KRONIEK VOOR BEESEL, BELFELD EN SWALMEN - 1660-1669

laatst opgeslagen: zondag 24 maart 2024 CTRL+F = zoeken CTRL+C = kopiren ALT+TAB = wisselen

Loe Giesen, Reuver 1983-2024

 

1660

11 januari 1660

ROERMOND - Overleden: Ude Oetman [Odilia Oidman, echtg. van Johan Diester (leenman van hoeve de Schei onder Beesel), geh. Erckelenz 28-1-1641; hij hertr. Venlo 20-1-1661 met Christina Winderlinx].

GA Roermond, Rekeningen Overluiden.

 

15 januari 1660

RIJKEL ‑ Pachtcontract Klerkenhof.

Pater Hermanus Soly, priorin Maria Leecken en procuratrice Anna Waes namens het klooster genaamd In de Weij binnen Venlo gelegen verpachten hun hof gelegen te Rijckell in het kerspel van Biesel met ingang van half mei aanstaande voor een periode van 6 jaar, eventueel na 3 jaar van beide zijden op te zeggen, aan Herman Jansen Gerits (= Herman Gerits) en Joanna Peeter Mennen dochter (= Joanna Peeters), echtelieden, onder voorwaarden als volgt:

- de halfman zal de hof bezaaien met zijn eigen zaaigoed en het deel van dit zaad vooraf op de "denne" brengen;

- voor het onderhoud van zijn paarden zal de halfman 2 morgen akkerland, 8 "fummen" (832 schoven) rogge en 4 "fummen" (416 schoven) haver hebben, "niet van 't beste noch niet van 't slechste";

- het klooster mag de tiende verpachten of, zo niet, door de pachter laten inzamelen ("begaen") voor kaf en stro ten profijte en het onderhoud van het gezamenlijk vee;

- de halfman zal jaarlijks met Pasen 1 vet kalf leveren en de rest ten profijte van beide partijen grootbrengen;

- hij zal geen andere beesten houden dan die tot de hof behoren;

- alle dieren (paarden, koeien, schapen en varkens) zullen half en half gedeeld worden;

- wanneer de schapen geschoren worden zal het klooster een ongeschoren hamel en lam mogen kiezen uit de kudde. Het klooster zal dan zorgen voor bier en wittebrood ("weggen");

- jaarlijks zullen tenminste 12 varkens gedeeld worden, waarvoor het klooster 6 vat boekweit zal geven. De pachter moet "onreyne" varkens wisselen. Mochten varkens sterven, dan zullen deze op gedeelde kosten worden aangevuld;

- de halfman zal knechten, meiden en herders ("knapen, maeghden, schepers") houden (doorgehaald: "naer luydt der alder sedulen") om de hof goed te bebouwen en in zijn voeren en palen te houden;

- wanneer er gedorst wordt en het klooster een dorser stuurt, zal de halfman daar twee dorsers tegenover stellen;

- het klooster zal naar eigen believen mogen dorsen;

- wanneer men dorst, zal de halfman de dorsers van het klooster kost en inwoning geven (doorgehaald: en daarvoor zal de halfman 1 malder rogge en 1 malder boekweit krijgen);

- de halfman zal de gebouwen goed gedekt houden en daarnaast jaarlijks 3 "fummen" (312 schoven) riet ("schof") aan het klooster leveren voor zover hij de tiende aanvoert en voor zover het stro goed groeit, zal "van 't convent ingesien worden";

- voor het lijnzaad ("lindert") zal de halfman jaarlijks 7 zakken ...;

- de halfman zal het klooster met "'s Jaersmis" 1 pond pepers, 1 pond gembers en 1 pond "rouipen" leveren, aan de pater een broodsuiker of 1 Rijksdaalder daarvoor, en aan de priorin naar oude gewoonte (hetzelfde);

- met Pasen jaarlijks 200 eieren, 6 hanen, 35 pond boter en 4 handkazen;

- rond St.-Lambertus (17 september) zal men de broekschapen uitzetten en zo lang laten gaan op het (stoppel)kruid als ze nuttig ("nutbaer") zullen zijn;

- van appelen, peren, noten en van ander fruit ("aeft") zal de halfman het 1/3 deel hebben;

- al hetgeen het klooster toekomt, zal de halfman op het klooster bezorgen;

- bij alles wat op de hof verbouwd wordt zal hij behulpzaam zijn. Bij alle werkzaamheden zal het klooster de bouwmeester belonen en de halfman zal hem de kost geven en voor de dekker opperen;

- jaarlijks zal hij voor het klooster 6 dagen turf varen of hiervoor in de plaats andere diensten verrichten;

- de halfman zal jaarlijks ca. 100 wilgen poten. Voor een verdorde wilg die hij kapt, zal hij twee nieuwe poten;

- de halfman zal net zo veel bakhout hebben als zijn naburen en zal geen ander hout kappen of snoeien zonder toestemming van het klooster;

- hij zal de gebouwen ("gehuchten"), wanden en hekken ("thuynen") in goede staat houden en laten;

- alles wat breekt onder de "ryeholter" of wat hij met zijn gezin binnen een of anderhalve dag kan maken, zal hij zelf repareren waarbij het klooster voor het materiaal ("gereetschap") zal zorgen;

- de halfman zal geen beesten verkopen, kopen of ruilen ("buyten") zonder toestemming van het klooster;

- de halfman zal alleen in de koolhof vlas mogen zaaien; wat toch in het veld gezaaid wordt, zal net als andere vruchten half en half gedeeld worden;

- al het stro, kaf en mest zal op de boerderij blijven wanneer de halfman vertrekt;

- men zal geen land mesten dat niet tot de hof behoort;

- het klooster zal de beesten zo vaak het wil zonder tegenspraak mogen laten tellen;

- indien de oorlog het toelaat om de vruchten "bij vreede" in twee bermen te leggen, zal dit door de halfman worden gedaan, waarna de verpachter de eerste keuze zal hebben;

- indien de hof wordt belast met beden, contributies, subsidies, onraadspenningen of andere buitengewone diensten, zal de halfman hiervan het derde deel dragen en het klooster het tweede deel. In alle andere lasten die op de hof rusten zal de pachter behandeld worden als zijn naburen;

- indien de halfman zich niet houdt aan en van deze punten, zal het klooster hem ten allen tijde zonder tegenspraak de pacht mogen opzeggen.

Het kontrakt wordt opgemaakt in aanwezigheid van pater Hermanus Solij, pater Egidius Breeckpot, priorin Maria Leecken, subpriorin Joanna Culits, procuratrice Anna Waes en de discreten Grietgen Offermans en Maria Fabri namens het klooster. Herman Gerits en Jennisken Peeters ondertekenen met hun handmerk.

RHCL Maastricht, Klooster Maria Weide te Venlo; niet-geordende stukken afkomstig uit het Kreis-Heimat-Museum te Kevelaer.

Zie 15-5-1625 en 15-1-1666.

 

15 januari 1660

ASSELT - Gehuwd: Joannes Peters [mogelijk begr. Asselt 9-8-1690; mogelijk wedn. van Gertrudis Daemen] en Catharina Goerts [Geurdts alias Conninxs, Cuijsters, Custers]. Getuigen: Leonardus Stockmans en Christianus Geenen?

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 132vs.

Uit dit huwelijk (o.a. tweeling):

1. Petronella Petri, ged. Asselt 13-11-1661 (get. Leonardus van Stockum en Anna Con...x; dr. van Joannes x Catharina Cuijsters).

2. Theodora Peters, ged. Asselt 6-12-1663 (get. Joannes van Tegelen en Mechtildis Kersten; dr. van Joannes x Catharina Conninxs).

3. Rudgerus Peters, ged. Swalmen 3-5-1665 (get. Catharina Wittelings, peter niet vermeld; zn. van Joannes x Catherina Custos van ..egren?), verm. jong overl.

4. Elisabetha Peters, ged. Swalmen 15-9-1667 (get. Catharina van Assenraeij namens Margarita van Cruchten, peter niet vermeld; dr. van Joannes [doorgehaald: Fijkes] x Catharina Custers).

5. Rutgerus Peters, ged. Swalmen 16-10-1669 (get. Gerardus, zoon van Joannes van Tegelen, en Otgera, dochter van Geverta Huben; zn. van Joannes x Catarina NN).

6. Catharina Peters, ged. Swalmen 21-10-1673 (get. Joannes van Hees en Catharina Coonen; dr. van Joannes x Catharina Geurdts).

7. Maria Peters, ged. Swalmen 21-10-1673 (get. Maria Nelissen, peter niet vermeld; dr. van Joannes x Catharina Geurdts).

8. Gerardus Peeters, ged. Swalmen 15-9-1675 (get. Joannes Daemen en Anna van Tiegelen; zn. van Joannes x Catarina Custers).

 

vr 18 januari 1660

Z.P. - Gehuwd: Christianus NN [aen gen New Erff, overl. Belfeld 16-5-1668] en Angela NN [alias Engel aen gen New Erff].

Uit dit huwelijk:

1. Maria NN, ged. Belfeld 18-1-1660 (get. Henrick Geijssen junior en Heijlen aen gen New Erff; dr. van Christianus NN x Angela NN).

2. Gertrudis NN, ged. Belfeld 22-8-1661 (get. Jan Lemmen en Naelen Pouckens; dr. van Christianus NN x Angela NN).

 

7 februari 1660

MONTFORT - Gehuwd: Hubertus Quijten [overl. n zijn vrouw; hij hertr. mogelijk ... met Clemens Monsieur] en Odilia Cremers [overl. Montfort 21-1-1663]. Getuigen: Jacobus Maijol, Theodorus Dauven 'satellito cohortis montfordiensis'.

DTB-Registers Montfort; met dank aan Jan Hanssen.

Uit dit huwelijk (eerste kind verwekt vr huwelijk):

1. Petrus Quijten, ged. Montfort 3-5-1660 (get. Bartholomeus van Helden en Isabella van Stralen). Tr. verm. ... vr 30-1-1686 met Elisabeth Beurskens.

2. Margarita Quijten, ged. Montfort 8-8-1661 (get. Severinus Severen en Johanna Quijten).

 

11 februari 1660

ASSELT ‑ Christoffel Schenck van Nydeggen, heer van Hillenraad, en Hendryck Weyers beloven dat zij Hendrick Seghers en Hendrick Keurvers schadeloos zullen houden bij de verpachting van de visserij te Asselt, en dat zij aan beiden "voor een reconisse" een zalm zullen geven.

Archiv Schlo Haag, inv.nr. 4242; varia. Eenvoudig origineel op papier.

 

20 februari 1660

Zie 9 maart 1660.

 

24 februari 1660

REUVER-LEEUWEN ‑ Overdracht land.

Ten overstaan van Willem Quijten en Willem Stevens, schepenen, en Jan Leenen, onderbode, in plaats van de scholtis, draagt Albert Claessen met toestemming van zijn vrouw 1 morgen 5 roede in de Wilde Hoeff gelegen tussen [doorgehaald: Matthijs van Niel] Geertien Tobben en Tryncken Hermens, met de korte zijden grenzend aan aankoper en de gemeinte, voor een bedrag van 90 gulden over aan Matthijs Dorsch en Mechel Coopmans, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 134.

 

28 februari 1660

Zie 9 maart 1660.

 

9 maart 1660

BEESEL ‑ Arrest.

Hendrick van Stralen, bode van het Hof van Gelderland, laat krachtens bevel van het Hof d.d. 20 februari 1660 arrest te boek stellen dat hij op 28 februari 1660 op verzoek van Joseph Floers, schepen te Venlo, heeft gedaan op de tiende te Biesel, eigendom van juffrouw Margaritha van Baexen, dochter van jonker Hans Willem van Baexen tot Baerle, voor een bedrag van 140 gulden 6 3/4 stuiver Venloos.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 136vs.

 

1 april 1660

SWALMEN ‑ Ten overstaan van het gericht van Swalmen en Asselt verklaart Hans Willem van Baexen dat hij van de rechtsgeleerde Johan Bossman, schepen van Roermond, 200 rijksdaalder heeft geleend waarvoor hij zijn Baexhof onder Swalmen en Asselt gelegen, die hij van zijn ouders Hans Willem van Baexen en Catharina van der Horst gerfd had, als onderpand stelt.

Archiv Schlo Haag, inv.nr. 347; origineel op perkament met 2 zegels.

Gepubliceerd Maas- en Swalmdal 1983, blz. 72.

 

z.d. (na 1 april 1660?)

Staat van schulden gevestigd op de Baxhove; met kwitantie van juffrouw Bisschops namens Cox uit Maastricht, alsmede staat van betaalde renten aan de weduwe Bosman weduwe Bisschops, nu Cox.

RHCL Maastricht, Dokumentatie D274: Inventaris van o.a. Bleijenbeek, Brempt, Hillenraad, nr. N 123; depot onbekend (gedeelte verdwenen, vgl. ook Archiv Schlo Haag).

 

6 april 1660

BEESEL - Kwitantie / aflossing hypotheek.

Anneke Thilmans bekent te Besel dat zij een bedrag van 60 rijksdaalder contant heeft terugontvangen van Peter Gerarts en Gretie Gerarts, echtelieden, door haar geleend voor de aankoop van het goed van Jan van Leven.

Op verzoek van comparante, die ondertekent met een handmerk, wordt de bekentenis mede ondertekend door haar broer Theunis Thilmans en diens echtgenote Thrijn (Horx).

Mede ondertekend door Franciscus van der AuderAa, pastoor te Besel.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36, fol. 210-210vs; eenvoudig afschrift op papier door landschrijver Joannes Crebber, ca. 1707.

Zie 27-5-1650 en 10-10-1655.

 

8 april 1660

VENLO ‑ Goossen Vermasen draagt een jaarlijkse erfrente van 17 gulden ten laste van een huis aan de Laarpoort gelegen over aan Antonius Janssen en Elisabeth Vogelsanck, echtelieden.

Limburg 1925, blz. 55.

 

vr 21 april 1660

Z.P. - Gehuwd: Petrus Geijssen [leeft 10-9-1670] en Beelken NN [vgl. ook dopen 19-3-1665 en later voor gelijke voornamen].

Uit dit huwelijk:

1. Catharina Geijssen, ged. Belfeld 21-4-1660 (get. Wilhelm Peters en Bertijen Spee; dr. van Petrus x Beelken NN; vgl. begr. 23-12-1662 en 2-4-1668).

