KRONIEK VOOR BEESEL, BELFELD EN SWALMEN - 1640-1649

laatst opgeslagen: zondag 4 december 2022 CTRL+F = zoeken CTRL+C = kopiren ALT+TAB = wisselen

Loe Giesen, Reuver 1983-2024

 

1640

5 januari 1640

BEESEL EN BELFELD - Rekening van de schatheffer.

Rekeningen voor Beesel en Belfeld over de jaren 1638 en 1639, opgemaakt door schatheffer Jan Cruitsberch d.d. november 1638 (z.d.) en 6-3-1639, behandeld 15-12-1639, vastgesteld (afgehoord) 5-1-1640. Totale uitgaven 3.213 gld 5 st 1 oort, inkomsten 3.127 gld 1 st 1 oort.

In deze rekeningen o.a.:

- aan gouverneur Brijon te Rurmondt diverse bedragen wegens hooi, haver, reiskosten, eten en drinken voor manschappen;

- 'Item door Matthis Albers aen den ontfenger Derick van Omeren betaelt 284 gl 17 st 8 deniers';

- 31-12-1638: aan een convooi voor eten en drinken;

- 1-1-1639: 14 gulden wegens 'Nye Jaers koeken tot Venlo' voor de drossaard en landscholtis;

- 3-1-1639: 4 gld 16 st aan de secretaris van de gouverneur te Rurmondt voor salvegarde;

- 6-1-1639: eten en drinken voor een convooi van Venlo;

- 18-12-1638: betaling door Thijs Engels aan de drossaard wegens onkosten 'in het overgaen van steden';

- jan. 1639 z.d.: aan Gerit van gen Broeck wegens verteer;

- aan Trincken Stein voor 5 hamelschapen;

- 5-2-1639: 'als dat konichs volck nae Kleiff trock gegeven aen Thijs Engels om ons perden los tho helpen';

- 'Noch Derick Heijnen utgesant om nae het volck tho vernemen';

- 'aen eenen baede van Venlo die ons tijdonck bracht van het keysers volck';

- 43 gld 15 st aan jonker Lijnden 'van botter ende broot hetwelck hij aen die keyserse ghedaen heeft';

- 'aen eenen trommelslaeger';

- 'den 7 meert aen een convoy van Venlo gegeven dry Rixd diewelcke anders voor een nacht rast wollen blijven liggen';

- 'aen mijn moeder Trincken van den Cruitsberch';

- 'Noch Matthis Albers gegeven aen den baede die ons waerschouden om die executie op tho halden';

- 'Item den 21 meert aen acht ende vertich ghevangenens voor eten ende drincken';

- 'Item den 26 meert aen een partye van Venlo voor eten ende drincken';

- 'Item den 28 meert van den commandeur van Rurmundt ende eenen luitenant tot Kessel ontboeden zijnde off sij wollen anders tot ons koemen mit 70 mans';

- 'Item aen Tonis van Cruchten betaelt een smael ton biers die sij mosten gheven aen een convoy van Rurmondt';

- 'Item den 23 aprilis aen den gouverneur van Rurmondt vereert eenen fetten hamel gehaelt tot Assel ad 11 gl 4 st';

- 'Item aen een partije van Gelder die om Hijnsberch geslagen was moeten gheven voor eten ende drincken';

- 'Item aen joncker Geraert van Baexen betaelt voor 35 gl botteren die hij aen het keysers volck gedaan heft als sij tot Swamen laegen';

- 'aen Geret Schroers betaelt 25 pont botteren vereert aen captein Jaeck, het pont 6 st 2 ort';

- 'Item den 19 may aen eene partye perdt ruyters van Venlo voor voer ende mael';

- 'Noch den 20 may aen een convoy van Venlo te voet ende tho perdt voor eten ende drincken';

- 'Item aen Hendrick Wolfarts het welcke door de ghequetsden van Belfent voer ende nae vertert is gheweest';

- 'Item den 9 juny aen Gordt van gen Roever uutghebaet zijnde gegeven 28 st hetwelcke den brieff mit bracht';

- 'Item den 12 juny aen een convoy van Rurmondt voor eten en drincken';

- 'Item Linnert Trines uutghebaedt zijnde mit krieghs volck is hem affghenaemen een paer voerzeill';

- 'Item den 20 juny aen 50 mannen tho voet die uut Rurmondt nae Gennip trocken';

- 'Item den 29 juny aen een partye van Straelen gegeven op den Kesselsen weert een ton biers';

- 'Item door ordonnantie van marquyss De Lede van hondert ende twintich soldaeten die sollen logeren tot Besel, hebben tot Rurmond voor broot ende bier betaelt';

- 'Item aen Tonis van Cruchten betaelt een smael ton biers die een partye van Weert tot Leven is ghebracht gheweest';

- 'Item als het keysers volck uut het land van Cleff quaem ende het konichs volck alhier tot Besel quaem lieggen, alsdan voor salvegaerde voor de kercke betaelt';

- 'Item den 17 september aen een convoy van Rurmond voor eten ende drincken';

- 'Item den 2 october aen een convoy van Rurmondt voor eten ende drincken';

- 'Item den 6 october aen een partije van Gelder voor eten ende drincken';

- 'Item in januario 1639 twee wiltschuitten van Monfort op acht dagen ten huyse van Peter Quijten verteert';

- zomer 1639 z.d.: 'Item aen Peter Quijten betaelt van verterde kosten van wegen die tummerluy ende voerluyden die dat holt bij hebben ghevaeren aen die schans ad 136 gl 12 st';

- 'Item aen meister Peter van verdienden loen betaelt 30 gl';

- 'Item aen Coen den timmerman ende sijnen soen so mit plancken snijden gedaen aen den renboem ende verdienden loen ad 40 gl';

- 'Item aen den schoolmeister betaelt 25 gl';

- 'Item aen Merten Smeits van verdienden loen van iserwerck aen die schans ad 74 gl 7 st; Noch aen negel 6 gl';

- 'Item aen Evert Ellens also partyen ghevangens ende jaegers bij hem verteert hebben'.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld (01.015), inv.nr. 116.

 

26 januari 1640

ROERMOND ‑ Gehuwd: Gerardus Vijssers en Cornelia Krijsssen. Getuigen: Joannes Doferack en Joannes de Groet.

GA Roermond, Registers DHO.

 

4 februari 1640

ROERMOND - Gehuwd: Mattheus Swijns en Gertrudis Mesenborich. Getuigen: Jacobus Schuyrens en Christianus van Berkelaer.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

9 februari 1640

ROERMOND ‑ Gehuwd: Johannes van Borren en Maria Raeimaeckers. Getuigen: Gerardus van Buel en Johannes de Cortenbach [gehuwd met Anna Maria Schenck van Nijdeggen].

GA Roermond, Registers DHO.

 

9 februari 1640

ROERMOND - Gehuwd: Henricus Sconcken [Schoncken] en Joanna Wijtmekers [Witmackers]. Getuigen: Joannes Pauli en Joannes Janmans.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk (op basis van Gendalim 5):

1. Joannes Schonckero, ged. Roermond 13-4-1641 (get. Servatius Ronckers en Elisabeth Furen), verm. jong overl.

2. Joannes Sionckeren, ged. Roermond 28-1-1643 (get. Franciscus Wolters en Sybilla Wilms / Anna van Neir), verm. jong overl.

3. Mathildis S'jonckers, ged. Roermond 18-8-1644 (get. Everardus Nijssen / Joannes Cornelissen en Lamberta Simons).

4. Catharina Sjonkeren, ged. Roermond 29-11-1646 (get. Godefridus van Swalmen / Joannes Thomassen en Margarita Daniels).

5. Joannes Schonckers, ged. Roermond 31-10-1649 (get. Reijnerus van Fucht en Maria van Swaemen).

6. Frederica Schoncken, ged. Roermond 13-5-1657 (get. Hubertus Diericks en Maria Geurts).

 

28 februari 1640

SWALMEN - Ten overstaan van de gezamenlijke schepenen van Swalmen en Asselt ('in vollen gerichte') verzoekt pastoor Antonius Mennius aan drossaard, scholtis en gerechtslieden om voortaan jaarlijks een kerkmeester aan te stellen die goed rekenschap zal afleggen van alle uitgaven en inkomsten zoals van ouds gebruikelijk.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 34.

'Desen 28den feby 1640 soo is alhyr in vollen gerichte erschenen den erwerdigen heer pastor Antonius Mennius und heft van den heere drossartt, scholtis, ende gerichten versocht dat voortaen iaerlix eenen kirckmr magh gestelt worden ..aer nu .. vridom datter geen en zijen, ende dieselve rhenten opmaent ende geheell doen maenen daervan doende naer den ontfanck hunne behoirlijcke reckenschap end reliqua soo ende gelijck van aldtz gewonelijck is geweest.'

 

9 maart 1640

BEESEL ‑ Overdracht land.

Ten overstaan van Bongard en Tijs Engels, schepenen, en Peter Quiten, draagt Mercken Burskens 1 morgen akkerland aen gen Eixken gelegen tussen Dirick van Neer en Jan Sluijsen, met de korte zijden grenzend aan de Exkesweg en de berg, voor een bedrag van 7 stuiver 1 oort per roede, godspenning 1 dukaat, over aan Jan aen die Beck en Windell, echtelieden.

Peter Cuipers en Wouter Wulmissen staan borg.

RHCL Maastricht, Sa Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 88vs.

 

9 maart 1640

ROERMOND - Derick Coesfelt wordt bedigd als voogd over de enige nagelaten 9-jarige dochter van Job Joppen en Stijnken, echtelieden, beiden overleden. Haar grootvader Jan Joppen is te oud om haar voogd te blijven.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, inv.nr. 463.

 

10 maart 1640

BEESEL-BUSSEREIND ‑ Overdracht land.

Ten overstaan van Jan op den Bongardt, Mattijs Engels en Peeter Quiten draagt Jan Beumers, als gevolmachtigde van zijn moeder Encken en mede namens zijn broers en zussen, 1 morgen akkerland aan het Busser Eijndt gelegen tussen Peeter van Wessem en Ercken Deckers, met de korte zijden grenzend aan jonker Gerardt van Baixen en het openbare voetpad, voor een bedrag van 153 gulden na opbod met brandende kaars over aan Peeter Hillen en Hill, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 88.

Zie ook naasting 11-4-1640.

 

10 maart 1640

BEESEL ‑ Overdracht land.

Ten overstaan van Jan op den Bongardt, Mattijs Engels en Peeter Quiten draagt [Jan] Boemer, als gevolmachtigde van zijn moeder Encken en mede namens zijn broers en zussen, ongeveer morgen bemd aan de beek gelegen naast de openbare weg, met de korte zijden grenzend aan Dirixken aen die Beck en Peter Quiten, inclusief alle opgaande populieren ('popelwilgen') uitgezonderd de twee beste, voor een bedrag van 100 gulden na opbod met brandende kaars over aan Evert Ellens.

Op 11 april 1640 beschud door Peeter Quiten en Maria Conix als naburen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 88-88vs.

 

19 maart 1640

BAARLO - Gehuwd: Reinerus Boerskens alias van Inckevort [Beurskens, Burskens, zn. van Martin] en Anna Mertz [dr. van Joachim Mertz]. Getuigen: vaders van beiden.

DTB-register Baarlo; met dank aan Twan Ernst, 2006.

Hiervan kinderen te Baarlo.

 

4 april 1640

SWALMEN ‑ Verpanding Baxhof.

Ten overstaan van het gericht van Swalmen verpanden jonker Hans Willem van Baexen en zijn vrouw Catharina van der Horst hun adellijk huis genaamd "de Houwe" onder Swalmen en het huis "op gen Ray " te Baarlo voor een bedrag van 1.000 gulden aan de weduwe Smits.

Schlo Haag, inv.nr. 4235. Origineel op perkament met 4 zegels; met transfixbrief van 9 oktober 1664.

Zie Maas‑ en Swalmdal 3 (1983), blz. 69.

 

10 april 1640

ARNHEM - Oorlogshandelingen.

Wt Arnhem den 10 dito. Tot Vendelo, Roermonde, Gelder ende andere steden zijn veel contanten ghekomen om de compagnien compleet te maken. De wervinghen voor den Hoogh-Mogh. Heeren Staten gaen noch sterck voort ende het laet sich van weder-zijden tot een vroeghen veldttocht aensien.

Courante uyt Italien, Duytslandt, &c. d.d. 14-4-1640.

 

11 april 1640

BEESEL ‑ Naasting land.

Ten overstaan van Jan op den Bongardt, Mattijs Engels en Peeter Quiten, beschudden Jan aen die Beeck te Assell en Windell Quiten als bloedverwanten 1 morgen land zoals op 10 maart 1640 verkocht door Jan Beumers c.s.

RHCL Maastricht, Schepenbank Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 88.

 

25 april 1640

SWALMEN - Gehuwd: Guilielmus Wijnen en Catharina Sijben [verm. dr. van Sijbertus]. Getuigen: Everardus Mullers en Joannes van Cruchten.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 3 (RAL 8).

...

1. Sibertus Wijnen, ged. Swalmen ..-7-1644 (get. Joannes Peters en Henrica Hermans).

2. Catharina Wijnen, ged. Swalmen 24-11-1647 (get. Henricus Hermans en Anna Scheures).

3. Petronella Wijnen, ged. Swalmen 8-3-1650 (get. Petrus Wijnen en Anna Pijpers).

Voor een obligatie ten laste van Willem Wijnen d.d. 20-2-1657 zie akte d.d. 22-5-1715.

 

27 april 1640

ROERMOND / SWALMEN-MIDDELHOVEN ‑ De markies de Lede schrijft een sauvegarde voor de boerderij c.a. van het klooster In de Wey van de Reguliere Maagden, gelegen te Swaemen in het land van Montfort, met graslanden, weiden, bossen, vee en alle verdere toebehoren, en beveelt alle officiers en soldaten in dienst van Zijne Majesteit om de boerderij c.a. geen schade te berokkenen.

RHCL Maastricht, Klooster Maria Weide te Venlo; niet-geordende stukken afkomstig uit het Kreis-Heimat-Museum te Kevelaer. Origineel.

Betreft Middelhoven (Wieler 1).

 

3 mei 1640

VENLO / ROERMOND - Oorlogshandelingen.

Uyt de guarnisoenen van Gelder, Ruermont ende Vendelo heeft den cardinael veel volck gelicht ende naer Vlaenderen beschreven.

Ordinaris dingsdaeghse courante d.d. 26-5-1640.

 

3 mei 1640

ROERMOND - Gehuwd: Rutgerus Sporenmeckers [Spooren, verm. wedn. van Sophia Cornelius] en Eva Loeeven [Louren] van Swamen. Getuigen: Mathias Cremers en Dionisius in de Helle.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

1. Guilielmus Spooren, ged. Roermond 25-1-1644 (get. Paulus Kermans en Hillegunda van Oost).

 

7 mei 1640

BEESEL ‑ Voogdgeding te Beesel.

- Jan Quiten te Assell klaagt over het pad dat op de Steijll door zijn erf is gemaakt.

- De gerechtsschrijver Quiten klaagt over het pad achter het huis van zijn moeder, dat om Haever moeshof gaat in plaats van er voor langs.

- Gerardt aen gen Broeck klaagt dat het pad aan het Vincken Heijxken, gemaakt door 'ophoop' (?) van de brug die daar over de beek loopt, door zijn erf gaat.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 87vs.

 

10 mei 1640

VENLO ‑ Caspar Romer, richter, Henrick van Darth en Jacobus van Bree, schepenen te Venlo, oorkonden dat Peter Valckenborch, ontvanger van Z.M. Licenten te Venlo, met toestemming van de stad Venlo d.d. 13 april 1640 een jaarlijkse erftijnsrente van 28 gulden met 7 jaar verlopen rente, jaarlijks door de stad Venlo te voldoen op Dominica Laetare te halfvasten, zoals vermeld in een hoofdbrief d.d. 15 maart 1629, heeft verkocht aan Johan Dijster ter voldoening van schulden. Verkoper heeft deze obligatie van Herman Ingen Huijs, oudste zoon uit het huwelijk van Johan Ingen Huijs en de zuster van de verkoper.

GA Venlo, Oud Archief, inv.nr. 770; charter met transfixen.

Zie 4-4-1639 en 30-5-1643. Johan Diester was leenman van de Schei.

 

11 mei 1640

den iiden meij 1640

BEESEL ‑ Overdracht deel Plaenenbemd.

Ten overstaan van Peeter Quiten, voorzittend schepen bij afwezigheid van de landscholtis, en Bongardts en Thijs Engels, schepenen van Besel en Belfelt, draagt Linnardt aen die Beck met toestemming van zijn vrouw Lisbet in gen Reijp 1 morgen baend in de 4 morgen grote Plaenen Bant voor 110 rijksdaalder over aan Jan aen die Beck en Windell Quiten, echtelieden.

Na deze overdracht is Jan aen die Beck eigenaar van 2 morgen, Dirixke aen die Beck van 1 morgen en Gielis aen die Beck eveneens van 1 morgen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 88vs-89.

 

13 mei 1640

SWALMEN - Gehuwd: Everardus Peters [vgl. begr. Swalmen 31-11-1686; hij hertr. mogelijk Swalmen 4-5-1641 met Margaretha Gubbels alias van den Bergh] en Joanna Beilen. Getuigen: Sil Peters en Guilielmus Ratmekers.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 3 (RAL 8); gehuwd met toestemming van Petrus Cuijckhoven als 'vicarius sede vacante'.

 

13 mei 1640

SWALMEN - Gehuwd: Guilielmus Bouten [alias Faessen, mogelijk begr. Swalmen 8-1-1682] en Sophia Kueven [Keuven alias Thonissen, Tonissen, Van gen Nunhof, verm. overl. kort na bevalling van dochter Cornelia]. Getuigen: Gerardus Kueven en Joannes van Cruchten.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 3 (RAL 8).

Uit dit huwelijk:

1. Maria Faesen, leeft 26-4-1701.

...

2. Antonius Faessen, ged. Swalmen 15-5-1644 (get. Christianus der Smedt en Maria Janssen de Wilre; zn. van Guilielmus x Sophia Tonissen), verm. begr. ald. 1-11-1678. Tr. verm. ... vr 15-1-1670 met Godefrida Goerts.

3. Joannes Faesen, ged. Swalmen 19-10-1648 (get. Theodorus Faessen en Mechtildis in der Smitsen; zn. van Wilhelmus x Sophia van gen Nunhoff), begr. ald. 15-2-1707. Tr. 1) Swalmen 9-5-1675 met Cornelia Middegaerts; 2) Helden 25-4-1702 met Theodora Piggen.

4. Cornelia Faessen, ged. Swalmen 17-9-1651 (get. Egidius Putten? en Cornelia Raemekers; dr. van Guilielmus x Sophia Thonissen). Tr. Swalmen 12-6-1680 met Henricus Janssen.

 

13 juni 1640

SWALMEN - Gehuwd: Paulus Arets van Bracht en Aleidis Raepkens. Getuigen: Joannes in geen Stich en Engelbertus Loren.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 3 (RAL 8).

Uit dit huwelijk:

...

1. Gerardus van Bracht, ged. Swalmen 12-3-1645 (get. Joannes van Cruchten en Catharina Houben; zn. van Paulus x Aleidis Raepkaes?).

2. Anna van Bracht, ged. Swalmen 4-2-1647 (get. Antonius van der Borcht en Anna Kermans; dr. van Paulus x Aleidis Raepkens).

3. Catharina Arets, ged. Swalmen 20-2-1649 (get. Matthias Pelsers en Anna Coonen; dr. van Paulus x Aleidis Cleumpkes).

 

juli 1640, z.d.

SWALMEN - Gehuwd: Petrus Croonen [Cron, Kronen, verm. zn. van Lambertus Kronen alias van Middelhoven en Joanna NN] en Agnes Stammen [begr. Swalmen 10-11-1663, dr. van NN Stammen en Elisabeth NN; zij hertr. Swalmen 19-10-1658 met Arnoldus Gerarts]. Getuigen: Seger Sijben en Joannes van Cruchten.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 3 (RAL 8); de dag is niet ingevuld.

Uit dit huwelijk:

...

1. Johanna (Jenneken), vermeld in schema d.d. 2-6-1709.

2. Antonius Kronen, ged. Swalmen 27-1-1644 (get. Nicolaus Joachims en Theodora Cronen; zn. van Petrus x Agnetis Stammen), begr. ald. 30-12-1727. Tr. ... vr 6-5-1706 met Catharina Willems.

3. Els Cron, ged. Swalmen 8-12-1647 (get. Joannes Smeets en Margareta Drissen; dr. van Petrus x Agnetis Stammen). Tr. 1) Swalmen 7-1-1667 met Lambertus Custers, begr. ald. 21-1-1696; 2) Swalmen 27-6-1696 met Nicolaus Lemmen.

4. Isabella Croonen, ged. Swalmen 31-5-1650 (get. Christophorus Lindemans en Christina Croonen; dr. van Petrus x Agnetis Stammen).

5. Lambertus Croonen, ged. Swalmen 18-8-1653 (get. Theodorus Stammen en Catharina Butzen; zn. van Petrus x Agnetis Stammen).

Zie ook het genealogisch schema d.d. 2-6-1709; hierin worden niet alleen Nees en haar man Peter Croonen genoemd, maar ook Els NN, de moeder van Nees, en Marie en Derick, zus en broer van Nees, alsmede Nees' kinderen Jenneken, Theunis en Els.

 

2 oktober 1640

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Cremers [alias Cueven, Keuffen, Keuven, mogelijk zn. van Johan Keuven en Maria Cremers, beiden vermeld 1-9-1631] en Catharina Hoecx [Hoix]. Getuigen: Egidius van Oest en Joannes Haywinckel.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 3vs (RAL 9).

Uit dit huwelijk:

...

1. Petronella K..., ged. Swalmen 13-3-1644 (get. Leonardus Tessers en Margaretha Huijsmans; dr. van Jennen K... en Catharina Hoecx), begr. ald. 6-8-1680. Tr. 1) Swalmen 1-9-1665 met Petrus Pauwels, begr. als. 23-3-1673; 2) Swalmen 12-9-1675 met Andreas Bongarts.

2. Joannes Cremers, ged. Swalmen 14-11-1646 (get. Joannes Gerits en Gertrudis van Cruchten namens Catharina Lierops), begr. .... Tr. ... vr 25-8-1680 met Maria Joosten alias Nelissen.

3. Theodorus Keuffen, ged. Swalmen 28-10-1649 (get. Joannes Haijwinckel namens Michaelis Tessers en Anna Crompfoets namens Wilhelma in genen Sloet; zn. van Joannes x Catharina Hoecx).

4. Bertha Cremers, ged. Swalmen 28-5-1653 (get. Petrus van Elempt en Agnes Keueve; dr. van Joannes x Catharina Hoecx), begr. ald. 23-11-1681. Tr. Swalmen 19-6-1678 met Silvester Smiets.

5. Agnes Cremers, ged. Swalmen 20-2-1656 (get. Joannes Meuters en Mechtildis Crompfoets; dr. van Joannes x Catharina Hoix), begr. ald. 2-8-1717. Tr. Swalmen 28-6-1698 met Petrus van der Linden.

6. Gerardus Keuven, ged. Swalmen 16-10-1659 (get. Matthias Wildtschuts en Gertrudis van Vaerssen; zn. van Joannes x Catharina Hoecx).

7. Maria C..., ged. Swalmen 25-5-1664 (get. Godefridus Janssen en ...; dr. van J... x Catharina Hocxs; akte zeer slecht leesbaar en onder voorbehoud). Tr. .Roermond 8-1-1710 met Wilhelmus Fontain.

Zij kochten op 21-10-1660 land bij de Meestersweg. Voor oorlogsschade aan twee huizen van Jennis Keuven zie 28-10-1674. De erfgenamen Keuijven verkochten op 17-4-1713 de helft van een huis op de Leuker. Op 5-3-1717 verkochten zij opnieuw land op de Leuker.

 

5 oktober 1640

SWALMEN - Gehuwd: Gerardus Hoecx [Hoexs, begr. Swalmen 2-3-1695] en Maria Huijsmans [verm. ook: Margaretha, alias Ifkes, begr. Swalmen zomer 1674 (z.d.); mogelijk wed. van Rutgerus van der Hart, geh. Swalmen 16-5-1635]. Getuigen: Leonardus Hoecx en Joannes van Cruchten.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 3vs (RAL 9).

Uit dit huwelijk:

1. Eva Hoex, begr. Swalmen 26-12-1706. Tr. ... vr 31-8-1675 met Henricus Peters alias Sillen.

...

2. Leonarda Hoexs, ged. Swalmen 7-5-1645 (get. Leonardus Hoexs en Margareta Slabbers), overl. tussen 5-9-1677 en 24-11-1677. Tr. Swalmen ..-10-1670 met Joannes Slabbers.

Gercken Hocx maakte op 14-1-1687 een herzien testament en woonde toen bij zijn dochter Eva.

 

9 oktober 1640

SWALMEN - Gehuwd: Jacobus Ramekers [Raemekers] en Beelcke Dijtiens [Beli Dijetiens; zie dopen voor naamgenote]. Getuigen: Martinus Dijtiens en Petrus op Carthuijserhoff.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 3vs (RAL 9).

Uit dit huwelijk:

...

1. Gerardus Rutgerus Raemekers, ged. Swalmen 21-11-1649 (get. Goswinus Gerkens en Anna in den Bo..ten vervangen door Judith Damen; zn. van Jacobus x Beli Dijetiens).

 

9 oktober 1640

SWALMEN - Gehuwd: Martinus Dijtiens [Dietiens, begr. Asselt 6-10-1667 of 4-11-1667] en Petronella Raepkens [verm. dr. van Thomas Raepkens en Barbara NN]. Getuigen: Joannes van Cruchten en Jacobus Ramekers.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 3vs (RAL 9).

Datum slecht leesbaar en onder voorbehoud.

Uit dit huwelijk:

...

1. Barbara Dietiens, ged. Swalmen 27-2-1646 (get. Jacobus Raemekers namens Martinus Clousen en Catharina Trip, echtgenote van Joannes Obers).

2. Maria Dijtiens, ged. Swalmen 19-5-1649 (get. Goets Raepkens namens Wilhelmus Hermens en Maria Raepkens 'in baptismo' namens Catharina Obers 'ob eorum absentiam per subitam infirmitate'; dr. van Martinus x Petronella Raepkens). Van haar verm. een buitenecht. kind ged. Swalmen 3-1-1667.

3. Gerardus Dijtgens, ged. Swalmen 28-12-1651 (get. Joannes op de Muthagen vervangen door Joannes Josten en Belij op gen Rijt; zn. van Martinus x Petronella Raepkens).

4. Jacobus Dijtiens, ged. Swalmen 29-10-1656 (get. Joannes op Graet en Catherina Steins; zn. van Martinus x Petronella Raepkens).

 

10 oktober 1640

SWALMEN - Gehuwd: Paulus Slabbers [Pols op Melickerholt (1660), overl. vr 4-3-1669] en Theodora op Melickerhout [Rutten op Melekerhout]. Getuigen: Godefridus Slabbers en Gerardus op Melickerhout.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 3vs (RAL 9).

Uit dit huwelijk:

1. verm. Matthias Slabbers, ged. Tr. .. vr 12-8-1668 met Maria Hanssen alias Joosten.

...

2. Jacobus Slabbers, ged. Swalmen 13-4-1646 ('ab obstatrice baptizatus sub conditione'; get. Wilhelmus Raepkens en Theodora ... Godefridus Slabbers).

3. Joannes Slabbers, ged. Swalmen 29-8-1648 (get. Henricus Jacops en Cornelia Raemekers).

4. Theodorus Slabbers, ged. Swalmen 30-12-1650 (get. Wolterus van gen Voort en Emmel op de Muthagen).

5. Rutgerus Slabbers, ged. Swalmen 16-6-1655 (get. Joannes Henrici en Maria Schruers), verm. begr ald. 9-10-1675. Tr. mogelijk met Cornelias Obers alias Janssen.

