KRONIEK VOOR BEESEL, BELFELD EN SWALMEN - 1600-1609

laatst opgeslagen: vrijdag 1 januari 2021 CTRL+F = zoeken CTRL+C = kopiren ALT+TAB = wisselen

Loe Giesen, Reuver 1983-2022

 

1600

20 januari 1600

Z.P. - Betreffende oorlogscontributies in de kwartieren van Roermond en Venlo.

Is gelesen den brieff, by den admirante van Arragon den tweeden deses gescreven aen den drossaert van het rijck van Nyemegen, ten eynde deselve soude procureren mette drosten van Maes, Wael ende het lant van Cuyck het dagelijcx onderhoudt van de ruyteren van de compagnie van den ritmeester Caspar van Boedberge tot derthin stuyvers tsdaegs voer elcken ruyter, volgende d'ordre van den eertzhertoge Albertus, ende geresolveert, dat men sal scryven aen den ontfanger Dierick Anthony, dat hy daerentegen sal uuytscryven over de dorpen van de quartieren van Roermonde ende Venlo, dat zy in zynen handen noch eens soevele betalen als des verscreven admirante uuytscryvinge bedraeght.

Resolutin Staten-Generaal 1576-1625, deel 11 (1600-1601), blz. 7. http://www.historici.nl/retroboeken/statengeneraal/ (2012).

 

vr 6 februari 1600

Z.P. - Gehuwd: Wilhelmus van Swalmen en Gertrudis NN.

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

1. Mechtildis van Swamen, ged. Roermond 6-2-1600 (get. Joannes Poten en Henrica Leyndemans; dr. van Guilielmus x Gertrudis NN).

 

vr 11 februari 1600

Z.P. - Gehuwd: Joannes van Ameren [Aemeren, mogelijk wedn. van Catharina NN, geh. voor 1597] en Maria NN.

Uit dit huwelijk o.a.:

1. Anna van Ameren, ged. Roermond 11-2-1600 (get. Guilielmus Tewyssen en Maria Bonebeckers; dr. van Joannes x Maria).

2. Antonius van Nameren, ged. Roermond 19-5-1602 (get. Petrus van Neer en Lysbet van Gangelt; zn. van Joannes x Maria), verm. jong overl.

3. Antonius van Aemeren, ged. Roermond 27-12-1603 (get. Walravus Daniels / Jan Bessemakers / Bernardus van Bruggen en Agnes Gaeshoots; zn. van Joannes x Maria).

4. Severinus van Ameren, ged. Roermond 10-3-1613 (get. Jan van Swamen en Merreken Ramekers; zn. van Joannes x Maria).

5. Gerardus van Ameren, ged. Roermond 20-1-1616 (get. Joannes Schaffers en Berta van Buell; zn. van Joannes x Maria NN).

 

17 februari 1600

donderdag na Asdach den 17 feb.

VENLO - Mewes Bisschops van Heythuysen, soldaat, legt beslag op de goederen van Wolter van Oest van Swamen en Rijcken, echtelieden.

GA Venlo, SA Venlo B 2710, zonder folionr.; let op: genoteerd tussen 22 jan. en 3 febr. 1600.

Vgl. ook 2-9-1603.

 

4 maart 1600

VENLO - Peter Leghuysers en Juth, echtelieden, verkopen een huis op de Vleesstraat gelegen naast het eigen huis van de verkopers, aan Gerith in gen Ruysspoth en Diederick?, ook echtelieden.

GA Venlo, SA Venlo B 2710, zonder folionr.

 

28 februari 1600

den lesten february

VENLO - Anna van Loen, als echtgenote en voogdes van Gordt van Loen, draagt hun huis en goederen in de Holtstraat en de Steenstraat gelegen over aan Peter Krompfoetz en Gordt Goltz, echtelieden.

GA Venlo, SA Venlo B 2710, zonder folionr.

 

10 maart 1600

VENLO - Minnelijke schikking tussen de erfgenamen van wijlen Jan de Groot wegens een som van 912 gulden.

GA Venlo, SA Venlo, charters afkomstig van het RHCL Maastricht, Doos 3, niet genummerd. OPNIEUW OPVRAGEN!

 

10 maart 1600

VENLO - Henrick Cuyten en Gertgen, echtelieden, verkopen een rente gevestigd op hun huis in de Lomstraat gelegen aan Barbara in gen Maent, weduwe van Lenart van Awcken [sic].

GA Venlo, SA Venlo B 2710, zonder folionr.

 

14 maart 1600

VENLO - Overdracht huis.

Henrick van Cruchten en Adriaen van Durssdal, echtelieden, dragen een huis genaamd de Hombergh tussen Rabeth van Durssdal en Arent van Dursdall gelegen over aan Henrick Vermasen en Margriet, echtelieden.

GA Venlo, SA Venlo B 2710, zonder folionr.; gecancelleerd.

Zie ook 29-4-1600.

 

vr 17 maart 1600

Z.P. - Gehuwd: Adamus Damen en Barbara NN.

GA Roermond, Registers DHO.

Uit dit huwelijk:

1. Theodorus Damen, ged. Roermond 17-3-1600 (get. Joannes van Osten en Gebbelke Smits; volgens aantekening in het register werd Theodorus geboren te Swalmen, maar bij 'ontstentenis' van de pastoor aldaar in Roermond ged.).

 

29 april 1600

VENLO - Rabeth van Dursdaill en zijn zwager Henrick van Cruchten enerzijds en Henrick Vermasen anderzijds inzake glasvensters en bebouwing van een nu nog lege bouwplaats.

GA Venlo, SA Venlo B 2710, zonder folionr.

Zie ook 14-3-1600.

 

10 mei 1600

ROERMOND - Bruno Heister, voogd te Zittart, draagt een huis met toebehoren in de St. Johansstraete tussen Peter Engelen en Marten van Rossum gelegen, zoals op 18 april 1595 [bij magescheid?] aan hem toegevallen, nu over aan zijn zwager Jelis van Soutelande gehuwd met Elisabeth van Buegel.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, Overdrachten deel II, fol. 96.

 

mei 1600, z.d. (contributielijst)

LEEUWEN

Wilhelm an gen Walsberch

Theiss Dorssers

der Nouwe Kamp

der halffer

sein gouth

der Alde Kamp

der halffer

sein gouth

die Nouwe Scheidt

der halffer

die Alde Scheidt

der halffer

sein gouth

St.-Lambert

Johan Hillen

monsieur Cruchten

der halffer

sein gouth

meister Buegel

der halffer

Peter op St.-Cornelishoff

Jan op der Spicken

Theissen

Hill in gen Oe

Ercken op den Weyer

Heinrich Tobben

Jan Tobben

noch den Eickenstacke

der halffer

jonker Arnolt van Dursdal

der halffer

Lem in gen ...

Gewart in den Se..er

Cill ahn die Hasselt

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 67. Niet volledig.

 

mei 1600, z.d.

in maio anno 1600

BEESEL ‑ Overdracht erfpacht.

Ten overstaan van de scholtis en Lenss an gen Deickh en Peter op den Cruitzberch, schepenen te Beesel, draagt Theis Ingels met toestemming van zijn vrouw Jutte [Schroers] aan Geys van gen Raedt en diens echtgenote Griedtgen een erfpacht van 1 sester rogge over, gevestigd op hun huisplaats te Biesel tussen het erf van Jenne Schloussen en de openbare weg en naast Schlabberts goed gelegen, en afkomstig uit de nalatenschap van zijn oom Dierick Quiten, die deze pacht van Jan Claes ahn den Bousch had gekocht.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36, fol. 17.

Zie akten 5-3-1591, z.d. (ca. 9-10-1589) en 24-3-1597.

'Ist erschienen Theis Ingels cum consensu Jutten uxoris und hefft crafft erfkaups op und oevergedragen einen sester rogken erfpachtz huem ahngestorven van seinen ohmen Diericken Qwiten, wilckes gesachter Qwiten van Jan Claes ahn den Bousch gegolden hadt, Geijssen van gen Raedt und Griedtgen uxori et heredibus, staende op ihrer hausplatzen binnen Biesel gelegen neffen Jennen Schloussen erve ter einer siden schietende op die gemein straet, auch neffen Schlabbertz gout gelegen und naedem Theis sich des kauppennincks bedanckt und renuntiert op heffen und beuren, hefft der richter genanter Geijssen daerinnen geerfft sovil ime tot eiwiger bewahrungen noedig.'

Jutte Schroers wordt nog genoemd in een akte d.d. 6-4-1623 als schoonzus van Griedtgen, toen deze haar testament opmaakte. Zij hertr. vr 18-3-1624 met Gerardus Naelen.

Uit het huwelijk van Mathijs Engels en Judith Schroers:

1. Mercken, tr. vr 18-3-1624 met Sijbertus Engels.

2. verm. Jaenken, tr. vr 18-3-1624 met Rabeth NN.

3. Henricus

4. Ummel Lehnen.

 

2 juni 1600

BEESEL-BUSSEREIND ‑ Ten overstaan van Goertgen van den Bongaerdt en Henderick van Hoesten vernieuwt Peter Wolfaerts alias Itten het (laat)goed van Dirck en Vranck Ummelen, gelegen aan het Bussereyndt tussen Bongaerdt goed en Wolfaerts eigen goed, met n korte zijde grenzend aan de openbare weg en met de andere korte zijde grenzend aan het voetpad, jaarlijks uitgeldend een tijnshoen.

Cijnsregister Nieuwenbroeck.

 

2 juni 1600

ASSELT ‑ Overdracht land.

Ten overstaan van Johan Kehrn genaamd Fronhoven, scholtis van het ambt Montfort, te Asselt en Swalmen, richter, en Jan Meuwis en Derick Kocks, schepenen te Swalmen, draagt Heinrich van Eilffen, krachtens volmacht van zijn vrouw jonkvrouwe Mechelt Heister d.d. 27 april 1600, aan Wilhelm Qwiten en Geerte van Hoerne, echtelieden, 3 bunder dries aan de Biesswirtt over, met twee zijden gelegen tussen land van Gerhart Heister, scholtis van Roermond, en n korte zijde grenzend aan de gemeinte.

De kosten voor de erfscheiding zullen gelijkelijk worden betaald door Willem Qwiten en Gerard Heister ('und sal die luickinge tuisschen des scholtissen Heisters erve half und half sein, wie dan auch die wijden in der foeren staende iederem gegen seine luickinge to koemen und gefolgen').

Johan Kehrn zegelt mede namens de schepenen.

GA Roermond, Familie-archief V 20, inv.nr. 4; charter.

 

15 juni 1600

ROERMOND - Willem van Horiaen, als gevolmachtigde van joffer Alsver? van Eil, weduwe Holtmuelen, zijn moeder, en Walraven van Erp, als man en voogd van Johanna van Holtmuelen, zijn zuster, draagt een huisje wegens bouwvalligheid over aan Dederich in den Maen en Windelen, echtelieden.

GA Roermond, Hoofdgerecht, Overdrachten, fol. 96vs.

 

vr 21 juni 1600

Z.P. - Gehuwd: Guilielmus van Crechten en Catharina NN.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelia van Crechten, ged. Roermond 21-6-1600 (get. Jaspar van Kassel en Helena Slypen).

GA Roermond, Registers DHO.

 

24 juni 1600

ROERMOND / BUGGENUM - Jenne, dochter van Goetzen Aeben, laat op haar sterfbed [te Roermond] bij testament een bedrag van 100 daler gevestigd op de helft van een huis, hof en landerijen te Buggenum gelegen, afkomstig van haar vader Goetzen, na aan haar natuurlijke zuster Tijsken Goetzen.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, Overdrachten deel II, fol. 98.

 

29 juni 1600

LOBBERICH - Getuigenverklaring inzake o.a. Wielerhof te Swalmen.

Ten overstaan van Johan Menskens en Claes Smietz, schepenen van Lobberich, verklaart Johan Schiffeler, ouder dan tachtig jaar, op verzoek van Wilhelm Tymmermans als advocaat van Arnoldt van Bocholtz, kapitein te Venlo, het volgende.

Hij is aanwezig geweest toen Jelis van Bocholtz het erfdeel van zijn broer Dederich van Bocholtz vr de erfdeling heeft afgekocht. Jelis was toen nog ongehuwd.

De kinderen zum Ingenhoff te Lobberich, te weten Goddart, Arnoldt, Jelis en Johanna, hebben de vaderlijke erfgoederen gedeeld, waarbij Jelis het Huis heeft gekregen. De moeder, Johanna van Dript, weduwe Von Bocholtz, behield toen de goederen te Horst en Swalmen om zich daarvan te kunnen onderhouden. De oude jonkvrouwe had zich vaak beklaagd dat zij vanwage het krijgsvolk nooit had kunnen genieten van haar goederen en niet kon voorzien in haar levensonderhoud.

De weduwe Von Bocholtz had aan haar dochter Margret 800 Joachimsdaalder gegeven als huwelijksgift. Jelis von Bocholtz had dit bedrag voorgeschoten; voorafgaand aan de erfdeling had hij daarom een perceel genaamd de Meynweidt ontvangen, dat dus ook niet in de deling was betrokken. De moeder zou vaak gezegd hebben dat de kinderen het land zouden krijgen, zodra het bedrag zou zijn terugbetaald, maar dat was nog niet gebeurd.

Vereinigte Westflische Adelsarchive, Archiv Hinnenburg, Familie Von Bocholtz, Urkunde 161; afschrift door notaris Johan Sendes, 18-8-1600.

 

juni 1600, z.d.

ASSELT ‑ Ten overstaan van Johan Kehrn genaamd Fronhoven, scholtis van het ambt Montfort, te Asselt en Swalmen, richter, en Jann Meuwis en Heindrich Lindemans, schepenen te Swalmen, draagt scholtis Gerhart Heister met toestemming van zijn vrouw Odilia Oidmans aan Wilhelm Qwiten en Geerdte van Hoerne, echtelieden, 1 morgen tiendvrij land te Asselt over, gelegen buiten het valderen in het erf van de heer van Gurtzenich, plus het aandeel in de tienden van 4 morgen land, welk de scholtis geniet van het land van de heer van Gurtzenich, zoals dit hem door deling met broeders en zusters na het overlijden van zijn ouders is toegewezen.

Johan Kehrn zegelt mede namens de schepenen, 'want sei geinen schepenamptz seigel en hebben, noch gewonlich seint to gebraucken'.

GA Roermond, Familie-archief V 20, inv.nr. 5; charter.

Zie 15-4-1607.

 

5 juli 1600

VENLO - Lenart de Wieler klaagt over Derisken Cornelissen, weduwe van Marcelis Kuijten, wegens een vordering groot 18 gulden.

GA Venlo, SA Venlo B 2556, zonder folionr.

 

12 juli 1600

VENLO - Johan van Nunum klaagt over Elbert Spee en wijlen diens consort Johan van Greefraey.

GA Venlo, SA Venlo B 2556, zonder folionr.

Geen vermelding Beesel.

 

vr 30 juli 1600

Z.P. - Gehuwd: Fredericus Rademecher en Maria NN [Catharina].

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

1. Maria Rademecher, ged. Roermond 30-7-1600 (get. Petrus Bares en Gertrudis Hamekers; dr. van Fredericus x Maria NN).

2. Anna Rademekers, ged. Roermond 18-2-1601 (get. Joannes Bonen en Henrica Berckeler; dr. van Fredericus x Catharina NN).

3. Guilielmus Ramakers, ged. Roermond 6-7-1603 (get. Gerardus Steinkercken en Elizabeth Bosman; zn. van Fredericus x Catharina NN).

De kinderen van Frederich Ramechers uit Roermond verkochten op 15-3-1624 land te Beesel.

 

30 juli 1600

Zie 10 en 11 augustus 1600.

 

10 en 11 augustus 1600

BEESEL ‑ Zes soldaten uit Venlo hebben in Beesel Jacob van Obrouck doodgeschoten. Jan Wolfs, Jan, knecht bij Jacob van Obrouck, Niellis Geerckens, jongen 'op gen beeck' en de vrouwen die bij de beek wonen, zijn het dichtstbij geweest.

Na het voorval is de noodklok geluid en zijn de soldaten ca. uur gaans gevlucht. Twee van hen zijn na een achtervolging 'geschoten', de andere vier zijn gearresteerd en naar het huis van de koster gebracht, die hen de volgende dag naar Kessel heeft gebracht.

Reeds op 30 juli 1600 had luitenant Adam van Stockum een soldaat en een 'trommensleger' naar Beesel gestuurd met twee brieven.

Op 10 augustus is Adam van Stockum met enkele soldaten in Tegelen bij Michaell Rijvers gekomen en heeft hier dreigementen aan het adres van Beesel geuit, zoals Arit den Schroer later van Michael vernomen heeft. Vervolgens trekken de soldaten verder in een ware strooptocht:

- Bij Willem Hanen in Belfeld zijn 3 korenzeisen vernield, de 'scherp biers' ton met inhoud in huis omgegooid en een ijzeren stang uit een kar genomen en in huis stuk geslagen;

- Bij Peter, zoon van de koster, het huis opengebroken en o.a. een stuk linnen stukgesneden en het huis overhoop gehaald;

- Bij Tilman op den Bergh een arm 'to stucken geslagen und sein leiff blawe geslagen dat man hoem op ein karre hefftt motten helppen' en naar een arts in Venlo heeft moeten brengen;

- Goertt op de Kleine Hove 'met roderen seer gestoten';

- Peter van Helden eveneens gemolesteerd;

- In Offenbeek pachter Leonart op de St.-Cornielis heren hof (= Onderste Hof) in elkaar geslagen, 2 grote koeiekuipen, 1 varkenstrog, 3 kleine koeiekuipen, en 2 melktobben vernield, de 'reipen' van een bierton gesloopt, de 'hexsell kist' stukgeslagen en het staal ervan gesloopt en meegenomen en het mes kromgeslagen, een 'pertz light ende licht rieme' stukgesneden zodat deze niet meer te repareren zijn, 2 ploegkettingen meegenomen en de melk in de kelder omgestoten;

- Bij Leitgen Houtten de moespot meegenomen, die later weer is teruggevonden;

- Bij molenaar Heinrich op gen Ronckenstein 'schottelen ende melk baren' stukgeslagen, het bed opengesneden, bij de molen 1 vat meel in het water gegooid, 1 spint weit in het water gegooid, 7 ijzeren 'billen' (waarmee de molensteen wordt opgetild om deze te slijpen) meegenomen, 1 ijzeren vuurtang en 1 ijzeren ploeg'reister' (waarde 25 stuiver) meegenomen, het slot van de molen gesloopt en 2 wambuizen ('wammissen') meegenomen;

- Bij Gerardt Wolffartz diens schaapherder aan het hoofd gewond;

- Bij Jan Geritz het bed stukgesneden;

- Gerard Geritz, die de soldaten met woorden tot bedaren probeerde te brengen, is bont en blauw geslagen zodat deze 'hefftt motten ten meister gaen';

- Bij Goertgen Geritz 2 nieuwe meelzeven stukgetrapt;

- Bij Heinrich Stevens de 'schottelkorff' met 13 of 14 schotels en lepels stukgeslagen, 1 kan olie stukgeslagen en de inhoud door het huis gegooid, 'duppen' (tobben?) en melkbaren stukgeslagen en de koperen 'kuije keettell tot dumpelen geslagen';

- Bij Geis Geijsen 1 moesmes meegenomen, 1 schotelkorf met lepels en schotels stukgeslagen, met behulp van tafelpoten de hoepels van de 'scherp biers' ton en van de kuip gesloopt en 3 jonge wilgen omgehakt;

- Op de hoeve van Jan Ronden bij Seiben op den Kamp 14 of 15 'morellen kerissen' bomen omgehakt, 1 lamp en 1 korenzak vernield;

- Bij Jannes op den Sande, pachter van jonker Goddart van Cruchten, 1 'frawen schortz', 1 'schoepken' en 1 'waeghpunder' meegenomen, 1 emmer met ijzeren banden op een steen stukgeslagen, 2 morellebomen voor de deur omgehakt en alle 'duppen' en 'milck barren' in huis stukgeslagen;

- Bij Leonartt van Sievenum 4 kippen en 2 nieuwe wollen handschoenen ('haissen') meegenomen, 1 kist opengeslagen en vlees eruit genomen, plus 2 hemden en 1 dubbe boter;

- Bij Willem Stevens aan de Walsberg 1 ton bier leeggedronken, 1 korenwan stukgeslagen, 1 'reis', 1 zak en 2 kippen meegenomen, 4 kruiken, 4 bekers en 2 maatkannen die ze als drinkbeker gebruikt hadden, kapot geslagen, 1 roomdubbe met 8 kannen inhoud in huis stukgeslagen, een olielamp tegen een 'steill tott polveren geslagen', en de 'jungen weibe' de kinderdoek en 'plaggen' uit de handen gegrist. Hierop is Adam van Stockum zelf met zijn paard bij de deur gekomen, heeft mee bier gedronken, en samen met zijn soldaten gedreigd de pachter te vermoorden, 'sein hauss aiff to borren' en heeft diens vrouw getrapt;

- Bij Pawelsen op den Scheide, pachter van Arnoldt Vincken, 1 kip, 1 haan, een runderhuid en de kinderdoek met de windels meegenomen, en de melkbarren en schotels stukgeslagen zodat de melk in de kelder dreef;

- Bij Tilman Kraen een venster stukgeslagen een een lemen wand omgestoten;

- Bij Gerart op den Plaetz, pachter van Johan Finemans, de waterput opengebroken en de varkenstrog met 'der verckens draften' in de put geworpen en de put 'gefelst';

- Bij Peter op den Cruitzbergh de 'welle' met de putemmer en ketting in de waterput geworpen, waarbij de emmer vernield werd, en 2 kastdeuren vernield.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 395.

