KRONIEK VOOR BEESEL, BELFELD EN SWALMEN - 1620-1629

laatst opgeslagen: maandag 21 februari 2022 CTRL+F = zoeken CTRL+C = kopiren ALT+TAB = wisselen

Loe Giesen, Reuver 1983-2022

 

1620

vr 12 januari 1620

Z.P. - Gehuwd: Henricus Driessen [van Elmpt, mogelijk zn. van Andreas NN] en Maria Daemen alias Meuwissen.

Uit dit huwelijk:

1. dochter ... Driessen, ged. Asselt 12-1-1620 (get. Leonardus van Belfedt en Gertrudis D...ers; dr. van Henricus x Maria Daemen), mogelijk begr. ald. 8-10-1694. Tr. mogelijk als Christina Driessen 1) Asselt 1-11-1644 met Godefridus Tener; 2) Asselt 10-1-1654 met Joannes Janssen.

2. Godefridus Drissen, ged. Asselt 26-10-1622 (get. Petrus van Elempt en Gertrudis Meuwissen; zn. van Henricus x Maria Meuwissen).

3. Andreas Drissen, ged. Asselt ..-5-1626 (get. Gerardus Drissen en Catherina Phlipsen; zn. van Henricus x Maria ...men).

Heincken Driessen van Elmpt en zijn vrouw Mercken kochten in februari 1629 een huis te Asselt. Het vermoeden dat zijn achternaam een patroniem is, wordt versterkt door de naamgeving van zijn zoon Andreas in 1626.

 

vr 9 februari 1620

Z.P. - Gehuwd: Petrus van Swalmen en Isabella van Bruggen.

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

1. Catharina van Swamen, ged. Roermond 9-2-1620 (get. Paulus van Gulyck en Margareta Baeckhoves; dr. van Petrus x Isabella van Bruggen).

2. Joanna van Swamen, ged. Roermond 17-7-1624 (get. Corst Lindemans en Heylken Wijnen; dr. van Petrus x Isabella van Bruggen).

 

vr 16 februari 1620

Z.P. - Gehuwd: Martinus van Cruchten en Maria Franssen.

Uit dit huwelijk:

1. Margareta van Kr..., ged. Asselt 16-2-1620 (get. ... Lindemans en Nulken ...; dr. van Martinus x Maria Franssen).

2. Anna van Cruchten, ged. Asselt 31-3-1624 (get. Joannes Cilkes en Catharina Houben; dr. van Martinus x Maria Franssen).

3. Theodorus van Cruchten, ged. Asselt 13-jan. of febr.-1626 (get. Guilielmus Gubbels en Agnes van Stockum; zn. van Martinus x Maria Franssen).

 

vr 6 maart 1620

Z.P. - Gehuwd: Cornelius Maessen en Gebel Hillen.

Uit dit huwelijk:

1. Paulus Maessen, ged. Asselt 6-3-1620 (get. Joannes Willems en Neul op den Berch; zn. van Cornelius x Gebel Hillen, dag onder voorbehoud).

2. Theodorus Maessen, ged. Asselt 27-4-1622 (get. Joannes Bijlenmaeker en Elisabeth Koenen; zn. van Cornelius x Gebela Hillen).

 

10 maart 1620

VENLO ‑ Gedoopt: Henricus Hilden, zoon van ... Gehuwd 18 juni 1644 te Venlo met Elisabeth Moeitz, gedoopt 16 augustus 1626.

J. Verzijl: Genealogie Moeitz. In: De Limburgse Leeuw 1961, blz. 16-19.

 

vr eind maart 1620

Z.P. - Gehuwd: Petrus de la Court en ...

Uit dit huwelijk:

1. Maria de la Court, ged. Asselt ..-3-1620 (get. Petrus de ...ee en Catharina Stein).

 

maart 1620, z.d.

Godert van Kessel Rouffert draagt morgen bouwland uit het leengoed genaamd Pellanderhof over aan Godert in der Heuren.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 233, geen fol.nr.

 

1 april 1620

VENLO - Ten overstaan van schepenen van Venlo verkoopt jonkheer Godfried van Steijnen, voor zich en met volmacht van zijn vrouw Maria van Dursdael en van jonkheer Berthold van der Voort, hofmeester van Zijne Excellentie graaf Hendrik van den Berg (zu den Berch) met diens vrouw jonkvrouwe Ermgard van Dursdal, mede namens hun zwagers Stoffel (van Dursdal) en Johan (van Dursdal), alsook voor hun zuster Rijck van Dursdal, een moestuin groot 5 roede en 8 voren, gelegen buiten de Helpoort tussen de tuin van Jan Dijckmullers en die van vrouw Slickum, aan het echtpaar Teuwis Rievers en Maria Roeijen.

J. Verzijl: Genealogie Van Dursdal. In: Maasgouw 1932, blz. 20-21.

Zie ook 27-9-1619.

 

2 april 1620

BELFELD-GELOO ‑ Overdracht Doufhauskamp.

Ten overstaan van de scholtis en Gerhardt Wolfferts en Peter up den Crutzberch, schepenen, draagt de weledele en hooggeleerde Adam Schloun, rechtsgeleerde, krachtens volmacht van zijn schoonvader Bernardt zum Putz, raad van de keurvorst van Trier en Bourgondi, en Catharin Bruelmans, echtelieden, de Doufhaus Kamp, groot 3 morgen 1 vierdel 22 roeden, gelegen tussen de weg in het Loerveldt en land van de aankopers, met n korte zijde grenzend aan Bonenbecker's land, voor een bedrag van 100 rijksdaalder per morgen over aan Heinrich Meertz en Berbe, ook echtelieden.

Indien deze grond opnieuw verkocht wordt, ontvangt Zum Putz, of iemand door hem aan te wijzen in zijn naam, de twaalfde penning [8 procent] van de overdrachtsom.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 52.

Zie 29-5-1615 en 22-6-1638. Duffenskamp werd op 23-7-1735 verkocht door de voogden van de minderjarige kinderen van wijlen Leonardus Meerts en Catharina Boom.

 

2 april 1620

BELFELD-GELOO ‑ Overdracht landerijen.

Ten overstaan van de scholtis en Gerhardt Wolfferts en Peter up den Crutzberch, schepenen, draagt Adam Schloun, gevolmachtigd als voorschreven,

- 4 morgen 27 roede, 'den Groeten Kamp' genaamd, gelegen tussen de Douffeskamp en Leistgens weg, met de korte zijden grenzend aan de Douffeskamp voornoemd en This Stroucken, voor een bedrag van 100 rijksdaalder per morgen;

- en 2 morgen 24 roeden, 'de Huntzbuchel' genaamd, gelegen tussen de Hunssbuchelsweg en de erven van Jan Peerkens en Heinrichsken Lemmen, voor 195 rijksdaalder plus enige steen vlas,

over aan Wilhelm Thrinens in gen Loe en Jacoba, echtelieden.

- Tevens draagt Adam Schloun q.q. als voren 2 morgen in de Groten Kamp gelegen tussen Bonenbecker en Wilhelm Thrinens, met de korte zijden grenzend aan Bonenbecker's moeshof enerzijds en Nelis Wagens erf en Peterken Jans goed, voor een bedrag van 100 rijksdaalder per morgen over aan Wilhelm Thrinens namens diens broer Jan Thrinens en Leonardtgen, echtelieden.

Indien al deze goederen opnieuw verkocht worden, is de twaalfde penning van de overdrachtsom verschuldigd.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 52vs.

 

2 april 1620

BELFELD-GELOO ‑ Overdracht land.

Ten overstaan van de scholtis, en Gerhardt Wolfferts en Heinrich Leisten, schepenen, draagt de weledele en hooggeleerde Adam Schloun, gerechtsgeleerde en gevolmachtigde van zijn schoonvader Bernhardt zum Putz, raadsheer van de keurvorst van Trier en Bourgondi, en Catharine Bruelmans, echtelieden, 3 morgen 33 roede land in de Deijcktt gelegen voor een bedrag van 23 stuiver per roede plus van elk van beide aankopers 3 steen vlas, over aan Jacob Schroeder en Mercken, echtelieden, en aan Johan an gen Valderen, waarvan ieder van beide de helft toekomt.

Het deel van Jacobs ligt 'nae Belffen waerdt'.

Bij verdere overdracht zal Zum Putz de 12e penning ontvangen.

- Vervolgens verklaart Johan an gen Valderen dat, omdat de 'principale kauppenningen' van zijn moeder afkomstig zijn, zijn deel van deze 3 morgen 33 roede na zijn overlijden op zijn voorkinderen zal vererven.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 55vs.

 

vr 12 april 1620

Z.P. - Gehuwd: Joannes Royen en Catharina Dencken [Denckens].

DTB-registers Roermond.

Uit dit huwelijk:

1. Henricus Royen, ged. Roermond 12-4-1620 (get. Petrus Bosman en Maria van Lin), jong overl.

2. Henricus Royen, ged. Roermond 9-6-1621 (get. Mathias Dencken en Beatrix Mottsen.

3. Agnes Royen, ged. Roermond 5-11-1623 (get. Arnoldus in de Vos en Wilhelma de Laet).

 

vr 12 april 1620

Z.P. - Gehuwd: Michael van Swalmen en Elisabetha van Melick.

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

1. Theodorus van Swamen, ged. Roermond 12-4-1620 (get. Gerardus Lindemans en Maria Driessen; zn. van Michael x Elysabetha van Melick).

2. Anna van Swamen, ged. Roermond 29-1-1622 (get. Helena van Swamen, peter niet vermeld?; dr. van Michael x Elysabetha van Melick).

3. Aleidis van Swamen, ged. Roermond 30-4-1623 (get. Matthias ab Asselt en Wyndel van Erp; dr. van Michael x Elysabetha van Melick).

 

vr 26 april 1620

Z.P. - Gehuwd: Bartholomaeus Jacobus van Beeck en Barbara Nijssen.

Uit dit huwelijk:

1. Gertrudis van Beeck, ged. Roermond 26-4-1620 (get. Albertus Bertmarinus, pastoor te Beesel, en Catharina Sloecx; dr. van Bartholomeus Jacobus x Barbara Nijssen).

 

30 april 1620

ROERMOND / VENLO - Brief van Jan en Mathijs to Putt, houthandelaren te Venlo, aan het huurvaardersgilde te Roermond, inzake houttransporten via Beesel; punten o.a.:

9: "Wie insgelijcken seggen sij, vant alts gebrueckelick te sijn dat die koipluyden sonderlingh van holt de rescribenten verner niet dan tot Biesel employeren oft in soe verne deselve tot Kessel gebruycken".

10: "is daerom oyck hunnen supplianten sustine ende versueck datt sij meer niet als andere coipluyden sullen gehalden zijn de rescribenten verner als Biesel te gebruijcken ende in soo verre zij die selve verner als tot Biesel, te weten tot Kessel sullen willen mit nehmen, alleen zoo veel sullen moghen gebruycken als hun gelievt".

GA Roermond, Oud Archief, inv.nr. 1036.

Zie 7-11-1619 en 3-9-1620.

 

vr 17 mei 1620

Z.P. - Gehuwd: Renerus van Meysenborch [Meijsenbroeck, mogelijk zn. van wijlen Albertus, overl. vr 3-7-1589] en Margareta Berkelers [Berckeleer, Berckelers].

DTB-registers Roermond.

Uit dit huwelijk:

1. Godefridus van Meyseborch, ged. Roermond 1-12-1613 (get. Gosuinus van Dulcken en Lysbeth Berkelers; zn. van Renerus x Margareta Berkelers).

2. Christianus van Meyseborch, ged. Roermond 15-3-1615 (get. Joannes Wolffs en Margareta Poulssen; zn. van Renerus x Margareta Berkelers).

3. Gertrudis Meyseborch, ged. Roermond 17-1-1617 (get. Hermannus van den Camp, vader van Gerardus van den Camp, en Henrica, weduwe van Berkelars; dr. van Renerus x Margareta Berkelers).

4. Gertrudis van Meysenborch, ged. Roermond 17-6-1618 (get. Arnoldus van Meisenborch en Gertrudis, echtgenote van Theodorus in de Maen; dr. van Renerus x Margareta Berkelers).

5. Arnoldus van Meysenborch, ged. Roermond 17-5-1620 (get. Arnoldus Pollart en Gertrudis Tilvorens [gehuwd met Godefridus van Meysenborch], vervangen door Margareta van Meysenborch).

6. Godefridus van Meysenborch, ged. Roermond 26-1-1622 (get. Gerardus Puyl en Anna van Straesborch), jong overl.

7. Maria van Meisenborch, ged. Roermond 20-6-1623 (get. Gerardus Cuntiens en Ewaldus Ridders; dr. van Renerus x Margareta Berkelers). Tr. mogelijk vr 11642 met Joannes Baldeglesias.

8. Godefridus Meysenborch, ged. Roermond 12-3-1625 (get. Joannes van Oost en Maria, echtgenote van Paulus Pouwelssen).

Reiner van Meisenberch en zijn zus Margaretha verkochten op 4 en 6-11-1622 land te Rijkel onder Beesel.

 

26 mei 1620

KESSEL / REUVER-LEEUWEN ‑ Stukken inzake een proces voor het Hof van Gelre te Roermond tussen de gemeenten Kessel en Beesel over de rechten op een weerd in de Maas.

- De weerd ligt aan de Bieselse zijde en is van daar te voet bereikbaar.

- Die van Biesel bestrijden de door die van Kessel geclaimde jurisdictie van de kleine weerd. Volgens een vidimus van (21 december) 1477 is deze weerd belast met 30 oude boddreger aan het huis Montfort. De omstreden weerd draagt volgens de Montfortse tijnsboeken echter niet meer dan 18 boddreger af, waarvoor nu 36 stuiver wordt betaald, zodat het volgens die van Biesel om een andere weerd moet gaan.

- De weerd is op 2 april 1588 ook al eens verkocht (volgens een aangehaalde maar niet overleverde akte van 'immission'), "soe verne der wirdt onder Biesel gehoerden". Dit is indertijd rst gebeurd voor schepenen van Biesel en pas een week later voor schepenen van Kessel, dit laatste volgens die van Biesel mogelijk slechts voor grotere zekerheid.

- Die van Biesel halen een voorval aan waarbij Wilhelm Walsberch eertijds ten overstaan van schepenen van Biesel 'kommer' (beslag) heeft laten leggen wegens vorderingen ten laste van Leonard in gen Donck, schepen te Kessel. Hoewel deze kommer voor schepenen van Biesel was verwekt, zijn Lenart Gommers en Willem Sollen, schepenen te Kessel, later met de bode van Kessel naar Leuwen onder Biesel gekomen 'wijt van der Maesen gelegen", hebben dez kommer ontzet en hebben dit persoonlijk in Leuwen bij Wilhelm Walsberch aangezegd. Dit betekent nog niet dat de schepenen van Kessel daartoe het recht hadden. Als de jurisdictie van de weerd nu ter discussie staat, dan staat misschien wel heel Leuwen ter discussie, aldus die van Biesel.

- Die van Biesel halen een schatcedul uit 1574 [van Kessel] aan waarbij zij stellen dat de eigenaar van de weerd toen mogelijk meer goederen onder Kessel dan onder Biesel had en daarom ook daar is aangeslagen, zonder dat dit in Biesel is meegedeeld. In deze cedul is echter slechts de halve weerd aangeslagen; dit houdt volgens hen in dat de andere helft onder Biesel moet hebben gehoord omdat anders ongetwijfeld de hele weerd zou zijn belast. Aan het opnemen van een stuk land in de schattingen kan volgens die van Biesel nooit enig recht worden ontleend, omdat anders wel elk stuk land kan worden opgenomen om hierop later aanspraken te maken.

- Die van Biesel gaan niet accoord met Jan van Kessel als getuige, omdat deze als inwoner van Kessel partijdig is en bevoordeeld wordt. Jan heeft verklaard dat Jan van Assem, rijdende bode te Nymmegen, hem op een dijk nabij Schincken Schantz geld heeft gegeven om hiermee de schatting van de weerd te betalen. Eerder heeft Van Assem zelf verklaard dat hij nooit voor deze schat is gemaand; door een van beiden moet "veel te milde gesproeken sijn". Jan van Assem is geboren en getogen te Roermond en niet te Kessel, zoals door die van Kessel ook is toegegeven. De helft van de weerd is niet van hem afkomstig maar is door diens vrouw in het huwelijk gebracht, nu ruim dertig jaar geleden. Van Assem, die meer bezittingen heeft gehad onder Kessel, is na dit huwelijk uit het Overkwartier vertrokken en is al die tijd in het buitenland geweest zodat hij niet kan weten wat er in deze periode allemaal is gebeurd.

- Johan van Doerne bezat de weerd reeds voordat hij zich "der compaignie van ordinantie gestalt heeft". Johan is voor zijn bezittingen te Kessel geschat, echter niet zijn weerd. Zou Kessel hiertoe bevoegd zijn geweest, dan had men dit zeker gedaan en hem niet geschoond. Van Doerne heeft, lange tijd voordat het proces met Ruffert werd gevoerd, Jacob de schut te Kessel belast met het toezicht op zijn weerd en steeds gezegd "wanner hij Jacob eenige persoonen op den questieuzer wirdt befunde schaden doende, die selve soll hij mit den kop nemen und leveren sij tot Biesel bij den boeden, want der wirdt Biesels und niet Kessels were". Die van Biesel memoreren dat de akte van 19 maart 1619 ook is opgemaakt voor schepenen van Biesel en niet te Kessel.

- Biesel heeft de eigenaren van de weerd niet geschat "in desen troublen ende kriegstijden", die langer hebben geduurd dan de door die van Kessel ingebrachte schatcedulen, omdat de eigenaren hebben toegestaan dat de onderdanen van Biesell "mit hunne biesten op den wirdt gefleucht, und alsoe daer mit mennichmal die selve biesten in kriegsgefaer gesalviert ende behalden hebben", zoals die van Kessel best weten. De eigenaren hebben hierdoor mogelijk zelfs meer schade geleden dan door nu niet opgelegde schattingen. Nu de tijden (God lof) verbeterd zijn, is met Jan van Doerne ongeveer 10 12 jaar geleden overeengekomen dat deze weer schattingen zou betalen.

- De overeenkomst tussen Van Doerne en Rufferten [en mogelijk schatplichtigheid van de nieuwe eigenaar] heeft de omstreden positie van de weerd pas aan het licht gebracht.

- Die van Biesel herinneren eraan dat "alle middelwirden in der Maezen oprijsende eenen vorsten van Gelre in hooch[eijt] ende eijgendomb toegehoert hebben, ende soe dan hier bevooren Kessel Brabans ende niet Gellers is geweest, wie sulcx die van Kessel selfst bekennen ende daerom unnoedich te bewijsen, soe en heeft der wirdt onder die jurisdiction van Kessel niet moegen gebracht werden". Ook de inschrijving in de tijnsboeken van Montfort pleit hiervoor. Deze tijnzen zijn altijd gend door de bode van Biesel en niet door die van Kessel. Het is ook niet waarschijnlijk dat de hertog van Gelre zijn bezittingen heeft overgedragen en daarbij de tijnzen zelf heeft behouden. De weerd is volgens die van Kessel "aldthovig ende van der Kesselscher sijden mit dem gantzen rijsch oevergesatzt, ende geen middelwirdt ende geen middelwirdt geweest" maar Biesel bestrijdt dit "diewiel die verthinsung daer ist, ende dat wordt 'wirdt' claerlick uijtfuert dat geen aldthovigh erff mit dem rijsch oevergesatzt gewest en zij". De opvatting van die van Kessel dat "der straum om Kessel queem te loepen ende an die Bieselsche sijde anlanden dede" is volgens die van Biesel onjuist "aengesien dit selve mit der questien van der wirdt geene gelijckheijt en heeft, noch daerop niet appliciert kan werden, want Kessel aldthovig ist, ende in sulcken vermienten sal bij sijner naturen unverandert solle verblijven moeten nae dem waterrechten. De hertog heeft destijds zelf de tijnzen laten stellen op zijn middelweerden en heeft dit in dit geval laten doen onder Biesel. Zowel uit de vertijnzing als uit de benaming van de weerd is volgens die van Biesel evident dat de weerd in geen geval 'aldthoevigh' is. Bij wanbetaling is steeds de bode van Biesel ingeschakeld op verzoek van de rentmeester, waarbij "der boedt van Biesel op gesinnen des rentmeesters der wirdt gepandt ende in der kircken tot Biesell heeft uuijtgeroepen nae den alden gebruijck".

- Een brief van ene Michael Huyltz wordt aangehaald (zonder verdere inhoud of context).

RHCL Maastricht, SA Kessel, inv.nr. 65.

Betreft datum ontvangst van de stukken. Zie 8-5-1619.

Kessel is nooit Brabants geweest, zoals in het op een na laatste punt abusievelijk door die van Kessel is 'toegegeven'. Dit misverstand duikt ook in andere bronnen wel eens op.

 

mei 1620, z.d.

VENLO ‑ Jan Vermasen wordt vermeld als provisor van de huisarmen te Venlo.

GA Venlo, Inventaris van het Archief van de provisoren van de Tafel van de H.Geest, van het Bureau de Bienfaisance en van het R.K. Armenbestuur te Venlo, inv.nr. 316.

 

vr 10 juni 1620

Z.P. - Gehuwd: Henricus Claessen en Gertrudis van Rothem.

Uit dit huwelijk:

1. Gertrudis Claessen, ged. Roermond 10-6-1620 (get. ...; dr. van Henricus x en Gertrudis van Rothem).

DTB-registers Roermond.

 

20 juni 1620

LUIK ‑ Gehuwd: Arnold Dirk Schenck van Nijdeggen [overl. 1653, zn. van Christoffel Schenck en Aleid van der Lippe genaamd Hoen; heer van Hillenraad, Swalmen, Blijenbeek, Afferden, Grubbenvorst, Betgenhausen; beleend met Hillenraad 17-4-1625; ontvangt Veldbeek te Swalmen 1631; eigenaar van huis Brempt; laat (gedeelte?) voorburcht herbouwen getuige jaarankers 1648 aan oostzijde], heer van Hillenraad, Swalmen, Blijenbeek, Afferden, Grubbenvorst en Betgenhausen, en Maria d'Oyenbrugge van Duras [overl. n 11-6-1658, dr. van Willem van Corswarem, baanderheer van het land en kasteel Roest, heer van Bombroek, Broelingen, Hayons en Belvaux, souverein heer van Gemprez].

Ramakers, blz. 142-143.

Uit dit huwelijk (volgens Ramakers acht kinderen):

1. Christoffel Schenck, geb. ca. 1622, begr. Swalmen 24-3-1680. Tr. Meldert (B) 9-4-1661 met Philipinna Anna d'Oyenbrugge.

2. Gertrudis Schenck, geb. , overl. 17-7-1679. Tr. 1641 met Claude de Culz, heer van Magny, overl. vr haar.

3. Anna Schenck, ged. Roermond 2-12-1624 (get. Dederyck Schenck en Anna Barbara Schenck; dr. van Arnoldus Theodorus x Maria de Oyenbroeck), vermeld 21-11-1666 als religieuse te Nieuwclooster (Neukloster in Grefendael, Dld), overl. .. 1702.

4. Helena Isabella Schenck, ged. Roermond 29-12-1625 (get. Matthias Cnobel en Margareta Huls; dr. van Arnoldus Theodorus x Maria de Oyenbroeck).

5. Margaretha Schenck, ged. Roermond 27-2-1628 (get. Guilielmus Moutz, licentiaat, en Josina Wytenhorst, echtgenote van raadsheer De Wauw; dr. van Arnoldus Theodorus x Maria de Oyenbroeck), overl. Tr. 1) 14-4-1679 met Nicolas de Fourm vrijheer van Four; 2) met Johan Daniel von Geloes.

6? Arnoldus Schenck (genoemd door Willy Peters: Genealogie van Christianus PINCERNA de NIDEKE op Internet, zonder details of verantwoording).

7. Caspar, geb. ..., overl. Brussel 1688. Heer van Brempt; erft huis Brempt. Op 8-12-1653 in Aldenbiezen geprofest; later Commandeur te Ordingen en Sierstorf, later veldmaarschalk; draagt in 1666 het huis Brempt over aan zijn broer Christoffel; schenkt in 1686 een nieuw hoofdaltaar, vervaardigd door meester Jan Thyssen, aan de kerk van Swalmen. Zijn lichaam werd gebalsemd en gekleed in het wit ordekleed en in een met zes paarden bespannen wagen naar Afferden gebracht en daar in het familiegraf bijgezet.

8? Godefridus Schenck (genoemd door Willy Peters: Genealogie van Christianus PINCERNA de NIDEKE op Internet, zonder details of verantwoording).

9. Anna Maria Schenck. Tr. 22-4-1655 met Johan Willem van Cortenbach, vrijheer van en tot Cortenbach. Tr. ... vr 9-2-1640 met Joannes de Cortenbach (volgens andere bron op 22-4-1655 op Hillenraad gehuwd), erfvoogd van Roermond. Maken samen op 21-10-1666 testament, geopend 23-5-1672.

 

z.d. (na 20 juni 1620 ?)

Testament van de weduwe van wijlen graaf De Nille, heer te Landelis, met missieve dat Dederick Schenck jaarlijks 154 gulden Luiks ontvangt, gevestigd op de Berg van Barmhartigheid te Luik.

RHCL Maastricht, Dokumentatie D274: Inventaris van o.a. Bleijenbeek, Brempt, Hillenraad, nr. N 161; depot onbekend (gedeelte verdwenen, vgl. ook Schlo Haag).

 

vr 2 juli 1620

Z.P. - Gehuwd: Petrus van Besel en Catharina van Swamen.

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

1. Hermannus van Besel, ged. Roermond 2-7-1620 (get. Petrus van Vucht en Margareta Hermans; zn. van Petrus x Catharina van Swamen).

2. Gertrudis van Besel, ged. Roermond 3-1-1623 (get. Guilielmus van der Heggen en Catharina in gen Esch; dr. van Petrus x Catharina van Swamen).

 

23 augustus 1620

VENLO- Gehuwd: Daniel Harnismaeker en Helena a Belven. Getuigen: Dijonisius Huets en Henricus Hollander 'exibitus sunt dimissoriabel a capellano fet..?.

DTB-registers St. Martinusparochie Venlo.

Op combinatie van deze voornamen zijn geen kinderen in Venlo te vinden; gegevens met dank aan Twan Ernst.

 

vr augustus 1620

Z.P. - Gehuwd: Thomas Peupkens [Raepkens] en Barbara ...

Uit dit huwelijk:

- verm. Petronella Raepken. Tr. Swalmen 9-10-1640 met Martinus Dijtiens.

- verm. Wilhelmus Raepkens. Tr. Swalmen 23-2-1648 met Maria Belffen alias Claessen.

- verm. Maria Raepkens. Tr. Asselt 25-7-1658 met Joannes Loemans alias Van Neer.

1. Helena Peupkens, ged. Asselt ..- juni of juli -1620 (get. ... Schrivers en Neulken Thijssen; dr. van Thomas x Barbara ...).

2. Goswinus Peupkens, ged. Asselt 7-11-1621 (get. Joannes Goetzens en Helena Peupkens; zn. van Thomas x Barbara ...), begr. ald. 4-11-1664. Tr. Swalmen 20-9-1647 met Mechtildis Stockmans.

3. Joannes Roepkens, ged. Asselt 28-8-1625 (get. Petrus Hoix en Cunegunda Kox?; zn. van Thomas x Barbara ...).

Zij verkochten in 1625 (z.d.) land onder Asselt.

 

3 september 1620

VENLO / ROERMOND ‑ Jan en Mathijs to Putt vragen om een snellere uitspraak in hun geschil met het huurvaardersgilde te Roermond inzake houttransporten via Beesel.

GA Roermond, Oud Archief, inv.nr. 1036.

Zie 30-4-1620; bevat geen relevante gegevens trajekt Ool-Venlo.

 

14 september 1620

OFFENBEEK ‑ Afkoop erfpacht.

Ten overstaan van scholtis en gezamenlijke schepenen van Beesel draagt Rumbolt Tobben, burger te Ruremunde, mede namens zijn broers en zussen, een bedrag van 45 gulden en 3 malder rogge over aan Aeletgen, weduwe van Wilhelm Reutters, en haar kinderen, wegens een erfpacht van 2 malder rogge gevestigd op 6 morgen land te Offenbeck op het Meulenveldt gelegen met twee zijden tussen Heinrich Schlabbertz, 'het Loetken' genaamd, welk land door de vader van comparanten, Heindrich Tobben, samen met wijlen Johan Tobben, neef van comparant, was verkocht aan nu wijlen Wilhelm Reutters en zijn vrouw, maar van welke erfpacht in de koopakte geen melding was gemaakt.

De erfpacht van wijlen neef Jan Tobben blijft voortaan ten laste van de weduwe Reutters en haar kinderen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 49-49vs.

 

z.d. (rond 14 september 1620 ?)

OFFENBEEK ‑ Gegevens betreffende een proces tussen Johan Tobben en (na diens langdurige ziekbed en overlijden) diens neef Rombolt Tobben en Johans weduwe Goerdtgen Tobben enerzijds, tegen de weduwe Reutter anderzijds.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 14a; nieuwe aanwinsten 1988.

Zie 1-7-1619.

 

september 1620, z.d.

in 7bris

BEESEL - Overdracht landerijen.

Ten overstaan van Quiten, dagelijks richter, Peter up den Creutzberch, Heinrich Engels en Pauwels in der Hoeven, schepenen, draagt Lambert Broecken met toestemming van zijn echtgenote:

- 3 vierdel land op de Heijacker gelegen tussen Heincken Eingels en Goerdt Quiten, met een korte zijde grenzend aan de openbare heide;

- morgen land aan het Busserendt gelegen tussen Franss Moessbergs en de kinderen Bongertz, met de korte zijden grenzend aan Baexen en Hein van Oebroeck;

- en 1 vierdel land tussen Hein van Oebroeck en de kinderen van den Bongert, met de korte zijden grenzend aan Baexen en Enken Maessen,

alles vrij van lasten uitgezonderd tienden, na openbare verkoop bij opbod voor een bedrag van 195 gulden over aan Johan up den Bungert en Jenne Keupers, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 51-51vs.

 

vr oktober 1620

Z.P. - Gehuwd: Joannes Mullers en Catharina NN.

Uit dit huwelijk:

1. Natalia Mullers, ged. Asselt ..-10-1620 (get. ... Mullers en Catharina Stein).

 

3 oktober 1620

KESSEL / BEESEL - Brief van het Hof van Gelder aan Caspar van Merwick, waarin het Hof hem laat weten dat Maria van Doorne, dochter van wijlen Jan van Doorne en erfgename van wijlen Jasparken Borremans, in haar leven echtgenote van Jan van Doorne voornoemd, een verzoekschrift (z.d.) aan het Hof heeft gericht zoals bijgevoegd in kopie:

- Verzoekschrift van Maria van Doorne, dochter van wijlen Jan van Doorne en erfgename van ook wijlen Jasparken Borremans, in leven echtgenote van Jan van Doorne voornoemd. Maria heeft samen het haar broer enkele jaren geleden "seeckeren weert gelegen tusschen Kessel ende Biesel" en afkomstig van Jasparken tho Kessel [sic] voornoemd, verkocht aan Van Merwijck, nadat haar vader Jan afstand had gedaan van het vruchtgebruik dat hij van deze weerd bezat.

Jonker Geeraert van Kessel genaamd Ruffaert heeft nu, wegens de garantstelling voor een vordering van 400 600 gulden ten laste van Jan van Doorne, arrest verzocht op de resterende kooppenningen van circa 1.000 gulden. Hierop is voor het Hof van Gelder een proces gerezen tussen Jan van Doorne en genoemde Roffaert.

Maria's broer is nu ongeveer twee jaar geleden vertrokken naar Bohemen in dienst van Zijne Koninklijke Majesteit en heeft haar voor zijn vertrek benoemd als algemeen gemachtigde. Roffaert eist nu zijn jaarlijkse rente. Hoewel Maria onder Ruremonde een huis en erf bezit, dreigt zij door schulden en proceskosten in geldnood te komen, waarom zij verzoekt om Caspar van Merwijck te gelasten om de afbetaling van het afgelopen jaar zo spoedig mogelijk te voldoen.

RHCL Maastricht, Inv. archief Huis Kessel (16.1111), inv.nr. 438; 1 stuk in afschrift.

Voor overdracht Boermansweerd zie 19-3-1616; voor verdere processen over deze weerd zie o.a. 26-5-1620 en 16-7-1625.

 

vr 5 oktober 1620

Z.P. - Gehuwd: Joannes van Oost en Margaretha Baeckhoven.

Uit dit huwelijk:

1. Christianus van Oost, ged. Roermond 5-10-1620 (get. Matthias Thijssen en Catharina Feibus; zn. van Joannes x Margareta Backovens).