6. Gebelina Slabbers, ged. Swalmen 22-5-1658 (get. Joannes Coenen namens Dijonisius Kaldregers en Anna van Asenraij) = vermoedelijk dochter NN, begr. Swalmen 4-3-1668, oud 9 jaar.

Pouwels Slabbers en Diercxen kochten op 25-4-1662 land op Melickerhout.

 

19 oktober 1640

ROERMOND - Enken Beecken, bijgestaan door haar zoon Jan Beumer, verkoopt 79 roeden land gelegen te Roermond buiten de Swartbroeckerpoort naast de erven van de weduwe van Reyner op den Kaniel, Jan van Hooff en de weg naar de molen, voor 3 gulden 7 stuiver per roede aan mr. Peter van Dalen.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, Overdrachten deel V, fol. 179vs.

Met dank aan Jan Hanssen.

 

31 oktober 1640

SWALMEN EN ASSELT - Obligatie gevestigd op de gemeente.

Bartholomeus van Dijck, rechtsgeleerde en landscholtis van het ambt Montfort, Jacob Gubbels, Gerardt Mertens en voorts de gezamenlijke schepenen van de dingbank Assel en Swalmen, oorkonden dat zij 'in desen itziger hoghst beswaerlicker chrighstijdt' tot afwending van grotere schade en executie een bedrag van 200 rijksdaalder tegen een jaarlijkse rente van 12 rijksdaalder te betalen op de dag van St.-Lucas evangelist, hebben opgenomen van Anthonius Cruijsancker, onder verbintenis etc.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 102-103, gecancelleerd; gecollationeerd afschrift door secretaris G. Lubbers.

Zie 12-2-1686 voor overdracht en doorhaling.

 

10 november 1640

Johan Frederik Freiherr van Schaesberg koopt de Floersmhle van de weduwe Van Holthausen en haar kinderen Hans Wilhelm en Irmgard.

Schaesberg-Krieckenbeck, inv.nr. 189.

 

13 november 1640

BEESEL ‑ Overdracht erfpacht.

Ten overstaan van Jan op den Bongardt en Mattijs Engels, schepenen, en Bartholomeus van Dijck, richter, draagt Jan Quiten, jonkman te Assell, de helft van 4 malder rogge Venlose maat, gevestigd op de Heracker, voor een bedrag van 100 specie rijksdaalder 27 stuiver, 3 rijksdaalder voor een ton Luiks bier, 1 Hollandse 'kees' van 5 gulden, godspenning 2 schelling, over aan Everhardt Ciceram, ontvanger van Z.M. Licenten te Ruremundt, en diens echtgenote Jenneken Verhagen.

- Beschud door Jan Quiten, zoon van wijlen Gordt Quiten, in leven halfman te Assell, en neef van verkoper Jan Quiten, zijn oom, mede namens broers en zussen, als bloedverwanten. Het bedrag hiervoor, 325 gulden, wordt betaald door Seger Jacops, de huidige halfman te Assell, en Catharina Steinen, stiefvader en moeder van de beschudders. Bij overlijden van Seger Jacops en Catharina Steinen zullen de beschudders dit geld terugbetalen aan de kinderen van voornoemd echtpaar, hun halfbroers en -zussen, met inachtneming van een opzegtermijn van een half jaar. Tot aan deze aflossing hebben deze kinderen recht op de gebruikelijke pensioenen of gebruik van deze twee malder.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 89-89vs.

 

27 november 1640

SWALMEN - Gehuwd: Guilielmus Ramekers [Raemakers, begr. Swalmen 10-10-1653; hij hertr. Swalmen 28-9-1651 met Cornelia Cuijpers] en Anna Buerskens [Beurskens alias Bijns, overl. n 25-8-1650]. Getuigen: Gerardus Ramekers en Leonardus van Belffen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 3vs (RAL 9).

Uit dit huwelijk:

...

1. Petrus Radtmekers, ged. Swalmen 3-1-1644 (get. Joannes.. Gielen en Sophia Febissen; zn. van Guilielmus x Anna Bijns). Tr. mogelijk Swalmen 6-5-1665 met Ida Beeck.

2. Mechtildis Raemekers, ged. Swalmen 17-4-1646 (get. Christianus op den Bongardt en Margareta Bouten; dr. van Guilielmus x Anna Bijns), verm. jong overl.

3. Mechtildis Raemakers, ged. Swalmen 21-2-1647 (get. Petrus op Boggelsdries en Catharina Cuijpers; dr. van Guilielmus x Anna Beurskens), begr. ald. 12-12-1704. Tr. 1) Swalmen 2-11-1673 met Silvester Pouwelsen alias Syllen, begr. ald. 27-2-1682; 2) Swalmen 20-6-1683 met Petrus Quijten.

4. Maria Raemakers, ged. Swalmen 25-8-1650 (get. Petrus Oeskens en Anna Boonen; dr. van Wilhelmus x Anna Beurskens).

Voor brandschade aan het huis van de erfgenamen Willem Raemaeckers zie 28-10-1674.

 

 

1641

1 januari 1641

ROERMOND ‑ Gabriel d'Yvora wordt door infant Ferdinand, gouverneur van de Zuidelijke Nederlanden, benoemd tot ritmeester van een vaandel kurassiers.

RHCL Maastricht, FA De Meer d'Osen, inv.nr. 16; charter, beschadigd en zegel verloren.

 

13 januari 1641

SWALMEN - Gehuwd: Godefridus Slabbers [mogelijk begr. Swalmen 24-12-1679] en Catharina Mullers. Getuigen: Henricus Crompfoets en Joannes van Cruchten.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 3vs (RAL 9).

 

22 januari 1641

SWALMEN - Gehuwd: Martinus Cilkens [Saelkes, Silkens alias Jegers, begr. Asselt 9-12-1675] en Gertruijt Boom [Gertrudis Boomen, begr. Asselt 30-12-1672, dr. van Henricus Boomen; wed. van Rutgerus van Roggel, geh. Asselt 13-6-1635, overl. vr 29-12-1640]. Getuigen: Caspar Boom en Henricus Driessen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 4 (RAL 10).

Uit dit huwelijk:

-. verm. Catharina Silkens. Tr. Asselt 15-5-1680 met Gotschalck Pex.

1. Judith Silkens, ged. Asselt 17-8-1645 (get. Wilhelmus Cuijpers en Catharina Steijns; dr. van Martinus x Gertrudis Boomen), begr. ald. 25-10-1679. Tr. Asselt 13-10-1667 met Petrus Everts.

2. Wilhelmus Silkens, ged. Asselt 19-3-1648 (get. Godefridus Tener en Petronella Heijnen; zn. van Martinus x Gertrudis Boom), verm. begr. Asselt 20-5-1693.

3. Godefridus Silkens, ged. Asselt 27-2-1650 (get. Winandus van Cruchten en Cornelia Driessen; zn. van Martinus x Gertrudis B...), begr. Asselt 12-3-1681.

Zij maakten huwelijkse voorwaarden op 29-12-1640, volgens akte van 4-6-1664. Vgl. ook akkoorden d.d. 16-2-1656 en 16-9-1664.

 

28 januari 1641

BEESEL ‑ Voogdbenoeming.

Ten overstaan van Gerardt aen gen Broeck en Mattijs Engels worden Paulus Slabbers en Corstgen van den Bongardt door scholtis Dijck aangesteld als bedigde voogden van Liencken, kind van wijlen Peeter Slabbers en wijlen Tijsken, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 89.

Leentken trouwt vr 18-1-1676 met Litgen Verrijt.

 

28 januari 1641

ERCKELENZ - Gehuwd: Joannes Diester [geb. Brggen ca. 1590, overl. Venlo 14-6-1664; zn. van Hubertus Diester; wedn. van 1) Maria Alberts, geh. Venlo 27-10-1619; 2) Margaretha Mareels, geh. Venlo 2711-1630; hij hertr. Venlo 20-1-1661 met Christina Winderlinx] en Odilia Oidtman [dr. van Peter Oidtman, schepen van Erckelenz, en van Ursula van Inden].

J. Verzijl: Gen. Diester. In: De Limburgse Leeuw, 3e Jrg. no. 5 (mei/juni 1955), blz. 97-99).

Uit dit huwelijk:

1. Ursula Diester, ged. Venlo 15-2-1645 (get. Guilielmus Diester en Agnes Hilden).

Joannes Diester was leenman van de Schei te Reuver-Leeuwen.

 

29 januari 1641

SWALMEN - Overdracht land.

Ten overstaan van Jacop Gubbels en Wullem Ruitzen, schepenen van Swalmen en Asselt, en Albert Meuter, dagelijks richter, dragen Wullem Gubbels en Thrincken, echtelieden,

- een stukje land van 20 roede tussen aankoopster en Jan Meuters gelegen, met de korte zijden grenzend aan Jacop Stoffers en de gemeente;

- een stukje land van 40 roede tussen aankoopster en Encken Lueren gelegen, met de korte zijden grenzend aan Jacop Stoffers en de gemeente,

voor een bedrag van 100 gulden Roermonds, godsheller 2 stuiver 2 oort, licop naar landsgebruik, over aan Gertgen Bouten namens haar kinderen uit haar huwelijk met wijlen Wulmken Stams.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 34vs.

 

29 januari 1641

SWALMEN - Ten overstaan van Jacop Gubbels en Jan Krompvoets, schepenen van Swalmen en Asselt, en Albert Meuter, dagelijks richter, draagt Mett Reupkens ... [akte is niet compleet, betreft slechts aanhef].

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 34vs.

 

4 februari 1641

VENLO ‑ Gehuwd: Joes van Ruweel [alias Ingenhuys] en Margaretha Albertz. Getuigen: Henricus der Muller en Joes Albertz.

GA Venlo, Registers DHO.

 

vr 6 februari 1641

Z.P. - Gehuwd: Johannes en Anna op gen Bergh

Uit dit huwelijk (met dank aan Twan Ernst):

1. Anna, ged. Baarlo 6-2-1641 (get. Gerhardus Leghuiser de Besel [Belfeld?] en Wilhelma Joesten).

 

21 februari 1641

ST.-ODILINBERG ‑ Gillis van Haeften wordt wegens het huis Overen onder St.-Odilinberg toegelaten tot de Staten van het Overkwartier.

Maasgouw 1881, N 138.

Zie 1-6-1645.

 

16 maart 1641

ROERMOND / SWALMEN - Aleid van der Lippe genaamd Hoen verpacht de looimolen te Swalmen aan Hencken Geutsen.

Conditien ende voorwaerden onder dewelcke die woledele vrouwe Adelheyt van der Lippe genant Hoen, douagiere van Hillenraedt, vrouwe van Blienbeeck verpacht heeft haere loyemeulen op te Swalme gelegen aen Hencken Geutsen.

In den iersten sall van wegen die vrouwe verpachtersche aen den voorss. pachter Hencken Geutsen die voorss. loymuelen geleveert in steinen groeven ende cleyne wercken tot naebuer prijs ende sonder claechte, ende zall den pachter naer teynde ende vuytgaen van den zelven pacht die voorss. loyemuelen wederom leveren in cleynen wercken zoe ende gelijck hij deselve ontfanghen heeft, de steynen ende groeffver blijvende tot last van de frauwe verpachterse.

Den pachttijt zall beginnen mitten veerden dagh aprilis deses loopende jahrs xvic en eenenviertich ende geduyren den tijt van sesse stedighe jahren, edoch indyen een van d eene off d andere zijde nyet en was gelegen die voorss. sesse jahren vuyt te staen zall mit den halven yijt megen vuytscheyden mits zulcx een halff jahr te bevoerens opkundighende.

Den pachter zall voer jederen jahre sijns pachts betaelen hondert rijckxdaler [] / ende vuytgaen van den jahre sonder vertreeck oft verner vuytstell.

Indien eene generale sluytinghe criechsverderff off onversehenlijck overgewelt mochte voorvallen (t welck Godt gelieve te verhueden) alzoo dat de voorss. meulen mochte commen onfruchbaer te zijn, zall in den pacht insehen genohmen worden op ten tijt ende gelegentheyt van de zelve onfruchbaerheyt.

Heeft oyck den pachter geloeft dat hij behoorlijcke sorge sal draeghen dat de voorss. loyemeulen mit brandt oft anders nyet en zall werden verwaerloest.

Geduyrende den pacht tijt zall die vrauwe verpachtersche t groeff werck ende den pachter het loopende werck onderhalden.

Is verner gecondtioneert indyen den pachter Hencken Geutsen mochte in faulte vallen den voorss. pacht in deel off geheele op de bestempden termin te betaelen, dat de meesters des schoenmakers ampte binnen Ruremunde voor den tijt daer voor als borgen zullen instaen ende voor hunnen ordinarissen richter besproecken moegen worden. Aldus gedaen te Ruremunde sonder argh oft liste den 16 / Marty, hebben in kennis der waerheyt parthijen beneffens die voorss. borghen dese onderteyckent waerneffens vergunt is dat den karredrijver die loyekerr mitte loye zal moegen op Hillenraedt under het droech brenghen in tijt van noede.

Schloss Haag, inv.nr. 4225; verfilming 5/142. Origineel op papier, niet ondertekend.

 

vr 1 april 1641

Z.P. - Gehuwd: Godefridus van Swamen en Mechtildis Lockermans [verm. wed. van Cornelius Stams, geh. Roermond 6-2-1631]

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

1. Joanna van Swamen, ged. Roermond 1-4-1641 (get. Servatius Donckers en Barbara van Ameren; dr. van Godefridus x Mechtildis Lockermans).

 

vr 17 april 1641

Z.P. - Gehuwd: Dionysius Claesen en Johanna in die Son.

Uit dit huwelijk:

1. Derick Claesen, ged. Roermond 17-4-1641 (get. Derick Maen en Jen Lovenberg; zn. van Nijs x en Jen in die Son).

GA Roermond, Registers DHO.

 

17 april 1641

SWALMEN - Gehuwd: Godefridus Goesens en Matthia Ramekers [zij hertr. mogelijk Swalmen 25-5-1642 met Goswinus Gerckens]. Getuigen: Joannes van Cruchten en Joannes Haijwinckel.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 4 (RAL 10).

 

23 april 1641

SWALMEN - Gehuwd: Henricus Crompfoets [alias Voijrsack, Voorsaek, begr. Swalmen 19-8-1680] en Mechtildis Damen [Daemen, begr. Swalmen 29-8-1680]. Getuigen: Egidius van Oest en Joannes in geen Schuer.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 4 (RAL 10).

Uit dit huwelijk:

1. Godefridus Crompfoets, ged. ..., begr. Swalmen 3-3-1669.

...

2. Joannes Crompfoets, ged. Swalmen 19-2-1647 (get. Paulus Kermans en Maria Damen).

3. Silvester Crompfoets, ged. Swalmen 12-6-1649 (get. Petrus op den Berch en Barbara Damen), verm. begr. ald ..-2-1697.

4. Judith Krompfoets, ged. Swalmen 9-2-1652 (get. Christophorus Lindemans en Catharina Crompfoets), begr. ald. 6-9-1713. Tr. Swalmen 11-2-1680 met Gerardus Janssen.

5. Wilhelmus Voijrsack, ged. Swalmen 27-9-1654 (get. Hubertus Emets en Margaretha Hermens; zn. van Henricus x Mechtildis Damen), jong overl.

6. Wilhelmus Crompfoets, ged. Swalmen 1-5-1656 (get. Joannes Cuijpers en Catharina 'habitans Geldriae'; zn. van Henricus x Mechtildis Damen; dag onder voorbehoud, mogelijk 9-5), begr. ald. 24-12-1702. Tr. Swalmen 10-5-1685 met Elisabeth Ramekers.

7. Nicolaus Crompfoets, ged. Swalmen 25-3-1659 (get. Joannes Sporen en Elijsabetha Hanssen; zn. van Henricus x Mechtildis Damen).

Voor brandschade aan het huis van Hendrick Crompvoets zie 28-10-1674.

 

24 april 1641

SWALMEN - Gehuwd: Arnoldus Gielkens en Maria Gubbels. Getuigen: Petrus Stigman en Joannes Gubbels.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 4 (RAL 10).

 

4 mei 1641

BEESEL EN BELFELD - Rekeningen voor Beesel en Belfeld over de jaren 1639 en 1640 door Jan op den Cruitzbergh, afgehoord 4-5-1641 en ondertekend door Arnoltt van Lijnden.

In deze rekeningen o.a.:

- 15-1-1640: 'aen een convoy van Venlo die dat holdt in de Wilde Hove haelden in platz van eeten ende drincken, vortz karren die sij te meer wilden hebben'

- 'betaelt aen Mattijs Alberts voor een pert soo op eenen uythemissen dinst achtergebleven ad 44 gl 16 st';

- juli z.d.: 'aen Conen den timmerman betaelt voor de plancken te sniden aen den Reenboem van t'huis';

- 'den 19 august als Sijen Excellentie de graeff van Fontenie tot Blerick lagh'.

Verder veel posten wegens sauvegardes, leveringen en kosten van inkwartiering.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld (01.015), inv.nr. 117.

 

4 mei 1641

SWALMEN - Gehuwd: Everardus Peters [verm. begr. Swalmen 31-11-1686; mogelijk wedn. van Joanna Beilen, geh. Swalmen 13-5-1640] en Margareta op te Berch [alias Gubbels, verm. dr. van Jacobus Gubbels alias op den Bergh en Elisabeth Lindemans]. Getuigen: Silvester Peters en Egidius van Oest.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 4 (RAL 10).

Uit dit huwelijk:

1. Helena Peters. Tr. 1) Swalmen 13-10-1668 met Henricus Mangels, begr. ald. 12-7-1679; 2) Swalmen 13-7-1684 met Godefridus Lemmens.

...

2. Jacobus Peters, ged. Swalmen 8-11-1654 (get. Petrus Gubbels en Maria Engels; zn. van Everhardus x Margareta Gubbels). Tr. verm. Swalmen 14-5-1684 met Matthia Hawinckel.

Voor oorlogsschade aan het huis van Evert Peeters zie 28-10-1674. Margaretha Gubbels en haar kinderen Heijlken en Jacob verkochten op 15-4-1687 land te Swalmen.

 

10 mei 1641

BEESEL ‑ Overdracht land.

Ten overstaan van Bartholomeus a Dijck, scholtis, en Jan op den Bongart en Matthijs Engells, schepenen van Beesel en Belfeld, dragen

- Jan op den Hulfart en Grittgen, echtelieden;

- Jan Stax en Grittgen op den Hulfart, echtelieden;

- en Lem Verbongh en Heijlcken, echtelieden,

3 morgen land genaamd de Gaffels Kamp, belast met 3 malder rogge aan de broederschap, losbaar met 300 gulden volgens akte van 1615, voor een bedrag van 400 gulden over aan de landschrijver Peeter Quiten en Maria Conix, echtelieden. Het land is half tiendvrij, te weten het bovenste einde naar de Lijnde, zoals dit bij opbod ('mitter kertzen') voor 412 gulden is verkocht aan voornoemde landschrijver.

Tot ontlasting van de voornoemde 3 malder pacht wordt tevens 1 malder rogge verkocht, gevestigd op land van Sijll aen Hasselt in de Wilde Hove gelegen, welk na datum is verkocht aan Gorttgen Kermans.

Tevens overdracht van 1 morgen op het Lichtevelt gelegen tussen het Straetgen en de pastoor, met de korte zijden grenzend aan Paulus Slabbers en de gemeinte.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 94vs-95.

Zie 30-5-1641 en 6-11-1645.

 

10 mei 1641

BEESEL ‑ Overdracht land.

Ten overstaan van P. Quijten, voorzittend schepen bij afwezigheid van de landscholtis, en Jan Bongartz en Thijs Engels, schepenen van Besel en Belfelt, verkopen

- Jan op den Hulfart en diens vrouw Gritgen;

- Lem Verbongh en diens vrouw Heijlcken;

- en Jan Stax en diens vrouw Gritgen,

2 morgen land aan het Scholtz valderen gelegen tussen Jelis van Ost en de erfgenamen van wijlen Gordt opten Cruitzbergh, met de korte zijden grenzend aan de Soelsbergh en aan het Schoels valderen. plus 1 morgen in de Wilde Hove gelegen tussen Thonis van Chruchten en de gemeinte, voor in totaal 416 gulden aan Evert Ellens en Neesken Suijlen, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 111vs.

 

30 mei 1641

BEESEL ‑ Overdracht land.

Ten overstaan van Bartholomeus a Dijck, scholtis, en Jan op den Bongart en Matthijs Engells, schepenen van Beesel en Belfeld, dragen

- Jan op den Hulfart en Grittgen, echtelieden;

- Jan Stax en Grittgen op den Hulfart, echtelieden;

- en Lem Verbongh en Heijlcken, echtelieden,

bunder land achter Jan op den Berch gelegen plus een jaarlijkse erfpacht van 2 malder rogge met achterstallige aflossing, gevestigd op land van wijlen Gerart Holtten te Offenbeck gelegen, over aan landschrijver Quijten en Maria Conix, echtelieden.

Dit perceel is vervolgens door de landschrijver verkocht aan Gorttgen van Sevenum en Trincken Drabben.

De erfpacht van 2 malder rogge met achterstand is verkocht aan Jan op de Muellen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 95.

Zie 10-5-1641. De genoemde verkoop aan Godefridus Roosen en Catharina Drabben vond vermoedelijk eerst plaats n hun huwelijk te Swalmen op 14-4-1643.

 

9 juni 1641

ROERMOND ‑ Gedoopt: Anna Claessen, dochter van Andreas Claessen en Maria van Hingen. Getuigen: Jacobus Noeijen en Isabella van Hingen.

GA Roermond, Registers DHO.

 

15 juni 1641

ROERMOND ‑ Gehuwd: Arnoldus Vostermans en Lucia Storms. Getuigen: Joannes Rast en Godefridus Janssen.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk:

1. Elisabeth Vostermans, ged. Roermond 10-7-1642 (get. Joannes van Vlodrop en Wendelina Storms en Anna Jansen).

2. Isabella Vostermans, ged. Roermond 13-3-1644 (get. Joannes Rast en Anna Borckelmans), jong overl.

3. Guilielmus Vostermans, ged. Roermond 7-9-1646 (get. Gerardus Puijtlingh, burgemeester, en Caecilia Roijen).

4. Arnoldus Vostermans, ged. Roermond 29-4-1649 (get. Joannes Craenen en Maria van Birghelen, door Maria Vostermans; naam moeder: Sophia Storms).

5. Isabella Vorstermans, ged. Roermond 5-9-1651 (get. Martinus Smidts en Anna Bossmans).

6. Maria Vostermans, ged. Roermond 2-9-1655 (get. Christoforus Claesen en Gertrudis Smit).

 

26 juni 1641

ROERMOND - Gehuwd: Godefridus Jambroers en Adelheidis Schoncken [Adelheide; wed. van Servatius Nijssen, geh. vr 1629]. Getuigen: Henricus van Flodrop en Matthias Wolfskeel.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk:

1. Servatius Jansen, ged. Roermond 7-4-1642 (get. Henricus van Vlodrop en Petronella Schoncken; zn. van Godefridus x Adelheide Schoncken).

 

n 2 juli 1641

(dinsdag na O.L.V. visitatie)

Ten overstaan van stadhouder te Heijnsbergh wordt Hendrick van Brempt, namens de kinderen van zijn broer Johan van Brempt, beleend met de Schaepsdelle.

RHCL Maastricht, Dokumentatie D274: Inventaris van o.a. Bleijenbeek, Brempt, Hillenraad, stuk nr. A; depot onbekend (gedeelte verdwenen, vgl. ook Schlo Haag).

 

8 juli 1641

VENLO-GENOOI - Overleden: jonkvrouwe Agnes Huyn van Amstenraedt, annunciate, dochter van Werner Huyn van Amstenraedt tot Hausen, landmaarschalk van Gulik, en Lijffardt van Leerodt tot Hundstorff. Een moderne steen voor haar bevindt zich in de kapel van het voormalig klooster Maria Weide te Venlo-Genooi.

J. Belonje: Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie Limburg. In: Publications etc. 1960-1961, blz. 317.

Werner Huyn van Amstenraedt was tot 1609 eigenaar van Malbeck.

 

9 juli 1641

SWALMEN - Op verzoek van de prior en conventualen van het klooster van de Karthuizers te Roermond en van Antonius Menniers, pastoor te Swalmen, gelast het Hof van Gelder te Roermond de gerechtsbode te Swalmen om in de kerk aldaar af te kondigen, dat niemand de vruchten van de tiendbare landen mag afbrengen of afvoeren, alvorens zij door de gestelde tiendenaren getiend zijn of getekend.

VROA 1925-1927, blz. 869; afschrift, 1 stuk.

 

10 juli 1641

BEESEL ‑ Overdracht gemeentegrond.

Bartholomeus van Dyck, rechtsgeleerde en scholtis van het ambt Monfort, Johan op den Bongart, Gerardt aen gen Broeck en de gezamenlijke schepenen, gezworenen, gerfden en inwoners van het kerspel Biesell oorkonden dat zij in deze verderfelijke oorlogstijd ("in desen hogh verderfelijcken chrichstijt") genoodzaakt zijn geweest om, na drie openbare bekendmakingen in de kerk ("kirckengeboden") en met octrooi van de Raad van Zijne Koninklijke Majesteit, enkele percelen gemeinte bij opbod ("bij uytganck der kertze") te verkopen aan de meestbiedende.

Hierbij is de helft van een stuk laaggelegen weiland ("bandt") gelegen aan het Vluttershuissken [vgl. 20-10-1740], zoals dit aldaar tussen zijn palen gelegen is, bij het uitgaan van de kaars verkocht aan Peeter Quiten en Maria Conix, echtelieden, voor een bedrag van 167 gulden Roermonds, elke gulden aan 20 stuiver Roermonds gerekend. Het land is vrij van contributies, bede en "oplagen", uitgezonderd 1 witpenning die jaarlijks aan het kasteel van Montfort verschuldigd is.

De oorkonders bedanken de kopers voor de prompte betaling van de overdrachtsom, die is overgedragen aan schatheffer Jannen op den Cruitzbergh en door deze volgens rekening van 4 mei 1641 volledig is besteed ten behoeve van het kerspel.

Verder bevestigen de oorkonders dat zij voor zichzelf en hun nakomelingen afstand doen van hun rechten op het gebruik van deze verkochte gemeinte, op straffe dat degenen die hier zullen worden gesignaleerd volgens het landrecht zullen worden gestraft als "verbreckers" van andermans goed.

RHCL Maastricht, Familiearchief Van Merwijck-de Keverberg V 1504, inv.nr. x455; charter met gaaf zegel van Bartolomeus van Dijck en ondertekend door Peeter Quiten.

Zie L. Giesen: Beesel als schakel in de houtvaart. In: Maas‑ en Swalmdal 7 (1987), blz. 65-82.

 

vr 25 juli 1641

Z.P. - Gehuwd: Petrus Berlachs [Baerlagh, overl. vr 13 mei 1653] en Agnes Gubbels [dr. van Jacobus Gubbels en Elisabeth op den Bergh uit Swalmen; zij hertr. Swalmen 27-9-1651 met Simon Jaspers].

Uit dit huwelijk o.a. (volgens Gendalim5):

1. Jacobus Gerfzerlachs, ged. Roermond 25-7-1641 (get. Everardus Peters en Agnes van Susteren; zn. van Petrux x Agnes Gubbels).

2. Arnoldus Berlachs, ged. Roermond 21-3-1644 (get. Cornelius Keiren en Catharina Hermans; zn. van Petrus x Agnes Gubbels).

3. Joanna Berlachs, ged. Roermond 31-7-1646 (get. Arnoldus Nijssen en Anna van Laerenberch; dr. van Petrus x Agnes Gubbels).