 

26 april 1660

SWALMEN - Obligatie groot 700 pattacons ten laste van de gemeente Swalmen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 23, vermelding in retro.

Met transfixen d.d. 11-4-1714 en 8-6-1728 (zie aldaar).

 

28 april 1660

BELFELD - Gehuwd: Petrus Beelen en Maria Wilhmus [Wilhelms, overl. ald. 2-3-1668]. Getuigen: Thiss Weggen en Peter Wolffers.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, fol. 116.

Uit dit huwelijk mogelijk (vgl. ook doop Joanna Broock d.d. 5-9-1663 met gelijke voornamen ouders):

1. Leonardus NN, ged. Belfeld 27-12-1660 (get. Henrick Geijssen en Lienertijen in den Leijmkamp; zn. van Petrus NN x Maria NN).

 

vr 2 mei 1660

Z.P. - Gehuwd: Joannes Charles en Beatrix van Maestricht [van Tricht].

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond (geen huwelijken tussen 19-2-1660 en 15-5-1666).

Uit dit huwelijk:

1. Philippus Jacobus Charles, ged. Roermond 2-5-1660 (get. Joannes Gerardus Brants, pastoor te Roermond, en Joanna Bouten).

2. Wilhelmus Charles, ged. Roermond 6-4-1661 (get. Andreas Godefridus, pastoor te Herten, en Maria Charles). Tr. verm. met Joanna Catharina Martens.

3. Anna Maria Charles, ged. Roermond 8-3-1663 (get. Adamus Baenen en Maria Daemen). Tr. Roermond 30-3-1688 met Gerardus Bosman.

4. Petrus Charles, ged. Roermond 15-10-1664 (get. Joannes Gerardus Brants, pastoor, en Joanna Booten).

5. Helena Charles, ged. Roermond 3-3-1667 (get. Leonardus Baenen en Elisabeth Graes), overl. ald. 19-7-1735. Tr. Roermond 23-7-1690 met Franciscus de Spae alias Dispa.

6. Joanna Charles, ged. Roermond 23-4-1669 (get. Henricus Ortman en Joanna Graus vervangen door Elisabeta Gras).

7. Gertrudis Charles, ged. Roermond 2-4-1671 (get. Gerardus Charles vervangen door Georgius Vibrecht en Anna Maria Coelen door Gras).

8. Petronella Charles, ged. Roermond 14-9-1673 (get. Petrus Coelen en Gertrudis Bordels vervangen door Maria Daemen).

9. Lucia Charles, ged. Roermond 14-9-1673 (get. Laurentius Laerenberch en Anna Maria Coelen).

10. Elizabetha Charles, ged. Roermond 6-6-1678 (get. Michael Cupers, pastoor te Cruchten, vervangen door eerwaarde Petrus Staffers en Gertrudis Bordels).

 

z.d., vr 3 juni 1660

SWALMEN - Overdracht landerijen.

Ten overstaan van Willem Rutsen en Gerart Martens, schepenen, en gerechtsbode Albert Meuter in de plaats van de scholtis, dragen Lambert Caemerlingh en Merij Boomen, echtelieden,

- het deel van zekere boomgaard met aangrenzend akkerland tussen Goossen Schaeven en Goertien Everts;

- een stuk land in de Lichte Oe gelegen, de Slack genaamd;

- de helft van ditzelfde stuk (?) tussen Goertien voornoemd en de kartuizers;

- de helft van een stukje in de Lichte Oe gelegen, groot 82 roede, tussen Trijncken Rockus en Thielen Mettel;

- de helft van een stuk in de Swaer Oe gelegen, groot ongeveer 1 morgen, tussen Jan Solenmeecker en Goertien voornoemd,

voor een bedrag van 550 Roermonds, een vertegenispenning van 16 rijksdaalder, een nieuw kleed en een ducaton voor de verkopers, over aan Jan Janssen en Stijncken Driessen, echtelieden, licop en armengeld naar landsgebruik.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 63vs.

De akte (z.d.) staat tussen andere akten die uiterlijk op 3 juni 1660 zijn bijgeschreven in de transportprotocollen.

 

28 juni 1660

ASSELT ‑ Aflossing van een rente van 625 gulden Brabants gevestigd op de Tol te Asselt.

Archiv Schlo Haag, inv.nr. 278.

Zie 11-6-1658.

 

1 juli 1660

BELFELD ‑ Overdracht huis te Belfeld.

Ten overstaan van Hendrick Giesen en Condert aen gen Broeck, schepenen, en Gordt Quyten, bode in plaats van de scholtis, dragen Geraet Wolffers en Thonis aen gen Eyndt, echtelieden, huis, hof en kamp daarachter gelegen in het kerspel Belffelt, groot ca. 2 morgen, met drie zijden grenzend aan de gemeinte en de vierde zijde aan Lindert Tollenaers, voor een bedrag van 1.000 gulden Venloos, 1 malder rogge en 2 soevereinen als vertegenispenning, over aan Peter Wielms en Johanna Wolffers, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 137.

 

vr 21 juli 1660

Z.P. - Gehuwd: Theodorus Raemekers en Maria Janssen.

Uit dit huwelijk:

1. Guilielmus Raemekers, ged. Swalmen 21-7-1660 (get. Wernerus Willems en Mechtildis Raemekers; zn. van Theodorus x Maria Janssen).

2. Matthias Raemekers, ged. Swalmen 27-2-1662 (get. Henricus Janssen en Gertrudis Schepersen; zn. van Theodorus x Maria NN).

3. Theodora Raemekers, ged. Swalmen 30-8-1663 (get. Joannes Sijllen en Theodora Rutten; dr. van Theodorus x Maria Raemekers).

 

vr 25 juli 1660

Z.P. - Gehuwd: Philippus Henricx [Henricks, Hendericx, verm. alias van der Hardt, mogelijk begr. Swalmen 9-3-1687] en Mechtildis Raemekers [verm. begr. Swalmen 23-8-1691].

Uit dit huwelijk:

1. Anna Henricx, ged. Swalmen 25-7-1660 (get. Petrus Stockmans en Cornelia Raemekers; dr. van Philippus x Mechtildis Raemekers), begr. ald. 3-11-17-2. Tr. Swalmen 29-1-1697 met Wilhelmus Delis.

2. Henricus Hendericx, ged. Swalmen 15-12-1661 (get. Joannes Bulders en Gertrudis Crompfoets namens Gertrudis Suijlen; zn. van Henricus! x Mechtildis Raemekers), leeft 17-11-1691.

3. Goswinus Hendericx, ged. Swalmen 1-1-1664 (get. Nicolaus Smets en Joanna Lijdtiens?; zn. van Philippus x Mechtildis Raemekers), verm. jong overl.

4. Maria Henricks, ged. Swalmen 29-3-1665 (get. Godefridus Geerkes en Maria Sijlkes; dr. van Phijlippus x Mechtildis Raemekers). Tr. verm. Swalmen 13-1-1699 met Theodorus Janssen.

5. Guilielmus Henricxs, ged. Swalmen 8-4-1668 (get. Matthias ..ers en Gertrudis ...; zn. van Philippus x Mechtildis Raemekers; akte zeer slecht leesbaar), verm. jong overl.

6. Joanna Henricxs, ged. Swalmen 8-4-1669 (get. Catharina van der Hardt, Leonardus Cu..tgens en Aleidis Lamberts; dr. van Philippus x Mechtildis Raemekers), leeft 17-11-1691. Tr. mogelijk ... vr 11-4-1714 met Peter ter Reijntien.

7. Sibilla Henricxs, ged. Swalmen 19-5-1672 (get. Joannes Coonen, koster, namens Henricus Eickmans en Mechtildis Raemekers vervangen door Catharina Cilkes; dr. van Philippus x Mechtildis Raemekers), leeft 17-11-1691.

8. Guilielmus Heijnricx, ged. Swalmen 31-7-1675 (get. Gerardus Janssen en Anna Rameckers; zn. van Philippus x Mechtildis NN; eerste doopakte door Adolphus Volquin, pastoor van Swalmen), begr. ald. 4-8-1676.

Zij leenden op 13-1-1662 geld; op 17-11-1691 werden de huis, hof en landerijen die als onderpand van deze lening waren gesteld, verkocht door hun kinderen.

 

28 juli 1660

Akte van schuldbekentenis ten behoeve van Adriaan van Hoensbroek en ten laste van de Staten van het Overkwartier, van 8.000 rijksdaalder.

G. Venner: Inventaris van Losse Charters die in 1901 uit het voormalige Rijksarchief te Roermond werden verworven, inv.nr. 179; charter.

Zie 9-1-1696.

 

28 juli 1660

SWALMEN - Gehuwd: Petrus Wijnen [verm. begr. Swalmen 13-2-1692 of 16-10-1702; mogelijk wedn. van Ida Lindemans, geh. Swalmen aug. 1656] en Maria van Barler. Getuigen: Gualterus Janssen en Hermannus Sparen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 14 (RAL 30).

Uit dit huwelijk:

1. Cornelius Wijnen, ged. Swalmen 25-10-1661 (get. Cornelius Janssen en Maria Hanssen; zn. van Petrus x Maria van Barloe; laatste cijfer dag mogelijk een 6), begr. ald. 16-9-1727. Tr. Swalmen 18-1-1703 met Anna Bullers.

2. Gerardus Wijnen, ged. Swalmen 30-9-1664 (get. Joannes Crijnen en Maria Stevens; zn. van Petrus x Maria van Barlo). Tr. ... vr 16-11-1689 met Anna Florack.

3. Petronella Wijnen?, ged. Swalmen ..-1-1667 (get. Geutz Gerkes en Catharina ...ssen; dr. van Wilhelmus! x Maria van Barlo), begr. ald. 27-2-1727. Tr. ... vr 3-5-1698 met Johannes Heuskens.

4. Margarita Wijnen?, ged. Swalmen 25-11-1671 (get. Hermannus Henricxs en Maria Stevens namens Maria Pouwels; dr. van Petrus x Maria van Barlo), verm. begr. ald. 27-1-1676.

Peter Wijnen verkocht op 21-10-1660 land te Swalmen.

 

3 augustus 1660

BEESEL ‑ De gerfden, schepenen en gezworenen van het kerspel Beesel geven aan de Staten van het Overkwartier te kennen dat het landgoed onder hun kerspel gelegen, vroeger genaamd de Hoff tot Broeck, eigendom van jonker Willem van Baexen, volgens hun mening geen adellijk goed is dat de bezitter het recht kan verschaffen om als lid van de Ridderschap te worden aangenomen.

GA Roermond, Oud Archief Roermond deel IV, blz. 212.

 

3 augustus 1660

SWALMEN ‑ Jan Muijter, scholtis te Swalmen, Heijncken zu Dam en Willem Rutsen, schepenen aldaar, verklaren dat Gerardus Pauli, inwoner van Ruremonde, 6 morgen land uit de gemeinte heeft ontvangen, gelegen bij Meelickerhof en belast met jaarlijks 1 kapoen per morgen aan het huis Hillenraede.

RHCL Maastricht, Dokumentatie D274: Inventaris van o.a. Bleijenbeek, Brempt, Hillenraad, nr. N 16; depot onbekend (gedeelte verdwenen, vgl. ook Archiv Schlo Haag).

 

4 augustus 1660

"auffem Schlo Bentheim"

BENTHEIM / BEESEL ‑ Gerhardt von Baxenn, "Erbgesessen zum Newenbruch", oorkondt dat hij door graaf en heer Ernest Wilhelm zu Bentheim, Tecklenburg, Steinfurth en Limburg is beleend met het adellijke huis en goed Newenbruch; met de hof tgenn Broeck; met de gehele hof tot Oijen en tgen Raede die tot de hof behoren met het goed te Beesel; met de visserij, het gerecht, "lehenwahr", laatbank en grote en smaele tienden in het dorp Beesel; met het gehele benoemingsrecht ("kirchengiffte") van pastoor en koster in de kerk van Beesel plus de 3 altaren in deze kerk, te weten Sint Catharina, Sint Nicolai en Sint Antonius; met de bieraccijns van 2 "maass" per vat; en met alle verdere ap- en dependentin van deze goederen en hoven, zoals deze van oudsher van het graafschap Bentheim te leen worden gehouden.

De leenman zweert trouw, hulde en gehoorzaamheid, en belooft het leengoed onverdeeld en onbezwaard te houden en niets te doen zonder uitdrukkelijke toestemming van zijn leenheer.

Getuigende leenmannen: hofmeester en landschrijver Frantz Wollff te Schtelen en Peter Rock, rechtsgeleerde.

Schlo zu Bentheimischen Archiv, Burgsteinfurth; reversaal. Zie 28-4-1662.

Een origineel op perkament, met insnijding voor een zegel waarvan echter verder geen enkel spoor, bevindt zich in RHCL Maastricht, Staten van het Overkwartier, inv.nr. 314.

 

4 augustus 1660

'den vierten tag monaths augusti altten calenders'

BENTHEIM / BEESEL - Ernest Wilhelm graaf tot Bentheim etc., geeft Gerhardt von Baxen zu Newenbruch toestemming tot de verpanding van zijn te Besel gelegen leengoederen tot een bedrag van 2.000 rijksdaalder, tot investituur van enkele van diens kinderen in de geestelijke stand.

RHCL Maastricht, Keizersbosch, gecollationeerd afschrift door Nicolaus Maen; legaat W. Houwen, ondergebracht in doos 104-105 (bezoek RHCL 24-1-1997; met dank aan Jan Hanssen).