 

12 oktober 1620

up gerichtzdaich

REUVER-LEEUWEN / OFFENBEEK ‑ Overdracht landerijen, met naasting.

Ten overstaan van de schepenbank Beesel en Belfeld draagt Roumet Tobben met toestemming van zijn vrouw 9 morgen land in de Offenbecker Oe gelegen, verdeeld over meerdere percelen, over aan Paulus in der Hoeven en Drutgen, echtelieden.

- Dit goed is vervolgens beschud door Lamert van Bracht als man en momber van zijn vrouw [Joanna Tobben] als bloedverwant.

- Genoemde Lambert Bussenmacker (!) draagt vervolgens met toestemming van zijn vrouw Jan [Tobben] diverse van deze percelen, te weten:

- een stuk land genaamd het Daler Kempken, groot bunder en gelegen tussen de gemeinte en Hager goed, met n korte zijde grenzend aan Walsbergs goed;

- 2 morgen in de Tobben Kamp gelegen tussen Weijers kinderen goed en land van de verkopers, met een korte zijde grenzend aan land van de St.-Lambertuskapel;

- ongeveer bunder in der Hoeven gelegen tussen Peter Wolffs erf en Heinrich Tobben, met n korte zijde grenzend aan de heide;

- en ongeveer 1 morgen plaetz 'so heck und strouck als lant', gelegen tussen land van de St.-Lambertuskapel en land van de verkopers,

voor een bedrag van in totaal 800 gulden over aan Heinderich den Schroer van Mulbracht.

- Deze percelen zijn hierop opnieuw beschud door Paulus in der Hoeven.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 53-53vs. Laatste beschudrecht mogelijk als nabuur i.p.v. bloedverwant. Zie 14-1-1621.

 

12 oktober 1620

SWALMEN - Overdracht land.

Ten overstaan van Nellis Lindemans in plaats van de scholtis en Wilhelm an gen Beeck, schepenen van Swalmen en Asselt, dragen Peter Bremers en Encken, echtelieden, 1 plaats ('fll.') in de Haesstedt gelegen tussen Heinrich Bossmans en Gerhardt Sphe, met de korte zijden grenzend aan de Schwaem en Rickholtz erf, voor een bedrag van 30 daalder over aan Heinrich Behren en Lisbeth Reines (Remes?), ook echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 1.

 

vr 4 november 1620

Z.P. - Gehuwd: Godefridus van Meyseborch en Gertrudis Tilvorens.

Uit dit huwelijk:

1. Gertrudis van Meyseborch, ged. Roermond 4-11-1620 (get. NN en Agnes van Dulcken; dr. van Godefridus x Gertrudis Tilvorens).

DTB-registers Roermond.

 

vr 15 november 1620

Z.P - Gehuwd: Jacobus van Straelen en Elisabeth van der Smitsen [Smitzen].

Uit dit huwelijk o.a. (op basis van Gendalim5):

1. Anna van Straelen, ged. Roermond 15-11-1620 (get. Franciscus van Wessem en Jodoca Scherers; dr. van Jacobus x Else van der Smitzen).

Jacop van Stralen verkocht in 1644 (z.d.) land te Asselt aan de schietroede.

 

25 november 1620

BLERICK - Gehuwd: Theodorus, zoon van Joannes Otten, en Anna, dochter van Gerardus Gubbels van Besell. Getuigen: Jacobus Timmermans en Petrus, zoon van Joannes Hermans.

Uit dit huwelijk:

1. Catharina Otten, ged. Blerick 13-4-1625 (get. Catharina Berchmans, echtgenote van Martinus Janssen; peter niet vermeld).

2. Gertrudis Otten, ged. Blerick 17-9-1628 (get. Jacobus Timmermans en Henrica Pijpers).

3. Gerardus Otten, ged. Blerick 3-5-1631 (get. Margareta Windelen; peter niet vermeld).

4. Theodorus Otten, ged. Blerick 26-3-1634 (get. Leonardus Kumpkes en NN NN).

DTB-registers Blerick (met dank aan Jan Hermans, Geldrop, 2007).

25 Novembris matrimonium contraxerunt Theodorus filius Jois Otten et Anna filia Gerardi Gubbels de Besell  Testes Jacobus Timmermans et Petrus filius Jois Hermans.

De erfgenamen van Gerart Gubbels, waaronder Derich Otten, verkochten op 11-11-1630 land te Beesel. Gerit Gubbels (vader van de bruid) wordt op 26-4-1587 en 19-3-1603 genoemd als laat van Nieuwenbroeck.

 

27 november 1620

RIJKEL ‑ Hendrick van der Smitzen wordt als hulder van het klooster In de Weyde te Venlo beleend met de Hof te Ryckel.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 202, fol. 38.

Zie 20-5-1628.

 

27 november 1620

RIJKEL ‑ Henrick van der Smissen wordt als hulder van het klooster In der Weyde te Venlo beleend met de Hof to Rijckel.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 214, fol. 116vs.

 

27 november 1620

RIJKEL ‑ Leenverheffing van de Hof van Rijkel door Adam Fabri.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 242, fol. 33.

 

vr 3 december 1620

Z.P. - Gehuwd: Johan aen de Beeck [beleend met Beekergoed te Beesel 7-6-1628, overl. Tussen 13-4-1657 en 25-7-1670, zn. van Johan aen de Beeck en Gertrudis van Horn] en Wendelina Quiten [Quijten, begr. Asselt 25-7-1670, dr. van Wilhelmus Quiten en Agnes Ronckensteins].

Uit dit huwelijk:

1. Joannes aen de Beeck, ged. Asselt 3-12-1620 (get. Arnoldus Vossius en Gertrudis Zelissen), verm. jong overl.

2. Gertrudis aen de Beek, ged. Asselt 21-2-1623 (get. Joannes Sluijssen en Catharina Stein). Tr. .. met Derick Thijssen.

3. Agnes Beeck, ged. Asselt 18-8-1625 (get. Joannes Quijten en Theodora Beeck), verm. jong overl.

4. Agnes Beeck, ged. Asselt 19-6-1629 (get. Wilhelmus Tollen van Kesseleick en Gertrudis Schoncken). Tr. Asselt 3-4-1652 met Dirk Aquarius.

5. Joannes Beeck, ged. Asselt 29-4-1634 ( get. weledele Henricus Dursdal en Sybilla Thevissen van Heijl), geestelijke.

Voor testament van Jan Beeck zie 13-4-1657.

 

vr 3 december 1620

Z.P. - Gehuwd: Petrus op den Schadtbroek [Schadbroek, Schaepbroek alias Reutzen alias van Thoor, overl. vr 1-3-1631] en Berta NN [Slabbers, Schlabbertz].

Uit dit huwelijk:

1. Zillicken, leeft 1-3-1631.

2. Berta op den Schadtbroek, ged. Asselt ..(na 3)-12-1620 (get. Godefridus Quijten en Catharina Quijten; dr. van Petrus x Berta NN).

3. Maria van Thoor alias Schadbroeck, ged. Asselt 25-8-1624 (get. Matthias Thijssen van Flodrop en Aleidis van Neer; dr. van Petrus x Berta Slabbers).

Voor achternaam bruid zie dec. 1628 z.d., voor aliasnaam bruidegom zie akten d.d. 20-3-1629 en 1-3-1631. Zij verkochten op 6-9-1629 land te Rijkel.

 

5 december 1620

VENLO ‑ Matthys Vermasen en Styn Fransen, echtelieden, dragen een stuk land gelegen op het Molenveld tussen de Berendonk en het begijnenland over aan Jan de Groot en Margaretha Mareels.

Genealogie De Groot. In: Limburgse Leeuw 1957 N 4.

 

10 december 1620

OFFENBEEK ‑ Overdracht land.

Ten overstaan van Wilhelm Qwiten, dagelijks richter, Heinrich Engels en Paulus in der Hoeven, schepenen, draagt Broun van Deuren met toestemming van zijn vrouw Marie ongeveer 3 morgen land op de Gheer gelegen tussen Johan van Heinsberg en de openbare straat en met n korte zijde grenzend aan land van de Kruisbroeders te Ruremundt [Onderste Hof], vrij van lasten uitgezonderd 1 morgen die tiend geeft, voor een niet genoemd bedrag over aan Heinrich Meertz en Berbe, echtelieden.

- Ten overstaan van dezelfde schepenen draagt Heinrich Meertz met toestemming van zijn vrouw Berbe deze 3 morgen over aan vrijgezel Maes Stevens en 'sijnes broders dochter Aeletgen Thissken Schroers dochter'.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 50vs.

 

10 december 1620

BEESEL - Gerechtelijke uitspraak inzake de inkomsten van de pastoor van Beesel.

Het Hof te Roermond doet een uitspraak naar aanleiding van de verzoekschriften van Albert Menugh (sic), pastoor te Besel, tegen schepenen van Besel en Jan Quijten alsmede Claes op den Camp en Hendrick Dosschers (sic), kerkmeesters, en Gerart Schroers en Willem van der Horst, broedermeesters aldaar, en de ordonnantie daarop verleend d.d. 22 oktober 1620.

'T'hof op alles gelet, condemneert de voorschreven schepenen mitsgaeders d'andere ingesetenen van Besel den suppliant vrij ende exempt te halden ende doen halden van alle beden ende dergelijcke lasten ten opsiene van d'incommen van de pastorije tot Besel, ende hem voorts te laeten volgen t'geen hier boven daer toe bij den hooghweerdigen heer den bisschop Cuijckius is toegevoeght tot onderhout van den pastoor van d'incommen van de broederschap tot Besel, ten waere dat hij sonder de selve toevoeginge tot sijn onderhoudt hadde drije hondert guldens t'sturs, ofte dat die voorschreven van Besel te vreden waeren hem die selve somme in plaetse van jaerlicxe incommen van pastorije jaerlicx tot sijn onderhout uijt te reijcken, belastende partijen respective om te weten, ofte die pastorije voorschreven jaerlix incommen heeft tot die voorschreven drij hondert guldens, met malcanderen te rekenen, ieder malder rogh ende gerst geestimeert tegen vier gulden tien stuijver ende ander koren nae advenant, ende sullen voorders die voorschreven van Besel sulcken respect draegen aen hunnen pastoor, ende met malkanderen soo handelen ende leven gelijck dat behoort tusschen eenen pastoor ende geestelijcke kinderen betaempt te geschieden, op dat niet van noode en sij bij sijn hooghweerden ende hoff respective daertegens te versien tot hunnen onwille, condemnerende de voorschreven van Besel in de helft van de costen van desen processe, ende d'ander helft tot de voorschreven reeckeninge reserverende. Aldus gedaen ende gepronuntieerd tot Ruremonde x december 1620'.

w.g. J. van Kerckhoven.

RHCL Maastricht, Bisschoppelijk Archief, inv.nr. 271; eenvoudig afschrift naar een gecollationeerd afschrift door J. van Wenwertum, openbaar notaris.

Met dank aan Chrit Heuvelmans.

 

vr 23 december 1620

Z.P. - Gehuwd: Gerard Graus [overl. ald. maart 1650; superintendent van de Gelderse Rekenkamer; leenman van de Wielerhof te Swalmen] en Adriana Dantijn [Danthin, d'Anthin].

Uit dit huwelijk:

1. Albertus [ook: Albert Thomas] Graus, ged. Roermond 23-12-1620 (get. graaf Albertus van den Berg, door Franciscus Capel, en NN, door Ave Heerma), overl. 1656. Tr. Roermond 17-7-1650 met Elisabeth van den Kerckhove.

2. Maria Clara Graus, ged. Roermond 29-4-1622 (get. 'cantatis ruraemundensis', door licentiaat Guilielmus Mouts, burgemeester, en Henrica van Steenbergen). Tr. 12-8-1638 met Henricus Boonecamp.

 

29 december 1620

VENLO ‑ Coen van Dortmond genaamd Mols en Magdalena Vermaesen, echtelieden, dragen 2 morgen baend en erf gelegen bij de Melaten naast de erven van Jan Sweyns en Jan Hinssen over aan Jan de Groot en Margarita Marreels, echtelieden.

Genealogie De Groot. In: Limburgse Leeuw 1957 N 4.

 

december 1620, z.d.

in xbri

RIJKEL ‑ Overdracht land.

Ten overstaan van Wilhelm Quiten, dagelijks richter, Peter up den Crutzberch en Heinrich Ingels, schepenen te Beesel, draagt Jennis Schlousen met toestemming van zijn vrouw Encken 1 morgen land in het Rijkelse veld gelegen tussen het land dat Gerhardt up den Camp in vruchtgebruik heeft en land van de verkopers, met de korte zijden grenzend aan de Kirckwegh en de andere aan de Maas, voor een niet genoemd bedrag over aan Goerdt up den Crutzberch en Thrincken Ronckensteins, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 51.

 

... 1620

Z.P. - Gehuwd: Johan van Oeijen [overl. Venlo 1646, zn. van Winand van Oeijen en Maria van Vogelsanck] en Elisabeth Moeitz [overl. Leuth 29-2-1676, dr. van Petrus Moeitz en Anna Creckelmans; wed. van Antonius van Beringen].

Uit dit huwelijk:

1. Winand van Oeijen, ged. Venlo 7-1-1621, overl. Leuth 11-9-1697. Tr. Leuth 25-9-1660 met Elisabeth Juliana van Aldringa.

2. Petrus Antonius van Oeijen, ged. Leuth 6-12-1622, overl. ald. 11-9-1629.

3. Johannes van Oeijen, ged. Venlo 13-6-1625, ritmeester in Spaanse dienst, overl. ... vr 29-12-1667. Tr. Grefrath ...-1651 met Albertina van Spee.

4. Seger Willem van Oeijen, ged. Venlo 26-12-1628, overl. Leuth 7-6-1671. In november 1651 tot priester gewijd.

P. Geuskens: De Rentelaershof te Vlodrop. In: Roerstreek '96. blz. 63-89.

 

 

1621

vr januari 1621

Z.P. - Gehuwd: Michael Spoeren [Spaeren] en Gudula NN.

Uit dit huwelijk:

1. Judith Spoeren, ged. Asselt ..-1-1621 (get. Cornelius Geuen en Petrus Booms; dr. van Michael x Gudula). Tr. ... vr 16-10-1650 met Petrus Clovers alias Sillen.

2. zoon ... Spaeren, ged. Asselt ..-..-1623 (get. Godefridus Quijten en Sophia Frencken).

 

vr januari 1621

Z.P. - Gehuwd: Joannes op Graet en Agnetis Stockmans.

Uit dit huwelijk:

1. Theodora op Graet, ged. Asselt ..-1-1621 (get. Sebastianus op de Spieck en Catharina Reutzen; dr. van Joannes x Agnetis Stockmans).

2. Joannes op Graet, ged. Asselt 12-3-1623 (get. Quirinus Thomassen en Henrica op Bockelsdries; zn. van Joannes x Agnetis Stockmans).

3. Anna op Graet, ged. Asselt tweede halfjaar 1627 (get. ... Rutzen en Aleidis van Neer; van Joannes x Agnetis Stockmans).

 

5 januari 1621

up heilliger drei koningen aevent

BEESEL ‑ Verpanding land.

Ten overstaan van de scholtis en Peter up den Crutzberch en Heinrich Engels, schepenen, bekent Jennis Schlousen met toestemming van zijn vrouw Encken, dat hij een bedrag van 62 gulden Roermonds tegen een jaarlijkse rente van 3 gulden 17 stuiver te betalen op driekoningenavond en met een opzegtermijn van een half jaar, heeft opgenomen van Goerdt Quiten en Thrincken Ronckensteins, echtelieden, met als onderpand ongeveer 3 vierdel land tussen het erf van Goerdt Quiten voornoemd dat hij gekocht heeft en erf van Thrincken Beurskens, met de korte zijden grenzend aan de Maas en de Reickersche Lijckwegh.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 51vs.

 

14 januari 1621

REUVER-LEEUWEN ‑ Overdracht landerijen.

Ten overstaan van Wilhelm Quiten, dagelijks richter, Heinrich Engels en Gerardt Crutzberg, schepenen, draagt mr. Lambert Martens van Mulbracht met toestemming van [zijn vrouw] Jan Tobben 4 morgen land te Leeuwen onder Biesel gelegen, te weten:

- 2 morgen op de kamp in het Raetgen naast het land dat Paulus in gen Hoeff van de aankoper beschud heeft;

- 1 morgen nieuw erf, eveneens naast Paulus voornoemd gelegen en beschud;

- 1 morgen in het Moelenveld tussen de kinderen van wijlen jonker Dursdal en de kinderen van wijlen Johan van den Weijer, met de korte zijden grenzend aan de karreweg en de lijkweg;

- en morgen in het Moelenveld gelegen tussen het goed van de kinderen van Ficken Fliegen en 'des Leegh huijsers erff',

belast met 6 kop rogge erfpacht aan de Heisters 'ende niet ahn die kirck', plus 4 stuiver herfschat, voor een bedrag van 186 gulden Roermonds per morgen over aan vrijgezel Heinrich Henneskens van Mulbracht.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 53vs.

Zie 12-10-1620.

 

14 januari 1621

ROERMOND ‑ Jan Viten van Swaenenberg krijgt op voorspraak van de heer van Hillenraedt het burgerrecht van Roermond.

Limburg XVI, blz. 30.

 

vr eind januari 1621

Z.P. - Gehuwd: Henricus Klumpgens en Margareta Coonen.

Uit dit huwelijk:

1. Catharina Klumpgens, ged. Asselt ..-1-1621 (get. Matthias Mooren en Catharina Burskes; dr. van Henricus x Margareta Coonen).

2. Petrus Kleumpen, ged. Asselt 24-3-1624 (get. Severinus in den Haewinckel en Catharina van Bruggen; zn. van Henricus x Margareta Coenen), begr. ald. 6-7-1698. Tr. 1) Asselt 3-10-1648 met Cornelia Nelissen, begr. ald. 28-9-1663; 2) Asselt 7-10-1663 met Elisabeth Stockmans, begr. ald. 21-12-1664; 3) Asselt 14-4-1665 met Catharina Goetzen.

 

5 februari 1621

Gedenkdag Anna Spee, echtgenote van Conrardus a Velraedt [overl. Baarlo 3-2-1639].

Memoriale Minderbroeders Roermond.

Moet dit niet Paarlo zijn?

 

10 februari 1621

Z.P. - Volmacht.

Helwigh Adelheit en Clara van Baexen machtigen hun broer jonker Gerhardt van Baexen om in hun naam bij de kapittelheren van de H. Geest te Ruremundt een pandsom groot 225 daalder brabants [zie 10-1-1585] te ontvangen ten behoeve van hun afwezige broer Hans Wilhelm van Baexen, welke wijlen hun grootvader ('uns lieve bestevader saliger') eertijds van de kapittelheren heeft ontvangen op zekere pacht of rente welke de oorkonders schuldig zijn aan het altaar van het H. Kruis in voornoemde kerk van de H. Geest.

RHCL Maastricht, Archief kathedraal kapittel van de H. Geest te Roermond, inv.nr. 17.

Met dank aan Peter Geuskens. Voor Gerard en Clara van Baexen zie ook 10-9-1626.

 

vr 11 februari 1621

Z.P. - Gehuwd: Joannes Engelen [overl. vr 12-6-1626] en Anna Croonen [Cronen, Kroonen].

Uit dit huwelijk o.a.:

1. MOGELIJK Christina Engelen, ged. Roermond 10-6-1618 (get. Godefridus Beckers en Margaretha van den Ven; dr. van Joannes x Anna Kremer).

2. Beatrix Engelen, ged. Roermond 11-2-1621 (get. Joannes Maessen en Gertrudis Tobben; dr. van Joannes x Anna Kroonen).

3. Henricus Engelen, ged. Roermond 11-2-1621 (get. Jacobus van Swamen en Gertrudis van kerckhoven; zn. van Joannes x Anna Kroonen).

4. Theodora Engelen, ged. Roermond 20-8-1623 (get. Joannes Krompvoets ex Swalmen en Petronella Mareels; dr. van Joannes x Anna Croonen).

De weduwe Encken Cronen c.s. verkochten op 12-6-1626 land te Swalmen.

 

13 februari 1621

SWALMEN EN ASSELT ‑ Gegevens betreffende jonker Gerard van Baexen inzake Swalmen en Asselt.

GA Roermond, Oud Archief Roermond deel IV, blz. 230.

 

14 februari 1621

VENLO ‑ Gehuwd: Joannes Vermaeseren [Vermassen] en Christina de Neer [a Neer, van Neer].

GA Venlo, DTB-Registers Venlo.

Uit dit huwelijk:

1. Katerina Vermaeseren, ged. Venlo 28-9-1622 (get. Matheus Meters en Agnes a Beringhen).

2. Arnoldus Vermassen, ged. Venlo 30-10-1624 (get. Joes Mullikes en Christina Alberdts).

3. Maria Vermassen, ged. Venlo 1-9-1627 (get. Marcelius Koex en Maria Nissen).

 

vr 24 februari 1621

Z.P. - Gehuwd: Joannes van Geeraei en Anna van Swamen.

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

1. Christianus van Geeraei, ged. Roermond 24-2-1621 (get. Joannes van Teghelen en Judith Haesen; zn. van Joannes x Anna van Swamen).

 

vr 6 maart 1622

Z.P. - Gehuwd: Laurentius van Swamen en Catharina van Leeuwen.

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

1. Theodorus van Swamen, ged. Roermond 6-3-1622 (get. Guilelmus Dorioi en Maria Gerarts; zn. van Laurentius x Catharina van Leeuwen.

 

17 maart 1621

VENLO - Proces Goert Quijten tegen Hendrick Mareels inzake belediging.

Op 5 december j.l. is Goert Quijten op het stadhuis uitgescholden door Mareels "over einen falsaris ende schelm, der seines gedaghdens handt ende nahme soude naegemaeckt off naegecontrifeit hebben onder in einen besiegeltten brieff op seines gedaghdens erve An gen Oe haldende ende dat hij gedaghde dem cleger all meer schelmsstricken beweysen soude".

GA Venlo, SA Venlo, inv.nr. 2727; alleen eis aanwezig.

Met dank aan Jan Hanssen.

 

2 april 1621

VENLO - Godfried van Steijnen en Ermgard van Dursdael verkopen land te Venlo aan Gerard Meuter en Mettel Gulikers.

GA Venlo, SA Venlo, charters afkomstig van het RHCL Maastricht, Doos 5 (ca. 1600-1694), niet genummerd.

OPNIEUW OPVRAGEN!

 

april 1621, z.d.

in aprilis

LEEUWEN - Verpanding land.

Ten overstaan van Wilhelm Quiten, dagelijks richter, Heinrich Eingels en Pauwels in der Hoven, schepenen, bekent Thiss in der Hoeven met toestemming van zijn vrouw Lissbeth dat zij een bedrag van 50 daalder Roermonds tegen een jaarlijkse rente van 3 daalder en 3 stuiver eerstmaals te betalen op 1 april 1622 en met een opzegtermijn van een half jaar, hebben opgenomen van Peter Mennen en Metten, echtelieden, met als onderpand 1 morgen land in der Hoeven gelegen tussen Paulus in der Hoeven en Peter Men[nen], met de korte zijden grenzend aan Paulus in der Hoeven en de Offenbecker Kirckwegh.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 51vs-52.

Mette blijkt vr 2-11-1626 hertrouwd met Peter up gen Inde. Uit het huwelijk van Peter en Mette een dochter Johanna, tr. vr 7-8-1644 met Hermanus Gerits.

 

vr eind april 1621

Z.P. - Gehuwd: Franciscus Fransen [vermeld als koopman te Keulen 30-4-1625] en Catharina ...

Uit dit huwelijk:

1. Joanna Fransen, ged. Asselt ..-4-1621 (get. Joannes aen de Beeck en Peta? Kettelbuijters).

2. dochter ... Franssen, ged. Asselt 22-12-1624 (get. Godefridus Quijten en ... Hoeners).

 

vr 19 mei 1621

Z.P. - Gehuwd: Petrus Visschers en Barbara Lensen.

Uit dit huwelijk (o.a. tweeling):

1. Henricus Visschers ged. Venlo 19-5-1621 (get. ...; zn. van Petrus x Barbara Lensen) en...

2. Maria Visschers, ged. Venlo 19-5-1621 (get. Henricus a Tegelen en Antonia Leideckers, door (?) Maria Anna a Croenenbergh; dr. van Petrus Visschers en Barbara Lensen).

GA Venlo, DTB-Registers Venlo.

 

vr 20 mei 1621

Z.P. - Gehuwd: Rutgerus Scheijven [pachter van Hoosterhof] en Catharina Rabs [Raeps, Raps, mogelijk ged. Roermond 29-1-1602 als dr. van Augustinus Raps en Adriana NN].

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

1. Judith Scheyven, ged. Roermond 20-5-1621 (get. Godefridus Tyelen en Margareta van der Straeten; dr. van Rutgerus x Catharina Rabs), verm. jong overl.

2. Matthias Scheiven, ged. Roermond 6-2-1623 (get. Joannes Baptista ab Hildernis en Catharina Beren; zn. van Rutgerus x Catharina Rabs).

3. Elysabetha Scheyven, ged. Roermond 9-6-1624 (get. Georgius Bussen en Maria Worms; dr. van Rutgerus x Catharina Rabs).

4. Catharina Scheyven, ged. Roermond 29-3-1626 (get. Jan Janssen en Catharina Scheyven; dr. van Rutgerus x Catharina Rabs), verm. jong overl.

5. Thomas Scheyven, ged. Roermond 20-12-1628 (get. Clemens Willems en Adriana Rabs; zn. van Rutgerus x Catharina Rabs).

6. Margaretha Scheiven, ged. Roermond 1-12-1630 (get. Theodorus Thijssen en Catharina Das; dr. van Rutgerus x Catharina Rabs).

7. Catharina Scheijven, ged. Roermond 21-10-1636 (get. Augustinus Raps en Anna van Neer; dr. van Rutgerus x Catharina Rabs).

8. Judith Schijven, ged. Roermond 26-1-1641 (get. Theodorus Putelinc en Maria Dulcken; dr. van Rutgerus x Catharina Rabs). Tr. mogelijk met Henricus van Laer.

Ruth Scheyven pachtte op 7-5-1643 de Hoosterhof te Beesel voor een periode van 6 jaar.

 

29 juni 1621

REUVER-LEEUWEN ‑ Ten overstaan van de laten Peter op den Cruitzbergh en Heindrich Dorssers worden Willem Pawelssen zoon in der Houffen, schepen, en Jan Claissen zoon op de Alden Camp, huidige pachter, beleend met ("behand aan") twee stukken land waaraan Heinrich op Sinte Cornielishof en Theiss van den Scheide eerder behand waren.

RHCL Maastricht, FA Van Merwijck-De Keverberg V 1504, inv.nr. 105, fol. 27.

Zie 24-6-1587 en 20-7-1680.

 

29 juni 1621

REUVER-LEEUWEN ‑ Ten overstaan van Heinrich Dorssers en Goerdt Quiten worden Jan Geijssken Gijsen zoon en Jenne, de dochter van Peter van Baerloe en Jutte, beleend met ("behand aan") het voormalige goed van Fij Ruissen.

Eertijds waren Luijff en Peterken, zoon en dochter van Jan Ruissen, ten overstaan van de laten Jan Buijck en Goerdt Lucken met dit 2 morgen grote laatgoed "behand", waarvan 1 groot vat rogge en 1 kleine kop haver ("even") verschuldigd was aan de Buerense Laathof.

Ten overstaan van de laten Gijssken Verkissen en diens echtgenote Aellitgen heeft Luijff zijn aandeel dat met een zijde aan de openbare weg lag later verkocht aan zijn broer Jacob Ruijssen.

RHCL Maastricht, FA Van Merwijck-De Keverberg V 1504, inv.nr. 105, blz. 29. Afschrift uit het oude tijnsboek van jonker Otto van Bueren, betreffende de Hof te Leeuwen onder Beesel.

 

29 juni 1621

REUVER-LEEUWEN ‑ Ten overstaan van de laten Heinrich Dorssers en Goert Quiten worden Heindrich, zoon van Goertgen an gen Dijck en Lijssbeth, dochter van Jacob in gen Vourt, na het overlijden van Wijllem aen den Walssbergh, zoon van Aellitgen Gijsskens, en na het overlijden van Ingell Ruissen, beleend met ("behand aan") laatgoederen van de Buerense Laathof te Leeuwen.

RHCL Maastricht, FA Van Merwijck-De Keverberg V 1504, inv.nr. 105, fol. 32.

Zie november 1574 en 1595 z.d.

 

30 juni 1621

BEESEL ‑ Ten overstaan van de laten Goert Quiten te Assell en Goerdt Quiten (te Beesel) wordt Gerardt van den Cruitzbergh als kerkmeester na het overlijden van Arit den Kuper namens de kerk beleend met ("behand aan") huis en hof te Beesel.

RHCL Maastricht, FA Van Merwijck-De Keverberg V 1504, inv.nr. 105, blz. 40.

Zie januari 1577, 13-7-1588 en 1-12-1644.

 

vr 4 juli 1621

Z.P. - Joannes in gen Raij en Cunegundis Obers.

Uit dit huwelijk:

1. Godefridus in gen Raij, ged. Asselt 4-7-1621 (get. Godefridus ..tzen en Maria Gerardts).

 

vr 6 juli 1621

Z.P. - Gehuwd: Thomas in gen Dorp [hij hertr. mogelijk Roermond 20-2-1631 met Margareta Thyssen] en Maria Coonen.

Uit dit huwelijk:

1. Natalia in gen Dorp, ged. Asselt 6-7-1621 (get. Goswinus Gotzens en Mechtildis in der Smitten; dr. van Thomas x Maria Coonen).

...

2. mogelijk Anna Cilkens, ged. Asselt 8-10-1628 (get. Joannes Coenen en Catharina Witters; dr. van Masius x Maria Coenen).

 

6 juli 1621

SWALMEN - Akte van kwijtschelding of schenking.

Ten overstaan van schepenen van Swalmen en Asselt verklaart Metgen Moren van Elmptt, weduwe van Jan Phebis, in leven schepen aldaar, dat zij in ruil voor haar bijdrage aan de bouwkosten van het huis dat door Heincken up Graett en diens echtgenote Fijcken Phebis eertijds is gebouwd op Graett, met het echtpaar is overeen gekomen dat comparante deze bijdrage aan hen heeft geschonken zodat haar erfgenamen geen rechten of aanspraken kunnen laten gelden op dit huis, en dat zij tot aan haar dood een kamer in het huis zal mogen bewonen en gebruiken.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 1.

'Sitzens Gerichtz ist erschienen Metgen Moren van Elmptt widuwe van Jan Phebis in sijnen leven schepen alheir unnd hefft voergedragen wie dat sij aen dat upbauwen van den hauss datwilcke Heincken up Graett mit sijner hausfrauwen Fijcken Phebis voer diesem up Graett uptimmeren laeten waertoe sie comparante auch enige uncosten aengewentt, diewelcke doch sie Metgen gedachten eheluiden und want sie enichssins daeraen totten uptimmeren dess voerss. hauss beigekehrt mogtte hebben, uitt ein goedt herdt geschenckt hefft, gein rechtt offt toespraeck sich aen dem voerss. hauss voerbehaldende, allein dat bemelte eheluiden haer? wederomme uit goeder affr..en geaccordiert und verspracken hebben voergemelter Metgen tott ihrer sterffdaich toe ure? kamer te laeten in denselver voerss. hauss toe gebraucken unnd te bewoenen, sonder dat ihrer Metgens erffgenhamen und bewantte enige recht? offt aenspraeck aen den voerss. hauss te pretenderen en hebben dan sie Metgen alle uncosten und beilangh der voerss. eheluiden uit ein goedt herdt verehert? hefft.'

 

vr 15 juli 1621

Z.P. - Gehuwd: Joannes Alberti en Sophia in gen Reipken.

Uit dit huwelijk:

1. Albertus Alberti, ged. Venlo 15-7-1621 (get. NN en Margaretha op den Bergh; zn. van Joannes x Sophia in gen Reipken).

GA Venlo, DTB-Registers Venlo.

 

20 juli 1621

Testament van Christoffel Schenck van Nijdeggen, heer te Hillenrade, en Adelheid van der Lippe genaamd Hoen, opgemaakt op het huis Hillenrade ten overstaan van twee schepenen en de pastoor aldaar.

RHCL Maastricht, Dokumentatie D273: Inventaris van o.a. Bleijenbeek, Brempt, Hillenraad; gedeelte Bleijenbeek nr. 1; depot onbekend (gedeelte verdwenen, vgl. ook Schlo Haag); idem D274 nr. N 27.

 

30 juli 1621

BEESEL ‑ Ten overstaan van Jan Bursskens en Goerdt Quiten, laten van de Buerense Laathof, worden Gerardt, zoon van Gerardt op den Cruitzbergh en Jan, zoon van Goerdt op den Cruitzbergh, beleend met ("behand aan") 2 stukken land van wijlen Goerdt Slabbers.

