KRONIEK VOOR BEESEL, BELFELD EN SWALMEN - 1900-1909

laatst opgeslagen: zondag 17 oktober 2021

© Loe Giesen, Reuver 1983-2021

 

1900

3 januari 1900

SWALMEN - Openbare verkoop van hout te Swalmen door Leonard Theelen te Antwerpen en Mathis Stox te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1900/2369.

 

3 januari 1900

BOUKOUL - Openbare verkoop van slaghout en dennen gehouden te Boekoel op verzoek van Eugène rijksgraaf van en tot Hoensbroek te Türnich, opbrengst ƒ 981,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1900/3.

 

3 januari 1900

ROERMOND - Verkoop van een huis en erf te Roermond gelegen sectie B 2475 door Hubert Smeets aan Peter Stams, beiden aldaar, voor ƒ 3.100,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1900/1.

 

9 januari 1900

ROERMOND - Huwelijksvoorwaarden tussen Jacobus Hendrikus Hubertus van Reij en Maria Elisabeth Salden, beiden te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1900/6.

Zie idem 20-3-1900/47 voor scheiding door Johannes Hubertus en Jacobus Hendrikus Hubertus van Reij, beiden te Roermond, van een huis aldaar sectie D 2657.

 

12 januari 1900

BEESEL - Gehuwd: Hermanus Winkelmolen [geb. Neer 16-12-1859, landbouwer oud 40 jaar, overl. Maasbree 2-11-1933, zn. van Christianus Winkelmolen en Alberdina Sanders; wedn. van Joanna Maria Slabbers, geh. Beesel 14-4-1888, overl. ald. 11-4-1898] en Anna Elisabeth Janissen [geb. Swalmen 19-7-1855, oud 44 jaar, overl. Kessel 22-12-1932, dr. van Everardus Janissen en Maria Agnes Verheggen].

GHS Beesel, BS-11/336.

Uit dit huwelijk geen kinderen. Zie Genealogie Winkelmolen blz. 113.

 

12 januari 1900

MAASNIEL - Testamenten door Johannes Theelen en Wilhelmina Theelen te Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nrs. 1900/2371 en /2372.

 

13 januari 1900

REUVER - “Dinsdag vervoegde zich te Reuver bij de marechaussee om onderdak J.W.J. Baija, oud 51 jaar, kleermaker geboren te Maastricht, thans rondzwervende. Zijn verzoek werd hem toegestaan, doch voor hij in den amigo werd gebracht, werd bij fouilleering in zijn bezit gevonden een altaardekkleed, dat hij bekende in de R.K. kerk aldaar ontvreemd te hebben. Eenzelfden diefstal pleegde hij, ongeveer twee jaren geleden, in dezelfde kerk en op hetzelfde altaar, zoodat het allen schijn heeft, dat hij deze daad heeft gepleegd om onder dak (in de gevangenis) te komen.”

Venloosche Courant d.d. 13-1-1900.

 

13 januari 1900

REUVER-OFFENBEEK - “Zaterdag om het middaguur is te Offenbeek-Reuver door onbekende oorzaak de boerderij van en bewoond door G. Knoors, landbouwer, tot aan den grond afgebrand met den voorraad graan, hooi, stroo, akkergeri en een gedeelte van den inboedel. Het vee werd met moeite gered. Alles is tegen brandschade verzekerd.”

Venloosche Courant d.d. 13-1-1900.

 

13 januari 1900

ROERMOND / BEEGDEN - Huwelijksvoorwaarden tussen Frans Pijls te Roermond en Barbara Ruijten te Beegden.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1900/8.

 

15 januari 1900

REUVER - Briefkaart van Rijksweg-Noord te Reuver nabij de Schelkensbeek, met daarop o.a. huzaren te paard.

Gepubliceerd: S. Vintcent en L. Janissen: Reuver en Beesel in grootmoeders tijd; foto nr. 2.

 

16 januari 1900

SWALMEN - Openbare verkoop van o.a. hout te Swalmen door baron Louis d'Overschie de Neerijsche te Vijlen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1900/2373.

Met voortzetting idem 23-1-1900/2377 en 28-2-1900/2413.

 

18 januari 1900

SWALMEN - Openbare verkoop van hout te Swalmen op verzoek van Eugène Haffmans te Kessel, opbrengst ƒ 322,30.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1900/11.

 

20 januari 1900

REUVER - “B., kleermaker, zonder vaste woonplaats, thans te Roermond, verdacht van diefstal gepleegd in de R.K. kerk te Reuver, is in Raadkamer der Arrondissementsrechtbank naar de terechtzitting verwezen, met bevel tot gevangenhouding. Als toegevoegd verdediger zal optreden de heer Mr. Geelen te Venlo.”

Venloosche Courant d.d. 20-1-1900. Volgens dezelfde krant van 10-2-1900 waarbij 5 maanden gevangenisstraf werd geëist.

 

22 januari 1900

VENLO - Gehuwd: Peter van Eijk [geb. Tegelen, fabrieksarbeider, zn. van Adriaan van Eijk, pannenbakker, en Johanna Sophia Bongartz] en Anna Maria Hovens [geb. Venlo, dr. van Urbanus Hovens, tuinier,  en Petronella Hubertina Peeters].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Petronella Joanna Maria van Eijk, geb. Beesel 10-1-1901.

2.      Adrianus Urbanus van Eijk, geb. Beesel 11-12-1902.

 

22 januari 1900

SWALMEN - Verkoop van huis met bergplaats, tuin en boomgaard gelegen te Swalmen sectie B 628, 629 en 630, groot 32 are 90 centiare, door Willem Ramakers-Tobben aan Maria Josten, echtgenote van Louis Strens aldaar, voor ƒ 4.900,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1900/18.

 

22 januari 1900

MAASNIEL - Gehuwd: Lambertus Crompvoets [geb. Swalmen, overl. Arcen en Velden 7-7-1907, zn. van Willem Crompvoets en Judith Geraedts] en Hubertina Huskens [geb. Maasniel 3-10-1874, dr. van Christoffel Hubertus Huskens en Catharina Hubertina Charlier; zij hertr. Swalmen 12-7-1909 met Willem Beurskens].

GenLias, 2005.

 

22 januari 1900

ROERMOND - Afgifte legaat door Lambertus Crompvoets te Roermond als erfgenaam van Josef Adolf Lodewijk Steffens, aan het bestuur van de Munsterkerk te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1900/12.

Zie idem 3-2-1900/20 voor afgifte legaat inzake percelen te Linne door genoemde Crompvoets aan het College van Regenten over de Algemeene Armen te Roermond.

 

dinsdag 23 januari 1900

SWALMEN - "Onze Liedertafel gaf gisterenavond eene soirée amusante. Bij dergelijke uitvoeringen blijkt duidelijk dat er in onze gemeentenaren een bijzondere liefde tot de muziek voorzit, want ook gisteravond weer was de zaal overgevuld.

          Het programma was rijk; kluchtspelen en koren wisselden af met humoristische voordrachten; het geheel bood een rijke verscheidenheid. Wat waren ze koddig die 'Drie bedrogen minnaars', die hunne Aurora beurtelings een serenade brachten en wat prachtige stemmen... Wat sterke toeren in het 'Specialiteitengezelschap', gewichten tillen van duizenden kilo's, koorddansen, kaartleggen, enz., werden er vertoond.

          Het 'Ketelmuziek' gaf ons een kijkje in vroegere tijden, toen dergelijke tooneelen dikwijls werden vertoond.

          De koren 'Neerlands taal', 'Des Kindes Klage' en 'Gross ist der Herr' werden correct gezongen evenals de solo 'Mijn Vaderland'. De kluchtspelen 'Het Verloren Testament' en 'Sergeant Kwelgeest' schenen goed gekozen te zijn en voldeden uitstekend.

          Alle stukken werden luide toegejuicht en verdienden dat ook ten volle.

          Swalmens Liedertafel heeft gisterenavond andermaal bewezen dat zij het publiek weet te amuseeren, terwijl het laatste door overtalrijke opkomst getoond heeft dergelijke uitvoeringen op prijs te stellen."

Maas- en Roerbode d.d. 23-1-1900.

 

26 januari 1900

SWALMEN - Testament door Jacobus Hubertus Bongaerts te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1900/2379.

 

26 januari 1900

SWALMEN - Verhuring door Sebastiaan Heijnen aan Jacob Bongaerts te Swalmen van huis en land aldaar voor ƒ 137,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1900/2380.

 

27 januari 1900

REUVER-OFFENBEEK - “Zaterdagmiddag half twee is door onbekende oorzaak brand ontstaan in de behuizing van en bewoond door J. Houwers te gehucht Offenbeek onder Beesel, die geheel afbranddde. Het vuur deelde zich vervolgens mede aan de woning van zijn buurman H. Janssen, welke door krachtige hulp voor een gedeelte behouden en slechts een voor een gedeelte vernield werd.”

Venloosche Courant d.d. 27-1-1900.

 

27 januari 1900

SWALMEN - Testament door Barbara Heijnen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1900/2382.

 

27 januari 1900

MAASNIEL - Testamenten door Hubertus Tegelbeckers en zijn vrouw Cornelia van Ratingen wonend te Maalbroek onder Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1900/13 en /14.

 

29 januari 1900

SWALMEN - Testamenten door Johanna en Agnes Engelen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nrs. 1900/2384 en /2385.

 

1 februari 1900

SWALMEN - Testamenten door Johanna Gerads en haar man Leonard Lintjens te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nrs. 1900/2388 en /2389.

 

maandag 5 februari 1900

SWALMEN - "Heden arriveerde alhier de Justitie uit Roermond ten einde een onderzoek in te stellen naar bedriegelijke handelingen, die zouden gepleegd zijn in het faillisement van den houtkoopman M. Br. alhier.

          Dit onderzoek schijnt voor de huisvrouw van Br., geboren G. K., zooveel bezwarends aan het licht te hebben gebracht, dat zij op bevel der Justitie door de marechaussees naar de gevangenis te Roermond is overgebracht."

Maas- en Roerbode d.d. 5-2-1900.

Volgens bericht d.d. 17-3-1900 betreft het Michiel Bremmers.

 

5 februari 1900

SWALMEN - Inventaris van de failliete boedel van Michiel Bremmers te Swalmen op verzoek van de curator mr. George Michiels van Kessenich te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1900/23.

Met voortzetting idem 7-2-1900/25 en 8-2-1900/26.

 

maandag 5 februari 1900

SWALMEN - Testament door Peter Peeters te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1900/2392.

 

5 februari 1900

ROERMOND - Openbare verkoop van huis te Roermond gelegen sectie D 2248, door Hendrik Felders aan Theodoor Sijbers, beiden wonend aldaar, voor ƒ 5.150,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1900/27.

 

dinsdag 6 februari 1900

SWALMEN - Openbare verkoop van hout en roerend goed voor o.a. Christoffel en Willem Ramakers te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1900/2396.

Met vervolg idem 15-2-1900/2406 en 21-2-1900/2408.

 

8 februari 1900

WEERT - Gehuwd: Cornelius Vossen [geb. Beesel 22-2-1864, overl. Kessel 6-7-1927, oud 65 jaar, zn. van Jan Vossen en Anna Maria Sloesen] en Petronella Josephina Stultiens [geb. Weert, dr. van Joannes Josephus Andreas Stultiens en Maria Catharina Verheijden].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Catharina Cornelia Vossen, geb. …, overl. Meerssen (Limmel) 9-6-1900, oud 1 dag.

2.      Joannes Josephus Lambertus Vossen, geb. Beesel 6-5-1903 (BS-11/539).

3.      Peter Lambertus Vossen, geb. Beesel 23-5-1905.

4.      Maria Catharina Vossen, geb. Beesel 22-12-1906, overl. ald. 16-6-1911, oud 4 jaar.

5.      Antonia Aldegonda Elisabeth Vossen, geb. Beesel 30-9-1908.

6.      Elisabeth Maria Lamberta Vossen, geb. Beesel 24-3-1911.

7.      Helena Wilhelmina Vossen, geb. Beesel 18-3-1913.

8.      Cornelis Joannes Vossen, geb. Beesel 2-6-1916, overl. ald. 6-3-1917, oud 9 maanden.

9.      Cornelis Joannes Lambertus Vossen, geb. Beesel 2-6-1918, overl. ald. 16-8-1918, oud 2 maanden.

Cornelis Vossen was in 1916 pachter van café Berg en Dal aan de Schelkensbeek gelegen; dit huis werd op 26-9-1916 te koop aangeboden door de kinderen Muisers-Hendricks. De overlijdensaangifte van Cornelis werd pas gedaan te Beesel op 14-7-1927. Mogelijk verdronken in de Maas bij Kessel en later elders gevonden? Opzoeken!

 

11 februari 1900

SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot ƒ 250,‑ door Godfried Eggels te Swalmen aan Hendrik Vrenken te Roggel.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1900/2401.

 

12 februari 1900

MAASBRACHT - Openbare verkoop van weiland te Maasbracht voor de R.K. Kerk te Linne, ten laste van Michiel Bremmers te Swalmen, aan Willem Janssen te Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1900/2402.

 

13 februari 1900

SWALMEN - Openbare verkoop van land te Swalmen D 689 op verzoek van Helena Janssen te Zoeterwoude ten laste van Michiel Bremmers te Swalmen aan Frederik Haan te Roermond voor ƒ 1.435,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1900/2403.

 

13 februari 1900

SWALMEN - Openbare verkoop van huis en land te Swalmen A 2258, B 480, 1369, 1433, C523, 771, 802, 874, 1202, 1204, D 690, E2180, 2181, 2182 ten laste van Michiel Bremmers te Swalmen, voor Oscar Stienon te Roermond, aan Frederik Haan te Roermond voor ƒ 5.465,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1900/2404.

 

14 februari 1900

SWALMEN - “Gisterenavond laat zagen twee marechaussees van de brigade Roermond twee personen door het veld in eene binnenwaartsche richting onder Boukoul-Swalmen aankomen. Aanvankelijk in de veronderstelling dat het smokkelaars waren, daar zij iets op hunne schouders droegen, gingen zij op die personen toe, doch deze hen bemerkende wierpen hunne vrachten af en zetten het op een loopen, zonder dat zij konden worden ingehaald. Toen de marechaussees daarbij bij de afgeworpen vrachten waren aangekomen, bleek het dat dit twee zakken met steenkolen waren, die uit eene nabijgelegene steenbakkerij waren ontvreemd. De steenkolen met zakken werden door voormelde beambten in beslag genomen en in eene naburige woning voorlopig gedeponeerd.”

Limburger Koerier d.d. 15-2-1900.

 

15 februari 1900

REUVER - Bij de laatste volkstelling is gebleken dat de gemeente Beesel 2162 inwoners telt, waarvan 1201 in Reuver en 961 in Beesel. “Sedert lang is het van algemeene bekendheid, dat het dorp Reuver niet alleen in zielental, maar door zijne industrie ook in welvaart toeneemt, hetgeen vooral hieruit blijkt, dat er slechts een paar huisgezinnen worden bedeeld. Naar wij uit goede bron vernemen, worden er dan ook stappen egdaan om den naam ‘Gemeente Beesel’ te doen veranderen in ‘Gemeente Reuver, wat trouwens met het oog op een en ander niet meer dan billijk zou wezen. Te Reuver zou alsdan, desnoods uit eigen middelen, een nieuw raadhuis worden gebouwd, waarvoor een inwoner zelfs gratis het terrein zoude willen afstaan.”

Limburger Koerier d.d. 17-2-1900.

 

16 februari 1900

BELFELD - Voetveer.

“Gisteren is alhier eene zonderlinge en geheel onvrijwillige werkstaking uitgebroken die nog eenigen tijd kan duren. De veerman Joh. T. ontving van de eigenares der aan de overzijde van de Maas gelegen goederen per deurwaarder het bericht dat de uitgang van en de toegang tot de rivier de Maas over hare goederen verboden is. Meer dan dertig jaar heeft deze vergunning bestaan en iedereen had vrijen toegang tot het veer, waarvoor de belanghebbende gemeente aan den pachter W. jaarlijks eene zeker som betalen moest. Ook dit jaar (1900) is hieraan reeds voldaan en toch wordt opeens de vergunning ingetrokken. Het is licht te begrijpen dat daarvoor wel redenen zullen bestaan, doch daarmede is het algemeen belang niet gebaat. De noodige stappen zullen natuurlijk gedaan worden om het veer te behouden.”

Limburger Koerier d.d. 17-1-1900.

 

17 februari 1900

REUVER - De heer A.G.W. Dekkers, klerk-telegrafist bij de Staatsspoor alhier, wordt heden verplaatst naar Maastricht.

Limburger Koerier d.d. 17-2-1900.

 

dinsdag 20 februari 1900

ROERMOND - "Gisteravond vonden een paar heeren, wandelende op den Venloschen weg, aldaar eene zekeren S., houtzager te Swalmen, liggende en kermende van pijn.

          Op hunne vraag wat hem scheelde, zeide hij het erg benauwd te hebben en door hevige pijn niet in staat te zijn tot loopen. Zij namen den man mede naar het station, waar zij een kaartje naar Swalmen voor hem kochten en hem een pijnstillenden drank deden toedienen. Terwijl de man in de wachtkamer zat, verergerde zijn toestand zoodanig, dat men de hulp van dokter Haffmans inriep, die de overbrenging van den man naar het Louisahuis gelastte.

          Intusschen had de stationschef per telefoon kennis van het geval gegeven aan den edelacht. heer Burgemeester van Swalmen, die per eerstvolgenden trein arriveerde met een schoonzoon van S.; beiden waren bij de overbrenging naar het Louisahuis tegenwoordig.

          In den afgeloopen nacht werd S. per rijtuig naar zijne woning te Swalmen overgebracht."

Maas- en Roerbode d.d. 20-2-1900.

 

dinsdag 20 februari 1900

SWALMEN - "Gisteren werd Willem Janessen alhier door een der wieken van den windmolen getroffen. Zijn schouder werd daarbij ontwricht en hij bekwam overigens nog eenige lichte verwondingen. De toestand van den man is van dien aard dat een spoedig herstel te verwachten is."

Maas- en Roerbode d.d. 20-2-1900.

 

dinsdag 20 februari 1900

BELFELD - Gehuwd: Petrus Matthias Schoeren en Catharina Peeters. Getuigen: Petrus Schoeren en Josephina Peeters.

J.H.G. Peeters: Archief St.-Urbanusparochie Belfeld, registers DTB deel 6 fol. 103.

Uit dit huwelijk gedoopt te Belfeld:

1.      Conrardus Petrus Matthias Schoeren, ged. 30-7-1900 (get. Conradus Schoeren en Catharina Verscharen).

2.      Petrus Wilhelmus Schoeren, ged. 20-1-1902 (get. Wilhelmus Peeters en Anna Berten).

3.      Anna Catharina Schoeren, ged. 31-7-1904 (get. Petrus Schoeren en Agnes Peeters).

4.      Josephina Schoeren, ged. 19-8-1906 (get. Godefridus Schoeren en Josephina Peeters).

 

20 februari 1900

ROERMOND - Openbare verkoop van een huis en erf te Roermond gelegen sectie D 2383 door Lambertus Crompvoets aan Andreas Hubertus Schreurs, beiden aldaar, voor ƒ 9.550,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1900/36.

 

1 maart 1900

ROERMOND - Openbare verkoop van huis met tuin te Roermond gelegen sectie D 534, door Gerhard Heinrich Antoon Kessener te Groningen, in eigen naam en als vader en voogd over Victor en Herman Kessener, aan Jeannette Beltjens, weduwe van Peter Höppener te Roermond, voor ƒ 6.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1900/55.

 

3 maart 1900

REUVER / TEGELEN - De kommies D. van Gelder te Reuver zal per 1 april 1900 worden overgeplaatst naar Tegelen.

Venloosche Courant d.d. 3-3-1900.

 

5 maart 1900

BREDA - H.C. Marchés te Reuver slaagt voor het examen Nuttige handwerken.

Algemeen Handelsblad d.d. 7-3-1900.

 

8 maart 1900

ROERMOND - Verkoop van een huis, schuur en tuin te Roermond gelegen sectie B 2164 door Hubertina Flecken, weduwe van Gerard Lambert Freulings, aan Godefridus Jozef Schmitz, beiden aldaar, voor ƒ 1.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1900/40.

 

12 maart 1900

ROERMOND - Verkoop van een huis, stal en erf te Roermond gelegen sectie D 1705 en 2947 door mr. Cornelius Ludvicus Maria Emilius Joannes Eduardus Speyart van Woerden te Breda aan Jan Willem Deckers te Roermond voor ƒ 2.700,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1900/42.

 

12 maart 1900

ROERMOND - Akte van erfrecht van mgr. Franciscus Antonius Hubertus Boermans, bisschop van Roermond, overleden aldaar op 3-2-1900.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1900/63.

 

13 maart 1900

ROERMOND - Openbare verkoop ingevolg artikel 1223 B.W., van huis, smederij en erf te Roermond gelegen sectie D 1753, aan Pierre, Catharina en Gertruda Thomassen aldaar voor ƒ 5.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1900/65.

 

13 maart 1900

ROERMOND - Openbare verkoop van huizen en weiland te Roermond gelegen sectie C 208, 209 en 210, door Gerardus Schreurs te Gladbach, aan 1. jhr. mr. Louis Michiels van Kessenich te Roermond; 2. Frans Emmanuel Fouquet te Maastricht; en 3. a) Catharina Boequet, weduwe van Joseph Andriessens, en b) Maria Andriessens, beiden te Roermond, voor ƒ 1.300,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1900/66.

 

14 maart 1900

SWALMEN - Openbare verkoop van slaghout, bomen en tophout gehouden te Swalmen op verzoek van Frederik Berger te Roermond en Johannes Hubertus ter Horst te Nijmegen, opbrengst ƒ 559,25.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1900/68.

 

15 maart 1900

SWALMEN - Openbare verkoop van roerende goederen voor George Michiels te Roermond al curator in het faillissement van Michiel Bremmers te Swalmen, opbrengst ƒ 2.744,45.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1900/2425.

 

zaterdag 24 maart 1900

BEESEL - "Thans kunnen wij u mededeelen, dat de heer burgemeester van Neer en Swalmen met den burgemeester dezer gemeente alhier in vergadering zijn bijeengekomen en besloten hebben aan Zijne Excellentie den minister van Financiën een verzoekschrift te richten ter verkrijging van een groot veer vor voertuigen tusschen Neer en Beesel. Wij wenschen in het belang van genoemde gemeenten, dat deze pogingen gunstig gevolg mogen hebben."

Maas- en Roerbode d.d. 24-3-1900.

 

zaterdag 24 maart 1900

SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot ƒ 150,‑ door Peter Eggels te Swalmen aan Henri, Elisabeth, Andreas en Maria van de Venne te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1900/2432.

 

zaterdag 24 maart 1900

SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot ƒ 250,‑ door Martinus Polmans te Swalmen aan Agnes Vrencken te Roggel.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1900/2433.

 

woensdag 28 maart 1900

SWALMEN - "De heer H.J. Boosten, brievengaarder te Echt, is met ingang van 1 April benoemd tot brievengaarder alhier."

Maas- en Roerbode d.d. 28-3-1900.

Zie ook Maas- en Swalmdal 8 (1988), blz. 96.

 

29 maart 1900

ROERMOND - Testamenten door Pieter Antonius Hubertus Stroucken, glasschilder te Roermond, en zijn vrouw Catharina Maria Hubertina Spee.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1900/81 en /82.

 

donderdag 29 maart 1900

ROERMOND - Overleden: Mechteldis Giesen, echtgenote van Wilhelmus Willems, geboren Roermond 29 september 1826, dochter van Joannes Giesen en Gertrudis Smeets.

GA Roermond, Registers DHO.

 

zaterdag 31 maart 1900

ROERMOND - "Door de marechaussees van de brigade alhier werden gisterennamiddag van die te Reuver overgenomen en naar de gevangenis alhier overgebracht twee gebroeders Kwarten, gedomicilieerd te Asten, thans zwervende, die door den veldwachter van Belfeld waren aangehouden als verdacht van diefstal van ijzer aan de fabriek van den heer Konings te Swalmen, terwijl zij ook van diefstal in andere gemeenten worden verdacht."

Maas- en Roerbode d.d. 31-3-1900.

 

donderdag 5 april 1900

SWALMEN - "Bij Kon. Besl. is een pensioen van ƒ 667 verleend aan den heer C.H. Simons, hoofd der openbare lagere school alhier."

Maas- en Roerbode d.d. 5-4-1900.

 

donderdag 5 april 1900

SWALMEN - Openbare verkoop van roerend goed voor o.a Leonard Lintjens en Peter Bongaerts te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1900/2440.

Met vervolg idem 11-4-1900/2445 en 26-4-1900/2457.

 

donderdag 5 april 1900

SWALMEN - Openbare verkoop voor Wilhelmina Houben en Wilhelmina Franssen te Swalmen van huis en land te Swalmen C 1089, 1085 en 1086 aan Jan Willems voor ƒ 690,‑, gedeelte C 1092 aan Daniel Janssen voor ƒ 60,‑ en C 52 aan Silvester Sillen voor ƒ 98,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1900/2441.

 

donderdag 12 april 1900

SWALMEN - "Een allertreurigst ongeval had gisteren plaats in de machinale houtzagerij van den heer S. alhier. De daar werkzaam zijnde W. B. had het ongeluk met de machinerieën in aanraking te komen met het gevolg, dat eene hand letterlijk werd afgesneden en beide beenen deerlijk gekneusd. De deelneming in het ongeluk der familie, die in den laatsten tijd zoo gevoelig werd getroffen, is algemeen."

Maas- en Roerbode d.d. 12-4-1900.

Volgens bericht d.d. 14-4-1900 betreft het W. Bremmers.

 

donderdag 12 april 1900

SWALMEN - "Volgens 'Het Huisgezin' heeft de heer L.H.P. Strens, burgemeester dezer gemeente en van Maasniel, zich bereid verklaard een eventuele benoeming als commissaris der onderlinge Levensverzekering Mij. voor R.K. onderwijzers voor het bisdom Roermond aan te nemen."

Maas- en Roerbode d.d. 12-4-1900.

 

zaterdag 14 april 1900

ROERMOND / SWALMEN - "Gisterennamiddag is aan den 18-jarigen Bremmers uit Swalmen, wien, zooals zij reeds mededeelden, door een zaagmachine een arm werd afgesneden en beide beenen werden gekwetst, een van beide laatstgenoemde lichaamsdeelen in de kliniek der eerw. Paters Camillianen alhier geamputeerd."

Maas- en Roerbode d.d. 14-4-1900; zie ook eerder bericht d.d. 12-4-1900.

 

maandag 16 april 1900

ROERMOND - Verkoop door de echtelieden Renier Smeets en Ida van de Winkel te Roermond, van:

1.     huis met tuin, stoommeelmolen en verdere aangehorigheden te Roermond gelegen sectie B 1507 en 1548, en het recht en de bevoegdheid om handel te drijven onder de naam of de firma van R. Smeets, aan Theodoor Jacques Hubert en Henri Marie Francois Smeets te Roermond;

2.     een watermeelmolen met tuin, erf en verdere aangehorigheden te Roermond gelegen sectie C 1702 en 1703, aan a. Johanna Margaretha Maria Hubertina Smeets, echtgenote van Joseph Parkeryn? te Luik; b. Maria Adèle Isabelle Wilhelmina Smeets, weduwe van Alphons Wijers te Roermond; c. Anna Henriette Jacqueline Smeets, echtgenote van Hubert Janssen van Son aldaar, voor ƒ 15.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1900/96.

 

dinsdag 17 april 1900

SWALMEN - Huwelijksvoorwaarden tussen Wilhelmina Cox te Maasniel en Louis Hendrickx te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1900/2449.

 

dinsdag 17 april 1900

ROERMOND - Obligatie groot ƒ 26.000,‑ door Octave Louis Robert Jules Magnée te Roermond en Louis Léon Marie Magnée te Utrecht en Josephina Hubertina Melanie Caroline Beerenbroek, weduwe van Jules Louis Victor Magnée te Roermond, aan Mathilde Wilhelmina Berger te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1900/97.

Voor volmacht en testament door eerstgenoemde zie idem 21-4-1900/105 en 23-4-1900/106.

 

woensdag 18 april 1900

MAASNIEL - Openbare verkoop van een huis en tuin te Maasniel gelegen sectie D 961 op verzoek van Laurentius Gerardus Hubertus Opveld aan Jean Gerardts, beiden aldaar, voor ƒ 2.400,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1900/57.

 

vrijdag 20 april 1900

BEESEL - Gehuwd (RK: Beesel 22-4-1900): Joannes Hendrikus Reijnders [geb. Beesel 11-9-1875, landbouwer, overl. Beesel? 24-11-1939, zn. van Gerardus Reijnders en Joanna Ramakers; hij hertr. Beesel 25-10-1907 met Johanna Hermans] en Gertrudis Peeters [geb. Beesel 30-1-1877, overl. ald. 21-6-1905, dr. van Thomas H. Peeters en Anna G.H. Thijssen].

GHS Beesel, BS-11/338.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Gertrudis Johanna Antonetta Reijnders, geb. Beesel 19-1-1902, overl. Horn 1-9-1971. Tr. Beesel 2-5-1930 met Peter Leonardus Strous.

2.      Johanna Elisabeth Reijnders, geb. Beesel 5-9-1903, overl. ald. 11-5-1926.

 

vrijdag 20 april 1900

BEESEL - Gehuwd: Willem Niessen [geb. Kessel, dienstknecht oud 29 jaar, zn. van Wilhelmus Niessen en Elisabeth van Lier] en Anna Maria Bruinen [geb. Helden, oud 25 jaar, dr. van Joannes Bruinen en Barbara Leenders].

GHS Beesel, BS-11/340.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Anna Catharina Barbara Niessen, geb. Beesel 19-2-1901.

 

vrijdag 20 april 1900

SWALMEN - Gehuwd: Hendrikus Blanken [geb. Helden 4-5-1874, landbouwer, zn. van Johannes Blanken en Johanna Maria Peeters] en Anna Gertrudis Eggels [geb. Swalmen 30-1-1873, dr. van Joannes Hubertus Eggels en Christina Berdina van Helden].

GHS Swalmen, BS-1900/2.

 

vrijdag 20 april 1900

SWALMEN - Gehuwd: Peter Joannes Janssen [geb. Baarlo 25-2-1873, zn, van Gerard Janssen en Joanna Simons] en Maria Elisabeth Naus [geb. Swalmen 18-5-1867, dr. van Hubertus Naus en Anna Maria Hodselmans].

GenLias, 2005.

 

vrijdag 20 april 1900

SWALMEN - "Hedennacht is ten nadeele van M. Douzen te Boekoel uit diens gesloten stal ontvreemd een werkpaard, dat in de richting naar Roermond is nagespoord."

Maas- en Roerbode d.d. 20-4-1900.

 

vrijdag 20 april 1900

SWALMEN - “De kommies 3e klasse P. Moerdijk wordt met ingang van 1 mei a.s. tijdelijk overplaatst naar Maassluis.”

Limburger Koerier d.d. 21-4-1900.

 

vrijdag 20 april 1901

BRUSSEL - Gehuwd: Franciscus Wassen [geb. Tegelen 4-4-1873, pannenfabrikant 1901, pannenbakker wonend te Offenbeek 1902, kelner 1922, overl. Heerlen 26-3-1960, zn. van Hendrik Wassen, pannenfabrikant, en Gertrudis Hubertina Jacobs] en Maria Therezia van Cappellen [Marie van Capellen, Cappelen, geb. Elsene (B) 1875, keukenmeis 1901, overl. Heerlen 11-7-1934, dr. van wijlen Kristoffel van Cappellen en Joanna Messens].

BS Brussel, huwelijken 1901, verfilming 656/806; BS Beesel, geboorteregister 1893-1902, verfilming 173/1882

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Jeanne Marie Henriette Wassen, geb. Beesel (Offenbeek) 9-8-1902 (BS-11/466). Tr. Beesel 19-5-1922 met Antoon Maria Jacobus Dings.

Tijdens het huwelijk in Brussel verbleef de bruidegom in de Lange wagenstraat 44, de bruid woonde in de Omwentelingstraat en eerder te Watermael-Boschvoorde. Volgens de trouwakte gaven de ouders van beide zijden toestemming voor het huwelijk.

 

zaterdag 21 april 1900

BEESEL - Ontginning Meerlebroek - "Thans kunnen wij mededeelen, dat door den heer J. Ruiten, koopman te Amersfoort, op den door hem van het gemeentebestuur alhier aangekochten heidegrond, genaamd het 'Meerlebroek', reeds een begin is gemaakt met het bouwen van een schaapsstal. Naar wij vernemen, zullen er voorloopig circa 250 stuks schapen gehouden worden. Daar het terrein met heide en gras bewassen is, zullen de schapen er eene goede en gezonde weide vinden en kan de heer Ruiten voorzeker op goede rente rekenen bij zijn onderneming.

          Ook vernemen wij, dat door genoemden heer Ruiten binnenkort een begin zal gemaakt worden met het in exploitatie brengen van een gedeelte van genoemden heidegrond. Wij zijn zeer benieuwd naar het resultaat, dat dit zal opleveren."

Maas en Roerbode d.d. 21-4-1900.

 

zaterdag 21 april 1900

MAASNIEL - "Onze Boerenbond, die sedert een paar jaren kwijnende was, begint wederom teekenen van leven te geven.

          Had er op 1 April ll. eene algemeene vergadering plaats, morgen, Zondag, om 5 uur zal hij andermaal vergaderen, bij welke gelegenheid de weleerw. heer M. Souren, kapelaan te Swalmen, eene voordracht zal houden over doel en voordeelen van den Bond.

          Het is voor onze landbouwers te hopen, dat de Bond weder tot nieuwen, krachtigen bloei moge geraken."

Maas- en Roerbode d.d. 21-4-1900.

 

zaterdag 21 april 1900

ROERMOND - Terugname door mgr. dr. Petrus Joannes Hoefnagels te Roermond, van zijn op 31-8-1877 bij notaris Laurens Linssen in bewaring gegeven eigenhandig geschreven testament.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1900/104.

 

zondag 22 april 1900

SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot ƒ 400,‑ door Hendrik Beek te Swalmen aan Maria Peeters aldaar.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1900/2454.

 

23 april 1900

ROERMOND - Verkoop van een huis te Roermond gelegen sectie D 1654 door Karel en Clementina Romen aan Gerlakus Helwegen, allen aldaar, voor ƒ 8.000,‑; met hypotheekstelling wegens onbetaalde kooppenningen tot een bedrag van ƒ 5.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1900/59.

 

23 april 1900

HAELEN - Gehuwd: Johannes Schoolmeesters [geb. Beesel, zn. van Petrus Schoolmeesters en Agnes Sillen] en Maria Elisabeth Schreurs [geb. Haelen, dr. van Gerardus Schreurs en Anna Catharina Aspers].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Gerardus Hubertus Lambertus Schoolmeesters, geb. Beesel 29-11-1901 (BS-11/404).

2.      Petrus Hubertus Lambertus Schoolmeesters, geb. Beesel 8-9-1904. Tr. ... met Theodora H.H. van Rijn.

3.      Anna Catharina Schoolmeesters, geb. Beesel 9-6-1907. Tr. Beesel 4-8-1933 met Franciscus Henricus Hubertus Steegh.

4.      Maria Agnes Lamberta Schoolmeesters, geb. Beesel 1-5-1909. Tr. Beesel 19-7-1940 met Peter Joannes Hubertus Keijsers.

5.      Joannes Peter Lambertus Schoolmeesters, geb. Beesel 21-12-1912.

 

24 april 1900

SWALMEN - Gehuwd: Peter Johannes Aerdts [geb. Helden 8-5-1876, timmerman, zn. van Mathijs Aerdts en Agnes Gommans] en Johanna Maria Pijpers [geb. Swalmen 8-1-1877, dr. van Tilmanus Pijpers en Anna Catharina Coorens].

GHS Swalmen, BS-1900/5; GenLias, 2004.

 

30 april 1900

BELFELD - Gehuwd: Petrus Hubertus van den Broek [geb. Beesel 2-2-1873, dienstknecht (1900), zn. van Gerardus van den Broek en Catharina Derks] en Maria Ottenheim [geb. Helden, dr. van Michiel Ottenheim en Wilhelmina Thoer].

GenLias, 2006.

 

1 mei 1900

SWALMEN - “Bij min. res. d.d. 26 dezer is aan den deurwaarder der directe belastingen M.C. Raven te Roermond vergunning verleend tot het aannemen der betrekking van deurwaarder der plaatselijke belastingen in de gemeente Swalmen.

Limburger Koerier d.d. 1-5-1900.

 

1 mei 1900

SWALMEN - Gehuwd: Wilhelmus Petrus Hendrikus Hutten en Catharina Hubertina Cartigny [geb. Swalmen 19-2-1874, dr. van Joannes Baptist Hubert Cartigny en Anna Catharina Maria Hubertina Kanters].

Klapper Hans Peeters.

 

4 mei 1900

BEESEL - Gehuwd: Petrus Wilhelmus Lina [geb. Beesel 22-11-1868, arbeider, zn. van Casparus Frederik Lina en Helena Ambaum] en Maria Gertrudis Hubertina Timmermans [geb. Nunhem, dienstmeid oud 35 jaar, dr. van Jacobus Timmermans en Anna Barbara Haarbosh].

GHS Beesel, BS-11/342.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

4 mei 1900

SWALMEN - Gehuwd: Gerardus Mevissen [geb. Beesel 14-12-1869, zn. van Peter Mevissen en Gertrudis Sanders] en Hubertina Demarteau [geb. Posterholt, dr. van Willem Demarteau en Catharina Visschers].

GenLias, 2004.

 

maandag 7 mei 1900

SWALMEN - "Het paard van den landbouwer M. Douzen alhier, dat, voor eenige weken geleden, uit den stal werd ontvreemd, is te Oberhausen (Duitschland) in beslag genomen, juist op het oogenblik, dat het aan een derden persoon zou worden verkocht. De vermoedelijke dief is in arrest genomen en te Duisburg achter slot en grendel opgeborgen.

          Een woord van bijzonderen lof verdient in deze onze geachte Burgemeester, de edelachtbare heer Strens, die alles in het werk heeft gesteld, om het vermiste paard terug te vinden en den dief op te sporen."

Maas- en Roerbode d.d. 7-5-1900.

 

8 mei 1900

MAASNIEL - Openbare verkoop van vee, huismeubels en andere roerende goederen gehouden te Maasniel op verzoek van Hendrik Janssen te Maasniel en Martinus Polmans te Swalmen, opbrengst ƒ 329,25.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1900/131.

 

8 mei 1900

MAASNIEL - Openbare veiling en scheiding van huis met schuur, stallen en tuin te Maasniel gelegen op verzoek van Hendrik Janssen te Maasniel en Martinus Polmans te Swalmen, opbrengst ƒ 2.650,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1900/132.

 

10 mei 1900

SWALMEN - Geboren: Elisabeth Helena van Keeken, buitenechtelijke dr. van Elisabeth van Keeken. Overleden ald. 6-8-1900.

GHS Swalmen, BS-1900/35; 1900/36.

