KRONIEK VOOR BEESEL, BELFELD EN SWALMEN - 1630-1639

laatst opgeslagen: vrijdag 4 november 2022 CTRL+F = zoeken CTRL+C = kopiren ALT+TAB = wisselen

Loe Giesen, Reuver 1983-2024

 

1630

z.d.

Z.P. - Gehuwd: Johan Peuckens [Paeckens van Herten, Paukens, Peukens, Puijckens, vermeld als Joannes Peukes tsou Rickel 13-5-1627, vermeld als schepen van Swalmen en Asselt vanaf 15-6-1628 tot juni 1634] en Catharina Ruijtsen [Trincken Rutsen; zij hertr. mogelijk vr 18-12-1639 met Henricus aen de Beeck].

Uit dit huwelijk (in onbekende volgorde):

1. Paulus Janssen, leeft 30-9-1670. Tr. vr 24-5-1650 met Cornelia (Neull) Hendriks.

2. Joannes (Jan) Janssen alias Van Herten, pachter op Kruisbroerenhof te Roer, later op Kloostershof te Asenray.

3. Gertrudis (Tru) Janssen alias Pauwkens, Peuckens, begr. Swalmen 4-11-1672. Tr. Swalmen 22-10-1641 met Joannes Hawinkel, pachter van Baxhof, begr. Swalmen 20-12-1669.

4. Godefridus (Goert) Janssen alias Poekens of Poickens, pachter van Beeckerhof. Tr. 1) Swalmen 10-2-1652 met Aegidia Hanssen, begr. ald. 22-12-1667; 2) met Bertha Driessen, begr. Swalmen 25-5-1673; 3) Swalmen 16-9-1673 met Gertrudis Bongarts.

5. Maes Janssen, geb. ca. 1634, pachter van Overen, vermeld als burgemeester van Sint Odilinberg 29-5-1690. Tr. St. -Odilinberg 30-6-1663 met Mechtildis Slijpen.

6. Gudula of Gebel Janssen. Tr. vr 1650 met Arnoldus Schoncken.

Paulus Janssen droeg op 30-9-1670, mede namens zijn broers en zussen, hun goederen te Beesel over aan Matthijs Dorss. Geurt en Maes Janssen bouwden blijkens visitatie van 28-10-1674 na een brand een nieuw huis.

 

5 januari 1630

BEESEL ‑ Overdracht moeshof.

Ten overstaan van Creutzbergh en Claess up den Kamp, schepenen van Beesel, en Peter Quiten, gerechtsbode, dragen Heinderich Gubbels en Jacoba, echtelieden, een moeshof met een half bemdje gelegen naast jonker Gerart van Baexen en jonker Arret van Linden, en een stuk land op de Oeberkamp gelegen tussen Kerst Wolfferts en Hein van Oebroick, met de korte zijden grenzend aan Kirckenlandt en de openbare weg, voor een bedrag van 200 gulden en 1 dubbele Philipsgulden en 2 schapen als liefenis, over aan Johan up den Bongardt en Jacoba Schlousen, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 81.

 

12 januari 1630

AFFERDEN ‑ Peter Schenck van Nijdeecken verkoopt de Weijcamp gelegen onder Afferden nabij de Hengelboom aan de vrouwe van Hillenraedt.

RHCL Maastricht, Dokumentatie D273: Inventaris van o.a. Bleijenbeek, Brempt, Hillenraad; gedeelte Bleijenbeek nr. D 49; depot onbekend (gedeelte verdwenen, vgl. ook Schlo Haag).

 

22 januari 1630

BLERICK - Gehuwd: Laurentius Linssen [alias Peters?, ged. Blerick 11-2-1607, zn. van Petrus Lynssen jr. x Catharina Sanders] en Elisabeth Hanen [Haenen] 'ex Besel'. Getuigen: Paulus Bitsen en Andreas Sanders.

DTB-registers Blerick; met dank aan Twan Ernst.

Uit dit huwelijk:

1. Petra, ged. Blerick 26-11-1634 (get. Eisabetha Sanders, tweede getuige niet vermeld).

Lens van Blerick is getuige bij de huwelijken van Peter en Helena Haenen te Belfeld, beide op 7-10-1643. Lens Peeter Lensen en zijn vrouw verkochten in 164 (z.d.) land te Belfeld. Zie ook: L. van Hout, 'De bevolking van Blerick in 1610', 1993, blz. 53-54.

 

januari 1630, z.d.

ROERMOND ‑ Johan Heijster en Ursula van Lom, echtelieden, bepalen krachtens testament dat hun bezittingen zullen toekomen aan de langstlevende.

Maasgouw 1881, nr. 116: genealogische aantekeningen familie Heijster te Sittard en Roermond.

 

26 februari 1630

SWALMEN - Pandschap.

Geercken Deckers heeft de halfman van Schaepbroeck laten panden voor verdiend herdersloon voor 4 vat kop, half boekweit half rogge.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 20vs.

 

28 februari 1630

BELFELD-GELOO ‑ Overdracht landerijen.

Ten overstaan van Heinrich Meertz en Claess up den Kamp, schepenen, dragen Johan Bonenbeckers en Naelen, echtelieden, diverse goederen, te weten:

- een stuk land genaamd het Kloetgen, dat eertijds heeft behoord tot Menshoff, gelegen naast Beele Paukens en met de korte zijden grenzend aan Goetzen ahn den Broeck en Heilliken Rivers;

- een stuk land genaamd den Kranenacker, gelegen tussen de broer van verkopers en Lambertt Kremers, met de korte zijden grenzend aan de Huetzbuekelswegh enerzijds en Lambertt en Heinrick Bonenbeckers anderzijds;

- een stuk land gelegen tussen Jacob van Lom en Peerken Thrinens, met de korte zijden grenzend aan de Herwegh en aan de Maas;

- een stuk land gelegen tussen de Kirkberge in de richting van Belfent tussen Jacob van Lom en de gemeinte,

voor in totaal 850 gulden Venloos over aan ritmeester Gerart Junckbloett en Catharina, echtelieden, vader en moeder van voornoemde verkopers.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 75-75vs.

 

vr 6 maart 1630

Z.P. - Gehuwd: Gerardus Vissers [Visschers] en Maria NN.

Uit dit huwelijk:

1. Godefridus Vissers, ged. Asselt 24-5-1632 (get. Conradus van Cruchten en Agnes Gruijter; zn. van Gerardus x Maria NN).

Zij kochten op 6 maart 1630 een gedeelte van een huisje in de Daelkamp.

 

vr 6 maart 1630

Z.P. - Gehuwd: Arnoldus van Kessel [begr. Asselt 28-10-1676] en Margareta Coenen [mogelijk begr. Asselt 4-10-1676, dr. van Johan Coenen en Richarda NN].

Uit dit huwelijk:

1. Gerardus van Kessel, ged. Asselt 20-10-1634 (get. Wilhelmus ..er en Catharina Steijns; jaartal onder voorbehoud).

Zij beschudden op 6 maart 1630 een huisje in de Daelkamp gelegen.

 

6 maart 1630

SWALMEN - Overdracht van 1/3 deel van een huisje in de Daelkamp, met naasting.

Ten overstaan van scholtis, Jacob Gubbels en Johan Peukens, schepenen van Swalmen en Asselt, draagt Johan Konen met toestemming van zijn vrouw Rijcke het 1/3 deel van een huisje met de plaats daarbij behorend te Swalmen in de Daelkamp gelegen naast Nelisken Wijnen, groot ongeveer 11 roede, voor een bedrag van 61 gulden over aan Gerhardt Visschers te Assel en Marie, echtelieden.

- Nelis Wijnen heeft arrest gedaan aan dit goed 'ende sich der steynen aff te breecken niet te ondernehmen mit kosten.

- Hierna heeft Gerhart Visschers dit arrest ontzet.

- Beschud door Arret van Kessel, schoonzoon van Johan Konen en Rijcke voornoemd ('und hefft dat voerss. bei sijnen schwager vader verkochtes erff beschutt').

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 20vs.

Zie ook akte d.d. 12-2-1631 voor verdere overeenkomsten aangaande dit huis.

 

maart 1630 (z.d.)

BELFELD-GELOO ‑ Overdracht land.

Ten overstaan van Heinrich Meertz en Heinrich Wolffertz, schepenen, dragen Jelis in den Pass en Thrijn, echtelieden, ongeveer 5 vierdel land, waarvan morgen tiendvrij, gelegen tussen de aankopers en Elsse in den Pass, met de korte zijden grenzend aan de Daelsbeeck en aan de Heerbaen, over aan Thissken Beurskens en Naelen, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 75vs.

 

vr 2 april 1630

Z.P. - Gehuwd: Wilhelmus van Elmpt en Maria van Swalmen

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

1. Joanna van Elmpt, ged. Roermond 2-4-1630 (get. Egidius Crompvoets en Miel Hans van Merren?; dr. van Guilhelmus x Maria van Swammen).

 

19 april 1630

SWALMEN - Overdracht land.

Ten overstaan van scholtis, Jacob Gubbels en Jelis Krompfoetz, schepenen van Swalmen en Asselt, draagt Derick Gubbels met toestemming van zijn vrouw Mercken morgen land op de Breijen Arsch gelegen tussen Nijss Kusters en Behringen, met een korte zijde grenzend aan de Breijen Arschwegh, belast met jaarlijks 5 kop rogge aan de kerk, voor een bedrag van 95 daalder over aan Peter up Schaepbroick [alias Reutzen] en Beertgen [Slabbers], echtelieden, licop naar landsgebruik.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 20vs.

 

2 mei 1630

BEESEL - fragment van een (verdwenen?) wapenschild, gedeeld: 1 onleesbaar, 2 mogelijk een schuinkruis. "A 1630 / den 2 / may starf Gordt / op den Cruitzberch / Bydt voor die ziel".

J. Belonje: Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie Limburg. In: Publications etc. 1960-1961, blz. 28.

 

7 mei 1630

ROERMOND / ASSELT ‑ Jacobus (a Castro), bisschop van Roermond, oorkondt dat Johannes Quyten voor het zieleheil van zijn overleden ouders een mis sticht die rond vasten ("ieiunium") door de kapelaan zal worden gelezen in de kerk van Asselt.

De sterfdagen van zijn ouders vallen op 20 juni en 20 mei (zie grafsteen Asselt LG).

Als inkomsten voor de mis(sen?) schenkt de stichter:

- bunder akkerland gelegen in de Lichte Oe naast Willem aen die Beeck;

- malder jaarlijks afkomstig van een stuk land van Mathias Sturen, gelegen tussen ... Tessers en Marten Martens, zoals dit op 17 december 1627 voor schepenen van Asselt en Swamen is overgedragen;

- 2 vat tarwe jaarlijks (met toestemming van zijn broer) ten laste van Geysken Gysen en Catharina Gysen uit Offenbeeck in de parochie Besel, aldaar geregisteerd 16 december 1627;

- en een rente van 5 gulden jaarlijks uit een hoofdsom van 100 gulden gevestigd op huis en moesgaarde van Laurentius Benting in Swamen op de Luchtenbergh gelegen tussen Sebastianus van Blerick en Christianus Houben, aldaar geregistreerd 15 maart 1629.

GA Roermond, afd. IV, nr. 105: Archief Lambertusparochie Swalmen, inv.nr. 37. Origineel op papier.

Latijn; interpretatie onder voorbehoud! Met zeer slecht leesbare marginale aantekeningen betreffende Joes in geen Brouhuys (= Quiten?).

 

17 mei 1630

SWALMEN - Overdracht land.

Ten overstaan van scholtis, Jacob Gubbels en Johan Peukens, schepenen van Swalmen en Asselt, draagt Matthiss Krompfoetz als man en voogd en met toestemming van zijn vrouw Mettelen Scherers, mede namens Goerdt Grauss als bedigd voogd van Leonardt Scherers, 2 morgen en enkele roeden land gelegen 'in sein vierkandt' tussen land van Hillenraet en het Grijpstuck enerzijds en de Kartuizers en opnieuw Hillenraet anderzijds, voor een bedrag van 203 rijksdaalder over aan Walraven Daniels en Elsken van Gangelt, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 21.

 

21 mei 1630

ROERMOND - Gehuwd: Michael van Swamen en Anna Smits van Piberen. Getuigen: Theodorus van Seelst en Zeger van Neer.

DTB-registers Roermond, fol. 5.

 

29 mei 1630

ROERMOND ‑ Gehuwd: Philippus Melis en Mechtildis Copmans [zij hertr. met Matthijs Dorsch]. Getuigen: Caspar Engelbertus Bree en Joannes Baptist de Haen.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond..

Uit dit huwelijk:

1. Henrica Melys, ged. Roermond 22-2-1631 (get. mr. Joannes Woesten, door Nicolaus van Ipersen, en Maria Patientie; namen ouders: Philippus Melys en Maria Coopmans.

2. Everardus Melis, ged. Roermond 2-2-1632 (get.: Andries Bordels en Margareta Melis; namen ouders: Philippus Melis en Mechgel Coopmans). Tr. vr 1656 met Catharina Meerts.

3. Allegundis Melis, ged. Roermond 23-10-1633 (get. Aloisius van der Straelen en Elijsabeth Verstegen; namen ouders: Philippus Melis en Mechgel Coopmans).

Mechgel Coopmans en haar tweede man Matthijs Dorsch kochten op 17-4-1657 de Wilde Hoeve bij Reuver-Leeuwen, op 2-10-1657 ook nog de Hoendercamp aldaar.

 

2 juni 1630

SWALMEN - Overdracht land.

Ten overstaan van scholtis, Jacob Gubbels en Johan Peukens, schepenen van Swalmen en Asselt, draagt Heincken in den Bremenkamp met toestemming van zijn vrouw Bilken 1 vierdel land achter Jan Gielen aan de Krop gelegen tussen Joest tho Middelhaeven en Neess Wiltschutz, voor een bedrag van 40 daalder en een paar pantoffels ('touffelen') of rijksdaalder daarvoor, over aan Peter up Schaepbroick [alias Reutzen] en Beerdtgen [Slabbers], ook echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 21.

 

7 juni 1630

SWALMEN - Overdracht van een obligatie groot 300 daalder ten laste van het aandeel van de Wielerhof dat eigendom is van jonker Jochim.

zie augustus 1635, z.d.; voor mogelijk achternaam van jonker Joachim (namelijk van Bocholtz) vgl. akten d.d. 21-6-1613 en 20-11-1615.

 

vr 10 juni 1630

Z.P. - Gehuwd: Theodorus Cruijsbergh [verm. broer van Martinus Cruijsberg] en Maria Mols [mogelijk ged. Roermond 8-12-1607 als dr. van Renierus Mols en Maria NN].

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

1. Joachimus Cruysberch, ged. Roermond 10-6-1630 (get. Martinus Willer en Cornelia Jonbloets; zn. van Theodorus x Maria Mols).

2. Josyna Cruijssberch, ged. Roermond 29-1-1632 (get. Henricus Moors ex Elmpt en Josyna van Voort; dr. van Theodorus x Maria Mols). Tr. Roermond 31-10-1666 met Joannes Morel.

3. Geertruijt Cruijssberch, ged. Roermond 5-10-1633 (get. Herman Brusten en Methgel Mulens; dr. van Theodorus x Maria Mols).

4. Joannes Cruysberch, ged. Roermond 17-9-1637 (get. Simon van Vucht en Catharina Roijen; zn. van Theodorus x Maria Mols).

 

13 juni 1630

ASSELT - Naasting van land.

Ten overstaan van Johan Meutters, dagelijks richter, Gaetz Krompfoetz en Heinrich Jacobs, beschudt Johan Quiten, als naastgelegen nabuur, de 2 morgen broek in het Merlenbroickh te Asselt gelegen naast de bemd van Quiten voornoemd, welk land door Gillis Krompfoetz was aangekocht bij openbare verkoop met uitbranden van de kaars.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 21.

 

vr 18 juni 1630

Z.P. - Gehuwd: Matthias Crompvoets [ged. Roermond 2-7-1606, zn. van Joannes Kromholt en Metgen NN; hij hertr. mogelijk Roermond 22-1-1636 met Gertrudis Cremers] en Matthia Scheders

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

1. Margareta Crompvoets, ged. Roermond 18-6-1630 (get. Walramus Daniels en Aleydis van Salygen; dr. van Matthias x Matthia Scheders).

2. Joannes Crompvoets, ged. Roermond 13-7-1631 (get. Arnoldus Fredricx / Joannes Crompvoets en Aleydis van Gangelt; dr. van Matthias x Matthia Scheders).

3. Matthias Crompvoets, ged. Roermond 8-8-1632 (get. Godefridus Graus en Anna Eggels; zn. van Matthias x Matthia Scheders).

4. Joannes Crompvoets, ged. Roermond 9-9-1633 (get. Joannes Pruijs en Isabelle Dulcken; zn. van Matthias x Matthia Scheders).

5. Matthias Crompvoets, ged. Roermond 9-9-1633 (get. Goort Schyeren en Martina Zeverijns; zn. van Mathias x Matthia Scheders).

 

5 juli 1630

OFFENBEEK ‑ Overdracht land.

Ten overstaan van Heinrich Meertz en Goerdt up den Crutzbergh, schepenen, dragen Frederick Janssen en Catharina, echtelieden, 2 morgen min 1 vierdel land gelegen in den Offenbecker Vahren Velde tussen Ronckenstein en Heinrich in die Betauwe, met de korte zijden grenzend aan Sanct Cornelis Cloesters hoff enerzijds en de weg naar Diekers anderzijds, voor en bedrag van in totaal 405 gulden over aan Heinrich Wolfferts en Heilken [op den Kamp], echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 76.

Voor achternaam Heilken zie akte van febr. 1628, z.d.

 

17 juli 1630

BEESEL ‑ Overdracht van land met bakhuis en toebehoren.

Ten overstaan van Peter Quiten, dagelijks richter, Johan van den Bungart en Claess up den Kamp, schepenen, dragen Derickh van Nehr en Neesken, echtelieden, 'uit goeder frundtschap ende beweesene waeldaeten' ongeveer 10 12 roeden plaets, waarop Cruitzbergh een bakhuis ('backhaus') en andere gebouwen heeft gezet, plus een klein plaatsje achter de oven ('den backaevent') gelegen, over aan voornoemde Goerdt up den Crutzbergh en Thrinen Ronckenstein, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 76.

 

18 juli 1630

ROERMOND - Gehuwd: Jacobus Zegers en Henrica van Reij. Getuigen: Petrus van Reij en Guilielmus van Roer.

DTB-Registers Roermond, fol. 6.

 

18 juli 1630

ROERMOND - Gehuwd: Joannes van Vlodrop en Maria Cuypers. Getuigen: Guilielmus Tielen van Swanenburch en Gerit Joosten.

DTB-registers Roermond, fol. 6.

 

20 juli 1630

SWALMEN - Inbezitname land.

Ten overstaan van Johan Meutters, dagelijks richter, Jacob Gubbels en Johan Peukens, schepenen van Swalmen en Asselt, heeft Lissbet Janssen van Mastriecht als naaste erfgename bezit genomen ('possessie apprehendiert') van het 1/3 deel van 1 morgen land aan de Esselstraett gelegen tussen Encken van Oest en Lenartt up Graedt.

- Op 23 juli 1630 heeft Heinrich Schroers van Neel deze inbezitneming aangevochten ('geschreckt').

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 21vs.

 

24 juli 1630

VENLO / ROERMOND - Oorlogshandelingen.

Wt Berghen op den Zoom den 24 dito. Tot Brussel zijn vergadert gheweest de Staten van Brabandt met dedelen, abten ende prelaten, sonder te weten tot wat eynde. Tusschen Diest, Aerschot, Herentals ende ontrent Westerlo zijn de Spaensche soo te voet als te paerde vergadert geweest ende de ruyterije 40 compagnien tusschen Ruermonde ende Venlo door de Mase ghepasseert ende t voetvolck tot Mastricht over de brugghe na den Rhijn.

Courante uyt Italien, Duytslandt &c. d.d. 27-7-1630.

 

25 juli 1630

VENLO ‑ Jan Dijster wordt vermeld als provisor van de huisarmen te Venlo.

GA Venlo, Inventaris van de archieven van de provisoren van de Tafel van de H. Geest; van het Bureau de Bienfaissance; en van het R.K. Armenbestuur te Venlo, inv.nr. 331.

Johan Diester was leenman van de Schei.

 

25 juli 1630

ROERMOND - Gehuwd: Franciscus van Wessem en Catharina Cremers. Getuigen: Petrus Wessem en Theodorus Wessem.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond, fol. 6.

 

31 juli 1630

up den lesten dach julij 1630 binnen Ruremunde mit verlehnder erden

ASSELT - Verpanding hof en heerlijkheid Asselt.

Ten overstaan van scholtis, Jacob Gubbels en Gillis Krompfoetz, schepenen, Stephan Reutters, scholtis van hof en heerlijkheid te Asselt, en Martten van Dijck, laat van deze hof, draagt mr. Arnoldt de Haen, raad en momber van Z.K.M. in Gelderlandt, als gemachtigde d.d. 4 juli 1630 van de weduwe van Nicolaus? de Esche en Ursula Schellardt van Obbendorp, gezusters, opgemaakt voor scholtis en schepenen van Mastriecht, een erfrente van 243 gulden Roermonds jaarlijks te betalen op 31 juli met ingang van het jaar 1631 binnen Ruremunde, uitgaande van een hoofdsom van 4.050 gulden, over aan Helena van Steenbergen, weduwe van Guiliaam Kevelaer, met als onderpand hun aandeel van de weide van de hof Asselt, genaamd de Lijngen aan de Maas gelegen, en voorts de gehele hof, tienden, heerlijkheid, tol, visserij met alle aanklevende gerechtigheden, 'mit ewige assignatie die pachters die nu sijn off naemaels wezen sullen, ahn die juffrauwen principalinnen hunne erven ende naekomelingen niet te bethalen, ten sij diese renthe irst voldaen ende betaelt sijn sal.'

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 22.

 

1 augustus 1630

ASSELT - Verpanding hof en heerlijkheid Asselt.

Ten overstaan van scholtis, Jacob Gubbels en Gillis Krompfoetz, schepenen, Stephan Reutters, scholtis van hof en heerlijkheid te Asselt, en Martten van Dijck, laat van deze hof, bekent mr. Arnoldt de Haen, raad en momber van Z.K.M. in Gelderlandt, als gemachtigde d.d. 4 juli 1630 van de weduwe van Nicolaus? de Esche en Ursula Schellardt van Obbendorp, gezusters, opgemaakt voor scholtis en schepenen van Mastriecht, dat zijn principalen een bedrag van 5.950 gulden Roermonds tegen een niet genoemde rente jaarlijks te betalen binnen Ruremunde, voor de eerste maal op 1 augustus 1631, hebben opgenomen van Sibilla Baexen, weduwe van kapitein Johan Fleuren [Pleuren?] met als onderpand de grote hof te Assel 'mit die hoecheit, in behausungen, bembden, weiden, landerijen, visscherijen, toll, vehr, cuermudden' en alle aanklevende gerechtigheden, 'mit ewige assignatie die pachters die nu sijn off naemaels wezen sullen, ahn die juffrauwen principalinnen hunne erven ende naekomelingen niet te bethalen, ten sij ierst diese renthe voldaen ende betaelt sijn sal.' Het onderpand is reeds belast met 12 goudgulden aan de Kapittelheren te Ruremunde welke met 12 daalder betaald worden, voorts [niet genoemde lasten] aan de kerk en het altaar en een bedrag van 4.050 gulden aan Helena van Steenbergen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 22-22vs.

 

15 augustus 1630

ROERMOND - Gehuwd: Petrus Stockmans en Gertrudis Bruene. Getuigen: Gaspar Heesen en Joannes van Buell.

DTB-registers Roermond, fol. 6.

 

vr 12 september 1630

Z.P. - Gehuwd: Petrus van der Haert [Hart, begr. Swalmen 25-11-1663] en Sibilla Kellers [Beelke Kelners, begr. Swalmen 7-8-1669].

Uit dit huwelijk:

1. verm. Elisabetha van der Haert, leeft 22-3-1676.

2. verm. Catharina van der Hart. Tr. Swalmen 13-10-1667 met Gerardus Beeck.

3. Judith van der Haert, begr. Swalmen 29-9-1689. Tr. Swalmen 29-5-1675 met Jacobus Huberts alias den Hertog.

4. Philippus van der Haert, mogelijk begr. Swalmen 29-12-1679. Tr. mogelijk 1) Asselt 20-10-1678 met Catharina Daemen, begr. Swalmen febr. 1679; mogelijk 2) ... vr 26-12-1683 met Matthia Neerens.

5. Anna van der Hart, ged. Swalmen 9-11-1650 (get. Petrus Stockmans? en Joanna Kellers; dr. van Petrus x B...ke Kellers), begr. ald. 16-4-1692. Tr. ... vr 10-11-1683 met Jacobus Louijs.

Zij verpandden op 12 september 1630 Peter's erfdeel.

 

12 september 1630

SWALMEN - Verpanding erfdeel.

Ten overstaan van scholtis, Jacob Gubbels en Gaetz Krompfoetz, schepenen van Swalmen en Asselt, bekennen Peter van der Haerdt en Billiken Kelleners, echtelieden, dat zij, met toestemming van Peter's ouders, een bedrag van 100 daalder Roermonds tegen een jaarlijks rente van 5% eerstmaals te betalen op 1 september en met een opzegtermijn van een half jaar, hebben opgenomen van Derick van der Laeckh en Mercken, echtelieden, met als onderpand het kindsdeel van Peter voornoemd.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 21vs.

 

3 oktober 1630

tot Ruremunde

SWALMEN - Vonnis inzake een proces van Johan Quiten tegen de gebroeders Schenck van Hillenraad.

Het Hof van Gelderland, gelet de verzoekschriften van Johan Quiten d.d. 3 en 26 augustus, 6 september en heden 3 oktober 1630 om de douairiere en gebroeders van het huis Hillenraede, mede voor hun dienaren, te verplichten 'cautie de non offendo' te stellen, ordonneert om dit zo spoedig mogelijk te doen en dit ook in de gerechtsrollen op te nemen, 'niettemin dat bei faulte van gestalt te sijn bij de gebroederen van Hillenraede die versoichte cautie de non offendo', dat het eigendom van hun goederen van nu af aan daarvoor verbonden zullen blijven, behoudens het vruchtgebruik van hun moeder. Het Hof is verder 'belastende dieselve gebroedere ende elck van hun den suppliant noch sijne advocaten niet te misdoen, directelick noch indirectelick up verbeurte van lijff ende goedt'. Het Hof veroordeelt voorts de gebroeders tot de gerechtskosten.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 24; eenvoudig afschrift op papier naar een origineel opgemaakt door Nicolaus Maen.

Voor dit proces zie verder 29 oktober 1630.

 

15 oktober 1630

SWALMEN - Onderhoudsovereenkomst in ruil voor schenking goederen.

Ten overstaan van scholtis en schepenen van Swalmen en Asselt, verklaren Johan Meutters en Euss van Biesell, tante ('muen') van Lissbeth, de halfzus van Jan Meutters voornoemd, dat zij zijn overeen gekomen dat Euss genoemde Lisbeth zal onderhouden in kost en kleding. Mocht Euss voor Lisbeth overlijden, dan zullen haar kinderen de zorg voor dit onderhoud overnemen. Hiertegen zal Euss alle erf en goed van Lisbeth hebben, gebruiken en behouden, uitgezonderd het stuk land in de Haewinckel dat Jan Meutters zal behouden, alsmede een half huisje binnen Ruremundt gelegen.'

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 22vs.

Voor dit onderhoud zie ook akten d.d. 4 december 1629 en later

 

16 oktober 1630

ROERMOND - Zegerus Jacops ontvangt vrijbrief voor huwelijk te Asselt met Catharina Steinen: 'Segerus Jacops et Catharina Stenen van Asselt acceptunt testimoniales contracturi in Asselt'

DTB-Registers Roermond, fol. 7.

 

op of na 16 oktober 1630

ASSELT - Gehuwd te Asselt: Zegerus Jacobs en Catharina Stenen [Steijn, Steijnen, Steinen; wed. van Godefridus Quiten, pachter van de Asselterhof, overl. Asselt 12-9-1629] van Asselt. Getuigen: niet vermeld in DTB Roermond.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond, fol. 7.

Uit dit huwelijk:

1. Jacobus Jacobs, ged. Asselt 18-9-1631 (get. Godefridus Grautz en Mechtildis van Bracht; zn. van Segerus x Catharina Steijn). Tr. Roermond 5-8-1657 met Mechtildis van Reij.

2. Catharina Jacobs, ged. Asselt 7-2-1634 (get. Cornelius Beeck en Anna van Ruijr; dr. van Jacobus x Catharina Steijn).

Zij pachtten op 23 juni 1631 de Asselterhof.

 

17 oktober 1630

ROERMOND - Gehuwd: Henricus Deckers van Melick en Catharina van Swamen. Getuigen: Joannes Cuypers en Engelbertus van Swamen, 'uterq. exhibuit testimoniales sui parochi.'

DTB-registers Roermond, fol. 7.

 

20 oktober 1630

RIJKEL ‑ Ten overstaan van Goertgen opten Bongaerdt, Heinen van Oubrock en stadhouder (van Nieuwenbroeckse lenen) Bartholomaei Poeyn wordt Henderick Langerbein beleend met het (laat)goed genaamd Leinengoed te Ryckell, bestaande uit huis en hof, welk laatgoed hij van Maes te Hoesten beschud heeft.