RHCL Maastricht, FA Van Merwijck - De Keverberg, inv.nr. 105, fol. 35.

Zie 1563, z.d., 6-2-1584 en 2-12-1624.

 

17 september 1621

ASSELT - Gehuwd: Henricus Hansen [alias Hoeners] en Catharina von Tis [Thijs]. Getuigen: Petrus von Tis en Nicolaes von Tis, broers ('fratribus').

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 131.

Oudste notitie in huwelijksregister.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Hoeners, ged. Asselt ..-7-1623 (get. Henricus van Roggel en Margareta Bauten; dr. van Henricus x Catharina NN).

2. Ludovica Hoeners, ged. Asselt 4-1-1627 (get. Henricus Boemen en Agnes von Tijts; dr. van Godefridus Henricus Hoeners x Catharina von Thijs).

 

13 oktober 1621

VENLO Gehuwd: Loof van Belfent en Willemken Vervoort [Vervordt alias Henrix]. Getuigen: Gerardus van Belfet en Petrus Tegelkens.

DTB-registers St. Martinusparochie Venlo.

Uit dit huwelijk:

1. Henricus de Belven, ged. Venlo 17-9-1622 (get. Gerardus a Belven en Mechtildis Pijll; zn. van Ludovici de Belven x Wilhelmi Henrix).

... in de tussenliggende periode geen kind gedoopt op de combinatie Ludovikus x Wilhelmina in Venlo

2. Mechtildis van Belveldt, ged. Venlo 4-8-1626 (get. Petrus Croutz en Barbara in den Mandt; dr. van Lodowickus van Belveldt X Wilhelma Vervordt)

3. Guilelmus van Belfent, ged. Venlo 14-05-1628 (get. Godefridus Kroes en Maria Mulders, zn. van Loduwici van Belfent x Guilelmi Vervort), jong overleden.

4. Petrus van Belvent, ged. Venlo 14-8-1630 (get. Lenardt Croutz en Johanna Croutz; zn. van Lodowicus van Belvent x Wilhelma Henreix).

5. Johanna van Belveldt, ged. Venlo 11-7-1635 (get. D(of G?)erix Henrix en Christina Rutters, dr. van Lowinius van Belveldt x Wilhelma Henrix), verm. jong overl.

6. Wilhelmus van Belfent, ged. Venlo 18-10-1637 (get. Jacob Peters en Berbel Ronden?, zn. van Loef van Belfent x Willemken van Ghen Voort).

7. Joanna van Belfent, ged. Venlo 10-10-1640 (get. Segerus Bolwaters en Catharina Simons, dr. van Loeffen van Belfent x Wilhelma NN).

Gegevens met dank aan Twan Ernst.

 

28 oktober 1621

ROERMOND - Overleden: Isabella van der Smitse, echtgenote van Johan Galenus, doctor in de medicijnen.

J. Belonje: Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie Limburg. In: Publications etc. 1960-1961, blz. 246.

 

1 november 1621

KALDENKIRCHEN - Gehuwd: Jan Wullem van Didden sohn von Lobbrich en Steijn Marten Custers dogter von Belfeldt. Getuigen: niet vermeld.

Voor vader van de bruid zie 10-2-1589.

 

4 november 1621

BELFELD ‑ Isebrant Prenth krijgt van het Hof van Gelder toestemming om 2 boerderijen te Belfeld te belasten met een hypotheek.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 214, fol. 141-142.

Zie 4-5-1618 en 20-5-1628.

 

29 november 1621

"Geschen off onseren Schloz Bentheim"

BEESEL - Arnoldt Jost graaf zu Bentheim, Tecklenburch, Steinfurtt en Limburgh, heer te Rheda en Wevelinghoven, Hoijen, Alpen en Helffenstein, vrijheer te Lennef en erfvoogd te Collen etc., oorkondt "von ethelicke hundert Jahren herwaerts, von onseren loblichen Vorfahren und deser onser Graefschap Bentheim zu einem rechten Mahngutz zu lehen empfangen und getragen worden, der alinge Hoff zu Oijen met dem daerig gehoorende Hoves Getrouwen und Hofferen des Guts zu Besel T'genrade genoempt, met Ronckensteins Muhlen, ein Steil in der Maesen, Fuscheryen van die Hansemer Beeck zu der Herinsche Hegh ahm Eugels van beijder Zijten der Maesen, sechs Tagh ther Wechen, frie ende liber wy deselvigh van onseren Voorolderen herkomen is, die Jacht van die Tutebach bis zu der Scharekens Bachen inclusive, nicht daertuschen daeraus gescheiden, unde dem Gericht, auch den Zehenden grob und schmael das gantzen Dorff zu Besel, als nemblich Lahmer, Baggen, Flaz, Bijen und Ganzen, Rueb und Spurryesaeth, met den Lehenwaer und aller alinger Giften oder Collatien der Kirchen zu Besel und deren drijen in der selvige Kirchen bevintliche altaeren als nemblich St.e Chatarina, Anthony en was in selvige Kirchen gift, als Custorijen, daer van die Vasalli in ihre alten Besitz befunden und snsten dependiert und daerzu behorich, wy insgelichen das Gutz zum Nieuwenbruich, sampt allen den jenighen, was zu selvigen Guth zum Nieuwenbroich anklebt, wy voor desen Tilman van den Broich dasselvige ingehabt und besessen van welchem die alten Vassali und Lheentrager bestendige Nachricht, vermoege onsser Lager Bucher becomen haben, und sie daemit belhenet van ons die Gebrudere Hans Wilhelm und Gerardt van Baexen, welches Lehngoet soo oft es durch totlichem Abfallen der Vasallen weder eroffnet zu rechten Zeyt gesinnen das gansse adeliche Haus unde bijgehorige Gutter met elleff Rhenische Goltgulden zum Herregewarth und Lehnesgebeur die Investitura und Belehnungs erheben und erlangt werden muss".

RHCL Maastricht, FA Van Merwijck, Kessel, inv.nr. 603A. Eenvoudige kopie, begin 17e eeuw.

 

vr 12 december 1621

Z.P. - Gehuwd: Bartholomeus Poeijn [Poen, Poen, Poeyn, advokaat, doctor in de rechten, vermeld als stadhouder van de Nieuwenbroekse lenen vanaf 1630] en Catharina Heijsters [dr. van Gerardus Heijster, scholtis van Roermond, en van Odilia Oidman].

DTB-registers Roermond.

Uit dit huwelijk:

1. Gerardus Poeyn, ged. Roermond 16-12-1621 (get. Joannes Heijsters en Margaretha van Delft genaamd Poeijn).

2. Catharina Poeyn, ged. Roermond 19-1-1623 (get. Theodorus Poeyn, door diens vader Adrianus Poeyn, en Maria van Heijster).

3. Adrianus Poen, ged. Roermond 19-10-1624 (get. Ido Grammey, landrentmeester-generaal, en Catharina Heijster, door Margaretha, weduwe van Theodorus Donck), vermeld als prior van het kartuizerklooster te Roermond 24-7-1682.

4. Petrus Poen, ged. Roermond 11-3-1626 (get. Petrus Heijsters, door kanunnik Theodorus Cocx, en Anna van Hove, door Elysabeth Puytlinx), verm. jong overl.

5. Joannes Poeyn, ged. Roermond 25-3-1628 (get. Petrus Cocx, licentiaat, en Maria Wintzler, echtgenote van Theodorus Poeijn, door Odilia Odmans).

6. Theodorus Poeyn, ged. Roermond 30-12-1629 (get. Gerhardus Puytlingh en Margaretha Mareels).

7. Petrus Poeijn, ged. Roermond 2-10-1631 (get. Nicolaes Maen, griffier, en Odilia, weduwe van wijlen burgemeester Scrijvers).

8. Henricus Poeyn, ged. Roermond 29-4-1633 (get. Peter Poeijn van Walbeck, door Theodorus Cocx, kanunnik, en Margaretha Oedenhoeven).

De raadsheer Poeijen was op 7-5-1654 eigenaar van een schuur met land te Beesel. Voor een (gedeelte) van een hof te Asselt eigendom van Poeijn zie 17-4-1687.

 

13 december 1621

BEESEL - Peter up den Crutzbergh, Heinrich Eingels, Paulus in der Hoeven en Gerardt van den Crutzbergh, schepenen van Biesell, oorkonden dat Goerdt Quiten, koster te Biesell, daartoe opgeroepen door de gerechtsbode, op verzoek van Heinrich Goris, burger van de stad Vendloe, heeft verklaard dat hij, voor zover hij zich herinnert, nu iets meer dan twee jaar geleden bij afwezigheid van de landschrijver aldaar door Driessken Meuwis van Baerloe is opgeroepen. Bij zijn aankomst trof hij Gijss van gen Raedt aan in plaats van en namens de scholtis, en verder Peter up den Crutzberch, Heinrich Eingels en Paulus in der Hoeven, schepenen, in vergadering bijeen.

In plaats van de landschrijver werd hem daarbij verzocht om ten behoeve van Driessken voornoemd een vragenlijst op te stellen voor het verhoor van Wilhelm in der Hoeven.

Quiten getuigt verder dat Wilhelm in der Hoeven toen ook inderdaad is verhoord, waarvan een officieel bezegeld verbaal aan Driessken Meuwissen is gegeven, waarvan de getuige nu het concept toont dat toen door hem is gemaakt en waarvan Driessken een afschrift heeft ontvangen. Getuige verklaart dat aan dit concept niets is doorgehaald noch toegevoegd, daarmee gelijk is aan het door Driessken ontvangen afschrift.

Van deze vragenlijst wordt nu opnieuw een afschrift gemaakt als volgt:

1. Of het waar is dat Jan van der Kissen bij Wilhelm in der Hoeven is geweest op het Hoeverveldt toen daar de ketting van de put alsmede de emmer waren weggenomen ('als die puttketten mit den eijmer ewegh is genohmen'). De getuige bevestigt dit.

2. Of het waar is dat Jan van der Kissen en Willem in der Hoeven de putketting met de emmer ... ('offt wahr is dat Jan van der Kissen ende Willem in der Hoeven die puttketten mit den eijmer sei beide Jan ende Willem vurss. tesamen widderom hebben bestalt aen den rechten her, als sei sich tot Kaldenkircken verheischen hebben"). De getuige bevestigt ook dit.

3. Of het waar is dat Jan van der Kissen de putketting en emmer zelf van de put heeft genomen. De getuige zegt dat Jan van der Kissen en Willem in der Hoeven samen de putketting en emmer hebben afgenomen.

4. Of Jan van der Kissen zelf met zijn eigen paard de putketting met de emmer naar het huis van Willem in der Hoeven heeft gebracht en daar heeft neergelegd. Getuige bevestigt dat Jan van der Kissen de spullen met zijn paard heeft vervoerd, echter naar het huis van Pauwels in der Hoeven.

5. Of het waar is dat Jan van der Kissen en Willem in der Hoeven wegens de putketting en emmer die op het Hoevverveldt waren afgenomen, beiden door de bode Jan Kusters gevankelijk naar Kaldenkircken zijn gebracht en daar enkele dagen onder bewaking van schutten zijn geweest waarbij Willem in der Hoeffen boeien heeft aangehad ('alle beide tott Kaldenkircken gefenkelick bei den baede Jan Kusters seint gehalden gewest, ende aldaer etzelicke dage mit schtten bewaert ende Willem in der Hoeffen aldaer het iseren aen gehatt'). Getuige bevestigt deze vraag.

6. Of Jan van der Kissen naar Kaldenkirchen is gegaan om bij de bode voor zichzelf borgen te stellen, en of deze borg door de bode werd gekluisterd ('offt Jan van der Kissen tot Kaldenkirchen bei den baede is uitgegaen omme voer sich selfs burgen to krigen, ende dat denselven burge die klousteren van den baede sijn aengedaen'). Getuige bevestigt ook deze zesde vraag.

7. Of het waar is dat Jan van der Kissen en Willem in der Hoeffen de boete en kosten van ketting en emmer hebben gedeeld ('des herren bruecken, und die oncosten der puttketten ende eijmers halven, gelick hebben betaelt') en dat Jan van der Kissen nog 8 gulden meer heeft betaalt dan Willem in der Hoeffen. Willem zegt dat zij inderdaad boete en kosten hebben gedeeld en dat Jan van der Kissen met Peter Raemecher nog hebben 'nae getehrt' waarvan Jan van der Kissen alle kosten heeft betaald, maar de getuige weet niet hoeveel dit is geweest.

8. Of het waar is dat Heinrich Goris en Jan van der Kissen getuige Willlem in der Hoeffen in Biesell hebben verzocht om de schuld geheel op zich te nemen. Getuige ontkent dit.

9. Of het waar is dat Heinrich Goris van getuige Willem in der Hoeffen heeft verlangd dat deze de overtreding rond de put alleen op zich zou nemen, omdat dat Heinrich Goris 500 gulden zou schelen, dat hij hiermee een nieuwe broek kon verdienen en dat hij toch al een slechte naam had ('dat Heinrich Goris van ihme Willemen in der Hoeffen begeert hefft dat hij sulxs daet van den putt up sich alleine nehmen wolle, het kundte ihme Heinrichen Goris ein halff dausent gulden baten, ende hij kundte ein neij box daermit verdienen, hij wehre doch verschaemptt'). Getuige ontkent dit. Goris had hem wel verzocht te zwijgen en dat hij hiermee een nieuwe broek kon verdienen, maar had niet erbij verteld 'wehr sij hum geven solle').

RHCL Maastricht, SA Baarlo, evac.nr. 3122, origineel met gecachetteerd schepenzegel; omslag: Baarlo, exhibiert den 20en juny 1622, geteyckent, proces.', '... voir Henrick Goris tegens Driess Meuwissen'.

Met dank aan Jan Hanssen.

 

1621, z.d.

SWALMEN - Overdracht land.

Ten overstaan van Arnoldt Meutters, dagelijks richter, Nellis Lindemans en Wilhelm aen gen Beeck, schepenen van Swalmen en Asselt, draagt Gerhardt van Rogkel met toestemming van zijn vrouw Enken 3 vierdel land in het Wijlerveldt gelegen met een korte en een lange zijde grenzend aan het goed van Johan aen gen Rae, met de andere lange zijde aan Johan her Gotschalcks en met de resterende korte zijde aan Theuniss van Behringen, voor een niet genoemd bedrag over aan Johan Schmeet en Gebelken Kelleners, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 1vs.

 

 

1622

1 februari 1622

VENLO ‑ Elisabeth van Oeyen, weduwe van Dederick Moeitz, bekent dat zij een jaarrente van 24 stuiver uit en van het 1/8 deel van hun molen buiten de Helpoort (te Venlo) schuldig is aan Jan de Groot en zijn kinderen uit het huwelijk met wijlen Maria Vermasen, zijn vorige echtgenote.

Genealogie De Groot. In: Limburgse Leeuw 1957 N 4.

 

5 februari 1622

Anna Salome weduwe Van Wachtendonck geboren Van Holthausen beleent Peter Heuffs met de laten op de Nette.

Schaesberg-Krieckenbeck, inv.nr. 104.

 

12 februari 1622

RIJKEL ‑ Overdracht boerderij met land.

Ten overstaan van Willem Quiten, dagelijks richter, Heinrich Eingels en Gerhardt van den Crutzbergh, schepenen, draagt Goerdt van Mueckenbroeck met toestemming van zijn vrouw Lisken in gen Steege

- een boerderij ('haeffstadt') met land, groot ongeveer 3 morgen, gelegen tussen Herman in gen Steegh en de kinderen van Gerart Gubbels;

- een stukje land op de Oebroeckerkamp tegenover voornoemde boerderij;

- en een stuk land op de Oebroeckerkamp,

voor een bedrag van in totaal 250 gulden over aan Johan Keupers en Derixsken, ook echtelieden.

- Op 26 maart 1622 beschud door Jan in gen Steege als bloedverwant, echter wegens gebrek aan schadedeloosstelling toch verbleven aan de eerdergenoemde aankopers.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 54.

Zie 26-3-1622.

 

12 februari 1622

ROERMOND / SWALMEN - Ten overstaan van de commissarissen Biese en Bree eist de advocaat Poen, als gevolmachtigde van jonker Dederich heer van Boetzeler een bedrag van 2100 daalder en 650 gulden plus proceskosten wegens een vierendeel van den Nieuwen Hoff bij den Alden Berch [sic] tot Swamen gelegen, zoals op 8 oktober 1589 verkocht alsmede van een windmolen die tussen Halen en Horn heeft gestaan, alles volgens koopakten die aan het Hof zijn getoond.

Schloss Haag, inv.nr. 4225; verfilming 84/142. Zie ook 23-4-1622,

 

18 februari 1622

Gelderse leenbrief over de hof To Rosen voor Anna en Catharina van Waldo.

Schaesberg-Krieckenbeck, Urk. 150.

 

februari 1622, z.d.

SWALMEN - Overdracht land.

Ten overstaan van Arnolt Meutters, dagelijks richter, Nelliss Lindemans, Wilhelm aen gen Beeck en Gaetz Krompfoetz, schepenen van Swalmen en Asselt, draagt Henderich Horst met toestemming van zijn vrouw Marie Bilemeckers ongeveer 1 morgen in de Wijler Oe gelegen tussen land van de Nieuwenhof ('Nouwenhaever lant') en met de korte zijden grenzend aan de Aldengorer Driesch en erf van het Weijer Clooster, belast met tiende, voor een bedrag van 120 gulden welke reeds zijn voldaan, over aan Goert Quiten, halfman te Asselt, en Catharina Steinen, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 2vs.

 

vr 1 maart 1622

Z.P. - Gehuwd: Tilmanus Drabben [alias Heijen, Heyen, geb. ca. 1578, overl. n 10-5-1638, verm. zn. van Jacob Drabben. vermeld Beesel 9-10-1589] en Maria van Obroeck [Mercken; wed. van NN, waarvan kinderen].

Tilman Drabben wordt verder vermeld 2-8-1606, 8-1-1628, 10-5-1638.

 

1 maart 1622

BEESEL - Verpanding land.

Ten overstaan van Heinrich Engels en Gerardus Crutzberch, schepenen, bekent Thilman Drabben met toestemming van zijn vrouw Mercken dat zij een bedrag van 50 daalder Roermonds tegen een jaarlijkse rente van 3 daalder 3 stuiver 3 oort, eerstmaals te betalen op 1 maart 1623, hebben opgenomen van Peter up den Crutzberch met als onderpand 1 morgen land op der Spicken gelegen tussen Thrincken van Vlodrop en de kinderen van wijlen Gerhardt Wolffertz, met de korte zijden grenzend aan Goerdtgen van Helden en de bemd van Rijck Steissen [Stinssen].

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 53.

 

26 maart 1622

RIJKEL ‑ Poging tot naasting.

Jan in gen Steege heeft als naaste bloedverwant de verkoop d.d. 12 februari 1622 [zie aldaar] krachtens beschudrecht ongedaan proberen te maken, maar dit is wegens geldgebrek niet gelukt.

De goederen blijven eigendom van Keupers.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 54.

 

voor 14 april 1622

Z.P. Gehuwd: Leonardus aengen Eindt [alias Van Belfent] en Gertrudis op Muisemuelen.

DTB-registers St. Martinusparochie Venlo.

Uit dit huwelijk:

1. Henrica aen gen Endt, ged. Venlo 14-4-1622 (get. Jacobus Stijvers Velden en Maria Vissers; dr. van Leonardus aengen Endt X Gertrudis op Muisemuelen).

2. Gertrudis an gen Eindt, ged. Venlo 27-7-1625 (get. Joes op Heij en Barbara in den Mandt; dr. van Leonardus angen Eindt x Gertrudis op Musemulen).

3. Joes van Belfint, ged. Venlo 25-7-1628 (get. Petrus Jochums van Barle en Magdalena op Mijsemeulen; zn. van Leonardus van Belfint x Gertrudis op Mijsenmeulen).

Verder vermeld als getuige bij: Mathias Muijsmuelen, ged. Venlo 13-12-1632 (get. Leonardus aengen Eijndt, A. van Lith; zn. van Jacobus Muijsmuelen x Agnes van Maessen. Met dank aan Twan Ernst.

 

18 april 1622

EMMERICH - Oorlogshandelingen.

Wt Emrick den 18. April.
Graef Hendrick van den Bergh was by Roermonde op t huys Steffens-weert aenghecomen om naer Westphalen te marcheeren, alwaer opten 16. dezer een deel volcks heenen ghemarcheert is uyt Duysseldorp ende andere plaetsen daer omtrent, soo dattet schijnt datse den hertogh Christiaen van Brunswijc van sints sijn te versoecken.

Tijdinghe uyt verscheyde quartieren d.d. 23-4-1622.

 

23 april 1622

SWALMEN - Proces inzake restantschuld wegens deel van de Nieuwenhof.

Jonker Dederick van Boetzeler, heer van Boetzeler, voert proces tegen jonker Christophorus Schinck van Nijdecken, heer van Hillenraedt, wegens een vordering van 2200 daalder vanwege de verkoop van deel van een boerderij. Volgens aangeklaagde heeft hij sinds 1589 het ongestoorde gebruik genoten. Klagers vader heeft op 21 maart 1590 een eerste aflossing van 921 daalder 2 stuiver ontvangen. Bij een tweede aflossing zou 690 daalder 4 stuiver zijn betaald; dit bedrag zou zijn inbegrepen in een bedrag van 2207 daalder 22 stuiver dat later nog eens werd genoteerd bij een derde post. Dit bedrag zou tot Goer zijn betaald, maar volgens de boeken van klagers vader zou daar slechts 95 daalder 26 stuiver zijn betaald, oftewel 144 gulden min 4 stuiver.

Volgen nog meer bedragen en o.a. levering van 600 latten. Klagers vader zou ook nog de opbrengst van zijn aandeel in de boerderij hebben genoten (heeft zijne aenpaert der wolle ende vercken geprofficteert ende laeten haelen). Volgen opnieuw termijnen en bedragen, o.a. ook in natura (op 19 juni 1594: item aen een peerdt dryensestich gulden, fol. 105/142). De laatste betaling was op 9 maart 1602.

Klager eist het restant van de koopsom plus de achterstallige rente over de jaren 1602-1622, besonder diewijl niet alleenlijck den beclaeghde zedert tjaer 1589 tvoorss. aengecocht goedt wel ende tot zijnen schonsten gebruickt heeft gehadt, maer oock omdat zijnen vader mette voorschreven misbetaelinghe gediscommodeert wesende ende dat met lappen ende leuren ontfanghen moet ende ten behoeve van zijne crediteuren penninghen op pensioen heeft moeten opnemen.

Volgens de beklaagde is zelfs teveel betaald.

Schloss Haag, inv.nr. 4225; verfilming 87/142 t/m 110/142. Zie ook 12-2-1622.

 

vr 7 mei 1622

Z.P. - Gehuwd: Joannes van Oost en Catharina van Ool.

Uit dit huwelijk:

1. Henrica van Oost, ged. Roermond 7-7-1622 (get. Theodorus Raeymakers en Cornelia Adamns; dr. van Joannes x Catharina van Ool).

 

vr 24 mei 1622

Z.P. - Gehuwd: Matthias Beumers en Maria van Dilsen [Dilssen].

DTB-registers Roermond.

Uit dit huwelijk:

1. Margareta Beumers, ged. Roermond 24-5-1622 (get. Adrianus van Wissel en Mechtildis Beckers).

2. Adriana Beumers, ged. Roermond 6-9-1626 (get. Joannes Beschorens, door Weeren Rycken, en Anna de Groot).

 

24 mei 1622

ASSELT - Gehuwd: Albertus van Wilraije? en Elisabeth Willems, 'milites regis Hispaniorum'. Getuigen: Conrardus de Keiser en Renardus de Keiser, broers ('fratribus').

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 131.

 

7 juli 1622

SWALMEN - Verklaring omtrent erfrecht.

Attestaties afgelegd door Peter Breitmetz, Erken Mulleners en Nellis Rutten van Oest op verzoek van Johan Keuffen, over de vraag of Dreutgen Beurskens, de eerste echtgenote ('voerfrauwe') van Johan Keuffen, is overleden vr de ouders van Keuffen voornoemd.

- Peter Breytmetz, bedigd getuige, oud ongeveer 70 jaar, verklaart dat hij indertijd naaste buur is geweest van Keuffen en dat Dreutgen Beurskens zover hij zich herinnert nu in de louwmaand zestien jaar geleden als eerste 'van der Brandtsieckden' is overleden en Keuffens moeder ongeveer 8 dagen daarna; Keuffens vader is pas veel later overleden, zoals alle naburen zich zeker nog zullen kunnen herinneren, en is nadien nog opnieuw getrouwd.

- Arnolt Mulleners, oud ongeveer 40 jaar, verklaart dat Drutgen voor zover hij zich herinnert ongeveer 10 of 14 dagen vr de moeder van Keuffen is overleden; diens vader is pas veel later overleden en is nadien nog opnieuw getrouwd.

- Nellis Rutten, oud ongeveer 51 jaar, verklaart dat hij aanwezig is geweest toen Keuffens eerste vrouw, Dreutgen, is gestorven, en dat hij slechts twee huizen verder woonde. De moeder van Keuffen is kort daarna gestorven waarna zijn vader nog lang heeft geleefd en ook nog opnieuw is getrouwd.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 15vs-16. Afschrift uit de Swalmer gerechtsprotocollen door Stephan Reutter.

 

30 juli 1622

BELFELD ‑ Overdracht huis.

Ten overstaan van Wilhelm Quiten, dagelijks richter, Peter up den Crutzbergh en Peter up den Crutzberch [sic; 2x], schepenen, dragen Michel Rivers en Hein an gen Broeck samen met Wilhelm den Mullener, na een openbare verkoop bij opbod, een huis met 1 morgen land alsmede morgen bemd in de Neije Benden in het Merlebroeck gelegen voor een niet genoemd bedrag over aan Gerardt an gen Broeck en Berdten, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 54.

 

18 augustus 1622

BELFELD ‑ Overdracht huis en hof, met naasting.

Ten overstaan van Gerart van den Crutzberch, stadhouder, en Paulus in der Hoeven, schepenen, dragen Dierick Heijnen, Jacob up gen Beeck en Lenart van Helden en hun consorten,

- een huis en hof, groot ongeveer 1 morgen, gelegen tussen Gebel up die Groete Hoeff en Gerart an gen Broeck, met de korte zijden grenzend aan Gerart voornoemd en de voorkinderen van wijlen Peter Mennen, belast met 1 oude stuiver aan het huis Montfort;

- morgen in het Moelenvelt gelegen;

- morgen op de Oeberch gelegen tussen Sanct Niclaes heren erf [Klaashof] en wijlen Gebel up der Groeter Hoeven erf, met de korte zijden grenzend aan Goerdt Quiten en de Oeberch;

- en morgen in de Oe gelegen tussen Goerdt van Oebroeck erf en This der Schroer erf, met de korte zijden grenzend aan Paulus Verbeeck en Sanct Niclaes heren erf.

na openbare verkoop bij opbod voor een niet genoemd bedrag over aan Steven up Sancte Catharinenhoff en diens echtgenote.

Op 4 oktober 1622 heeft This Engels als bloedverwant van wijlen This van gen Scheide de helft van dit goed beschud.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 54vs.

 

7 september 1622

MAASTRICHT / ROERMOND / NIJMEGEN - "In september 1622 werden de burgemeesters Hendrick van Darth van Venlo en Creijart van Roermond naar Brussel afgevaardigd, om over de licenten te onderhandelen. Zij vertrokken naar voorvaderlijk gebruik op karren en namen met zich mede een aantal koffers met kleederen, linnen, wollen en dergelijken, alsook eene menigte papieren en eene beduidende som gelds. Den 7 september kwamen zij te Maastricht aan en troffen daar den commies van Financin Kesseler, men wien zij hunne zaak afdeden, en zij met hetzelfde convoy, dat hen had gebraht, de terugreis aanvaardden. Op de hoogte van Elsloo in eene straat boven dit dorp gekomen, werden de karren eensklaps van achter 'onversienlick' door vijandelijke ruiters, die zich daar ten getale van 31 in hinderlaag bevonden, overvallen, waarop de beide burgemeesters van hunne kar sprongen. Terwijl van Darth zich zocht te verweren, beklom Creijart de kar, waarop zich het bagaadje en de papieren bevonden, en joeg daarmede, gevolgd door nog eenige andere karren, de heide op.

De vijand zette de vluchtenden achterna en haalde de karren in, toen burgemeester Creijart nog juist den tijd had om zich in daar staande kreupelhout te 'salveeren'.

De vijand plunderde vervolgens al de karren, nam de koffers met al de zich daarin bevindende 'kleijderen en meubelen so wullen als lijnen so die tot sulcke reijse, so scheen langhwijligh uijtblijven te vereisschen', benevens de papieren en 460 gulden Brabantsch in geld mede.

De reizigers kwamen er heel huids af, doordien zij in tijds een goed heenkomen zochten.

Later werden de opgelichte goederen meerendeels te Nijmegen, waarheen zij waren vervoerd, verkocht en door de stad Venlo voor terugkoop van die van Van Darth hem 'inloessing' der schrifturen betaalt eene somme van 708 gulden 2 stuiver 2 heller".

Maasgouw 1880, blz. 242.

 

15 september 1622

RIJKEL ‑ Volmacht en kommer.

Ten overstaan van Gerard Creutzberch, stadhouder, en Heinrich Engels, schepenen, volmachtigt de dochter van Mattheus van Dulcken, gouverneur te Grel, echtgenote van hopman Camps, Dierick Paer in al haar zaken.

- Derick Paer heeft vervolgens als gevolmachtigde van de dochter van hopman Camps [sic; deze formulering is echter onjuist] op 1 oktober 1622 beslag laten leggen ('einen kommer verweckt') op de goederen van Lambert de Geer.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 54vs-55.

Zie 1-10-1622.

 

1 oktober 1622

RIJKEL ‑ Kommer.

Derick Paer als gevolmachtigde van de dochter van hopman Camp [sic; deze formulering is onjuist, zie 15-9-1622] heeft beslag laten leggen ('einen kommer verweckt') op de goederen van Lambert de Geer; ook 'daernae van veirthien dagen tot 14 dagen noch twe mael verweckt'.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 54vs-55.

Zie 1-9-1622 en 4-11-1622.

 

2 oktober 1622

GEYSTEREN - Overleden: Jenneken Michgels, echtgenote van Dries Vermaese.

J. Belonje: Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie Limburg. In: Publications etc. 1960-1961, blz. 76.

 

4 oktober 1622

Zie 18 augustus 1622.

 

15 oktober 1622

VENLO ‑ Gehuwd: Johannes Alberts [schepen van Venlo 1650-1660, peyborgemeester 1645, 1648 en 1649, overl. Venlo 27-4-1660, zn. van Henrick Alberts en Aletgen, vermeld 12-1-1599]] en Mechtildis van Darth [Dardth], dochter van Henricus van Darth en Helena Heyden van Ach.

J. Verzijl: Genealogie Van Darth. In: De Limburgse Leeuw 1954/55, blz. 74.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1. Henricus Alberts, ged. Venlo 25-10-1623 (get. Mathis Alberts en Anna de Laedt [gehuwd met Hendrik van Darth]. Tr. ... vr 1656 met Christina van Aerssen, dr. van Tilmanus en Barbara Boener.

2. Aleida Alberti, ged. Venlo 5-5-1626 (get. Henricus a Darth en Gertrudis de Putt), jong overl.

3. Aleidis Alberts, ged. Venlo 31-8-1628 (get. consul Michael van Hergraefen en Henrica van Darth). Tr. Venlo 29-5-1650 met Joannes van Aerssen, zn. van Tilmanus en Barbara Boener.

4. Joannes Alberti, ged. Venlo 30-3-1631 (get. Wilhelmus Alberti en Maria Boenen).

5. Catharina Aelberts, ged. Venlo 21-7-1634 (get. Leonardus Overdijck en Helena Darth).

6. Maria Aelberts, ged. Venlo 21-7-1634 (get. NN en Mechtildis Frenck door (?) Methilde Aelberts).

7. mogelijk Agnes Alberti, ged. Venlo 24-6-1638 (get. Christianus Ronden en Maria Nelis; dr. van Joannes x Mechtildis NN).