Volgorde zoals in oorspronkelijke stukken; vermoedelijk ook route soldaten.

 

10 en 11 augustus 1600

BEESEL ‑ De schepenen en enkele inwoners van Beesel zijn op 11 augustus naar Roermond geweest, waarop kapitein Bochholtt ontboden is, die uitdrukkelijk bevel heeft gekregen om zijn manschappen te verbieden om zelfs maar iets ter waarde van een stuiver te stelen of te vernielen, hetgeen van Bochholt beloofd heeft.

Hierop zijn Van Stockum en zijn soldaten opnieuw in Beesel gekomen en 'in die hauser, schuiren die mans personen loupen soecken, ende verjaght, ende tegens die fraws personen gedreight, doet to slaen, nasen ende ohren aiff to sneiden, ende auch wiederumb in die hauser loupen eeten ende drincken'.

Korst Kupers, Arit der Schroer en Goert op gen Haeff zijn in de kerk gevlucht maar worden toch onder vuur genomen, waarbij Van Stockum zou hebben geroepen 'O ghi schelmen, wij sullen euch waell hebben';

- Bij Herman Smeit, 'der ein arm laem man is', is de deur opengehakt en zijn de vensters stukgeslagen, terwijl deze helemaal niet gesloten waren;

- Bij Geijs de bode zijn 2 houten luiken ('vinsteren') en 2 glasvensters stukgeslagen;

- Bij Willem Quiten is de deur opengestoten en is een varkenstrog stukgeslagen;

- Bij Neesken Kupers zijn de korenladder, een 'pertz reipe', een tonnetje, een tobbe, een riek, een deurbeslag en een mes vernield;

- Op de Kamp op Jan Ronden hof is de etenskast en een spoel met een halve ton vernield, en pachter Geissken is met de dood bedreigd;

- Op hun terugtocht naar Venlo hebben de soldaten Pawelsen op den Scheid, pachter van Arnoldt Vincken, achtervolgd, 3 maal beschoten en zijn huis overhoop gehaald.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 395.

 

vr 16 augustus 1600

Z.P. - Gehuwd: Christianus van Vucht en Elisabetha NN.

Uit dit huwelijk (op basis van Gendalim5):

1. Renerus van Vucht, ged. Roermond 16-8-1600 (get. Coen Ruys en Anna Reickenroy).

2. Ida van Vucht, ged. Roermond 28-9-1602 (get. Petrus Scheupers en Catharina van Seust).

3. Maria van Vucht, ged. Roermond 9-12-1604 (get. Albertus [Bertmarings], pastoor in Besel, en Anna de Brechen).

4. Robina van Vucht, ged. Roermond 12-3-1607 (get. Mathias Lom en Guilielma van Dueren).

5. Petrus van Vucht, ged. Roermond 27-6-1608 (get. Cornelius van Reij en Maria van Belgre).

6. Balbina van Vucht, ged. Roermond 6-2-1613 (get. jonker Royen en Juth Bosman).

7. Anna van Vucht, ged. Roermond 4-7-1615 (get. Theodorus Cocx en Willemken Beckers).

 

vr 6 september 1600

Z.P. - Gehuwd: Mattheus Bussemakers en Maria NN.

Uit dit huwelijk:

1. Margaretha Bussemakers, ged. Roermond 6-9-1600 (get. Mewis van Baexen en Neeske Biellemakers).

GA Roermond, Registers DHO.

 

3 oktober 1600

ASSELT - Goertt Francken en Naellen Lindemans, echtelieden, verkopen 1 morgen plus enkele roeden akkerland, zoals dit gemeten zal worden 1 daler Roermonds per roede, gelegen binnen Assel 'in den Dorp', een korte zijde grenzend aan de openbare straat, een zijde naast Ruth Zilkens' erf, de andere zijde grenzend aan Gaert Francken, belast met tiend en schattingen maar verder vrij van lasten, aan Wilhelm Quiten en Geert van Horne, ook echtelieden. Omdat het land is verpand aan Ruth Zilkens, zal deze tot Pasen a.s. nog de opbrengst genieten.

Getuigen: Theiss Silveren Nagell, Arit in gen Voss, Peter Gruwels, Jan van Geller 'als weirtt' en Gortt Quiten [tevens schrijver van de akte].

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 74 (origineel op papier).

Dorso: 'Coopceedul van eenen morgen landt voor Willem Quiten binnen Assel a 1600'.

Met aantekening dat Goertt Francken en Naellen, echtelieden, op 16 november 1600 door de schepenen Heinrich en Nieliss Lindemans zijn ontgoed, en de goederen gerechtelijk zijn overgedragen aan Wilhmen Quiten en diens vrouw.

 

11 oktober 1600

VENLO - Meuws Bisschops klaagt over Thijs Rijvers en diens echtgenote. Thijs en zijn vrouw verklaren dat de voorkinderen van wijlen Rijck, gehuwd geweest met Walraven, diverse roerende goederen hebben gedeeld. De oorkonders hebben een vijzel en een 'koetz' gehad.

GA Venlo, SA Venlo B 2556, zonder folionr.

 

24 oktober 1600

ROERMOND / BEESEL - Van Dulcken, namens de Gedeputeerden van de Ridderschap en Steden in het Overkwartier, verzoekt NN [Johan van Holthuijsen] zich te houden aan het reces inzake de contributies, en een vergelijk te treffen met zijn pachters.

RHCL Maastricht, Staten van het Overkwartier, inv.nr. 609.

 

24 oktober 1600

BEESEL - Gezamenlijke schepenen, schatheffer en gemene naburen van Biesell schrijven aan de Gedeputeerden van het Overquartier in Gelderlandt, dat jonker Johan van Holthuisen, 'als der meiste geerffter binnen Biesell', hen heeft geweigerd de Staatse contributies te betalen, omdat hij deze naar zijn mening niet verschuldigd zou zijn, 'dan die behoerden allein op die vehe toght gesatt toe werden und op geine erfftael' volgens de inhoud van het reces in 1598 opgesteld. De supplianten hebben dit reces in Biesell op het kerkhof voorgelezen aan de gemene naburen en bij alle pachters aangezegd dat deze aan hun heerschappen moesten meedelen 'wie ein jeder hoen mit der veiantz lenunghen tusschen den herschappen und halffluide toe halden gemeint wehre'.

Hierop hebben de naburen en de pachters, uitgezonderd jonker Holthuisen en zijn pachters, besloten om de vijandelijke contributies als volgt uit te zetten in de schatcedulen: twee delen op de erfgoederen en het derde deel op de 'vehe toght'. Daarbij stond het echter verpachter en pachter vrij om in een vergelijk overeen te komen om elk de helft te betalen, zoals ook voorheen binnen het kerspel gebruikelijk. Alleen jonker Holthuisen is er niet in geslaagd om tot op heden zo'n regeling te treffen, waardoor deze de contributie niet heeft betaald. Supplianten verzoeken Gedeputeerden om jonker Holthuisen te bevelen om met zijn pachters alsnog tot een vergelijk te komen en de betalingen te voldoen, zodat de gezamenlijke naburen niet worden 'geexecuteerd'.

- Tevens (z.d., eind oktober): Brief van Van Holthuisen aan de Gedeputeerden van het Overkwartier naar aanleiding van een verzoek van Gedeputeerden, als reactie op de klacht van de 24ste van deze maand, gebaseerd op het reces, op 18 november 1596 in Roermond opgesteld [zie aldaar]. Bij het voorlezen daarvan zijn volgens Van Holthuisen weinig mensen aanwezig geweest. De schepenen en schatheffers hebben van Van Holthuisen het 2/3 deel geeist en daarvoor bezittingen van hem gepand.

RHCL Maastricht, Staten van het Overkwartier, inv.nr. 609.

De datering blijkt niet uit het betreffende stuk, doch wordt genoemd in een aangehechte latere notitie en blijkt uit de reactie van Van Holthuisen. De genoemde heffing van twee derde deel is conform het reces.

 

vr 9 november 1600

Z.P. - Gehuwd: Arnoldus [Aret] in den Vos [overl. vr 10-8-1627] en Johanna [Jenneken] aen de Beeck [dr. van Willem aen den Beeck, zie 9-11-1600].

Aret werd op 2-8-1606 beleend met de Nieuwenbroekse onderlenen Beekergoed en Heijensgoed te Beesel. Op 27-8-1613 verkochten zij hun hoeve te Rijkel aan Thijs Sloesen en Bertgen Slabbers. Op 14-2-1623 kochten zij land te Offenbeek.

 

9 november 1600

RIJKEL ‑ Verklaring inzake rechten.

Goerdt Ruttens getuigt 'ter herinnering' van Arret in gen Vosch inzake overdrachtsbelasting die deze aan jonker Johan van Holthausen verschuldigd is wegens de verkoop van laatgoederen, na het overlijden van Wilhelm an gen Beeck, schoonvader respektievelijk vader van Arret [d.w.z. van Arnold en zijn echtgenote Jenne aen de Beeck].

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36, fol. 17.

'Konden ter memorien van Arretten in gen Vosch oever tgesinnen des laetgoutz.

Teuchtt Goerdt Ruttens op vorgegeven vermet ihme kundich und whaer to sein, dat ehr van gedachten producenten Arnoldten mit seinen testant alss laett versoicht auch seine gerechticheit daeraf ontfangen, alsulchen gout, als ahn juncker Johannen van Holthausen nae afsterven Wilhelmen an gen Beecks producents respective schwegervader und vader to gesinnen schuldich gewest wie sich dat gebeurtt, ahn gedachter juncker Holthausen gesonnen hebben sulchs ahn eijtzstat wetentlich in gerichte afgedragen und per arretten to verteickenen begert worden, actum ut supra.'

Vgl. Beekergoed Beesel 2-8-1606 en Sloesenhof Rijkel.

 

13 november 1600

VENLO - Johan Reivers tegen Henrich Kistener van Guddenich. Deze is te Maastricht gehuwd met Beell, een zuster van Johan.

GA Venlo, SA Venlo B 2556, zonder folionr.; met voortzetting 18-11-1600.

 

14 november 1600

VENLO - Op verzoek van Henrick van den Bylandt verklaren Dirick Kumpken der Alde en Jan Gielen onder ede dat zij de Holtmeulens tiende eertijds hebben gepacht van Johan [doorgehaald: Dierick] van Holthuysen in ruil voor een schuld. Nadien is deze tiende verpacht aan Herman Gartz? en is Holthuysen de oorkonders nog 40 gulden verschuldigd gebleven.

Jan Gielen verklaart dat Jacques Tymmerman ... Bentig der Gr... met zijn krijgsvolk voor Venlo lag .. Ingelen up den Bietgenscamp ..

GA Venlo, SA Venlo B 2710, zonder folionr.

 

20 november 1600

VENLO - Johan Reivers tegen Henrich van Brunswick alias Kistener wegens koopsom van een huis.

GA Venlo, SA Venlo B 2556, zonder folionr.

 

27 november 1600

Overeenkomst tussen jonker Johan van Impstenraede van Oetegroeven en zijn zwagers jonker Johan Linzenich en Dries op Meulenbergh enerzijds en Maria, dochter van wijlen Johan Crovyts anderzijds, over de schadeloosstelling toe te kennen aan laatstgenoemde wegens niet ten uitvoer gebrachte trouwbelofte door Johans overleden broer, Willem van Imstenraede, oneer, etc., en het onderhoud van Johan, hun kind.

RHCL Maastricht, Familiearchief De Meer d'Osen, inv.nr. 69.

Vgl. 8-4-1570.

 

14 december 1600

RIJKEL / NEER - Afstand van vruchtgebruiksrechten.

Ten overstaan van de scholtis en Lenart Engels en Peter van den Cruitzberch, schepenen, doet Wilhelm Hermans van Nehr, met toestemming van zijn vrouw, afstand van zijn vruchtgebruiksrechten op een stuk land te Reickel op de Steigh gelegen zoals dan aan hem is nagelaten door zijn vorige vrouw Schwencken [Zwaan], alsmede alle verdere roerende en onroerende goederen en schulden door haar nagelaten, ten gunste van Thoniss to Biesel als wettig erfgenaam.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 17.

'Ist erschienen Wilhelm Hermans to Nehr mit bewilligungh seiner hausfrauwen und hefft seiner toucht und touchtgerechticheit uitgegangen nae den lantrechten van einen stuck lantz wie tzelve erve to Reickel op die Steigh gelegen und ihme van Swenken seiner verstorvener hausfr. verlaeten is und sunst auch van alle tgene gereit ungereit off uitstaende scholtt niet uitbehalden dan alles wat ehr van Schwenken Z behalden hefft, und dat tot behoif Thoniss to Biesel als rechten erfgenaem Schwenkens voerss. imen in geheelen gebraucken desselven stellende.

 

29 december 1600

ELMPT / SWALMEN - Verkoop en belening van Houterhof te Swalmen, leengoed van Elmpt.

Johan in der Schurtt, koster en gerechtsschrijver te Elmpt, als gevolmachtigde van Wernher von Wijderdorff, heer te Elmpt en Borggair [Borgharen?], en Cecilia von Wijdendorff, geboren Von dem Bongart, vrouwe van Elmpt, wordt Carcilius Wolff, gerechtsschrijver te Wassenberg,

- namens diens echtgenote Wilhelingh Mittelmans, als vruchtgebruikster en gedeeltelijk als eigenaresse (namelijk als weduwe van haar eerdere man Philips Baum voor zover het het door hen gekochten een vierde deel betreft);

- mede namens Christoffelgen, enige nagelaten dochter van wijlen Christophel Pawelsen, burger te Roermond, en ook wijlen Wijndelen Baum, enige en onbetwiste erfgename van te noemen goederen,

beleend met de Hoff ten Holt in het gericht en kerspel van Schwalmen gelegen

Getuigen: Theiss Kolen als leenheer, Heinrich des Custers te Niederkruchten, en Dietherich Reifels als man van leen.

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 75 (origineel op papier; authentiek afschrift door Johan in der Fordt, later ondertekend Carcelius Wolff).

Dorso: 'Copeij des hoffs ten Holtt zu Schwalmen, waerinne sigh bevindt dat ter Elmp voor hergewaet aen den leenheere betaelt is 15 goltgl aen den stadthelder, mannen van leen en leengriffier'; in potlood een ouder inv.nr. 26.

Voor Philips Boom, burger te Venlo, zie ook akte 7-5-1563.

 

1600, z.d.

VENLO ‑ Hendrik Vermasen wordt vermeld als rentmeester te Venlo.

Maasgouw 1920, N 9.

 

1600, z.d.

BELFELD - Overdracht land.

Ten overstaan van Gerhardt Wolffertz namens de scholtis en Lijnss an gen Dijck, schepenen, draagt Dierich van Belffen ongeveer 5 vierdel land in den Belffener Wijdtveldt gelegen tussen Houbert van Lom en Gerhardt Mens, met de korte zijden grenzend aan de heide en de Wijdtfeltzwech, voor een niet genoemd bedrag over aan Heinrich Fullings en Griedt, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 35; eenvoudig afschrift op papier, ca. 1612.

 

1600, z.d.

RIJKEL ‑ Overdracht deel Sloesenhof.

Ten overstaan van scholtis, Peter van den Creutzberch en Wilhelm Qwiten, schepenen, draagt Aeret in den Voschs, burger te Ruremunde, met toestemming van zijn vrouw Jenne [aen de Beeck]

- het deel van Schloussenhoff te Reickel gelegen zoals door de verkopers aangekocht van Arreth Geirlings 'als dat vierde dheil van den halven aerle baendt';

- de helft van 3 morgen aan de Reickelder Bendt gelegen naast de halve morgen van de paters Ingen Weijde;

- ongeveer 2 morgen land in gen Schoeltt gelegen tussen jonker Heinrich van Cruchten en land van het altaar, met een korte zijde grenzend aan de heide, zoals Thiss Schloussen dit samen met Arrett in den Vosch had gekocht van Arret Geirlings en zoals dit aan Thijss in deling was toegevallen,

voor een niet genoemd bedrag over aan Thiss Schloussen voornoemd en Beertgen [Slabbers], echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36, fol. 20vs-21.

Voor Geerlings zie 13 februari 1606.

Thijs Sluijsen en Bartien Slabbers pachtten op 25-2-1610 de Klerkenhof te Rijkel.

 

z.d., mogelijk rond 1600

BELFELD - Overdracht land.

Ten overstaan van Gerhardt Wolffertz in plaats van de scholtis en Goerdt op der Hoeven, schepenen, draagt Heinrichsken Lemmen met toestemming van zijn vrouw Jenne 2 morgen land in het Loeherveldt gelegen naast de kinderen van Thiss van Belffent, met de korte zijden grenzend aan de Haelstraet en land van Bouxhof, voor een niet genoemd bedrag over aan Peter Korvers en Thrijne, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 35vs.

 

 

1601

11 januari 1601

VENLO - Henrich Schaeckx als gevolmachtigde en erfgenaam van Enncken Vengers tegen Ott van Neer. Ott heeft zich verzet tegen een testament ten nadele van de klager. Deze eist dat Ott zich zal houden aan de scheiding en deling. Ott zegt dat hij geen partij is, doch zijn moeder die nog leeft en hem niet heeft gevolmachtigd. Schaeckx stelt dat Ott zich in het huis van Gerart van Eyll echter wel als gevolmachtigde heeft gepresenteerd tegenover rentmeester Johan van Asselt en de prior van Straelen namens de klager en Sander Bon en Pouwels Nijssen aan de zijde van beklaagde. Henrich van Twist verklaart dat hij samen met Gerart van Eyll naar Ott van Neer is gestuurd wegens deze deling.