Cijnsregister Nieuwenbroeck.

Zie 10-3-1628 en 30-4-1628.

 

29 oktober 1630

SWALMEN - Erfruil van landerijen, met bijbetaling.

Ten overstaan van schepenen van Swalmen en Asselt, dragen Johan Zilkens en Grieth Maessen, echtelieden,

- 1 morgen land in de Weerdt gelegen tussen Hein van der Haerdt en Matthis in gen Nouwenhoff, met de korte zijden grenzend aan de bemd van de kinderen van Gerhardt Sphe;

- en twee stukken land up gen Raedt en in de Palichschlaegh gelegen,

in erfruil over aan Seger Jacobs, halfman te Asselt, en Catharine Steinen, echtelieden.

Hiertegen dragen Seger Jacobs en Catharine Steinen

- een stuk land in het Ruremundtschen veld tussen de Neeler en Moerkenspoort gelegen,

eveneens in erfruil over aan Johan Zilkens en Grieth Maessen, licop naar landsgebruik en godsheller 1 schilling.

Iedere roede land van de drie eerstgenoemde percelen zal worden gerekend aan 28 stuiver, waartegen [aan?] iedere roede in het Ruremundtschen veld 4 gulden zal worden gekort (?).

Johan Zilkens en zijn vrouw verklaren dat zij niemand anders dit land voor deze prijs zouden hebben verkocht, 'omme sunderlicke ahn hun beweesene frundtschap als mit koeren te loesen'.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 22vs.

 

29 oktober 1630

SWALMEN - Registratie van het vonnis inzake een proces van Johan Quiten tegen de gebroeders Schenck van Hillenraad.

Ten overstaan van Jacob Gubbels en Gaetz Krompfoetz, schepenen, heeft de domheer jonker Heinrich Schinck in aanwezigheid van zijn broer jonker Dederich Schinck, heer te Hillenraedt, vier of vijf weken voor heden 'affgedragen up sijne adelicke eher, het genige so hij mit schlaen ahn Johannen Quiten gedaen hadde, dat hij sulxs uit sijnen eigenen wille sonder reedt offte daett van jemantz anders gedaen ter oersacken van enige naespraeck die gerurtter Johan Quiten achter ruxs over sijne E. gedaen hedde.'

- Op heden 29 oktober 1630 verzoekt de licentiaat Heinrich van der Schmitzen, als gevolmachtigde van Johan Quiten, ten overstaan van voornoemde schepenen 'in gespannener banck',

krachtens vonnis van het Hof van Gelderland d.d. 3 oktober 1630 (op basis van pag. 127 art. 5, 6, 7 en 8, dat alle verbintenissen en belastingen van goederen behoren te geschieden voor heer, hof en gerecht waar deze zijn gelegen, ook wanneer deze voor kanselier zijn gepasseerd of geaccordeerd, en dat deze handeling dient te worden geprotocolleerd onder de jurisdictie waaronder deze ressorteren), uitgesproken ten voordele van Johan Quiten voornoemd en ten nadele van de gebroeders van Hillenraet,

om registratie van voornoemd vonnis in het register van overdracht en belasting, zodat de in het vonnis genoemde onderpanden eveneens zijn geprotocolleerd.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 23-24.

Voor afschrift vonnis zie 3 oktober 1630.

 

2 november 1630

BEESEL ‑ Overdracht landerijen.

Ten overstaan van Cruitzbergh en Claess up den Camp, schepenen, dragen

- Heinrich Spoeren en Beerdtgen, echtelieden;

- Thilman Daniels en Fijcke, echtelieden;

- Daniel Witgens en Aeletgen, echtelieden;

- en Thilman der Schmeet met toestemming van zijn vrouw Hees;

hun aandeel van 1 morgen 16 roede land,

- waarvan ongeveer 1 morgen gelegen op de Solbergh tussen het erf van Thilman Daniels en het erf van de kinderen van Goerdt Quiten, met de korte zijden grenzend aan de openbare weg genaamd Eixskensweg en aan het erf van jonker Baexen waarmee Goerdt Quiten beleend is,

- en de rest te Biesel in het dorp gelegen tussen Thrincken Schmeetz en Jacob up den Boeckels Driess, met de korte zijden grenzend aan de openbare weg en aan Thrincken Schmeetz, belast met 2 kop rogge aan de broederschap [doorgehaald: kerk] en 1 vierdel pond was en 1 stuiver herfschat,

voor een bedrag van 106 daalder (per morgen?) over aan Johann van Gratum en Ietgen [Ruiden], echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 76vs.

Voor achternaam Ietgen zie 22-3-1633.

 

10 november 1630

ROERMOND ‑ Gehuwd: Stephanus van Vlodrop [ged. Roermond 23-8-1609, zn. van Henricus van Flodrop en Helena NN] en Anna Bosman. Getuigen: licentiaat Petrus Bosman, secretaris, en licentiaat Anthonius Bosman.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond, fol. 7.

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

1. Bernarda van Vlodrop, ged. Roermond 18-11-1631 (get. Petrus Bossmans, secretaris, en Heilwygis van Vlodrop; dr. van Stephanus x Anna Bossmans).

2. Petrus van Vlodrop, ged. Roermond 6-3-1633 (get. Adolphus van der Smitsen, burgemeester, en Gertruyt Smits; zn. van Stephanus x Anna Bossmans).

3. Bernarda van Vlodrop, ged. Roermond 16-2-1636 (get. Rutgerus Petri en Juditha van Oost; dr. van Stephanus x Anna Bossmans).

4. Isabella van Vlodrop, ged. Roermond 11-11-1637 (get. Theodorus Matthaei en Beatrix Bisschops; dr. van Stephanus x Anna Bossmans).

5. Matthias van Vlodrop, ged. Roermond 18-2-1641 (get. eerwaarde Antonius Bosmans en Anna Janssens; zn. van Stephanus x Anna Bossmans).

6. Arnoldus van Vlodrop, ged. Roermond 12-7-1643 (get. Matthias van Vlodrop en Juditha Bijlemakers; zn. van Stephanus x Anna Bossmans).

7. Helena van Flodrop, ged. Roermond 4-11-1646 (get. Guilielmus Cuijpers en Isabella Bossmans; dr. van Stephanus x Anna Bossmans).

 

11 november 1630

BEESEL ‑ Overdracht land, met naasting.

Ten overstaan van Cruijtzbergh en Claess up den Kamp, schepenen, dragen de erfgenamen van Gerart Gubbels, te weten:

- Derich Otten,

- Gerart,

- en Grietgen Gubbels,

als nagelaten kinderen bij openbare verkoop (met uitbrandende kaars) 2 morgen land gelegen tussen het goed van Jan Gubbels en het goed van de kinderen van wijlen Goerdt Quiten, met beide korte zijden grenzend aan de gemeinte, voor in totaal 290 gulden over aan Wilhelmken Deckers en Griedt, echtelieden.

- Beschud door Eercken van Hoesten als bloedverwant.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 76vs.

Maand slecht leesbaar en onder voorbehoud, mogelijk wordt september (7bris) bedoeld. Voor huwelijk van Dirk Otten en Anna Gubbels zie Blerick 25-11-1620.

 

15 november 1630

feria 6 den 15 novembris 1630

SWALMEN - Vonnis.

Het gerecht veroordeelt de vrouwe van Hillenraed in vonnis betreffende de zaak tegen haar aangespannen door Stoffer Pelssers?, dat aangeklaagde vrouwe zich voor de arrestant en klager garant zal stellen en hem zal vrijhouden van kosten en schade wegens het gepretendeerde malder rogge bij de broederschap van O.L. Vrouwe te Swalmen 'te halden ende daer van te doen ontlasten', en veroordeelt haar tot betaling van de gerechtskosten.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 28vs. Eenvoudig afschrift ca. 1631/1632 door J. Rijckenroij.

 

21 november 1630

SWALMEN - Overdracht gemeentegrond in ruil voor kwijtschelding van een schuld.

Overeenkomst tussen gerfden en gezamenlijke schepenen van het kerspel Swalmen en Asselt enerzijds en Enken Beijtels, weduwe van scholtis Matthis van Cruchten en haar kinderen anderzijds, wegens een schuldvordering die deze op het kerspel hebben te vorderen.

Voornoemde kinderen zullen voortaan het 'ordt' gemeente hebben, tussen de Oelschegge en de landweer ('landtwehr') gelegen, dat bij openbare verkoop met uitbrandende kaars was verbleven aan heer Stoffer Boltten maar waarvan deze daarop weer ten behoeve van de gemeente afstand had gedaan. De kinderen zullen aan de hoger het hooggeld zonder schade voldoen, zonder schade voor de gemeente ('dess sollen die voerss. kinderen aen den hoeger dat hoeghgelt sonder schade der gemeinden goet doen, avers van ihren goede die lenungh voer die helfft van dit jaer genieten').

De weduwe doet afstand van haar aanspraken op de eerdergenoemde schuld.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 24vs.

 

27 november 1630

VENLO: Gehuwd: Joannes Diester [geb. Brggen ca. 1590, overl. Venlo 14-6-1664; zn. van Hubertus Diester; wedn. van Maria Alberts, geh. Venlo 27-10-1619; hij hertr. 2) Erckelenz 28-1-1641 met Odilia Oidtman; 3) Venlo 20-1-1661 met Christina Winderlinx] en Margaretha Mareels [Moerels, Moreels; wed. van Joannes de Groot].

Uit dit huwelijk:

1. Henricus Diester, ged. Venlo 23-11-1631 (get. Goswinus de Groot en Mechtildis van Darth).

2. Maria Disters, ged. Venlo 17-12-1634 (get. Goswinus van Achen en Agneta Alberdts).

Johan Diester was leenman van de Schei te Reuver-Leeuwen.

Zie ook RHCL Maastricht, Familiearchieven (Inv. 16.0670), nr. 100: 17e eeuw correspondentie van de familie Diester te Venlo.

 

7 december 1630

Arnold Schenck draagt een bedrag van 813 rijksdaalder over aan zijn moeder Aleidis van der Lippe genaamd Hoen.

RHCL Maastricht, Dokumentatie D274: Inventaris van o.a. Bleijenbeek, Brempt, Hillenraad; gedeelte Hillenraad, nr. N 17; depot onbekend (gedeelte verdwenen, vgl. ook Schlo Haag).

 

8 december 1630 / 18 augustus 1631

Aengaendt den armen hoeffslach tot Assell op 't Gewijdt

ASSELT - Verklaring over de overdracht en betaling van een hoefslag te Asselt, groot 8 morgen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 34; eenvoudig afschrift ca. 1639.

'Anno 1630 den 8den december hebben die armenmeesters ende den heer decken ende snijders bij Peeter Bammelroij affgegolden den hoeffslagh van de bemden tot Assell daemaell vertert ende betalt der armen quoten ad vijff gulden tien strs tot eenen goetzpenninck betalt seven stuivers.

Anno 1631 den 18den augusti betalt aen Jacop Gubbels schepen tot Swalmen in presentie den heer decken dat geaccordiert gelt offte cooppenninghen van de hoeffslagh der armen bendt tot Assell soo op acht morgen sijn aengeslagen van ieder morgen tien daler facit eenhondert twintich gulden.'

 

19 december 1630

ROERMOND ‑ Vermelding Jacob Visschers als vaandrig in het 5e kwartier te Roermond.

Handelingen Magistraat 1596-1696, blz. 95.

 

31 december 1630

ROERMOND - Gehuwd: heer Adrianus Botbergen en vrouwe Maria Alvaruis. Getuigen: heer van Rixtel, Johan Oudert, heer Alexander de Bommel.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

1630, z.d. ?

ASSELT ‑ Processtukken betreffende Adriana van Hochkirchen, echtgenote van Diderick van den Recke, tegen Christoffel Schenck van Nydeggen, inzake een vordering van een rente uit de tol te Asselt.

Schlo Haag, inv.nr. 277.

 

 

1631

9 januari 1631

ROERMOND - Gehuwd: Theodorus Willems en Elizabetha seu Elsken Tielen. Getuigen: Joannes Wolters en Matthias Engels.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond, fol. 7.

Uit dit huwelijk mogelijk (volgens Gendalim5):

1. Gertrudis Willems, ged. Roermond 18-8-1631 (get. Joannes Wolters en Aleydis van Gangelt; dr. van Theodorus x Francisca! Tielen).

 

10 januari 1631

SWALMEN - Overdracht land.

Ten overstaan van Johan Meutters, gerechtsbode, Jacob Gubbels en Jelis Krompfoetz, schepenen van Swalmen en Asselt, draagt Anna her Godtschalxs, weduwe van Matthis Scherers, in bijzijn van haar vader Matthis her Godtschalxs, 3 vierdel land in de Oe gelegen naast Jan her Gaetz, bij openbare verkoop met uitbrandende kaars voor een bedrag van 93 gulden 5 stuiver 3 ort over aan Maes Krompvoetz en Aeletgen Schlousen, echtelieden.

- Ten overstaan van dezelfde bode en schepenen draagt Anna her Godtschalxs voornoemd 1 morgen land op de Weerdt gelegen tussen Derick Koxs en wijlen Cil Schlaetemeckers, bij openbare verkoop met uitbrandende kaars voor een bedrag van 182 gulden 13 stuiver over aan Jan Konen en Rijcke, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 24vs-25.

 

14 januari 1631

SWALMEN - Op de gerechtsdag laat Seger Jacobs, halfman te Asselt, namens de kinderen van zijn vrouw Catharina Steinen uit haar eerder huwelijk met wijlen Goerdt Quiten, protocolleren dat 1 bunder in het Schoelbroick gelegen naast het broek dat is verkocht aan jonker Baexen, door zijn voornoemde vrouw namens haar eveneens genoemde kinderen, bij openbare verkoop is aangekocht.

Johan Quiten te Asselt heeft bij openbare verkoop met uitbrandende kaars de heide aan gen Rijdt naast het nieuwe erf ('Nouwe Erff') van Hillenraedt gelegen, aangekocht, waarna hij deze heide na onderhandeling heeft overgedragen aan Seger Jacobs en Catharina Steinen, echtelieden. Omdat de heer van Hillenraedt eerder eigenaar was geworden van deze heide ('aen sich gebracht hedde'), is met toestemming van het gehele gerecht met Seger en Catharina overeengekomen dat de echtelieden deze heide nu zullen afstaan aan voornoemde heer van Hillenraedt, waartegen zij de heide daar tegenover gelegen zullen mogen hebben tot een omvang van 32 morgen, waarvoor ze echter slechts 30 morgen zullen hoeven te betalen omdat dit de hoeveelheid is waarop door genoemde Johan Quiten was geboden. Bovendien zal het echtpaar nog 1 bunder van de andere heide vrij ontvangen, waarvan de heer van Hillenraedt de koopsom aan de gemeente zal betalen en zal 'goetmaecken mit der anderer rest van der heiden'.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 25-25vs.

 

23 januari 1631

ROERMOND - Gehuwd: Bartholomeus van Cruchten en Maria van Karken. Getuigen: Maes van Swamen en Petrus Henrycx.

DTB-registers Roermond, fol. 8.

 

27 januari 1631

BELFELD ‑ Attestatie inzake eerdere overdracht van land.

Heinrich Meertz verklaart dat hij als schepen samen met wijlen medeschepen Gerart Wolffertz getuige is geweest van de overdracht rond 1621 door Lins van Walbeick aan Johan Hanen en Heillken, echtelieden, van een stuk land aan het Wijdtveldt gelegen tussen de kinderen van Thiss van Belffent enerzijds en het erf van de aankoper en diens broer anderzijds, en 1 morgen 9 roede land in het Nijen Erff gelegen tussen Jenniss en het broek, met de korte zijden grenzend aan de verkopers en aan de gemeinte, voor in totaal 320 gulden Venloos.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 76.

Zie ook de overdracht d.d. 23 augustus 1626.

 

30 januari 1631

ROERMOND - Gehuwd: Bartholomeus van Dijck [ged. Roermond 2-9-1593 (get. Merten van Dijck en Judith van Leeuwen alias Bertelmans), eigenaar van de Boeshei onder Swalmen 15-9-1642, zn. van Joannes van Dijck en Petrina Rey], licentiaat, en Joanna Poulssen [Paulussen, Pauwelsche]. Getuigen: licentiaat Joannes Spee en Martinus van Dijck.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond, fol. 8.

Uit dit huwelijk:

1. Margareta van Dijck, ged. Roermond 4-11-1631 (get. Paulus Poulssen en Petronella Rey, weduwe Van Dijck), jong overl.

2. Cornelia van Dijck, ged. Roermond 25-1-1633 (get. licentiaat Joannes Spee namens Bartholomeus Poein en Beelken Poulssen), jong overl.

...

3. Margarita van Dijck, ged. Roermond 13-10-1638 (get. Henricus Quyten en Catharina van Hingen).

4. Cornelia van Dijck, ged. Roermond 9-3-1642 (get. Egidius Lockermans en Windel van Lin).

5. Elisabeth van Dijck, ged. Roermond 6-3-1644 (get. Joannes Claessen en Catharina van Elmpt).

6. Maria van Dijck, ged. Roermond 18-11-1646 (get. licentiaat Adamus Fabri en Elizabeth Spee). Zij droeg op 25-1-1703 een slijk‑ en latbroek onder Swalmen over in pandschap en verkocht op 30-9-1704 de Boeshei aan Adam Francois van Hillen.

 

z.d., verm. januari of februari 1631

SWALMEN - Overdracht land.

Ten overstaan van Goetz en Jelis Krompfoetz, schepenen van Swalmen en Asselt, draagt Enken Rouckes, ongehuwd,

- vierdel bemd op de Thourbeltien? gelegen tussen Thrincken Rouckes;

- 1 vierdel in de Neerbaent gelegen, eveneens naast Thrincken Rouckes,

voor een bedrag van 72 gulden en 1 vim stro over aan Lambert Lindemans.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 26.

De akte (z.d.) staat vermeld tussen akten van 14-1-1631 en 12-2-1631.

 

2 februari 1631

ROERMOND - Gehuwd: Joannes van Swamen alias Rengels [mogelijk wedn. van Catharina van Elmpt, waarvan kinderen te Roermond; hij hertr. mogelijk .. met Margaretha Gijsberts, waarvan een zoon te Roermond] en Maria van Gelekercken. Getuigen: Matthias Sneyer en Petrus van Elmt.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond, fol. 8.

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

1. Henricus Rengels, ged. Roermond 11-8-1631 (get. Joannes Mol en Maria Joosten; zn. van Joannes x Maria Hendricx).

2. Catharina Rengels, ged. Roermond 21-12-1633 (get. Joannes Goessens en Anna Bongaerts; dr. van Joannes x Maria Hendricx).

 

6 februari 1631

ROERMOND - Gehuwd: Rutgerus Spoors en Sophia Nelissen van Ooll. Getuigen: Joannes Mewissen alias Jonas en Joannes Cremers.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

6 februari 1631

ROERMOND ‑ Gehuwd: Cornelius Stams [mogelijk ged. Roermond 4-5-1608 als zn. van Martinus Stams en Barbara NN] en Mettildis Lockermans. Getuigen: Theodorus van Lin en Matthias Stams.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond, fol. 8.

Uit dit huwelijk:

1. Martinus Stamps, ged. Roermond 17-12-1631 (get. Joannes Raymackers en Beel Pouwelssen; zn. van Cornelius x Methgeldis Lockermans). Tr. mogelijk Roermond 26-6-1667 met Aemelia Nijskens.

2. Barbara Stams, ged. Roermond 25-11-1632 (get. Egidius Lockermans en Anna van Ameren; dr. van Cornelius x Metheldis Lockermans), leeft 1678.

3. Catharijna Stamps, ged. Roermond 25-11-1633 (get. Ludovicus van der Straeten en Maria Poulssen; dr. van Cornelius x Mechthildis Lockermans).

 

12 februari 1631

SWALMEN - Afstand van rechten.

Ten overstaan van Jacob Gubbels en Johan Peukens, schepenen van Swalmen en Asselt, doet Arret van Kessel afstand van zijn beschudrecht op het stukje erf dat Johan Konen op 6 maart 1630 [zie aldaar] had verkocht aan Gerhardt Visscher, zodat genoemde Gerhardt nu aankoper blijft. Voor Arret's moeite belooft Gerhardt malder rogge en 1 Luikse rijksdaalder te geven.

Verder ziet Nelis Wijnen af van zijn arrest en beschut, waartegen Nelis en zijn erfgenamen echter gebruik zullen mogen maken van 1/3 deel van de kelder onder het huis van genoemde Gerhart Visscher.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 26.

 

13 februari 1631

SWALMEN - Overdracht land.

Ten overstaan van Jacob Gubbels en Johan Peukens, schepenen van Swalmen en Asselt, draagt Idtgen in gen Qwack 2 vierdel land, waarvan:

- morgen in het Vhorenveldt aan de Heidtwegh gelegen tussen Lenart aen gen Vahren en Thoenis Pastoirs, met een korte zijde grenzend aan Gerhardt Fickens;

- en 1 vierdel in het Wijlerveldt aan de Smup? gelegen tussen Heinrich Timmermans en aankopers, met de korte zijden grenzend aan de Alde Straet en Itgen tgen Up, belast met 2 kop zaad aan de kerk van Swalmen,

voor een bedrag van 100 gulden over aan Johan van Halen en Derixsken in gen Qwack, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 26-26vs.

 

20 februari 1631

ROERMOND - Gehuwd: Maes oftewel Thomas Seylen van Elmt [Suilen?] en Margareta Thyssen van ghen Broeck. Getuigen: Martinus Rouhouts en Petrus Caelbaert. 'sponsus exh. lras. pastoris in Asselt, sub quo pluribus annis habitavit'.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond, fol. 8.

 

vr maart 1631

Z.P. - Gehuwd: Christianus Bongaerts [op den Bongaert alias der Smit, begr. Swalmen 3-10-1666] en Catharina Crompfoets [zij hertr. Swalmen 22-5-1667 met Joannes Cuijpers].

Uit dit huwelijk:

1. mogelijk Joannes Bongarts, verm. begr. Swalmen 26-9-1689. Tr. Haelen 2-6-1653 met Petronella Cuijpers alias Driessen alias Gielen alias van Haelen.

2. mogelijk Gertrudis Bongarts, begr. Swalmen 3-3-1678. Tr. 1) Swalmen 10-7-1668 net Henricus zu Dam, begr. ald. 21-5-1672; 2) Swalmen 16-9-1673 met Godefridus Janssen.

...

3. Barbara der Smit, ged. Swalmen 19-5-1645 (get. Jaspar Boum en Catharina Groutven?; dr. van Christianus der Smit x Catharina Crompfoets). Tr. St-Odilinberg 8-2-1668 met Simon Corsten.

4. Guets Bongarts, ged. Swalmen 3-4-1648 (get. Paulus Paukens en Henrica Augustijns; zn. van Christianus x Catharina Crompfoets), verm. begr. ald. 12-3-1682. Tr. verm. ... vr 12-5-1675 met Elisabetha Jansen alias Jacobs.

...

5. Petrus Bongarts, ged. Swalmen 10-9-1654 (get. Matthias aen gen Broeck en Christina Geerkens; zn. van Christianus x Catharina Crompfoets).

Kersten den Schmeet en Trincken Krompfoetz kochten in maart 1631 (z.d.) een huisplaats te Middelhoven.

 

1631, z.d. (vermoedelijk 1 maart)

SWALMEN - Lening met onderpand.

Ten overstaan van scholtis, Jacob Gubbels en Johan Peukens, schepenen van Swalmen en Asselt, bekent Derick Joestgens met toestemming van zijn vader Jan Joestgens dat hij een bedrag van 100 gulden Roermonds tegen een jaarlijkse rente van 6 gelijke guldens te betalen op 1 maart, heeft opgenomen van Beerdtgen Schlabbertz, weduwe van Peter Reutzen ten behoeve van haar dochter Zillicken Reutzen, met als onderpand 2 morgen land achter het huis van Jan Joestgens gelegen tussen Lenart op Graet en Goerdtgen Bielen, met de korte zijden grenzend aan de Esselsstraet en Jan Joestgens.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 29.

De plaatsing onder 1 maart is gebaseerd op de vervaldatum van de rente.

 

1 maart 1631

VEGHEL - Testament van Johanna van Holtmolen.

Ten overstaan van de schepenen van Erp doet Johanna van Holtmolen, weduwe van Walraven van Erp, afstand van haar vruchtgebruiksrechten ten behoeve van haar zoon Johan van Erp en diens vrouw Maria van Vladeracken, die hierop hun gezamenlijk testament maken. Beiden wensen te worden begraven in het familiegraf in de kerk te Veghel en benoemen elkaar als langstlevende als erfgenaam. Het slot Frisselsteijn laten zij na aan hun oudste zoon Walraven of, indien deze de geestelijke staat aanvaardt, diens oudste broer. Als ook deze broers een geestelijke staat aanvaarden, zal het huis met toebehoren met de rest van de goederen naar rato worden gedeeld. Na de gerechtelijke dispositie van hun goederen dragen de beide testateurs de vruchtgebruiksrechten weer over aan hun moeder Johanna van Holtmolen.

"In den namen ons heeren amen.

Bij den inhouden van desen tegenwoordigen instrumente sij kennelijck eenn jegeljjcken dat op huijden den irsten martij anno seshondert eenendartijch voor ons schepenen in Vechel hiernae genompt gecompareert sijn de wel edele ende erentfeste persoonen joffrouwe Johanna van Holtmolen, nagelaetene weduwe wijlen joncker Walraven van Erp, in sijnder tijt heere van Erp ende Vechel, joncker Johan van Erp hunder beijde wettige soene, tegenwordijch heere van Erp ende Vechel met joffrouwe Maria van Vladeracken sijne wettige huijsvrouwen, ende heeft de voorschreven joffrouwe Johanna van Holtmolen weduwe des voirgaende heere van Erp affgegaen gelijck sij is affgaende mets desen, de volle tochte haer ennighsints vuijt crachte van testamente tusschen haer ende wijlen den selven heeren man gemackt ofte andersints competerende in alle hunne toebehoorende goederen, ende dat ten behoive des voorschreven joncker Johan van Erp, haeren sone ende sijne huijsvrouwe, om van allen den selven goederen bij de selve vrijelijck ende valid te mogen wordden getesteert, desen volgende.

Soo sijn voor ons schepenen gestaen den selven joncker Johan van Erp heere aldaer ende tot Vechel, ende joffrouwe Maria van Vladeracken sijne huijsvrouwe, beijden gaende ende staende ende haere kennisse, verstant ende memorie wel machtijch wessende, de welcke aenmerckende der menselijcker nature des seckerheijt des doods ende onseckerheijt van den ure der selver, hebben gesamenderhant, d'eene met consent des anders, gemaeckt, geraempt ende gesloten, macken, raemen ende sluijten mits desen, hun testament, lesten ende vuijtersten wille in vuigen ende manieren hier naer volgende,

begeren dat deselve sal effeckt sorteren ende plaetsche grijpen, soo eennige testamenten, codicillen, donatien intervinos ofte causa mortis behooren ende vermogen effect te sorteren ende plaetsche grijpen, nijettegenstaende eennige solemniteijten van rechte, costumen off ordinantien in desen eenichsints geommiteert.

In den irsten bevelen sij testaturen haer sielen soo wanner die van deser werelt schijden sullen, Godt almachtijch, Maria sijnder gebenedijder moeder ende alle lieve Godts helligen ende haer dooder licham der gewijder aerden ende kerckelijcke begraffenisse in haer sepulture in Onser Liever Vrouwen koor in de kercke van Vechel, begerende tot laeffenis haerder sielen gedaen te worden een eerlijck vuijtvaert mits godts dienst nae de goede oude costume der heijliger roomscher kercken ende eijsch van hunnen staet ende qualiteijt, welcke den iersten afflijvigen laet staen opte discretie van den lanstenlevenden ende van den lanstenlevenden op heune kinderen sonder dat sij bijde begeren dat eennige merckelijcke pompereije, pracht ofte excessive oncosten daer inne gedaen sullen worden.

Item hebben de testaturen vooirschreven gelegateert de kercke van St. L..ert [Leonardus of Lambertus] tot Vechel twentijch stuijvers eens.

Item den altaer van Onser Liever Vrouwen aldaer een pont groot eens.

Item opten dach van de vuijtvaert van elcken ter testaturen voirschreven gespijnt te worden een mud roggen eens, aen de armen om Godts wil.

Voorts comende totte dispositie van heune tijtelijcke goideren hun testaturen in enniger manieren toebehoorende, hebben wel expresselijck gewilt ende begeert gelijck sij willen ende begeren mits desen, dat dem lanstlevende van beijden sal hebben sijnen vrijen wille in alle heune toebehoorende goederen, tsij have ofte erve, hoe danich het selve soude mogen weggen ende in wat gelegen om daer aff te disponeren, ende daer mede te doen ende te handelen oft sij testaturen noch beijde in leven waren, vuijtgeschijden het huijs van Frisselsteijn met het gene daer aen ende toe is behoorende, als hier naer is volgende, soo hebben sij testaturen gemackt ende gelegateert gelijck sij macken ende legateren mets desen om reden hen daer toe expresselijck moverende, haeren outsten sone joncker Walraven van Erp het voorschreven slot off stenen huijs gelegen tot Vechel tegen over de kercke aldaer, genaempt Friesselsteijn met alle houtwerck ende ijserwerck daer inne ende aen sijnde.