 

11 mei 1900

BEESEL - Gehuwd: Joannes Hubertus Schoolmeesters [geb. Beesel 20-1-1862, landbouwer, zn. van Godefridus Schoolmeesters en Joanna Verheijen] en Aldegonda Koch [geb. Helden 4-9-1868, dienstmeid, overl. Beesel 6-10-1946, dr. van Lambertus Koch en Gertrudis Wolters].

GHS Beesel, BS-11/344.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 18-5-1907.

2.      Petronella Maria Joanna Schoolmeesters, geb. Beesel 7-10-1911. Tr. Beesel 25-4-1930 met Mathias Antonius Ottenheim.

 

11 mei 1900

BRACHT (D) - Gehuwd: Gottfried Wilhelm van Dyck [geb. 1-12-1868] en Maria Hubertina Bremmers [geb. Beesel 30-10-1876, dr. van Bernardus Bremmers en Joanna Kremers].

Thoer.net, 2021.

 

15 mei 1900

SWALMEN - Gehuwd: Johannes Wilhelmus Ambaum [geb. Tegelen 10-6-1866, tuinier, zn. van Willem Ambaum en Johanna Verheijen] en Maria Elisabeth Cox [geb. Swalmen 12-2-1876, dr. van Pieter Hubert Cox en Hendrina Gerarts].

GHS Swalmen, BS-1900/10; GenLias, 2004.

 

15 mei 1900

SWALMEN - Gehuwd: Theodore Mathieu Joseph Colson [geb. Eelen (B) 20-5-1869, zn. van Louis Colson en Hubertina Hons] en Wilhelmina Elisabeth Maria Hendrickx [geb. Swalmen 12-9-1868, dr. van Antonius Hubertus Hendrickx en Maria Anna Hendricks].

GenLias, 2005.

 

zaterdag 19 mei 1900

SWALMEN - "Onze nieuwe kerk zal weldra met een nieuw orgel verrijkt zijn. In den loop der week heeft men een aanvang gemaakt met het opruimen van het oude, versleten instrument. Met het opstellen van het nieuwe zullen denkelijk een drietal weken gemoeid zijn."

Maas- en Roerbode d.d. 19-5-1900.

 

zaterdag 19 mei 1900

SWALMEN - "De Wielrijdersclub 'Vooruit' houdt 24 Juni een grooten wegwedstrijd van hier naar Reuver en een kleineren van hier naar Broekhin Maasniel, beide heen en weer. Men rekent op een groot getal deelnemers van binnen en buiten de grenzen."

Maas- en Roerbode d.d. 19-5-1900.

 

20 mei 1900

SWALMEN - Scheiding door Jan, Godfried, Hendrik, Gertrudis, Theodorus en Peter Geraerdts te Swalmen, van de percelen Swalmen C 280 en 828.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1900/69.

 

20 mei 1900

SWALMEN - Scheiding door Godfried, Hendrik en Gertrudis Geraerdts te Swalmen, van de percelen Swalmen C 829 en 830.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1900/70.

 

21 mei 1900

SWALMEN - "Zaterdagavond om 8 uur brak brand uit in de nieuwgebouwde pannenfabriek der heeren Van Soest en Terstappen, gelegen op 20 minuten afstand van de kom der gemeente, langs den weg naar Brüggen. In korte oogenblikken stond heel de bovenbouw in lichte laaie. Aan blusschen viel natuurlijk niet te denken. Een pannenfabriek van de grootte als deze bergt wagenladingen hout aan droogtoestellen; opstaande latten met dwarslatten en daarop liggende horretjes. Een samenstel, als het ware, ervoor gemaakt om het vuur vrijen doortocht en mondpas voedsel te geven, — een unieke gelegenheid voor de vraatzuchtige vlammen om zich te verzadigen.

          Geen wonder dan ook, dat er van heel de prachtige fabriek niets is overgebleven dan een hoop steenen, gebakken klei en ijzer, in wanorde door elkaar liggend tusschen de vier naakte muren, waarvan de eene gevel gedeeltelijk omviel en de andere bedenkelijke afwijkingen vertoont.

          Gelukkig bleef de naast de fabriek liggende machinekamer met haar gloednieuwe en voortreffelijk werkende inrichting nog door inspanning van alle krachten gespaard. Ook de naast de machinekamer staande groote kleimengmachine leed niet veel. Of de groote pannenpers, eene geheel uit ijzer gemaakte zware machine, die ... staande ... nog bruikbaar zal zijn, zal te bezien staan. Ze heeft den vollen vuurgloed doorstaan, is geheel rood van 't gloeien en zal zeker veel geleden hebben.

          Het zal dus geen klein werk zijn de voortreffelijk ingerichte fabriek weer in alle onderdeelen te herstellen en haar haar vroeger aanzien te hergeven.

          't Is te hopen, vooral in het belang der ruim 30 aan de fabriek verbonden werklieden, dat die herstellingswerken spoedig hun beslag kunnen krijgen. In elk geval zal daarmee wel heel de zomer gemoeid zijn.

          Gelukkig is de schade — die voor een leek niet te begrooten is, doch zeker vele tienduizenden guldens zal bedragen — gedekt door verzekering bij de maatschappij 'Securitas'.

          Omtrent de oorzaak van den brand is niets bekend. De eerste sporen van het vuur werden zichtbaar een uur nadat de arbeid aan de fabriek was afgeloopen."

Maas- en Roerbode d.d. 21-5-1900.

 

maandag 21 mei 1900

SWALMEN - "Gister hield onze postduivenvereeniging 'De Zwaluw' een wedvlucht van Leeuwarden uit:

De prijzen werden behaald door de heeren:

1e

H. Van Jansen,

10 uur

9 min.

36 sec.

2e

H. Coolen,

11 uur

0 min.

20 sec.

3e

P. Coorens,

11 uur

0 min.

50 sec.

4e

Er. Thomassen,

11 uur

0 min.

57 sec.

 

Eereprijzen.

 

 

 

1e

A. Jentjens,

11 uur

1 min.

20 sec.

2e

H. Straatjens,

11 uur

21 min.

35 sec.

3e

H. Konings,

11 uur

21 min.

42 sec.

Het plan bestaat dezen zomer een gekombineerde wedvlucht te houden met Roermond, waarschijnlijk van Groningen uit."

Maas- en Roerbode d.d. 21-5-1900.

 

dinsdag 22 mei 1900

SWALMEN - "De 'Staatscourant' bevat de statuten der Vereeniging tot verbetering der zuivelbereiding 'St. Lambertus' alhier."

Maas- en Roerbode d.d. 22-5-1900.

 

23 mei 1900

SWALMEN - “Bij disp. dd. 18 dezer van den heer Directeur te Maastricht is met ingang van 23 dezer gedetacheerd te Swalmen de kommies der 4e klasse L.J. Ranft te Weert.”

Limburger Koerier d.d. 23-5-1900.

Lodewijk Johan Ranft, belastingkommies geb. te Den Haag, overl. Driebergen-Rijsenburg 17-11-1942. Tr. Oldenzaal 18-12-1902 met Jacomijntje Pantelina van Eesteren.

 

25 mei 1900

BEESEL - Gehuwd: Franciscus Wilhelmus Hubertus Lennaerts [geb. Beesel 3-5-1869, veldwachter, overl. ald. 16-7-1927, zn. van Joannes Hubertus Lennaerts en Petronella Hubertina Luijten; wedn. van Joanna Heldens; hij hertr. Beesel 13-10-1908 met Maria Elisabeth van Helden] en Joanna Eleonora Rijnders [geb. Beesel 5-10-1864, overl. ald. 2-8-1907 (bij de bevalling van haar vierde kind), dr. van Joannes Hubertus Rijnders en Maria Gertrudis Crins].

GHS Beesel, BS-11/346.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Maria Gertrudis (Marie) Lennaerts, geb. Beesel 17-8-1901.

2.      Leonard Joannes Antonius (Lei) Lennaerts, geb. Beesel 9-6-1903. Tr. Reuver 16-6-1933 met Anna Christine Maria Kriegers.

3.      Gertrudis Petronella (Truus) Lennaerts, geb. Beesel 2-8-1904.

4.      levenloos kind (v), geb./overl. Beesel 4-6-1906.

5.      Petronella Joanna Lennaerts, geb. Beesel 2-8-1907.

Het gezin woonde Dorpkom 152. Zie ook P. Reijnders: Reijnders, een verhaal uit 2 Noordlimburgse dorpen, blz. 40.

 

25 mei 1900

BEESEL - Gehuwd: Petrus Hubertus Peeters [geb. Beesel 25-3-1873, arbeider, zn. van Joannes Mathias Peeters en Gertrudis Janissen] en Maria Zegers [geb. Beesel 28-6-1868, dr. van Albertus Zegers en Sophia Janssen].

GHS Beesel, BS-11/348.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Maria Sophia Peeters, geb. Beesel 27-9-1901.

2.      Joannes Hubertus Peeters, geb. Beesel 24-1-1903.

 

vrijdag 25 mei 1900

SWALMEN - "Door den Gemeenteraad is aen den edelachtb. heer L. Strens, burgemeester van onze gemeente en van Maasniel, op diens verzoek eervol ontslag verleend als waarnemend secretaris onzer gemeente."

Maas- en Roerbode d.d. 25-5-1900.

 

zaterdag 26 mei 1900

REUVER - "De elfjarige Geurts van hier, die het paard geleidde van den tram, waarmede uit het naburige Bracht de leem wordt aangevoerd, had het ongeluk onder het rad van genoemd voertuig te geraken, waardoor de hiel van een zijner voeten werd afgescheurd. Dr. Janssen uit Belfeld verleende de eerste geneeskundige hulp. G. werd naar het R.K. Gasthuis te Venlo overgebracht. Men heeft alle hoop dat de voet zal behouden blijven."

Maas- en Roerbode d.d. 26-5-1900; met dank aan L. van Avesaath.

 

zaterdag 26 mei 1900

ROERMOND - "Nadat met nagenoeg volle zekerheid is geconstateerd da het lijk, hetwelk gisterenmorgen uit de Roer onder deze gemeente is opgevischt, het stoffelijk overschot is van Bremmers, voorheen woonachtig te Swalmen, is het heden op het kerkhof alhier ter aarde besteld."

Maas- en Roerbode d.d. 26-5-1900.

 

zaterdag 26 mei 1900

ROERMOND - "Hedenmorgen om 9 uur zijn de hier garnizoen houdende escadrons huzaren naar de Swalmerheide gereden, om daar eenige oefeningen te houden voor kolonel Blaauw, kommandant van het regiment."

Maas- en Roerbode d.d. 26-5-1900.

 

27 mei 1900

SWALMEN - Verkoop van een huis en stal te Swalmen gelegen sectie B 1791 door Lambertus Crompvoets te Roermond aan Andreas Frans Willem Jentjens te Swalmen voor ƒ 910,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1900/73.

 

maandag 28 mei 1900

SWALMEN - Openbare verkoop van roerend goed voor o.a. Charles van Aefferden te Roermond en Willem Ramakers te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1900/2483.

 

28 mei 1900

ROERMOND - Verkoop van een huis te Roermond gelegen sectie D 1211 door Maria Hubertina Helena Sarton, weduwe van Tilman Hermanus Josef Hubert Hanrath te Maastricht en Charles Her..ij te Roermond aan Karel Groels aldaar voor ƒ 7.500,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1900/74.

 

dinsdag 29 mei 1900

SWALMEN - "De wachteres van wachtpost 53, gelegen onder deze gemeente, is Zondagavond door zekeren L., wonende onder deze gemeente, deerlijk mishandeld, zodanig dat geneeskundige hulp noodig was. Men vreest, dat zij een oog zal moeten missen."

Maas- en Roerbode d.d. 29-5-1900.

 

29 mei 1900

MAASNIEL - Openbare verkoop van voor‑ en nagras gehouden te Maasniel op verzoek van mr. Ferdinand Verscheure senior te Roermond, opbrengst ƒ 347,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1900/142.

Betreft eigenaar Zuijdewijk Spick te Boukoul.

 

30 mei 1900

BEESEL - Openbare verkoop op verzoek van de weduwe en kinderen Hendrik Thyssen van huis en erf met tuin en land op de Kreitheuvel te Beesel gelegen, sectie F 861 en 862; bouwland in de Wevelskamp, G 1400; idem in de Schoolt, G 2119; idem in het Spik, A 363; idem op de Kleine Solberg, F 658; bosch in de Bakheide, F 654; idem langs de Roermondsche weg, D 748; heide in de Heide, D 755.

Venloosche Courant d.d. 26-5-1900; notaris Vogels te Reuver.

 

1 juni 1900

BEESEL - Gehuwd: Christianus Janssen [geb. Beesel 14-8-1866, kramer, zn. van Michiel Janssen en Maria Leenders] en Maria Elisabeth Vaesen [geb. Swalmen, oud 31 jaar, dr. van Jacobus Vaesen en Joanna Hubertina Houben].

GHS Beesel, BS-11/350.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Peter Jacobus Lambertus Janssen, geb. Beesel 23-7-1901.

2.      Michiel Peter Lambertus Janssen, geb. Beesel 8-7-1903.

 

2 juni 1900

ROERMOND / VENLO - Huwelijksvoorwaarden tussen Jan Karel van Naerssen te Venlo en Maria Alphonsina Julia Dahmen te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1900/80.

 

5 juni 1900

MAASNIEL - Openbare verkoop gehouden op bevel van de arrondissementsrechtbank te Roermond, van:

1.     bouwland, bos, weiland, huis, schuur en tuin te Maasniel gelegen sectie A 724, 296, 299, 304, 830, 844, 864, 865, 515, 712, 848, 625, 714, 1173, 1182 en 1172; en

2.     bouwland te Swalmen gelegen sectie D 1233, groot 11 are 45 centiare,

respektievelijk aan Henri Francken te Roermond; Frans en Willem Maessen te Tilburg; Johannes Mathias Kranenpoot te Roermond; Severien Neelen; Georges, Anna en Jacob Giesberts, allen te Maasniel; Leo, Hubert, Willem, Mathilde en Maria Willemsen te Roermond; Peter Willemsen te Swalmen; Henri Willemsen te Echt; Thomas Sliepen, Hendrik Cox en Johannes Beckers, allen te Maasniel, voor totaal ƒ 14.590,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1900/147.

 

maandag 11 juni 1900

BEESEL - Openbare verkoop op verzoek van de erfgenamen P.A. Schouren van allerhande huismeubelen, keukengerief en klein akkergereedschap.

Venloosche Courant d.d. 26-5-1900; notaris Vogels te Reuver.

 

maandag 11 juni 1900

BEESEL - Openbare verkoop in der herberg van L. Reijnders, op verzoek van de erfgenamen Schouren. van huis, boomgaard en tuin in de Bakheide gelegen, sectie F 1051, 1052, 1053 en 1054 plus bouwland aldaar F 160.

Venloosche Courant d.d. 26-5-1900; notaris Vogels te Reuver.

 

dinsdag 12 juni 1900

ROERMOND - Gehuwd: Peter Hubert Maessen [geb. Melick-Herkenbosch, zn. van Godfried Maessen en Mechteldis Beursgens] en Catharina Hubertina Naus [geb. Swalmen 16-7-1874, dr. van Lambertus Naus en Maria Elisabeth Heijnen].

GenLias, 2005.

 

woensdag 13 juni 1900

ROERMOND - "Voor de Rechtbank alhier stond heden te recht: J.P. Herings, 31 jaren, notarisklerk te St. Odiliënberg, alhier in voorloopige hechtenis, aangeklaagd dat hij te Swalmen A. Bremmers huisvrouw J. Stigner en M. Stigner, althans een van beiden, heeft bewogen hem een bedrag van p.m. ƒ 121,‑ af te geven, door valschelijk voor te geven dat de heer notaris Corbeij, bij wien hij dienstbaar was, hem had gezonden met opdracht gemeld bedrag dat genoemde M. Stignaer of diens vader aan dien notaris moest afdragen wegens aankoop van boomen, in ontvangst te nemen; dat hij toen het bedrag aan hem werd gegeven een bewijs van ontvangst afgaf en teekende p.p. Notaris Corbeij, zonder dat hij hiertoe van dien notaris opdracht had bekomen. Het O.M. eischt 9 maanden gevangenisstraf."

Maas- en Roerbode d.d. 13-6-1900.

 

maandag 18 juni 1900

SWALMEN - "De kermis alhier heeft ditmaal niet veel te beteekenen. Slechts een paar kramen en een luchtschommel zijn op de markt geplaatst. Het aantal vreemde bezoekers was ook gisteren niet zoo groot als andere jaren, wat wel voor een groot deel aan het regenachtige weder te wijten zal zijn geweest. Toch was het concert, dat door de fanfare St. Caecilia in de zaal van De Zwaan gegeven werd, druk bezocht. Er werden verschillende vocale en instrumentale nummers ten beste gegeven, die alle zeer in den smaak vielen."

Maas- en Roerbode d.d. 18-6-1900.

 

dinsdag 19 juni 1900

BUGGENUM - Openbare verkoop van nagras gehouden te Asselt op verzoek van 1. Eugène rijksgraaf van en tot Hoensbroek te Türnich; Gerard Janssen, oud-burgemeester te Belfeld; 3. Maria Hendrikx, weduwe van Albert van Gorkum te 's-Gravenhage; en 4. Willem Hubert Geraedts te Swalmen, opbrengst ƒ 9.644,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1900/158.

 

20 juni 1900

BEESEL - Vergunning voor de verkoop van sterke drank in het klein voor H. van der Velden te Reuver.

GHS Beesel, Archief gemeente Beesel, inv.nr. 931.

De vergunning zelf ontbreekt; wel een omslag met gegevens 1906-1907.

 

20 juni 1900

ROERMOND - Verkoop van een huis te Roermond gelegen sectie D 2717 en idem D 2718 door Arnoldus Henricus Theodorus Hermens aan Arnoldus Henricus Theodorus Hermens junior, beiden aldaar, voor ƒ 22.000,‑; met hypotheekstelling voor onbetaalde kooppenningen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1900/85.

 

donderdag 21 juni 1900

REUVER - "Door de marechaussees werd heden van hier naar Roermond ter beschikking der Justitie overgebracht A.F. Pijpenzeel, oud 60 jaar, pottenbakker, zonder vaste woonplaats, aangehouden ter zake van bedelarij. Eerst kort geleden werd hij uit de Rijkswerkinrichting te Veenhuizen ontslagen."

Maas- en Roerbode d.d. 21-6-1900; met dank aan L. van Avesaath.

 

woensdag 27 juni 1900

ROERMOND - "Voor de Rechtbank alhier J.H.L., 26 jaar, landbouwer te Swalmen, aangeklaagd te Swalmen de wachteres bij de Staatsspoorwegen J. Janssen tegen het linkeroog te hebben geslagen, waardoor zij verhinderd werd haren dienst als wachteres voor eenigen tijd waar te nemen.

          Het O.M. eischt ƒ 10,‑ boete of 10 dagen hechtenis. Uitspraak 8 juli e.k."

Maas- en Roerbode d.d. 27-6-1900.

 

27 juni 1900

VLODROP - Openbare verkoop van voor‑ en nagras gehouden te Vlodrop op verzoek van 1. Ernest graaf von Myrbach te Harff; 2. Felix baron van Splinter te Wankum; en 3. Maria Mertz, weduwe van Isidore Leclercq te Roermond, opbrengst ƒ 720,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1900/169.

 

29 juni 1900

BEESEL - Gehuwd: Josephus Hubertus Steeghs [geb. Beesel 2-9-1872, arbeider, zn. van Mathias Steeghs en Helena Janissen] en Wilhelmina Hubertina Thijssen [geb. Beesel 18-2-1871, dr. van Wilhelmus Thijssen en Anna Maria H. Heinders].

GHS Beesel, BS-11/352.

Uit (en vóór) dit huwelijk (BS):

1.      Hendrikus Hubertus Steeghs, geb. Beesel 18-8-1888 (buitenechtelijk, BS-10/86).

2.      Anna Maria Hubertina Steeghs, geb. Beesel 4-8-1893 (buitenechtelijk, BS-10/415).

3.      Helena Maria Steeghs, geb. Beesel 6-10-1902. Tr. Beesel 8-8-1930 met Wilhelmus Josephus Hubertus de Klerk.

4.      Aldegonda Hubertina Steeghs, geb. Beesel 25-1-1904.

5.      Wilhelmus Joannes Lambertus Steeghs, geb. Beesel 23-8-1906.

6.      Lamberta Maria Joanna Steeghs, geb. Beesel 25-8-1909. Tr. Beesel 25-10-1940 met Joannes Josephus Adrianus Paymans.

7.      Juliana Lamberta Maria Steeghs, geb. Beesel 5-6-1912.

 

2 juli 1900

SWALMEN - Openbare verkoop door Daniel Willems te Swalmen, Hubert Corens aldaar en verdere erfgenamen van Christina Custers en Catharina Corens aldaar van land te Swalmen B 1460 aan Daniel Willems voor ƒ 85,‑, en A 2242 aan Peter Hendricks aldaar voor ƒ 74,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1900/2509.

 

8 juli 1900

BUGGENUM - Verkoop van een huis en tuin te Buggenum gelegen sectie A 817 en 1090 door Hermanus Lucas te Elmpt aan Michiel Peeters te Buggenum voor ƒ 900,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1900/104.

 

9 juli 1900

SWALMEN - Openbare verkoop van veldvruchten voor o.a. erfgenamen Thomas Franssen, Reinard Vallen en Hubert Tobben te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1900/2514.

Met voortzetting idem 12-7-1900/2515, 18-7-1900/2521 en 26-7-1900/2528.

 

11 juli 1900

BOUKOUL - Obligatie groot ƒ 900,‑ door Tilmanus Hubertus en Johannes Klumpkens of Clumpkens te Boekoel, aan Adriana Elisabeth Hubertina Deschamps, echtgenote van Christiaan Bonefacius Korsten te Herten.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1900/182.

 

13 juli 1900

BOUKOUL - Obligatie groot ƒ 700,‑ door Hendrik Hoogstraten te Boekoel aan Jan Jacob Schreurs te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1900/184.

 

woensdag 18 juli 1900

SWALMEN / BEESEL - Openbare verkoop van land te Swalmen en Beesel door Hendrik Suylen en Hubert Straetjens:

te Swalmen:

-   A 1507 aan Hubert Cox te Beesel voor ƒ 135,‑;

-   B 1007 en 1008 aan Arnold Thomassen te Swalmen voor ƒ 120,‑;

-   B 1301 en 1302 aan Jan Bongaerts te Swalmen voor ƒ 83,‑;

-   B 187 aan Hendrik Alers te Swalmen voor ƒ 65,‑;

-   B 305 aan Jacob Dingelstadt te Swalmen voor ƒ 26,‑;

-   B 1707 en 1714 aan Mathis Leppers te Swalmen voor ƒ 44,‑.

te Beesel:

-   F 534, 726 en 490 aan Jan en Maria Thijssen aldaar voor ƒ 465;

-   E 247? aan Margaretha Geradts aldaar voor ƒ 115,‑;

-   E 640 aan baron Felix de Splinter aldaar voor ƒ 280,‑;

-   E 807 aan Theodoor Bloemers aldaar voor ƒ 28,‑;

-   E 935 en 936 aan Jacob R... te Amersfoort voor ƒ 31,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1900/2520.

 

woensdag 18 juli 1900

SWALMEN - Testamenten door Maria Magdalena van Horen en haar man Hendrik Gerard Mertens te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1900/2522 en /2523.

 

donderdag 19 juli 1900

SWALMEN - "Verleden zondag onder de Hoogmis ontstond brand ten huize van de Wed. Beurskens alhier. Huis, schuur en stalling werden een prooi der vlammen, terwijl het huisraad gedeeltelijk en het vee geheel werden gered. Alles was tegen brandschade verzekerd."

Maas- en Roerbode d.d. 19-7-1900.

 

19 juli 1900

ROERMOND - Testament door Paulina Elisabeth Hubertina Naus, weduwe van Charles Henri van Olffen, rentenierster te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1900/190.

 

19 juli 1900

ROERMOND - Scheiding tussen 1. Anna Catharina Custers, weduwe van Hendrik Hubert van Kempen te Roermond; 2. Josephus Franciscus van Kempen; 3. Gerard Bronckhorst; 3bis. Jacobus Hubertus Smeets; 4. Maria Christina Hubertina van Kempen; 5. Bernard Geraedts, allen te Roermond; en 6. Willem Alers te Asselt.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1900/193.

 

21 juli 1900

BEESEL - “Aan de 1e luitenants der marechaussees P. Heldens (van Beesel) en P. Holten (van Blerik) zijn weder door hun dapper gedrag op Atjeh Koninklijke onderscheidingen te beurt gevallen. Eerstgenoemde, die reeds de Oranje-Nassau-orde heeft, is thans benoemd tot ridder 4e kl. in de Militaire Willemsorde en de tweede, reeds in het bezit van de Mil. Willemsorde, zal bij afzonderlijke dagorder, zoo in Indië als in Nederland, eervol worden vermeld.”

Venloosche Courant d.d. 21 juli 1900.

 

woensdag 25 juli 1900

SWALMEN - "Bij het gister in Den Haag gehouden examen voor de Hoogduitsche taal L.O. slaagde onze dorpsgenoot de heer C. Roncken, onderwijzer aan de openbare school."

Maas- en Roerbode d.d. 25-7-1900.

 

31 juli 1900

ROERMOND - Openbare verkoop van voor Max Haan te Nieuwstadt en Josef Seiman? te Maastricht van veulens voor de paardenfokkerij, opbrengst ƒ 5.383.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1900/2532.

 

maandag 6 augustus 1900

BELFELD - Gehuwd: Theodorus Derks [geb. Belfeld, zn. van Hermanus Derks en Anna Margaretha Janissen] en Anna Sophia Hommen [geb. Belfeld, dr. van Andreas Antonius Hommen en Petronella Peeters].

GenLias, 2007.

 

dinsdag 7 augustus 1900

SWALMEN - "Voor de vacante betrekking van hoofd der school hebben zich 8 kandidaten aangemeld. Eerstdaags wordt de voordracht tegemoet gezien."

Maas- en Roerbode d.d. 7-8-1900.

 

8 augustus 1900

ROERMOND / TÜRNICH - Akte van erfrecht van wijlen Karel Clemens Hubert rijksgraaf von und zu Hoensbroeck, overleden te Türnich (Pruissen) op 28-9-1878.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1900/209.

 

woensdag 8 augustus 1900

ROERMOND - Huwelijksvoorwaarden tussen Josephus Hubertus Konings en Maria Christina Hubertine van Kempen, beiden te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1900/208.

 

18 augustus 1900

SWALMEN - “Heden 18 augustus zullen de onlangs tot 2e luitenant benoemde cadets A. Diemont, A.H.W. van Blijenburgh en A. Spree op de Boschheide bij Swalmen beëdigd worden. De generaal-majoor Wupperman zal deze plechtigheid bijwonen. Luitenant Diemont is ingedeeld bij het 1e escadron der huzaren en de luitenants Van Blijenbirgh en Spree bij het 3e en 4e escadron huzaren te Roermond. ’s Avonds zal in het café Suisse alhier het diner de corps worden gehouden.”

Limburger Koerier d.d. 18-8-1900.

 

20 augustus 1900

SWALMEN - Openbare verkoop van gras en roerend goed door o.a. Hendrik Ramakers te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1900/2545.

 

30 augustus 1900

ROERMOND - Obligatie groot ƒ 850,‑ door de echtelieden Peter Maas en Christina Moors, beiden te Melick, aan Anna Catharina Custers, weduwe van Hendrik Hubert van Kempen; Anna Elisabeth van Kempen en haar man Gerard Bronckhorst; Maria Gertrudis Hubertina van Kempen en haar man Jacobus Hubertus Smeets; Maria Christina Hubertina van Kempen, echtgenote van Josephus Hubertus Konings; Maria Hubertina Geraedts en haar man Bernard Geraedts, allen te Roermond; en de echtelieden Maria Geraedts en Willem Alers te Asselt.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1900/218.

 

2 september 1900

ROERMOND / BEESEL - Volmacht door Aldegonda Kwikken, weduwe van Michiel op het Roodt te Roermond, op Andries Hendrikx te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1900/225.

 

3 september 1900

ROERMOND - Testamenten door Johannes Hubertus van Reij en zijn vrouw Maria Gertrudis Heijnen te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1900/115 en /116.

 

5 september 1900

ASSELT - Openbare verkoop van nagras aan de Tol te Swalmen op verzoek van Leonard van Kempen te Posterholt.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1900/118.

 

vrijdag 7 september 1901

BEESEL - "In de Dinsdag jl. gehouden raadsvergadering zijn op de gebruikelijke wijze beëdigd en geinstalleerd de nieuwgekozen leden de heeren J. Laumans en H. Heldens, de laatste herkozen lid."

Maas- en Roerbode d.d. 7-9-1901.

 

maandag 10 september 1900

REUVER - "Aan den wachtmeester der marechaussee Tack, kommandant der brigade alhier, werd vrijdag voor het fort der brigade marechaussee te Roermond door den 1e luitenant kommandant de zilveren medaille voor 25 jarigen trouwen dienst uitgereikt."

Maas- en Roerbode; met dank aan L. van Avesaath.

 

maandag 10 september 1900

SWALMEN - "De Staatscourant bevat de statuten der Vereeniging tot verbetering der zuivelbereiding 'St. Antonius' alhier."

Maas- en Roerbode d.d. 10-9-1900.

 

woensdag 12 september 1900

SWALMEN-BOUKOUL - "Gistermorgen ruim half elf is door onbekende oorzaak brand ontstaan ten huize van den landbouwer L. Sanders op het gehucht Boekoel. Het huis is bijna geheel vernield, het vee gered. Alles was tegen brandschade verzekerd."

Maas- en Roerbode d.d. 12-9-1900; Limburger koerier d.d. 13-9-1900.

 

12 september 1900

ASSELT - Openbare verkoop van nagras gehouden te Asselt op verzoek van 1. Eugène rijksgraaf van en tot Hoensbroek te Türnich; Gerard Janssen, oud-burgemeester te Belfeld; 3. Maria Hendrikx, weduwe van Albert van Gorkum te 's-Gravenhage; en 4. Willem Hubert Geraedts te Swalmen, opbrengst ƒ 4.089,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1900/244.

 

vóór 13 september 1900

Z.P. - Gehuwd: Gerardus Janssen en Josepha Hintzen.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Antoon Karel Janssen, geb. Beesel 13-9-1900 (BS-11/323).

 

vrijdag 14 september 1900

Z.P. - "Het Rijwiel deelt nog een en ander mee over Cordang's voorbereiding voor den wedstrijd om de Bol d'Or te Parijs, waar hij, zooals men weet, reeds sedert Zondag is. Cordang heeft de vorige week bij elkaar, in zijn training, afgelegd ruim 900 kilometers. Tot zijn gangmakers behooren de Hollanders: Jan Mulder, Van der Tuijn, Diehle, Schmidt, Van der Knoop, Willem Mulder, Viruiy en Durenkamp. Cordang heeft zes tandems te zijner beschikking, die alle in uitstekende staat zijn."

-         "Door de redactie van Het Rijwiel, Officiëel Orgaan van den Nederlandschen Wieler Bond, en de bemiddeling van eenen Roermondschen sportliefhebber, zullen alhier bulletins verspreid worden (op morgen en Zondag), welke den stand aangeven van Cordang's 24 uurs-rit om den 'Bol d'Or' te Parijs.

          Zooals reeds vroeger in ons blad geannonceerd is, berijdt Cordang in dezen wedstrijd, een Slickers 'Practique' van de Niederrheinische Fahrrad Werke te Kempen.

          Voor verdere bijzonderheden omtrent den 'Bol d'Or' verwijzen wij naar de rubriek Sport in ons blad van morgen."

Maas- en Roerbode d.d. 14-9-1900.

 

14 september 1900

ROERMOND - Verkoop van huis met plaats en privaat te Roermond gelegen sectie D 3192, door Maria Johanna Scheffers, weduwe van Jan Willem Klomp, aan Cornelis Leopold Gijzen, beiden te Roermond, voor ƒ 3.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1900/246.

 

20 september 1900

SWALMEN - Gehuwd: Martinus Beurskens [geb. Swalmen 2-12-1866, dienstknecht, zn. van Joachim Hubert Beurskens en Gertrudis Meerts] en Petronella Verhesen [geb. Herten 4-1-1880, dienstmeid oud 20 jaar, dr. van Peter Verhesen en Anna Maria Hubertina Telders].

GHS Swalmen, BS-1900/13 (Klapper Hans Peeters geeft als geb. datum bruidegom abusievelijk: 21-4-1885); GenLias, 2005.

 

21 september 1900

BEESEL - Gehuwd: Peter Mathijs Hubertus Dohmen [geb. Beesel 31-5-1875, onderwijzer, zn. van Franciscus Dominicus Dohmen en Petronella Hubertina Stevens] en Anna Maria Cornelia van der Beek [geb. Horst, oud 30 jaar, dr. van Franciscus van der Beek en Catharina Schulpen].

GHS Beesel, BS-11/354.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Catharina Anna Maria Petronella Dohmen, geb. Beesel 18-10-1901.

 

24 september 1900

ROERMOND - Verkoop van een huis en tuin te Roermond gelegen sectie C 2020 door Johannes Cornelis Hubertus Flecken aldaar aan Cornelis Stevens te Melick voor ƒ 800,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1900/124.

 

29 september 1900

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Baptist Hubertus Maria van Soest [geb. Beesel 20-1-1858, overl. Swalmen 7-2-1916, oud 58 jaar, zn. van Hermanus van Soest en Allegonda Joanna Goossens] en Gudula Janssen [geb. Swalmen 19-11-1872, overl. ald. 18-1-1928, dr. van Jan Janssen en Hubertina Hawinkels].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1.      Arthur Joannes van Soest, geb. Swalmen 8-7-1901, winkelier te Rotterdam, overl. Rotterdam 20-6-1963. Tr. Nieuwkoop 14-7-1926 met Martina Maria den Berghe.

2.      Edmond Antoon Hermanus van Soest, geb. Swalmen 20-11-1903.

3.      Petrus Hubertus Cornelius van Soest, geb. Swalmen 24-1-1905, overl. ald. 8-9-1911, oud 6 jaar.

4.      Hermanus Gerardus Clemens van Soest, geb. Swalmen 1-9-1906, overl. Venlo 27-11-1944. Tr. Kessel 13-10-1932 met Maria Augusta Mechtildis Boots, overl. Blerick 21-7-1954.

5.      Anna Apolonia Hubertina van Soest, geb. Swalmen 3-1-1908.

6.      Joseph Julianus Hubertus van Soest, geb. Swalmen 11-4-1909. Tr. Roermond 9-6-1931 met Geertruida Louisa Hubertina Pubben. Huwelijk ontbonden door echtscheiding Roermond 28-10-1960.

7.      levenloos kind (v), geb./overl. Swalmen 2-8-1913.

8.      Petrus Hubertus Mathias van Soest, geb. Swalmen 19-4-1915, overl. ald. 21-4-1915, oud 2 dagen.

 

1 oktober 1900

SWALMEN - Gehuwd: Jacobus Beurskens [geb. Swalmen 29-5-1869, landbouwer, zn. van Arnold Beurskens en Mechtildis Aquarius] en Wilhelmina Hubertina Scheepers [geb. Swalmen 7-4-1878, dr. van Johannes Scheepers en Joanna Vossen].

GHS Swalmen, BS-1900/16; GenLias, 2004.

 

5 oktober 1900

SWALMEN - Huwelijksvoorwaarden tussen Jacobus Hubertus Hendrikx en Maria Hubertina Gertrudis Geraedts te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1900/257.

 

16 oktober 1900

ASSELT - Openbare verkoop van witsen gehouden te Asselt op verzoek van 1. Eugène rijksgraaf van en tot Hoensbroek te Türnich; 2. Louisa van der Renne, weduwe van Constant Waegemans te Buggenum; 3. Arthur Beltjens te Luik; 4. Fernand Théron te Arras; en 5. het gemeentebestuur van Buggenum, opbrengst ƒ 313,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1900/268.

 

10 oktober 1900

ROERMOND - Openbare verkoop van een huis, erf en bierbrouwerij te Roermond gelegen sectie D 270 en 271 door de familie Timmermans te Roermond aan Jean Jozef Laurens Mikina aldaar voor ƒ 7.300,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1900/128.

Zie idem 10-10-1900/127 voor openbare verkoop van de inventaris van een brouwerij op verzoek van de weduwe W. Timmermans te Roermond, opbrengst ƒ 700,‑; zie idem 10-10-1900/126 voor voorafgaande verkoop van andere roerende goederen.

 

19 oktober 1900

BEESEL - Gehuwd: Joannes Hendrikus Hubertus Houwers [geb. Beesel 9-6-1874, arbeider, zn. van Joannes Houwers en Aldegonda Janssen] en Gertrudis Hubertina Beurskens [geb. Beesel 7-6-1877, dr. van Christoffel Beurskens en Gertrudis Stroeks].

GHS Beesel, BS-11/356.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Christoffel Joannes Hubertus Houwers, geb. Beesel 30-10-1900.

2.      Gertrudis Maria Aldegonda Houwers, geb. Beesel 16-9-1902.

3.      Joannes Lambertus Godfried Houwers, geb. Beesel 20-12-1903.

4.      Aldegonda Petronella Antonia Houwers, geb. Beesel 27-1-1906.

5.      levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 8-12-1907.

6.      Christiaan Joseph Lambertus Houwers, geb. Beesel 1-1-1909.

7.      Maria Gerarda Lamberta Houwers, geb. Beesel 3-8-1911.

8.      Gerardus Joannes Lambertus Houwers, geb. Beesel 8-2-1914.

9.      Anna Cornelia Lamberta Houwers, geb. Beesel 5-3-1916.

10.    Godefridus Christoffel Lambertus Houwers, geb. Beesel 24-12-1918.

11.    levenloos kind, geb./overl. 12-6-1921.

12.    Josephina Gertruda Maria Houwers, geb. Beesel 5-4-1924.

 

19 oktober 1900

ROERMOND - Verkoop van een huis, erf en gebouwen te Roermond gelegen sectie D 3190 door Maria Hubertina Josephina Leurs en haar echtgenoot Charles van Aefferden aan Andreas Hubertus Schreurs aldaar voor ƒ 6.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1900/134.

Zie idem 19-10-1900/135 voor obligatie door genoemde Schreurs.

 

19 oktober 1900

DÜLKEN (D) - Gehuwd: Joannes Herman Crins [geb. Beesel 2-1-1869, overl. Nederweert 19-3-1929, zn. van Henricus Crins en Anna Gertrudis Bongers] en Anna Maria Luys [geb. Weert 3-5-1870, overl. Nederweert 16-6-1959, oud 89 jaar, dr. van Bartholomeus Luijs en Barbara Manders].

Thoer.net. 2021.

Uit dit huwelijk:

1.      Peter Hubertus Crins, geb. Weert 2-12-1902. Tr. Nederweert 10-7-1931 met Anna Maria Helena Bloemers.

2.      Maria Catharina Barbara Crins, geb. Weert 4-7-1904. Tr. Nederweert 9-5-1930 met Wilhelmus Jacobus Matheus Antonius Brangers.

3.      Theodorus Crins, geb. Weert 5-8-1906, overl. Nederweert 7-3-1963. Tr. Nederweert 18-2-1938 met Catharina Petronella Stals.