"Wir Ernest Wilhelm Grave zu Bentheim, Tecklenburg, Steinfurt und Limburg, herr zu Rheda, Wevelinghoven, Hoix, Alpen und Hilffenstein, Erbvogt zu Cllen, thun hiemit zu wissen, demnach uns der woledler unser lehenman undt lieber getrewer Gerhardt von Baxen zu Newenbruch vorgetragen, welcher gestalt er zur investithur einige seiner kinder zum Geistlichen Standt eine ansehentliche sumb auffzunemmen benttigt undt dahero beij uns umb bewilligung unsere lehengter, so er von uns zu lehen trgt, damit zu beschweren, einstendig angehalten, als haben wir demselben vergnnet undt bewillight auff unser adelich gtt zu Newenbrugh, oder andere zu Besel gelegene lehenstcke, nemlich die hve Tgenrade, Tgenbroeck undt Oije in sambt die sumb von zweij tausendt reichsthaler auffzunemmen, und dieselbe daraus zu verschreiben, jedoch mi dem austrucklichen Beding, dass ernente sumb der zweij tausent richtsthaler innerhalb zehen jaren wieder abgestattet und unsere lehengtter davon vollenkomlich befreiet worden, auch dieser consens nach umbgang solcher zeitt kraftloss und von keinen wrden sein sollen, Uhrkundtlich haben wir diesen consensbrieff eigenhendich unterschrieben, undt mitt unseren Grfflichen Secret befstigen lassen, Sign. auff unserem Schloss Bentheim den vierten tag monaths augusti altten calenders dess sechszehenhundert und sechsigsten jaers, was onderg. E. Wilhelm ende bezegelt met eenen segel gedruckt in roodt wassch met pampier overdeckt."

Voor andere stukken uit hetzelfde dossier zie 29-3-1653, 21-5-1666 en 29-12-1671.

 

z.d., na 4 augustus 1660

BEESEL - Brief van de heren van de Ridderschap en Steden van het Overkwartier aan het Hof van Gelder. Schrijvers hebben een gewaarmerkt extract laten maken uit het leenregister van Bentheim, waarbij is gebleken dat de daarin vier eerstgenoemde akten het leengoed Oijen als principaal leen noemen, en dat het goed Nieuwenbroeck eerst in 1660 door de vader van Hans Willem van Baexen op de eerste plaats is gesteld om zo ten onrechte te doen voorkomen dat dit het principaal leen zou zijn. In deze laatste verheffing is ook voor het eerst de bieraccijns genoemd als behorend tot de rechten, hetgeen volgens hen niet waar is, daar het een ieder bekend is dat dit recht de stad Roermond toebehoort. Hieruit blijkt dat jonker Baxen het goed met voorbedachte kwade wil meer rechten heeft toebedeeld dan het in werkelijkheid bezit.

Tevens in dit dossier: Gewaarmerkt afschrift (z.d.) van de leenakten uit 1410, 1527, 1537, 1566 en van 4 augustus 1660, met opgedrukt zegel van Bentheim.

RHCL Maastricht, Staten van het Overkwartier, inv.nr. 314.

Van het afschrift is tevens de omslag bewaard, met gebroken zegel van Bentheim in rode was. Opmerkelijk is dat de in Burgsteinfurt bewaard gebleven leenakte van 25-7-1404 niet wordt genoemd, evenmin als de oudst bekende belening van 1-8-1368, waarvan in deze zelfde processtukken wel een aantekening is gemaakt met folioverwijzing.

 

30 augustus 1660

BEESEL - Gerfden, schepenen en gezworenen van Biesel machtigen Willem Quijten, schepen aldaar, om in hun naam proces te voeren tegen jonker Hans Willem van Baexen, hun mede-gerfde, wegens diens gepretendeerd riddermatig leenrecht en verschijning in de ridderschap.

Ondertekend door: Matthijs Engels, Willem Quijten, frater Arnoldus Herdtsboem [Kruisheren], Herman Cox, kanunnik, Gerard van Lom [Spieker], Johan Diester [Nieuwe Schei], Hendrik Alberts [Oude Schei], Guerdt Cruijsbergen, als medegerfden, Jan Sanders, Matthijs Dorsch [Wilde Hoeve] en Hendrick Segers.

Met latere aantekening in dorso door Herman Solij [namens Maria Weide] dat het rekest tegen jonker Baecxen "om te beletten sijne admissie tot de ridderschap sonder mijnne kennisse ingegeven is worden, hetwelck ich oock geattesteert hebbe, maer sedert genformeert ben worden van het selfde, ende van het voordeel dat het kerspel daer van soude konnen bekommen, sonder grote costen te doen, hebbe met de rest van de geerffde daer inne geconsenteert." Deze aantekening is mede ondertekend door Hendrick van Haften [de Kamp] en Geertruijdt van Duersdal, weduwe Van Hillen [tiende].

Bovenstaand afschrift is gehecht aan een niet gedateerd afschrift van een brief van gerfden, schepenen en gezworenen van Besel aan de ridderschap en steden van het Overkwartier van Gelderlant. Zij herinneren aan een eerder rekest door hen ingediend "ten eijnde jonker Hans Wilhelm van Baeexsen nijet en soude worden aengenomen in de vergaederinge van de ridderschap van sijn goet tot Besel sonder bestendich bewijs, dat t'selve een riddermaetigch goet is". Supplianten menen namelijk dat dit niet het geval is. Ze hebben de hof nooit zo horen noemen en hebben deze ook nooit zo genoemd en wijzen op een magescheid uit circa 1540 [zie 31-6-1537] waarin het goed "den hoff tot Broeck tot Besel" werd genoemd.

De ridderschap heeft supplianten verzocht om het verzoekschrift alsnog te ondertekenen en mede te delen aan jonker Baeexsen, hetgeen zij bij deze hebben gedaan en waartoe zij de schepen Wilhelm Quijten hebben gevolmachtigd.

RHCL Maastricht, Staten van het Overkwartier, inv.nr. 314.

 

vr 1 september 1660, z.d.

Z.P. - Gehuwd: Joannes Leengens [verm. overl. ald. 16-6-1712]en Jacoba op de Rijdt.

Uit dit huwelijk (mede op basis van voornamen ouders):

1. mogelijk Arnoldus ..t..s, ged. Belfeld ...-1661 (get. Arnoldus Beeckmans en Ummel aen gen Reijdt; zn. van Joannes x Jacoba NN; de akte is vermeld onder aan beschadigd deel 1 fol. 1, tussen akten van 23 mei en 1 september), verm. jong overl.

2. Tulmanus ..., ged. Belfeld januari of februari 1663 (get. Jan Aretz en Ummel in den Reijdt; zn. van Joannes x ...; akte fol. 1vs, vrijwel onleesbaar en onder voorbehoud), overl. ald. 5-7-1734. Tr. 1) ... vr 27-7-1700 met Godefrida op Heijs, overl. Belfeld 31-1-1721; 2) Belfeld 24-8-1722 met Helena Spreunckens. Van hem verder een buitenechtelijke tweeling, ged. Belfeld 3-4-1688.

2. Catharina Leenkens, ged. Belfeld 7-10-1665 (get. Dierick aen gen Loho en Lienartijen in den Leimkamp; dr. van Joannes x Jacoba NN).

4. Arnoldus Leinskens, ged. Belfeld 3-3-1669 (get. Neiles Schreurs en Wilhelmken Hennerskens), overl. ald. 12-8-1711. Tr. Belfeld 22-9-1692 met Henrica Janssen.

5. Helena Leenkens, ged. Belfeld 6-1-1675 (get. Petrus Ramekers en Sophia Lutgens; dr. van Joannes x Jacoba op de Riet; de akte is later opgetekend: 'ita testantus Gerardus Verhuyts Gibilia Hendrix praesentibus f. Henrico Peterssen ord. sta. Crucis deservitore et f. Arnoldo de Flo.. ord. .. Min. ..eral.. Venlonensum deservitor sacellani, A 1719 24 junij'), mogelijk overl. ald. 4-11-1747. Tr. verm. Belfeld 2-2-1718 met Henricus Willems; 2) Belfeld 5-1-1727 met Leonardus Driessen.

 

vr 2 september 1660

Z.P. - Gehuwd: Godefridus van Swamen en Catharina Rutten.

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

1. Getrudis van Swamen, ged. Roermond 2-9-1660 (get. Henricus Schaffers en Anna Rutten / Henrica van Swamen; dr. van Godefridus x Catharina Rutten).

2. Gerardus van Swamen, ged. Roermond 29-4-1664 (get. Wilhelmus Rutten / Arnoldus Vissers en Anna Custers / Maria van Swamen; zn. van Godefridus x Catharina Rutten).

3. Anna Catharina van Swamen, ged. Roermond 2-6-1667 (get. Henricus Rutten en Elizabetha van Winckelmeulen; dr. van Godefridus x Catharina Rutten).

 

2 september 1660

BELFELD - Gehuwd: Jacobus Schroers [overl. ald. 28-6-1671] en Leonarda op den Stap [zij hertr. Belfeld 1672 (z.d.) met Wilhelmus Schreurs]. Getuigen: Peter der Hollander [begr. Belfeld 7-1-1668] en Henrick Treijnesen.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, fol. 116; dag onder voorbehoud, mogelijk 1.

Uit dit huwelijk:

1. Petrus Schrors, ged. Belfeld 6-12-1662 (get. Henrick Geijssen en Stijn Theewen; zn. van Jacobus x Leonarda NN), verm. jong overl.

2. Petrus Schroers, ged. Belfeld 16-11-1664 (get. Dierick IJtten en Mercken Diericks; zn. van Jacobus x Leonarda NN), verm. jong overl.

3. Petrus Schroers, ged. Belfeld 6-6-1666 (get. Petrus Gijsen en Jacoba Compaens; zn. van Jacobus x Leonarda NN).

4. Chatarina Schreurs, ged. Belfeld 3-3-1669 (get. Jan Hollenders en Dirrisken Josten; dr. van Jacobus x Linherdien NN).

5. Jacopa Schrours, ged. Belfeld 11-10-1671 (get. Gerhardus aen gen Endt en Anna Legheuser; dr. van wijlen Jacobus 'piae memoriae' x Leonarda NN), overl. ald. 24-4-1709. Tr. Belfeld 8-8-1696 met Petrus Haenen.

 

7 september 1660

SWALMEN - Gehuwd: Jacobus Huet [Heuts?, vgl. begr. Swalmen 7-10-1664] en Mechtildis Meuters [overl. Swalmen mei 1663 na bevalling, mogelijk dr. van Joannes Meuters en Margaretha Slabbers]. Getuigen: Jacobus Smets alias van Bockelsdries en Everhardus Huets.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 14 (RAL 30).

Uit dit huwelijk:

1. Mechtildis Hueth, ged. Swalmen 17-5-1663 (get. Wernerus Wijck, scholtis van Dalenbroeck en Margareta Slabbers; dr. van Jacobus x Mechtildis Meuters, 'statim post partum morientis').

Een Mechtildis Meuter overleed Swalmen ..-5-1679; in dat geval zou de overlijdensnotitie bij de doop van het kind betrekking hebben op het kind en niet op de moeder. De vernoemingsregels maken dit echter niet waarschijnlijk.

 

12 september 1660

BEESEL - Verklaring door Fabri, advokaat van het Hof van Gelder, op verzoek van jonker Gerardt van Baexen tot Nieuwenbroeck. Fabri ("die hem ende voorelderen over die viertich jaeren ende veel meer als advocaet bedient ende patromineert heb") verklaart dat jonker Baexen en zijn voorouders altijd het ongestoord bezit van de jacht hebben gehad. Toen jagers van graaf Hendrik van den Berge, stadhouder, onbedacht in Besel jaagden, werd hen door juffrouw Ermgart van Holthuijsen, tante ("moetghen") van jonker Baexen, die toen eigenaresse was van het huis Nieuwenbroeck, verzocht om samen met haar naar graaf Hendrik te gaan, waar zij haar beklag deed. De graaf verzekerde haar dat deze inbreuk een eenmalige vergissing was geweest en dat zijn jagers haar "voortaen meer niet souden molesteren off te nae comen", omdat hij goed wist dat de jonkvrouwe hier het jachtrecht bezat.

RHCL Maastricht, Staten van het Overkwartier, inv.nr. 314. Stuk E (eerste lias).

 

19 september 1660

SWALMEN - Beestenschat.

"Op huiden den 19 7ber 1660 is door schepen ende geswoorens meet weyl des heeren uut gesaat enen besten schat ende is ieder kue gestelt op dry scheyllingen, een rendt dry blaumuser, ieder schaep op twee stu brabants ende is in handen gestalt om te ontfangen

Cropper hondtschap

kueien

render

schaep

gl

stu

Jan to gen Holdt

5

2

44

9

16

Wullem Fassen

2

1

0

2

5

den lam Peter

2

0

0

1

16

Triencken Jacops

2

1

0

2

5

Goetsen Sporen

2

0

0

1

16

Meeghel Cuven

2

0

0

1

16

Jelis an den Crop

2

1

0

2

5

Hendrick Fransen

3

0

0

2

14

Thijs Weltschuet

2

1

0

2

5

Peter Gubbels

3

1

0

3

3

Caspar van Ol

1

0

0

0

8

Herman van Elmpt

2

0

0

1

16

Hendrick Jansen

2

0

0

1

1

Gordt Slabbers

1

0

0

0

18

Jan Galen

2

0

0

1

16

Jacops Smets

2

0

0

1

16

Lens Are..ts

2

1

0

2

5

Hein van Elmpt

3

1

0

3

3

Coen Roeckus

2

0

0

1

16

Seel Peters

4

0

0

3

12

Rabet Pipers

1

1

0

1

7

Fredrick Cueper

4

0

0

3

12

Pols Cueper

3

2

0

3

12

Hencken zu Dam

4

1

0

4

1

Jennes Cuven

5

2

35

8

18

Stiencken in die Beck

2

0

0

1

16

Welm Ruetsen

10

6

144

26

2

Gordt in Beckerhoeff

9

6

124

23

4

Derck Scherpen

1

0

0

0

18

Coen ant Faren

4

0

0

3

12

Jan ant Faren

2

0

0

1

16

Peter Bockesdrees

9

3

76

17

1

ende mien heer 50 schaep

0

0

0

 

 

Bueckuel ende Raeij

kueien

render

schaep

gl

stu

Merten Dietjens

4

1

12

5

5

Gercken Huex

2

2

15

4

4

Danijel Cuetseer [koetsier]

1

0

0

0

18

Merten Huex

2

2

20

4

14

Goetsen op Grat

8

5

96

19

10

Rencken Diettiens

3

1

18

4

19

Goetsen van Elmpt

3

0

0

2

14

Peterken Boumester [?]