Voor goederen te Swalmen zie 13-5-1653

 

1 september 1641

SWALMEN - Gehuwd: Michael Kueven [Cuijven, begr. Swalmen 6-9-1670] en Ida Lindemans. Getuigen: Theodorus Kueven en Joannes van Cruchten.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 4 (RAL 10).

Dag slecht leesbaar en onder voorbehoud, mogelijk 9 i.p.v. 1).

 

25 september 1641

SWALMEN - Akte van schuldbekentenis voor scholtis en schepenen van Swalmen en Asselt, groot 200 rijksdaalders, ten laste van de gemeente.

RHCL Maastricht, Archief van het klooster Mariagarde te Roermond (14.D051), inv.nr. 76. 1 charter.

 

26 september 1641

ASSELT ‑ Ursula Schellaert d'Obbendorf verpacht de Asselterhof, met "huysingen, stallingen en ridderhuysken" voor een periode van zes jaren aan Willem Cuypers en Sophia Smits, echtelieden.

Schlo Haag, inv.nr. 261, verfilming 16/211 t/m 21/211.

 

28 september 1641

VENLO - Christina Trippen, weduwe van jonker Arnold van Dursdael zu der Spicken, jonker Dirick en Henrick van Dursdal, jonker Wolter van Broickhusen zum Bollerwerck (-weick?) gehuwd met Margarita van Dursdal, Gertrud van Dursdal, Hendrick Ruijs, ontvanger van Z.M. licenten te Venlo, gehuwd met Anna van Dursdael.

GA Venlo, Schepenbank Venlo inv.nr. B 2594, overdrachtsregister 1634-1647, fol. 90.

Met dank aan Jan Hanssen. Vgl. 14-3-1644.

 

2 oktober 1641

ASSELT - Akte van ruiling ('vermangelinge') tussen de licentiaat Stijns als gevolmachtigde van de baronesse van Crevecoeur enerzijds en Jan aen de Beeck en Windel Quijten, echtelieden, anderzijds, wegens 117 roede 5 voet akkerland tegen gelijke 117 roede te Asselt gelegen.

RHCL Maastricht, Dokumentatie D274: Inventaris van o.a. Bleijenbeek, Brempt, Hillenraad, nr. N 65; depot onbekend (gedeelte verdwenen, vgl. ook Schlo Haag).

 

2 oktober 1641

ASSELT - Erfruil van landerijen.

Gerardt Merttens en Johan Krompvoets, schepenen van Assell en Swalmen, oorkonden dat een erfruil van een perceel land en 'woensteede' heeft plaatsgevonden tussen de scholtis en licentiaat Johan Stijns, als gevolmachtigde van de hooggeboren vrijvrouwe de baron de Grevecuer enerzijds, en Johan Beck te Assell anderzijds, 'door seckere goede redenen hun daertue moverende'.

Johan Stijns qq. draagt 117 roede 5 voet akkerland te Assell gelegen tussen Kleuvers Kempken en voornoemde vrijvrouwe gelegen, met de korte zijden grenzend aan de Muelenwegh de kinderen van wijlen Gordt Quiten op de openbare Essellstraet, over aan Jan aen de Beeck en Windell Quiten, echtelieden.

Jan aen de Beeck draagt met toestemming van zijn vrouw 117 roede 5 voet akkerland in het Asselderveld gelegen tussen Wullem Tielen en voornoemde vrijvrouwe, met beide korte zijden grenzend aan voornoemde vrijvrouwe, over aan Stijns voornoemd.

De vrijvrouwe behoudt zich het recht van goedkeuring van haar man voor ('mit deser expressen voorbehaldt dat mij vrouwe voorss. consent ende deliberatie van haren heere ende man over te senden sall gehouden wesen').

- Met aantekening d.d. 19 augustus 1642 dat een bewijs van de vereiste volmacht en goedkeuring, gesteld in het frans, is overlegd van Philips Lanuecx, baron de Grevecuer, bekrachtigd met diens zegel ('spitzier') in rode lak.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 43-43vs (z.d.); de datum blijkt uit een regest in RHCL Maastricht, Dokumentatie D274: Inventaris van o.a. Bleijenbeek, Brempt, Hillenraad, nr. N 65.

 

vr 8 oktober 1641

Z.P. - Gehuwd: Lambertus Roosen en Maria van Swamen.

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

1. Stephanus Rosen, ged. Roermond 8-10-1641 (get. Arnoldus Clousen en Adriana Scheiven; zn. van Lambertus x Maria van Swamen).

2. Cornelius Rosen, ged. Roermond 15-3-1648 (get. Arnoldus Morens en Joanna van Thoor; zn. van Lambertus x Maria van Swaemen).

 

10 oktober 1641

HORN / ASSELT - Ten overstaan van Johan Hendrick van en heer tot Elmt, drossaard en stadhouder van lenen van het graafschap Horn, jonker Bartholomaeus van der Voort en de licentiaat en landscholtis Cornelis van Randenraedt, leenmannen, vernieuwt de licentiaat Johan Stijns, als gevolmachtigde van Ursule Schellart dObbendorp, barones de Crevecoeur, de leeneed van de halve hof te Assel, die in zijn geheel een pondig leen is.

Met volmacht d.d. Ruremonde 1 oktober 1641 waarbij Ursule Schellart de licentiaat Joannes Stijns, advocaat en raadslid van Gelre, machtigt om namens haar de helft van heerlijkheid en hof van Asselt te verheffen voor het graafschap Horne.

Schloss Haag, inv.nr. 261, fol. 62-63. Eenvoudig afschrift op papier uit het Horns leenregister folio 157 verso.

 

20 oktober 1641

SWALMEN - Gehuwd: Henricus Dircx van Elmpt en Anna A... [alias Boggelsdries, begr. Swalmen november 1672, mogelijk dr. van Jacob Slabbers alias Boekweitsdries en Henrica NN, beiden vermeld oktober 1622]. Getuigen: Egidius van Oest en Lo van Elmpt.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 4 (RAL 10).

Uit dit huwelijk:

1. Henrica van Elempt, ged. Swalmen ..-7-1644 (get. Petrus Boggelsdries en Catharina Meuters; dr. van Henricus x Anna Boggelsdries).

2. Mechtildis van Elempt, ged. Swalmen 16-7-1648 (get. Caspar Boom en Catharina van Cruchten; dr. van Henricus x Anna Slabbers).

3. Cornelia van Elempt, ged. Swalmen 19-9-1651 (get. Matthias Geutgens en Sophia op Graet vervangen door Anna Crompfoets; dr. van Henricus x Anna Slabbers).

4. Catharina van Elempt, ged. Swalmen 17-11-1654 (get. Jacobus Peters op Boggelsdries en Judith Lutters; dr. van Henricus x Anna Slabbers), begr. ald. 30-9-1674.

5. Jacobus van Elempt, ged. Swalmen 11-11-1659 (get. Silvester Peters en Agnes Meuters; zn. van Henricus x Anna Slabbers).

 

22 oktober 1641

SWALMEN - Gehuwd: Georgius in den Haywinckel [Jurien Hawinckel, begr. Swalmen 20-1-1674, zn. van Severinus, vermeld 24-3-1624; hij hertr. Swalmen 25-9-1656 met Catharina Silkens] en Joanna Emets [overl. ... vr 9-9-1656]. Getuigen: Joannes in den Haywinckel en Joannes van Cruchten.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 4 (RAL 10).

Uit dit huwelijk:

1. verm. Margaretha Haijwinckel, begr. Swalmen 3-12-1680. Tr. Swalmen 5-7-1672 met Gerardus Janssen.

...

2. Anna Haijwinckel, ged. Swalmen 21-4-1650 (get. Matthias Stophers en Anna Haijwinckel; dr. van Georgius x Joanna NN).

3. Severinus in den Haijwinckel, ged. Swalmen 26-11-1653 (get. Theodorus Haijwinckel en Catharina in gen Nunhoff; zn. van Georgius x Joanna Emets), verm. begr. ald. 10-11-1683.

 

22 oktober 1641

SWALMEN - Gehuwd: Joannes in den Haywinckel [pachter van Beekerhof, later Baxhof, begr. Swalmen 20-12-1669] en Gertrudis Peuckens [Paukens, Pauwkens, Peukens alias Jansen alias Beeckerhof, begr. Swalmen 4-11-1672, dr. van schepen Jan Peuckens en Catharina Rutsen]. Getuigen: Chrispinus Beeck en Georgius in den Haywinckel.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 4 (RAL 10).

Uit dit huwelijk:

...

1. Elisabetha, begr. Swalmen 17-11-1667.

2. Joannes in Haijwijnckel, ged. Swalmen 14-8-1644 (get. Guilielmus Rutzen en Margareta Meuters; zn. van Joannes x Gertrudis Paukens).

3. Seger in den Haijwinckel, ged. Swalmen 19-10-1648 (get. Michael Tessers en Anna Haijwinckel; zn. van Joannes x Gertrudis Beeckerhof).

4. Matthias in den Haijwinckel, ged. Swalmen 8-4-1651 (get. Goswinus in Barenskamp en Catharina Slousen; zn. van Joannes x Gertrudis Peukens).

5. Godefridus Haijwijnckel, ged. Swalmen 15-9-1653 (get. Matthias Guerts en Egidia Hanssen; zn. van Joannes x Gertrudis Beekerhoff), overl. ca. 1733. Tr. ...-1681 met Margaretha Baeckhovens en verhuist naar Maasniel.

6. Martinus Haijwinckel, ged. Swalmen 19-1-1656 (get. Arnoldus Schoncken vervangen door Henricus Fijkens junior en Elijsabeth Walravens; zn. van Joannes x Gertrudis Pauwkens).

7. Guilielmus Haijwinckel, ged. Swalmen 5-3-1658 (get. Joannes Coenen, koster, namens Joannes op den Plats, en Maria Cuijpers namens Gertrudis van Cruchten; zn. van Joannes x Gertrudis Paukens). Tr. verm. Swalmen 5-11-1684 met Anna Beeck.

8. Catharina in gen Haijwinckel, ged. Swalmen 9-11-1660 (get Henricus zu Dam en Catharina Cronen namens Catharina W..rms; dr. van Joannes x Gertrudis Janssen). Tr. 1) ...; 2) ... met Frenck Frencken, overl. vr ...-1695; 3) ... met Wilhelmus Nijssen.

9. Henricus Haijwinckel, ged. Swalmen 3-8-1663 (get. Petrus van Haeff namens eerwaarde heer Henricus Haijwinckel en Anna Alerts namens Gebelina Janssen; zn. van Joannes x Gertrudis Janssen).

Voor dit gezin zie ook J. Ruiten: Onder den Klockenslag etc., blz. 262 en 444.

 

12 november 1641

SWALMEN EN ASSELT - Arrest.

Ten overstaan van scholtis en schepenen verzoekt Derck Kuessfelt [Kuefffelt?] arrest op de penningen van Peeter den Buer voor zover onder Swalmen en Asselt gehorend.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 35.

Maand doorgehaald en onder voorbehoud, mogelijk wordt december bedoeld.

'In judicio desen 12 novembris 1641 is voor scholtis ende schepenen compariert Derck Kuessfelt ende versoeckt arrest op de penninghen soo onder t'gericht alhyr door Peeter den Buer over matterie van beschudt geconsigniert zijen, den welcken arrest door den heer scholtis geaccordiert is, voorbehalden malick sijnes goeden rechten.'

 

z.d., vr 13 november 1641

Z.P. - Gehuwd: Paulus Janssen [zn. van Joannes Peuckens en Catharina Rutsen] en Cornelia Hendrix [Henricx]

Uit dit huwelijk:

1. Joannes Jansen, ged. Roermond 13-11-1641 (get. Joannes Jeucken en Catharina Krompvoets; zn. van Paulus x Neul Henricks).

2. Henrica Jans, ged. Roermond 3-8-1648 (get. Joannes Rutsen en Mechtildis Cuijpers; dr. van Paulus x Neul Henricks).

Paulus Janssen droeg op 30-9-1670, mede namens zijn broers en zussen, hun goederen te Beesel over aan Matthijs Dorss.

 

26 november 1641

BAARLO - Gehuwd: Conradus Vervort en Christina Gijsen. Getuigen: Joannes in den Bongardt en Godefridus in gen Hell.

RHCL Maastricht, klappers DTB-registers Baarlo.

 

december 1641, z.d.

SWALMEN - Overdracht akkerland.

Ten overstaan van Wullem Ruitzen en Jan Krompvoets, schepenen, en Albert Meuters, draagt Jenneken Slabberts ongeveer 1 morgen akkerland op de Muelencamp gelegen tussen Jelis Beckx en Michell Cuipers gelegen, met de korte zijden grenzend aan de Essellstraet en Grittgen Sevenwagens, voor een bedrag van 206 gulden over aan Jacop Gubbels, armengeld naar landsgebruik.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 42.

 

1641, z.d.

REUVER-LEEUWEN - Er is een schans gegraven te Besel op de hof eigendom van de licentiaat Geradt van Lom, wonend te Ruremundt.

De burgers van Kessel is verzocht "te willen helpen graeven aen des gemelden Lt Lom hoeff op die ander sijde van der Maese tegen over dit dorp int kerspel Besel gelegen, alwaer die selve van meyninghe waeren eenen schans te maecken gelick albereijts geschiedt is, daer op de naeburen in tijt van noodt souden mogen vluchten ende hunne beesten ende goederen salveren."

Die van Besel hebben ook in Kessel geholpen een schans op te werpen.

RHCL Maastricht, SA Kessel, inv.nr. 19.

Bevat nog meer details. Betreft de Spieker. Voor context zie W. Luys in Maas- en Swalmdal 5 (1985), blz. 123.

 

1641, z.d. ?

BEESEL ‑ Johan Sluisen draagt 1 morgen land over aan Peter Quiten en Maria Coninx en scheldt hen een erfpacht van 2 vat rogge kwijt.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 417; charter.

 

1641, z.d.

SWALMEN ‑ Ordonnantie inzake de tiende te Swalmen.

RHCL Maastricht, Dokumentatie D273: Inventaris van o.a. Bleijenbeek, Brempt, Hillenraad, nr. N 171; depot onbekend (gedeelte verdwenen, vgl. ook Schlo Haag).

 

1641, z.d.

Z.P. - Aletta van der Leijp, vrouwe van Hillenrad etc., en haar kinderen Arnoldt Dedirgh Schenk, heer van Hillenrad, Dedirigh Schenck, heer van Bleijenbeck, en Hendrick Schenck, ridder in de Duitse Orde en commandeur van Gruitroij, verpachten hun tol te Assell gelegen genaamd Ostertholl voor een periode van aan Herman Koninx en Jhen an Heinghen, echtelieden. Peeter Quiten van Bessell, secretaris van het ambt Montfort, staat borg.

Condt unde kennelick sey einen iederren deise paghtzell moghte seen ofte horren leessen, weydat op huide underss. datum dey woledellegebornne Alleta van der Leijp genandt Honn frow zu Hillenrad Afferden unde Bleijenbeck verpaght heeft in beywessen irre E.L. kinderren, als nemeligh der woledellegebornner herren Arnoldt Dedirgh Schenck heer zu Hillenrad wey augh der wolgebornner herren Dedirigh Schenck her zu Bleijenbeck, unde dem wolgebornner herren Hendrick Schenck Tuitzordens reeder ende commandeur tot Gruitroij, an den ersamen Herman Koninx unde Jheen van Heinghen eluide, hunnen alinghen tholl tot Assell geleghen, genombt den Oster Tholl, meet condicey wey volght. In den ersten, so dey scheppers seigh opposirden aghtervolghens dey leyste, gextrahirt uyt dy alde leegher boecken der stat unde heuftzgereightz Ruremonde, so sall dy woledellegebornne frow, unde dey vornombde heeren gehalden sin op haerre costen sulix af te draghen, ende sal alsdan den thollenar vorss. cortungh sein , ende oft anders verhindert waere, dat den tholl neyt naer behoer cost untfanghen worden, wey einesgeleicke, dat er ein generral stromsloutungh quam, bey Haerre Connelik Majesteyt, ofte bey de Hoogmoghende Staeten, dat sall den thollenar tot affcortungh strecken, uytgenomen dry mant int jair, noeppende de strom sloutonghen mot den thollenar op sinen laest nemen, sonder dy gebeydende frow ofte dy mergemelte heerr, enighsens an den naey beschreven paght tcorten, ende oft geveill dat den tholl tot Assell in loco gebraght worde, sall den thollpaeghter gehalden sin seigh to Kessel meet der wonungh, darhin te geffen, unde den tholl aldaer geduirrende dy paghtjarren, hirine gespeitzeificirt ontfanghen, dess sal im aldaer ein thollhuis getummert werden, dar hey in wonen kan, meetz betallende redelicke huishuir, ende daer den tholpaghter nogh andern herrn thollen geleift an tnemen, sall heum vreystan dy jarren der paght nugh sullen angan, dy thenden / dagh febberwarey sesthenhondert einenverteygh, unde sullen duirren dry stedighe naeyeinander folgende jaren, bey min gebeidende frow unde dy vornombde heeren, wey einsgeleicken bey den tholpaghter vorss, ten waere daer Godt almaghteigh vorsey, dat der thollenar Herman quam tsterven inmedels, dat dy pachtungh alsdan cesseren sall, den thollennar sall vrey unde franck jarlix vor sinen paeght geffen unde betallen sonder enighen quitslaegh tprettendeiren dan op tgene wye baeven verhalt is, neeghenhondert gulden Ruremuntz geldt, wye sulix in den ackceysen ganckbaer is, wye augh alle jars ein thon heringhs, veyfteigh pont stockveis ende ein keinten seippen, ende tot verseckerungh diser neghenhondert gulden unden den baeven genombden heringh, stockveisende dy seippen heeft Peeter Quiten van Bessel, secretarus dess amptz Montfort, belaeft craft dises hirunder schreven siner eyghen handt, bey foute van meissbetalungh dat seigh dy woledellegebornne frow ofte irre kinderren dy heerren, opgemelte Peter Quitens goederren, verhollen unde betalt sullen maecken, dessen tot merder getuighenus heeft dey gebeidende frow, beneffens dy mergemelte heerren wey augh Peeter Quiten, unde Herman thollenar deise meet met hune Crystenamen underteickent, unde sin diser zeedellen twe, eines inhaltz, worvan ein jeder ein is heubende, actum als baeven.

Schloss Haag, inv.nr. 292, verfilming 5/27. Origineel op papier, ondertekend door Alleit de Hoen W.V.S., Arnoldt Schenck van Nydecken, P. Quiten en Hermen Conijex.

 

1641-1642

BEESEL EN BELFELD ‑ Uitgaven Beesel en Belfeld, o.a.:

Kruisheren Venlo en Roermond ...

Gerard Geritz ...

ritmeester Hafften ...

Rekeningen ondertekend door o.a. Duederich von Dursdaell.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 118.

 

z.d. (ca. 1641-1642?)

VENLO - Mr. Jan van Dript namens jonker Diederick van Dursdael versus juffr. ......., inzake de Hoogmolen.

GA Venlo, Schepenbankarchief Venlo inv.nr. 2883.

Met dank aan Jan Hanssen. Vgl. akte 17-7-1626.

 

 

1642

 

vr 22 januari 1642

Z.P. - Gehuwd: Joannes Spee [hij hertr. voor 1644 met Catharina Peters de Lange] en Catharina Cruijsancker [verm. dr. van Anthonius Cruijsancker en wijlen Agnes Maroyen]

Uit dit huwelijk (op basis van Gendalim5):

1. Jacobus Michael Spee, ged. Roermond 22-1-1642 (get. Gossuinus Dulcken / Henricus ab Erfft en Catharina van Elmpt).

 

25 januari 1642

DREN - Oorlogshandelingen.

Wt Dueren den 25 dito. Alhier zijn diversche officieren uyt den slagh van Lamboy ghevlucht aenghecomen, seggen in vele jaren so veel volcks in eenen slagh niet en is gevangen ende doodtghebleven, hebben niet een artillery-wagen daer van konnen brengen. Den graef van Hatsfeldt lagh verleden sondagh hier rondst-om ende retireerde in groote confusie. Over drie daghen hebben hun de verstroyde Lamboysche hier voor de stadt gherecolligeert, doende in dese voor-stadt groote moetwille, waren 600 te paerde ende 3 a 400 te voet, vijf a ses hondert Hatsfeldtsche te paerde waren daer by, om hun na de armee te convoyeren, maer verstaende dat de Wymersche 3000 te paerde quamen soecken, zijn dien selven nacht cito vertrocken. De Wymersche armee light voor Beber, t welck sy sterck beschieten; sy begheeren van ons te weten of wy vriendt of vyandt willen zijn. 7 a 800 dragonderen, meest Crabaten, in t dorp Dormagen liggende, zijn van de Wymersche geslagen ende is t dorp in brandt ghesteken. Eergisteren zihn de voorsz. 3000 Wymersche te paerde hier voor voor de stadt ghekomen, hebben de keyserschen tot in Seligh drie uyren van hier vervolght, aldaer aentreffende twee a drie hondert voetknechten, ende de ruyterije was by tijts doorgegaan. t Dorp Fetwits, met tt clooster Fussuch, in t landt van Gulick, hebbense met eenighe adellijcke hysen ghespolieert, ende vele adellijcke personen ghevangen. Den oversten Rosa heeft een trompetter hier in gesonden, begheerende quartier; den Raedt antwoorde dat Lamboy ende Hatsfeldt sulcks oock versocht hadden, maer alsoo se neutrael waren, verhoopten dat hy hun oock soude verschoonen. Waer op Rosa seyde, dat hy met sijn canon de neutraliteijt wel haest soude breken. Eergisteren trocken de Wymersche met een grooten roof hier voorby.

Courante uyt Italien, Duytslandt, &c. d.d. 1-2-1642.

 

vr 9 februari 1642

Z.P. - Gehuwd: Joannes aen de Beeck en Sophia Gerardts.

Uit dit huwelijk:

1. Gertrudis aen de Beeck, ged. Roermond 9-2-1642 (get. Theodorus Tissen en Wendelina Quijten).

 

15 februari 1642

ROERMOND ‑ Gedoopt: Jacobus Baenen, zoon van Cornelius Baenen [uit Brugge] en Joanna [uit Brugge]. Getuigen: Joannes Linsen en Catharina Greuters.

GA Roermond, Registers DHO; betreft verm. Brggen (D).

 

16 februari 1642

ROERMOND ‑ Gehuwd: Henricus Mertens en Elizabetha Fanneers. Getuigen: Antonius Henricx en Mattheus Wolfkeel.

GA Roermond, Registers DHO.

 

20 februari 1642

ROERMOND - Anneken aen den Beeck, weduwe van Christiaen Beumer, bijgestaan door haar zoon Johan Beumer, mede namens diens zusters en broers ....

GAR, Hoofdgerecht Roermond, Overdrachten deel V, fol. 200vs.

Met dank aan Jan Hanssen.

 

27 februari 1642

ROERMOND - Gehuwd: Antonius van Swaemen [Van Swalmen] en Anna van Cruchten [alias van Leuwen]. Getuigen: Godefridus Gubbels en Guilielmus van Leuwen.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

1. Maria van Swamen, ged. Roermond 5-7-1643 (get. Matthias van Besel / Cijcilius Maessen en Mechtildis Ruitsen; dr. van Antonius x Anna van Cruchten).

2. Catharina van Swamen, ged. Roermond 26-2-1646 (get. Henricus Tilmans en Maria van Lewen / Bertilia Maessen; dr. van Antonius x Anna van Cruchten), ver,. jong overl.

3. Catharina van Swalmen, ged. Roermond 27-10-1647 (get. Guilielmus Linsen en Sijbilla Ariths; dr. van Antonius x Anna van Cruchten).

4. Joannes van Swalmen, ged. Roermond 20-10-1652 (get. Joannes Maessen en Catharina van der Bauren; zn. van Antonius x Anna van Leuwen).

5. Arnoldus van Swalmen, ged. Roermond 26-2-1656 (get. Leonardus Jansen en Eva van Boecholt / Maria van Neer; zn. van Antonius x Anna van Leuwen).

6. Anna van Swalmen, ged. Roermond 22-10-1662 (get. Goswinus van Leewen en Maria Barbara de Haen / Catharina Creijaers; dr. van Antonius x Anna van Leuwen).

 

20 maart 1642

BEESEL ‑ Overdracht van de visserij in de Diepart.

Jan op den Bongart, Matthijs Engels en Peeter Quijten, schepenen, gerfden en gemene naburen van Beesel verkopen de visserij van den Diepart bij opbod met uitbrandende kaars voor een bedrag van 128 gulden aan jonker Hans Wullem [van Baexen)], op voorwaarde dat geen naburen enige vlasrotten in voornoemde Diepart zullen maken. Weidegang van vee en recht van haggen en vlaggen staat de gemeente vrij.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 100vs-101.

 

20 maart 1642

BEESEL - Overdracht visserij.

Met toestemming van het Hof van gelder draagt de gemeente Besel bij openbare verkoop een visserij gelegen te Besel gelegen voor een bedrag van 128 gulden Roermonds over aan Hans Willem van Baexen.

RHCL Maastricht, Dokumentatie D274: Inventaris van o.a. Bleijenbeek, Brempt, Hillenraad; gedeelte Hillenraad, nr. N 1; depot onbekend (gedeelte verdwenen, vgl. ook Schlo Haag).

Zie ook idem Dok 273, gedeelte Brempt, waar wordt opgemerkt dat de visserij genaamd den Diepart onder Besel gelegen allodiaal goed is.

 

8 april 1642

ROERMOND ‑ Jacob Visschers draagt met toestemming van zijn vrouw Grietgen Diesters zijn huis, gelegen op de Swalmekerstraet naast zijn kleine huisje, over aan Everardt Huberti.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, Overdrachten deel V-2, fol. 202.

Zie 6-5-1656.

 

10 april 1642

BEESEL EN BELFELD - Rekening van de schatheffer.

Rekeningen voor Beesel en Belfeld over het jaar 1641, opgemaakt door schatheffer Jan op den Cruitzbergh, afgehoord 10-4-1642.

In deze rekeningen o.a.:

- mei z.d.: 'Gerardt Sluisens pert op eenen uytlandtzen dinst uytgebleven zijnde, beloopt bij taxzaet 33 gl 12 st';

- juni z.d.: 'Item als men tot Tiegelen onse perden heft overlevert mit Jor Baixen, Peter Quiten ende secretaris van Monfort verteert 6 gl';

- 1-6-1641: 'als t'leger van Beieren op quaem ...'

- 5-7-1641: 'aen den generaell Van de Brugge tot Neer'

- 1642 'in januario als t'leger hyr over quam aen den luthenandt Van de Brugge verteert'.

Verder veel posten wegens sauvegardes, inkwartiering etc.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld (01.015), inv.nr. 118.

 

11 april 1642

BEESEL ‑ Overdracht tienden van Van der Horst.

Ten overstaan van Petro Quiten in plaats van de scholtis, en Jan op den Bongardt en Gerardt aen gen Broeck, schepenen van Beesel en Belfeld, draagt Jan Quiten, jonkman te Assell, de tiende genaamd Horssten Thiende gelegen te Biesell, belast met 2 malder 2 vat rogge, 10 vat haver en 10 vat gerst aan de pastorie te Biesell, waartegen van de gemeente jaarlijkse inkomsten 3 gulden 13 stuiver 2 oort, voor een bedrag van 950 gulden Roermonds over aan Jan Quiten, zoon van [verkopers broer] Gordt Quiten te Assell.

Verder bepalen aankoper Jan Quiten enerzijds en Seger Jacops en Catarina Steijnen, echtelieden, anderzijds, dat de aankoopsom wordt betaald door laatstgenoemd echtpaar, stiefvader [er staat: 'schoenvader'] en moeder van aankoper. Dit bedrag zal te zijner tijd worden afgelost aan de kinderen van Seger Jacops en Catharina Steijnen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 89vs-90.

Zie idem d.d. 24-12-1658 voor aflossing en kwitantie van deze schuld.

 

11 april 1642

BEESEL ‑ Overdracht huisplaats en landerijen.

