/16.

 

21 februari 1861

SWALMEN - Openbare verkoop van elsen slaghout op de Boschheide te Swalmen, gedaan op verzoek van Carel Huibert graaf van Hoensbroek te Trnich, gemeente Vrechem bij Bonn, opbrengst  447,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/19.

 

25 februari 1861

SWALMEN - Openbare verkoop van hout op verzoek van Mathijs Janssen te Leeuwen-Maasniel en Jan Coenrard Hawinkels te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1861/36.

 

31 februari 1861

BEESEL - Deling van vaste goederen gelegen te Beesel en contanten tussen

A. Hendrik Nijssen;

B. Gerard Nijssen;

C. Jacob Nijssen, allen te Beesel;

D. Willem Nijssen te Kessel;

E. Joannes Dings te Beesel als voogd over de minderjarige Helena Nijssen aldaar en Gerard Nijssen voornoemd als toeziend voogd.

GA Venlo, Notarieel Archief J.R. Clercx te Kessel 1829-1833 en Blerick 1834-1866, inv.nr. 1861/31.

 

1 maart 1861

SWALMEN - Deling van roerende en onroerende goederen onder Swalmen gelegen tussen de kinderen van wijlen Daniel Heijnen en Maria Catharina Dercx, in leven akkerlieden te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/24.

Betreft eigenaren De Zwaan.

 

1 maart 1861

SWALMEN - Gedeeltelijke doorhaling hypotheek door de weduwe van Jan Mathijs Sagers geboren Henrietta van Lerp en haar kinderen, allen wonend te Roermond, aan Maria Catharina Dirix, weduwe van Daniel Heijnen en haar kinderen, allen wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/25.

 

2 maart 1861

BEESEL - Verkoop van een perceel bouwland onder Beesel gelegen door Joanna Schreurs in huwelijk met Andries Beurskens aan Antoon van de Broek, allen wonend onder Beesel, voor  55,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1861/33.

 

6 maart 1861

ROERMOND - Overdracht van 1/3 deel in de helft (of 1/6 deel) van een onopeisbare hoofdsom van 11.000 rijksdaalder 54 "marketekermunte" of 36.679 frs. 62 centimes, gelijk aan  17.166,06 nederlands, ten laste voor de ene helft van graaf Frans Egon van en tot Hoensbroek wonend op het kasteel den Haag te Capelle bij Gelder, en voor de wederhelft van graaf Carel Huibert van en tot Hoensbroek wonend op het kasteel Trnich, gemeente Vrechem bij Bonn, door:

1) Leonard de Gelissen te Mechelen aan de Maas; en

2) Anselmus Booten aldaar, als daartoe gemachtigd door zijn moeder Adalade de Gelissen, weduwe van wijlen Herman Ernest Booten, ook wonend aldaar,

aan de douairiere van Frederik Marie Auguste de Gelissen geboren Maria Agnes Specken wonend te Roermond, voor  2.218,67.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/32.

 

9 maart 1861

HORN - Verkoop van een huis met tuin en land te Horn gelegen door Henrietta van Lerp, weduwe van Jan Mathis Sagers en haar kinderen, allen wonend te Roermond, aan Jan Michiel van de Voort te Horn, voor  800,‑ met beding van hypotheek voor dit bedrag en bijpanden door Frans Adolf Greijn te Neeritter.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1861/21.

Verkopers waren eigenaren Sagershof te Swalmen-Heide.

 

10 maart 1861

SWALMEN - Deling van onroerende goederen onder Maasniel en Swalmen tussen de erfgenamen van wijlen de echtelieden Pieter Lintjens en Catharina Smeets, te weten:

1. Catharina Lintjens, weduwe van Joannes Linssen;

2. Renier Lintjens;

3. Joanna Lintjens;

4. Jan Lintjens;

5. Gerard Lintjens; en

6. Gertrudis Lintjens, gehuwd met Pieter Gorissen,

allen wonend te Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1861/22.

 

12 maart 1861

SWALMEN EN ASSELT - Openbare verkoop van slaghout aan de Sijperhof en aan Hillenraad op verzoek van markgraaf Karel Huibert von en tot Hoensbroek te Trnich, gemeente Vrechem bij Bonn, opbrengst  569,75.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/36.

 

18 maart 1861

REUVER-LEEUWEN - Openbare verkoop van 4 bunder 34 roeden 37 ellen land te Beesel gelegen sectie E nr. 59 door Eduard Benedict als gemachtigde van Jan Egidius August baron van Voorst tot Voorst, beiden te Roermond, als onherroepelijk gemachtigd volgens artikel 1223 Burgerlijk Wetboek van Reinier Hubert van Ool en zijn vrouw Petronella van der Velden te Leeuwen onder Beesel, aan Eduard Benedict voornoemd als gemachtigde van Theresia de Klcken Disdonck, douairiere van Godfried Alexander baron van Voorst tot Voorst te Roermond, voor  2.311,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1861/58.

 

24 maart 1861

SWALMEN - Verpachting van landerijen te Swalmen gelegen door Joseph Tondeur te Roermond, als mondeling gemachtigd door Martijn Martens te Leuven.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/44.

 

2 april 1861

HORN - Openbare verkoop van huisplaats en erf te Horn gelegen sectie B nrs. 274 en 1319 door Eduard Benedict als gemachtigde van Pieter Menten te Roermond, als onherroepelijk gemachtigde volgens artikel 1223 Burgerlijk Wetboek, van Mathijs Hendrix en Christina Hendriks te Swalmen, aan Eduard Benedict als gemachtigde van voornoemde Pieter Menten voor  300,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1861/75.

 

3 april 1861

BEESEL - Openbare verkoop van roerende goederen gedaan te Beesel op verzoek van Albert Meuter wonend aldaar, opbrengst  251,90.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1861/60.

Voor decharge zie idem 1862/1 d.d. 10-1-1862.

 

4 april 1861

BEESEL - Openbare verkoop van dennebomen te Beesel aan de nieuwe Baxhoverwerken, gedaan op verzoek van Godfried Bongaerts te Beesel, verbleven aan Herman van Wijlick te Kessel voor  320,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/49.

 

4 april 1861

BEESEL - Openbare verpachting van landerijen onder Beesel gelegen door het kerkbestuur van de gemeente Heel en Panheel,

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/50.

 

4 april 1861

SWALMEN - Gehuwd: Jan Pieter Simons [geb. Swalmen 19-5-1832, overl. ald. 6-10-1898, oud 66 jaar, zn. van Leonard Simons en Maria Slabbers 19-1-1830] en Anna Catharina Bemong [geb. Swalmen 4-8-1833, overl. ald. 8-5-1875, oud 41 jaar, dr. van Theodorus Bemong en Elisabeth van Cruchten 14-10-1820 ].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1. Leonardus Hubertus Simons, geb. Swalmen 22-11-1861, overl. Ubach over Worms 6-5-1931. Tr. met Margaretha Catharina Verbruggen, waarvan kinderen te Viersen (D).

2. Maria Simons, geb. Swalmen 7-9-1863.

3. Gerardus Simons, geb. Swalmen 7-10-1865.

4. Elisabeth Simons, geb. Swalmen 12-9-1867.

5. levenloos kind (v), geb./overl. Swalmen 18-9-1869.

6. Cornelis Simons, geb. Swalmen 25-12-1870, overl. Maasniel 14-11-1944. Tr. Swalmen 27-1-1905 met Mechtildis Hubertina Tegelbeckers.

7. Theodorus Hubertus Simons, geb. Swalmen 21-9-1873 . Tr. Swalmen 4-9-1899 met Maria Catharina Alers.

 

5 april 1861

BREYELL (D) - Gehuwd: Heinrich Hinssen [geb. Belfeld 2-5-1835, zn. van Gerardus Hinssen en Johanna van Leipzich 17-11-1826] en Anna Catharina Hubertina Brasseler [geb. Breyell 17-9-1833].

Thoer.net, 2022.

 

5 april 1861

SWALMEN - Gehuwd: Mathis Hubert van Cruchten [geb. Swalmen 19-2-1833, overl. ald. 19-11-1891, oud 58 jaar, zn. van Peter van Cruchten en Sophia Sillen 1-5-1832] en Johanna Claessen [geb. Neer 5-12-1827, overl. Swalmen 7-3-1902, oud 74 jaar, dr. van Theodorus Claessen en Petronel Bongaars Neer 9-5-1827].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1. Peter Hubertus van Cruchten, geb. Swalmen 27-3-1862, overl. ald. 18-9-1863, oud 17 maanden.

2. Maria van Cruchten, geb. Swalmen 15-9-1863, overl. ald. 8-3-1902. Tr. Swalmen 28-5-1892 met Jan Schoonhoven.

3. Sophia van Cruchten, geb. Swalmen 19-2-1866. Tr. Swalmen 11-9-1893 met Peter Hubertus Wijnands.

4. Willem van Cruchten, geb. Swalmen 10-4-1869, overl. ald. 19-2-1915. Tr. Swalmen 29-9-1893 met Gertrudis Sillekens.

 

5 april 1861

SWALMEN - Gehuwd: Wilhelmus Hubertus Hendrickx [geb. Swalmen 22-5-1836, zn. van Frans Hendrickx en Maria Anna Vossen] en Barbara Hubertina Janssen [geb. Swalmen 20-4-1839, dr. van Antoon Janssen en Petronella Theelen].

GenLias, 2006.

 

6 april 1861

SWALMEN - Huwelijkscontract tussen Everard Janissen en Johanna Heijnen, beiden wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1861/62.

 

8 april 1861

KESSEL - Gehuwd: Peter Aarts [geb. Baarlo 4-2-1836, zn. van Theodoor Aarts en Helena Meerts] en Joanna Mechtildis Peters [geb. Beesel 4-12-1828, overl. Maasbree 24-12-1903 (volgens aangifte oud 74 jaar), dr. van Gerardus Peters en Joanna Rutten].

GenLias, 2005.

 

8 april 1861

REUVER-LEEUWEN - Openbare verkoop van dennehout en ‑bomen, gedaan op de Wilde Hoef onder Beesel op verzoek van Theodoor Kofferath wonend te Wassenberg, opbrengst  1.324,90.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1861/64.

Voor decharge zie idem 1861/156 d.d. 20-11-1861.

 

8 april 1861

BEESEL - Gehuwd: Arnold Hoeben [geb. Baarlo 26-9-1827, landbouwer, zn. van Pieter Hoeben, pachter van Klaashof, en van Petronella Kusters] en Maria Sibilla Christina Janssen [geb. Kaldenkirchen (D) 10-10-1839, dr. van Jan Joseph Janssen en Maria Sophia Thnissen].

GenLias, 2004; GHS Beesel, BS-6/595.

Uit dit huwelijk (BS, o.a. tweeling):

1. Maria Sibilla Christina Hoeben, geb. Beesel 14-3-1862.

2. Petrus Hoeben, geb. Beesel 14-3-1862.

3. Cornelis Hubertus Hoeben, geb. Beesel 11-1-1864.

4. Josephus Hubertus Hoeben, geb. Beesel 7-4-1865. Jozef arriveerde op 15-12-1888 vanuit Beesel in Antwerpen en werd op 8-1-1889 ingeschreven als schoenmaker (cordonnier) op het adres Sablon (Zand). Bron: Felixarchief Antwerpen, inv.nr. 481 nr. 66020.

5. Petronella Elisabeth Hoeben, geb. Beesel 19-11-1866.

6. Tilmanus Houben, geb. Beesel 4-10-1868. Tr. Kaldenkirchen (D) 19-10-1894 met Anna Christina Schmitz.

7. Gertrudis Hoeben, geb. Beesel 2-7-1870, overl. ald. 23-1-1873 oud 2 jaar.

8. Gerardus Josephus Hoeben, geb. Beesel 27-10-1871, overl. ald. 22-11-1872 als Josephus Hoeben, oud 1 jaar.

9. Joanna Gertrudis Hubertina Hoeben, geb. Beesel 1-4-1873.

10. Joanna Petronella Hubertina Hoeben, geb. Beesel 23-1-1875.

Akkerman Arnoldus Hoeben woonde in 1862 met zijn gezin op het adres Reuver 256. Inwonend waren zijn schoonzuster Elisabeth Janssen (Mook 25-10-1845, dr. van Tobijas Janssen Bouwmeester en Johanna Lamers) en schoonmoeder Maria Sibilla Teunissen (Kaldenkirchen). Als personeel woonden in: Jan Nijskens (Neer z.d., op 4-5-1864 vertrokken naar Belfeld), Jan van der Velden, Joanna van der Velden, Hendrik Janssen (Velden 1853) en schaapshoeder Hendrik Janssen (Helden 12-7-1854). Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 265.