4.      Peter Hermanus Hubertus Crins, geb. Weert 11-1-1909. Tr. 1) Nederweert 10-7-1931 met Anna Maria Helena Bloemers; 2) Nederweert 10-8-1945 met Johanna Petronella Elisabeth Stals.

5.      Peter Jacobus Crins, geb. Weert 5-3-1911.

6.      Joannes Hubertus Crins, geb. Weert 5-9-1913.

7.      Anna Gertrudis Crins, geb. Weert 8-8-1916. Tr. Nederweert 10-8-1945 met Joseph Wilhelmus Kierkels.

 

25 oktober 1900

ROERMOND - Verkoop van de blote eigendom in huizen, stallen en erven te Roermond gelegen sectie D 1149, 1445, 2313 en 2314, door Anna Hubertina Christina Thissen aan Hubertina Maria Margaretha Verkooijen, beiden te Roermond, voor ƒ 4.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1900/280.

 

27 oktober 1900

TEGELEN / BEESEL - “Jl. donderdag nam. tegen half zes uur had te Tegelen een droevig ongeluk plaats. Terwijl de 23-jarige dienstbode Barbara Houwers, geboren te Beesel, bij den heer P. Dings, slager, bezig was met glazen wasschen aan de bovenverdieping, verloor zij het evenwicht, tengevolge waarvan zij van eene hoogte van ongeveer 4 meter naar beneden op de straat stortte en zoodanig verwond werd, dat zij nog dienzelfden namiddag omstreeks 7 uren is overleden. De heer dr. Dubois uit Venlo heeft schedelbreuk geconstateerd.”

Venloosche Courant d.d. 27-10-1900.

 

30 oktober 1900

SWALMEN - Gehuwd: Sebastianus Hubertus Heijnen [geb. Swalmen 6-7-1872, winkelbediende 1931, zn. van Joachim Heijnen en Elisabeth Heijnen] en Christina Hubertina Hendriks [geb. Herten 5-7-1874, dr. van Peter Hendriks en Anna Theresia Hemels].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1.      Pieter Hubertus Sebastianus Heijnen, geb. Herten 28-8-1901. Tr. Roermond 27-6-1928 met Catharina Cornelia Maria van Melik.

2.      Sijlvester Hubertus Joachim Heijnen, geb. Herten 26-12-1902, rijksklerk 1931. Tr. Heerlen 12-5-1931 met Catharina Ackens.

3.      Louis Pierre Marie Heijnen, geb. Roermond 8-12-1903.

4.      Gerardus Josephus Hubertus Heijnen, geb. Roermond 22-5-1905. Tr. Roermond 6-1-1931 met Gertruda Maria Hubertina Reijners.

5.      Josephus Gerardus Godefridus Heijnen, geb. Roermond 13-1-1906. Tr. Weert 18-1-1932 met Antoinetta Maria Gertruda Cornelia Janssens.

6.      Jacques Christianus Henricus Heijnen, geb. Roermond 25-5-1907. Tr. Roermond 30-12-1941 met Anna Maria Moors.

7.      Guillaume Pierre Hubert Heijnen, geb. Roermond 25-5-1909.

8.      Maria Elisa Josephina Heijnen, geb. Roermond 31-10-1910. Tr. Roermond 12-9-1935 met Frederik Antonius Maria Seuter.

9.      Anna Maria Heijnen, geb. Roermond 8-12-1911. Tr. Roermond 23-1-1940 met Gerardus Johannes Hubertus Munnix.

10.    Gertrudis Josephina Christina Heijnen, geb. Roermond 31-3-1914.

11.    Elisa Christina Hubertina Heijnen, geb. Roermond 24-1-1916.

12.    Henri Joseph Jan Heijnen, geb. Roermond 15-3-1917.

 

31 oktober 1900

SWALMEN - “Met ingang van 1 november a.s. is gedetacheerd te Swalmen de kommies der 4e klasse G.M. Blokhuis te Roermond.”

Limburger Koerier d.d. 31-10-1900.

 

2 november 1900

BEESEL - Gehuwd: Andreas Hubertus Meusen [geb. Roggel 11-9-1865, koster en organist, hoofdagent van de Onderlinge Vee Maatschappij gevestigd te Maastricht, plotseling overl. ald. (bij bezoek aan zijn ouderlijk huis) 8-1-1908, zn. van Joannes Meusen en Gertrudis Versteegen] en Joanna Huberta Hendrickx [geb. Lottum, oud 21 jaar, overl. Beesel 12-6-1912, dr. van Franciscus Antonius Hendrickx en Gertrudis van Soest].

GHS Beesel, BS-11/358.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Louisa Gertrudis Lucia Meusen, geb. Beesel 18-7-1901.

2.      Gertrudis Lambertina Raphaela Meusen, geb. Beesel 24-10-1902.

3.      Joannes Alphons Lambertus Meusen, geb. Beesel 13-1-1904.

4.      Franciscus Petrus Paulus Lambertus Meusen, geb. Beesel 28-6-1905. Tr. 1) Beesel 21-11-1930 met Cornelia Wilhelmina Elisabeth Bergs; 2) Beesel 19-7-1940 met Theodora Jacoba Lemmen.

5.      Francisca Maria Meusen, geb. Beesel 8-7-1907.

Andreas Meusen werd in 1895 benoemd tot koster te Reuver als opvolger van Henricus Hubertus Denteneer. Meusen's weduwe vertrok in 1911 naar Roggel. De voogden van de minderjarige kinderen van Andries Meusen-Hendricks verkochten op 26-9-1916 café Berg en Dal, bij de Schelkensbeek tussen Reuver en Belfeld gelegen.

 

9 november 1900

SWALMEN - Gehuwd: Mathis Hubertus Willems [geb. Swalmen 25-7-1874, zn. van Bartholomeus Willems en Aldegonda Hubertina Hox] en Elisabeth Hubertina Slabbers [geb. Swalmen 7-5-1875, dr. van Hendrikus Slabbers en Antoinetta Brinckman].

WieWasWie, 2021.

 

10 november 1900

SWALMEN - “Belastingambtenaren. Met ingang van 12 dezer is gedetacheerd te Swalmen de kommies der 4e klasse B.J. Schaap te Roermond.”

Limburger Koerier d.d. 10-11-1900. Zie ook 19-3-1901.

 

12 november 1900

BELFELD - Gehuwd: Antoon Simons [Antonius, geb. Belfeld, pannenfabrikant 1900, zn. van Jacobus Simons en Catharina Rijvers] en Anna Margaretha Gertrudis Beurskens[ geb. Tegelen 23-9-1877, dienstmeid, dr. van Andreas Beurskens, pannenfabrikant, en Agnes Beurskens].

wiewaswie, 2021.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Jacobus Andreas Simons, geb. Belfeld 31-10-1901.

2.      Agnes Catharina Maria Simons, geb. Belfeld 10-5-1904.

2.      Catharina Gertruda Anna Maria Simons, geb. Beesel 12-1-1906 (BS-12/185).

2.      Andreas Joannes Antonius Simons, geb. Beesel 7-2-1907.

3.      Joanna Maria Lamberta Simons, geb. Beesel 25-8-1909.

4.      Antonius Jacobus Lambertus Maria Simons, geb. Beesel 31-10-1911.

5.      Gertrudis Wilhelmina Lamberta Simons, geb. Beesel 18-4-1913.

6.      Leonardus Antonius Lambertus Simons, geb. Beesel 15-9-1914.

7.      Johannes Antonius Lambertus Simons, geb. Beesel 5-4-1917.

8.      Hendrik Joannes Lambertus Simons, geb. Beesel 7-9-1919.

 

13 november 1900

SWALMEN - Openbare verkoop van roerend goed voor Hendrik Leger, Wendelina Naus en Maria, Wilhelmina en Catharina Cuijpers te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1900/2600.

 

13 november 1900

SWALMEN - Openbare verkoop voor Hendrik Leger, Wendelina Naus, Maria, Wilhelmina en Catharina Cuijpers te Swalmen en Willem Drengs? aldaar, van huis en land te Swalmen B 1795 aan Jan Baptist van de Kelft te Echt voor ƒ 1.340,‑ en C 31 aan Hubert Janssen te Swalmen voor ƒ 12,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1900/2601.

 

13 november 1900

SWALMEN - Verkoop van huis te Swalmen A 2539 door Johanna en Agnes Engelen aan de Vereniging tot verbetering der zuivelbereiding St.-Antonius aldaar voor ƒ 15,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1900/2602.

 

15 november 1900

BEESEL - Geboren: Gerard Hubertus August, buitenechtelijke zn. van Wilhelmina Christina Heldens.

GHS Beesel, BS-11/330 en BS-12/297.

 

16 november 1900

BEESEL - Gehuwd: Wilhelmus Hubertus Rijnders [Reijnders, geb. Beesel 14-2-1868, landbouwer, overl. Tegelen 21-1-1955, zn. van Joannes H. Rijnders en Maria Gertrudis Crins] en Petronella Joanna Hubertina Stevens [geb. Beesel 13-3-1879, dienstmeid, overl. ald. 17-8-1957, dr. van Henricus Stevens en Petronella Slabbers].

GHS Beesel, BS-11/360.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Gertrudis Petronella Hubertina Rijnders, geb. Beesel 1-1-1902, overl. Weert 10-1-1945. Tr. Beesel 11-11-1927 met Hubert Everard Marie van Dijck.

2.      Petronella (Hendrina) Johanna Francisca Rijnders, geb. Beesel 17-10-1903, ongeh. overl. Reuver 26-7-1980.

3.      Johannes Hendricus Josephus Rijnders, geb. Beesel 13-3-1905, overl. Venlo 16-8-1987. Tr. Beesel 29-4-1932 met Anna Christina Spreeuwenberg.

4.      Elisa Johanna Hubertina Rijnders, geb. Beesel 29-5-1907, overl. Eindhoven 19-11-1987. Tr. .. met Johannes A.V.M. Snijders.

5.      Maria Lucia Johanna Wilhelmina Rijnders, geb. Beesel 11-7-1909. Tr. ... met Hubert Everard Marie van Dijck.

6.      Hendrikus Leonardus Hubertus Reijnders, geb. Swalmen 29-12-1914, Passionist, priester gewijd 30-6-1940, overl. Dachau (D) 14-9-1942.

Zie ook P. Reijnders: Reijnders, een verhaal uit 2 Noordlimburgse dorpen, blz. 61-64.

 

18 november 1900

REUVER - “Door het gemeentebestuur van Beesel is aan de heeren J. Laumans en L. Timmermans en de Gebr. Theeuwen concessie verleend tot het aanleggen van een kleitram op den weg, loopende van Reuver door het gehucht Offenbeek naar de Duitsche Grens.”

-         “Als bewijs dat ’t wild schaars is, kan dienen dat op de daar dinsdag gehouden klopjacht door acht heeren jagers en 25 drijvers 3 hazen en 1 konijn geschoten werd.”

Venloosche Courant d.d. 18 november 1900.

 

19 november 1900

MAASNIEL / ARSBECK - Veiling van twee fabrieken te Maasniel en te Arsbeck voor 1) Gerard; 2) wed. Jan Frencken geb. Gertrudis Theelen te Maasniel; 3) Joseph; en 4) Henricus Frencken te Arsbeck, inzet ƒ 24.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1900/2608.

Met aansluitend verkoop van huis, fabriek en bouwland idem 20-11-1900/2610.

 

20 november 1900

SWALMEN / BEESEL - Scheiding tussen Peter Straatjens en Hendrik Suijlen te Swalmen, van onroerend goed te Swalmen en Beesel t.w.v. ƒ 2.100,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1900/2612.

 

21 november 1900

TÜRNICH - Obligatie groot ƒ 70.000,‑ door Eugène rijksgraaf von und zu Hoensbroek te Türnich aan de Nationale Hypotheekbank te Amsterdam.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1900/296.

 

23 november 1900

BEESEL - Gehuwd: Petrus Andreas Hubertus (Drees) Dohmen [geb. Beesel 12-1-1878, hoefsmid, zn. van Franciscus Dominicus Dohmen en Petronella Hubertina Stevens; hij hertr. Beesel 7-1-1944 met Hubertina Maria Steeghs, weduwe van Ferdinand Janssen] en Joanna Catharina Maria Schoolmeesters [geb. Beesel 19-2-1874, naaister, dr. van Andreas Schoolmeesters en Maria Catharina Luttels].

GHS Beesel, BS-11/362.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Cornelia Maria Catharina Dohmen, geb. Beesel 25-11-1902, overl. Roermond 15-8-1982. Tr. ... met Peter Hubert Arnold Hendriks..

2.      Petronella Margaretha Hubertina Dohmen, geb. Beesel 13-3-1904, overl. ald. 5-9-1920, oud 16 jaar.

3.      Mathias Hubertus Dohmen, geb. Beesel 11-7-1905, overl. Nijmegen 26-1-1967. Tr. 1) Tegelen 19-7-1929 met Maria Wilhelmina Zelen, waarbij erkenning van dochter Petronella Elisabeth, geb. Heerlen 19-7-1928; 2) Swalmen 20-8-1943 met Anna Maria Raeven.

4.      Gertrudis Hubertina Maria Dohmen, geb. Beesel 26-8-1906. Tr. Utrecht 3-7-1935 met Johan Wilhelm Gronloh.

5.      Hendrikus Franciscus Hubertus (Handrie) Dohmen, geb. Beesel 11-3-1908, ald. 15-8-1980.. Tr. ... met Joanna Cornelia Handgraaf.

6.      Anna Maria Josephina Dohmen, geb. Beesel 24-1-1909.

7.      Andreas Lambertus Joseph Dohmen, geb. Beesel 14-5-1910, kantoorbediende. Tr. Helmond 27-7-1938 met Anna Maria Verhoeven.

8.      Louisa Maria Catharina Dohmen, geb. Beesel 23-11-1912. Tr. Beesel 23-6-1941 met Henricus Hubertus Sieben.

9.      Joannes Antonius Lambertus (Jan) Dohmen, geb. Beesel 3-4-1914, overl. Venlo 24-11-1988. Tr. Schinveld 28-9-1943 met Paula Noij [Noy].

10.    Maria Josephina Dohmen, geb. Beesel 1-9-1915.

 

29 november 1900

ROERMOND - Oprichting van de Naamlooze Vennootschap genaamd Nederlandsche Winkelvereeniging, voorheen L. Müller en Co., gevestigd te Heer bij Maastricht door Lodewijk Müller, koopman te Aken; Pieter Müller, koopman wonend te Heer bij Maastricht; Hubert Jozef Müller, rentenier te Aken; Jan Willem Antonius Dautzenberg, ontvanger der Registratie te Heerlen; Mathijs Jozef Hubert Alsdorf, zeepfabrikant te Maastricht; Franciscus Justinus Lambertus van de Port, assuradeur te Maastricht; Hendrik Hubert Rutten, boekhouder te Wyck bij Maastricht; Jozef Hubert Godding, boekhouder te Wyck; Willem Hubert van Hinsberg, boekhouder te Wyck; Peter Johannes Bartholomeus Kreykamp, tabaksfabrikant te Heyl; Gerard Grossemlinghaus, koopman te Wyck; Hubert Grosselinghaus, winkelchef te Wyck; mr. Charles Guillaume Eugène Marie Geraedts, kantonrechter te Roermond; Jules Geraedts, burgemeester te Posterholt; jhr. mr. Louis Michiels; en Andreas Hubertus Schreurs, koopman te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1900/149.

 

30 november 1900

ROERMOND - Verkoop van huis met plaats en straatje te Roermond gelegen sectie D 689 en 3193, door Maria Johanna Scheffers, weduwe van Jan Willem Klomp, aan Gerard Langenhoff, beiden wonend aldaar, voor ƒ 6.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1900/305.

 

3 december 1900

VEGHEL - Gehuwd: Johannes Lambertus Petrus van Doorn [geb. Veghel, maasschipper, overl. Rotterdam 26-1-1963, zn. van Johannes van Doorn en Genrica Adriana Lambooij] en Joanna Berdina Vos [geb. Zaltbommel 25-10-1882, overl. Rotterdam 9-4-1966, dr. van Lambertus Vos, klompenmaker, en Louisa Christina Steeman (ook: Steenman)].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk o.a. (BS):

1.      Henrica Johanna van Doorn, geb. Veghel (N.-Br) 17-1-1901. Tr. Veghel 25-4-1923 met Petrus Johannes Koopmans.

2.      Joanna Louisa Christina van Doorn, geb. Veghel 25-6-1902, overl. ald. 22-11-1904.

3.      Lamberta Johanna van Doorn, geb. Veghel 10-10-1903. Tr. Veghel 7-5-1925 met Richardus van Schijndel.

4.      Joanna Louisa Christina van Doorn, geb. Veghel 25-6-1902, overl. ald. 22-11-1904.

5.      Joannes Josephus van Doorn, geb. Veghel 14-9-1905, overl. Stratum 25-8-1910.

6.      Adriana Johanna van Doorn, geb. Veghel 18-8-1907. Tr. Rotterdam 20-5-1934 met Balthasar Jacobus Mohlberg.

7.      Lambertus Joannes van Doorn, geb. Berlicum 9-8-1908.

8.      Ludovicus Christanus van Doorn, geb. Veghel 3-6-1909 aan boord van het vaartuig De Jonge Jan nabij Sluis IV in de Zuid-Willemsvaart, overl. Ammerzoden 11-8-1909, oud 2 maanden.

9.      Louisa Christina van Doorn, geb. Vuren (Gld) 18-8-1910, overl. Geertruidenberg (N.-Br) 10-3-1919.

10.    Johanna Maria van Doorn, geb. Alem (N.-Br) 3-12-1912, overl. ald. 3-12-1912, oud 2 dagen.

11.    Maria Johanna van Doorn, geb. Veghel 7-1-1912, overl. Helmond 9-8-1929.

12.    Joannes Antonius van Doorn, geb. Veghel 15-2-1915.

13.    Josephina Joanna van Doorn, geb. BEESEL 28-3-1916 (BS-14/137). Tr. Rotterdam 1-7-1936 met Lambertus ter Stege.

14.    Theodorus van Doorn, geb. Zevenbergen (N.-Br) 16-10-1917.

15.    Joanna Berdina van Doorn, geb. Oudenbosch (N.-Br) 28-11-1918. Tr. Rotterdam 9-11-1938 met Johannes Franciscus Stap.

16.    Richardus van Doorn, geb. ’s Hertogenbosch overl. Krimpen aan den IJssel 25-4-1926, oud 11 maanden.

 

3 december 1900

ROERMOND - Openbare verkoop van een huis, stalletje en bouwland te Roermond gelegen sectie B 2248 door de erfgenamen van August Jozef Bourquelot aan Johannes Nizet, koopman te Roermond, voor ƒ 1.390,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1900/153.

 

donderdag 6 december 1900

REUVER-OFFENBEEK - Verkoop van huis en erf met tuin en land te Offenbeek sectie C 1263 en 1016 plus bouwland te Offenbeek D 1073 op verzoek van de erfgenamen Andries Schoolmeesters-Luttels, in de herberg van L. Houben te Reuver. Tevens verkoop van landerijen te Bussereind (Eiveld, Broek, Raijerbeemd).

Venloosche Courant d.t. 25-11-1900; notaris Vogels te Reuver.

 

6 december 1900

REUVER - Verkoop van een huis en land te reuver aan de weg naar Beesel, sctie B 539 en 540, op verzoek van Leonard Schouren.

Venloosche Courant d.t. 25-11-1900; notaris Vogels te Reuver.

 

8 december 1900

ROERMOND - Verkoop van huis en erf te Roermond gelegen sectie D 1864, door Hubert Smeets aan Jan Hubert Jeurissen aldaar voor ƒ 3.700,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1900/311.

 

14 december 1900

GELEEN - Verkoop van schuren, tuinen, herenhuis, boomgaard en erf te Geleen gelegen door Eugène Henri Charles Louis Strens te Roermond, als lasthebber van Maria Hubertina Constantia Julia Strens, weduwe van Peter Barend Hubert Marius Swart te Geleen, aan de Vereeniging der Arme Dienstmaagd van Jesus Christus gevestigd te Geleen-Lutterade, voor ƒ 10.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1900/318.

 

14 december 1900

VENLO - Boedelbeschrijving door Karel van Liebergen te Venlo, in eigen naam en als vader en voogd over Elisa Henriette Marie Hubertine van Liebergen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1900/321.

Met voortzetting en slot idem 20-12-1900/325.

 

16 december 1900

REUVER - “Men meldt ons uit Reuver dat ll. zondag het volgende telegram van daaruit verzonden is: ‘President Kruger, Haag. De Philharmonie te Reuver (Limburg), feestelijk vergadert, speelt ter uwer eere het Transvaalsch Volkslied. VAN DER VELDEN, President.’ Hierop werd  maandag een schrijven, door den heer Kruger persoonlijk ondertekend, ontvangen: ‘’s Hage. Hartelijken dank. S.C.P. KRUGER, Staatspresident der Transvaalsche Republiek.’”

-         “De industrie te Reuver gaat met reuzenschreden vooruit. De in aanbouw zijnde buizenfabriek is bijna geheel gereed; men is thans bezig eene tramlijn te leggen tot aan ‘t Duitsch grondgbied om de klei gemakkelijk aan te voeren. Volgens geruchten zal er ook een ringoven gebouwd worden.”

-         “Dinsdag ll. bracht mgr. Baars, bisschop van Curaçao, een bezoek aan ’t klooster der Dominicanessen te Reuver.”

Venloosche Courant d.d. 16-12-1900.

 

17 december 1900

SWALMEN - Verklaring van erfrecht (Rijkspostspaarbank) voor de erfgenamen van Catharina Coorens, te Swalmen overleden.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1900/2635.

 

20 december 1900

SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot ƒ 3.500,‑ door Jacob Geraedts te Swalmen ten behoeve van Amelie Emma Sophie Henriette Geradts te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1900/158.

 

27 december 1900

SWALMEN - Obligatie groot ƒ 100,‑ door Peter Reefs aan Louis Strens, beiden te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1900/328.

 

 

1901

2 januari 1901

SWALMEN - Openbare verkoop van onroerend goed en hout voor o.a. Hendrik en Lambert Ruijten te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1901/2646.

Met voortzetting idem 29-1-1901/2674 en 20-2-1901/2683.

 

2 januari 1901

SWALMEN - Scheiding tussen Hendrik en Lambert Ruijten te Swalmen van huis en land t.w.v. ƒ 485,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1901/2647.

 

3 januari 1901

SWALMEN - Openbare verkoop van bomen, slaghout en dennen gehouden te Swalmen op verzoek van Eugène rijksgraaf von und zu Hoensbroeck te Türnich, opbrengst ƒ 1.891,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1901/2.

 

3 januari 1901

ROERMOND - Verkoop van 'den Gouden Leeuw' te Roermond door Francisca L... aan August Raymann voor ƒ 27.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1901/2649.

 

4 januari 1901

BEESEL - Gehuwd: Hubertus van der Velden [geb. Beesel 27-10-1873, fabrieksarbeider, overl. ald. 1-3-1949, oud 75 jaar, zn. van Hendrik van der Velden en Elisabeth Janssen] en Helena Christina op 't Veld [geb. Beesel 15-2-1875, dienstmeid, overl. Tegelen 4-2-1061, oud 85 jaar, dr. van Peter Jan op 't Veld en Anna Maria Christina Mevissen].

GHS Beesel, BS-11/409.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Margaretha Christina van der Velden, geb. Beesel 14-12-1901. Tr. Beesel 11-5-1923 met Mathias Hubertus Wanten.

2.      Arnold Henrich van der Velden, geb. Bracht (D) .. ca. 1902. Tr. Beesel 26-4-1929 met Wilhelmina Verheijen.

3.      Joanna Maria van der Velden, geb. Bracht (D) .. ca. 1903. Tr. Beesel 17-4-1925 met Conrardus Hubertus Franssen.

4.      Maria Elisabeth van der Velden, geb. Beesel 17-1-1904.

5.      Christina Margaretha van der Velden, geb. Beesel 1-3-1906, overl. Eindhoven 2-2-1970. Tr. ’s‑Hertogenbosch 7-10-1933 met Gerard Cornelis van Rosmalen.

6.      Hubertus Johannes Lambertus van der Velden, geb. Beesel 3-6-1907. Tr. Beesel 28-10-1938 met Petronella Krijn.

7.      levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 10-12-1908.

8.      Wilhelmina Hendrina Lamberta van der Velden, geb. Beesel 5-12-1909. Tr. Beesel 12-4-1940 met Peter Joseph Stultiens.

9.      Johanna Godefrida Lamberta van der Velden, geb. Beesel 18-2-1912.

10.    Jacobus Lambertus van der Velden, geb. Beesel 27-10-1913, overl. ald. 21-7-1914, oud 8 maanden.

11.    Helena Maria Lamberta van der Velden, geb. Beesel 28-10-1915. Tr. ‘s-Hertogenbosch 20-9-1945 met Adrianus Martinus van Rosmalen.

12.    Maria Hendrina van der Velden, geb. Beesel 30-3-1918, ongehuwd overl. Horst 18.-2-1942, oud 23 jaar.

 

4 januari 1901

BEESEL - Gehuwd: Jacobus Hubertus Wassen [geb. Tegelen, fabrieksarbeider oud 25 jaar, zn. van Henricus Wassen en Gertrudis Hubertina Jacobs] en Catharina Hubertina Verlinden [geb. Beesel 23-8-1874, arbeidster, overl. ald. 3-12-1937, dr. van Henricus Verlinden en Anna Maria Stevens].

GHS Beesel, BS-11/411.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Hendrik Hubertus Lambertus Wassen, geb. Beesel 28-9-1901. Tr. Beesel 6-8-1926 met Gertrud Langowitz.

2.      Theodorus Jacobus Lambertus Wassen, geb. Beesel 8-7-1903.

3.      Maria Elisabeth Hubertina Wassen, geb. Beesel 21-8-1904.

4.      Gertruda Maria Hubertina Wassen, geb. Beesel 28-9-1906. Tr. Beesel 10-2-1928 met Bernard Hendrikus Hubertus Janssen.

5.      Jacobus Theodoor Hubertus Wassen, geb. Beesel 12-9-1908.

6.      Hubertina Maria Lamberta Wassen, geb. Beesel 31-7-1910.

7.      Catharina Frederika Maria Wassen, geb. Beesel 24-7-1915. Tr. Beesel 8-10-1937 met Bernardus Petrus Lambertus Verstappen.

 

10 januari 1901

SWALMEN - Verkoop van huis te Swalmen E 2191 door Johannes, Helena, Elisabeth, Angelina, Dorothea, Gertrudis, Margaretha, Anna en Maria Verheggen te Swalmen aan Gertrudis, Willem, Maria en Frederik Bremmers aldaar voor ƒ 1.100,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1901/2655.

 

dinsdag 15 januari 1901

REUVER - "De Notaris Rutten te Heythuizen zal publiek verkoopen: Op donderdag 17 januari, van af 10 ure voorm. te Roggel, ter herberge bij Peter Rademakers, in de barrier, ten verzoeke van den heer G. Theunissen te Reuver: 15 beste Russische Ponny's, van de kleinste tot de grootste soort."

Maas- en Roerbode; met dank aan L. van Avesaath.

 

18 januari 1901

BEESEL - Gehuwd: Wilhelmus Hubertus Peeters [geb. Maasbree, landbouwer oud 31 jaar, zn. van Joannes Peeters en Beatrix Verbong] en Aldegonda Catharina Janissen [geb. Beesel 23-1-1871, dr. van Gerardus Janissen en Anna Catharina Peeters].

GHS Beesel, BS-11/413.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Gerard Willem Lambertus Peeters, geb. Beesel 28-1-1903.

 

21 januari 1901

SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen D 1698 door Peter Winkels aldaar aan Hubert Bongaerts te Roermond voor ƒ 1.200,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1901/2664.

 

22 januari 1901

ROERMOND - Doorhaling hypotheek door Johanna Sibilla Hubertina Verhaegh en Clement Schreurs, beiden te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1901/9.

 

29 januari 1901

REUVER - Tolheffing Keulseweg.

Akte, met bijlage, van openbare verpachting van de tol te Reuver op de weg van het dorp Reuver door Offenbeek naar de Pruisische grens aan P. Franssen.

GHS Beesel, Archief gemeente Beesel, inv.nr. 1554; 1 omslag.

 

31 januari 1901

SWALMEN - Openbare verkoop van slaghout en dennen gehouden te Swalmen op verzoek van Antoinette Hendrix te Roermond, opbrengst ƒ 508,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1901/18.

 

2 februari 1901

MAASNIEL / SWALMEN - Verkoop van bouwland te Maasniel gelegen sectie B 116, 1039, 1377, 1340, en 1341, groot 2 hectare 59 are 15 centiare, plus land te Swalmen gelegen sectie D 1778, groot 9 are, door de echtelieden Leo Lampe en Elisa Francken, aan Henri en Michel Francken, allen te Roermond, voor ƒ 5.500,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1901/20.

 

3 februari 1901

BELFELD - “Zondag woedde boven Belfeld een onweder, gepaard met stortregens. De bliksem sloeg in een boom, staande dicht bij de woning van den heer H.W., doch heeft verder niets beschadigd.”

Venloosche Courant d.d. 3-2-1901.

 

3 februari 1901

BEESEL-REUVER - “Door den gemeenteraad van Reuver-Beesel is benoemd als commissie tot wering van schoolverzuim de weleerw. heeren Vrancken en Tacken, pastoors, de heeren Van der Velden en Theelen, wethouders, de heeren Wolfs en Rutten, hoofden der school, en de heer Vogels, notaris.”

Venloosche Courant d.d. 3-2-1901.

 

5 februari 1901

SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot ƒ 550,‑ door Hendrik Engelen te Swalmen aan Henri Stams te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1901/2675.

 

8 februari 1901

REUVER-OFFENBEEK - Openbare verkoop in de herberg van C. Teunissen op verzoek van de familie Laumans van 12 nummers zwaar eiken hakhout met het strooisel, aan Amersloo.

Venloosche Courant d.d. 3-2-1901; notaris Vogels te Reuver.

 

8 februari 1901

REUVER - Openbare verkoop op verzoek van Jos. Tonnaer van 16 nummers eiken hakhout in de Leeuwerbeemd.

Venloosche Courant d.d. 3-2-1901; notaris Vogels te Reuver.

 

12 februari 1901

BELFELD - Openbare verkoop op verzoek van de heer Schrijvers, in de herberg van J. Jacobs te Belfeld, van 18 nummers hakhout in de Ekschip, de Broekkamp, Veldheg en Elshout; alsmede 4 kersenbomen in de Polders.

Daarna voor de heer Rath: 14 nummers hakhout in het Elshout.

Venloosche Courant d.d. 3-2-1901; notaris Vogels te Reuver.

 

donderdag 14 februari 1901

BEESEL - Openbare verkoop op verzoek van de erfgenamen Hubert Thijssen te Beesel: “stoelen, tafels, kasten, glazenkast, commode, klok, regulateur, kachels, spiegels, schilderijen, potten, ketels, groote voerketel, keukengerief, 1 vlag enz. Verder 2 vette koeien, 1 vaars, 2 runderen, 4 scheutelingen, lange kar, slagkar, ploegen, eggen, wanmolen, klein akker- en schuurgereedschap, hooi, stroo, wortelen, aardappelen, enz.”

Venloosche Courant d.d. 3-2-1901; notaris Vogels te Reuver.

 

14 februari 1901

SWALMEN - Doorhaling door Eugène Strens te Roermond, in eigen naam en als lasthebber van Cornelis Jacobus Nieuwenhuizen te Maastricht en Louis Strens te Swalmen, van inschrijvingen in het hypotheekregister te Roermond d.d. 30-1-1897 deel 123 nr. 190; d.d. 28-11-1890 deel 101 nr. 74; en d.d. 16-5-1896 deel 121 nr. 123.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1901/33.

 

vrijdag 15 februari 1901

REUVER - Openbare verkoop op verzoek van de weduwe C. Peeters-Thijssen, in de herberg van P. Rutten te Reuver, van:

1. huis met tuin te Reuver in het dorp gelegen, bewoond door Van der Avoort, sectie D 739, 743, 744 en 895.

2. bouwland, Boschdaal, B 177.

3. idem, Zwartekamp, D 1570.

4. hakhout, Boschdaal, B 728.

5. heide, Beukels, C 1156.

Venloosche Courant d.d. 3-2-1901; notaris Vogels te Reuver.

 

16 februari 1901

ROERMOND - Testament door mgr. dr. Petrus Joannes Hoefnagels, president van het Groot Seminarie te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1901/37.

 

23 februari 1901

SWALMEN - Scheiding tussen a) Peter Hodzelmans en b) 1. Johannes Hodzelmans; 2. Johannes Hodzelmans; 3. Antoon Emans; en 4. Severien Hubertus Hodzelmans, allen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1901/42.

 

25 februari 1901

ROERMOND - Boedelbeschrijving door 1. mr. Ferdinand Verscheure, in eigen naam en als echtgenoot van Jacqueline Hendrix; 2. Mathilde Hendrix, allen te Roermond; en 3. Maria Hendrix, weduwe van Albert van Gorkum te 's-Gravenhage, in eigen naam en als moeder en voogdes over Maria, Gustaaf en Anna van Gorkum.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1901/45.

 

25 februari 1901

ROERMOND - Doorhaling door 1. Jacqueline Hendrix; 2. Mathilde Hendrix, beiden te Roermond; en 3. Maria Hendrix, weduwe van Albert van Gorkum te 's-Gravenhage, van een inschrijving in het hypotheekregister te Roermond d.d. 11-2-1885 deel 80 nr. 99.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1901/46.

 

26 februari 1901

BREDA - F.A.P. van Haeren uit Swalmen slaagt voor het examen in de fraaie handwerken.

De Peel- en Kempenbode d.d. 2-3-1901.

 

28 februari 1901

SWALMEN - Obligatie groot ƒ 400,‑ door Peter Hodzelmans te Swalmen aan Laura Kramers te Ool.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1901/49.

 

1 maart 1901

BELFELD / REUVER - Spoorwegtarieven.

“Met ingang van 1 maart 1901 treden tusschen de stations Belveld en Reuver eenerzijds en de stations Dalhem, Theindahlen en Wegberg der koninklijke spoorwegdirectie te Keulen anderzijds, nieuwe verlaagde tarieven in werking.”

Limburger Koerier d.d. 9-3-1901.

 

7 maart 1901

BEESEL - Naar men verneemt is bij het Gemeentebestuur alhier een concessie aangevraagd om ons dorp electrisch te verlichten.”

Limburger Koerier d.d. 9-3-1901.

 

8 maart 1901

REUVER - “De beambte Trommelen, sedert een tiental jaren werkzaam aan het station alhier, is benoemd tot haltechef te Kelpen en is in zijne plaats alhier benoemd de beambte Ten Haaf, thans te Vlodrop.”

Limburger Koerier d.d. 9-3-1901.

 

8 maart 1901

BEESEL - “In verband met ons bericht van gisteren betreffende de electrische verlichting van ons dorp vernemen wij nader dat de gevraagde concessie door de firma Stassen alhier reeds zoude zijn verleend, zoodat den eindelijk in eene in ons dorp lang gevoelde behoefte zal worden voorzien.”

Limburger Koerier d.d. 9-3-1901.

 

8 maart 1901

SWALMEN - “De raad heeft in zijne vergadering van den 4 jl. maart eene verordening vastgesteld voor de ingezetenen tot het leveren van hand- en spandiensten ten behoeve der gemeentewerken en gebouwen.

          De belasting zal worden omgeslagen tot hoogstens 800 dagen handdienst en hoogstens 350 dagen spandienst met één paard per jaar.”

Limburger Koerier d.d. 9-3-1901.

 

10 maart 1901

HAELEN - Volmacht door Jacob Giesen te Haelen; Peter Giesen te Rotterdam; Willem Giesen te Rotterdam; Ida Giesen te Düsseldorf; en Martinus Roumen te Haelen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1901/28.

 

11 maart 1901

ROERMOND - Openbare verkoop krachtens bevel van de arrondissementsrechtbank te Roermond, van huizen, schuur, plaats en tuintje te Roermond gelegen sectie D 2884 en 439, respektievelijk aan Lodewijk Theodoor Cornelis Nizet en Johannes Nizet, beiden wonend aldaar, voor ƒ 4.325,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1901/55.

 

14 maart 1901

SWALMEN - Testament door Peter Hubert Janssen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1901/2701.

 

16 maart 1901

SWALMEN - “Tusschen Roermond en Swalmen is een werkman, die op zijn rijwiel huiswaarts keerde, aangerand door een onbekende, die hem om geld vroeg en, toen dit geweigerd werd, hem met een mes eenige verwondingen poogde toe te brengen. Gelukkig kon de aangevallene nog de vlucht nemen. Toen hij kort  daarop met eenige anderen terugkeerde, was de aanrander verdwenen; het rijwiel lag nog op den weg.”

De Zuid-Willemsvaart d.d. 16-3-1901.

 

16 maart 1901

SWALMEN - Testament door Peter Hodzelmans te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1901/63.

 

19 maart 1901

SWALMEN - “Met ingang van 1 april a.s. is ingetrokken de bij dispositie van den heer directeur der directe belastingen enz. te Maastricht d.d. 9 november 1900 bevolen detacheering van den kommies der 4e klasse B.J. Schaap van Roermond naar Swalmen.”

Limburger Koerier d.d. 19-3-1901.

 

19 maart 1901

LINNE - Oprichting van de Coöperatieve zuivelfabriek "St.-Antonius" te Linne.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1901/2710.

Met namen van oprichters.

 

20 maart 1901

SWALMEN - Scheiding door Henri Heines te Swalmen, Petronella Coorens te Swalmen en Lambertus Coorens te Maastricht, van huis sectie B 1489, bouwland A 2253 en bouw‑ en weiland B 1412 te Swalmen gelegen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1901/33.

 

vóór 22 maart 1901

Z.P. - Gehuwd: Henricus Vestjens [geb. Neer 11-10-1868, , overl. Beesel 16-12-1944, oud 76 jaar, zn. van Willem Vestjens en Anna Catharina Lotsemer] en Joanna Gertrudis Nelissen [geb. Sevenum 10-9-1865, overl. Beesel 1-12-1948, dr. van Hendrik Nelissen en Hendrina Lucassen].

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Maria Catharina Vestjens, geb. Beesel 22-3-1901 (BS-11/387). Tr. Beesel 18-5-1931 met Henricus Lambertus Kuijpers.

2.      Peter Hendrik Hubertus Vestjens, geb. Beesel 2-5-1902.

3.      Wilhelmus Hubertus Vestjens, geb. Beesel 15-1-1904, overl. ald. 13-2-1929, oud 25 jaar.

4.      Anna Maria Vestjens, geb. Beesel 14-1-1906. Tr. Beesel 11-7-1930 met Mathas Huertus Bremmers.

5.      Catharina Petronella Vestjens, geb. Beesel 29-9-1907. Tr. Beesel 29-3-1940 met Joannes Hubertus Kuipers.

 

24 maart 1901

REUVER - Pierre Mooren, notarisklerk te Reuver, behaalde dezer dagen het diploma voor stenografie systeem ‘Riëntz Balt’ te ’s-Gravenhage.

Venloosche Courant d.d. 24-3-1901.

 

24 maart 1901

REUVER - “Op 55-jarigen leeftijd is te Meersen overleden de heer M.H. van Poppel, hoofd der school en directeur der Rijksnormaallessen. Hij was vroeger eenige jaren hoofd der school te Reuver.”