Ten overstaan van Petro Quiten namens de scholtis, Jan op den Bongardt en Gerardt aen gen Broeck, schepenen van Beesel en Belfeld, dragen Jan Smietz van Buggenum en Berbken, echtelieden,

- 1 morgen akkerland in de Wildencamp gelegen tussen Nielis aen gen Stap en Jan Smietz van Biesel, met de korte zijden grenzend aan de gemeinte en jonker Gerardt van Baixen;

- morgen op de Sollbergh gelegen tussen de halfman Quiten van Assell en de Haver Santzkuell, met de korte zijden grenzend aan de beide openbare wegen, belast met jaarlijks 1 kop rogge;

- morgen der Engelen Morgen genaamd in den Rykelervelde gelegen tussen Dirick van gen Haeffs hof en Jan Smietz van Biesel, belast met jaarlijks het onderhoud van 4 waskaarsen die vanaf 'half messen' [half vasten ?] elke zondag tot 'Elavatione' moeten worden aangestoken en moeten branden tot aan het eind van de mis;

- de huisplaats in het dorp aan het Rykeler valderen gelegen tussen het Maesstraetgen en Jan van Gratum, de huidige koster, met de korte zijden grenzend aan de openbare straat en Jan Smietz van Biesel, belast met jaarlijks pond was aan de parochiekerk;

- 1 vierdel land op de Maas gelegen tussen de maas en Jan Smietz van Biesel, met de korte zijden grenzend aan de kinderen van Lisken in Beckerhoff [vgl. Swalmen 11-1-1591], zus van Gordt Quiten,

voor een bedrag van 164 gulden, godsheller 1 'metzer blanck', over aan Harmen Smietz, jonkman.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 90-90vs.

 

8 mei 1642

ROERMOND - Gehuwd: Laurentius Craenen [verm. ged. Roermond 16-12-1601 als zn. van Joannes Craen en Peten NN {get. Willem Stockmans en Joanna van Swamen}]en Catharina Witmaeckers [alias Cremers] Getuigen: Joannes Joppen {gehuwd met Elisabeth Craenen} en Joannes Gerberichs {gehuwd met Maria Craenen}.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Vgl. 25-8-1639.

 

8 mei 1642

ANTWERPEN - Oorlogshandelingen.

Tot Vendelo, Roermonde, Gelder ende alle andere advenuen is op alles goede ordre gestelt ende zijn deselve fortressen van volck ende alle andere noodtdruften overvloedigh versien. Die van Stevensweerdt verbeteren hunne fortificatien.

Courante uyt Italien, Dutslandt, &c. d.d. 10-5-1642.

 

10 mei 1642

SWALMEN - Overdracht land.

Ten overstaan van scholtis Dijck, Jacob op den Bergh en Jan Krompvoedt, schepenen van Swalmen en Asselt, draagt Jasspar Baum, zich sterk makend voor zijn zusters en broers en met toestemming van zijn vrouw Naelcken, een bemdje groot ongeveer 1 vierdel plaats tussen aankoper en het Kerckebroeck gelegen, voor een bedrag van 21 rijksdaalder over aan Peter Boschman, licentiaat in de rechten en borgemeester van Ruremondt, godsheller 1 schelling, lycoop naar landsgebruik.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 37vs.

 

10 mei 1642

SWALMEN - Akte van immissie.

Ten overstaan van scholtis Dijck, Jacob op den Bergh en Jan Krompvoedt, schepenen van Swalmen en Asselt, wordt Geurdt Graus, controlleur van Z.M., na eerder arrest gegoed aan alle goederen van Peter Scherers onder Swalmen gelegen, wegens een bedrag van 800 gulden, 30 kapitale penningen en drie jaar achterstallige aflossing, krachtens obligatie van Matthijs Scherers en Anna Scherers.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 37vs.

Voor Scherers vgl. akten d.d. 22-10-1624, 17-5-1630, 10-1-1631 en 7-3-1637.

 

16 mei 1642

ROERMOND ‑ Gedoopt: Godefridus Claessen, buitenechtelijke zoon van Walramus Claessen en Mechtildis van Brueckelen. Getuigen: Catharina Meisenborch en Anna Visschers.

GA Roermond, Registers DHO.

 

17 mei 1642

ROERMOND / ASSELT - Verkoop landerijen.

Encken tot Aesenraeij, daartoe bijgestaan door haar man Maes Reijners, en haar [niet met name vermelde] kinderen, allen meerderjarig, verkopen twee stukken land naast de schuur van Heijsters te Asselt gelegen voor een bedrag van 270 gulden Roermonds per morgen, te betalen binnen zes weken, aan de advocaat Bartholomeus Poeijn. Aan de zijde van de Maese zal 1 roede land worden afgemeten 'voort afdrijven vant oeveren', de rest zal naar landsgebruik worden gemeten. Omdat voornoemde Heijsters hoff jaarlijks 1 vat haver aan de verkopers verschuldigd is, en het voornoemde land jaarlijks slechts 1 vat reubzaad aan de kerk te Asselt, zullen beide lasten tegen elkaar worden kwijtgescholden. De schattingen zullen pas ten laste komen van de aankoper nadat het land na zes weken inclusief de gewassen aan hem zijn verbleven. Aankoper belooft verder aan Encken 'een lijfken naer sijn discretie' en aan ieder van de kinderen een rijksdaalder voor het doen van afstand.

Met deze overeenkomst is tevens een einde gekomen aan een langslepend geschil over het feit dat de weduwe van de scholtis Heijsters het verkochte land enkele jaren geleden tegen grote kosten heeft gebat (beschoeid), waardoor de korte zijde ook is geconserveerd. Tenslotte belooft de aankoper dat hij de verkopers zo lang hij leeft zonder kosten zal bijstaan met raad en daad. De populieren ('pape weijen') en een weide ('pastur') aan de korte zijde zullen eveneens voor de aankoper zijn.

Godsheller 1 rijxoort.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 92. Met handmerk van Gerard Joosten, zich sterk makend voor Peterken en Encken Reijners, alsmede Peter aen gen Maelbereck en Ennelken; handmerk van Maes Reijners; Jan Reijners.

Eenvoudig afschrift door J.B. Fabritius naar het origineel opgemaakt door notaris Buijckman.

De afspraken over de kwijt te schelden lasten zijn m.i. onduidelijk.

 

19 mei 1642

BEESEL ‑ Overdracht land.

Jan op den Bongart, Gerardt aen gen Broeck en Peeter Quiten in plaats van de scholtis dragen (namens de gemeente)

- 115 roede eikenstruikhout in de Vreijenbergh gelegen recht tegenover het land van St.-Catharina en St.-Nicolaasaltaar in de Schoeldt, voor een bedrag van 151 gulden;

- en 1 morgen bemd genaamd 't Obrocker Broixken voor een bedrag van 150 gulden,

over aan Gerard Sluisen, jonkman.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 90vs.

 

25 mei 1642

SWALMEN-ASSELT - Gehuwd te Asselt (met toestemming van de pastoor van Swalmen): Goswinus Gerckens 'op geen Roij habitans' [Geerkens, Gerits, Gerkens, pachter van Graet, begr. Swalmen 8-10-1669; hij hertr. Swalmen 2-9-1668 met Petronella Corsten] en Matthia Ramekers [Raemekers, begr. Swalmen 8-6-1665; mogelijk wedn. van Godefridus Goossens, geh. Swalmen 17-4-1641]. Getuigen: Arnoldus Geerckens en Joe... op ge Roij.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 4vs (RAL 11).

Uit dit huwelijk:

...

1. Franciscus Arnoldus Gerits, ged. Swalmen 20-6-1645 (get. Arnoldus Gerarts namens eerwaarde heer Antonius Mennius, pastoor van Swamen, en jonkvrouwe Ermgardis Holdthuijsen, echtgenote van heer Dursdal; zn. van Goswinus x Matthia Raemekers), leeft 2-9-1668.

2. Catharina Geerkens, ged. Swalmen 25-10-1647 (get. Godefridus Slabbers en Maria Huijsmans).

3. Weijndel Gerkens, ged. Swalmen 2-2-1650 (get. Guilielmus Hommen en Cornelia Kellers vervangen door Maria van Epsendorp), verm. begr. ald. 6-10-1680. Tr. Swalmen 12-11-1673 met Joannes Gerards.

4. Godefridus Gerkens, ged. Swalmen 2-7-1652 (get. Godefridus Quijten en Agnes Kriekenbeckers).

5. Gerardus Gerkens, ged. Swalmen 21-8-1653 (get. eerwaarde heer Gerardus Bosman, kanunnik van de kathedrale kerk te Ruramunde, vervangen door Joannes Josten, schoolmeester ('ludimagister'), en Catharina Cruchten).

6. Anna Gerkens, ged. Swalmen 7-2-1655 (get. Albertus Meuters en Gertrudis Crompfoets).

7. Sijbilla Gerkens, ged. Swalmen 1-9-1657 (get. Joannes Coenen, koster, en Petronella Raemekers vervangen door Catharina van Bruggen). Tr. verm. Asselt 6-5-1677 met Gerardus van Kessel.

Zij verkochten op 7-3-1661 akkerland te Swalmen.

 

20 juni 1642

SWALMEN ‑ Werner Hunt, als man en momboir van Agnes van [Erp?], wordt beleend met het oude huis te Swalmen genaamd Ratthem met de hof voor dat huis gelegen, genaamd de Nieuwenhoff en alle verdere toebehoor, te verheergewaden met 15 goudguldens.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 201, fol. 83.

Zie 26-1-1636 en 22-6-1645.

 

17 juli 1642

SWALMEN - Gehuwd: Gerardus Schrijvers en Margareta te Dam. Getuigen: Petrus Scrijvers en Guilielmus Ramekers.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 4vs (RAL 11).

 

20 juli 1642

ROERMOND ‑ Gehuwd: Theodorus Claessen en Anna van Cruchten. Getuigen: Matthias Stams en Cornelius Beswauwen.

GA Roermond, Registers DHO.

 

3 augustus 1642

SWALMEN-ASSELT - Gehuwd te Asselt (met toestemming van de pastoor van Swalmen): Giel Spoeren [Aegidius] en Maria Cremers. Getuigen: Michael Kueven en Bartholomeus Stockem.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 4vs (RAL 11).

 

10 augustus 1642

SWALMEN - Gehuwd: Henricus Lenarts [alias Jacobs alias Leprise alias de Wever; hij hertr. verm. Swalmen 30-9-1665 met Joanna Croonen alias Peters] en Agnes Martens [alias Lenarts, begr. Swalmen okt. 1664], 'leprosi'. Getuigen: Gerardus Lenarts en Joannes Cruchten.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 4vs (RAL 11).

Uit dit huwelijk (o.a. tweeling):

...

1. Catharina den Wever, ged. Swalmen 2-9-1645 (get. Joannes van Cruchten, koster, en Maria van Ruremund; dr. van Henricus den Wever, 'leprosi' x Agnetis Lenarts).

2. Jacobus de Wever, ged. Swalmen 29-8-1647 (get. Arnoldus Gielkens en Mechtildis Smets; zn. van Henricus, 'leprosi', x Agnetis Lenarts), verm. jong overl.

3. Belij de Wever, ged. Swalmen 29-8-1647 (get. Reinerus Dijtiens en Catharina Alerts; dr. van Henricus, 'leprosi', x Agnetis Lenarts).

4. Jacobus de Wever, ged. Swalmen 28-3-1650 (get. Conradus Coonen namens Petrus van Elempt en Maria Stockmans; zn. van Henricus, 'leprosi', x Agnetis Lenarts).

Hendrick Jacobs wordt in een lijst van 13-4-1654 genoemd als pachter van Schaarbroek.

 

6 september 1642

VENLO / ROERMOND - Oorlogshandelingen.

Mons. De la Fontaine light noch al tusschen Ruermonde en Venlo.

Tijdinghe uyt verscheyde quartieren d.d. 6-9-1642.

 

9 september 1642

SWALMEN - Attestatie inzake schenking bij leven.

Ten overstaan van Anthonius Mennius, pastoor van Swamen, Jacop Gubbels en Jan Meuters, gerechtsbode, verzoekt Jan van Gratum, als man en voogd van Truijtte de Groot, om een attestatie wegens een schenking bij leven door nu wijlen Geertgen de Neijersse gedaan aan haar nicht Truitgen voornoemd en haar man.

De oorkonders verklaren op dit verzoek dat Geertgen 'in leste kranck sijnde van de peste' ten overstaan van schepenen, pastoor en koster al haar roerende goederen heeft nagelaten aan haar nicht Truitgen en haar man Jan voornoemd wegens onderhoud en hulp.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 37; eenvoudig eigentijds afschrift door Peter Quiten.

 

11 september 1642

ROERMOND - Gehuwd: Joannes Quyten [ged. .. juni 1618, burgemeester van Swalmen, overl. n 1666, zn. van Godefridus Quijten en Catharina Steijn] en Gertrudis Simons [ged. Roermond 24-8-1622, mogelijk begr. Roermond 17-3-1684 als Gertrud Quitten en begr. aldaar 22 maart d.a.v., dr. van Henricus Simons en Catharina van Aerssen]. Getuigen: Joannes Quyten en Hermannus Simons.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk:

1. Godefridus Quijten, ged. Roermond 11-1-1643 (get. Zegerus Jacobs en Margarita Moutz, door Catharina van Arsen), verm. jong overl.

2. Henricus Quijten, ged. Roermond 24-8-1644 (get. Joannes Coicx en Mathildis Salden), verm. jong overl.

3. Godefridus Quijten, ged. Roermond 15-7-1646 (get. Joannes Quijten, kanunnik, en Sijbilla van Arsen), verm. jong overl.

4. Henricus Quitten, ged. Roermond 31-5-1647 (get. Dionysius Simons en Els Denen), overl. vr 27-10-1684. Tr. Roermond 22-10-1674 met Agnes van Tits.

5. Godefridus Quijten, ged. Asselt 7-10-1649 (get. Joannes van der Holdt en Wijndel Quijten). Tr. vr 13-7-1689 met Catharina Feij.

6. Catharina Quijten, ged. Asselt 2-5-1652 (get. Joannes in den Manck namens Joannes van gen Holdt en Anna Beeck namens Wijndel Quijten).

7. Gertrudis Quijten, ged. Asselt 2x-xx-1653 (n 6 oktober; get. Leonardus van Arsen namens Joannes aen gen Holdt en Gertrudis Schoncken namens Wijndel Quijten), verm. jong overl.

8. Wilhelmus Quijten, ged. Asselt 6-5-1655 (get. Hermannus Simons en Elisabetha van Erckelants), vermeld als prior en pastoor te Wegberg op 26-11-1694 en 15-12-1698.

9. Gertrudis Quiten, ged. Asselt 7-1-1657 (get. Godefridus Quiten namens Leonardus van Belfeldt en Berta Maesen). Tr. ... vr 16-3-1682 met Joannes Jacobs alias Aelbouts.

10. Joannes Quyten, ged. Roermond 2-2-1659 (get. Gerardus Quyten door Tilmannus van Arssen en Mechtildis van Rey), verm. jong overl.

11. Joannes Quijten, ged. Roermond 17-8-1660 (get. Joannes Salden, kanunnik te Susteren, door Joannes van der Holt, en Elisabeth van den Berch), op 7-10-1688 verblijvend te Rome, op 13-7-1689 novice bij de Kruisheren, draagt op 17-9-1738 goederen over aan zijn neef.

Van 1649 tot 1657 woonde het gezin te Asselt. Zie ook brief van 27-10-1684.

 

15 september 1642

SWALMEN - Overdracht van hoeve de Boeshei.

Ten overstaan van Jacop Gubbels en Jan Krompvoetz, schepenen van Swalmen en Asselt, en Albert Meuters, dagelijks richter, dragen Johan en Hendrick Doverach, broers, daartoe bijgestaan door hun gekozen voogden Arett Laemen, Gerardt Spee en Dirick van Lhin en met toestemming van het gerecht, op verleende aarde [te Roermond] de hof genaamd de Buesheijde onder Swalmen gelegen, met het turfbroek achter het huis en moeshof van jonker Duersdael gelegen en alle verdere rechten en toebehoren, voor een bedrag van 1.325 gulden Roermonds, overname van achterstallige schat en contributies en 2 rosenobels als vertegenispeninng, godsheller rijksdaalder, licop en armengeld naar landsgebruik, over aan Bartholomeus van Dijck, landscholtis van het ambt Montfordt, en Joanna Paulussen, echtelieden, onder voorwaarde dat de koopsom zal worden aangewend tot aflossing van schulden nagelaten door wijlen Matheus van Dulcken en Helwich van Wessum, de grootouders van beide verkopers.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 35vs.

Voor volgende verkoop van de Boeshei zie 30-9-1704.

 

21 september 1642

ROERMOND - Gehuwd: Gerardus Henricxs [Hendriks alias Van Swamen] en Catharina Frederix. Getuigen: Simon van Wassenberch en Gerardus Smeets.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

1. Fridericus Henricx, ged. Roermond 6-12-1643 (get. Mauritius Antonij en Mintiana Willems; zn. van Gerardus x Cathrina Frederix).

2. Adelheidis van Swamen. ged. Roermond 25-3-1646 (get. Anthonius Thijssen en Adelheidis Kleukers; dr. van Gerardus x Catharina Frederix).

3. Sibilla van Swamen, ged. Roermond 18-10-1648 (get. Jacobus Gebels en Dorothea Kessenic; dr.van Gerardus x Catharina Frederix).

4. Anna Henricx, ged. Roermond 19-12-1649 (get. Petrus Thomassen en Isabella van Carken; dr. van Gerardus x Catharina Frederix).

5. Quirinus Henrichs, ged. Roermond 29-10-1652 (get. Petrus Amers en Gertruijdis Beumers; zn. van Gerardus x Catharina Frederix).

6. Sijbilla Henrix, ged. Roermond 11-4-1655 (get. Henricus Jansen en Maria Holtman; dr. van Gerardus x Catharina Frederix).

7. Agnes van Swamen, ged. Roermond 22-4-1657 (get. Petrus Hermes en Mechtildis Coenen; dr. van Gerardus x Catharina Frederix).

8. Judocus van Swamen, ged. Roermond 27-4-1659 (get. Cornelius Joosten / Hendrick Syeken; zn. van Gerardus x Catharina Frederix).

9. Henricus Hendricks, ged. Roermond 14-6-1662 (get. Franciscus Jansen en Maria Quijten; zn. van Gerardus x Catharina Frederix).

10. Catharina Henricks, ged. Roermond 27-3-1665 (get. Paulus Lenaerts en Mechtildis Coopmans; dr. van Gerardus x Catharina Frederix).

 

23 oktober 1642

ROERMOND - Gehuwd: Albertus Vallbruggen [Valbruggen] en Maria Duitsen [Duijtsen, Duitzen, Duytzen]. Getuigen: Jacobus Janssen en Theodorus Schrey.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

1. Maria Valbrugh, ged. Roermond 13-12-1643 (get. Gerardus van Lierop en Mathildes Dencken genaamd Smeets / Margarita Routenberch; dr. van Albertus x Maria Duitzen]

2. Anna Vallbruggen, ged. Roermond 2-3-1645 (get. Joannes Dencken en Maria Rijcken; dr. van Albertus x Maria Duitzen). Tr. voor 1669 met Judocus Cuijpers.

3. Isabella Valbrugh, ged. Roermond 19-9-1646 (get. Cornelius Ingen Hove en Anna van Kintschot, echtgenote van de kanselier; dr. van Albertus x Maria Duitzen).

4. Aldegondis Valbrugghen, ged. Roermond 22-9-1650 (get. Lambertus Bisschop / Joannes Hillen en Maria Worstermans; dr. van Albertus x Maria Duitzen).

5. Christianus Valbruggen, ged. Roermond 13-8-1652 (get. Joannes Duijckers en Elisabetha van Leuwen; zn. van Albertus x Maria Duitzen).

6. Nicolaus Bernardus Valbruggen, ged. Roermond Roermond 21-8-1654 (get. Nicolaus Maen, griffier, en Isabella Van Dael; zn. van Albertus x Maria Duitzen).

 

17 november 1642

SWALMEN - Overdracht land.

Ten overstaan van Hendrick zu Dam en Jacop Gubbels, schepenen van Swalmen en Asselt, en Albert Meuters, gerechtsbode aldaar, draagt Jan Quiten, jonkman te Assell, ongeveer bunder hooigewas in de Bijsswerdt gelegen, vrij van tienden, voor een bedrag van 358 gulden 8 stuiver over aan Merrij Quiten, dochter van wijlen Gordt Quiten en Catharina Steinen, mede namens al haar broers en zusters.

De aankoopsom is voldaan door Seger Jacops en Chatharina Steinen voornoemd, echtelieden, voor haar voornoemde dochter en voorkinderen, met uitdrukkelijk voorbehoud dat de genoemde voorkinderen van wijlen Gordt Quiten en Catarina Steinen deze som na het overlijden van hun moeder en stiefvader ('schoenvader') zullen aflossen aan hun halfbroer Jacop Segers, zoon van Seger Jacops en Chatarina Steinen, of dit bedrag aan hem zullen tegoed doen in scheiding en deling.

Gedurende hun leven zullen Seger Jacops en Catarina Steinen het land telkens voor een periode van 6 jaar, te verlengen met gelijke 6 jaren tot de aflossing toe, in onberekend gebruik hebben in plaats van een rente.

- Met latere aantekening (z.d.) in de marge, dat deze som door de kinderen is afgelost aan Seger Jacops en Catarina Steinen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 35.

 

15 december 1642

BEESEL ‑ Overdracht Blockenkamp.

Ten overstaan van Jan op den Bongardt en Mattijs Engels, schepenen, en Peeter Quiten in plaats van de scholtis, dragen Dirick Smietz en Jan Rijcken als voogden van de kinderen van Encken Frelich en wijlen Adam Meijers, een perceel genaamd de Blocken Camp, gelegen tussen Dirick van Neer en de gemeinte, met de korte zijden grenzend aan de openbare weg en de gemeinte, plus een klein bemdje in de Raijer Benden gelegen tussen Daniell Jaspers en Cruitzberg, voor een totaal bedrag van 350 gulden over aan Jan Deckers en Jenneken Vullinghs, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 91.

 

z.d., vermoedelijk 1642 of 1643

SWALMEN - Overdracht gemeentegrond.

Jacop Gubbels, Gerardt Merttens, Heincken zu Dam en voorts de gezamenlijke schepenen dragen 23 roede gemeente gelegen 'op die Swalm ende hunnen moeshoff', iedere roede aan 2 gulden 10 stuiver gerekend, over aan Jan Heskes [Heuskens] van Bruggen en Gertgen Beijttels, echtelieden. De overdracht wordt gedaan door Jan Keutgens namens de scholtis. 'De cooppenningen sijen gecort aen verteeringhe bij soldaten, trompetters ende boden vertert.'

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 36vs.

 

z.d., mogelijk 1642 of 1643

SWALMEN - Overdracht van 1/3 deel van een huis op de Leucker.

Ten overstaan van Jacop Gubbels en Johan Krompvoets, schepenen van Swalmen en Asselt, en Bartholomeus van Dijck, scholtis, dragen Jan Schilckens [Schalckens?] en Griet Maesen, echtelieden, 1/3 deel van huis en hof op de Leucker en diverse andere plaatsen gelegen, zoals nagelaten door Griet's oom wijlen Niellken Lindemans [overl. vr 20-5-1628], in leven schepen van Swalmen en Asselt, 'soo ende gelijck .. comparantes ohem voorss. besetten heft gehatt van sijnes naegelaetene huisfrouwe aen Heincken zu Dam nu beheylyckt', voor een bedrag van 650 gulden over aan Hendrick zu Dam en Metten, ook echtelieden, licop naar landsgebruik, godsheller 2 schelling.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 37vs.

De akte volgt op een akte van 10-5-1642 maar wordt gevolgd door een afschrift van 15-11-1634 zodat plaatsing op basis van de context niet betrouwbaar is. Hendrick zu Dam hertr. Swalmen 16-8-1650 met Sophia Febis.

 

1642-1643

BEESEL EN BELFELD ‑ Uitgaven

Sr. Gerardt Staels ...

Hendrick in die Beto ...

Item als die Lamboese op den schanse waren sum verteren motten van den heren Lt Lomme ...

Betaelt aen een salvegarde van monsieur Gerny tot Schrissloe ...

Aen sr. Matthijs Alberts ...

...

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 119.

 

 

1643

7 januari 1643

BEESEL ‑ Ten overstaan van Goertgen opten Bongaert, Erken, zoon van Henderick van Hoesten, en stadhouder [van Nieuwenbroeckse lenen] Bartholomaes Poeyn wordt Thijs van gen Ray beleend met het [laat]goed genaamd Wylre goed, vacant gekomen door overlijden van zijn vader, en gelegen recht tegen[over?] de Rayer moeshoff. Als heergewaad geldt de "jaerschaer" van huis, hof, boomgaard en landerijen, "daertoe het beste pandt, dat opt selve goed bevonden is worden" [= keurmede ?].

Cijnsregister Nieuwenbroeck.

 

7 januari 1643

BEESEL - Ten overstaan van Goerdtgen opten Bongardt, Erken Henrickxsoon van Hoesten en Bartholomeus Poeijn, stadhouder, wordt Thijs van gen Raeij beleend met het goed waarin zijn vader is overleden, genaamd Wijlre goedt, gelegen recht tegenover de Raeijer moeshof. Hiervan heeft Thijs de eed afgelegd en de rechten betaald, namelijk de "jaerschaer" van huis, hof, boomgaard en landerijen, en het beste pand dat op het goed wordt aangetroffen.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, Processen 1669: Proces door jonker Hans Willem van Baexen tot Nieuwenbroeck tegen de erfgenamen van Thijs van Oebroeck; voorheen inv. Goossens LXVII-22.

In ditzelfde proces wordt verwezen naar een uitspraak d.d. 23-2-1663. Van Baexen is volgens de erfgenamen een vazal van de graaf van Benthem en kan zonder diens toestemming niet beschikken of iets wijzigen. Kennelijk zijn Thijs van gen Raeij en Thijs van Oebroeck een en dezelfde persoon. Thijs van Oebroeck, vermeld 23-10-1626, was o.a. gehuwd met Mercken (zie 20-10-1643) en Berben (14-9-1647)

 

vr 16 januari 1643

Z.P. - Gehuwd: Joannes van Swamen en Catharina van Wassenberg.

Uit dit huwelijk:

1. Sebastianus van Swamen, ged. Asselt 16-1-1643 (get. Joannes Quijten en Wendelina Quijten).

 

vr 18 januari 1643

Z.P. - Gehuwd: Joannes Solemakers [mogelijk ged. Roermond] en Catharina Meijers [mogelijk ged. Roermond 2-11-1619 als dr. van Henricus Meijers en Elisabetha van Heerle].

Uit dit huwelijk (op basis van Gendalim 5):

1. Catharina Solemaker, ged. Roermond 18-1-1643 (get. Zegerus van Wijche en Elizabetha Mejers; dr. van Joannes x Catharina Meijers), verm. jong overl.

2. Catharina Solemaker, ged. Roermond 21-5-1644 (get. Godefridus Coicx en Elizabetha Maen genaamd Solemaker; dr. van Joannes x Catharina Meijers).

3. Conrardus Solemaker, ged. Roermond 15-1-1646 (get. Petrus van Basell en Jacoba van Reij; zn. van Joannes x Catharina Meijers), verm. jong overl.

4. Elizabetha Solemaker, ged. Roermond 20-1-1647 (get. Petrus van Reij en Margarita Tielen; dr. van Joannes x Catharina Meijers).

5. Gertrudis Solemaeker, ged. Roermond 22-7-1650 (get. Lambertus Monsieur en Mechtildis Smeetz; dr. van Joannes x Catharina Meijers). Tr. mogelijk met Jacobus Conrardts.