Item allent tgene daer inne ende daen naegelvast is meten geheelen hoff, bomgaert, benede huijsinge, schuir, stal, brougetouwe, poort huijs, water ende gront hoe het selve gelegen is, ter plaetse voirgenompt rontsom binnen erve tusschen de revire genompt de Au met het Haverveldeken daer bij gelegen, ende alle de poterijen, graeffen, gerechticheden ende appendentien des voorschreven huijs ende erffeniss, mitsgaders den chijns van heijlichssen allet vrij ende vranck sonder eennige lasten, ende oft gevile dat de selve joncker Walraven haeren outsten sone quaem afflijvich te worden sonder wittige oir ofte hem begave tot eenen geestelijcken staet, sal in dijen gevalle t'voorschreven slot ofte stenen huijs met allen den voorschreven dependentien devolveren opten outsten sone daer naer volgende ende in werlijcken staet blijvende in den verstande, dat de gene die van heunen testaturen sonen hem soude mogen begeven tot geestelijcken staet, het waare tot domheer, canoninck ofte dergelijcken, en sal de voorschreven preferentie int voorschreven huijs van Frisselsteijn ende dependentien van dijen niet hebben noch genieten, dan sal in dijen gevalle ende datter geenen werlijcken sone en waere overblijvende, tselve huijs, appendentien ende dependentien van dijen, blijben gelijckelijck deijlbaer gelijck d'andere der testaturen goederen hiernaer genoimpt, behoudelijk dat in dijen gevalle de outste dochter van hen testaturen voir vuijt sal hebben ende genitten een dusent rijcxdallers eens.

Item willen ende maicken sij testaturen dat voorts alle heune andere goederen soo van vaders als moeder sijde aen hen testaturen gecomen ofte gedevolveert ofte soude mogen comen te devolveren, hoe dannich die soude mogen wessen ende tot wat plaetsche gelegen, bij alle heune wettige kinderen bij malcanderen verweckt ende noch te verwecken, hooft voir hooft samen in gelijcke portsie egalijcken sullen werdden gedeijlt de doode hant te deijlen metten levende.

Item oft gebuerde dat nae de afflijcicheijt van bijde de testaturen ennige van heun kinderen quamen te sterven sonder wettige geburte achter te laten, soo sal de portie van den afflijvigen succederen ende vallen opte andere in leven wesende.

Item hebben sij testaturen gewilt ende gemackt, willen ende macken mits desen alsulcke achtdusent guldens als sij testaturen sijn aencomende nae afflijvicheijt van joffrouw Elisabeth van Berckel, weduwe joncker Charles van der Lijnden, haer testatrise moeder, dat de selve achtdusent guldens als erfftael insgelijcx bij de voorschreven heune testaturen kijnderen samen hooft voir hooft als voir sullen wordden gedeijlt.

Hebben sij testaturen oock ondersprocken in desen ende gewilt gelijck sij ondersprecken ende willen mits desen dat oft gebuerde gelijck sij verhopen van eennige van heune kijnderen het waere soon ofte dochter hen tegens vrinden raet ende danck begaven tot een slecht oft vijl houlijck daer bij de heerlijcke vrinden ende hen goide treffelijcke affcomste soude mogen wordden gevilipendeert ofte andersints verclijnt ende gecedeert dat de gene die sulckx soude mogen doen ofte voort s..ren in alle heune testaturen goederen nijet meer en sullen hebben profiteren oft geniten dan de somma van twee dusent guldens eens, ende dair mede sij in alles sullen sijn gececludeert ende vuijtgemackt ende ofte geviele dan den lanstlevende van hen beijde testaturen hem wederom quaeme te begeven tot anderen houlijck, soo en sal de selve in dijen gevalle nijet meer tsijnen vrijen wille hebben ofte genieten dan de somme van vierdusent guldens eens, boven die tochte hier boven verhaelt. Dit verclaeren sij testaturen te wesen hen testament, lesten ende vuijttersten wille, revocerende alle voirgaende testamenten ofte macksellen ofter eennige gevonden wordden bij hen testaturen voir dato van desen te wesen gemackt tgene hier voirschreven staet aldus geschiet sijnde, soo is alnoch gestaen voor ons schepenen in Vechel hier onder geschreven de voorschreven joncker Johann van Erp heere aldaer ende tot Vechel ende heeft de voorschreven joffrouwe Johanna van Holtmolen vrouwe dowagiere van Erp ende Vechel sijne moeder wederom gecedeert, getransporteert ende overgegeven gelijck hij cedeert, transporteert ende geeft overmits dese, de voorschreven volle tochte in alle de voorschreven goederen haer bij testamente als voir gemackt ende andersints toecomende daer op renontierende ten behoeve der selver om die bij haeren leven gedurende gebruijckt, genoten ende geprofiteert te wordden in vuigen ende maniren gelijck bij den voirschreven testamente bij wijlen den voorschreven ouden heer van Erp ende Vechel haer man saliger ende haer te samen gemackt naerder is medebrengende. Aldus gedaen binnen der heerlijckheijt van Vechel opten huijse van Frisselstijn ten overstaen van schepenen in Vechel dese beneffens den voorsschreven testaturen onderteckent hebbende ten daege ende jaere voirschreven, ende was onderteckent Jap, legger stont Marie de Vladeracken, legger stont bij mij Marten Donckers, noch legger stont Jan Sijmons, noch legger stont geteckent G. de Kessel secretaris met ..aecque dese coppije metten origenelle gecolationeert ende is daermede van wordt tot wordt accorderende, quod attestor Mat.... notaris.".

Met dank aan Jan Bouten, Geleen.

 

2 maart 1631

ROERMOND - Gehuwd: Ludovicus van der Straeten [ged. Roermond 5-12-1602, zn. van Matthias van de Straeten en Aleta NN] en Mechtildis van Asselt. Getuigen: licentiaat Henricus Maroyen en Lambertus Bischops.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond, fol. 9.

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

1. Matthias van der Straeten, ged. Roermond 5-7-1637 (get. Guilhelmus Raps en Elisabeta Moutenaecker; zn. van Ludowicus x Mechtildis van Asselt).

Lowijs van der Straeten had in 1651 een obligatie groot 500 gulden gevestigd op deze gemeente. Mevrouw Van de Straeten was op 7-5-1654 gegoed te Beesel. Zijn erfgenamen Theodorus en Severinus Hawinckel verkochten in 1662 (z.d.) land te Offenbeek uit zijn nalatenschap.

 

6 maart 1631

Z.P. - Ten overstaan van notaris Moseus en getuigen draagt domheer Schenck 580 gulden uit een hoofdsom van 1.100 gulden brabants op ten behoeve van Barbara van der Lippe genaamd Hoen.

RHCL Maastricht, Dokumentatie D273: Inventaris van o.a. Bleijenbeek, Brempt, Hillenraad, nr. 60; depot onbekend (gedeelte verdwenen, vgl. ook Schlo Haag).

 

vr 13 maart 1631

Z.P. - Gehuwd: Servatius Nijssen en Aleidis Schoncken [zij hertr. vr 7-4-1642 met Godefridus Janssen].

Uit dit huwelijk:

1. Joanna Nijssen, ged. Roermond 30-10-1629 (get. Goswinus Schonken en Judith, echtgenote van Arnoldus Schoncken; dr. van Servatius x Aleidis Schonken). Tr. voor 1655 met Joannes Janbroers.

2. Maria Nijssen, ged. Roermond 13-3-1631 (get. Everardus Nijssen en Margaretha Nijssen).

3. Goswinus Nijssen. Tr. met Joanna Monsieurs, waarvan een zoon Servatius ged. Roermond 22-2-1669.

 

vr 17 maart 1631

Z.P. - Gehuwd: Joannes Simons en Margaretha Keyssers.

Uit dit huwelijk:

1. Egidius Simons, ged. Roermond 20-9-1626 (get. Joannes Essen en Catharina Corvers).

2. Bartholomeus Simons, ged. Roermond 27-8-1628 (get. Franciscus Francken en Anna Hillen).

3. Guilhelmus Simons, ged. Roermond 17-3-1631 (get. Antonius Mennius, pastoor te Beesel, en Bertha Wolters).

4. Weijnerus Simons, ged. Roermond 11-12-1632 (get. Evarts van Berch en Sophia Febes).

 

maart 1631, z.d.

in martio

SWALMEN-MIDDELHOVEN - Overdracht huisplaats.

Ten overstaan van Jacob Gubbels en Goetz Krompfoetz, schepenen van Swalmen en Asselt, draagt Willemken Gubbels een huisplaats te Middelhoven gelegen tussen Willem Janssen en Goetzen Krompfoetz, met de korte zijden grenzend aan de straat en aan Joest tho Middelhoven, groot 3 vierdel, voor een niet genoemd bedrag over aan Kersten den Schmeet en Thrincken Krompfoetz, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 26vs.

Achternaam verkoper slecht leesbaar en onder voorbehoud; vergelijking met DTB-gegevens maakt het zeer waarschijnlijk dat het gaat om Christianus Bongaert alias de smid, gehuwd met Catharina Krompvoets.

 

1 april 1631

SWALMEN - Verpanding huis.

Ten overstaan van Jacob Gubbels en Jan Peukens, schepenen van Swalmen en Asselt, bekent Johan Joestgens met toestemming van zijn vrouw Lenardtgen dat zij, met toestemming van zijn zoon Derick, ten behoeve van hun dochter Zilliken een bedrag van 100 gulden Roermonds tegen een jaarlijkse rente van 6 gelijke guldens eerstmaals te betalen op 1 april 1632 en met een opzegtermijn van een half jaar, hebben opgenomen van Beerdtgen Schlabbertz, weduwe van Peter Reutzen, met als onderpand 2 morgen land achter hun huis gelegen tussen Goerdtgen Sevenwagens en Lenartt up Graett, met de korte zijden grenzend aan de rentegelders en de openbare straat.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 26vs.

 

9 april 1631

BERGEN OP ZOOM / VENLO - Oorlogshandelingen.

Wt Berghen op den Zoom den 9 dito. Van weghen den coninck van Hispangien ende dinfante is een placcaet uytghegeven ende in alle provincien ghesonden, nopende eernighe schattinghe voor 10 maenden, die vier daghen na de publicati moet betaelt wesen. In deselve zijn so wel geestelijcke als wereltlijcke begrepen, behalvens dinfante, de kinderen onder de 12 jaren, gemeene soldaten ende hare vrouwen, mitsgaders alle andere schamele menschen die van de aelmoessen leven. De hoogh overigheyden ende staten moeten betalen elck 100 guldens ende die daer aen volghende 75, 60, 50, 40, 20, 12 ende de ghemeene borghers een gulden ende hare vrouwen vier stuyvers, de weduwen het seste deel, een yeder ploegh twee guldens. Dese schattinge wort oock gheeyscht van dit marquizaetschap, die gheantwoort hebben dat se onder de beschuttinge van de Hoogh. Mogh. Heeren Staten zijn ende soo men haer hier toe dwinghen wilde, mochte het wel seltsaem afloopen. De Capucijnen ende andere bedel-ordre doen haer onschult dat se de schattinghe, alsoo geen geldt handelen, niet connen voldoen, gaen derhalven by de rijcke om eenighe giften.
Men siet aen der Spaensche zijde noch groote preparatien maken, hebben deze verleden weke tot Mecchelen 150 paerden ende op andere plaetsen ettelijcke hondert ghekocht tot den treyn van het legher. Laten oock alle de oude wagenen ende noch 450 gereedt maken. De baronije van Breda moet oock een goet ghetal wagenen leveren. []
Tot Vendelo werden drie schantsen ende eenighe andere wercken ghemaeckt ende vergaderen tot Wessem, tusschen Ruermonde ende Maseyck op de Mase 3000 te voet ende 300 paerden van t Keysers volck uyt t landt van Gulick gekomen. Zijn oock eenige keyserschen in de stadt Weerdt gheleydt, maer de Spaensche houden t casteel beset.

Courante uyt Italien, Duytslandt, &c. d.d. 12-4-1631.

 

vr 12 april 1631

Z.P. - Gehuwd: Everardus Siceram [Ciceram] en Joanna Verhaegh [Verhaeghen, overl. n 2-6-1651].

Uit dit huwelijk:

1. Ludovicus Vincentius Siceram, ged. Roermond 12-4-1631 (get. Adam Schellart en Johanna Schets vervangen door Florentia Vital). Tr. Roermond 30-5-1650 met Anna Maria Fabri.

Voor dit echtpaar zie Beesel 13-11-1640.

 

25 april 1631

SWALMEN - Verkoop Hoenderven (ook Blankwater genoemd).

Schepenen en gezworenen van Swalmen en Asselt oorkonden dat zij, met medeweten en goedkeuring van gerfden en inwoners, het Hoendervenne, met n korte zijde grenzend aan het Nedervenne en verder rondom in de gemeinte gelegen, voor een bedrag van 300 gulden Roermonds, welke heden zijn ontvangen uit handen van secretaris Van dere Sterren, hebben verkocht aan zijne excellentie Henrich graaf zu den Berge, stadhouder van Gelre .

Schloss Haag, inv.nr. 4238; eenvoudig afschrift op papier naar een origineel met gecachetteerd schepenzegel en ondertekend door de schepenen Jachob Gubbrees (sic; lees: Gubbels), Johan Paukens in Beeckerhoff, Geurtz Krompfortz (sic; lees: Krompfoetz).

 

27 april 1631

ASSELT ‑ Schepenen van Swalmen en Asselt bevestigen de overdracht van een stuk land op de Oebergh gelegen aan Johan ahn die Beeck en Windelken Quiten, echtelieden.

VROA 1901, blz. 500.

 

27 april 1631

ASSELT ‑ Akte van overdracht voor de schepenbank Swalmen en Asselt door Johan Quiten aan Johan ahn die Beeck en Windelken Quiten, van een perceel land op de Oebergh, plus akten van schuldbekentenis van 1628 en 1614.

G. Venner: Inventaris van Losse Charters die in 1901 uit het voormalige Rijksarchief te Roermond werden verworven, inv.nr. 175; charter.

 

april 1631, z.d.

in aprili

SWALMEN - Overdracht broekland.

Ten overstaan van Jacob Gubbels en Johan Peukens, schepenen van Swalmen en Asselt, draagt jonker Wilhelm van Baexen met toestemming van zijn vrouw de juffer [Catharina van der] Horst, 2 morgen in het Schoelbroeickh gelegen, deel uitmakend van in totaal 4 morgen welke de verkoper eerder bij openbare verkoop met uitbrandende kaars 'van der gemeinden off kirspels wegen' had aangekocht, gelegen tussen het broek van jonker Baexen en het broek van de voorkinderen van de aankopers, met de korte zijden grenzend aan jonker Baexen en het broek dat resteert aan de gemeente, voor een niet vermeld bedrag per morgen over aan Seger Jacobs, halfman te Asselt, en Catharina Steinen, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 27.

 

april 1631, z.d.

in aprili

SWALMEN - Overdracht land, met naasting.

Ten overstaan van Jacob Gubbels en Johan Peukens, schepenen van Swalmen en Asselt, draagt Thoenis Olieschleger morgen land op de Heidtwegh gelegen tussen Jan van Haren en Derick den Brouwer te Ruremunde, met de korte zijden grenzend aan Derick Fijckens en de Heidtwegh, voor een bedrag van 74 gulden over aan Peter Keupers.

- Beschud door Jan van Haren en diens echtgenote Derixsken 'als bewanter und naeber'.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 27.

 

vr 17 mei 1631

Z.P. - Gehuwd: Egidius Crompvoets en Aleydis van Elmpt

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

1. Mechtildis Crompvoets, ged. Roermond 17-5-1631 (get. Petrus Nagels en Maria van Merijs; dr. van Egidius x Aleydis van Elmpt).

2. Sibertus Crompvoet, ged. Roermond 17-1-1639 (get. Lambertus van Cruchten en Gertrudis Vincken; zn. van Egidius x Aleydis van Elmpt).

 

13 mei 1631

VENLO ‑ Jan Dijster vermeld als provisor van de huisarmen te Venlo.

GA Venlo, Inventaris van de archieven van de provisoren van de Tafel van de H.Geest; van het Bureau de Bienfaissance; en van het R.K. Armenbestuur te Venlo, inv.nr. 333.

Johan Diester was leenman van de Schei.

 

31 mei 1631

ultima maij

SWALMEN EN ASSELT - Ten overstaan van Jacob Gubbels en Johan Peukens bekent Johan tho Haelen met toestemming van zijn vrouw Derixsken dat zij een bedrag van ... hebben opgenomen van ...

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 27; begin van een afschrift dat nooit is voltooid.

 

3 juni 1631

SWALMEN - Verpanding land.

Ten overstaan van schepenen van Swalmen en Asselt bekent Wilhelm van der Brucken met toestemming van zijn vrouw Jan dat zij een bedrag van 200 gulden Roermonds tegen een jaarlijkse rente van 12 gelijke guldens hebben opgenomen van Goerdtgen Krompfoetz en Geertgen, echtelieden, met als onderpand bunder land op de Kruitzkamp gelegen tussen de Breiden Arschwegh en de kinderen van Jan Sevenmackers, met een korte zijde grenzend aan de straat 'nae die Haelstraet gaende', belast met 4 vat rogge aan de kinderen van Jan die Put.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 27vs.

 

10 juni 1631

ROERMOND ‑ Gehuwd: Leonardus Tobben en Mettildis Thoors. Getuigen: Joannes Graven en Arnoldus van Hoeff.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond, fol. 9.

 

14 juni 1631

MULBRACHT / VENLO - Brief van Godefridus Quiten, pastoor te Mulbracht.

GA Venlo, Oud Archief Venlo, port. 112 nr. 806; zegel verloren.

Met dank aan Jan Hanssen.

 

23 juni 1631

ASSELT ‑ Ursula Schellart verpacht de Asselterhof voor een periode van 6 jaar voor 1500 gulden (per jaar) aan Segher Jacobs en Catharina (Tryncken) Steijnen, weduwe van Goert Quiten.

Schlo Haag, inv.nr. 261.

 

18 juli 1631

ROERMOND - Gehuwd: Gerardus Cocx, licentiaat, en Helena Schenck van Sevenem. 'Remissa 3a proclamatione sponsus accepit testimoniales contracturus coram parochio sponsa'. Geen getuigen vermeld/

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond, fol. 9.

 

6 augustus 1631

BEESEL ‑ Overdracht land, met naasting.

Ten overstaan van Peter Quiten, dagelijks richter, Crutzbergh en Bongardt, schepenen, dragen Jan Cuipers en Derixsken, echtelieden, 3 vierdel akkerland gelegen tussen Jencken den Vorster en Handerick Schroers, met de korte zijden grenzend aan de gemeinte en aan Thrincken, voor 285 gulden plus een nieuw 'lijffken' als 'verahmungh' over aan Peter Schlabbertz en Thissken Sijben.

- Beschud door Nelis Jennisskens.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 78vs.

Zie ook akte d.d. 12 november 1631.

 

9 augustus 1631

BEESEL ‑ Overdracht land.

Ten overstaan van Goerdt up den Crutzbergh en Jan up den Bungardt, schepenen, dragen Gubbel Rutten en zijn zus Metgen, ongeveer 1 morgen land gelegen op de Wilden Kamp tussen Pastoirsland en Peterken Weritz, met de korte zijden grenzend aan de openbare weg en Paulus Weckx, voor 120 gulden Roermonds over aan Wilhelm Stevens en Aeletgen, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 77.

 

vr 14 augustus 1631

Z.P. - Gehuwd: Henricus Aelmans en Anna Muis.

Uit dit huwelijk:

1. Hermannus Aelmans, ged. Roermond 14-8-1631 (get. Matthias van Leeuwen en Maria Joannes; zn. van Henricus x Anna Muis).

DTB-Registers Roermond.

 

16 augustus 1631

RIJKEL ‑ Overdracht land, met naasting.

Ten overstaan van Goerdt up den Crutzbergh en Jan up den Bungardt, schepenen, draagt Goerdtgen Krompfoetz met toestemming van zijn vrouw Gerdtgen Bruers morgen land gelegen tussen Jan Meuters en de begijnen, met de korte zijden grenzend aan de Reickelerwegh en aan de Cloijtens Paet, voor 100 daalders over aan Thissken up gen Kamer en Griedtgen, echtelieden.

- Beschud door Paulus Schlabbertz en Merken, echtelieden, als bloedverwanten.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 77.

 

z.d., na 17 augustus 1631

BEESEL ‑ Kwitantie.

Cill in die Quack en Jan van Halen bekennen dat zij op 17 augustus 1631 van Jan Meuters een bedrag van 8 rijksdaalder hebben ontvangen, afkomstig van Encken Tessers, waarmee oorkonders afstand doen van rechten op land te Besell dat aan Encken voornoemd door het Hof te Roermond is toegewezen na een proces tegen koster Gordt Quiten van Besell.

Namens beide oorkonders, die niet kunnen schrijven, ondertekend door respektievelijk Jacob Gubbels en Wullem Smiets.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 92vs. Eenvoudig afschrift op papier door landschrijver P. Quiten.

Vgl. 24-7-1638.

 

1 september 1631

SWALMEN - Verpanding huis en hof aan de Kroppestraat.

Ten overstaan van Jacob Gubbels en Johan Peukens, schepenen van Swalmen en Asselt, bekennen Johan Keuiven en Mercken, echtelieden, dat zij een bedrag van 200 gulden Roermonds tegen een rente van 12 gelijke guldens jaarlijks te betalen op 1 september, hebben opgenomen van Dyngen en Jenniken, ongehuwde kinderen van Jacob Greuwels, burger te Ruremunde, met als onderpand:

- huis en hof op de Kropperstraedt gelegen tussen comparants broer Johan Keuiven en Heinrich den Koheheyrdt, met de korte zijden grenzend aan de openbare straat;

- morgen in het Boeckweitz Velt gelegen met beide korte zijden grenzend aan de Meisterswegh en een lange zijde naast de Kartuizers;

- morgen tussen Wijn Nelissen en Johan Keuiven gelegen met een korte zijde grenzend aan Wijn Nelissen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 27vs.

 

9 september 1631

ROERMOND - Gehuwd: Nicolaus Piper en Barbara Tinnot. Getuigen: Adam Gilde, Michael Smit en Petrus Tinnot 'milites cum sponso sub Rickel'.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond, fol. 10.

Met Rickel wordt mogelijk Rijkel onder Beesel bedoeld; het kan ook zijn dat de officier waaronder de soldaat dient, Rickel heet.

 

21 september 1631

BEESEL ‑ Verpanding kindsdeel.

Ten overstaan van de dagelijks richter en Cruitzbergh en Bongardt, schepenen, verklaart Nelis Jenniskens dat hij een bedrag van 200 gulden Roermonds tegen een jaarlijkse rente van 5%, eerstmaal te betalen op Nieuwjaarsdag 1633, heeft opgenomen van Thissken, met als onderpand zijn kindsdeel van zijn ouderlijke patrimoniale goederen, die Nelis samen met zijn zus in ongedeeld bezit heeft.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 79.

 

30 september 1631

ST.-ODILINBERG - Gehuwd: Aegidius van Haeften en Anna van Baerle.

P. Geuskens: Genealogica Groot Paarlo. In: Roerstreek '88, blz. 48-68.

 

27 oktober 1631

BEESEL ‑ Klachten gedaan op het voogdgeding ('bekroenungen up vaegt gedinge gedaen'):

- De gezamenlijke naburen van Biesel, Rijckel, Leuwen en Offenbeck klagen dat de hengst ('vahr') door de Raeder Haeven samen met de heerschappen van de Plaets en de Quitens van Asselt, evenals de 'beer' van oudsher moet worden gehouden. Enkele jaren gelegen zijn voor het gerief van de gezamenlijke inwoners enkele vaarzen besteld. De naburen verzoeken de heerschappen dat 'vahr' en 'beehr' opnieuw als van ouds zullen worden gehouden en indien nodig vernieuwd.

- De naburen beklagen zich dat de koster niet alleen zijn koeien ('beesten'), maar ook zijn schapen op het kerkhof brengt om hier te weiden. De graven worden hierdoor beschadigd waardoor ze vrijwel onherkenbaar worden. De naburen vragen of hieraan een eind kan komen. De "somer" zal eveneens als van ouds door de koster moeten worden opgehaald, en niet naar diens eigen goeddunken, zoals de afgelopen twee jaar is gebeurd.

- De naburen klagen erover dat sommigen de heide in de Haesselt zonder toestemming hebben ontgonnen. Hieraan moet een einde komen.

- Omdat de kleine weerd genaamd Johan van Doerne Weijrdt niet door middel van hekken is afgemaakt ('geloucken') lopen de schapen die op de gemeinte grazen over naar deze aanwas of griend, waar ze vervolgens door de pachter van deze weerd worden gepand. De schade die hierdoor ontstaat komt voort uit het niet afmaken van de griend. Wordt deze niet omhekt, dan eisen de naburen dat de schapen ook niet kunnen worden gepand.

- Matthis in gen Nouwenhoff, Johan Quiten en Goerdt Keupers als halfman van Thiss in gen Nouwenhoff, klagen dat het pad vanaf de Rijckelschenwegh naar de Maas door derden wordt gebruikt, hoewel dit geen openbare weg is. Hieraan moet een eind komen.

- Jonker Dursdal klaagt dat de naburen te Leuwen eisen dat zijn halfman een valder in de Wilde Hoeff moet (onder)houden. Volgens Van Dursdal zijn ze hiertoe niet berechtigd. De naburen (van Van Dursdal) klagen dat de herders de schapen op de stoppels laten grazen, voordat de varkens van de eigenaren hier hebben geweid.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 77-78.

 

30 oktober 1631

ROERMOND ‑ Gehuwd: Georgius Boel en Anna Voestermans. Getuigen: Albertus Voestermans en Petrus Swacken.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

12 november 1631

BEESEL ‑ Overdracht akkerland.

Ten overstaan van Creutzbergh en Claess up den Kamp, schepenen, draagt Catharina Thielen, ongehuwd, ongeveer 1 vierdel akkerland gelegen tussen Heincken Heijnen en Catharina Thielen, met de korte zijden grenzend aan de straat en aan de Raijer Hoeff, voor een bedrag van 100 daalder over aan Johan up den Bongaert en Jacob Schlausen, echtelieden.

- Aansluitend op deze akte een aantekening wegens naasting door Nelis Jennisskens van het land dat op 6 augustus 1631 was verkocht door Johan Keupers.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 78vs.

Verkoopster Catharina Thielen huwde verm. met Peter van Wessem, in 1645 burgemeester van Roermond.

 

z.d. (geplaatst achter akte d.d. 12 november 1631)

BEESEL EN BELFELD ‑ Arrest.

Ten overstaan van (schepen) Creutzbergh laat Jan van Dusseldorp beslag ('kommer') leggen op alle gerede en ongerede goederen van Sander van Behnen als man en momber van Elbertgen van Behnen, voor een bedrag van 1.000 gulden Hollands.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 78vs.

 

13 november 1631

ROERMOND - Gehuwd: Conrardus van Ameren [zn. van Joannes van Ameren] en Anna Boerskens [Beurskens] Getuigen: Joannes van Ameren, vader, en Joannes van Oost.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond, fol. 10.

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

1. Joannes van Ameren, ged. Roermond 29-9-1632 (get. Joannes van Oost, kerkmeester van der Ham, en Agnes van der Cam voor Buerskens; zn. van Coen x Anna Buerskens).

 

14 november 1631

BEESEL EN BELFELD ‑ Overdracht huis.

Ten overstaan van Peter Quiten, gerichtsbode, Johan up den Bongardt en Claess up den Kamp, schepenen, draagt Nelis van der Lijnden met toestemming van zijn vrouw Geerdte Driessen een huisplaats met huis, groot ongeveer morgen, gelegen tussen Thissken van der Linden en Thrincken Schmeetz, met de korte zijden grenzend aan de openbare straat, voor een bedrag van 220 gulden Roermonds over aan de broers Korsten (= Christianus) en Thissken van der Linden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 78vs-79.

 

20 november 1631

ROERMOND - Gehuwd: Gerardus Beumer en Maria Wolters. Getuigen: Matthias Beumer en Henricus Beumer.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond, fol. 10.

 

27 november 1631

ROERMOND - Gehuwd: Matthias Engels en Elizabeth Denkens. Getuigen: Paulus Poulssen en Maes Maessen.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond, fol. 11.

 

november 1631, z.d.

SWALMEN - Overdracht land.

Ten overstaan van Johan Peukens en Gaetz Krompfoetz, schepenen van Swalmen en Asselt, dragen Jacob Gubbels en Lisbet Lindemans, echtelieden, 1 morgen land aan de Schmaelen gelegen tussen 'dess Italianers erff' en de kinderen van Nael Bijns, met de korte zijden grenzend aan de kinderen van Thomas van Oest en de openbare straat, voor een bedrag van 100 gulden, licop naar landsgebruik, over aan Goerdt Krompfoetz en Geerdtgen, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 28-28vs.

 

november 1631, z.d.

SWALMEN - Overdracht land.

Ten overstaan van Johan Peukens en Gaetz Krompfoetz, schepenen van Swalmen en Asselt, dragen Zill in die Qwack en Billicken, echtelieden, bunder land in de Ohe gelegen tussen Lambert Lindemans en land van het klooster Maria Weide ('Weijder cloesters erff'), met een korte zijde grenzend aan Baedtgen up Schaepbroick, voor een bedrag van 168 gulden over aan Woltter Janssen.