Venloosche Courant d.d. 24-3-1901.

 

27 maart 1901

SWALMEN- Openbare verkoop krachtens art. 1223 B.W. op verzoek van Euphrasie Andriessens te Roermond ten laste van Hendrik, Petronella, Antoinette, Willem, Gerard en Anna Huberts en Anna Heuvelmans te Swalmen, van huis en land aldaar B 1698 aan Ferdinand Grosveld voor ƒ 960,‑ en B 1651 aan Gerard Hubers voor ƒ 30,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1901/2722.

 

31 maart 1901

BEESEL - “De weleerw. heer Stassen, kapelaan alhier, is door het hoofdbestuur der vereeniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland benoemd tot lid der commissie, belast met het afnemen der examens, met de heeren Dr. H. Bos te Wageningen, Aug. Kelting te Santpoort en J. Vallen te Swalmen.”

De Maasbode d.d. 2-4-1901.

 

31 maart 1901

SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot ƒ 1.000,‑ door Henri Heines te Swalmen aan Andreas Harings te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1901/38.

 

1 april 1901

Belastingambtenaren - Bij ministerieel besluit van 4 maart 1901 zijn per 1 april de volgende komiezen overgeplaatst:

J.L.J. van Doorn van Reuver naar Arcen.

J. Kiers van Reuver (tijdelijk) naar Reuver.

D. van Gelder van Reuver (tijdelijk) naar Reuver.

B.W. van der Meer van Swalmen naar Schermerhorn (tijdelijk)

J. Gerrits van Rijsbergen (tijdelijk) naar Swalmen.

Limburger Koerier d.d. 9-3-1901 (bevat ook namen uit andere plaatsen).

 

1 april 1901

SWALMEN - Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van de weduwe Coorens-Lammers te Swalmen, opbrengst ƒ 101,60.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1901/39.

 

5 april 1901

SWALMEN - Testament door Leonard Hubert Weijnen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1901/2730.

 

z.d., 6 april 1901 of eerder

Door de heeren:

          J.B. van Soest & Terstap­pen                J. Meu­wissen Echt

          A.H. Meuter & Co.                              Fr. van de Venne

          Wed. Janssen-Cox                     Gebr. Teeuwen

          J.W. Wuts-Meuter                     F. Simons Tegelen

          P.J. Herm­kens Swal­men            J. Jacobs Belfeld

          A.E. Braat Ez. Jutfaas

          Dirk van Oost­veen Den Hommel

          Houben & Steegh                     

          Janssen & Dings Belfeld

          De NV Stoom­pannenfa­briek van Echt

is aan de Tweede Kamer der Staten Generaal een adres ge­richt, waarin zij te kennen geven:

1.     dat de vervaardiging van dakpannen (zoo machina­le als ge­­wone) in ons land aan zeer veel handen arbeid ver­­schaft;

2.     dat de machinale dakpannen geen afnemers heb­ben bij de minvermogen­den;

3.     dat zij slechts gebruikt worden tot het dek­ken van hee­renhuizen, villa's, enz.;

4.     dat tot het bedekken van gewone woningen holle of zoge­naamde Holland­sche pan ge­bruikt wordt;

5.     dat Duitschland van de machinale dakpan­nen een in­voer­­recht heft van MK 100 en Belgie een van Frs. 50 per 10000 KG;

6.     dat uitvoer der machinale dakpannen dien­tenge­volge voor hen onmoge­lijk is;

7.     dat het buitenland daarentegen zijne over­productie aan fa­brieksprijs in Nederland ter markt brengt, waardoor hun fabrikaat zeer gedrukt wordt;

redenen waarom zij de Kamer verzoeken, de ma­chinale dak­pan­­nen in de tarieven van invoerrech­ten te willen opnemen.

GA Venlo, Venloosche Courant 6 april 1901.

Gepubliceerd in: De Zeumer, Jrg. 19 (2001) nr. 1.

 

8 april 1901

REUVER – “De heer F.M. van der Beek, stationschef ahier, is wegens ziekte voor een jaar op non-activiteit gesteld en zal zich te Roermond metterwoon vestigen. Tot stationschef alhier is benoemd de heer Boschkamp, thans als zoodanig werkzaam te De Punt, om met 1 mei in functie te treden.”

Limburger Koerier d.d. 10-4-1901.

 

woensdag 10 april 1901

SWALMEN - Openbare verkoop van huismeubelen en andere roerende goederen gehouden te Swalmen op verzoek van a) Peter Hodzelmans en b) 1. Johannes Hodzelmans; 2. Johannes Hodzelmans; 3. Antoon Emans; en 4. Severien Hubertus Hodzelmans, allen te Swalmen, opbrengst ƒ 241,20.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1901/91.

Zie aankondiging in Maas‑ en Roerbode d.d. 30-3-1901; Het Gezetje van Zjwame 1995 nr. 2, blz. 204.

 

10 april 1901

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Eugène Bongaerts te Roermond, Henri Heines te Swalmen, Petronella Coorens te Swalmen en Lambertus Coorens te Maastricht.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1901/46.

 

12 april 1901

BEESEL - Gehuwd: Jacobus Simons [geb. Beesel 15-2-1858, landbouwer, overl. ald. 2-1-1926, zn. van Godefridus Simons en Anna Catharina Janssen] en Beatrix Huberta Ulen [geb. Beesel 26-3-1874, overl. ald. 10-9-1943, oud 69 jaar, dr. van Wilhelmus Ulen en Maria Hubertina Hermans].

GHS Beesel, BS-11/415.

Uit dit huwelijk (BS, o.a. tweeling):

1.      Anna Maria Catharina Simons, geb. Beesel 24-2-1902. Tr.Beesel 3-6-1932 met Peter Hubertus Heijmann.

2.      Maria Hubertina Simons, geb. Beesel 8-1-1903.

3.      Gerardus Godefridus Jacobus Simons, geb. Beesel 5-12-1903. Tr. Beesel 8-11-1940 met Wilhelmina Ottenheim.

4.      Peter Hendrikus Godefridus Simons, geb. Beesel 11-11-1904.

5.      Henricus Hubertus Simons, geb. Beesel 11-12-1905.

6.      Maria Gertrudis Simons, geb. Beesel 11-12-1905.

7.      Anna Maria Henrica Simons, geb. Beesel 12-2-1907. Tr. Beesel 23-9-1938 met Willem Hendrik Lambertus Geraeds.

8.      levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 24-6-1908.

9.      Thomas Hubertus Simons, geb. Beesel 28-11-1909. Tr. Beesel 9-7-1937 met Ida Elisa Hubertina Lennaerts.

10.    Wilhelmus Hubertus Simons, geb. Beesel 23-4-1911.

11.    Joannes Andreas Simons, geb. Beesel 20-3-1913.

12.    Cornelia Maria Hubertina Simons, geb. Beesel 5-4-1914.

13.    Elisabeth Gertrudis Simons, geb. Beesel 15-4-1915.

14.    Godefridus Gerardus Simons, geb. Beesel 23-7-1916.

15.    Anna Maria Gertrudis Simons, geb. Beesel 24-3-1919. Tr. Beesel 24-5-1944 met Jan Heydra.

Jacob Simons was als brandweerman betrokken bij het blussen van het ouderlijk huis van zijn vrouw in 1891. Bij deze brand kwam haar jongere zus om het leven.

 

12 april 1901

BEESEL - Gehuwd: Leonard Joseph Hubert Simons [geb. Beesel 13-11-1874, landbouwer, overl. ald. 14-2-1919, zn. van Petrus Simons en Maria Buskens] en Joanna Korsten [geb. Helden, dienstmeid oud 25 jaar, overl. Beesel 24-7-1935, dr. van Hermanus Korsten en Petronella Oomen].

GHS Beesel, BS-11/417.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Peter Herman Joseph Simons, geb. Beesel 20-3-1902.

2.      Maria Petronella Helena Simons, geb. Beesel 1-7-1903, overl. ald. 14-4-1915.

3.      Anna Catharina Petronella Simons, geb. Beesel 20-3-1905, ongehuwd overl. ald. 23-10-1928.

4.      levenloos kind (v), geb./overl. Beesel 5-1-1907.

5.      Hermanus Cornelius Simons, geb. Beesel 22-12-1907, overl. ald. 21-7-1934. Tr. Beesel 12-5-1933 met Gertrudis Josephina Nieskens.

6.      Joannes Hubertus Simons, geb. Beesel 3-5-1910.

7.      Helena Maria Simons, geb. Beesel 8-12-1912, overl. ald. 24-3-1916.

8.      Maria Louisa Gertruda Simons, geb. Beesel 25-1-1915, overl. ald. 4-10-1915, oud 8 maanden.

9.      Franciscus Antonius Hubertus Simons, geb. Beesel 21-8-1917.

 

12 april 1901

BEESEL - Gehuwd: Johan Willem Hubert Voestermans [geb. Venlo, tuinier oud 27 jaar, zn. van Arnoldus L. Voestermans en Margaretha Aug. Thijssen] en Maria Hubertina Gertrudis Bongers [geb. Beesel 24-1-1872, dr. van Lambertus Wilhelmus Bongers en Hendrina H. Claessen].

GHS Beesel, BS-11/419.

 

12 april 1901

SWALMEN - Gehuwd: Gerardus Scheepers [geb. Swalmen 23-5-1865, zn. van Joannes Scheepers en Joanna Vossen] en Johanna Schrijnewerkers [geb. Roggel 13-7-1868, dr. van Hendrik Schrijnewerkers en Elisabeth Gubbels].

GenLias, 2004.

 

12 april 1901

SWALMEN - Gehuwd: Peter Hendrik Vaessen [geb. Swalmen 6-6-1874, zn. van Peter Vaessen en Anna Margaretha Sillen] en Maria Gertrudis Naus [geb. Swalmen 26-1-1877, dr. van Joannes Naus en Anna Maria Hendrix].

GenLias, 2005.

 

13 april 1901

MAASNIEL / SWALMEN - Scheiding tussen Hendrick Janssen te Maasniel en Martinus Polmans te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1901/93.

 

13 april 1901

ROERMOND - Verkoop van een huis en erf met waranda te Roermond gelegen sectie D 3210 door Frans Hubert Raymann aan Petrus Josephus Hubertus Opbroek, beiden aldaar, voor ƒ 4.500,‑, met hypotheekstelling van gelijke ƒ 4.500,‑ voor veschuldigd gebleven kooppenningen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1901/47.

Zie idem 23-4-1901/52, 24-4-1901/53 en 27-4-1901/55 voor verkoop van drie aangrenzende of afgescheiden percelen.

 

vrijdag 20 april 1901

BEESEL - "Donderdagmorgen reeds in de vroegte werden de bewoners van het 'Hitje' uit hun slaap wakker geschrikt door brandgeroep. De woning van de Wed. G. stond in lichte laaie. Het woonhuis met het grootste gedeelte van den inboedel werd een prooi der vlammen, het vee werd nog bijtijds gered.

          Alles was tegen brandschade verzekerd."

Maas- en Roerbode d.d. 20-4-1901.

 

vrijdag 20 april 1901

RIJKEL - "In den nacht van Donderdag op Vrijdag is in de roomboterfabriek in het gehucht Riekel inbraak gepleegd. De dief (dieven) heeft (hebben) zich toegang weten te verschaffen door een achterraam om van daaruit in den kelder te komen, waar de boter bewaard werd.

          Het schijnt, dat de dief (dieven) geen groote behoefte aan boter gehad heeft (hebben), daar hij (zij) van de 13 kluiten boter, ieder circa 20 pond wegende, maar een enkelen meegenomen heeft (hebben)."

Maas- en Roerbode d.d. 20-4-1901.

 

22 april 1901

SWALMEN - Openbare verkoop van hout te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1901/2749.

 

22 april 1901

SWALMEN - Openbare verkoop voor Mathis Cremers te Susteren en Herman, Silvester, Ida, Margaretha en Gertrudis Sillen te Swalmen, van huis aldaar C 1146 aan Arnold Verhaegh voor ƒ 970,‑ en C 1144 aan Ida Sillen aldaar voor ƒ 40,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1901/2750.

 

26 april 1901

BEESEL - Gehuwd: Theodorus Hubertus Heldens [geb. Beesel 20-10-1865, varkensslager, zn. van Wilhelmus Heldens en Maria Hubertina van der Velden] en Maria Gertrudis Hubertina Heldens [geb. Beesel 10-3-1871, dr. van Henricus Heldens en Petronella Timmermans].

GHS Beesel, BS-11/421.

Uit dit huwelijk:

1.      Wilhelmus Petrus Hubertus Heldens, geb. Beesel 20-2-1902.

2.      Hendrikus Marie Joseph Heldens, geb. Tilburg 3-4-1903.

3.      Elisa Maria Petronella Heldens, geb. Tilburg 9-7-1904.

4.      Petrus Wilhelmus Maria Heldens, geb. Tilburg 29-9-1905.

5.      Gerardus Antonius Maria Heldens, geb. Tilburg 14-6-1907.

6.      Maria Johanna Petronella Heldens, geb. Tilburg 4-3-1909.

Het gezin verhuisde op 8-5-1901 naar Tilburg. Broer Wilhelmus Hubertus Heldens (geb. Beesel 23-6-1867) liet zich op 28-2-1903 vanuit Amsterdam beschrijven op het adres, maar vertrok op 23 maart weer naar Beesel. Van 1-12-1903 tot 1-1-1906 woonde ook Maria Petronella Thijssen (geb. Beesel 20-2-1888) in als dienstmeid, waarna ze weer naar Beesel terugkeerde.

 

26 april 1901

BEESEL - Gehuwd: Hendrikus Hubertus van Rens [geb. Beesel 23-7-1873, hoefsmid, zn. van Hermanus van Rens en Wilhelmina Petronella Coopmans] en Theodora van de Wielen [geb. Venlo, oud 33 jaar, dr. van Petrus J. van de Wielen en Helena Hanssen].

GHS Beesel, BS-11/423.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

26 april 1901

SWALMEN - Gehuwd: Cornelis Hubertus Heijnen [geb. Swalmen 11-3-1872, zn. van Sebastiaan Heijnen en Hubertina Beurskens] en Anna Hubertina Ickenroth [geb. Swalmen 8-2-1875, dr. van Jan Willem Ickenroth en Johanna Rulkens; zij hertr. Swalmen 17-11-1924 met Sevrien Hubertus Hodselmans].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1.      Hubertina Wilhelmina Josephina Heijnen, geb. Swalmen 12-3-1903. Tr. Swalmen 27-1-1930 met Wilhelmus Mathias Stoks.

2.      Sebastianus Hubertus Heijnen, geb. Swalmen 3-12-1904.

3.      Anna Gertrudis Hubertina Heijnen, geb. Swalmen 12-4-1907.

4.      Maria Catharina Hubertina Heijnen, geb. Swalmen 10-9-1908. Tr. Boxmeer 11-9-1942 met Guillaume Hubertus van Haren.

5.      Anna Elisabeth Hubertine Heijnen, geb. Swalmen 6-7-1910. Tr. Swalmen 11-5-1936 met Pierre Quaring.

6.      Mecnhtilda Hubertina Maria Heijnen, geb. Swalmen 2-2-1913.

7.      Wilhelmus Reinardus Hubertus Heijnen, geb. Swalmen 12-10-1914.

8.      Josephina Heijne, geb. Swalmen 17-8-1916.

 

28 april 1901

MAASNIEL - Scheiding tussen Jean Theelen, Louis Theelen en Wilhelmina Theelen, wonend op Weijer, gemeente Maasniel, van de percelen Maasniel sectie C 1064, 1063 en 1157, samen ter waarde van ƒ 2.650,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1901/56.

 

29 april 1901

TEGELEN - Gehuwd: Johannes Adriaan van Eijk [geb. Tegelen 24-9-1875, zn. van Adriaan van Eijk en Johanna Sophia Bongartz] en Anna Gertrudis Hubertina Naus [geb. Beesel 29-1-1872, dr. van Willem Naus en Joanna Peters[.

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Joanna Ida Maria van Eijk, geb. Tegelen ... ca. 1903. Tr. Beesel 30-5-1930 met Peter Hendrik Wolters.

2.      Adriana Wilhelmina Sophia van Eijk, geb. Tegelen .. ca. 1904. Tr. Beesel 25-4-1930 met Joannes Lambertus Mathieu Dewinden.

3.      Gertruda Joanna Hubertina van Eijk, geb. Beesel 24-6-1907.

4.      Aldegonda Lambertina Anna van Eijk, geb. Beesel 25-7-1908.

5.      Wilhelmus Adrianus Joannes van Eijk, geb. Beesel 18-3-1910.

6.      Carolina Anna Gertruda van Eijk, geb. Beesel 29-11-1912.

 

30 april 1901

SWALMEN - Gehuwd: Willem Nicolaes Hendrik Scheren [geb. Oss 29-8-1868, zn. van Jan Willem Scheren en Maria Catharina Rampart] en Elisabeth Dreessen [geb. Swalmen 20-10-1874, dr. van Wilhelmus Hubertus Dreessen en Anna Margaretha van Appev(en?)].

GenLias, 2004.

 

1 mei 1901

ROERMOND - Openbare verkoop krachtens bevel van de arrondissementsrechtbank te Roermond, van huis, schuur, tuin, achterbouw en gangetje te Roermond gelegen sectie D 2891 en gedeellte van 630 en 631, aan Jacobus Hubertus Bingen te Roermond voor ƒ 15.500,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1901/108.

 

3 mei 1901

BEESEL - Gehuwd: Godefridus Hubertus Janssen [geb. Beesel 25-4-1870, dienstknecht, zn. van Hubertus Janssen en Maximiliana Strous] en Catharina Janssen [geb. Kessel, dienstmeid oud 24 jaar, dr. van Pieter Janssen en Catharina Holtackers].

GHS Beesel, BS-11/425.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Maria Elisabeth Janssen, geb. Beesel 23-2-1902.

2.      Hendrik Peter Hubertus Janssen, geb. Beesel 7-11-1903. Tr. Beesel 28-7-1933 met Maria Hubertina Thijssen.

3.      Maria Catharina Petronella Janssen, geb. Beesel 3-9-1905. Tr. Beesel 30-12-1938 met Jan Jacobus Peeters.

4.      Joanna Emilia Janssen, geb. Beesel 24-12-1907.

5.      Maria Emilia Janssen, geb. Beesel 10-4-1910. Tr. Beesel 13-5-1938 met Gerard Leo Lambertus Willemsen.

6.      Gertruda Jacoba Janssen, geb. Beesel 25-9-1912.

7.      Helena Maria Janssen, geb. Beesel 22-9-1916.

 

6 mei 1901

SWALMEN - Verkoop van een huis te Swalmen E 2237 door Jean Hendriks aan Tilmanus Sillen voor ƒ 950,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1901/2762.

 

7 mei 1901

ROERMOND - Gehuwd: Peter Johann Slickers [geb. Kempen (D), bewoner van Sagershof te Swalmen op 11-4-1905, zn. van Peter Anton Slickers en Maria Elisasbeth Mullers] en Maria Anna Christina Sophia Sagers [geb. Roermond, dr. van Johannes Henricus Sagers en Wilhelmina Christina Rassaerts].

GenLias, 2004 (als achternaam van de bruid staat hier: Slagers)..

 

12 mei 1901

REUVER - Bij ministeriële beschikking is M.H. Hensen te Reuver met ingang van 1 juni 1901 benoemd tot postbode aldaar.

Venloosche Courant d.d. 12-5-1901.

 

17 mei 1901

SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen D 975 door Christiaan Dohmen te Raamsdonk aan Gerard Willems te Maasniel voor ƒ 500,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1901/2769.

 

19 mei 1901

SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot door Lambert Ruijten te Swalmen aan Theresia Beltjens te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1901/2773.

 

19 mei 1901

VLODROP - Oprichting van een coöperatieve vereniging te Vlodrop, onder de naam "Coöperatieve Zuivelfabriek St. Martinus". (Met namen van oprichters.)

GA Roermond, Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1901/58.

 

21 mei 1901

ROERMOND - Openbare verkoop van inboedel gehouden te Roermond op verzoek van de erfgenamen van Antoinetta Hendrix, opbrengst ƒ 2.629,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1901/128.

Met voortzetting idem d.d. 22-5-1901/129.

 

22 mei 1901

ROERMOND - Verkoop van huis, erf, tuin en tuinhuis te Roermond gelegen sectie C 1554, 1555 en 282, door Joseph Langenhoff en Jacques Timmermans te Roermond, in eigen naam en als lasthebbers van Theresia Langenhoff te Valkenburg en de echtelieden Herman Klompé te Arnhem, aan Peter Frans Dirkx te Holtum onder Born, voor ƒ 5.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1901/130.

 

23 mei 1901

SWALMEN - Testament door Wilhelmus Hubertus Geraedts, zonder beroep wonend te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1901/132.

 

24 mei 1901

SWALMEN - Met ingang van 1 juni a.s. is benoemd tot kommies der 4e klasse alhier Geurts, thans marechaussee te Maastricht.

Limburger Koerier d.d. 25-5-1901.

 

26 mei 1901

SWALMEN - Overdracht van de blote eigendom van de onverdeelde helft van de goederen te Swalmen gelegen sectie E 2238 en 1474 door Willem Hubertus Geraedts te Swalmen, Hermanus Hubertus Geraedts te Kevelaer, Johannes Hubertus Geraedts te Neer, Jacobus Hendrickx te Swalmen, Agnes Geraedts te Swalmen en Wilhelmina Thomassen te Swalmen, aan Pieter Hendrickx en zijn echtgenote Anna Maria Theelen te Swalmen voor ƒ 1.680,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1901/67.

 

27 mei 1901

BEESEL - Huwelijkscontract tussen Johannes Franciscus Hubertus Timmermans te Beesel en Maria Agnes Adams te Merum onder Herten.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1901/63.

 

29 mei 1901

SWALMEN - Openbare verkoop krachtens art. 1223 B.W. voor jhr. Willem Georges Michiels, Francisca Gruijters te Roermond en Arnold Telders-Canoy te Luik ten laste van de failliette Christoffel Ramakers te Swalmen, van huis en land aldaar:

-   A 2737, 1149, 112, 113 aan Francisca Gruijters te Roermond voor ƒ 1.500,‑;

-   A 240 aan Adrianus Polmans voor ƒ 415,‑;

-   E 1332 aan Godfried Smeets voor ƒ 700,‑;

-   E 2128 aan Willem Ramakers voor ƒ 510,‑;

-   B 1511 aan Peter Corens voor ƒ 340,‑;

-   C 1418 aan Mathis Cremers voor ƒ 26,‑,

allen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1901/2782.

 

29 mei 1901

ROERMOND - Verkoop van huizen met tuinen en bergplaats te Roermond gelegen sectie D 2621 en 2622, door de echtelieden Joseph Verkooijen en Margje Hensems, aan Andreas Hubertus Nijskens, allen te Roermond, voor ƒ 5.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1901/139.

 

30 mei 1901

MELICK - Verkoop van huis en tuin te Gebroek, Melick-Herkenbosch, gelegen sectie E 3298, door Louise Burghoff, weduwe van Jules Leurs te Brussel, aan Peter van Montfort te Melick, voor ƒ 1.325,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1901/140.

 

31 mei 1901

ROERMOND - Verkoop van huizen en erven te Roermond aan de Markt en aan de Kerkstraat gelegen sectie D 2759, door Marie Angélique Canoy, echtgenote van Arnold Felders te Luik, aan Johannes Joseph Hubertus Scheen te Roermond, voor ƒ 8.850,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1901/142.

 

31 mei 1901

HERTEN - Gehuwd: Joannes Franciscus Hubertus Timmermans [geb. Beesel 4-7-1859, oud 41 jaar, zn. van Jan Theodoor Hubert Timmermans en Anna Maria Hubertina Heldens] en Maria Agnes Adams [geb. Herten 20-10-1874, dr. van Peter Mathis Adams en Joanna Catharina Linssen.

GenLias, 2005; GA Roermond, Registers DHO Herten.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Theodoor Hubert Joseph Maria Timmermans, geb. Beesel 20-3-1902. Tr. Beesel 13-4-1928 met Maria Wilhelmina Huijs.

2.      Maria Jeannette Hubertina Timmermans, geb. Beesel 14-5-1903.

3.      Andreas Hubertus Peter Joanna Timmermans, geb. Beesel 5-6-1904.

4.      Catharina Maria Hubertina Timmermans, geb. Beesel 14-7-1905.

5.      Renier Peter Hubertus Timmermans, geb. Beesel 8-11-1906.

6.      Matieu Peter Hubertus Timmermans, geb. Beesel 11-1-1908.

7.      Jeanette Maria Wilhelmina Timmermans, geb. Beesel 7-7-1909. Tr. Beesel 20-7-1934 met Joannes Jacobus Maria Severinus Schreurs.

8.      Bertha Petronella Agnes Timmermans, geb. Beesel 19-1-1912.

9.      Guillaume Gerard Marie Timmermans, geb. Beesel 13-2-1914.

 

2 juni 1901

BOUKOUL - Overdracht van onroerend goed te Swalmen gelegen sectie D 1772 door Peter Clumpkens te Boukoul aan Wilhelmina Clumpkens te Swalmen voor ƒ 280,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1901/70.

 

5 juni 1901

ASSELT - Verklaring van erfrecht voor de Rijkspostspaarbank ten behoeve van de erfgenamen van Leonard Hubert Weijnen te Asselt.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1901/2787.

 

7 juni 1901

DÜLKEN (D) - Gehuwd: Mathias Hubert van Hagen [geb. Beesel 11-8-1875, zn. van Petrus Johannes van Hagen en Elisabeth Timmermans] en Maria Sibilla Kauertz [geb. Dülken 12-12-1875, overl. Tegelen 25-8-1939, dr. van Heinrich Kauertz en Auguste Urbichkeit]

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Peter August van Hagen, geb. Kaldenkirchen (D) ca. 1902. Tr. Tegelen 2-11-1926 met Josefine Johanna Verkooijen.

2.      Paula Hubertina van Hagen, geb. Meiderich (D) …, overl. Beesel 11-1-1917, oud 2 jaar.

2.      Gertrudis Lamberta van Hagen, geb. BEESEL 11-2-1918 (BS-14/410). Tr. Beesel 26-6-1942 met Joseph Lambertus Simons.

 

10 juni 1901

SWALMEN - Openbare verkoop van onroerende goederen onder Swalmen gelegen, toebehorend aan Johannes Hubertus Evers te Asselt, Hendrikus Hubertus Evers te Asselt, Sebastiaan Wijnen te Asselt, Johannes Geurts te Herten en Hendrik Geurts te Breijel (Pruissen), en wel:

-   E 2045 en 2046 aan Hermanus Douzen te Asselt voor ƒ 50,‑;

-   E 590 aan Hendrikus Hubertus Evers voor ƒ 130,‑;

-   E 547 aan Peter Claessen te Asselt voor ƒ 275,‑;

-   A 190 aan Hermanus Geraedts te Swalmen voor ƒ 450,‑;

-   A 331 en 332 aan Peter Hubertus Heuvelmans te Swalmen voor ƒ 140,‑;

-   A 358 aan Willem Dingelstad te Swalmen voor ƒ 20,‑;

-   A 359 aan Willem Dingelstad te Swalmen voor ƒ 159,‑;

-   A 1014 aan Reinart Rulkens te Swalmen voor ƒ 725,‑;

-   A 1919 en 1920 aan Jan Suilen te Swalmen voor ƒ 275,‑;

-   A 63 en 64 aan Mathis Heijnen te Rookhuizen voor ƒ 600,‑;

-   C 971 en 972 aan Johannes Geurts te Herten voor ƒ 30,‑;

-   E 2142 aan Johannes Hubertus Evers te Asselt voor ƒ 900,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1901/71.

 

10 juni 1901

SWALMEN - Openbare verkoop van eikebomen te wassen staand op Sentisse-kempken te Swalmen op verzoek van Johannes Hubertus Evers te Asselt, Hendrikus Hubertus Evers te Asselt, Sebastiaan Wijnen te Asselt, Johannes Geurts te Herten en Hendrik Geurts te Breijel, opbrengst ƒ 56,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1901/72.

 

10 juni 1901

ROERMOND - Doorhaling door 1. Maria Milliard, echtgenote van Pierre Clavareau te Zwolle; 2. Amelie Milliard, weduwe van Charles Strens; Joséphine Strens; Eugène Strens, allen te Roermond; Maria Strens, echtgenote van Otto Herberz te Nuth; en Louis Strens te Swalmen, van een inschrijving in het hypotheekregister te Roermond d.d. 4-5-1900 deel 135 nr. 151 voor zover die rust op het perceel gemeente Roermond sectie B 2558; en d.d. 3-8-1894 deel 114 nr. 197.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1901/153.

 

14 juni 1901

ROERMOND - Hypotheekstelling door 1. Jacqueline Hendrix, echtgenote van mr. Ferdinand Verscheure; 2. Mathilde Hendrix, allen te Roermond; en 3. Maria Hendrix, weduwe van Albert van Gorkum, en haar kinderen Maria, Gustaaf en Anna van Gorcum te 's-Gravenhage, ten behoeve van Agnes Pauli te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1901/159.

 

17 juni 1901

SWALMEN - Openbare verkoop van roerend goed te Swalmen voor Willem Georges Michiels, curator in het faillissement van Christoffel Ramakers, opbrengst ƒ 374,75.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1901/2792.

 

vóór 20 juni 1901

Z.P. - Gehuwd: Gerardus Dahmen en Catharina Gertrudis Derichs.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Maria Magdalena Dahmen, geb. Beesel 20-6-1901.

 

20 juni 1901

SWALMEN - Openbare verkoop van voorgras gehouden te Swalmen op verzoek van 1. Eugène rijksgraaf van en tot Hoensbroek te Türnich; 2. Jacques Janssen te Roermond; 3. Maria Hendrix te 's-Gravenhage; 4. Willem Hubert Geraedts; en 5. de weduwe Frans Geraedts, beiden te Swalmen, opbrengst ƒ 10.422,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1901/169.

 

20 juni 1901

SWALMEN - Openbare verkoop van gras te Swalmen op verzoek van Leonard van Kempen te Posterholt, opbrengst ƒ 422,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1901/75.

 

21 juni 1901

BEESEL - Gehuwd: Fredericus Wilhelmus Schouren [geb. Belfeld, metselaar oud 31 jaar, zn. van Petrus A. Schouren en Wilhelmina Hendricks] en Petronella Wuts [geb. Swalmen, oud 33 jaar, dr. van Christianus Wuts en Anna Maria Catharina Kessels].

GHS Beesel, BS-11/427.

Uit dit huwelijk (BS, tweeling):

1.      levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 6-1-1903.

2.      levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 6-1-1903.

 

22 juni 1901

KESSENICH - Doorhaling door Willem Joseph Hendrik Hubert baron Michiels van Kessenich te Kessenich, van inschrijvingen in het hypotheekregister te Roermond d.d. 30-10-1883 deel 75 nr. 10; en d.d. 25-1-1893 deel 108 nr. 263.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1901/172.

 

25 juni 1901

SWALMEN - Openbare verkoop van gras te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1901/2801.

Vervolg van idem 12-6-1901/2790.

 

28 juni 1901

VLODROP - Openbare verkoop van voor‑ en nagras gehouden te Vlodrop op verzoek van 1. Ernest graaf von Myrbach te Harff; 2. Felix baron van Splinter te Wankum; en 3. Maria Mertz, weduwe van Isidore Leclercq te Roermond, opbrengst ƒ 631,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1901/179.

 

4 juli 1901

HEEL EN PANHEEL - Verkoop van huis, erf, tuin, vijver, weiland, schaapswei, water, dijk en bouwland te Heel en Panheel en bouw‑ en weiland onder Wessem gelegen, door 1. de echtelieden Louis van der Smissen en Célestine Hermans te Herck-la-Ville; en 2. a) Anna van der Smissen, echtgenote van Victor Beaurieux te Roelinge-sur-Geer en b) Joséphine van der Smissen, echtgenote van Eugène Thiery te Halen, aan Gerard van der Goor te Heel, voor ƒ 24.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1901/182.

Zie idem 13-8-1901/220 voor aanvullende verkopen door dezelfde verkopers, met een totale waarde van ƒ 33.305,‑.

 

8 juli 1901

SWALMEN - Openbare verkoop van huis te Swalmen A 279 en 280 door Peter Schmitz aan Andries Mertens aldaar voor ƒ 900,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1901/2814.

 

11 juli 1901

REUVER - Briefkaart van Reuver:

"Hoe vind je onze kaarten? Indien je mijne aanstaande een kijkje wilt zenden, schrijf dan met een enkel woord, dat je dit doet als vriend van mij en op mijn verzoek. Salut."

w.g. - - -

Gepubliceerd: S. Vintcent en L. Janissen: Reuver en Beesel in grootmoeders tijd; foto 4.

 

11 juli 1901

SWALMEN - Verkoop van huis met schuur, erf en tuin te Swalmen gelegen sectie B 1825 en 1831, groot 20 are 22 centiare, door Maria Strens geboren Josten te Swalmen, aan de gemeente Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1901/188.

 

22 juli 1901

SWALMEN / MAASNIEL - Openbare verkoop door Alphons Matthei en Maria Weickmans te Brussel van land te Maasniel; Swalmen D 1273 en 1274 aan Mathis Weijnen te Roermond en Pieter Slabbers te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1901/2847.

 

24 juli 1901

SWALMEN - Openbare verkoop van roerend goed voor Pauline Beltjens te Roermond, Gerard Ruijten te Maasbracht, Gerard Maessen te Swalmen en de Gemeente Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1901/2848.

 

25 juli 1901

KESSEL - Openbare verkoop op gerechtelijk bevel, van ruim 45 hectare met huis, schuur, stallingen, boomgaard, bouw‑, hooi‑ en weiland, dennenbos, hakhout, heide en schaapswei te Kessel gelegen sectie B en C, verbleven aan Peter Terstappen te Neer; Hubert van Gasselt; Hendrik Bongaerts; Mathieu en Leopold Houba; en Antoon Bruijnen, allen te Kessel, voor in totaal ƒ 13.395,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1901/199.

 

26 juli 1901

BEESEL - Gehuwd: Peter Johann Kusters [geb. Wankum (D), oud 58 jaar, zn. van Martinus Kusters en Anna Sophia Wolters] en Elisabeth Hendricks [geb. Straelen (D), oud 55 jaar, dr. van Cornelius Hendricks en Agnes Orts; wed. van P. Schelkens].

GHS Beesel, BS-11/429.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

28 juli 1901

HELDEN / SWALMEN – Voormalige noodkerk Swalmen afgebrand.

“Tijdens het onweder dat gisteren voormiddag boven de gemeente Helden woedde sloeg de bliksem in de groote daar geplaatste houten loods (vroeger noodkerk van Swalmen) in eigendom van den heer Eug. Haffmans. Zij stond in een oogenblik geheel in vlammen. Een groote hoeveelheid hooi, 3 groote vrachtwagens, dorsch- en hakselmachine, voorts verschillende voertuigen, paardentuig en eene massa gedroogd hout zijn een prooi der vlammen geworden.

Alles was tegen de brandschade verzekerd bij de maatschappij P.R.”

Venloosche Courant d.d. 28-7-1901.

 

maandag 29 juli 1901

SWALMEN - Openbare verkoop op de Markt te Swalmen van “eene groote partij afbraak, waarbij 7 eiken balken van 9 en 6 m. lengte, eiken vloerribben, oude deurramen, deuren, blokramen, glasramen, oude planken en brandhout. Voorts: eenige eikenhouten schoolbanken, glasdeuren, glas, ramen, steenen en aardenbuizen tot 30 c.m. doorsnede, eene schaafbank met haak enz.

Eenige goede huismeubels, als commode, ledikanten, stoelen, keukengerief, glas, porcelein. enz.”

Maas- en Roerbode d.d. 27-7-1901; notaris Strens te Roermond.

 

30 juli 1901

ROERMOND - Doorhaling door Ludovica Cecilia Sagers, weduwe van Petrus Franciscus Hubertus Bingen wonend te Roermond, van een inschrijving in het hypotheekregister te Roermond d.d. 13-2-1879 deel 4 nr. 57.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1901/209.

 

31 juli 1901

SWALMEN - Obligatie groot ƒ 2.500,‑ door Jacobus Hubertus, Peter Hubertus, Johannes Jacobus en Cornelia Wuts, alsmede Hendrik Alers, allen te Swalmen, aan Hubert, Leo, Mechtildis, Maria en Willem Willemsen te Roermond, Peter Willemsen te Swalmen en Henri Willemsen te Echt.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1901/210.

 

3 augustus 1901

SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot ƒ 3.500,‑ door Maria Cox, weduwe van Conrad Janssen te Swalmen, aan Melanie Roersch, Josef en Jean Cloquet te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1901/2858.

 

6 augustus 1901

SWALMEN - Testament door Elisabeth Emets te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1901/2864.

 

6 augustus 1901

REUVER - Briefkaart van Reuver:

"Du 25 au 31 Août je serai à Osnabrück. J'espère te revoir à Reuver aussitot possible. Alors nous parlerons de ma visite à Bruxelles. Bien des respects de ma part à les dames."

w.g. Jacques [Laumans?]

Gepubliceerd: S. Vintcent en L. Janissen: Reuver en Beesel in grootmoeders tijd; foto nr. 3.

 

donderdag 8 augustus 1901

REUVER - "De heer W.G. Lina alhier is benoemd tot surnumerair bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen."

Maas- en Roerbode; met dank aan L. van Avesaath.

 

donderdag 8 augustus 1901

SWALMEN - "Zondagavond kwam L. Ruiten, arbeider alhier, met nog twee zijner makkers per rijwiel uit Pruisen. Op den Rijksweg nabij Belfeld werden zij door zekere P.A., timmerman alhier, eveneens op een rijwiel gezeten, ingehaald. A. sloeg daarop R. zoodanig, dat deze van zijn rijwiel op den grond tuimelde en bracht hem, zelf afgestapt van zijn wiel, een tweetal bloedende wonden toe. A. sprong daarna weer op de fiets en reed zijns weegs. De politie is van een en ander in kennis gesteld.

Maas- en Roerbode d.d. 8-8-1901.

Zie idem 26-9-1901 voor verslag rechtzitting.

 

woensdag 14 augustus 1901

SWALMEN - "Zondag j.l. hield de postduiven vereeniging De Zwaluw, eene wedvlucht van uit Londen. De prijzen werden behaald door de heeren: 1ste en 5e W. Ramakers, 2de en 3de C. Bongaerts, 4de H. Straatjens en Poelprijs H. van Saenen."

Maas‑ en Roerbode d.d. 14-8-1901.

 

woensdag 14 augustus 1901

SWALMEN - "De groote boschbrand langs de grenzen bij Bracht ontstond bij Walbeck nabij Kaldenkirchen en bereikte te 4 uren in den namiddag de Brachter gemeentebosschen. De brandweeren van Bruggen, Kaldenkerken, Breyell enz. met behulp van alle bewoners hebben met groote moeite het vuur kunnen meester worden. Men berekent de schade op 1 millioen mark. Ongeveer 1200 morgen schoone bosschen zijn vernield."

Maas- en Roerbode d.d. 14-8-1901.