6. Anna Solemakers, ged. Roermond 25-5-1652 (get. Raijnerus Lenardts en Mechtildis Cuijpers [gehuwd met Antonius Meijers]; dr. van Joannes x Catharina Meijers).

7. Conrardus Solemaker, ged. Roermond 17-5-1654 (get. Joannes Solemaker, burgemeester, en Margarita Beeck; zn. van Joannes x Catharina Meijers).

Jan Solenmeecker wordt rond 1660 vermeld als landeigenaar te Swalmen.

 

20 januari 1643

SWALMEN - Gehuwd met dispensatie voor drie roepen: Theodorus Kueven [Keuven] en Gertrudis van Lepelshoff te Vuil? Getuigen: Joannes van Cruchten en Thomas Scallers.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 5 (RAL 12).

Uit dit huwelijk:

...

1. Caspar Vitus Keuven, ged. Swalmen 21-12-1648 (get. Caspar Lepels en Maria Janssen; zn. van Theodorus x Gertrudis van Lepelshoff).

 

24 januari 1643

ROERMOND - Linnerdt Beeck, getrouwd met Elisabeth van Erckelandts, leent van mr. Hendrick van Horn en Andries van Aersholt, namens het Bakkerambacht van Roermond, tegen een rente van 12 gulden 10 stuiver, met als onderpand 8 stael land gelegen te Roermond in de Wolffskeel naast Adolff den Cuiper en Martin van Leeck.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, Overdrachten deel VI, fol. 1vs.

Met dank aan Jan Hanssen.

 

vr 26 januari 1643

Z.P. - Gehuwd: Theodorus Smeets [Smeits, Smijts, Smit] en Catharina Spee.

GA Roermond, Registers DHO.

Uit dit huwelijk:

1. Aldegundis Smijts, ged. Roermond 21-7-1637 (get. Joannes Spee / Philippi en Aleijdis ; dr. van Theodorus x Catharina Spee).

2. Maria Smeetz, ged. Roermond 26-1-1643 (get. Joannes Dencken en Digne Grouwels).

3. Michael Smeits, ged. Roermond 31-8-1645 (get. Theodorus van Lin en Maria Smeijts.

 

30 juni 1643

BAARLO - Gehuwd: Conrardus de Belphin [van Belfeld, alias Leguser of Wolffers, zn. van Gerhardus] en Margareta Stax [dr. van Petrus]. Getuigen: Gudefridus Custodis en Joes Stax.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Baarlo. Margaretha Staex is op 7-3-1666 doopgetuige in Belfeld.

 

januari 1643

Z.P. - Hoog water in deze regio in de maand januari.

In 1575 was de Maas eveneens hoog, echter twee voet lager dan in 1643.

In 1658 was de Maas hoog van midden november tot midden februari 1659.

In de maanden december 1740 tot midden januari 1741 bereikte de Maas eveneens een hoge waterstand, echter 4 duim lager dan in 1643.

Andere jaren met hoog water waren 1661, 1665, 1717, 1726, en 1729.

De Maasgouw 1879, blz. 35-36, 67.

Merk op dat de kerk van Beesel, toen nog langs de Maas gelegen, in de jaren hierna grondig wordt gerestaureerd.

 

februari 1643, z.d.

ASSELT - Overdracht land, met naasting.

Ten overstaan van Wullem Ruitzen en Gerardt Merttens, schepenen van Swalmen en Asselt, en Jan Keutgens in plaats van Jan Meuters, draagt Jan Quiten, jonkman te Assell, ongeveer 2 morgen akkerland tussen Gerardt Vissers en de hof te Assel gelegen, met de korte zijden grenzend aan Hendrick Boggesdries en de openbare Assell straet, vrij van tienden en andere lasten, voor een bedrag van 750 gulden over aan Jan aen die Beeck, halfbroer van de verkoper.

- Op 16 maart 1643 ten overstaan van Jacop Gubbels en Wullem Ruitzen beschud door Jan Quiten, zoon van de broer van Jan Quiten voornoemd ('des voorss. vercoopers rechte broders soen'), als naaste bloedverwant, mede namens zijn broers en zussen, met schadeloosstelling van de vorige aankoper met de koopsom van 750 gulden plus licop, godsheller en armengeld, samen 769 gulden 5 stuiver.

- Met aanvulling d.d. 23 juni 1643: omdat Seger Jacops en Catarina Steinen deze 769 gulden 5 stuiver voor haar voorkinderen hebben voorgeschoten en betaald, zullen zij de 2 morgen land, in plaats van een rente, in onberekend gebruik mogen genieten voor telkens een periode van zes jaar, tot de aflossing toe. Na het overlijden van Seger en Catarina zullen de voorkinderen deze schuld aflossen aan hun halfbroer Jacop, zoon van Seger en Catarina. Mocht deze overlijden, dan zal het geld door beide partijen worden gedeeld.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 36-36vs.

Zie idem 7-12-1663 voor aflossing van deze schuld.

 

30 maart 1643

BEESEL ‑ Overdracht land.

Sijll Vossen, zoon van Trincken Krompvoets, verklaart dat hij en zijn broers en zussen ongeveer 3 morgen land te Biesell gelegen hebben verkocht aan Jan op den Bongardt.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 93.

Zie 17-8-1631, 29-3-1632, 18-10-1632 en 14-7-1638.

 

14 april 1643

SWALMEN - Gehuwd: Godefridus Roosen [Goertgen Roesen van Sevenum, Rosen, leenhouder van o.a. Drabbengoed te Beesel-Bussereind, overl. n 1666] en Catharina Kuijpers [Tryncken Cuijpers alias Van Besel alias Drabben, mogelijk begr. Swalmen 27-9-1653; verm. dr. of zus van Jacob Drabben, vermeld 17-3-1634]. Getuigen: Joannes van Cruchten en Petrus ...is...

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 5 (RAL 12).

Uit dit huwelijk:

1. Theodorus Rosen, ged. Swalmen 6-1-1644 (get. Joannes van Haelen en Catharina Burskens; zn. van Godefridus x Catharina van Besel), vermeld te Beesel 30-11-1673.

...

2. Heijlwijgis Rosen, ged. Swalmen 5-7-1650 (get. Goswinus in Barenskamp en Elisabetha Segers; dr. van Godefridus x Catharina Drabben).

Zij kochten op of n 30-5-1641 samen een perceel te Beesel en worden genoemd als bewoners van Drabbengoed te Beesel 1653-1657.

 

21 april 1643

SWALMEN - Gehuwd: Joannes van Cruchten [alias Coenen, koster van Swalmen] en Barbara Damen [Daemen; overl. n 2-2-1669]. Getuigen: Engelbertus Loren en Hermannus Sporen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 5 (RAL 12).

Uit dit huwelijk:

- Conradus Coenen, Coonen alias van Cruchten, begr. Swalmen 29-6-1670 als adolescente zoon van koster Joannes Coonen.

...

1. Joannes van Cruchten, ged. Swalmen 20-10-1648 (get. Nicolaus Smets en Catharina, weduwe van Sebastianus van Oest; zn. van Joannes x Barbara Daemen), jong overl.

2. Judith Cruchten, ged. Swalmen 25-11-1651 (get. Joannes Bulders en Maria Burskes; dr. van Joannes x Barbara Damen), jong overl.

3. Henricus van Cruchten, ged. Swalmen ..-11-1652 (get. Henricus Voorsaek [alias Crompvoets] en Gertrudis van Cruchten 'in baptismo in necessitate dato in catechismo' Catharina van Cruchten; dag niet leesbaar op fotokopie).

4. Judith van Cruchten, ged. Swalmen 5-7-1654 (get. Henricus Gubbels 'junior' en Maria Lindemans; dr. van Joannes x Barbara Damen), begr. ald. 28-6-1673.

5. Joanna van Cruchten, ged. Swalmen 10-1-1658 (get. Joannes van Hees en Matthia Raemekers; dr. van Joannes x Barbara Damen).

6. Joannes Coenen, ged. Swalmen 23-9-1663 (get. Henricus Raemekers en Catharina Rutzen; zn. van Joannes, koster, x Barbara Daemen).

Zij verkochten op 20-3-1651 landerijen te Swalmen.

 

23 april 1643

SWALMEN-WIELER ‑ Gerard Grauws wordt na overdracht door Zeger van Broeckhuysen beleend met de helft van de hof te Wilre onder Swalmen, te verheergewaden met 15 goudguldens.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 201, fol. 13.

Voor de familie Graus zie ook GA Roermond, Rekeningen Overluiden:

NN Graus, zoontje van de president Graus, overl. Roermond 1649, z.d.

President Graus, overl. Roermond 1650, z.d.

 

23 april 1643

SWALMEN-WIELER ‑ Gerard Graus, superintendent en eerste ... van de Rekenkamer in Gelderland, wordt na overdracht door jonker Seger van Broickhuijsen beleend met de helft van de hof te Wylre onder Swalmen.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 217, fol. 61-61vs.

Zie 12-1-1618 en 4-4-1650.

 

7 mei 1643

ANTWERPEN / BEESEL ‑ Verpachting Hoosterhof.

Ten overstaan van notaris Cornelis Doppegieter, openbaar notaris te Antwerpen, verpachten de jonkers Christoffel Butkens en Franchois de Bezar, heer van Westacher, mede handelend namens

- Blasius de Bezar,

- Jan de Bezar

- en joffer Elisabeth de Bezar,

kinderen van wijlen ridder Jan de Bezar, in leven heer van Westacher en burgemeester van Antwerpen, en van Anna Butkens, zus van Christoffel voornoemd, drie boerderijen [waaronder de hof te Hoosten onder Beesel] plus cijnzen die te Echt worden geheven, voor een periode van 6 jaar, te beginnen op Bamisse 1643 [St.-Bavo, 1 oktober], voor een jaarlijkse pachtsom van 750 guldens Roermonds gerekend aan 20 stuiver, aan Ruth Scheijven, burger te Roermond.

De verpachte goederen waren eertijds eigendom van jonker Matthias Butkens, vader respektievelijk grootvader van de verpachters.

Getuigen: Christoffel Butkens, prelaat van het Salvatorklooster te Antwerpen, en jonker Alexander Butkens, heer van Anoy, kapitein in het Spaanse leger.

RHCL Maastricht, Archief van de Jezuieten te Roermond, omslag 63.

Met dank aan Peter Geuskens.

 

19 mei 1643

SWALMEN-BOUKOUL - Gehuwd 'remissis duabus proclamatione per d. adm. d. vicarium general et speciale euisdem indulto in Spick copulati': heer Theodorus van Hillen [Derck, ged. Roermond 21-3-1595, overl. Helden 17-8-1675, zn. van Joannes Hillen en Anna van Greefraedt] en jonkvrouwe Gertrudis van Deursdael [Dursdal, dr. van Arnoldus van Dursdael en Christina Trippen]. Getuigen: eerwaarde Gerardus Hummelius, pastoor te Neel, en heer Edmundus Berr..s.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 5 (RAL 12); zie ook GA Roermond, Registers DHO.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Cristina van Hillen, ged. Roermond 18-2-1645 (get. Henricus van Dursdal en Judith Roost, door Anna Holthuijsen). Tr. vr 28-2-1665 met Joannes Baptista Lintgen.

Zie ook J. Verzijl: Genealogie Van Dursdael. In: Maasgouw 1932, blz. 19: Gertrudis van Dursdal, dochter van Arnoldus van Dursdal tot de Spieck (te Swalmen) en Christina Trippen, huwt met speciaal indult op de Spieck te Swalmen, Theodorus van Hillen, gedoopt te Roermond 21 maart 1595, zoon van Joannes Hillen, burgemeester van Roermond, en van Anna van Greefraedt.

 

30 mei 1643

VENLO ‑ Caspar Romer, richter, Peter Romer en Hendrick van Darth, schepenen te Venlo, oorkonden dat Johan Dijster, "affgestandene Raetspersoon deser stat" en Odilia Oetmans, echtelieden, een jaarlijkse erftijnsrente van 28 gulden, jaarlijks door de stad Venlo te voldoen op Dominica Laetare te halfvasten, zoals vermeld in een hoofdbrief d.d. 15 maart 1629, hebben overgedragen aan Peter Marci, kloosterling van de Heren Carmeliten te Aecken. Dit bedrag vormt de betaling van een huis en erf met daarachter gelegen koolgaarde c.a., gelegen op het Schrixel dat zij van de Carmeliten hebben gekocht.

GA Venlo, Oud Archief, inv.nr. 770; charter met transfixen.

Zie 4-4-1639, 10-5-1640 en 30-3-1713.

 

13 juni 1643

ROERMOND - Linnerd Beeck, als gevolmachtigde van Willem Linden, inwoner van Venlo en ook krachtens het maagscheid tussen partijen opgericht voor zijn zwager Geerardt Quicken, verkoopt een stuk hof gelegen te Roermond aan het erf van burgemeester Henrick Maroien en aan Keuckhoven's huis, de kooldragersgaffel en het "sijpken" van Maroen erf, aan Ruth Scheiven.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, Overdrachten deel VI, fol. 8vs.

Met dank aan Jan Hanssen.

 

27 september 1643

ASSELT - Gehuwd: Theodorus Claessen en Cornelia Cilkens [Cillen alias Cleuvers alias Jegers]. Getuigen: Joannes Ceut...es en Thomas Nelessen.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 131vs.

Uit dit huwelijk:

1. Elizabetha Claessen, ged. Roermond 6-10-1644 (get. Dionijsius van Assel door Bartholomeus van Beull, en Mathildis Claessen; dr. van Theodorus x Cornelia Cillen).

2. Maria Claessen, ged. Roermond 3-12-1647 (get. Petrus Clomp en Elizabeth van Beull; dr. van Theodorus x Cornelia Cleuvers).

3. Gertrudis Claessen, ged. Roermond 25-4-1649 (get. Matthias Vaessen door Matthias Dericx en Cornelia Schoenmakers door Christina Phlipsen; dr. van Theodorus x Cornelia Cleuvers).

Zij verkochten op 9-1-1644 landerijen te Swalmen.

 

7 oktober 1643

TEGELEN - Gehuwd: Wilhelmus Weggen [alias Wolffers] en Heijll Haenen [Helena]. Getuigen: Henricus Wolffers en Lens van Blerick [=Laurentius Linssen gehuwd met Elisabeth Haenen].

DTB-registers St.-Martinusparochie Tegelen, fol. 6 (Belfeld).

Voor aliasnaam zie Belfeld 20-12-1659.

Uit dit huwelijk vermoedelijk:

1. Heijll Weggen, ged. Tegelen 25-3-1646 (get. Jan Behlen en Behtien Reijnders; dr. van NN Weggen x NN).

2. Gaert Weggen, ged. Tegelen 7-2-1649 (get. Peter Treijnesen en Grehtt Conraedtsfrau; zn. van Wilhelm x NN).

3. Lijsbeht Weggen, ged. Tegelen 5-3-1652 (get. Peter Schramkens en Margreth von New Erff; dr. van Wilhelm x NN).

4. Catharina Weggen, ged. Tegelen 26-4-1657 (get. Wilhelm aen gen Endt en Mercken Thoms; dr. van Wilhelmus x NN).

5. Maria Wolffers, ged. Tegelen 15-3-1658 (get. Henrick aen gen Hook en Heijlken NN; dr. van Wilhelmux x NN).

Wullem Weggen wordt in 1643 (z.d.) genoemd als landeigenaar te Belfeld; op 20-12-1659 kochten ze land erbij.

 

7 oktober 1643

TEGELEN / BELFELD - Gehuwd: Peter Haenen en Peterken NN [mogelijk Weggen]. Getuigen: Henrick Wolffers en Lens van Blerick [= Laurentius Linssen gehuwd met Elisabeth Haenen].

DTB-registers St.-Martinusparochie Tegelen, fol. 6 (Belfeld).

Uit dit huwelijk vermoedelijk (klapper RAL, o.a. tweeling)):

1. mogelijk Lienardt Haenen, ged. Tegelen 1-11-1643 (get. Dierick von Kaldenkircken en Marij [Maes?] von Blerick; zn. van NN Haenen x NN).

2. mogelijk Trincken Haenen, ged. Tegelen 1-11-1643 (get. Wilhelm Weggen en Gehrart Wetten; dr. van NN Haenen x NN).

3. This Haenen, ged. Tegelen 19-9-1644 (get. Lins Verlinssen en Aelijtijen op de Grote Hoff; zn. van NN Haenen x NN), verm. jong overl.

4. Tis Haenen, ged. Tegelen 6-4-1649 (get. Wilhelm Weggen en Wilhelm Jan Steffensfrau; zn. van Peter x NN).

5. Anna Haenen, ged. Tegelen 28-1-1657 (get. Gaert aen de Reuver en Jan Welles; dr. van Petrus x NN).

6. Joannes Haenen, ged. Tegelen 13-3-1658 (get. Henrick Geijssen en Thrijn Wagens; zn. van Petrus x NN).

Mogelijk betreft het een dubbelhuwelijk.

 

17 oktober 1643

ROERMOND - Deling van landerijen te Swalmen (Houterhof).

Scheiding en deling tussen de erfgenamen van wijlen Dirick, Stoffer van Linne en hun zwager ('broder') de licentiaat en burgemeester Peter Bossman als man van Windell van Linne, alsmede Tilman Woestingh en de advokaat Palant als voogd van de minderjarige nagelaten kinderen van wijle Ewoldt Holdtman en Windell van Linne voornoemd, als volgt:

'T'leen in cas der heer van Elmpt wegens der scheydunghe iet pretendierden wuerde onder drie thoe te dragen schuldich, als naementlyck Dirick, Wendell ende Stoffer van Linne naer doot des lheenmans die twee zoe aen de gehuchten vallen'.

'T'eerste mitte parceelen daer naest bij naer Swalmen wardt, ende t'leste naer Elmpt wardt, hierbij den halven bongardt, naer der heggen, gelijck ieder parceell in groote, maer des sall t'huis de schuier dry morgen nest t'Meulen veltgen tot vergrootinghe doen voor vyt. Dit erste is gevallen Dirick van Linne desen 17den octobris 1643.'

'De schuire mitte parceelen daer naest bij Elmpt wardt, ende t'eerste neffens t'Muelen veltgen mitte helffte des bongardts naer der schuiren. Dese twee lotten gelden twe malder roggen daertegens zijn deselve thendt vrij. Zullen malcanderen weghen int gemein, den putt ende baeckoeven toe saemen gebruicken ende den baendt halff ende halff blijven. Stoffer van Linne bij lhott gevallen desen 17den octobris 1643.'

'T'Muelen veltgen ende t'Wijler veltgen saemen, offte bij een, hyer beneffens een bandt ende stuck landts tot Kempen veronderpandt gewest zijende, ende opgewonnen voor hondert dalers, twee stall landts hyer aen t'dueffhuis, ende een lepken aen die Nieler port etc. Dese dorde parceell de naegelaetene kinderen van Ewoldt Holdtman zl ende Windell van Linne bij lhot gevallen desen 17den octobris.'

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 38vs-39; eigentijds afschrift, zonder plaatsnaam of namen, uitgezonderd die van scholtis Bartholomeus van Dijck.

Theodorus van Lin tr. ca. 1635 met Elisabeth Spee. Wendelina van Lin tr. 1) Roermond 20-10-1632 met Ewaldus Holtman; 2) met Petrus Bosman.

 

vr 20 oktober 1643

Z.P. - Gehuwd: Matthias van Obroeck [alias van gen Raij; hij hertr. vr 14-9-1647 met Barbara Schreurs] en Maria NN [overl. vr 14-9-1647].

 

20 oktober 1643

OFFENBEEK ‑ Overdracht land.

Ten overstaan van Peter Quiten in plaats van de scholtis, Jan op den Bongardt en Gerardt aen gen Broeck, schepenen, dragen Tijs van Obroeck en Mercken, echtelieden, morgen weiland langs de Offenbecker Maes gelegen, tussen de maas enerzijds en Gerardt aen gen Broeck en de kinderen Cruitzbergen anderzijds, met de korte zijden grenzend aan Ruijsen, ontvanger van Z.M. Licenten te Venlo, enerzijds en verkopers anderzijds, belast met jaarlijks witpenning aan het huis Monfort, over aan Jan aen den Rover en Peterken, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 93.

Jan aen den Rover en Peterken overl. n 9-4-1663. Peterken was eerder gehuwd met Lins Dorssers alias aen gen Reuver (zie maart 1611, z.d.) en Jan Gisen alias Langerbeens (zie mei 1628, z.d) zoals blijkt uit een akte uit 1646, z.d.

 

20 oktober 1643

OFFENBEEK ‑ Overdracht land.

Ten overstaan van Peter Quiten, Jan op den Bongardt, Gerardt aen gen Broeck en Tijs Engels, dragen Wullem Schroers en Trien, echtelieden, morgen bemd in de Nije Benden in het Melerbroeck gelegen tussen Gerardt aen den Broeck en de gemeinte, met de korte zijden grenzend aan de kinderen Cruitzbergh en de gemeinte, belast met tiende aan het huis Monfort, voor een bedrag van 45 gulden, godspenning 1 blaumuser, over aan Jan aen den Rover en Peeterken, echtelieden.

RHCL Maastricht, Schepenbank Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 93-93vs.

 

20 oktober 1643

TEGELEN - Gehuwd: Driess op den Berg en Joanna Jansdochter op gen Reijdt. Getuigen: Henrich op den Berg en Jan op gen Ronckenstein.

DTB-registers St.-Martinusparochie Tegelen, fol. 6 (Belfeld).

 

4 november 1643

ROERMOND - Gehuwd: Theodorus van Lin en Maria Kessenie. Getuigen: Lambertus Kessenie en Matthaeus Wolfskeel.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

17 november 1643

SWALMEN - Arrest.

Ten overstaan van Bartholomeus van Dijck, scholtis, Hendrick zu Dam en Gerardt Vissers, schepenen van Swalmen en Asselt, laat Wullem Cuipers 'als die erste persoen neffens den heeren' arrest aantekenen op roerende en onroerende goederen van Heincken Hansen wegens hetgeen hem door het gerecht ten laste van Heincken voornoemd zou kunnen worden toegewezen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 39vs.

 

17 november 1643

SWALMEN - Overdracht landerijen.

Ten overstaan van Hendrick zu Dam en Wullem Ruitzen in plaats van Jan Krompvoets en Jan Meuters in plaats van de scholtis, draagt Beutgen R..ijen, weduwe van Dirick Durpmans, krachtens volmacht d.d. 3 augustus 1644 [sic, moet vrijwel zeker 1643 zijn] verleden ten overstaan van scholtis en schepenen van de stad Grave, mede voor haar kinderen Linnardt, Jacop en Matthijs Durpmans, alle landerijen die zij onder de schepenbank van Swalmen en Asselt bezitten, waaronder bunder laatgoed, voor een bedrag van 1.100 gulden over aan Dirick Stammen en Gritgen Bouten, echtelieden, licop naar landsgebruik, godsheller 4 schilling. De landerijen zijn belast met 1 vat haver en 1 hoen aan het huis Monfordt.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 39vs.

 

vr 19 november 1643

Z.P. - Gehuwd: Cornelius van Besauwen [ged. ] en Emerentiana Louijs [Lodewijcks, Lodowicus]

Uit dit huwelijk:

1. Elizabetha Besoijen, ged. Roermond na 19-11-1643 (get. Everardus Ciceram, Elizabetha van den Buerten, wed. Van den Enden / Anna Maes, weduwe van Henricus van Gemert).

2. Antonius Ludovicus van Besouwen, ged. Roermond 14-6-1646 (get. Joannes Ivo ab Elshout en Elisabeth Henricx van Ghendt vervangen door Margarita Lodewijcx). Tr. met Ida Laer.

3. Guilielmus Ignatius van Besauwen, ged. Roermond 29-6-1648 (get. Jan van Gocht en Catharina van Gestel vervangen door Lucia Wermont).

4. Margarita van Besouwen, ged. Roermond 5-11-1649 (get. Ludovicus Siceram en Margarita Routenberch).

5. Barbara van Besouwen, ged. Roermond 30-11-1650 (get. Cornelius Waderschap vervangen door Guilielmus Waderschap en Maria Anna Siseram).

6. Caspar Dionisius van Bosoven, ged. Roermond 19-3-1653 (get. Martinus de Werremondt en Joanna Maria van Eeck).

7. Cornelius Thomas van Besauwen, ged. Roermond 16-11-1654 (get. Ambrosius de Fort en Ida Brouwers).

 

vr 25 november 1643

Z.P. - Gehuwd: Henricus Segers [overl. vr 12-7-1688] en Bernardina Cruijsberg [Bertina Cruijsbergen uit Beesel].

Uit dit huwelijk (mede op basis van Gendalim 5):

1. Maria Zegers, ged. Roermond 25-11-1643 (get. Theodorus Smit en Catharina Steijnen).

2. Godefridus Zeghers, ged. Roermond 8-12-1645 (get. Henricus Slousen door Lambertus van Triecht en Anna Jansen; zn. van Henricus x Bernardina Cruitzberch).

3. Elizabetha Zegers, ged. Roermond 12-10-1647 (get. Godefridus van Hinghen / Joannes Kindt en Catharina van Rourr), verm. jong overl.

4. Agnes Zegers, ged. Roermond 6-5-1650 (get. Arnoldus Febis namens Godefridus Cruijsberch en Anna Jansen; dr. van Henricus x Bertina Cruijsberch).

5. Zegerus Zegers, ged. Roermond 10-11-1651 (get. Guilielmus Knippenberch door Joannes Hoffmans en Ida van Rours; zn. van Henricus x Bernardina Cruijsberch), genoemd 30-11-1685, 9-6-1694, huurvaarder te Roermond overl. vr 16-3-1722. Tr. vr 9-2-1699 met Joanna Beeck alias Smeets of Smiets, met wie hij wordt genoemd 20-1-1705 en 7-1-1708.

6. Elisabetha Zegers, ged. Roermond 8-7-1654 (get. Lambertus Jacobs / Arnoldus Febes en Agnes Cuijpers). Tr. verm. voor 1683 met Joannes Cox.

7. Catharina Segers, ged. Roermond 17-4-1657 (get. Jacobus Wals en Gertrudis Tuebben voor Maria Coninx). Tr. verm. voor 1688 met Joannes Croonenbroeck.

Het echtpaar en hun erfgenamen hadden bezittingen te Beesel.

 

eind november 1643, z.d. (na 27)

ASSELT - Gehuwd: Thomas Nelissen [geb. Echt ca. 1600, pachter op Tuyserhof onder Maasniel] en Joanna Peters [alias van Elmpt, Elempt]. Getuigen: Paulus Nelissen en Petrus Schrievers.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 131vs.

Uit dit huwelijk:

1. Elisabetha Nelissen, ged. Asselt 25-10-1644 (get. Paulus Nelissen en Anna van Meiel; dr. van Thomas x Joanna van Elempt).

2. Gebel Nelissen, ged. Asselt 17-10-1645 (get. Anthonius Me.... Swalmen en Margareta Coenen; dr. van Thomas x Joanna op Tuijsserhof).

3. Lucia Nelissen, ged. Swalmen 26-5-1648 (get. Georgius in den Haijwinckel en Gertrudis de Groot; dr. van Thomas x Joanna van Elempt), jong overl.

4. Theodora Nelissen, ged. Swalmen 18-7-1649 (get. Silvester Maessen en Barbara Tocht?; dr. van Thomas x Joanna van Elempt)

5. Lucia Nelissen, ged. Swalmen 1-5-1652 (get. Leonardus van Tuijsserhoff en Hilke Tacken; dr. van Thomas x Joanna van Elempt).

6. Elijsabetha Nelissen, ged. Swalmen 22-7-1655 (get. Christophorus op gen Seijdts? en Gertrudis op gen Ordt; dr. van Thomas x Joanna van Elempt).

5. Petrus Nelissen, ged. Swalmen 28-11-1658 (get. Joannes Coenen namens Joannes de Hees en Catharina Lindemans namens Margareta Slabbers; zn. van Maes x Joanna NN).