 

9 april 1861

KESSEL - Gehuwd: Antoon Timmermans [geb. Kessel 16-5-1823, overl. Heythuysen 30-6-1902, oud 79 jaar, zn. van Pieter Timmermans en Judith Giesbertz Kessel 21-4-1807] en Cornelia Thijssen [Thissen, geb. Kessel 28-8-1832, overl. Baexem 14-4-1886, oud 53 jaar, dr. van Theodorus Thijssen en Petronel Bongaerts Tegelen 9-5-1823].

WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Petronella Timmermans, geb. Kessel 22-12-1861, ongehuwd overl. Heythuysen 6-9-1910, oud 48 jaar.

2. Judith Wilhelmina Timmermans, geb. Kessel 20-12-1863. Tr. Baexem 16-6-1891 met Jan Mathijs Vissers.

3. Dorethea Maria Timmermans, geb. Kessel 6-5-1865, ongehuwd overl. Baexem 1-2-1894, oud 28 jaar.

4. Wilhelmina Lucia Hubertina Timmermans, geb. Kessel 10-1-1867, overl. Heythuysen 29-8-1948. Tr. Heythuysen 12-4-1901 met Mathias Berben.

5. Pieter Antonius Timmermans, geb. Kessel 22-10-1868, overl. Heythuysen 10-12-1954. Tr. Baexem 27-4-1901 met Petronella Coumans.

6. Theodoor Timmermans, geb. Kessel 25-11-1870, overl. Nederweert 15-3-1948. Tr. Hunsel 19-4-1906 met Anna Gertrudis Bonten.

7. Maria Elisabeth Hubertina Timmermans, geb. Beesel 9-8-1873. Tr. Heythuysen 14-4-1899 met Johannes Deckers.

8. Maria Hubertina Timmermans, geb. Beesel 14-7-1875, overl. Baexem 3-3-1889, oud 13 jaar.

Antoon Timmermans wordt in 1878 genoemd als pachter van de Onderste Hof.

 

9 april 1861

KESSEL - Gehuwd: Gerardus Hubertus Timmermans [geb. Beesel 24-2-1831, zn. van Joannes Timmermans en Helena Neusers; wedn. van Gertruid Stams, geh. Kessel 21-10-1851; hij hertr. Kessel 26-8-1872 met Petronella Custers] en Joanna Christina Christis [geb. Baarlo, dr. van Jacobus Christis en Anna Maria Reijnen].

GenLias, 2006.

 

9 april 1861

NEER - Gehuwd: Wilhelmus Bergs [geb. Neer 23-1-1831, akkerknecht 1861, overl. ald. 27-5-1906, oud 75 jaar, zn. van Andreas Bergs en Margaretha Wagemans, landbouwers Neer 9-5-1824] en Wilhelmina Hubertina Thijssen [geb. BEESEL 27-1-1834, dienstmeid 1861, overl. Neer 9-4-1912, oud 78 jaar, dr. van Anton Thijssen en Mechtildis Dreessen 12-1-1831].

WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk:

1. Antonius Hubertus Bergs, geb. Neer 27-5-1862, overl. Roggel 21-5-1944. Tr. Neer 25-4-1892 met Maria Agnes Houben.

2. Andreas Bergs, geb. Neer 8-8-1864, overl. Beesel 17-3-1942. Tr. Beesel 29-6-1894 met Maria Sophia Thijssen.

3. Margaretha Bergs, geb. Neer 2-11-1866, overl. ald. 1-3-1947. Tr. Neer 10-4-1893 met Mathis Peeters.

4. Jacobus Bergs, geb. Neer 30-3-1869, overl. Hoogeveen 4-5-1945. Tr. Neer 13-5-1901 met Anna Maria Gertrudis Timmermans.

5. Peter Bergs, geb. Neer 25-10-1871, overl. ald. 3-10-1872, oud 11 maanden.

6. Mechtildis Bergs, geb. Neer 13-3-1874. Tr. Neer 13-5-1901 met Lodewijk Delissen.

7. Hendrikus Bergs, geb. Neer 1-8-1876, overl. Broekhuizen 8-1-1956. Tr. Neer 8-2-1904 met Wilhelmina Houben.

 

9 april 1861

BUGGENUM - Gehuwd: Peter Mathijs Jacobs [Pieter Mathijs, geb. Maasbree 26-3-1833, akkerknecht 1861, dagloner te BELFELD 1865, overl. Tegelen 7-3-1910, oud 76 jaar, zn. van Gerard Willem Jacobs en Ida Verheijen Horst 27-4-1832] en Mechtildis Sillen [geb. Buggenum 12-10-1835, dienstmeid 1861, overl. Tegelen 1-7-1903, oud 67 jaar, dr. van Theodorus Sillen en Joanna Verhaag, dagloners Buggenum 22-10-1834].

WieWasWie, 2024.

Uit dit huwelijk (o.a. tweeling):

1. Antoon Jacobs, geb. Buggenum 29-1-1862, ongehuwd overl. Tegelen 17-11-1927, oud 65 jaar.

2. Johannes Jacobs, geb. Kessel 15-5-1864, overl. ald. 19-8-1864, oud 3 maanden.

3. Gerardus Jacobs, geb. Belfeld 24-10-1865, ongehuwd overl. Tegelen 10-2-1932, oud 66 jaar.

4. Jacobus Jacobs, geb. Tegelen 17-7-1869, overl. ald. 11-3-1920. Tr. Tegelen 18-10-1897 met Gertrudis Deckers.

5. Christiaan Jacobs, geb. Tegelen 21-11-1872, ongehuwd overl. Venlo (maar wonend te Tegelen) 30-3-1915, oud 42 jaar.

6. Anna Maria Jacobs, geb. Tegelen 1-2-1876, overl. ad. 22-3-1876, oud 1 maand.

7. Peter Mathis Jacobs, geb. Tegelen 19-1-1877, overl. ald. 22-1-1877, oud 3 dagen.

8. Hubertus Jacobs, geb,. Tegelen 19-1-1877, overl. ald. 22-1-1877, oud 3 dagen.

9. Anna Maria Jacobs, geb. Tegelen 2-6-1879, overl. ald. 8-3-1944. Tr. Tegelen 6-2-1911 met Peter Nijs.

Dagloner Peter Mathijs Jacobs en zijn vrouw Mechtildis Sillen verhuisden op 18-8-1865 vanuit Neer naar het adres nr. 65 in Belfeld. Het gezin vertrok op 29-3-1867 naar Tegelen. Bron: BevReg Belfeld 1862-1900 blad 106.

 

9 april 1861

MAASTRICHT- Gehuwd: Frederic Henri Joseph de Bieberstein Rogalla Zawadzky [geb. Utrecht, zn. van Charles Antoine de Bieberstein Rogalla Zawadzky en Henriette Josephina Bosch van Drakestein] en Rosalie Marie Saline Hubertine Michiels van Kessenich [geb. Roermond, dr. van Franciscus Bernardus Hubertus Michiels van Kessenich en Johanna Francisca Paulina Michiels van Verduynen[.

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk o.a.:

1. Ren Charles Ghislain Marie de Bieberstein Rogalla Zawadsky, geb. Maastricht 1-4-1862, raadsheer gerechtshof 's-Hertogenbosch, overl. s-Hertogenbosch 12-8-1946, oud 84 jaar.

Voor goederen te Beesel en Swalmen zie 2-12-1882.

 

10 april 1861

SWALMEN - Gehuwd: Johannes Schepers [Scheepers, geb. Buggenum 14-10-1831, overl. Swalmen 6-5-1900, oud 70 jaar, zn. van Hermanus Schepers en Gertrudis Cnops Buggenum 5-8-1825; wedn. van Jacomina Alberdina Kusters, geh. Swalmen 4-9-1855, overl. ald. 29-3-1860] en Johanna Vossen [geb. Beegden 14-7-1836, dr. van Hendrik Vossen en Maria Catharina Sillen].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrikus Hubertus Scheepers, geb. Swalmen 29-8-1862, ongehuwd overl. ald. 26-4-1884, oud 21 jaar.

2. Gerardus Scheepers, geb. Swalmen 23-5-1865. Tr. Swalmen 12-4-1901 met Johanna Schrijnewerkers.

3. Maria Elisabeth Scheepers, geb. Swalmen 25-10-1867, overl. ald. 6-5-1928. Tr. Swalmen 5-9-1902 met Joannes Matheus Heuvelmans.

4. Johannes Hubertus Scheepers, geb. Swalmen 9-1-1871, slager, overl. Venlo 12-2-1941. Tr. 1) Venray 10-8-1896 met Maria Agnes Johanna Antonia Messemaeckers; 2) Venlo 31-3-1902 met Maria Gertrudis Heines.

5. Hermanus Hubertus Scheepers, geb. Swalmen 19-5-1873, overl. Roermond 18-7-1955. Tr. Swalmen 8-8-1902 met Maria Catharina Mooren.

6. Hubertus Franciscus Scheepers, geb. Swalmen 18-12-1875. Tr. Swalmen 17-5-1912 met Maria Ida Drieshen.

7. Wilhelmina Hubertina Scheepers, geb. Swalmen 7-4-1878. Tr. 1) Swalmen 1-10-1900 met Jacobus Beurskens; 2) Swalmen 23-4-1904 met Joannes Hubertus van Dijck.

 

11 april 1861

SWALMEN - Gehuwd: Hermanus Becks [geb. Kessel 27-3-1833, dienstknecht, overl. Swalmen 4-2-1901, oud 67 jaar, zn. van Antoon Becks en Maria Katharina Dings] en Maria Jacomina Geraedts [geb. Swalmen 8-5-1838, overl. ald. 17-7-1906, oud 68 jaar, dr. van Hermanus Geraedts en Barbara Schoenmakers 28-8-1833].

GHS Swalmen, BS-1861/7; WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1. Barbara Becks, geb. Swalmen 22-9-1863. Tr. Swalmen 20-8-1880 met Willem Emilius Caquelein.

2. Hermanus Becks, geb. Swalmen 5-11-1865, overl. ald. 7-6-1940. Tr. Swalmen 20-7-1892 met Anna Elisabeth van Buggenum.

3. Elisabeth Becks, geb. Swalmen 29-1-1868, overl. ald. 14-2-1955. Tr. Swalmen 7-5-1897 met Hubertus Hendrikus Niessen.

4. Antonius Becks, geb. Swalmen 17-5-1870, overl. Roermond 1-7-1934. Tr. Swalmen 8-1-1906 met Anna Elisabeth Suilen.

5. Anna Hubertina Becks, geb. Swalmen 13-2-1878, overl. ald. 31-3-1879, oud 13 maanden.

 

12 april 1861

BEESEL - "Sollicitanten naar de betrekking van

Hoofdonderwijzer,

aan de openbare School te Beesel, kunnen zich voor den 20 april aanstaande, onder overlegging, der vereischte stukken, met vrachtvrije brieven, bij het gemeente bestuur aanmelden.

De jaarwedde, aan deze betrekking verbonden is 450 gulden, benevens vrije woning en tuin.

De dag van het vergelijkend examen zal nader worden bekend gemaakt.

Beesel den 12 April 1861.

De Burgemeester,

E. Ruijs van Nieuwenbroek."

Maas- en Roerbode d.d. 13-4-1861.

 

12 april 1861

BEESEL - Gehuwd: Gerardus Nijssen [geb. Beesel 6-5-1832, landbouwer, overl. ald. 25-4-1891, oud 58 jaar, zn. van Johannes Nijssen en Beatrix Geraats] en Margrieta Geraats [Margaretha, Margaritha Geraedts, Geraets, geb. Neer 24-8-1832, dienstmeid, overl. Beesel 28-4-1906, oud 73 jaar, dr. van Jan Geraats en Maria Agnes Wagemans].

GenLias, 2004; GHS Beesel, BS-6/597.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Joannes (Jan) Nijssen, geb. Beesel 17-3-1862. Tr. Beesel 20-6-1890 met Gertrudis Simons.

2. Maria Agnes Nijssen, geb. Beesel 3-9-1864, ongehuwd overl. ald. 26-5-1945, oud 80 jaar.

3. Anna Maria Hubertina Nijssen, geb. Beesel 17-6-1867, overl. ald. 22-11-1929. Tr. Beesel 12-4-1907 met Leonard Hubertus Joosten.

4. Jacobus Nijssen, geb. Beesel 22-11-1871. Tr. Beesel 16-11-1906 met Maria Johanna Hubertina Thijssen.

5. Wilhelmus Engelbert Nijssen, geb. Beesel 12-5-1874, overl. ald. 30-1-1953. Tr. Beesel 13-11-1908 met Petronella van der Schoot.