GA Venlo, SA Venlo B 2556, zonder folionr.

 

20 januari 1601

ROERMOND - Nicolas Charles, als bewoner van het huis van Florentius Tsiongen op de markt gelegen tussen Johan van Hinsberch en Trincken Baesel, belooft dat hij achterstallige betalingen zal voldoen aan joffer Gertruijd van Cruchten.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, Overdrachten deel II, fol. 105.

Voor Gertrudis van Cruchten en deze Florentius zie ook 8-10-1599 en 6-5-1604.

 

3 februari 1601

ROERMOND - Johan van Dursdael en Reinier Vorstermans worden aangesteld tot schepen van Roermond.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, Overdrachten, deel II-1 (voorin).

 

10 februari 1601

ROERMOND - Peter der Oeber draagt met toestemming van zijn vrouw Joost een huis op de Scheutenberch gelegen tussen Linnart van Vlodrop en verkopers eigen land, over aan Hendrick Keipkens van Assel en diens vrouw Mett.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, Overdrachten deel II, fol. 106.

 

10 februari 1601

ROERMOND - Rijck Stijns en zijn vrouw Merij? Cocx dragen land te Roermond in de Wolffskeel gelegen tussen Dirck Lockermans en Metgen Stijns over aan Hendrick van Elmpt en Neul, echtelieden.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, Overdrachten deel II, fol. 106vs.

 

16 februari 1601

LOBBERICH - Verklaring inzake o.a. Wielerhof te Swalmen.

Ten overstaan van Johan Menskens en Stass Schmiets, schepenen van Lobberich, verklaren de zussen Anna, Maria en Margaretha von Bocholtz dat zij tevreden zijn met hun aandeel. Zij geven hun moeder Margaretha toestemming om de gelden die voor het Hof van Gelder zijn toegekend aan wijlen hun vader Jelis van Bocholt tegen gebruikelijke tijns op de vaderlijke goederen op te nemen. Indien mogelijk moeten de hof te Swalmen en te Horst belast worden, waarvan hun broer Goddart, tegen de wil van de zussen en hun moeder, de inkomsten heeft gehad.

Vereinigte Westflische Adelsarchive, Archiv Hinnenburg, Familie Von Bocholtz, Urkunde 162; origineel op papier met gecachetteerd zegel.

 

vr 8 april 1601

Z.P. - Gehuwd: Petrus Plers en Catharina NN.

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

1. Maria Plers, ged. Roermond 8-4-1601 (get. Jan van Offenbeeck en Anna van Swamen; dr. van Petrus x Catharina NN).

 

5 mei 1601

VENLO - Peter Quijten als gevolmachtigde van Johan van Holthusen to Besel tegen de licentiaat Johan Ballick en Derick Poelman als gevolmachtigden van Wolter van Buren, ambtman en drossaard te Goch, inzake twee brieven door de drossaard geschreven aan Johan van Nunum op 13 december 1590 en 30 juni 1597.

Jan Ballick en Poelman bekennen deze brieven 'to agnoseiren sub bona fide'.

GA Venlo, SA Venlo B 2556, zonder folionr.

Wolter van Buren is in deze periode tevens aangeklaagd door Metgen in gen Meurs wegens verteringen door wijlen zijn dienaar Jan Martens.

 

vr 8 mei 1601

Z.P. - Gehuwd: Joannes van Belfelt en Catharina NN.

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

1. Henricus van Belfelt, ged. Roermond 8-5-1601 (get. Paulus van Besel en Neul Kelleners; zn. van Joannes x Catharina NN).

 

11 mei 1601

ROERMOND - Johan Scherpkens en Jelisken, echtelieden, verkopen de helft van het huis genaamd Den Gulden Appel op de Steenwech gelegen tussen Michiel in gen Es en Peter van Neer aan Tiel van Asselt en Merie Rongen, ook echtelieden.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, Overdrachten deel II, fol. 109vs.

Voor latere verkoop van de andere helft van dit huis aan dezelfde aankopers zie 18-1-1602.

 

vr 18 juni 1601

Z.P. - Gehuwd: Gerardus Creyaerts en Maria Bordels.

GA Roermond, Registers DHO.

Uit dit huwelijk:

1. Joanna Creyaerts, ged. Roermond 18-6-1601 (get. Theodoricus Creyaerts en Maria Caetz).

2. Michael Creyaert, ged. Roermond 12-4-1603 (get. Christophorus Straesborch en NN).

 

september 1601, z.d.

BEESEL ‑ Ten overstaan van Johan Kehrn genaamd Fronhoven, scholtis van het ambt Mondtfort, Lens aen gen Deyckh, Leonardt Engels en Peter op den Cruitzberch, schepenen te Beesel, draagt Trincken 'etwair Janne Jenne Schloussen ehelige dochtter', aan Wilhelm Qwiten en Neesken, echtelieden, haar aandeel en gedeelte van de visserij te Biesell over plus een erfpacht van 2 vat rogge gevestigd op het goed van Hendrichsken Loucken dat nu eigendom is van jonker Cruchten. Thrincken had visserij en erfpacht krachtens beschudrecht gekocht van jonker Arnoldt van Duirsdal.

Deze rechten en goederen zijn vervolgens door This Schloussen als naaste bloedverwant beschud ten behoeve van hemzelf, zijn vrouw en erfgenamen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 416; charter.

Met dorsale aantekening d.d. 28-10-1700 als volgt: 'dit is de brieff denwelcken mij is gerestitueert waermede gepretendeert wirden 2 vaten rogh door Mettel Hinsen offt Gijs Schroers van mynen hoff tot Besel'.

Vgl. 16-7-1647.

 

8 oktober 1601

BEESEL-LEEUWEN ‑ Aantekening inzake proces Arnold van Dursdal tegen Johan van Nunhem als momber van jonker Bueren luidend als volgt:

'naedem Neunhem die momberschap van Jo. Bueren, grondtheeren des erfpachtz, opgesacht ist, sal ehr der clacht ledich staen, und cleger mach op sein onderpandt vortfahren wie rechtte.

Als weider gemaandt worden op aenhalden Jo. Dursdals wirdt erkandt, der Her sal ein Her sein, und doen beme(lter) Jo. Duirsdals excoution nae inhaet dieses vor uitgesproeckenen ordels, und dae gemaent worden, dieweil dat kirckengericht geschreckt, off die reup (= afkondigingen) in der kircken numher noch behoerden ten ende uitgeroepen off straxs iminittiert te woorden, sulx halden die schepen ahn sich'.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 24. Afschrift (?) door Steif (= Stephan) Reutter.

 

10 oktober 1601

VENLO / BEESEL - Johan van Nunum verschijnt onder protest tegen de gevolmachtigde van Wolter van Buren en zegt dat hij 'den compas brieve nageleeftt und damit op Rurmunt sich verfuecht heftt, als oick denselvigen avont mit de brieve eene van Montfort gesant hefft waer op der scholthis als maendachs binnen Rurmunt gekommen, und in sulcken genham mitgenomen op Besell, alwaer het antwort oick geschreven is, und dewiell aldaer die comp nyt steaende hem Nunum op den inhalt des compromis nyt helpe kunne, und hetz als tegen morgen donresdach binnen Rurmunt bescheide, alwaer hij alsdan den comp eroffnen und opsucken will, was der saken gemees, versuyt sich damit voer ierst genoichsamb gedaen to hebben.

Der licentiat Balick als gevolmachtige Burens erschient und repetiert .. an jungsten ergangenen ordell, und sacht dat Nunum daer inne peremptorie operlacht is, wie oick den den 22 und 25 augusti sijn schijn und bescheit und bewies op to leggen. So will er verhapen, dat de heren schepen bij ire vytgesprakene ordele nie meer sullen verblieven, und n.. ger wydere dilation, dewiell nyt anders suecke dan die saeck langwilich op to halden.'

GA Venlo, SA Venlo B 2556, zonder folionr.

 

13 oktober 1601

VENLO / BEESEL - Johan van Nunum tegen de licentiaat Balick als gevolmachtigde van Buren, ambtman te Goch, inzake herziening of wijziging van een eerder gegeven vonnis met betrekking tot een akte bezegeld 'mit den secret van Besel' alsmede het zegel van de scholtis. Uit de eigen brieven van beklaagde Buren aan de schepenen blijkt volgens Nunum dat beklaagde alle registers, 'schyn und bescheit' heeft ontvangen. Balick overlegt nog een concept of volmacht getekend te Griet en twee missieven door Nunum gericht aan de ambtman waaruit moet blijken dat Nunum een pandverschrijving van Thonis Cornelissen niet voor zich zelf heeft gedaan, maar in naam van de ambtman.

GA Venlo, SA Venlo B 2556, zonder folionr.

 

vr 14 oktober 1601

Z.P. - Gehuwd: Theodorus van Crechten en Margaretha NN.

Uit dit huwelijk:

1. Arnoldus van Crechten, ged. Roermond 14-10-1601.

GA Roermond, Registers DHO.

 

31 oktober 1601

ROERMOND - Johan van Offenbeeck, als rentmeester van het ambt Montfort, laat zich wegens achterstallige pachten richten in de goederen van Lenartgen Marienburch over de Maas op Hombergen gelegen; idem in de goederen van Jan van Melenborch.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, Overdrachten deel II, fol. 114.

 

6 november 1601

ROERMOND - Johan Fineman, met toestemming van zijn vrouw Aelitgen en mede namens zijn zwagers Willem en Johan Vorsterman, alsmede Emondt Vorsterman, eveneens met toestemming van zijn vrouw Gertien, dragen een moeshof op de Weerdt gelegen tussen de Rour en de hoppengaarde van Dirck Cocx, over aan Gerardt Peters en Judith, ook echtelieden.

- Op 1 december 1601 beschud door Reiner Vorsterman als bloedverwant

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, Overdrachten deel II, fol. 115 en 116vs.

 

13 november 1601

Overeenkomst betreffende het patronaatsrecht van het altaar van de H. Nicolaas en de kosterij van Mulbracht, leenroerig aan het huis Gribben.

RHCL Maastricht, Dokumentatie D273: Inventaris van o.a. Bleijenbeek, Brempt, Hillenraad; gedeelte Bleijenbeek, nr. C 10; depot onbekend (gedeelte verdwenen, vgl. ook Schlo Haag).

 

17 november 1601

VENLO - Marijken Tessemeker klaagt over Henrich Cuijten wegens 3 oude daalders wegens een obligatie gevestigd op een stuk land.

GA Venlo, SA Venlo B 2556, zonder folionr.

 

19 november 1601

VENLO ‑ Minnelijke schikking tussen Anthonius van Beringen en Joannes van Muysenmuelen, door bemiddeling van scheidsmannen, in verband met de dijk van de molenvijver in de bemd van Van Beringen, de afscheiding tussen de wijher van de Muysenmuelen en het land van de Vinckenhoff en het afspoelen door water en de inloop van de beek in de wijher.

GA Venlo, Oud Archief Venlo, inv.nr. 1945a.

 

vr 29 november 1601

Z.P. - Gehuwd: Godefridus Veschers en Maria NN.

Uit dit huwelijk:

1. Joannes Veschers, ged. Roermond 29-11-1601 (get. Gerardus Achten en Gerten van den Holt).

GA Roermond, Registers DHO.

 

4 december 1601

VENLO - Sijcken, weduwe van Gaert Kuijten, tegen Gijs Koppen wegens achterstallige rente waarop kommer is gelegd.

GA Venlo, SA Venlo B 2556, zonder folionr.

 

6 december 1601

ASSELT ‑ Rutger Glasmakers en Agnes Borcharts verkopen akkerland aan de Hagedoorn, met een korte zijde aan de Molenweg gelegen, voor 100 gulden Brabants per morgen aan Christoffel Schenck van Nydeggen en Aleid van der Lippe genaamd Hoen.

In den nhamenn Gottes kondt und zo wissenn sey jedermenniglich

hoe datt int jar 1601 denn 6ten december, durch underhandelungh

guter freundenn, einen erffkauff getroffen, geschlotenn und beraimpt

is, zwischenn denn edlen herren Cristofferenn Schenck von Nidecken

herren to Hellenrhaidt, Assell und Schwalmenn, und Alleit vonn

der Lip genoempt Hoen, eheluiden, als geldere ter einer seidenn,

unnd Ruttenn Gelaissmechers von Ruremundt und Angniess

Borchartzs hops dochter verkeuffers ter ander seidenn, also dz

vurss. Rutt und Angniess eheluidt den edlen herren

Christofferenn und Alleittenn eheluiden verkaufft habenn

alsulch dritte deill von vierden halben morgenn landts un-

gefehrlich, an denn Hagelldorn gelegenn, mitt einer seiden

neben dess edlen herren landt gelegenn, welches genant is

der Winckell, die ander seidt auch benebenn des edlen herren

landt, welches sein edel liebde von Gerhardt Kock gegolden

hefft, ein furheufft schiessende up den Mullenwegh, dass ander

furheufft up Jenniss Goubbels landt, welche seidt ime Ruttenn

und Angniessen eheluidenn in der deilungen zugetheilt sol werden,

frey herren guit, sonder innige lasten offte uytgulde, mitt der

conditien, dat furgerurte geldere sulche angekauffte lenderey

anstondt anfangen und die fruchten dairup stainde mit den halffen

offte winner sollen deilen, und folgents nha innen gefallen ge-

brauchen, und sollen vurss. geldere Cristofferus Schenck

und Alleit eheluidt dennen verkeuffere, Rutten und Angeniessen

eheluiden, fur iederen morgenn landts als oben geruirt, eins geben

und wolbetzalenn hundert gulden brabants, wolverstaende, dat die maet

kerenn wierdt, sollen auch die penningenn keren, die betzalungh

hiervonn soll aber geschehen wie folgt, nemlich anstondt funff-

unzwentzigh gulden, und folgents als die lenderey gemeten und

geliebert solle werden funffzehen gulden, ferners negstfolgent

Pingstenn die volle betzalungh der gantzer summen zu, In

urkundt dero warheitt seindt hieruber und angewesenn als

thetings men Nielis Lindemans als gerichtsman en Haub

Schloetmecher und sein diese cedulen van beiden parteyenn un-

derzeichent, Geschehen auff datum als oben.

[w.g.]

Ch. Schenck von Nidecken H.z.H

Rut Glasmeckers

Nesken Borckhartt

Schloss Haag, inv.nr. 313. Origineel op papier, ondertekend (niet bezegeld); met afwijkend handmerk (mogelijk van een van de getuigen).

 

vr 20 december 1601

Z.P. - Conrardus van Cruchten en Christina NN.

Uit dit huwelijk:

1. Anna van Cruchten, ged. Roermond 20-12-1601 (get. Gerardus Creyart en Anna van Mesenborch).

GA Roermond, Registers DHO.

 

vr 23 december 1601

Z.P. - Gehuwd: Joannes van Wijnarden en Mechtildis NN.

Uit dit huwelijk:

1. Abel Winerde, ged. Roermond 23-12-1601 (get. Joannes Tob[ben] en Elizabeth Francken; zn. van Joannes x Mettel NN), verm. jong overl.

2. Abel van Winers, ged. Roermond 12-6-1603 (get. Joannes Francken en Lysbeth van Baexen; zn. van Joannes x Mettel NN), verm. jong overl.

3. Anna van Vinerte, ged. Roermond 27-7-1606 (get. Franciscus van Baexen en Maria Francken; dr.van Joannes x Mechtildis NN).

4. Petrus van Winert, ged. Roermond 18-9-1607 (get. Joannes Francken en Elijzabetha van Wijnerden; zn. van Joannes x Mettel NN).

5. Abel van Winers, ged. Roermond 16-6-1609 (get. Frans Franken en Maria Brakers; zn. van Joannes x Mettel NN).

6. Agnes van Winert, ged. Roermond 13-8-1612 (get. Joannes Tobben en Elizabeth Franken; dr. van Joannes x Mettel NN).

 

29 december 1601

VENLO / ARCEN - Iffken, weduwe van Peter Quijten, verschijnt na aangezegde kommer en gevolgde citatie, tegen Reiner van Gelre, heer te rssen. Deze heeft voor een bedrag van 80 gulden vaten wijn laten halen op rekening die nog niet is betaald.

GA Venlo, SA Venlo B 2556, zonder folionr.; met voortzetting 10-1-1601 en 6-2-1602 zonder nadere gegevens.

 

 

1602

14 januari 1602

BEESEL / VENLO - Henrick Merel volmacht Gerardt Custers van Bijsel inzake de Broickerhof te Beesel.

GA Venlo, SA Venlo inv.nr. 2711; met dank aan Jan Hanssen.

 

vr 14 januari 1602

Z.P. - Wilhelmus Oliten en Catharina NN.

Uit dit huwelijk:

1. Godefridus Oliten, ged. Roermond 14-1-1602 (get. Godefridus Bestors [Pastoors?] van Borren en Gertrudis Rijcken; zn. van Guilielmus Oliten van Swamen x Catharina).

 

14 januari 1602

ROERMOND - Johanna Severijns doet ten behoeve van haar kinderen Sijb en Griet Severijns afstand van het vruchtgebruiksrecht op haar huis over de Steinen Brugge gelegen naast die Hoirdewael; haar kinderen verkopen dit huis vervolgens aan Johan van Hinsberch en Itgen van Neer, echtelieden.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, Overdrachten deel II, fol. 118vs.

 

18 januari 1602

ROERMOND - Philips van Beugel en zijn vrouw Marie Portiens verkopen de helft van het huis gewoonlijk genaamd Den Gulden Appel, op de Steinwech gelegen tussen Michael in gen Es en Peter van Neer, aan Tiel van Asselt en Merie, echtelieden.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, Overdrachten deel II, fol. 119vs.

Voor eerdere verkoop van de andere helft aan dezelfde aankopers zie 11-5-1601.

 

19 januari 1602

SWALMEN - Akte inzake een obligatie groot 500 daalder.

- Tevens (z.d.): Schepenen en gemene naburen van Swalmen hebben in 1577 een bedrag van 500 daalder tegen een jaarlijkse rente van 33 gelijke daalders opgenomen van Johan van Hooghkijrcken, tot betaling en lening aan de soldaten van Polwijler.

Zij zijn nu in Bruggen 'gearresteerd' op verzoek van Peter Wendelen en Lijet Buckers (als erfgenamen van wijlen Daem van Wijck, die voor deze schuld borg was gebleven), om deze 500 daalder af te lossen.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, Gerechtelijke stukken, Port. 328. Proces door die van Swalmen tegen die van Bruggen.

 

5 februari 1602

VENLO - Proces Meuws Bisschops tegen Wolter van Oest wegens vorderingen uit roerende goederen ('gereide') nagelaten door wijlen Rijck, echtgenote van Wolter, krachtens obligatie van haar hand. Wolter ontkent de vordering omdat de obligatie door Rijck is aangegaan voor hun huwelijk en zij hiervoor borgen heeft gesteld. Meuws heeft hiervoor verder de helft van een huis van Rijck in pandschap ontvangen. Wolters overlegt een kopie van het testament van Rijck. Wolters heeft uit zijn eigen patrimoniale goederen 100 daalder opgenomen en betaald aan Coen van Assell tot betaling van het huis. Rijck heeft kinderen nagelaten (kennelijk uit een eerder huwelijk).

GA Venlo, SA Venlo B 2556, zonder folionr.