- Hierachter een niet afgemaakte akte opgemaakt voor dezelfde schepenen: Thoenis in die Beeck en diens zwager Thoenis in gen ...

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 28vs.

 

december 1631, z.d.

SWALMEN - Overdracht land, met naasting.

Ten overstaan van scholtis, Jacob Gubbels en Johan Peukens, schepenen van Swalmen en Asselt, draagt Johan van den Bergh met toestemming van zijn vrouw Ummel

- ongeveer 100 roede land in het Wijlerveld gelegen met beide zijden tussen Wijlerhoff en met de korte zijden grenzend aan de kinderen van Frans van Lijnne en Johan van Oest;

- ongeveer morgen in de Ohe gelegen met beide zijden tussen land van het klooster Maria Weide ('Weijder cloester') en met de korte zijden grenzend aan de kinderen van Catharina Steinen [d.w.z. de erfgenamen van Godefridus Quiten] en land van Genaanhof ('Aldenhover hoffs erff'),

voor een bedrag van 260 gulden, licop naar landsgebruik, over aan Peter Keupers en Geerdtgen, echtelieden.

- Beschud door Johan van Oest als nabuur, die de koopsom heeft betaald aan de vorige aankoper, met het voorbehoud dat het beschut goed na overlijden van de beschudder zal worden nagelaten aan zijn kinderen, en dat zijn huidige vrouw Marie gedurende de rest van haar leven het vruchtgebruik zal genieten.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 28.

 

1631, z.d. ?

SWALMEN ‑ Schepenen van Swalmen en Asselt dragen de Veltebeeck te Swalmen over aan Arnold Dederick Schenck van Nydeggen, voor de weldaden die zij van diens voorouders ontvangen hebben.

Schlo Haag, inv.nr. 4234.

 

 

1632

8 januari 1632

VENLO ‑ Gehuwd: Michael de Backer van Grimbergh en Maria Alberts. Getuigen: Georgius Ponten en Nicolas Heutz.

DTB-Registers Venlo.

 

vr 18 januari 1632

Z.P. - Gehuwd (niet in DTB Roermond): Petrus van Dulcken en Catherina Gerarts van Dulcken.

Uit dit huwelijk:

1. Margareta van Dulcken, ged. Roermond 18-1-1632 (get. Andris Bordels en Mechtildis Schrerers; dr. van Petrus x Catherina Gerarts van Dulcken).

 

27 januari 1632

ROERMOND - Gehuwd: Petrus van Wessem [verm. ged. Roermond 29-2-1604 als zn. van Franciscus van Wessem en Isabella NN] en Maria Schot [alias Van Asselt alias Coenraets]. Getuigen: Renerus van Assel en Christophorus van Stralen.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond, fol. 11.

Uit dit huwelijk:

1. Joannes van Wessem, ged. Roermond 10-10-1632 (get. Joannes van Wessem en Catharina van der A; zn. van Petrus x Maria van Asselt).

2. Isabeel van Wessem, ged. Roermond 21-12-1633 (get. Adolphus van der Smitzen en Margaretha Tielen; dr. van Petrus x Maria van Asselt).

3. Jacobus Wessem, ged. Roermond 20-2-1636 (get. Joannes Maessen en Agnes op den Berch; zn. van Petrus x Maria Coenraets).

Peter van Wessem was volgens akte d.d. 3-10-1640 gegoed te Beesel.

 

vr 27 januari 1632

Z.P. - Gehuwd (niet in DTB Roermond): Henricus Beumer en Maria Wondaets [Woendaerts, Wondaerts].

DTB-Registers Roermond.

Uit dit huwelijk:

1. Guilielmus Beumer, ged. Roermond 27-1-1632 (get. Nicolaus Spee en Elsken Pollaerts).

2. Anna Beumer, ged. Roermond 8-7-1633 (get. Joannes Truijtwijn en Maria van Dilsen).

3. Henricus Beumer, ged. Roermond 20-4-1637 (get. Laurentius Stuyrs en Sara Cox).

 

28 januari 1632

ROERMOND - Gehuwd: Christophorus Bongaert en Catharina Essenbroeck. Getuigen: Henricus Bongaerts en Adolphus van Wessem. 'Sponsa exhibuit testimoniales sui parochi.'

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond, fol. 11.

 

29 januari 1632

ROERMOND ‑ Gehuwd: Petrus van Baexen en Maria Voestermans. Getuigen: Leonardus Soetermans en Mattheus (Wolffskeel), koster.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond, fol. 11.

 

3 februari 1632

SWALMEN - Verpanding van huis en hof aan de oliemolen gelegen.

Ten overstaan van scholtis, Jacob Gubbels en Gaetz Krompfoetz, schepenen van Swalmen en Asselt, bekennen Wilhelm Phebis alias Raetgens met toestemming van zijn vrouw Peterken, en Jacob Schroers, ongehuwd, dat zij met toestemming van Goerdt Schroers een bedrag van 100 daalder Roermonds hebben opgenomen van Hein van der Haerdt en Mercken Ketels, echtelieden, met als onderpand huis en hof aan de oliemolen ('oliechssmuelen') gelegen tussen het goed van Derick Dorpmans en de aankoper [staat er 'Helders' of 'gelders'?], met een korte zijde grenzend aan Joest tho Middelhaeven, groot 1 morgen plaats.

Wilhelm Phebis zal een jaarlijkse rente van 6 daalder betalen, eerstmaals te voldoen op O.L.V. Lichtmis 1633, met een opzegtermijn van een half jaar.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 28vs-29.

 

4 februari 1632

ROERMOND - Gehuwd: Jacobus Pouls van Beckerhoff en Ida Stoffs van Dalen. Getuigen: Theodorus van Kessenich en Petrus van Matselroy.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond, fol. 11.

 

8 februari 1632

ROERMOND ‑ Gehuwd: Henricus Rosecrans van Hillesberch en Joanna Tobben [ged. Roermond 24-8-1614, dr. van Rumoldus Tobben en Anna Hartevelts]. Getuigen: Matthias Rosecrans en Renerus Tobben. 'Sponsus exhibuit testimoniales.'

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond, fol. 11.

 

11 februari 1632

ROERMOND - Gehuwd: Michael Smits [mogelijk wedn. van Catharina Pouwelssen] en Barbara Keuven [Cueven, Kueven]. Getuigen: Guilielmus Brengmans en Joannes Smits.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond, fol. 12.

Uit dit huwelijk (Gendalim5):

1. Peter Smits, ged. Roermond 3-7-1633 (get. Thijs Knappen en Trijn Cricx; zn. van Michael x Barbara Cueven).

 

12 februari 1632

ROERMOND - Gehuwd: Petrus van Triecht en Joanna Bouten. Getuigen: Jacobus Sweberich en Thomas Daemen.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond, fol. 12.

 

14 februari 1632

BEESEL ‑ Overdracht land, met naasting.

Ten overstaan van Creutzbergh, Jan up den Bongardt en Claess up den [Kamp], draagt Gerardt Francken 1 morgen land gelegen tussen Claess up den Kamp en Fijcken Fliegen, met beide korte zijden grenzend aan Peter Weritz, belast met 1 vat rogge aan Paulus Verbeeck, voor een bedrag van 150 gulden Roermonds over aan Peter Quiten en Mercken Koninxs, echtelieden.

- Beschud door Jan in den Hoendercamp als naaste bloedverwant.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 79.

 

14 februari 1632

BEESEL ‑ Overdracht land.

Ten overstaan van Quiten, gerechtsbode, Cruitzbergh en Goerdt up den Kamp, schepenen, draagt Jan Krompvoetz (doorgehaald: met toestemming van zijn vrouw Geerdtgen) als momber van Encken Joffers (?), Thrincken Crompfoetz en Peperkoexsken, onder verbintenis van al zijn goederen te Swalmen,

- morgen land gelegen tussen Willlemken van Hoesden en Peter Iten, met de korte zijden grenzend aan de openbare straat en aan het openbare voetpad,

- 1 morgen land gelegen tussen Goerdt up den Crutzbergh en Peterken Iten, met de korte zijden grenzend aan jonker Baexens goed en het openbare voetpad, waarvan de (voornoemde?) morgen belast met 1 vat haver aan het huis Montfort, pond was aan de kerk te Biesel en 1 hoen aan het huis Nouwenbroick te Biesel,

- en bunder land gelegen in de Wilde Hove naast Johan Schloussen, met de korte zijden grenzend aan de gemeinte en aan het goed van wijlen Johan van Dursdal,

over aan Johan up den Bungardt.

Jan Krompfoetz en zijn vrouw zullen eventueel onvermelde lasten voor hun rekening nemen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 79-79vs.

 

15 februari 1632

ROERMOND - Gehuwd: heer Carolus Cocquiel en vrouwe Maria van Zouteland. 'Accepunt testimoniales ad pastorem sponsa.' Getuigen: niet vermeld.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond, fol. 12.

 

18 februari 1632

ROERMOND - Gehuwd met dispensatie voor de 4e graad in bloedverwantschap en voor de roepen: Joannes Woesting, licentiaat, en Mechtildis van Cuychoven. Getuigen: de licentiaten Henricus en Tilman Woesting.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond, fol. 12.

 

21 februari 1632

BEESEL ‑ Overdracht akkerland.

Ten overstaan van Peter Quiten, gerechtsbode, Crutzbergh en Bungardt, schepenen, draagt Giel Francken 3 vierdel akkerland gelegen tussen Peterken Weritz en de kinderen van wijlen Heinderick Francken, met de korte zijden grenzend aan de gemeinte en aan de kinderen van wijlen Stevens, belast met 6 kop rogge aan Paulus Verbeeck, voor een bedrag van 75 gulden Roermonds over aan Jan Geritzen, onder voorwaarde dat hetgeen de kinderen van deze koper zouden 'verleggen, dat dieselve sulcke auch wederomme voor uit sullen genieten' na het overlijden van hun ouders.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 79vs.

 

1 maart 1632

SWALMEN-ROOKHUIZEN - Verpanding Rookhuizen.

Ten overstaan van scholtis, Jacob Gubbels en Gaetz Krompfoetz, schepenen van Swalmen en Asselt, bekennen de kinderen van Korstgen thoe Roeckes, te weten Maess, Korstgen met toestemming van zijn vrouw Grietgen, Daem en Heilken, broers en zusters, dat zij een bedrag van 200 gulden Roermonds tegen een jaarlijkse rente van 12 gelijke guldens hebben opgenomen van Hein van der Haerdt, burger te Vendloe, met als onderpand huis en hof, groot 2 morgen, gelegen tussen Martten Gelaesmaekers en jonker Butkens, met de korte zijden grenzend aan jonker Butkens voornoemd en het openbaar broek.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 29.

Daem tr. ... vr 29-5-1645 met Margaretha Cruijsberg.

Helena tr. Swalmen 10-9-1635 met Crispinus Ploemers.

 

2 maart 1632

BREMPT ‑ Het hof te Arnhem bepaalt in een uitspraak op verzoek van vrouwe Agnes van den Bijlandt tegen Arnold Diederick Schenck, heer van Hillenraedt, dat laatstgenoemde wordt gehandhaafd in het bezit van huis Brempt.

RHCL Maastricht, Dokumentatie D274: Inventaris van o.a. Bleijenbeek, Brempt, Hillenraad; gedeelte Hillenraad, stuk L; depot onbekend (gedeelte verdwenen, vgl. ook Schlo Haag).

Met gelijkluidend oordeel door het Hof van Gelder te Roermond d.d. 26-3-1632.

 

26 maart 1632

Zie 2 maart 1632.

 

29 maart 1632

BEESEL ‑ Volmacht.

Jan Peuckens en Geutz Krompvoetz, schepenen van de heerlijkheid Assell en Swalmen, verklaren dat Encken, dochter van Feij Muller, haar zwager Jan Crompvoetz, als geboren voogd van de kinderen uit het huwelijk met wijlen haar man Jennis Krompvoetz, heeft gevolmachtigd tot de overdracht van 3 morgen land, gelegen te Besell en afkomstig van Jennis voornoemd (om welk land jarenlang proces is gevoerd en waarvan eerst na Jennis' overlijden uitspraak is gedaan), zoals deze onlangs zijn verkocht aan Jan op den Bongardt.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 92. Eenvoudig afschrift op papier door landschrijver P. Quiten.

Zie 18-10-1632.

 

31 maart 1632

BEESEL ‑ Verzoek tot immissie.

Ten overstaan van Quiten, dagelijks richter, Creutzbergh en Van den Bongardt, schepenen, vragen Johan van Halen, Johan Keupers, Joost van Lijn en Lij Loijen van Heithausen gerechtelijke toewijzing van het aan hen als naaste erfgenamen toegevallen 1/3 deel van het goed van Ott Kemerlingh gelegen te Biesel, te weten:

- ongeveer 1 morgen land gelegen op de Steijll tussen wijlen Johan en Goerdt Quiten enerzijds en Henrich Schlousen anderzijds, met de korte zijden grenzend aan de Maas en aan de Rickeler weg;

- 1 morgen gelegen tussen Kirckenlant en erf van Thrincken Beurskens, met beide korte zijden grenzend aan de openbare weg;

- een stuk land gelegen tussen de Vrehebergh en met beide (korte?) zijden grenzend aan het Kirckenlant;

- een smalle strook land ('einen beitel') met de korte zijden grenzend aan deze berg;

- ongeveer 2 morgen in de Schoelt gelegen tussen St.-Catharina altaar en Johan Schlousen, met de korte zijden grenzend aan het erf van Meisenberg en het goed van Itgen Woltters;

- en ongeveer 3 morgen in de Wilden Kamp gelegen tussen Jan Schmeets en Wilhelm Daniels goed, met beide korte zijden grenzend aan de gemeinte.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 79vs-80.

Zie 1-4-1632.

 

1 april 1632

BEESEL ‑ Akte van immissie.

Ten overstaan van Peter Quiten, gerichtsbode, Crutzbergh en Claess up den Kamp, schepenen, laten de broers Thiss, Goerdt en Willem Prinssbergs zich als naaste bloedverwanten de nagelaten goederen (van Ott Kemerlingh) gerechtelijk toewijzen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 79vs-80.

Zie 31-3-1632.

 

23 april 1632

BEESEL ‑ Overdracht land.

Ten overstaan van Thijs Engels en Jan op den Bongart draagt Gerit Francken, ongehuwd, 5 vierdel land, gelegen tussen Claes van Baelre [Vaetze?] en Peeterken Koorvers, burger te Ruremunde, met de korte zijden grenzend aan Peeterken voornoemd en de gemene straat, waarvan 1 morgen tiendvrij, voor een bedrag van 150 gulden over aan Hermen Gerits en Gertgen Hermens, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 121vs; eenvoudig afschrift, eerst te boek gesteld 16 oktober 1651.

 

4 mei 1632

Kinderlijke successie van een bedrag van 180 pattacons, gedaan door Adelheid van der Lippe genaamd Hoen, douariere de Hillenraedt, aan haar zoon Hendrick Schenck.

RHCL Maastricht, Dokumentatie D274: Inventaris van o.a. Bleijenbeek, Brempt, Hillenraad; gedeelte Hillenraad, stuk nr. N 31; depot onbekend (gedeelte verdwenen, vgl. ook Schlo Haag).

 

6 mei 1632

ROERMOND - Gehuwd: Theodorus van Oost [ged. Roermond 12-1-1610, verm. overl. Roermond 1649, zn. van Joannes van Oost en Windel Solemakers] en Catharina van Mulbracht [Muelbracht]. Getuigen: Franciscus Sylveryser en Conrardus van Oost.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond, fol. 12.

Uit dit huwelijk:

1. Gerardus van Oost, ged. Roermond 1-5-1633 (get. mr. Goort van Mulbracht en Maria Kinkens; zn. van Theodorus x Catharina van Mulbracht), verm. jong overl.

2. Gerardus van Oost, ged. Roermond 29-9-1636 (get. Joannes Solemecker en Gertrudis Maen; zn. van Theodorus x Catharina van Mulbracht), verm. jong overl.

3. Gerardus van Oost, ged. Roermond 7-2-1638 (get. Henricus van Dijck en Judita van Oost; zn. van Theodorus x Catharina van Bracht).

4. Joannes van Oost, ged. Roermond 20-1-1642 (get. Petrus Spe en Anna Basels; zn. van Theodorus x Catharina van Bracht), verm. jong overl.

5. Joannes van Oost, ged. Roermond 7-2-1644 (get. Everardus Siceram namens Hermannus de Bije en Odilia Kempen; zn. van Theodorus x Catharina van Mulbracht).

 

10 mei 1632

ROERMOND - Gehuwd: Joachimus Vossen [leeft 1638] en Catharina Spooren van Nyell. 'Sponsus accepit testim. ad paro. sponsa.'

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond, fol. 12.

 

20 mei 1632

ROERMOND - Gehuwd: Adolphus van der Smitzen en Judith Bijlemakers [mogelijk wed. van Petrus Bosman]. Getuigen: Joannes van der Smitzen en Stephanus van Vlodrop.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond, fol. 13.

 

23 mei 1632

ROERMOND - Gehuwd: Petrus Janssen [Joannes] van Aersbeeck en Margareta Wytens [Quytens?]. Getuigen: Henricus Ophoven en Martinus Blery. De bruidegom overlegt een verklaring van zijn parochie.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond, fol. 13.

Uit dit huwelijk:

1. Theodorus Joannes, ged. Roermond 2-9-1635 (get. Guilhelmus Greme en Elisabetha Graef; zn. van Petrus x en Margarita Quytens).

 

26 mei 1632

ROERMOND ‑ Gehuwd: Petrus Bossman, licentiaat en secretaris, en Margaretha van der Smitzen [van der Smytsen, ged. Roermond 12-10-1610, dr. van Adolphus van der Smitzen en Gertrudis NN]. Getuigen: Franciscus van der Smitzen en Joannes Dencken.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond, fol. 13.

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

1. Gertruijt Bossman, ged. Roermond 6-7-1633 (get. Adolphus van der Smitzen en Agnes Celis; dr. van Petrus x Margarita Smissen).

2. Petrus Bossman, ged. Roermond 14-5-1637 (get. Antonius Bossman, kanunnik, en Beatrix Bisschops).

3. Anna Bosman, ged. Roermond 27-6-1642 (get. Joannes van Wissem en Judith van Oost; dr. van Petrus x Margarita Smissen). Tr. Roermond 12-3-1670 met Gerardus Palant.

4. Elizabetha Bosman, ged. Roermond 17-2-1644 (get. Rutgerus Scheiven en Christina Rosenberch; dr. van Petrus x Margarita Smissen), verm. jong overl.

5. Elisabeth Bosman, ged. Roermond 7-11-1645 (get. Franciscus van Wessem en Elisabeth Bosman; dr. van Petrus x Margarita Smissen).

6. Adolphus Bosman, ged. Roermond 28-9-1650 (get. Henricus van Neer en Gertrudis Rameeckers; zn. van Petrus x Margarita Smissen).

 

mei 1632, z.d. ?

ROERMOND ‑ Gabriel d'Yvora wordt door infante Elisabeth Clara Eugenia benoemd tot hopman van een vendel Duitsers in dienst van de koning van Spanje.

RHCL Maastricht, FA De Meer d'Osen, inv.nr. 14; charter, beschadigd en vrijwel onleesbaar.

D'Yvora was eigenaar van hoeve De Zang te Reuver-Leeuwen.

 

vr 21 juni 1632

Z.P. - Gehuwd: Michael in gen Es [Michiel] en Judoca Brouwers.

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

1. Maria Ingenes, ged. Roermond 21-6-1632 (get. Joannes Ingenes en Aleijdis van Ufelt; dr. van Michael x Judoca Brouwers). Tr. met Abel Vossen.

2. MOGELIJK Margaretha in gen Es, vermeld als landeigenaresse te Swalmen 30-9-1688. Tr. vr 1682 met Petrus van Lin.

3. MOGELIJK Bartholomeus in gen Es. Tr. vr 1669 met Christina Caris of Chares.

Michael in gen Es wordt op 15-1-1647 genoemd als grondeigenaar te Rijkel.

 

29 juni 1632

ROERMOND - Gehuwd: Renerus Schonken en Meth Bastiaens [Mechtildis van Oost, dr. van Sebastianus van Oost] Getuigen: Arnoldus Schonken en Matthaeus Wolffskeel.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond, fol. 13.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Schoncken, ged. Roermond 3-3-1633 (get. Jacob Nijssen en Peterken Schoncken; dr. van Wijnandus?! x Methgeld Bastiaens). Tr. mogelijk met Joannes Bour.

2. Goswinus Schoncken, ged. Roermond 23-8-1635 (get. Joannes Schonck en Catharina Fibis; zn. van Renerus x Mechtildis Sebastiani). Tr. verm. met Maria Lambert

3. Gertrudis Schoncken, ged. Roermond 3-3-1638 (get. Joannes Ruytsen en Judita van Echt).

4. Joannes Schoncken, ged. Roermond 1-4-1641 (get. Paulus Jansen en Anna Aelmans). Tr. mogelijk met Mechtildis Vermaesen; ... met Maria Nolens (Nolis).

5. Arnoldus Schoncken, ged. Roermond 9-5-1644 (get. Rutgerus Peters en Joanna Pircken; zn. van Reinerus x Mechtildis van Oost).

6. Sebastianus Schoncken, ged. Roermond 1-7-1647 (get. Godefridus Janbroers en Hillegunda Jansen; zn. van Reinerus x Mechtildis van Oost). Tr. voor 1680 met Elisabetha Severijns.

7. Margarita Schoncken, ged. Roermond 21-2-1650 (get. Joannes Janbroers en Maria Wolters). Tr. mogelijk Roermond 8-10-1676 met Theodorus Vogels.

8. Catharina Schoncken, ged. Roermond 23-7-1653 (get. Guilielmus de Coordt en Elisabetha Hendrix). Tr. voor 1683 met Cornelius Zasseveldt.

 

2 juli 1632

SWALMEN EN ASSELT ‑ Gegevens betreffende o.a. Hillenraad en Asselt.

GA Roermond, Oud Archief Roermond deel III, blz. 29.

 

vr 15 juli 1632

Z.P. - gehuwd (niet in DTB Roermond): Joannes van Cruchten en Anna Bisschops.

DTB-Registers Roermond.

Uit dit huwelijk:

1. Henricus van Cruchten, ged. Roermond 15-7-1632 (get. Balthasar van Cruchten en Anna Bisschops).

 

15 juli 1632

ROERMOND - Gehuwd met dispensatie voor de derde roep: Anthonius Voestermans [ged. Roermond 7-8-1604, zn. van Renier Vorstermans en Margaretha NN], licentiaat, en Anna van Bemmel. Getuigen: Renerus Voestermans en Matthaeus Wolffskeel, koster.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond, fol. 13.

Anthoin Vorsterman verkocht op 7-12-1652 zijn boerderij op de Ray onder Swalmen.

 

vr 21 juli 1632

Z.P. - Gehuwd: Godefridus Alberts [koster van Asselt] en Catharina NN.

Uit dit huwelijk:

1. Henricus Alberts, ged. Asselt 21-7-1632 (get. Petrus Dolman en Catharina Steijns; achternaam moeder niet vermeld).

2. Aleidis A...di, ged. Asselt 7-5-1634 (get. Joannes Kloepen en Catharina Stevens van Echt; dr. van Godefridus x Catharina NN). Tr. Asselt 27-1-1675 met Tilmanus Geraerdts.

Voor benoeming tot koster van Goert Alberts zie 8-10-1634.

 

24 juli 1632

VENLO ‑ De stad Venlo verkoopt aan Johan Dijster, stadsrentmeester, en diens vrouw Margarita Mareels, een erftijnsrente van 150 gulden voor een hoofdsom van 3.000 gulden, die de aankopers reeds voor de stad hebben uitgegeven. De rente wordt jaarlijks op St.-Jacobusdag uitgekeerd. Het stadsbestuur zegelt met het grootzegel van de stad, "mit rechter wetentheit onser gildmesteren van den schipperen, die mit ons denselven siegel in bewaersam hebben".

Dorso: Hoewel deze rente van 150 gulden in deze brief vermeld voorlopig in 1632 is toegekend, op verzoek van stadsrentmeester Jan Diesters tot verzekering van hetgeen hij tot St.-Jacob had voorgeschoten, is in 1633 na het indienen van zijn rekening met hem overeengekomen dat deze rente zal ingaan met ingang van kerstmis 1633 en dat de eerste uitbetaling zal plaatsvinden op kerstmis 1634.

GA Venlo, Oud Archief, inv.nr. 773; charter. Met verdere dorsale aantekeningen van 13-1-1696, 30-7-1696 en 22-9-1705.

Johan Diester was leenman van de Schei.

 

22 augustus 1632

ROERMOND - Gehuwd: Renerus van Assel en Margaretha Gerardts. Getuigen: Jacobus Graus en Henricus van den Velde.

DTB-registers Roermond, fol. 13.

 

27 augustus 1632

VENLO ‑ Jan Dyster vermeld als voogd van de minderjarige Hubert Huberts.

GA Venlo, Inventaris van de archieven van de provisoren van de Tafel van de H.Geest; van het Bureau de Bienfaissance; en van het R.K. Armenbestuur te Venlo, inv.nr. 336.

Johan Diester was leenman van de Schei.

 

vr 4 september 1632

Z.P. - Gehuwd: Dionisius van Swamen en Gertrudis van Weerssen.

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

1. Gertruidis van Swamen, ged. Roermond 4-9-1632 (get. Guilhelm Herle en Catharina Raps; dr. van Dionisius x Gertruidis van Weerssen).

 

vr 5 september 1632

Z.P. - Gehuwd: Theodorus Sloussen en Emmel Leenkens

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

1. Joannes Sloussen, ged. Roermond 5-9-1632 (get. Joannes van Melijck / Joannes Matthias Sloussen en Catharina Crompvoets; zn. van Theodorus x Emmel Leenkens).

 

vr 19 september 1632

Z.P. - Gehuwd: Petrus Nagels en Judith van Sint Joost.

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

1. Engelbertus Nagels, ged. Roermond 27-10-1622 (get. Michael van Bracht en Cecilia van Kerchoven).

2. Matthias Nagels, ged. Roermond 27-10-1622 (get. Joannes Hubechx en Mechtildis van Vlodrop), verm. jong overl.

3. Matthias Nagels, ged. Roermond 5-3-1624 (get. Henricus Verhaeghen en Anna van Hinsberch).

4. Anna Nagels, ged. Roermond 31-1-1627 (get. Antonius Robyns en Maria Gerbrechs).

5. Maria Nagels, ged. Roermond 5-1-1631 (get. Cornelius Nagels en Maria Ewalts), verm. jong overl.

6. Maria Nagels, ged. Roermond 19-9-1632 (get. Willem Wouters ex Swamen en Margareta Truijtwyn; dr. van Petrus x Judith van Sint Joost).

 

21 september 1632

SWALMEN EN ASSELT ‑ Gegevens betreffende Hillenraad en Asselt.

GA Roermond, Oud Archief Roermond deel III, blz. 32-33.

 

18 oktober 1632

BEESEL / VENLO ‑ Volmacht.

Goetzen van Aerssen en Hubert Ingenhuys, schepenen te Venlo, verklaren dat Jan Deckers, burger te Venlo, zijn zwager Jan Krompvoets uit Swalmen, als geboren voogd van de kinderen uit het huwelijk met zijn eerste echtgenote Itgen Crompvoets, heeft gevolmachtigd tot de overdracht van 3 morgen land, gelegen te Biesell en afkomstig van Itgen voornoemd (om welk land jarenlang proces is gevoerd en waarvan eerst na Itgens overlijden uitspraak is gedaan), zoals deze onlangs door Jan Deckers zijn verkocht aan Jan op den Bongardt.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 91vs. Eenvoudig afschrift op papier door landschrijver P. Quiten.

Zie 29-3-1632.

 

20 oktober 1632

ROERMOND ‑ Gehuwd: Ewaldus Holtman [ged. Roermond 4-1-1610, zn. van Hillebrandus Holtman en Maria NN] en Wendel van Lin [van Linnen, ged. Roermond 23-1-1611, dr. van Franciscus van Lin en Christophora Pauwelsen alias Stoffers, erfgename van De Houterhof in Swalmen; zij hertr. ... voor 1636 met Petrus Bosman, rechtsgeleerde en burgemeester van Roermond]. Getuigen: Theodorus van Lin en Franciscus van der Smitzen.

DTB-Registers Roermond, fol. 13.

Uit dit huwelijk:

1. Christophora Holtmans, ged. Roermond 6-8-1633 (get. Theodorus van Linnen en Maria Stuecken).

2. Franciscus Holtman, ged. Roermond 10-8-1636 (get. Tilmannes Woestinck en Elisabeta Spee).

3. Maria Houtman, ged. Roermond 4-5-1638 (get. Joannes van Oost en Joanna Holtman; dr. van Ewoldus Houtman en Windelina van Lyn). Tr. met Petrus Boschhuijsen, landscholtis van het ambt Montfort.

Vgl: Windilina Lin, gehuwd met NN Bosman, overleden vr 1656 (Maasgouw 1930, blz. 14).

 

6 november 1632

ROERMOND - Oorlogshandelingen.