2

0

0

1

16

Bellij Rameckers

1

0

0

0

18

Tel.. Gelkens

2

0

0

1

16

Wellem Gelkens

1

0

0

0

18

Corst Stoxmans

2

1

0

2

5

Derck Cuven

2

0

0

1

18

den Rooien Jan

1

2

0

1

16

Triencken op die Buet [laatste letter onder voorbehoud]

3

0

0

2

14

Metten Stoffers

2

1

0

2

5

Jan Obers

4

2

0

4

10

Rabet Obers

3

1

0

3

3

Thijs den scheper

2

0

0

1

16

Guets Ruebkens

3

1

0

3

3

Joffrou Dursdal

6

3

83

15

1

Derck op die Buesheij

5

1

0

4

19

Wellem Stoffers

2

0

0

1

16

Pols op Melickerholt

2

1

 

 

 

Hendrieck Daemen

1

0

0

0

18

Jan Lomans

1

0

1

0

18

Clas in den Bosch

2

0

0

1

16

Trien Wettelie

1

0

1

0

18

Siecken opt Raeij

2

1

0

2

5

Giesbert Peters

3

2

5

6

0

Coen in den Muet

1

1

0

1

7

Wolter van Kessel

2

1

0

2

5

Thijs op Schabroek

6

3

75

14

5

Assel

kueien

render

schaep

gl

stu

Gordt Quiten

20

17

310

56

13

Peter Clumpkens

1

1

0

1

7

Trijnen Kueittens

1

0

0

0

18

Geret Mertens

1

1

0

1

7

Ercken van Kessel

2

1

0

2

5

Mercken Massen

2

1

0

1

16

Corst Pecx

1

1

0

1

7

Hendrieck Conen

1

0

0

0

18

Derck Aquarius

6

5

77

15

7

Merten Selkes

3

2

30

6

12

Thiesken Tacken

1

0

0

0

18

Wellem den custer

2

1

0

2

5

Jan Jansen

2

0

0

1

16

Derck Vaessen

1

1

0

1

7

Jan Selkens

1

0

2

1

2

Goetsen Schueren

1

0

0

0

18

Guets Rowkens

2

2

0

2

14

Jan Epforts [?]

1

0

0

0

18

Sel Selkes

3

1

25

5

13

Hencken Heijnen

8

6

140

23

18

Wijlre

kueien

render

schaep

gl

stu

Con to Wijler

2

1

0

2

5

Fasse Gebel

2

0

0

1

16

thijs van Neer

1

0

0

0

18

Peter Cluevers

1

0

0

0

18

Triencken Gubbels

2

1

0

2

5

Jan Haeweinckels

8

2

60

14

2

Wellem Pex

3

1

0

3

3

Lenert Tessers

3

0

20

4

14

Jan Steinacker

1

1

0

1

7

Goetsen Bartskamp

2

1

0

2

5

Aret Bartskamp

3

1

0

3

3

Mas Roeckus

2

1

0

2

5

Daem Roeckus

2

1

0

2

5

Jan Conen

7

2

75

14

14

Frans Conienx

3

1

0

3

3

Juerien Haweinckel

2

1

0

2

5

Thijs Haweinckel

3

2

1

3

14

Peter van der Hardt

2

1

14

3

13

Jan Lenes

2

1

0

2

5

Geret Slabbers

2

1

4

2

13

Stoffer Vestens

1

1

4

1

15

Wellem van Kessel

2

0

0

1

16

Pols Arts

2

1

 

 

 

Erckes Jan

2

1

 

 

 

Pols Kermans

2

1

0

2

5

Wellem Beck

2

0

0

1

16

Hendrick Beck

7

5

99

18

9

Nelis Jansen

1

0

0

0

18

Mas Nelissen

1

0

0

0

18

Hendrieck Cronen

1

1

0

0

18

Wellem Janiessen

3

1

60

9

3

Seel Massen

1

0

0

0

18

Wellem Massen

3

1

0

3

3

Wellem Gubbels

1

1

0

1

7

die weduwe Gercken Gerets

2

0

0

1

16

Hooghstraet

kueien

render

schaep

gl

stu

Juerijen Loomulder

2

1

0

2

5

Ghijs Ramecker

3

0

0

2

14

Tulman van Wanlo

2

0

0

1

16

Jan Smets

4

1

62

10

5

Welmken an die olijmuelen

1

0

0

0

18

Peter Loewie

2

0

0

1

16

Hendrieck Conen

2

1

0

2

5

Geret Cuven

3

1

0

3

3

Kaspar Boom

2

1

0

2

5

Pols Selkens

5

1

0

4

19

Corst Bongarts

4

2

0

4

10

Hencken Ramackers

3

2

0

3

12

Herman Sporen

2

0

0

1

16

Thijsken Cuepers

3

1

0

3

3

Wolter Jansen

1

1

0

1

7

Niessen Hendrieck

2

1

0

2

5

Wellem Lomulder

1

1

0

1

7

Peter Wijnen

 

 

 

 

 

Huebken Emons

1

1

0

1

7

Jan Kueittens

2

0

0

1

16

Jan Welschuets

2

0

0

1

16

Jan Bullers

4

2

0

4

10

Herman Hamecker

3

0

0

2

14

Triencken Bastianus

2

1

0

2

5

Andarees

2

0

0

1

16

Peter Cuepers

2

0

0

1

16

Hencken Gubbels

2

1

0

2

5

Jan Bongarts

2

1

0

2

5

Hendrieck Crompfoets

4

0

0

3

12

Ercken in die Schuere

1

0

0

1

7

Jan den Custer

2

3

0

3

3

Goetsen van der Haerdt

3

1

0

3

3

Wellem Conen

1

1

0

1

7

Lens Bentens

2

2

2

4

12

Seel in die Quack

3

0

0

2

14

Derck Luren

2

2

0

2

14

Thijs Lensen

2

0

0

1

16

Nees in die Neerstraet

1

1

0

1

7

Seger Sijben

1

1

0

1

7

Jan Hergodts

1

2

0

1

16

Thijs Arts

1

1

0

1

7

Drees Hendriecks

2

1

0

2

5

Claes Smets

3

2

0

3

12

Geret op Nopperhof

5

1

45

9

9

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 224.

 

23 september 1660

SWALMEN - Overdracht landerijen.

Goerdt Ceijsers [ook: Keijsers] en Meijken Jacobs, echtelieden, verkopen twee stukken land in de heerlijkheid Swalmen gelegen op de Breijden Arsch in het Voorvelt,

- het eerste groot ongeveer 1 morgen, tussen Gelis van Cruchten en de Breijen Arschwegh, korte zijden grenzend aan erfgenamen Willem Raeijmeckers en het erf van Seger Sijben;

- het tweede in het Voorvelt, eveneens groot ongeveer 1 morgen, tussen de openbare Heijdtwegh en erf van Gerard Janssen, korte zijden grenzend aan Gerard Porters en de aankopers,

aan Jan van Ool en Catharina Hermens, ook echtelieden.

Tevens verkopen zij een erfpacht van 2 vat, half rogge en half boekweit, uitgaande van Driessen van Heurt en consorten, dit alles voor een bedrag van 250 gulden plus 2 rijksdaalder vertegenispenning, twee paar kinderschoenen en 2 gulden 9 stuiver welke de verkopers aan de koper nog verschuldigd waren.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 75; eenvoudig afschrift op papier; origineel was ondertekend door Mercken Jacops (merk), Gordt Keijsers (idem) en Yan van Ool.

 

24 september 1660

SWALMEN - Verkoopakte van de Aldenborgh te Swalmen tussen Christoffel Schenck en Gerard Bordels.

RHCL Maastricht, Dokumentatie D274: Inventaris van o.a. Bleijenbeek, Brempt, Hillenraad, nr. N 47; depot onbekend (gedeelte verdwenen, vgl. ook Archiv Schlo Haag).

Met kwitantie betreffende een bedrag van 8.000 gulden brabants, door Christoffel Schenck van Nijdeggen opgenomen van de erfgenamen van wijlen Francois Flemingh, alsmede twee uittreksels uit de Gelderse leenregisters plus rekeningen betreffende het Alde Huijs genaamd Rathem.

Zie 11-3-1653.

 

24 september 1660

SWALMEN - Overdracht landerijen.

Ten overstaan van Hendrick ten Dam en Loo Hencken, schepenen, en bode Albert Meuter in de plaats van de scholtis, dragen Gordt Keijsers en Mercken Jacobs, echtelieden, twee stukken land te weten:

- ongeveer 1 morgen land op de Breijen Aers gelegen tussen Gillis van Cruchten en de Breijen Aers wegh, met de korte zijden grenzend aan de erfgenamen Willem Raijmeckers en Seger Sijben;

- ongeveer 1 morgen in het Voorvelt gelegen tussen de openbare Heijdwegh en Gerart Janssen, met de korte zijden grenzend aan Gerart Porten en aankopers, per onmiddellijk te aanvaarden;

alsmede een erfpacht van 2 vat, half rogge en half boekweit ten laste van Goossen van der Hardt en consorten, voor een bedrag van 250 gulden Roermonds, 2 rijksdaalder als vertegenispenning, twee paar kinderschoenen en nog 2 gulden 9 stuiver welke de verkopers aan de aankopers schuldig waren, over aan Jan van Oel en Catharina Hermens, ook echtelieden, godshelder 9 stuiver, licop en armengeld naar landsgebruik. De verkopers staan garant voor alle verdere vorderingen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 64.

 

25 september 1660

LEUTH - Gehuwd: Winandus van Oeijen [ged. Venlo 7-1-1621, overl. Leuth 11-9-1697, zn. van wijlen Johan van Oeijen en Elisabeth Moeitz] en Elisabeth Juliana van Aldringa.

P. Geuskens: De Rentelaershof te Vlodrop. In: Roerstreek 1996, blz. 63-89.

Volgens blz. 74 van dit artikel liet Winandus in 1671 een nieuwe pachter aanstellen van goederen te Belfeld.

 

27 september 1660

BEESEL - Brief door jonker Hans Willem van Baxen betreffende zijn proces tegen die van Besel. De jonker is, op de dag dat hij zou worden toegelaten tot de ridderschap, op het laatste moment geweigerd wegens een verzoekschrift ingediend door de gerfden etc. van Beesel, ondersteund door de drossaard van het ambt Montfort. Het verbaast Van Baexen "dat eenen vremden, die oock noch niet veel malderen salts in dit landt gheten heeft, alleen meer ende op eenen corten tijt sal weten, als die heeren van die geheele ridderschap, die welcke in desen lande gebooren ende getoogen sijn."

Van Baexen schrijft dat die van Holthuijsen tot Besell van 1555 tot en met 1607 op de landdagen van Arnhem, Nimmegen en Roermonde zijn verschenen, dus reeds 105 jaar geleden en gedurende een periode van 52 jaren, en wel niet als drossaarden, zoals is beweerd, maar als leden van de ridderschap, daartoe gekwalificeerd naar het adellijk en riddermatig huis Nieuwenbroeck, alsmede naar hun persoonlijke titel.

Als bijlage stuurt Van Baexen een lijst met drossaarden uit deze periode, waaruit moet blijken dat die van Holthuijsen niet als drossaarden aanwezig hebben knnen zijn, maar op basis van Nieuwenbroeck.

Dat het huis een hof is genoemd, kan volgens Van Baexen zijn omdat "ten selven tijde daer misschien alleen eenen hoff heeft gelegen, wesende t'huys vervallen, affgebrandt, ofte verdestrueert", hetgeen echter niet hoeft te betekenen dat deze hof niet adellijk zou kunnen zijn. Van Baexen illustreert dit aan de hand van een hof te Vlodrop, waarmee de heren van Schinnen en anderen zijn verschreven, de hof te Mulraedt, waarop commissaris Ketzgen is aangenomen, en de hof te Bedtgenhausen in het land van Gulick, waarvan de vrijheer van Swalmen nog tegenwoordig in dat land wordt verschreven.

Uit een bijlage en een missive van drossaard Wijttenhorst zou moeten blijken dat Nieuwenbroeck jachtrecht bezit. Van Baexen benadrukt "dat ten tijde van de graeff Hendrick van den Berghe, als wanneer niemandt en derffde die jacht exerceren, ten sij hij daertoe wel was berechticht, van de besitters ende eygenaers van mijn huys gejaecht is worden." Ook Van Baexens vader en voorouders zijn met het jachtrecht beleend, zoals moet blijken uit de in origineel bijgevoegde akte van belening.

Van Baexen bekent dat hij op dit moment een proces voert tegen de drossaard. Deze heeft hem willen beboeten omdat Van Baexen een van zijn bodes, die op de konijnen van Van Baexen nabij zijn huis Nieuwenbroeck had geschoten, "etwas hadde affgebreugelt". Van Baexen had de bode dit pak slaag verkocht omdat hij deze overtreding beschouwt als een jachtdelict; hij weigert te aanvaarden dat de drossaard meer rechten zou kunnen hebben dan wijlen graaf Hendrick van den Bergh, te meer daar alle eerdere drossaarden zijn jachtrecht wel hebben gerespecteerd.

Van Baexen verwijst ook naar een akkoord uit 1653 [zie 24-3-1653] tussen hem en die van Besel, opgesteld in bijzijn van raad Blitterswijck, waarin zou zijn vastgelegd dat zijn huis altijd vrij is geweest van "tocht, wacht, biletteringe ende alle naebuerlijcke diensten, gelijck die voors. van Besell bij't voorig accordt oock selffs hebben moeten toestaen, ende geloven noch eenen hoff bij't gemelte huys gehoorende, van de voors. servituyten te laten geeximeert, gelijck sij voor desen hebben gedaen".

RHCL Maastricht, Staten van het Overkwartier, inv.nr. 314.

 

8 oktober 1660

BELFELD ‑ Testament Hermen Haenen.

Ten overstaan van Hendrick Giesen en Condert aen gen Broeck, schepenen als getuigen, bepaalt Hermen Haenen krachtens testament

- dat hij wenst te worden begraven op het kerkhof te Belffelt;

- dat zijn broer Lindert Haenen na het overlijden van zijn vader uit testateurs goederen aent Loo gelegen een legaat van 400 gulden Venloos 20 stuiver zal ontvangen, gevestigd op een stuk land aan de Veestraet gelegen plus een stuk daarnaast gelegen, beide ongeveer 1 morgen groot, bij deze belast voor 100 gulden; een stuk land dat voor 200 gulden is aangekocht uit Boxhoeff; en een last van 100 gulden gevestigd op zijn huis en kamp.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 137-137vs.