 

6 februari 1602

ROERMOND - Overleden: Jacob van Lom [echtg. van Elisabeth Vorstermans, vermeld 21-6-1603], schepen van Roermond.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, Overdrachten, deel II-1 (voorin).

Op 14 november ... (jaartal niet genoteerd) droegen Jacob van Lom en diens vrouw Elisabeth ten overstaan van de schepenbank Roermond 5 staal land buiten de Nielder poort gelegen over aan Aereth Geerlings en diens echtgenote Danielken. (RHCL Maastricht, Losse Charters, inv.nr. 440).

Uit dit huwelijk (vermoedelijk):

1. Mathijs van Lom, vermeld 8-7-1608.

2. NN van Lom, tr. voor 1623 met Willem van Eijll.

3, Ursula van Lom, tr. voor 1623 met Johan in de Betou.

4. Jacob van Lom, bezit goederen te Belfeld tot 1633.

5. Catharina van Lom, leeft 1623.

6. Elisabeth van Lom, leeft 1623.

Zijn erfgenamen verkochten op 24-11-1623 hun helft van de Oude Rijdt te Belfeld.

 

vr 17 februari 1602

Z.P. - Gehuwd: Martinus Claessen en Godefrida NN.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Claessen, ged. Roermond 17-2-1602 (get. Stephanus van Hens en Margareta Wessels).

GA Roermond, Registers DHO.

 

13 maart 1602

ROERMOND - Johanna van Hillen, weduwe Merwijck, machtigt mr. Johan Rickenraije om te handelen in al haar zaken.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, Overdrachten deel II, fol. 121.

Voor huwelijksvoorwaarden zie 1-8-1570.

 

16 maart 1602

VENLO - Wolther van Oest, verwikkeld in proces tegen Meuws Bisschops, overlegt bewijs dat de kinderen van wijlen zijn echtgenote de helft van de roerende goederen genieten.

GA Venlo, SA Venlo B 2556, zonder folionr.

 

16 maart 1602

Actum Alden Ghor

HAELEN - Swedheer van den Boetzeler bekent dat hij van de heer van Hillenraedt een bedrag van 40 gulden heeft ontvangen wegens resterende schuld soo mich noch kompt van den verkauften hoff tot Swamen.

Archief Schloss Haag, inv.nr. 2658. Betreft deel van de Nieuwenhof te Swalmen (zie 8-10-1589).

 

vr 26 april 1602

Z.P. - Gehuwd: Walravus Daniels [Walramus; hij hertr. met Elisabeth van Gangelt, weduwe van Henricus Bosman] en Maria Gielis.

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

1. Gertrudis Daniels, ged. Roermond 26-4-1602 (get. Joannes van Wyler en Berb Gelaesmeker; dr. van Walravus x Maria), verm. jong overl.

2. Daniel Daniels, ged. Roermond 28-12-1603 (get. Winandus van Swamen en Nuel Roesen; zn. van Walravus x Maria), vermeld als prior van de Karthuizers te Roermond 1638.

3. Gertrudis Daniels. ged. Roermond 27-4-1607 (get. Jacobus van Nederhoven en Maria Neisen; zn. van Walravus x Maria). Tr. voor 4-9-1624 met Winandus van Heinsberg, waarvan een dochter kinderen te Roermond.

4. Martinus Danielis, ged. Roermond 22-5-1609 (get. Petrus Bosman en Barbara van Beckene; zn. van Walravus x Maria).

5. Joannes Daniels, ged. Roermond 23-4-1611 (get. Joannes Ryckelroy en Neesken Gasseut; zn. van Walravus x Maria)

De achternaam van Maria wordt genoemd bij de doop van Elysabetha van Essich, Roermond 30-3-1624. Walraven en zijn tweede vrouw Elsa van Gangelt kochtten op 17-5-1630 land te Swalmen. Voor zijn testament zie 29-8-1638.

 

26 april 1602

BEESEL / STRAELEN ‑ Herman Gruithaus en Peter Anguwell (?), schepenen te Straelen, oorkonden dat zij in de protocolboeken een concept voor een volmacht hebben aangetroffen d.d. 18 juli 1597.

Voorts verklaren zij, dat Arnolt van Eill, burgemeester, zijn schoonzoon Hendrich Hveler voornoemd nadien tot herroeping heeft gevolmachtigd om namens hem het proces tegen Johan von Holthusen te Besell te voeren.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 24. Origineel op papier met opgedrukt gecacheteerd zegel, ondertekend door Wolters Engels.

 

7 mei 1602

ROERMOND - Thomas van Oist, als gevolmachtigde van Peter en Mettel van Hambach, broer en zus, kinderen van wijlen Gerardt van Hambach, attesteert inzake erfrecht op 13 maart 1602 te Aken gepasseerd.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, Overdrachten deel II, fol. .. (tussen 121 en 128).

 

10 mei 1602

BEESEL - Akte van immissie.

Ten overstaan van de scholtis en Gerhartt Wolffertz en Peter op den Creutzberch, schepenen, verzoekt Goerdtgen Meutgens van Beuggenum, als gevolmachtigde en voogd van Walraven Daniells, om toewijzing van onderpanden aan hem verschuldigd wegens het niet betalen van de aflossing vermeld in de daarvan bestaande obligatie ten laste van Heinrich Schlabbertz en erfgenamen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 17vs; in de marge: 'immision Walraven Daniells'.

'Ist erschienen Goerdtgen Meutgens van Beuggenum als volmechtig und mombair Walraven Daniells, undd hefft uit craffte erhaldenen gewins gefolgtt op die theunungh geschiett nae inhaltt brief unnd seigele van wegen niet bethalungh der pensionen oever Heinrichen Schlabbertz erven execution und immision van wegen seines principalen, begertt, welcke huem Goerdten als van den richtter orkonde van schepen verlehnett, dergestaltt dat gemelter Goerdten in nhame seines principalen in die in brieff und seigele ernante underpendt mae den landtrechtte ingerichtt und posses verlehnett ist worden.'

 

z.d., mogelijk tussen 10 mei 1602 en 11 juli 1603

Z.P. - Overdracht nalatenschap.

Ten overstaan van Goerdt op gen Hoeve en Gerart Wolffertz, schepenen, draagt Hans Nabben, als gevolmachtigde van de erfgenamen van wijlen Threutken thoe Breij, alle nalatenschap afkomstig van Peterken Eemontz voor een niet genoemd bedrag over aan Windel in den Pass.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 17vs.

De akte staat z.d. vermeld tussen akten van 10-5-1602 en 11-7-1603 maar kan ook van eerder datum zijn. Beide getuigen worden al als schepen vermeld 6-4-1588; Goert op gen Hoeve was overleden vr 1607.

'Seint erschienen die erfgenhamen van Threutken thoe Breij semmentlicken unnd hebben tot haeren volmechtigen gestaltt unnd geconstituiert Hanssen Nabben in bester und bestendigster formen rechtens, omme dat allinghe versterff van Peterken Eemontz herkommende, in der voirss. erfg. nhame to verkaupen op und overdraght to doen gelick sij present seinde sollen und konnen doen.

Welcher Hanss Nabben crafft der voerss. volmachtgebungh folgentz vortz den gantzen heum van Peterken voerss. ahnerfallenen versterfs verkochtt und vortz op und overgedragen Windelen in den Pass cum omnibus juribus et haer..inentijs, und nae behoerlichen verteichenis ist benante geldersche daerinne geerfft als recht und gewonlich ist, kauppennincks fredich.'

 

31 mei 1602

den lesten daich maij

BELFELD ‑ Overdracht Nieuw Erf.

Ten overstaan van Gerhardt Wolffertz, stadhouder, en Goerdt up der Hoeffen, schepenen te Beesel, draagt Thissken, zoon van Lambert an gen Lhoe, het Nije Erff erf gelegen tussen Wilhelmken Holtz en Jacob Wagens' goed, met n korte zijde grenzend aan Welken Emontz' goed, en de andere aan Derich Follings' erf, voor een niet genoemd bedrag over aan Lem Follings en Mette, echtelieden.

Peter, Dierick, Thijs, Emondt, Hendrixsken en Heinrich Fullings, broers en zussen van Lem Fullings voornoemd, zien ten gunste van Lem en Mette voornoemd af van hun erfrechten bij overlijden van Thiss.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 46-46vs.

'Coram Gerhardten Wolffertz in stadt dess scholtissen und Goerdt up der Hoeffen beide schepen 1601 den lesten daich maij, hefft Thissken Lambertz sohn an gen Lhoe crafft erffcaups up und overgedragen Lemmen Follings Metten eheleuden et heredibus, dat Nije erff beneven Wilhelmken Holtz ter einer und Jacob Wagens goeth ter anderer sijden gelegen mit einen op Welken Emontz goeth, und mit den anderen feurheufft up Derich Follings erff uitschietende, und naedem verkeuper goeder bethalungh dess kauppenninxs bedanckt ist die ahnerffungh geschiet. Verners hebben die voirss. Lemmens broder und sustere offt geviele dat hiernaemaels vorgerurte erffschafft nae dess voerss. Thissen afsterven voer die helfde hun ahnsterven wurde, in dempfal auch gedachtten Lemmen und Metten eheleuden dat voerss. Nije erff up und overgedragen ende sich dessen mit handt halm ende monde onterfft, und ist gemelter Lem daerin gesat ende geerfft, te weten door Peter, Dierick, Thijs, Emondt, Hendrixsken ende Heinrich Fullings more solito.'

 

7 juni 1602

ROERMOND / VENLO ‑ Burgemeesters, Schepenen en Raad van Venlo geven de magistraat van Roermond op verzoek van enkele van hun burgers te kennen, dat de huurvaarders van Roermond voornemens zijn om van hen een hogere beloning dan gebruikelijk te vragen voor het hout dat zij voor de Venlose houtkooplieden tot aan Kessell brengen. Deze beloning is in strijd met eerder gemaakte afspraken, maar de Roermondse huurvaarders hebben gezegd dat indien de Venlose burgers hout of goederen vervoerd willen hebben, zij de prijs moeten betalen die de huurvaarders daarvoor vragen. Het Venlose bestuur verwacht dat deze houding moeilijkheden zal veroorzaken tussen de Venlose kooplieden en de Roermondse huurvaarders en verzoekt de Roermondse magistraat om erop toe te zien dat de huurvaarders zich tevreden zullen stellen met de gebruikelijke beloning. De Venlose burgers zijn bereid om net zo veel te betalen als de kooplieden uit Holland betalen, waarvoor het hout eveneens niet verder wordt gebracht dan tot Besell. Verder verlangen de burgers dat het hen als van oudsher gebruikelijk zal vrijstaan om niet meer huurvaarders aan te nemen voor het vervoeren van hun hout dan zij zelf wenselijk achten, en dat dit aantal niet naar goeddunken van het huurvaardersgilde zal worden vastgesteld, zoals is voorgekomen.

GA Roermond, Oud Archief, inv.nr. 116.

Zie 6-9-1563.

 

23 juni 1602

op sinte Johans aevent im sommer

ASSELT ‑ Ten overstaan van Johan Kehrn genaamd Fronhoven, scholtis van het ambt Mondtfortt, te Asselt en Swalmen, richter, en Heincken en Nellis Lyndemans, schepenen te Swalmen, bekent Goerdt Francken, met toestemming van zijn vrouw Naele [Lindemans], dat hij van Wilhelm Qwiten te Asselt en Geerdte van Hoerne, echtelieden, 60 dalers 30 stuivers heeft opgenomen tegen een jaarlijkse rente van 3 dalers 22 stuiver, met als onderpand morgen land in Veicken (?) Campe, naast het erf van Francken en Qwiten voornoemd, plus alle hebbende of verkrijgende roerende en onroerende goederen.

GA Roermond, Familie-archief V 20, inv.nr. 6 (charter); voor achternaam Naele zie akte 3-10-1600.

 

28 juni 1602

BEESEL - Appointement op het rekest van de schepenbank Beesel met het bevel geen kennis te nemen van de geschillen tussen Johan van Holthuysen en Willem van Baexen die voor het Hof aanhangig zijn.

RCHL Maastricht, 01.004 Hof van Gelder te Roermond, tevens Leenhof van het Overkwartier, inv.nr. 603.

 

6 juli 1602

ROERMOND - Ten overstaan van Butkens en Dulcken draagt Peter van Kirckraedt, zoon van Toeniss van Kirckrahe en Jenne Duijven, een rente groot 5 gulden Brabants 20 gelijke stuivers, gevestigd op een huis op de Lombardtzstraete gelegen tussen Goetzen van Dulckens poortweg en Kremers, nu Odenhovens erf, zoals door zijn ouders nagelaten, over aan Willem Quijten van Bezell en Gertruden, echtelieden.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, Overdrachten deel II, fol. 128-128vs.

 

1602, z.d. (vr 14 juli)

ASSELT ‑ Ten overstaan van Johan Kehrn genaamd Fronhoven, scholtis van het ambt Mondtfordt, Assell en Swalmen, richter, en Neelken Lijndemans en Johan op Graett, schepenen van Asselt en Swalmen, draagt Aerett van gen Spickh als gevolmachtigde en momber van zijn vrouw Threincken van Oist, aan Wilhelm Qwiten, halfman te Asselt, en Geerdte van Hoerne, echtelieden, een half lot in de Biesswierdt over, plus bunder land in de Lichtte Oe, met n zijde grenzend aan het erf van Boickholtz hof [Wielerhof].

Johan Kehrn zegelt mede namens de schepenen die geen zegel hebben.

GA Roermond, Familie-archief V 20, inv.nr. 3; charter.

Johan Kern overleed te Roermond 14-7-1602.

 

14 juli 1602

ROERMOND - Overleden: Johan Keer, schepen van Roermond.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, Overdrachten, deel II-1 (voorin).

 

vr 25 augustus 1602

Gehuwd: Joannes Crompvoets en Mechtildis NN

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

1. Arnoldus Cromfoet, ged. Roermond 25-8-1602 (get. Matthias Peil en Catharina Eckels; zn. van Joannes x Metgen NN). Tr. vr 1622 met Aleidis van Salingen (alias Solingen alias van Swalmen).

2. Antonia Kromvoet, ged. Roermond 29-3-1605 (get. Paulus Kervers en Catharina Solen; dr. van Joannes x Metgen NN).

3. Mathias Krompholt, ged. Roermond 2-7-1606 (get. Gerardus van Besel en Margareta opten Kanel; zn. van Joannes x Mechteldis NN). Tr. 1) vr 1630 met Matthia Scheders; 2) verm. Roermond 22-1-1636 met Gertrudis Cremers.

4. Antonius Crompfoet, ged. Roermond 7-6-1609 (get. Peter op gen Caniel en Trinken Rademecker; zn. van Joannes x Metgen NN).

5. Joannes Crompfoet, ged. Roermond 16-12-1612 (get. Henricus Smeets en Mechtildis Gubbelen; zn. van Joannes x Metgen NN).

 

13 november 1602

VENLO - Henrich Jennekens uit het land van Straelen verschijnt tegen Henrich Cuijten wegens een vordering van 8 gulden min 2 stuiver wegens een paard 'so hij Henrich seinen sohen Rutten verkofft gehat hefft.'

GA Venlo, SA Venlo B 2556, zonder folionr.

 

1 december 1602

SWALMEN - Contributielijst.

Dies cedull soll dobbell gehaben werdenn, welche penningen sollen nach der schantzen, bei Dederich Anthoin gesandt werdenn, ende is ingewilligt anno 1602 denn ersten december.

Diese dobbell cettul wirt bei einichen gerfften mit condition ingewilligt dass die negste dobbell zettull uff die beesten aussgesetzt werden sall.

Ger. Heister

schol.

Rener Vosterman.

Der hoff tott Asseltt

xxxj gl xij st

Der hoff up Graidt

xv gl

Der hoff up Schaidtbruich

vii gl

Denn alden hoff

xiij gl xiij st

rest

ij gl xv st

Die Speck

vi gl

Heisters hoff

iij gl xv st

Wilm Qweiten

i gl

Die Bauszheidt (Boeshei)

0

Jost von Gangeltt

v gl

rest

iij st

Mewis der muller

viij st

Reiner Vosterman

iij gl vj st

Wilm Martels

i gl

rest

iij gl

Joffer Finck

vii st

Scholtes Cruchten

x st

Lambert von Cruchten

xviij st

Dat Gasthausz

iij gl v st

Die armen to Ruremundt

xxxvj st

Jacob up den Kandell

ii st

Die bruderschop von Niell

vj st

Juncker Hillen tho Heldenn

xxx st

Beelken Gelaiszmechers

viiij st

Tunnisz von Beringen

iij gl

Jan Raetmecher

ij st

Der her von Ghoir

i gl

Frans Beijelemacher

iiij st

Wilm van Deick

xiiii st

Jann Raetmecher

v st

Jennis von Rhoir

x st

Anna von Mehrum

vij st

Lennert von Holtmullenn

iij st

Immell Beijelemacher

x st

Maria Heisters

viiij st

Jan Mewis

xv st

Wulm in ghen Huirdewaell

xij st

Petter Koeckels

xx st

rest

xxii

Krein der schroeder

vj st

Maesz Krompfoet

vj st

Enckenn up Melicherholt

v st

Merten Elsse...

i st

Heinrich Weffers guit

i st

Jann Tielen

ii st

Scholtes zu Dhalenbruich

i gl

Teisz Silvernagell

iiij st

Goetz Lindemans

viii st

rest

vj st

Seib Oellertz

vii st

Jann Ollertz

ii st

Trein Repkens

vj st

Jann Lietgens

xxxvj st

Seib Krompfoet

x st

Jann Febis up Graidt

viiij st

Arret Becker

iiii st

Petter in gen Scheur

v st

Teisz up ghen Rhaij

x st

Petter Schroers

v st

Krein up die Bawkaull

xv st

Goetz Repkens

xvj st

rest

iij st

Jacob Buirskens

xvj st

Maisz Bierten

viij st

Geerken Obers

xvii st

Teisz Annen

x st

Gordt Francken

vj st

rest

...