 

16 augustus 1901

ASELT - Akte van erfrecht van Gertrudis Heijnen, overleden te Asselt onder Swalmen op 1-3-1901, bestemd voor de Rijkspostspaarbank.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1901/222.

 

zondag 18 augustus 1901

SWALMEN / BEESEL - Obligatie met hypotheek groot ƒ 1.200,‑ door Thomas Alers te Swalmen aan Angelina Timmermans te Beesel.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1901/2873.

 

maandag 19 augustus 1901

ROERMOND - Verkoop van huis en erf te Roermond gelegen sectie D 1099 door Maria, Theresia en Hubertina Knipping aan Hendrik Poulissen, allen wonend aldaar, voor ƒ 7.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1901/224.

 

dinsdag 20 augustus 1901

SWALMEN - "Gistermorgen om 4 uur brak door onbekende oorzaak brand uit in de alhier aan elkander gelegen woningen, toebehorend aan den heer H. Thomassen, rentenier, die bewoond werden door de gezinnen van J. Seegers, L. Deckers, A. v.d. Biezen, H. Schiffer, H. Blancken, W. Rosbender, F. Grosveld en J. Meuter.

          In het midden der woningen zou de brand zijn ontstaan doch niemand weet op welke wijze. Alles is tegen brand verzekerd.

          Ofschoon door de toegesnelde hulp en brandbluschmiddelen alles werd aangewend om het vuur in den voortgang te stuiten, mocht dit niets baten en brandden de woningen tot den grond af."

Maas- en Roerbode d.d. 20-8-1901.

 

27 augustus 1901

SWALMEN - Gehuwd: Charles Marie Hubert Rassaerts [geb. Roermond 19-4-1873, zn. van Johannes Franciscus Hubertus Rassaerts en Anna Maria Sophia van Appeven] en Clara Hubertina Hendrickx [geb. Swalmen 31-12-1875, dr. van Peter Johannes Hubertus Hendrickx en Anna Gertrudis Hubertus Hanckx].

GenLias, 2004.

 

maandag 2 september 1901

BELFELD - Gehuwd: Hendrikus Hubertus Dewinden [geb. Beesel 24-7-1872, zn. van Joannes Dewinden en Hendrika Dings] en Helena Hubertina Dings [geb. Belfeld 30-12-1879, dr. van Johannes Dings en Johanna Thönissen].

wiewaswie, 2021.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Hendrina Hubertina Dewinden, geb. Belfeld 20-12-1901. Tr. Schinveld 6-7-1828 met Jan Jacob Daemen.

2.      Anna Hubertina Dewinden, geb. Beesel 3-1-1904. Tr. Beesel 7-7-1928 met Wilhelmus Hendrikus Melis.

3.      Mathias Joannes Lambertus Dewinden, geb. Beesel 22-2-1906.

4.      Elisabeth Maria Hubertina Dewinden, geb. Beesel 16-3-1907. Tr. Beesel 27-12-1935 met Hendricus Rhutgerus Melis.

5.      levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 9-9-1908.

6.      Petronella Maria Hubertina Dewinden, geb. Beesel 1-8-1909.

7.      Petronella Maria Hubertina Dewinden, geb. Beesel 22-10-1910.

8.      Maria Elisabeth Huberta Dewinden, geb. Beesel 26-10-1912. Tr. Beesel 15-2-1935 met Antonius Nicolaas de Vlieger.

9.      Helena Hubertina Dewinden, geb. Beesel 22-4-1914.

10.    Wilhelmus Joannes Lambertus Dewinden, geb. Beesel 17-7-1919.

 

maandag 2 september 1901

ROERMOND - Openbare verkoop van paarden voor de Provinciale Commissie voor de Rijkskeuring van paarden in Limburg.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1901/2879.

 

dinsdag 3 september 1901

SWALMEN - Openbare verkoop van nagras voor o.a. Hendrik Ramakers te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1901/2881.

 

woensdag 4 september 1901

SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot ƒ 4.500,‑ door Jacob Geraedts, houtkoopman te Swalmen, aan Amelie Emma Sophie Henriette Geradts te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1901/90.

Amelie Geradts was tevens eigenaresse van hoeve de Horst onder Echt gelegen, zoals blijkt uit idem 21-11-1901/131.

 

donderdag 5 september 1901

SWALMEN - "Bij mejuffrouw de Wed. Mooren te Asselt onder deze gemeente heeft een koe drie kalveren geworpen, waarvan twee aaneen geboren zijn met 2 koppen, 4 pooten en 1 staart; het normale kalf is levend, de andere hebben slechts kort geleefd."

Maas- en Roerbode d.d. 5-9-1901.

 

6 september 1901

REUVER - “De kermis is weer voorbij en heeft een recht vrolijk verloop gehad. Van woordenwisseling en veel minder van vechtpartijen, zooals die in menige plaats voorkomen, alhier geen spoor. Zelfs geen enkele wanklank werd gehoord en ieder amuseerde zich uitstekend.
‘Op zoo’n kermis vindt men rare zaken’, zingt men wel eens. Als een ‘rare zaak’ van de Reuversche kermis dient wel vermelding dat de oudste inwoner van hier, de heer L.T., tellende 96 en de oudste van Kessel, de heer P.M. tellende 87 jaren, l.l. dinsdag ‘ganz gemüthlich’ met hun tweetjes zaten te ‘toeppen’, zonder met hun hoofd in de war te raken en waarbij menig glaasje oud werd verorberd.”

Limburger Koerier 7-9-1901.

 

vrijdag 6 september 1901

SWALMEN - Gehuwd: Mathijs Berben [geb. Neer 25-7-1863, schrijnwerker, zn. van Jan Berben en Hendrina Houben] en Anna Elisabeth Vriessen [geb. Swalmen 28-10-1871, dr. van Theodorus Lambertus Vriessen en Lucia Joosten].

GHS Swalmen, BS-1901/12; GenLias, 2005.

 

zaterdag 7 september 1901

SWALMEN - "In de gemeenteraadsvergadering van Dinsdag j.l. werd benoemd tot wethouder de heer Coorens, met 4 stemmen, in de plaats van den heer Ramakers, die 3 stemmen verwierf. De andere wethouderszetel viel, nadat de noodige stemmingen waren voorafgegaan, bij loting den heer Wuts ten deel.

          Met de werkzaamheden aan het nieuw te bouwen Raadhuis is eventjes begonnen, het ziet er echter nog niet erg naar uit, dat dit gebouw einde October onder dak zal zijn."

Maas- en Roerbode d.d. 7-9-1901.

 

donderdag 12 september 1901

ROERMOND - "Toen Maandagmiddag eenige oude vrouwen van het naburige Swalmen, welke ter bedevaart naar de Kapel van Onze Lieve Vrouw in 't Zand waren gegaan, bij haren terugkeer den grooten weg van Gebroek naar den zoogenaamden Schinderskuil passeerden, hadden eenige groote bengels de flauwe aardigheid, in een aldaar zich bevindend wespennest met een stok te stooten, om de bewoners zoodoende kwaad te maken. Hierop moesten genoemde oude vrouwen het ontgelden van deze booze diertjes. Een der oudjes werd zelfs zoodanig aangevallen, dat zij op den grond viel en in een oogenblik geheel bedekt was met de nijdige insekten. Toen zij later opstond, kon men het vrouwtje bijna niet meer herkennen door de wonden, welke deze diertjes haar veroorzaakt hadden, en in dezen toestand moest het goede oudje nog den verren weg naar haar woonplaats te Swalmen afleggen. Het is jammer, dat bedoelde bengels zelf niet werden toegetakeld door de diertjes, dan hadden zij hun verdiend loon gekregen."

Maas- en Roerbode d.d. 12-9-1901.

 

16 september 1901

ASSELT - Openbare verkoop van nagras gehouden te Asselt op verzoek van 1. Eugène rijksgraaf van en tot Hoensbroek te Türnich; 2. Jacques Janssen te Roermond; 3. Maria Hendrix te 's-Gravenhage; en 4. Willem Hubert Geraedts, opbrengst ƒ 2.447,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1901/248.

 

16 september 1901

MAASNIEL - Openbare verkoop van een huis en erf te Maasniel gelegen sectie B 1162, op verzoek van Maria Bremmers aldaar, als onherroepelijk gemachtigde krachtens artikel 1223 B.W., verbleven aan genoemde Maria Bremmers voor ƒ 550,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1901/99.

 

19 september 1901

ASSELT - Openbare verkoop van gras te Asselt op verzoek van Leonard van Kempen te Posterholt.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1901/103.

 

21 september 1901

SWALMEN - Huwelijksvoorwaarden tussen Frans Jozef Custers te Swalmen en Sophia Francisca Huijben te Horn.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1901/252.

 

22 september 1901

REUVER - Drenkeling in de Maas.

'Onder deze gemeente is uit de Maas opgevischt het lijk van een onbekend man circa 45 jaren oud, gekleed in zwarte jas waarin geborduurd met geel garen den naam: Heinrich Bach, Reidt, vermoedelijk den naam van den leverancier. Inlichtingen omtrent het lijk worden verwacht door de brigade-commandant der marechaussee alhier.'

BEESEL - 'Het lijk op den 22 September onder deze gemeente uit de Maas opgehaald is thans door de familie van den verdronkene erkend als Friedrich Krähe, 49 jaar gehuwd voerman te Rheydt.'

GA Venlo, Venloosch Nieuwsblad d.d. 5 oktober 1901.

Gepubliceerd in De Zeumer 2001/4. Met dank aan Wim Hoezen.

 

donderdag 26 september 1901

SWALMEN - Kermis. "Uitgelokt door een buitengewoon heerlijk weer werd onze kermis vooral Zondag door vele vreemdelingen bezocht. De concerten Zondag door de Fanfare 'St.-Caecilia' en Maandag door de Zangvereeniging 'Liederkrans' gegeven, lokten zeer vele kunstminnenden en hebben den toehoorders eenige genotvolle uren verschaft. De achterblijvers hebber zeer veel gemist, want de leder dier beide vereenigingen getroostten zich heel wat moeiten en opoffering om iets dergelijks te bieden, wat hun ook volkomen is gelukt.

          Fiets‑ en Duivenclub trokken door hunne wedstrijden en wedvluchten vele toeschouwers en belangstellenden.

          De militairen, gisteren hier ingekwartierd, brachten nogal veel beweging en nieuw leven in de anders reeds vergevorderde kermisdagen. Wij twijfelen niet of de militairen zullen zeer tevreden zijn over de gulle ontvangst die hun hier ten deel viel.

          De kermis had overigens een zeer vreedzaam verloop. Van twist‑ of kloppartijen voorzoover ons bekend, geen spoor."

Maas- en Roerbode d.d. 26-9-1901.

 

donderdag 26 september 1901

ROERMOND - Rechtszaken. "Voor de Rechtbank alhier hadden zich Dinsdag te verantwoorden:

          P.J.A., 25 jaren, timmerman te Swalmen, aangeklaagd te Belfeld zonder aanleiding daartoe H. Ruijten te hebben mishandeld, door hem toen hij aldaar met een rijwiel passeerde onderscheidene slagen toe te brengen waardoor hij met het rijwiel is gevallen en aan het hoofd en hand is verwond geraakt."

Maas- en Roerbode d.d. 26-9-1901.

 

27 september 1901

SWALMEN - Gehuwd: Carel Roncken [geb. Kessel 7-1-1871, onderwijzer, zn. van Hendrik Roncken, landbouwer, en Maria Catharina Leenders] en Maria Wilhelmina Hubertina Königs [geb. Swalmen 30-5-1872, dr. van Hendrik Königs, smid, en Barbara Hubertina Wuts].

RHCL, BS Swalmen.

 

27 september 1901

HEYTHUYSEN - Gehuwd: Willem Franciscus Hubertus Goossens [geb. Beesel 6-2-1878, bakker, zn. van Jacobus Goossens en Hendrina Hubertina Simons] en Johanna Berben [geb. Heythuysen ca. 1874, dr. van Renier Berben en Anna Maria Crijns].

WieWasWie, 2013.

 

28 september 1901

SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot ƒ 800,‑ door Hermanus Sillen te Swalmen aan Theophile Dirix te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1901/2893.

 

29 september 1901

REUVER - “De hulppostkantoren der Posterijen: […] Reuver […] zullen na 29 september des zondags slechts gedurende 1 uur zijn geopend.”

Venloosche Courant d.d. 29-9-1901.

 

7 oktober 1901

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Hubertus Heijnen [geb. Swalmen 9-2-1871, zn. van Silvester Heijnen en Catharina Hubertina Crins] en Catharina Hubertina Ickenroth [geb. Swalmen 1-5-1873, dr. van Jan Willem Ickenroth en Joanna Hubertina Rulkens].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1.      Willem Hubertus Silvester Heijnen, geb. Swalmen 14-3-1903. Tr. Swalmen 8-8-1932 met Gertrud Vallen.

2.      Anna Catharina Heijnen, geb. Swalmen 6-7-1904.

3.      Silvester Hubertus Johannes Heijnen, geb. Swalmen 21-1-1906.

4.      Lambertus Hubertus Heijnen, geb. Swalmen 3-10-1907.

5.      Catharina Maria Hubertina Heijnen, geb. Swalmen 28-3-1909.

6.      Catharina Hubertina Maria Johanna Heijnen, geb. Swalmen 6-2-1911.

7.      Maria Hubertina Heijnen, geb. Swalmen 23-10-1912.

8.      Gertrudis Hubertina Heijnen, geb. Swalmen 15-6-1914.

9.      Jan Hubertus Heijnen, geb. Swalmen 12-9-1915.

 

10 oktober 1901

SWALMEN - Huwelijksvoorwaarden tussen Petrus Gerardus Janssen, handelsreiziger te 's-Hertogenbosch, en Maria Hubertina Coorens, weduwe van Christiaan Ramakers, zonder beroep te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1901/112.

Voor huwelijk zie 14 oktober 1901

 

vóór 12 oktober 1901

Z.P. - Gehuwd: Wilhelmus Weijers en Joanna Schellekens.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      levenloos kind (m), geb. Beesel 12-10-1901 (BS-11/448).

 

12 oktober 1901

MEERLO - Gehuwd: Gerardus Hubertus Vissers [geb. Broekhuizen, zn. van Jacobus Vissers en Helena Peeters] en Elisabeth Hubertina Hillekens [geb. Beesel 6-7-1871, dr. van Wilhelmus Hillekens en Maria Catharina Wuts].

GenLias, 2005.

 

13 oktober 1901

SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot ƒ 700,‑ door Andries Mertens te Swalmen aan Maria Höppener te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1901/2903.

 

14 oktober 1901

’s-HERTOGENBOSCH - Gehuwd: Petrus Gerardus Jansen [geb. ’s-Hertogenbosch, zn. van Adrianus Jansen en Maria Henrica Verdonk] en Maria Hubertina Coorens [geb. Swalmen, dr. van Peter Coorens en Mechtildis Janssen; wed. van Christiaan Ramakers].

BHIC, BS ’s-Hertogenbosch.

Voor huwelijksvoorwaarden zie 10 oktober 1901

 

15 oktober 1901

SWALMEN / MAASNIEL - Verkoop door Maria Weickmans en Alfons Matthei te Brussel van land te Maasniel; en Swalmen E 1118 aan Maria Kessels te Asselt voor ƒ 2.100,‑; D 898 en 902 aan Jacob Beurskens te Swalmen voor ƒ 950,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1901/2908.

 

16 oktober 1901

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Jan Frans Karel Frische te Roermond als gemachtigde van Maria Bremmers te Maasniel; Henri Spielmans te Melick; Martina Kuypers, weduwe van Godfried Ramakers te Eijsden; en Maria Hubertina Coorens, weduwe van Christiaan Ramakers te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1901/114.

 

25 oktober 1901

SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot ƒ 600,‑ door Hubert van der Loo te Swalmen aan de Boerenleenbank aldaar.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1901/2917.

 

25 oktober 1901

ASSELT - Openbare verkoop van wisten gehouden te Asselt op verzoek van 1. Eugène rijksgraaf van en tot Hoensbroeck te Türnich; 2. Louise van der Renne, weduwe van Constant Waegemans te Buggenum; 3. Arthur Beltjens te Luik; 4. Fernand Théron te Arras; en 5. het gemeentebestuur van Buggenum, opbrengst ƒ 294,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1901/267.

 

26 oktober 1901

MAASBRACHT - Verklaring door Gerard Hermans te Maasbracht, als directeur van de aldaar gevestigde naamloze vennootschap 'Ceres'. van verandering in de statuten van genoemde vennootschap.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1901/276.

Voor oprichting van deze n.v. zie idem 2-12-1899/293.

 

28 oktober 1901

SWALMEN - Gehuwd: Joachim Hubertus Heijnen [geb. Swalmen 21-12-1873, zn. van Sebastiaan Heijnen en Huberdina Beurskens] en Maria Mechtildis Beurskens [geb. Swalmen 19-3-1876, dr. van Leonard Beurskens en Joanna Catharina Peters].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1.      Anna Catharina Hubertina Heijnen, geb. Swalmen 13-8-1904. Tr. Swalmen 23-9-1929 met Peter Hubertus van Cruchten.

2.      Leonardus Cornelis Heijnen, geb. Swalmen 29-12-1905. Tr. Melick en Herkenbosch 5-9-1932 met Anna Maria Leonora Erdkamp.

3.      Catharina Hubertina Heijnen, geb. Vlodrop 19-4-1908.

4.      Wilhelmus Hubertus Heijnen, geb. Swalmen 20-6-1910.

5.      Mechtilda Hubertina Heijnen, geb. Swalmen 15-7-1912.

6.      Peter Leonardus Hubertus Heijnen, geb. Swalmen 15-8-1914.

7.      Maria Heijnen, geb. Swalmen 12-1-1916.

8.      Herman Heijnen, geb. Swalmen … Tr. Swalmen 17-8-1942 met Helena op den Camp.

 

30 oktober 1901

ROERMOND - Verkoop van huis met tuin en veranda te Roermond gelegen sectie B 2526 en 1682, door Clementina Johanna Ida Romen aan Carolus Wilhelmus Lambertus Romen, beiden wonend aldaar, voor ƒ 7.500,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1901/279.

 

30 oktober 1901

ROERMOND - Scheiding tussen Clementina Johanna Ida Romen en Carolus Wilhelmus Lambertus Romen, beiden wonend te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1901/280.

 

31 oktober 1901

SWALMEN - Gehuwd: Mathias Silvester Hubertus Wilms [geb. Roermond 9-2-1874, overl. Swalmen 1-7-1946, oud 72 jaar, zn. van Peter Wilhelm Wilms en Anna Elisabeth Hubertina Bongaerts] en Petronella Timmermans [geb. Heijthuijsen 19-6-1870, dr. van Peter Theodorus Timmermans en Anna Maria Aarts].

GenLias, 2004; WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1.      Wilhelmus Theodorus Hubertus Wilms, geb. Swalmen 5-9-1902.

2.      Maria Elisabeth Josephina Wilms, geb. Swalmen 6-3-1904. Tr. Swalmen 29-9-1941 met Godfried Moors.

3.      Anna Hubertina Petronella Wilms, geb. Swalmen 14-10-1905. Tr. Swalmen 20-5-1935 met Henri Petrus Hubertus Bongaerts.

4.      Gertrudis Louisa Maria Wilms, geb. Swalmen 17-12-1908.

 

2 november 1901

ROERMOND - Testament door Maria Ludovica Cecilia Sagers, weduwe van Petrus Hubertus Franciscus Bingen te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1901/120.

 

3 november 1901

SWALMEN- Rectifictie door Andries Mertens te Swalmen en Peter Schmitz aldaar van de akten nrs. 2903 en 2814.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1901/2913.

 

11 november 1901

VENLO - Gehuwd: Johannes Gerardus Veltman [geb. Schiedam, zn. van Johannes Henricus Veltman en Clasina van Katwijk] en Petronella Hubertina Stinges [geb. Beesel 13-7-1877, dr. van Hendrik Mathijs Stinges en Maria Louisa Dohmen].

GenLias, 2005.

 

11 november 1901

SWALMEN - Openbare verkoop van huis, tuin en weiland te Swalmen gelegen sectie E 1070, 1071, 1074, 1776 en 1777 op verzoek van Theodorus Peeters, werkman te Asselt, aan Gerardus Ludovicus Ramakers aldaar voor ƒ 1.050,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1901/122.

 

11 november 1901

ROERMOND - Volmacht in origineel door jhr. Willem Johan Hubert Michiels van Kessenich te Utrecht; idem door Mathilde Louise Charlotte Menten te Haarlem.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nrs. 1901/123 en /124.

 

16 november 1901

ASSELT - Obligatie met hypotheek groot ƒ 1.050,‑ door Gerardus Ludovicus Ramakers te Asselt aan Theodorus Peters aldaar.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1901/128.

 

19 november 1901

SWALMEN - Obligatie groot ƒ 575,‑ door Daniel Sanders te Swalmen aan Willem Herten junior te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1901/297.

 

donderdag 21 november 1901

BEESEL - "In den nacht van Maandag op Dinsdag is alhier bij den bakker L. Thijssen inbraak met diefstal gepleegd. De dief (dieven) heeft (hebben) zich toegang verschaft door een raampje in de schuur, vandaar naar de bakkerij en vanhier naar den winkel, waar ze uit de geldlade den inhoud, cira 30 à 40 Mark, meegepakt hebben, benevens eenige kistjes sigaren.

          De zaak is bij de politie aangegeven, doch de daders zijn tot heden onbekend."

Maas- en Roerbode d.d. 21-11-1901.

 

22 november 1901

BEESEL - Gehuwd: Johann Leonhard Heldens [geb. Lobberich (D), metselaar oud 23 jaar, zn. van Petrus August Heldens en Anna Maria Polmans] en Antonetta Brinkman [geb. Kessel, oud 21 jaar, dr. van Petrus Brinkman en Gertrudis Hendriks].

GHS Beesel, BS-11/431.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

22 november 1901

SWALMEN - Gehuwd: Hubertus van der Lo [van der Loo, geb. Swalmen 9-9-1871, zn. van Paulus van der Lo en Joanna Ramakers] en Maria Magdalena Burggraff [geb. St.-Toenis (D) 23-11-1873, dr. van gerhard Burggraff en Catharina Adelheid Schultes].

GenLias, 2004.

 

maandag 25 november 1901

SWALMEN - Openbare verkoop op bevel van de arrondissementsrechtbank te Roermond en op verzoek van de erfgenamen van wijle de echtelieden Jacob Theelen en Angelina Hubertina Geraedts, van bouw‑, wei‑ en hooiland te Swalmen gelegen sectie B 872, 873, 1194, 1711, 463, 486, D 1254, 1268, 727, 728, A 31, 32, 41, 1933, 1017, E 1108, 64, 66, 73, 117, 1701, 408, 833, 1333, 1334, 889, 1412, 1413, 12, 240, 241, 1711, A 1196, 917, E 1340 en te Neer sectie C 675, respektievelijk aan Maria Heuvelmans; Wolter Beek; Antoon Hermans; Wilhelmina Thomassen; Hermanus, Gertrudis Hubertina en Agnes Geraedts, allen te Swalmen; Johanna Geraedts te Neer; Mathis Wijnen te Roermond; Jacob Hendrickx; Jacobus Bongaerts; Jan Heben; Hermanus Thomassen; Willem Klumpkens; Hermanus Alberts; Hermanus Kessels; Johanna Beckers; Peter Hendrickx; Joannes Hubertus Vriessen; Elisabeth Geraedts; Joseph Hendrickx; Willem Hubert Geraedts; Gerard Hawinkels, de laatste 14 te Swalmen; Théophile Marie Hubert Dirix te Roermond; Godfried Smeets; Mathis Theelen, beiden te Swalmen; Willem Stroes te Crefeld; Willem Giezen; Johannes Hubertus Knippenberg; Hendrik Alers-Cox, deze drie te Swalmen; en Jean Rijs te Neer, totale opbrengst ƒ 14.720,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1901/306.

Zie aankondiging in Maas- en Roerbode d.d. 16-11-1901; Het Gezetje van Zjwame 1995 nr. 2, blz. 208.

 

3 december 1901

ROERMOND - Verkoop van een huis te Roermond C 1646 door Frans Stoltzenberg te New York aan dr. Petrus Cuypers te Roermond voor ƒ 5.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1901/2943.

Voor verdere grote verkopen door Frans en Pauline Stoltzenberg zie o.a. idem 28-2-1902/3017, /3018 en /3019.

 

7 december 1901

ROERMOND - Verkoop van huis en tuin te Roermond gelegen sectie D, door Henri Peters te St.-Odiliënberg aan Johannes Wolterus Clout te Roermond voor ƒ 6.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1901/316.

 

12 december 1901

SWALMEN - Testament door Jan Hubert Bongaerts te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1901/2948.

 

12 december 1901

SWALMEN - Obligatie groot ƒ 300,‑ door Christiaan Hövelings te Melick aan Joséphine en Eugène Strens te Roermond, Maria Strens, echtgenote van Otto Herbertz te Nuth, en Louis Strens te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1901/322.

 

13 december 1901

SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot ƒ 120,‑ door Peter Hubert Straatjens te Swalmen aan Willem Knops te Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1901/2952.

 

18 december 1901

KESSEL - Openbare verkoop van bomen gehouden te Kessel op verzoek van mr. Ferdinand Verscheure en Mathilde Hendrix, beiden te Roermond, alsmede Maria Hendrix, weduwe van Albert van Gorkum te 's-Gravenhage, opbrengst ƒ 1.377,55.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1901/326.

 

19 december 1901

ROERMOND -Scheiding tussen 1. Jacqueline Hendrix, echtgenote van mr. Ferdinand Verscheure; 2. Maria Hendrix te Roermond; en 3. zojuist genoemde Maria Hendrix in eigen naam en als moeder en voogdes over Maria, Gustaaf en Anna van Gorkum.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1901/327.

 

20 december 1901

ROERMOND - Hypotheekstelling wegens voogdijbeheer, door Maria Hendrix ten behoeve van [haar kinderen] Maria, Gustaaf en Anna van Gorkum.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1901/328.

 

27 december 1901

HERTEN - Verkoop van ruim 12 hectare met huis, schuur, bakhuis, tuin, bouw‑ em weiland in de gemeente Herten gelegen , door mr. Ferdinand Verscheure als lasthebber van Maria Hendrix, aan Johannes Jacobus Beenen te St.-Odiliënberg voor ƒ 14.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1901/330.

 

1901-1902

BEESEL ‑ Stukken betreffende de registratie van een duiventil te Beesel.

R.A.L.M.: Inventaris der Archieven van het Provinciaal Bestuur van Limburg 1814-1913, inv.nr. 8624. 1 omslag.

 

 

1902

 

3 januari 1902

KESSEL - Gehuwd: Lodewijk Adrianus Hubertus Peeters [Peters, geb. Kessel 27-6-1873, bakker 1902, overl. Tegelen 29-12-1954, zn. van Christoffel Peters en Helena Mertens] en Maria Catharina Görtz [geb. Kessel 18-2-1879, dr. van Renier Görtz en Willemina Karissen, ook: Caris].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Wilhelmus Christoffel Renier Peeters, geb. Kessel 12-8-1903, overl. Beesel 7-8-1911, oud 7 jaar.

2.      Maria Petronella Hubertina Peeters, geb. Beesel 21-3-1906. Tr. Sevenum 6-8-1936 met Mathijs Verheijen.

3.      Cornelia Conrardina Peeters, geb. Beesel 23-7-1907.

4.      levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 12-12-1908.

5.      Antoon Hubert Lambert Peeters, geb. Beesel 10-2-1910.

6.      Gertruda Hubertina Peeters, geb. Beesel 19-5-1911, overl. ald. 5-8-1911, oud 2 maanden.

7.      Louis Lambert Peeters, geb. Beesel 22-8-1912. Tr. Beesel 13-11-1942 met Maria Burger.

8.      Anna Christina Peeters, geb. Beesel 30-7-1914.

9.      Louisa Henrica Peeters, geb. Beesel 1-4-1922, overl. ald. 8-6-1923, oud 1 jaar.

 

3 januari 1901

SWALMEN - Openbare verkoop van bomen, slaghout en dennen gehouden te Swalmen op verzoek van 1. Eugène rijksgraaf von und zu Hoensbroeck te Türnich; en 2. mr. Ferdinand Verscheure te Roermond, opbrengst ƒ 2.345,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1902/1.

 

3 januari 1902

ROERMOND - Voorwaarden tot scheiding van tafel en bed tussen Elisabeth Alphonsia Maria Hubertina Heusch en Cornelius Marius Bernardus Wiedemann, beiden te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1902/2962.

Met voorlopige beschikking idem 3-1-1902/2963.

 

10 januari 1902

BEESEL - Gehuwd: Godefridus Hubertus Timmermans [geb. Beesel 6-3-1877, fabrieksarbeider, zn. van Joannes Timmermans en Anna Catharina Timmermans] en Anna Maria Hubertina Bremmers [geb. Beesel 15-9-1879, dr. van Jacobus Bremmers en Anna Gertrudis van Swaamen].

GHS Beesel, BS-11/479.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Joannes Lambertus Hubertus Timmermans, geb. Beesel 3-3-1903. Tr. verm. ... met Elisabeth Lutgens.

2.      Anna Catharina Hubertina Timmermans, geb. Beesel 24-1-1905.

3.      Jacobus Hubertus Lambertus Timmermans, geb. Beesel 2-4-1907.

4.      Gertruda Wilhelmina Joanna Timmermans, geb. Beesel 1-4-1909.

5.      Josephina Theodora Hubertina Timmermans, geb. Beesel 26-7-1912.

6.      Peter Hubertus Lambertus Timmermans, geb. Beesel 23-3-1914.

7.      Antonia Hubertina Timmermans, geb. Beesel 27-6-1916.

8.      Elisabeth Hubertina Timmermans, geb. Beesel 27-7-1918.

9.      Martinus Hubertus Lambertus Timmermans, geb. Beesel 4-9-1920.

 

18 januari 1902

NEER - Testament door Joannes Franciscus Hubertus Hendrickx, rustend kapelaan te Neer.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1902/9.

 

18 januari 1902

MAASNIEL - Gehuwd: Conradus Janssen [geb. Beesel 12-4-1868, landbouwer (1902), overl. Maasniel 18-1-1949, zn. van Hubertus Janssen en Maximiliana Strous] en Maria Elisabeth Pollaers [geb. Maasniel, oud 24 jaar, dr. van Mathis Hubertus Pollaers en Anna Catharina Cabollet].

RHCL Maastricht, BS Maasniel.

 

18 januari 1902

ASSELT - Scheiding tussen Johannes Heijnen te Asselt en Frans Hendrickx, rustend kapelaan te Neer.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1902/10.

 

20 januari 1902

ROERMOND - Openbare verkoop krachtens bevel van de arrondissementsrechtbank te Roermond, van twee huizen, talud en moeras te Roermond gelegen sectie C 1779, 1780 en 1958 aan Antoon Frans Rewald te Roermond voor ƒ 4.050,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1902/10.

 

23 januari 1902

SWALMEN - Openbare verkoop van roerend goed voor Anna Christina Schrijnewerkers en Helena, Anna en Maria Bongaerts te Swalmen, opbrengst ƒ 252,80.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1902/2977.

 

23 januari 1902

SWALMEN - Openbare verkoop voor Anna Christina Schrijnewerkers en Helena, Anna en Maria Bongaerts te Swalmen, van huis en land te Swalmen:

-   A 2078, 2072, 2101 aan Henri Wuts voor ƒ 2.700,‑;

-   B 1539 aan Josef Janissen voor ƒ 55,‑;

-   B 230 aan Peter Custers voor ƒ 50,‑;

-   B 309 aan Jan Evers voor ƒ 35,‑;

-   B 1301, 1302, 1299 en 1298 aan Herman Thomassen voor ƒ 60,‑;

-   C 242 aan Peter Julicher en Gertrudis Meerts voor ƒ 335,‑;

-   D 1669 aan Herman Thomassen voor ƒ 185,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1902/2978.

 

23 januari 1902

SWALMEN - Gehuwd: Hermanus Hubertus Douzen [geb. Swalmen 24-5-1865, zn. van Johannes Douzen en Johanna Beckers] en Anna Gertrudis Hubertina Hilkens [geb. Roermond 21-5-1868, overl. Swalmen 23-6-1922, oud 54 jaar, dr. van Jacobus Hubertus Hilkens en Catharina Janssen].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1.      Petrus Jacobus Douzen, geb. Swallmen 11-12-1902.

2.      Maria Catharina Anna Douzen, geb. Swamen 12-8-1904.

3.      Johannes Hubertus Douzen, geb. Swalmen 26-2-1906.

4.      Catharina Douzen, geb. Swalmen 1-12-1907.

5.      Anna Catharina Douzen,  geb. Swalmen 11-3-1909.

 

24 januari 1902

ROERMOND - Verkoop van huis schuur en erf te Roermond gelegen sectie D 2385 door Clara Plaghki aan Josephus Adrianus Chabon, beiden aldaar, voor ƒ 1.500,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1902/11.

 

30 januari 1902

SWALMEN - Obligatie groot ƒ 350,‑ door Wolter Beek te Swalmen aan Paulus Stams te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1902/17.

 

1 februari 1902

LINNE - Gehuwd: Peter Hubertus Graven [geb. Linne, zn. van Joannes Hubertus Graven en Anna Catharina Bosch] en Maria Gertrudis Nijskens [geb. Beesel 18-1-1867, dr. van Thomas Michiel Nijskens en Ida Maria Elisabeth Bongers] wnd. te Linne.

GenLias, 2004.

 

4 februari 1902

ROERMOND - Gehuwd: Simon Ekers [geb. Hoorn, zn. van Willem Ekers en Marijtje de Haan] en Gertrudis Heijnen [geb. Swalmen, dr. van Silvester Heijnen en Joanna Maria Coorens].

GenLias, 2007.

 

4 februari 1902

SITTARD - Gehuwd: Peter Johannes Swinkels [geb. Weert, zn. van Paulus Lambertus Swinkels en Maria Gertruda Hubertina Boessen] en Maria Josepha Kilkens [geb. Sittard, dr. van Jacob Kilkens en Anna Catharina Wehlen].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

…

1.      Anna Swinkels, geb. Beesel 27-7-1910 (BS-13/34, get. Wolter Janssen en Franciscus Hubertus Lutjens).

 

14 februari 1902

REUVER - “Onder Reuver (Limburg) is door den jager Simons uit Beesel, bijgestaan door eenige andere jagers, een wild zwijn geschoten. Het voor de omstreken zoo nadeelige sujet had een gewicht van 150 K.G.”

Rotterdamsch Nieuwsblad d.d. 14 februari 1902.

 

14 februari 1902

SWALMEN - Volmacht door Daniel Willems; Jan Muiter, boswachter; Johannes Willems, landbouwer; en Hubertus Willems, landbouwer, allen te Swalmen, aan Jan Frans Karel Frische te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1902/19.

 

14 februari 1902

ROERMOND - Verklaring van erfrecht voor de erfgenamen van Thomas Willems, in leven molenaar wonend te de Pere in Noord-Amerika.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1902/18.

Vgl. idem 14-2-1902/19.

17 februari 1902

ROERMOND / NEER - Eerste verschijning inzake Josef Vogels en Hendrina Hendrickx, beiden gewoond hebbend en overleden te Neer, door:

1.     Peter aan de Boom, landbouwer te Neer; Godfried Hendrickx, landbouwer aldaar; Willem Lucas, landbouwer te Swalmen; Johannes Peulen, kuiper te Neer; Jean Beeren, landbouwer te Neer; en Willem Stroeken, letterzetter te Roermond;

2.     Jan Frans Karel Frische te Roermond;

3.     mr. Joseph G... te Maastricht.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1902/20.

 

24 februari 1902

SWALMEN - Kwitantie van ƒ 175,‑ door Bartholomeus Crompvoets te Swalmen aan l'Union Belge.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1902/24.

 

27 februari 1902

MAASNIEL / SWALMEN - Volmacht door 1. Margaretha Janssen, weduwe van Jacobus Abrahams; 2. Petronella Abrahams, echtgenote van Christiaan Ketelaars, allen te Maasniel; en 3. Catharina Janssen, echtgenote van Martinus Polmans te Swalmen, op evengenoemde Ketelaars en Polmans.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1902/32.

 

vóór 2 maart 1902

Z.P. - Gehuwd: Peter Johannes Dahmen en Maria Agnes Rongen [geb. …, overl. Beesel 4-9-1935, dr. van Michiel Rongen en Margaretha Heinrichs].

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Margaretha Elisabeth Dahmen, geb. Kaldenkirchen .. ca. 1894. Tr. Beesel 20-8-1915 met Hermann Leonard Wolters.

2.      Gerhard Dahmen, geb. Gelsenkirchen .. ca. 1896. Tr. Beesel 10-11-1922 met Henriëtta Köhlen.

3.      Catharina Gertrudis Dahmen, geb. Beesel 2-3-1902, overl. ald. 26-12-1902, oud 9 maanden.

4.      Bernard Hendrik Lambertus Dahmen, geb. Beesel 15-8-1903. Tr. Beesel 13-4-1928 met Anna Maria Hubertina Smeets.

5.      Catharina Hubertina Maria Dahmen, geb. Beesel 30-11-1904.

6.      Maria Catharina Dahmen, geb. Beesel 28-4-1906, overl. ald. 23-10-1906, oud 6 maanden.

7.      Joachim Michiel Lambertus Dahmen, geb. Beesel 27-5-1907, overl. ald. 8-10-1907, oud 4 maanden.

8.      Gerardus Michiel Lambertus Dahmen, geb. Beesel 28-10-1909. Tr. ... met Hendrina H. Daniels.

9.      Maria Petronella Hubertina Dahmen, geb. Beesel 19-11-1911.

10.    Maria Elisabeth Lamberta Dahmen, geb. .. ca. 1912. Tr. Beesel 11-5-1934 met Gerardus Stoffels.

11.    Franciscus Lambertus Dahmen, geb. Beesel 22-6-1914.

VERGELIJK OOK: Joachim Bernard Lambertus Dahmen, geb. Beesel 24-7-1907 (BS-12/0, klapper Peeters vermeldt geen ouders).

 

5 maart 1902

ASSELT - Obligatie met hypotheek groot ƒ 1.600,‑ door Gerard Scheepers te Asselt aan Amelie Emma Sophie Henriette Geradts te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1902/29.

 

9 maart 1902

MAASNIEL - Verkoop van 1. huis en erf te Maasniel gelegen sectie F 895; en 2. roerende goederen, door Peter Giebels aan Jean Baptist of Mathijs Hubert Giebels, beiden te Maasniel, voor ƒ 1.500,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1902/42.

 

10 maart 1902

ROERMOND / MELICK - Openbare verkoop van 1. huis, erf, tuin en bouwland te Roermond gelegen sectie B 940, 941 en 2240 gedeeltelijk, sectie B 787 en C 1896; en 2. heide te Melick-Herkenbosch gelegen sectie B 854, door 1. Gerard Janssens, in eigen naam en als lasthebber van Dorothea Peeters en Maria Catharina Gertrudis Gabriëls; en 2. Jacobus Aerts te Venray, in eigen naam en als lasthebber van Maria Bruinen, respektievelijk aan Hermanus te Riele, Hendrikus Gabriëls en Mathias Bertrams te Roermond en Cornelis van Cann te Melick, voor in totaal ƒ 9.144,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1902/44.