 

13 oktober 1660

BEESEL - Ordonnantie van het Hof van Gelder te Roermond. Het Hof heeft het verzoekschrift van jonker Hans Willem van Baexen tot Nieuwbroeck ontvangen, waarin hij schrijft dat, 'staende opt poinct om vereijdt te worden tot een lit van de Ridderschap deses Overquartiers', door de drossaard en die van het kerspel Beesel twee rekesten aan de ridderschap zijn gericht, 'daerbij vuyt puyre picanterye ende valsheyt, aengegeven weer worden dat des voorschreven suppliants huys Nieuwbroeck niet en soude wesen riddermaetich, sijnde oock daermede soo veele te wege gebracht dat des selfs vereydinge tot noch toe bij de voorschreven heeren van de ridderschap weere worden gesurceert'. Van Baexen voelt zich hierdoor benadeeld en beledigd.

Het Hof roept eenieder die tegen Van Baexen wil procederen tegen de toelating tot de ridderschap op om op 29 oktober a.s. om twee uur 's middags te Roermond voor het Hof te verschijnen.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur inv.nr. 9; afschrift door N. Maen.

Uit een van de andere stukken in dit inventarisnummer blijkt dat op 26-1-1661 een proces hangend is tussen Hans Willem van Baexen en de gerfden, schepenen en gezworenen van Beesel. Zie ook 22-2-1661 en 4-5-1661.

 

21 oktober 1660

SWALMEN - Overdracht land.

Ten overstaan van Hendrick ten Dam en Peeter Boeckensdries, schepenen, en bode Albert Meuter in de plaats van de scholtis, draagt Peeter Wijnen een stuk land op de Meijsterswegh gelegen tussen de kartuizers en Mercken Cremers, met de korte zijden grenzend aan voornoemde weg en Rabet Pijpers, voor een bedrag van 300 gulden over aan Jennis Cueven en diens echtgenote [Catharina Hox], licop en armengeld naar landsgebruik.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 65.

 

z.d. (1660), vr 26 oktober 1660

BEESEL ‑ Overdracht land.

Ten overstaan van Willem Quijten en Gordt Cruijsbergen, schepenen, en Gordt Quijten, bode in plaats van de scholtis, draagt Elisabet Bosman, geestelijke dochter, daartoe bijgestaan door Matthijs van Flodrop als haar gekozen voogd, ongeveer 1 morgen in de Scholsdeel gelegen tussen het Weijklooster en Hermen Gerits, met de korte zijden grenzend aan voornoemd klooster en de weg, voor een bedrag van 191 gulden, godsheller 1 blaumuyser, over aan Thijs van Oberijck en Berbe Schruers, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 137.

Volgens dit transportprotocol overgedragen in 1660 (z.d.) en eerst op 26-10-1660 te boek gesteld.

 

31 oktober 1660

SWALMEN - Gehuwd: Gerardus Emonts [Emans, Emets, schepen, eerste pachter van Sijperhof, begr. Swalmen 7-5-1721; mogelijk zn. van Hubertus Emonts en Matthia NN] en Cornelia Vogels [Umelia, alias Ramakers, begr. Swalmen jan. 1675]. Getuigen: Guilhelmus Roukels en Guilhelmus Kuijpers.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 14 (RAL 30).

Uit dit huwelijk (o.a. tweeling):

1. Catharina Emonts, geb. ca. 1662, overl. Beesel 12-4-1750. Tr. Swalmen 1-10-1698 met Franciscus Henricus Mooren.

2. Joannes Emonts, ged. Swalmen 14-6-1664 (get. Wolterus Beeck en Petronella Janssen namens Sibilla Bongardts; zn. van Gerardus x Cornelia Raemekers), verm. jong overl.

3. Hubertus Emets, ged. Swalmen 30-3-1666 (get. Joannes Wildtschuts, meter niet vermeld; zn. van Gerardus x Cornelia NN), begr. Swalmen 19-11-1717. Tr. Swalmen 6-10-1701 met Helena Roosen.

4. Gertrudis Emets, ged. Swalmen 30-3-1666 (get. Hermannus Spaeren, meter niet vermeld; dr. van Gerardus x Cornelia NN). Tr. 1) Asselt 2-7-1690 met Henricus ...; 2) Asselt 26-12-1690 met Henricus de Cock.

5. Joanna Emonts, ged. Swalmen 15-12-1669 (get. Joannes Coonen namens Matthias Cuijpers en Petronella Lindemans; dr. van Gerardus x Cornelia Raemekers).

6. Joannes Emonts, ged. Swalmen 8-2-1671 (get. Georgius Haijwinckel en Margarita Janssen; zn. van Gerardus x Cornelia Raemekers), begr. Asselt 3-4-1737. Tr. Asselt 4-7-1700 met Elisabetha Janissen.

7. Gerardus Emets, ged. Swalmen 19-4-1674 (get. Jacobus Slabbers en Mechtildis Daemen; zn. van Gerardus x Cornelia Raemekers), begr. Asselt 20-10-1751. Tr. Asselt 6-6-1709 met Agnes Cuijpers.

Voor testament van Gerard Emets zie 21-3-1721.

 

18 november 1660

BELFELD-GELOO ‑ Overdracht land.

Ten overstaan van Hendrick Giesen en Condert aen gen Broeck, schepenen, en Gordt Quijten, bode in plaats van de scholtis, dragen Fullingh Dierckx, Thonis Lenssen van Velden en Jan den Muller van Venloe met toestemming van hun echtgenotes morgen bemd op de Leuijer Maes gelegen tussen de gemeinte en aankoper, met de korte zijden grenzend aan de berg en de Maas, voor een bedrag van 225 gulden Venloos over aan Jacob in gen Middelt, burger te Venloe.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 138.

Anthonius Linssen te Velden was gehuwd met Mechtildis NN, waarvan:

1. Antonius Linssen, ged. Velden 20-5-1654 (get. Hillgerus Deckers en Jacoba op gen Oeij; zn. van Antonius x Mechtildis NN).

2. Elisabeth Linssen, ged. Velden 27-1-1659 (get. Henricus aen den Berg en Maria Hoerstijens; dr. van Antonius x Mechtilis NN).

3. Catharina Linssen, ged. Velden 30-1-1661 (get. Tilmanus Potgieters en Jacoba in gen Hoeck; dr. van Antonius x Mechtildis NN).

4. Gertrudis Linsen, ged. .. volgens klapper: 3-1-1729; kan niet (get. Joannes Linsen en Judith Engels; dr. van Antonius x Mechtildis NN)

 

18 november 1660

BELFELD-GELOO ‑ Overdracht landerijen.

Ten overstaan van Condert op gen Broeck en Willem Quijten, schepenen, en Gordt Quijten, bode in plaats van de scholtis, draagt Heijlken aen gen Cruijts tot Tiegelen met toestemming van haar (aanwezige) kinderen Steven, Tilleman en Jan, haar aandeel van de erfenis afkomstig van haar tante Echtgen [Mens], in drie percelen van ongeveer 1 morgen gelegen op het Loijervelt genaamd t'Eggerijck, voor een bedrag van 200 gulden Venloos, 1 dubbele dukaat als vertegenispenning, over aan Hendrick Giesen, medeschepen, en Trijn, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 138vs.

"Coram Condert op gen Broeck ende Willem Quijten schepen ende Gordt Quijten bode in plaetse des heere den 18den 9ber 1660, heeft Heijlken aengen Cruijts tot Tiegelen met consent haerer kinderen de welcke present sijn geweest als naementlijck Steven, Tilleman ende Jan, wettelijck gecedeert op ende overgedraegen aen Hendrick Giesen onsen metschepen Trijn sijn huysvrouw ende hun erven haer aenpart van den versterff hercommende van haere muen Echtgen gelegen in dry parceelen erffs, gelegen op 't Loijer Velt genaempt 't Eggerijck groot alle dry ontrent eenen morgen, cooppeningen tweehondert gulden Venlosche weringe eyn dobbel ducaet tot eenen vertegenis penninck, lijcop ende aermen gelt naer landts gebruyck, ende is den gelder daerinne geerft".

 

19 november 1660

REUVER-LEEUWEN ‑ Overdracht landerijen.

Ten overstaan van Willem Quijten en Gordt Cruijsbergen, schepenen, en Gordt Quijten, bode in plaats van de scholtis, dragen Jan Sanders en diens echtgenote, en Jan Nijssen en diens echtgenote Trijncken Sluijsen, twee stukken land, waarvan

- ongeveer 1 morgen op de Wilden Camp gelegen tussen Jan Arits en Lindert Cumpkens, met de korte zijden grenzend aan de straat en het openbare voetpad

- en ongeveer 7 vierdel in het Muelenvelt gelegen tussen Neesken Quijten en Neesken Cuijpers, met de korte zijden grenzend aan de openbare weg en het voetpad,

voor een bedrag van 112 gulden 10 stuiver Roermonds per morgen ('daer de maete kert sal oock t'gelt keeren') over aan Gies aen gen Ruever en diens echtgenote. De echtgenote van Jan Sanders ontvangt 3 rijksdaalder als vertegenispenning, de echtgenote van Jan Nijssen 1 rijksdaalder. Het aandeel van Jan Sanders moet worden betaald O.L.V. Lichtmis a.s., het aandeel van Jan Nijssen St.-Remigius.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 138vs.

 

21 november 1660

SWALMEN - Gedoopt: Godefridus, buitenechtelijke zoon van Joannes Coenen en Maria Tulmans 'scortorum solutorum'. Getuigen: Conradus Coenen en Helena Heijsters.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 21vs.

Voor huwelijk ouders zie Swalmen 19-10-1664.

 

21 november 1660

SWALMEN - Gehuwd: Paulus Rockus [Rockhus, Rockuss, Rouckesen, Rokes alias in de Baarskamp, begr. Swalmen 17-10-1702, mogelijk zn. van Thomas alias Damasius Rookhuizen en Margaretha Cruijsbergh; hij hertr. ... vr 8-5-1686 met Gertrudis Sijbers alias Coenen] en Hester Drissen [Hees, Helena, Hesia Driessen, Drijssen, NIET begr. Swalmen 3-4-1684, verm. dr. van Andreas Hendrix, molenaar van de looimolen en bijgenaamd den Loemulder, en Catharina NN, beiden vermeld 18-11-1636]. Getuigen: Christianus Crinen en Christianus Rockus.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 14 (RAL 30).

Uit dit huwelijk:

1. Catharina Rockhus, ged. Swalmen 3?-1-1662 (get. Quirinus Pauwels en Margareta Henricx; dr. van Paulus x Hester Drissen; dag slecht leesbaar en onder voorbehoud), verm. jong overl.

2. Joachimus Rockhus, ged. Swalmen 18-1-1663 (get. Matthias Raemekers, meter niet vermeld; zn. van Paulus x Hester Drijssen), mogelijk begr. ald. 17-1-1692. Tr. mogelijk ... vr 17-12-1692 met Joanna Mols, waarvan kinderen te Roermond.

3. Henricus Rockuss, ged. Swalmen 27-3-1665 (get. Godefridus Suijlen en Mechtildis Haven; zn. van Paulus x Hester Driessen).

4. Christianus Rockhuijs, ged. Swalmen 6-3-1667 (get. Matthias Stoffers en Maria Willemsen; zn. van Paulus x Hester Driessen).

5. Thomas van Rochuijs, ged. Swalmen 8-3-1671 (get. Thomas Janissen en Catharina van Rouchus; zn. van Paulus x Hester Drissen), overl. Helden 6-4-1738. Tr. Roermond 25-5-1710 met Maria Willems alias Wevers.

6. Catharina Rockus, ged. Swalmen 23-2-1673 (get. Hermannus Raemekers en Maria Stevens; dr. van Paulus x Hester Drissen).

7. Andreas Roukus, ged. Swalmen 23-9-1675 (get. Joachimus Maessen en Gertrudis Roukus; zn. van Paulus x Helena Driessen), verm. jong overl.

8. Andreas Rouckesen, ged. Swalmen 17-7-1678 (get. Theodorus Tessers en Cornelia Dorsers; zn. van Paulus x Hesia Driessen).

...

9. Margarita Roukus, ged. Swalmen 8-9-1682 (get. Gulielmus Beeck en Elisabeth Ramekers; dr. van Paulus x Hesia Driessen).

Voor oorlogsschade aan het huis van Pauwels Rauckhuijs zie 28-10-1674. Voor begraven kinderen zie Swalmen 10-1-1676 en 25-9-1676.

Paulus Raukus en Hees Driessen verkochten op 5-11-1686 hun huisplaats te Raukus. Het feit dat Andreas Hendrix, vermoedelijke vader van de bruid, pas wordt vernoemd na zijn overlijden (4-11-1671) versterkt het vermoeden van de afstamming van de bruid.

 

23 november 1660

BUGGENUM - Gehuwd: Leonardus Spielmans [Speelmans, Spilmans, ged. Buggenum ..-11-1637, zn. van Petrus Spielmans en Margareta NN; van hem en Aleidis NN een buitenechtelijke zoon Urbanus, ged. Buggenum 25-5-1658] en Windelina van der Beeck. Getuigen: Gerardus Linssen en Gerlacus Verboecket.

DTB-Registers St.-Aldegondisparochie Buggenum (klappers RAL).

Uit dit huwelijk:

1. Maria Spielmans, ged. Buggenum 15-10-1662 (get. Joannes Goessens / NN Ertcamps en Anna op gen Boel / Emilia Hoeffkens; dr. van Leonardus x Windelina NN).

2. Petronella Spielmans, ged. Buggenum 16-5-1666 (get. Joannes aen gen Eijndt en Anna Slabbers; dr. van Leonardus x Windelina NN).

3. Leonora Spielmans, ged. Buggenum 16-12-1669 (get. Joannes Blanckerts en Helwigis van Baxen).

 

25 november 1660

SWALMEN - Gehuwd: Guilhelmus Gubbels [mogelijk begr. Swalmen voorjaar 1668] en Jodoca Spilmans [NIET ged. te Buggenum]. Getuigen: Guilhelmus Massen en Henricus Gubbels.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 14vs (RAL 31).

Voor Spielmans vgl. huwelijk te Buggenum 23-11-1660.

 

29 november 1660

Zie 2 december 1660.

 

2 december 1660

BELFELD-GELOO ‑ Overdracht land.