Gerret von Elmpt

xiij st

Goerdtgen Kuidders

iiij st

Jann up Melicher holt

vi st

Jeelis in ghen Mauthaegh

v st

Wulmken Kuidders

i st

Jacob in ghen Haick

viij st

Merten Ghenen

xv st

Jann Febis von Niell

viiij st

rest

iij st

Corstgen Cilkes kinder

xij st

Schaidtbruicher halffen

viiij st

Jennis Peuckens

xxxvii st

Paulus up ghen Rhaij

viiij st

Wulm Peuckens

x st

Jutgenn Gossens

viiij st

Hairtman

viiij st

Geerkenn Keutgens

iiii st

Heincken Hanssenn

iiii st

Rut Cilkes

ij gl v st

Jann Franssen

xiiii st

Teisz Franssenn

iij st

Petter Rhoenn?

xvi st

Wolter von Oist

viiij st

Kellener kamp

x st

Jann Goldtstein

x st

Reiner von Haimbach

vii st

Dierch von Beull

iiii st

Harmen Morenbandt

vj st

Driesz in ghen Scheur

xxj st

Paulus von Sevenum

iiii st

Jenn Walbertz

iij st

Gerken Gossens

vj st

Jann Dullen zu assell

v st

Kessingenn

vj st

Merckenn Annen

xiiij st

Jann Tackenn

xiij st

rest

x st

Goetzkenn Vischers

vj st

Neulken Scheuren

iij st

Der metzmecher wegen Trein Roisten

v st

Jann Koenenn

vj st

Giertgenn Ruttenn

vj st

Denn aldenn Goetzen bandt an dasz Merlebruich

iiij st

Philipskenn Beckers kinder

xiij st

Der custer tott Assell

iiii st

Krensken

vj st

Gierken Kiepke

iiij st

Hein der decker

iij st

Teisz Scherrers

xx st

Nielis der vischer

iiij st

Goertgen Mertens

iiii st

Jutgenn Hennen

xxviij st

rest

iii st

Ausschlaegh

Heincken in den Aldenhoff

xij st

Rut Cilkes

vj st

Wilm Qweiten

xviij st

Petter up ghen Schaidtbruich

viiij st

Jann up Graidt

xij st

Krop

Dat hausz Hellenrhaidt

xvj gl xiij st

Beckerhoff

xij gl

cathuseren zehendt bosch ende bruich

x gl

Holtmuellen und der halffen

x gl

Die oligsmullen

xxx st

S. Anthonius hoff

iij st

Dierch Schleipenn

iii st i ort

Philips von Ophoven

i st

Jann Ailmans

vj st

Driesz Geleins

iij st

Trein Thoirs

i st

Heinrich Scherers

xxj st

Jennis Becker

rest vij st

Corst Maissen

viiij st

Gerret Peull

viij st

Jann Becker schloetmecher

i st

Jacob Hoedtmecher

i st

Mewis Schoemecher

i st

Roeskenn Bungardt

ij st

Heinrich Keuven

i st

Neulken in der Beeck

i st

Wilm Keuven

i st

Petter von der Hairdt

xxviij st

Gossenn von Thegelen

vii st

Jann Keuven

xiiii st i ort

Jann Spharen

iiij st

Harmen Metten sohn

vi st

Gossen up den Bergh

vii st

rest xvij st

 

Gerret der hoeffschmit

iij st

Stoffer Lindemans

iij st

Petter Goebbels

vj st

Stoffer Kuipers

iiii st

Dierch Mullener

xiiij st

Merten in den Bremerkamp

iij st

rest ij st

 

Petterken an den Krop

ij st

Merten von Thegelen

vj st

Cilken Schloetmecher

iiii st

Der her pastoir

iiij gl iiij st

Heiligh Cruitz Altair

xxxvj st

Jann Jostenn kindt

xij st

Paulus Peuckens

vj st

Gordt up den Weijer

xxv st

Heinrich Decker

xv st

Grietgen Lindemans

xviij st

Hein von Elmpt

i st i ort

Corstgen Hauben

x st

Neulken Hauben

v st

Nielis Lindemans

xxxvj st

Heinrich von der Beeck

xxxviij st

Wilm von Breij

xvj st

Met Pastoirs

vj st

Heincken von Weinerden

i gl

Heinrich Schoemecker

vii st

Wulm Custers

viii st i ort

Jann in Becherhoff

xvii st

Heinrich in die Vogdeij

iij st

Nielis Custers

iiij st

Dierch in die Beeck

viiij st

Ehmat Ehmans

v st

Leisbet von Oist

iii st

Neulken Koenen

xij st

Nielis Rutten sohn von Oist

iij st

Jann der Kremer

xxiij st

Maisz Nielissen

i gl

Lens der kawhierdt

iiij st

rest st

 

Neull Scheutenbaums

ij st

Heinrich an die Schwaim

ij st

Mercken Beckers kinder

iiij st

Lennert in ghen Kar

x st

Heinrich von Hoisten

ij st i ort

Ottenn Heinrich

i st

Griettgenn Ottenn

ij st

Auszschlaegh

Teisken in den Neuwenhoff

xij st

Jann in Becherhoff

xij st

Hoichstraett

Jann tho Putt

v gl viii st

Mett von Beringen

v gl viii st

Teisz der custer

vj st

Mistkarren guit

iiii st

Frans von der Heiden

v st

Pastoir von Hartten

xxxij st

Frans Beijelemecher

iiij st

Wilm von Deick

xiiii st

Claisz Schoilmans

vj st

rest 1 gl

 

Lennart Dorpmans

vj st

Thomasz Maissenn

iij st

Jann von Waldtniell

viij st

Jutgenn Keuven

iiij st

Jacob Pelssers

iij st

Miert von Mehrum

i st

Gossen Reicken

viiij st

Gerret Spee

xxx st

Corst up Cornelis hoff

ij st i ort

Oetgenn Ehmans

i st

Hein der muller

viiij st

Thomas von Oist

xvii st

Lennert Potlepell

iiii st

Jost an die Port

ij st

Phlips von der Hairdt

xiiij st

Teiss Boltenn

xiiii st

Jann Oligschleger

vii st

Lambert Distels

iij st

Jann Speick

vij st

Philips Buirskens

xviiii st

Heinrich Lindemans

iij gl ii st

Wilm Heinemans

xv st

Mercken Kock

iii st

Lens kar dreiffer

xvj st

Nielis Raetmecher

vii st

Driesz Bodenn

iij st

Jennis in ghen Quack

xxij st

Lennert Custers

xij st

Jann up denn Bergh

i gl

Wilm Raetmecher

i gl

Fiecken Berbenn

viij st

Jann der kuijper

vi st i ort

Jann der schmit

xxviiii st

Dhaim Dhamen

xvj st

Jann Gielenn

iiii st

Goertgenn von Thegelen

iiii st

Seeger Kausenn

iiii st

Jann Geissenn

xvj st

Jennis Schroeder

xvii st

Haub Schloetmecher

xi st

rest xviij st

 

Wilm Mertz

vj st

Maesz Ehmatz

xiii st

Daniell Sevemecher

xxiii st

Dierch Bierten kinder

ij st

Mercken Linskens

i st

Cilken Peukens

xvi st

Hein von der Hairdt

viij st

Weinen Wulmen

vj st

Wilm Beijerwhagen

iij st

Janis Gobbels

iiii st

Neulken Seiben

iij st

Dierch der munnich

i st

Stoffer Kroenen

iiij st

Auszschlagh

Paulus ghen Nop

vj st

Nielis ghenn Nop

vj st

Weiler

Jan Der hoff tott Weiler

xiij gl

Die Weide

viiij gl

Die Hoiff

x gl

Dierich Kocks

iiii gl

Juncker Hillen tho Heldenn

i gl

Der her von Ghoir

i gl

Rodolff Kunnings

ij st i ort

Dierch Schoemecher

1 st

Gerret Poertgenn

xxi st

Wilm Phebis

iiij st

Jann Wolters

ij st i ort

meister Stoffer

xij st

Dierch in Becherhof

ij st

Immell Gossens

xi st

Jann Boltenn

xviij st

Jenn Schleussenn

xi st

Jann der Italianer

i gl

Jann Wilmissenn

iij st

Wilm Janssenn

v st

Gerret Lindemans

iij gl vj st

Merij Tesschers

xviij st

Arret up ghen Borgh

vii st

Jann Knobs

vij st

Cillis Lindemans

v st

Jann Klompemecher

iiij st

Peter Lhaur

vj st

Daniell Seiben

xij st

Jan Dillenn

x st

Der jungh Kock

viiij st

Lehnen up ghenn Heide

xii st ort

Reinckenn up ghenn Heide

v st

Encken in den Hawinckell

xviiij st

Wolter Lindemans

xxvij st

Teiskenn Oelbertz

viiij st

Goetz Krompfoet

xxxviiii st

Jost tho Middelhoven

xij st

Heincken Kronen

xviij st

Treincken Kronen

i st

Tunnis Goebbels

xvi st

Dierch von Thegelen

xxii st

Jann her Gotschalck

i gl

Jann von Offenbeeck

i gl

Jennis Boltenn

iiii st

Gordt Schreuers (of: Schrevens?)

ij st

Unser Lieber Frauwen Altair

viiij st

Cill Krompfoet von Niell

ij st i ort

Paulus in Bartzkamp

xviij st

Jann Cillen tho Lhewen

ij st i ort

Jann Rouckes

viiij st

Teisz her Gottschalck

xxxij st

Petter Lietges

xviij st

Tewis Kronen

iiii st

Jennis Goebbels

iiij st

Geerken Fieckes

v st

Corstgen Febis

xij st

Griet Walbertz

i st

Jacob von Thegelen

iiij st

Wulm an den Krop

vii st

Teiskenn Seiben

iiii st

Goerdt Leissen

v st

Merten Knibben

v st

Jann Schoerren

viij st

Lennert up die Heide

iiij st

Lambert zu Middelhoven

v st

Grietges kinder zu Middelhoven

1 st

Merij von der Hardt

vii st

Heincken der decker tho Beesel

iij st

Auszschlaegh

Jann Wilmissen

vj st

Wilm Janssenn

viiij st

Weiler hoff

xij st

Schloss Haag, inv.nr. 4194, verfilming 181/235 t/m 191/235. De lijst lijkt gebaseerd op de lijst van december 1599 (z.d.), in ditzelfde dossier.

 

1602, z.d.

REUVER-LEEUWEN - Overdracht van land genaamd de Lange Morgen.

Ten overstaan van Gijs van gen Raij, dagelijks richter, en Gerhardt Wolffertz en Linss an gen Dijck, schepenen, dragen Willem Verkissen, met toestemming van zijn vrouw Griedt, en Leonardt Verkissen, met toestemming van zijn vrouw Heijlen, 1 morgen land genaamd den Langen Morgen, gelegen aan het Heijerstraetgen tussen land van de Gasthuismeesters ('Gastismrs') van Vendloe en Jennen van gen Dijckh, met de andere korte zijde grenzend aan Tobben, voor een niet genoemd bedrag over aan Heinrich Dorssers en Mercken, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36, fol. 24vs.

Zie ook 1604, z.d.

 

1602, z.d.

BEESEL - Overdracht land.

Ten overstaan van Gijs van gen Raedt, dagelijks richter, Wilhelm Qwiten en Peter op den Creutzberch, schepenen, dragen Thiss der Blaett en Peterken Lehnens met toestemming van zijn echtgenote

- een stuk land in de Schoeltt gelegen tussen Arret in den Voss en Broeckerhoff, met de korte zijden grenzend aan de Wildenkamp en de Schoelberch;

- een stuk land in de Schoelsdel gelegen tussen Thiss Schloussen en Baetzken, dochter van Groete Wilhelm, met de korte zijden grenzend aan de Freeberch en het goed van Gerhardt Schreurs,

voor een niet genoemd bedrag over aan Heinrich Engels en Fijcken, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 37.

 

z.d., mogelijk 1602

BEESEL - Overdracht land.

Ten overstaan van Gijs van gen Raedt, dagelijks richter, Wilhelm Qwiten en Peter op den Creutzberch, schepenen, draagt Beel, dochter van Herman Kremers, de helft van een kampje binnen Biesel tussen goed van de kerk en Jan Heijnen gelegen, met de korte zijden grenzend aan Peter van den Creutzberg en de openbare straat, voor een niet genoemd bedrag over aan Heinrich Engels en Fijcken, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 37.

De aankopers worden tevens genoemd in de aan deze akte voorafgaande akte van 1602 (z.d.).

 

z.d., mogelijk 1602

BEESEL-RIJKEL - Overdracht land.

Ten overstaan van Gijs van gen Raedt, dagelijks richter, Wilhelm Qwiten en Peter op den Creutzberch, schepenen, draagt Jan van Elmptt met toestemming van zijn vrouw Eeuss (?) 1 morgen land in de Schoelt gelegen tussen de paters In gen Weijdt en Schlouserhoff, met de korte zijden grenzend aan Heincken Lehenen en de Reickelsche Heijdt, voor een niet genoemd bedrag over aan Heinrich Ingels en Fijcken, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 37vs.

De voornaam van aankoopster blijkt uit de akte (z.d.) die aan deze akte vooraf gaat. De namen van bode en schepenen blijkt impliciet uit de akte (z.d.) volgend op deze akte.

 

z.d., mogelijk 1602

BEESEL - Overdracht huis en hof.

Ten overstaan van Gijs van gen Raedt, dagelijks richter, Wilhelm Qwiten en Peter op den Creutzberch, schepenen, draagt Johan Gerhardtz met toestemming van zijn vrouw Geerdtgen, dochter van Herman Kremers, huis en hof binnen Biesel gelegen tussen jonkvrouwe Holthausen en Korstgen Beumers, met een korte zijde grenzend aan de beek, voor een niet genoemd bedrag over aan Heincken Ingels en Fijcken, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 37vs.

De akte (z.d.) is vermoedelijk geprotocolleerd in of vr 1613. Geerdtgen was een dochter van Herman Kremers en Threincken, genoemd in een akte van 12-3-1594. De aankopers worden genoemd in een akte uit 1602 (z.d.). Voor Herman Kremers vgl. ook akte d.d. 9-1-1627 en 10-1-1627. Voor dezelfde partijen zie ook 1613, z.d.

 

1602, z.d.

Overeenkomst tussen de heer van Bleijenbeek en stalmeester Cortenbach.

RHCL Maastricht, Dokumentatie D274: Inventaris van o.a. Bleijenbeek, Brempt, Hillenraad, nr. N 11; depot onbekend (gedeelte verdwenen, vgl. ook Schlo Haag).

 

1602, z.d. ?

VENLO ‑ Jan van Beringen en zijn vrouw Johanna van Oesterwick worden genoemd inzake deel uit de Roffertsmolen te Venlo.

GA Venlo, Inventaris van de archieven van de provisoren van de Tafel van de H. Geest; van het Bureau de Bienfaissance en RK Armbestuur, inv.nr. 298.

 

 

1603

vr 4 januari 1603

Z.P. - Gehuwd: Stephanus Ruijters [Steif Reuters, Reutter, vermeld als schout te Swalmen 1623-1634; hij hertr. mogelijk met Catharina van Aerssen, waarvan een zoon 1625] en Elisabetha NN

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

1. Magdalena Ruyters, ged. Roermond 4-1-1603 (get. Jan van Berg en Windel van Au; dr. van Steven x Elisabet NN).

2. Stephanus Rutters, ged. Roermond 19-12-1606 (get. Franciscus Fronoven en Gertrudis Gellers; zn. van Stephanus x Elijzabeta NN).

3. Magdalena Ruijters, ged. Roermond 29-4-1609 (get. Guilielmus Quiten en Joanna Froonhoven; dr. van Steven x Elisabet).

4. Christophorus Ruyters, ged. Roermond 18-1-1611 (get. Henricus Wuesting, licentiaat, en Maria Puytling; zn. van Steven x Elisabet NN).

5. Magdalena Ruyter, ged. Roermond 4-5-1612 (get. Jacobus van Weert en Geerten Westen; dr. van Steven x Elisabet NN). Tr. verm. Roermond 29-1-1636 met Arnoldus Feuren.

 

4 januari 1603

ROERMOND - Vermelding van de weduwe Christoffel van Dursdael als buren te Roermond.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, overdrachten II-3, fol. 139.

 

vr 17 januari 1603

Z.P. - Gehuwd: Godefridus Schoncken en Erm NN

Uit dit huwelijk:

1. Margareta Schonken, ged. Roermond 17-1-1603 (get. Seger van Heingen en Windel in den Maen). Tr. verm. met Joannes Febes, waarvan een dochter Ermgarda ged. Roermond 9-8-1620.

 

vr 24 januari 1603

Z.P. - Gehuwd: Arnoldus van Swalmen en Maria NN.

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

1. Christanus van Swamen, ged. Roermond 24-1-1603 (get. Tilmannus van Swamen en Jen van Lyrop; zn. van Arnoldus x Maria NN).

2. Elijzabeta van Swamen, ged. Roermond 20-3-1605 (get. Lb? van Wassenberch en Anna van Swamen; dr. van Arnoldus x Maria NN).

 

vr 30 januari 1603

Z.P. - Gehuwd: Christianus van Besel en Maria NN.

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

1. Jacobus van Besel, ged. Roermond 30-1-1603 (get. Henricus Raymeker en Maria Buegels; zn. van Christianus x Maria NN).

 

vr 9 februari 1603

Z.P. - Gerardus Nijssen [Nyssen, borgemeester van Roermond; zn. van NN Nijssen en Gertrudis NN; broer van Paulus Nijssen zie 29-5-1613] en Mechtildis NN.

GA Roermond, Registers DHO.

Uit dit huwelijk:

1. Joannes Nyssen, ged. Roermond 9-2-1603 (get. Frans van Wessem en Aleydis Voestermans).

2. Dionysius Nyssen, ged. Roermond 10-5-1606 (get. Gerardus Coix en Margareta Coix). Tr. MOGELIJK ... met Theodora van Oest.

3. Arnoldus Nyssen, ged. Roermond 25-10-1609 (get. Jan van der Smitzen en Margareta Rycken).

Mogelijk waren zij eigenaren van het Bijnsleen onder Swalmen; zie akten d.d. 21-3-1629 en 23-3-1629.

 

10 februari 1603

ROERMOND - Ten overstaan van Nederhoeven en Campen verkopen Rabott van Dursdal en Arnoldt van Dursdal, broers, en Hendrik van Cruchten als man en voogd van Adriana van Dursdal, elk voor hun 1/3 deel, hun huis met 'peertweech' en toebehoren, 'garde und timmerplaetse opten merct vuytgaende' tussen de erfgenamen van Jacob den Custer, Johan Mewissen, Marten van Dyck en Christiaan Ruijsch, aan Gerhart Heister, scholtis, en diens echtgenote Odilia.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, overdrachten II-3, fol. 140.

 

17 februari 1603

BEESEL - Het Hof van Gelder gelast Arnoldt van Deursdael op gen Spicker om binnen drie dagen zijn achterstallig aandeel in de contributies te betalen, of anders de lasten te dragen die voortvloeien uit de gevolgen van een weigering. De gerfden en schepenen van Beesel hebben geklaagd dat zowel Arnoldt als diens vader lange tijd de schattingen en contributies niet hebben betaald. Het kerspel is nu verpand aan kapitein Deulcken te Straelen.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, Gerechtelijke stukken 1603, port. 330.

 

26 februari 1603

ROERMOND - Ten overstaan van Creyartz en Maroyen machtigen Wolter en Oswald van Stalbergen, mede voor hun broers en zussen Johan, Philips en Margriet van Stalbergen, mr. Gerardt van den Bergh om hun huis in der Steigen tussen Marten Glaesmecker en Johan Bijlemeckers gelegen te verkopen.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, overdrachten II-3, fol. 140.

 

1 maart 1603

VENLO - Iffken, weduwe van Peter Quijten, tegen Johan van Nunum. Deze heeft door de gerechtsbode op bevel van de scholtis doen aanzeggen dat hij tussen ongeveer St.-Remigius en kerstmis zijn rekening met Holthusen zou vereffenen wegens gedane borgstelling. Dit is niet gedaan, zodat Iffken hoopt dat zij uit van borg wordt ontslagen, temeer daar uit een door haar overlegd schrijven blijkt dat de borgstelling lang genoeg heeft geduurd.

Jan van Nunem ontkent de aanklacht en zegt dat hij vier jaar zijn verplichtingen is nagekomen blijkens handschrift van de licentiaat Moeitz, maar dat Holthusen niet is verschenen.

GA Venlo, SA Venlo B 2556, zonder folionr.; met voortzetting 15-3-1603 zonder verdere gegevens.

 

6 maart 1603

ROERMOND - Ten overstaan van Nederhoeven en Campen verkopen Johan van Dursdael en Elisabeth, echtelieden, Gertruijdt van Cruchten weduwe Heufft, en Anna van Cruchten met toestemming van haar man Adam van Olmissen genaamd Mulstroe, zich sterk makend voor en handelend namens hun beider nicht Elisabeth van Cruchten genaamd Wassenberg, het vruchtgebruik van een huis met toebehoren nader vermeld in een verkoopakte van 10 februari 1603 [zie aldaar], elk voor hun 1/3 deel van dit vruchtgebruik, aan Gerardt Heister, scholtis te Roermond, en diens echtgenote Odilia.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, overdrachten II-3, fol. 140vs.