Akkerman Gerardus Nijssen en zijn vrouw Margaretha Geraedts woonden in 1862 met hun gezin op het adres Bussereind 141. (Schoon)zus Helena Nijssen was inwonend tot haar huwelijk met Joannes Reijnders (zie gezin 8-4-1864). Inwonend personeel: dienstbode Peter van Dijk (Beesel 23-5-1830), dienstbode Anna Maria Janissen (Beesel 24-11-1845), dienstbode Maria Elisabeth Peeters (Beesel 12-10-1844, op 20-4-1865 ingekomen vanuit Belfeld, op 26-4-1867 getrouwd met Hendrik Slabbers), dienstbode Maria Bergs (Roggel 21-10-1845, op 1-5-1867 ingekomen vanuit Roggel) en dienstbode Peter Mathijs Janssen (Neer 7-5-1852, op 14-5-1867 ingekomen vanuit Neer). Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 144.

Het gezin woonde vanaf 1864 op de Tummer. Zie F. Geerlings, Een oude schuur gesloopt in Beesel. In: De Zeumer 1989-2, blz. 32-35.

 

13 april 1861

BEESEL / MAASBREE - Deling van onroerende goederen gelegen in de gemeenten Beesel en Maasbree mitsgaders kapitalen, kontante penningen en grondrenten tussen

1. Johan Frans Hubert de Pollart te Baarlo;

2. Eduard Carel Wilhelm Hubert de Pollart te Beesel mede namens:

3. Josephina Antoinetta Maria Hubertina de Pollart en haar echtgenoot Jacobus Wilhelmus Hubertus Verwins, kapitein in Belgische dienst te Mechelen;

4. Dsir Jan Hubert Leesens, weduwnaar van Maria Theresia Hubertina de Pollart te Heer als vader en voogd van zijn minderjarige dochter Maria Sophia Emerentiana Hubertina Leesens aldaar, erfgenamen van Maria Sophia Philippina Emerentiana de Lutz en Johannes Josephus Antonius de Pollart.

GA Venlo, Notarieel Archief J.R. Clercx te Kessel 1829-1833 en Blerick 1834-1866, inv.nr. 1861/53.

 

15 april 1861

KALDENKIRCHEN (D) - Gehuwd: Johann Hinssen [geb. Belfeld 23-12-1832, zn. van Gerardus Hinssen en Johanna van Leipsigh 17-11-1826] en Maria Mechtild Herkenrath [geb. Kaldenkirchen 4-9-1834].

Thoer.net, 2022.

 

16 april 1861

BEESEL - Verkoop van meubelen te Beesel door de familie De Pollart [genoemd onder nr. 1861/53 d.d. 13-4-1861] voor  341,‑.

GA Venlo, Notarieel Archief J.R. Clercx te Kessel 1829-1833 en Blerick 1834-1866, inv.nr. 1861/56.

 

20 april 1861

KESSEL - Gehuwd: Lodewijk Sillen [geb. Swalmen 10-7-1802, overl. Kessel 18-5-1874, oud 72 jaar, zn. van Pieter Sillen en Hendrina Bongaerts 19-6-1796; wedn. van Johanna Abrahams, geh. Swalmen 13-5-1840, overl. Roggel 22-3-1849] en Anna Elisabeth Emans [geb. Kessel 28-4-1807, overl. ald. 1-4-1891, oud 81 jaar, dr. van Antoon Emans en Johanna Houtackers; wedn. van Pieter Beulen, geh. Swalmen 12-4-1842, overl. Kessel 29-3-1856].

WieWasWie, 2023.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

22 april 1861

BELFELD - Gehuwd: Johan Korsten [geb. Baarlo 29-8-1803, overl. Belfeld 18-9-1876, oud 73 jaar, zn. van Johan Korsten en Johanna Heijmans Baarlo 23-4-1789; wedn. van 1) Agnes Claessen, geh. Beesel 2-5-1835, overl. ald. 12-6-1847; 2) Agnes Joosten, geh. Beesel 26-10-1848, overl. Belfeld 27-8-1856] en Anna Gertrudis Joosten [Gertrudis, geb. Belfeld 24-2-1822, overl. ald. 18-4-1890, oud 68 jaar, dr. van Jozef Joosten en Sibilla Olders 8-4-1818].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1. levenloos kind (v), geb./overl. Belfeld 28-5-1862.

2. levenloos kind (m), geb./overl. Belfeld 19-10-1864.

Johan Korsten en Gertrudis Joosten woonden in 1862 op het adres Berg 98 b.k., later gewijzigd in Kleine Hoeve 98. Ze woonden er samen met drie kinderen uit Johans tweede huwelijk. Bron: BevReg Belfeld 1862-1900 blad K129.

 

22 april 1861

BELFELD - Gehuwd (RK: 24-2-1861): Hubertus Hendriks [geb. Belfeld 8-5-1831, overl. ald. 8-5-1891, oud exact 60 jaar, zn. van Jan Hendriks en Hubertina Boots 16-10-1821] en Joanna Driessen [Dreessen, geb. Beesel 11-10-1833, overl. Belfeld 9-11-1906, oud 73 jaar, dr. van Wijnandus Driessen en Joanna Janssens 29-9-1830].

GenLias, 2004; WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1. Joanna Hendriks, geb. Belfeld 25-3-1862 (doopget. Joannes Hendriks en Joanna Janssen), overl. ald. 30-6-1862, oud 3 maanden.

2. Hubertina Hendriks, geb. Belfeld 14-4-1863 (doopget. Joannes Hendriks en Joanna NN). Tr. Maasbree 4-5-1894 met Pieter Jan Jeucken.

3. Wijnandus Hendriks, geb. Belfeld 6-10-1864 (doopget. Cornelius Hovens en Anna Catharina Jagers), overl. ald. 13-8-1924. Tr. Belfeld 3-5-1886 met Petronella Verlinden.

4. Joannes Hubertus Hendriks, geb. Belfeld 10-1-1867 (doopget. Cornelius Hendriks en Gertrudis Dreessen), overl. ald. 28-3-1955. Tr. Belfeld 15-5-1893 met Anna Catharina van Roij.

5. Joanna Hendriks, geb. Belfeld 25-2-1869 (doopget. Paulus Dreessen en Petronella Hendriks). Tr. Nunhem 24-10-1898 met Christiaan Hubertus van Roij.

6. Jacobus Hubertus Hendriks, geb. Belfeld 5-12-1870 (doopget. Jacobus Hendriks en Hubertina Hovens), overl. ald. 3-10-1949. Tr. Belfeld 25-4-1898 met Bartholina Ottenheim.

7. Petronilla Hendriks, geb. Belfeld 23-1-1873 (doopget. Conrardus Hendriks en Sophia Hovens).

8. Gertrudis Hendriks, geb. Belfeld 4-1-1875 (doopget. Wilhelmus Olders en Gertrudis Hendriks), rond 1889 als dienstmeid inwonend bij gezin Hoijmakers-Joosten (zie 19-1-1884). Tr. Swalmen 27-4-1900 met Hubertus Tilmanus Sillen.

Dagloner Hubertus Hendriks en Joanna Dreessen woonden in 1862 op het adres Dorp 20, later gewijzigd in Bolenberg 89, 91 resp. B39. Dochter Hubertina vertrok op 30-8-1883 naar Kaldenkirchen (D), Johanna was (z.d.) ondergebracht bij Wijnen, Gertrudis bij Hoijmakers. Jacobus Hubertus vertrok op 2-5-1887 naar Venlo, Gertrudis op 17-5-1893 naar Swalmen bij Thomassen. Op 13-4-1898 vertrok Johanna (kennelijk teruggekeerd van Wijnen) naar St. Elisabeth Nuhnem, schoondochter Bartholina Ottenheim werd op 25-4-1898 komen vanuit Helden ambtshalve ingeschreven bij haar man en schoonouders. Bron: BevReg Belfeld 1862-1900 blad H91.

 

22 april 1861

SWALMEN - Deling van onroerende goederen onder Swalmen, Maasniel, Roermond en Herten gelegen tussen de kinderen van wijlen Willem Conrard Ramakers en Maria Catharina Timmermans, in leven pachters en grondeigenaren op Genaanhof onder Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/55.

 

22 april 1861

SWALMEN - Akte van plaatsvervanging tussen Godfried Ramakers namens zijn zoon Christiaan Ramakers, beiden wonend te Swalmen, enerzijds, en Hubertus Janssens in huwelijk met Maria Gertruda Werson, beiden wonend te Roermond, anderzijds, voor  316,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1861/70.

 

25 april 1861

SWALMEN - Gehuwd: Jean Louis Ickenroth [Jan Ludovicus, geb. Swalmen 15-7-1819, overl. ald. 28-2-1875, oud 55 jaar, zn. van Jean Louis Ickenroth en Catharina Marguerite Albers 25-2-1813] en Anna Maria Clumpkens [geb. Swalmen 10-4-1824, overl. ald. 24-12-1899, oud 75 jaar, dr. van Peter Clumpkens en Anna Maria Stempkens 12-5-1808].

GenLias, 2004; WeWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Gertrudis Ickenroth, geb. Swalmen 26-3-1862, overl. ald. 15-6-1867 als Gertrudis Ickenroth, oud 5 jaar.

2. Catharina Hubertina Ickenroth, geb. Swalmen 17-2-1864, overl. ald. 15-3-1944. Tr. Swalmen 21-11-1892 met Jacobus Hubertus Verstappen.

 

26 april 1861

MAASBREE - Gehuwd: Herman van Rens [geb. Sevenum 25-9-1835, hoefsmid, smid, overl. Beesel 7-1-1895, oud 59 jaar, zn. van Theodor van Rens en Maria Martens Horst 16-4-1813] en Wilhelmina Petronella Coopmans [geb. Baarlo 12-6-1838, overl. Beesel 19-9-1913, oud 75 jaar, dr. van Peter Coopmans en Gertruij Dorssers 19-10-1831].

GenLias, 2004; WieWasWie, 2024.

Uit dit huwelijk:

1. Gertrudis Hubertina van Rens, geb. Beesel 21-4-1862, overl. ald. 2-11-1943. Tr. Beesel 30-8-1895 met Antonius Luttels.

2. Maria van Rens, geb. Beesel 10-7-1863, overl. ald. 20-7-1863, oud 10 dagen.

3. Anna Maria van Rens, geb. Beesel 15-10-1864, overl. ald. 13-2-1865, oud 4 maanden.

4. Theodorus van Rens, geb. Beesel 31-1-1866, smid, overl. ald. 18-4-1918. Tr. Beesel 1-5-1896 met Gertrudis Margaretha Thijsen.

5. Anna Maria van Rens, geb. Beesel 5-7-1868, overl. Maastricht 1-11-1934. Tr. Beesel 14-2-1908 met Petrus Hubertus Lipsen.

6. Peter Caspar van Rens, geb. Beesel 6-1-1871, overl. Roermond 2-5-1935. Tr. Maasbree 23-4-1897 met Maria Sibilla Beurskens.

7. Hendrikus Hubertus van Rens, geb. Beesel 23-7-1873, overl. Belfeld 13-4-1906. Tr. Beesel 26-4-1901 met Theodora van de Wielen.

8. Maria Josephina van Rens, geb. Beesel 18-7-1876, overl. ald. 31-1-1877, oud 6 maanden.

9. Joannes Josephus Hubertus van Rens, geb. Beesel 11-11-1878, overl. ald. 20-1-1882, oud 3 jaar.

10. Willem Joseph Hubert van Rens, geb. Beesel 29-5-1881, overl. ald. 9-8-1881, oud 2 maanden.

Smid Hermanus van Rens en zijn vrouw Wilhelmina Petronella Coopmans verhuisden in mei 1861 vanuit Baarlo naar het adres Bussereind 123, samen met dienstknecht Hendrik Smits (Wanssum z.d.), die op 15-7-1863 terugkeerde naar Wanssum. Op 25-8-1863 kwam dienstknecht Hubert Smits (Venray 27-1-1846) vanuit Wanssum inwonen; hij vertrok op op 15-12-1863 weer naar Wanssum. Kleermaker Joannes Schell (Tegelen 23-11-1843) was inwonend vanuit Tegelen 3-7-1865 voordat hij op 17-1-1866 trouwde met Joanna Geerlings. Op 22-4-1866 kwam smidsgezel Gerard Cramer (Sevenum 18-4-1852) inwonen; hij keerde op 15-4-1868 terug naar zijn geboortedorp. Dienstmeid Maria Antonia Ploem (Neer 8-6-1852) arriveerde in april 1869 vanuit Neer. Op 29-7-1869 kwam smidsgezel Gerard Zeure (Venray 14-2-1850) vanuit Maasbree inwonend; hij vertrok op 6-12-1869 naar Tegelen. Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 125.