 

vr 27 oktober 1622

Z.P. - Gehuwd: Petrus Nagels en Judith van Sint Joost

Uit dit huwelijk (op basis van Gendalim5):

1. Engelbertus Nagels, ged. Roermond 27-10-1622 (get. Michael van Bracht en Cecilia van Kerchoven).

2. Matthias Negels, ged. Roermond 27-10-1622 (get. Joannes Hubechx en Mechtildis van Vlodrop), verm. jong overl.

3. Matthias Nagels, ged. Roermond 5-3-1624 (get. Henricus Verhaghen en Anna van Hinsbergh).

4. Anna Nagels, ged. Roermond 3-1-1627 (get. Antonius Robyns en Maria Gerbrechs).

5. Maria Nagels, ged. Roermond 5-1-1631 (get. Cornelius Nagels en Maria Ewalts), verm. jong overl.

6. Maria Nagels, ged. Roermond 19-9-1632 (get. Willem Wouters ex Swamen en Margareta Truijtwyn; dr. van Petrus x Judith van Sint Joost).

 

vr 30 oktober 1622

Z.P. - Gehuwd: Assuerus Claessen [Sweer] en Anna Scheutenberch alias Willems.

DTB-registers Roermond.

Uit dit huwelijk:

1. Joannes Claessen, ged. Roermond 30-10-1622 (get. Gerardt van Buel en Encken van Leloen; naam moeder: Anna Scheutenberch).

2. Beelken Claessen, ged. Roermond 13-9-1624 (get. Henryck Lenarts en Maria Graus; naam moeder: Anna Willems).

3. Korstken Claessen, ged. Roermond 1-4-1627 (get. Fredricus Scholtet en Maria Korsten; naam moeder: Anna Willems).

4. Isabella Claessen, ged. Roermond 14-3-1630 (get. Laurentius van Roer en Peterken Cunnen; naam moeder: Anna Willems).

 

oktober 1622, z.d.

BEESEL ‑ Overdracht huis en hof op de Plaats.

Ten overstaan van Heinrich Eingels en Peter up den Crutzberch, schepenen te Beesel, dragen Jacob [Slabbers] op Boeckweitzdriesch en Heindrichsken, echtelieden,

- huis en hof op de Plaetz te Beesel gelegen tussen Thilman Daniels en Geercken Schlabbertz erf;

- de helft van de Moelenkamp;

- en Jacob's aandeel in land in de Wilde Hoeff en naast de Kirckpaet,

voor een niet genoemd bedrag over aan Paulus Schlabbertz en Mercken [Jansen], ook echtelieden.

De overdracht wordt bevestigd door This Schlabbertz en zijn vrouw Thisken.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 61.

Voor achternaam Mercken zie pachtcontract Middelhoven d.d. 7-2-1651.

 

4 november 1622

RIJKEL ‑ Overdracht akkerland.

Ten overstaan van Gerardt van Crutzberch en Heincken Eingels, schepenen, dragen Lambert de Geer en Renier van Meisenberch met zijn zus Margariett al hun rechten en aanspraken op 8 morgen akkerland te Rijkel gelegen met een eikeboom staande naast Schlauser Bugsken, voor een niet genoemd bedrag over aan Beel van Dulcken, echtgenote van kapitein Camps.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 55.

Zie 1-10-1622 en 6-11-1622.

 

6 november 1622

RIJKEL / ROERMOND ‑ Overdracht landerijen.

Ten overstaan van Gerardt up den Crutzberch, stadhouder, en Heinrich Eingels, schepenen van Beesel, verklaren Lambert de Geer, inwoner van Hamour in het land van Stavelot en Margariett van Meisenberch met haar gekozen momber Reiner van Meisenberch, haar broer, op verleende aarde te Roermond dat zij hun rechten op diverse goederen, te weten Lambert 3/4 en Margaretha 1/8 deel, uit:

- 4 morgen akkerland en bosje te Rijkel;

- 3 morgen achter tgen Eijnde;

- en een bosje te Rijkel,

hebben overgedragen aan hopman Herman van den Camp en Isabel van Dulcken, echtelieden.

- Deze verkoop wordt enkele maanden later (z.d.) bekrachtigd door Paulus Paulussen alias Claessen, burger te Roermond, krachtens volmacht van Henrij d'Anthijn en Angnees de Geer, echtelieden, op 18 mei 1623 gepasseerd voor burgemeester en schepenen van het hof 'd'heure in faulmine' in het land van Luxenborch.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 57-57vs.

Zie 15-9-1622. Voor Isabella van Dulcken, weduwe van hopman Camp, en Sybilla van Dursdael, zie ook GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, overdrachten deel IV (1621-1629), fol. 189.

 

8 november 1622

ASSELT - Gehuwd: Judocus van Wanlo [Joost Molleners alias Reutzen alias van Wandelo, overl. vr febr. 1629, zn. van wijlen Bartholomeus van Wanlo en Sophia Reutzen, zie mei 1619] en Maria Keufsen [alias Kremers]. Getuigen: Dirck Keufsen en Joes Keufsen, broers ('fratribus').

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 131.

Volgens klapper RHCL Maastricht: Maria Keussen, dit is m.i. onjuist.

Uit dit huwelijk:

1. Gertrudis van Wanlo, ged. Asselt 23-2-1623 (get. Joannes Keufsen en Gertrudis Ackermans; dr. van Judocus x Maria Keufsen).

2. Henrica van Wanlo, ged. Asselt 14-9-1625 (get. ... en ...; dr. van Judocus x Maria Keufsen).

Marie verkocht samen met de voogden van haar kinderen in febr. 1629 (z.d.) een huis. Voor aliasnaam Molleners zie 19-2-1634.

 

9 november 1622

REUVER-LEEUWEN ‑ Willem Moets, als gevolmachtigde van Jan, Arnt en Anna Vinck, vernieuwt de leeneed van de hof In gen Scheydel, ten Geldersen rechten te verheergewaden met 15 goudguldens.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 201, fol. 52.

Zie 29-6-1624.

 

1622, z.d. (9 november ?)

REUVER-LEEUWEN ‑ De leenbrieven van de hof In gen Scheijdel, behorend bij de leenverheffing uit 1603, werden eerst in 1622 uitgegeven.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 205, fol. 126-127.

 

25 november 1622

WELL - Ten overstaan van Jan Huijbrechtz en Jan van Holsaet wordt Jan Henssen 'ofte van Bezel genoempt', zoon van Barber NN, beleend met huis, hof en kamp met dubbele tijns, te weten van 'sevenenfertich loot cruijtz' jaarlijks op St.-Andries aan het huis Well, half peper, half gember, waarvan Metgen Segers, Hendrick Claessen en Seger Fijtten te boek staan. De vorige rentmeester Peeter Berntz heeft de 12e penning ontvangen.

RHCL Maastricht, Inv. Bergen?, inv.nr. 9, fol. x-2 (Kampp; tijnsregister).

Met dank aan mw. Schipper, Venlo. Zie ook akte d.d. 8-1-1627.

 

1 december 1622

REUVER-LEEUWEN ‑ Greit van den Kamp is van Daler Kempken 1 hoen verschuldigd "op den mindeldach" aan de Buerense Laathof. Hieraan is later Heincken Tobben behandt. Pawels in der Houffen, schepen, heeft zich na het overlijden van Heinrich Tobben hieraan laten behanden ten overstaan van de laten Gerardt Cruitzberghs en Goert Quiten.

RHCL Maastricht, FA Van Merwijck - De Keverberg V 1504, inv.nr. 105, fol. 30.

Zie 30-11-1627.

 

7 december 1622

ASSELT ‑ Overeenkomst tussen Christoffel Schenck van Nijdeggen en Jeronimus van Hooghkercken namens diens zwager Diederick Reck over de inlossing van de Oostersche (elders: Kesselse) Thol.

RHCL Maastricht, Dokumentatie D274: Inventaris van o.a. Bleijenbeek, Brempt, Hillenraad, nr. N 7; depot onbekend (gedeelte verdwenen, vgl. ook Schlo Haag).

 

vr 11 december 1622

Z.P. - Gehuwd: Arnoldus Crompvoets [ged. Roermond 25-8-1602, zn. van Joannes Crompfoet en Metgen NN] en Aleidis van Swalmen [alias Van Salingen, van Solingen].

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

1. Mechtildis Krompvoets, ged. Roermond 11-12-1622 (get. Henricus Fredrix en Maria Krompvoets; dr. van Arnoldus x Aleidis van Swaleme).

2. Catharina Crompvoetz, ged. Roermond 7-8-1628 (get. Arnoldus Fredrix en Elizabeth van Solinghen).

3. Joannes Crompvoets, ged. Roermond 5-7-1630 (get. Arnoldus Adriana en Mechtel Scherrens; zn. van Arnoldus x Aleidis van Swaleme).

 

17 december 1622

BEESEL ‑ Arnoldt van den Camp, scholtis, en Heinrich Eingels en Gerardt van den Crutzberch, schepenen van het gericht te Biesell, oorkonden dat Thijs Koulpkens alias Engels, pachter te Groeten Paerle (Groot Paarlo), op bevel van de gerechtsbode van St.-Odilinbergh en van Arnoldt Meutters, gerechtsbode te Swalmen, te Ruiremunde op verleende aarde een verklaring heeft afgelegd ten behoeve en op verzoek van het proces dat door Dierick van Nehr en diens broers en zwager is aangespannen tegen jonker Hans Wilhelm van Baexen up der Hoeven (= Baxhof) c.s.

Ten behoeve van het proces worden de onderstaande vragen gesteld en door Thiss Engels, oud ongeveer 66 jaar en niet verwant of aangetrouwd aan een van beide partijen, beantwoord:

1. Of de berg te Biesell die grenst aan de Blockenkamp sinds mensenheugenis eigendom is van de ouders en voorouders van de aanklager ("producent").

Antw: De getuige verklaart dat hij te Biesel op de Plaetz, in het huis dat voorheen van de partijen Finemans was maar nu eigendom is van de halfman te Assel (= Quiten), is geboren en getogen en daar ook heeft gewoond tot hij ongeveer 30 jaar geleden naar Merhem is verhuisd. Hij heeft van jong af aan gezien dat de bedoelde berg tot aan de Blockenkamp heeft gereikt met een hoogte die gelijk was aan de hoogte waar nu de bomen staan. Tussen de boomgaard van jonker Holthausen en deze berg was een verbindingsweg die van het huis van jonker Holthausen (= Nieuwenbroeck) naar het broek of naar de schietroede ("schuttenroij") liep. Buiten deze voerweg heeft de getuige nooit een andere voerweg gezien, behalve een klein voetpad van het huis (Nieuwenbroeck) naar de Crutzbergh. Er had ook geen andere voerweg kunnen zijn, zolang de berg "niet geleegt worde mit uuytvaren". De getuige weet niet wie de eigenaar was van deze berg, maar hij heeft wel gezien dat de partijen Crutzbergs deze "in achtungh genohmen" hebben. Van anderen heeft hij begrepen dat hij van hen zou zijn.

2. Of de berg vol eikebomen heeft gestaan, waarvan naderhand de beide Crutzbergs huizen zijn gebouwd.

Antw: De getuige zegt dat hij zich niet herinnert dat de Crutzbergs huizen gebouwd ("getimmert") zijn.

3. Of de berg zo hoog is geweest dat men niet met paarden of karren er op of af heeft kunnen komen.

Antw: De berg is zo hoog geweest dat niemand erover zou kunnen rijden.

4. Of hij aan deze (vanuit Roermond of Beesel gezien ?) zijde niet nog veel hoger was dan aan de andere zijde.

Antw: De getuige verklaart dat dit waar is.

5. Of hij daar waar men nu een weg wil maken langs de Blockenkamp, vroeger ook een weg heeft gezien, zowel naar het huis van de jonker als naar het Broek.

6. Of men toen niet langs de schietroede ("schutteroijdt") door Vennckens (= de Mortel) valder moest rijden, hetgeen ook de juiste ("rechten") weg naar het Brouck is geweest.

Antw: Voor het antwoord op vraag 5 en 6 verwijst de getuige naar het eerder aangehaalde en verklaart verder dat hij in zijn jeugd vanaf het huis van jonker Holthausen de weg langs de schietroede door Vennickens valderen of vanaf het huis langs de beek en zo door Gaffels valderen gebruikte en ook moest gebruiken, want verder was er toen geen voerweg. De getuige heeft met deze weg slechts te maken gehad bij het veedrijven ("mit beesten te driven") en het rijden van paarden. Wanneer hij met de kar moest rijden ("mit den fahren"), nam hij altijd de weg door Gaffels valderen.

7. Welke weg hij zelf altijd heeft gebruikt en heeft moeten gebruiken.

Antw: is reeds onder vraag 6 gegeven.

8. Of hij zich herinnert dat de weg die van de boomgaard van de jonker naar het broek loopt naast deze berg, zo eng en nauw is geweest dat een voerman die hiervan gebruik wilde maken, altijd voor het paard moest lopen en dat een wiel altijd over de berg liep.

Antw: De getuige verklaart dat hij zich wel herinnert dat de weg in die tijd zeer eng was.

9. Of hij ook gezien heeft dat wijlen jonker Holthausen of de bezitters van diens huis (Nieuwenbroeck) deze weg, lopend over de Cruijtzbergh door het valder van de aanklager ("des producenten"), gebruikt heeft en wanneer deze weg naar zijn idee werd aangelegd.

Antw: De getuige verklaart dat hij dit nooit heeft gezien. Hij weet niet wat gebeurd is tijdens zijn afwezigheid uit Beesel.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 14a (nieuwe aanwinst); origineel op papier, opgedrukt zegel afgevallen. Ondertekend door Steph. Reutter.

 

31 december 1622

BELFELD ‑ Overdracht land.

Ten overstaan van Crutzberch, stadhouder, en Heinrich Meertz, schepenen, draagt Wilhelm Thrinens met toestemming van zijn vrouw Jacob een stuk land in Jan Coenartz kamp gelegen tussen Willemken Timmermans en de kinderen van Gerhardt Wolffertz, met de korte zijden grenzend aan de heide naar het Mehrlenbroeck en de dijk, 'wae die maet kehrt, sal t'gelt kehren', voor 100 daalder min 13 gulden per morgen over aan Goetzen aen gen Broeck en Thrincken, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 55.

 

1622, z.d.

SWALMEN - Overdracht land, met naasting.

Ten overstaan van Nellis Lindemans en Wilhelm aen gen Beeck, schepenen van Swalmen en Asselt, draagt Wilhelm Janssen met toestemming van zijn vrouw Thrine ongeveer 1 morgen land in het Asselterveld gelegen tussen Johan Quiten en Heinrich Bossmans, met de korte zijden grenzend aan de Esselsstraet en Jan de Groet, voor een bedrag van 100 rijksdaalder over aan Jan Quiten, licop en godsgeld naar landsgebruik.

- Beschud door Goerdtgen Mertens als bloedverwant.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 9; afschrift ca. 1625.

 

 

1623

6 januari 1623

RIJKEL ‑ Ten overstaan van Geurt Rutten en Hendrick van Hoesten, laten, belenen Gerardt van Baexen, heer te Nieuwenbroeck, als erfgenaam, en Arnoldt van Linden als vruchtgebruiker, Hendrick Langerbeins met het (laat)goed te Ryckel gelegen, genaamd Langerbeinsgoed, groot ca. 5 vierdel morgen.

RHCL Maastricht, FA Scheres, inv.nr. 2351. Cijnsregister Nieuwenbroeck.

 

8 januari 1623

VENLO ‑ Gehuwd: Joes Alberti en Gertruda a Bockholt. Getuigen: Alberti Jois en Martinus ingen Reepken.

GA Venlo, DTB-Registers Venlo.

 

9 januari 1623

VENLO ‑ Dirrick Honnen en Jan Vermaesen worden vermeld als provisoren van de huisarmen te Venlo.

GA Venlo, Inventaris van het Archief van de provisoren van de Tafel van de H.Geest, van het Bureau de Bienfaisance en van het R.K. Armenbestuur te Venlo, inv.nr. 318.

 

3 februari 1623

LEEUWEN - Overdracht land.

Ten overstaan van Geerhardt Crutzberch, stadhouder, en Paulus in der Hoeven, beiden schepenen, draagt Jan van der Kissen met toestemming van zijn vrouw Metgen morgen land in der Hoeven gelegen tussen Gillisoen an gen Endt en het goed van Paulus in der Hoeven, met de korte zijden grenzend aan de kinderen van Jan in der Hoeven en jonker Dursdal, voor een bedrag van 88 gulden over aan Wilhelm in der Hoven en Aeletgen, ook echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 56.

 

14 februari 1623

OFFENBEEK ‑ Overdracht land.

Ten overstaan van Gerhardt Cruitzberch en Heinrich Eingels, schepenen te Beesel, draagt Coen Soelemeckers met toestemming van zijn vrouw Derixsken [aen de Beeck] 3 morgen land te Offenbeck gelegen tussen Thrijn Gijsen en land van de aankopers, met de korte zijden grenzend aan de lijkweg en Jacob Heijen, voor een bedrag van 340 gulden over aan Arret in den Voss en Jennen [aen de Beeck], echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 55vs.

Voor Heijen vgl. benaming Heijenkamp te Offenbeek.

 

17 februari 1623

LEEUWEN - Overdracht land.

Ten overstaan van Geerhardt Crutzberch, stadhouder, en Paulus in der Hoeven, beiden schepenen, dragen Heinrich up den Weijer en Enken, echtelieden, morgen land in het Moelenveldt te Leuwen gelegen tussen de kinderen van Heinrich Tobben en de kinderen van Weijers, met de korte zijden grenzend aan de Offenbecker Lijckwech en de gemeente van Sanct Lambrechts Capelle, voor een bedrag van 89 gulden over aan Goerdt Reutters en Thrine, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 56.

 

13 maart 1623

BELFELD ‑ Overdracht boomgaard.

Ten overstaan van Wilhelm Quiten, dagelijks richter, Heinrich Eingels en Heinrich Meertz, schepenen te Beesel, draagt Peter van Vendloe met toestemming van zijn vrouw Mercken Phebis, ongeveer morgen boomgaard te Belffent in gen Rijdt gelegen tussen Claes in gen Rijdt en land van de aankopers, met de korte zijden grenzend aan de kinderen van Derick van Belffen en de weg van de aankopers, 'incomens' jaarlijks 1 spindt erfpacht rogge gevestigd op Jan Raetmeckers goed aan het Loe, voor een bedrag van 89 gulden over aan Johan in die Betauwe en Immel van Lomme, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 56.

Zie 6-5-1615 en 24-11-1623.

 

18 maart 1623

REUVER-LEEUWEN ‑ Overdracht akkerland Nieuw Schutten Erf.

Ten overstaan van Wilhelm Quiten, stadhouder, Heinrich Eingels en Gerardt Crutzberch, schepenen te Beesel, draagt Heinrich up den Weijer met toestemming van zijn vrouw Encken up den Weijer 1 morgen akkerland te Leuwen gelegen, genaamd het Neije Schutten Erff, gelegen tussen Johan van der Kissen erf en de gemeente, met de korte zijden grenzend aan jonker Dursdal's erf en de gemeente, voor een bedrag van 49 gulden, 'und dan noch 17 gulden van sijnes verkeupers breecken des erffs uitgeldende ahn Sanct Sebastianus schutterei drei gulden 1 stuiver ter loese', over aan Goerdt Quiten en Geerdtgen Celissen, echtelieden,

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 56vs.

Zie 30-4-1649.

 

21 maart 1623

SWALMEN - Verpanding land.

Stephan Reutter, schout, Peter up Schaepbroicks en Litken Ditgens, schepenen van de heerlijkheid Asselt en laten van de hof en heerlijkheid tot Asselt, oorkonden dat Reiner van Elmpt, wonend op Graet, met toestemming van zijn echtgenote Vreetzken Kromvoetz, een bedrag van 100 rijksdaalder Roermonds tegen een jaarlijkse rente van 6 daalders en 7 stuiver, te betalen op 21 februari of uiterlijk 14 dagen daarna, heeft opgenomen van Siben Wolfs en Johan Vessen, als voogden van de vier nagelaten kinderen van wijlen Johan Kelleners en Truy Velkens, met als onderpand 1 morgen land "op Graet" gelegen tussen het erf van Turck Jans en dat van Jelis Krompfoetz en grenzend met een voorhoofd aan het land van Johan van Schwamen, hun aandeel in een huis met tuin en boomgaard, ook op Graedt gelegen, en verder al hun overige goederen, welk onderpand vrij goed is.

VROA 1925-1927, blz. 652-653.

 

vr 26 maart 1623

Z.P. - Gehuwd: Jan aen de Beeck [overl. tussen oktober 1632 en 11-1-1634; verm. zn. van Hendrick aen die Beeck] en Gertrudis Schoncken [ged. Roermond 20-8-1600, overl. 1665, dr. van Arnoldus Schoncken en Judith NN; zij hertr. met Peter Spee, op 12-1-1651 vermeld als grondeigenaar te Beesel].

Uit dit huwelijk:

1. Henricus aen de Beeck, ged. Roermond 26-3-1623 (get. Arnoldus in den Vosch en Gertrudis Hacken), verm. jong overl.

2. Joannes aen de Beeck, ged. Roermond 15-12-1624 (get. Thomas van Oost en Enken van de Beeck), verm. jong overl.

3. Henricus aen de Beeck, ged. Roermond 8-9-1626 (get. Conrardus Salemakers en Weyndel Salemakers).

4. Margareta in den Beck, ged. Roermond 1-10-1628 (get. Cornelius aen de Beck en Judicht van Oost), geestelijke dochter te Roermond 1665-1667.

5. Joachimus aen ghen Beeck, ged. Roermond 13-2-1631 (get. Henricus van Dijck en Anna aen de Beeck).

Gegevens mede met dank aan Jan Hanssen, Baarlo.

 

26 maart 1623

SWALMEN-WIELER - Vordering wegens onvoldane koopsom van landerijen.

Ten overstaan van Wilhelm ahn die Beeck, Gaetz Krompfoetz en Jacob Gubbels, schepenen van Swalmen en Asselt, verklaren Heinrich Wiertz van Rhae en Leissbett Lenartz '.. dochter van .. Wandloe', echtelieden, dat Maess Nelissen eertijds van de ouders en vrienden van comparanten hun erfgoederen te Swalmen aan de Wijler Brucke gelegen heeft aangekocht, met een korte zijde grenzend aan de Swalm en de andere korte en een lange zijde grenzend aan Arnoldt Gielkens, de resterende lange zijde aan Derich van Drip 'dae der voetpaett tuschen beiden nae der breugken waert gaet'. Hoewel de koopsom van deze overdracht nog niet geheel door de aankopers was voldaan, is dit goed nadien door hen doorverkocht aan Cill Krompfoetz en Billicken Maessen, ook echtelieden. Comparante heeft nu haar vordering willen verhalen op de verkochte goederen. Hoewel het land inmiddels in andere handen was, bekennen de comparanten nu dat zij de resterende kooppenningen hebben ontvangen uit handen van Cill en diens echtgenote.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 1-1vs.

 

6 april 1623

BEESEL ‑ Testament van Griedtgen, weduwe van de gerechtsbode.

Ten overstaan van de pastoor en Heinrich Eingels en Paulus in gen Hoeve, schepenen te Beesel, maakt Griedtgen, weduwe van gerechtsbode Gijs van gen Raij, haar testament op:

- al haar roerende goederen vermaakt zij aan haar zwager Heinrich van Dursdal en haar schoonzus Jutte Schroers, die deze roerende goederen na haar overlijden 'gelick suster und broderen' eerlijk moeten verdelen;

- aan haar maagd Mercken Schmeetz ontvangt een bed met toebehoor en een kast die voor in het huis staat;

- aan het kind van haar zwager Thilman de 'rock' van wijlen haar man Gijs;

- aan haar schoonzus Thrijne haar 'rock und heuckh'.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 57vs. Voor Gijs en Grietgen zie ook akte d.d. mei 1600 (z.d.).

 

24 april 1623

OFFENBEEK ‑ Overdracht houtgewas.

Ten overstaan van Wilhelm Quiten, dagelijks richter, Heinrich Meertz en Gerart Crutzberch, schepenen te Beesel, draagt Jacob an gen Crutz met toestemming van zijn vrouw Peterken een plaats houtgewas van ongeveer 1 vierdel 'plaetz' te Offenbeck in het Fuckenbroeck gelegen tussen land van de koper, erf van Gerhart Wolfferts kinderen, met de korte zijden grenzend aan land van de aankoper en de beek, voor een bedrag van 28 gulden over aan Gerart van Baerloe.

- Deze goederen worden op 3 juni 1623 beschud door Wilhelm Quiten, gerichtsbode, als bloedverwant.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 56.

 

8 mei 1623

LEEUWEN - Overdracht land.

Ten overstaan van Wilhelm Quiten, dagelijks richter, Crutzberch en Heinrich Eingels, schepenen, draagt Wilhelm in der Hoeven met toestemming van zijn vrouw Naelen 1 morgen land te Leuwen in der Hoeven gelegen tussen jonker Dursdal en Paulus in der Hoeven, met de korte zijden grenzend aan Paulus voornoemd en de verkopers, voor een bedrag van 125 gulden en voor elk van de [niet verder genoemde] dochters een 'lifken' of voor beiden [!] elk 6 gulden, over aan Claes up den Camp en Lissken, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 56-56vs.

 

18 mei 1623

Zie 6 november 1622.

 

18 mei 1623

ASSELT - Overdracht bemd.

Nelis Lindemans, stadhouder, en Derick Koxs, beiden schepenen van Asselt en Swalmen, oorkonden dat jonker Frans van Hafften, met toestemming van zijn echtgenote juffer Margrieth van Dursdal, 'op verlehender erden binnen der stadt Ruremunde' 2 morgen bemd in de Leuwener Oe tussen jonker Steinen en joffer Gertruidt Oijen gelegen, korte zijden grenzend aan de openbare weg en land van wijlen jonker Cruchten, vrij van lasten uitgezonderd tienden en hoefslag ('hoefschlaigh'), voor een bedrag van 220 gulden Roermonds per morgen heeft overgedragen aan Johan Schrievers en Sijen Schmeets, ook echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 75; gecollationeerd afschrift uit 1626 door Matthijs Sniders van een originele bezegelde akte op perkament opgemaakt door Steven Ruijters.

VROA 1e serie, nr. 40 (1917), deel II blz. 518: archieven afkomstig van de R.K. pastorie te Swalmen, port. Q, nr. 4.

 

23 mei 1623

ROERMOND / SWALMEN - Ten overstaan van de commissarissen Biesen en Bree klaagt de licentiaat Poeyn namens de heer van Boetseler over de heer van Hillenraedt, vertegenwoordigd door de licentiaat Holtbecker (het proces heeft kennelijk al enige vertraging opgelopen door afwezigheid van de licentiaat Moeitz, waarvan onduidelijk is wanneer deze zijn werk voor de heer van Hillenraedt weer kan hervatten).

Met uittreksel van een uitspraak d.d. 13 januari 1623 in een (eerder?) proces door jonker Assuerus van Boetzelaer, heer tot AldenGoir, en na diens dood jonker Derick van Boetzelaer, tegen jonker Christopher Schinck van Nydeggen, heer van Blijenbeeck en Hillenraede, waarbij is bepaald dat partijen er in ondeling overleg uit moeten komen.

Schloss Haag, inv.nr. 4225; verfilming 76/142. Zie ook 8-10-1589 en 12-2-1622.

 

3 juni 1623

Zie 24 april 1623.

 

12 juni 1623

BELFELD ‑ Leenart aen gen Broeck als hulder van de minderjarige Jan aen gen Broeck wordt na het overlijden van diens vader Heyn aen gen Broeck beleend met een kluppelleen van 10 morgen land uit de Groote Hoeve te Belfeld.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 201, fol. 16.

Zie 16-5-1618 en 3-7-1638.

 

15 juni 1623

ROERMOND - Gedenkdag voor Theodoricus van Oost, adolescent. Hij liet 50 gulden na aan de Minderbroeders te Roermond.

Memoriale Minderbroeders Roermond.

 

vr tweede halfjaar 1623

Z.P. - Gehuwd: Aegidius le Clerque en Joanna ...

Uit dit huwelijk:

1. Egidius ..., ged. Asselt ..-..-1623 (get. Judocus Pri... en Gertrudis Bauten; zn. van Aegidius x ...).

...

2. Henricus le Clerque, ged. Asselt 17-2-1630 (get. Joannes Coonen en Joanna Mullenaer?; zn. van Aegidius le Clerque en Joanna ..is).

 

4 juli 1623

ASSELT - Gehuwd: Arnoldus Geenen en Lucia Creben. Getuigen: Goswinus op gen Raij en Joannes Reutsen.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 131.

 

vr 11 juli 1623

Z.P. - Egidius Elshout [overl. Roermond 1635], rekenmeester, en Catharina Maes.

Uit dit huwelijk:

1. Franciscus Elshout, ged. Roermond 11-7-1623 (get. N. de Roulo, door de licentiaat Mouts, en Clara van Huchtenbroeck, door Helena Maes; zn. van Egidius, rekenmeester x Catharina Maes).

DTB-registers Roermond.

 

8 augustus 1623

KESSEL - Overleden: Caspar van Merwijck.

GA Roermond, Memoriale Minderbroeders Roermond.

 

22 augustus 1623

BEESEL ‑ Ten overstaan van de laten Geurt Rutten en Henrick van Hoesten wordt Jan Tielen van Asselt door Gerardt van Baexen, heer te Nieuwenbroeck, als erfgenaam, en door Arnoldt van Linden als vruchtgebruiker ("tuchter ad vitam") beleend met het Nieuwenbroeckse laatgoed genaamd Moesberchs goed, zoals de erfgenamen van wijlen Tiel van Asselt dit nu bezitten.

RHCL Maastricht, FA Scheres, inv.nr. 2351. Cijnsregister Nieuwenbroeck.

Zie o.a. 20-7-1452, 29-1-1463, en 18-5-1569.

 

9 september 1623

BROEKHUIZENVORST/GRUBBENVORST/SWOLGEN - Akte van volmacht van Anna Salome ten Holthousen, douairiere von Wachtendonck etc. voor Goddart Versandt tot beheer van haar goederen welke gelegen zijn in de kerspels Grubbenvorst, Broekhuizenvorst en Swolgen.

J.P.G. Renkens: inventaris van het archief van de schepenbank Swolgen-Broekhuizervorst en van het kerspel Tienray. Inv.nr. 330.

 

10 september 1623

KALDENKIRCHEN - Gehuwd: Jennesken Jaspar Terlinden sohn von Biessel en Mechtildt Lenardt Boessen dochter auff Heijdt. Getuigen: niet vermeld.

Voor vader Jasper zie Beesel 15-5-1587.

 

21 september 1623

BEESEL - Gerardt van Baexen, heer tot Nieuwenbroeck als erfgenaam en Arnoldt van Linden, als vruchtgebruiker voor het leven, laten over tot leen Lins Cuijpers goedt, groot omtrent 3/4 morgen, en belenen daarmee Rut Rutgens.

RHCL Maastricht, FA Scheres, inv.nr. 2351. Cijnsregister Nieuwenbroeck.

 

30 oktober 1623

ASSELT - Wijlen Ursula van Merode, vrouwe van Arkenteel, weduwe van ook wijlen jonker Johan Schellaert van Obbendorp, heeft namens haar twee minderjarige dochters een proces gevoerd tegen jonker Frederich Schellaert, heer tot Muggenhuijsen, inzake het bezit en vruchtgebruik van leen‑, laat‑ en erfgoederen te Asselt gelegen. Beide partijen maken aanspraken. Verwezen wordt naar een akkoord, opgemaakt 30 oktober 1613 te Roermond. Op 17 december 1621 is hierover vonnis gewezen.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr.112 (vonnissen), fol. 47-48.

 

28 september 1623

BELFELD ‑ Adam Daemen, burgemeester te Venlo, betaalt de cijns van de Kleine Hoeve te Belfeld aan de Kruisheren te Roermond als eigenaren van de Onderste Hof en leenheren van de Kleine Hoeve.

Hierna betaalt ("deinceps solvet") jonker Prentt.

"Ende dit goedt heft nu aen die handt Clarissimus dominus N. Roemer", rechtsgeleerde en scholtis van Venlo. Het andere deel heeft (jonker) Voort.

RHCL Maastricht, Kruisheren Roermond, inv.nr. 133, fol. 124.

Zie 1605 z.d. en 1670 z.d.

Kinderen van Albert van der Voort en Josina Prenth o.a.:

- Jacob van der Voort, in 1662 geprofest in het klooster Corvey, overleden 1685;

- Georg Oswald van der Voort, gedoopt augustus 1643;

- en Christianus Gerhard van der Voort, geboren 1646, overleden te Corvey 1668.

(mededeling Peter Geuskens, Meijel / Kurt Niederau, Wuppertal).

 

30 oktober 1623

Zie 19 februari 1635 en 9 december 1654.

 

5 november 1623

OFFENBEEK ‑ Verpanding akkerland.