 

vr 11 maart 1603

Z.P. - Gehuwd: Leonardus van Loosen en Cecilia NN.

Uit dit huwelijk:

1. Christina van Loosen, ged. Roermond 11-3-1603 (get. Herman Ferers en Barbara Brocken; dr. van Leonardus x Cecilia).

 

21 maart 1603

HORN /HAELEN - Sweer van den Boetzeler verkoopt een vervallen windmolen tussen Haelen en Horn gelegen aan Christoffer Schenck van Nijdeggen, heer van Hillenraad.

Anno 1603 den 21 marty heeft de well edel Schwedheer van den Boetzeler den auch well edlen Christopheren Schenck van Niedeggen, heere tot Hillenraidt etc. sijn wel edlen windtmoelen tussen Halen und Horn gelegen volgender gestalt verkoft, dat welgemelter heer tot Hillenraidt dieselve tot sijn wel edlen schoensten nutz und besten profijt sall lathen affbrecken mitt den staenenvoet, die alde verfallen moellen roede und die moelen dueck niech in den koep bedinght sijn und bij den moelen hauss und plaetz verblieven sall.

Und sall welgemelter heer tot Hillenraad eins voor obgemelte moelen bethalen die werde van ses hondert viefftich gulden Ruremundtscher werungen, waervan die ierste helft der koeppennungen als drye hundert und vieff und twintich gulden so balt die moelen affgebroecken wyrdt erlacht und bethalt sullen werden, die ander helft und volle bethalunge sall op Nativitatis Johannis dagh naest folgende geschieden und vollentogen werden, und iss mit veraffredt und in den koep vorbehalden, dat allen schaidt und ongemack so vor Paeschdagh naestcomende ain obgemelte moelen gedaen oder beschedicht wurdt, sall die heer to Hillenraidt niet aengaen, off niet mit to doen hebben, war over na Paeschdagh voors. ain der selver geschaidt wurdt sal alles tot last und wahr dess welgemelten here to Hillenraidt stain blieven, is uhrkundt der waerheyt dat sulcher wittiger koep, und bethalungh vast stede onverbruecklijck gehalden und vollentagen sall werden, hebben ihr well edlen dieselve aen beiden sieden mit christlichen nhamen und eigen handt onderschreven. Actum ut supra - was onderteeckent Swedher to Boetzeler - Ch. Schenck van Nidecken.

-      Met kwitantie van Swedher van den Boetzeler d.d. Horn 6 juli 1603 dat hij een bedrag van 31 rosenobel 9 gulden 5 stuiver heeft ontvangen.

-      Met aantekening van Swedher van den Boetzeler (z.d.) dat hij eerst 286 gulden 15 stuiver en hierna nog 231 gulden heeft ontvangen uit handen van rentmeester Hairen, zodat hij nog 130 gulden 15 moet ontvangen; hij verzoekt de heer van Hellenraedt deze restantschuld mee te geven aan toonder.

-      Met aantekening dat rentmeester Haren heeft aangeboden om 46 malder haver te betalen als aflossing van deze schuld.

-      Met aantekening dat oorkonders vader .. van den Boetzelaer een molensteen die nog op de molen lag voor een bedrag van ongeveer 80 gulden heeft verkocht aan Johan Vermolen, welk bedrag in mindering moet worden gebracht op de restschuld.

-      Met (gedeelte van?) een akkoord van 16 februari 1624 tussen de vrijheer Van den Boetzelaer en de heer van Hillenraedt over de uiteindelijke aflossing van schulden.

-      Met rekest van 9 juli 1627 door Dederick vrijheer van den Boetzeler en Moriams (?) aan het Hof van Gelderland, m.b.t. de licentiaat Moeits als gevolmachtigde van de douairiere tot Hillenraedt.

Archief Schloss Haag, inv.nr. 2658. Origineel plus eenvoudig afschrift op papier. Dorso: Koepcedull der windtmoelen zwischen Halen und Horn 1603.

 

vr 23 maart 1603

Z.P. - Gehuwd: Nicolaus van Besel en Maria NN.

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

1. Dionisya van Besel, ged. Roermond 23-3-1603 (get. Theodorus Cox en Gerarda Nijs; dr. van Nicolaus x Maria NN).

 

vr 2 april 1603

Z.P. - Gehuwd: Wesseler Craneborch en Gertrudis NN.

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim 5):

1. Roloff Craneborch, ged. Roermond 2-4-1603 (get. Roloff Quyten en Anna Feimiex).

 

16 april 1603

ROERMOND - Reinhart van Hillen toe Helden heeft goederen gerfd van zijn grootvader ('aldt vader') Tilman Behr van Laijr, waaronder een gedeelte van een jaarrente van 300 gulden gevestigd op de hof toe Beeck in het land van Valckenburgh gelegen. Hiervan komt Reinhart 125 gulden toe, Goddart van Cruchten wegens zijn echtgenote eveneens 125 gulden, en Dedrich Behr van Laijr de overige 50 guldens, alles volgens scheiding en deling.

Arnoldt van Anstenraedt, heer te Anstenraedt, Geleijn etc. heeft aan Van Hillen nu diens aandeel van 125 gulden afgelost met de hoofdsom en achterstallige renten, waardoor het onderpand voor het aandeel van Van Hillen nu vrij is. Omdat de hoofdbrief elders berust, verklaart Van Hillen nu dat hij geen rechten meer heeft op deze erfrente, zodat deze aflossing later in dorso kan worden overgenomen in de hoofdbrief.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, overdrachten II-3, fol. 142vs.

 

21 april 1603

ROERMOND - Ten overstaan van Campen en Dulcken machtigt Marten Martels Hieronimuss Mewiss genaamd Wolffskeel om in zijn naam een huis in de Brugstraet gelegen, welk huis Martels had gekocht van Johan Finemans en Emondt Vostermans, gerechtelijk te ontvangen.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, overdrachten II-3, fol. 143.

 

30 april 1603

ROERMOND - Ten overstaan van Nederhoven en Campen sluit Franss van Wissem int Einhoren met toestemming van zijn vrouw Margarete Pullen enerzijds een overeenkomst met Arnoldt van Meisenborch en Goetzen van Dulcken als oom en voogd voor de kinderen van wijlen zijn zus, echtgenote van Van Meisenborch voornoemd, anderzijds, inzake een 'strijdigen watervals opten Vleishuijss hoff' tussen hun beider erven.

Met bouwkundige details en bepalingen.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, overdrachten II-3, fol. 144vs.

Voor Beeselse bezittingen Van Meisenborch zie 4-11-1622 en 31-3-1632.

 

vr 3 mei 1603

Z.P. - Gehuwd: Theodorus Schoncken en Jen NN

Uit dit huwelijk:

1. Dionysius Schoncken, ged. Roermond 3-5-1603 (get. Christophorus van Wessem en Anna Mertens).

 

vr 15 mei 1603

Z.P. - Ewaldus Voestermans en Gert NN.

Uit dit huwelijk:

1. Guilielma Voestermans, ged. Roermond 15-5-1603 (get. Joannes van Nederhoven en Elizabeth van Lom; dr. van Ewaldus x Gert NN).

GA Roermond, Registers DHO; vgl. 20-3-1604.

 

19 mei 1603

BEESEL ‑ Ten overstaan van Goert Rutgens en Gerit Gubbels wordt Henrich van gen Ray beleend met het goed eertijds genaamd Wylre goed, gelegen tegenover gen Ray, en vacant gekomen door overlijden van Thys van gen Ray, broer van Henrich voornoemd. Als heergewaad (?) geldt 'die jaerschaer' van huis, hof, boomgaard en landerijen, 'daertoe het beste pandt, dat op het selve goedt bevonden is, zijnde mit gelde veraccordeert' (= keurmede ?).

Cijnsregister Nieuwenbroeck.

Op 7-1-1643 werd een andere Thijs van gen Raey, na het overlijden van zijn vader, hiermee beleend.

 

1 (?) juni 1603

BEESEL / ROERMOND ‑ Ten overstaan van richter en Peter op den Creutzberch en Wilhelm Qwiten, schepenen te Biesell, verklaren Gerhardt van Eijll en zijn zwager Heinrich Hoveler op verzoek van jonker Johan van Holthausen, daartoe door de scholtis opgeroepen, dat zij het, tijdens hun terugtocht van het gerecht te Besell, met Goerdt to Wevelckhoven op de weg naar Mulbrachtt onder Amersloe onder andere hebben gehad over de schriftelijke overeenkomst die eerder tussen de aanklager ('producent') en Wevelckhoven was aangegaan. Hierbij heeft de aangeklaagde (Wevelinckhoven) gezegd dat zijn eis eigenlijk helemaal niet gegrond is, omdat hij gedurende de jaren die in deze overeenkomst genoemd waren, alle verplichtingen had ontvangen. Goert had hierop geantwoord: 'Wir bekennen wail dat het so ist, dan der boeff hefft uns bedrogen, want wir heum daernae penningen gedhaen hebben, vor wilcken penningen uns diese brieff tot verseeckerheit in handen gelaeten off gegeven seint'.

Eijll was hierop iets achter gebleven en had zijn zwager Hoveler aangestoten om dit verhaal goed te onthouden met de gedachte dat Goerdt en Renier van Holthausen ('die den dage verleus tegen sij geteugen ahn diesen gericht geleden') opnieuw een rechtzaak zouden kunnen beginnen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 24.

Opgemaakt te Roermond; lastige tekst die ogenschijnlijke tegenstrijdigheden bevat.

 

21 juni 1603

ROERMOND - Ten overstaan van Hillen en Buegel machtigt Elisabeth Vorstermans, weduwe van Jacob van Lom, mr. Gerardt van den Bergh in al haar zaken.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, overdrachten II-3, fol. 147.

 

22 juni 1603

tot Ruremunde opte Cancelrije

ROERMOND ‑ Gezien de uitspraak in het proces tussen jonker Werner van Merode, ridder en aanklager, en jonker Frederick van Brempt, aangeklaagde, waarin de aanklager 25 jaar verlopen pensioenen van een hoofdsom van 1.000 gulden Brabants (elke penning aan 16 stuivers gerekend) krachtens obligatie van 1 september 1576 is toegewezen, veroordeelt het Hof van Gelder de aangeklaagde tot uitbetaling van deze 25 jaar achterstallige pensioenen in drie termijnen, te weten 1/3 deel op St.-Andries (30 november) aanstaande, 1/3 deel op St.-Andries 1604, en 1/3 deel op St.-Andries 1605, met op de twee laatste termijnen aftrek van tot op dat moment gedane betaling. De aanklager moet vr datum van de eerste betaling bewijzen dat hij de voornoemde obligatie van 1.000 gulden wettig heeft verkregen van wijlen jonker Johan van Wittenhorst, heer te Horst, of diens kinderen en erfgenamen. De gedaagde wordt tevens veroordeeld in de helft van de proceskosten.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 24.

Opgemaakt te Roermond op de kanselarij. Gecollationeerd afschrift (d.d. 20-6-1608?) uit het register van vonnissen van het Hof van Gelder door J. van den Kerckhove, ten behoeve van het proces tussen (de erfgenamen van) Arnolt van Eijll en jonker Johan van Holthuijsen c.s.

 

28 juni 1603

ROERMOND - Ten overstaan van Hillen en Creijartz draagt Dedrich Hillen, natuurlijke zoon van Goddart Hillen, een huis met toebehoren op de Hamstraete gelegen met beide zijden tussen het Kruisherenklooster, belast met een jaarrente, over aan Jaspar Henrichs? van Kessel, ten behoeve van [?] diens voorkinderen Trijncken en Lisbet uit zijn huwelijk met zijn vorige echtgenote Toenisken, omdat het goed van de kinderen is [?]. Mocht hij als eerste overlijden, dan zal zijn huidige echtgenote Engen Huedtmacker het vruchtgebruik genieten gedurende de rest van haar leven.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, overdrachten II-3, fol. 147.

Zie ook 10-9-1603.

 

1 juli 1603

ROERMOND - Betreffende Johan Thielen en diens dochter Elsken Tielen gehuwd met Corst Becx.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, overdrachten II-3, fol. 147.

 

4 juli 1603

ROERMOND - Ten overstaan van Hillen en Creiartz laat Corst van Berckeler zich richten in de kommer als gedaan aan Stalbergens huis in gen Steige gelegen tussen Johan Bijlemecker en Marten Glaesmecker der Alde, wegens een schuldvordering groot 222 gulden Brabants.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, overdrachten II-3, fol. 147vs.

 

11 juli 1603

OPITTER ‑ Overdracht landerijen.

Ten overstaan van Wilhelm Qwiten, stadhouder, Peter op den Creutzberch en Theiss Schlousen, schepenen, draagt Herman Moeffis alias der Schmeet, met toestemming van zijn vrouw Threincken alsmede van zijn aanwezige kinderen Johan en Baerdt Moeffis, goederen over aan Johan Dhaemen van Opitter wegens 'trauwe dienst und prestierde frundtschafft' welke de ontvanger aan de schenker heeft bewezen gedurende het proces tegens comparants zwager Jan Schillings, en vooral wegens de borgstelling die Jan aldaar voor comparant had gedaan, te weten een hooiland te Opitter bij de kerk tussen de beek en de grote bemd van Jacob Leijmerken, plus een haag te Nedergelabbeckh. Het hooiland behoort tot het grondgebied van Grout Raij, de haag is gelegen tussen de weg van de molen en de heide en naast Niclaes op den Kamp.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 17vs-18.

Deze overdracht van goederen te Opitter lijkt vreemd ten overstaan van schepenen van Beesel en Belfeld.

 

24 juli 1603

BEESEL ‑ Jonker Dederich van der Horst draagt aan Wilhelm Qwiten, halfman te Asselt, de tienden en 7 morgen land (te Beesel) over, welke de jonker eerder aan Qwiten en zijn echtgenote verpand had, voor 2900 gulden Roermonds, waarvan de eerste twee termijnen in de eerdere pandakte genoemd zijn, en de resterende 900 gulden met pinksteren 1610 zullen worden betaald.

In geval van beschud zal Qwiten het pandschap behouden. Het land is vrij van leenplichten, zoals in de deling (maechgescheidt) tussen Van der Horst enerzijds en jonker Johan van Holthuysen en diens kinderen anderzijds dit jaar is overeengekomen.

GA Roermond, Familie-archief Quiten V 20, inv.nr. 103; charter. Ondertekend door Diederick van der Horst, Henricus Woestinghius, Aeret Foers (?) en jonker Fronhoven. Quiten tekent met een 'K' met haken aan de linkerpoot.

Met bevestiging door het Hof d.d. 6-10-1604.

 

19 augustus 1603

ROERMOND - Ten overstaan van Creijartz en Dulcken verkoopt Gerhart Koch Geritzsoen, met toestemming van zijn vrouw Elisabeth, een erfrente van 56 gulden uitgaande van een hoofdsom van 900 gulden gevestigd op hun huis in de Brughstraete gelegen tussen Dedrich Roijen en diens vrouw Bele, en op de behuizing nagelaten door het huis van Gerharts vader in de Nederstrate gelegen tussen Adriaen Martels en Dederich Kochs, aan Goetzen van Dulcken en diens vrouw Agnese.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, overdrachten II-3, fol. 150.

 

augustus 1603, z.d.

ROERMOND - Ten overstaan van Lambert Francken, Creijartz en Marijen verkoopt Gerhardt Heijster, scholtis, met toestemming van zijn vrouw Odilia Oidmans, een erfrente van 63/4 Albertusgulden

wegens een opgenomen hoofdsom van 108 dubbele Albertusgulden 5 ... brabants, aangewend tot onkosten en bouw van hun nieuwe behuizing, met als onderpand genoemde behuizing achter de hoge kerk op de markt gelegen tussen Christine Ruiss en Marten van Dijck, zoals 'aengeworffen' van de erfgenamen van wijlen Dursdael, losbaar met 108 gelijke guldens,

aan Pauwels van Schwanenbergh. Johan Solemecker, mr. Leonart Olieschleger en Clsen opten Steijn, als voogden van Mettgen en Trijncken van Stein, nagelaten kinderen van wijlen Johan Steijn en Catharina van Schwanenbergh, echtelieden.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, overdrachten II-3, fol. 149.

 

16 augustus 1603

ROERMOND - Marten Hacken en Elssken Kochss, echtelieden, benoemen elkaar tot elkaars erfgenaam van een huis op de Brughstraete gelegen, nader vermeld in een akte van dezelfde datum [zelfde folio], en machtigen elkaar als langstlevende om daarop een lening te nemen van ten hoogste 1.000 daalder 30 stuiver brabants.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, overdrachten II-3, fol. 149vs.

 

27 augustus 1603

VENLO / BEESEL - Huwelijkse voorwaarden tussen Goerdt Quijten enerzijds en Iffken Celissen namens haar nicht Geertghen, dochter van Johan Celissen en Fijken, anderzijds.

Goerdt brengt in het huwelijk al zijn roerende goederen plus circa 5 morgen land te Besel gelegen, die hij heeft aangekocht na het overlijden van zijn vorige echtgenote, plus het vruchtgebruik van de erfgoederen die hij samen met zijn eerste vrouw heeft bezeten.

Iffken brengt namens haar nicht Geertgen in het huwelijk een bedrag van 500 gulden contant. Ook heeft Iffken samen met haar vorige man Peter Quijten bij testament bepaald dat na haar overlijden de roerende goederen naar beide zijden zullen vererven, waarbij zowel de verwanten van Peter als de vrienden van Iffken elk 1500 gulden zullen ontvangen. Alles wat daarna over is zal half en hald gedeeld worden tussen Gertgen en de vrienden van genoemde Peter. Mocht het noodlot Iffken treffen waardoor geen 3000 gulden te verdelen overblijft, dan zullen partijen dit naar evenredigheid missen.

Goerd zal uit de roerende middelen 500 gulden bij die van Geertgen doen, welke 1000 gulden zullen worden uitgezet tegen een rente; Iffken zal eerst gehouden zijn haar beloofde 500 gulden te voldoen na deze belegging. De bruidegom krijgt een jaar respijt om dit bedrag te beleggen.

Mocht Goert overlijden vr Gertgen, zonder wettige nakomelingen achter te laten, dan zullen de 500 gulden bruidschat, of hetgeen daarvoor is aangekocht, terug ontvangen. Van hetgeen door Goerdt in het huwelijk heeft gebracht zal Gertgen dan tweederde deel behouden; het resterende derde deel, of naar keuze een bedrag van 200 gulden, zal Gertgen dan moeten betalen aan de voorkinderen van Goert. Gertgen zal verder het vruchtgebruik van de vijf morgen land behouden, die Goert na het overlijden van zijn eerste vrouw heeft aangekocht.

Mocht Gertgen overlijden vr Goert, zonder wettige nakomelingen achter te laten, dan zal Goert de helft van de 500 gulden bruidschat mogen behouden; de andere helft en alles wat de bruid verder in het huwelijk heeft gebracht of nog zou erven, alsmede haar kleren, sieraden ('cleinodien'), linnengoed en anderszins.