Ten overstaan van scholtis Dijck, Condert aen gen Broeck, schepen, en Gordt Quijten, bode, draagt Johannes Sigimondus de Pudtz, jonkman, als enige erfgenaam van wijlen Jan Jacques de Pudts en Catharina van Aggelen, echtelieden, krachtens volmacht van zijn moeder als vruchtgebruikster d.d. 29 november 1660, na openbare verkoop met brandende kaars ongeveer 7 morgen 1 vierdel akkerland die eerder tot Bucxhoff behoorden, gelegen op het Loijervelt genaamd den Craenacker met beide lange zijden tussen aankoper en met de korte zijden grenzend aan Pieter Dierckx en de weg, voor een bedrag van 1.026 gulden over aan Hendrick Giesen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 139.

Met aantekening dat Hendrick Giesen de helft van dit perceel heeft overgedragen aan Peeter Janssen, zoals reeds vr de koop tussen beiden was overeengekomen.

 

2 december 1660

BELFELD-GELOO ‑ Overdracht land.

Ten overstaan van scholtis Dijck, Hendrick Giesen en Condert aen gen Broeck, schepenen, draagt Johannes Sigimundus de Pudtz, jonkman, als enige erfgenaam van wijlen Jan Jacques de Pudts en Catharina van Aggelen, echtelieden, krachtens volmacht van zijn moeder als vruchtgebruikster d.d. 29 november 1660 na openbare verkoop met brandende kaars ongeveer 3 morgen in het Loijervelt gelegen tussen twee wegen, met de korte zijden grenzend aan Willem in den Bongart en de Melgerwegh, eerder onder Bucxhoff behorend en belast met 1 vat haver aan heer Merwijck, voor een bedrag van 627 gulden Venloos aan Jacob Schreurs.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 139.

 

2 december 1660

BELFELD-GELOO ‑ Overdracht land.

Ten overstaan van scholtis Dijck, Hendrick Giesen en Condert aen gen Broeck, schepenen, draagt Johannes Sigimundus de Pudtz, jonkman, als enige erfgenaam van wijlen Jan Jacques de Pudts en Catharina van Aggelen, echtelieden, krachtens volmacht van zijn moeder als vruchtgebruikster d.d. 29 november 1660, na openbare verkoop met brandende kaars het 1/3 deel van een bemd genaamd den Laer, groot ongeveer 5 vierdel en gelegen tussen Meus Dijck en Jacob Schreurs, met de korte zijden grenzend aan het Laers en de beek, eerder onder Bucxhoff behorend, voor een bedrag van 176 gulden Venloos over aan Peeter Trijnes [Trines].

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 139vs.

 

2 december 1660

BELFELD-GELOO ‑ Overdracht land.

Ten overstaan van scholtis Dijck, Hendrick Giesen en Condert aen gen Broeck, schepenen, draagt Johannes Sigimundus de Pudtz, jonkman, als enige erfgenaam van wijlen Jan Jacques de Pudts en Catharina van Aggelen, echtelieden, krachtens volmacht van zijn moeder als vruchtgebruikster d.d. 29 november 1660, na openbare verkoop met brandende kaars het tweede 1/3 deel van voornoemde bemd, gelegen naast voornoemd 1/3 deel, voor een bedrag van 173 gulden Venloos over aan Jacob Schreurs.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 139vs.

 

2 december 1660

BELFELD-GELOO ‑ Overdracht land.

Ten overstaan van scholtis Dijck, Hendrick Giesen en Condert aen gen Broeck, schepenen, draagt Johannes Sigimundus de Pudtz, jonkman, als enige erfgenaam van wijlen Jan Jacques de Pudts en Catharina van Aggelen, echtelieden, krachtens volmacht van zijn moeder als vruchtgebruikster d.d. 29 november 1660, na openbare verkoop met brandende kaars het derde 1/3 deel van voornoemde bemd, gelegen naast de twee eerder genoemde delen, voor een bedrag van 186 gulden Venloos over aan Hendrick Leenen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 139vs.

 

2 december 1660

BELFELD-GELOO ‑ Overdracht land.

Ten overstaan van scholtis Dijck, Hendrick Giesen en Condert aen gen Broeck, schepenen, draagt Johannes Sigimundus de Pudtz, jonkman, als enige erfgenaam van wijlen Jan Jacques de Pudts en Catharina van Aggelen, echtelieden, krachtens volmacht van zijn moeder als vruchtgebruikster d.d. 29 november 1660, na openbare verkoop met brandende kaars 3 morgen 68 roede land bij de Hoeverstraete achter Bucxhoff gelegen tussen Hendrick Giesen en de openbare weg, met de korte zijden grenzend aan Hendrick voornoemd en Jan Waegens, eerder onder Bucxhoff behorend, plus ongeveer morgen akkerland genaamd den Haever, aan de Maas gelegen tussen de Melgerstraet en de gemeinte, met de korte zijden grenzend aan Seger den Smiet en Jacob in den Middel, belast met jaarlijks 2 vat haver aan Merwijck, voor een bedrag van 733 gulden Venloos over aan Hendrick Linderts.

RHCL Maastricht, Schepenbank Beesel en Belfeld, inv.nr. 36, fol. 139vs-140.

 

2 december 1660

BELFELD-GELOO ‑ Overdracht Buxhof.

Ten overstaan van scholtis Dijck, Hendrick Giesen en Condert aen gen Broeck, schepenen, draagt Johannes Sigimundus de Pudtz, jonkman, als enige erfgenaam van wijlen Jan Jacques de Pudts en Catharina van Aggelen, echtelieden, krachtens volmacht van zijn moeder als vruchtgebruikster d.d. 29 november 1660, na openbare verkoop met brandende kaars huis, hof, stallingen, boomgaarden waarvan een groot 3 morgen en 1 vierdel plus bemd tussen Peeter Trijnes en de openbare straat, de ander eveneens groot ongeveer 3 morgen met het bemdje en kampje voor de hof richting broek gelegen, belast met jaarlijks 2 vat haver, 2 hoenders en 19 deniers aan Merwijck, voor een bedrag van 1.795 gulden Venloos over aan Jacob Schreurs.

Met latere aantekening (z.d.):

Ten overstaan van Hendrick Giesen en Condert aen gen Broeck, schepenen, draagt Jacob Schreurs voornoemd perceel met huis, hof, boomgaarden etc. over aan Willem Wolffers.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36, fol. 140.

 

13 december 1660

SWALMEN EN ASSELT ‑ De Staten van het Overkwartier benoemen Christoffel Schenck van Nijdeggen, heer van Hillenrade, Swalmen en Asselt en adellijke raad in het Hof van Gelder, en Francois Pollart, schepen van Roermond, tot hun afgevaardigden naar Brussel teneinde bij de landvoogd aan te dringen op de vergoeding van de kosten veroorzaakt door het logeren van twee compagnien cavallerie op het platteland, waartoe door de stadhouder bevel was gegeven zonder de toestemming van het Overkwartier.

GA Roermond, Oud Archief Roermond deel IV, blz. 215.

 

15 december 1660

BELFELD-GELOO ‑ Overdracht van huis te Geloo.

Ten overstaan van Hendrick Giesen en Condert aen gen Broeck, schepenen van Beesel en Belfeld, en Gordt Quijten, bode in plaats van de scholtis, draagt Jacob in gen Middelt met toestemming van zijn vrouw een huis met bijbehorende landerijen, groot ca. ongeveer morgen, gelegen aen gen Loo tussen Gerart aen gen Eijndt, de openbare weg, Linsken Gotses [Goossens] en Gerart Peeters, met de korte zijden grenzend aan Peeter Janssen en Willem Kistemackers, voor een bedrag van 900 gulden Venloos plus 2 malder boekweit als vertegenispenning, waarvan de helft te betalen met Pasen en de andere helft met St.-Remigius 1661, over aan Ercken Schreurs en diens echtgenote [geh. Belfeld 4-6-1659].

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 141vs; eerst op 12-6-1661 te boek gesteld.

De verkoper was volgens akte d.d. 18-11-1660 burger te Venlo.

 

vr 20 december 1660

Z.P. - Gehuwd: Nicolaus NN [verm. alias Op den Hof, vermeld als doopgetuige Belfeld 28-2-1668] en Joanna NN.

Uit dit huwelijk:

1. Ummelina NN, ged. Belfeld 20-12-1660 (get. Wilhelm Henricks en Heijlken aen gen New Erff; dr. van Nicolaus NN x Joanna NN)

Voor overlijden met deze voornaam zie o.a. Belfeld 20-10-1669.

 

vr 27 december 1660

Z.P. - Gehuwd: Guilielmus Peters en Margaretha Wolters.

Uit dit huwelijk:

1. Gertrudis Peters, ged. Swalmen 27-12-1660 (get. Petrus Stockmans en Maria Aredts namens Maria Deckers; dr. van Guilielmus x Margareta Wolters).

Voor een echtpaar Wilhelmus x Margaretha zie huwelijk Asselt 5-10-1659.

 

december 1660, z.d.

SWALMEN - Overdracht landerijen.

Ten overstaan van scholtis Meuter, Hendrick Raijmeckers en Peeter Smiets, schepenen, dragen Giel Cuijpers en Merij Duskens, echtelieden, twee stukken land:

- ongeveer morgen land op de Mortel gelegen tussen de erfgenamen Geerken Gordts en Heijn van Elmpt, met de korte zijden grenzend aan het Weijclooster en de openbare straat, belast met jaarlijks 3 kop rogge aan de erfgenamen van Geerken voornoemd;

- ongeveer 3 vierdel in het Voorvelt gelegen tussen Jan Cocx en Heijn van Elmpt voornoemd, met de korte zijden grenzend aan Oidtmans erf en Jan Smiets,

voor een bedrag van 103 rijksdaalder over aan Lindert Custers en diens echtgenote, licop en armengeld naar landsgebruik, godsgelder 2 'niertser blancken'.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 65; eerst op 4 mei 1661 te boek gesteld.

 

1660, z.d. ?

BEESEL ‑ Jonker Johan Willem van Baexen te Nieuwenbroeck voert een proces tegen de Staten van het Overkwartier, inzake toelating als lid van de ridderschap.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder, Processen 1660.

Vergelijk Oud Archief Roermond deel IV, blz. 201, betreffende verschillende stukken die moeten dienen om het bewijs te leveren dat het huis genaamd Nieuwenbroeck te Beesel, eigendom van Johan Wilhelm van Baexen, steeds een riddermatig huis is geweest, waarvan de eigenaar als leden van de Ridderschap worden toegelaten tot de vergaderingen van de Staten van het Overkwartier.

 

1660-1661, z.d. ?

BEESEL ‑ Gegevens betreffende Hans Willem van Baexen en Gerard van Baexen, inzake (inkwartiering van ?) Lotharingse troepen. Gerard had op dat moment 14 personeelsleden.

G.A.Beesel, Oud Archief, inv.nr. 4. Stukken getekend door Fabri.

 

 

1661

2 januari 1661

BEESEL ‑ Erfruil.

Onderhandse akte van erfruil tussen Lietgen Verriet en echtgenote enerzijds en Peeter Hendrickx en echtgenote anderzijds.

Litgen geeft aan Peeter twee stukken land:

- een stuk, groot ongeveer 2 morgen, gelegen op de Spick tussen Hendrick Slabbers enerzijds en Meijcken Coninckx en de erfgenamen van Jan Beeck anderzijds, met de korte zijden grenzend aan Jan Nijssen en de straat, belast met een jaarlijkse herfschat van 1 blaumuijser waartegen dit perceel boven aan de straat gedeeltelijk tiendvrij is;

- en het tweede stuk gelegen in het Campervelt, groot ongeveer 1 morgen, gelegen tussen Willem Quijten en de openbare weg.

Peeter geeft aan Litgen

- het deel van 3 morgen land gelegen in de Heijcamp of eventueel drie veerdel gelegen in Haussen Hoeck. De drie veerdel tiendvrij land in Haussen Hoeck zijn nog geen eigendom van Peeter maar moeten hem nog toegewezen worden in deling. Wordt dit lot op minder getaxeerd dan een morgen in de Heijcamp, dan zal Peeter gehouden zijn het verschil bij te betalen aan Litgen. Bovendien betaalt Peeter 250 gulden Roermonds plus een nieuw lijfje of twee rijksdaalder daarvoor als vertegenispenning, waarvan 150 rijksdaalder te betalen binnen een maand en de rest over een jaar. De erfruil gaat in aanstaande 'stoppeltijt'.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 140vs.

Voor eerste partij zie ook 1659, z.d.

 

6 januari 1661

BEESEL - Brief door Henrick Crebber [landschrijver van het ambt Montfort] aan NN [gerfden, schepenen en gezworenen van Beesel]. Crebber is vandaag bij raad Blitterswijk geweest, waar hij het akkoord heeft gezien, opgesteld tussen geaddreerden en jonker Baexen.

Crebber heeft dit akkoord met verwondering gelezen, daar dit akkoord zover hem bekend nooit zo heeft geluid en de door hem nu gelezen versie ten nadele van geadresseerden moet zijn veranderd door de jonker. Crebber vraagt geadresseerden of zij dit akkoord ooit eerder aan iemand anders dan de jonker hebben laten zien en spreekt het vermoeden uit "dat den jonker U[we] E[dele] bedroegen heft". Crebbert stelt zijn vraag op last van Blitterswijck, die overmorgen naar Brussel vertrekt en, zo Van Baexen de geadresseerden inderdaad bedrogen heeft, aan Crebber heeft beloofd direct een vonnis te laten geven. Het antwoord op dit schrijven wordt uiterlijk morgen vr acht uur tegemoet gezien.

Met aantekening in de marge: "Desen breef naer dat U Edelen den selven gesien hebt ende mij geantwort soo en laet hem niemandt meer sien, ende verbrant den selven aenstont".

RHCL Maastricht, Staten van het Overkwartier, inv.nr. 314.

Aan het verzoek tot vernietiging is duidelijk niet voldaan.

 

21 januari 1661

SWALMEN - Gedoopt: Joannes, buitenechtelijke zoon van Petronella Gubbels en Arnoldus van Bruggen. Getuigen: Wilhelmus Pexs en Maria Tessers namens Gertrudis Tessers.

DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 22.