Ten overstaan van Gerardt Crutzberch en Wilhelm Keupers, schepenen, bekennen Goerdt van Borren en Aeletgen, echtelieden te Offenbeek, dat zij een bedrag van 50 daalders Venloos tegen een jaarlijkse rente van 3 daalder 3 stuiver 3 oort eerstmaals te betalen met St.-Martinus 1624 en met een opzegtermijn van een half jaar, hebben opgenomen van Nijss de Vehr van Vendloe en Baetzken, echtelieden, met als onderpand 1 morgen akkerland aan de Vehestraat gelegen tussen Nelis ahn die Beeck en Goerdt voornoemd, met de andere korte zijde grenzend aan Thiss Keupers.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 58.

 

vr 24 november 1623

Z.P. - Gehuwd: Joannes Heysters [ged. Roermond 8-5-1594; zn. van Gerardus Heysters, scholtis van Roermond, en van Odilia Oidman] en Ursula van Lom.

DTB-registers Roermond.

Uit dit huwelijk:

1. Gerardus Heysters, ged. Roermond 16-1-1624 (get. Jacobus Lom, door Bartholomeus Poen, en Odilia Odmans genaamd Heyster), jong overl.

2. Jacobus Heijsters, ged. Roermond 23-11-1625 (get. Petrus Cocx, door Guillielmus ab Eyll, licentiaat, en Margaretha Heysters).

3. Gerardus Heyster, ged. Roermond 26-5-1631 (get. Renerus Voestermans, burgemeester, en Margaretha Odenhoven).

Zij verkochten op 24-1-1623 hun aandeel in hoeve De Rijdt te Belfeld.

 

24 november 1623

BELFELD ‑ Overdracht van deel van hoeve de Rijdt.

Ten overstaan van Heinrich Meertz en Heinrich Wolffertz, schepenen, dragen Wilhelm van Eijll, rechtsgeleerde, en Johan Heister, als gevolmachtigden van hun echtgenoten, zusters en broeders, te weten Jacob, Catharina en Elisabeth van Lom, hun gedeelte van de halve hof te Belffen in de Rijdt gelegen, inclusief rechten, landerijen, houtgewas, beesten, bezaaide velden etc., voor een bedrag van 1.000 daalder Venloos welke reeds zijn voldaan, over aan Johan in die Beetauw en Ummell van Lom, echtelieden.

Wilhelm van Eijl belooft dat hij de vereiste volmachten nog zal overleggen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 58-58vs.

Zie 6-5-1615 en 13-3-1623. Zie ook: GA Roermond, Hss 8c (Verzijl), noemt als bron RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, overdrachtsregister 1561-1729.

 

vr 9 december 1623

Z.P. - Gehuwd: Gerardus Beumers [hij hertr. mogelijk Roermond 20-11-1631 met Maria Wolters] en Mechtildis Nijssen.

Uit dit huwelijk:

1. Margareta Buemers, ged. Roermond 25-10-1615 (get. Christianus Buemers en Gertrudis Henricx; dr. van Gerardus x Mechtildis NN), verm. jong overl.

2. Margareta Beumers, ged. Roermond 9-12-1623 (get. Mathias Beumers en Gertrudis van Ool; dr. van Gerardus Beumers en Mechtildis Nijssen).

DTB-registers Roermond.

 

11 december 1623

VENLO - Joffr. Rijck van Doorsdael en haar zuster N.N. gehuwd met N. Haefften, kornet van sijne Ex. comp. ruiters, ruilen met ....

GA Venlo, SA Venlo (150), inv.nr. B 2592 fol. 169vs.

Met dank aan Jan Hanssen.

 

vr 12 december 1623

Z.P. - Gehuwd: Anthonius Cruijsancker [licentiaat en promotor, eigenaar van Mouthagen; hij hertr. met Catharina van Elmpt] en Agnes Maroyen [ged. Roermond 10-5-1703, dr. van Joannes Maroen en Cristina NN].

Uit dit huwelijk (op basis van Gendalim5):

1. Egbertus Jacop Cruysancker, ged. Roermond 12-12-1623 (get. Henricus Herff, kapelaan / eerwaarde Jacobus a Castro, en Catharina, echtgenote van de licentiaat Hergraven). Tr. Roermond 9-7-1670 met Anna Barbara Wechmer.

Anthonius Cruitzancker liet rond 1627 beslag leggen op de nalatenschap van de pastoor van Beesel. In 1640 verstrekte hij een lening aan schepenen van Swalmen en Asselt.

 

vr 16 december 1623

Z.P. - Gehuwd: Petrus Bammelroy en Margaretha Ruytenberch.

Uit dit huwelijk (op basis van Gendalim 5):

1. Joannes Bammelroy, ged. Roermond 16-12-1623 (get. Ido Grammey, landrentmeester-generaal, en Joanna Randeraet / dochter Levina van der Meeren), verm. jong overl.

2. Catharina Bammelroy, ged. Roermond 12-11-1625 (get. Matthias Lepper vervangen door Gerardus kanunnik en Joanna Roetenberch, weduwe Ernestus Roetenberch, vervangen door Catharina Huegeler).

3. Ewaldus Bamelroy, ged. Roermond 1-8-1627 (get. Ewaldus Ridder, leengriffier, en Maria Luenen vervangen door Catharina Vostermans), verm. jong overl.

4. Ernestus Bammelroye, ged. Roermond 8-3-1629 (get. Joannes Scaeden vervangen door Arnoldus Pollart / Hillebrandus Holtman en Anna van Loon / Roemmers). Tr. Roermond 17-2-1656 met Elisabetha Grassenich.

5. Jacobus Bammelroy, ged. Roermond 10-3-1631 (get. Franciscus Cremers en Maria Pollaerts).

6. Petrus Bammelroy, ged. Roermond 14-3-1633 (get. Andries Bordels en Wernerus Rijckelroij, Margareta Truijtwijn).

7. Joannes Bammelroy, ged. Roermond 6-7-1636 (get. Petrus Quyten en Margarita Patintie).

8. Ewoldus Bammelroy, ged. Roermond 16-5-1638 (get. Jacobus Schuermont en Sophia Roijen).

Peter Bammelroy van Venlo werd op 7-11-1616 toegelaten sals burger van Roermond (van Beurden). Vgl. akte over hoefslag te Asselt 8-12-1630.

 

vr 21 december 1623

Z.P. - Gehuwd: Martinus Claessen en Gertrudis Hanssen alias Janssen.

DTB-registers Roermond.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Claessen, ged. Roermond 21-12-1623 (get. Joachim Janssen en Elysabetha Christophori; naam moeder: Gertrudis Hanssen).

2. Margareta Claessen, ged. Roermond 27-2-1628 (get. Christianus Jacops en Joanna van Tits).

3. Christianus Claessen, ged. Roermond eind december 1633, z.d. als zoon van Martinus Claessen controleren vr publikatie.

 

31 december 1623

'den lesten decembris'

ASSELT - Verkoop erfrente.

Johan Lohe, scholtis, Wilhelm aen gen Beeck en Jacob Gubbels, schepenen te Asselt en Swalmen, oorkonden dat Thrijn in den Huerdewael, met toestemming van haar kinderen en erfgenamen, te weten Cill Wilhelmsen en Reijner Bours als man en voogd van diens echtgenote Marijen, heeft verklaard dat zij een erfrente van 9 gulden 7 stuiver Roermonds jaarlijks te betalen op 1 februari met ingang van 1625, gevestigd op circa 4 morgen land te Asselt gelegen tussen de heer van Hillenrat en Beel Stoffers, met een korte zijde grenzend aan de Cartheuseren, belast met 100 gulden aan Johan Quiten, heeft overgedragen aan Goert Quijten, halfman te Asselt, en Catharina Steinen, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 75; eenvoudig afschrift; het origineel was door Johan Lohe bezegeld met het schepenzegel, in dorso stond dat de gerechtskosten voor Goerdt Quijten 16 realen bedroegen, alsmede 'op diesen brieff sijn betaelt vijffentwintich gulden Ruremundtsche weronghe bij Renier Bourss'.

 

1623, z.d.

SWALMEN - Overdracht land.

Ten overstaan van Nellis Lindemans in plaats van de scholtis en Wilhelm aen gen Beeck, schepenen van Swalmen en Asselt, draagt Rutt Scherers met toestemming van zijn vrouw Gridtgen 1 morgen 7 roede land op de Loecker gelegen tussen Johan Schmeetz of Jan Kelleners land enerzijds en Rutt Scherers voornoemd, met de korte zijden grenzend aan de Essels straet en het Kirckenbroeck, voor een bedrag van 188 gulden over aan Jacob Gubbels en Lissbeth [Lindemans], ook echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 3vs.

 

1623, z.d.

SWALMEN - Overdracht land, met naasting.

Ten overstaan van Nellis Lindemans in plaats van de scholtis en Wilhelm aen gen Beeck, schepenen van Swalmen en Asselt, draagt Rutt Scherers met toestemming van zijn vrouw Grietgen

- 1 morgen 13 roede land op de Loecker gelegen tussen verkoper en In gen Beeck, met de korte zijden grenzend aan de openbare straat en het Kirckenbroeck;

- ongeveer 1 morgen 44 roede eveneens op de Loecker gelegen tussen Matthis in gen Nouwenhoff en Jan der Schmeet, met de korte zijden grenzend aan Jan voornoemd en het Kirckenbroeckh,

voor een bedrag van 188 gulden per morgen over aan Jacob Gubbels en Lissbeth, ook echtelieden.

Tussen deze beide verkochte percelen ligt een broekje ('broexsken') welk Jan den Schmit en Jan Kelleners aangaat en waarvan de andere helft eveneens aan genoemde Jacob Gubbels is verkocht en overgedragen. Dit broekje is belast met jaarlijks de helft van 24 stuiver aan de hoogkerk te Ruremundt, waarvan echter Bossman wegens het goed van Frans Franssen 8 stuiver te zijnen laste moet nemen.

- Beschud door Matthis van Cruchten als nabuur.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 3vs-4.

'Coram ijssdem anno 1623 hefft Rutt Scherers mit consente Grietgens uxoris krafft erffcaups cediert up unnd overgedragen Jacoben Gubbels Lissbethen uxori einen morgen lantz dartthien roden up den Loecker gelegen beneven sijnes gelders voerss. morgen d'ander In gen Beecks erff, ein feurheufft die gemeine straet d'ander het Kircken broeck, Noch ein stuck lantz groet einen morgen und vier und veirtich roden auch up den Loecker, eine sijt Matthissen in gen Nouwenhoffs erff d'ander Jan den Schmeet auch mit einen feurheufft, d'ander het Kircken broeckh, waertuischen ein broexsken gelegen wilxs Jan den Schmit und Jan Kelleners aengaett und die ander helfft gesagten Jacob Gubbels auch hieneffens overgedragen offt verkochtt, wilck bruecxsken ahn die hoichkirch tot Ruremundt voer die helfft jaerlixs uitgeven moet twintich vier stuiver daervan doch Bossman van wegen Franss Franssen goet twilck daertegen gedeilt is und den voerss. last upgelacht is, dragen moet achtt stuver, kaupsumma ider morgen 188 gulden und der gelder ist daerin geerfft. - Volgentz ist koemen binnen behoerlicher tijt Matthis van Cruchten und hefft vermoegh der Reformatioen als hebbende daebei naest gelegene erffen, und hefft die voerss. twe stucker lantz mit den voerss. broexsken beschutt und also erfflich ahn sich gebrachtt.'

 

1623, z.d. ?

SWALMEN ‑ Verzoekschrift door die van Swalmen aan het Hof van Gelder inzake een geschil met die van Elmpt over het laten weiden van koeien in de Berendonck.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 293.

Zie 30-8-1491.

 

 

1624

vr 4 januari 1624

Z.P - Gehuwd: Matthias Slabbers en Maria ...

Uit dit huwelijk:

1. Berta Slabbers, ged. Asselt 4-1-1624 (get. Joannes ...ters en Maria ...belen).

 

14 januari 1624

VENLO ‑ Gehuwd: Joes Alberts en Mechtildis Koeten [Couten, Koetten, Kouten, Kutten]. Getuigen: Matthias Belfen en Joes Dorss.

GA Venlo, DTB-Registers Venlo.

Uit dit huwelijk:

1. Albertus Alberti, ged. Venlo 8-1-1626 (get. Franciscus ‑‑uster in gen Seip, door Theodorus Kutten, en Gudula Alberti).

2. Henricus Alberdts, ged. Venlo 31-12-1631 (get. Mathias Overdijck en Anna Ingen Housen), jong overl.

3. Maria Alberti, ged. Venlo 28-2-1634 (get. Cornelius Stalpert, door Albertinus Joannes, en Mechtildis ingen Reepken).

4. Henrica Alberti, ged. Venlo 25-7-1640 (get. Christianus Golt en Sophia Bontenakel, door (of voor?) Joanna Marels; dr. van Jois Alberti en Mechtildis Kouten [Daers doorgestreept!]).

5. Henricus Aelbrechs, ged. Venlo 19-1-1643 (get. Francis Hoemet en Agnes Aelbrechs).

 

vr 28 januari 1624

Z.P. - Gehuwd: Martinus Cruijsbergen [verm. broer van Theodorus Cruijsberg] en Catharina Royen [overl. na 3-1-1681, mogelijk ged. Roermond 10-5-1600 als dr. van Henricus Royen en Margareta NN].

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim 5):

1. Margareta Cruysbergen, ged. Roermond 28-1-1624 (get. Everardus van Hoeff en Gertrudis Rycken), verm. jong overl.

2. Ottho Cruysbergen, ged. Roermond 27-9-1625 (get. Godefridus van Berckele en Emmel Rycken). Tr. Roermond 27-6-1673 met Margaretha Vaessen.

3. Henricus Cruijsbergch, ged. Roermond 14-9-1627 (get. Arnoldus Arets in cathechismo, Henricus van der , licentiaat, in baptismo, Cornelia Spiets; zn. van Martinus x Catharina Roijen), vermeld 3-1-1681. Tr. Weert 16-5-1655 met Martina Vaes.

4. Theodorus Cruysbergch, ged. Roermond 9-2-1631 (get. Henricus Smit en Maria Verhaegen; zn. van Martinus x Catharina Royen). Tr. Roermond 26-11-1654 met Barbara Reaels.

5. Lucia Cruijsbergch, ged. Roermond 21-2-1633 (get. Peter van Baxen en Anna Boonebeckers; dr. van Martinus x Catharina Royen), vermeld als doopgetuige 1669 en 1672.

6. Nicolaus Cruijsbergh, ged. Roermond 8-2-1637 (get. Simon van Vucht en Caecilia van Hoeff; zn. van Martinus x Catharina Royen).

7. Joannes van den Cruijsberch, ged. Roermond 10-4-1639 (get. Wernerus Rijken en Anna Dionisy; zn. van Marcus? x Catharina van Roijen).

8. Margaretha Cruijsbergch, ged. Roermond 3-6-1641 (get. Joannes Rijcken en Elisabeta Maen; dr. van Martinus x Catharina Royen).

 

1 maart 1624

BELFELD - Overdracht land, met naasting.

Ten overstaan van Heinrich Meertz en Heinrich Wolffertz, schepenen, en Goerdt Quiten, gerechtsbode, draagt Johan an gen Vahren met toestemming van zijn vrouw Thrine een stukje erf aan de Vehestraet gelegen tussen Jan den Korver van Kessel en aankoper, voor een bedrag van 51 gulden 10 stuiver over aan Zill ahn die Vehestraet.

- Ten overstaan van bovengenoemde schepenen beschud door Jan der Korver van Kessel.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 59.

De akte is onder BELFELD geplaatst op basis van de namen van beide schepenen.

 

1 maart 1624

BELFELD - Overdracht land.

Ten overstaan van schepenen en gerechtsbode dragen Jutt en Heinrixsken, nagelaten kinderen van wijlen Jan Rijvers, mede namens hun broers en zusters, een stuk land in de Eckschip gelegen tussen Gerart ahn gen Broeck en Jan Hanen, met een korte zijde grenzend aan de maasoever, voor een niet genoemd bedrag ('als t'landt gemeeten sal sijn so sal auch der kauppenninck ahn geschreven werden') over aan Wilhelm den Muller en Berben, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 59vs.

 

1 maart 1624

BELFELD - Overdracht land.

Ten overstaan van schepenen en gerechtsbode dragen Jutt en Heinrixsken, nagelaten kinderen van wijlen Jan Rivers, mede namens hun consorten,

- een boomgaard met fruitbomen ('aefftboemen') tussen Geertgen Custers en de pastorie ('den wheemhauss') gelegen, met de korte zijden grenzend aan de Maas en Jan in gen Manck;

- een bemd in het broek genaamd Dijcks Baent, tussen de bemd van Beel aen gen Broeck en Geertgen Custers,

voor een niet genoemd bedrag over aan Vestgen Custers. De betaling zal met Pasen aanstaande gebeuren, waarvoor Goerdt Wolffertz en diens vrouw Thrijn zich borg hebben gesteld.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 59vs.

 

15 maart 1624

BEESEL - Naasting.

Korst Keupers en Geritgen, echtelieden, beschudden als bloedverwanten 2 morgen akkerland alsmede bomen en houtgewas welke Jan van Muggenbroick en Thrincken, echtelieden, van Heinrich en Jan Wagemans van Nehr 'beleent hadden'.

- Tevens dragen de kinderen van Frederich Raemeckers van Ruremundt morgen akkerland up der Spicken gelegen in erfruil over aan Paulus Schlabbertz en Mercken [Jansen], echtelieden, tegen vier eikenbomen en een niet genoemd bedrag in geld.

- Op 20 juni 1624 wordt deze voornoemde morgen ten overstaan van Heinrich Engels en Gerardt Crutzbergh, schepenen, beschud door Lenart der Keuper als bloedverwant.

- Op 22 juni 1624 is dit land van Lenart Keuper opnieuw beschud door Goerdt, zoon van Assuerus Fredelichs, als naastere bloedverwant.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 59vs.

Voor achternaam Mercken zie pachtcontract Middelhoven d.d. 7-2-1651. Voor Fredelichs vgl. 31-5-1626.

 

15 maart 1624

SWALMEN-MIDDELHOVEN - Overdracht huis en hof.

Ten overstaan van Johan Meutters, dagelijks richter, Nellis Lindemans en Wilhelm an gen Beeck, schepenen van Swalmen en Asselt, draagt Balttis Schrinewircker uit Ruremunde met toestemming van zijn vrouw Janne huis, hofplaats en land te Middelhoven gelegen tussen Goerdtgen Boltten en Goert Jans, met de korte zijden grenzend aan de straat en aan land van het altaar, voor een bedrag van 375 gulden Roermonds, godsheller 3 stuiver en licop volgens landrecht, over aan Thiss van Cruchten en Metgen, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 2-2vs.

 

vr 16 maart 1624

Z.P. - Gehuwd: Nicolaas Dript en Aleidis Bucken.

Uit dit huwelijk:

1. Theodorus Dript, ged. Venlo 16-3-1624 (get. ... en ...; zn. van Nicolaas x Aleidis Bucken).

GA Venlo, DTB-Registers Venlo.

 

18 maart 1624

BEESEL ‑ Akte van eenkindmaking.

Heinrich Eingels en Gerardt van den Crutzberch, schepenen te Biesel, oorkonden dat een akte van eenkindmaking is opgemaakt tussen Gerardt Naelen en Jutte Schroers, echtelieden en hun zoon Wilhelmken enerzijds, en de voorkinderen uit het huwelijk van Jutte voornoemd met wijlen Heincken Lehenen, te weten Sijb Engels en zijn vrouw Mercken, Raebet en zijn vrouw Jaenken, en Heinrich en Ummel Lehenen anderzijds.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 58-58vs.

Vgl. 6-4-1623.

'Einkindtschafft tuischen Gerardt Naelen und Jutten Schroers eheluiden, soen, und der voorss. Jutten voerkindere, daevan gerichtlich bescheit upgericht wie hiernae volgtt.

Wir Heinrich Eingels und Gerardt vanden Crutzberch schepen dess gerichtz tot Biesel, doen kondt ende bekennen hiermit dat voer uns perschoenlich koemen sijn Gerardt Naelen und Jutt Schroers eheluiden ahn einer, und der voerss. Naelen voerkinderen benentlich Sijb Engels mit Mercken seiner hausfr., Item Raebet mit Jaenken sijner hausfr., daertoe Heinrich und Ummel Lehenen, ahn der anderer sijden, und hebben eindrechtelick bekant, omme allen besorgden twist und uneinicheyt te verhueden, vortz beter die broderliche frundtschap te underhalden, sich mit genoichsamer voerbetrachtungh vreiwillich allersijtz vereinigt, und vergeleecken te hebbem, wie sei den hiemit und in crafft deses, wie sulcs ahm bestendigsten geschehen solle kundte off mogtte, sich vereinigen und vergelicken, dat der voerss. eheluiden soen Wilhelmken, mit die voerschreven voerkinderen in denselven verstorvenen vaders Heincken Lehenen selig und haerer moder Jutten ahn erstorvene off noch to verstervene gueder geine vitgesondert, wie inssgelicken die voerss. voerkinderen mit Wilhelmken haeren halven broder auch dheilen sullen die guedere so van gesagtes Wilhelmkens vader, moder, unnd andere frunden ahn ersterven sullen, dergestalt off sei alle van einen vader und moder verweckt und geboeren wehren, Edoch in so verre der voerss. Wilhelmken voer sijnen vader weurde koemen aff te sterven, sonder alige lijffsgebourt affter te laeten, in dempfal sal vorglr. Gerardt der vader wederomme in Wilhelmkens kintzdheil in staen gelick off diese kindtschap niet upgereicht wehre, und sonder argelist, beheltlich dem heren und jederman sijnen goeden rechtten, in oirconde der waerheit, dwijl die voerss. parthijen tgene voerss. auch nochmaels voer t'gericht bekant, so hebben wir voerss. schepen unseren gemeinen schepenamptzseigel hierunder gedruckt, gedhaen up den 18en daich marty anno 1624.'

 

vr 20 maart 1624

Z.P. - Gehuwd: Tilmannus van Wanlo [mogelijk begr. Swalmen 25-12-1670] en Maria Schuren [begr. Swalmen ..-10-1666].

Uit dit huwelijk:

1. Gertrudis van Wanlo, ged. Asselt 20-3-1624 (get. Casparus Baumm en Gertrudis van Wanlo ... Mullers).

 

vr 24 maart 1624

Z.P. - Gehuwd: Severinus Hawinckels [Sever in den Haewinckel, overl. vr 9-9-1656] en Matthia NN [Thisken].

Uit dit huwelijk:

1. Georgius Hawinckels, begr. Swalmen 20-1-1674. Tr. 1) Swalmen 22-10-1641 met Joanna Emets, overl. .. vr 9-9-1656; 2) Swalmen 25-9-1656 met Catharina Silkens.

2. Henricus Hawinckels, leeft 9-9-1656. Tr. voor 1628 met Francisca Boven alias Van Linden, waarvan kinderen te Roermond.

3. Joannes Hawinckel, leeft 9-9-1656.

Akte hier geplaatst wegens optreden als doopgetuige te Asselt op deze dag. Op 15 juli 1625 kochten zij land bij de Wolfsboom.

 

30 maart 1624

SWALMEN ‑ Een rentebrief groot 1.029 gulden ten laste van de gemeente Swalmen en ten profijte van het altaar van de H. Geest binnen de kathedraal te Roermond, wordt krachtens transfix voor een bedrag van 1.000 gulden, verpensioneerd tegen jaarlijks 50 rijksdaalder (?), verkocht aan Gerardt Schenck, domheer te Luijck.

RHCL Maastricht, Dokumentatie D274: Inventaris van o.a. Bleijenbeek, Brempt, Hillenraad, nr. N 137; depot onbekend (gedeelte verdwenen, vgl. ook Schlo Haag).

 

9 april 1624

OFFENBEEK - Overdracht onroerend goed.

Ten overstaan van Heinrich Eingels en Gerardt Crutzberch, schepenen, en Goerdt Quiten, gerechtsbode, dragen

- Leonardt Woltters en Thrincken Saxs, echtelieden;

- Goerdt Saxs en Thrincken, echtelieden;

- Peter Saxs en Beel, echtelieden;

- en Thiel in der Hutten en Stincken, echtelieden,

het 1/3 deel van het erfgoed te Offenbeck aan de Vehestraeten en in den Offenbeckervelde gelegen, zoals dit eerder toebehoord heeft aan Goerdt van Borren, voor een bedrag van 50 daalder over aan Goerdt van Borren en Aeletgen, echtelieden. De verkopers beloven de vereiste volmachten alsnog te zullen overleggen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 60.

 

11 april 1624

OFFENBEEK ‑ Overdracht goed In der Koulen.

Ten overstaan van Heindrich Eingels en Paulus in der Hoeven, schepenen te Beesel, en Goerdt Quiten, gerichtsbode te Beesel, draagt Heindrich Cuijten [Quijten?] met toestemming van zijn vrouw

- het erfgoed genaamd 'In der Koulen' te Offenbeck gelegen met beide zijden naast de openbare weg en met beide korte zijden grenzend aan Aegtt Boemen, met alle bijbehorende houtgewassen, aanplant, 'uitschlaich und aenclevende gerechticheiden',

belast met 1 erfmalder rogge aan de St.-Lambertuskapel, voor een bedrag van in totaal 45 gulden binnen Vendloe te leveren, over aan Lens van Brugken en Marie, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 60vs.

Voor dit goed vergelijk inkomsten St.-Lambertuskapel d.d. 2-4-1661. Lens van Bruggen is mogelijk identiek met Lens Mantels.

 

15 april 1624

SWALMEN - Pachtcontract Kloostershof Middelhoven.

Margriet Haeffe, mater, en Mettel Janssen, procuratrice van het klooster In der Weyden binnen Venlo verpachten hun hof te Swalmen gelegen, Middelhoven genaamd, voor een periode van drie jaren met ingang van mei aanstaande 'tot halffenaers rechten' aan Lambrecht Lindemans en Mercken Janssen, echtelieden, met een opzegtermijn van een half jaar. Het contract komt automatisch te vervallen bij overlijden van Lambrecht.

- Lambrecht zal de hof 'bouwen, winnen, mesten ende besaeyen' met zijn eigen zaaigoed, waarbij het klooster hem 2 malder koren zal geven;

- hij mag alleen land bewerken dat tot de hof behoort;

- alle korengewas, rapen en andere opbrengsten zullen half en half gedeeld worden, uitgezonderd de paarden die enkel van de pachter zullen zijn en waarvan hij ook uitsluitend alle kosten draagt;

- Lambert zal jaarlijks drie of vier kalveren 'optrecken' en 100 'coppel' schapen houden;

- hij mag geen vee kopen of verkopen zonder medeweten en toestemming van mater of klooster;

- 'Item die broeckscaepen sal hij met die sijne weyden wy.. ende vetmaeken';

- 'Item hij en sal oock geen vremde beesten houden op den hoff dan den heyligen ende dat met weten der mater oft convents';

- hij zal zo veel varkens houden dat er jaarlijks 10 overjarige varkens kunnen worden gedeeld tussen hem en het klooster. Voor ieder varken zal het klooster 1 vat koren geven. Deze varkens zullen worden gedeeld op St.-Lambertusdag (17 september) waarbij de halfenaar de dieren zal opstellen en het klooster de eerste keuze zal hebben. Zijn er meer dan 10 varkens, dan zullen deze eveneens worden gedeeld en verkocht.

- mocht het gebeuren dat de varkens van het klooster 'onreyn vielen', dan zal Lambert deze moeten ruilen;

- Lambert zal niet meer dan 4 'scaeppers scaepen' hebben op iedere 25 schapen [d.w.z. de herder mag zelf niet meer dan 16 eigen schapen houden op een kudde van 100 dieren];

- voor het land dat tiendvrij is, zal Lambert jaarlijks 3 malder haver van zijn aandeel geven aan het klooster of aan de heer van Hellenroij. Lambert moet ook bijdragen aan de ganzen, hoenders en hanen die jaarlijks aan Hellenroij moeten worden gegeven;

- het klooster mag laten dorsen als het de zusters belieft. Lambert zal zelf mee dorsen en de overige dorsers voeden en 'bedden'; hiervoor zal hij 1 malder ontvangen;

- van het fruit of 'ooft' zal Lambert het 1/3 deel hebben, maar het klooster mag [de oogst van] twee appelbomen vooruit kiezen;

- alle opbrengsten van de hof zullen worden gedeeld door de pachter, waarna het klooster de eerste keuze heeft 'sonder geldt daer op te setten';

- het aandeel van het klooster zal door Lambert in het klooster te Venlo worden gevoerd;

- de pachter moet jaarlijks 2 of 3 dagen in Venlo met zijn wagen turf voeren voor het klooster of andere diensten hiervoor doen;

- 'Item Lambert sal houden eenen stercken bouknecht met een stercke maecht';

- 'Item hij sal den hoff van weynden, thuynen, wallen ende grachten halden ende bevrijen';

- 'Item hij sall alle jaer soo veel schooven schudden datt men den hoff in daeck ende dicht maech halden ende die daer overen sal men gelijck deylen';

- 'Item als men op den hoff timmeren moet dan sal den halffenaer bij voeren ende helpen datter van noode is';

- 'Item als men nieuw daeck maeckt soo sal dat clooster den meester loonen ende Lambert sal hem voeden ende eenen opperknecht bij setten ende den selven loonen ende voeden';

- de halfenaar moet meehelpen bij al het timmerwerk;

- al hetgeen hij zelf repareren kan, moet hij samen met zijn 'gesin' zelf maken; heeft hij hiervoor iets nodig, dan zullen pachter en klooster hiervan ieder de helft betalen;

- 'Item die wenden ende richolteren sal den halffenaer op sijn costen halden';

- als het koren in de velden staat en het is tijd om de oogst te tellen, dan moet Lambert dit aan het klooster meedelen; iemand vanwege het klooster zal dan de telling doen waarna Lambert de oogst in twee 'bermen' zal voeren en het klooster de eerst keuze heeft;

- als er mergel nodig is [voor bemesting] dan zullen klooster en Lambert ieder de helft betalen en zal de pachter dit 'opvoeren';

- met kerstmis zal Lambert 2 vette kapoenen aan het klooster geven, boven de kapoenen die hij namens het klooster samen met de hoenders of ganzen aan de heer van Hellenray moet geven;

- 'Item noch sal Lambert sijn beleeftheyt te Paeschen thoenen met dertich pondt boters ende hondert eyeren te gheven ende alle jaer een bet calff met een laem ende daer bij eenen vetten hamel te geven';

- als men de schapen scheert, zal het klooster een ongeschoren lam kiezen, dat door de pachter naar het klooster zal worden gebracht;

- 'Item als Lambert sal reolen soo sal dat convent een halff tonne biers daer toe gheven';

- Lambert mag 3 morgen voerland hebben [voor eigen gebruik], waarvan 1 morgen voor aan het huis gelegen over de straat;

- als Lambert van de hof zal vertrekken, mag hij niets vernielen en geen mest van de hof voeren of laten dragen;

- 'Item oft den hoff brant quaem dincktael oft brant scattinghe dat sal gaen ghelijck met die naeburen, maer die jaerlijcxsche leeninghen oft contributien sall Lambert het derden deel aff bethaelen';

- bij niet naleven of bij verzuim van enig van de genoemde punten mag het klooster haar pachter zonder enige tegenspraak op ieder moment van de hof mogen sturen en een andere pachter aanstellen.

Getuige: Michiel van den Hergraeff.

RHCL Maastricht, Klooster Maria weide te Venlo, archivalia afkomstig van het Kreis Heimat Museum te Kevelaer.

Met aantekening in ander handschrift, dat dit contract op 18-1-1627 is verlengd voor een periode van zes jaar (zie aldaar).

 

vr 25 april 1624

Z.P. - Gehuwd: Judocus Bernaerts en Agnes Cuijpers.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelia Bernaerts, ged. Roermond 25-4-1624 (get. Joannes van Hinsbergh en Elysabetha van Melick; dr. van Judocus en Agnes Cuijpers).

DTB-registers Roermond.

 

vr 28 april 1624

Z.P. - Gehuwd: Joannes Claessen [Claesen] en Maria Fyten [Fijten, Fiten, Vijten].

DTB-registers Roermond.

Uit dit huwelijk:

1. Joannes Claessen, ged. Roermond 28-4-1624 (get. Arnoldus Boyen en Catharina Poulsen senior, d.m.v. Catharina Poulsen junior), verm. jong overl.

2. Anna Claessen, ged. Roermond 9-4-1626 (get. Jacobus Fyten en Margareta Pauwelssen).

...

3. Joannes Claessen, ged. Roermond 13-3-1641 (get. Goussuinus Dulcken en Margareta Smitsen), verm. jong overl.

4. Joannes Claesen, ged. Roermond 14-11-1642 (get. Petrus van der Coulen en Ida Roelof).

5. Elizabetha Claessen, ged. Roermond 25-2-1646 (get. Bartholomeus Dijck, licentiaat in de beide rechten, en Anna Aelmans).

 

8 mei 1624

Testament van Johanna van Holthuysen, weduwe van Goessen Spee, met rekwest daarover van een van haar schoonzonen aan het Hof van Gelre te Roermond.