Dochter Gertrudis van Rens verhuisde z.d. naar het adres nr. 120. Dienstmeid Maria Antonia Ploem keerder op 14-4-1871 terug naar Neer. In juli 1871 kwam smid Jacob Camps (Horst 6-1-1850) in dienst; hij keerde op 27-4-1873 terug naar zijn geboorteplaats. In 1874 (z.d.) kwam smidsknecht Hendrik Gellen (Maasbree, z.d.) in dienst; hij keerde in mei 1877 terug naar Maasbree. Smidsknecht Leonardus Hubertus Mestrum (Heel en Panheel 11-3-1845) kwam in 1877 (z.d.) vanuit Venlo en vertrok op 24-4-1878 naar Helden. Bron: BevReg Beesel 1869-1889 blad 121.

De erfgenamen van Herman van Rens en Petronella Coopmans verkochten op 2 december 1913 huis en smederij (Beesel-Dorp, E 1278).

 

1 mei 1861

TEGELEN - Gehuwd: Laurentius Hubert Holten [geb. Buggenum 3-3-1833, zn. van Peter Holten en Helena Snijders] en IJda Christina Rijvers [geb. Tegelen, dr. van Peter Johannes Rijvers en Anna Maria Peters].

GenLias, 2004.

 

2 mei 1861

LUIK - Gehuwd: Louis Charles Auguste Ghislain d'Overschie de Neeryssche [geb. Brussel 20-4-1829, overl. Vierset-Barse 27-3-1896, zn. van Auguste baron d'Overschie de Neeryssche en Philippine van der Linden d'Hooghvorst] en Octavie Caroline Louise Marie Ghislaine Blanche de Trazegnies d'Ittre [geb. Luik 5-4-1844, overl. Parijs 31-8-1913, dr. van Octave markies de Trazegnies d'Ittre en Antonie Dubois].

Gegevens: geneanet.org, 2008.

Uit dit huwelijk:

1. Louise Marie Ghislaine barones d'Overschie de Neeryssche, geb. Brussel 3-3-1862, overl. Vyle-et-Tharoul 6-4-1930.Tr. Vierset-Barse 10-12-1889 met Alphonse de Mees.

2. Ren Octave Marie Ghislain d'Overschie de Neeryssche, geb. Brussel 8-12-1863, overl. Vyle-et-Tharoul 1-9-1901. Tr. Vyle-et-Tharoul 7-8-1894 met Ins de Kerkove d'Exaerde.

3. Anne-Marie Ghislaine d'Overschie de Neeryssche, geb. Huccorgne 29-10-1871, overl. Leuven 8-8-1908. Tr. Vierset-Barse 28-7-1891 met Auguste prins de Bethune Hesdigneul.

4. Charles Guillaume Marie Ghislain d'Overschie de Neeryssche, geb. Huccorgne 29-10-1873, overl. Brussel 6-5-1927. Tr. Bellem 28-10-1899 met Edith de Kerkove d'Exaerde.

Louis d'Overschie was eigenaar van hoeve de Baxhof te Swalmen.

 

4 mei 1861

BEESEL - Obligatie groot  250,‑ door Peter Paulus Peeters aan Jan Pieter Hendrik Bernard Hubert Janssens en Wilhelmina Agnes Janssens, beiden wonend te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1861/51.

 

4 mei 1861

REUVER - Doorhaling hypotheek door Henri Pieters als mondeling gemachtigde van Hendrik Linssen, beiden wonend te Roermond, aan Jacobus de la Roi en zijn echtgenote Wilhelmina Peters, beiden wonend op den Reuver onder Besel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1861/74.

 

8 mei 1861

BEESEL - Deling tussen Pieter Peeters en Johanna Peeters, beiden wonend te Beesel, Hubertina Peeters in huwelijk met Jan Houtackers wonend te Kessel en Petronella Peeters wonend te Beesel, van de roerende en onroerende goederen te Beesel gelegen, nagelaten door hun ouders Jan Peeters en Helena Bongers en wijlen hun broer Jacobus Peeters.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1861/75.

 

11 mei 1861

REUVER - Brand.

Op den Reuver onder Beesel ontstond in den namiddag van laatstleden zondag brand in eene schuur van Gerardus van Ool, landbouwer aldaar. Niettegenstaande spoedig aangebragte hulp zijn de schuur en stal een prooi der vlammen geworden, De afgebrande panden waren verzekerd bij de brandwaarborg-maatschappij la Belgique, terwijl de schade begroot wordt op eene som van 2000 franken.

De Volksvriend d.d. 11-5-1861.

 

11 mei 1861

ASSELT - Volmacht door Anna Maria Vossen, weduwe van Frans Hendrikx, aan haar zoon Antoon Hubertus Hendrickx, beiden wonend op de Asselsenhof onder Swalmen, om haar te vertegenwoordigen in haar hoedanigheid als moeder en wettige voogdes over haar minderjarige kinderen uit haar huwelijk met Frans voornoemd, te weten: a) Pieter [later o.a. burgemeester van Swalmen]; b) Joannes; en c) Clara Hendrikx, in de nalatenschap van haar zwager Joannes Hendrikx, oom van genoemde minderjarige kinderen, overleden op 1 maart 1861.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1861/52.

 

13 mei 1861

ROERMOND / SWALMEN - Deling tussen Maria Gertruda Berger in huwelijk met Jacob Ramakers wonend te Swalmen, Willem Berger, Frederik Berger, Maria Anna Hubertina Berger in huwelijk met Andries Jan Jacob Schreurs, allen wonend te Roermond, Sophia Berger in huwelijk met Albert Verwins wonend te Mulheim, Jean Berger wonend te Venlo, van de roerende en onroerende goederen nagelaten door wijlen hun vader Jan Remigius Berger, waarin gecompareerd is hun moeder Theresia Mertz wonend te Roermond, die ook de verdeling van haar goederen tussen haar voornoemde kinderen gemaakt heeft, zijnde de onroerende goederen gelegen onder de gemeenten Roermond, Maasbracht, Linne en Herten, ter waarde van  63.300,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1861/79.

 

14 mei 1861

ROERMOND - Gehuwd: Ludovicus Hubertus Fredericus Berger [geb. Roermond 17-8-1827, zn. van Joannes Remigius Berger en Maria Theresia Sophia Mertz] en Maria Josepha Agnes Wilhelmina Quaedvlieg [geb. Valkenburg, dr. van Max Frederik Quaedvlieg en Maria Catharina Specken].

GenLias, 2006.

Voor verklaring van door bruid ten huwelijk gebrachte goederen zie 31-1-1887.

 

15 mei 1861

BEESEL - Openbare verkoop van onroerende goederen onder Beesel op verzoek van Arnold Meuter te Beesel, als gemachtigd door Agnes Meuter, gehuwd met Jan Baptiste van der Heijden te Mechelen (Belgi).

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1861/55. Voor verkoopster zie gezin 26-10-1797.

 

15 mei 1861

KESSEL - Verkoop van een perceel land te Kessel door:

1) Antoinetta Slousen, huisvrouw van Willem Hendrikx; en

2) Helena Slousen,

aan Pieter Kessels, minderjarig, allen wonend te Kessel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1861/54.

 

17 mei 1861

SWALMEN - Gehuwd: Hermanus Gerards [Geraedts, geb. Swalmen 14-2-1831, overl. ald. 9-11-1903, oud 72 jaar, zn. van Jacobus Gerards en Maria Peters 28-4-1830] en Anna Margaretha van Cruchten [geb. Swalmen 22-7-1835, overl. ald. 18-1-1905, oud 69 jaar, dr. van Nicolaas van Cruchten en Joanna Laurent 4-2-1832].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1. Elisabeth Geraedts, geb. Swalmen 20-8-1862, ongehuwd overl. ald. 16-10-1880, oud 18 jaar.

 

24 juni 1861

NEER / ASSELT - Openbare verkoop van voorgras op de Boxweerd onder Neer en op de Lingen te Asselt op verzoek van Carel Huibert graaf van en tot Hoensbroek te Trnich gemeente Vrechem bij Bonn, opbrengst  5.640,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/79.

 

24 juni 1861

SWALMEN - Openbare verkoop van gras op de hooibemden en Belten te Swalmen en op de Leuverhorst te Maasniel op verzoek van:

1) Willem Ramakers te Roer onder Roermond;

2) Jacob Ramakers;

3) Godefried Ramakers aldaar;

4) Lambert Ramakers;

5) Christoffel Ramakers; en

6) Hendrik Ramakers, alle vier wonend te Swalmen,

verbleven aan Jacob Ramakers voor  136,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/80.

 

19 juni 1861

REUVER ‑ Legaat Franciscus Goossens, zoon van Antoon Goossens en Helena Titulaer.

GHS Beesel, Reuver, Archief St.-Lambertusparochie Reuver, inv.nr. ...

 

20 juni 1861

BEESEL - Verkoop van een perceel bouwland te Beesel gelegen door Pieter van der Velden aan Antonius Hubertus Heldens, beiden wonend aldaar, voor  100,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1861/92.

 

25 juni 1861

BEESEL - Openbare verkoop van hooigras gedaan te Beesel op verzoek van Jan Alexander Hubert baron Michiels van Kessenich wonend te Roermond, opbrengst  261,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1861/94.

 

26 juni 1861

SWALMEN - Openbare verkoop van vaste goederen gelegen te Swalmen door Maria Gertrudis Heijnen en haar man Hendrik Mooren te Blerick aan Jan Lambert van Dael te Swalmen voor  450,‑, Pieter Thijssen aldaar voor  250,‑, en Felix Willem Milliard te Roermond voor  780,‑.

GA Venlo, Notarieel Archief J.R. Clercx te Kessel 1829-1833 en Blerick 1834-1866, inv.nr. 1861/86.

 

2 juli 1861

ROERMOND - Inventaris van de boedel en nalatenschap van wijlen de douairiere van Frederic Marie Auguste De Gelissen geboren Maria Agnes Josepha Specken, overleden te Roermond in de St.-Jansstraat op 6 juni 1861, gedaan op verzoek van Dominicus Timmerman als bewindvoerder van deze nalatenschap.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/86.

Met voortzetting inventarisatie d.d. 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 17, 22, 23, 24 en 30 juli d.a.v.; zie idem 1861/88, /90 en /93, 95/, 96, /98 en /102.

Zie ook idem 1861/104 en /105 d.d. 5 resp. 7 en 8 augustus 1861 voor openbare verkoop van roerende goederen uit deze nalatenschap.

 

5 juli 1861

BEESEL ‑ J.B. Hubert Simons wordt benoemd tot hoofdonderwijzer te Beesel.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 182/7275.

 

6 juli 1861

SWALMEN - Gehuwd: Gerardus Eggels [geb. Swalmen 18-2-1834, zn. van Peter Eggels en Gertrudis Geraedts] en Margaretha Janissen [geb. Swalmen 6-11-1825, dr. van Willem Janissen en Mechtildis Schrijnewerkers].

GenLias, 2007.

 

9 juli 1861

BELFELD - Testament door Petrus Cruijsen, pastoor te Belfeld.

GA Venlo, Notarieel Archief J.R. Clercx te Kessel 1829-1833 en Blerick 1834-1866, inv.nr. 1861/89.

 

13 juli 1861

BELFELD - Verkoop van Maalbeek.

Verkoop van Malbeck door Carl Wilhelm Ruping aan Bernhard Oberbanscheid, landbouwer op de Karpenhof te Selbeck (D), voor fl. 4.000,-.

GA Venlo, notaris Egbert Thiessen te Venlo d.d. 2-0-1862: W. Luys: De voormalige watermolen van Malbeck in Belfeld, in Jaarboek Maas- en Swalmdal 16 (1996), blz. 102.

 

15 juli 1861

BOUKOUL - Openbare verkoop van veldvruchten op Graterhof te Swalmen op verzoek van mr. Martin Pascal Hubert Strens, minister voor de Zaken van Roomsch Katholijke Eeredienst te 's‑Gravenhage, wonend aldaar, opbrengst  601,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/92.

 

17 juli 1861

SWALMEN - Obligatie groot  330,‑ t.l.v. Anna Catharina Schrijnewerkers wonend te Swalmen in voordeel van Karel Hendrik Bongaerts wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1861/100.

 

18 juli 1861

SWALMEN - Openbare verkoop ingevolg artikel 1223 van het Burgerlijk Wetboek, van een huis met tuin te Swalmen toebehorend aan Hubertus Cox aldaar, door Joseph Tondeur als mondeling gemachtigd door mr. Albert Jacob Jozef Hubert Thissen, beiden wonend te Roermond, aan Jozef Janssen te Swalmen voor  200,‑,

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/94.