 

vr 2 februari 1661

Z.P. - Gehuwd: Matthias Noden [Node alias Van Elsenbroek alias Van Giesekerken alias Van Rodenkercken alias Schonen, begr. Swalmen 28-5-1715; hij hertr. 1) Swalmen 28-4-1676 met Joanna Linssen alias Gubbels; 2) Swalmen 12-6-1703 met Mechtildis Schuren alias Jansen] en Wilhelma Reinders [Reijnaerts, Reiners, verm. begr. Swalmen 4-12-1675 als Guilielma aen gen Crop].

Uit dit huwelijk:

1. Reinerus van Elsenbroek, ged. Swalmen 2-2-1661 (get. Paulus en Helena Coenen; zn. van Matthias x Wilhelma Reiners), verm. jong overl.

2. Gerardus Noden, ged. Swalmen ..-10-1662 (get. Wilhelmus van Baxen en Catharina Sporen; fotokopie zeer slecht leesbaar; zn. van Matthias Noden van Rodenkercken x Wilhelma Reinders).

3. Joannes Noo..en, ged. Swalmen 28-11-1664 (get. Henricus Lenardts en Maria Croonen namens Maria Lamberts 'leprosae ex Elempt'; zn. van Matthias x Guilielma Reiners, 'leprosorum'; dag slecht leesbaar en onder voorbehoud).

4. Elisabetha ...odens.., ged. Swalmen ..-2-1667 (get. Matthias ..ssen en Alegundis R..; dr. van Matthias, 'leprosi ...', x Guilielma Henricxs?; fotokopie zeer slecht leesbaar).

5. Helena Schonen, ged. Swalmen 15-2-1671 (get. Gerardus Beeck en Elisabeth Crommen?; dr. van Matthias x Guilielma Reiners).

6. Reinerus van Giesekercken, ged. Swalmen 16-12-1672 (get. Thomas Arets en Gertrudis Cellers; zn. van Matthias x Guilielma Reiners).

7. Mechtildis Rodenkercken, ged. Swalmen 2-12-1674 (get. Nicolaus Custers en Beatrix Wildtschuts; dr. van Matthias x Wilhelma Reijnaerts), verm. jong overl.

Voor begraven van kinderen zie ook Swalmen 13-10-1681.

 

7 februari 1661

BELFELD - Gehuwd: Neelis Strohdeckers en Petronella Vogels. Getuigen: Henrick Hals en Thiss Weggen.

DTB-Registers St.-Urbanusparochie Belfeld, registers deel 1 fol. 118.

Uit dit huwelijk (op basis van unieke combinatie van voornamen):

1. Petrus NN, ged. Belfeld 2-7-1662 (get. Peter Jaspers en Jan Wolffers; zn. van Neeliss NN x Petronella NN). Vermoedelijk vermeld Belfeld 14-5-1700 als Peter Nelissen.

 

9 februari 1661

BELFELD ‑ Overdracht van de Rijt.

Ten overstaan van Hendrick Giesen en Condert aen gen Broeck, schepenen van Beesel en Belfeld, en Gordt Quijten, bode, in plaats van de scholtis, draagt Elias Ordt, schepen te Venloe,

krachtens volmacht van pater Hermanus Solij, rector, zuster Maria Leecken, zuster Amia van Waes, procuratrice, en de andere conventualen van het klooster Maria Weide te Venloe d.d. 9 februari 1661,

een goed genaamd de Rijt in het kerspel Belffelt,

het klooster toegevallen van zuster Emerentiana Boermans, religieuze binnen het klooster, waarvan de andere helft eigendom is geweest van Niclaes in de Beduwe, oom van Emerentiana, maar openbaar met brandende kaars is verkocht, en welk deel bij deling van ouderlijke goederen was toegedeeld,

voor een bedrag van 3.500 gulden Venloos plus 4 hoenderhanen als vertegenispenning plus 2 malder gerst te betalen aan gevolmachtigde Ordts als geestelijk vader van het klooster, waarvan de eerste termijn op 1 februari 1661, over aan Peeter Wilms en Johanna Wolffers.

Het Hof van Gelder heeft op 3 september 1659 toestemming gegeven voor de verkoop.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 141; eerst op 20-5-1661 te boek gesteld.

 

11 februari 1661

SWALMEN - Gehuwd: Leonardus Custers [begr. Swalmen 23-7-1686] en Petronella Peters [alias Lindemans, begr. Swalmen 19-3-1693, verm. dochter van Petronella Lindemans die op 2-8-1645 hertrouwt het Nicolaus Smeets; zij hertr. NIET Swalmen 27-11-1670 met Nicolaus Gerarts alias Van Hussen alias Cuijpers]. Getuigen: Henricus Keuties en Joannes Konen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 14vs (RAL 31); eerste letter achternaam eerste getuige onder voorbehoud.

Uit dit huwelijk:

1. Agnes Custers, ged. Swalmen 19-9-1662 (get. Nicolaus Smets en Matthia Emets; dr. van Leonardus x Petronella Peters), begr. Asselt 9-11-1702. Tr. ... vr 21-1-1689 met Wilhelmus Clumpkens.

2. Maria Custers, ged. Swalmen 25-3-1665 (get. Henricus Raemekers en Catharina Lindemans; dr. van Leonardus x Petronella Lindemans), begr. ald. 11-1-1711. Tr. Swalmen 27-4-1694 met Wilhelmus Coenen.

3. Catharina Custers, ged. Swalmen 11-9-1667 (get. Tilmannus van Wandelen en Cornelia Raemekers; dr. van Leonardus x Petronella Peters), begr. ald. 11-11-1720 of 13-9-1723. Tr. Swalmen 21-1-1691 met Jacobus Jansen alias Obers.

4. Petrus Custers, ged. Swalmen 15-1-1671 (get. Gerardus van Cessel en Mechtildis Henricxs namens Agnetis van Melick; zn. van Leonardus x Petronella Lindemans), verm. begr. ald. 26-2-1728. Tr. ... vr 14-2-1713 met Petronella Sanders.

5. Anna Custers, ged. Swalmen 7-1-1674 (get. Silvester Smets en Judith Gotzens; dr. van Leonardus x Petronella Lindemans), leeft 5-3-1692.

Voor brandschade aan het huis van Lenard Custers zie 28-10-1674. Voor dit gezin zie ook de akte van 5-3-1693.

 

13 februari 1661

SWALMEN - Gehuwd: Nicolaus van Hussen [Huijsen, Husen alias Gerarts, mogelijk begr. Swalmen 12-11-1726; hij hertr. Swalmen 27-11-1670 met Petronella Custers] en Petronella Raemeckers [Raemekers, begr. Swalmen 25-9-1669]. Getuigen: Jacobus Slabbers en Joannes Gubbels.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 14vs (RAL 31).

Uit dit huwelijk:

1. Gerardus Gerarts, ged. Swalmen 14-11-1661 (get. Albertus Meuters en Margareta Slabbers; zn. van Nicolaus x Petronella Raemekers), begr. ald. 31-8-1676.

2. Helena Husen, ged. Swalmen 10-12-1664 (get. Catharina, dochter van Albertus Meuters, 'patrinus non comparuit'; dr. van Nicolaus x Petronella Raemekers).

3. Jacobus Gerats, ged. Swalmen 1-1-1668 (get. Jacobus Smets en Sofia Schrivers; zn. van Nicolaus x Petronella Ramaeckers). Tr. mogelijk ... vr 9-12-1698 met Sibilla Dirix.

 

vr 14 februari 1661

Z.P. - Gehuwd: Wilhelmus Josten [Joosten, overl. Kaldenkirchen 19-3-1709] en Margaretha N.N.

DTB-registers St. .. parochie Kaldenkirchen.

N.B. huwelijken Kaldenkirchen februari 1657-juli 1661 ontbreken.

Uit dit huwelijk:

1. Martinus Joosten, ged. Kaldenkirchen 14-2-1660 (get. Gerardus Neeten en Margaretha Glasmeckers; zn. van Wilhelmus Joosten en Margaretha NN)

2. Jacobus Joosten, ged. Kaldenkirchen 13-6-1664 (get. Jacobus Hutgens en Willemken op gen Ven; zn. van Wilhelmi Joosten en Margartha NN)

3. Catharina ..., ged. Kaldenkirchen 13-6-1664 (get. Mattias op gen Ven en Belken Kuppers; dr. van Wilhelmi en Margaretha NN)

4. Theodorus Joosten, ged. Kaldenkirchen 3-8-1670 (get. Jacob op den Berch en Gritgen Peetgens; zn. van Wilhelmi Joosten en Margaretha NN)

5. Wilhelmus Josten, ged. Kaldenkirchen 24-3-1677 (get. Peterken Hap..? en Engen Josten; zn van Wilhelmus Josten en Margaretha NN). Tr. Belfeld 26-6-1704 Henrica Jaenssen.

 

vr 15 februari 1661

Z.P. - Gehuwd: Henricus NN en Gertrudis NN.

Uit dit huwelijk:

1. Joannes NN, ged. Belfeld 15-2-1661 (get. Lienardt der Schmidt en Trincken Treinesen; zn. van Henricus NN x Gertrudis NN).

 

22 februari 1661

BEESEL - Naar aanleiding van het proces tussen jonker Hans Willem van Baecxsen enerzijds en de gerfden, schepenen en naburen van Besel anderzijds, gevoerd voor het Hof van Gelder te Roermond, over de toelating van voornoemde jonker tot de vergaderingen van de Ridderschap van het Overkwartier, wegens zijn goed te Besel gelegen, welk proces nu is beindigd, wordt bepaald dat het Van Baecxsen zal vrijstaan om zijn toelating verder na te streven, en dat de gerfden, schepenen en naburen, mocht Van Baecxsen in persoon en goederen gekwalificeerd worden, verder niets hiertegen zullen ondernemen, op nadrukkelijke voorwaarde evenwel dat de jonker en zijn erven en nakomelingen in geval van toelating geen vrijheden zullen hebben of genieten anders dan naar recht en recessen van de ridderschap en steden zoals door het Hof van Gelder goedgekeurd en behorend tot riddermatige personen en goederen.

GHS Beesel, Reuver, archief dorpsbestuur inv.nr. 9.

Zie ook idem 13-10-1660.

 

vr 26 februari 1661

Z.P. - Gehuwd: Joannes Dencken [ged. Roermond 1-8-1631, zn. van Theodorus Dencken en Jacoba van Reij] en Catharina Basel [dr. van Petrus Basel en Gertrudis Bosman zoals blijkt uit akte d.d. 26-2-1661].

Uit dit huwelijk:

1. Mathias Dencken, ged. Roermond 14-11-1662 (get. Theodorus Dencken en Gertrudis Bosman).

2. Petrus Dencken, ged. Roermond 23-11-1665 (get. Rutgerus Scheijven, borgemeester / Matthias Scheijven, en Renera van Reij).

3. Maria Petronella Dencken, ged. Roermond 28-6-1669 (get. Joannes Vossen / Guilhelmus Basel en Margarita van der Smitsen). Tr. voor 1703 met Cornelius Crans.

4. Joannes Dencken, ged. Roermond 27-1-1673 (get. Matthaeus van Loosen en Bernardina van Vlodrop).

5. Joannes Franciscus Dencken, ged. Roermond 4-9-1674 (get. Henricus Sutjes en Jacoba van Reij). Tr. Roermond 17-2-1705 met Elisabetha Raijmaeckers.

Johan Dencken verkocht op 26-2-1661 samen met zijn schoonmoeder land te Swalmen.

 

26 februari 1661

BELFELD - Gehuwd: Henricus op den Berg [begr. ald. 23-3-1667] en Catharina aen den Vossenberg?. Getuigen: Henrick Haenen en Henrick Lemmen.

DTB-registers St.-Urbanusparochie Belfeld, fol. 116.

Uit dit huwelijk:

...

1. Mechtildis NN, ged. Belfeld 10-8-1664 (get. Maess aen gen Dijck en Heijllken Wolffers; dr. van Henricus NN x Catharina op den Berg).

 

26 februari 1661

SWALMEN - Overdracht land.

Geertruij Bosman, weduwe van borgemeester Peeter Basel, daartoe bijgestaan door de borgemeester Spee als gerechtelijk aangesteld voogd, en haar schoonzoon Johan Dencken, draagt twee stukken akkerland samen groot ongeveer 5 vierdel morgen, te weten:

- een perceel op de Mortel gelegen tussen Jan van Oel en de erfgenamen van Alatgen in gen Hoexken;

- en een perceel tussen Geert Cueven en de openbare straat gelegen,

voor een bedrag van 150 rijksdaalder en 3 rijksdaalder vertegenispenning, te besteden tot aanwendig als de beloofde huwelijkspenning voor haar schoonzoon Johan Dencken voornoemd, over aan meester Andries Moren en Metien Daemen, echtelieden, licop, armengeld en verdere onkosten ten laste van de aankopers.

Mede onderteken door Petrus Basel, Albert Meuter en Henrick Crebber.

Met kwitantie van Gertruijt Bosman weduwe Basel dat deze koopsom volledig is voldaan, en aantekening dat de gerechtelijke overdracht op 21 maart 1668 heeft plaatsgevonden ten overstaan van Hendrick ten Dam en Willem Rutsen, schepenen, en Albert Meuter, bode namens de scholtis.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 75-75vs; eenvoudig afschrift op papier, slecht leesbaar.

 

7 maart 1661

SWALMEN - Overdracht akkerland.

Ten overstaan van scholtis Hendrick ten Dam en Peeter Smiets, schepenen, draagt Stoffer van Straelen, met toestemming en als gevolmachtigde van zijn echtgenote, ongeveer bunder akkerland in het Swaervelt gelegen tussen Jan O... en het huis Hillenraedt, met een korte zijde grenzend aan Abel Vossen, voor een bedrag van 550 gulden Roermonds, een dubbele dukaat als vertegenispenning, over aan Goossen Geerkens en Tijsken, echtelieden, licop en armengeld naar landsgebruik.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 66vs-67; eerst op 1 september [1661] te boek gesteld.

 

8 maart 1661

BEESEL - Gerardt van Baexen bekent, namens zijn zoon [Hans Willem], dat hij de akten en bescheiden, te weten 17 stukken, door Van Baexen op 5 maart 1661 ingeleverd ten behoeve van het proces dat hij voert over toelating tot de ridderschap, terug heeft ontvangen uit handen van secretaris Joris, en belooft dat hij deze stukken op verzoek opnieuw zal tonen.

RHCL Maastricht, Staten van het Overkwartier, inv.nr. 314.

Vgl. echter 22 maart 1661.