RHCL Maastricht, FA Van Merwijck-De Keverberg, V1504, nr. 504.

 

mei 1624, z.d.

SWALMEN - Overdracht land.

Ten overstaan van Nellis Lindemans in de plaats van de scholtis en Jan der Schmeet, beiden schepenen van Swalmen en Asselt, draagt Henderich Henderichs met toestemming van zijn echtgenote morgen land in het Schwaer Veltt gelegen tussen Hoffs land en land van de verkopers, met de korte zijden grenzend aan land van de heer van Hillenraet en de weg, voor een bedrag van 100 daalder Roermonds en 2 'vechmen'? bier, over aan Johan Koxs en Metgen, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 3-3vs.

 

vr 1 juni 1624

Z.P. - Gehuwd: Petrus Stockmans [laatschepen van Asselterhof 1647, mogelijk eigenaar van land te Roermond 11-3-1649, verm. begr. Swalmen ..-5-1668; hij hertr. mogelijk Swalmen 30-10-1647 met Anna van der Hart] en Elisabeth van Epsendorp [mogelijk dr. van Werner van Epsendorp].

Uit dit huwelijk:

1. verm. Christianus Stockmans, begr. Swalmen 15-10-1676. Tr. Swalmen 24-1-1657 met Judith Henricks alias Van Kessel.

...

2. Theodora Stockmans, ged. Asselt 1-6-1624 (get. Joannes van Choor alias op Graet en Margareta Thonissen; dr. van Petrus x Elisabeth van Epsendorp), begr. ald. 21-12-1664. Tr. Asselt 7-10-1663 met Petrus Klumkes.

 

1 juni 1624

OFFENBEEK ‑ Dierick Patientie vernieuwt als hulder namens Adolph van Bueren de leeneed van de molen te Offenbeeck c.a., vacant door overlijden van wijlen Otto van Bueren.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 215, fol. 2vs-3vs.

Zie ook idem inv.nr. 201, fol. 6. Zie 28-11-1616, 1-7-1626 en 2-12-1637. Vgl.: Dereck Patiens, overl. Roermond 1645 (rekeningen Overluiden Rmd)

 

1 juni 1624

SWALMEN - Overdracht land, met naasting.

Ten overstaan van Nellis Lindemans in plaats van de scholtis en Jacob Gubbels, schepenen van Swalmen en Asselt, draagt Beerdt Keupers, weduwe van Claess de Schuttelkremer, ongeveer 1 morgen land in het Boeckesveltt over de straat aldaar gelegen tussen Wilhelm van Oist en het goed van Joest Houxs, met een korte zijde grenzend aan de openbare straat, voor een bedrag van 225 gulden Roermonds over aan Johan den Schmeet en Gebelken, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 3.

Voor naasting zie idem 12 juli 1624.

 

7 juni 1624

BELFELD ‑ Arrest.

Op verzoek van Arnolt Pollen van Vendloe hebben de schepenen van Belffent door tussenkomst van de bode een schipper met schip gearresteerd op de Maas.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 60vs.

'Die schepenen tott Belffent hebben up beikompste dess baeden einen schipper mit den schip arrestiert in der Masen ter requisitien van Arnolt Pollen van Vendloe.'

 

9 juni 1624

BEESEL ‑ Schuldbekentenis ten behoeve van erfrechten.

Albertus Bertmarings, pastoor, Peter Decker en Jacob Hilgers verklaren dat hen als getuigen bekend is dat Geertrudt, echtgenote van Hein van Oebroick, op haar ziekbed heeft verklaard dat zij en haar man in hun hoge nood een bedrag van 50 gulden Roermonds hebben moeten lenen met het goed van de voorkinderen van Hein als onderpand.

Deze voorkinderen mogen deze 50 gulden opnemen uit de goederen die zij en haar man samen gekocht hebben, vr eventuele erfdeling.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 61.

 

26 juni 1624

HEUSDEN / VENLO - Oorlogshandelingen.

Wt Heusden,den 26 dito.

Wt Heusden, den 26 dito. Soo den roep gaet, soude de Spaensche voor hebben dese Stadt te belegheren, waer op alhier allerley preparatie ghemaeckt wort. Men heeft ghisteren, eerghisteren ende noch heden alle de boomen, tuynen ende hevelen 1 mijl om dese stadt beginnen af te kappen, alle mijnen, loop-graven syn veerdich, ghisteren heeft men alle het gheschut op de wallen ghevoert om den vyant soo tot Gille light, tegen te staen. Eergisteren heeft men den vyant den gantsche nacht ettelijcke hondert schooten met musquetten hooren schieten, sonder te weten wat het te beduyden heeft, dan datmen vermeent datse opbreecken wilde om voort te marseren. Onse soldaten hebben in vijf ofte ses nachten niet uyt hunne klederen gheweest, want wy den vyant alle ure verwachten, soo den roep ginck trock den vyant in 2 troupen, de eene troupe naer dese stadt, d'ander naer Breda, men is alhier op hunne comste wel versien, alle savonts trecken dry compagnie soldaten nae Hemert op de Weert, alwaer is een schip-brugge over de Mase is geslagen, om dat het crijchsvolck over ende weder mochte marseren ende den vyandt het hooft te bieden. Wij verwachten den Prince van Orangien alle daghe alhier. Men vermeent dat naer by dese stadt een leger sal gheslaghen worden om den vyant in hunne groot voornemen te verhinderen. Onse ruyterije sijn uyt gheweest, melden dat by de Spaensche veel volck te voet ende te peerde quam aen marseeren, watse nu voornemen sullen salmen haest vernemen.
De Marquis Spinola ligt sterck ontrent de 12000 te voet, ende 4000 peerde op de Turnouder Heyde, maer het meeste volck light tot Hoochsunder ende Leechsunder, ende comt daghelijckx van alle syde noch veel volcks te voet ende te peerde aen marseeren. Van Mechelen, Antwerpen ende meer andere plaetsen wert een groote menichte van proviant ende amonitie, als cruyt, loot naer Hoochstraten ghebracht, het schijnt naer alle apparentie dat de Spaensche yets voor nemen willen, comen daghelijcks met twee ende drie compagnie ruyters tot dicht voor Breda braveeren,ende soo den roep gaet soudense willens sijn de voorsz. stat te belegeren, maer de selve sijn op hun aencomste van alles wel versien, arbeyde dach ende nacht aen hunne nieuwe fortificatien soo sy noch buyten de andere wercken maken seer sterck, hebben rontom de selve stadt veel boomen ende tuynen wech gehouden, om oft den vyandt daer voor comen wilde, te beter te bejeghenen. Voor eenighe daghen hebben 7 soldaten van Nimmeghen een Spaensche post-bode, comende uyt Italien, (hebbende brieven by hem vanden Coninck van Spanien. Den Paus s'Keysers hof der Catholijcke Collegio ende meer dergelijcke, houdende aende Infante van Brussel, Marquis Spinola, Don Cordua, Don Toledo ende meer andere Heeren ende Graven) by Namen afgenomen ende deselve in s'Graven Hage gebracht, daer men vermeent dat vreemde practijcken in staen, men seght dat de voorschreve soldaten wel 2 maenden op den post ghewacht hebben, ende hun altijdt als coopluyden gehouden, henen ende weder reysende, by de voorschreve brieven syn oock een deel schoone peerelen geweest, diemen de soldaten tot buyt heeft ghegeven, boven dien elck noch 200 rijcx-daelders vereert, men segt ooc [...] dat de brieven soude melde van eenighe sware oproerte in West-Indien, ende dat den Coninck van Spanien geene middelen in eenige jaren op Vlaenderen totten oorlogh soude overmaecken, maer dat hy deselve gelderen soude imployeren moeten tot een groote scheeps armade om die tegens de ghene soo sterck op hem toerustende te gebruycken.
Het Spaensche crijchsvolck t'welck by Mastricht vergadert was, syn met 7 stucken gheschuts ende twee vier-mortieren, ende allerhande nootdruft by Vendelo over de brugghe ghemarseert, men vermeent dat deselve hun by de andere troupe ontrent Turenhout vervoeghen sullen, het andere crijchs volck soo in de Gulicksche Landen gheleghen hebben syn naer Rijnberck ghetrocken. Prince Henderick van Nassau verhout hem noch in syn out quartier, het crijchsvolck light noch meest inde schepen, maer sullen metten eersten inghequartiert worden. Den 26 dito is den oorluchtighen Prince van Orangien savents ten 5 uren met veel heeren ende crijghs officieren, beneffens eenige 100 waghenen met ammonitie tot Gorrecom ghecomen, alwaer zijne doorluchtigheyt vande borgherije seer triomfelijck is inghehaelt worden. Alle het geschut ende amonitie wert opwaerts gevoert, de soldaten te voet ende te peerde volghde van alle sijde in schoone ordere naer, men vermeent dat zijne Excellentie in Bomeler-weert met een legher sal gaen legghen, door dien den vyant sijn ooge daer op heeft. De ruyterije van Grovendonc ende meer ander plaetsen hebben seer sterck hun ontrent den Bomel-weert vertoont, maer vande onse weder te rugghe ghedreven worden. Graef Heyndrick vanden Bergh light noch met sijn volck tusschen Wesel ende Rijmberck, was dagelijcks noch ettelijcke compagnie soldaten verwachtende, het crijgh-volck t'welck over de brugghe is ghetrocken, hebben hun by den Marquis Spinola vervoucht. Den roep gaet sterck dat den Coninck van Spanjen metten eersten in alle syne landen soude laten publiceren, dat een yeghelijck op de Hollanders ende Zeelanders soude moghen te water toerusten, ende hun met ghewelt aentasten, alles wat een yeghelijck bequam, soude tot buyt gegeven werden.

Courante uyt Italien, Duytslandt, &c. d.d. 27-7-1624.

 

29 juni 1624

REUVER-LEEUWEN ‑ Belening Schei.

Jan Vinck vernieuwt de leeneed van de hof In gen Scheydel, ten Geldersen rechte te verheergewaden met 15 goudguldens.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 201, fol. 52.

Zie 9-11-1622 en 18-6-1626.

 

1624, z.d. (29 juni ?)

REUVER-LEEUWEN ‑ Belening Schei.

Willem de Laet, als gevolmachtigde van Jan Vinck, wordt door graaf Henrich, als pandheer van het land van Montfort, beleend met de hof In gen Scheijdel.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 205, fol. 126-127.

 

29 juni 1624

REUVER-LEEUWEN ‑ Belening Schei.

Ten overstaan van de Gelderse leenmannen de rechtsgeleerden Wilhelm Moitz en Mattthijs Maroijen, schepenen te Roermond, wordt Willem de Laet, op 25 juni 1624 door zijn zwager Johan Vinck daartoe gevolmachtigd, door Henrich graaf tot den Bergh, vrijheer te Hedel en Bauterstum, heer te Spalbeck, Herlaer, St.-Michiels, Gestel, Opvelp, Butzel, Herckum, Bijvoerden etc, Raad van State en van de Hoge Krijgsraad, kapitein generaal van de Artillerie, Bannerheer, Gouverneur en kapitein generaal van het vorstendom Gelre en graafschap Sutphen, de landen van Overijssel, Drenthe, Twenthe, Lingen etc, pandheer van het ambt Montfort, beleend met de Hof in gen Scheijdel, ten Montfortsen bundige rechten met 15 goudguldens te verheergewaden. Deze leeneed werd bij minderjarigheid van Johan Vinck voornoemd in 1603 afgelegd door de rechtsgeleerde Wilhelm Moitz als hulder.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 244, fol. 10.

Zie 14-11-1603.

 

juni 1624, z.d.

SWALMEN - Overdracht land.

Ten overstaan van Jan Meutters, dagelijks richter, Nellis Lindemans en Wilhelm an gen Beeck, schepenen van Swalmen en Asselt, draagt Jochim van den Crutzberch met toestemming van zijn vrouw Lissken ongeveer 3 vierdel morgen in het Voerenveltt gelegen tussen Nelissken van Echt en Gaetz Raemeckers, met de korte zijden grenzend aan land van het Sint Joris altaar en het goed van Sever in gen Haeffwinckel, voor een bedrag van 93 gulden Roermonds over aan Cil Peukens en Druitgen, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 2vs.

 

juni 1624, z.d.

SWALMEN-MIDDELHOVEN - Overdracht land.

Ten overstaan van Wilhelm aen gen Beeck in plaats van de scholtis en Gaetz Krompfoetz, beiden schepenen van Swalmen en Asselt, draagt Lenardt Kronen met toestemming van zijn vrouw Thrijne een stuk land van niet genoemde grootte ('war die maet kehrtt sall dat gelt kehren') te Middelhoven gelegen tussen de straat en Heincken Kronen, met de korte zijden grenzend aan Theuwis Kronen en het klooster van Vendloe, voor een bedrag van 1 daalder per roede over aan Sebastianus Scheeper, ongehuwd.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 3.

 

vr 7 juli 1624

Z.P. - Gehuwd: Joannes Truijtwijn en Margaretha Tielen [mogelijk dr. van Tilmanus]

Uit dit huwelijk (op basis van Gendalim5):

1. Maria Truytwijn, ged. Roermond 7-7-1624 (get. Joannes Tielen vulgo Van Asselt en Catharina van Eerstebach; dr. van Joannes x Margareta Tielen).

2. Tilmannus Trutwijns, ged. Roermond 19-4-1626 (get. Martinus Smedelin / Petrus van Tongeren en Joanna, dochter, van Hillebrandus Holtman / haar moeder Maria).

3. Emerentiana Trutwin, ged. Roermond 8-4-1631 (get. Petrus Vossen en Maria Tielen).

4. Joannes Truytwijn, ged. Roermond 5-1-1633 (get. Peter Bammelroij en Joanna Bordels).

5. Maria Troutwijn, ged. Roermond 14-2-1637 (get. Petrus van Wessem en Maria van der Smitsen).

6. Catharina Truijtvyn, ged. Roermond 8-8-1639 (get. Guillielmus Palant en Anna Bressen; dr. van Joannes x Margareta Tielen).

7. Joanna Troutwijn, ged. Roermond 24-2-1642 (get. Thomas Wolf / Guilielmus Herler en Wendelina Holtmans).

 

11 juli 1624

BELFELD-GELOO ‑ Overdracht huis en hof.

Ten overstaan van Heinrich Meertz en Heinrich Wolfferts, schepenen te Beesel, draagt Stincken Prangen haar vruchtgebruik dat zij geniet uit huis en hof met een kempke plus houtgewas te Belffen aan gen Lohe gelegen tussen Lenart den Muller's erf en Peterken Thrinens erf, met n korte zijde grenzend aan het broek en de andere zijde aan de weg, over aan haar zoon Jan aen gen Loe.

- Johan (aen gen) Lohe draagt dit goed vervolgens voor een bedrag van 95 rijksdaalders over aan Wilhelm den Muller en Beelken, echtelieden,

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 61vs.

 

12 juli 1624

SWALMEN - Overdracht land, met naasting.

Ten overstaan van Nellis Lindemans en Wilhelm an gen Beeck, schepenen van Swalmen en Asselt alsmede voor de gerechtsbode, beschut Jacob Gubbels, 1 morgen land dat Johan den Schmeet en Gebelken, echtelieden, op 1 juni 1624 had aangekocht van Beerdt Keupers, weduwe van Claess de Schuttelkremer.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 3.

 

12 september 1624

SWALMEN - Overdracht land.

Ten overstaan van Johan Meutters, dagelijks richter, Jacob Gubbels en Wilhelm aen gen Beeckh, schepenen van Swalmen en Asselt, draagt Henderich Henderichs met toestemming van zijn vrouw 1 morgen land in het Schwaer Velt gelegen tussen aankopers en Haeffs land, met de korte zijden grenzend aan de Ruremuntsche weg en het huis Hillenraede, voor een bedrag van 240 gulden en 2 aam 'dobbell Ruremundtschen biers', over aan Johan Kochs, brouwer te Ruremunde, en Metgen, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 4vs.

 

14 juli 1624

KALDENKIRCHEN - Gehuwd: Cornelis Martens van Belfeldt en Metgen Gillings. Getuigen: niet vermeld.

Kinderen te Kaldenkirchen, o.a. eerste kind zoon Martinus 19-05-1625.

 

vr 22 september 1624

Z.P. - Gehuwd: Gerardus Lindemans en ..ina Goetzens.

Uit dit huwelijk:

1. Gerardus Lindemans, ged. Asselt 22-9-1624 (get. Leonardus Raemeckers en Mechtildis Tacken).

 

24 september 1624

SWALMEN - Voogdgeding.

- De prior van de Carthauseren hoff laat door zijn 'dhiener' klagen ('becroenen') dat de weg die van oudsher naar het Buggenummer veer loopt, op last van de heer of vrouwe van Hillenraet is afgesloten, waardoor de veedrift en ander verkeer de doorgang wordt ontnomen en gehinderd; hij verzoekt om deze weg als van ouds open te stellen.

- De armenmeesters van Ruremunde klagen dat de beesten van de Armenhoff upgen Raedt niet behoorlijk naar de weidegronden kunnen worden gebracht; zij verzoeken dat deze weg weer zoals van oudsher kan worden opengesteld.

- Nellis Lindemans, scholtis Cruchten en Jan in gen Nouwenhoff klagen dat de mensen bij de hof van Johan voornoemd door het veld gaan en in de landerijen diverse wegen maken waar echter geen weg hoort te gaan, en dat zij in het broek over de Schwalm een 'steech' leggen waar zij over gaan, waardoor grote schade ontstaat; zij verzoeken om hieraan een einde te maken.

- Goerdt Quiten, halfman te Asselt, klaagt dat het veehek ('valderen') aan Boeckes Stap te Asselt ongerepareerd blijft liggen hoewel de naburen verplicht zijn dit te onderhouden; hij verzoekt om het valder alsnog te repareren zodat verdere schade kan worden voorkomen.

- De pastoor klaagt dat de kerk zo vol kisten is gezet dat de kerkdienst hiervan hinder heeft; hij verzoekt om deze sitatie te verbeteren.

- Cruchten en andere naburen klagen tevens dat de schop van Arret Meutters te dicht bij het kerkhof staat hetgeen hinder veroorzaakt; zij vragen of deze 'afgeschafft' kan worden.

- Gerhardt Lindemans klaagt samen met andere naburen dat de Horrigs weg te smal wordt gemaakt; zij verzoeken om deze terug te brengen tot een behoorlijke breedte.

- De naburen van de Kropper hontschap klagen dat de Kropperstraet te smal wordt gemaakt tot in de beek toe; zij verzoeken verbetering.

- Peter in der Beeck en zijn zus en broer klagen dat de weg van de Loecker niet wordt gerepareerd waardoor een voetpad is ontstaan over hun erf; zij verzoeken verbetering.

- Matthis her Gaetschalcks laat arrest aantekenen bij jonker Hulhovens tiendkoren wegens een vordering van 7 gulden voor de huur van een schuur, inclusief kosten en schade. Dit arrest wordt vervolgens door jonker Hulhoven ontzet.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 4vs-5.

Het laten aantekenen van een persoonlijk arrest was volgens het stad‑ en landrecht niet toegestaan op een voogdgeding en moet, hoewel tekstueel deel uitmakend van het geding, mogelijk worden gelezen als een aparte akte.

 

5 oktober 1624

SWALMEN ‑ Het Hof van Gelder bepaalt dat 9 morgen land in het Nieuwen- en Aldenhover veld te Swalmen, genoemd in de stichtingsbrief van de Karthuis te Roermond door Werner van Swalmen, en op 3 februari 1593 door de prior van het klooster verkocht aan Willem Quiten, door diens zonen Goert en Jan voor 830 gulden Roermonds moet worden terugverkocht aan het klooster.

RHCL Maastricht, Kartuizers Roermond, inv. d'Hoop, inv.nrs. 18619 en 18622.

 

13 oktober 1624

VENLO ‑ Gehuwd: Jacobus Vermaeseren [Vermassen] en NN Spoers [Spaers]. Getuigen: ...

Uit dit huwelijk:

1. Marcellus Vermassen, ged. Venlo 13-9-1626 (get. Wilhelmus van Anraij en Cristina Sillen; zn. van Jacobus Vermassen en Gertrudis Spaers).

GA Venlo, DTB-Registers Venlo.

 

15 oktober 1624

ASSELT - Gehuwd: Joannes Tacken [uit Elmpt, zn. van Henricus Tacken] en Gebela Michiels [alias Dullen]. Getuigen: ...dus Martels en Henricus Tacken, vader van de bruidegom.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 131.

Uit dit huwelijk:

1. Joannes Tacken, ged. Asselt 25-2-1625 (get. Godefridus Martens en Agnes Bijllenmeckers; zn. van Joannes x Gebela M..heils), verm. jong overl.

2. Matthias Tacken, ged. Asselt 25-3-1626 (get. Henricus ..tzen en .ss... op den Velde; zn. van Joannes x Gebela Michiels), begr. ald. 11-2-1683. Tr. Buggenum 4-2-1658 met Margaretha Coelen.

3. Joannes Tacken, ged. Asselt ..-10-1628 (get. Petrus Deufen en Maria van Cruchten; naam moeder niet vermeld). Tr. Asselt 30-9-1663 met Maria Gotzens.

4. Christina NN, ged. Asselt 1-1-1630; get. Joannes Gielen en Cornelia Tilmans; dr. van Joannes NN x Gebela Dullen).

5. Henrica NN, ged. Asselt 7-10-1632 (get. Henricus Raemekers en Catharina Thonisen; dr. van Joannes NN x Gebela Tacken), begr. ald. 14-4-1679. Tr. Asselt 6-10-1672 met Joannes Franssen.

6. Agnes Tacken, ged. Asselt 6-4-1634 (get. Wilhelmus Tilm... en Judith Hanssen; dr. van Joannes x Elisabetha NN).

Zij kochten land te Asselt op 9 augustus 1625.

 

22 oktober 1624

SWALMEN - Overdracht land.

Ten overstaan van de scholtis, Nellis Lindemans en Jacob Gubbels, schepenen van Swalmen en Asselt, dragen Johan Kleuffers en Mercken Jegers 1 morgen land in de Hoeffacker gelegen tussen Gaetz Krompfoetz en Matthis her Gaetschalxs, met de korte zijden grenzend aan de openbare straat en altaarsland, vrij van tiend en andere lasten, voor een bedrag van 300 gulden over aan Matthis Scherers en Anna heer Gotschalxs, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 5vs.

 

22 oktober 1624

ROERMOND ‑ Akte van scheiding en deling van het goed van Michael Spee, zoon van Gerhard Spee [zie 3-9-1588], en diens resp. echtgenoten Aleitgen van Wessem (dochter van Hendrik van Wessem en Maria van Hoeck genaamd Van der Heyden) en Margriet van Meysenborch (mogelijk zegel: burchttoren waarop een mees). Het betreft goederen te o.a. Horn, Haelen, Buggenum, een huis in de St.-Jansstraat en een deel van de kerketiend te Haelen.

A. van Beurden: De familie Spee te Roermond. In: De Nederlandse Leeuw, ... blz. 79-83.

Zie 4-11-1622.

 

vr 23 oktober 1624

Z.P. - gehuwd: Joannes Alberts en Mechtildis Dorsz [Dors].

GA Venlo, DTB-Registers Venlo.

Uit dit huwelijk:

1. Joannes Alberti, ged. Venlo 23-10-1624 (get. Mertinus ingen Reipken en Catharina Daertz).

2. Henricus Aelbers, ged. Venlo 1-12-1630 (get. Lenaert de Wielder en Slyntken (?) van Bueren (?)).

 

24 oktober 1624

ROERMOND ‑ Akte van scheiding van de nalatenschap van Michiel Spee en Aeltgen van Wessem.

RHCL Maastricht, FA Spee Roermond V 922, inv.nr. 1; 1 katern.

 

oktober 1624, z.d.

SWALMEN - Overdracht land.

Ten overstaan van Johan Meutter als dagelijks richter en Nellis Lindemans en Wilhelm aen gen Beeckh, schepenen van Swalmen en Asselt, draagt Hendrich van Wandloe met toestemming van zijn vrouw Geerdten ongeveer 5 vierdel land in het Asselder Velt achter de hoeve ('haeffstadt') van Feij Mullers gelegen tussen Lenart van Gangelt en Goerdtgen Baumen, met de korte zijden grenzend aan Heindrick Bossmans en het goed van Joest van Wandloe, voor een bedrag van 438 gulden over aan Heincken Moren van Elmptt en diens vrouw Nael wonend te Leuwen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 5vs.

 

12 november 1624

ASSELT - Gehuwd: Joannes Keufen [alias Cremers, mogelijk wedn. van Gertrudis Beurskens] en Catharina Schirp van Cruchten [mogelijk begr. Swalmen 24-9-1665, dr. van Theodorus Schirp van Cruchten]. Getuigen: Theodorus Schirp van Cruchten, vader van de bruid, en Dionijsius Keuffen, broer van de bruidegom.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 131.

Volgens klapper RHCL Maastricht: Joannes Keusen, dit is niet juist.

Uit dit huwelijk:

1. Jacob.., ged. Asselt 3-8-1625 (get. Henricus Schincken en Sybilla ..ull..; zn. of dr. van Joannes x Catharina Schirp).

2. Joannes Cremers, ged. Asselt ..-5-1627 (get. Paulus op gen Raij en Catharina op gen Mouthagen; zn. van Joannes x Catharina ...).

 

19 november 1624

SWALMEN - Verklaring inzake erfrecht.

Op verzoek van Wilhelm Woltters, ongehuwd, mede voor diens consorten, verklaren Nellis Lindemans en Wilhelm aen gen Beeck, schepenen van Swalmen en Asselt, dat genoemde Woltters ongeveer drie weken geleden voor hen heeft verklaard dat zijn oom wijlen Wilhelm Custers in zijn leven heeft bekend dat twee hoofdsommen van in totaal 500 gulden, te weten 300 gulden aan Lenardt Helden en 200 gulden aan Wilhelm aen gen Beeck, na het overlijden van Custers' vrouw Marie Boltten voor de helft zouden vererven op Woltters voornoemd en de andere helft aan de vrienden van Marie, waarbij Marie het vruchtgebruik van de jaarlijkse rente van deze 500 gulden zou genieten tot aan haar overlijden.

Tot voorkoming van een geschil hebben beide schepenen zich bij Marie Boltten vervoegd en haar gevraagd of haar man wijlen Wilhelm Custers dit inderdaad heeft verklaard en of zij hiermee akkoord gaat, hetgeen Marie heeft bevestigd. Op verzoek van Woltters wordt dit nu geprotocolleerd.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 5vs-6.

 

vr 25 november 1624

Z.P. - Gehuwd: Joannes van Swamen en Jacoba Cuypers.

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

1. Jacobus van Swamen, ged. Roermond 25-11-1624 (get. Bartholomeus van Baexen en Catharina Wordels; zn. van Joannes x Jacoba Cuypers).

 

28 november 1624

ASSELT - Gehuwd: Arnoldus Propers en Gebela Gaurijson? Getuigen: Godefridus Quijten en Godefridus Mertens.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 131.

De achternaam Propers komt rond deze periode o.a. voor in Kessel.

 

2 december 1624

REUVER-LEEUWEN ‑ Ten overstaan van de laten Jan Beursskens en Goerdt Quiten wordt Goert, zoon van Goert op den Cruitzbergh, beleend met ("behand aan") de laatgoederen van wijlen Gerardt op den Cruitzbergh.

RHCL Maastricht, FA Van Merwijck-De Keverberg V 1504, inv.nr. 105, blz. 35.

Zie 30-7-1621 en 30-11-1685.

 

vr 5 december 1624

Z.P. - Gehuwd: Henricus Haewinckels en Francisca van Linden [alias Boenen, Bonen].

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

1. Elysabetha in de Haewinckel, ged. Roermond 5-12-1624 (get. Martinus in de Haewinckel en Petronella van Asselt; dr. van Henricus x Francisca Boenen).

2. Anna Haywinckel, ged. Roermond 22-1-1628 (get. Conrardus van Waltneel en Joanna Baptista van Randeraet; dr. van Henricus x Francisca Bonen).

3. Joannes Haywinckel, ged. Roermond 4-8-1630 (get. Leonardus Tobben en Maria van der Linden; zn. van Henric x Francisca van Linden).

4. Maria Haijwinckel, ged. Roermond 2-7-1632 (get. Lowijs van der Straeten en Catharijna van Neel; dr. van Henric x Francisca van Linden).

5. Severinus Hawinckel, ged. Roermond 30-5-1638 (get. Georgius Hawinckel en Agnes Scherers; zn. van Henric x Francisca van Linden), leeft 1662.

6. Elizabeth Hawinckel, ged. Roermond 3-2-1641 (get. Jan Hawinckel / Henric van den Linden en Catharina Lenertz; dr. van Henricus x Francisca van Linden).

7. Matthias Hawinckel, ged. Roermond 29-3-1642 (get. Philippus de Zambeen en Anna Hawinckels / Elisabetha Gaekels; zn. van Henric x Francisca van Linden).

Theodorus en Severinus Hawinckel verkochten in 1662 (z.d.) land te Offenbeek, dat zij hadden gerfd van Lowijs van der Straeten.

 

17 december 1624

BEESEL ‑ Schenking bij leven in ruil voor levensonderhoud.

Ten overstaan van Quiten, stadhouder namens de scholtis, Heinrich Eingels en Wilhelm Keupers, schepenen te Beesel, draagt Nelis thoe Hoesten, pachter bij Martten Gelaesmeckers, 'up die gemeine straete' al zijn roerende en onroerende goederen ('soe beesten, khoeren, beyen als anderssins wat ehr mehr hefft off vercrigen maich') over, uitgezonderd een bijenkorf, over aan zijn 'gedel' Encken, dochter van Peter Lehenen, waarvoor Encken belooft dat zij Nelis zal voeden, kleden en onderdak bieden zolang hij leeft, en zoals wijlen zijn vrouw Zilken dat gedaan heeft.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 62.

 

1624, z.d.

RIJKEL / ASSELT - Erfruil land.

Ten overstaan van Gerardt Crutzberch en Heinrich Eingels, schepenen, vindt een erfruil plaats tussen Thiss Schlabbertz met toestemming van zijn vrouw Mercken enerzijds, en Paulus Schlabbert en diens vrouw Mercken [Jansen] anderzijds.

Thiss en Mercken dragen ongeveer 2 morgen in den Rijckelervelde gelegen tussen Wilhelm aen gen Beeck en Paulus in der Hoeven en 'adherenten ahngehiligter erf', met de korte zijden grenzend aan de Lijckwegh en de Eijckskenswegh, belast met herfschat, over aan Paulus en Mercken.

Hiertegen draagt Paulus een kamp op gen Raedt te Asselt gelegen over aan Thiss.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 60vs.

De akte ontbreekt in de Swalmer transportprotocollen. Voor kind van This en Mercken zie doop Asselt 4-1-1624.

 

1624 en later

KESSEL ‑ Proces Willem Quyten tegen Cecilia Rijvers inzake belediging.

RHCL Maastricht, SA Kessel, inv.nr. 18.

 

 

1625

7 januari 1625

SWALMEN - Overdracht land op de Borch.

Catharina, weduwe van Martten Essers van Meroede, voor zich zelf als vruchtgebruikster en als gevolmachtigde van haar dochter Elisabeth, ongehuwd, draagt morgen land 'op die Borch' gelegen voor een bedrag van 51 gulden over aan Gerhardt Raepkens up gen Heijde.

- Met volmacht als volgt:

Ten overstaan van notaris Theodore Kaldenberch volmachtigt Elisabeth Essers van Meroede, ongehuwd, haar moeder Catharina, weduwe van Martten Essers van Meroede, tot de verkoop en gerechtelijke overdracht van een stuk land op de Breugkhoevell onder de jurisdictie van Swalmen 'op die Burch' gelegen.

Getuigen: Werner von Thor en Everhard Bolder von Zeverich.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 6-6vs.

 

10 februari 1625

ASSELT - Gehuwd: Joannes Luijmis en Petronella van Cruchten op Steincken. Getuigen: Goswinus op gen Raij en Wilhelmina van Cruchten, zus van de bruid.

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 131.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Luijmis, ged. Asselt 10-8-1625 (get. Leonardus Timmermans op Steinckenseij en Maria? Slabbers; dr. van Joannes x Petronella van Cruchten).

 

vr 13 februari 1625

Z.P. - Gehuwd: Godefridus Janssen en Maria Graus.

Uit dit huwelijk:

1. Elysabeth Janssen, ged. Roermond 13-2-1625 (get. Henricus Bours en Christina, echtgenote van Henricus Kindt; dr. van Godefridus Janssen en Maria Graus).

DTB-registers Roermond.

 

vr 4 maart 1625

Z.P. - Gehuwd: Arnoldus Claessen en Margareta Lenssen [Linssen alias van gen Huysken].