 

22 juli 1861

ROERMOND - Depot door Andries Jan Jacob Scheurs te Roermond, handelend bij verhindering van Henri Schreurs, griffier bij het kantongerecht aldaar, van een geschrift houdende enkele testamentaire beschikkingen door wijlen de douairiere van Frederic Marie Auguste De Gelissen geboren Maria Agnes Josepha Specken, overleden te Roermond in de St.-Jansstraat op 6 juni 1861, met het bevelschrift gegeven door de kantonrechter d.d. 11 juli 1861.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/97.

Bij testament d.d. 21-5-1858 benoemde zij tot enig en algemeen erfgenaam Richard Quaedvlieg, minderjarig wonend te Rome; zie idem 1861/117 d.d. 11-9-1861.

 

22 juli 1861

HUNSEL - Verkoop van de boerderij genaamd Beegderhof te Hunsel door de erven Heijmans aan Henderik Heijmans voor  7.050,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1861/163.

 

26 juli 1861

SWALMEN / ASSELT - Openbare verkoop van veldvruchten te Asselt onder Swalmen op de Molendumpel en Gebrouwhuisweg, op verzoek van:

1) Godfried Ramakers;

2) Christoffel Ramakers;

3) Lambert Ramakers;

4) Hendrik Ramakers;

5) Jacob Ramakers, allen wonend te Swalmen; en

6) Willem Ramakers wonend te Roer onder Roermond,

verbleven aan genoemde Jacob Ramakers voor  98,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/100.

 

27 juli 1861

SWALMEN - Gehuwd: Theodor Hubert Eggels [geb. Swalmen 6-2-1831, zn. van Peter Eggels en Gertrudis Geraedts 18-4-1828] en Cornelia Bemong [geb. Swalmen 29-3-1837, dr. van Theodor Bemong en Elisabeth van Cruchten].

WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1. Peter Eggels, geb. Swalmen 30-7-1862. Tr. Swalmen 28-10-1889 met Maria Louisa Huskens.

2. Anna Gertrudis Eggels, geb. Swalmen 18-12-1864.

3. Maria Elisabeth Eggels, geb. Swalmen 27-8-1867. Tr. Swalmen 20-4-1900 met Joannes Mathias Creemers.

4. Joanna Hubertina Eggels, geb. Swalmen 23-2-1870. Tr. 1) Swalmen 30-3-1894 met Jacobus Kreemers, overl. Dsseldorf (D) 23-8-1913; 2) Swalmen 14-5-1915 met Melcher Leonardus Peters.

5. Petronella Maria Eggels, geb. Swalmen 12-1-1873. Tr. Amern St.-Georg (D) 11-10-1906 met Johann Konrad Schrmges.

6. Godefridus Hubertus Eggels, geb. Swalmen 22-8-1876. Tr. Swalmen 22-4-1907 met Maria Hubertina van Deur.

7. Margaretha Hubertina Eggels, geb. Swalmen 19-4-1879. Tr. Amern St.-Anton (D) 4-5-1914 met Karl Josef Mllers.

 

8 augustus 1861

SWALMEN - Testament van Lambert Ramakers, wonend op de Genaanhof onder Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/106.

 

8 augustus 1861

SWALMEN - Testament van Christoffel Ramakers, wonend op de Genaanhof onder Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/107. Zie 30-12-1862.

 

8 augustus 1861

SWALMEN - Testament van Hendrik Ramakers, wonend op de Genaanhof onder Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/108.

 

10 augustus 1861

REUVER-LEEUWEN - "De notaris Dirix, residerende te Roermond, zal op Woensdag 21 Augustus 1861 des morgens ten 9 ure, op verzoeke en ten behoeve van Pieter van der Velden, akkerman wonende te Leeuwen onder Beesel, publiek op crediet verkoopen:

Een koe, een rund, een vet varken, een lange, korte en slag kar, twee ploegen, drie eggen, kasten, kisten, tafels, stoelen, tin-, koper‑ en ijzerwerk, eene kagchel, eene koeketel, eenen wanmolen, eene vlasbraak, eenige abeelen planken, eene karburg en verder allerhande huismeubelen."

Maas- en Roerbode; met dank aan L. van Avesaath, Swalmen.

 

20 augustus 1861

SWALMEN - Huwelijkse voorwaarden tussen Wilhelmus Hubertus Geraedts te Swalmen en Maria Agnes Schreurs te Grathem.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1861/85.

 

1 september 1861

SWALMEN - Verkoop van land onder Swalmen door:

1) Godfried Ramakers te Swalmen; en

2) Barbara Schoenmakers en haar kinderen uit haar huwelijk met wijlen Herman Geraedts, wonend te Swalmen,

aan Henrietta van Lerp, weduwe van Jan Mathis Sagers en haar kinderen te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1861/89.

 

2 september 1861

GRATHEM - Gehuwd: Wilhelmus Hubertus Geraedts [geb. Swalmen 15-6-1834, landbouwer 1861, zn. van Hermanus Geraedts en Ida Ramakers 2-6-1821] en Maria Agnes Schreurs [geb. Grathem 2-4-1837, dr. van Peter Mathijs Schreurs en Anna Elisabeth Winkelmolen, landbouwster].

GenLias, 2004.

 

7 september 1861

BEESEL - Verkoop met recht van terugkoop van een huis met toebehoren te Beesel gelegen sectie G nrs. 1362 en 1363, door Henderik Thijssen aan Willem Thijssen en Gerard Thijssen, allen te Beesel, voor  224,‑ buiten de last.

GA Roermond, Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1861/177.

 

8 september 1861

BOUKOUL - Verpachting van landerijen op de Boekkoel onder Swalmen door mr. Charles Strens te Roermond, als mondeling gemachtigd door Z.E. mr. Martin Pascal Hubert Strens, minister te 's‑Gravenhage.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/114.

 

vr 10 september 1861 / 1860 z.d.

AMERN SANKT GEORG (D) - Gehuwd: Laurentius van Elmpt [Peter Laurens, Peter Laurenz, geb. Ophoven (D) , overl. Roermond 3-8-1901, oud 68 jaar] en Johanna Metsemaekers [Johanna Hubertina Metsemakers, Metzemakers, geb. Maasniel 25-3-1840, overl. ald. 18-3-1901, oud 60 jaar, dr. van Johannes Metsemakers en Elisabeth Joosten Maasniel 1-10-1835].

FamilySearch, 2022; het kerkelijk huwelijk vond niet plaats in Amern St.-Georg.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Johannes van Elmpt, geb. Maasniel 10-9-1861.

2. Maria Elisabeth van Elmpt, geb. Maasniel 5-11-1863. Tr. Roermond 9-5-1882 met Joannes Henricus Heijman.

3. Jacobus van Elmpt, geb. Maasniel 12-1-1866, overl. ald. 7-10-1867, oud 20 maanden.

4. Catharina van Elmpt, geb. Maasniel 4-3-1868, ongehuwd overl. ald. 4-8-1892, oud 24 jaar.

5. Maria Gertrudis van Elmpt, geb. Roermond 27-3-1870, overl. Beesel 2-2-1873 als Gertrudis van Elmpt, oud 2 jaar.

6. Lodewijk van Elmpt, geb. Beesel 24-11-1872, overl. ald. 18-12-1881, oud 9 jaar.

7. Petrus Paulus van Elmpt, geb. Beesel 6-4-1875, overl. Maasniel 16-8-1892 als Peter van Elmpt, oud 17 jaar.

8. Antoon Hubertus van Elmpt, geb. Beesel 4-3-1878, overl. ald. 10-3-1878, oud 6 dagen (volgens akte: 4 dagen).

9. Gertrudis Rosalie van Elmpt, geb. Beesel 18-2-1879, overl. Maasniel 30-4-1900, oud 21 jaar.

10. Joannes Antonius Hubertus van Elmpt, geb. Beesel 16-4-1881, overl. ald. 19-4-1881, oud 2 dagen.

11. Helena van Elmpt, geb. Beesel 23-8-1883, overl. ald. 8-7-1885, oud 22 maanden.

 

10 september 1861

SWALMEN - Gehuwd: Mathias Linssen [geb. Neer 3-12-1838, kleermaker, zn. van Antoon Linssen en Cornelia Kessels] en Maria Carolina Baumgardt [Maria Carolina, geb. Kessel 8-11-1831, dr. van Jan Baumgardt en Maria van Dix].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Anna Maria Linssen, geb. Beesel 25-9-1862 (BS-6/653).

2. Antonius Linssen, geb. Beesel 16-3-1864. Tr. Venlo 5-6-1897 met Maria Catharina Diesveld.

3. Elisabeth Linssen, geb. Beesel 30-8-1865. Tr. Dlken (D) 10-10-1889 met Friedrich Wilhelm Jacob Buscher.

Kleermaker Mathis Linssen en zijn vrouw Maria Carolina Baumgardt verhuisden op 1-5-1862 vanuit Swalmen met hun kinderen Maria, Antonius en Elisabeth naar het adres Dorp 95. Op 6-7-1866 keerde het gezin terug naar Swalmen, waarna dit pand werd bewoond door de weduwe Helena Wijnands (Beesel 4-8-1805, zie huwelijk 21-4-1841). Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 96.

Kleermaker Mathias Linssen arriveerde op 6-7-1866 vanuit Beesel op het adres Middelhoven N301, eerder bewoond door de moeder van Maria Carolina. Op 1-12-1866 verhuisde het gezin naar Neer. Bron: BevReg Swalmen 1860-1880 blad 315.

 

11 september 1861

RIJKEL - Verkoop van twee percelen bouwland en twee percelen heide te Beesel gelegen door Elisabeth Engelen en Joanna Engelen, beiden wonend aldaar, aan Hendrik, Gertrudis en Petronella Engelen wonend te Riekel onder Beesel, voor  112,50 boven de last van  117,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1861/119.

 

14 september 1861

BEESEL - Obligatie groot  230,‑ t.l.v. Maria Jozefa Croonen in voordeel van Antonius Hubertus Heldens, beiden wonend te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1861/122.

 

16 september 1861

NEER - Openbare verkoop van grommet op de Boxweerd onder Neer, op verzoek van Karel Huibert von en tot Hoensbroek te Trnich, gemeente Vrechem bij Bonn, opbrengst  1.246,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/121.

 

18 september 1861

BEESEL - Gehuwd: Joannes Hendrikus Gielen [geb. Beesel 15-3-1831, overl. ald. 6-8-1908, zn. van Mathias Gielen en Margaretha Bongaers; wedn. van Catharina Reijnders, geh. Beesel 25-4-1856; hij hertr. Beesel 18-11-1861 met Gertrudis Geerlings] en Engelina Engelen [geb. Helden 3-7-1828, dienstmeid, dr. van Hendricus Engelen en Petronilla Groemmen].

GenLias, 2004; GHS Beesel, BS-6/599.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

19 september 1861

REUVER-LEEUWEN - Openbare verkoop van roerende goederen gedaan te Leeuwen onder Beesel op verzoek van Pieter van der Velden wonend aldaar, opbrengst  324,42.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1861/126.

Voor decharge zie idem 1863/22 d.d. 7-2-1863.

 

25 september 1861

SWALMEN - Openbare verkoop van onroerende goederen te Swalmen gelegen door Johannes Gerardus Verheggen aldaar, verbleven aan Theodoor Geraedts te Roermond voor  630,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/124.

 

1 oktober 1861

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door mr. Albert Jacob Jozef Hubert Thissen te Roermond aan Pieter Coorens te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/126.

 

4 oktober 1861

BREYELL (D) - Gehuwd: Martin Wilhelm Brasseler [geb. Breyell 23-12-1835] en Gertrud Hinssen [geb. Belfeld 17-9-1843, dr. van Gerardus Hinssen en Joanna van Leipsigh 17-11-1826].

Thoer.net, 2022.

 

8 oktober 1861

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door mr. Albert Jacob Jozef Hubert Thissen te Roermond aan Hubertus Cox te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/128.

 

8 oktober 1861

NEER / ASSELT - Openbare verkoop van voorgras op de Boxweerd onder Neer en op de Lingen te Asselt op verzoek van graaf Carel Huibert van en tot Hoensbroek te Trnich gemeente Vrechem bij Bonn, opbrengst  207,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/129.

 

9 oktober 1861

REUVER - Testament door Willem Smeets, wonend op den Reuver onder Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1861/104.

 

10 oktober 1861

OFFENBEEK - Volmacht door Gerard Schooren en zijn huisvrouw Joanna Flecken wonend op Offenbek onder Beesel, aan Joannes Flecken onder Melick Herkenbosch om onroerende goederen onder Vlodrop te verkopen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1861/106.

 

12 oktober 1861

BEESEL - Verkoop van een perceel bouwland onder Beesel gelegen door Benedict Thissen te Beesel aan Frans Hoefnagels wonend op de Hoosterhof aldaar, voor  760,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/132.