 

9 maart 1661

BEESEL - Ten overstaan van de raadscommissaris G.D. Blitterswijck wordt een akkoord gesloten tussen die van Beesel en de gezamenlijke tiendheffers aldaar, over het beschikbaar stellen en onderhouden van een 'bequaem sprinckrint ende beer'.

GHS Beesel, Reuver, archief dorpsbestuur inv.nr. 3 (inventaris van archiefstukken die zich in 1725 in de compe bevonden). Het stuk zelf is hier niet bewaard.

 

vr 13 maart 1661

Z.P. - Gehuwd: Guilielmus Janssen [hij hertr. mogelijk Swalmen 29-10-1679 met Isabella Nelissen] en Aleidis Custers [alias Schoolmeesters, mogelijk begr. Swalmen 18-9-1676].

Uit dit huwelijk:

1. Godefridus Janssen, ged. Swalmen 13-3-1661 (get. Conradus Willems en Margareta Loeren; zn. van Guilielmus x Aleidis Custers).

2. Theodorus Janssen, ged. Swalmen 25-2-1664 (get. Godefridus Derixs en Gertrudis Stoffers namens Henrica Raemekers; zn. van Wilhelmus x Aleidis NN), begr. ald. 15-2-1682.

3. Maria Janssen, ged. Swalmen 27-3-1669 (get. Casparus van Oel en Gertrudis Caellers; dr. van Guilielmus x Aleidis Scholmeesters; aan eerste cijfer dag is geknoeid, waardoor onder voorbehoud).

 

18 maart 1661

BELFELD ‑ Ten overstaan van schepenen van Beesel neemt Peter ind Riedt 400 gulden op van de zussen Heesken en Lijsken van Lom, tegen een rente van 5 procent.

RHCL Maastricht, FA De Meer d'Osen, inv.nr. II-56; charter.

Vgl. 24-11-1623.

 

zonder jaartal, n 22 maart (1661)

BEESEL - Verzoekschrift van Johan Wilhelm van Baexen tot Nieuwenbroeck. Op 2 maart is hem verzocht om aan enkele voorwaarden te voldoen. De overleden drossaard van het ambt Montfort en de schepenen en regeerders van Besel hebben "uijt puire piccanterie ende falscheidt" op 17 juli 1660 en 13 oktober 1660 beweerd dat zijn huis niet adellijk is. Op 14 december is een derde en laatste zitdag hierover gehouden, waarin is bepaald dat Van Baexen opnieuw moet aantonen dat zowel hijzelf als zijn huis adellijk zijn.

Van Baexen heeft op 22 maart 17 stukken ingeleverd om aan dit verzoek te voldoen.

RHCL Maastricht, Staten van het Overkwartier, inv.nr. 314.

Vergelijk echter 8-3-1661, wanneer zijn vader Gerard van Baexen bekent dat hij deze stukken namens zijn zoon weer in ontvangst heeft genomen.

 

27 maart 1661

ROERMOND / REUVER-LEEUWEN ‑ Neesken uuytten Hoendercamp, in aanwezigheid en met toestemming van haar momboiren Gerart in gen Ruetgen en Gerit Enggels, en Henrick Crebber (landschrijver van het ambt Montfort) als getuige, verklaart dat zij van Matthijs Dorsch 34 gulden plus verlopen rente heeft ontvangen, en renuncieert nogmaals op alle rechten op de Hoendercamp.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 419; charter.

Zie 2-10-1657, 9-10-1657, 4-12-1657.

 

2 april 1661

BEESEL Stichting kapelanie.

"Register van de renten gehoorende aen de capplanie des kerspels Besel volgens den fundatiebrief daervan sijnde in dato den 2 april 1661 wy oock van de reenten naer de voorschreve fundatie gecreert.

1. in den eersten soo hooren tot de voorschreve cappellanie vier malder roggen waer van den eerw. heer pastoir den register is hebbende.

2. den Schanscamp, noch eenen baent ontrint de Schans gelegen uyt de gemeynte gegraeven

3. alnoch den Schanscamp, noch een stuck ackerlandt aen Schaevencamp groot ontrint dry morgen. Desen post trecken de aermen voor het cappellanie huys

4. noch een stuck ackerlants neffens Schavencamp groot twe morgen doende jaerelijcks 6 gulden modo de gemeynte

5. noch eene huysplaetse aen de beek, ende eenen morgen buyten het Wolfsvalderen voor een eerfrente at jaerelijck twe gulden o.m.

6. aen Rovers Camp neffens de beek eenen halven morgen uyt de heij uytgegeven at jaerelijcks eene gulden vif stuyver modo de eerfgenaeme Hendrick Trijnes

7. noch neffens Mooren Camp twe moorgen uytgegeven jaerelijcks voor vier gulden modo de gemeynte

8. noch seven vierdel morgen neffens den Heijcamp noch hondertviftig roeden uytgegeven voor vif gulden vif stuver jaerrelijcks, noch wat bijgemaeckt maeckt tesaemen seven gulden dat gebruyckt den heere cappellaen]

9. noch sevenhondert viftien gulden brabants geprocideert 1652 van de gemeynte verschooten aen joncker Van Baexen eenenviftigh gulden vif stuver waer voor den heere cappellaen een stuck ackerlants gelegen buyten het Costers valderen

10. item een hondert viftigh gulden cappitael boven het verloop van dien dat oock tot een cappitael sal gemaeckt woorden, geprocidert van den Walsbergh rentende jaerelijcks vif ten hondert hetwelck tegenwoordigh moete betaelen de eerfgenaeme H. Arets, te weten vier gulden tien stuver o.m.

- noch moeten de eerfgenaemen van den schepen Jan Sanders zaliger jaerelijcks betaelen twe gulden tien stuver o.m.

- noch moeten de eerfgenaeme Peter Quijten zaliger aen de beck ses gulden o.a.

- Gerit Schreurs wegens eenen morgen uyt de heyde aengegraven twe gulden o.m.

- het huys den Heijcamp genoemt moet geven wegens vier morgen uyt de heyde aengegraven jaerelijcks twe pattacons met publicke stockenslagh verbleven aen Jan Linders

Reenten van de S. Lamberts capelle

- de eerfgenaeme Jasper Ronck moeten jaerelijck seven vatten roggen waertegens moet uytgegeven woorden 3 schelling 4 stuver reteur

- item Mar. Mantels wegens huys en campken gelegen neffens den hoof van de Xheeren tot Ruraemunde {lees: Onderste Hof}

- den heere Beuhemont {Beaumont} moet jaerelijcks twe pattacons premis dry schelling twe stuver een oorten wegens den Hoendercamp

- het huys van Nuwenbroeck jaerelijcks twe vaten roggen wegens Speurige Kampken waertegens den heere cappellaen jaerelijcks aen chijns moet uytgeven aen het huys Kessel 5 coppen roggen ende 3 coppen haever en eene stuver

- Hendrick Leenen uyt de gemeynte aengegraven, ende gekocht voor tachentigh gulden, waervan jaerelijcks moet betaelt woorden tien schelling twe stuver eenen halven modo Anth. Smets {vgl. 24-11-1717}

- item Jan op den Bergh buyten het Berger valderen uyt de heyde aengegraven ongeveer eenen morgen waer voor jaerelijcks moet betaelt woorden twe gulden o.m. modo Engel Langerbeens

- Hendrick op de Couel wegens den camp daer hij woont moet jaerelijcks betaelen vif gulden tien stuver nu moeten laeten voor vier gulden lopende munte aen Jan Hendricks

- int Haesselt van de gemeynte van de rotteringhe bijgeven volgens octroy van de Konelijcke Majesteyt eenigh holtgewas ongeveer twe moorgen gelegen aen het Bussereijnt

- noch ist dat de gemeinte komp te geven de Schans aen Jan Sijmons jaerelijcks 2 malder gerst 3 vate

- noch eenen baent aen het Bussereijnt vercoght te weren den torf tot opbouwinge van het capellanie huys nu wederoom verpacht aen Tijs Hendrickvoor twe gulden jaerelijcks

- alnoch den Schanscamp groot ongeveer [niet ingevuld]

- noch Jan Reuverscamp een stuck neffens de beek at eenen halven morgen vercoght aen Willem onder de Beucken voor vifentwintigh gulden modo de eerfgenaemen Hendrick Trijnes zaliger waer van den ophelder is Hubert Tegelbeckers {zie huwelijk 13-9-1714}

- item neffens Moorencamp twe morgen heyde verco[c]ht aen Peter van Cruchten rentende voor tachentigh gulden 2 jaerelijcks vier gulden

- noch seven vierdel morgens neffens den Heijcamp aen de sijde naer Peter Quijten eerve ende hondert viertigh rooden aen Nevels camp jaerelijcks vif gulden vif stuver

- eenen brief afgelegt van hondert patts. premis. aen Willem Cnippenbergh dewelcke den selve was hebbende tot laste van dese gemeinte nu aen den heere cappellaen moet betaelt woorden at vif parcent

- noch een capitael van sevenhondert gulden en viftien tot laste van de gemeynte at jaerelijcks vifendertig gulden viftien stuver

welcke twe bovengenoemde capitaelen de heere geerfdens semtelijcke schepenen ende regenten des kerspels Besel hebben laeten staen at vif parcento

- Jan Hendricks wegens den camp achter sijn huys gelegen at tien schilling jaerelijcks

- noch van eenen camp aen de Stegh gelegen at jaerelijcks een malder geersten

Archief Parochie van de H. Lambertus te Reuver, doos A nr. 1. Het afschrift lijkt niet af te zijn.

 

2 april 1661

BEESEL - Register van de renten behorend aan de kapelanie van Besel volgens stichtingsbrief.

"Register van de renten gehoorende aen de capplanie des kerspels Besel volgens den fundatiebrief daervan sijnde in dato den 2 april 1661 wy oock van de renten naer de voorss. fundatie noch gecrert.

1. in den eersten soo hooren tot de voorss. caplanie 4 malder rogge van den eerw. pastor den register is hebbende.

2. item den Schans Camp rentende jaerlijks 14 gulden 6 stuiver verpacht aan Jan Heijnen.

item eenen bandt ontrint de Schans geleegen uyt de gemeynte gegraven verpacht ende voordere bij den eerw. heer capallaen te verpachten rentende jaers 15 gulden

item den Schans Camp tegenwoordig verpacht ende rentende jaerlijcks 3 malder half rogh en half boeckweijt

3. item een stuck ackerlants aen Schaven Camp groodt 3 morgen in eenen pacht uytgegeven aen Jan Heijnen jaers at 4 gulden 10 stuiver desen post trecken de armen voor de caplanie

4. item daer beneven noch een stuck ackerlandts aen Schaven Camp groodt 2 morgen in een pacht uytgegeven aen Merten Reijners voor 5 gulden jaer noch voor eenen gulden bijgegeven summa 6 gulden modo het dorp

5. item een huysplaets aen de beeck en eenen morgen buyten het Wolfsvalderen aen Jan Leenen uytgegeven voor eenen e[r]ffpacht adt 2 gulden modo Misdom

6. item aen Rovers Camp neffens de beecke eenen halven morgen uyt de heij uytgegeven aen Willem onder de Beucken jaerlijcks at eenen gulden 5 stuyver modo de erffgenaemen Henderick Trijnis

7. item neffens Mooren Camp twee morgen uytgegeven aen Peter van Cruchten jaerlijcks rentende 4 gulden modo het dorp

8. item 7 verdel morgen neffens den Heij Camp aen eene sijde neffens de eerve van Nesken Quijten hondertvertig roeden aen Roevers Camp uytgegeven aen Crin Plumers rentende jaerlijcks 5 gulden 5 stuyver noch wat bijgegeven maakt samen 7 gulden dat gebruyckt den c[apelaen]

9. item seven hondert 15 gulden geprocideert 1652 van de gemeente verschooten aen joncker Van Baexen verbleven waer van den selve joncker Van Baexen jaerlijcks 51 gulden 5 stuyver moet betaelen dit is in holdtgewas overgeset hetwelck genoemt wort den Horenpas
Nota dat den rentmeester Wessem naemens sijne principale den heere Cosman [sic] den Hoerenpas wederom heeft ingetrocken waervoor den heer capl[aen] een stuck ackerlandts heeft gekregen liggende buyten het Huster valderen groodt 4 morgen 65 roode

10. item een hondert 50 gulden capitael boven het verloop van dien d.. oock tot een capitael sal gemaeckt worden geprocidert van de Walsbergh [er staat: Walfbergh] rentende jaerlijcks vijff en hondert dewelcke Jacob Bongers Mijccken Conings Lindert Burskens ider voor een derde paert modo Arets 4 gulden 10 stuyver

11. item Jan Sanders ende sijne huysvrouwe hebben voor hun ende hunne erve gegeven een jaerrente van 2 gulden 10 stuyver
item Hermen Gerits en sijne huysvrouwe hebben voor hun en hunne goederen gegeven een capitael van 30 gulden jaers at eenen gulden 10 stuyver oock tot onderpant gestelt alle hunne goederen dit is wederom gegeven van de eerffgen[aemen] aen het dorp dewelcke de gemeente wederom heeft uytgeset op pension aen Peter Quijten ende sijne huysvrouwe Gertruy Sanders volgens sijne eygen handt eenen gulden 10 stuyver.

Renten in de fundatiebrief niet gespecificert als naerderhandt gecrert

- Litten Verriet van Helden gelt jaerlijcks van sijn huysplaetse daer op hij sijn huys getimmert heeft eenen gulden vijff stuyver desen post moet nu de gemeente betaelen.

- item uytgegeven anno 1661 im november aen Willem Schreurs eenen morgen uyt de heyde aengegraven gelegen aen Mooren Camp at twee gulden modo Geriet Schreurs

- item uytgegeven aen Dirk Bongaers halfman 4 morgen een vierdel uyt de heyde aengegraven tegens Willem Stevens huys

- NB dat de 100 pattacons dewelcke Wilhelmus Knippenbergh heeft gehadt tot laste van de gemeente van Besel door de schepen P. Quiten in name van dese capplanie sijn wederom gestelt den 27 8bris 1727 ende dat in 't toekomende den intrest moet betaelt worden te weeten vijff parcento aen den eerwaerden heere caplane alhier welck vervalt den 8 octobris 1728 het eerste

Specificatie van hetgeene dat naerderhandt is uytgesat