DTB-registers Roermond.

Uit dit huwelijk:

1. Agnes Claessen, ged. Roermond 4-3-1625 (get. Antonius Cruijsancker, licentiaat, en Catharina van Olmpt; dr. van Arnoldus x Margareta Lenssen).

2. Christina Claessen, ged. Roermond 23-9-1626 (get. meester Joannes Heyster en Joanna Schuermans; dr. van Arnoldus x Margreta van geen Huysken).

...

3. Godefridus Claessen, ged. Roermond 9-8-1632 (get. Petrus Reckinge en Gert Molders).

 

10 maart 1625

SWALMEN - Barbara en Margriet Hoen, vrouwe van resp. Calckum en Gribbenvorst, tegen hun zus, de weduwe van wijlen de heer van Hillenraedt, inzake het testament van wijlen hun zus Anna.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr.112 (vonnissen), fol. 22vs-23.

Zie idem 22-3-1625.

 

vr 16 maart 1625

Z.P. - Gehuwd: Petrus Beullers [Bulders, vgl. huwelijk Asselt 22-2-1626] en Catharina NN.

Uit dit huwelijk:

1. Margarita Beullers, ged. Asselt 16-3-1625 (get. Joannes Cillen en Gebela Smets; dr. van Petrus x Catharina NN).

 

vr 16 maart 1625

Z.P. - Gehuwd: Stephanus Ruyter [mogelijk wedn. van Elisabeth NN, waarvan kinderen 1603-1612] en Catharina van Aerssen.

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

1. Henricus Ruyter, ged. Roermond 16-3-1625 (get. Jacobus Lindemans en Catharina van Aerssen).

 

vr 17 maart 1625

Z.P. - Gehuwd: Nicolaus Maen [in de Maen, ged. Roermond 24-8-1597 als Nicolaus Plaenen, rechtgeleerde, licentitaat en griffier van het Hof van Gelder, overl. na 1650, mogelijk vermeld als administrateur en kanunnik te Thorn 1658-1662, zn. van Theodorus Plaenen alias In de Maen en Wendelina NN] en Cornelia van den Kerckhoven [Kerchoven, van den Kerchoven, Kirkoven].

Uit dit huwelijk:

1. Theodorus in de Maen, ged. Roermond 17-3-1625 (get. Dirck in de Maen, burgemeester, en Helena, echtgenote van Christianus Kerckhove), genoemd in akte d.d. 10-4-1669 als rector van het College van de Sociteit van Jesus te Roermond. Na zijn bemiddeling werd op 4-4-1674 een akkoord getekend tussen Christoffel Schenck van Nydeggen en Johan Willem van Baexen aangaande de rechten van de Baxhof te Swalmen en de riddermatigheid van huis Nieuwenbroeck in Beesel.

2. Jeronimus Maen, ged. Roermond 25-10-1626 (get. Gerlacus Ruysch en Constantia van Ruyssenberch), verm. jong overl.

3. Anna Maen, ged. Roermond 6-5-1629 (get. Joannes Stucker, auditeur, en Catharina Maen, door haar zuster Gertrudis Maen). Tr. voor 1650 met Jacobus Gilkens.

4. Wendel Maen, ged. Roermond 28-10-1631 (get. Bartholomeus Poeyn en Elysabeth Solemeker).

 

22 maart 1625

SWALMEN - De weduwe van wijlen de heer van Hillenraede voert een proces tegen de vrouwe van Calckum en de vrouwe van Grubbenvorst, inzake het testament van wijlen hun zus Anna.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr.112 (vonnissen), fol. 24.

Zie idem 10-3-1625.

 

10 april 1625

SWALMEN EN ASSELT ‑ Gegevens betreffende Asselt en Swalmen.

GA Roermond, Oud Archief Roermond deel IV, blz. 233.

 

16 april 1625

SWALMEN ‑ Jonkvrouwe Aleida van der Lyp genaamd Hoen ontvangt het vruchtgebruik van Hillenraad.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 205, fol. 129.

Zie 17-4-1625.

 

16 april 1625

SWALMEN ‑ Jonkvrouwe Aleydis van Lippe, weduwe van wijlen jonker Christoffel Schenck van Nydeggen, ontvangt het vruchtgebruik van het leengoed genaamd het huis te Hillenraede.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 215, fol. 27-28.

 

17 april 1625

SWALMEN ‑ Diederick Schenck van Nideggen vernieuwt de leeneed van het huis Hillenrade binnen zijn grachten gelegen met alle toebehoren, te verheergewaden met 15 goudgulden.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 201, fol. 72.

 

17 april 1625

SWALMEN ‑ Jonker Arnoldt Dederick Schenck van Nydeggen wordt na het overlijden van zijn vader beleend met het huis Hillenraad.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 205, fol. 129.

 

17 april 1625

SWALMEN ‑ Jonker Arnold Dederick Schenc van Nydeggen wordt na het overlijden van zijn vader beleend met het huis Hillenraede.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 215, fol. 28-29.

 

30 april 1625

den lesten aprilis

SWALMEN - Overdracht land aan de Veltbeek.

Ten overstaan van Johan Meutters, dagelijks richter, Nellis Lindemans en Wilhelm aen gen Beeck, schepenen van Swalmen en Asselt, draagt Franss Franssen, koopman van Collen, conform koopakte d.d. 28 april 1625 opgemaakt met Nelis van Beeck, ongeveer 2 morgen land aan de Veltebeeck gelegen tussen Nellis Lindemans en Matthis van Cruchten, met de korte zijden grenzend aan de Veltenbeeckh en de Meisterswech, afkomstig van wijlen Jacob van der Velde, zoals dit land gisteren in een koop samen met een huis te Ruremunde op de Merckt naast de Peerbaum gelegen voor scholtis en schepenen van stad en hoofdgerecht Ruremunde is overgedragen, over aan Nelis van Beeck voornoemd en Mercken Wolffs, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 7-7vs.

 

april 1625, z.d.

SWALMEN - Overdracht land en erfpacht, met naasting.

Ten overstaan van Johan Meutters als dagelijks richter en Wilhelm aen gen Beeck en Jacob Gubbels, schepenen van Swalmen en Asselt, draagt Wilhelm Janssen met toestemming van zijn vrouw Thrine morgen land aan de Horrigh gelegen tussen Jan Aelertz en het goed van Thoeniss van Behringen, met een korte zijde grenzend aan Matthiss in gen Nouwenhoff, belast met jaarlijks 1 vat rogge aan Johan aen gen Beeckh, waartegen de aankopers jaarlijks 1 vat rogge zal ontvangen van Thiss Bauten, voor een bedrag van 99 gulden over aan Goerdtgen Krompfoetz en Geerdtgen, ook echtelieden.

- Beschud door Peter Keupers als bloedverwant.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 6vs.

 

vr 3 mei 1625

Z.P. - Gehuwd: Joannes Sloesen [Sluijsen, overl. vr 22-2-1638] en Beatrix Quiten [Bartgen, overl. vr 27-10-1661].

Uit dit huwelijk:

1. Margaretha Sloesen. Tr. ... vr 27-10-1661 met Petrus Stoffers te Roermond. Zij verkochten op 27-10-1661 hun aandeel in de smael tienden te Beesel.

 

3 mei 1625

RIJKEL ‑ Zuster Margriet Haeffe, priorin, zuster Mechtel Vossbeeck, subpriorin, en zuster Catharina Geritsen, procuratrice, mede namens de gezamenlijke conventualen van het klooster In den Weije binnen Venlo, verpachten hun hof te Ryckel met ingang van half mei aanstaande voor een periode van 6 jaar aan Jan Sloesen en zijn echtgenote onder onderstaande voorwaarden:

- De overeenkomst is van beide zijden op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een half jaar;

- De pachter zal de hof bezaaien met zijn eigen zaaigoed. Het deel van de oogst zal hij na het dorsen weer op de zaadzolder ('die deinne') brengen;

- Al het korengewas zal half en half gedeeld worden;

- De halfman zal 8 morgen voerland hebben voor zijn paarden, 'niet van de beste noch van de slechste'. Bij vertrek zal de pachter deze 8 morgen laten liggen voor de volgende halfman;

- Wat de tiende betreft zal het klooster deze mogen verpachten of de halfman zal deze aanvoeren voor kaf en stro ten behoeve van de veestapel;

- De pachter zal het klooster jaarlijks 1 vet kalf leveren en de overige grootbrengen ('aentrecken'). Hij zal geen andere dieren houden dan de veestapel die bij tot de boerderij behoort. Alle dieren zullen half en half zijn, uitgezonderd de paarden, die geheel voor rekening van de pachter komen;

- Wanneer de schapen geschoren worden, zal het klooster bier en wittebrood ('bier ende wegghen') geven en zal het klooster een ongeschoren lam en een keurhamel mogen kiezen uit de kudde ('vuyt der koppelen');

- Er zullen jaarlijks minstens 16 varkens te delen zijn. Het klooster zal hiervoor 1 malder boekweit geven. De pachter is verplicht om ongesneden ('onreyne') varkens te ruilen voor andere;

- De pachter zal knechten, meiden en herders ('knaepen, megden, scepers') houden volgens de bepalingen uit eerdere kontrakten ('naer luyt der alden cedulen');

- Wanneer er gedorst wordt, zal de halfman kost en inwoning geven aan de dorsers van het klooster, waarvoor hij 1 malder koren en 1 malder boekweit krijgt;

- Wat het lijnzaad en onkruid ('die scooven lyndert ende stoppelcruyt') betreft zal de pachter zich moeten houden aan de oude pachtkontrakten;

- Met Pasen zal de halfman het klooster 200 eieren geven en jaarlijks 6 hanen, 35 pond boter en 4 handkazen;

- Wat het weiden van de 'broeckscapen' en de verdeling van fruit ('aeft') zoals appelen, peren en noten betreft, zal de pachter zich eveneens houden aan de oude kontrakten;

- Bij alles wat op de hof vertimmerd wordt zal de halfman behulpzaam zijn. Het klooster zal de bouwmeester betalen en de pachter zal de meester de kost geven ('becostinghen') en de dekker opperen ('oeperen');

- Jaarlijks zal de pachter 6 wagens turf voeren ten behoeve van het klooster;

- Hij zal jaarlijks 50 tot 100 wilgen moeten aanplanten en voor elke verdorde wilg die moeten worden gekapt twee nieuwe zetten;

- Het klooster zal de halfman jaarlijks 100 schansen aanwijzen om te gebruiken als bakhout. Deze mag geen ander hout kappen of afsnijden zonder toestemming van het klooster;

- De pachter zal de gebouwen en hekken ('gehuchten, wanden en tuynen') in goede staat houden en laten;

- Alles wat 'breeckt onder die zijholter' of wat hij met zijn gezin en personeel binnen 1 of 1 dag kan repareren, dient de pachter zelf te maken, waarbij het klooster voor het materiaal ('die gereetscap') zorgt;

- De pachter zal geen beesten kopen, verkopen of ruilen zonder toestemming van het klooster;

- De pachter zal alleen vlas mogen zaaien in de koolhof;

- Het klooster zal het 1/3 deel betalen van het spaadloon;

- Bij vertrek van de halfman zal al het stro, kaf en mest op de boerderij blijven;

- De pachter zal geen land bemesten dat niet tot de boerderij behoort;

- In geval 'oft lantbede wort off die goederen dincktaelden', dan zal de pachter hiervan het 1/3 deel betaelen;

- In alle andere lasten zal de pachter net zo behandeld worden als zijn naburen;

- Bij niet naleven van een van de voornoemde punten heeft het klooster het recht om de pachters zonder tegenspraak van de boerderij te sturen.

RHCL Maastricht, Klooster Maria Weide te Venlo, inv.nr. 547 (eerder: niet-geordende stukken afkomstig uit het Kreis-Heimat-Museum te Kevelaer).

Zie 25-2-1610, 15-5-1625 en 7-8-1744.

 

13 mei 1625

BEESEL-LEEUWEN - Overdracht land.

Ten overstaan van dagelijks richter, Heinrich Eingels en Paulus in der Hoeven, schepenen, draagt Jan van der Kissen met toestemming van zijn vrouw Metgen 1 morgen land in de Wilder Hoeven gelegen tussen Paulus in der Hoeven en de openbare weg, met een korte zijde grenzend aan Paulus voornoemd, voor een bedrag van 85 gulden, malder rogge en malder boekweit, godsheller 13 stuiver, over aan Wilhelm, zoon van Paulus in der Hoeven, en Aeletgen, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 62-62vs.

 

15 mei 1625

RIJKEL ‑ De hof te Rijkel (= Klerkenhof) wordt voor een periode van 6 jaar verpacht aan Jan Sloesen en echtgenote, onder dezelfde voorwaarden waaronder Thijss Sluijsen en Bartien Slabbers op 25 februari 1610 een overeenkomst waren aangegaan. Hendrick Sloesen treedt op als getuige.

RHCL Maastricht, Klooster Maria Weide te Venlo; niet-geordende stukken afkomstig uit het Kreis-Heimat-Museum te Kevelaer.

Zie 3-5-1625.

 

21 mei 1625

BEESEL ‑ Arrest.

Burgemeester Derick van Dael heeft beslag laten leggen op de gerede goederen van Johan op die Neije Scheide (d.w.z. hij heeft deze goederen 'in kommer gelachtt').

- Op 3 juni 1625 heeft de burgemeester ten overstaan van Heinrich Eingels en Paulus in der Hoeven, schepenen te Beesel, deze 'kommer verweckt'.

- Op 17 juni 1625 heeft Derick van Dael voor de tweede maal 'kommer verweckt'.

- Op 1 juli 1625 heeft hij voor de derde maal kommer verwekt.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 62.

Let op de regelmaat van 2 weken.

 

mei 1625, z.d.

SWALMEN - Akte van immissie.

Ten overstaan van Johan Meutters, dagelijks richter, Nellis Lindemans en Wilhelm aen gen Beeck, schepenen van Swalmen en Asselt, neemt Jennis Bauten, als man en voogd van zijn vrouw Jenne als naaste erfgename wegens de dode hand door overlijden van Hanss van Aerwijler, bezit van morgen en 40 roede land op de Creutzkamp gelegen tussen Thomas van Oest en Nelis Paemelingen, met een korte zijde grenzend aan het voetpad, de heer en ieder ander zijn rechten voorbehouden.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 7.

 

1625, z.d. (mogelijk april of mei)

ASSELT - Overdracht land.

Ten overstaan van Nellis Lindemans en Wilhelm aen gen Beeckh, schepenen van Swalmen en Asselt, draagt Maes Raepkens met toestemming van zijn vrouw [Barbara] 2 morgen min 8 roede land op de Ruremundtschen weg onder de Hoge Heckh gelegen tussen land van de kerk van Asselt en Ercken Conen, met de korte zijden grenzend aan Korst den Schmeet en land van de Asselterhof, voor een bedrag van 100 daalder per morgen over aan Johan Tacken en diens echtgenote [Gebela Michiels].

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 7.

De akte (1625, z.d.) staat genoteerd tussen akten van april en mei van dat jaar.

 

5 juli 1625

VENLO - Johan Frederick van en Heer tot Schaesberg, vorstelijk pfalts nieuwburgs geheime raad, kamerheer en ambtman te Brggen, gehuwd met Ferdinanda van Wachtendonck, en mede namens zijn schoonmoeder Anna Salome van Holthausen, Vrouwe van Krieckenbeck, Broich, weduwe van Arnoldus van Wachtendonck, Keuls raad en ambtman te Kempen.

GA Venlo, SA Venlo (150) inv.nr. B 2592 fol. 211vs;.

Met dank aan Jan Hanssen.

 

vr 9 juli 1625

Z.P. - Gehuwd: Silvestrus Crompfots alias an de Quaeck [hij hertr. verm. 1) Swalmen 21-11-1637 met Margaretha Lindemans alias in de Beeck; 2) Swalmen 23-2-1659 met Maria Klaesen] en Catharina NN.

Uit dit huwelijk:

1. Theodorus Crompfots, ged. Asselt 9-7-1625 (get. Jacobus Gubbels en Maria Pastoors; zn. van Silvestrus 'Crompfots alias an de Quaeck' x Catharina NN).

Voor Sil in de Quack zie o.a. z.d., na 17-8-1631;

 

15 juli 1625

SWALMEN - Vidimus van overdracht land aan de Wolfsboom.

Op verzoek van Sever in gen Hawinckell verklaart Nellis Lindemans dat hij enige jaren geleden ('den tijt doch niet onthalden te hebben') samen met Heincken Lindemans als schepen aanwezig is geweest toen Maes Foett en diens echtgenote Geerdt ongeveer 1 morgen land aan de Wolffsbaum gelegen, de Rueben Morgen genaamd, grenzend aan de gemeente, gerechtelijk hebben overgedragen aan Sever voornoemd en Thissken, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 7vs-8.

 

16 juli 1625

KESSEL / BEESEL - Jonker Geeraert Roffert, later diens weduwe, voert een proces tegen Johan van Dorne, later Joachim Janssen, als man en voogd van Maria van Dorn, dochter van Johan voornoemd. De weduwe heeft hen aangeklaagd omdat de gedaagden nog schulden hadden bij wijlen haar man met een onderpand dat nu in handen is van jonker Caspar van Merwijck, namelijk een aan genoemde Van Merwijck verkochte 'griendt offt weerdt gelegen tusschen Kessel ende Besel'. De weduwe heeft het geld nooit ontvangen.

Deze omstreden weerd is volgens eiser resp. eiseres voor een deel gekomen aan Jan van Doern, door transaktie en tegen 'quijtslach' van 400 gulden, afkomstig van een testamentaire beschikking door wijlen Willem van Kessel, in leven pastoor te Kessel, opgericht op 2 juli 1580.

De gedaagde stelt, dat de griend zijn vrouw is aangestorven via haar moeder Jasperken en haar beide tantes Bely en Baetsken Bormans en dat haar vader de weerd alleen in vruchtgebruik heeft bezeten. Hij heeft dit vruchtgebruik tot haar profijt gerechtelijk overgedragen. Johan van Doern is na het overlijden van Jasperken (de moeder van Maria) nog tweemaal gehuwd geweest.

Het Hof beslist dat gedaagde kan worden aangesproken.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 112 (vonnisboeken), fol. 83-86.

Bovenstaand regest is t.b.v. de leesbaarheid iets aangevuld met gegevens uit andere bronnen, eveneens in deze regestenlijst vermeld. Zie 1-6-1615 voor proces en 19-3-1616 voor de overdracht van deze weerd.

Willem van Kessel was een zoon van Gaert van Kessel en broer van Johan van Kessel.

 

17 juli 1625

BEESEL - Overdracht land.

Ten overstaan van Goerdt Quiten als dagelijks richter, Heinrich Eingels en Wilhelm Keuper, schepenen, dragen Jennis Krompfoets en Enken, echtelieden, 3 vierdel land in den Rijckelervelde gelegen naast de aankopers, met de korte zijden grenzend aan de Maas en de Rijckelerwegh, voor een bedrag van 235 gulden per morgen over aan Goerdt up den Crutzbergh en Thrincken, echtelieden

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 62vs.

 

23 juli 1625

BELFELD ‑ Overdracht akkerland.

Ten overstaan van Heinrich Meertz en Heinrich Wolffertz, schepenen te Beesel, dragen

- Jacob aen gen Dijck en Aelett, echtelieden;

- Thiss Linssen en Thrincken, echtelieden;

- en Peter Woutters en Aeletgen, echtelieden,

ongeveer 5 vierdel morgen akkerland aan het Packenstraetgen gelegen tussen erf van Cornelis de Laet en Jacob den Schroer's erf, plus morgen land tussen Heinrich Gijsens' erf en Plonissen erf, voor een bedrag van 100 rijksdaalder per morgen, 'gotzheller' 6 stuiver, over aan Heinrich Fullings.

- Op 13 augustus 1625 heeft Sweer Raemeckers door de bode aan Wilhelmken Deckers laten aanzeggen dat deze geen vruchten meer tot stroop mag verwerken ('kroeden') zolang deze overdracht niet bekrachtigd is.

- Op 20 augustus 1625 heeft Heinrich Vullings dit verbod opgeheven.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 62vs-63.

Het is niet duidelijk of beide laatstgenoemde akten daadwerkelijk verband houden met de eerstgenoemde akte; ze volgen echter op elkaar in het register.

 

juli 1625, z.d.

SWALMEN - Overdracht land.

Ten overstaan van Johan Meutters als dagelijke richter en Jacob Gubbels en Gaetz Krompfoetz, schepenen van Swalmen en Asselt, draagt Thrincken Woltters vierdel land in de Lichte Oe gelegen tussen Wilhelm an gen Beeck en jonker Seger van Broickhausen, voor een bedrag van 10 gulden over aan Gerhardt Lindemans.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 7vs.

 

z.d. (vermoedelijk juli of augustus 1625)

SWALMEN - Vidimus van overdracht land.

Op verzoek van Philips van der Hardt als man en voogd van zijn vrouw Kunne getuigt Nellis Lindemans, schepen van Swalmen en Asselt, dat hij samen met de medeschepen Heincken Lindemans aanwezig is geweest toen Magdalena, weduwe van Lenart Kusters, ten behoeve van haar kinderen afstand heeft gedaan van haar vruchtgebruiksrechten van:

- bunder land op de Heidtwegh gelegen tussen Nelissken in gen Quack en de kinderen van Heinrich Lindemans;

- bunder land in het Schoren Veldt gelegen tussen Derick Koxs en Joriss Custers.

Hierna hebben deze kinderen, te weten Nijs en Joris Custers, deze twee halve bunders land overgedragen aan Philips van der Hardt en Kunne voornoemd, echtelieden, waarvan de koopsom ook is voldaan.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 8.

De akte staat tussen akten van 15-7-1625 en 9-8-1625.

 

9 augustus 1625

SWALMEN - Overdracht land.

Ten overstaan van Johan Meutters, dagelijks richter, Wilhelm aen gen Beeck en Jacob Gubbels, schepenen van Swalmen en Asselt, draagt Nijs Kleuffers van Ruremundt 2 morgen land in het Asseler Veldt gelegen tussen de Meulenwech en Maes Reussen, met de korte zijden grenzend aan land van de Asseler Hoff en Jacob van den Berg, voor een bedrag van 350 gulden over aan Johan Tacken van Elmpt en Gebelken Dullen, echtelieden.

- Heincken Jacobs heeft bezwaar aangetekend ('ein affverbott gedhaen') wegens 1 morgen land in de Heijkamp gelegen dat door Hein der Wever in gebruik ('in winnungh') is genomen, hetgeen volgens de bezwaarmaker niet hoort. Dit 'verbott' is vervolgens door Hein Wever ontzet.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 8vs.

Beide akten staan onder dezelfde noemer, hoewel ze ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben.

 

26 augustus 1625

BEESEL - Bezwaarschrift.

Ten overstaan van Heinrich Eingels en Wilhelm Keupers, schepenen, alsmede de bode, tekent Anna van Hasselt bezwaar aan ('becroenungh') tegen de scholtis van de stad Ruremundt, Hein Matthissoen de Putt en Beel van den Camp, echtelieden, aangaande de erfgoederen en houtgewas welk Arret van Meisenborgh met zijn adherenten 'voer persioen upgewonnen und tot here daervoer gebrouckt tot goeder reckenungh, sustinerende sulxs haer vrei te staen in alwege te loesen so balt ihr moegelich'.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 63.

Vgl. hiervoor de akte van 3-7-1589.

 

17 september 1625

BELFELD - Overdracht land, met naasting.

Ten overstaan van Heinrich Meertz als richter, en Heinrich Wolffertz, beiden schepenen, dragen Wilhelm van Cruchten en Thrijn, echtelieden, een plaatsje land met het boomgaardje te Belffen in de Rijdt gelegen, voor een niet genoemd bedrag over aan Johan Stockmans en Bardt, ook echtelieden.

- Beschud door Jan in die Betauwe en Ummell, echtelieden, als naaste naburen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 63-63vs.

 

21 september 1625

VENLO ‑ Gehuwd: Henricus Wijers en Maria in gen Betuwe [in de Betou]. Getuigen: Nicolai in gen Betuwe en Margareta in de Betuwe.

GA Venlo, DTB-Registers Venlo.

Uit dit huwelijk:

1. Baltezar Weijers, ged. Venlo 16-10-1629 (get. Jacob van Lom, door Hubertus Hacken (?) en Margarita Weijers).

2. Coenegundis Weijers, ged. Venlo 8-1-1632 (get. Carolus ab Amsterradt en Maria van Lijth).

3. Arnoldus Weijers, ged. Venlo 30-1-1633 (get. Conrardus Frenck en Anna de Putte).

4. Joannes Nicolaes Weijers, ged. Venlo 7-2-1635 (get. Conrardus a Berghem en Margaretha in gen Betuwe).

 

26 september 1625

Merrie Vogelsanck, weduwe van wijlen Wijnant van Oijen, en haar zoon Johan van Oijen, voeren een proces tegen Elisabeth Vogelsanck, weduwe van Henrick Benner.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 112 (vonnissen), fol. 81.

 

13 oktober 1625

Gelderse leenbrief over de hof To Rosen voor Anna van Waldo en haar zus Katharina alsmede voor jonker Antonius Lembe, echtgenoot van laatstgenoemde.

Schaesberg-Krieckenbeck, Urk. 151.

 

18 oktober 1625

SWALMEN - Overdracht land.

Ten overstaan van Nellis Lindemans en Jacob Gubbels, schepenen van Swalmen en Asselt, draagt Jan Maessen met toestemming en in aanwezigheid van zijn vrouw 2 morgen in de Heikamp gelegen tussen de aankopers en de Boukoul, met de korte zijden grenzend aan genoemde Boukoul en de Grater Hoeff, voor een bedrag van 200 gulden Roermonds over aan Hein in gen Heijkamp en diens echtgenote Aeckel [of staat er: Oeckel?].

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 8vs.

Tweede cijfer dag slecht leesbaar en onder voorbehoud.

 

vr 24 oktober 1625

Z.P. - Gehuwd: Jan Tielen en Maria Schotten van Assel(t).

Uit dit huwelijk:

1. Maria Tielen, ged. Roermond 24-10-1625 (get. Joannes Janssen Truijtting en Elysabeth van Assel; dr. van Joannes x Maria van Assel).

2. Sibilla Tielen, ged. Roermond 4-2-1628 (get. Matthias van Aa en Anna Geerlinx; dr. van Joannes x Maria van Assel).

3. Catharina Tielen, ged. Roermond 10-7-1630 (get. Ewaldus Holtman en Sophia van der Smitzen; dr. van Joannes x Maria van Assel).

Jan Tielen werd op 22-8-1623 belend met Moesbergsgoed te Beesel. Voor Johan Tielen Portgen van Asselt zie ook GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, overdrachten deel IV (1621-1629), fol. 306.

 

2 november 1625

BEESEL ‑ Arrest.

De pastoor van Beesel heeft het goed van Peter Schmeetz gepand. Dit is op de laatste dag door Goerdt up den Cruitzberch na de bekendmaking in de kerk 'ontsat'.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 64.

 

2 november 1625

BELFELD ‑ Overdracht land, met naasting.

Herman Jansen en Neesken, echtelieden, dragen 2 stukken land

- het eerste gelegen te Belffen, genaamd de Paggenkamp, tussen den Pass en het Paggenstraetgen gelegen;

- en het andere stuk in het Belffener Velde tussen Jan Ehemonts en Gerhardt Fueckens, met een korte zijde grenzend aan de openbare weg en de andere aan de Maas,

voor een bedrag van in totaal 650 gulden over aan Matthisoen Aelbertz.

- Beschud door Gelis in den Pass en Thrijn, echtelieden, als naburen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 64.

 

11 december 1625

SWALMEN - Overdracht land, met naasting.

Ten overstaan van Matthis [van] Cruchten, richter, en Teisz her Gotschalck en Wulm an die Beeck, schepenen van Swalmen en Asselt, draagt Lambert to Middelhoven alias Kroenen met toestemming van zijn vrouw Janne ongeveer 1 vierdel land in het Weilerfeldt gelegen waar de Weilerwegh door gaat, tussen land van Maria Weide ('het Weij cloister') en de aankopers, met de korte zijden aan het klooster voornoemd en Dierck van Dript, voor een bedrag van 51 gulden over aan Jost to Middelhoven en Grietgen, echtelieden.

- Dit land is in januari 1626 ten overstaan van scholtis voornoemd en twee schepenen beschud door Heinrich, zoon van Jost voornoemd, mede voor zijn broer Teisken.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 9.

 

z.d., vermoedelijk 1625

RIJKEL ‑ Overdracht gedeelte Bongartsgoed.

Ten overstaan van Goerdt Quiten, stadhouder, Heinrich Eingels en Paulus in der Hoeven, schepenen te Beesel, dragen Peter Lehnen en Hilken, echtelieden, hun gedeelte van de Bongart te Rijkel gelegen, met schuur, bakoven en houtgewas, plus een oort in de Wevelskamp met het houtgewas daarop staande, voor een bedrag van 112 gulden over aan Gerhardt Naelen en Jutte [Schroers], ook echtelieden.

- Dit goed is vervolgens door Hein Lehnen krachtens beschudrecht gekocht.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 63vs.

Voor achternaam Jutte zie akte 18-3-1624.

 

z.d., vermoedelijk 1625

RIJKEL - Overdracht land.

Ten overstaan van Quiten als dagelijks richter, en Heinrich Eingels, schepenen, dragen Jan van Oel en Lenartgen, echtelieden, het 1/4 gedeelte van bunder land aan gen Eixsgen gelegen naast Pauluss Schlabbertz, met de korte zijden grenzend aan de Reickelerweegh en de Eixskenswegh, voor een niet genoemd bedrag over aan Paulus in der Hoeven en Dreutgen, echtelieden, alsmede aan Claessken zijn zwager en Heinrixsken, ook echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 63vs.

 

1625-1626

SWALMEN ‑ Stukken betreffende het proces tussen de Karthuizers en de douairiere van Hillenraad betreffende de weilanden van de hoeve Beckerhof.

RHCL Maastricht, Kartuizers te Roermond, inv.nr. 351. 1 omslag.

 

1625-1626

SWALMEN ‑ Stukken betreffende het proces tussen de Karthuizers en de douairiere van Hillenraad betreffende de goederen Winckellandt.

RHCL Maastricht, Kartuizers te Roermond, inv.nr. 354. 1 omslag.

 

1625-1626

SWALMEN ‑ Stukken betreffende het onderhoud van de weg van Buggenum, naar aanleiding van een proces tussen de Karthuizers en de douairiere van Hillenraad.

RHCL Maastricht, Kartuizers te Roermond, inv.nr. 355. 1 omslag.

 

 

1626

30 januari 1626

HINSBECK - Vermelding van Jan van Spee, ingezetene te Hinsbeeck, en zijn moeder Johanna van Holthuysen.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 178 (processen).

 

22 februari 1626

ASSELT - Gehuwd: Petrus Bullens van Neer en Maria Paulsen alias op gen Raij. Getuigen: Petrus Schaedbrouk en Arnoldus ...

DTB-Registers St.-Dionisiusparochie Asselt, fol. 131.

 

24 februari 1626

SWALMEN-MIDDELHOVEN - Ten overstaan van Matthis van Cruchten, scholtis, Goets Crompfoets en Jacob Gobbelts, draagt Bastianus van Bleerick ongeveer 50 roede land te Middelen [Middelhoven] gelegen tussen Jen Masen en de openbare straat te Middelhoven, met de korte zijden grenzend aan land van Maria Weide ('het Weycloester') en Thonis Cronen, belast met 3 kop rogge en een nabuurdienst, voor een niet genoemd bedrag over aan Rutt Rutten van Biesels en Neel Janssen, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 9vs.

 

vr 11 maart 1626

Z.P. - Gehuwd: Henricus Rochus en Ida Brouwers.

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim 5):

1. Petrus Rochus, ged. Roermond 11-3-1626 (get. Martinus Evermans en Anna van Leuwen).

2. Jacobus Rocchus, ged. Roermond 15-3-1629 (get. Jacobus de Turlant en Josine Witenos), vermeld 1652-1677.

3. Gaspar Rochus, ged. Roermond 6-7-1632 (get. Gaspar Furen en Anna van Ameren).

4. verm. Joannes Rochus, geb. Tr. .. voor 1665 met Ida Munnicks.

 

30 april 1626

den lesten dach aprilis

SWALMEN EN ASSELT - Voogdgeding.

Reijnerus Palidanus, pastoor, klaagt dat hij wordt gehinderd in het oude gebruik van 'het geveer van weghen sijnder thien carren waerover Niell Lindemans der alste schepen behoort ende bij sijnder consientie ende goede wetenschap affdracht gelijck volcht: In den eersten aen Boeckes Staep dat daer behoort alle tijtt een gaet te sijn, ende in soo vere daer geene en weer solt man daer een moeghen doorsteken ende een maken.'