 

12 oktober 1861

REUVER - Testament gemaakt door Gerard Erkens wonend op den Reuver onder Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1861/135.

 

12 oktober 1861

REUVER - Testament gemaakt door Joanna Peeters wonend op den Reuver onder Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1861/136.

 

12 oktober 1861

SWALMEN - Gehuwd: Peter Hubert van Deurs [geb. Swalmen 17-7-1836, overl. ald. 5-1-1885, oud 48 jaar, zn. van Willem van Deur en Hubertina Janssen] en Maria Catharina Geraedts [geb. Swalmen 19-12-1832, overl. ald. 23-12-1863, oud 31 jaar, dr. van Godefridus Geraedts en Elisabeth Schrijnewerkers].

GenLias, 2007.

Uit dit huwelijk:

1. Wilhelmus Hubertus van Deur, geb. Swalmen 10-12-1862, overl. ald. 12-1-1863, oud 1 maand.

2. Maria van Deur, geb. Swalmen 10-12-1862, overl. ald. 22-1-1863, oud 1 maand.

3. Catharina van Deur, geb. Swalmen 4-12-1863, overl. ald. 11-12-1863, oud 7 maanden.

 

maandag 14 oktober 1861

SWALMEN - Openbare verkoop, op verzoek en ten huize van de akkervrouw Maria Wuts, weduwe van Hendrik Ramakers, van een merriepaard, 2 koebeesten, kasten, stoelen, tafels, ledekanten, pluimen bedden, bedlakens, wollen dekens, koper-, tin- en ijzerwerk, eene huisklok, kar, ploeg, egge en verder allerhande huismeubelen en akkergereedschappen.

De Volksvriend d.d. 12-10-1861; notaris Dirix te Roermond.

 

14 oktober 1861

SWALMEN - Openbare verkoop van roerende goederen gedaan te Swalmen op verzoek van Maria Wuts wonend aldaar, opbrengst  323,20.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1861/137.

Voor decharge zie idem 1862/137 d.d. 29-11-1862.

 

14 oktober 1861

SWALMEN - Openbare verkoop van roerende goederen gedaan te Swalmen op verzoek van Hendrik Willem van Laar wonend aldaar, opbrengst  41,85.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1861/138.

Voor decharge zie idem 1862/42 d.d. 19-4-1862.

 

maandag 14 oktober 1861

SWALMEN - Openbare verkoop, in de herberg van de wed. Alberts op verzoek van de erfgenamen van Jan Lodewijk Ickenroth, van een huis met schuur, stal en tuin te Swalmen in het dorp gelegen sectie B 532 en 536.

De Volksvriend d.d. 12-10-1861; notaris Dirix te Roermond.

 

14 oktober 1861

SWALMEN ‑ Ten overstaan van Josephus Aloijsius Dirix, notaris te Roermond, verkopen

- Jan Lodewijk Ickenroth, dagloner wonend te Swalmen;

- Octronella Schreurs, akkervrouw wonend te Swalmen, weduwe van wijlen Jan Ickenroth, namens haarzelf en als moeder en wettige voogdes namens haar minderjarige zoon Jan Lodewijk, zonder beroep wonend te Swalmen;

- Jacobus Ickenroth, dienstknecht wonend te Swalmen, mede als toeziend voogd van voornoemd minderjarig kind;

- Jan Willem Ickenroth, dienstknecht wonend te Swalmen;

- Maria Josepha Ickenroth, huishoudster, echtgenote van en daartoe bijgestaan en gemachtigd door Jan Timmermans, houtzager, beiden wonend te Swalmen;

- Wilhelmina Ickenroth, echtgenote van en daartoe bijgestaan en gemachtigd door Joannes Berben, akkerlieden wonend te Heijthuizen;

- Elisabeth Ickenroth, echtgenote van en daartoe bijgestaan en gemachtigd door Hendrik Heijnen, dagloner wonend te Swalmen;

- en Gertrudis Ickenroth, dienstmeid wonend te Dulken, Pruissen,

op bevel van de arrondissementsrechtbank te Roermond bij openbare verkoop onderstaande onroerende goederen onder onderstaande voorwaarden, te weten een huis en tuin gelegen te Swalmen in het dorp, sectie B nummers 532 en 536, groot samen 6 roede 30 el, voor een bedrag van 330 gulden aan Hendrik Heijnen, zoon van Jan, mede als mondeling gevolmachtigde van zijn echtgenote Elisabeth Ickenroth, dagloners wonend te Swalmen, laatstgenoemde in deze akte en voor een achtste gedeelte berechtigd.

1. De verkoop zal geschieden zoals gewoonlijk aan de hoogstbiedende, onder voorbehoud van een uur beraad om deze goed of af te keuren.

2. Een ieder kan voor een opdrachtgever kopen, mits hij hiervan dadelijk te kennen geeft en hij binnen de door de wet bepaalde tijd zijn opdrachtgever noemt. Het noemen van opdrachtgever ontslaat de koper echter niet van zijn verplichting als principaal koper.

3. Koper moet indien door de verkopers gewenst onmiddellijk een voldoende borg stellen welke met hem aansprakelijk is.

4. De koopsom zal ten kantore van voornoemde notaris met pasen komend jaar worden betaald. De verkochte goederen zullen overeenkomstig artikel 1227 van het Burgerlijk Wetboek als onderpand gelden voor de juiste betaling. Aankopers zullen deze goederen niet mogen verkopen, verhuren, verpanden of anderszins in gebruik geven voordat de volledig koopsom is betaald. Bij overtreding zullen verkopers de goederen opnieuw openbaar mogen verkopen om uit de opbrengst de koopsom en rente te verhalen, eventuele mindere opbrengst aan te vullen door aankopers, grotere opbrengst echter niet ten profijte van aankopers.

5. Binnen acht dagen na de verkoop moet de koper in handen en ten kantore van de notaris alle kosten, honoraria en rechten betalen, waartoe de tegenwoordige verkoop aanleiding heeft gegeven of in het vervolg zal geven.

6. De verkopers verklaren de goederen te zullen overdragen vrij van hypothecaire schulden, voorts met alle rechten, gerechtigheden, erfdienstbaarheden zichtbaar en onzichtbaar en in maat onbevangen.

7. De koper zal dadelijk de eigendom van de te verkopen goederen hebben, echter zal hij er eerst van in bezit en genot kunnen komen met pasen 1862. De belastingen zullen vanaf dat moment ten laste van aankopers zijn.

8. Deze overdracht zal voor genoemde notaris moeten worden bekrachtigd.

De verkopers zijn niet in het bezit van eigendomsbewijzen van genoemde goederen.

Openbare verkoop in de herberg van de weduwe Alberts in tegenwoordigheid van Henri Pieters, kandidaat-notaris wonend te Roermond, en Willem Hendriks, veldwachter wonend te Swalmen, als getuigen. Ondertekend door wederzijdse partijen uitgezonderd Maria Josepha, Wilhelmina en Gertrudis Ickenroth en Hendrik Heijnen, welke hebben verklaard niet te kunnen schrijven.

GA Roermond, Notarieel Archief J.A. Dirix, inv.nr. 1861/139.

 

25 oktober 1861

VENLO / REUVER-LEEUWEN - Overdracht Wilde Hoef.

Catharina Specken, bijgestaan door haar echtgenoot Theodoor Kofferath, apotheker te Wassenberg in Pruissen, en mejufrouw Clara Burghoff, bijgestaan door haar echtgenoot Ludwig Kreitz, fabrikant te Crefeld in Pruissen, verkopen "de Wilde Hoef gelegen in de gemeente Beesel, bestaande uit heerenhuis, boerenwoning, stallen, schuur en nevengebouwen, tuinen, boomgaard, weiden, schaapsweide, bouwland, bosch en zandgronden", kadastraal bekend

- hooiland A 2 in het Camperveld, groot 63 roede 90 el;

- dennenbos A 103 in de Walsberg, groot 95 roede 95 el;

- dennenbos A 105 in de Walsberg, groot 97 roede 75 el;

- struwelen B 308 in de Hoenderkamp, groot 2 bunder 73 roede;

- hooiland B 310 in de Hoenderkamp, groot 65 roede;

- moeras B 311 in de Hoenderkamp, groot 4 roede 20 el;

- tuin B 313 in de Hoenderkamp, groot 14 roede 35 el;

- bos B 314 in de Hoenderkamp, groot 2 bunder 48 roede 90 el;

- struwelen B 315 in de Hoenderkamp, groot 14 roede 20 el;

- hooiland D 221 in de Leverbemden, groot 60 roede 70 el;

- bouwland E 86 in de Vogelsweide, groot 1 bunder 42 roede 90 el;

- dennenbos E 581 achter de Wildehoef, groot 60 roede 65 el;

- bos E 99 achter de Wildehoef, groot 11 roede 5 el;

- dennenbos E 580 achter de Wildehoef, groot 1 bunder 64 roede;

- bos E 104 achter de de Wildehoef, groot 62 roede 50 el;

- bos C 105 achter de Wildenhoef, groot 73 roede 10 el;

- hakhout E 106 achter de Wildenhoef, groot 48 roede 50 el;

- dennenbos E 107 achter de Wildenhoef, groot 1 bunder 22 roede;

- weiland E 108 Wildehoef, groot 55 roede 95 el;

- een gebouw E 109 Wildehoef, groot 8 roede 5 el;

- een huis E 110 Wildehoef, groot 3 roede 55 el;

- een huis E 111 Wildehoef, groot 1 roede 85 el;

- een tuin E 112 Wildehoef, groot 2 roede;

- een tuin E 113 Wildehoef, groot 9 roede 50 el;

- een boomgaard E 114 Wildehoef, groot 10 roede 95 el;

- bouwland E 115 Wildehoef, groot 11 bunder 11 roede 95 el;

- bos E 116 Wildehoef, groot 95 roede 40 el;

- dennenbos E 117 in 't Haselt, groot 13 bunder 68 roede 40 el;

- dennenbos E 119 in 't Haselt, groot 48 roede 85 el;

- dennenbos E 143 in 't Haselt, groot 1 bunder 9 roede 10 el;

- dennenbos E 144 in 't Haselt, groot 55 roede 15 el;

- dennenbos E 195 in 't Haselt, groot 5 bunder 76 roede;

- dennenbos E 196 in 't Haselt, groot 1 bunder 58 roede 60 el;

- dennenbos E 197 in 't Haselt, groot 8 bunder 13 roede 60 el;

- dennenbos E 584 in 't Haselt, groot 44 roede 85 el;

samen groot 60 bunder 97 roede 20 el, in de staat waarin de goederen zich thans bevinden en uitstrekken, met alle aan- en onderhorigheden, rechten en gerechtigheden, actieve en passieve servituten, vrij van schulden, voor een bedrag van 8.200 gulden nederlands die reeds zijn betaald, aan Pieter Jozef Berger, koopman te Venlo.

Alle houtgewassen op voornoemde percelen, uitgezonderd de fruitbomen die in de tuin en in de boomgaard ( E 112, 113 en 114) staan, vallen buiten deze verkoop. Verkopers verplichten zich om dit hout binnen 9 jaar "weg te ruimen, de wortels uit te roeijen, de gaten digt te maken en de terreinen behoorlijk gelijk te maken". De pachtsom over 1860 en 1861 blijft voor de verkopers. De koper kan huis, schuur, stallingen, tuin en boomgaard aanvaarden met Pasen 1862, de landerijen stoppelbloot na de oogst van 1862.

Registers Kadaster Roermond, deel 189 nr. 3. Opgemaakt te Venlo in drievoud voor beide verkopers en aankoper; kadastraal geregistreerd 9-11-1861.

Zie ook 25-8-1876.

 

25 oktober 1861

SWALMEN - Gehuwd: Peter Hubert Bongaerts [geb. Swalmen 23-4-1831, landbouwer, overl. ald. 19-3-1890, oud 58 jaar, zn. van Joannes Bongaerts en Jacomina Wuts 10-5-1830] en Maria Gertrudis Meerts [geb. Beesel 11-7-1835, overl. Swalmen 20-4-1903, dr. van Conrardus Meerts en Gertrudis Dings 14-5-1829].

GHS Swalmen, BS-1861/15; WieWasWie, 2022.

Uit dit huwelijk:

1. Jacomina Bongaerts, geb. Swalmen 13-8-1862, overl. ald. 18-2-1954. Tr. Swalmen 7-11-1890 met Hendrik Suilen.

2. Sophia Gertrudis Bongaerts, geb. Swalmen 22-11-1864, overl. ald. 10-11-1923. Tr. Swalmen 10-6-1892 met Hendrikus Clumpkens.