Omdat Iffken bij haar eerste man Peter Quijten enige huisraad heeft aangetroffen die tot de 'vahrende erfftael' mag worden gerekend, terwijl zij ook zelf reeds huisraad had, is bij deze voorwaarden met toestemming van Iffken en Wilhelm Quijten, de broer van Peter als naaste erfgenaam met toestemming van diens vrouw, bepaald dat deze huisraad na overlijden van Iffken gelijkelijk zal worden verdeeld tussen Gertgen en Wilhelm voornoemd, uitgezonderd de grote [brouw]ketel, die Wilhelm alleen zal behouden.

De vijf kinderen uit het eerste huwelijk van de bruidegom zullen alle kleren en lijnwaad die zij van wijlen hun moeder hebben gekregen, mogen behouden. Bij meerderjarigheid zullen deze uit de goederen van hun moeder een bruidschat krijgen uitbesteed, waarvan de hoogte te bepalen door de echtelieden.

Ondertekend door: Goertt Quiten, Iffken Celissen, Wijlhem Quijten, Thijs Slusen, Henrick Boener, Petter Claes en Henrick van Darth.

GA Venlo, SA Venlo, inv.nr 2846. Origineel op papier; tevens authentiek afschrift op papier waarbij ook Peter von Nuijss 'zur zijt pastoir zu Belffelt', wordt genoemd; deze komt in het origineel niet voor. Met dank aan J. Hanssen.

 

2 september 1603

SWALMEN - Wolter van Oest weduwnaar van Rijcken van Zutphen.

GA Venlo, SA Venlo inv.nr. 2711.

Vgl. 17-2-1600. Met dank aan Jan Hanssen.

 

9 september 1603

ROERMOND - Ten overstaan van Cruchten en Campen draagt Margareta van Buegel, weduwe van wijlen Bruno Heister, in leven voogd te Sittard, bijgestaan door haar [schoon]broer Gerardt Heister, scholtis te Ruremunde, als medevoogd over haar kinderen, een jaarrente van 4 zilveren Philipsdaalder van een hoofdsom groot 64 gelijke daalders, gevestigd op het huis van Otto van Gaelen gelegen op de Legher Heghstraeten, over aan Gelis van Soutelandt en diens echtgenote Elisabete. De weduwe heeft de lening opgenomen ten behoeve van de kloosterlijke inkleding van haar dochter Catharina Heister.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, overdrachten II-3, fol. 151.

 

9 september 1603

ROERMOND - Ten overstaan van Hillen en Dulcken dragen Hans van Schaephausen en diens dochter Merrie, met volmacht van Dirck van Aernem en Gebelken van Baexen, echtelieden, afgegeven voor schepenen en raad van de stad Dordrecht d.d. 3 mei 1603, en in bijzijn en met toestemming van Merrie voornoemd, Johan van Wijnerden als man en voogd van Mettel van Baexen, Frans van Baexen, Anna van Dilsen, en Johan Tobben als man en voogd van Guertien van Baexen, ongeveer 23 staal land buiten de Nieler Poert gelegen, zoals verkregen uit scheiding en deling tussen partijen, over aan Jacob Siegers en Fijcken, echtelieden, voor een bedrag van 1.000 gulden.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, overdrachten II-3, fol. 151; zie idem fol. 151 t/m 153.

 

10 september 1603

ROERMOND - Ten overstaan van Butkens en Dulcken stelt Reiner Hillen, als borg, zijn huis met toebehoren in de Cloesterwant gelegen tot onderpand ten behoeve van de verkoop van een huis, op 28 juni 1603 door zijn natuurlijke broer Dirck Hillen verkocht aan Jaspar van Kessel.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, overdrachten II-3, fol. 152.

Beiden waren kinderen van Goddart van Hillen.

 

16 september 1603

ROERMOND - Petrus Pollius, doctor in de theologie, en Sliverius ab Houthen, kanunnik van de kathedraal van de H. Geest te Ruremunda, als provisoren van het seminarie en namens de bisschop aldaar, dragen de Cluijss inclusief behuizing, poortweg en verdere toebehoren op de Veltstraete gelegen tussen de erven Jan Lindemans en Sille Joppen, met een korte zijde grenzend aan Mercken Beckers, over aan Philips van Bentinck, heer te Bicht, en diens echtgenote Alverta van Vlodrop.

- Met akte van dezelfde datum waarbij dit huis door de aankopers wordt verpand, met als bijpand een hof onder Nieustadt gelegen.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, overdrachten II-3, fol. 153vs.

 

21 september 1603

SWALMEN ‑ De kathedrale kerk te Roermond verkoopt aan Werner van Epsendorp en Mercken Reutzen, echtelieden, heide behorend tot de hof Op Gratt.

Wir Johan Kehrn genant Fronhoven, scholtes des ambtz Montfort, tot Assell und Swalmen richter, Heinrich Lyndemans und Jan Phebis, schepen tot Swalmen

doen koendt und attesteren bey diesen, dat vor ons koemen und persoenlich gestanden sient der eerwerdiger erentfesten hoichgeleerten und hoich

achtbare heren, hern Peter Pollius deckenn, her Heinrich van Hertenfelt, her Frederich Janssen, her Johan Beltens unnd her Oliveir

Houttum, canonichen der cathedrall kercken tot Rurmunde, unnd hebben bekant dat sij, sementlicken unnd sunderlich voer hoen und hoeren successo-

ren, verkocht hebben unnd verkopen hiemit Werneren vann Epsendorp und Mercken Reutzsen seiner hausfrouwen und iren erven eine

dryschs mit doerren und hecken bewassen und bespriett, gehoerende in den hoff op Gratt, op gen Rahe teuschen seinen hecken unde

peelen, neffen Geerken Le..tgens kinderen erve ter eener, und Peter van der Hartt kinderen erve ter ander seiden gelegen, schietende

mit einen feurheuffde opt gemeyns broick und mit dem anderen furheuffde op den Grater wech, mit allen seiner rechten unde

tobehoere, und frey goudt van allen erfflicken und loesbaren lasten off pachten, niet uitbehalden tot ein erffrechte to hebben unde

to besytten, erflich, ewich und umbermehr und dat vor eine somme geltz deen sij bekanten eynich und to freden to sein, und die heren

verkeuppere sich van bedanckten goider ..chtungen und betalungen, Unnd dat mit genedigen und gunstigen consente und be-

willigungh des hoighwerdigen in Godt vaders und herren, heren Heinrichen van Cuick, bischoppen tot Ruermunde, so diese

verkouppinge uit hoiger noit, tot bethalingen der diversen opfallenden dagelischen contributien und lasten in diesen kriechstiden

geschiet ist, Und alss bemelte hern verkeupperen sich des vurss. dryschs und erffgoudtz uitgedaen hadden, aller besittinge

unnd gebrouckingen, und dairop genslich und tomaell mit handt, halme und monde vertegen und [renun]tieirt, verteien und renun-

tirenn auch ferner in kraft van diesen in urbar und tot behoiff van den vorgemelten Werner, seiner huisfrouwen vurss. und iren erben

vor sich und ire successoren, ewich und umbernehr, sonder enich rechte off toganck einichsins dairan to beholden, ..siden vor-

behaldende den weyde vor dem verkochten erffgoede der gemeynden opt broick wie sulchs in den koup verk..tt

unnd tot profit des haefs op Gratt affgeweesen is, demnae hefft Johan richter vurss., duckgenanten Werneren

gelderen aen dat vurss. erffgoudt gerft, ingericht, gegeut und bewart sovil ime Werneren seiner hausfrouwen und

erven tot ewigen bewarungen nae landt und banckrechten van noeden und behoirlick wass, Hebben auch die her verkeu-

peren dem gelder beloifft vor hoen und hoeren successoren, behoirlicken warschap . bynnen jaer und dach, alle rechte

anspraecken aff to doen, und Werneren in und ain sein gegolden goudt te halden, mit rechtlichenn vertichenisse und renun-

tiatien op alle und jedere exceptien und previlegien der giestlicken unnd wereltlicken rechten, und op alle tgene dar den inhalt

vann dieser und der koupzeden hieroever opgericht solle moegen contrariere, hinderlich und schadelich wesen, in eniger ma-

nieren, Und sonder argelist, beheltlich denn her und mallich seins rechtz, dem ter oirkonde hebben wir decken und cano-

nichen obgemelt onsen gemeynen capettels siegell onden aen diesen brieff doen hangen, Unnd want wir vurss. schepen

geinen gemeynen schepenambtz siegell en hebben noch gewoenlich seint to gebroucken, hefft Johann richter vurss.

seinen siegell vor ons und vor heumselven ter konden op onse und beider partien bede und begeren hierunden

dess eerwerigen capitels siegell wissentlich gehangen im jaer ons hern duisent sesshondert drie den 21 dach sep-

tember des maendts.

Schloss Haag, inv.nr. 309, charter met aanhangend, gecachetteerd zegel. Tevens als regest genoemd in RHCL Maastricht, FA Scheres d'Olne, inv.nr. 2355: handgeschreven inventaris Schlo Haag te Gelder, 1805-1807, fol. 48.

 

vr 6 oktober 1603

Z.P. - Gerardus van Houten en Catharina NN.

Uit dit huwelijk:

1. Franciscus Houten, ged. Roermond 3-1-1599 (get. Philippus van Vucht en Metta Geerlings; zn. van Gerardus x Catharina NN).

2. Heylken van Houten, ged. Roermond 6-10-1603 (get. Ido Grammey en Gertrudis van Swamen). Zij was later dienstmaagd bij Gerardus Graus, superintendent van de Rekenkamer, van wie zij een buitenechtelijke zoon had genaamd Gerard, vermeld in een testament d.d. 12-8-1648.

DTB-registers Roermond.

Frans Houten verkocht op 1-1-1658 land te Swalmen aan zijn zus Helken Houten.

 

30 oktober 1603

ASSELT ‑ Leenverheffing van goederen te Asselt, per abuis gedaan voor de leenzaal van Coutingen.

RHCL Maastricht, Dokumentatie D274: Inventaris van o.a. Bleijenbeek, Brempt, Hillenraad, nr. N 91; depot onbekend (gedeelte verdwenen, vgl. ook Schlo Haag).

 

2 november 1603

Gegeven tot Argenteel

ARGENTEUIL bij Parijs (F) / ASSELT - Johan Schellart van Obbendorff, vrijheer van Deurweert, heer te Gorsenich, Schinnen, Argenteel, Hermalle, Haren etc. machtigt Peter van Reeckelyckehuysen om te Aesselt te verschijnen om possessie te nemen van de heerlijkheid, hof zoals hij deze heeft gerfd van wijlen Adam Schellart an Obbendorff . Met gecachetteerd zegel van Johan Schellart.

Schloss Haag, inv.nr. 261, fol. 51.

 

1603, z.d. (14 november ?)

BEESEL-LEEUWEN ‑ De rechtsgeleerde Wilhelm Moeits wordt, als hulder van Jan, Arnt en Anna Vinck, erfgenamen 'pro indiviso', na het overlijden van wijlen Arnt Vinck beleend met de hof In gen Scheijdel. De brieven van deze belening werden eerst in 1622 uitgegeven.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 205, fol. 126-127.

Zie 9-11-1622.

 

30 november 1603

auf St. Andreas Ap. Tag

Schuldbekentenis van Reinard van Holthausen zur Beyen en diens echtgenote Eva van der Kolenborgh ten behoeve van Arnold van der Mark en Christine (regest: Xine) van Holthausen, echtelieden.

Schaesberg-Krieckenbeck: Urk. 112.

 

16 december 1603

BEESEL ‑ Overdracht Dolle Weverskempke.

Ten overstaan van Peter op den Creutzberch en Wilhelm Qwiten, schepenen te Beesel, draagt Derick Geisselberch met toestemming van zijn echtgenote Mercken Gerartz van gen Raij om bijzondere reden het Dollen Wevers Kempken, gelegen naast de openbare weg en den Kirckpaet, met een korte zijde grenzend aan Gubbel van gen Raij, over aan Thilman Gerartz van gen Raij en diens erfgenamen, tegen een jaarlijkse lijfpacht van 2 vat rogge te betalen met St.-Remigius. Bij verzuim van betaling zullen Derick en zijn vrouw de boerderij ('hoefstadt') weer in gebruik nemen. Bij overlijden van Derick en zijn vrouw vervalt de pacht.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 18.

 

vr 21 december 1603

Z.P. - Gehuwd: Joachim van den Cruijsberch en Cornelia NN.

Uit dit huwelijk:

1. verm. Theodorus Cruijsberch. Tr. voor 1630 met Maria Mols.

2. Gertrudis van den Cruijsberch, ged. Roermond 21-12-1603 (get. Nelis van Oost en Geert Darman; dr. van Joachim x Cornelia NN).

3. Margareta van den Kruijsberch, ged. Roermond 7-2-1608 (get. Philippus van Hinsberch en Mechtildis Nijssen). Tr. mogelijk ... vr 29-5-1646 met Damasius Rouckes (Rookhuizen onder Swalmen) alias in de Bareskamp.

GA Roermond, DTB-Registers.

 

1603, z.d.

BELFELD-GELOO - Overdracht huis.

Ten overstaan van Gerartt Wolffertz namens de scholtis en Goerdt op der Hoeven, beiden schepenen, dragen Jan van gen Rosskamp en Threutgen, echtelieden, een hofplaats met huis en bijgehorende gerechtigheden an gen Loe gelegen tussen drie openbare wegen en met een zijde grenzend aan de bemd van Wilhelm Threinens, belast met stuiver 'int greven rechtt', voor een niet genoemd bedrag over aan Derick den Kremer en Thrincken, ook echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 19vs.

 

1603, z.d.

BELFELD-GELOO - Overdracht huis.

Ten overstaan van Gerartt Wolffertz namens de scholtis en Goerdt op der Hoeven, beiden schepenen, dragen 'Peterken Emontz partheijen' met toestemming van Jan Bourmans een bebouwde huisplaats an gen Loe gelegen tussen het huis van Heinrich Geisen en Heinrichsken Fullinxs, met een korte zijde grenzend aan de openbare straat, voor een niet genoemd bedrag over aan Peterken Thrinens en Peterken, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 20.

Datum (jaartal) niet expliciet vermeld maar aangenomen op basis van eerdere akten.

 

1603, z.d.

BELFELD-GELOO - Overdracht land.

Ten overstaan van Gerartt Wolffertz namens de scholtis en Goerdt op der Hoeven, beiden schepenen, heeft Jaspar Leisten enkele jaren geleden ongeveer 1 morgen land tussen Jacob Wagens en Philipsen land gelegen, met een korte zijde grenzend aan de openbare straat, voor een niet genoemd bedrag overgedragen aan Jacob der Schroer.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 20.

Datum (jaartal) niet expliciet vermeld maar aangenomen op basis van eerdere akten.

 

1603, z.d.

BELFELD-GELOO - Overdracht land.

Ten overstaan van Gerartt Wolffertz namens de scholtis en Goerdt op der Hoeven, beiden schepenen, heeft Peter Schmeetz met toestemming van zijn vrouw Grietgen een stuk land aan de Dhickswech gelegen tussen Bonenbeckers land, met de korte zijden grenzend aan de Kirckwech en Buxshover land, voor een niet genoemd bedrag overgedragen aan Jacob der Schroer en Mercken, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 20.

Datum (jaartal) niet expliciet vermeld maar aangenomen op basis van eerdere akten.

 

1603, z.d.

BELFELD-GELOO - Overdracht land.

Ten overstaan van Gerartt Wolffertz namens de scholtis en Goerdt op der Hoeven, beiden schepenen, heeft Hanss Nabben met toestemming van zijn vrouw Aeletgen zijn erfdeel bestaande uit land en weiland onder Belffen an gen Loe gelegen tussen de kinderen Reiffers, met de korte zijden grenzend aan Buxshover land, de kinderen van Joshina Meertz en de openbare straat, voor een niet genoemd bedrag overgedragen aan Heindrich Meertz en Berbken, ook echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 20.

Datum (jaartal) niet expliciet vermeld maar aangenomen op basis van eerdere akten.

 

1603, z.d.

OFFENBEEK - Overdracht land.

Ten overstaan van Gerartt Wolffertz namens de scholtis en Goerdt op der Hoeven, beiden schepenen, heeft Linss an gen Dijckh 1 morgen en enkele roeden gemeentegrond te Offenbeckh 'ahn St. Cornelis herren dijck' en aankoper zelf gelegen, met een korte zijde grenzend aan de gemeente, aangekocht bij openbare verkoop.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 20.

Datum (jaartal) niet expliciet vermeld maar aangenomen op basis van eerdere akten.

 

1603, z.d.

BEESEL-LEEUWEN ‑ Overdracht land.

Ten overstaan van Geis van gen Raede, dagelijks richter, Wilhelm Qwiten en Peter van den Creutzberch, schepenen, draagt Derick Willems van Belffen met toestemming van zijn vrouw Mercken 1 morgen akkerland in het Roetgen te Leuwen over, gelegen naast het erf van Thijs den Blaet en jonker Cruchtens land, voor een niet genoemd bedrag over aan Goerdt Qwiten en Neesken [Ronckenstein], echtelieden.

Tevens dragen Jan Keupers ahn den Boschs en Jenneke, echtelieden, de helft van een stuk land op het Lichte Veldt te Oebroeckh gelegen, welk land jonkvrouwe Geerdt had verkocht aan Thijs Dorssers, voor een niet genoemd bedrag over aan Goerdt Qwiten, weduwnaar.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 21vs.

 

1603, z.d.

actum ut supra

BELFELD-GELOO - Overdracht van land genaamd Martensgoed.

Ten overstaan van Gijsen van gen Raij, dagelijks richter, Gerhardt Wolffertz en Goerdt op der Hoeven, schepenen, dragen Heinrich Gijsen, Merrij Hanssen en Claes Fliegen 1 morgen plaetz genaamd Mardtens Geudtgen, aan gen Loe gelegen tussen Goetzen op gen Broeckh en Steincken Jansdochter, met een korte zijde grenzend aan de openbare straat, met 'der poedtingen (aanplant), uitschlauch und aller anderer gerechticheit', belast met een half 'grevenrecht', voor een niet genoemd bedrag over aan Leonardt den Muller an gen Loe en Griedtgen, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 21vs.

Zonder expliciete datum, jaartal aangenomen aan de hand van de context.

 

1603, z.d.

BEESEL - Stukken betreffende het verzoek van die van Beesel om Arnold van Dursdael te gelasten zijn achterstallig aandeel in de contributie te betalen.

RHCL Maastricht, 01.004 Hof van Gelder te Roermond, tevens Leenhof van het Overkwartier, inv.nr. 1666; 1 omslag.

 

1604

16 januari 1604

ROERMOND - Vermelding van Johan van Baexen tot Uffelt.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, Overdrachten deel II-3, fol. 157vs.

 

27 januari 1604

ROERMOND - Testament.

Ten overstaan van Maroyen en Dulcken maakt Marten Glaesmecker der Alde, ziek maar bij vol verstand, bij hem thuis zijn testament op. Hij schenkt 200 gulden, gevestigd op de helft van een huis 'inngen Steige tegen oever die Vaegdie op den oirde' en naast het erf van Stalbergen, welk huis nu als schuur wordt gebruikt, aan Marten Glaesmecker den Jongeren en Barbara, echtelieden. Zijn huidige vrouw Gertruijdt Stricken behoudt het vruchtgebruik.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, Overdrachten deel II-3, fol. 158vs.

Voor bezittingen te Rookhuizen onder Swalmen zie akte 5-4-1605.

 

4 februari 1604

ROERMOND - Overdracht huisplaats.

Ten overstaan van Buegel en Creyartz draagt Hendrick Heister met toestemming van zijn vrouw Catharina een huisplaats tegen de Minrebruederen gelegen over aan Frederich van Opsinnich genaamd Rhoe en Elisabeth, echtelieden.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, Overdrachten deel II-3, fol. 159.