Verder klaagt de pastoor namens de kerk over een broek het Bubberbroeck genaamd, dat rond half maart 'behouwen' behoort te worden 'ende nu bij den mey gehouden zijnde door Thisken in ghen Nuenhoff streckt tot groote schaede van de kercke om dat die steuck op die maniere gemeynlyck verdorven werden.'

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 10.

 

12 mei 1626

SWALMEN - Overdracht land.

Ten overstaan van Matthijs [van] Cruchten, scholtis, Niel Lindeman, Thijs her Godtschalck en Jacob Gobbels, schepenen van de dingbank Asselt en Swaelmen, dragen Dierck Vossen van Echt en Trincken van Oest, echtelieden, en hun zoon Johan Vossen twee stukken land, vrij heren goed uitgezonderd schat en contributies, te weten:

- 1 morgen in Boecketsveldt [sic] gelegen tussen Rutt Slabberts en Lenart op Gratt, met een korte zijde grenzend aan de Heidtstraet en Hellenraeder land;

- 3 vierdel morgen eveneens in het Boeckeltsveldt [sic] gelegen tussen Maes tho Hoisten en Willem van Oist, met de korte zijden grenzend aan de vrouwe van Hellenraede en de Kartuizers,

over aan Coen Solemecker en Dierckxken aen de Beeck, echtelieden.

Hiertegen dragen Coen en Dierckxken [niet nader vermelde] landerijen onder Echt gelegen in erfruil over aan Dierck Vossen en Trine van Oist.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 10-10vs.

 

22 mei 1626

BEESEL ‑ Opening testament.

Ten overstaan van Heinrich Engels en Pauluss in der Hoeven, schepenen te Biessell, overlegt de pastoor van Beesel het door hem opgemaakte testament dat Lem Ketelbeuters hem op zondag 17 mei laatstleden in aanwezigheid van Heinrich Engels, diens medeschepen Pauluss in der Hoeven, Jan up den Bungert en Jan Rutgens als getuigen, heeft gegeven en luidt als volgt:

2 november 1617.

Lenart, knecht van Lem Ketelbeuters, testeert ten overstaan van pastoor Albertus Bertmarings en de getuigen Jasper ter Linden, Peter Deckers en Jan van Lijsselt als volgt:

- zijn goed te Blerick zal worden belast met 100 gulden voor de armen van Biessell en 100 gulden voor de armen van Blerick;

- de kerk van Biessel ontvangt 25 gulden;

- zijn oom Lem Ketelbeuters zal 1.000 gulden krijgen, waarvan deze 200 gulden aan Lenarts nicht in Kessel, Nesen genaamd, zal geven;

- alle bijen zullen voor Lem zijn, maar deze de pastoor 2 korven van gemiddelde kwaliteit mogen laten kiezen;

- de armen van Biesel zullen een eenmalige bedeling van 1 malder rogge ontvangen;

- Lenart scheldt zijn pachter te Blerick alle schulden kwijt die deze tot op heden heeft;

- zijn halfzuster zal de rest van zijn goederen krijgen.

Verder getuigen Jan Rutgens en Jan op den Bongart dat zij beide als naburen getuige zijn geweest toen Lenartt van Eickel wonend bij zijn oom Lem Ketelbeuters te Biesell, dit testament op 17 mei jongstleden nog eens heeft bevestigd in aanwezigheid van Heinrich Eingels als schepen.

Tenslotte verklaren voornoemde pastoor, Heinrich Eingels en de andere getuigen dat de testateur 'mit so schweerer kranckheit bevangen was, dat hij niet onderteickenen off bewircken en konde'.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 64-65.

 

30 mei 1626

Zie 31 mei 1626.

 

31 mei 1626

BEESEL ‑ Overdracht huis en hof.

Ten overstaan van Goerdt Quiten, richter, Heinrich Ingels en Paulus in der Hoven, schepenen te Beesel, dragen Wilhelm Kessels c.s. 2 morgen en 1 vierdel akkerland met huis, boomgaard en moeshof gelegen in het dorp Biesel, zoals zij deze hebben gerfd van wijlen Peter Mereels, voor een bedrag van in totaal 162 gulden 10 stuiver over aan Jan Schlousen en Barttgen, echtelieden.

- Tevens draagt Wilhelm Frelichs zijn aandeel over.

- Gerart Poelen en diens vrouw Elisabet dragen hun aandeel in voornoemd land en huis c.a. over, inclusief een obligatie van 25 gouden rijders, gevestigd op het erf van Rutger Scherers.

- Op 30 mei 1626 heeft Peter Reutzen de kerkelijke bekendmaking van deze vererving 'geschrektt' ten overstaan van voornoemde richter en schepenen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 65vs.

Voor naasting zie 4-8-1626.

 

vr 6 juni 1626

Z.P. - Gehuwd: Theodorus van Swamen en Cornelia Hanssen.

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

1. Godefridus van Swamen, ged. Roermond 6-6-1626 (get. Petrus van Haussen en Cornelia Scherpkens; zn. van Theodorus x Cornelia Hanssen).

2. Maria van Swamen, ged. Roermond 23-5-1627 (get. Joannes Brentkens en Margareta Hanssen; dr. van Theodorus x Cornelia Hanssen).

3. Joannes van Swamen, ged. Roermond 17-11-1630 (get. Theodorus van Lin en Marijken van Roggel; zn. van Theodorus x Cornelia Hanssen).

4. Joanna van Swamen, ged. Roermond 5-9-1632 (get. Joannes Thonijs en Judith Kelleners; dr. van Theodorus x Cornelia Hanssen).

 

11 juni 1626

TEGELEN ‑ Belening.

Johan Willem van Baexen wordt beleend met de Bongaertshoff of Bergh alias Die Munte, gelegen te Tegelen, met 15 goudgulden ten Geldersen rechten te verheergewaden.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 201, fol. 77.

Zie 4-7-1661.

 

12 juni 1626

SWALMEN - Overdracht land, met naasting.

Ten overstaan van Matthijs van Cruchten, scholtis, en de gezamenlijke schepenen van de heerlijkheid Asselt en Swaelmen, bekennen Encken Cronen, weduwe van Johan Engelen, mede namens haar minderjarige kinderen, en Lenaert Croonen, weduwe van Jeurissen, eveneens mede namens haar minderjarige kinderen, in bijzijn van hun neef Dierck Ummelen als voogd van beiderzijds genoemde minderjarige kinderen, dat zij 3 vierdel morgen land bezitten te Middelhoven gelegen tussen hun zuster Jenne en hun schoonzus Pietgen, met de korte zijden grenzend aan de openbare straat en het klooster In de Weyde, welk land eerder door de beide overledenen was verpand aan de begijnen op de Nuwenhoff. Hiervan waren enkele jaren rente verschuldigd, waarop de begijnen deze achterstallige rente voldaan wilden hebben.

Het verpande land wordt nu, inclusief de daarop staande lasten, met toestemming van de heer en het gerecht voor een bedrag van 180 gulden verkocht aan Peeter Cuijpers van Waltniell en Giertgen Janssen van Swalmen, echtelieden.

- Dit land is op 7 juli 1626 beschud door Peeter Voessen en Marye Raepkens.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 11vs-12.

 

13 juni 1626

REUVER-LEEUWEN ‑ Overdracht land.

Ten overstaan van Goerdt Quiten, dagelijks richter, Heincken Eingels en Paulus in der Hoven, schepenen te Beesel, draagt Peter, zoon van Thiss Eingels, ongeveer 3 morgen erf met houtgewas in de Wilder Hoeven gelegen voor een bedrag van 300 gulden Roermonds over aan Jan Schlousen en Bartten, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 66.

 

18 juni 1626

REUVER-LEEUWEN ‑ Belening.

Matthijs Alberts vernieuwt voor hem en zijn metgedelingen de leeneed van de hof In gen Scheydel, na overdracht door Willem de Laet en consorten.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 201, fol. 52.

Zie 29-6-1624 en 23-10-1637.

 

1626, z.d. (18 juni ?)

REUVER-LEEUWEN ‑ Belening.

Matthijs Alberts en zijn metgedelingen worden na overdracht door Willem de Laet en diens metgedelingen door graaf Henrich, pandheer van het land van Montfort, beleend met de hof In gen Scheijdel.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 205 fol. 126-127.

 

26 juni 1626

OFFENBEEK ‑ Verpanding land.

Ercken Goertzzoon van Borren bekent met toestemming van zijn vrouw Goerdtgen dat hij een bedrag van 64 gulden Roermond tegen een jaarlijkse rente van 4 gulden, te betalen op St.-Johannes Baptista dag of uiterlijk 14 dagen daarna, te beginnen in 1627, heeft opgenomen van Heinrich Eingels, met als onderpand ongeveer 2 morgen erf te Offenbeck aan de Vehestraeten gelegen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 66.

Zie mei 1628, z.d.

 

1 juli 1626

REUVER-LEEUWEN ‑ Belening van de Molen te Offenbeek.

Johan Holtbecker, gevolmachtigde van Johan van Bueren, wordt beleend met de molen te Offenbeek, alle laten die horen tot de hof en het erfgoed genaamd de hof te Leeuwen, en met de visserij onder Besel in de Maas, ten Zutphense rechten te verheergewaden met 1 pond goed goud (= 15 goudguldens).

Henrich grave to dem Berghe frijher tot Hedel ende Bauterssum, heere tot Spalbeek, Herlaer, St. Michiels Gestel, Opvelp, Butzel, Kerckum, Bijvoorden, etc. Co. Mats. criechsraedt, stadtholder, gouverneur ende capiteijn generael des furstendombs Ghelre, graeffschaps Zutphen, Landen van Overijssel, Linghen etc. Pandtheer des Ampts Montfort, doen condt dat voor Jor. Harthart van Spee, ridder, amptman, ende onseren stadthelder van de leenen des ampts Montfort voorss. ende mannen van leen hierna beschreven, erschenen is Johan Holtbecker, der rechten licentiaet ende deser tijdt burgemeester der stadt Ruremunde, ende heeft (oirconde derselver nabeschreven leenmannen) vuyt crachte van genochsaeme procuratie met clausule van retificatie, als volmachtiger in name ende van wegen ende tot behoeff van Johan van Bueren, van onsen voorn. stadthelder, in stadt onser, te leen ontfangen de moelen tot Offenbeeck ende voortz alle de laten die gehoirende zijn in den hoff ende erffenisse geheeten den Hoff toe Leuwen, mitte visscherijen gelegen onder den kerspel Bezel in der Mazen, in denselven hoff gehoirende, mit allen hunnen toebehoiren, nyet darvan vuytgescheijden, bij overlijden van wijlen Adolph van Bueren lest erledicht, Co Mats als hertoghe van Ghelre ende grave van Zutphen ende ons als pandtheer des voorss. Ampts Montfort met een pondt goedt geltz ten Zutphenschen rechten te verheergewaden, leenroerigh, ende heeft de voorss. Johan Holtbecker in name van wegen ende tot behoeff als vooren, ons in der voorss. qualiteijt hiervan manschap ende [eed] van trouwen gedaen, ende geloeft Co Mats als hertoge van Ghelre ende grave van Zutphen, und ons beste voorwenden, und recht te waeren, derselver schaden te verhinderen ende aff te weren zoo vele mogelick sal wesen, ende allet verner te doen dat een goedt ende getrouw leenman zijnen leenheere te doen schuldich is, dergelijcken de voorss. Johan van Bueren ende zijnen erven Co Mats ende derselver erven ende naecomelingen hertogen ende graven voorn. ende ons als pandtheer, altijdt, zoo duck des noodt gebuert ende tzelve leen erledicht, oock doen sullen, beheltelick in alles Co Mat als hertoge van Ghelre ende grave van Zutphen ende ons als pandtheer voorss. ende eenen jederen zijnen goeden rechten, Sonder archlist, hier zijn over ende aen geweest mannen van leen Jor. Johan van Wijttenhorst, heer toe der Horst, drost des Ampts Kessel, ende Thilman van Bree, Co Mats raedt ordinaris in Ghelrelandt. Des toirconde hebben wij onsen segel aen desen brieff doen hangen. Gegeven binnen der stadt Ruremunde [] den eersten dach july.

Archief Huis Bergh, inv.nr. 6934: charter (verfilmd, laatste regel gedeeltelijk afgedekt door het spatium).

Vgl. ook RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 243 fol. XVI; idem, inv.nr. 201, fol. 6 (indexregister).

Zie 1-6-1624 en 2-12-1637.

 

1 juli 1626

OFFENBEEK ‑ De rechtsgeleerde Joan Holtbecker als gevolmachtigde van Johan van Bueren, vernieuwt de leeneed van de molen van Offenbeeck.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 205, fol. 122-123; indexregister.

Zie 1-7-1626.

 

6 juli 1626

BEESEL-BUSSEREIND ‑ Overdracht erfgoederen.

Ten overstaan van Quiten, dagelijks richter, Heinrich Eingels en Paulus in der Hoven, schepenen te Beesel, dragen Jan Vaessen en Derixsken van Millingen al hun erfgoederen te Beesel voor een bedrag van 290 gulden Roermonds over aan hun nicht Jenne, dochter van Thrincken Vaessen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 66.

Voor Catharina Vaessen (gehuwd met Jan van Lijssel) zie ook 1607 z.d.

 

6 juli 1626

BEESEL-BUSSEREIND ‑ Verpanding erf en goed.

Ten overstaan van Quiten, dagelijks richter, Heinrich Eingels en Paulus in der Hoven, schepenen, bekent Jenne, dochter van Thrincken Vaessen, dat zij een bedrag van 132 gulden Roermonds tegen een jaarlijkse rente van 8 gulden 5 stuiver, voor de eerste maal te betalen op Sint Margriet 1627 of uiterlijk 14 dagen daarna, heeft opgenomen van Goerdt up den Crutzbergh en Thrincken, echtelieden, met als onderpand het gehele erf en goed dat Goerdt Peters en Thrincken Vaessen met hun dochter Jenne in gebruik hebben, gelegen aen gen Busser Inde tussen Jan Rutgens en Rutger aen gen Bongart, plus 1 morgen land gelegen tussen die Stiege en Lem Ketelbeuters' erf.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 66vs.

 

15 juli 1626

SWALMEN - Overeenkomst tussen Adelheit van der Lippe genaamd Hoen, vrouwe van Hillenraad, Asselt en Swalmen, enerzijds, en Jan van Herten, Nelis aen de Beeck, Peter van Tits en Frans Francken als meesters van het schoenmakersampt te Roermond anderzijds, over het gebruik van de looimolen.

Op huden desen 15 july 1626 heft de well edle vrouwe Adelheit van der Lippe genant Hoen, vrouwe tot Hellenrait, Assel ende Schwalmen etc. verdingt aen de meisters des schoenmecker ampts binnen Rurmundt, nemlick Jan van Herten, Nelis aen de Beeck, Peter van Tits ende Frans Francken, de loij te laeten maelen op haere moolen tot Schwalmen met sulcker conditin, dat der kardrijver deselve binnen Rurmundt haelen sal, und deselve auch wederom vrij binnen der stadt vorss. inbrengen, alwaer hij deselve heft opgelaeden, und sal de wolledele vrouwe den mullener daertoe halden, dat hij aen alle ampts gesellen kleinen als grooten die daer laeten maelen goet gerieff sal doen, ende oprecht vroom mehl mahlen sal, und sulcx vor den tijt van acht jaeren, den halven tijtt op te seggen ein halff jaer te beforens, hem sulcx ten beyden sijden niet en belieft, und sal der tijtt sijnen aenvanck nehmen op datum vorss. met de nieuw loij desselven jaers, und de meesters hebben beloft voor ider muet te betalen sesthien stuvers Ruremuntscher werong tegenwordich binnen Rurmundt ganckbaer welcke betalinge alle sess maenden sal geschieden ten huyse Hellenrait off binnen Rurmundt ter plaetzen daer het de wolledele vrouwe sal believen, und sal den knecht des ampts vor sijne moyten naer gelegentheit betalen, die de pennongen bij den anderen moet haelen, alles sonder arch oft list, in orcont der warheit hebben beide partijen vorss. dese met eigen handen ende cristlicke nhamen onderschreven, desen zedulen sijn twee eines inhalts daer yder partye ein aff heft.

Schloss Haag, inv.nr. 4225, verfilming /142. Origineel (concept?) op papier, niet ondertekend.

 

vr 16 juli 1626

Z.P. - Gehuwd: Henricus van Dijck en Wendelina van Oost [Windel, Wyndel van Oest]

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

1. Gertrudis van Dijck, ged. Roermond 5-10-1614 (get. Thomas van Oost en Driesken Wolffs).

2. Theodorus van Dijck, ged. Roermond 3-6-1618 (get. Thomas van Oost en Joanna van Dijck).

3. Joannes van Dijck, ged. Roermond 11-1-1621 (get. Joannes Hompes en Gertrudis van Swamen).

4. Thomas van Dijck, ged. Roermond 4-6-1623 (get. Gerardus Haesen en Driesken, echtgenote van Sibertus Wolffs).

5. Margareta van Dijck, ged. Roermond 16-7-1626 (get. licentiaat Van Dijck en Cornelia van Aken; dr. van Henricus x Windel van Oost).

 

17 juli 1626

RIJKEL - Deling van o.a. de Eijnderhof tussen de erfgenamen van Arnolda van Dursdael, weduwe van Hendrik van Cruchten.

Deling tussen Raboth van Dursdael, enige zoon van wijlen Rabeth van Dursdael enerzijds, en Derick, Henrick, Margaretha, Geertruid en Anna van Dursdael, kinderen van Arnold van Dursdael, anderzijds, van de goederen nagelaten door hun tante ('meune') Arnolda van Dursdael, weduwe van Henrick van Cruchten.

Rabeth ontvangt o.a. de helft van een molen buiten Venlo, genaamd de Hooghe Moelen.

De kinderen van Arnold van Dursdael ontvangen o.a. een hof te Ryckel onder Beesel, genaam Aengeneynt, alsmede een tiende die op deze hof wordt gevaren en de visserij in de Maas. Tevens ontvangen zij een huis, schuur, stallingen, hoven en steenweg te Roermond op de Dries gelegen en enkele percelen te Venlo en Roermond.

GA Venlo, SA Venlo, inv.nr. 2763: proces Ruys versus Daers; met dank aan Jan Hanssen.

Archiv Geldern: Justizhof IV, nr. 398; met dank aan Peter Geuskens.

 

4 augustus 1626

BEESEL ‑ Naasting.

Ten overstaan van Quiten, dagelijks richter, Heinrich Eingels en Paulus in der Hoven schepenen, beschudden Jan van Tiegelen en Goetzen van Schlenack, mede namens hun echtgenoten en consorten als naaste bloedverwanten, het goed dat Claess Siben en Willem van Kesseler [op 31-5-1626] hebben verkocht.

De beschudders beloven dat zij de koopsom met licop, 'gelsgelt' en armengeld zullen voldoen, onder uitdrukkelijke voorwaarde dat zij alles beschudden wat eigendom is geweest van de verkopers of hen nog toe zou moeten vallen. Daarnaast leggen de beschudders beslag op de koopsom om in geval van afwijzing van het beschudrecht hun kosten te kunnen verhalen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 66vs-67.

Zie 31-5-1626 voor de hier bedoelde eerdere overdracht.

'Erschienen Jan van Tiegelen und Goetzen van Schlenack, und hebben voer hun und ihre hausfrauwen und consorten beschudt alsulck goedt als Claes Siben und Willem van Kesseler verkocht hebben, als naeste erffgenhamen bloetzverwanten, presenterende te voldoen die upgerichte kaupzedul, oick mit licop golsgelt, armengeld ende overdracht und alle andere gerechticheit daertoe staende, te bethalen, jedoch mit der conditioen ende voerbehalt dat sei beschudden het ghene dat den vercoepers is toe gewest off hun toegecomen mogte sijn, off noch bei scheidunge ende deilunge toekoemen mogte, niettegenstaende dat sei die kauppenningen ten vollen leggen, hetwelcke sei beschudders sustineren dat hun aen hun recht dat sei ahn dit goedt hebben ende pretenderen, niet en sal preiudiceren, daervan mitz desen protesterende, ende dat man die kauppenningen tot den ende vollegt, ende bei gebreecke bei dyen geine exceptien up het beschudt te hebben.

Ten anderen om dat het comen mogte dat in scheidunge und deilunge dieser parcelen hun geine tho dheill vallen mogte ende om andere redenen hun daertoe moverende, so doen die voerss. beschudders auch arrest up die kauppennongen voer hunne quote ende actien die sei up dat voerss. goedt ende die vercoepers hebben als erffgenhamen unnd deilhebbers ahn datselvige goedt, doende auch arrest up die pennongen voer het gebrouck tzedert den tijt dat dit goedt niet up hun is vervallen gewest, idqz omni maliori modo, via et forma.'

 

23 augustus 1626

BELFELD ‑ Overdracht land.

Ten overstaan van Goerdt Quiten, dagelijks richter en Heinrich Meertz en Heinrich Wolffertz, schepenen, draagt Lins van Walbeck, ongehuwd, 2 morgen erf met zijn greppels en houtgewas (van welk houtgewas hem de helft is geschonken) voor een bedrag van 300 gulden per morgen over aan Jan Hanen en Heilken, echtelieden. Tevens draagt Lins 1 malder boekweit over plus 1 rijksdaalder 'voer einen neijen hoedt'.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 67.

 

23 augustus 1626

BEESEL EN BELFELD ‑ Overdracht erfdeel.

Ten overstaan van Goerdt Quiten, dagelijks richter en Heinrich Meertz en Heinrich Wolffertz, schepenen, draagt Stephan, zoon van Goert van den Berch van Kessel, zijn gedeelte van erf en goed nagelaten door This Dorssers en Goerdtgen, echtelieden, voor een niet genoemd bedrag over aan Gerardt aen gen Broick en Barttgen, echtelieden. De verkoper belooft dat hij de overdracht samen met zijn vrouw voor het gerecht zal bevestigen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 67vs.

 

vr 6 september 1626

Z.P. - Gehuwd: Egidius Lockermans [Lockerman; hij hertr. Roermond 23-4-1636 met Odilia van Assel] en Ida van Swalmen [van Swammen].

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

1. Theodorus Lockermans, ged. Roermond 6-9-1626 (get. Joannes van Swamen en Beel Pouwelsen; zn. van Jelys x Ida van Swammen), verm. jong overl.

2. Catharina Lockerman, ged. Roermond 1-9-1630 (get. Aret Schoncken en Maria Pauli; dr. van Jelys x Ida van Swammen). Tr. Roermond 2-11-1652 met Joannes Craen.

 

10 september 1626

BEESEL ‑ Overdracht erfenis.

Ten overstaan van Heinrich Eingels en Paulus in der Hoeven, schepenen, dragen jonker Gerardt van Baexen en zijn zus Clara van Baexen hun gedeelte dat zij uit de erfenis van Wilhelm Quiten en Sophije van Holthausen hebben verworven, over aan Goerdt Quiten en Geerdtgen, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 67vs.

'Hebben juncker Gerardt van Baexen unnd juffer Clara van Baexen, broder und suster, crafft verdraigs cediert, up und overgedragen Goerdt Quiten und Geerdtgen, eheluiden, ihrer beiden aengedeiltz van den sijdtfal ende versterff van Wilhelmen Quiten und Sophijen van Holthausen gewonnen und geworven, daervan niet uitbehalden, und die voerss. eluiden sijn daerin gerfft'.

 

z.d., rond 1626

Z.P. - Gehuwd: Gerard van Baexen [zn. van Willem van Baexen en Anna van Holthuysen] en Anna van Waes zu Itter [overl. ... vr 16-6-1645, zus van Walraven van Waes heer te Borchitter en Hessingen, en an Jacob van Waes].

Uit dit huwelijk:

1. Hans Willem van Baexen, als oudste zoon erfgenaam van Nieuwenbroeck, op 24-5-1664 beschuldigd van samenwonen met zijn dienstmeid. ongehuwd overl. ... vr 7-2-1684.

2. Anna Francoise van Baexen. Tr. ... vr 16-5-1664 met Reinier Albert van Holthuysen.

3. Maria Anna van Baexen, verm. geprofest in het klooster O.L.V. Munster te Roermond vr 9-7-1649, later non in het klooster Frstenberg bij Xanten, vermeld ald. 20-9-1664 en 10-4-1674, overl. Frstenberg 30-11-1697.

4. zoon NN van Baexen, vr 9-7-1649 geprofest in het klooster te St.-Corneli-Munster, vermeld ald. 6-10-1650 en 4-4-1668.

5. Clara Bernarda van Baexen, geprofest in het klooster O.L.V. Munster te Roermond rond 9-7-1649, overl. Roermond 16-9-1653.

6. Walraven van Baexen, rond 1683 in dienst van de bisschop van Mnster.

7. Anthoin van Baexen, rond 1683 in dienst van de bisschop van Mnster, overl. Beesel 4-7-1698. Tr. ... vr 1683 met Lucia van Keppel.

 

10 september 1626

SWALMEN - Overdracht land.

Ten overstaan van Matthijs van Cruchten, scholtis, Niell Lindeman en Willem van der Beeck, schepenen van de heerlijkheid Asselt en Swaelmen, draagt Jennis Bouten met toestemming van zijn vrouw Jenne Schroers, mede namens zijn zwager Henderyck Wilhelms van Oell als man en voogd van diens vrouw Trincken, 84 roede land op de Cruytscamp gelegen in of naast de landerijen van Thomas van Oist, over aan Aerett Schoncken namens Thomas van Oist voornoemd. De aankoper had dit land eerder op 17 maart 1598 in belening ontvangen en op 4 december 1625 krachtens voorlopig koopcontract gekocht.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 11.

 

7 oktober 1626

ROERMOND - Jan Heynen van Beesel verkoopt de helft van een huis op de Scheutenbergh.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, overdrachten deel IV (1621-1629), fol. 157vs.

 

23 oktober 1626

BELFELD ‑ Overdracht houtgewas.

Ten overstaan van Heinrich Meertz en Heinrich Wolffertz, schepenen te Beesel, doet Hein van Oebroeck ten behoeve van zijn zoon Thiss van Oebroeckh afstand van zijn vruchtgebruiksrechten van morgen land met houtgewas op de Schinhoevel te Belffen gelegen.

Deze verkoopt dit land vervolgens voor een bedrag van 51 daalder aan Broun van Deuren en Marie, echtelieden.

- Jaecksken Heijens draagt, mede namens zijn twee zussen, hun gedeelte van de voornoemde Schinhoevel en houtgewas aan de Scherkensbeeck gelegen voor een bedrag van eveneens 51 daalder over aan Broun van Deuren en echtgenote.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 65-65vs.

 

23 oktober 1626

BEESEL ‑ Arrest.

Hans aen gen Nijen Haus, wonend in het kerspel Wijlick, laat arrest aantekenen op het paard dat Wilhelm in der Hoven heeft gekocht. Dit paard zou hem zijn gestolen uit een wei aan de Witter Kircken op zaterdag Sint Hubertuskermisavond twaalf weken geleden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 67vs.

 

2 november 1626

BEESEL ‑ Overdracht huis en hof in de Hoeve.

Ten overstaan van Heinrich Eingels en Paulus in der Hoeven, schepenen, dragen Jan, zoon van Wilhelm in der Hoeven en zijn vrouw Enken, het door Wilhelm in der Hoven en Naelken, echtelieden, nagelaten huis en erf met toebehoren gelegen in der Hoven, met 1 morgen akkerland die Gerart Schmeetz en Berbken, echtelieden, geleend hadden, voor een bedrag van 130 gulden over aan Peter up gen Inde en Mette, echtelieden.

Dit goed wordt verkocht om het jongste nagelaten kind van Willem in der Hoeven en Naelken te kunnen grootbrengen. De andere kinderen zijn ook nog niet allemaal meerderjarig. Daarom beloven Jan Klompenmacker up gen Hove en Aegt [Agatha], echtelieden; kremer Jan en Idtgen, echtelieden; en Rutt Rutgens en Thrijn, echtelieden, dat zij er op zullen toezien dat de minderjarige kinderen later geen aanspraken zullen doen gelden ten opzichte van de aankopers.

Peter en Mette betalen 30 gulden 4 stuiver licop en 'geldsgeld' zodat het aandeel van Jan nog 27 stuiver bedraagt.

Mette heeft 50 daalder ten laste van de morgen beleend land uitgezet tegen een jaarlijkse rente ten behoeve van haar kinderen uit haar eerder huwelijk met wijlen Peter Mennen. Deze 50 daalder waren de kinderen aangestorven uit een hoofdsom van haar ouders te Kesseleijckh.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 68.

 

z.d., verm. november of december 1626

BELFELD ‑ Overdracht land.

Ten overstaan van Heinrich Meertz en Heinrich Wolffertz, schepenen, dragen Heinrick Peuckens en zijn vrouw Aeletgen ongeveer 2 morgen land in het Loherveldt gelegen tussen Mette Wagens en Heinrixsken Fullins, met de korte zijden grenzend aan die Schmaelen en aan de Dicksweech, voor een bedrag van 275 gulden over aan Willemken Timmermans en diens vrouw, die in de plaats van Lambertt in gen Eckreeck getreden waren.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 68vs.

 

2 december 1626

RIJKEL ‑ Overdracht land.

Ten overstaan van Goerdt Quiten, dagelijks richter en Heinrich Eingels en Paulus in der Hoeven, schepenen, draagt Claess Schluisen zijn deel van bunder land gelegen in den Reickelder Velde tussen Paulus Schlabbertz enerzijds en Rutt Ruttgens en Jan Ruttgens anderzijds, en met de korte zijden grenzend aan de Reickelerwegh en aan de Eixskenswegh, voor een bedrag van 42 daalder over aan Claess Schloussen en Heinrixsken, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 68vs.

Uit deze akte blijkt dat er op dat moment twee personen zijn met de naam Nicolaus Sloesen.

 

14 december 1626

BEESEL ‑ Akte van immissie.

Heinrich Eingels en Paulus in der Hoven hebben Goerdt Quiten op diens verzoek immissie verleend van bunder land dat de vader van wijlen Wilhelm Quiten van jonker Johan van Holthausen in pandschap had gekregen. Aan Wilhelm Knippenbergh is een verbod gedaan, wat door deze op 16 februari 1627 is 'ontsat'.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 68vs-69.

'Hebben Heinrich Eingels unnd Paulus in der Hoven up geseinen van Goerdt Quiten hum Quiten immissioen verleent aen ein halff boener lantz wilxs Wilhelmen Quitens seliger vader van juncker Johan van Holthausen in pantschap becoemen hadde, unnd desfals ahn Wilhelmen Knippenbergh affverbott gedaen; wilck affverbott Knippenbergh up den 16en february 1627 ontsat hefft.'

 

19 december 1626

TEGELEN - Johan Willem van Baexen voert een proces tegen de jonkers Johan en Constantijn Judden, inzake de verkoop van een tiende behorend onder het leengoed genaamd die Munte, leenroerig aan Gelre, welke tiende jaarlijks circa 18 malder koren opbrengt.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr.112 (vonnissen), fol. 254vs.

 

19 december 1626

ROERMOND - Brief van J. van Kerckhove, namens stadhouder, kanselier en raden van Gelre aan Aleth van der Lip genaamd Hoen, weduwe van de heer van Hillenraede, inzake een protest door Diederick van Boetzeler. Met verzoek om binnen veertien dagen te reageren.

In afschrift een brief (z.d.) van Bartholomaeus Poeyn namens Diederick vrijheer van Boetzeler en Mariomen aan het Hof van Gelderland. Schrijver is ten overstaan van stadhouder en leenmannen van Gelre beleend met de leenhof te Dieteren met aanklevende lenen, waartoe mede gehooren thuys, hoff ende landt van Swalmen met sijnen toebehooren sampt die drye moelens tot Swalmen voors., den heere van Hillenraede toestendich, zoals moet blijken uit bijgevoegd extract.

Zowel de huidige eigenaar van Hillenraede als wijlen diens vader hebben verzuimd om dit leen voor de leenhof van Dieteren - die in het Land van Guilyck is gelegen - te verheffen. Van Boetzeler vraagt het Hof om de leenhouders alsnog op te dragen om het leengoed te verheffen en het achterstallige heergewaad te betalen.

Met kopie (alia copia): Extract vuyt de leenen toebehoorende den huyse van Dieteren. Item Diederick van Oest helt dat huys, hoff ende landt van Swalmen toe leen van den huys van Dieteren ind met sijn toebehooren. Item derselve Diederick van Oest helt te leen die drye moelen van Swalmen van den huyse van Dieteren.

Schloss Haag, inv.nr. 4225; verfilming 137/142 t/m 139/142.

 

1626, z.d. ?

TEGELEN ‑ Verzoekschrift van jonker Engelbert van en tot Holtmeulen om hem bij te staan in zijn geschil met de momboir en