 

12 maart 1902

SWALMEN - “Heden werd alhier beproefd in tegenwoordigheid van Burgemeester en Wethouders een karbrandspuit van nieuwe constructie. Deze spuit, doelmatig en solide samengesteld, muntte bijzonder uit door hare krachtige werking. Het Gem. Bestuur, die deze spuit op proef had ontvangen uit de fabriek van de heeren gebrs. Kronenburg te Kuilenburg, heeft direct tot den aankoop besloten.”

Limburger Koerier d.d. 15-3-1902.

 

13 maart 1902

SWALMEN - Openbare verkoop van huis en tuin te Swalmen B 1286, 1288 en 1290 voor het Gemeentebestuur van Swalmen, aan Peter Heuvelmans aldaar voor ƒ 1.100,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1902/3028.

 

13 maart 1902

SWALMEN - Openbare verkoop van huis en tuin aan de Boutestraat te Swalmen, groot 7 aren, thans bewoond door A. Dingelstadt, veldwachter.

Maas- en Roerbode d.d. 1-3-1902; notaris E.H.C.L. Strens te Roermond.

 

13 maart 1902

SWALMEN - Openbare verkoop van roerend goed voor o.a. Jacob Geradts te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1902/3029.

 

13 maart 1902

HEEL EN PANHEEL - Openbare verkoop van bouwland, jonge dennen en dennenbos te Heel en Panheel gelegen door Léon van der Smissen te Lummen, als lasthebber van de echtelieden Victor Beaurieux en Anna van der Smissen te Roeleux-sur-Geer, respektievelijk aan Mathis Heber te Heel; Jean Cox en Peter Thomassen te Swalmen; en Johannes van Ass te Heel, opbrengst ƒ 1.950,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1902/47.

 

16 maart 1902

BOUKOUL - Oprichting van de Coöperatieve Zuivelfabriek "St. Antonius" te Swalmen-Boekoel door Mathis Stox, Jacob Geradts, Jan, Mathis, Jacob en Theodoor Hendrikx, Leonard Sanders, Peter Vincent, Herman Croonen, Bartholomeus Peeters, Jan Piepers, Jan Creemers, Josef Knoops, Daniel Sanders, Jan Thomassen, Jan en Jacob Peeters, en Jan Cox, allen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1902/3032.

Vgl. 13-11-1900.

 

17 maart 1902

ROERMOND / NEER - Scheiding tussen Godfried Hendrickx te Neer; Willem Lucas te Swalmen; Johannes Peulen te Neer; Jean Beeren te Neer; Willem Stroeken te Roermond; Gertrudis aan de Boom, weduwe van Jozef Vogels te Neer; Willem Bongaerts, landbouwer te Buggenum; en mr. Joseph Godict? te Maastricht.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1902/30.

 

28 maart 1902

BEESEL - Gehuwd: Petrus Gerardus Stroucken [geb. Beesel 28-10-1873, landbouwer, overl. ald. 22-3-1948, zn. van Josephus Stroucken en Anna Catharina Murmans; hij hertr. mogelijk ... met Joanna Margaretha Hermans] en Hubertina Wilhelmina Weijers [geb. Beesel 8-12-1871, overl. ald. 27-2-1910 in het kraambed, oud 38 jaar, dr. van Mathias Weijers en Joanna Hendriks].

GHS Beesel, BS-11/481.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Mathias Hubertus Stroucken, geb. Beesel 22-5-1903.

2.      Hendrik Hubertus Stroucken, geb. Beesel 27-10-1904, overl. Roermond 12-12-1945. Tr. ... met Mari Helena Werrij.

3.      Maria Hubertina Stroucken, geb. Beesel 10-2-1906.

4.      levenloos kind (v), geb./overl. Beesel 27-1-1909.

5.      levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 6-2-1910.

 

1 april 1902

SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot ƒ 200,‑ door Hendrik Ruijten te Swalmen aan Maria Schoenmakers te Valkenburg.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1902/3043

 

4 april 1902

BEESEL - Gehuwd: Wilhelmus Hubertus Franssen [geb. Beesel 23-2-1877, landbouwer, zn. van Wilhelmus Franssen en Petronella Franssen] en Maria Catharina Thissen [geb. Beesel 10-2-1876, dr. van Lodevicus Thissen en Petronella Bongaers].

GHS Beesel, BS-11/483.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Petronella Hubertina Franssen, geb. Beesel 13-10-1902, ongehuwd overl. Roermond 2-11-1938.

2.      Wilhelmus Lodewijk Lambertus Franssen, geb. Beesel 27-11-1904.

3.      Anna Hubertina Franssen, geb. Beesel 27-1-1907.

4.      Petrus Wilhelmus Lambertus Franssen, geb. Beesel 14-8-1908. Tr. Beesel 17-5-1935 met Gertrudis Maria Hubertina Gielen.

5.      Joannes Wilhelmus Lambertus Franssen, geb. Beesel 25-6-1911. Tr. Beesel 29-3-1940 met Petronella Joanna Timmermans.

 

4 april 1902

SWALMEN - Gehuwd: Hendrik Ruijten [geb. Swalmen 12-1-1865, zn. van Joannes Ruijten en Gertrudis Veugelaars] en Maria Niessen [geb. Beesel 7-4-1869, dr. van Jacobus Niessen en Aldegonda Crijns],

WieWasWie, 2021.

 

4 april 1902

SWALMEN - Gehuwd: Sevrien Hubertus Hodselmans [geb. Swalmen 23-1-1874, zn. van Petrus Hodselmans en Gertrudis Elisabeth Janssen] en Maria Gertrudis Hubertina Heijnen [geb. Swalmen 18-6-1878, dr. van Sebastiaan Heijnen en Hubertina Beurskens],

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1.      Hubertina Elisabeth Hodselmans, geb. Swalmen 13-3-1903.

2.      Elisabeth Maria Hubertina Hodselmans, geb. Swalmen 23-8-1904. Tr. Swalmen 23-5-1932 met Johannes Hubertus de Hilster.

3.      Gertrudis Maria Hodselmans, geb. Swalmen 9-4-1906. Tr. Swalmen 19-11-1934 met Hendrikus Johannes Bongaerts.

4.      Peter Hendrikus Hubertus Hodselmans, geb. Swalmen 1-12-1908, bureaubeambte 1934. Tr. Heerlen 15-11-1934 met Theodora Hubertina Janssen.

5.      Maria Elisabeth Hodselmans, geb. Swalmen 12-2-1911. Tr. Swalmen 26-6-1939 met Arnoldus Johannes van Meil.

6.      Sebastiaan Johannes Hubertus Hodselmans, geb. Swalmen 18-8-1912. Tr. Swalmen 6-10-1941 met Anna Maria Hubertina Linssen.

7.      Josephina Maria Hubertina Hodselmans, geb. Swalmen 25-3-1915. Tr. Swalmen 12-11-1940 met Jacobus Gerhardus Langenhuizen.

 

4 april 1902

SWALMEN - Gehuwd: Andreas Hubertus Naus [geb. Swalmen 9-10-1874, zn. van Joannes Naus en Maria Hendrix] en Joanna Sillen [geb. Swalmen 17-10-1867, dr. van Mathis Sillen en Joanna Slijpen].

GenLias, 2005.

 

4 april 1902

SWALMEN - Gehuwd: Wilhelmus Hubertus Sampers [geb. Linne 19-4-1876, landbouwer, zn. van Andreas Hubertus Sampers en Maria Catharina Adams] en Petronella Hubertina Alers [geb. Horn 5-2-1874, overl. Swalmen 8-4-1911, dr. van Jan Alers en Christina Reulen].

Ut dit huwelijk (BS):

1.      Joannes Petrus Sampers, geb. Swalmen 17-4-1903.

2.      Christina Hubertina Sampers, geb. Swalmen 19-11-1904, ongehuwd overl. Venray 4-4-1937.

3.      Andreas Hubertus Sampers, geb. Swalmen 21-12-1905, overl. Roermond 3-10-1957. Tr. Swalmen 23-9-1935 met Maria Hubertina Nijssen.

4.      Barbara Hubertina Sampers, geb. Swalmen 17-12-1908, overl. ald. 26-9-1909.

5.      levenloos kind (v), geb./overl. Swalmen 14-7-1910.

GenLias, 2004 / WieWasWie 2016.

 

7 april 1902

TEGELEN - Gehuwd: Joseph Johannes Hubertus Janissen [geb. Beesel 16-3-1876, overl. Tegelen 28-10-1941, zn. van Gerardus Lambertus Janissen en Anna Margaretha Beterams] en Helena Willemina Josephina Verbong [geb. Maasbree, dr. van Willem Verbong en Anna Maria Hoven].

GenLias, 2005.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Anna Margaretha Maria Janissen, geb. Tegelen ... ca. 1903. Tr. Beesel 11-10-1935 met Wilhelmus Josephus Hendrikus Beurskens.

2.      Gerardus Joannes Wilhelmus Janissen, geb. Beesel 12-6-1904, overl. ald. 12-8-1905.

3.      Wilhelmus Gerardus Lambertus Janissen, geb. Beesel 5-11-1905.

4.      levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 30-7-1907.

5.      Petrus Gerardus Hubertus Janissen, geb. Beesel 17-5-1908, overl. ald. 1-9-1908, oud 3 maanden.

6.      Josephus Petrus Hubertus Janissen, geb. Beesel 26-8-1909.

7.      Maria Margaretha Theodora Janissen, geb. Beesel 17-3-1911.

8.      Antonia Maria Margaretha Janissen, geb. Beesel 26-8-1914.

9.      Wilhelmina Anna Christina Janissen, geb. Beesel 18-4-1920.

J. Janissen vierde op 26-3-1931 zijn 25-jarig dienstjubuileum bij de N.S.

 

7 april 1902

ROERMOND - Openbare verkoop van huis en erf te Roermond gelegen sectie D 2801, door 1. Eduard Benedict, als lasthebber van de erfgenamen van Gertrudis Puts; en 2. Peter Jacobus Hölsenspies, als bewindvoerder van deze boedel, aan Leo Lampe, allen te Roermond, voor ƒ 6.550,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1902/63.

 

8 april 1902

ASSELT - Openbare verkoop van roerende goederen, gereedschappen en landbouwprodukten op verzoek van Gerard Scheepers te Asselt; Elisabeth Scheepers aldaar; Jan Scheepers te Venlo; Herman Scheepers te Asselt; Frans Scheepers aldaar; en Jacob Beurskens te Swalmen, opbrengst ƒ 1.300.40.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1902/47.

 

8 april 1902

SWALMEN - Openbare verkoop van landerijen onder Swalmen gelegen op verzoek van Gerard Scheepers te Asselt; Elisabeth Scheepers aldaar; Jan Scheepers te Venlo; Herman Scheepers te Asselt; Frans Scheepers aldaar; en Jacob Beurskens te Swalmen, te weten:

-   sectie E 851 aan Herman Scheepers voornoemd voor ƒ 135,‑;

-   E 595 en 596 aan Willem Douzen aldaar voor ƒ 265,‑;

-   een vierde in E 1431 en 1432 aan Peter van Crugten te Swalmen voor ƒ 170,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1902/48.

 

8 april 1902

SWALMEN - Scheiding tussen Gerard Scheepers te Asselt; Elisabeth Scheepers aldaar; Jan Scheepers te Venlo; Herman Scheepers te Asselt; Frans Scheepers aldaar; en Jacob Beurskens te Swalmen, van Swalmen sectie E nrs. 2143 en 2145.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1902/49.

 

10 april 1902

VENLO - Huwelijksvoorwaarden tussen, en testamenten door Mia Regout en Henri Assuerus Joachim van Nootdorp te Venlo.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nrs. 1902/3057, /3058 en /3059.

 

11 april 1902

SWALMEN - Gehuwd (RK: 15-4-1902): Joannes Geerlings [geb. Swalmen 22-11-1866, overl. ald. 24-12-1937, zn. van wijlen Jan Pieter Geerlings en Maria Josepha Geraedts] en Ida Wouters [geb. Swalmen 14-6-1871, overl. ald. 9-5-1935, dr. van Mathias Wouters en Maria Gertrudis Geraedts, beiden overl.].

GHS Swalmen, BS.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.      Mathias Johannes Geerlings, geb. Swalmen 2-7-1905.

2.      Godefridus Johannes Geerlings, geb. Swalmen 3-8-1907.

3.      Josephina Cornelia Geerlings, geb. Swalmen 7-9-1909.

4.      Gertrudis Agnes Geerlings, geb. Swalmen 4-11-1914, overl. ...

5.      Johannes Geerlings, geb. Swalmen 5-11-1915, overl. ald. ... Tr. ... met ...

 

12 april 1902

REUVER - Bij ministeriële resolutie van 5 april is ingetrokken de bij besluit van 11 maart bevolen verplaatsing van de kommies 2e klasse J. Stapert van Reuver naar Baarlo en zijn met ingang van 1 mei a.s. verplaatst de kommiezen J. Stapert van Reuver naar Blerick en P. De Vries van Baarlo naar Blerick.

Limburger Koerier d.d. 12-4-1902.

 

15 april 1902

SWALMEN - Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van de weduwe Coorens-Lammers te Swalmen, opbrengst ƒ 111,10.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1902/54.

 

15 april 1902

SWALMEN - Overdracht van bouwland te Swalmen gelegen sectie A 2253, groot 13 are 85 centiare, door Petronella Coorens te Swalmen aan Peter Johannes Stienen aldaar voor ƒ 226,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1902/55.

 

17 april 1902

SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot ƒ 1.500,‑ door Arnoldus Gerard Thomassen te Swalmen aan Max Haan te Geleen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1902/3067.

 

18 april 1902

BEESEL - Gehuwd: Josephus Hubertus Teunissen [Theunissen, geb. Beesel 25-12-1877, landbouwer, overl. ald. 10-7-1948, oud 70 jaar, zn. van Gerardus Teunissen en Mechtildis Janssen] en Maria Hubertina Petronella Franssen [geb. Beesel 28-8-1878, dr. van Wilhelmus Franssen en Aldegonda Franssen].

GHS Beesel, BS-11/485.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Gerardus Leonardus Lambertus Teunissen, geb. Beesel 27-1-1903. Tr. Beesel 31-8-1934 met Maria Gertruda Hubertina Simons.

2.      Aldegonda Gertruda Hubertina Teunissen, geb. Beesel 18-3-1905.

3.      Mechtilda Petronella Hubertina Teunissen, geb. Beesel 19-1-1907.

4.      Wilhelmus Petrus Lambertus Theunissen, geb. Beesel 29-10-1908, overl. ald. 29-12-1908, oud 2 maanden

5.      Hendrik Wilhelmus Teunissen, geb. Beesel 21-12-1909. Tr. Beesel 21-7-1939 met Theodora Rothoff.

6.      Maria Teunissen, geb. Beesel 3-12-1911.

7.      Gertrudis Maria Hubertina Teunissen, geb. Beesel 29-1-1915.

8.      Wilhelmus Conrardus Lambertus Teunissen, geb. Beesel 14-6-1917.

9.      Hubertus Josephus Lambertus Teunissen, geb. Beesel 7-12-1924.

 

18 april 1902

SWALMEN - Gehuwd: Wijnandus Hubertus van Dael [geb. Swalmen 31-12-1876, zn. van Hendrikus Albertus Hubertus van Dael en Sophia Hubertina Kessels] en Maria Gertrudis Reijnders [geb. Beesel 28-1-1873, dr. van Gerardus Reijnders en Johanna Ramakers].

GenLias, 2004.

 

18 april 1902

SWALMEN - Openbare verkoop krachtens bevel van de arrondissements­rechtbank te Roermond, van huis, stal en erf te Swalmen gelegen sectie E 1698 en 1752, samen groot 7 are 75 centiare, aan Hubert Willems te Swalmen voor ƒ 800,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1902/58.

 

20 april 1902

REUVER - Met ingang van 1 mei wordt J. Stapert, kommies der Rijksbelastingen te Reuver, als chef van dienst overgeplaatst naar Blerick.

Venloosche Courant d.d. 20-4-1902.

 

21 april 1902

VENLO - Gehuwd: Karel Hubertus Franssen [geb. Afferden 2-11-1877, timmerman, zn. van Jacobus Franssen en Elisabeth Hoenselaers] en Maria Josephina Hubertina Willemsen [Huberdina, geb. Beesel 25-12-1873, dr. van Martinus Willemsen en Maria Catharina Boots].

Wiewaswie, 2021. Hiervan kinderen te Afferden en Oeffelt.

 

21 april 1902

SWALMEN - Testament door Johanna Sophia Hubertina Ramaekers, weduwe van Mathias Heijnen, zonder beroep te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1902/65.

 

22 april 1902

SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot ƒ 1.000,‑ door Peter Pijpers te Swalmen ten behoeve van de Coöperatieve Boerenleenbank aldaar.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1902/68.

 

28 april 1902

SWALMEN - Gehuwd: Franciscus Baets [geb. Haelen 12-5-1877, landbouwer, zn. van Christiaan Baets en Mechtildis Coenen] en Maria Catharina Driessen [geb. Swalmen 9-8-1876, dr. van Martinus Driessen en Wilhelmina Houben].

GHS Swalmen, BS-1902/10; GenLias, 2004.

 

29 april 1902

VENLO - Gehuwd: Alexander Hubertus Heijnen [geb. Swalmen 21-12-1871 als Alexander Hubertus Cartignij, later gewettigd bij huwelijk ouders, boekhouder te Nijmegen 1903-1909, makelaar 1931-1942, overl. Swalmen 30-1-1958, oud 86 jaar, zn. van Gerardus Heijnen en Maria Hubertina Cartigny] en Maria Catharina Louisa Mattousch [geb. Venlo 20-10-1881, overl. Utrecht (maar wonend te Nijmegen) 16-8-1939, oud 57 jaar, dr. van Peter Joseph Hubert Mattousch en Emilia Johanna Hubertina Pollen].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1.      Emile Gerard Joseph Hubert (Miel) Heijnen, geb. Nijmegen 3-2-1903, overl. ald. 8-12-1981. Tr. 1) Nijmegen 4-5-1931 met Maria Agnes Reijnders, overl. ald. 27-10-1938; 2) Beesel 13-6-1941 met Francoise Virginie Marie Henriette Rassaerts, overl. Nijmegen 3-1-1989.

2.      Josephina Maria Hubertina Heijnen, geb. Nijmegen 14-3-1904, overl. ald. 10-5-1921, oud 17 jaar.

3.      Catharina Johanna Maria Hubertina Heijnen, geb. Nijmegen 13-7-1905, ongehuwd overl. Beek-Ubbergen (Gld) 29-11-1925, oud 20 jaar.

4.      Arthur Johannes Josephus Maria Heijnen, geb. Nijmegen 7-9-1906, als krijgsgevangene overl. Javazee nabij Kangean-eiland aan boord van het Japanse, door de Amerikanen getorpedeerde schip Suez Maru 29-11-1943. Tr. …voor 1943 met Emilie Adéle (Emmy) van Ameyden van Duym. Hiervan dochter Inge Emilie en zoon Ernst.

5.      Gertrude Louise Maria Heijnen, geb. Nijmegen 3-4-1908, overl. Konz-Oberemmel (D) 12-1-1989. Tr. Nijmegen … met Martin Ridder.

6.      Virginie Josephina Marie Hubertina Heijnen, geb. Nijmegen 27-8-1909, overl. Utrecht 21-2-2001. Tr. Nijmegen 15-4-1938 met Johan Gerard Jozef Scholte.

7.      Maria Christina Alphonsa Heijnen, geb. Nijmegen 7-5-1911, overl. Vlissingen 14-2-1984. Tr. Nijmegen 30-1-1942 met Josef Johann Louis Elders.

8.      Joseph Frans Johannes Hubertus Heijnen, geb. Nijmegen 26-2-1913, makelaar 1942, overl. ald. 30-4-1981. Tr. Nijmegen 26-6-1942 met Theodora Maria Johanna Aalberts.

9.      Louis Emile Joseph Hubert Heijnen, geb. Nijmegen 21-6-1914, overl. ald. 3-1-1978. Tr. Amsterdam 6-3-1946 met Maria Johanna Letschert.

10.    Johanna Catharina Maria Hubertina Heijnen, geb. Nijmegen 13-9-1915, overl. Groesbeek 25-6-2003. Tr. Nijmegen 26-6-1942 met Henricus van Boort.

11.    Emilia Anna Josephina Hubertina Heijnen, geb. Nijmegen 14-1-1917, overl. Beek (Gld) 1-10-2005. Tr. Nijmegen 18-12-1942 met Theodorus Franciscus Saedt.

12.    Carolus Sophie Hubert Marie Heijnen, geb. Nijmegen 13-2-1918. Tr. Nijmegen 24-7-1942 met Theodora Frederika Sophia Esser.

13.    Wilhelmus Arthur Catharina Maria Heijnen, geb. Beek-Ubbergen 4-3-1919, overl. Maastricht 24-9-1995. Tr. … met Lisette Deckers.

14.    Ludovica Gertruda Emilia Maria Heijnen, geb. Nijmegen 25-3-1921. Tr. … met Hubertus Johannes Teunissen.

15.    Elisabeth Anna Maria Heijnen, geb. Nijmegen 11-7-1922. Tr. Nijmegen … met Gerardus Cornelius Canisius Teunissen.

16.    Alexander Hubertus Johannes Gerardus Heijnen, geb. Nijmegen 16-4-1924, overl. ald. 27-3-1925, oud 11 maanden.

17.    Thérèse Gertruda Johanna Heijnen, geb. Nijmegen 16-6-1925. Tr. Amsterdam 21-8-1946 met Alexander Horn.

Alexander Hubertus Heijnen, procuratiehouder, kocht op 16-8-1915 een herenhuis aan de Sint Annastraat (Hatert, sectie A 3657). Bron: RA Nijmegen, Notarieel Archief 559, Notaris P. De Maret Tak 1907-1932, inv.nr. 96.

 

29 april 1902

SWALMEN - Gehuwd: Hendricus Martinus Johannes Sorée [geb. Venlo 11-11-1875, zn. van Jan Sorée en Aldegonda Hubertina Sibilla Kessels] en Maria Catharina Pijpers [geb. Swalmen 16-12-1875, dr. van Willem Pijpers en Elisabeth Custers].

GenLias, 2004.

 

30 april 1902

ROERMOND - Verkoop van huis en tuin te Roermond gelegen sectie B 2474, door Hubert Smeets aan Henri Hubert Stams, beiden te Roermond, voor ƒ 3.500,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1902/80.

 

2 mei 1902

BEESEL - Gehuwd: Joannes Hubertus Thijssen [geb. Beesel 14-3-1872, landbouwer, zn. van Gerardus Thijssen en Hubertina Goossens] en Aldegonda Hubertina Steeghs [geb. Beesel 10-7-1878, dr. van Mathias Steeghs en Helena Janissen].

GHS Beesel, BS-11/487.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Hubertina Joanna Thijssen, geb. Beesel 3-7-1903.

2.      Helena Hubertina Maria Thijssen, geb. Beesel 26-6-1904.

3.      Gerard Josef Lambertus Thijssen, geb. Beesel 6-9-1905. Tr. ... met Helena Joanna Peeters.

4.      Mathias Joanna Lambertus Thijssen, geb. Beesel 29-9-1907.

5.      Antonius Hubertus Lambertus Thijssen, geb. Beesel 22-9-1909.

 

2 mei 1902

BEESEL - Gehuwd: Joannes Mathias Hubertus Thijssen [geb. Beesel 21-2-1872, slager, zn. van Wilhelmus Thijssen en Anna Maria Hubertina Heinders] en Maria Wilhelmina Hubertina Stox [geb. Beesel 2-4-1871, dr. van Godefridus Stox en Philippina P. Janssen].

GHS Beesel, BS-11/489.

Uit dit huwelijk (BS):

...

1.      Maria Philippina Josephina Thijssen, geb. Beesel 25-3-1906.

2.      Paula Phillipina Helena Lamberta Thijssen, geb. Beesel 7-11-1907.

3.      Emilia Apollonia Lamberta Thijssen, geb. Beesel 28-1-1909.

4.      Joseph Willem Godefridus Lamberta Thijssen, geb. Beesel 27-12-1910.

5.      Wilhelmus Godefridus Lambertus Thijssen, geb. Beesel 5-6-1912.

 

3 mei 1902

BELFELD - Eis wegens geweldsdelict.

Rechtzitting voor de rechtbank te Roermond. “G.M.M.M.S, 19 jaren, arbeider te Reuver, J.A.H., 18 jaren, dienstknecht te Tegelen, P.P., 48 jaren, herbergier te Belfeld, aangeklaagd te Belfeld P. Giesen opzettelijk te hebben mishandeld: eerstgenoemde door hem met een mes of ander scherp voorwerp te slaan, te snijden of te steken; de tweede door hem met een schop of ander hard voorwerp te slaan, waardoor hij twee groote wonden bekwam; de derde door hem met een hout of ander hard voorwerp te slaan. Het O.M. eischte tegen G.M.M.S. 8 maanden, J.A.H. 10 maanden en P.P. 2 maanden gevangenis. Uitspraak 13 mei.”

Venloosche Courant d.d. 3-5-1902.

 

4 mei 1902

SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot ƒ 600,‑ door Jean of Joannes Vriezen te Asselt ten behoeve van Arnoldus Reinerus Gerardus Lemmen te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1902/78.

 

9 mei 1902

BEESEL - Gehuwd: Joannes Hubertus Ottenheim [geb. Nunhem, spoorwegarbeider oud 30 jaar, zn. van Andreas Ottenheim en Joanna Veugelers] en Anna Catharina Hubertina Ceelen [geb. Beesel 11-1-1875, dienstmeid, dr. van Godefridus Ceelen en Helena Peeters].

GHS Beesel, BS-11/491.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Helena Maria Ottenheim, geb. Beesel 9-1-1904. Tr. Beesel 5-7-1929 met Gerardus Theodorus Hubertus Luttels.

2.      Joanna Hubertina Ottenheim, geb. Beesel 19-2-1905.

3.      Maria Elisabeth Ottenheim, geb. Beesel 17-10-1906.

4.      Servatius Andreas Ottenheim, geb. Beesel 24-9-1908. Tr. Beesel 20-7-1938 met Agnes Gertruda Joanna Driessen.

5.      Wilhelmina Ottenheim, geb. Beesel 26-4-1910. Tr. Beesel 8-11-1940 met Gerardus Godefridus Jacobus Simons.

6.      Maria Wilhelmina Petronella Ottenheim, geb. Beesel 14-9-1912.

7.      Peter Joannes Hubertus Ottenheim, geb. Beesel 9-4-1915.

 

14 mei 1902

ROERMOND - Openbare verkoop van huis en tuin te Roermond gelegen sectie B 2232 op verzoek van Leonard Niessen aldaar als onherroepelijk gevolmachtigde krachtens artikel 1223 B.W., aan Adrianus Janssen aldaar voor ƒ 1.420,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1902/81.

 

15 mei 1902

REUVER-LEEUWEN - Openbare verkoop op verzoek van Jac. Peeters te Leeuwen van “den afbraak van huis en schuur, als: 15 eiken balken, eiken keepers, ribben, schuurdeuren, eene groote partij brandhout enz.”

Venloosche Courant d.d. 27 april 1902; notaris Vogels te Reuver.

 

16 mei 1902

SWALMEN - Gehuwd: Johan Theodoor Stroeken [geb. Tegelen 25-7-1875, zn. van Godfried Stroeken en Maria Adelheid Küppers] en Marie Helena Konings [geb. Swalmen 13-5-1882, dr. van Francis Konings en Helena Catharina Hubertina Ramakers].

GenLias, 2004.

 

17 mei 1902

SWALMEN - Scheiding tussen Mathis, Jan en Jacob Hendrickx en Gerard Maassen te Swalmen, van huis en land aldaar t.w.v. ƒ 800,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1902/3084.

 

20 mei 1902

ROERMOND - Openbare verkoop van huis en erf te Roermond gelegen sectie D 2749, door Xavier Rutten te Neerpelt aan Henri Allers-de Bock te Roermond voor ƒ 7.300,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1902/91.

 

23 mei 1902

BEESEL - Gehuwd: Petrus Hubertus Mooren [geb. Neer, notarisklerk oud 35 jaar, zn. van Godefridus Mooren en Hendrina Vestjens] en Anna Catharina Hubertina Wijnen [geb. Beesel 5-2-1875, winkeljuffrouw, dr. van Josephus Wijnen en Ida Hubertina Janssen].

GHS Beesel, BS-11/493.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Richard Anna Godfried Mooren, geb. Beesel 16-4-1903.

2.      Jean Marie Joseph Mooren, geb. Beesel 25-8-1904.

Mooren woonde op 19-4-1923 te Krefeld (D).

 

25 mei 1902

SWALMEN - Scheiding tussen Hendrik, Agnes en Maria Ramakers te Swalmen, van onroerend goed aldaar t.w.v. ƒ 625,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1902/3086.

 

29 mei 1902

SWALMEN - Blanco volmacht door Daniel Willems, Jan Muiter, Joannes Willems en Hubertus Willems, allen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1902/83.

 

30 mei 1902

BEESEL - Gehuwd: Petrus Joannes Houben [geb. Roggel, tuinier oud 29 jaar, dr. van Mathias Houben en Wilhelmina Bergs] en Joanna Christina Neijs [geb. Beesel 21-3-1875, dr. van Joannes Neijs en Anna Maria Janssen].

GHS Beesel, BS-11/495.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

2 juni 1902

ROERMOND - Huwelijksvoorwaarden tussen Gerard Blom te 's-Gravenhage en Anna Maria Louisa Antoinetta Verscheure te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1902/96.

 

2 juni 1902

HORN - Boedelbeschrijving door jonkvrouwe Maria Anna Petronella Hubertina Petit d'Oudenborgh, douairiere van Léon Hyacinthe Armand Magnée de Horn te Horn, in eigen naam en als moeder en voogdes over Robert Théodore Octave Albert Joseph Léon Magnée de Horn.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1902/97.

Met voortzetting idem 3-6-1902/98, 10-6-1902/102 en 9-7-1902/136 (slot).

 

6 juni 1902

BEESEL - Gehuwd: Lorenz Wilhelm Jöeppen [geb. Brüggen (D), kantoorklerk oud 39 jaar, zn. van Petrus H. Jöeppen en Maria Magdalena Kehren] en Joanna Maria Hubertina Heldens [geb. Beesel 16-2-1869, dr. van Wilhelmus Heldens en Maria H. van der Velden].

GHS Beesel, BS-11/497.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

7 juni 1902

HAELEN / ROGGEL - Huwelijkscontract tussen Willem Pluijmen te Haelen en Catharina van Lier te Roggel.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1902/86.

 

12 juni 1902

SWALMEN - Aanvang scheiding tussen Frans Konings, Peter, Hendrik, Helena en Wilhelmina Konings te Swalmen, van de nalatenschap van Helena Ramakers.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1902/3098.

 

14 juni 1902

SWALMEN - Openbare verkoop van gras en veldvruchten voor o.a. Arnold Beurskens te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1902/3101.

Met voortzetting idem 24-6-1902/3114.

 

18 juni 1902

RIJKEL - "De Staatscourant bevat de statuten der Vereeniging tot verbetering der zuivelbereiding te Rijkel-Beesel."

Maas- en Roerbode d.d. 18-6-1902.

 

19 juni 1902

ASSELT - Openbare verkoop van voorgras gehouden te Asselt op verzoek van 1. Eugène rijksgraaf van en tot Hoensbroek te Türnich; 2. Jacques Janssen te Roermond; 3. Willem Hubert Geraedts; en 4. Wilhelmina Thomassen, weduwe van Frans Geraedts, beiden wonend te Swalmen, opbrengst ƒ 10.235,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1902/115.

 

19 juni 1902

ASSELT - Openbare verkoop van voorgras aan de Tol onder Swalmen op verzoek van Leonard van Kempen, opzichter, te Posterholt, opbrengst ƒ 378,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1902/91.

 

25 juni 1902

ASSELT - Openbare verkoop van veldvruchten op verzoek van Gerardus Ludovicus Ramakers te Asselt.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1902/98.

 

25 juni 1902

SWALMEN - Openbare verkoop van landerijen onder Swalmen op verzoek van Gerardus Ludovicus Ramakers te Asselt aan Peter Geraedts, Peter Heuvelmans, Hendrik Vriezen, Hubert Coorens en Reinard Vallen, allen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1902/99.

 

30 juni 1902

VLODROP - Openbare verkoop van voor‑ en nagras gehouden te Vlodrop op verzoek van 1. Ernest graaf von Myrbach te Harff; 2. Felix baron van Splinter te Wankum; en 3. Maria Berger te Roermond, opbrengst ƒ 1.157,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1902/127.

 

1 juli 1902

ROERMOND - Verkoop van huis en tuin te Roermond gelegen sectie B 1937 door mr. Jacob Lodewijk Herten en Hendrik E..nt, als kerkvoogden van de Nederduits Hervormde Gemeente aldaar, aan Martinus Borckelmans aldaar voor ƒ 5.500,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1902/109.

 

3 juli 1902

SWALMEN - Openbare verpachting van land te Swalmen door het R.K. Kerkbestuur te Swalmen aan Mathis Alers; Herman Beckx; Jan, Peter en Paulus Cox; Jan en Peter Christiaans; Piet en Hubert Corens; Willem Dingelstadt; Hendrik van Dael; Peter en Gerard Eggels; Jan, Herman, Peter en Thomas Geradts; Jacob, Frans, Piet en Mathis Hendrickx; Silvester, Martin en Peter Heijnen; Peter Heuvelmans; Jan Meuter; Jan en Peter Hodselmans; Jean Maessen; Daniel, Jan en Peter Janssen; Peter Janissen; Herman Kessels; Jan van Keeken; Hubert Kluijtmans; Peter van der Loo; Herman, Jan, Mathis en Christiaan Nieskens; Lambert Naus; Herman en Willem Ramakers; Jan, Gerard en Mathis Ronken; Godfried Smeets; Theodoor, Leonard en Caspar Sanders; Cornelis, Andries, Jacob, Gerard en Hendrik Sillen; Jan Slabbers; Jacob Schrijnewerkers; Theodoor Vriesen; Peter Verheggen; Jacob Verstappen; Hendrik Walenberg; Jacob en Godfried Wouters; Jan Willems; Jan en Peter Peeters; Jan, Cornelis en Hendrik Piepers; Adrianus Polmans; Jan en Mathis Turlings; Jan Timmermans, allen te Swalmen; en Herman Winkelmolen en Michiel Nieskens te Beesel, samen voor ƒ 826,50.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1902/3092.

 

3 juli 1902

ROERMOND - Openbare verkoop van huis, fabriek en tuin te Roermond voor Maria Andriessens en Nicolas en Frans Rutten aldaar aan het Bisdom Roermond voor ƒ 14.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1902/3120.

 

4 juli 1902

SWALMEN - Gehuwd: Thomas Sillen [geb. Swalmen 7-7-1865, zn. van Mathias Sillen en Joanna Slijpen] en Margaretha Hubertina Sillen [geb. Swalmen 3-6-1861, dr. van Peter Sillen en Windelina Clumpkens].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1.      Anna Hubertina Sillen, geb. Swalmen 7-9-1904. Tr. Swalmen 5-9-1927 met Hermanus Hubertus Sillen.

 

6 juli 1902

MAASNIEL - Volmacht in blanco door 1. Margaretha Janssen, weduwe van Jacques Abrahams te Maasniel; 2. de echtelieden Anna Abrahams em Jacques Clerx te Düsseldorf; 3. de echtelieden Petronella Abrahams en Chretien Ketelaars te Maasniel; 4. Peter Abrahams te Roermond; 5. Henri Janssen te Maasniel; 6. de echtelieden Cathérine Janssen en Martin Polmans te Swalmen; en Ida, Antoine, Jean en Pierre Reijnders, alle vier te Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1902/133.

 

7 juli 1902

REUVER - Met ingang van 10 juli wordt de detachering van de kommies der 4e klasse D. van der Werf van Venlo naar Reuver ingetrokken, terwijl met ingang van dezelfde datum de kommies der 4e klasse P.J. Rijneveld wordt gedetacheerd te Reuver.

Limburger Koerier d.d. 7-7-1902.

 

11 juli 1902

SWALMEN - Openbare verkoop van veldvruchten voor o.a. Johan en Sebastiaan Heijnen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1902/3124.

Met voortzetting idem 15-7-1902/3129 en /3130.

 

16 juli 1902

ROERMOND - Verkoop van huis en tuin te Roermond gelegen sectie D 2555, door Jozef Reijnders te Roermond, als lasthebber van Henri Sodeur te Union Hill, aan Hubertus Johannes Verweijen te Roermond, voor ƒ 11.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1902/140.

 

18 juli 1902

SWALMEN - Obligatie groot ƒ 850,‑ door Caspar Vossen te Maasniel, aan Hubert, Leo, Mechtildis, Maria en Willem Willemsen te Maasniel, Peter Willemsen te Swalmen, en Henri Willemsen te Echt.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1902/143.

 

19 juli 1902

REUVER - “Bij de te Utrecht gehouden aanbesteding van het maken van eene los- en laadplaats, het wijzigen van sporen en wissels en het uitvoeren van eenige diverse werken op het station te Reuver, begrooting f. 4510, was van 8 inschrijvers de laagste de heer H. Peeters, te Roermond, voor f. 3712.”

Venloosche Courant d.d. 19-7-1902.

 

28 juli 1902

SWALMEN - Openbare verkoop van huis te Swalmen gelegen sectie C 144 en 1122 door Willem, Jean, Thomas, Gerard, Johanna, Herman en Gertrudis Nieskens aan Gerard Nieskens voor ƒ 490,‑; en land B 965 en 1215 aldaar door Gerard Mevissen aan Henri Heijnen voor ƒ 320,‑, allen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1902/3136.

 

6 augustus 1902

SWALMEN - Testament door Maria Coorens, weduwe van Godfried Ramakers te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1902/121.

 

6 augustus 1902

SWALMEN - Openbare verkoop van land te Swalmen gelegen sectie C 250 en 251 op verzoek van de erfgenamen van Thomas Willems aan Hermanus Thomassen aldaar voor ƒ 450,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1902/122.

 

8 augustus 1902

SWALMEN-ASSELT - “Bij een hevig onweder, dat woensdagavond over deze streek woedde, is de bliksem geslagen in een korenberm van den landbouwer J.L. alhier, die totaal is verbrand. Dezelfde was tegen brandschade verzekerd.”

Limburger Koerier d.d. 9-8-1902.

 

10 augustus 1902

REUVER - “Het Philharmonisch gezelschap, directeur de heer J.B. Lichtenberg, zal zondag a.s. een concert geven in den tuin van café Buitenlust.”

Limburger Koerier d.d. 11-8-1902.

 

10 augustus 1902

ASSELT - Schenking bij het huwelijk van Hermanus Hubertus Scheepers te Asselt en Maria Catharina Mooren aldaar.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1902/124.