3. Joannes Hubertus Bongaerts, geb. Swalmen 18-3-1867, overl. ald. 20-2-1873, oud 5 jaar.

4. Hendrik Hubertus Bongaerts, geb. Swalmen 25-12-1869. Tr. Swalmen 20-7-1896 met Johanna Agatha Maria Tolsma.

5. Johannes Bongaerts, geb. Swalmen 27-7-1873, overl. ald. 24-7-1950. Tr. Swalmen 28-9-1903 met Wilhelmina Hubertina Coorens.

6. Johanna Maria Bongaerts, geb. Swalmen 2-3-1876, overl. ald. 18-3-1876, oud 16 dagen.

7. Conrardus Bongaerts, geb. Swalmen 18-5-1877, overl. Maastricht 18-8-1858. Tr. Swalmen 12-1-1903 met Maria Gertrudis Coenen.

 

28 oktober 1861

BELFELD - Gehuwd (BS): Simon Timmermans [geb. Beesel 24-8-1822, overl. ald. 7-8-1862, zn. van Gerardus Timmermans en Barbara Peeters 8-8-1812] en Anna Catharina Heggers [geb. Belfeld 9-9-1830, overl. Beesel 25-4-1864, oud 33 jaar, dr. van Jan Heggers en Maria Catharina Wolters 17-10-1825; zij hertr. Beesel 26-6-1863 met Wilhelmus Hillekens].

GenLias, 2004; WieWasWie, 2022.

 

28 oktober 1861

ASSELT - Kwitantie groot  51,93 door Francis Beurskens, soldaat te Venlo, aan de weduwe Frans Hendriks, geboren Anna Maria Vossen te Asselt.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1861/112.

 

28 oktober 1861

SINT ODILINBERG - Gehuwd: Hendrik Wijck [geb. St.-Odilinberg 8-10-1797, zn. van Lambert Wijck en Johanna Hansen; wedn. van Maria Gertrudis Rijnboom] en Maria Catharina Smeets [geb. Swalmen 11-10-1800, overl. St.-Odilinberg 21-3-1862, dr. van Arnold Smeets en Helena Sillen; wed. van Bartholomeus Brentjens, geh. Vlodrop 31-1-1828].

WieWasWie, 2022.

 

1 november 1861

SWALMEN - Par arrt royal du 1er novembre, M.F.A. Meuter, ex-instituteur en chef, Swalmen, est mis la pension qui slve fl. 263.

Le Courier de la Meuse d.d. 7-11-1861.

 

2 november 1861

BREYELL (D) - Gehuwd: Mathias Bolten [Peter Mathijs, geb. Bracht (D) 23-9-1832, pachter van Schonenborg, overl. Belfeld 4-5-1898, oud 65 jaar, zn. van ] en Johanna Elisabeth Bellen [Maria Elisabeth, geb. Breyell 15-10-1834, overl. Belfeld 3-5-1898, oud 63 jaar, dr. van ].

Thoer.net, 2024; WieWasWie, 2024.

Uit dit huwelijk:

1. Willem Bolten, geb. Breyell 28-4-1862.

2. Hendrik Bolten, geb. Breyell 26-1-1865, op 27-12-1898 vertrokken naar Brggen (D).

3. Peter Joannes Bolten, geb. Breyell 27-4-1866. Tr. Belfeld 14-1-1895 met Anna Sibilla Benders.

Landbouwer Peter Mathijs Bolten en Maria Elisabeth Bellen vestigden zich op 9-6-1883 met drie zonen op het adres Broek 67, later gewijzigd in Schoonenborg 65. Bron: BevReg Belfeld 1862-1900 blad B24.

De schuur van Bolten stortte in tijdens een noodweer op 1-7-1891. In augustus 1897 ging de boerderij op in de vlammen. De zonen Johan en Hendrik verkochten de resten van de boerderij op 15-6-1899.

 

2 november 1861

BUGGENUM - Verkoop van land onder Buggenum door Christiaan Sillekens te Beesel aan Leonard Theelen te Buggenum, voor  320,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1861/114.

 

8 november 1861

BREYELL (D) - Gehuwd: Johann Mathias Schnkes [geb. Breyell 27-2-1834, winkelier te Roermond, overl. Roermond 15-5-1902] en Caroline Beysen [Carolina Beijsen, geb. SWALMEN 11-3-1832, overl. Roermond 3-3-1905, dr. van Simon Beijsen en Maria Catharina Lenssen].

Thoer.net, 2021.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Anna Schnkes, geb. Breyell 5-12-1862, ongehuwd overl. Arnhem 21-11-1909, volgens aangifte oud 46 jaar. Zij woonde toen feitelijk te Groenlo.

2. Maria Gertrudis Schnkes, geb. Neer 6-12-1864. Op 6-9-1888 vanuit ouderlijk huis verhuisd naar Dordrecht.

3. Maria Hubertina Schnkes, geb. Roermond 25-5-1867, overl. ald. 16-8-1878, oud 11 jaar.

4. Carolina Hubertina Schnkes, geb. Roermond 7-4-1869., overl. Dommelen 6-11-1952 Tr. Echt 17-9-1894 met Everhardus Antonius Bongenaar.

Het gezin verhuisde op 12-10-1866 vanuit Neer naar Roermond: het Bergske sectie A nr. 24 later omgenummerd naar B 16. Inwonend daar was na de verhuizing nicht Gertrudis Verheggen (geb. Swalmen 30-9-1852). Dienstmeid Hubertina Barbara Schmitz (Melick 1-11-1840) was van 15-5-1868 tot 28-4-1868 hulp in de huishouding; zij werd op 15-10-1869 opgevolgd door Maria Elisabeth Hubertina Hermans (Neer 23-3-1849) die al op 14-1869 terugkeerde naar haar geboortedorp. (BevReg 1860-1870 blad 143, 1870-1880 deel 1 blad 28, 1880-1890 deel 4 blad 26).

 

9 november 1861

BEESEL - Testament van Peter Peeters wonend te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1861/147.

 

9 november 1861

BEESEL - Testament van Petronella Peters wonend te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1861/148.

 

12 november 1861

BEESEL - Openbare verkoop van canada's en slaghout gedaan te Beesel op verzoek van Ernest Ruijs van Nieuwenbroek en Augustina Ruijs, beiden wonend aldaar, opbrengst  261,80.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1861/149.

Voor decharge zie idem 1864/149 d.d. 7-4-1864.

 

13 november 1861

HORN - Verkoop van 1/6 deel in de windgraanmolen met bijgehorigheden te Horn gelegen, door de weduwe van Jan Leurs geboren Catharina Cuijpers te Geijstingen bij Maeseijck (Belgi), aan:

1) Jan Michiel van de Voort te Horn;

2) Hendrik Verlinden te Beegden; en

3) Caspar Timmermans te Horn,

voor  600,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/144.

 

16 november 1861

BEESEL - Testament van Joanna Peters wonend te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1861/153.

 

16 november 1861

SWALMEN - Gehuwd: Everardus Vaessen [geb. Nunhem 21-11-1825, zn. van Joannes Vaessen en Margarita Evers; wedn. van Cornelia Weijnen, overl. Swalmen 20-8-1861] en Emilia Tobben [geb. Buggenum 8-6-1832, dr. van Martinus Tobben en Johanna Dierckx].

GenLias, 2004.

 

18 november 1861

BEESEL - Gehuwd: Francis Hendrikus Gielen [Joannes Henricus!, geb. Beesel 15-3-1831, overl. ald. 6-8-1908, oud 77 jaar, zn. van Mathias Gielen en Margaretha Bongaers; wedn. van 1) Catharina Reijnders, geh. Beesel 25-4-1856; 2) Engelina Engelen, geh. Beesel 18-9-1861] en Gertrudis Geerlings [geb. Beesel 21-4-1835, overl. ald. 18-1-1913, oud 77 jaar, dr. van Bartholomeus Geerlings en Christina Peeters].

GenLias, 2004; GHS Beesel, BS-6/601.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Anna Catharina Gielen, geb. Beesel 28-10-1862. Tr. Maasbree 31-8-1888 met Herman Bergmans.

2. Mathijs Gielen, geb. Beesel 15-11-1865, overl. ald. 15-1-1866.

3. Aldegonda Gielen, geb. Beesel 28-12-1866, overl. Swalmen 4-12-1918. Tr. Swalmen 16-8-1889 met Jan Willem Janissen.

4. Maria Christina Gielen, geb. Beesel 13-9-1870, gedood door bliksem 18-7-1875.

5. Wilhelmus Hubertus Gielen, geb. Beesel 21-7-1872. Tr. Beesel 7-10-1898 met Anna Margaretha Hubertina Thijssen.

Dagloner Hendrik Geelen en zijn vrouw Gertrudis Geerlings woonden in 1862 op het adres Bussereind 105. Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 107.

Voor een ongeluk door blikseminslag in dit gezin zie 18-7-1875.

Op 31-5-1906 woonde J.H. Gielen in huize Heidenheim.

 

19 november 1861

NEER - Gehuwd: Paulus Dominicus Beeren [geb. Heythuysen 9-8-1834, schrijnwerker 1861, overl. ald. 3-2-1901, zn. van Pieter Johannes Beeren en Catharina Beckers] en Anna Maria Terstappen [geb. Neer 14-2-1838, overl. BEESEL 23-6-1912, dr. van Severinus Terstappen en Anna Sibilla Pleunis].

WieWasWie, 2020.

Uit dit huwelijk:

1. Levenloos kind (m), geb./overl. Heythuysen 1-10-1862.

2. Joannes Severinus Hubertus Beeren, geb. Heythuysen 6-1-1864, wonend te Stein, overl. Sittard 15-2-1954 (zh). Tr. met Petronella Bonten.

3. Peter Josephus Hubertus Beeren, geb. Heythuysen 1-3-1866, overl. ald. 18-3-1875, oud 9 jaar.

4. Maria Elisabeth Hubertina Beeren, geb. Heythuysen 21-7-1868, overl. Roermond 27-8-1925 (zh). Tr. Heythuysen 20-6-1899 met Joannes Gerardus Rutten.

5. Arnoldus Hubertus Beeren, geb. Heythuysen 2-1-1871.

6. Petronella Wilhelmina Beeren, geb. Heythuysen 2-1-1871, overl. ald. 21-3-1875, oud 4 jaar.

7. Paulus Dominicus Hubertus Beeren, geb. Heythuysen 11-1-1875, overl. ald. 13-3-1875, oud 2 maanden.

 

20 november 1861

BEESEL-LEEUWEN ‑ Decharge van twee verkopen van hout, door Theodoor Kofferath, wonend te Wassenberg.

GA Roermond, Notarieel Archief J.A. Dirix, inv.nr. 1861/155 en /156.

 

22 november 1861

SWALMEN - Gehuwd: Johannes Hubertus Beek [geb. Swalmen 2-1-1833, zn. van Jacobus Beek en Margaretha Vincent; hij hertr. Swalmen 3-11-1873 met Gertrudis Hubertina Slabbers] en Elisabeth Aelen [geb. Maasniel 22-7-1830, dr. van Arnold Aelen en Elisabeth Naus].

GHS Swalmen, BS-1861/17; GenLias, 2004.

 

23 november 1861

ASSELT - Doorhaling hypotheek door Antoon Jozef Hubert Mertz te Roermond aan Jan Peckx te Asselt.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/149.

 

25 november 1861

SWALMEN - Openbare verkoop van slaghout, eiken en canada's gedaan in Cathuiserbosch onder Swalmen gelegen op verzoek van Chretien Marie van der Heijden wonend te Rozendaal, opbrengst  421,45.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1861/159.

Voor decharge zie idem 1862/108 d.d. 3-10-1862.

 

27 november 1861

BEESEL - Openbare verkoop van twee percelen bouwland gelegen te Beesel door Johan Frans Hubert de Pollart te Baarlo; 2. Eduard Carel Wilhelm Hubert de Pollart te Beesel, mede namens: 3. Josephina Antoinetta Maria Hubertina de Pollart en haar echtgenoot Jacobus Wilhelmus Hubertus Verwins, kapitein in Belgische dienst te Mechelen; 4. Dsir Jan Hubert Leesens, weduwnaar van Maria Theresia Hubertina de Pollart te Heer als vader en voogd van zijn minderjarige dochter Maria Sophia Emerentiana Hubertina Leesens aldaar, aan Jan Arnold Meuter te Beesel namens de Kerkfabriek van Beesel, voor  400,‑.

GA Venlo, Notarieel Archief J.R. Clercx te Kessel 1829-1833 en Blerick 1834-1866, inv.nr. 1861/135.

 

27 november 1861

ROERMOND - Volmacht om te vertegenwoordigen bij de rekening en verantwoording van Dominicus Timmerman te Roermond, als bewindvoerder van de nalatenschap van wijlen de douairiere van Frederic Marie Auguste De Gelissen geboren Maria Agnes Specken, door Charles Quaedvlieg te Rome, tijdelijk verblijf houdend te Valkenburg, aan de eerwaarde heer Frans Boermans te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/150.