Brieven van den sesden deser uyt Remunde gheschreven, melden dat den Prince van Oragnien te peerde sittende soo ons leger begonde te marcheren den hertogh van Aerschot aensprack (die in een carosse sat ende tselve aensach) wat hem dochte van tgeconsumeerde legher (alsoo vele gespanjoliseerde oft quaetwillighe tot Brussel ende elders uytgegeven hadden dat het leger van den prince teenemael geconsumeert was). Daerop den ghemelte hertoge atwoorde (siende onse miltaire bestaende in 18000 te voete ende daer boven soo schoonen ruyterije), dat hy sulcken geconsumeerde leger veel liever mede als tegen hadde, onse soldaten die in seer goede ordre trocken, met grooter verwonderinge aensiende.

Tijdinghe uyt verscheyde quartieren d.d. 20-11-1632.

 

25 november 1632

ROERMOND - Gehuwd: Aegidius van Herkenbosch en Maria van Swamen. Getuigen: Matthias van Lyrop en Joannes Coninx.

DTB-registers Roermond, fol. 14.

 

1 december 1632

SWALMEN EN ASSELT ‑ Gegevens betreffende Hillenraad en Asselt.

GA Roermond, Oud Archief Roermond deel III, blz. 36.

 

1632, z.d. ?

SWALMEN ‑ Jan Smits en Maria Aquarius dragen land over, gelegen in de Molendumpel onder Swalmen.

RHCL Maastricht, Kartuizers te Roermond, inv.nr. 1 (register), fol. 19vs.

 

1632, z.d.

ROERMOND - Begraven: Harthard von Spee, echtg. van Elisabeth van der Horst.

Franz Maijer: Die Herren von Spee. In: Die Heimat, 12e jrg. (1932), nr. 3, blz. 22-24.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1. Frans Heinrich von Spee 'zu Ohe', ongehuwd overl.

2. Peter Ernst von Spee, ongeh. overl.

3. Andreas Wilhelm von Spee, ongeh. overl.

4. Catharina von Spee. Tr. ... met Anthonius Olimart.

5. Maria von Spee, non.

6. Elisabeth von Spee. Tr. ... met opperwachtmeester Van der Velden.

7. Hattard von Spee, kloosterling.

8. Anna von Spee. Tr. ... met Hans Wilhelm van Holthausen, waarvan een zoon Arnold Hattard van Holthausen (erft de Horst onder Echt gelegen).

 

 

1633

9 januari 1633

ROERMOND - Gehuwd: Paulus Ramekers en Anthonia Hermans. Getuigen: Renerus Schot en Guilielmus Hermkens.

DTB-registers Roermond, fol. 14.

 

27 januari 1633

ROERMOND - Gehuwd: Eckel Peters [Engelbertus] en Joanna Tielen. Getuigen: Petrus Eckels en Guilielmus Tielen.

DTB-registers Roermond, fol. 15.

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

1. Tilmannus Peters, ged. Roermond 6-11-1633 (get. Jan Wolters en Joanna de Fontes; zn. van Egbertus x Joanna Tielen).

2. Tilmannus Peters, ged. Roermond 26-3-1642 (get. Joannes Haebericks en Agnes Boerskens; zn. van Egbertus x Joanna Tielen).

3. Elizabetha Peters, ged. Roermond 14-6-1643 (get. Stephanus Ruijters en Elizabetha van Ganghelt; dr. vzn Egbertus x Joanna Tielen).

 

27 januari 1633

ROERMOND ‑ Gehuwd: Lambertus Bischops [verm. ged. Roermond 21-4-1602 als zn. van Gerardus Bischops en Cunera NN] en Adriana Smits [Smeets, mogelijk ged. Roermond 29-8-1607 als dr. van Henricus Smits en Aleidis NN]. Getuigen: Theodorus Smits en Christophorus Cocx.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond, fol. 15.

Uit dit huwelijk:

1. Gerardus Bisschops, ged. Roermond 29-3-1636 (get. Petrus Bossman, licentiaat, en Guilhelma Palants). Tr. verm. voor 1667 met Aldegundis Elizabetha Scherers, waarvan een dochter Cunera, ged. Roermond 11-7-1667.

 

3 februari 1633

VENLO - Gehuwd: Assuerus Foesten [Fuysten, Vuysten] en Agnes Prinsbergen. Getuigen niet genoemd.

DTB-Registers Venlo.

Voor Sweer Fuysten zie 29-8-1650 en 12-1-1651 voor verkopen land te Beesel. Voor Prinsbergen vgl. ook akten 1-4-1632 en 24-1-1646. Een naamgenote van Neesken Prinsbergen tr. Venlo 7-6-1645 met Gerardus Hendrickx met wie zij wordt genoemd Beesel 12-9-1651.

 

5 februari 1633

ROERMOND ‑ Gehuwd met dispensatie voor de 3e graad van bloedverwantschap: Matthias Maroyen, schout te Echt, te Roermond (vrijbrief) met Elisabeth Cox. Getuigen niet vermeld.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond, fol. 15.

Uit dit huwelijk (volgens GenDaLim5):

1. Henricus Maroijen, ged. Susteren 18-4-1623 (get. Henricus Salden / Henricus Beeren en Margaretha Maree).

2. Anna Maria Maroin, ged. Stevensweert 3-2-1639 (get. Jan van Nuren en Odilia Otmans / Gertrudis Maroien).

3. Catharina Maroijen, ged. Stevensweert 2-3-1641 (get. Antonius Janssen en Mechtildis van Assel).

4. Elisabeth Maroijen, ged. Stevensweert 18-11-1642 (get. Bartholomeus .. en Magdalena Kuchhoven / Anna Minders).

 

6 februari 1633

ROERMOND - Gehuwd: Petrus Chanon [Chanoin] en Sophia Royen [Roeijen]. Getuigen: Joannes Graven en Petrus van Rey.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond, fol. 15.

Uit dit huwelijk (op basis van Gendalim 5):

1. Maria Chanon, ged. Roermond 8-9-1633 (get. Joannes Essenich en Agnes Scherers).

2. Catharina Margarita Chanonie, ged. Roermond 29-4-1637 (get. Petrus Sporen en Joanna Mareels).

3. Anna Canonie, ged. Roermond 9-2-1639 (get. Petrus Bammelray en Anna Graven).

4. Gomna Chanona, ged. Roermond 19-3-1641 (get. Adamus Korsmans en Margareta Schrij), vermeld als doopgetuige Gonina 7-6-1668.

5. Bernardus Chanon, ged. Roermond 13-12-1643 (get. Andreas Bordels en Catharina Poeijn genaamd Heisters). Tr. 1) 1666 met Aldegonda van Linne; 2) 1682 met Catharina Spee.

6. Aleidis Chanon, ged. Roermond 29-4-1646 (get. Henricus Boerkens, meester, en Aleidis Roijen vervangen door Catharina Essich).

 

12 februari 1633

SWALMEN - Overdracht land, met naasting.

Ten overstaan van Jan Gubbels en Johan Paukens, schepenen van Swalmen en Asselt, dragen Theevis van Oel, als voogd ('voermunder oftte sorghdrager') van Derick Phebis, zoon van Jheronimus Phebis, en Helwigh Phebis, nadat hun moeder Maria Jeronimus afstand heeft gedaan van haar vruchtgebruiksrechten, 1 morgen land min 27 roede min 4 voet op het Boeckesveldt gelegen tussen Grater Morgen en de kinderen van Wilhelm Beeck, met een korte zijde grenzend aan de kinderen van Maes Reutzen, welk land vrij is van lasten uitgezonderd herentiende, voor een bedrag van 100 rijksdaalder per morgen plus twee paar schoenen of voor ieder paar 1 daalder, over aan Heinrich Timmerman en Mercken, echtelieden.

- Dit land is vervolgens beschud door Johan aen gen Beeck en Johan Reutzen als voogden van de minderjarige Johan en Neesscken Reutzen, die het land namens de pleegkinderen als naburen hebben beschud.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 29vs.

Tweede cijfer dag slecht leesbaar en onder voorbehoud.

 

12 februari 1633

SWALMEN - Overdracht moeshof en land.

Ten overstaan van Jan Gubbels en Johan Peukens, schepenen van Swalmen en Asselt, draagt Linsken in gen Heck, ongehuwd,

- een stuk land tussen Jan Lietgens en Jacob Koeldragers gelegen, met de korte zijden grenzend aan de Vehestraet en de Schwaem;

- en een moeshof langs de Schwaem in de Bremenkamp gelegen, met een korte zijde grenzend aan het goed van Hauterhoff,

welke goederen zijn belast met 1 erfmalder rogge, voor een bedrag van 100 daalder plus 14 gulden over aan Jacob Winckelmuelen en Neescken [Aerts], echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 29vs.

Tweede cijfer dag slecht leesbaar en onder voorbehoud. Voor de aankopers zie Genealogie Winckelmolen blz. 36.

 

19 februari 1633

SWALMEN EN ASSELT ‑ Gegevens betreffende Hillenraad en Asselt.

GA Roermond, Oud Archief Roermond deel III, blz. 40.

 

februari 1633, z.d.

in februario

SWALMEN EN ASSELT - Overdracht land.

Ten overstaan van Jacob Gubbels en Johan Peuckens, schepenen van Swalmen en Asselt, dragen Maes Roeckes en diens zussen en broers 1 morgen land in het Graterlandt gelegen tussen Thiss Menten [Meuter?] en het goed van Lambert Lindemans, met een korte zijde grenzend aan land van Graterhoff, na openbare verkoop over aan Peter Schlabberts en Fijcken, echtelieden.

Omdat nu wordt bericht dat dit land in de laatbank van Asselt behoort, heeft de scholtis van Asselt hiertegen geprotesteerd namens zijn heer.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 29vs.

 

12 maart 1633

ROERMOND - Oorlogshandelingen.

Wt Roermonde den 12. dito. Den hertogh van Nieuburgh neemt noch daghelijcks volck aen te voet ende te paerde, de nieuwe gheworven compagnien ruyters tot Sittert gheworven, wierden eergisteren ghemonstert, ende kreegh eenen nieuwen stadaert, waer inne stondt eenen monnich, ende daer boven gheschreven: Pro fide, Duce et Patria. Dese standaert wierde den cornet ghegheven, die daer mede op den vollen marckt op sijne knyen ginck sitten, ende doen quaemender twee monicken ende deden een oratie ende ghebedt daerover, ende seghendese.

Courante uyt Italien, Duytslandt, &c. d.d. 19-3-1633.

 

22 maart 1633

BEESEL-OUDDORP ‑ Overdracht huis en hof, met naasting.

Ten overstaan van Goerdt up den Creutzbergh en Johan up den Bungart, schepenen van Beesel en Belfeld, en Peter Quiten als dagelijks richter, hebben Thrincken Krompfoetz, weduwe van wijlen Peter Vossen, en haar zoon Marcelis Vossen bij openbare verkoop met uitbrandende kaars hun huis en hof te Biesel gelegen tussen de parochiekerk en Gerart Schroers, voor een bedrag van 310 gulden Roermonds overgedragen aan Johan van Gratum en Itgen Ruiden, echtelieden, waarbij Johan Krompfoetz, oom van Marcelis, borg heeft gestaan voor zijn minderjarige neef.

Naderhand is gebleken dat de goederen belast zijn met jaarlijks 1 vat haver gravenrecht en 1 hoen aan de rentmeester van Montfort; beide zijn al 43 jaar lang niet betaald, waardoor de achterstallige schuld 15 rijksdaalder bedraagt. Deze schuld is op de koopsom in mindering gebracht, waardoor nog 256 gulden 12 stuiver verschuldigd was.

Dit resterende bedrag is volledig betaald door Heinrich Schlousen en Neesken Quiten, echtelieden, die dit goed als bloedverwanten op datum van akte hebben beschud en nu volledig eigenaar zijn.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 81-81vs.

 

31 maart 1633

ROERMOND ‑ Gehuwd: Matthias Damiaens, soldaat onder kapitein Kessel, en Gertrudis Tobben [verm. ged. Roermond 8-1-1612 als dr. van Rumoldus Tobben en Anna Hertevelts]. Getuigen: Franciscus van Kessel, cornet, en Paulus van de Veld.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond, fol. 15.

 

vr 6 april 1633

Z.P. - Gehuwd: Wilhelmus Voncken en Elisabeth Mooren [Moren]

Uit dit huwelijk:

1. Maria Foncken, ged. Roermond 6-4-1633 (get. Jelys van Schyn en Elysabeth Mooren; dr. van Guilhelmus x Elisabeta Moren).

2. Margarita Foncken, ged. Roermond 11-10-1637 (get. Paulus Lindemans en Catharina van Elmpt).

3. Petrus Voncken, ged. Roermond 12-1-1642 (get. Joannes Brouwer ex Nimwegen / Aegidius Voghel en Henrica Arits).

4. Catharina Voncken, ged. Roermond 23-4-1644 (get. Guilielmus Wijnsen en Maria Tielen).

5. Aegidius Voncken, ged. Roermond 6-12-1646 (get. Petrus Groonen en Maria Voghels / Petronilla Mooren).

6. Leonardus Voncken, ged. Roermond 27-7-1650 (get. Matthias van Born en Godefrida Cuijpers).

Wullem Voncken c.s. verkochten z.d. (zie najaar 1637) hun aandeel van Hagergoed bij Reuver gelegen.

 

19 april 1633

ASSELT - Gehuwd: Gerardus Martini de Hoeij en Joanna Henrici de Heerf. Getuigen: Henricus Hanssen en Godefridus Alberts, koster.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 131vs.

 

vr 3 mei 1633

Z.P. - Gehuwd: Petrus van Elempt ... Zulissen en Maria NN.

1. Andreas van Elempt, ged. Asselt 3-5-1633 (get. Gerardus Vissers en Maria Baumen; zn. van Petrus x Maria NN).

 

15 mei 1633

ROERMOND ‑ Gehuwd: Theodorus van Lin, soldaat, en Catharina Dass. Getuigen: Matthias Huyben en Gerardus van Dael.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond, fol. 16.

Zie deling Roermond 17-10-1643.

 

20 juni 1633

Zie 12 mei 1634.

 

10 juli 1633

VENLO ‑ Catharina Daers, weduwe van wijlen Weynant Henrix, verkoopt een jaarlijkse erfrente van 5 gulden, gevestigd op een huis en erf in de Jodenstraat en een huis in de Tichelstraat naast meester Laurens van Groensveldt's hof gelegen, aan de kinderen van wijlen Jan Alberts en Maria Daers.

GA Venlo, Oud Archief, inv.nr. 349.

 

30 juli 1633

VENLO - Gehuwd: Wilhelmus Diester [zn. van Hubertus Diester; hij hertr. 12-11-1665 met Maria Stockum] en Johanna van Tegelen [dr. van Henricus van Tegelen en Anna Boermans]

J. Verzijl: Diester. In: Limburgse Leeuw 3e Jrg. nr. 5 (mei/juni 1955), blz. 97-99.

Uit dit huwelijk:

1. Henricus Disters, ged. Venlo 28-5-1629 (get. Joannes Burmans en Margarita Marreels), overl. Roermond 14-10-1684. Leenman van hoeve de Schei te Reuver-Leeuwen als opvolger van zijn oom Joannes Diester, overl. 14-6-1664. Tr. 1) voor 1659 met Sybilla Berckhorst; 2) met Aldegonda Paulsen.

2. Anna Ursula Diesters, ged. Venlo 18-9-1636 (get. Arnoldus de Bou? en Mechtildis van Tegelen).

3. Margareta Diesters, ged. Venlo 5-7-1639 (get. Joannes Diesters en Helwicha Beringen). Tr. ... met Gerardus van Schayck.

4. Gertruda Diester, ged. Venlo 6-3-1643 (get. Joannes Boermans en Odilia [Oidtman] uxor Jois Diester). Tr. ... met Herbert van Doornick, vermeld in een akte van 11-3-1688 als wonend te 's-Hertogenbosch.

5. Joannes Diesters, ged. Venlo 5-12-1648 (get. Gerardus Scelleberch door Martinus van Cronenborch en Elisabeth Woestingh uxor Joannes de Groot).

 

24 augustus 1633

ROERMOND - Gehuwd: Petrus van Basel [hij hertr. verm. Roermond 17-9-1636 met Gertrudis Bosmans] en Elizabeth Motz. Getuigen: Matthias Rutten en Theodorus Janssen.

DTB-registers Roermond, fol. 17.

 

15 september 1633

ROERMOND ‑ Gehuwd: Joannes Vorstermans en Elizabeth Damen alias Pitsereck. Getuigen: Arnoldus van Hoeff en Andreas Soetermans. De bruid laat een verklaring zien van de pastoor van Amstenrade ('Sponsa exhib. testim. past. in Amstenray').

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond, fol. 17.

 

15 september 1633

ROERMOND ‑ Gehuwd: Hans Zymmer en Maria Vorstermans. Getuigen: Joannes Janssen en Paulus Weinsteden, soldaten onder kapitein Pyckel.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

vr 27 september 1633

Z.P. - Gehuwd (niet in DTB Roermond): Henricus Das en Catharina van Cruchten.

Uit dit huwelijk:

1. Mathias Das, ged. Roermond 27-9-1633 (get. Christophorus Patientie en Anna Cocx). Op 12-2-1669 genoemd als medeeigenaar van de Campertiende te Reuver-Leeuwen.

2. Elisabetha Das, ged. Roermond 9-9-1635 (get. Petrus Hoetmaekers en Cornelia Spijts).

 

13 oktober 1633

SWALMEN - Op verzoek van Arnoldt Diederick Schenck verklaren Jacob op den Bergh en Jan Puijckens, schepenen van Swalmen en Asselt, onder ede dat zij zich hebben vervoegd bij de pachters van Brempt met de mededeling dat deze vruchten en andere inkomsten van Brempt moeten leveren op het huis Hillenraede. De pachters hebben dit geweigerd uit vrees voor de voogd van Cruchten.

RHCL Maastricht, Dokumentatie D274: Inventaris van o.a. Bleijenbeek, Brempt, Hillenraad; gedeelte Hillenraad, stuk M; depot onbekend (gedeelte verdwenen, vgl. ook Schlo Haag).

 

16 oktober 1633

ROERMOND - Gehuwd: Conrardus Febes [Coen Febis] en Mettien Vrencken. Getuigen: Judocus Berets en Matthaeus Wolffskeel. 'Sponsus exhibuit testim. parochi Nilensis.'

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond, fol. 16.

Een zekere Coen Febis verkocht z.d. (zie najaar 1637, z.d.) samen met zijn metgedelingen hun aandeel van Hagergoed te Leeuwen onder Beesel.

 

2 november 1633

BEESEL-OUDDORP ‑ Overdracht land.

Ten overstaan van Peter Quiten, gerechtsbode, Creutzbergh en Bongart, schepenen, dragen Jacob Janssen en Metgen, echtelieden,

- morgen land gelegen tussen het Maessstraetgen en erf van de verkopers, met de korte zijden grenzend aan de openbare Dorp Plaetz en aan Marcilis Cox, belast met jaarlijks 2 vat rogge aan de kerk van Biesel;

- morgen land gelegen op den Heckacker naast Korst van den Bongaert, met de korte zijden grenzend aan de Maas en aan het erf van Thrincken Beurskens, belast met jaarlijks 1 moerken aan de heer van Beuren;

- 1 vierdel land gelegen aan de Oberkamp tussen Heincken Baumen en Jan Heinen, met de korte zijden grenzend aan Heincken Baumen en de gemeinte;

- en ongeveer 5 vierdel land gelegen tussen Wilhelm Withoetz en Johan Heinen, met een korte zijde grenzend aan de openbare karreweg en belast met jaarlijks 1 vat haver aan de heren van Beuren;

voor in totaal 500 (rijksdaalder?) en 4 rijksdaalder als 'lieffenis' over aan Jan Heinen en Jen Deckers, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 80vs.

Voor verdere overdracht door dit echtpaar zie 1 december 1633.

 

2 november 1633

BEESEL-OUDDORP ‑ Overdracht huisplaats.

Ten overstaan van Peter Quiten, gerechtsbode, Creutzbergh en Bongart, schepenen, dragen Jan Heinen en Marie Deckers, echtelieden, morgen huisplaats met heggen en bomen, gelegen tussen het straatje naast het Maesstraetgen en belast met 3 vat rogge, voor een bedrag van 139 gulden over aan Peter Quiten en Marie Koninx, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 80vs.

 

2 november 1633

BEESEL-OUDDORP ‑ Overdracht bouwplaats.

Ten overstaan van Crutzbergh en Johan up den Bongart, schepenen van Beesel en Belfeld, draagt Johan Heinen met toestemming van zijn vrouw Jannen Deckers, morgen bouwplaats in het dorp Biesel gelegen tussen het Maesstraetgen en land van de verkoper, met de korte zijden grenzend aan de openbare Plaetz en de kinderen van Marcelis Cox, belast met jaarlijks 3 vat rogge aan de kerk, voor een bedrag van 139 gulden over aan Peter Quiten en Marie Koninxs, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 82.

 

2 november 1633

ROERMOND ‑ Gehuwd: Joannes Martens en Cornelia Syben. Getuigen: Christophorus Martens en Joannes Maerfels.

DTB-Registers Roermond.

 

5 november 1633

BEESEL ‑ Overdracht land.

Ten overstaan van Peter Quiten, gerichtsbode, Johan up den Bongart en Claess up den Kamp, schepenen, dragen Heinrich Tummerman en Mercken, echtelieden, ongeveer 2 morgen land gelegen tussen het klooster In gen Weijdt en Korsten in gen Dorp, met de korte zijden grenzend aan de Rijckeler Kirckwegh en aan de kinderen van Heincken Lehmen, voor een bedrag van 650 gulden over aan Goerdt up den Crutzbergh en Thrincken Ronckensteins, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 78.

Voor deze overdracht zie ook een latere attestatie afgelegd z.d., mogelijk najaar 1637.

 

16 november 1633

BELFELD ‑ Overdracht moeshof.

Ten overstaan van Heinrich Wolfferts en Heinrich Meertz, schepenen van Beesel en Belfeld, en Peter Quiten, gerechtsbode, draagt Lenart Korvers met toestemming van zijn vrouw Jennen een moeshof van ongeveer 20 roeden, gelegen naast Mercken Dericks, met de korte zijden grenzend aan Jacob Hanen en het straatje naar de Maas, voor een bedrag van 65 gulden over aan Peter Wolffertz en Marie Fliegers, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 81.

 

18 november 1633

BELFELD-GELOO ‑ Overdracht land.

Ten overstaan van Heinrich Meertz en Heinrich Wolffertz, schepenen, draagt Heinrich Bonenbecker, mede namens zijn broers Johan en Lambertt, 5 vierdel land in het Lohervelde gelegen naast Jacob van Lomb, voor 220 gulden per morgen over aan Michiel Rijvers en Endtgen, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 78.

 

21 november 1633

BELFELD ‑ Overdracht land.

Ten overstaan van Heinrich Meertz en Heinrich Wolffertz, schepenen, draagt Jan aen gen Dijck met toestemming van zijn vrouw Catharine een stuk land genaamd Wilhelms Kamp, gelegen tussen Goetzen up den Broick en de openbare weg, met de korte zijden grenzend aan Welken Ehemontz en Herman den Korver, voor 287 gulden plus een paar "tuffelen" als lieffenis voor de vrouw, over aan Peter aen gen Beeck en Encken, echtelieden. De grond is belast met 1 erfmalder rogge, waarvoor 100 gulden in mindering wordt gebracht op de koopsom.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 78vs.

 

1 december 1633

BELFELD ‑ Overdracht moeshof.

Ten overstaan van Heinrich Meertz en Heinrich Wolffertz, schepenen van Beesel en Belfeld, en Peter Quiten als dagelijks richter, draagt Lenart Korvers met toestemming van zijn vrouw een moeshof gelegen te Belffen met beide zijden tussen Jacob Hanen en metgedelingen en met de korte zijden grenzend aan Gerhart an gen Broick en Mercken Derix, voor een bedrag van 65 gulden Venloos over aan Peter Wolfferts en echtgenote.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 81vs.

 

(1) december 1633, z.d.

BEESEL-OUDDORP ‑ Overdracht huisplaats.

Ten overstaan van Creutzbergh en Claes up den Kamp, schepenen van Beesel en Belfeld, dragen Jacob Jansoen Keupers en Metgen, echtelieden,

- morgen huisplaats in het dorp gelegen tussen het Maesstraetgen en land van de aankopers, met de korte zijden grenzend aan de openbare Dorpplatze en aan de kinderen van wijlen Marcelis Cox, belast met 3 vat rogge erfpacht aan de kerk van Beesel;

- ongeveer morgen op de Heckacker gelegen tussen Korsten van den Bungert en de aankopers, met de korte zijden grenzend aan de Maas en Thrincken Beurskens, belast met jaarlijks 1 lu..es aan de heer van Beuren;

- ongeveer 1 vierdel op de Oberkamp gelegen tussen Heinken Baumen en de aankopers, met de korte zijden grenzend aan het struikgewas van Heinken Baumen en aan de gemeinte;

- en 5 vierdel in den Moelenvelde gelegen tussen de aankopers en Wijthoets erf, met de korte zijden grenzend aan de gemeinte en de openbare weg, belast met 1 vat lichte haver aan de heer van Beuren,

voor een totaal bedrag van 500 gulden 4 rijksdaalder over aan Johan Heinen en Jenne Deckers, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 81vs.

Voor latere overdracht zie 2-12-1633. Voor Jacob Janssen en Metgen zie ook akte d.d. 2 november 1633.

 

2 december 1633

BEESEL ‑ Verpanding land.

Ten overstaan van Creutzbergh en Claes van den Kamp, schepenen van Beesel en Belfeld, bekent Johan Heinen met toestemming van zijn vrouw Jennen Deckers dat hij een bedrag van 100 gulden tegen een jaarlijkse rente van 5%, jaarlijks te betalen op 2 december, voor de eerste maal in 1634, heeft opgenomen van Peter Quiten, gerichtsbode, en Marie Koninks, echtelieden, met als onderpand 1 morgen op de Heckacker gelegen tussen Johan Schlousen en Kersten van den Bongart, met de korte zijden grenzend aan de Maas en aan Thrincken Beurskens.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 81vs.

Met aantekening in andere inkt (z.d.) dat deze lening is afgelost.

 

2 december 1633

Overleden: Isabella Clara Eugenia.

 

24 december 1633

REUVER-OFFENBEEK ‑ Overdracht landerijen en erfpacht.

Ten overstaan van Quiten, dagelijks richter, Crutzbergh en Goerdt up den Kamp, schepenen, dragen Heinderich Beckers van Hoerne en Thrincken Bressers, echtelieden, een aan hen door de echtelieden Wilhelm Pottlepels en Goerdtgen Brouwers nagelaten erfenis ('einen sterfvall'), bestaande uit

- ongeveer 1 morgen akkerland aan den Roever gelegen tussen Jen in den Voss en de openbare weg, met de korte zijden grenzend aan Jenne voornoemd en de openbare weg;

- hun aandeel van morgen gelegen tussen de Kruisheren van Vendloe en erf van de verkopers;

- en hun aandeel van malder rogge erfpacht ten laste van erf van Linsken aen gen Klapfaeren, genaamd den Hester Driess;

over aan Thiss Brouwers en Aelheit, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 80.

 

29 december 1633

REUVER-LEEUWEN ‑ Overdracht land.

Ten overstaan van Peter Quiten, gerechtsbode, Cruitzbergh en Claess up den Kamp, schepenen, draagt Derick Severins, als aangeboren voogd van Thrincken up den Sande, morgen land tussen Geertgen in den Kempkens en Johan up den Wijer gelegen, met een korte zijde grenzend aan de gemeinte, voor een bedrag van 105 gulden over aan Gerardt aen gen Broeck en Geerdtgen Zelissen, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 80vs.

Voor Geerdtgen Zelissen vgl. 13-12-1646.

 

z.d. (29 december 1633?)

REUVER-LEEUWEN ‑ Overdracht huis en hof.

Ten overstaan van Peter Quiten, gerechtsbode, Cruitzbergh en Claess up den Kamp, schepenen, draagt Derick Severijns als aangeboren voogd een huis en hof, groot 3 vierdel plaets, gelegen tussen Wilhelm Tobben en Jan up den Wijer, met de korte zijden grenzend aan Wilhelmken Tobben en belast met 2 kop rogge aan de heren van Beuren, met het deel en 2 stuiver herfschat en met hoen aan het huis Nijenbroeck, voor 25 gulden over aan Heindrick up den Sande en Enken Wijtholtz, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 80vs

 

1633-1637, z.d. ?

ASSELT ‑ Dossier inzake een proces voor het Hof van Gelre te Arnhem tegen Diderick Schenck, heer te Hillenraad, voor zijn moeder Aleyda van der Lippe genaamd Hoen, betreffende vrijstelling op de Oesterse of Asseltse tol voor burgers van Roermond.

GA Roermond, Oud Archief, inv.nr. 794. 1 omslag.