 

11 augustus 1902

VENLO - Gehuwd: Servaas Faessen [geb. Maasbree, zn. van Gerardus Faessen en Theresia op het Broek] en Maria Elisabeth Ceelen [geb. Beesel 18-5-1863, dr. van Godfried Ceelen en Helena Peeters; wed. van Jacob Hubert Backus, geh. Beesel 17-7-1896].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk:

1.      Maria Theresia Josephina Faessen, geb. Venlo 28-2-1903. Tr. Oss 9-6-1928 met Anton Bartels.

2.      Christiaan Gerardus Faessen, geb. Venlo 26-3-1904.

3.      Wilhelmina Hendrika Faessen, geb. Venlo 25-6-1905.

4.      Helena Wilhelmina Faessen, geb. Venlo 21-10-1906.

 

20 augustus 1902

BEESEL - "Verleden Zaterdag arriveerde alhier de hoogedelgestrenge heer P. Heldens, in dienst bij het Indische leger."

Maas- en Roerbode d.d. 20-8-1902.

 

20 augustus 1902

HAARLEM - Gehuwd: Hendrikus Cremers [geb. Swalmen 24-12-1874, werkman 1902, zn. van Hubertus Cremers en Anna Maria Stevens] en Janneke Brijker [geb. Franeker 20-8-1902, dr. van Rinse Brijker en Antje Sennif].

WieWasWie, 2021.

Hiervan kinderen te Haarlem.

 

21 augustus 1902

ROERMOND / REUVER - “Bij vonnis der arrondissements-rechtbank te Roermond van 21 augustus 1902 is verklaard in staat van faillissement Louis Bloemers, koopman wonend te Reuver.”

Nederlandsche Staatscourant d.d. 25-8-1902.

 

4 september 1902

SWALMEN - Schenking bij het huwelijk van Johannes Mathis Heuvelmans te Swalmen en Maria Elisabeth Scheepers te Asselt.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1902/135.

 

7 september 1902

SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot ƒ 600,‑ door Jan Cremers te Swalmen aan Swalmens Boerenleenbank aldaar.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1902/3157.

 

vóór 11 september 1902

Z.P. - Gehuwd: Wilhelm Theodoor van Halbeek [Hahlbeek, geb. Echt 24-11-1862, overl. Beesel 5-8-1935, zn. van Johannes Hermanus Hubertus van Halbeek en Maria Josepha Jessen (beiden gehuwd Nieuwstadt 22-1-1859); hij hertr. Beesel 2-11-1906 met Anna Catharina Stroeken] en Joanna Vullings [geb. Beesel 17-6-1869, overl. ald. (Offenbeek) 1-11-1904, oud 35 jaar, dr. van Willem Vullings en Anna Maria Feijen].

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Johan Herman Hubert van Halbeek, geb. Venlo 10-4-1893.

2.      Maria Josephina van Halbeek, geb. Venlo 24-11-1894.

3.      Maria Agnes van Halbeek, geb. Venlo 21-4-1897. Tr. Beesel 7-10-1921 met Wijnandus Blomen.

4.      Anna Catharina van Halbeek, geb. Venlo 22-3-1899, overl. Beesel 30-1-1936. Tr. Beesel 20-1-1922 met Joannes Hubertus Geelen.

5.      Peter Hubertus van Halbeeck, geb. Venlo 21-3-1901. Tr. Venlo 29-1-1924 met Huberdina Antonia Beekmans.

6.      Joseph Hubert van Halbeek, geb. Beesel 11-9-1902 (BS-11/467). Tr. Echt 13-4-1928 met Maria Anna Cuijpers.

7.      Antonius Hubertus Lambertus van Halbeek, geb. Beesel 10-4-1904 (BS-12/10), overl. ald. 13-1-1909.

 

11 september 1902

ASSELT - Openbare verkoop van nagras gehouden te Asselt op verzoek van 1. Eugène rijksgraaf van en tot Hoensbroek te Türnich; 2. Jacques Janssen te Roermond; 3. Wilhelmina Thomassen, weduwe van Frans Geraedts te Swalmen; en 4. Maria Agnes Schreurs, weduwe van Willem Hubert Geraedts te Swalmen, opbrengst ƒ 3.775,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1902/175.

 

11 september 1902

ASSELT - Openbare verkoop van nagras aan de Tol te Asselt op verzoek van Leonard van Kempen te Posterholt, opbrengst ƒ 154,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1902/138.

 

13 september 1902

SWALMEN - Scheiding tussen Jacob Stigner en Arnold, Gertrudis en Maria Thomassen te Swalmen, van de nalatenschap van Segert Pansters t.w.v. ƒ 3.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1902/3164.

 

13 september 1902

SWALMEN - Gehuwd: Franciscus Hubertus Peeters [geb. Swalmen 27-9-1870, zn. van Hendrikus Peeters en Petronella Coenen] en Maria Hubertina Hodselmans [geb. Maasniel 3-11-1874, dr. van Joannes Hendrikus Hodselmans en Ida Heber].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1.      Hendrikus Hubertus Peeters, geb. Swalmen 3-2-1904. Tr. Belfeld 26-11-1928 met Maria Louisa Antonetta Simons.

2.      Petronella Catharina Peeters, geb. Swalmen 18-5-1906.

3.      Ida Peeters, geb. Swalmen 10-10-1907. Tr. Swalmen 4-6-1928 met Joannes Franciscus Vintcent.

4.      Hubertus Johannes Peeters, geb. Swalmen 17-2-1910.

5.      Anna Maria Hubertina Peeters, geb. Swalmen 21-10-1912. Tr. Swalmen 16-4-1934 met Joseph Vintcent.

6.      Petronella Johanna Peeters, geb. Swalmen 1-4-1917. Tr. Maasniel 23-5-1938 met Joseph Lutgens.

 

17 september 1902

MAASNIEL - Openbare verkoop van nagras gehouden te Maalbroek onder Maasniel op verzoek van mr. Ferdinand Verscheure te Roermond, opbrengst ƒ 148,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1902/185.

 

19 september 1902

BEESEL - Gehuwd: Wilhelmus Hubertus Christiaens [geb. Swalmen, lattenzager oud 26 jaar, zn. van Petrus Christiaens en Mechtildis Dings] en Maria Wilhelmina Bovendeerd [geb. Beesel 25-9-1880, dr. van Mathias Bovendeerd en Anna Maria Catharina Dings].

GHS Beesel, BS-11/499.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

20 september 1902

SWALMEN - Scheiding tussen Peter en Jan Nieskens en Jan Nijssen te Swalmen, van de nalatenschappen van Mathis Nieskens en Barbara van der Loo t.w.v. ƒ 704,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1902/3171.

 

22 september 1902

HORN - Openbare verkoop van paarden, runderen, varkens, landbouwgereedschappen, meubels en andere roerende goederen gehouden te Horn, op verzoek van jonkvrouwe Maria Petit d'Oudenborgh aldaar, weduwe van Léon Magnée de Horn, opbrengst ƒ 3.977,35.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1902/189.

 

23 september 1902

ROERMOND - Openbare verkoop krachtens bevel van de arrondissementsrechtbank te Roermond, van huis en erf te Roermond gelegen sectie D 895, aan Theodoor Heitzer voor ƒ 4.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1902/190.

 

25 september 1902

SWALMEN - Openbare verkoop van roerend goed voor Elisabeth Heijnen, Henricus, Silvester, Sebastiaan, Maria en Catharina Heijnen te Swalmen; en Gerard Stikkelbroek te Venlo, opbrengst ƒ 205,20.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1902/3173.

 

25 september 1902

SWALMEN - Openbare verkoop voor Elisabeth Heijnen, Henricus, Silvester, Sebastiaan, Maria en Catharina Heijnen te Swalmen; Gerard Stikkelbroek te Venlo; en Sebastiaan Heijnen te Swalmen, van land te Swalmen A 2564 aan Mathis Heijnen voor ƒ 310,‑; en E 1522 aan Peter Suijlen aldaar voor ƒ 80,-.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1902/3174.

 

27 september 1902

SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot ƒ 500,‑ door Hubert Willems te Swalmen ten behoeve van Maria Jacquelina Hubertina Schoenmaeckers, echtgenote van Joannes Franciscus Antonius Dohmen te Valkenberg.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1902/151.

 

29 september 1902

SWALMEN / MAASNIEL - Verkoop van a) bouwland te Swalmen gelegen sectie D 1684, groot 32 are 15 centiare, en b) bouwland te Maasniel gelegen sectie A 229 en B 253 en 761, groot 34 are 70 centiare door Simon Eken te Roermond, als lasthebber van de echtelieden Suzanna Jacquéline Harriet Mooren en Karel August Köhling, koopman te Unna?, aan Willem Cox-Berghs te Maasniel en Mechtildis Hubertina Mooren te Buggenum, voor ƒ 1.200,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1902/192.

 

29 september 1902

VENLO - Gehuwd: Emile Jacobus Simons [geb. Beesel 5-4-1873, overl. Herten 4-9-1950, zn. van Jan Baptist Simons en Joanna Maria Poels] en Maria Hubertina Peeters [geb. Venlo, dr. van Willem Hubert Peeters en Theodora Geeraets].

RHCL Maastricht, BS Venlo; WieWasWie 2020.

 

1 oktober 1902

ROERMOND - Verkoop van drie huizen en tuinen te Roermond gelegen sectie B 2348, 2349 en 2350, door Antoon Frans Rewald aan Franciscus Henricus Joseph Muller, beiden te Roermond, voor ƒ 10.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1902/199.

 

2 oktober 1902

ROERMOND - Testament door Pieter Daniel Henssen, kassier te Roermond, en zijn vrouw Emilia Wilhelmina Smitshuijsen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1902/203 en /204.

 

5 oktober 1902

REUVER - Bij beschikking van de minister van Financiën wordt J. Kiers, kommies 4e klasse, verplaatst van Reuver naar Oud-Schoonebeek.

Nieuwsblad van het Noorden d.d. 5-10-1902.

 

7 oktober 1902

ROERMOND - Gehuwd: Godefridus Jacobus Ramakers [geb. Swalmen 29-8-1878, overl. Roermond 7-7-1936, oud 57 jaar, zn. van Christoffel Hubertus Ramakers en Wilhelmina Tobben] en Anna Hubertina Erdkamp [geb. Roermond 8-1-1880, dr. van Godefridus Hubertus Erdkamp en Anna Gertrudis Hövelings].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1.      Gertruda Wilhelmina Maria Ramakers, geb. Roermond 11-7-1903. Tr. Roermond 16-8-1938 met Joannes Antonius Henricus Hubertus Lafleur.

2.      Wilhelmina Godfrieda Maria Ramakers, geb. Roermond 24-10-1904. Tr. Roermond 6-10-1936 met Jean Hubert Antoon Hütten.

3.      Maria Hubertina Ramakers, geb. Roermond 11-4-1906. Tr. Kessel 1-10-1936 met Alphons Joseph August Marie Timmermans.

4.      Anna Maria Elisabeth Ramakers, geb. Roermond 17-8-1907.

5.      Julius Godefridus Petrus Christoffel Ramakers, geb. Roermond 18-9-1908.

6.      Martha Jacoba Ramakers, geb. Roermond 26-4-1910. Tr. Roermond 9-7-1935 met Johan Thomas Hubert Henri Meuskens.

7.      Josephina Hubertina Ramakers, geb. Roermond 31-3-1912. Tr. Venlo 14-2-1938 met Karel Willem Hubert Seelen.

8.      Leonie Ramakers, geb. Roermond 10-9-1913.

9.      Josef Ramakers, geb. Roermond 1810-1916. Tr. Roermond 15-1-1942 met Aldegonda Gertrudis Ida Hamans.

10.    Juliette Ramakers, geb. Roermond 18-10-1916.

 

14 oktober 1902

SWALMEN / MELICK - Openbare verkoop van roerend goed voor Maria van Montfort te Melick en Anna Heuvelmans, weduwe van Gerard Huberts te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1902/3189.

Met voortzeting idem 30-10-1902/3202.

 

14 oktober 1902

ASSELT - Openbare verkoop van witsen gehouden te Asselt op verzoek van Eugène rijksgraaf van en tot Hoensbroeck te Türnich; Louise van der Renne, weduwe van Constant Waegemans te Buggenum; Arthur Beltjens te Luik; Fernand Théron te Arras; en het gemeentebestuur van Buggenum, opbrengst ƒ 283,50.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1902/213.

 

14 oktober 1902

SWALMEN - Obligatie groot ƒ 250,‑ door Peter Hubertus Thomassen te Swalmen aan Swalmens Coöperatieve Boerenleenbank aldaar.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1902/214.

 

21 oktober 1902

SWALMEN - Obligatie groot ƒ 600,‑ door Peter Hubertus Thomassen aan Johannes Thomassen, beiden te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1902/218.

 

27 oktober 1902

BELFELD - Gehuwd: Hendrikus Hubertus Timmermans [geb. Kessel, zn. van Jacob Antoon Timmermans en Mechtildis Vites] en Anna Catharina Hubertina Thissen [geb. Beesel 28-12-1875, dr. van Paulus Thissen en Catharina Lemmen].

GenLias, 2005.

 

1 november 1902

KESSENICH - Inbewaargeving door Willem Joseph Hendrik Huybert baron Michiels van Kessenich, rentenier en grondeigenaar te Kessenich, van zijn eigenhandig geschreven testament.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1902/234.

Zie idem 1-11-1902/233 voor terugname van zijn op 16-6-1893 in bewaring gegeven eigenhandig geschreven eerder testament.

 

3 november 1902

HORST - Gehuwd: Jakob van Rens [Jacobus, geb. Horst, zn. van Gerard van Rens (woonplaats onbekend) en Anna Maria Philipsen] en Sibilla Gijsen [geb. Maasbree, dr. van Antoon Gijsen en Antonetta Koch].

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Joanna Maria van Rens, geb. BEESEL 23-10-1909 (BS-12/579).

 

3 november 1902

ROERMOND - Overdracht van huis, schuur en erf te Roermond gelegen sectie D 3221 door Hubert Thoolen te Roermond aan Edmond Hanssen aldaar voor ƒ 1.300,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1902/173.

 

5 november 1902

SWALMEN - Scheiding tussen Frans, Peter, Hendrik, Helena en Wilhelmina Konings te Swalmen, van de nalatenschap van Helena Ramakers t.w.v. ƒ 1.743,25.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1902/3211.

 

7 november 1902

BEESEL - Gehuwd: Ferdinandus Schrijvers [geb. Arcen 25-1-1864, onderwijzer oud 38 jaar, overl. Beesel 12-3-1929, zn. van Joannes Jacobus Schrijvers en Catharina Elisabeth Peeters] en Maria Catharina Hubertina Sanders [geb. Beesel 30-11-1871, overl. Tegelen 31-12-1942, dr. van Antonius Sanders en Joanna Heinders].

GHS Beesel, BS-11/501.

Uit dit huwelijk geen kinderen. Ferdinandus verhuisde op 9-12-1898 van het adres Reuver 259 naar Leeuwen 219, waar hij inwoonde bij zijn broer Leonard.

 

8 november 1902

SWALMEN - Scheiding tussen Jacobus Hendrickx; Catharina Hendrickx; Maria Hendrickx; Petronella Hendrickx, weduwe van Willem van Dael en handelend in eigen naam en als moeder en voogdes over Jean, Frederik, Albert, Guillaume, Martina, Pierre, Jozef, Jacques en Gedula van Dael, allen te Swalmen, en Peter Johannes Kessels te Neer.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1902/238.

 

10 november 1902

SWALMEN - Gehuwd: Grerdus Daniël Huberts [geb. Swalmen 21-8-1877, zn. van Gerard Huberts en Johanna Heuvelmans] en Anna Maria van der Velden [geb. Kessel 25-9-1882, dr. van Johannes van der Velden en Cornelia Kuijpers].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.       Anna Maria Petronella Huberts, geb. Swalmen 8-9-1906. Tr. Swalmen 20-6-1927 met Joannes Henricus Christoffel Bruijnen.

2.       Lisa Huberts, geb. Swalmen 18-2-1909. Tr. Swalmen 20-6-1932 met Gerardus Leonardus Willems.

3.       Antonetta Huberts, geb. Swalmen 13-1-1911. Tr. Helden 18-1-1932 met Francis Driessen.

4.       Cornelia Maria Huberts, geb. Swalmen 4-8-1913. Tr. Swalmen 24-12-1934 met Jozef Antoon Bruijnen.

 

12 november 1902

SWALMEN - Inventaris van de nalatenschap van Jacobus Beurskens te Swalmen (Blankwater) door zijn weduwe Wilhelmina Scheepers aldaar.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1902/3216.

 

14 november 1902

BEESEL - Gehuwd: Antonie Rovers [geb. Asten 20-9-1862 , dienstknecht oud 40 jaar, overl. Beesel 11-1-1935, oud 72 jaar, zn. van Arnoldus Rovers, bouwman 1862, en Wilhelmina Berkvens] en Anna Gertrudis Hensen [geb. Beesel 14-9-1866, overl. Venray 24-2-1956, oud 89 jaar, dr. van Joannes Hendrik Hensen en Wilhelmina Thissen].

GHS Beesel, BS-11/503.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Wilhelmina Elisabeth Johanna Rovers, geb. Beesel 14-9-1903. Tr. Beesel 15-9-1933 met Joannes Hendricus Jans.

2.      Henri Arnoldus Antoon Rovers, geb. Beesel 17-1-1905. Tr. Beesel 1-4-1932 met Maria Philippina Josephina Thijssen.

3.      Renier Michiel Willem Rovers, geb. Beesel 28-6-1906.

 

21 november 1902

BEESEL - Gehuwd: Petrus Lambertus Vullings [geb. Beesel 26-3-1880, arbeider, zn. van Wilhelmus Vullings en Wilhelmina Maria Feijen] en Hubertina Houben [geb. Linne, dienstmeid oud 23 jaar, overl. Beesel 30-7-1918, dr. van Bernardus Houben en Gertrudis Theunissen].

GHS Beesel, BS-11/505.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Barbara Hubertina Vullings, geb. Beesel 19-8-1903. Van haar een buitenechtelijke zn. Peter Lambertus, geb. Beesel 8-3-1920.

2.      Gerardus Hubertus Vullings, geb. Beesel 27-12-1904, overl. ald. 15-4-1905.

3.      Wilhelmus Theodorus Hubertus Vullings, geb. Beesel 7-12-1905, overl. ald. 4-1-1906, oud 28 dagen.

4.      levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 13-3-1907.

5.      Anna Catharina Vullings, geb. Beesel 4-3-1909, overl. ald. 20-5-1909.

6.      Hendrikus Servatius Vullings, geb. Beesel 6-11-1910.

7.      Petronella Maria Vullings, geb. Beesel 29-4-1912, overl. ald. 25-11-1912, oud 6 maanden.

8.      levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 27-1-1914.

9.      Anna Vullings, geb. Beesel 29-10-1915, overl. ald. 7-2-1916, oud 3 maanden.

 

25 november 1902

MAASNIEL - Openbare verkoop van vee, huismeubelen, akkergereedschappen en andere roerende goederen, gehouden te Maasniel op verzoek van a) Hubertina Charlier, weduwe van Christoffel Huskens te Maasniel; en b) 1. Frans Vostermeijer te Roermond; 2. Peter Eggels te Swalmen-Boekoel; 3. Lambert Crompvoets te Swalmen; 4. Jan Baptist Huskens te Elmpt; 5. Willem Huskens te Maasniel; 6. Jan Huskens te Roermond; en 7. Johannes van Grinsven te St.-Michiels-Gestel, opbrengst ƒ 117,30.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1902/252.

 

25 november 1902

ROERMOND - Gehuwd: Hendrik Jeurissen, geboren St. Odiliënberg 18 oktober 1863, zoon van Hendrik Jeurissen en Anna Maria Hodzelmans, en Anna Giesen, geboren Meijel 15 februari 1875, dochter van Jan Giesen en Petronella Thijssen.

GA Roermond, Registers DHO.

 

5 december 1902

BEESEL - Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het raadsbesluit tot verpachting van het jachtrecht op de gemeente-eigendommen in het Meerlebroek aan L. Bosch.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 450; 1 stuk.

 

11 december 1902

SWALMEN - Openbare verkoop van roerend goed en hout voor o.a. Johanna Heijnen en Mathis Simons te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1902/3240.

Met voortzetting idem 12-12-1902/3243.

 

12 december 1902

SWALMEN - Openbare verkoop van huis en land voor Jan Simons, Willem Francken, Johanna Heijnen te Swalmen:

-   A 2378, 2379, 611 en 1705 aan Peter Heijman voor ƒ 1.310,‑;

-   A 778 aan Johanna Heijnen voor ƒ 40,‑;

-   A 787, 1439 en 1448 aan Peter Rulkens voor ƒ 87,‑;-

-   A 2247 aan Jan Naus voor ƒ 82,‑;

-   A 2016 aan Herman Kessels voor ƒ 30,‑;

-   B 864 aan Josef Giebelen voor ƒ 25,‑,

allen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1902/3244.

 

20 december 1902

SWALMEN - Verkoop van bouwland door Swalmen D 2113 en 1275 door Alphons Matthei en Marie Weickmans te Brussel aan Josef Hendrickx te Swalmen voor ƒ 2.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1902/3250.

 

20 december 1902

ASSELT - Obligatie met hypotheek groot ƒ 1.000,‑ door Herman Scheepers te Asselt ten behoeve van mr. Eugène Geradts te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1902/204.

 

22 december 1902

SWALMEN - Openbare verkoop van hout in Carthuizersbosch onder Swalmen op verzoek van de erfgenamen van Eugène Haffmans te Kessel, opbrengst ƒ 362,30.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1902/205.

 

22 december 1902

ROERMOND - Openbare verkoop ingevolg artikel 1223 B.W., van huis, stal, tuin en opvaart te Roermond gelegen sectie D 2208, aan Willem Deuss aldaar voor ƒ 12.800,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1902/274.

 

24 december 1902

SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot ƒ 2.600,‑ door Johannes van Keeken, voerman en uitroeper te Swalmen aan Hendrikus Hubertus Knips, opzichter te Echt, met als onderpand huis, stal, gebouwen en tuin aan de Rijksweg te Swalmen gelegen sectie B 1839, groot 5 are 20 centiare.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1902/3254; fotokopie met dank aan Jan van Keeken, Swalmen 2005.

 

30 december 1902

BOUKOUL - Openbare verkoop van bomen, slaghout en dennen gehouden te Boekoel op verzoek van 1. Eugène rijksgraaf van en tot Hoensbroeck te Türnich; 2. mr. Ferdinand Verscheure te Roermond; en 3. Sebastiaan Heijnen te Swalmen, opbrengst ƒ 2.492,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1902/281.

 

 

1903

4 januari 1903

SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot ƒ 1.400,‑ door Jan Simons aan de Boerenleenbank te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1903/3263.

 

4 januari 1903

ROERMOND - Doorhaling door Wilhelmina Christina Rassaerts, weduwe van Jan Henri Sagers te Roermond, van een inschrijving in het hypotheekregister te Roermond d.d. 29-12-1902 deel 598 nr. 108.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1903/6.

 

9 januari 1903

BEESEL - Gehuwd: Bernardus Hubertus Wassen [Ben, geb. Tegelen, fabrieksarbeider oud 22 jaar, zn. van Henricus Wassen en Gertrudis Hubertina Jacobs] en Catharina Hubertina Bors [geb. Beesel 19-12-1878, dr. van Theodorus H. Bors en Anna Barbara Stinges].

GHS Beesel, BS-11/560.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Hendrikus Hubertus Wassen, geb. Beesel 27-5-1904.

2.      Maria Gertruda Hubertina Wassen, geb. Beesel 22-8-1905.

3.      Jacobus Lambertus Wassen, geb. Beesel 13-9-1906.

4.      Louise Hubertina Wassen, geb. Leuth (D) .. ca. 1910. Tr. Beesel 1-5-1931 met Catharinus Gerardus Veldman.

 

9 januari 1903

BEESEL - Gehuwd: Petrus Jacobus Hovens [geb. Venlo, tuinier oud 28 jaar, zn. van Urbanus Hovens en Petronella Hubertina Peeters] en Cornelia Margaretha Hubertina Niessen [geb. Beesel 2-5-1883, dr. van Henricus Hubertus Niessen en Joanna Peeters].

GHS Beesel, BS-11/562.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

9 januari 1903

SWALMEN - Openbare verkoop van huis en land door Sebastiaan Heijnen te Herten: Swalmen A 1220 en 2029 aan Thomas Geradts voor ƒ 1.700,‑; en Beesel F 370 aan Peter Heuvelmans voor ƒ 17,‑, beiden te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1903/3268

 

9 januari 1903

SWALMEN - “De op heden op verzoek van de wed. Joachim Heijnen, ten overstaan van notaris Strens te Roermond gehouden verkoop van een huis met stal, schuur, open plaats en tuin, samen groot 11.80 aren waarbij nog een bouwland van 18.50 aren, heeft opgebracht de som van f. 1717,-.”

Limburger Koerier d.d. 10-1-1902.

 

12 januari 1903

VLODROP - Openbare verkoop van bomen gehouden te Vlodrop op verzoek van Edmund graaf von und zu Hoensbroeck te Vlodrop, opbrengst ƒ 696,25.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1903/11.

Voor latere verkoop door dezelfde van hetzelfde, zie ook idem 18-2-1904/47.

 

19 januari 1903

ROERMOND - Openbare verkoop ingevolg artikel 1223 B.W. van een huis te Roermond gelegen sectie D 864 aan Jozef Konings aldaar voor ƒ 4.060,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1903/8.

 

20 januari 1903

POSTERHOLT - Testament door Jules Henri Emile Hubert Geradts, burgemeester te Posterholt.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1903/15.

 

21 januari 1903

SWALMEN - Scheiding tussen Gerardus Scheepers te Asselt; Herman Scheepers aldaar; Frans Scheepers aldaar; Jan Scheepers te Venlo; Johannes Mathis Heuvelmans te Swalmen; Wilhelmina Scheepers, weduwe van Jacob Beurskens te Boukoul; en Henricus Neelen, postbode te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1903/10.

 

22 januari 1903

ROERMOND - Terugname door Emilie van der Renne te Roermond van haar op 18-12-1890 in bewaring gegeven eigenhandig geschreven testament.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1903/19.

 

24 januari 1903

SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot ƒ 300,‑ door Ferdinand Grosveld te Swalmen aan Henri Wuts aldaar.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1903/3278.

 

24 januari 1903

SWALMEN - Obligatie groot ƒ 600,‑ door Ferdinand Grosfeld te Swalmen, aan Louisa Milliard te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1903/24.

 

27 januari 1903

SWALMEN - Openbare verkoop van roerend goed en hout voor o.a. Josef Hendrickx te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1903/3286.

Met voortzetting idem 16-2-1903/3305 en 25-2-1903/3315.

 

6 februari 1903

BAARLO / NEER - Schenking bij het huwelijk van Antoon Hubert van Tegelen te Baarlo en Maria Agnes van Lier te Neer.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1903/15.

 

6 februari 1903

NUNHEM - Testament door Josephus Franciscus Vrancken, pastoor te Nunhem.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1903/35.

 

10 februari 1903

MELICK - Verkoop van twee huizen met tuinen te Gebroek onder Melick-Herkenbosch gelegen, door 1. Jan Hubert Höppener, in eigen naam en als vader en voogd over Catharina Gertrudis Maria Henrietta Höppener; en 2. Jozef Hubert Leonard Höppener, allen te Roermond, aan Peter van Montfort aldaar, voor ƒ 7.100,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1903/42.

 

10 februari 1903

ROERMOND - Verkoop van huis met tuin en pakhuis te Roermond gelegen sectie B 2399, door Maria Catharina Hubertina Corsten, aan Jozef Leonard Hubert Höppener, beiden te Roermond, voor ƒ 7.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1903/43.

 

10 februari 1903

ROERMOND - Verkoop van huis en tuin te Roermond gelegen sectie D 2231, door Maria Catharina Hubertina Corsten aan Catharina Gertrudis Maria Henriette Höppener, beiden te Roermond, voor ƒ 7.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1903/44.

 

10 februari 1903

ROERMOND - Openbare verkoop krachtens bevel van de arrondissementsrechtbank te Roermond, van huis en erf te Roermond gelegen sectie D 2449, aan Johannes Wilhelmus Knoben aldaar voor ƒ 1.050,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1903/45.

 

16 februari 1903

SWALMEN - Openbare verkoop voor Gertrudis Verheggen en Jan, Herman, Dorothea, Hendrik en Peter Christiaans te Swalmen, van huis en land aldaar A 716 en 717 aan Jan Evers aldaar voor ƒ 600,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1903/3306.

 

18 februari 1903

BUGGENUM - Openbare verkoop ingevolg artikel 1223 B.W. van huis, bouwland en tuin te Buggenum gelegen sectie B 332, 333 en 488 aan Hendrik Smeets aldaar voor ƒ 700,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1903/18.

 

20 februari 1903

DÜLKEN (D) - Gehuwd: Christian Cox [geb. Swalmen 14-7-1860, buitenechtelijke zoon van Catharina Cox] en Catharina Hubertina Verheijen [geb. Buggenum 18-8-1877, dr. van Theodorus Verheijen en Petronella Ingeveld.].

Thoer.net, 2021.

 

26 februari 1903

SWALMEN - Openbare verkoop van roerend goed voor Gerard Hendrikx en Mathis Hendrikx te Swalmen en Jan Litjens te Lottum.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1903/3316.

 

26 februari 1903

VLODROP - Openbare verkoop van slaghout en bomen gehouden te Vlodrop op verzoek van Felix baron van Splinter te Beesel, opbrengst ƒ 374,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1903/59.

 

2 maart 1903

SWALMEN - Scheiding en deling tussen 1. Willem Ramakers; 2. de echtelieden Maria Ramakers en Jacob Pansters; en 3. de echtelieden Petronella Ramakers en Mathijs Heijnen, allen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1903/60.

Met voorzetting idem 30-3-1903/89, 31-8-1903/214 en 4-9-1903/217 (slot).

 

11 maart 1903

SWALMEN - Testament door Peter Verheggen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1903/26.

 

11 maart 1903

MAASNIEL / SWALMEN - Openbare verkoop van roerend goed door het kerkbestuur van Maasniel aan o.a. Jean Nieskens te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1903/3328.

Met voortzetting te Swalmen idem 13-3-1903/3330 en 16-3-1903/3333.

 

13 maart 1903

SWALMEN - Openbare verkoop voor Jean Nieskens te Swalmen, Jan Cox te Kraay, Antoon Jetten te Kelpen, van huis en land te Swalmen C 1165 aan Jan Nieskens voor ƒ 205,‑; C 1009 aan Gerard Hawinkels voor ƒ 25,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1903/3331.

 

14 maart 1903

BEESEL - Jonkheer Felix Beatrix Constantin Hubert van Splinter wordt krachtens K.B. nr. 33 d.d. 14-3-1903 benoemd tot burgemeester van Beesel.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 774.

Zie idem 27-2-1909 voor herbenoeming.

 

16 maart 1903

ROERMOND - Verkoop van een huis met tuin te Roermond gelegen sectie B 2496, door Simon Eken te Roermond, als lasthebber van Anna Lawackzeck of Lawaczeck te Helin?, aan Peter Beurskens te Roermond voor ƒ 4.650,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1903/76.

 

18 maart 1903

SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot ƒ 2.100,‑ door Peter Heuvelmans, zoon van Jan Caspar te Swalmen, ten behoeve van Emilie en Hubertina Borckelmans te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1903/29.

 

20 maart 1903

BEESEL - Akte van dading tussen jonkvrouwe G. Ruijs van Nieuwenbroek, echtgenote van jonkheer F. van Splinter, en de gemeente inzake het geschil over de openbaarheid en de eigendom van twee op de staat der openbare wegen en voetpaden voorkomende wegen.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 339; 1 stuk.

 

23 maart 1903

SWALMEN - Openbare verkoop van huis, schuur, stallen, tuin, bouwland, hakhout en weiland te Swalmen gelegen sectie A 2556, 1706, 1839, 2236, 2257, 2265, 764 en sectie B 389, 392, 1366, 1532, 1378 en 1379, groot 2 hectare 10 are 60 centiare, door 1. Willem Ramakers; 2. de echtelieden Maria Ramakers en Jacob Pansters; en 3. de echtelieden Petronella Ramakers en Mathijs Heijnen, allen te Swalmen, respektievelijk aan Jacob Pansters, Hermanus Geraedts, Peter Suilen, Louis Kluitmans, Mathijs Heijnen, Gerard Sillen, Jan Baptist van Soest en Gerard Eggels, allen te Swalmen, voor in totaal ƒ 2.675,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1903/82.

 

23 maart 1903

SWALMEN - Openbare verkoop van bouwland te Swalmen gelegen sectie B 1412, groot 11 are 30 centiare, door Henri Heines aan Agnes Peters te Echt voor ƒ 95,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1903/83.

 

24 maart 1903

SWALMEN - Openbare verkoop voor Gerard, Jacob, Hubertina en Maria Hendrikx te Swalmen, van huis en land aldaar:

-   D 1867, 1868, 1849 en 1851 aan Jacob en Hubertina Hendrikx voor ƒ 1.157,50;

-   D 459 aan Jacob Kreemers voor ƒ 570,‑;

-   D 1843 aan Daniel Sanders voor ƒ 6,‑;

-   D 622 aan Andries Rufs voor ƒ 67,‑;

-   D 1829 en 1832 aan Leonard Sanders voor ƒ 31,‑,

allen te Swalmen;

-   D 1839 aan Daniel Sanders voornoemd voor ƒ 10,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1903/3340.

 

24 maart 1903

SWALMEN - Openbare verkoop van huismeubels, akkergereedschappen en andere roerende goederen, gehouden te Swalmen op verzoek van 1. Willem Ramakers; 2. de echtelieden Maria Ramakers en Jacob Pansters; en 3. de echtelieden Petronella Ramakers en Mathijs Heijnen, allen te Swalmen, opbrengst ƒ 137,10.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1903/84.

 

26 maart 1903

ROERMOND E.O. - “Bij Min. res. ddo. 26 dezer is tijdelijk aangewezen als deurwaarder der directe belastingen voor de gemeenten Roermond, St. Odiliënberg, Herten, Melick en Herkenbosch, Linne, Montfort, Posterholt, Vlodrop, Horn, Maasniel en Swalmen J. Thiel, kommies der 3e klasse te Posterholt.”

Limburger Koerier d.d. 2-4-1903.

 

31 maart 1903

ASSELT - Openbare verkoop van roerende goederen te Asselt op verzoek van de erfgenamen van Gerard Scheepers te Asselt, opbrengst ƒ 111,20.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1903/35.

 

31 maart 1903

ROERMOND - Verkoop van twee huizen met erven, koepel en tuin te Roermond gelegen sectie D 3051 en 3052, door Theodoor Schmasen en Arthur Claus aan Henri Joseph Hubert Drehmans, allen te Roermond, voor ƒ 19.500,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1903/90.

 

3 april 1903

SWALMEN - Openbare verkoop krachtens bevel van de arrondissementsrechtbank te Roermond, van bouw‑ en hooiland te Swalmen gelegen sectie A 2064, 2067, 844, sectie E 933 en B 1635, 86 en 836, groot 88 are 5 centiare, respektievelijk aan Jacomina Geraedts, weduwe van Hermanus Becks; en Peter Ramakers te Swalmen, opbrengst ƒ 1.171,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1903/95.

 

vóór 6 april 1903

Z.P. - Gehuwd: Petrus Weijers [geb. Neer ca 1871, overl. Beesel 23-8-1934, zn. van Andreas Weijers en Johanna Schreurs] en Wilhelmina Hubertina Peeters.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Catharina Weijers, geb. Beesel 6-4-1903 (BS-11/536). Tr. Beesel 2-7-1926 met Peter Joannes van Heurik.

2.      Andreas Lambertus Weijers, geb. Beesel 17-5-1905.

3.      Andreas Peter Hendrikus Weijers, geb. Beesel 7-6-1907.

4.      Joanna Elisabeth Hubertina Weijers, geb. Beesel 4-8-1908.

5.      levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 26-7-1909.

6.      Josephina Hubertina Weijers, geb. Beesel 13-4-1914.

7.      levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 21-6-1916.

8.      levenloos kind (m), geb./overl. Beesel 10-5-1920.

 

8 april 1903

VIERSEN - Gehuwd: Bartholomeus Hubertus Thoer [geb. Beesel 13-10-1878, zn. van Wilhelmus Henricus Thoer en Anna Maria Meerts] en Christina Helena Antwerpen [geb. 13-12-1873] uit Viersen.

Thoer.net, 2020.

 

17 april 1903

BEESEL - Gehuwd: Hermanus Hubertus Wilms [geb. Beesel 8-11-1877, arbeider (1903), landbouwer (1927), zn. van Cornelius Wilms en Aldegonda Janssen] en Joanna Catharina van Lier [geb. Helden 10-8-1872, dienstmeid (1903), overl. Tegelen 17-2-1941, dr. van Henricus van Lier en Petronella van Deurssen].

GHS Beesel, BS-11/564.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Petronella Cornelia Lamberta Wilms, geb. Beesel 1-8-1904, overl. Tegelen 5-9-1978. Tr. Tegelen 21-11-1927 met Hubertus Frederik Krouwel.

2.      Aldegonda Anna Hubertina Wilms, geb. Beesel 17-7-1906.

3.      Maria Bernardina Lamberta Wilms, geb. Beesel 5-1-1909.

4.      Joanna Aldegonda Lamberta Wilms, geb. Beesel 29-4-1911.

5.      Ludovica Gerarda Lamberta (Wies) Wilms, geb. Beesel 9-9-1912, overl. Tegelen 7-10-1984. Tr. ... met Berur Peters.

6.      Willem Jozef Lambertus Wilms, geb. Beesel 22-12-1915.

Het gezin woonde in 1905 gehuurd in een woning in Reuver die eigendom was van Willem Kirchner, die dit pand op 21-2-1905 verkocht.

 

17 april 1903

SWALMEN - Gehuwd: Thomas Slijpen [geb. Swalmen 23-10-1867, zn. van Joseph Slijpen en Joanna Janissen] en Gertrudis Hubertina Sillen [geb. Swalmen 30-11-1863, dr. van Peter Sillen en Windelina Clumpkens].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1.      Johanna Hubertina Slijpen, geb. Swalmen 14-1-1905. Tr. Swalmen 4-6-1928 met Francis Doensen.

 

22 april 1903

SWALMEN - Openbare verkoop van roerend goed voor o.a. Jan Walenberg te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1903/3363.

Met voortzetting idem 13-5-1903/3383.

 

22 april 1903

ROERMOND - Verkoop van twee huizen met erf en tuin te Roermond gelegen sectie D 3237 en 3238, door Hubert Kranenpoot te Dülken en Eduard Willem Smitshuijsen te Roermond, respektievelijk als voogd en als toeziend voogd over Maria Johanna Agnes, Maria Conradine, Wilhelmina Gertrudis, Theresia Joséphina, Wilhelmus Johannes Theodorus, Maria Johanna en Joannes Theodorus Josephus Kranenpoot, aan Emile Amand Rousseau te Ruillé-sur-Loir, voor ƒ 31.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1903/107.

Zie voor latere verkoop idem 16-9-1903/238.

 

23 april 1903

SWALMEN - Huwelijksvoorwaarden tussen Johannes Hieronimus Vallen en Maria Agnes Aldegonda Verheggen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1903/108.

 

24 april 1903

BEESEL - Gehuwd: Gerardus Hubertus Meerts [geb. Beesel 26-3-1876, landbouwer, overl. ald. 23-1-1949, oud 72 jaar, zn. van Johannes Gerardus Meerts en Aldegondis Hubertina Dondit] en Maria Agnes van den Broek [geb. Beesel 17-8-1870, dienstmeid, dr. van Gerardus van den Broek en Catharina Deriks].