Voor dit gezin zie J. Ruiten: Onder den klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray, blz. 188 (Thuyserhof). Kinderen noemen zich ook wel Thomassen.

 

vr 30 december 1643

Z.P. - Gehuwd: Joannes van Nunhem [alias Numans] en Joanna Stijns [mogelijk ged. Roermond 7-11-1621 als dr. van Theodorus Stijns en Anna Nijssen].

Uit dit huwelijk o.a. (volgens Gendalim5):

1. Theodora Nunhem, ged. Roermond 29-6-1641 (get. Matheus Eckenraij en Magdalena de Cuijpere; dr. van Joannes x Joanna Stijns).

2. Henricus van Nunhem, ged. Roermond 30-12-1643 (get. Guilielmus van Nunhem / Matthias Eeraedt en Agnes Coopmans; zn. van Joannes x Joanna Stijns).

3. Gerardus van Neunem, ged. Roermond 16-6-1646 (get. Nicolaus Maen, koninklijk griffier, en Agnes Beumer; zn. van Joannes x Joanna Stijns).

4. Franciscus Henricus van Nunhem, ged. Roermond 16-7-1651 (get. Petrus Bossman, burgemeester, en Beatrix Bordels; zn. van Joannes x Joanna Stijns).

Johan Numans (!) en zijn vrouw Jenneken Stijns c.s. verkochtten op 13-12-1646 hun aandeel van de Spijker alias Hamersteinshof te Beesel.

 

vr 30 december 1643 (1641, volgens M&S 1993 schema blz. 85)

Z.P. - Gehuwd: Claudius de Culz de Magnee [Maigni, overste wachtmeester] en Gertrudis Schenck de Nijdeggen [Nijdecken, geb. ... ca. 1623, begr. Swalmen 17-7-1679, dr. van Arnold Schenck van Nijdeggen en Maria van Oijenbrugge de Duras].

Uit dit huwelijk:

1. Aleidis Barbara de Culz de Maigni, ged. Swalmen 30-12-1643 (get. Christiphorus Schinck en Anna Maria de Schenck namens Barbara 'in baptismo 4t di Edmundum administrate in necessitate non faerunt suscept... qui erat in illenraed caep..llanus'. [de akte staat genoteerd onder kopje '1644' doch wordt gevolgd door akten van eind jan. 1644, zodat vermoedelijk 30-12-1643 is bedoeld.]

2. Christophorus Caspar de Culz de Maigni, ged. Swalmen ..-10-1644 (get. Otto Wilhelmus Schenck en jonkvrouwe Margareta Schenck namens Margareta Hoen, vrouwe van Gribbenvorst).

3. Ernestus de Culz de Maigni, ged. Swalmen ..-11-1646 (get. heer Casparus Schenck namens Leonis de Bellen... en ... van Eckeren; datum [vr 13-11] niet ingevuld).

4. NN de Culz de Maigni, ged. (niet te Swalmen) najaar 1649. Vermeld in DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 8: 'circa hac tempora baptizatae sunt dua proles contra voluntatem pastoris et extra necessitatem a patribus societatis parentes fuerunt ... baro De Four et Margareta Schenck et alterus parentes fuerunt dominus De Maigni en Gertrudis Schenck').

5. Elijsabeth de Maigni, ged. Swalmen x9-11-1652 (get. Theodorus Schenck vervangen door Christophorus Schenck en Maria Schenck van Nijdecken 'et denominati in baptismo in necessitate adhibi...').

6. Anna Alexandrina de Culz de Magni, ged. Swalmen 25-3-1658 (get. Christophorus Schenck de Nijdecken, heer van Hillenraed, Swalmen etc., namens heer De Lene, en vrouwe Anna Margareta de Nassau, vrouwe van Blijenbeek; dr. van Claudius x Gertrudis Schenck). Tr. ... met Nicolaus Francois de Villers (volgens artikel Geraedts 1993 werd zij geboren in 1662). Vgl. akte d.d. 8-3-1681, 23-10-1709 en 19-7-1710. Kinderen van haar werden op 15-1-1734 beleend met Hillenraad, Ouborg, Nieuwenhof etc.

Hun erfgenamen deden op 9-11-1685 afstand van diverse erfgoederen.

 

1643, z.d.

BELFELD ‑ Verkoop van gemeentegronden te Belfent.

- Hendrick Wolfarts 1 morgen bemd gelegen tussen Wullem Weggen en Jan op der Kleijnen Hoeven, met de korte zijden grenzend aan de Lange Horst en aan de Groote Hoeve, belast met jaarlijks grove tiende en 1 hoen aan het huis Monfordt.

- Jan op den Kleyne Hoeve 1 morgen bemd gelegen tussen Hendrick Wolfartz en Jan Aretz, met de korte zijden grenzend aan de Lange Horst en de Groote Houve, belast met tiend en 1 hoen.

- Jan Aretz 1 morgen bemd gelegen tussen Jan op den Kleine Houve en Geerardt Engels, met de korte zijden grenzend aan de Lange Horst en de Groote Hove, belast met tiend en 1 hoen.

- Gerardt Engels morgen gelegen tussen Jan Aretz en de gemeinte, met de korte zijden grenzend aan de Lange Horst en de Klein Hove, belast met tiend en 1 hoen.

- Hencken Schoolmeesters ongeveer 2 morgen gelegen naast Thonisken in genen Kamp en rondom in de gemeinte, belast met tiend en van 1 morgen 1 hoen.

- Jan in genen Vossenhoeck 1 morgen voor de deur gelegen, rondom in de gemeinte, belast met tiend en 1 hoen.

- Korst Hendrix 1 morgen achter Jan Hendrix kamp gelegen tussen aankoper en de gemeinte, belast met tiend en 1 hoen.

- Jan Stritt (?) en zijn zwager Jan in genen Pass 1 morgen hooigewas, waarvan 1 morgen voor Jan in den Pas voornoemd en de andere morgen voor 'Jan Peeter Trijnis swager', de tiend en de morgen 1 hoen [vreemde zinsconstructie LG].

RHCL Maastricht, SA Schepenbank Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 99-99vs.

 

1643, z.d.

BEESEL ‑ De gemeente Beesel verkoopt 1 morgen houtgewas, gelegen naast Vincken Bongarts tot aan de Lange Heghe, voor een bedrag van 177 gulden aan Herman Geridts.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 119.

 

1643, z.d.

BEESEL - Rekeningen Beesel (o.a.):

- "Item aen den custer voor die schoell te onderhouden de anno 1642 et 1643 betaelt: 50 gulden".

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 119.

Geen vermeldingen van hoog water!

 

1643, z.d.?

Huwelijksovereenkomst tussen Wolter von Morrien [elders: Monnien] tot Kalbeck, zoon van wijlen Johan van Morrien tot Falkenhof, en Anna van Bueren (Bren) geboren van Grieth, Clerodt en Kalbeck enerzijds, en Caecilia van Keppel, dochter van Oeding en Mallum, dochter van Ludolf Konradt van Keppel tot Westerholt en zijn vrouw geboren Von Virmundt, vrouwe van Oeding en Malum.

Landesarchiv NRW, Abteiling Westfalen, Findbuch A450 Ka Gesamtarchiv von Landsberg-Velen, Kalbeck, inv.nr. 11365.

Betreft Buerense Laathof te Beesel.

 

1643, z.d.?

Overeenkomst over de verdeling van de nalatenschap van Johan Morrien zu Rheine en Anna van Bren tussen de broers en zussen Wilhelm, Wolter, Dietrich, Johan, Gerard, Carl, Alexande en Adolf Morrien.

Landesarchiv NRW, Abteiling Westfalen, Findbuch A450 Ka Gesamtarchiv von Landsberg-Velen, Falkenhof, inv.nr. 11967.

Betreft Buerense Laathof te Beesel; zie voor deze erfdeling ook de inv.nrs. 11243 en 12631; voor testament van beid erflatersn zie inv.nr. 11481 (extract).

 

 

1644

9 januari 1644

SWALMEN - Overdracht landerijen.

Ten overstaan van Gerardt Merttens en Wullem Ruitzen, schepenen, en Jan Keutgens, gerechtsbode, dragen Dirick Classen en Neull Jegers:

- de helft van 1 morgen land in het Swamervelt gelegen tussen land van de kerk en Mertten Jegers;

- de helft van 1 morgen daar nabij gelegen tussen de heer van Hillenraedt en Neesken Ruitzen, belast met jaarlijks malder rogge aan de kapittelheren te Ruremunde;

- de helft van een boomgaard aan de Stappen gelegen met de helft van een stuk land daar achter gelegen naast Elsken Bossmans met een korte zijde grenzend aan de openbare Essellstraet, belast met jaarlijks kan olie aan de kerk,

voor een bedrag van 625 gulden en 'een nije heuck' als vertegenispenning, over aan Jan aen de Beeck en Windell Quiten, echtelieden, licop naar landsgebruik en godsheller 1 blaumuser.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 43vs-44.

 

z.d., mogelijk 9 januari 1644

SWALMEN - Overdracht land.

Ten overstaan van Gerardt Merttens en Wullem Ruitzen, schepenen, en Jan Keutgens, gerechtsbode, dragen Dirick Jansen van Bracht, jonkman, en diens broer Gerardt met toestemming van zijn echtgenote, hun aandeel van 2 morgen land in het Asselderveld gelegen met beide lange zijden tussen land van de hof van Assell en met de korte zijden grenzend aan de twee wegen van Assell, welk land zij in deling hebben gerfd van Mett Pastoers, voor een bedrag van 310 gulden Roermonds over aan Jan Beeck en Windell Quiten, echtelieden, licop en godsheller naar landsgebruik.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 44-44vs.

De akte (z.d., opgemaakt 'coram ijsdem') volgt op een akte van 9-1-1644.

 

vr 19 januari 1644

Z.P. - Gehuwd: Henricus Janissen [Janssen] en Beel Dijetiens [alias Van Elempt; zie huwelijk Swalmen 9-10-1640 voor naamgenote?].

Uit dit huwelijk:

1. Theodorus Janissen, ged. Swalmen 19-1-1644 (get. Reinerus Maessen en Gertrudis op den Speck; zn. van Henricus x Beel van Elempt). Tr. mogelijk Asselt 16-6-1666 met Catharina Gotzens.

...

2. Segerus Janssen, ged. Swalmen 27-6-1651 (get. Joannes Janssen en Catharina Stein; zn. van Henricus x Belie Dijetiens).

3. Wilhelmus Janissen, ged. Swalmen 13-12-1652 (get. Joannes Janissen, afwezig, en Theodora Croonen, 'sunt ...cola in Niel ... 9ber fiega latentes propti Lotharingos'; zn. van Henricus x Wilhelma van Elempt).

 

vr 24 januari 1644

Z.P. - Gehuwd: Joannes Peters [Jan Peeters, Petri] en Gertrudis Damen [Daemen].

Uit dit huwelijk:

1. Joannes Peters, ged. Swalmen 24-1-1644 (get. Sebastianus van Oest en Henrica van Winckelmuelen).

2. Joanna Petri, ged. Swalmen 5-2-1647 (get. Petrus Laetgens en Margareta Driessen).

3. Damasus Peters, ged. Swalmen 6-4-1650 (get. Nicolaus Scharles en Anna Martens).

4. Petrus Peters, ged. Swalmen 7-8-1653 (get. Paulus Damen vervangen door Joannes van Cruchten, koster, en Elijsabeth Peters vervangen door Margareta Coenen; mogelijk staat voor de dag nog een 1, zodat 17-8 is bedoeld).

 

vr 28 januari 1644

Z.P. - Gehuwd: Matthias van Bracht [alias Ummelen] en Emmel ter Goets [Ummel, mogelijk begr. Swalmen febr. 1679].

Uit dit huwelijk:

1. Catharina van Bracht, ged. Swalmen 28-1-1644 (get. Joannes Clovers en Catharina Emets namens Anna Tijssen; dr. van Matthias x Emmel ter Goets).

2. Joannes van Bracht, ged. Swalmen 20-10-1647 (get. Henricus Gubbels 'designatus' en Catharina Gerits; zn. van Matthias x Emmel der Godts).

Samen met haar broer Jan en zuster Anna verkochten Ummel en haar man op 27-5-1644 land te Swalmen.

 

2 februari 1644

SWALMEN - Gedoopt: Jacobus, buitenechtelijke zoon van Joanna van den Heigen en ... van Kessel. Getuigen: Joannes Gerits en Catharina Maessen).

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 1.

 

6 februari 1644

ROERMOND - Gehuwd: Gerardus Crompvoets en Huberta Caelbaerts [zij hertr... met Christianus Schrijvers]. Getuigen: Petrus Pijnappels en Godefridus Jors.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

1. Joanna Crompvoet, ged. Roermond 24-10-1644 (get. Gerardus van Saeffelen en Aemilia Crompvoet; dr. van Gerardus x Huberta Caalbaerts).

2. Caecilius Crompvoets, ged. Roermond 27-11-1646 (get. Joannes Crompvoets en Catharina Caelbaerts; zn. van Gerardus x Huberta Caalbaerts).

3. Elizabetha Cromvoets, ged. Roermond 15-1-1651 (get. Daniel Jansen en Mechtildis Borckelmans; dr. van Gerardus x Huberta Caalbaerts).

4. Gertrudis Croempvoets, ged. Roermond 26-12-1655 (get. Cornelius Jansen en Aldegunda Beckers; dr. van Gerardus x Huberta Caalbaerts).

 

z.d. (na 7 februari 1644)

BEESEL EN BELFELD - Rekeningen voor Beesel en Belfeld over de jaren 1642 en 1643 opgemaakt door schatheffer Jan op den Cruitzbergh, afgehoord 1644 z.d.

In deze rekeningen o.a.:

- april z.d.: 'Item als de schepenen tot Ruremundt door de soldaten bij Peeter van Chruchten gearresteert weren om de assignatie te voldoen';

- 'den 21 aprilis 1642 aen een convoij van Venlo als sij dat holdt op de Gebuers hieven ghedaen aen cost ende dranck';

- 'Item als de Lamboese op de schanse waeren hun vereeren motten van des heeren Lt Lommen honder ad 3 gl 3 st';

- 'Item betaelt aen Jan Quiten tot Assell voor de contributie des heeren pastoers de thiende aengaende, de welcke aen sijen schoensuster verkocht is, van den tijt van acht iaren verloopen';

- 'Item aen den custer voor die schoell te onderhouden de anno 1642 en 1643 betaelt 50 gl';

- 'den 31 marty aen een partij perts ruiters van Stralen betaelt';

- 'betaelt aen een salvegarde van monsieur Her...ij tot Schriffloen';

- 'Item als de samelijcke schepenen mitten segell naer Monfort verschreven waren des avonts bij mij voor Biesell vertert'.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld (01.015), inv.nr. 119; de stukken bevatten als recentste datum 7-2-1644 en zijn blijkens ondertekening afgehoord in 1644 (z.d.).

In Maas‑ en Swalmdal 5 (1985) blz. 125 wordt uit deze rekeningen afwijkend geciteerd inzake de kosten bij licentiaat Lomm; m.i. betreft het kosten wegens gegeten kippen.

 

vr 1 maart 1644

Z.P. - Gehuwd: Theodorus Schirpen [begr. Swalmen 23-2-1673] en Anna van Leuwen [begr. Swalmen 8-12-1668].

Uit dit huwelijk:

1. Petrus Schirpen, ged. Swalmen 1-3-1644 (get. Matthias Erkens en Heij.. van Leuwen).

2. Sophia Schirpen, ged. Swalmen 27-8-1645 (get. Goswinus Sporen en Margareta Coonen namens Elisabetha Meijers), begr. ald. 7-5-1702. Tr. Swalmen 14-1-1686 met Joannes Gubbels.

Zij verkochten land te Reuver-Leeuwen 8-3-1652. Derick Scherp pachtte op 16-7-1662 land achter Hillenraad.

 

vr 8 maart 1644

Z.P. - Gehuwd: Theodorus Aelmans en Cornelia Geurdts.

Uit dit huwelijk:

1. Theodorus Aelmans, ged. Roermond 8-3-1644 (get. Petrus Meursen en Hildegunda Michiels namens Maria Bossers zn. van Theodorus x en Cornelia Geurdts).

 

14 maart 1644

VENLO - Jonker Henrick van Doersdal en Henrick Ruijs, ontvanger van Z.M. licenten te Venlo gehuwd met Anna van Dursdael, mede namens jonker Johan Hillen gehuwd met Gerdtruid van Dursdael, en jonker Wolter van Broickhusen gehuwd met Margarita van Dursdael.

GA Venlo, Schepenbank Venlo inv.nr. B 2594, overdrachtsregister 1634-1647, fol. 138.

Met dank aan Jan Hanssen. Vgl. 28-9-1641 en 9-2-1665.

 

14 maart 1644

VENLO ‑ Overdracht schuur met plaats.

Ten overstaan van schout en schepenen van Venlo verkopen jonker Henrich van Doorsdal en jonker Henri Ruys, ontvanger van Z.M. Licenten te Venlo, en joffer Anna van Doorsdael, echtelieden, mede namens jonker Johan Hillen en diens vrouw joffer Gertrud van Doorsdal, en namens jonker Wolter van Broickhusen en joffer Margaretha van Doorsdal, een schuur met plaats, gelegen aan de Maesport tussen het huis van Johan Huyssen en dat van Henrich van Ulffts en met de korte zijde grenzend aan de stadsmuur, aan Jacob Pelgroms en Aleitgen Huyssen, echtelieden.

J. Verzijl: Genealogie Van Dursdal. In: Maasgouw 1926, blz. 53.

 

19 maart 1644

SWALMEN-MIDDELHOVEN - Overdracht land.

Ten overstaan van Jacob Gubbels en Jan Crompvoets, schepenen, dragen de kinderen van Willem Stoffers, Hendrick Croonen, Truij Croonen, Dercxken Croonen en Encken Croenen en haar man Merten [Wiltschuts, geh. Swalmen 10-4-1647!], morgen land te Middelhoven gelegen tussen Sijl Maessen en Hendrick Croonen, met de korte zijden grenzend aan de openbare straat en Sijl Maessen, voor een bedrag van 122 [gulden?] over aan NN [waarschijnlijk een van voorgenoemde partijen, de tekst van de akte is echter onsamenhangend].

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 56vs; eenvoudig 'afschrift' ca. 1651 door Hendrick Crebber.

De vermelding van Merten Wiltschuts, gehuwd na bovenstaande overdracht, bevestigt dat het niet om een echt afschrift gaat.

'Hebben de kinderen van Willem Stoffers Hendrick Croonen, Truij Croonen Dercxken Croonen ende Encken Croenen ende haeren man Merten den 19 mert des jaers 1644 volgens d'onderteeckeninge van de bovengeschreven schepenen mij ondergeschreven gethoont eenen halven mergen landts gelegen tot Middelhoven ter eenre Sijl Maessen ende ter andere ziden Hendrick Croonen een voorhoff vuytschietende op de gemeyne straet ende t'leste op Sijl Maessen erff, de cooppenningen sijn geweest hondert tweeentwintich, den licop ende ermengelt is geweest naer landts gebruyck'.

 

28 maart 1644

ROERMOND ‑ Gehuwd: Theodorus Creyaerts en Maria Bordels [te Roermond ten huize van Andreas Bordels; zij hertr. Roermond 23-6-1654 met Gerardus Woesting]. Getuigen: Guilielmus Bruyns en Joannes Nieuhuus.

GA Roermond, Registers DHO.

Uit dit huwelijk:

1. Gerardus Creijaerts, ged. Roermond 17-4-1644 (get. Hermanus Bosmans, door Gerardus Bordels, licentiaat, en Anna van Roosteren, door Beatrix Bordels).

2. Mathias Creyaerts, ged. Roermond 3-8-1648 (get. Andreas Bordels en Catharina Creijaerts).

3. Theodorus Creyaerts, ged. Roermond 14-12-1651 (get. Gerardus Vustinc, door Joannes Schers, en Joanna Bordels; zn. van Theodorus x Maria Bordels).

Zie ook Publications etc. 1971-1972, Linssen: Molens te Roermond.

 

vr 6 april 1644

Z.P. - Gehuwd: Guilielmus van Kessel en Catharina van ..sselt [zij hertr. mogelijk Asselt 20-10-1644 met Joannes ter Goetzen].

Uit dit huwelijk:

1. mogelijk Leonarda van Kessel, begr. Swalmen 15-11-1676.

2. Joannes van Kessel, ged. Swalmen 6-4-1644 (get. Silvester Schreurs en Beel op Schaebroeck).

 

vr 23 april 1644

Z.P. - Gehuwd: Joannes Spee [wedn. van Catharina Cruijsancker] en Catharina Peters de Lange.

Uit dit huwelijk (op basis van Gendalim5):

1. Petrus Gerardus Spee, ged. Roermond 23-4-1644 (get. eerwaarde Balduinus de Gauli en Catharina van den Camp), geestelijk gehandicapt ('onnozel').

2. Henricus Egbertus Spee, ged. Roermond 11-3-1646 (get. Egbertus Jacobus Cruijsancker en Catharina Spee).

3. Aldegunda Joanna Spee, ged. Roermond 1-1-1653 (get. Theodorus van Linne en Elizabetha Wollefs).

Catharina Peters de Lange verstrekte op 25-4-1674 aan Christoffel Schenck van Nijdeggen een lening met als onderpand de Nieuwenhof. Op 6-12-1686 verstrekte zij opnieuw een lening, ditmaal met de hoeve Boekweitsdries als onderpand. Op 24-9-1687 kocht zij land te Swalmen.

 

25 april 1644

Z.P. - / SWALMEN - Akte inzake gedeelte Wielerhof te Swalmen.

Wilhelm von Holthauszen verkoopt zijn vruchtgebruik te Swalmen, te weten van het 1/8 deel van de Weyler Hof, alsmede het vruchtgebruik van Gordt Aelerts Hof in de heerlijkheid Horst, aan zijn zwager jonker Bucholt.

Mede ondertekend door Andreas von Kriekenbeck en Johan Kruppels.

Vereinigte Westflische Archive, Archiv Hinnenburg, Familie von Bocholtz, bijlage bij Urkunde 264. Zie ook 9-12-1636, 18-6-1639 en 17-1-1681.

 

vr 15 mei 1644

Z.P. - Gehuwd: Arnoldus Dirix [Aret Dirx, Diexken] en Mathia van Elempt [Matia, Matthia, Tisken Geuien, Guijen, verm. begr. Swalmen 26-6-1691 als Plaggen Tisken].

Uit dit huwelijk:

1. Gudula Dirix, ged. Swalmen 15-5-1644 (get. Henricus zu Dam en Gertrudis in der Doeten van Elempt). Tr. mogelijk ... vr 23-5-1674 met Joannes Custers.

2. Petrus Dirix, ged. Swalmen 7-6-1646 (get. Gerardus Arets en Judith Lindemans), doet op 29-12-1689 afstand van zijn erfdeel, verpandt op 16-3-1717 land te Swalmen, mogelijk begr. Swalmen 22-3-1718.

3. Theodorus Diexken, ged. Swalmen 9-4-1648 (get. Arnoldus van Epsendorp en Maria Janssen), verm. overl. Beesel 6-12-1714. Tr. verm. ... met Christina Snijders.

...

4. Henricus Dirix, ged. Swalmen 7-11-1655 (get. Godefridus Gerkens en Maria van Kessel namens jonkvrouwe Einhouts), leeft 29-12-1689. Tr. mogelijk Swalmen 23-7-1696 met Leonarda Jansen.

5. mogelijk Helena Dirix, overl. vr 1-3-1701. Tr. ... met Laurentius Vosbeek.

6. NN. Tr. ... vr 1-3-1701 met Mechtildis Peters.

Een Aret en Michel Diricx c.s. verkochten op 2-6-1693 een huis te Swalmen.

 

27 mei 1644

SWALMEN - Overdracht land.

Ten overstaan van voorzitter Hendrick zu Dam en Johan Krompvoets, schepenen, dragen Jan Ergatz en zijn zussen en zwagers, te weten Seger Sijben gehuwd met Encken en Thijs Ummelen gehuwd met Ummell, 3 vierdel akkerland in de Lichte Oe gelegen tussen hierna te noemen weeskind Billiken en Phlips van Ophoven, met een korte zijde grenzend aan Linnartt van Gangelt voor een bedrag van 90 gulden Roermonds over aan Wullem Ruitzen en Trincken, echtelieden, ten behoeve van het nagelaten kind van Maes Crompvoets, Billiken genaamd, licop naar landsgebruik, godssheller 1 schilling.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 40.

 

vr 29 mei 1644

Z.P. - Gehuwd: Reinerus Dietiens [begr. Asselt 17-11-1674] en Jacoba van Kessel.

Uit dit huwelijk:

1. mogelijk Mechtildis Ditiens alias Renckens. Tr. Swalmen 22-9-1666 met Joannes Pijpers.

2. mogelijk Maria Ditiens. Tr. Asselt 16-9-1670 met Henricus Peters.

3. Guilielmus Dietiens, ged. Swalmen 29-5-1644 (get. Petrus van de Calckrae... en Henrica Alerts).

 

31 mei 1644

NIEUWSTAD - Overeenkomst tussen Arnoldt Schenck van Nijdeggen c.s. en Otto Schenck, waarbij Otto Willem de goederen te Nieuwstadt ontvangt.

RHCL Maastricht, Dokumentatie D274: Inventaris van o.a. Bleijenbeek, Brempt, Hillenraad, zonder nummer (n 186); depot onbekend (gedeelte verdwenen, vgl. ook Schlo Haag). Met goedkeuring van het Hof van Gelder d.d. 14-6-1644.

 

vr mei/juni 1644

Z.P. - Gehuwd: Gerardus van Besel [begr. Swalmen 9-11-1653] en Mechtildis Stoffers alias der Overste [begr. Swalmen 16-6-1669].

Uit dit huwelijk:

1. Petrus? van Besel, ged. Swalmen mei/juni 1644 (geen namen van getuigen; naam moeder niet vermeld; DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen, fol. 1vs; zeer slecht leesbaar en onder voorbehoud).

2. Christophorus van Besel, ged. Swalmen 23-8-1648 (get. Michael Arets en Maria Lindemans; zn. van Gerardus x Mechtildis der Overste). Tr. Swalmen 23-9-1671 met Catherina Henricxs.

 

4 juni 1644

SWALMEN - Proces door Antonius Mennius, pastoor te Swalmen, tegen Henricus Metten wegens belediging. De pastoor schrijft hoe dat Heynken Metten hem heeft gescholden voor eenen schelmsen page, dieffse ende logenachtigh, niet weerdt dat hem die corde draghe, maer dat den duyvel met ziel ende lichaem den page in de locht ervuere ende wegert noch rechtverdighe scholt. De pastoor eist eerherstel en oplegging van een boete.

RHCL Maastricht, Officialaat Bisdom Roermond, Processen inv.nr. 21 (verfilming 293/425).

 

12 juni 1644

BEESEL ‑ Overdracht land.

Ten overstaan van Jan Bongardt, Gerardt aen gen Broeck en Peeter Quiten in plaats van de scholtis, draagt Jan Quiten, jonkman te Assell, ongeveer 1 morgen land in de Eijffelt aan het valderen gelegen in de gemeinte, voor een bedrag van 140 gulden Roermonds over aan Gordt Quiten en diens zus Maria, mede namens hun broers en zussen. Dit bedrag wordt voorgeschoten door Seger Jacops en Catarina Steijnen, met zesjaarlijks recht van aflossen. Bij niet aflossen blijft het bedrag eigendom van de langstlevende van beide geldschieters.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 93vs-94.

Met aantekening (z.d.) dat deze 140 gulden door de aankopers zijn voldaan aan hun moeder en hun stiefvader (er staat: 'schoenvader') Seger Jacops.

 

12 juni 1644

ASSELT - Overdracht land.