 

 

1634

1 januari 1634

BRUSSEL - Gehuwd: Gerardus van Lom [ged. ..., licentiaat, schepen van Roermond 1641-1656, burgemeester ald. 1656, overl. Roermond 1666, zn. van Hubert van Lom en Elisabeth van Vogelsanck] en Maria Malioni [dr. van Pontius Maliony, arts van de hertog en hertogin van Brabant, en van Elisabeth ab Hulst]. Getuigen:

Uit dit huwelijk:

1. Hubertus van Lom, ged. Roermond 6-9-1639 (get. Franciscus Malioni en Elisabeth Vogelsanck).

2. Nicolaas Franciscus van Lom, ged. Roermond 23-12-1641 (get. Joannes Hale, heer van Waerhum / Joannes Reijker, en Anna Creijaerts).

3. Carolus van Lom, ged. Roermond 26-9-1643 (get. Carolus Hundt zum Scheidt, Lidtbergh / Theodorus Coix, en Anna van Lom).

4. Franciscus van Lom, ged. Roermond 7-5-1645 (get. Adamus van Afferden en Anna Pelgrom namens Maria van Lom).

5. Petrus van Lom, ged. Roermond 12-6-1646 (get. Gerardus de Rouwe en Elizabeth Malioni), heer van huis Paarlo, overl. 4-5-1724. Tr. 1) 26-5-1671 met Joanna Maria Theresia Maliony; 2) Roermond 30-8-1722 met Cecilia Frios. Mede-eigenaar van de Spieker te Reuver-Leeuwen.

6. Clara Appolonia van Lom, ged. Roermond 19-3-1649 (get. Joannes van Afferden voor Hubertus ingeen Huys en Elizabeth Malioni voor Clara Oliemaert). Tr. ... ca. 1675 met Balthasar Wijhers, mogelijk bouwheer van Oud Waterloo te Beesel.

7. Theresa van Lom, ged. Roermond 20-5-1651 (get. Maria Goris voor Guilielmus Goris en Mechteldis van Rey).

8. Bernardus Albertus van Lom, ged. Roermond 4-4-1655 (get. de heer van Daelenbroek en gravin Anna Catharina de Valckenburg), overl. ald. 29-9-1737. Tr. 1) ... met Anna Catherina van Gutschoven; 2) Roermond 13-6-1700 met Maria Odilia Maroijen of Maroen, overl. ald. 20-10-1728; 3) ... met Magdalena de Chatelan uit Echt, als zijn weduwe overl. Roermond 26-9-1745 [elders: 1736 of 1746].

Gerard van Lom en Maria Malioni waren vanaf tenminste 1641 eigenaren van hoeve de Spieker te Reuver-Leeuwen. Op 6-5-1646 kochten ze de grond van hoeve de Walsberg, uitgezonderd de gebouwen.

 

11 januari 1634

ROERMOND - Gehuwd: Petrus van Reij en Joanna van Oost. Getuigen: Matthias van Vlodrop en Conrardus van Oost.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond, fol. 18.

Hierachter een notitie van pastoor Theodorus Brouwers dat tussen 11 januari 1634 en 13 mei 1635 geen originele huwelijksaantekeningen bewaard zijn.

 

11 januari 1634

ROERMOND - Attestatie van de 33-jarige Gertruyt Schoncken, weduwe van Jan an de Beeck, met handtekening. Jan an de Beeck heeft nog in oktober 1632 haver gekocht.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, inv.nr. 398.

Met dank aan Jan Hanssen.

 

18 januari 1634 en later

MULBRACHT - Den hoff genaemt Laetbanck ende alsnu Agris hoff met alle sijne toebehoorende gerechtigheden gelegen tot Mulbracht in den lande van Gulyck tot Gribbenschen rechten met .. [blanco] te verhergewaeden.

- Den 18 january 1634 heeft joffe Aleidis Agris door der selver volmacht Gerardt in gen Oliemeulen dit leen verheven per morten Michiel Agris.

- Eodem dito heeft Joes Hilkenius cappellaen tot Milbracht geprotesteert over dit verheff in qualiteyt als volmacht van d'erffgen. van jonr. Michiel van Wansel, ten eynde het selve aen sijne principaelen niet en mach sijn prejuditiabel.

- Den 17 february 1683 ontfanckt joncker Willem ab Isendoren a Blois dit leen, aldaer genoemt Agris hoff, und Laetbancks, jacht, sampt allen sijnen voorderen toebehoor, gelijck Michiel ab Isendoren a Blois sijnen broeder daermede 't lest beleent is geweest.

- Den 18 februari 1683 belast den voorn. joncker Willem van Isendoren a Blois vrijheere van Borghhaeren etc. dit leen met eene somme van twee duysent pattacons ten behoeve van heere Arnoldt Heijster beyde der rechten licentiaet, ende joffe Gertruydt Ursula Woestingh eheleuyden, pag. 5.

- Den 18 februari 1693 heeft joncker Philippert Willem van Isendoren a Blois de voorss. 2000 patts. gerestitueert aen sr. De Bie getrouwt met de wed. Heijster, ende met de selve somme andermael dit len beswaert, ten profijte van heere Frederick Christiaen vrijheere van Spee zu Aldenhoff Gulycxen landtmarschalck, ende amptman zu Bruggen, ende vre. Johanna Elisabetha vrijvrouwe van Spee vrijinne van Loe zu Wissen eheluyden, pag. 5 recta en versa.

- Den 19 january 1694 hebben de curateurs der onmundige van wijlen jonr. Hendrick Isendooren ende vrouwe Anna Elisabeth van Ingen Hove, voor eene hellichte, ende voor de andere hellichte den heere advocaat C.L. Petit, dit leen door hunnen volmacht Wolterus Kina verheven, pag. 5 versa et 46 en 47 recta.

- Den 20 january ende 18 february 1696 heeft jonr. Willem Philibert van Isendoren a Blois heere zu Borgharen ende Anna Gudina van Stepraedt dit leen beswaert met twee duysent vijffhondert rijcxdaelers ten behoeve van de cruysheeren tot Brugge, waermede de voorss. 2000 patt. ten profijte van den voorn. heere marschalck vrijheeren van Spee opgenomen den 18 february 1693 sijn worden geextingueert, pag. 47 recta ende pag. 49 versa.

- Den 13 april 1697 versoeckt ende becompt heere Willem Philibert van Isendoren a Blois octroy om vuyt het voorss. leen te vercopen eene partye van viertigh morgen op de conditien daerbij vermelt, pag. 49 versa.

- Den 23 july 1697 ontfanckt vre. Maria Gerardina geboore van Stepraedt douariere van wijlen jonr. Wilhelm Philip van Isendoren a Blois etc. dit leen dooren volmacht, ende hulder Arnoldt Leenen, pag. 50 recta.

- Den 16 octrober 1776 is hiermeede beleent de weleedele R.M.H. baronne van Abbadie door haeren hulder hre. Henricus Suprianus van Ingenhoven boeck B pag. 17.

- Den 28 november 1782 is hiermeede beleent den procureur J.A. Roosen ten behoeve van de 3 vreulens van Ingenhoven.

- Den 11 februari 1788 is met de helft van den hoff genaemt Laetbanck ende alsnu Agrishoff beleent den heere J.A. Roosen ten behoeve van de dry vreulens van Ingenhoven.

- Den 11 februari 1788 is octroy verleent om voorss. leengoedt te moogen beswaeren met 4400 rixd. Gulichs.

- Den 11 februari 1788 is voorss. leengoedt verpandt geworden ter somme van 4400 rixd. Gulichs.

- Den 11 februari 1788 is octroy versocht om voorss. leengoedt te moogen vercoopen of veralieneeren.

Archiv Schlo Haag, inv.nr. 2018; Leenregister van het huis Gribben 1634-1699.

 

18 januari 1634 en later

MULBRACHT - Die thiende tot Milbracht in 't Heijthulser veldt gelegen, genaempt die Munter thiende hercommende van Gerardt van Holtmeulen ten Gribbenschen rechten met ... [blanco]

- Den 18 january 1634 ontfanckt dit leen Egbert van Hergraeven soo voor hem selven, alsmede in naeme van Hendrick van Hulhaeven.

- Den 26 juny 1654 verhefft dit leen Michiel van Hergraeven oock voor hem selven, wie mede naemens de dry gebroederen Gijsbert Wilhelm, Otto Ruth ende Roger van Hulhaven bij doode van Egbert van Hergraeven.

- Den 22 meert 1681 ontfanckt Cornelis Moitz twee derden deelen der voorss. thiende bij transport, ende beleeninge, aen hem vercocht door He. Adriaen Peter van Hennet He. tot Beeck etc. met consent sijne ehemalinne, boeck A pag. 15 recta.

- Den 4 augusti 1734 ontfanckt He. Johan Baptist Cornelius de Bruyne soo voor hem selve als sijne consoirten ende mitgedeelingen dese twee derden deelen boeck A pag. 14 versa.

- Den 20 xber 1745 heeft J.B.C. De Bruyne octroy becoomen om de helfte van voorss. twee derden deelen te moogen vercoopen.

- Den 1 februarie 1788 ontfangt dit leen te weeten de hellichte van tweedendellen als oock de hellichte van eenderdeel, welcke voorss. hellichte nu geconsolideert zijn, den heere Hermanus Paulus Heutz advocaet tot Venlo ten behoeve van H. Swertz en C. Swertz.

Archiv Schlo Haag, inv.nr. 2018; Leenregister van het huis Gribben 1634-1699.

 

15 februari 1634

BAARLO - Gehuwd: Petrus op Heys [zn. van Joannes] en Helena Follinx [dr. van Lambertus, overl. voor .. ]. Getuigen: Michael op gen Steill en Wilm op gen Steill.

DTB-registers Baarlo; met dank aan Twan Ernst, 2006.

1. Mechtildis op Heys, ged. Baarlo 13-2-1635 (get. Leonardus ahen gen Eindt (!) en Anna Rivers; dr. van Petrus en Helena op Heiss)

Zie voor Lem Vullinghs o.a. ook genealogie Vullings, hoofdstuk Belfeld. Gezien de oorlogsomstandigheden is het mogelijk dat dit Tegels/Belfelds echtpaar niet in Baarlo woonde, maar vanwege het ontbreken van een pastoor in Tegelen en Belfeld in Baarlo huwde en daar het eerste kind liet dopen.

 

19 februari 1634

SWALMEN - Ten overstaan van Jacob Gubbels en Jan Peuckens, schepenen van Swalmen en Asselt, draagt Mercken Ceuven, weduwe van Jost Molleners, haar aandeel dat haar is aangestorven toen zij weduwe was, te weten ongeveer 3 staal akkerland tussen Hendrick Ceuven en Coen toe Roukus gelegen, met de korte zijden grenzend aan de openbare straat en het openbare voetpad, voor een bedrag van 120 gulden 'daermit sij in't geheell voor ons quitiert', over aan haar broer Nijes Ceuven en Gritgen, echtelieden, 'warop voorss. eluiden in presentye overwesen tot betalinghe van de 100 gulden soo staen bij Rutt Slabbers'.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 33vs; eenvoudig afschrift ca. 1639.

Uit de tekst wordt m.i. niet geheel duidelijk hoe de betaling heeft plaatsgevonden. Voor aliasnaam Ceuven alias Kremers zie akte d.d. 26-9-1639.

 

vr 21 februari 1634

Z.P. - Gehuwd: Petrus Rutzen en Elisabetha ...

Uit dit huwelijk:

1. Joannes Rutzen, ged. Asselt ..-2-1634 (get. Jacobus Henrici en Catharina Sijlkens; zn. van Petrus x Elisabetha ...).

 

vr 21 februari 1634

Z.P. - Gehuwd: Leonardus Beeck [leeft 21-4-1654, broer van Hendrik Beeck, pachter van Middelhoven; hij hertr. mogelijk met Elisabetha van Erckelenz] en Catharina Lindemans.

Uit dit huwelijk:

1. Wilhelmus Beeck, ged. Asselt 21-2-1634 (get. Petrus Fukens en Mechtildis Coenen; zn. van Leonardus x Catharina Lindemans). Tr. mogelijk voor 1659 met Mechtildis Geraerts.

De tot op heden bekende bronnen geven geen uitsluitsel op de vraag of zoon Willem inderdaad trouwde met Mechtildis Gerardts.

 

23 februari 1634

OFFENBEEK ‑ Overdracht akkerland.

Ten overstaan van Crutzbergh en Johan up den Bungart, schepenen van Beesel en Belfeld, draagt Johan Geritz met toestemming van zijn vrouw Geerdtgen ongeveer 3 vierdel akkerland op het Nije Erff te Offenbeck gelegen aan beide lange zijden tussen de aankopers en met de korte zijden grenzend aan de gemeinte en aan de openbare weg, voor een bedrag van 75 gulden over aan Claess up den Kamp en Lissken, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 82.

 

27 februari 1634

BEESEL ‑ Overdracht land.

Ten overstaan van Crutzbergh en Johan up den Bungart, schepenen van Beesel en Belfeld, draagt Peter Kersten met volmacht van zijn vrouw Christina Leukens van de stad Griet(1), zijn kindsdeel te Biesel, te weten

- 3 vierdel land aan de Obeckerbeeck gelegen tussen Peter Vliegen en Peter in gen Nije Erff, met de korte zijden grenzend aan de Maas en Pastorijen Landt;

- en 1 vierdel gelegen tussen Peter Wolffertz en Peter Vliegen, met de korte zijden grenzend aan de Maas en de Obeckerbeeck,

voor een bedrag van 150 gulden over aan Peter Quiten en Marie Koninxs, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 82-82vs.

(1) Grieth, langs de Rijn ten oosten van Kleve.

 

11 maart 1634

SWALMEN - Verpanding huis en hof.

Ten overstaan van Stephan Reutters, scholtis, Henrich Jacobs, Johan Reutsen en Arret Tymmermans, laten van de hof en heerlijkheid Asselt, bekent Krijn [Quirinus, Crispinus], halfman op de Neuwenhoff, met toestemming van zijn vrouw Neesken dat zij een bedrag van 200 gulden 20 stuiver Roermonds hebben opgenomen van de voogden van Reinhardt van Leuwen, zoon van wijlen Matthis van Leuwen en ook wijlen Anna Reinckens, gewezen echtelieden, met als onderpand het onberekend gebruik van huis, hof en landerijen groot 1 morgen alsmede 5 vierdel morgen op Graedt gelegen tussen kapitein Krompvoets en het goed van Sijb Krompfoets, met de korte zijden grenzend aan het openbare broek en 'Lewen des kusters erff', zijnde laatgoed belast met jaarlijks 1 vat rogge.

Opdat het pandgoed goed zal worden onderhouden en beakkerd, geven genoemde voogden huis en hof met landerijen aan genoemde echtelieden in pacht voor de duur van dit pandschap tegen jaarlijks 10 gulden binnen de stad Rurmunde te betalen op 11 maart of, bij in gebreke blijven, vanaf dat moment jaarlijks 12 gulden. De pachtnemers mogen jaarlijks lossen met 200 gelijke guldens en een opzegtermijn van een half jaar.

Indien de onderpanden niet voldoende zullen zijn, zal de moeder van Neesken, Fijcken genaamd, met toestemming van haar man Peter Schlabberts haar huis en hof met daartoe behorende landerijen eveneens op Graedt gelegen als bijpand stellen.

Scholtis Stephan zegelt mede namens de laten die geen eigen zegel hebben.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 104-104vs; gecollationeerd afschrift door secretaris G. Lubbers uit 1686, naar het origineel waar 'onder aen was hangende een segel in groonen wasche aen een dobbelen parquamenten start en wesende van den voors. segel bijnaer de helfte daer van gevallen ofte gebroeken.'

Voor deze obligatie zie ook 21-2-1686 en 4-5-1756.

 

15 maart 1634

VENLO ‑ De stad Venlo verkoopt een jaarlijkse erftijnsrente van 96 gulden 5 stuiver aan Johan Diesters en Margarita Mareels, echtelieden, voor het bedrag van 1.926 gulden, zijnde het restant van een totale schuld van 4.926 gulden, die de stad hem als rentmeester over het jaar 1632 schuldig is gebleven. Van dit bedrag zijn (op 24 juli 1632) reeds 3.000 gulden uitgezet tegen een jaarrente. "Overmits deser stat overcomene belastingen und velerhande swaricheiden" is het niet mogelijk om deze schuld uit te betalen. De rente wordt jaarlijks voldaan op Dominica Latare te halfvasten of binnen 14 dagen daarna. "Ind off dieser brieff fleckich, naet, gaterich wurde, rasuren off quetsingen krege, het weer aen schrifft off segel, daerom sal desen brieff nijet gecancelliert off wederspraken werden, sonder in sijner volcamener macht sijn und blieven". De akte wordt "mit rechter wetentheit onser gildmesteren van den schipperen, die mit ons denselven siegel in bewaersam hebben", bezegeld met het grootzegel van de stad Venlo.

GA Venlo, Oud Archief, inv.nr. 774; charter met dorsale aantekeningen.

Zie 13-1-1696, 30-7-1696 en 22-9-1705. Johan Diester was leenman van de Schei.

 

16 maart 1634

ROERMOND - Enken aen de Beeck, weduwe van Corst Beumers, bijgestaan door haar momber de licentiaat en secretaris Bossman, krachtens testament gemaakt door haar man t.o.v. de schepenen van Roermond Creijarts en Puijtlingh, verkoopt een derde deel van een huis, huisje en moeshof ernaast gelegen te Roermond aan het Munster naast de huizen van de erfvoogd Cortenbagh en van Jan Salemans, aan Jan aen de Beeck, getrouwd met Windel [Quijten].

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, Overdrachten deel V, fol. 81.

Met dank aan Jan Hanssen.

 

17 maart 1634

BEESEL ‑ Overdracht akkerland.

Ten overstaan van Crutzbergh en Johan up den Bongart, schepenen van Beesel en Belfeld, draagt Jacob Heijens met toestemming van zijn vrouw Encken Schmeetz 3 vierdel akkerland met alle vier de zijden grenzend aan land van de kinderen van Johan van Beeck, voor een bedrag van 125 plus een nieuwe rok voor het kind van de verkoper en 1 rijksdaalder als liefenis, over aan Peter van Oebroick en Hillen, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 82.

Voor een echtpaar met dezelfde voornamen als de aankopers zie akte d.d. 10 maart 1640.

 

20 maart 1634

ROERMOND - Oorlogshandelingen.

Wt Roermonde den 20. dito. Voor eenighe dagen zijn onse parthyen utgheweest, ende hebben dicht onder de groote schantse van Stevensweerdt aenghetroffen, bevochten ende gheslagen een convoy, dat 17 sacken met schellingen binnen Maseyck van den Gheest, of het huys ghenaemt de Gulde Ploegh opgheladen hadden, om tot betalinge van de soldaten tot Stevensweerdt te brenghen, welcke penninghen, niet teghenstaende die van de schantse met canon sterck schoten, sy met ontrent 130 gevangenen hier binnen ghebracht hebben.

Courante uyt Italien, Duytslandt, &c. d.d. 25-3-1634.

 

25 maart 1634

REUVER-LEEUWEN ‑ Overdracht akkerland.

Ten overstaan van Creutzbergh en Claess up den Kamp, schepenen van Beesel en Belfeld, draagt Jelis van Tiegelen, met volmacht van zijn vrouw Judte, 1 vierdel akkerland in de Wilde Hove gelegen tussen Kerst Schlousen en de aankopers, met de korte zijden grenzend aan Claess up den Camp en jonker Dursdal, plus 1 vierdel aan de Zander Weijde gelegen met de korte zijden grenzend aan de Zander Weijde en de gemeinte, voor een bedrag van 45 gulden over aan Johan in der Hoven en Hilken van den Bergh, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 82.

 

5 april 1634

"op Paeschavont"

VENLO ‑ Burgemeesteren, schepenen en raad, gemene burgers en ingezetenen van de stad Venlo verklaren dat zij aan Nicolao in gen Huys en Maria van Litt, echtelieden, een erftijnsrente van 28 gulden ten laste van de stad Venlo hebben verkocht, voor de 200 rijksdaalder 56 stuiver Venloos die de stad hem als gewezen rentmeester over 1631 is schuldig gebleven. De uitbetaling zal jaarlijks plaatsvinden op Pasen, te beginnen in 1635. Mocht de stad ook na drie mondelinge of schriftelijke maningen in gebreke blijven, dan zullen de geldschieters op kosten van de stad mogen leven totdat de aflossing is geschied. De rente kan op de betaaldag worden afgelost met 200 gelijke rijksdaalder. Bij beschadiging van deze obligatie zal deze zijn waarde onverminderd behouden. De oorkonders zegelen met het grootzegel van Venlo, dat wordt gehanteerd met medeweten van de gildemeesters van de schippers, die dit zegel mede in bewaring hebben.

GA Venlo, Oud Archief, inv.nr. 775; charter. Met transfix van 13-8-1650; zegel verloren.

 

25 april 1634 en later

MULBRACHT - Een deel der thiende in den kerspel van Milbracht in 't Heythuyser veldt ende Witfelt gelegen, 't een jaer geheeten het Heythuyser velt, 't ander jaer 't Borner veldt, naementlijck dry paer koerens halff rogge ende halff haver, ende noch sesthien sester roggge ende sesthien sester haveren, ende ettelijcke vlasch rent, hercommende van Werner van Wijck, met alle sijne pretensien ten Gribbenschen rechten.

- Den 25 april 1634 ontfanckt dit leen Matthijs Hinssen gelijck Werner van Wijck voorss. daermede beleent is geweest.

- Den 27 meert 1658 ontfanckt dit leen Johan Hinssen in naeme van sijnen soone Hermanus Hinssen, gelijck den voorn. Matthijs Hinssen daermede beleent is geweest.

- Den 5 juny 1679 ontfanckt dit leen Matthijs Hinssen per mortem Hermani Hinssen.

- Den 7 9bris 1735 is dit leen verheven door sr. Matthijs Hinssen, door sijnen volmacht den licentiaet ende schepen tot Venlo Johan Bucken.

- Den 8 9ber 1735 heeft den selven Matthijs Hinssen versocht ende becomen octroy om over dit leen te mogen disponeren bij testament, ende anderssints, onder de conditien daerbij vermelt.

Vide memoria imediate praecedens.

- Den 27 febr. 1747 heefft Anna Maria wed. Quenoy gebohren Hinssen octroy gevraeght ende becommem om over haer gedeelte in de voorn. thiende te moghen testeeren.

- Den 30 8ber 1758 ontfangt dit leen den heer licentiaet ende advocaet H.J.L. Mooren.

- Den 4 april 1788 ontfangt dit leen den heere Frans Joseph Richard officier van H. Hooghmoogende.

Archiv Schlo Haag, inv.nr. 2018; Leenregister van het huis Gribben 1634-1699.

 

25 april 1634 en later

MULBRACHT - Een vierdendeel en sesdendeel der thiende gelegen tot Milbracht in 't Heythuyser veldt ende in dat Witfelt tusschen Breijel ende Bracht aen dat Haegelcruys bis tot aen de Breijelsche thiend all den grindtwegh lancx, hercommende van Vullonck van Kessel, ten Gribbenschen rechten.

- Den 25 april 1634 ontfanckt dit leen Matthijs Hinssen waermede te bevoorens Matthijs Rofferts als momboir sijns broeder Goerdt Rofferts zal. beleent is geweest.

- Den 24 february 1657 verhefft dit leen Arnoldus Hinssen bij afflijvigheyt van den voorn. Matthijs Hinssen.

- Den 27 meert 1658 ontfanckt dit leen Johan Hinssen in naeme van sijnen soone Hermanus Hinssen, op den voet als den eerstgenoemden Matthijs Hinssen daermede beleent is geweest.

- Den 5 juny 1679 ontfanckt dit leen Matthijs Hinssen per mortem Hermani Hinssen.

- Den 8 9bris 1735 ontfanckt dit leen sr. Matthijs Hinssen door sijnen volmacht den Lt. ende schepen tot Venlo Johan Bucken.

Te examineeren ofte dit leen niet en is het geene volght viditur tan.., dat sijn twee leenen als hercommende van twee verscheydene persoonn - memorie.

- Den .. [blanco] 1789 verheft dit leen van eensesdendeel voor sich selfs als mede van Joes Thoer, Theodorus in de Furth.

Archiv Schlo Haag, inv.nr. 2018; Leenregister van het huis Gribben 1634-1699.

 

12 mei 1634

ROERMOND ‑ Gegevens betreffende Johan Diesters, als man en voogd van zijn vrouw Margriete Mareels in naam van de minderjarige Marcelis Cocx, zoon van wijlen Marcelis Cocx, inzake het huis in de Neerstraat te Roermond, afkomstig uit deling van 20 juni 1633 van de nalatenschap van wijlen Marcelis Cocx en Catherina Oudtmans, na het overlijden van N. Middelmans te Erclents.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, Overdrachtsregisters deel V, fol. 83vs-84.

 

25 mei 1634

REUVER-LEEUWEN - Gegevens betreffende Claes op den Camp en diens echtgenote Lijsken.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. ...; vgl. 8 mei 1623.

NB: bij herhaalde doorlezing niet meer aangetroffen, zodat hier opgenomen onder voorbehoud.

 

vr 2 juni 1634

Z.P. - Gehuwd: Rutgerius Wijers en Gertrudis Adams.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Wijers, ged. Venlo 2-6-1634 (get. Petrus Adams en Anna van Cronenburch; dr. van Rutgerius x Gertrudis Adams).

DTB-Registers Venlo.

 

10 juni 1634

SWALMEN EN ASSELT ‑ Gegevens betreffende Hillenraad en Asselt.

GA Roermond, Oud Archief Roermond deel III, blz. 40.

 

vr 15 juni 1634

Z.P. - Gehuwd: Arnoldus Jacobs en Cornelia NN.

Uit dit huwelijk:

1. Martinus Jacobi, ged. Asselt 15-6-1634 (get. Guilielmus Thomassen en Gertrudis Janssen); zn. van Arnoldus x Cornelia NN; jaar onder voorbehoud).

 

vr .. juni 1634

Z.P. - Gehuwd: Joannes Meuters? [mogelijk begr. Swalmen 29-1-1665] en Margaretha Slabbers [mogelijk begr. Swalmen 15-9-1689].

Uit dit huwelijk:

1. Henrica Meuters?, ged. Asselt ..-6-1634 (get. Henricus van Dam en Catharina Steijns; de akte volgt op die van 15 juni).

2. mogelijk Mechtildis Meuters. Tr. Swalmen 7-9-1660 met Jacobus Huet.

Zij verkochten najaar 1637 (z.d.) akkerland te Rijkel.

 

juni 1634, z.d.

in junio

SWALMEN - Erfruil en verkoop van land, met gedeeltelijke naasting.

Ten overstaan van Johan Meuters, dagelijks richter, Matthis Godtschalcks en Johan Peukens, schepenen van Swalmen en Asselt, vindt een erfruil plaats.

Jacob Gubbels draagt met toestemming van zijn vrouw Lisbeth 1 morgen land op de Loocker gelegen tussen Matthis van Cruchten en Jan Schmeetz, met de korte zijden grenzend aan de openbare straat en het Kirckenbroeck, over aan Thoeniss in die Beeck en Fijcken, echtelieden.

Hiertegen dragen Thoenis in die Beeck en Fijcken 1 morgen land naast Frerick Keuper gelegen alsmede morgen daaraan grenzend op de Loecker, over aan Jacob Gubbels en Lisbett. De koopsom van de morgen bedraagt 100 daalder 'und der frauwen ein lijffken'.

- De morgen is vervolgens beschud door Frerick Keuper en diens vrouw Thrijn als naaste bloedverwanten.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 30-30vs.

 

20 juli 1634

ASSELT - Gehuwd: Henricus Beeckman [Beeck] en Catharina Mullers [mogelijk dr. van Sibilla, begr. Swalmen 9-3-1664; voor naamgenote zie huwelijk 3-1-1641]. Getuigen: Matthias van Stokum en Henricus ... [Propers?].

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 131vs.

Uit (in dit geval vr) dit huwelijk:

1. Guilielmus Beeck, ged. Asselt 2x-11-1633 (get. Henricus Damen en Nola Tilmanni; zn. van Henricus x Catharina Mullers; tweede cijfer dag niet leesbaar op fotokopie).

...

2. Petrus Beeck, ged. Swalmen 10-6-1646 (get. Cornelius in de Quack en Bertha Schrijvers; zn. van Henricus x Catharina Mullers), mogelijk begr. ald. 10-1-1679. Tr. mogelijk Swalmen 4-2-1674 met Wendelina Sparen.

3. Gertrudis Beeck, ged. Swalmen 29-11-1648 (get. Guilielmus Kellers en Catharina Stein; dr. van Henricus x Catharina Mullers).

4. Sibilla Beeck, ged. Swalmen ..(vr 26)-10-1652 (get. Leonardus en Gertrudis Simons; dr. van Henricus x Catharina Mullers). Tr. mogelijk Swalmen 9-10-1675 met Henricus Bulders.

...

5. Anna Beek, ged. Swalmen 23-2-1659 (get. Theodorus Aquarius en Gertrudis Bomers vervangen door Mechtildis Gerits; dr. van Henricus x Catharina Mullers). Tr. mogelijk Swalmen 5-11-1684 met Wilhelmus Hawinckel.

Mogelijk betreft het dezelfde personen als Hendrik Beek en Catharina Rutzen genoemd 21-4-1654 als pachters van Middelhoven. Vgl. ook de akte van 18-12-1639 betreffende Henrick aen die Beeck en Trincken Ruitzen.

 

28 juli 1634 (en later)

SWALMEN - Verklaring inzake doopregisters.