 

27 november 1861

ROERMOND - Obligatie groot  600,‑ door Charles Quaedvlieg te Rome, tijdelijk verblijf houdend te Valkenburg, aan de nalatenschap van wijlen de douairiere van Frederic Marie Auguste De Gelissen geboren Maria Agnes Specken, overleden te Roermond, welke bij haar holografisch testament d.d. 21 mei 1858 benoemd heeft tot enig en algemeen erfgenaam Richard Quaedvlieg, minderjarig wonend te Rome, en tot bewindvoerder van haar nalatenschap Dominicus Timmermans te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/151.

 

3 december 1861

BEESEL - Openbare verkoop van slaghout gedaan te Beesel aan de Waterloo, in de Bakhei en aan de Alenberg op verzoek van Jan Alexander Hubert baron Michiels van Kessenich wonend te Roermond, opbrengst  185,60.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1861/165.

 

5 december 1861

ASSELT - Openbare verkoop van slaghout in het Jan Damensbroek en in het Eppenbroek te Asselt, op verzoek van het R.K. kerkbestuur aldaar, opbrengst  250,70.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/153.

 

5 december 1861

SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen gelegen door Jan Willem Heijnen en de echtelieden Helena Heijnen en Christiaan Wuts, alle drie wonend aldaar, aan de echtelieden Anna Gertrudis Heijnen en Jozef Janssen, wonend op Hillenraedt aldaar, voor  140,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/154.

 

5 december 1861

SWALMEN - Verkoop van hooiland te Swalmen door Maria Wijnands, weduwe van Herman Geraedts aldaar, aan jonkvrouwe Rosalie Michiels van Verduijnen, douairiere van wijlen erfridder Prospre van der Renne van Daelenbroek te Roermond, voor  65,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/155.

 

6 december 1861

SWALMEN - Obligatie groot  2.102,‑ door Lambert Ramakers en Christoffel Ramakers, beiden wonend op de Genaanhof onder Swalmen, aan de nalatenschap van wijlen de douairiere Frederik Marie Auguste De Gelissen geboren Maria Agnes Specken, overleden te Roermond in de St.-Janstraat op 6 juni 1861, welke bij haar holografisch testament d.d. 21 mei 1858 benoemd heeft tot enig en universeel erfgenaam Richard Quaedvlieg, minderjarig te Rome gehuisvest, en tot bewindvoerder van haar nalatenschap Dominicus Timmerman te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/156.

Voor decharge bewindvoerderschap zie idem 1861/160 d.d. 13-12-1861.

 

7 december 1861

MELICK-HERKENBOSCH - Pachtcontract van de pachthof genaamd Kasteelshof, bij het goed Schndelen onder Melick gelegen, tussen Joseph Tondeur te Roermond, als mondeling gemachtigd door baron Lodewijk von Boijneburg-Lengsfeld te Lengsfeld (Saxen-Weimar), en Cornelis Bremmers en diens echtgenote Margaretha Evers, beiden wonend op genoemd Schndelen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/157.

 

11 december 1861

MAASBREE - Gehuwd: Gerardus Hubertus Monsieur [Gerard Hubert, geb. Kessenich (B) 25-10-1835, baanwachter, overl. Beesel 23-3-1872, oud 36 jaar, zn. van Joannes Monsieur en Sibilla Keijaerts; wedn. van Anna Maria Josephina Schmits, overl. Blerick 10-11-1860] en Anna Maria Martina Schmits [Schmitz, geb. Blerick 4-10-1834, dr. van Winandus Schmits en Margaritha Josephina Beco; zij hertr. Beesel 12-5-1882 met Jacobus Vaessen].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

1. Joseph Hubert Monsieur, geb. Blerick 4-6-1862, overl. ald. 22-12-1933, oud 71 jaar. Tr. 1) Boisheim 13-11-1893 met Catharina Gertrud Cohnen; 2) Maasbree 15-4-1898 met Joanna Hermans.

2. Anna Maria Josefina Monsieur, geb. Blerick 26-12-1863. Tr. Belfeld 6-4-1891 met Peter Jacobus Gielen.

3. levenloos kind (v), geb./overl. Maasbree 15-3-1865.

4. Joannes Hubertus Monsieur, geb. Beesel 29-3-1867 (BS-7/352), ongehuwd overl. ald. 30-8-1904, oud 37 jaar.

5. Anna Maria Catharina Monsieur, geb. Beesel 14-1-1870, overl. Blerick 25-11-1961. Tr. Maasbree 14-6-1912 met Peter Joannes Aerts,

6. levenloos kind (v), geb./overl. Beesel 15-1-1870.

7. Gerardus Hubertus Monsieur, geb. Beesel 30-3-1872, ongehuwd overl. ald. 2-2-1947, oud 74 jaar.

Baanwachter Gerard Hubert Monsieur en zijn vrouw Maria Schmitz verhuisden op 18-12-1865 met hun gezin vanuit Blerick gem. Maasbree naar het nieuwe adres Bussereind 166bis. Bron: BevReg Beesel 1862-1868 blad 170.

Voor het tragisch overlijden van Gerard Monsieur zie 23 en 30-3-1872. Maria Schmitz en haar tweede man Jacobus Vaessen woonden in 1890 op het adres Rijkel 41 met twee kinderen (zie gezin 12-5-1882). Bron: BevReg Beesel 1890, verfilming 49/505. Zie berichten van 1-9-1904 en 5-9-1904 voor het overlijden van zooon Joannes Hubertus.

Huis, schuur, stal en tuin te Rijkel 38, sectie G 2288, werden op maandag 5-7-1948 verkocht door de erfgenamen van zoon G.H. Monsieur. Bron: Dagblad voor Noord-Limburg d.d. 26-6-1948; notaris H.M.J. Verheggen te Venlo.

 

12 december 1861

BEESEL - Z.M. heeft een pensioen groot fl. 233 verleend aan L. Bloemers, gewezen hoofdonderwijzer te Beesel.

Nieuw dagblad van s Gravenhage d.d. 12-12-1861.

 

14 december 1861

BEESEL - Decharge van verkoop van roerende goederen door Jan Hendrik Janssen te Beesel, als mondeling gemachtigd door zijn moeder Maria Petronella Dreessen, weduwe van Conrard Janssen te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief G.Ch.H. Guillon, inv.nr. 1861/130.

Betreft verkoop 24-5-1860/80 te Asselt.

 

16 december 1861

SWALMEN - Openbare verkoop van canadabomen en eiken slaghout aan het kasteel Hillenraedt te Swalmen, op verzoek van graaf Carel Huibert von en tot Hoensbroek wonend te Trnich gemeente Vrechem bij Bonn, opbrengst  457,75.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/161.

 

18 december 1861

BOUKOUL - Openbare verkoop van canadabomen en afgekapt slaghout en snoeihout te Swalmen op de Graeterhof, op verzoek van Z.E. mr. Pascal Strens, minister voor de Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst te 's‑Gravenhage, opbrengst  239,85.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/163.

 

19 december 1861

BOUKOUL - Openbare verkoop van bomen en elsen slaghout te Swalmen op het Suijdewijks-Spik, op verzoek van Jacob Burghoff te Roermond, opbrengst  306,55.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1861/164.

 

december 1861, z.d. ?

BEESEL ‑ De gemeenteraad wil het schoolgeld verhogen.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 182/7325.

 

Bevolkingsregister Beesel 1862-1868.

Onderstaande tabel geeft een overzicht op basis van de hoofdbewoners (vetgedrukt). Waar mogelijk is de kadastrale aanduiding toegevoegd. Gedetailleerde gegevens zijn te vinden bij de gezins-informatie (in de meeste gevallen de huwelijksdatum).

 

adres 1862

hoofdbewoner(s)

BEROEP

Kad.

 

 

voor gezins-info zie

Rijkel

1

Versondert

Mertens

landbouwer

 

 

Hoosterhof

02-06-1828

Rijkel

1

Hoefnagels

Janssen

landbouwer

 

 

Hoosterhof

29-03-1845

Rijkel

2

Reijnders

Janissen

landbouwer

 

Bakheide

 

09-10-1849

Rijkel

3

Cruijsberg

Claassen

landbouwer

 

 

 

21-04-1843

Rijkel

4

Hovens

Janssen

landbouwer

 

 

 

13-09-1837

Rijkel

4

Broeck, van den

Peeters

akkerman

 

 

 

17-04-1849

Rijkel

5

Reijnders

Leenkens

landbouwer

 

 

 

15-04-1830

Rijkel

5

Hoeben

Sillekens

dagloner

 

 

 

28-04-1865

Rijkel

6

Simons

Jacobs

landbouwer

 

 

 

11-04-1850

Rijkel

6bis

Heldens

Reijnders

akkerman

 

 

 

14-10-1863

Rijkel

7

Vullings

Heijnen

landbouwer

 

 

 

15-04-1809

Rijkel

8

Peeters

Hoeben

herbergier

G813

 

 

01-02-1860

Rijkel

8

Nijskens

Bongers

akkerman

G813

 

 

10-04-1863

Rijkel

9

Piepers

Drippen

landbouwer

G800

 

 

14-04-1847

Rijkel

10

Slabbers

Heldens

landbouwer

G1120

 

 

09-07-1852

Rijkel

11

Engelen

Hinsen

landbouwer

 

 

 

20-05-1810

Rijkel

12

Heldens

Claassen

landbouwer

 

 

 

19-04-1819

Rijkel

13

Broek, van den

Peeters

landbouwer

 

 

 

22-04-1839 | 17-04-1849

Rijkel

13bis

Niessen

Dondit

landbouwer

 

 

 

01-10-1860

Rijkel

14

Trines

Jansen

landbouwer

 

 

 

05-05-1808

Rijkel

15

Houben

Joosten

landbouwer

 

 

 

27-10-1826

Rijkel

16

Simons

Janssen

landbouwer

 

 

 

26-05-1845

Rijkel

16

Thijsssen

Gubbels

dagloner

 

 

 

18-04-1860

Rijkel

17

Slabbers

Simons

landbouwer

 

 

 

26-05-1845

Rijkel

18

Bongers

Arets

landbouwer

 

 

 

03-06-1841

Rijkel

19

Sillekens

Schreurs

landbouwer

G1127

 

 

19-04-1852

Rijkel

20

Heldens

Reijnders

akkerman

 

 

 

14-10-1863

Rijkel

20

Waters

Hendriks

katoenwever

 

 

 

06-04-1866

Rijkel

21

Borst, van de

Thissen

metselaar

G841

 

 

25-04-1854

Rijkel

22

Heijnen

Heijnen

-

 

 

 

22-04-1817

Rijkel

23

Joosten

Schoenmakers

landbouwer

 

 

 

16-09-1838

Rijkel

24

Simons

Houben

-

G822

 

 

28-05-1817

Rijkel

25

Smeets

Bongers

landbouwster

 

 

 

07-06-1836

Rijkel

26

Reijnders

Ronken

landbouwer

G551

 

 

08-06-1846

Rijkel

27

Beurskens

Trines

landbouwer

G679

 

Einderhof

23-09-1831

Rijkel

28

Heldens

Dreessen

landbouwer

G1076

 

Klerkenhof

19-10-1837

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorp

29

Hendrix

Wilmsen

landbouwer

 

 

 

28-03-1856

Dorp

29bis

Heinders

Willemsen

landbouwer

 

 

 

09-04-1852

Dorp

30

Spee

Wijnands

-

 

 

 

21-04-1841

Dorp

30

Franssen

Reijnders

akkerman

 

 

 

25-01-1867

Dorp

31

Meerts

Dondit

landbouwer

 

 

 

17-10-1862

Dorp

32

Nijskens

Smeets

-

 

 

 

06-10-1853

Dorp

32

Joosten

Smeets

-

 

 

 

14-11-1862

Dorp

33

Heldens

Lennaerts

winkelier

G7

 

 

07-01-1861

Dorp

34

Joosten

Claassen

-

 

 

 

21-01-1820

Dorp

35

Willemsen

Heldens

landbouwer

 

 

 

14-04-1825

Dorp

36

Peeters

Bongers

landbouwer

 

 

 

24-09-1804

Dorp

37

Geelen

Bongaerts

landbouwer

 

 

 

27-01-1825

Dorp

38

Cruijsberg

Croonen

landbouwer

A414

 

 

07-02-1830

Dorp

39

Willemsen

Slots

landbouwer

 

 

 

14-10-1850

Dorp

39

Franssen

Reijnders

akkerman

 

 

 

25-01-1867

Dorp

40

Meuter

Thewissen

landbouwer

A420

 

 

<16-10-1798

Dorp

41

Doesborg