GHS Beesel, BS-11/566.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Gerardus Hubertus Meerts, geb. Beesel 14-6-1904. Tr. Beesel 9-5-1941 met Maria Hubertina Slabbers.

2.      Aldegonda Gertruda Meerts, geb. Beesel 6-8-1905.

3.      Catharina Hubertina Meerts, geb. Beesel 29-12-1907, overl. Haelen 5-3-1962. Tr. Beesel 17-5-1935 met Godefridus Hubertus Peeters.

4.      Maria Aldegonda Meerts, geb. Beesel 20-1-1914.

 

24 april 1903

BEESEL - Gehuwd: Jacobus Joannes Hubertus Nijskens [geb. Beesel 31-3-1865, landbouwer, zn. van Thomas Michael Nijskens en Ida Maria Elisabeth Bongers] en Anna Gertrudis van Lier [geb. Kessel, oud 33 jaar, dr. van Jacobus van Lier en Allegonda M.H. van Eijndt].

GHS Beesel, BS-11/568.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

24 april 1903

BEESEL - Gehuwd: Joannes Hubertus van Lier [geb. Kessel, landbouwer oud 35 jaar, zn. van Pieter Jacob van Lier en Allegonda Margaretha Hubertina van Eijndt] en Maria Elisabeth Nijskens [geb. Beesel 27-5-1869, dr. van Thomas Michiel Nijskens en Ida Maria Bongers].

GHS Beesel, BS-11/570.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Thomas Wilhelmus Jacobus van Lier, geb. Beesel 7-2-1904.

2.      Ida Maria Aldegonda van Lier, geb. Beesel 27-10-1905.

 

24 april 1903

SWALMEN - Gehuwd: Johannes Hironimus Vallen [geb. Swalmen 30-9-1871, zn. van Rijnhard Johannes Hubertus Vallen en Maria Hubertina Tobben] en Maria Aldegonda Agnes Verheggen [geb. Swalmen 22-7-1875, dr. van Hendrikus Hubertus Verheggen en Maria Hubertina Heuvelmans].

GenLias, 2004.

 

27 april 1903

SEVENUM - Gehuwd: Pieter Arnold Timmermans [geb. Sevenum 12-11-1877, bakker, zn. van Leonard Hubert Timmermans en Antonetta Joosten] en Johanna Maria Elisabeth Stox [geb. Beesel 28-2-1876, dr. van Petrus Stox en Johanna Catharina Raedts].

GenLias, 2005.

 

27 april 1903

NEER - Gehuwd: Joseph Weijers [geb. Neer 21-8-1875, overl. Tegelen 19-2-1940, zn. van Andreas Weijers en Johanna Schreurs] en Johanna Hubertina Janssen [Johanna Huberta, geb. Neer 7-4-1875, overl. Reuver 28-5-1943, dr. van Engelbert Janssen en Johanna Janssen].

WieWasWie, 2013.

Uit dit huwelijk (BS, o.a. tweeling):

1.      Andreas Hubertus Weijers, geb. Neer 16-2-1904, overl. Reuver 30-4-1930.

2.      Johanna Hubertina Weijers, geb. Neer 10-4-1905.

1.      Engelbertus Petrus Hubertus Weijers, geb. Beesel 22-6-1906 (BS-12/208). Tr. Beesel 29-6-1934 met Petronella Wilhelmina Catharina Hillekens.

2.      Joannes Hubertus Lambertus Weijers, geb. Beesel 11-3-1908. Tr. ... met Anna Elisabeth Linssen.

3.      Matheus Lambertus Jozef Weijers, geb. Beesel 8-9-1909. Tr. Beesel 2-4-1937 met Genoveva Wilhelmina Gertrudis Magdalena Peeters.

4.      Wilhelmina Maria Lamberta Weijers, geb. Beesel 22-12-1910. Tr. Beesel 29-3-1940 met Gerardus Joannes Bouten.

5.      Gertruda Lamberta Weijers, geb. Beesel 16-9-1912, overl. ald. 26-9-1913.

6.      Joseph Weijers, geb. Beesel 7-4-1914.

7.      Gertrudis Maria Lamberta Weijers, geb. Beesel 16-4-1916, overl. ald. 12-12-1917.

8.      Petrus Jozef Lambertus Weijers, geb. Beesel 16-4-1916, overl. ald. 19-4-1916.

9.      Elisabeth Maria Weijers, geb. Beesel 9-2-1918.

 

28 april 1903

SWALMEN - Gehuwd: Wilhelmus Hubertus Beek [geb. Swalmen 14-6-1868, landbouwer, overl. ald. 18-5-1909, zn. van Gerardus Beek en Maria Josepha Simons] en Mechtildis Kuijven [geb. Swalmen 19-10-1877, overl. ald. 19-6-1960, dr. van Joannes Hendricus Kuijven en Joanna Maria Alers; zij hertr. Swalmen 2-5-1913 met Wouter Beek].

GHS Swalmen, BS-1903/5; GenLias, 2004.

Aanvullende gegevens met dank aan Peter Peeters, Reuver.

 

1 mei 1903

BEESEL - Gehuwd: Leonardus Kessels [geb. Kessel, dienstknecht oud 36 jaar, zn. van Joannes Kessels en Petronella Bongaerts] en Martina Engelina Timmermans [geb. Kessel, oud 45 jaar, dr. van Theodorus Timmermans en Maria A. Timmermans].

GHS Beesel, BS-11/572.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

1 mei 1903

ROERMOND - Verkoop van huis en tuin te Roermond gelegen sectie C 2135 door Hubert Smeets aan Bernard Geraedts, beiden te Roermond, voor ƒ 3.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1903/116.

 

3 mei 1903

REUVER - Foto t.g.v. de oprichting van het Reuvers Mannenkoor, verzameld voor de zijbouw van de villa van Paquay. Op de foto o.a. Lichtenberg (dirigent), W. Janssen, H. Theunissen, J. Niemans, H. Willemsen, C. van der Velden, H. Bors en Houwers.

L. Janissen: Beesel en Reuver in oude ansichten, foto 33.

 

4 mei 1903

HELDEN - Gehuwd: Hendrikus Joosten [geb. Helden, zn. van Engelbertus Joosten en Johanna Verlinden] en Mechtildis Kurvers [geb. Helden, dr. van Joannes Kurvers en Dorothea Bos]. Huwelijk door echtscheiding ontbonden Maastricht 25-11-1926.

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk (BS):

…

1.      Petronella Gertrudis Joosten, geb. Beesel 21-9-1909 (BS-12/577).

2.      Wilhelmina Josephina Lambertina Joosten, geb. Beesel 26-11-1912.

 

4 mei 1903

SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot ƒ 500,‑ door Henri Heinen te Swalmen aan Frans Janssens te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1903/3374.

 

5 mei 1903

ROERMOND - Doorhaling door 1. Melanie Roersch, weduwe van Jan Baptiste Clocquet te Roermond, in eigen naam en als moeder en voogdes over Jean Clocquet en als lasthebster van Joseph Clocquet te 's-Gravenhage en Alphonse Clocquet te Roermond; en 2. Joseph Reijnders aldaar, als gemachtigde van a. Petrus Franciscus Hubertus Willemsen en Gerardus Hawinkels te Swalmen; b. Herman Jozef Dullizé en Sebastianus Wijnen te Asselt; c. Hubertina Margaretha Breuer, weduwe van Hendricus Ruijten te Roermond en haar kinderen uit dit huwelijk; en d. Jan Wijck en Jacob van de Laar te St.-Odiliënberg, van inschrijvingen in het hypotheekregister te Roermond d.d. 5-4-1899 deel 131 nr. 192; 26-11-1879 deel 34 nr. 87; 3-4-1879 deel 9 nr. 37; 24-9-1888 deel 93 nr. 235; en 32-12-1879 deel 48 nr. 20.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1903/120.

 

vóór 6 mei 1903

Z.P. - Gehuwd: Gerardus Schoenmakers [mogelijk geb. Beesel 7-9-1870 als zn. van Jacobus Schoenmakers en Catharina Hubertina Stroucken] en Maria Catharina Schmits.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Sophia Hubertina Schoenmakers, geb. Beesel 6-5-1903 (BS-11/539).

 

6 mei 1903

ROERMOND - Verkoop van de naakte eigendom van huis met tuin te Roermond gelegen sectie D 1672 door Eduard Joseph Hubert van Boom te Roermond, aan de vereniging 'Opvoedings‑ en Ambachtsgesticht Sint Joseph' te Roermond, voor ƒ 6.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1903/123.

Zie idem 6-5-1903/121 en /122 voor terugname en inbewaargeving van testament door genoemde Van Boom.

 

8 mei 1903

BEESEL - Gehuwd: Joannes Joachim Hubertus Lenders [geb. Blerick, landbouwer oud 26 jaar, zn. van Henricus Lenders en Louisa Hubertina Bartels] en Maria Petronella Hubertina Beurskens [geb. Beesel 17-1-1880, dr. van Petrus H. Beurskens en Maria Louisa Berden].

GHS Beesel, BS-11/574.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

8 mei 1903

SWALMEN- Gehuwd: Peter Wuts [geb. Swalmen 29-6-1870, landbouwer, zn. van Christiaan Wuts en Anna Maria Carolina Kessels] en Maria Agnes Beek [geb. Swalmen, dr. van Gerardus Beek en Maria Josepha Simons].

WieWasWie, 2013.

 

11 mei 1903

BEESEL - Gehuwd: Hubertus Antoon Dionisius Trienekens [geb. Baarlo, pannenfabrikant oud 27 jaar, zn. van Wilhelmus Trienekens en M.G.H. van de Eertwegh] en Anna Christina Huberdina van de Eertwegh [geb. Maasniel, oud 27 jaar, dr. van Petrus W.H. van de Eertwegh en Gertrudis H. Dijls].

GHS Beesel, BS-11/576.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Wilhelmus Antonius Marie Trienekens, geb. Beesel 13-6-1905.

2.      Leonie Gertruda Louisa Trienekens, geb. Beesel 9-9-1906.

3.      Gertruda Maria Christina Trienekens, geb. Beesel 15-4-1908.

4.      Christina Joanna Maria Trienekens, geb. Beesel 9-9-1909.

5.      Elsa Josephina Hubertina Trienekens, geb. Beesel 5-9-1911.

6.      Francois Hubert Cretien Trienekens, geb. Beesel 23-5-1913.

7.      Maria Wilhelmina Josephina Trienekens, geb. Beesel 2-3-1915.

8.      Hubertus Henricus Petrus Trienekens, geb. Beesel 15-5-1917.

9.      Hubertus Wilhelmus Petrus Trienekens, geb. Beesel 30-1-1919.

10.    Anny Leonie Marie Trienekens, geb. Beesel 21-11-1920.

 

11 mei 1903

SWALMEN - Gehuwd: Joannes Geraedts [geb. Maasniel 12-7-1876, landbouwer (1903), zn. van Jacobus Geraedts en Anna Maria Hubertina Claessen] en Anna Mechtildis Beurskens [geb. Swalmen 6-2-1881, overl. ald. 23-11-1922, dr. van Arnoldus Beurskens en Mechtildis Aquarius].

GenLias, 2004.

Uit dit huwelijk:

1.      Mechtilda Hendrina Hubertina Geraedts, geb. Swalmen 28-2-1904.

2.      Hendrikus Arnoldus Jacobus Geraedts, geb. Swalmen 27-5-1906.

3.      Hubertus Antonius Geraedts, geb. Swalmen 1-11-1908.

4.      Elisa Hendrika Geraedts, geb. Swalmen 2-12-1910.

5.      doodgeboren kind, geb./overl. Swalmen 23-11-1922.

 

11 mei 1903

SWALMEN - Obligatie groot ƒ 900,‑ door Johannes Leonard Hubert Heijmann te Swalmen aan Hendrik Linssen te Grubbenvorst.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1903/125.

 

13 mei 1903

SWALMEN - Openbare verkoop van huis en land te Swalmen voor Peter, Hendrik en Marie Walenberg aldaar en Wilhelmina Dousen te Asselt:

-   A 464, 466, 467, 1142 en 1143 aan Hendrik Walenberg voor ƒ 1.400,‑;

-   C 479 aan Peter Walenberg voor ƒ 30,‑;

-   C 690 aan Herman Thomassen voor ƒ 53,‑;

-   A 860 en 104 aan Peter Walenberg voor ƒ 530,‑;

-   B 413 aan Adrianus Polmans voor ƒ 85,‑;

-   E 2277 aan Peter Heijnen voor ƒ 110,‑;

-   C 400 aan Hendrik Walenberg voor ƒ 42,‑;

-   E 275 aan Herman Dousen voor ƒ 425,‑;

-   E 585 aan Jacob Thissen voor ƒ 90,‑;

-   E 1347 aan Jacob Wackers voor ƒ 275,‑,

allen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1903/3384.

 

13 mei 1903

ROERMOND - Openbare verkoop van huizen en bouwland te Roermond gelegen secte B 1383 en D 2122, 2331, 1817, 1818, 2332, 2325, 2326 en 3142 op verzoek van de erfgenamen van Willem Pauli, Anna Mertjes en Maria Hanno, opbrengst ƒ 25.350,-.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1903/57.

Zie idem 16-10-1903/141 voor scheiding tussen erven Pauli.

 

17 mei 1903

ASSELT - Obligatie met hypotheek groot ƒ 200,‑ door Jean of Johannes Vriezen te Asselt ten behoeve van mr. Arnoldus Reinerus Gerardus Lemmens te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1903/58.

 

22 mei 1903

BEESEL - Gehuwd: Joannes Hubertus Ramakers [geb. Swalmen, landbouwer 29 jaar, zn. van Lambertus H. Ramakers en Hubertina Naus] en Margaretha van Wijlick [geb. Velden, oud 20 jaar, dr. van Joannes van Wijlick en Petronella van Wijlick].

GHS Beesel, BS-11/578.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Petronella Hubertina Ramakers, geb. Beesel 23-7-1903.

 

27 mei 1903

SWALMEN - Gehuwd: Johannes Conraad Driessen [geb. Swalmen 4-12-1880, overl. Roermond 23-7-1918, zn. van Johannes Mathias Driessen en Wilhelmina Coenen; hij hertr. Swalmen 12-10-1904 met Petronella Huberta Broens] en Anna Gertrud Günnen [Gunnen, geb. Elmpt (D) 13-10-1882, overl. Swalmen dr. van Gottfried Hubert Günnen en Maria Agnes Rögels].

GenLias, 2005.

 

30 mei 1903

SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot ƒ 1.350,‑ door Hendrie Jozef Suijlen te Swalmen ten behoeve van Henri Stams te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1903/64.

 

1 juni 1903

SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot ƒ 400,‑ door Gertrudis Verheggen, weduwe van Willem Christiaans te Swalmen, ten behoeve van Emilie en Hubertus Borckelmans te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1903/65.

 

3 juni 1903

MAASNIEL - Openbare verkoop van vee, inboedel, akkergereedschappen en andere roerende goederen gehouden te Maalbroek onder Maasniel, op verzoek van de erfgenamen van Jan Aelen en Elisabeth Janissen, opbrengst ƒ 141,10.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1903/142.

 

3 juni 1903

MAASNIEL - Openbare verkoop krachtens bevel van de arrondissementsrechtbank te Roermond, van huis, plaats, tuin en bouwland te Maasniel gelegen sectie C 400, 908 en 901 voor ƒ 550,‑ respektievelijk aan Petronella Aelen, Mathis Aelen en de echtelieden Johannes Seegers-Aelen, allen te Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1903/143.

 

6 juni 1903

SWALMEN - Obligatie groot ƒ 900,‑ door Peter Hubertus Heijman te Swalmen aan Carolina en Christina Houba te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1903/145.

 

8 juni 1903

BEESEL - Gehuwd: Wilhelmus Hubertus Heldens [geb. Beesel 23-6-1867, slager, overl. Eindhoven 4-6-1942, zn. van Joannes Wilhelmus Hubertus Heldens en Anna Maria Hubertina van der Velden] en Jeannetta Pouline Grubben [geb. Blerick, oud 31 jaar, overl. Horn 24-2-1944, oud 71 jaar, dr. van Pieter Antoon Grubben en Gertrudis Trienekens].

GHS Beesel, BS-11/580.

Uit dit huwelijk:

1.      Pierre Wilhelmus Josephus Heldens, geb. Eindhoven 9-8-1905.

2.      Maria Johanna Antonia Jozsephina Heldens, geb. Eindhoven 24-3-1907. Tr. Herten 12-2-1930 met Willy Mathieu Paul Joseph Rutten.

Willem Hubertus woonde tussen 28-2-1903 en 23-3-1903 bij zijn broer Theodorus Hubertus, slager in Tilburg; daarvoor woonde hij enige tijd in Amsterdam.

 

vóór 10 juni 1903

Z.P. - Gehuwd: Martinus Hoeben [Houben] en Josephina Brandts.

Uit dit huwelijk (BS):

1.      Helena Josephina Hubertina Hoeben, geb. Beesel 10-6-1903.

2.      Hendrik Houben, geb. Beesel 6-10-1904.

3.      Helena Hubertina Houben, geb. Beesel 15-11-1905.

4.      Hendrik Hubert Houben, geb. Beesel 22-11-1906.

5.      Wilhelmus Hubertus Houben, geb. Beesel 17-5-1908.

6.      levenloos kind (v), geb./overl. Beesel 8-3-1909.

7.      Hubert Frederik Hoeben, geb. Beesel 20-6-1910.

8.      Wilhelmina Maria Houben, geb. Beesel 10-10-1911.

9.      Frederik Willem Houben, geb. Beesel 11-11-1912.

10.    levenloos kind (v), geb./overl. Beesel 26-1-1914.

11.    Frederik Willem Houben, geb. Beesel 26-4-1915.

 

10 juni 1903

ROERMOND - Overdracht van huis en erf te Roermond gelegen sectie D 2542 door Leonora Maria Theodora van Leent, echtgenote van Victor Wilhelm Hermann Vreebantt te Nijmegen, aan Evert Jan Rijnders te Maastricht voor ƒ 19.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1903/70.

Zie idem nrs. 1903/71, /72 en /73 voor bijbehorende hypotheken en radiaties.

 

13 juni 1903

SWALMEN - Obligatie groot ƒ 1.500,‑ door Thomas Geraedts te Swalmen aan Louise Milliard te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1903/148.

 

18 juni 1903

ASSELT - Openbare verkoop van voorgras gehouden te Asselt op verzoek van 1. Eugène rijksgraaf van en tot Hoensbroeck te Türnich; 2. Jacques Janssen te Roermond; 3. Maria Agnes Schreurs, weduwe van Willem Hubert Geraedts; 4. Wilhelmina Thomassen, weduwe van Frans Geraedts; en 5. Willem Meuter te Swalmen, opbrengst ƒ 9.061,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1903/152.

 

18 juni 1903

ASSELT - Openbare verkoop van voorgras aan de Tol te Asselt op verzoek van Leonard van Kempen, opzichter wonend te Posterholt, opbrengst ƒ 398,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1903/79.

 

19 juni 1903

SWALMEN - Gehuwd: Hendrik Willem Becks [Beckx, geb. Swalmen 30-5-1882, spoorwegbeambte, zn. van Herman Becks en Jacomina Geraedts] en Maria Hubertina Raeven [geb. Swalmen 14-1-1884, naaister, dr. van Peter Raeven en Maria Pijpers].

GHS Swalmen, BS-1903/11; GenLias, 2004.

 

25 juni 1903

SWALMEN - Openbare verkoop van gras.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1903/3414.

Voortzetting van 20-6-1903/3408.

 

25 juni 1903

SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot ƒ 150,‑ door Jan Cremers te Swalmen aan Josef Beltjens te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1903/3415.

 

29 juni 1903

MAASNIEL - Scheiding tussen Antoon, Johannes, Peter en Ida Reijnders te Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1903/172.

 

1 juli 1903

VLODROP - Openbare verkoop van voor‑ en nagras te Vlodrop op verzoek van 1. Ernest graaf von Myrbach te Harff; 2. Felix baron van Splinter te Beesel; en 3. Maria Berger te Roermond, opbrengst ƒ 753,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1903/174.

 

3 juli 1903

BEESEL - Gehuwd: Jacobus Hubertus Timmermans [geb. Beesel 12-9-1877, landbouwer, buitenechtelijke zn. van Hubertina Timmermans; hij hertr. Beesel 19-5-1922 met Helena Gertrudis Nissen] en Anna Margaratha op 't Veld [geb. Beesel 15-1-1882, dienstmeid, dr. van Petrus J. op 't Veld en Anna M.C. Mevissen].

GHS Beesel, BS-11/582.

Uit dit huwelijk geen kinderen te Beesel.

 

3 juli 1903

KERKRADE - Gehuwd: Conrad Franciscus Pijpers [geb. Swalmen 24-7-1878, overl. Kerkrade 17-11-1947, oud 69 jaar, zn. van Mathias Pijpers en Mar ia Catharina Aldegonda Papler] en Helena Lataster [geb. Kerkrade 23-9-1881, overl. ald. 15-4-1958, oud 76 jaar, dr. van Laurens Lataster en Anna Barbera Paffen].

WieWasWie, 2021.

Uit dit huwelijk:

1.      Johannes Joseph Pijpers, geb. Kerkrade 26-11-1903, overl. ald. 16-3-1904 als Joseph Johannes, oud 6 maanden.

2.      Barbara Pijpers, geb. Kerkrade 18-1-1905. Tr. Kerkrade 13-8-1924 met Franz Linn.

3.      Antoon Pijpers, geb. Kerkrade 6-4-1906, overl. ald. 21-11-1907, oud 1 jaar.

4.      Leonard Pijpers, geb. Kerkrade 4-8-1907, overl. ald. 19-4-1908, oud 8 maanden.

5.      Johannes Pijpers, geb. Kerkrade 19-10-1909, overl. ald. 11-5-1963. Tr. Kerkrade 11-8-1937 met Maria Elisa Leonie Huppertz.

6.      Arnold Pijpers, geb. Kerkrade 6-4-1911. Tr. Kerkrade 12-8-1932 met Rosa Elisabeth Bremen.

7.      Johannes Jozef Mathias Pijpers, geb. Kerkrade 2-8-1913, overl. Horn (maar wonend te Kerkrade) 30-5-1954. Tr. Kerkrade 6-1-1939 met Maria Carolina Peters.

8.      Koenraad Franciscus Adam Pijpers, geb. Kerkrade 5-2-1915, overl. ald. 28-4-1917, oud 2 jaar.

 

6 juli 1903

BREYELL (D) - Gehuwd: Wilhelm Hubert Meerts [geb. Beesel 21-7-1878, zn. van Petrus Joannes Meerts en Wilhelmina Catharina Meerts] en Johanna Maria Boers [geb. 9-12-1876].

Thoer.net, 2021.

 

zondag 12 juli 1903

REUVER - “In de zaal en lusttuin Paquay te Reuver zal eene groote gymnastiek uitvoering worden gegeven op zondag 12 juli 1903, door de scherm- en gymnastiek-vereeniging ‘Leonidas’ van Tegelen. Leider de heer C.H.W.K. Munnich.”

Venloosche Courant d.d. 12-7-1903.

 

maandag 13 juli 1903

SWALMEN - Openbare verkoop van veldvruchten voor o.a. Sebastiaan Heijnen en Martinus Hendrikx te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1903/3424.

Met voortzetting idem 16-7-1903/3428 en /3429.

 

dinsdag 14 juli 1903

SWALMEN - Openbare verkoop van vee, huismeubelen, akkergereedschappen en andere roerende goederen gehouden te Swalmen aan de Hei, op verzoek van 1. Theodoor Berben te Roermond, als voogd over Petronella, Gertrudis, Maria en Theodorus Berben; 2. Peter Johannes Willems; 3. Leonard van Horn of van Horen te Haelen, in eigen naam en als vader en voogd over Gertrudis van Horn; en 4. Silvester Pijpers te Swalmen aan de Hei, opbrengst ƒ 629,20.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1903/181.

 

donderdag 16 juli 1903

REUVER - Doorhaling hypotheek door Louis Wolfs te Reuver en Jan Frans Karel Frische te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1903/95.

 

donderdag 16 juli 1903

ROERMOND - Openbare verkoop krachtens artikel 1223 B.W., van huizen, gebouw en erf te Roermond gelegen sectie D 2439, 2440, 2441 en 2442, aan Gerard Hubert Hover te Posterholt voor ƒ 6.200,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1903/184.

 

30 juli 1903

SWALMEN - Openbare verkoop krachtens bevel van de arrondissementsrechtbank te Roermond, van huis, schuur, stallingen, tuin, bouwland en weiland te Swalmen gelegen sectie A 2427, 1779, 1780, 2590, 1781, 738, 760, 1795, 2228, 677, 675, 802, 1427, 795, 1432, 789, 1437, 780, 1446, 1238, 1241 en B 903, 844, 64, 63, 813, 186, 818 en 995, respektievelijk aan Jan Leonard Pfennings te Melick; Hendrik Beek, Hermanus Geraedts, Gerard Peters, Peter Heuvelmans en Joseph Giebelen te Swalmen, voor ƒ 3.331,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1903/191.

 

31 juli 1903

SWALMEN - Testamenten door Mechtildis Aquarius en haar man Arnold Beurskens te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1903/3437 en /3438.

 

1 augustus 1903

SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot ƒ 1.400,‑ door Jacob Pansters te Swalmen ten behoeve van Gerard Curvers te Roermond.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1903/104.

 

1 augustus 1903

SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Jacob Bongaerts te Swalmen e.a.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1903/3439.

 

3 augustus 1903

SWALMEN - Gehuwd: Joseph Anton Cox [geb. Werne (Westfalen, D) 10-11-1876, zn. van Paul Cox en Gertruid Kortendieck] en Maria Hubertina Joosten [geb. Horn 7-7-1876, dr. van Godfried Joosten en Christina Tobben].

GenLias, 2004.

 

5 augustus 1903

SWALMEN - Hypotheekstelling door de echtelieden Joseph Hubert Hendrickx en Petronelle Hubertina Wuts te Swalmen ten behoeve van de naamloze vennootschap de Geldersche Credietvereeniging te Arnhem.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1903/195.

 

7 augustus 1903

ROERMOND - Verkoop van huis en erf met tuin te Roermond gelegen sectie D 2035 en 2036, door 1. Maria Mertz, weduwe van Isidorus Leclercq; Maria Mertz, echtgenote van Willem Duijcker, allen te 's-Gravenhage; 3. Louis Leclercq te Amsterdam; en 4. Anna Leclercq, echtgenote van Joseph van der Grinten te Gorcum, aan Eduard Willem Smitshuijsen te Roermond, voor ƒ 13.500,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1903/196.

Zie idem 28-8-1903/210 voor obligatie groot ƒ 8.000,‑ door Smitshuijsen.

 

11 augustus 1903

BELFELD - Vauit Heijthuijsen ingekomen ten huize van J. Wienforth: Joannes van der Zwaan, geb. Zevenhoven 29-9-1886, timmermansknecht. Vertrekt op 10-10-1903 naar Alphen. Van daaruit op 28-6-1907 naar Roggel, op 12-12-1907 van hieruit weer terug naar Alphen. Op 10-12-1909 vertrokken naar Utrecht.

GAV Belfeld inv.nr. 933, dienstbodenregister 1862-1924, blad 55/8; Bev.Reg. Alphen deel 8 blz. 135..

 

11 augustus 1903

MAASNIEL - Openbare verkoop van nagras gehouden te Maasniel-Maalbroek op verzoek van mr. Ferdinand Verscheure te Roermond, opbrengst ƒ 147,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1903/198.

 

18 augustus 1903

SWALMEN - Openbare verkoop van onroerende goederen onder Swalmen gelegen sectie A 1281, 1214, 788, 1210, 2366, 1648 en 1749, sectie B 236, 1581, 267, 1377, 487, 1048, 70 en 1450, sectie C 947 toebehorend aan de erfgenamen van Jan Willem Sanders te Swalmen, aan Jacob Wuts; Daniel Willems; Johannes, Theodoor, Peter en Maria Heijnen en Andries Emens gehuwd met Elisabeth Heijnen; Peter Rulkens; Mathis Alers; Jacob Sillen; Peter Leppers; Hendrie Jozef Suijlen; Louis Kluitmans; Jan Baptist van Soest; Peter Suijlen; Peter Simons en Herman Kessels, allen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1903/112.

 

21 augustus 1903

ROERMOND - Verkoop van huis en tuin te Roermond gelegen sectie D 2567 door Hendrik Theelen aan Johannes Leonardus Frissen, beiden wonend aldaar, voor ƒ 7.150,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1903/206.

Zie idem 15-9-1903/233 en /234 voor obligaties groot ƒ 4.000,‑ en ƒ 2.400,‑ door genoemde Frissen.

 

4 september 1903

ASSELT - Openbare verkoop van nagras te Asselt op verzoek van Leonard van Kempen te Posterholt, opbrengst ƒ 186,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1903/118.

 

5 september 1903

SWALMEN - Gehuwd: Mathias Alers [geb. Swalmen 5-12-1863, houtkoopman, zn. van Willem Alers en Maria Agnes Janissen; wedn. van Maria Catharina Suilen, geh. Swalmen 20-8-1896, overl. ald. 5-9-1902] en Anna Maria Catharina Hubertina Suilen [geb. Swalmen 6-7-1869, dr. van Pieter Suilen en Helena Hubertina Heuvelmans].

GHS Swalmen, BS-1903/17; GenLias, 2004.

 

8 september 1903

OOL - Oprichting van de coöperatieve vereninging de 'Coöperatieve Roomboterfabriek St. Brigida' te Ool onder Herten.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1903/225.

 

9 september 1903

ASSELT - Openbare verkoop van nagras gehouden te Asselt op verzoek van 1. Eugène rijksgraaf van en tot Hoensbroeck te Türnich; 2. Jacques Janssen te Roermond; 3. Maria Agnes Schreurs, weduwe van Willem Hubert Geraedts; en 4. Wilhelmina Thomassen, weduwe van Frans Geraedts, opbrengst ƒ 4.375,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1903/226.

 

9 september 1903

ECHT - R. van Halbeek, oud-kapelaan te Reuver, overleden.

“Na een slechts kort verblijf in het klooster der eerw. zusters Franciscanessen alhier, waar hij voor herstel zijner gezondheid liefderijk werd verpleegd, overleed hedenmorgen de zeer eerw. heer R. van Halbeek, in leven pastoor te Schinveld. De geachte overlenene bereikte den leeftijd van 56 jaren.

          Priester gewijd in 1873, was hij eerst kapelaan te Reuver, daarna achtereenvolgens kapelaan te Grubbenvorst, te Bergen en Ottersum, van welke laatste plaats hij in 1892 als pastoor te Jabeek benoemd werd. Vanaf 1900 was de overledene pastoor te Schinveld.

          Wijlen de zeereerw. heer Van Halbeek wenschte om gezondsheidsredenen de plichten van het herdersambt spoedig neer te leggen om zijne verdere levensjaren in zijne geboorteplaats Echt door te brengen. Maar de mensch wikt, God beschikt. Met hem is henengegaan een vroom priester, die zijne parochianen met voorbeeldige toewijding bestierde, waarom hij bij allen in gezegend en dankbaar aandenken zal blijven en zeker het loon zal ontgaan dat voor een trouwen herder is weggelegd.”

Limburger Koerier d.d. 9-9-1903.

 

15 september 1903

ROERMOND - Verkoop van huis met aangehorigheden te Roermond gelegen sectie D 1215, door a) Maria Joséphina Geelen, weduwe van Jan Leonard Stappers aldaar, in eigen naam en als lasthebster van Hendrikus Wilhelmus Stappers te Fort-de-Kock;en b) Herman Stappers te Roermond, in eigen naam en als lasthebber van 1. a. Johannes Wilhelmus Hubertus Stappers te Gouda; b. de echtelieden Emmanuel Perey en Maria Joséphina Stappers te Venlo; en c. Henricus Passage te Odenkirchen, gehuwd met Maria Odilia Stappers, aan Marcus Waterreus te Roermond voor ƒ 3.200,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1903/235.

 

16 september 1903

ROERMOND - Verkoop van twee huizen met erf en tuin te Roermond gelegen sectie D 3237 en 3238, door Emile Amand Rousseau te Ruillé-sur-Loir, aan de Vereeniging 'de Heilige Familie' gevestigd te Roermond, voor ƒ 31.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1903/238.

Zie voor eerdere verkoop idem 22-4-1903/107.

 

18 september 1903

BEESEL - Gehuwd: Leonardus Mathias Hubertus Theunissen [geb. Bracht (D), fabrieksarbeider oud 21 jaar, zn. van Andreas Theunissen en Catharina Brouns; hij hertr. ... met Martha Majewski] en Aldegonda Hubertina Timmermans [geb. Beesel 31-7-1879, dr. van Hubertus Timmermans en Joanna Catharina Delaroij].

GHS Beesel, BS-11/584.

Uit (en vóór) dit huwelijk (BS):

1.      Anna Josepha Theunissen, geb. Beesel 26-8-1901 (BS-11/398, buitenechtelijk).

 

23 september 1903

ROERMOND - Openbare verkoop van huis en tuin te Roermond gelegen sectie D 722 op verzoek van de weduwe en kinderen van Jacob Henderix aldaar aan Leopold Henderix aldaar voor ƒ 3.325,‑.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1903/132.

 

24 september 1903

SWALMEN - Gehuwd: Theodorus Josephus Hubertus van Laer [geb. Swalmen 26-5-1869, zn. van Peter Conrardus Hubert van Laer en Hubertina Aldegonda Vallen] en Hubertina Joanna Helena Bors [geb. Beesel 28-11-1867, dr. van Pieter Jan Bors en Aldegonda Joanna Goossens].

GenLias, 2004.

 

27 september 1903

LEEUWEN - Scheiding tussen Elisabeth Verstegen, weduwe van Willem Diels; Andries Diels; Jan Stams en Helena Diels, allen wonend te Leeuwen onder Maasniel.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1903/134.

 

29 september 1903

KESSEL - Openbare verkoop van ruim 8 hectare bouwland, hooiland en weiland te Kessel gelegen, door Jacqueline Hendrix, echtgenote van mr. Ferdinand Verscheure te Roermond aan diverse kopers voor in totaal ƒ 6.410,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1903/249.

 

1 oktober 1903

SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot ƒ 1.500,‑ door Antoon Knops te Melick aan Willem Ramakers te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1903/3495.

 

1 oktober 1903

SWALMEN - Obligatie groot ƒ 1.000,‑ door Hubert Coorens te Swalmen aan Swalmens Coöperatieve Leenbank.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1903/252.

 

1 oktober 1903

ROERMOND - Verkoop van huis met tuin te Roermond gelegen sectie B 1419 door Jan Theodoor Hubert Ubaghs te Luik, aan Maria van de Winkel, weduwe van Hubert Lommen te Roermond, voor ƒ 6.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1903/251.

 

4 oktober 1903

SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot ƒ 500,‑ door Jan Willems te Swalmen aan de Boerenleenbank aldaar.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1903/3498.

 

7 oktober 1903

MAASNIEL - Verkoop van het goed genaamd Denemarken te Maasniel.

Verkoop van het goed genaamd Denemarken te Maasniel gelegen, groot ruim 8 hectare, door a) Maria Antoinetta Hubertine Gielen, weduwe van Hendrik Schieffer te Roermond; en b) mr. Frans Schieffer aldaar; Alphons Schieffer te Melick-Gebroek; dr. Leonard Schieffer te Luik; Joseph Weber te Roermond; Maria Ida Francisca Hubertina Weber, echtgenote van Christianus Antonius Edmundus Courbois te Nijmegen; Emile Gielen te Eindhoven en Charles Gielen te Brussel, aan Frederic Marie van den Hoff te Roermond, voor ƒ 14.000,‑.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1903/256.

 

13 oktober 1903

ROERMOND - Overdracht van huizen en erf te Roermond gelegen sectie D 3123 en 3124 door Henri Hilgers aldaar aan Sallie H..gentlich voor ƒ 8.500,‑; met hypotheekstelling groot ƒ 6.500,‑ door de aankoper ten behoeve van de verkoper wegens schuldig gebleven kooppenningen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.M.A. de Bruijn, inv.nr. 1903/140.

 

15 oktober 1903

VLODROP / SWALMEN - Openbare verkoop voor Josef, Maria en Cornelia Lommers te Vlodrop, van huis en land te Vlodrop A 305 en 561 aan Christiaan op 't Veld voor ƒ 1.625,‑; B 1667 aan Arnold Geradts voor ƒ 30,‑; B 1136 en 1137 aan Hendrik Geijsens voor ƒ 65,‑, allen te Swalmen.

GA Roermond, Repertorium notaris E.H.C.L. Strens, inv.nr. 1903/3508.

 

21 oktober 1903

REUVER - “De persoon, welke in den nacht van vrijdag op zaterdag bij den smid Fr. Dohmen alhier een fiets heeft weten machtig te worden, is na zijn diefstal wel niet op zijn gemak geweest, daar de fiets in den vroegen morgen te Roermod op de Michielsbrug tegen de leuning staande is gevonden. De eerlijke vinder heeft hem naar het politiebureau gebracht. ’s Zondagsmorgen is de zoon Hub. Dohmen, koopman in fietsen, gaan zien en heeft het wiel herkend.”

Venloosche Courant d.d. 21-10-1903.

 

23 oktober 1903

SWALMEN - Gehuwd: Sebastiaan Hubert Heijnen [geb. Swalmen 30-10-1876, glaswerker (1903), overl. ald. 19-1-1907, oud 30 jaar, zn. van Sebastiaan Heijnen en Hubertina Beurskens] en Maria Catharina Rulkens [geb. Swalmen 20-2-1876, dr. van Pieter Hubert Rulkens, spoorwegwachter, en Anna Catharina Geraedts].

WieWasWie, 2013, 2021.

Uit dit huwelijk:

1.      Anna Catharina Hubertina Heijnen, geb. Swalmen 14-2-1905, overl. ald. 14-11-1905, oud 9 maanden.

 

26 oktober 1903

ROERMOND / SWALMEN - Doorhaling hypotheken door:

1.     Eduard Benedict te Roermond, handelend

        a.          als executeur testamentair van Joanna van den Waarenburg, weduwe van Jan Hubert Peters, en

        b.         als gemachtigde van Hendrik Ramakers, als voogd over Willem Conrad Ramakers; Maria, Johannes en Petronella Ramakers; en Martina Ramakers, allen te Swalmen; en

2.     Joseph Reijnders te Roermond, als lasthebber van Charles Albert Marie Ernest burggraaf van Aefferden, Adriaan Willem Eduard Kwisthout, mr. Frans Josephus Antonius Vos de Wael en mr. Eugénius Maria Gompertz, allen te Roermond,

van inschrijvingen in het hypotheekregister te Roermond d.d. 20-10-1879 deel 28 nr. 70; 25-6-1880 deel 42 nr. 176; 4-12-1890 deel 101 nr. 80; 21-5-1887 deel 89 nr. 28; 24-9-1881 deel 66 nr. 60; en 13-6-1879 deel 12 nr. 62.

GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1903/266.

 

31 oktober 1903

SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot ƒ 1.000,‑ door Gerard