Infrascriptus pastor in Swalmen declaro adhuc exstrare tria baptisorum registra nempe unum a reverendo adm. domino Antonio Mennius A Domini 1634 die 28 july inchoatum et succesive per reverendes dominos Joannem van Haeff, Adolphum Volquijn, Leonardum Loverix, Gerardum Dolmans, Wilhelmum van Cuijck et Joannem Assuerum Bossman usque ad 26 aprilis anni 1720 continuatum; alterum a praefato domino Joanna Assuere Bosman 12ma mensis may 1720 inchoatum et per me infrascriptum usque ad 24tam aprilis 1774 continuatum; tertium registrum currens a me infrascripto 29 aprilis 1774 inchoatum et si deo optimo plaeverat adhuc pluribus annis continuandum.'

RHCL Maastricht, DTB-registers St.-Lambertusparochie Swalmen (11.01), inv.nr. 126.8.

Notitie (1779) door pastoor J.J. Cox, pastoor van Swalmen.

 

19 augustus 1634

KALDENKIRCHEN - Gehuwd: Jan Bounebecker Venlonensis en Grinten [H?]elmis von Bracht. Getuigen: niet vermeld.

 

8 oktober 1634

ASSELT ‑ Brief van de Raad van Gelder betreffende de benoeming van Goort Alberts tot koster van de kerk te Asselt.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 353.

 

26 oktober 1634

ASSELT - Gehuwd: Hermannus Smets en Cunera Franssen. Getuigen: Gerardus Mansvelder? en Arnoldus Gielkens.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 131vs.

 

vr 29 oktober 1634

Z.P. - Gehuwd: Goswinus 'flandrica Goets' G..dri [Geerkens alias op gen Raij, begr. Asselt 31-7-1678] en Agnetis Keufen alias Kr..kenbeckers [begr. Asselt 15-8-1676].

Uit dit huwelijk:

1. Gertrudis G...di, ged. Asselt 29-10-1634 (get. Henricus Kriekenbeeck en .ius G...dri; zn. van Goswinus 'flandrica Goets' G..dri x Agnetis NN; jaartal onder voorbehoud).

... vermoedelijk kinderen periode 1635-1642, waarvan geen doopregister te Asselt.

2. verm. Franciscus, begr. Swalmen 6-10-1702. Tr. 1) Swalmen 14-10-1664 met Catharina Smets, begr. ald. 8-1-1679; 2) Swalmen 13-5-1683 met Christina Gerardts.

...

3. Matthias ...ssem, ged. Asselt 20-11-1643 (get. Bartholomaeus Stockum en Maria ...; zn. van Guts x Agnetis Keufen).

4. Catharina ...r...s, ged. Asselt ..-9-1646 (get. Matthias Simons en Beatrix van Wilre; dr. van Guts x Agnetis Krukenbeckers).

5. Joannes Gerkes, ged. Asselt ..-5-1649 (get. Arnoldus in Bere...kemp en Joanna Mullers; zn. van Geuts x Agnetis Keuffen).

 

30 oktober 1634

ROERMOND - Ten overstaan van Mattheus van Dulcken en Matthias Creyartz, schepenen te Roermond, verklaren Marten van den Cruytzberch en Catharina Royen. 'beyde wel vhaerent ende gesont', dat zij staande huwelijk in schulden zijn geraakt. Daarom machtigen zij elkaar om als langstlevende hun huis in de Coelstraet tussen Werner Eycken en Jan Eycken gelegen te mogen verpanden voor een bedrag van 200 pattacons tot aflossing van deze schulden en voor levensonderhoud.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, overdrachten deel V folio 90vs/

 

12 november 1634

ASSELT - Gehuwd: Simon van Werdt en Catharina Segers. Getuigen: Martinus Segers en Godefridus Alberts, koster.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 131vs.

 

15 november 1634

SWALMEN - Overdracht akkerland.

Ten overstaan van Jacob Gubbels en Tijs in gen Nuenhaeff, schepenen van Swalmen en Asselt, dragen Phlups van Oest en zijn zuster Itgen van Oest 3 vierdel akkerland in het Wijler [doorgehaald: Rijckeler] veld gelegen tussen de erfgenamen van de Houterhoff en de Wijlerhoff, met de korte zijden grenzend aan de kinderen van Wullem Beckx en de licentiaat Oeijen, voor een bedrag van 200 gulden en 2 rijksdaalder als vertegenispenning over aan Wullem Ruitzen en Trincken, echtelieden, licop naar landsgebruik, godsheller 1 blaumuijser.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 38; eenvoudig afschrift ca. 1642.

 

1 december 1634

SWALMEN - Gehuwd: Henricus Burskens en Margareta Sijben. Getuigen: Henricus van Elmpt en Sil Mullers.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 1vs (RAL 5).

 

2 december 1634

MAASTRICHT - Gehuwd: Henricus Janssen van Swamen, soldaat (miles), en Joanna Lemmerts van Steyn, 'gra incens in lecto puerpery'. Getuigen: Petrus Philippens, Wilhelmus NN, Francisca Sturm en Maria Stas.

DTB-Registers parochie St.-Catharina, Maastricht; met dank aan Jan Hanssen, 2005.

 

vr 23 december 1634

Z.P. - Gehuwd: Theodorus ... en Anna NN.

Uit dit huwelijk:

1. Joannes ..., ged. Asselt vr 23-12-1634 (get. Joannes van N... en Maria Arnold...; jaartal onder voorbehoud).

 

vr 23 december 1634

Z.P. - Gehuwd: Wilhelmus Tijlen en Joanna NN.

Uit dit huwelijk:

1. Tilmannus Tilmanni, ged. Asselt ..-..-1634 (get. Joannes Quijten en Neul Tilmans; zn. van Wilhelmus x Joanna NN; fol. 8), begr. ald. 15-5-1713. Tr. 1) Asselt 30-5-1663 met Mechtildis Geerlings; 2) Asselt 20-2-1669 met Catharina Cuijven.

2. Jacobus Tijlen, ged. Asselt 23-12-1634 (get. Joannes Keuties en Catharina Steijns; zn. van Wilhelmus x Joanna NN; fol. 9, jaartal onder voorbehoud, vermoedelijk n 1634).

 

1634, z.d.?

VENLO - Proces Margaretha van Ringelbergh weduwe van jonker Robbert van Duersdael tegen jonker Dierick van Duersdael.

GA Venlo, SA Venlo inv.nr. 2874.

Met dank aan Jan Hanssen.

 

1634-1635

MAASNIEL ‑ Stukken betreffende de goederen van Moethaegen (Maasniel) en processen daarover gevoerd.

http://search.labs.familysearch.org/recordsearch/start.html#p=waypoint;s=waypointsOnly;c=1404156;w=0

 

1635

 

17 januari 1635

VENLO Gehuwd: Jacobus Ingenmiddelt en Margarita Wolters. Getuigen: Nicolaus Huets en Jacobus Lijben.

http://search.labs.familysearch.org/recordsearch/start.html#p=waypoint;s=waypointsOnly;c=1404156;w=0

Jacob in gen Middelt en zijn vrouw verkochten op 15-12-1660 een huis te Belfeld-Geloo. Zie ook huwelijk Venlo 7-5-1653.

 

10 februari 1635

SWALMEN - Gehuwd: Conrardus van Cruchten en Catharina Loren [mogelijk wed. van Peter Engelen, vermeld 20-10-1628]. Getuigen: Theodorus Loren en Cornelius Bremmers.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 1vs (RAL 5).

 

3 april 1635

BEESEL ‑ Overdracht land.

Ten overstaan van Heinrich Meertz en Heinrich Wolffertz, schepenen van Beesel en Belfeld, draagt Peter Wolffertz met toestemming van zijn vrouw Marie Vliegen ongeveer 1 vierdel land, gelegen tussen de aankopers en Peter Vliegen en met de korte zijden grenzend aan de Maas en aan de beek, voor een bedrag van 10 rijksdaalder over aan Peter Quiten en Marie Koninxs, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 82vs.

 

z.d., vermoedelijk voor 3 april 1635

BEESEL-BUSSEREIND / OUDDORP ‑ Erfruil van huizen met toebehoren.

Ten overstaan van Jan op den Bongardt en Gerardt aen gen Broeck, schepenen van Beesel en Belfeld, vindt een ruiling plaats tussen de broers Jan en Dirick Heinen.

Jan Heinen draagt over zijn huis en hof in den Bussereijndt gelegen tussen Jan Gubbels en Jan Cuipers, met de korte zijden grenzend aan de openbare weg en [doorgehaald: Jenne] Encken Boemers alias Jen aen de Beck tot Hoesten c.s.

Dirick en Mercken, echtelieden, dragen over het huis in het dorp gelegen tussen Corsten van den Bongart en de openbare straat, met een korte zijde grenzend aan de openbare straat.

Jan Heinen zal bovendien eenmalig 51 gulden betalen aan Derick.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 83-83vs.

De akte lijkt op basis van de omliggende akten te plaatsen rond eind 1637; zie echter de akte van 3 april 1635.

 

3 april 1635

BEESEL-BUSSEREIND ‑ Verpanding huis en hof.

Ten overstaan van Johan up den Bongardt en Gerardt up den Broick, schepenen van Beesel en Belfeld, bekent Derick Heinen met toestemming van zijn vrouw Mercken dat hij een bedrag van 50 gulden Roermonds tegen een jaarlijkse rente van 5%, jaarlijks te betalen op 3 april, heeft opgenomen van Peter Quiten en Marie Konincks, echtelieden, met als onderpand huis en hof in de Bussersstraat gelegen tussen Johan Gubbels en Johan Keupers, met de korte zijden grenzend aan Jenne aen gen Beeck en de openbare weg.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 82vs.

Gecancelleerd; met aantekening in andere inkt dat deze lening is afgelost aan Quiten.

 

3 april 1635

GRATHEM - Overleden: Jonker Wilhelm de Borman, weduwnaar van Margareta van Waes. Op hun zerk kwartierstaten met onderschriften:

Borman Waes

Buillart Loen

Grutter Falloes

Kessel Viron

J. Belonje: Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie Limburg. In: Publications etc. 1960-1961, blz. 79.

Zie ook 21-6-1578.

 

z.d., vr 4 april 1635

Z.P. - Alleta van der Leip genaamd Houn, vrouwe van Bleijenbeck, Afferden en Hillenrade, verpacht haar tol te Assell genaamd de Oster Tholl voor een periode van zes jaar met ingang van 4 april 1635 aan Johan Naus. Jan van der Beeck staat borg.

In Gaedes name Amen condt unde kennelick sey jedermanneleick dy dit shen ofte horren leessen dat op huiden underss. datum dy woledelle Alleta van der Leip genandt Houn, frowe zu Bleijenbeck, Afferden unde Hillenrade verpaght heeft an den erentaghtbaren Johan Naus haeren allinghen tholl genompt den Oster Tholl tot Assell meet condicy heirnarvolgende. In den ersten dat so dey scheppers seigh opposirden aghtervolghens dey leiste an den thollennar gegeven gextraheirt uyt dy alde leegherbocken der staet ende hoeftzgerightz Rurmunde so sall dy vorss. woledelle frouwe gehalden sein op haerre costen seulix aff te draghen ende sall alsdan den thollennar vorss. corthungh wessen ofte anders verhindert waere dat den tholl neyt naer behoere cost untfanghen worden wey einsgeleighen datter stromsluitungh vorveille bey haere Conneleike Majesteyt ofte bei dey H.M. Heerren Staetten dat sall den thollpaghter augh tot affcortungh streken ende oft geveill dat den tholl tot Assell in loco gebragt worde sall den thollpaghter gehalden sein van Kessell seigh daer hein meet dy wonungh te geven ende den tholl aldaer in loco geduirende dy paghtjaeren hirine specificirt ontfangen des sall aldaer ein thollhuis getumert werden dar hey in woinen kan meitz betallende redelighe huishuir, ende daer den thollpaghter nogh conde anderre herre thollen annamen tot Keessell ofte tot Assel tuntfanghen dat hum sulix sall vreystaen, dey jaeren der paghtungh sullen angaen [andere inkt: den veirden aprill anno veifendertigh] unde sullen dey sees naereinander volgende jaeren bey mein gebeidende frouw unde dey jongheherren haere keinders wey einsgeleighen bey den thollpaghter stedeigh unde vastigh gehalden worden ten sey, daer Godt almeghtigh vor sije, dat den thollenar Johan Naus inmedels quame tsterven dat dy paghtungh alsdan cesseren sall, den thollenar sall vor sinen paght bey genneralle openingh van strom van onssen allinghen tholl jarlix betallen twelleffhondert gulden Brabantx to weetten c...nxs geldt alle jars promptelick te betallen unde tot verseckerungh der betallungh heet Jan van der Beeck hanttastungh an eirwoledelle gedan om bey foute van meissbetallungh dat seigh mefrow of gemelte Jannen van der Beecks goederen verhallen ende betalt macken sall, desen ter waerer gethughenus heuben / deit dy woledelle frouw vorschreven meet haere kinderren beneven den vorgemelten Jan van dy Beeck als borghe beneffens den thollennar deise meit eighenner hant underschreven unde is diser zeedellen twe eines inhaltz unde jeder ein een is heubende, actum als boven.

Schloss Haag, inv.nr. 292, origineel op papier, verfilming 9/27 en 10/27. Ondertekend door Alleit de Hoen W.S., Dederick Schenck, Jan aen dey Beck en Jan Naus.

 

17 april 1635

BELFELD ‑ Reyner Prenth wordt voor zichzelf en de zijnen beleend met de Groote Hoeve te Belfelt.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 201, fol. 16.

Zie 13-6-1663.

 

17 april 1635

BELFELD ‑ Gerard Cocx, als gevolmachtigde van jonker Reijner Prenth en diens metgedelingen pro indiviso, wordt beleend met het leengoed genaamd de Groote Hoeve te Belfen.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 216, fol. 12-12vs.

Zie 20-5-1628. Zie ook HvG inv.nr. 205 fol. 128.

 

(17 april) 1635, z.d.

BELFELD ‑ De licentiaat Gerard Cocx, als gevolmachtigde van jonker Reynier Prenth, verheft de Groote Hoeve te Belfeld na de dood van Isebrandt Prenth.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 205, fol. 128.

 

18 april 1635

LIEGE (Luik) / ASSELT - Belening van de Asselterhof.

Ten overstaan van Wilhelm vrijheer tot Horion, drossaard en stadhouder van lenen van het graafschap Horne, jonker Bartholomaeus van der Voort en Cornelius Randenraedt, licentiaat in de rechten, beiden leenmannen aldaar, wordt Nicolaes Closset, als gemachtigde van Frederick Christiaen de Anneux, zoon van vrouwe Ursula Alberta Schellart dObbendorp, barones van Creveceour, na overlijden van de heer van Muggenhuysen beleend met de halve hof te Asselt. Closset zal wel nog een voldoende volmacht moeten tonen. Tevens zal Frederick Christiaen de leeneed moeten vernieuwen zodra hij meerderjarig is.

Met Franstalige volmacht d.d. 3 maart 1635 van Ursule Albert Schellart dObbendorf, echtgenote van chevalier Philippe dAnneux, baron de Creffcoure en heer van Aulbencourt, als moeder en voogdes van haar zoon Frederick Christien dAnneux, na testament van wijlen de chevalier Frederick Schellart dObbendorff, baron van Muggenhausen, om het leengoed te Asselt te verheffen voor de leenkamer van het graafschap Horne. Opgemaakt te Luik in het huis genaamd Mouton Blan (het Witte Schaap) door notaris Philip Hermim en de getuigen Jean de la Tour, rechtsgeleerde, Adriaen Raes, procureur te Liege en Anthoine Crouvet.

Schloss Haag, inv.nr. 261, fol. 60-61.Eenvoudig afschrift op papier.

Kennelijk werd de volmacht van Ursula Schellart niet geaccepteerd als volmacht namens haar zoon.

 

10 mei 1635

VENLO ‑ Cathrijn, weduwe van Hendr. Adams, en consorten verkopen een jaarlijkse erfrente van 17 gulden ten laste van een huis gelegen aan de Laarpoort (te Venlo) aan Goossen Vermasen en Grietgen van Arssen, echtelieden.

GA Venlo, Oud Archief inv.nr. 329.

Met transfix van 8-4-1660: Meester Laurens van Groensveldt draagt namens Goossen Vermaesen de rente van 10 mei 1635 over aan Anthoni Janssen, gewezen borgemeester van Venlo, en Elisabeth Vogelsanck, echtelieden.

 

11 mei 1635

SWALMEN - Gehuwd: Paulus Boeggesdries [mogelijk Slabbers, pachter van Middelhoven 1651] en Maria Janssen [mogelijk begr. ald. 8-11-1653, vgl. ook 6-9-1635 voor naamgenote?]. Getuigen: Henricus Boeggesdries en Petrus van Elmpt.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 1vs (RAL 5).

 

12 mei 1635

SWALMEN - Gehuwd: Gosuinus in Barescamp [Barenskamp, begr. Swalmen 6-4-1664] en Bertha van der Hardt [alias Slabbers, begr. Swalmen 7-7-1667]. Getuigen: Henricus Janssen en Joannes van Cruchten.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 1vs (RAL 5).

Uit dit huwelijk:

...

1. Judith in Barenskamp, ged. Swalmen ..4-8-1644 (get. Paulus Boggelsdries en Cornelia Gerits; dr. van Goswinus x Bertha Slabbers), begr. ald. 26-6-1681. Tr. Swalmen 20-5-1666 met Henricus Gerarts.

2. Cornelia in Barenskamp, ged. Swalmen 16-12-1647 (get. Nicolaus Smeets en Maria Huijsmans; dr. van Goswinus x Bertha Slabbers).

3. Godefridus in Barenskamp, ged. Swalmen 27-2-1650 (get. Wolterus aen gen Voort en Gertrudis Paukens; zn. van Goswinus x Bertha Slabbers).

Zij woonden vermoedelijk in de Baarskamp nabij Rookhuizen (smabers-9/259), dat op 23-10-1703 werd verpand door hun kleindochter Berta Hendrix.

 

13 mei 1635

ROERMOND - Gehuwd: Rutgerus Swambers [sic; moet zijn: Smabers; bussenmaker afkomstig uit Kempen] en Anna van der Wynckelmuelen ]Winckelmeulen, dr. van Reinerus van der Winckelmeulen, borgemeester van Neer, en Maria Kalffs]. Getuigen: Rut Scalick en de koster.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond, fol. 19.

Uit dit huwelijk:

1. Petrus Smabers, ged. Roermond 2-3-1636 (get. Jacobus van der Winckelmeulen en Henrica Polfermeecker). Tr. met Gertrudis Hesen.

2. Renerus Swaebers, ged. Roermond 4-10-1637 (get. Michael Zygeres en Johanna van den Winkelmeulen).

3. Henricus Smabers, ged. Roermond 11-2-1641 (get. Petrus Laeymaeckers en Maria Henricx).

4. Jacobus Smabers, ged. Roermond 25-1-1643 (get. Joannes Menniken en Maria van Birgelen).

5. Joannes Henricus Smabers, ged. Roermond 22-2-1646 (get. Joannes de Verver, Henricus Engelberch en Margarita Brousten).

6. Theodorus Smabers, ged. Roermond 11-12-1647 (get. Joannes Cremers namens Christianus Staelmans en Margarita Schrey).

7. Matthias Smabers, ged. Roermond 23-10-1650 (get. Joannes Dencken en Sybilla aen gen Dijck), verm. jong overl.

8. Matthias Smabers, ged. Roermond 14-4-1652 (get. Jacobus van der Winckelmeulen namens Petrus Houben en Petronila Inghels), verm.jong overl.

9. Laurentius Smabers, ged. Roermond 28-10-1654 (get. Martinus van Ameren en Margarita Patientie).

10. Matthias Smabers, ged. Roermond 5-7-1657 (get. Joannes Breugel en Hilleken van Gelder). Tr. Roermond 23-1-1677 met Gertrudis Herven.

De erfgenamen Smabers verkochten op 6-7-1682 landerijen te Swalmen.

 

16 mei 1635

SWALMEN - Gehuwd: Rutgerus van der Hart en Maria Huijsmans [zij hertr. mogelijk Swalmen 5-10-1640 met Gerardus Hoecx]. Getuigen: Joannes van Cruchten en Petrus van Aken.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 1vs (RAL 5).

 

17 mei 1635

STEVENSWEERT / ROERMOND - Oorlogshandelingen.

Den 7 deser vertrock graef Jan van Nassau met een goet getal ruyteren van Stevensweerdt, die van Gelder om sich met het te reconjungeren, vertrocken den achtsten met wee compagnien ruyteren ende 1500 voetknechten na de heyde, alwaer se eenige uyren in batalie bleven, maer vernemende de comste van dito grave niet keerden wederom. Ondertusschen dede den gouverneur van Roermonde alle bruggen op de Roer afwerpen, soo dat den selven grave tot Linnich de Roer moste passeren, ende marcheerden den 10 met 40 a 50 cornetten paerden, 2 veldtstuckens ende veel gheladen weghenen na Gelder, daer in brenghende tot versterckinge van t garnisoen, 15 vaendelen te voet, meest Spaengiaerden ende Italianen, daer onder 4 vaendelen van den graef van Ysenburgh. Den 10 s avondts lagen dese voorsz. troupen om Straelen, haer aenstellende ofste deselve wilden berennen. Graef Jan bleef tot Vleesraid, doch soo haest t voorsz. volck in Gelder ghecomen was, vertrock hy weder op heerbane ende so na Stevensweerdt, achterlatende eenige ghevangenen ende dooden, die van die van Stralen geattrappeert wierden.

Courante uyt Italien, Duytslandt, &c. d.d. 19-5-1635.

 

17 mei 1635

ROERMOND - Gehuwd: Albertus Cronen of Crouen of Croven en Beel Faesen. Getuigen: Franciscus Corneli en Guilhelmus van Cat.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond, fol. 19.

Kennelijk heeft de pastoor een eerdere aantekening niet meer met zekerheid kunnen lezen. Dit versterkt mijn vermoeden dat sommige pastoors of andere geestelijken de kerkregisters niet constant bijhielden, maar soms losse aantekeningen maakten die dan periodiek werden ingeschreven. Bij een dergelijke aanpak is het heel goed mogelijk dat dopen, huwelijken of begrafenissen uiteindelijk nooit in de boeken terecht kwamen.

 

3 juni 1635

SWALMEN ‑ Willem van Baexen en juffrouw Van der Horst krijgen toestemming om hun tienden onder Swalmen gelegen, leenroerig aan het huis Horne, te belasten en verpanden.

RHCL Maastricht, Dokumentatie D273: Inventaris van o.a. Bleijenbeek, Brempt, Hillenraad; gedeelte Bleijenbeek nr. 14; depot onbekend (gedeelte verdwenen, vgl. ook Schlo Haag); idem D274, nr. N 118.

 

6 juni 1635

SWALMEN - Jonker Hans Willem van Baexen en joffer Catharina van der Horst verpanden het gebruik van de tiende te Swalmen gelegen, leenroerig aan het grafelijk huis Horne, voor een bedrag van 12.000 gulden Roermonds aan Arnoldt Diederick Schenck van Nijdeggen, heer te Hillenraedt, en Maria d'Oijerbrugge van Duras, echtelieden.

RHCL Maastricht, Dokumentatie D274: Inventaris van o.a. Bleijenbeek, Brempt, Hillenraad; gedeelte Hillenraad nr. N 20; depot onbekend (gedeelte verdwenen, vgl. ook Schlo Haag).

 

6 juni 1635

SWALMEN ‑ Na octrooi van 3 juni 1635 wordt NN beleend met de tiende van Swalmen, leen van Horn.

RHCL Maastricht, Dokumentatie D273: Inventaris van o.a. Bleijenbeek, Brempt, Hillenraad, nr. 102; depot onbekend (gedeelte verdwenen, vgl. ook Schlo Haag).

 

13 juni 1635

ASSELT - Gehuwd: Rudgerus van Roggel [Rutgerus, Ruth, overl. vr 29-12-1640] en Gertrudis Boomen [begr. Asselt 30-12-1672; zij hertr. Asselt 22-1-1641 met Martinus Cilkens]. Getuigen: Matthaeus van Stockum en Henricus Coenen.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 131vs.

Uit dit huwelijk:

1. Anna van Roggel, leeft 4-6-1664. Tr. ... met Jacobus Jacobs.

 

21 juni 1635

BEESEL - Obligatie.

Obligatie groot 500 gulden ten laste van het kerspel Besel en ten profijte van Jan aen de Beeck en Windel Quijten, echtelieden.

Zie RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 268-268vs.

Zie akte d.d. 23-9-1726 voor een overdracht van deze obligatie.

 

1 juli 1635

Zie 27 januari 1713.

 

15 juli 1635

SWALMEN - Aleid van der Lippe genaamd Hoen, weduwe van Christoffel Schenck van Nydeggen, verpacht de korenmolen te Swalmen aan Rutger Mathisen en Maria Wullemsen.

In Goedes namen amen, kond ende kennelick sey jedermannelich den dise tegenwerdighe cedell vorcomen sall dat op huiden dagh datom underss. dy woledelle gebeidende frouw Alleta van der Leipp genant Hoen, frouwe van wijllen Crystoffer Schinck van Neydecken, heer tot Hillenrade, haere dwanckmoellen toe Schwamen meit alle der touwbehoer uytgedan unde verpacht heet, uytdoet unde verpacht naer loude deiser ceedell an den eersamen Reutt Mathisen ende Merrey Wullemssen eluide dy vorgemelte corren moelen to gebruicken dry nay einander folghende jarren daervan heet erste angaen sall den veiftenden jully sesthenhondert dertighveiff unde alles meit naervolgende condeicien ende vorwarden beschreven.

Irstlich is verdraghen dat Reutt Mathisen seigh op dy meullen erlick loeffelik halden sall als einen vromen mollenar toustaet tdon alle verdell jarren betallen den nay volghenden paght darvor der moellenaer te pandt stelt sine perschon unde gereide unde ungereide goeder waer sey augh moghten geleghen sin dar dy gebeidende frow too Hillenrade haer sall moghen operhaellen beneffens dem namtesert der vorss. mollenar nogh an eir woledelle hondert reixsdaller terstont tot burgh om bey fout van meissbetalungh dat der vorss. mollenar naelesigh waer in dy betalungh warre an dise vorschreven underpanden te verhallen, so sall eir woledelle dy sellbst moghen antasten geleich off der mollener meet allen reghten verwonnen waer.

So is nogh veraffscheyt dat der vorschreven moellenar Reutt Mathisen dy vorschreven corren moellen sall underhalden in alle kleine werck als kammen, schouffelen, spillen wey es genompt magh werden, vorders lefferen tot betalungh sines paghtz alle jars seefentigh malder rogh, verteigh malder bockweitz, twintigh malder malt, veir malder weitz unde jeder jar seesthen pont soecker unde vor jeder doumbreyt van den stein einen goltgulden. Deses is uytdruickeligh versprocken dat dy fruighten vant huis Hillenrade ungemolistert gemallen sullen worden, dessen teecen (?) is dise .. eir woledelle beneffens den vorss. mollenar underteickent op vorss. datum, dessen is augh uytdrukelick versprocken so der einghe verderff van heeren craft hagelslagh quame dat daer ein beilligh in schen sin sall.

[w.g.] Alleit de Hoen

Rut Mathijsen

Schloss Haag, inv.nr. 4225; verfilming 3/142.

 

18 augustus 1635

binnen der stadt Venlo mit verlenter erden

OFFENBEEK / VENLO ‑ Overdracht landerijen.

Ten overstaan van Petro Quiten in plaats van de scholtis, Gerardt aen den Broeck en Mattis Engels, schepenen van Beesel en Belfeld, dragen Pauwels Verbeck en Elisabett Classen, echtelieden, al hun landerijen te Offenbeck gelegen, zoals zij deze hebben gekocht van Jan Bruins, voor een bedrag van 500 gulden Venloos over aan Linnart Kumpkens en M. Claessen, echtelieden, en aan mr. Clasen, broer en zus.

De overdracht vindt dezelfde dag plaats op verleende aarde te Venlo.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 85.

 

19 augustus 1635

ROERMOND - Gehuwd: Rutgerus Petri en Gertrudis van Vlodrop. Getuigen: Mattheus van Vlodrop en Reijnerus van Lijrop.

DTB-registers Roermond, fol. 20.

 

vr 29 augustus 1635

Z.P. - Gehuwd: Gaspar Alberts en Aleydis NN.

Uit dit huwelijk:

1. Albertus Alberti, ged. Venlo 29-8-1635 (get. Theodorus NN en NN; zn. van Gaspar x Aleydis NN).

DTB-Registers Venlo.

 

augustus 1635, z.d.

SWALMEN - Verklaring inzake obligatie.

De gezamenlijke schepenen van Asselt en Swalmen oorkonden op verzoek van Geerdtgen, weduwe van Goerdtgen Krompfoetz, dat wijlen Goerdt Quiten [overl. Asselt 12-9-1629] en diens echtgenote Catharina Steinen een hoofdsom van 300 daalder, gevestigd op het aandeel van de hof te Wijler dat eigendom is van jonker Jochim, aan de armen van het kerspel hebben gegeven. Deze hoofdsom is op 7 juni 1630 door de president Elshout betaald, waardoor deze krachtens de daarvan opgemaakte obligatie pandheer is. De gerfden en schepenen hebben het bedrag besteed tot aflossing van schulden te laste van het kerspel, waarvoor zij aan de armen een 'seeckere erffschap' in het Schoelbroeck zouden toeweijzen, hetgeen echter nog niet is gebeurd, zodat de armen hun rente nu uit het kerspel moeten ontvangen. Hoewel in de obligatie van president Elsholt de naam van Goerdtgen Krompfoetz als broedermeester wordt genoemd, verklaren voornoemde schepenen dat deze penningen niet hem aangaan, maar de gemeente en armen aangaan.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 32; eenvoudig afschrift op papier, ca. 1637, naar een origineel bedrukt met het schepenzegel en ondertekend door de schepenen Jacob Gubbels en Geradt Mertens.