Ten overstaan van Gerardt Vissers en Wullem Ruitzen, schepenen, en Jan Ceutgens in plaats van de scholtis, draagt Rutt van Valckenbergh met toestemming van zijn vrouw Itgen Custers ongeveer 66 roede 5 voet te Assell gelegen tussen Elsken Bossmans en Maria van Valckenborgh, met de korte zijden grenzend aan de Maas en Heijsters goed, voor een bedrag van 280 gulden per morgen over aan Seger Jacops en Catarina Steinen, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 40.

 

vr 23 juni 1644

Gehuwd: Don Gabriel d'Yvora [kapitein, overl. Grathem? maart 1662; en Elizabetha van Dursdal [Deursdael, Deursdall, Dursdaal, ged. Roermond 22-12-1616 als enige dr. van ].

Uit dit huwelijk:

1. Maria Gabriel Ivora, ged. Roermond 23-6-1644 (get. Franciscus van Hafften en Maria van Deursdall genaamd Steijnen). Tr. vr 1667 met Joannes Theodorus Roest van Ensenbroeck.

2. Anna Catharina Ivora, ged. Roermond 25-1-1646 (get. Christophorus van der Vorden, door Joannes van Waest, en Catharina van Asselt, door Josine Prent).

3. Maria Anna d'Ivora, ged. Roermond 5-9-1647 (get. Tilmannus Beer van Lar, door Albertus van der Vort, en Maria Anna de Equilux).

4. Gabriel Antonius de Yvora, ged. Roermond 3-8-1650 (get. Antonius d'Arz, gouverneur van Weert, en Elizabetha van der Vordt).

5. Raijnerus d'Ivora, ged. Roermond 28-8-1651 (get. Joannes Hillen en Anna Elizabeth Beer van Laer).

6. Reijnaldus de Yvora, ged. Roermond 20-12-1653 (get. Reinerus Hillen, door diens broer Joannes Hillen, en Sophia Margarita van Stein).

7. Franciscus Raijmundus de Juora, ged. Roermond 6-8-1655 (get. Franciscus Everardi Rovelli, kolonel, en Ida de Hoen, door Elisabetha Voert). Tr. vr 1676 met Catharina Nies, waarvan kind te Grathem.

8. Margarita Agnes de IJvora, ged. Roermond 24-4-1658 (get. Henricus Leo de Haften en Agnes de Voort, door Elisabetha de Voort).

9. Maria Eugenia de Yvora, ged. Roermond 20-8-1659 (get. Eugenius Albertus, bisschop van Roermond, en Maria Theresia de Gante).

10. Catharina Elisabeta de Juora, ged. Roermond 4-4-1661 (get. Joannes Theodorus van Steijnen en Maria Catharina Eijster - Heysters).

11. Anna Barbara de IJvora, ged. Roermond 6-9-1662 (get. Wilhelmus de Hulhoven, door Joannes van Steijnen, en Anna de Boeckholt, weduwe Van der Boije).

12. NN de Yvora, ged. Roermond 8-8-1664 (get. Henricus Leo de Haften en Yosina van Prent).

Betreft eigenaren hoeve De Zang te Reuver-Leeuwen.

 

3 juli 1644

TEGELEN - Gehuwd: Dierick NN en Baetsken NN. Getuigen: Dierick ...ssen en Lienertgen NN.

DTB-registers St.-Martinusparochie Tegelen, fol. 6 (Belfeld).

 

vr 14 juli 1644

Z.P. - Gehuwd: Joannes Guillelmus van Holthuijsen [verm. zn. van Frans van Holthuysen en Maria van Bocholt] en Anna van Spee [dr. van Harthard van Spee, begr. Roermond 1632, en van Elisabeth van der Horst].

Uit dit huwelijk:

1. Arnoldus Harthardus van Holthuijsen, ged. Roermond 14-7-1644 (get. Guilielmus Carolus van Herf, vervangen door Aegidius van Hafften, en Irmgardis van Holthuijsen - GA Roermond, Registers DHO).

 

28 juli 1644

ROERMOND - Gehuwd: Dionysius Lindemans en Elizabeth van Beul. Getuigen: Arnoldus Fredricx en Joannes Willemijn.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

2 augustus 1644

BEESEL - Tijnsregister Nieuwenbroek.

- "Heeft Theunis in die Steijch betalt sein veirdell van sein goedt in die Steijch, als nemtlich ein verdels hoins jaers;

- der muller heft 2 honner gebracht bleibt 2 schuldich van ghen Roinckenstein;

- Jan op den Boimgart heft betaelt sein theinshoen;

- Jan op den Boimgart heft voir Erken Deijckers sein theinshoin betaelt den 8 octobris;

- Item Theis Gebellen soin heft betalt van alle verlopen jaren bis anno 1641 - van het Geijllers Kemp;

- van die verloffden hoiner wegen der muller op ghen Ronckenstein sein te vollen betalt mit den dobbelen theins wegen het versterf der 4 hoener die sij schuldich waren als die ha.. gewonnen waert van anno 1644 den 22 octobris.

Oirkoint mit mein eighen hant onderteickent".

(w.g.) Gerardt van Baexen.

GHS Beesel, Reuver, Oud Archief, inv.nr. 158 (tijnsregister Nieuwenbroeck).

 

vr 6 augustus 1644

Z.P. - Gehuwd: Rutgerus Scheijven [borgemeester van Roermond 1658] en Catharina Bosmans [Bossmans]

1. Petrus Scheijven, ged. Roermond 6-8-1644 (get. Adolphus van der Smitzen, burgemeester, en Margarita van der Smitzen; zn. van Rutgerus x Catharina Bossmans).

2. Judocus Schijven, ged. Roermond 10-9-1645 (get. Petrus Basel en Windel van Lin; zn. van Rutgerus x Catharina Bossmans). Tr. Roermond 13-8-1672 met Agnes Bosman.

3. Catharina Scheiven, ged. Roermond 26-4-1647 (get. Adolphus Knippings en Anna Bossmans; dr. van Rutgerus x Catharina Bossmans).

4. Matthias Scheiven, ged. Roermond 16-9-1651 (get. Laurentius van Wessem en Judith Bijlemakers; zn. van Rutgerus x Catharina Bossmans).

5. Juditha Scheiven, ged. Roermond 23-10-1655 (get. Fredericus Meijer en Maria Spee; dr. van Rutgerus x Catharina Bossmans).

 

7 augustus 1644

RIJKEL - Pachtcontract Klerkenhof.

Pater Hermannus Soli, rector, mater Cornelia Jansen, priorin, zuster Maria Leeken, subpriorin en zuster Catherina Bammelroij, procuratrice, mede namens de conventualen van het klooster genaamd In de Weij binnen Venlo, verpachten hun boerderij te Rijckell in het kerspel Besell voor een termijn van 6 jaar aan Herman Jansen [= Janszoon] Gerits en Johanna Peeter Mennen dochter [= Johanna, dochter van Peeter Mennen], echtelieden, onder onderstaande voorwaarden:

- De overeenkomst is na drie jaar door beide zijden op te zeggen;

- De halfman zal de hof bezaaien met zijn eigen zaaigoed. deel van de oogst zal hij op de zaadzolder brengen ("het vijerdendeijll van t'zelve saet sall hij voor uijt op den denne buiren");

- Voor het onderhoud van zijn paarden zal de pachter 2 morgen akkerland worden toegewezen, 18 (?) vimmen ("fummen": 104 schoven) rogge en 18 (?) vimmen haver van gemiddelde kwaliteit;

- Het klooster zal de tiende apart mogen verpachten of deze aan de pachter gunnen waarvoor deze kaf en stro zal moeten uitvaren ten behoeve van de gezamenlijke veestapel;

- De halfman zal jaarlijks met Pasen 1 vet kalf verschuldigd zijn te leveren. De overige kalveren zal hij grootbrengen. Hij zal geen andere dieren houden dan die tot de boerderij behoren. Alle dieren, paarden, koeien, schapen en varkens zullen half en half gedeeld worden;

- Wanneer de schapen geschoren worden, zal het klooster uit de kudde 1 ongeschoren keurhamel en 1 keurlam mogen kiezen. Het klooster zal bij deze gelegenheid zorgen voor bier en wittebrood;

- Jaarlijks zullen minstens 16 varkens te delen zijn, waarvoor de pachter 8 vat boekweit krijgt. Wanneer dit aantal aanzienlijk kleiner is, zal hij slechts 1 vat per varken krijgen. De pachter is verplicht om ongesneden ("onreijne") varkens te ruilen voor andere;

- De pachters zal knechten, meiden en schaapherders houden volgens de bepalingen in de oude pachtkontrakten;

- Wanneer er wordt gedorst en het klooster een dorser stuurt, dan zal de pachter er twee tegenover stellen;

- De pachter zal de dorsers van het klooster kost en inwoning geven, waarvoor de pachter 1 malder rogge en 1 malder boekweit krijgt;

- De pachter is verplicht om de gebouwen goed gedekt te houden en bovendien jaarlijks 3 vim ("drij fummen" = 312 schoven) riet ("schoff") te leveren aan het klooster;

- Indien de pachter de tiende "opvaert" en wanneer het stro niet goed groeit, zal dit door het klooster "ingesien worden";

- Voor het lijnzaad ("lindert") zal de pachter jaarlijks 7 zakken rapen leveren:

- De pachter zal het klooster met "jaersmis" 1 pond peper, 1 pond gember en 1 pond "rumppen" geven, aan de pater een broodsuiker of daarvoor een rijksdaalder, en aan de moeder-overste naar oude gewoonte ("naer de alde costuim");

- Met Pasen zal de pachter jaarlijks 200 eieren, 6 hanen, 35 pond boter en 4 handkazen leveren;

- Omstreeks St.-Lambertus [14 september] zullen de "broeckschapen" worden uitgezet op het stoppelkruid, waar deze zo lang mogen weiden "als sij nuttbaer sullen sijen";

- Van appelen, peren, noten en ander fruit ("aefft") zal de pachter het 1/3 deel hebben;

- Alles wat het klooster toekomt zal de pachter in Venlo leveren;

- Bij alles wat op de boerderij vertimmerd wordt zal hij behulpzaam zijn. Het klooster zal de bouwmeester betalen en de pachter zal deze de kost geven en de dakdekker opperen;

- De pachter zal jaarlijks 6 wagens turf varen of andere diensten daarvoor in de plaats doen;

- De pachter zal jaarlijks ongeveer 100 wilgen moeten planten. Voor elke verdorde wilg die hij kapt zal hij twee nieuwe zetten;

- Het klooster zal de pachter jaarlijks 100 schansen aanwijzen om als bakhout te gebruiken. Hij zal zonder toestemming van het klooster geen ander hout mogen kappen of snijden;

- Hij zal de gebouwen en hekken ("die gehuchten, wanden ende thuijnen") in goede staat houden en laten;

- Alles wat "breckt onder die rijeholter" of wat hij binnen 1 of 1 dag met zijn gezin en personeel zelf kan repareren, zal hij zelf maken, waarbij het klooster voor het "gereijdtschap" zal zorgen;

- De halfman zal geen beesten kopen, verkopen of ruilen zonder toestemming van het klooster;

- Hij zal geen vlas mogen zaaien buiten de koolhof, met dien verstande dat alles wat in het veld wordt gezaaid, net als de rest half en half zal worden gedeeld;

- Bij vertrek zal de halfman al het stro, kaf en mest op de boerderij achterlaten;

- Hij zal geen ander land bemesten dan wat tot de hof behoort;

- Het klooster zal het vee zonder tegenspraak zo vaak mogen laten tellen als wenselijk wordt geacht;

- Indien de oorlog het toelaat om de oogst ongestoord in twee "barmen" te leggen, zal dit door de pachter worden gedaan waarna de verpachters de eerste keuze hebben;

- Indien de hof wordt belast met "beeden, contribuitien, subsijdijen ende onratzpenninghen" of andere buitengewone lasten, dan zal de pachter hiervan het 1/3 deel betalen. In andere gevallen zal de pachter net zo worden behandeld als zijn naburen;

- Indien de pachter zich niet aan een van de voornoemde punten houdt, zal het klooster hem te allen tijde zonder tegenspraak van de boerderij mogen sturen.

RHCL Maastricht, Klooster Maria Weide te Venlo; niet-geordende stukken afkomstig uit het Kreis-Heimat-Museum te Kevelaer. Ondertekend door pater Hermannus Soli, pater Godefridus van Bocholt, mater Cornelia Yanssen, suppriorin Maria Leecken, Geerttgen Cerstgens en Margriet Oppermans als "discreeten", en procuratrice Catharina Bammelroij namens het klooster, en door Harmen Geerits, Jan Gerits en P. Quyten, landschrijver van het ambt Montfort, anderzijds.

Zie 15-1-1660.

 

vr 14 augustus 1644

Z.P. - Gehuwd: Joannes Pijpers [zn. van Thijs den Schrur, broer van Robertus, mogelijk begr. Swalmen 19-1-1680] en Catharina Hexels [alias Van Bruggen, begr. Swalmen 24-8-1663].

Uit dit huwelijk (o.a. tweeling):

1. Joannes Pijpers, ged. Swalmen 14-8-1644 (get. Christophorus Lindemans en Gertrudis Pijpers).

2. Leonardus Pijpers, ged. Swalmen 3-5-1646 (get. Joannes Wildtschuts namens Joannes van den Bergh en Barbara Damen 'in catechismo' en Maria Zulbers 'in baptismo'), begr. ald. 23-9-1692. Tr. Swalmen 15-10-1671 met Joanna Heijligers.

3. Bernardus Pijpers, ged. Swalmen 23-1-1649 (get. Hermannus Spoeren en Gertrudis Wittekremers).

4. Caspar Pijpers, ged. Swalmen 23-1-1649 (get. Henricus Gubbels en Catharina Sebastiaens en 'in cathechismo' Arnoldus in gen Scheur).

5. Petrus Pijpers, ged. Swalmen 27-2-1650 (get. Petrus Wijnen en Mechtildis Gielen van Elempt). Tr. mogelijk 1) .. met Maria Coenen, begr. Swalmen 3-3-1680; 2) Swalmen 9-5-1680 met Theodora Willems, begr. ald. 6-7-1682; 3) Swalmen 10-2-1684 met Maria Cuijpers.

6. Maria Pijpers, ged. Swalmen 4-8-1652 (get. Fredericus Frederix en Sophia Spoeren).

7. Matthias Pijpers, ged. Swalmen 25-3-1656 (get. Caspar van Ool van Bruggen en Agnes Hexels van Bruggen).

 

14 ... 1644 (augustus of eerder, in ieder geval vr september)

SWALMEN - Gehuwd: Goswinus van der Hart [mogelijk wedn. van Judith NN, overl. vr 20-6-1648] en Joanna Dijtiens [alias Rutiens alias Wolters]. Getuigen: Henricus Ellen en Theodorus Augustijns.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 5vs (RAL 13); maand niet zichtbaar of niet ingevuld.

Uit dit huwelijk:

1. Philippus van der Hardt, ged. Swalmen 18-4-1645 (get. Guilielmus Raemekers en Mechtildis Gielen van Elempt; zn. van Goswinus x Joanna Wolters), jong overl.

...

2. Phillippus van der Hardt, ged. Swalmen 4-5-1651 (get. Robertus Pijpers en Gertrudis Crompfoets), mogelijk begr. ald. 29-11-1679. Tr. mogelijk Asselt 20-9-1678 met Catharina Daemen.

3. Joannes van der Hart, ged. Swalmen 16-7-1656 (get. Theodorus Pastoors en Catharina van Raij; zn. van Goswinus x Joanna Rutiens; naam moeder onder voorbehoud), begr. ald. 12-4-1700. Tr. Asselt 12-10-1684 met Cornelia Nijskens.

 

14 augustus 1644

VENLO ‑ Gedoopt: Gertrudis Aelbrechts, dochter van Franciscus Aelbrechts en Joanna NN. Getuigen: Gerardus Aelbrechts en Maria NN.

GA Venlo, Registers DHO.

 

16 augustus 1644

BEESEL ‑ Jaeck Rutgens draagt met toestemming van zijn leenheer, aan wie hij de 12e penning betaalt, het goed aan Drabben valderen gelegen over aan zijn neef Herman Rutgens.

Cijnsregister Nieuwenbroeck.

Zie 22-6-1606.

 

16 augustus 1644

BEESEL-BUSSEREIND ‑ Ten overstaan van Goertgen opten Bongaerdt, Peter Quyten en stadhouder [van Nieuwenbroeckse lenen] Bartholomaes Poeyn wordt Jan aen gen Reuver, ten behoeve van Trincken Vaessen, beleend met het [laat]goed genaamd Vaesse goed, gelegen aan het Bussereyndt tussen Pastoors goed en Wevers goed, vacant gekomen door overlijden van wijlen Jan Vaessen, broer van voornoemde Catharina.

Cijnsregister Nieuwenbroeck.

Vgl. 21-12-1644.

 

26 augustus 1644

BRUSSEL - Besluit van de Rekenkamer naar aanleiding van het verzoek van de steden Roermond en Venlo aangaande vrijdom van de tollen te Lith en Middelaar.

Copie de la resolution donne par le Conseil des Finances sur la requeste des borgemaistres eschevins et conseil des villes de Ruremonde et Venlo.

Ceux des Finances de se majest declarent au nom et de la part d'jcelle? leur ... estre de maintenir et observer les privileges des rem[onstran]ts en taut qu'ilz y sont fondez, mais comme la difficult consiste des abus et fraudes, qu'il l'allegu se commettre en droit jeux , les dits des finances entendent, quelles suppliant se pourront adresser pardevant le chancellier de Gueldres, lequel pourra deputer commise du corps du conseil pour estre inform du faiet des privileges du question des vilages d'joeulx fraudes et abus y mention et autrement le lout a l'intervention du fiscale De Haen et d'un deput de la chambre pour le Besoury?, veu avecq leur ad.. y estre dispos par son ex.. ce qui il appartiendra par forme du reglement ou autrement despendant jusques a autre ordres les dites des finances declarant leur intention estre que tous bourgeois par nesance ou ceux ayans epous ou filles des bourgeois naturels pour vour jouir des dites francaises sans y comprendre les bourgeois par acha.. Fait a Bruxelles au bureau des dits Finances le 26 d'Aoust 1644 estois ligne H. comte de Noyelle, F.V. Kinschot, P.H. d'Ursel, J. de ..ijper estoit au pied pour ... de Ruremonde et Venlo."

Dorso: "Resolutie van sijne Mat. aengaende den vrijdom op de tollen van Lit ende Middelaer voor de steden Ruremonde ende Venlo."

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 275; oud compenummer 37.

 

27 september 1644

SWALMEN - Gehuwd met dispensatie wegens verwantschap in de 4e graad 'consanguinitatis' verleend door Antonius Bossman: Egidius Beeck [Gelis, Jelis Beeck alias van Oost, overl. ca. 1680] en Bertha Schrijvers [Schrievers, overl. 1699; mogelijk dr. van Joannes Schrijvers en Lucia Smeets, beiden overl. vr 23-3-1637]. Getuigen: Peter Schrijvers en Joannes Solemekers.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 5vs (RAL 13).

Uit dit huwelijk (o.a. tweeling):

1. Wilhelmus van Oest, ged. Swalmen 13-12-1645 (get. Joannes Solemakers namens Severinus Henricxs en Catharina Schrijvers), overl. Neer 6-6-1719. Tr. ... vr 18-3-1696 met Ida van Dijck.

2. Joannes Beeck, ged. Swalmen 8-9-1647 (get. Joannes van Wassum en Dimpna Grouwels), mogelijk jong overl.

3. Henricus van Oest, ged. Swalmen 7-6-1649 (get. Hermannus Spoeren en Walgurgis [sic; moet zijn: Walburgis] Vestiens).

4. Lucia Beeck, ged. Swalmen 30-4-1651 (get. Wilhelmus Smets en Wendel Quijten), overl. ... voor 1691. Tr. ... met Aret Rossum, timmerman [volgens J. Ruiten].

5. Gerardus Beeck, ged. Swalmen 28-12-1655 (get. Godefridus Quijten en Henrica Lamberts vervangen door Elske van Cr...), op 1 en 16 december 1721 en 21 september 1725 vermeld als kartuizerbroeder in het klooster Vogelsanck te Jlich.

6. Gertrudis Beeck, ged. Swalmen 28-12-1655 (get. Joannes Cruijsberch vervangen door Hermannus Sporen en Catharina Salemskenti?).

...

7. Anna Beeck (1660-ca. 1727). Tr. ... vr 7-6-1701 met Jacobus Nijssen, herbergier In Sint Laurens te Maasniel.

8. Jan Beeck (1662-1725). Tr. ... 1701/1702 met Maria Smeets uit Echt.

9. Peter Beeck (1665-1710), voor zijn nalatenschap zie akte d.d. 16-6-1711.

Jelis Beeck en Bertien Schrijvers verpandden op 2-9-1666 huis en hof te Swalmen gelegen. Voor oorlogsschade aan het huis van Jelis Beeck zie 28-10-1674. Op 12-11-1718 verkochten Willem en Anna hun gedeelte van landerijen onder Swalmen aan hun broer Joannes Beeck en Maria Smeets.

Het gezin woonde in 1659 in Leeuwen. Zie J. Ruiten: Onder den Klockenslagh van Neel, blz. 357-358.

 

27 september 1644 / 30 januari 1645

SWALMEN - De promotor (van het bisdom Roermond) beschuldigt Christophorus Bouten, kapelaan in Asselt en Swalmen, ervan dat hij een kind heeft van zijn dienstmeid Merrij van Raij, dat hij herbergen bezoekt, dat hij buiten het bisdom verblijft en dikwijls de mis niet leest, zodat het volk geen gelegenheid heeft om 's zondags de mis te horen. Verschillende getuigen worden gehoord.

Toegevoegd is ook een suppliek van beklaagde, waarin hij verzoekt buiten Swalmen te mogen verblijven zoals hij tot nu toe gedaan heeft met gepraesumeerd verlof, omdat de inkomsten te klein zijn om daarvan ter plaatse te leven. Hij wordt uit zijn beneficie ontzet.

- "Officialis curiae episcopalis Ruremundensis omnibus et singulis presbyteris, clericis, notarijs et tabellionibus publicus nobis subsitis salutem in domino. Vobis mandamus, quatenus ed instantiam promotoris curiae nostrae citetis peremptori Ruraemundae coram nobis ad diem octavam octobris hor audentiae causarum de mane consuet dominum Christophorum Bouten vicarium in Swamen ad respondendum de et super articulis nonnullis dicto termino exhibendis, ratione negligenti.. officij divini ab aliquot annis.. missione omnium sacrorum cum f..nctus singulis a... perceper... qua.. manda... ut o..s proventibus apud Aerwinckel et alibi arrestetis ut infirmo aresto detinentis done... pa..erit et ..eri steterit ut pa..am imp.. da... persolverit et cum extra territorium nostrum moretur decernimus sunt citation.. valvis ecclessiae de Swalmen affigendum, ulterius'que de quibus dicto termino latis certiorabitur cum intimitatione debita et consueta, et quid in praemissis feceritis, nobis fideliter et liquid rescribatis. Datum Ruraemundae, anno millesimo sexcentesimo quadragesimo quarta die ver 27 7bris."

RHCL Maastricht, Bisdom Roermond, Officialaat Processen inv.nr. 21 (verfilming 299/425 en verder) - Inventaris Hanssen, blz. 24. Bedrukt 'standaardformulier', met handgeschreven aanvullingen in marge.

Bouten / Bauten wordt reeds genoemd op 16-12-1627.

 

z.d., op of na 27 september 1644

SWALMEN - Vragenlijst voor NN, eertijds herbergier te Swalmen, inzake het proces dat wordt gevoerd tegen Christophorus Bouten, kapelaan te Swalmen en Asselt. Deze heeft eerst bij zijn moeder gewoond maar is later bij getuige gaan inwonen. Hier heeft hij diens dienstmaagd Merrij van Raij leren kennen, waarna de kapelaan zelfstandig is gaan wonend en Merrij heeft aangetrokken als dienstmaagd.

1. "In den eersten oft het niet waer en is dat Merrij van Raij bij hem gewoont heeft als hij tot Swamen bier tapten.

2. Oft niet waer en is, dat heer Stoffer daer dickwils quaem drincken en conversatie met die maecht en kennis maeckten.

3. Oft niet waer dat heer Stoffer bij hem sijn cost ginck gelden, sijn eijgen moeder verliet daer hij eerlijck bij woonden.

4. Oft niet waer dat hij met dit maecht wel accordeerden, ende als daer jongesellen quamen die haer in eeren vrijden ende begeerden, dat hij dat omstiet, en sulcks afrijet aen Merrij.

5. Oft niet waer dat hij groote vrijcheijt met haer hadde waer door een opspraeck gecomen is onder't volck tusschen hem ende die maecht.

6. Oft niet waer dat hij heer Stoffer gewaerschout heeft, dat hij hem van die maecht ende opspraeck soude wachten, want hem anders och quaet dat soude nemen.

7. Oft niet waer dat als hij in een herberg was drincken te Swamen, dat hem verweten worde, en in de herberg publick geseijt, dat heer Stoffer cockstoofden met sijn meijt Merrij.

8. Oft niet waer als hij thuisch quam, dat hij seijden, sulckx hem verweten en geseijt te sijn, ende dat heer Stoffer hem uut sijn huis soude maecken want hij begeerden geen hoererij in sijn huis bedreven te hebben oft hoerhuis op te halden.

9. Oft [niet waer dat] heer Stoffer haer [m... ]ij doen huierden voor een maecht en ginck bij haer alleen in een huis woonen.

10 Oft niet waer dat als sij Merri daer woonden bij hem die opspraeck gecomen is dat die maecht Merrij van Raij van heer Stoffert beswangert was.

11 Oft niet waer dat als die maecht Merrij van Raij in arbeijt ginck ende van die wijsmoer gevraecht sijnde, wie die vader was, seijden eerst den pastoor van Roggel vader te sijn, ende soo die wijsmoeder daer tegen seijden, seijden sij die pastoor in Swamen vader te sijn, ende ten lesten noemden sij Joes Boenen vader te sijn.

12 Oft niet waer dat Joes Boenen hem wel bekent heeft geweest ende oft die niet van Neer is, ende offt die niet, alleer het kint ontfangen is, lang van te vooren doot is geweest."

RHCL Maastricht, Bisdom Roermond, Officialaat Processen inv.nr. 21 (verfilming 300/425) - Inv. Hanssen, blz. 24. '... quibus petite Promotor factorum pulveris formentarij fratrem Roggel."

 

z.d., op of na 27 september 1644

SWALMEN - Vragenlijst door de promotor van het Bisdom Roermond voorgelegd aan NN, koster van Echt, inzake het proces dat wordt gevoerd tegen Christophorus Bouten, kapelaan te Swalmen.

- "Om te vraegen aen die coster van Echt oft hij niet wel verstaen heeft, dat het kindt, dat tot Wijnen was op te voeden gedaen, dat die cappellaen van Swamen daer vader af was ende ofte het niet waer is, dat Wijn hem gesonden hadde, ofte begeert dat hij gaen soude, bij die moeder vant kint Marrij van Raij tot Asselt, ende haer bootschappen, dat het kint kranck was, van die kinder pockskens, ende soo sij het levendich wilde sien, dat sij daer soude gaen moeten;

- Ende oft het niet waer, dat hij bij haer geweest is, ende haer sulckx geseijt, ende dat sij daer niet af wilde weten, al hoe wel hij deponent seijde tegens haer, hem allen bekent te sijn;

- Ende oft het niet waer, dat die voorss. Merri van Raij hem gevolcht heeft, ende met hem te Asselt overgevaeren is, ende alle gelegentheijt gevracht heeft, ende bitterlijck door die drovige tijdinge begoste te schreijn;

- Ende oft sij hem niet bekende, als hij seijde wel te weten, wie dat die cappellaen van Asselt die vader was, dat het alsulcken een wesen soude, ende lochende dat sij moeder was, dan dat het haer suster was;

- Ende ofte het niet waer, datt doen heer Stoffer cappellaen van Asselt ende Swamen omtrent Neer haer tegen quaem, dat sij tegen hem deponent seijde, 'hier compt hij', designeerende die vader daer sij afgesprocken hadden te bevorens."