 

4 september 1635

SWALMEN - Testament door Jan Gielen, ziek maar gezond van verstand. Hij vermaakt zijn ziel aan God almachtig en zijn lichaam aan de gewijde aarde op het kerkhof van Swalmen. Zijn half huis en halve hof laat hij na aan zijn nakind [slecht leesbaar] verwekt met Merike Bruijnen, en de andere helft aan zijn kind verwekt met zijn tegenwoordige vrouw Metie, welk huis is gelegen tussen de goederen van Korstien Houben en Jan Muijters.

Wat betreft zijn ceculen en schatplichten verwijst Jan naar zijn rekenboeken, waarin alles is genoteerd.

Aan zijn kind Jan, verwekt in huwelijk met Meriken Bruijnen, laat hij een half bunder land na, gelegen naast Trijn Gielen en met een korte zijde grenzend aan de straat; tevens aan genoemde Jan een huis gelegen 'aen de Crop opten Berch'; een vierdel land aan de Crop op de berg behoort Metien, zijn huisvrouw, toe.

Opgemaakt door pastoor Antonius Mennius.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 76; origineel op papier in slechte staat, ondertekend door Jan Geelen (met toestemming van diens echtgenote); merkteken van Thijs Heergodtschalcx, schepen; merkteken van Hendrick Bueskens van Borne, schepen; merkteken van Korsten Houben; merkteken van Heijn van Elmpt, nabuur (zij gebruiken tamelijk persoonlijke merktekens).

 

5 september 1635

ROERMOND - Gehuwd: Paulis Joannes en Maria Febis. Getuigen: Henricus Segers en Lambertus Philippi.

DTB-registers Roermond, fol. 20.

 

6 september 1635

SWALMEN - Gehuwd: Leonardus Tessers en Maria Janssen [mogelijk begr. Swalmen 8-11-1653]. Getuigen: Conrardus Custers en Joannes van Cruchten.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 1vs (RAL 5).

Uit dit huwelijk:

-. Gertrudis Tessers, begr. Swalmen 1-2-1677. Tr. Swalmen 7-10-1664 met Maes Maessen.

-. Theodorus Tessers. Tr. 1) Swalmen 1-11-1668 met Catharina Philipsen, overl. ald. 1-2-1677; 2) Swalmen 29-4-1677 met Gertrudis Maessen.

-. verm. Gerardus Tessers. Tr. Swalmen 4-7-1669 met Joanna Lemmen alias Cremers.

...

1. Cornelius Tessers, ged. Swalmen ..(vr 18)-12-1644 (get. Guilielmus Wolters en Maria Cloet). Tr. Swalmen 23-1-1673 met Maria Janssen.

...

2. Wilhelmus Tessers, ged. Swalmen 13-8-1651 (get. Joannes van Kessel en Maria Janssen; zn. van Leonardus x Maria Janssen), soldaat, begr. ald. 12-3-1682.

De erfgenamen van Lendert Tessers en Mercken aen gen Stap verkochten op 21-4-1677 hun aandeel in huizen te Wieler en in de Biesweerd.

 

10 september 1635

SWALMEN - Gehuwd: Crispinus op geen Hoeff [Crijn, alias Plumers, mogelijk pachter van Baxhof] en Hilweigis in Barescamp [Helena, alias te Rochus, dr. van Christiaan van Rookhuizen]. Getuigen: Gosuinis in Barescamp en Damasus te Rochus.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 1vs (RAL 5).

Uit dit huwelijk:

...

- mogelijk Adolphus Plumers (Plummers), vermeld als huwelijksgetuige te Swalmen 3-11-1689 (zie aldaar).

1. Paulus Plumers, ged. Swalmen 8-12-1647 (get. Arnoldus Epsendorp en Agnes Heijnen; zn. van Crispinus x Hilke te Rochus), vermeld te Beesel 1673.

2. Henricus Plumers, ged. Swalmen 25-12-1648 (get. Joannes van Cruchten namens Joannes van Haelen, meter niet vermeld; zn. van Crispinus x Hilleke te Rockus), vermeld te Beesel 1682. Tr. ... vr 29-11-1687 met Catharina Bongaerts.

Crispinus was mogelijk weduwnaar van Agnes NN; vgl. Swalmen 18-10-1650 voor huwelijk van een dochter van hem. Voor Heilken zie verpanding Rookhuizen d.d. 1-3-1632. Zie ook gegevens kapelanie Beesel 2-4-1661.

 

20 september 1635

ROERMOND - Gehuwd: Christianus Pollart en Susanna Wouteri. Getuigen: Judocus Joannes en Adolphus van Bughim.

DTB-registers Roermond, fol. 20.

 

vr 28 september 1635

Z.P. - Gehuwd: Rutgerus van Slenaken alias van Valckenborch [mogelijk zn. van Goswinus van Slenaken en Joanna Ruyten] en Ida Custers.

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

1. Goswinus Steenacker, ged. Roermond 28-9-1635 (get. Matthias Kijvers en Anna Dobbelsteen; zn. van Rutgerus x Ida Custers).

2. Henricus Sleenagel, ged. Roermond 7-9-1636 (get. Thomas Sluffen en Maria Mareels; zn. van Rutgerus x Ida Custers).

3. Petrus van Valckenborch, ged. Roermond 19-7-1638 (get. Winandus Keuckhoven en Joanna van Oost; zn. van Rutgerus x Ida Custers).

4. Henricus Slenaken, ged. Roermond 17-11-1641 (get. Joannes Korvers en Anna Teitens; zn. van Rutgerus x Ida Custers).

5. Joanna Slenack, ged. Roermond 26-8-1644 (get. Arnoldus Nijssen en Aldegunda Hoorens; dr. van Rutgerus x Ida Custers).

6. Joannes Slenack, ged. Roermond 14-7-1647 (get. Reijnerus Schoncken en Margarita Cremers; zn. van Rutgerus x Ida Custers).

7. Godefridus van Valckenberch, ged. Roermond 19-12-1649 (get. Godefridus Ruitsen, pastoor in Herten, en Anna Peters; zn. van Rutgerus x Ida Custers).

8. Anna van Valckenberch, ged. Roermond 6-1-1653 (get. Henricus Smit en Catharina Maroijen genaamd De Haen / Gertruijdis Canters).

9. Catharina van Valckenberch, ged. Roermond 31-5-1656 (get. Leonardus van Herkenbosch / Petrus van Pauselen en Catharina van der Straten).

Rutt van Valckenbergh en Itgen Custers verkochten op 12-6-1644 land te Asselt.

 

7 oktober 1635

ASSELT - Gehuwd: Christianus Driessen [alias Pex, begr. Asselt febr. 1681; hij hertr. Asselt 15-2-1665 met Maria Simons] van Buggenum en Cornelia Tielen [begr. Asselt 30-11-1664]. Getuigen: Joannes Quijten en Christianus Maessen.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 131vs.

Voor obligatie zie 15 maart 1663.

 

23 oktober 1635

ROERMOND - Gehuwd: Lambertus van Sost en Elsgen Pijpers. Getuigen: Hermanus Cock en Gabriel Bruggers.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

31 oktober 1635

ROERMOND ‑ Gehuwd: Joannes West en Catharina Mellis. Getuigen: Arnoldus Sruijer en Gerardus Setter.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond, fol. 20.

 

1 november 1635

ROERMOND - Gehuwd: Henricus Mathias Raymackers en Maria Arnoldi. Getuigen: Andreas Joannes en Joannes Mathei.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond, fol. 21.

 

3 november 1635

GEYSTEREN - Overleden: Dries Vermaese, weduwnaar van Jenneken Michgels.

J. Belonje: Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie Limburg. In: Publications etc. 1960-1961, blz. 76.

 

28 november 1635

ROERMOND - Gehuwd: Henricus Phebis en Anna Joannes. Getuigen: Egidius van Hur en Arnoldus Phebis.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond, fol. 21.

 

30 november 1635

Andrea

SWALMEN - Aflossing van een erfpacht gevestigd op een huis te Swalmen.

Ten overstaan van Jacob Gubbels en Matthis Godtschalcks, schepenen van Swalmen en Asselt, geven de kinderen van Jelis dess Portiers in Reuremunde, te weten Thijs en diens broer(s?), nadat hun vader afstand heeft gedaan van zijn vruchtgebruiksrechten, malder rogge erfpacht, zoals genoemde Jelis en diens kinderen dit jaarlijks te vorderen hebben uit het huis van Jan Augustijns binnen Swalmen gelegen naast het huis van Heincken Lindemans, voor een bedrag van 60 gulden Roermonds in erflos ('erffloese') aan Dierick Augustijns namens en ten behoeve van de kinderen van diens broer Jan Augustijns voornoemd.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 30vs.

 

26 december 1635

ARNHEM - Oorlogshandelingen.

Die van Vendelo ende Ruermondt hebben, na dat se de schants tot Aerssen geslecht hadden, het garnisoen daervan met den buyt binnen Venlo ghebracht.

Courante uyt Italien, Duytslandt, &c. d.d. 29-12-1635.

 

1635, z.d. ?

SWALMEN ‑ Jonker Hans Willem van Baexen verheft de Rodebosche tiend te Swalmen e.a. gelegen, zijnde een bundig Horns leen.

G. van Bree: Res Gestae II, nr. 3574.

Zie 1592 en 8-7-1705.

 

1635, z.d.

ROERMOND - Overleden: Gillis van Elshout, raad van Roermond en superintendent, zoon van Gerrit Janszoon van Elshout, burgemeester van Heusden, en van Woutera of Valeriana de Witte Joostdochter. Hij was gehuwd met Maria Margriet Maes, dochter van Thomas Maes en Cornelia Grauwert. Hij kocht in 1617 een Cuijcks leengoed te Sambeek. Een zerk in het voormalig klein Begijnenklooster te Roermond had onderstaande kwartieren:

Elshout Maes

Witte Grauwert

Haeften Naye

Arendonk Leewe

J. Belonje: Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie Limburg. In: Publications etc. 1960-1961, blz. 254.

 

 

1636

8 januari 1636

ASSELT - Gehuwd: Bartholomeus van Stockum [Stockmans, verm. overl. vr 4-7-1647] en Catharina Konnincx [Conninx, begr. Asselt 8-9-1679; zij hertr. verm. Asselt 4-7-1647 met Wilhelmus Gubbels]. Getuigen: Henricus Segers en Joannes van Stockum.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 131v.

Uit dit huwelijk:

1. Stephanus van Stockum, op 12-1-1647 voorgedragen als koster te Asselt.

2. verm. Leonardus Stockmans, koster te Asselt, begr. Swalmen 2-2-1691. Tr. Asselt 25-12-1664 met Helena Janssen.

3. Joanna Stockmans, begr. Asselt 30-7-1683. Tr. Asselt 10-5-1667 met Arnoldus Neersmans.

4. mogelijk Gertrudis Stockmans.

...

5. Petronella Stockum, ged. Asselt 22-6-1644 (get. Christianus Stockmans en Lucia van Vlodrop).

6. Wendelina Stockums, ged. Asselt 4-10-1645 (get. Gerardus Schrivers en Catharina Lindemans), begr. ald. 3-5-1706. Tr. 1) Asselt 31-5-1678 met Gerardus Rameckers, begr. ald. 2-12-1679; tr. 2) Asselt 25-9-1681 met Wilhelmus Janssen alias Gubbels.

Meus Stockmans werd op 15-7-1628 beleend met Ketelbeutersgoed te Beesel-Bussereind.

 

8 januari 1636

ROERMOND - Gehuwd: Petrus Stofssack van Aelen en Angela Jois van Wassenberich. Getuigen: Petrus Brouwers en Matheus Swentsen.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

12 januari 1636

ASSELT - Gehuwd: Henricus Coenen en Anna Tijssen. Getuigen: Theodorus Maessen en Christianus Maessen.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 131vs.

Onder deze voorlopig laatste notitie staat: 'Reli... de po... in Swalmen annotati sunt ... processum ... 1643 27 septembris ... fuit ... ... defuncti pastoris Theodori Anthonii Mennij'.

Pastoor Antonius Mennius van Swalmen weigerde van 1640-1652 om missen te lezen te Asselt (Ramakers, blz. 266).

Uit dit huwelijk:

...

1. Maria Coonen, ged. Swalmen 15-5-1644 (get. Lambertus Croonen en Judith Lindemans namens Richarda Coonen; dr. van Henricus x Anna ...ssen).

2. Catharina Coenen, ged. Swalmen 13-11-1647 (get. Theodorus Stams vervangen door de koster en Lucia Hendrix; dr. van Henricus x Anna Gijssen).

3. Joannes Coonen, ged. Swalmen 1-11-1650 (get. Arnoldus van Kessel en Catharina Hoecx; zn. van Henricus x Anna Gielen?).

 

22 januari 1636

ROERMOND - Gehuwd: Mathias Cromvoet [Crompvoets, verm. ged. Roermond 2-7-1606 als zn. van Joannes Krompholt en Metgen NN; verm. wedn. van Mattha Scheders] en Gertrudis Cremers. Getuigen: Lambertus Biscomps en Arnoldus Raijmaeckers.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond, fol. 21.

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

1. Mechtildis Crompvoets, ged. Roermond 19-10-1636 (get. Matthias van Bracht en Maria Cremers; dr. van Matthias x Gertrudis Cremers).

2. Gertrudis Crompvoets, ged. Roermond 21-12-1638 (get. Joannes Cremers en Maria van Reij; dr. van Matthias x Gertrudis Cremers).

3. Joannes Kromvoets, ged. Roermond 30-6-1641 (get. Petrus Kromvoets en Beatrix Bordels; zn. van Matthias x Gertrudis Cremers).

4. Petrus Krompvoets, ged. Roermond 4-10-1644 (get. Leonardus Scheraers en Henrica van Reij; zn. van Matthias x Gertrudis Cremers).

 

22 januari 1636

ROERMOND ‑ Gehuwd: Joannes Vaest [Raest?] en Anna Vorstermans. Getuigen: Joannes Cuijckhoven en Petrus van Boxen (Baexen).

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond, fol. 22.

 

26 januari 1636

SWALMEN ‑ Gerard Cox, als hulder namens de minderjarige Engelbert van Brempt, wordt beleend met het oude huis te Swalmen genaamd Ratthem met de hof voor dat huis gelegen, genaamd de Nieuwenhoff en alle verdere toebehoor, te verheergewaden met 15 goudguldens.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 201, fol. 83.

Zie 17-5-1627 en 20-6-1642.

 

26 januari 1636

TEGELEN ‑ De minderjarige jonker Wilhelm Engelbert van Brempt wordt beleend met de oude heerlijkheid Tegelen. Gerard Cox is zijn hulder.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 216, fol. 19-19vs.

 

26 januari 1636

SWALMEN ‑ Gerard Cox, als hulder namens de minderjarige jonker Willem Engelbert van Brembt, wordt na het overlijden van wijlen Engelbert van Brempt, in leven drost te Straelen, beleend met het oude huis te Swalmen genaamd Rathem.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 216, fol. 21-21vs.

Zie 17-5-1627 en 26-9-1653.

 

26 januari 1636

TEGELEN ‑ De minderjarige jonker Willem Engelbert van Brempt wordt beleend met de Hof tot Wambeke onder Tegelen gelegen. Gerard Cocx is zijn hulder.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 216, fol. 21vs-22.

Zie 17-5-1627.

 

29 januari 1636

ROERMOND - Gehuwd: Arnoldus Feuren en Magdalena Ruijters. Getuigen: Joannes Quijten en Guilhelmus Feijren.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond, fol. 22.

 

31 januari 1636

ROERMOND - Gehuwd: Joannes van Besel en Margreta van Hecker van Bracht. Getuigen: Petrus van Salamen en Petrus Cruchten.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond, fol. 22.

 

vr 2 februari 1636

Z.P. - Gerardus Staels, rentmeester en raadsverwanter van Venlo, en Agnes van Dael.

Maasgouw 1939, blz. 46.

Uit dit huwelijk:

1. Mathias Staels, ged. Venlo 2-2-1636 (get. Mathias Alberts en Catherina Swaenen, vervangen door Margaretha Boermans).

 

2 februari 1636

ROERMOND - Gehuwd: Joannes Vogels en Adriana Florack. Getuigen: Joannes van Elimpt en Hermanus van Murs.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

1 maart 1636

SWALMEN - Akte van schuldbekentenis voor scholtis en schepenen van Swalmen en Asselt, groot 100 gulden, ten laste van Korst en Cil Maessen.

RHCL Maastricht, Archief van het klooster Mariagarde te Roermond (14.D051), inv.nr. 75. 1 charter.

 

5 maart 1636

VENLO - Antwoord voor Dript, als gevolmachtigde van jonker Dederick van Durssdael, gedaagde, tegen joffer Margaretha van Ringelbergh of haar gevolmachtigde Liefkens, klager, inzake afgehouwen hout voor het onderhoud van in vruchtgebruik bezeten goederen [mogelijk een aanwas in de Maas].

GA Venlo, SA Venlo, inv.nr. B2845.

 

vr 18 maart 1636

Z.P. - Gehuwd: Hermanus Reysinck alias Quyten en Elisabeth Stevens

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5; mede op basis van voornamen):

1. Catharina Reysinck, ged. Roermond 20-12-1630 (get. Henricus van Stochom en Catharina Bommers; dr. van Hermannus x Elysabeth Stevens).

2. Bernardus Quyten, ged. Roermond 18-3-1636 (get. Wesser Stom en Maria in de Croen; zn. van Hermannus x Elisabeta Steven).

 

1 april 1636

ROERMOND - Gehuwd: Philippus Asakei en Isabella Meseborich. Getuigen: Guilhelmus Peckel en Joannes Bernardi.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond, fol. 22.

 

5 april 1636

SWALMEN EN ASSELT ‑ Gegevens betreffende Asselt en Swalmen.

GA Roermond, Oud Archief Roermond deel IV, blz. 262.

 

23 april 1636

ROERMOND - Gehuwd: Egidius Slockermans [sic; moet zijn: Lockermans; wedn. van Ida van Swalmen] en Odilia van Assel [alias Schotten] Getuigen: Theodorus van Lijn en Joannes van Classen.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond, fol. 23.

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

1. Theodorus Lockermans, ged. Roermond 23-2-1638 (get. Godefridus van Swamen en Elisabeta Schotten; zn. van Theodorus x Odilia NN), verm. jong overl

2. Elisabetha Lokermans, ged. Roermond (get. Arnoldus Baes en Elisabetha Spee; dr. van Aegidius x Odilia Schotten). Tr. verm. vr 1666 met Joannes Ooms.

3. Theodorus Lockermans, ged. Roermond 2-7-1643 (get. Petrus Bosman JUL, burgemeester, en Maria Fijten; zn. van Theodorus x Odilia Schotten).

4. Catharina Loukermans, ged. Roermond 17-4-1645 (get. Joannes Rijcken en Catharina Tielen; dr. van Aegidius x Odilia Schotten).

5. Isabella Loukermans, ged. Roermond 27-9-1648 (get. Christophorus van Lin en Isabella in gen Ancker; dr. van Aegidius x Odilia Schotten). Tr. Roermond 29-1-1675 met Gerardus Jacobus Buggenum.

Gillis Lockerman was op 20-1-1667 vruchtgebruiker van landerijen te Swalmen.

 

30 april 1636

ROERMOND - Gehuwd: Petrus van Wessem [Wissem, verm. ged. Roermond 29-2-1604 als zn. van Franciscus van Wessem en Isabella NN; borgemeester van Roermond 1645] en Catharina Telen [Teelen, Teijlen, Telen, Thielen, Tielen alias Van Asselt, verm. dr. van Tilmanus]. Getuigen: Joannes Puytelinck en Franciscus van Wessem.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond, fol. 23.

Uit dit huwelijk:

1. Franciscus van Wessem, ged. Roermond 5-4-1637 (get. Joannes Truijtwijn en Elisabeta Pollarts), verm. jong overl.

2. Petronella van Wissem, ged. Roermond 22-4-1638 (get. Petrus Bossman en Maria Homers).

3. Elisabetha van Wessem, ged. Roermond 25-3-1641 (get. licentiaat Creijaerts en Maria Stricken genaamd Holdtmans), verm. jong overl.

4. Helwijck van Wissem (v), ged. Roermond 27-10-1643 (get. Gerardus Spee en Windel van Lin).

5. Franciscus van Wessem, ged. Roermond 14-12-1645 (get. Joannes Bonebacker vervangen door Joannes Truijtwijn en Catharina van Ahe), verm. jong overl.

6. Tilmannus van Wissem, ged. Roermond 5-6-1647 (get. Guilielmus Groens en Odilia Schotten).

7. Elizabeth van Wissem, ged. Roermond 26-4-1651 (get. Henricus van Neer en Agnes van Susteren).

8. Franciscus van Wessem, ged. Roermond 20-8-1652 (get. Hermannus van Heithausen en Elisabetha Camps; zn. van Petrus x Catharina van Asselt).

9. Anna Maria van Wissem, ged. Roermond 23-2-1655 (get. Petrus Clerck vervangen door Joannes Troutwijn en Anna Maria Carpentier).

10. Agnes van Wissem, ged. Roermond 7-4-1659 (get. Laurentius van Wissem en Anna Bres).

 

z.d., vr 2 mei 1636

ROERMOND - Overleden: Henrick van der Smitzen.

J. Belonje: Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie Limburg. In: Publications etc. 1960-1961, blz. 246.

Zie grafmonument in de kathedraal te Roermond met twee merken en opschrift:

"Mr. Henryck van der Smytzen / Margriet Severyns eheluyden / Bidt Godt voor die zielen."

 

2 mei 1636

RIJKEL ‑ Johan Ingenraeij, 'juniorem', wordt, namens de conventualen van het klooster In gen Weyde te Venlo, na het overlijden van wijlen de rechtsgeleerde Henrick van der Smitzen beleend met de hof te Rijckel.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 216, fol. 30vs-31.

Zie ook H.v.G. inv.nr. 205, fol. 124 voor regest. Zie 11-4-1639.

 

8 mei 1636

ROERMOND - Gehuwd: Henricus van Tijts en Joanna Petri. Getuigen: Petrus Crompvoets en Gerardus Bordeels.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond.

 

z.d., vr 12 mei 1636

Z.P. - Gehuwd: Simonis Spits [Spiets] en Judith Jans alias Aen gen Houdt.

Uit dit huwelijk o.a.:

1. Joanna Spits, ged. Roermond 23-9-1638 (get. Petrus van Wessem en Maria van Bummel; dr. van Simon x Judita Jans).

Zij verkochten op 12-5-1636 land te Swalmen.

 

12 mei 1636

SWALMEN - Overdracht land.

Ten overstaan van Jacob Gubbels en Jan Krompvoets, schepenen, dragen Simon Spiets en Judith aen gen Houdt, echtelieden, twee stukken land samen groot ongeveer 5 vierdel aan gen Houldt gelegen tussen het altaar van St.-Georgius en Mercken aen gen Holdt, met de korte zijden grenzend aan de Swalm en aan de weg naar het bos genaamd de Houter Stighe, zijnde het verkregen alswel nog te verkrijgen kindsdeel van verkopers, voor een bedrag van 16 rijksdaalder, licop naar landsgebruik, over aan Anthonius Mennius, pastoor te Swalmen, namens Peeter Leutgens.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 41; eenvoudig afschrift, ca. 1644.

Vgl. ook akte 22-11-1644.

 

14 mei 1636

SWALMEN - Gehuwd: Joannes van Gratum [mogelijk wedn. van Ida Rutzen, vermeld 2-11-1630 en 22-3-1633] en Gertrudis op geen Heij [alias de Groot, mogelijk begr. ald. 13-10-1668; zij hertr. mogelijk Swalmen 20-5-1646 met Christoffer Vestiens]. Getuigen: Joannes van Gratum zoon ('filius') en Cornelius van Besel.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 1vs (RAL 5).

Zie attestatie d.d. 9-9-1642.

 

15 mei 1636

Huwelijkse voorwaarden? tussen Wilhelm Quijten en Anna van Knippenberg.

RHCL Maastricht, Bisschoppelijk Archief Roermond, inv.nr. 105 dossier 1.

 

15 mei 1636

SWALMEN - Gehuwd: Joannes van Kessel [alias Van Blerick, verm. begr. Swalmen 16-12-1653] en Guilielma van Besel. Getuigen: Martinus Custos en Joannes van Cruchten.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 1vs (RAL 5).

Uit dit huwelijk:

...

1. Elisabetha van Blerick, ged. Swalmen 8-7-1646 (get. Conradus op den Meut en Maria Epssendorp; dr. van Joannes [doorgehaald: van Kessel] x Guilielma van Besel [doorgehaald: van Kessel]).

 

15 mei 1636

ROERMOND - Gehuwd: Pancratius van Huer en Sophia Phebisse. Getuigen: Arnoldus van Huer en Joannes Phebisse.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond, fol. 23.

 

20 mei 1636

RIJKEL ‑ Jan Ingen Ray wordt als hulder van het klooster In de Weyde te Venlo beleend met de hof te Ryckel onder Beesel.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 202, fol. 38.

 

28 mei 1636

SWALMEN EN ASSELT ‑ Gegevens betreffende Asselt en Swalmen.

GA Roermond, Oud Archief Roermond deel IV, blz. 263.

 

8 juni 1636

ROERMOND - Gehuwd: Stephanus Ruijters en Beatrix Bordeels. Getuigen: Guilhelmus Heel en Magdalena en Sibilla Ruijters.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond, fol. 24.

 

7 juli 1636

ROTTERDAM / SWALMEN - Overdracht land.

Thrijndtgen Jans, jonge dochter wonend te Rotterdam, draagt ongeveer 3 morgen land nabij het Wijlerveldt gelegen voor een bedrag van 762 gulden 10 stuiver hollands welke op 1 oktober aanstaande moeten worden voldaan, over aan Sill Maessen van Swalmen, alles volgens voorlopige koopakte in kopie aan het gerecht getoond.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 30.

 

8 juli 1636

ROERMOND - Gehuwd: Joannes van Oost [mogelijk wedn. van Wendelina Solemakers] en Gertrudis Manen. Getuigen: Joannes Solemaecker en Theodorus van Oost.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond, fol. 24.

 

vr 9 juli 1636

Z.P. - Gehuwd (niet in DTB Roermond): Matthias Aelmans en Catharina Schroers.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Aelmans, ged. Roermond 9-7-1636 (get. Jacobus Baeckhoven en Mechtildis Hofen; dr. van Matthias x Catharina Schroers).

DTB-Registers Roermond.

 

10 juli 1636

SWOLGEN - Akte van schepen van Swolgen betreffende de verkoop van het visrecht op het Hulswater aan Jan Mullers. Met akte 8 juli 1693 van verkoop van het visrecht op het Hulswater door Jan Schelbergs aan Willem Potten (2/3) en Jan Arts (1/3).

RHCL Maastricht, SA Swolgen, inv.nr. 341.

Voor eerstgenoemde akte zie ook idem inv.nr. 64.

 

15 juli 1636

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Croonen [alias Gubbels?] en Mechtildis Rutsen. Getuigen: Gerardus Vissers en Cil Maessen.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 1vs (RAL 5).

Uit dit huwelijk vermoedelijk:

1. Peter Gubbels, voor voogdij zie Swalmen 15-9-1648.

 

18 juli 1636

SWALMEN - Gehuwd: Cil Maessen [Silvestrus Maesen alias Te Middelhoven, begr. Swalmen 20-11-1673] en Maria Gubbels [Gobbels, begr. Swalmen 6-5-1669]. Getuigen: Joannes Croonen en Joannes van Cruchten.

DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 1vs (RAL 5).

Uit dit huwelijk:

...

1. Antonius Maessen, ged. Swalmen 8-6-1645 (get. Henricus Cronen en Christina Engelen; zn. van Silvestrus x Maria Gubbels).

...

2. Christianus Maesen, ged. Swalmen 13-6-1652 (get. Christophorus Vestiens en Elijsabeth Heijnen, afwezig), begr. Asselt 22-5-1677.

 

22 juli 1636

BRGGEN - NN (vermoedelijk Geurt Quijten te Bracht) bekent dat hij, toen hij in Brggen was, een bedrag van 5 rijksdaalder contant heeft geleend van Maria (Anna?) ---, weduwe van --- Vinck. De zondag daarna heeft haar zoon hem nogmaals 1 rosenobel en nog eens 3 rijksdaalder gebracht.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, inv.nr. 811, bijlage Q. Afschrift d.d. 15-4-1637.

 

27 juli 1636

ROERMOND - Gehuwd: Gaspar Furen en Anna van Holtem. Getuigen: Balthasar Jacobi en Andreas van Neer.

DTB-registers St.-Christoffelparochie Roermond, fol. 25.

 

29 juli 1636

ROERMOND - Gehuwd: Arnoldus Simonis van Asenroij