RHCL Maastricht, Bisdom Roermond, Officialaat Processen inv.ne. 21 (verfilming 302/425) - Inv. Hanssen, blz. 24. 'Interrogatoria in causa promotoris actoris contra dominum Christophorum Bouten Rev...".

 

z.d., op of na 27 september 1644 (zie ook 23 maart 1629)

SWALMEN - Vragenlijst voor Wijn NN te Echt, opvoedster van het overleden buitenechtelijk kind van Merrij van Raij, dienstmaagd, en Christoffer Bouten, kapelaan te Swalmen en Asselt.

- "Om te vraegen aen Wijn die voesterinne van heer Stoffers kint tot Echt.
- Ofte sij deponente niet wel en weet dat heer Stoffer van dat kint was vader ende dat Merrij van Raij moeder was, ende die maecht van heer Stoffer.

: sij bekent dat Merrij geseijt heeft dat heer Stoffer de vader ende Merrij die moeder was.

- Wie haer het kint bestaet heeft heeft, ende wie daer voor gelooft heeft te betaelen, ende hoe veel sij gelooft hebben, ende ofte sij oock betaelt is, ende wie daer bij is geweest in die coop ofte bestedinge.

: 5 maent hierop ontfangen 15 gl ... te vor 2 maent ..gt .. voor oncosten van de begraffenisse en anders 5 gl 8 hierenboven heeft sij noch belooft tot een lijffenisse te betaelen een pair nieuwe klickers [muiltjes].

- Ofte heer Stoffer haer het kint bevolen heeft, ende oft hij seijde imant anders vader te sijn, ende wije hij seijden, en hoe hij hieten.

- Oft niet waer dat heer Stoffer haer een deel betaelt heeft, ende hoe veel hij haer betaelt heeft.

- Oft niet waer dat heer Stoffer en Merri van Raij haer gebeden hebben, dat sij het toch soude bedart halden, ende niemant seggen, want om het kint veel te doen quam, ende heer Stoffer soude grote schade daer door lijden ende ofte sij tot alle gelegentheijt ende seggen van Merrien ende heer Stoffer, niet wel en hoorden, dat hij vader van't kint was.

- Oft niet waer dar sij die coster van Echt bevolen hadde dat hij haer te Asselt soude seggen, dat wilde sij haer kint levendich sien, dat sij te Echt souden comen.

- Ofte het niet waer is dat Merri en heer Stoffer als het kint doot was sijn gecomen ende bitterlijcke gekreten hebben om't kint ende dat heer Stoffer begeerden, dat sij het kint in die kerck soude laten begraeven, waerop sij deponente antwoorden dat daer veel geruchts af soude comen, soo begeerden hij dat sij het kint in haer graf soude leggen laten ende misse daer over laten lesen, hij soude het alle ten danck betaelen."

RHCL Maastricht, Bisdom Roermond, Officialaat Processen inv.nr. 21 (verfilming 303/425) -Inv. Hanssen, blz. 24. 'Interrogatoria in causa promotoris a ctoris contra dominum Christophorum Bouten sacellanum in Asselt et Swalmen."

 

z.d., op of na 27 september 1644

SWALMEN - Proces door de promotor van het bisdom Roermond tegen Christoffel Bouten, kapelaan van Asselt. Vragenlijst voor de pachter [van Schaerbroek?] en zijn vrouw.

Te vraegen die halfman ende sijn vrou yder besonder ofte het niet waer is, dat heer Stoffer tot hun gecomen is met sijn maecht ende sijn kint, dat hij van die maecht hadde, ende begeert dat hij haer een vrou soude bestellen, die dit kint soude willen optrecken.

: Elisabeth halffeners den eersten artickel bekent out sinde sij dat ged[]tucht gewonnen te sijn ende seyde dat het haer nicht was.

Wie hij dan geseyt heeft dat die vader was, ende oock die moeder.

: dicit ipsu se non qu..finisse.

Ende oft het niet waer is, dat hij het kint bestaet heeft aen Wijn tot Echt, voor vijf guldens ter maent ende een paer klickers oft schoen tot lifeniss ende die te betaelen gelofft heeft.

: latijn, slecht leesbaar.

Ende oft het niet waer is, dat sij wel costen bespueren oft bemercken dat hih die vaders was, door dien hij in alles dede dat in sulcker voegen een vader soude mogen doen.

: dicit veritas esse.

Ende wat die maecht tegens haer seyde ende wie die vader soude sijn ende wie die moeder, ofte hij geestelijck ofte waerlijck [lees: wereldlijk] was.

Ende oft niet waer dat die maecht op andere reyse daer geweest heeft ende haer ende hem gebeden dat hij dit toch verborgen houden soude.

Ende oft het niet waer, dat heer Stoffer hun gebeden heeft dat sij dit souden styl swijgen opdat het niet in openbaer soude comen, dat hij die vader was.

Ende oft het niet waer is dat heer Stoffer daer gecomen is als het kint gestorven is, ende geschreyt heeft om het kint ende begeert heeft dat men het eerlyck soude begraeven ende misse daer over laeten doen, hij soude alles ten dancke betaelen.

Hierachter een stuk (11) van 7 december [1644?] in latijn met een verklaring van een vroedvrouw waarbij genoemd worden de [vals opgegeven] voornaam Margarita [zie ook de verklaring van 21-3-1629] en Maria alsmede Joannes Boenen uit Thorn maar wonend in Geyl. Voorts vermelding van de pastoor van Swalmen, Beelken opt Schriksel en de pastoor van Tegelen.

Hierachter een stuk (12) van 5 april [1645?] in latijn.

Hierachter een stuk (13) van 7 december [1644?] in latijn met verwijzingen naar getuigenverklaringen over Maria van Neer door Sijbilla, molenaarsdochter te Venlo, de pastoor van Belfelt en dienstmeid Agnetis.

Hierachter stukken in latijn (14-15).

Hieronder een verzoekschrift 16) in latijn van Christoffel Bauten, pastoor in Martenberg aangaande heer Schenck, baron van Hillenrhaet, inzake diens recht van collatie van het altaar van de Maagd Maria in de kerk van Schwamen.

RHCL Maastricht, Bisdom Roermond, Officialaat Processen inv.nr. 21 (verfilming 307/425) -Inv. Hanssen, blz. 24.

 

begin oktober 1644, z.d.

ASSELT - Gehuwd: Silvester Cilkens [alias Aen gen Broek alias Cleuvers, geb. ca. 1617, laatbode van de laatbank Asselt, begr. Asselt 31-10-1666; hij hertr. Swalmen 5-9-1651 met Johanna Fontes] en Petronella Heijnen [overl. ca. 1650]. Getuigen: Petrus Silkens en Goswinus ...ken.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 131vs.

Achternaam bruidegom en beide getuigen slecht leesbaar en onder voorbehoud.

Uit dit huwelijk:

1. Rutgerus aen gen Broek, ged. Asselt 8-9-1646; get. Theodorus Stammen en Catharina aen gen Broeck; zn. van Silvestrus aen gen Broek x Petronella Heijlen; dag onder voorbehoud).

2. Anna Clovers, ged. Asselt 11-5-1649 (get. Henricus ... en Matthia Pulmans; dr. van Silvestrus x Petronella Heinen; dag onder voorbehoud).

3. Henricus Cleuevers, ged. Asselt 6-7-1650 (get. Gertrudis Boomen, 'patrini illegibile est'; zn. van Silvestrus x Petronella Heijnen).

Voor geboortedatum van Silvester vergelijk akte d.d. 13-5-1657. Uit de opmerking over de onleesbaarheid van de namen van de getuigen bij het derde kind blijkt dat deze namen kennelijk werden overgenomen van een eerdere aantekening.

 

3 oktober 1644

BEESEL - Tijnsregister Nieuwenbroek.

- "Den 23 octobris heft Jan op den Reiuffer betalt alle die verloffen honner van Jan Vaijssen goedt in namen van Trin Vaessen".

- "Heft Nelles Stockmans sein theins hoein betalt".

GHS Beesel, Reuver, archief dorpsbestuur en schepenbank Beesel, inv.nr. 158 (tijnsregister Nieuwenbroeck, bijgehouden door Gerard van Baexen).

 

5 oktober 1644

SWALMEN - Gehuwd: Tilmannus van der Sijl [alias Van Kessel] en Leonarda Ramekers [Raemekers alias van Bracht]. Getuigen: Christoforus Lindemans en Godefridus op geen Verschu...

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 5vs (RAL 13).

Uit dit huwelijk:

1. Elisabetha van Kessel, ged. Swalmen 18-11-1645 (get. Christophorus Lindemans en ... Verboomen; dr. van Tilmannus x Leonarda Raemekers).

2. Joanna van Kessel, ged. Swalmen 25-11-1646 (get. Arnoldus in gen Scheur en Anna Pijpers; dr. van Tilmannus x Leonarda van Bracht).

Voor brandschade aan het huis van een Lenartien Raeymaeckers zie 28-10-1674.

 

20 oktober 1644

ASSELT - Gehuwd: Joannes ter Gootzen? [der Godts, Goets] en Catharina van Assel [alias Clumpkens, mogelijk begr. Swalmen mei 1679; mogelijk wed. van Wilhelmus van Kessel]. Getuigen: Arnoldus van Kessel? en Theodorus van Assel.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 131vs.

Uit dit huwelijk vermoedelijk:

...

1. Henricus der Goets, ged. Swalmen 2-9-1648 (get. Arnoldus Hermens en Beli Janissen vervangen door Catharina in de Nerstraet; zn. van Joannes x Catharina Clumpkes).

2. Richardis ter Godts, ged. Swalmen 2-1-1652 (get. Joannes Coenen en Joanna Witters; dr. van Joannes x Catharina Cleumpkes), begr. ald. 3-11-1689.

3. Hubertus ter Godts, ged. Swalmen 31-1-1655 (get. Hermannus Coonen en Cornelia Maes Nelissen; zn. van Joannes x Catharina Cleumpkens), verm. jong overl.

4. Guilielmus der Godts, ged. Swalmen 3-4-1658 (get. Henricus Oolmans en Catharina Driessen namens Catharina Clovers; zn. van Joannes x Catharina Cleumkes). Tr. Swalmen 20-10-1688 met Catharina Loemans, begr. ald. 31-1-1691; 2) Swalmen 8-8-1691 met Matthia Neerens.

...

5. Agnes ter Gotzen, ged. Swalmen 10-2-1669 (get. Henrius Classen en Margareta Cronen namens Maria ... van Doveren; dr. van Joannes x Catharina Cleumpkes). Tr. vr 1705 met Joannes Stregels.

Voor brandschade aan het huis van Jan Eer Godtschalck zie 28-10-1674.

 

22 oktober 1644

ROERMOND - Enken Beumers, weduwe van Corst Beumers, en Jan Beumers, mede namens zijn zusters en broers, verkopen een huis gelegen te Roermond onder aan de Markt naast Frans Wolffs en wijlen Ruth Stijns, aan Henrick van Strijthaegen "jongeselle".

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, Overdrachten deel VI, fol. 28vs.

Met dank aan Jan Hanssen.

 

vr ... oktober 1644

Z.P. - Gehuwd: Joannes Gubbels en Catharina Croonen.

Uit dit huwelijk:

1. Joanna Gubbels, ged. Swalmen ..-10-1644 (get. Guilielmus Cuijpers, 'villica in Assel', en Margareta Meuters namens Mechtildis van Elempt).

2. verm. Maria Gubbels. Tr. ... vr 18-1-1695 met Martinus Cillen.

Jan Gubbels en Trijneken Croonen verpandden op 4-5-1656 land te Swalmen-Wieler.

 

vr ... oktober 1644

Z.P. - Gehuwd: Silvestrus Peters [alias Slabbers, verm. begr. Swalmen ..-5-1679 als Marcelis Peters] en Mechtildis Beurskens [Beurskes, Burskens alias Timmermans].

Uit dit huwelijk (o.a. tweeling):

1. Petrus Peters, ged. Swalmen ..-10-1644 (get. Sebastianus van Oest en Maria Schaefsen [of Schaessen?]; zn. van Silvestrus x Mechtildis Burskens), verm. jong overl.

2. Henricus Peters, ged. Swalmen 1-11-1647 (get. Henricus zu Dam en Margareta Gubbels; zn. van Silvestrus x Mechtildis Beurskes).

3. Maria Slabbers [sic], ged. Swalmen 11-12-1650 (get. Fredericus Fredericx en Catharina Corvers; dr. van Silvestrus x Mechtildis Timmermans; achternaam vader slecht leesbaar en onder voorbehoud, mogelijk staat er Silvestrus Mullers, die in dat geval als Sijl Mullers wordt vermeld in de hoofdschat van 6-10-1654).

4. Joannes Peters, ged. Swalmen 5-9-1653 (get. Henricus Heijnen en Egijdia Hanssen; zn. van Silvestrus x Mechtildis Beurskens), jong overl.

5. Petrus Peters, ged. Swalmen 5-9-1653 (get. Philippus Willemkens en Joanna Doveren; zn. van Silvestrus x Mechtildis Beurskens).

6. Joannes Peters, ged. Swalmen 1-11-1654 (get. Theodorus Schirpen namens Antonius Mennius, pastoor van Swamen, en Gertrudis Brentgens; zn. van Silvestrus x Mechtildis Beurskens), mogelijk begr. ald. 1-8-1671.

7. Theodorus Peters, ged. Swalmen 30-8-1658 (get. Henricus Koo... en Maria Frevers; zn. van Silvestrus x Mechtildis Beurskes).

...

8. Helena Peters, ged. Swalmen 1-4-1665 (get. Petrus van Haeff en Mechtildis Burskes, nicht van de moeder ('neptis puerperae'); dr. van Silvestrus x Mechtildis Burskes).

Voor oorlogsschade aan het huis van Sill Peeters zie 28-10-1674.

 

vr ... oktober 1644

Z.P. - Gehuwd: Guilielmus Janissen [begr. Swalmen 11-4-1664] en Heijlwigis van Meijel [Helena, begr. Swalmen 28-12-1664].

Uit dit huwelijk:

1. Damasus of Thomas Janissen, begr. Swalmen 15-6-1700. Tr. 1) Swalmen 16-2-1666 met Catherina Damen, begr. ald. ..-2-1689; 2) Swalmen 30-7-1679 met Catharina Nijssen.

2. Maria Janissen, begr. Swalmen 4-7-1664. Tr. Swalmen 23-10-1663 met Jacobus Slabbers.

3. Henricus Janissen, ged. Swalmen ..-10-1644 (get. Arnoldus Gilkens en Anna van Gangelt vervangen door Sophia Tonissen), begr. ald. 3-4-1697.

De verwantschap blijkt o.a. uit het testament van Henderick Janissen d.d. 5-1-1694.

 

... oktober 1644

SWALMEN - Gedoopt: Joannes, buitenechtelijke zoon van Catharina Gubbels en Matthias, knecht bij Joannes Maessen. Getuigen: Guilielmus Cronen en Mechtildis van Schaebroeck.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 1vs.

 

oktober 1644 en later

SWALMEN - Proces door Catharina Gubbels [ook: Geubels] tegen Matthias van Haelen alias Cronen met als eis alimentatie voor het kind en betaling van kosten van de bevalling. Beiden zijn dienstknecht en -meid bij Bertien Maessen; ze hebben sinds oktober 1643 relatie gehad en in februari 1644 gemeenschap.

RHCL Maastricht, Officialaat Bisdom Roermond, Processen inv.nr. 21 (verfilming 203-219/425 en verder). Het proces sleept tot tenminste februari 1645 zonder duidelijke uitspraak.

 

vr ... oktober 1644

Z.P. - Gehuwd: Matthias van Elempt [koeherder van Genoenhof, begr. Swalmen 1-7-1675] en Anna Houben [Huben, begr. Swalmen 10-5-1672].

Uit dit huwelijk:

1. Joannes van Elempt, ged. Swalmen ..-10-1644 (get. Henricus Franssen en Margareta op Boggelsdries).

 

1 november 1644

ASSELT - Gehuwd: Godefridus Tener en Christina Driessen [Drissen alias van Elmpt, begr. Asselt 8-10-1694, dr. van Henricus Boomen; zij hertr. Asselt 10-1-1654 met Joannes Janssen]. Getuigen: Caspar Boomen en Joannes van Stockum.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 132.

Volgens klapper RALM: 9 november, dit is onjuist.

Uit dit huwelijk:

...

1. Sophia Tener, ged. Asselt ... april 1648 (get. Joannes Keufsen en Catharina de F... namens Christina [doorgehaald: Catharina] van Stevensweert; dr. van Godefridus x Christina Drissen).

2. Cornelia Tener, ged. Asselt 23-10-1650 (get. Joannes van Kessel en Gertruidt Simons; dr. van Godefridus x Catharina van Elempt), verm. jong overl.

3. Cornelia Tener, ged. Asselt ..-8-1653 (get. Joannes Everts en Wijndel Quijten; dr. van Godefridus x ... van Elempt.

 

2 november 1644

Zie 21 december 1644.

 

3 november 1644

BEESEL - Tijnsregister Nieuwenbroek.

- "Den 3 Novembris anno 1644 heft Peters Hijls ir thinshoein betalt".

- "Jan in die Saints ll heft betalt dat teinshoen wegen Peter Wolfferts goedt anno 1644".

GHS Beesel, Reuver, archief dorpsbestuur en schepenbank Beesel, inv.nr. 158 (tijnsregister Nieuwenbroeck).

 

13 november 1644

BEESEL - Overdracht land.

Ten overstaan van Jan op den Bongart en Gerardt aen gen Broeck, schepenen, en P. Quijten, namens de scholtis, draagt Rutt Slabbers, als gevolmachtigde van Gerartt Jansen en Berttgen, echtelieden, 1 morgen akkerland in de Scholdt gelegen tussen Jutt Bossmans en Thijs Engels, met de korte zijden grenzend aan de Soelsbergh en de hegge naar het Rijckelse Broeck, voor een bedrag van 225 gulden over aan Evert Ellens en Neesken Suilen, ook echtelieden, licop naar landsgebruik, godsheller 1 blaumuser.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 112.

 

13 november 1644

SWALMEN - Vragenlijst voor Agnes Laurentij, gewezen dienstmaagd van Stoffer Bouten, kapelaan te Swalmen en Asselt.

- "In den eersten oft niet waer en is, dat sij bij heer Stoffer gewoont heeft ende hoe lang sij daer gewoont heeft, ende waneer sij daer gecomen is, ende wat sij daer gesien ende gehoort heeft fatetur se apud illum habitasse et ..enisse illuc ad Remigij et cohabitasse sesqui mense.

- Oft sij Merri van Ray dien voorgaenden maecht daer noch vondt, ende ofte sij niet gesien en gemerckt heeft dat sij swanger was, en of sij haer niet bekent heeft wyn haer beswangert hadde, oft gesien ofte gemerckt dat hij haer naer ginck ad secundum fatetur sed dicit se non vidisse quod illa esse.. gravida neq... hoc scire nisi ex; auditu, ab ipsius capellani matre et alijs.

- Oft niet waer dat heer Stoffer hem dickwijls droncken dronck, en te bier ginck bij die boeren ende ander volck, ende hoe dick hij sich wel droncken gedroncken hadde, ter wijle sij daer gewoont heeft ad 3 fatetur;

- Oft niet waer, dat heer Stoffer op dier maecht Merry haer bet naeckt ginck leggen ende wermden dat, ende dan weder op stont ende ginck in sijn bet, ende dat Merri van Raij dan op dat werm bet ginck leggen slapen ad 4 dicit semel accidisse quod dominus Christoforus ex suo lecto surrexerin et fece.. loci..m ancill.. Maria dormi..endi in suo lecto, ixte vero abijt dorm..tum ad al...m lectum et sic satisfactum etiam 5 articulum.

- Oft niet waer dat Merrij van Raij haer bet ende heere Stoffers bet in een camer waeren ad 6 negat hoc esse verum.

- Oft niet waer dat als Merrij van Raij merckten dat den tijt van haer baren ontrent was dat sij naer Venloo ginck ende hoe lang sij daer was gebleven ad 7 dicit ea de roso in hil scire sed audisse quod cum capellanus de suo lecto sur geret ut Maria calid... eus lectum ingrederetur tunc ipsa .ecenter Venlona venisset.

- Oft niet waer dat die vrou Beel Bomkers die de tijding bracht dat Merrij in die craden gecomen was een rixdaelder tot bodebroett van heer Stoffer gekreegen heeft.

- Oft niet waer dat heer Stoffer doen terstont naer Venloo ginck, ende bracht haer gelt de octavo et nono dicit se nihil scire.

- Oft niet waer dat op een nacht heer Stoffer bij haer quaem opt bet naeckt leggen, ende socht bij haer te slapem, ende dat sij vant bet spronck ende het venster op dede ende ginc int huis op een stoel sitten.

- Ende oft niet waer dat heer Stoffer haer ... aengesonden heeft, ende hadde haer Godt niet verwaert het soude mit haer als met Merrij van Raeij gegaen hebben ad 10 et 11 dicit semel accid isse quod de nocte, dominus Christoforus accesserit ad lectum eius et quod illa contiuno a lecto suo recesserit non sciens quod ipse habaerit in animo, alias se ..qua ab ipso solicitatam."

RHCL Maastricht, Bisdom Roermond, Officialaat Processen (Inv. Hanssen, blz. 24). "Die decimo tertio novembris examinata Agnes Laurentij.'

Latijnse antwoorden in linkermarge onder elkaar, zonder eenduidige afstand tot de ongenummerde vragen zodat bovenstaande plaatsing onder voorbehoud.

 

2 november 1644

BEESEL - Testament van Trincken Faesen.

Zie akte d.d. 21 december 1644.

 

14 november 1644

BEESEL - Tijnsregister Nieuwenbroek.

- "Den 14 Novembris anno 1644 Theis Se.. 2 theins hoener betalt so er schuldich is van het Geijllers Cemken mit allen achterstedigen jaren".

GHS Beesel, Reuver, archief dorpsbestuur en schepenbank Beesel, inv.nr. 158 (tijnsregister Nieuwenbroeck).

 

21 november 1644

VENLO ‑ Lenart van Arssen, tollenaar te Venlo, verklaart dat diverse personen van ouds tot de ingeboren of ingehuwde burgers van Venlo behoren, waaronder Andries Vermaesen en Rutt Vermasen.

GA Venlo, Oud Archief, inv.nr. 1517.

 

22 november 1644

SWALMEN - Overdracht huis en hof.

Ten overstaan van Jacop Gubbels en Gerart Vissers, schepenen, en Jan Keutgens, richter, dragen de erfgenamen van Met Pastors, te weten Gerardt Slonxen?, Trincken Sijben en Encken Janissen, een huis en hofstad tussen Jelis Bex en het goed van Tijsken der Schroer gelegen met de korte zijden grenzend aan de Muelenwegh en de Heerstraet, belast met jaarlijks 3 vat rogge aan Jurijen Haewinckell, voor een bedrag van 230 gulden Roermonds over aan Antonius Mennius, pastoor, namens Peeter Lentgens, licop en armengeld naar landsgebruik

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 41vs.

Vgl. ook de aan deze akte voorafgaande akte d.d. 12-5-1636.

 

25 november 1644

BEESEL - Tijnsregister Nieuwenbroek.

-"Den 25 Novembris anno 1644 heft Jan aen gen Beeck sein theins ... betalt".

GHS Beesel, Reuver, archief dorpsbestuur en schepenbank Beesel, inv.nr. 158 (tijnsregister Nieuwenbroeck).

 

30 november 1644

BEESEL ‑ Ten overstaan van de laten Johan Heijnen en Peter Quiten wordt Trincken Sluijsen beleend met ("behand aen") het 1/8 deel van de visserij onder Beesel.

RHCL Maastricht, Klooster Maria Weide te Venlo; niet-geordende stukken afkomstig uit het Kreis-Heimat-Museum te Kevelaer.

Zie 10-1-1433, 1571 z.d. en 2-12-1616. Vidimus van augustus 1653. Betreft Buerense Laathof te Leeuwen.

 

30 november 1644

"op S Andres daech"

BEESEL - Tijnsregister Nieuwenbroek.

- Heft der muller van ghen Ronckenstein den erffpacht betalt.

- Heft Trinnen Reiutgens ir theins hoein mit den dobbelen theins betalt als die haint gewoinnen waert - als laedt goet.

- Heft Jan Geiubbels heur half theins hoein betalt.

- Heft Hendrich Leijnen sein theins hoein betalt wegen Jan Jennijsken goedt aen dat Beijssereindt aen den Clotteswech tegen die saints cuoll [zandkuil].

- (1644 z.d) Heft Trincken Drabben sein theins honner betalt van alle die verlopen jaren die sij schuldich was.

GHS Beesel, Reuver, archief dorpsbestuur en schepenbank Beesel, inv.nr. 158 (tijnsregister Nieuwenbroeck, bijgehouden door Gerard van Baexen).

 

21 november 1644

BEESEL - Tijnsregister Nieuwenbroek.

- Heft den halffen Meuwis op den Plaetz sein theinscapuunen betalt".

GHS Beesel, Reuver, archief dorpsbestuur en schepenbank Beesel, inv.nr. 158 (tijnsregister Nieuwenbroeck, bijgehouden door Gerard van Baexen).

 

22 november 1644

SWALMEN - Overdracht huis en hof.

Ten overstaan van Wullem Ruitzen en Hencken zu Dam, schepenen, en Jan Keutgens, dagelijks richter, draagt scholtis Dijck een huis en 'hoffstaet' tussen de openbare straat naar de molen en erf van de aankopers, voor een bedrag van 375 gulden over aan Jacop Gubbels, schepen, en Lisbet, echtelieden. Deze goederen waren 'opgewonnen' geweest bij Maria van Binsfelt, weduwe Gielikens, en bij openbare verkoop met uitbrandende kaars verkocht aan de aankopers.

In de verkoop is toegestemd door Ficken, dochter van Thomas Lindemans.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 41.

Vergelijk een vrijwel identieke verkoop d.d. 29-3-1650.

 

1 december 1644

BEESEL ‑ Ten overstaan van de laten Peter Quiten en Johan Heijnen worden Thonis van Kruchten en Goerdt Kreutzbergh behand aan huis en hof te Beesel.

RHCL Maastricht, FA Van Merwijck-De Keverberg V 1504, inv.nr. 150, blz. 40.

Zie januari 1577, 13-7-1588 en 30-6-1621.

 

vr 4 december 1644

Z.P. - Gehuwd: Christianus Koenen en Catharina Hermans [zij hertr. mogelijk vr 24-9-1660 met Joannes van Oel].

Uit dit huwelijk:

1. Catharina Koenen, ged. Asselt 4-12-1644 (get. Paulus Slabbers en Catharina Heisters).

 

5 december 1644

SWALMEN - Overdracht land in onberekend gebruik.

Ten overstaan van scholtis Dijck, Jan Krompvoetz en Jacop Gubbels, draagt Hendrick van Dijck met toestemming van zijn zoon Dirick 1 morgen land op de Cruitzcamp gelegen tussen Jutt Schoncken en Peter van Reij, met een korte zijde grenzend aan het openbare voetpad, voor een bedrag van 100 rijksdaalder en een vet varken over aan Corst der Smit en Trincken Krompvoetz.

In de koopakte is uitdrukkelijk overeengekomen dat Corst dit land slechts in gebruik zal hebben totdat een som van 60 kruisrijksdaalders krachtens obligatie d.d. 1 oktober 1643, waarbij het land gedurende 9 jaar is verpand, is afgelost.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 45.

 

21 december 1644

BEESEL ‑ Testament Trincken Faesen.

Ten overstaan van Jan op den Bongardt en Mathijs Engels als schepenen van Beesel en Belfeld, Henricus Sluijsen en Corstgen aen der