 

2 maart 1604

ROERMOND - Overdracht gedeelte huis.

Ten overstaan van Hillen en Dulcken dragen Willem Vorsterman, met toestemming van zijn vrouw Elisabeth, en Johan Fineman en Eulitgen [Vorsterman], ook echtelieden, drie delen van een huis met toebehoren in de Brugstraeten gelegen tussen de erven Marten Martels en Linnart van Loesen, voor een bedrag van 2.200 gulden en 4 rosenobels 'spelle gelt' over aan Hieronimus in de Wolffskeel als gevolmachtigde d.d. 21 april 1603 van Marten Martels voornoemd en diens echtgenote Gudela.

Johan Fineman heeft beloofd ('aengelaefft ende vestichlich verheischen') om een hoofdsom van 400 gulden brabants met verlopen rente, zoals Reiner Vorsterman jaarlijks int op dit huis, op het deel van wijlen Johan Vorsterman en het deel van Willem voornoemd, tussen de komende en daaropvolgende Pasen af te lossen en het huis daarvan te ontlasten.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, Overdrachten deel II-3, fol. 159vs.

Zie echter ook idem fol. 160 akte d.d. 6-3-1604 en fol. 159 akte d.d. 20-3-1604. Johan Finemans en Aleid Vorstermans verkochten op 25-11-1605 een halve hof te Beesel.

 

20 maart 1604

ROERMOND - Overdracht gedeelte huis.

Emondt Vorstermans draagt met toestemming van zijn vrou Gertien zijn een vierde deel van een huis [nader genoemd in akte d.d. 2-3-1604] over aan Hieronimus in de Wolffskeel als gevolmachtigde van Marten Martels en Guedela, echtelieden.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, Overdrachten deel II-3, fol. 159.

 

vr 4 april 1604

Z.P. - Gehuwd: Godefridus Schoncken en Catharina NN

Uit dit huwelijk:

1. Joannes Schoncken, ged. Roermond 4-4-1604 (get. Mathias Wolffskeel en Margareta Schoncken).

 

april 1604, z.d.

BEESEL EN BELFELD ‑ Akkoord inzake erfdeling.

Ten overstaan van richter Fronhoven, Thiss Schloussen en Wilhelm Qwiten, schepenen, verklaart Heilken in gen Honderfenne, zus van Lem in gen Hoenderfenne, op verzoek van Jan, zoon van Lem in gen Hoenderfenne voornoemd en diens broers en zusters onder eed dat haar kinderen geen rechten kunnen laten gelden op haar erfgoederen omdat ze buitenechtelijk zijn.

Lem heeft zijn zus Heilken uitgekocht tegen een baar bedrag. Opdat Heilken verder niet in armoede hoeft te leven, ontvangt zij van Jan voornoemd en diens broers en zussen voor haar erfdeel een bedrag van 12 daalder.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36, fol. 19.

'Ter instantzien van Jan Lemmen sohn in gen Hoenderfenne vur sich und seine suester und broders ist erschienen Heilken in gen Honderfenne dess voerss. Lemmens suester, und hefft bei eide den sij daeromme wittelicken gedhaen geteucht und bekantt dat die kinder so sij hedde ahn haeren erffgoideren gein dheil heb offt ahnerven mogtten, want sei der kinder vader niet ter ehe gehatt sonder in onehren geworven van heum hadde. Ohne dat auch hefft Lem ihr broeder sei mit baren penningh uitgegolden, also dat sei ahn den goude auch gein ahnforderen noch suecken hebben soll, desto..niett..en, in ausehungh sei Heilken der.. armisch leven mueste hefft Lemmens naegelaeten sohn vor sich und seine suester und broder vor haer andheil ihres erffgoutz betalt twelff dlr. Geschiet vor richter Fronhoven, Thiss Schloussen und Wilhelmen Qwiten schepen 1604 in aprilis.'

 

5 mei 1604

ROERMOND - Bijeenkomst van Ridderschap en Steden te Roermond.

Zie akte d.d. 24-7-1604 voor een reactie hierop.

 

6 mei 1604

ROERMOND - Johan Kelleners attesteert inzake een erfrente van 25 gulden zoals jonker Adam van Mulstroe c.s. deze jaarlijks ontvangen, gevestigd op het huis van Florentius Sjongen, aan de Mert gelegen, dat door comparant wordt gehuurd.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, Overdrachten deel II-3, fol. 161vs.

Vgl. ook akte d.d. 8-10-1599.

 

15 mei 1604

SWALMEN / BEESEL ‑ Verklaring betreffende invordering van door de schepenbanken Swalmen, Beesel en Elmpt aan het ambt Montfort verschuldigde gelden, waarvoor inwoners in leisting zijn gehouden te Grave.

"Nach dem die van Schwalmen, Beesell und Elmpt geexecutiertt sein geworden, und dat wegen des ampts Montforts. bey die gealterierden tot den Grave, end veweisslci sey die vurss. drey bencker inne betalinge ttot twe reisen presentiert haben, und inne gefangens gleichwels haben moissen bleiben sitzen, dairup sey up kosten end schaden protestiert haben, zum dritten inne gefangnis to relaxeiren an dennen rhaet von Esquadron, mit betalungh allen schaden end kosten ersocht, und innen inne gefangen mit consent erlaissen sein, bey so ferre sey hett gantze ampt deden nominieren, dabey sey wetmischap kunten dragen umb weg? te executieren, und welcken in fauten von betalungen wahren, dairup sey van vurss. dingbencken des heren landtr[entmeesters] Grammeijen eigen handt preisentiert haben, nemlich verdeilungh des gantzen ampts, inne betalingh gedain, die von den vurss. drey bencken Schwalmen, Beesel und Elmpt, gelobeniss gedain im den sey [..]er im in faute die Raur gleich des landtm. schreibens mit bracht wahren, sollen sey vurss. drey bencke wiederumb inhalten, und dafur stain, dennach dieweil die wer die raude gelobenis gedain alhier binnen den Graeff zu erscheinen, und niet geschehen, sondern die drei vurss. kierspelen ... in schaden gebracht, dairup sey drej dage haben luyssen liggen theren, und von allen kosten ende schaden protestiert, welches geschehen fur den ... herren.

Verobligieren sei sich wiederomme in kost von ungleich ... guter wetenschap von Esquadron in te halden gleich sei von vurss. drei dorpen gewesen sein in hafft binnen der stadt Grave.

Urkundt irrer eigener underschrebene handt Anno 1604 den 15te mey 1604."

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, inv.nr. 369;origineel op papier, 1 stuk.

 

17 mei 1604

BEESEL ‑ Verklaring inzake rechten.

Ten overstaan van schepenen van Beesel getuigt Wilhelm Qwiten, stadhouder, inzake het vruchtgebruik van het huis waarin hij woont, welk vruchtgebruik hij heeft gekocht van Johan Schroer. Omdat het huis bouwvallig is heeft hij zich genoodzaakt gezien de woning op te knappen, waarvan hij de helft van de kosten in rekening zal brengen bij de onbekende erfgenamen van de eigenaren van de andere helft van het huis.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 18-18vs.

'Ist erschienen Wilhelm Qwiten stathelder und to kennen gegeven wat maeten hei van Johan Schroer seine toucht und touchtgerechticheitt die hei hadde ahn den halven hause dhae hei stathelder inne whoenden, gegolden dergestalt dat der stathelder in seine platz sovil die touchtgerechticheit angaet, stondte, dieweil aver dat hauss baufellich und heulp to bauwen hefft ehr auch niet en weit wehr endtlich erfbeuren off erfgenhaem derselver halver behausungh ist off sein soll, sei ehr verorsackt worden ... sich noch nehmantz boven billicheit to bedrouffen, die ahngegoldene toucht den erfgenhamen over to geven und daerop to renuntyeren also dat dieselve anstont macht hebben ihre gedheils als die helfft des hauss ahn to ferden und in ihren genoet to nehmen, presenterende also gerichtlich die heur wilcke to Paeschen lestleden verfallen ist, tot profeit vurgemelter erfgenamen, sich erbiedende dat hauss to beteren mit bauwen, mit dem bescheit dat hei van den ahnleggen goede ahnteickenis halden unnd den erfgenhamen die helfft daevan ahn rekenen sal und mehr niet'.

 

1604, half mei, z.d

OFFENBEEK ‑ Prior Christopher Kaelen en de kloosterlingen van de Kruisheren te Roermond verpachten hun hof te Offenbeck gelegen, genaamd de hof tot Nederhaven (= Onderste Hof), voor een periode van 6 jaar, ten halve op te zeggen, aan Jan Knops en Gebel, echtelieden.

De pachter zal de hof 'ten halver' bebouwen en de greppels, hekken, aanplant en heggen, wanden en daken goed onderhouden. De dieren zullen gedeeld worden, uitgezonderd een hamel, een lam en een vet kalf welke het klooster jaarlijks vooruit ontvangt. De boomvruchten [lees: fruit en noten], reuben en wortels zullen eveneens half en half gedeeld worden. Jan zal 2 zeugen ('kremen') houden 'om vercken aen te trecken' en zal per zeug jaarlijks 4 vat gerst en boekweit hebben. Voor zijn paarden zal hij 5 morgen voerland mogen gebruiken van gemiddelde kwaliteit; dit land zal elk jaar op een nieuwe aangewezen plaats liggen. Hij zal 3 morgen 'in den groenen' bemesten en hiervan 'hardt koren' oogsten. Hij zal de dorser voeden en het graan op het klooster leveren of waar de Kruisheren dit graag hebben. Wanneer werklui gestuurd worden, zal het klooster deze betalen en de pachter deze voeden. Het vlas zal op de boerderij 'geregiert' en gedeeld worden; het klooster betaalt de helft van het loon hiervoor. Contributies zullen gaan volgens landsgebruik, maar het klooster zal tijdens het eerste jaar het aandeel van de halfman betalen, waarvoor Jan eenmalig 6 gulden zal betalen. Met Nieuwjaar zal hij de keuken van het klooster 1 pond peper en 1 pond gember leveren. Voor de weiden zal hij 'wegens het groot overloopen van soldaten' voor ditmaal niets hoeven te geven uitgezonderd een 'erkentenis' aan boter. Indien deze toestand veranderd, zal hij 'nae nabuer pris' handelen [d.w.z. dat de buren vol lof zijn]. Hij zal geen bomen hakken of de dijk 'behouwen' waardoor deze vernield wordt en geen 'reiss in't busken houwen' [rijshout kappen of kerven in de bast maken?] waardoor de bomen zouden bederven, maar wilgen en andere bomen aanplanten tot sieraad van de hof. Bij het 'sejolen' zal het klooster 1/3 van de kosten dragen ('de derde schup doen') en aam bier leveren. Wanneer de halfman de schapen scheert, zal het klooster eveneens zorgen voor aam bier. De halfman zal het zaaikoren op de zolder [van het klooster?] brengen en het zaaigoed half en half nemen uit het koren van het klooster en zijn eigen deel. Bij vertrek zal hij de hof zoals gebruikelijk achterlaten.

RHCL Maastricht, Kruisheren Roermond, inv.nr. 133, fol. 118-118vs.

Opgemaakt ten overstaan van Jan Diellen, Ercken op den Wyer, Aeret in den Vos en Henrich van Florop, Henrick Witjens, Sebastianus van Ost en Coen Febis als getuigen.

Zie Maas- en Swalmdal 2 (1982), blz. 67-77.

Uit dit huwelijk:

1. Wilhelmus (Wilhelm) Knops

2. Christoffel (Stoffer) Knops

3. Henricus (Heyn)

4. dr. NN, tr. vr juni 1629 met Heinrich Linssen.

De vier kinderen verkochten in juni 1629 (z.d.) een huis te Swalmen-Heide.

 

vr 25 mei 1604

Z.P. - Gehuwd: Henricus Schoncken en Anna NN

Uit dit huwelijk:

1. Guilielmus Schoncken, ged. Roermond 25-5-1604 (get. Joannes Schoncken en Gertrudis ab Hingen).

 

29 mei 1604

ROERMOND - Ten overstaan van Hillen en Campen draagt Johan Kern genaamd Fronhoven, scholtis van het ambt Montfort, met toestemming van zijn vrouw Johanna Pollart de helft van een huis met tuin en toebehoren naast Gertrijdt Cremers gelegen, belast met een hoofdsom van 100 gulden die de pastoor van Herten 'alss Altarist van Assel' daarop ontvangt, en welk deel hem comparant krachtens akte d.d. 5 februari 1593 erfelijk toekomt, over aan Arnoldt van den Camp en Itgen, echtelieden, de verkopers hun vruchtgebruik voorbehouden.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, Overdrachten deel II-3, fol. 162.

 

maandag 12 juli 1604

BREYELL - Ten overstaan van Lambert Schmitz, stadhouder, en Henrich lcken en Michel Reiffers, leenmannen van de mankamer Holtmullen, wordt Thomas op den Geer van Briell door Engelbrecht von und zu Holtmullen beleend met het gedeelte ('spleiss') van de tiende zoals dit deel door Albert von Waldoss is gekocht en gebruikt en waarmee hij ook is beleend, genaamd de Natter tienden. Het heergewaad is volledig betaald; aan de stadhouder, leenmannen, leenschrijver, kamerling, burggraaf en portier ieder hun gerechtigheid.

GA Venlo, Archief Huis Holtmeulen, Leenregister Huis Holtmeulen, fol. 28vs.

De begrippen 'burggreeff', 'porter' en 'Mancammer' worden in eerdere beleningen voor de mankamer Holtmeulen niet genoemd.

 

zaterdag 24 juli 1604

opte cancelrie tot Venloe den 24 July 1604

VENLO - Kopie van de afspraken aangaande de volksvertegenwoordigers en de hoogte van schattingen zoals vastgesteld op de Kwartierdag, onlangs op 5 mei 1604 te Roermond gehouden, met aantekeningen in de marge als reaktie hierop.

'Copie van apostillen bij den hove van Gelderlandt op desen recessen verleent.

D'approbatie van desen recesse maer en wordt gedaen bij den Hove va Gelderlandt vor den tijt van een halff jair begonst van den irsten july 1604 om te noemen daerentussen soe dat selve te werck zall gaen, ende dat naer alle alsulcke restrictien, limitatien ende additien als hiernae up de marge is volgende.

- Copie van zekere recessen geconcipieert ende den hove van Gelderlant geexhibeert bij de gedeputeerden van Ridderschappe ende Steden van desen Overquaertier -.

Alzoe opten ahm 5 mey lestleden binnen Ruremundt gehalden quaertiersdach aen de Ritterschafft und geschickten der Steden vertoent sij gewest zeekere geschillen und differentien und daer uth erstaende schade ende verdriet cassen der schepenen end geerfften verscheidener kerspelen sich erhaldende ter cause van besundere excemptien der voersch. schepenen in de schattingen und personele diensten die sij luyden tegens ire dagelichsche moyten dat vacatien inder kerspelen affairen waren genietende (und oversulcx aengemerckt d'ongelijck, abusen und ihrtomb daeronder schuylende, und woebie den kerspelen und gemeynden in allen occurienten und noeden toe beter gedient und voirgestanden sall mogen und konnen werden.

Als hebben die gedeputeerden vorgemelter Ridderschap und Steden na rijpe deliberatie dese navolgende ordinantie und voedtt bij promisie und forme van proive daerop geadvizeert und beraempt.

1 Tho weten dat in jegelicken kerspel (na grootheyt und kleinheit der selven) een off twe personen van der best gequalificeerten und beqaemsten tot betere directie der schattingen und gemeyner saecken als sonderlingh gecommitteerde und opsichteren, sullen werden angestalt, deren een uth den gerichte off schepenstoil und van drye anderen duer den geerfften und nabuiren uth der gemijnten gedenomineert, oic een duer den amptman toe ...en.

2 Und die selve met specialen eide toe verbinden om ires kerspel mitz und wolfahrt toe suecken un befurderen, ire archste und schade toe wahrnen, nae all haere wett und vermoegen.

3 Und dem nae die voersorge toe dragen dat die Bede und Contributien so ordinarisse als extraordinarisse bij goede tijde doer den schathefferen zullen worden opgebuert, und an geboerende orderen bestalt und overlevert, om daer doer alle executien schaede end nadere onnoedige onkosten toe vermeyden, die welcke sonst op den genigen die bij mangel van haer devoir off betalinghe te doen sulcxs veroirsaeckt hadden sollen werden gesocht und gerecouvreert.

4 Den welcken voersch. gecommitteerden int regardt van haeren voersch. dynsten und vacatien voir haer jairlicksche gazie zal worden betaelt jegelijcken die somme van tsestich gulden eens met den bedinge ind voirbehalt dat zij luyden binnent kerspels und amptz (die nestliggende statt mit inbegrepen) geene tehrunge, sonder alleenlick wan sij buyten haer ampte vaceren moiten, haere kosten na redelickheit berekenen zullen.

5 Und dat overmitz dien hunfurtt den schepenen so well als den voersch. gecommitteerden geen ferderen befrijung van schattingen, personele diensten und andere overkomende lasten toegelaten, maer in den allen met den andere naburen in gelijckheit gehalden und angeslagen zullen werden. Wael verstaende nochtans in den empteren und kerspelen daer tgene voersch. is piecticabel und gevuegelick in nein zal toe brengen sijn.

[marge:] Is geordineert dat die schepenen ende gesworens van elck kerspel zullen moegen kiesen tot eenen d...eng ende sollicitateur van de gemeyne zaeken des kerspels drie personen daer van den amptman off drossart off onderheer in haere herlicheyden zall moegen kiesen den genen die hem bequaemste zall duncken die hebben zall vuer gazie tsestich gulden off soo veel meer off min als der officier met de geerffde na die gelegentheit van de platze ende zake sullen connen overcommen.

6 En nechst sullen die schathefferen vuer hairen ontfangk und versuym burgen toe stellen gehalden sijn und gene penninghen uthgeven dan na uthwijsen der heffzedulen die telcke mael ingestalt und damit behoirlicke rekenunghe mit acquiten daer toe dynende gedaen, oic copie daer van den geerffden op haeren versuick ende cost gevolghe sall werden.

[marge:] De 6. artikel ..enceert als ymant in particulier copye versueckt maer zullen die copijen van de rekeninge int genemel aende neeste stat worden gesonden tot gemeynde kosten des kerspels daer toe die geerffden hun recourss zullen moegen nemen.

7 So en sullen sij niet schuldich off gehalde sijn binnen den steden van dese Overquartiere die geerfften meer als eens off twe mael toe gaen manen, und die cedulen visiteren laten.'

8 Sonder bij gebreck van betalonghe nae sodanige anmaningh aen iren halffwinnen off anderen iren gemechtichden ten platten lande residerende haren toeganck ende verhael nemen, und sonst die onwillige und defailland door welcker faulte enige exemtien geschaegh, daervuer angesehn werden.

[marge:] Aengaende dese 7 ende 8 articelen sulle de schatheffers gehouden wesen irst die buyten geerffden in de steden wonende te vermanen toe twe reijsen tot tot betaelinge ende die cedulen als dan hun exhiberen om te sie waer van die schattinge is precederende.

9 Und wo bij schade van executien verhuidt sullen bij goider tijt, als altijt een maendt vuer den verschijn dach met een heffcedule die naestvolgende maenden inhaldende alle und ider schattunghen und contributien van de vuersch. schathefferen ingemaent und ingebrocht werden.

[marge:] transent wel verstanden datt in het beginsel van ieder maent die betalunghe van de selve maent sall moiten geschyen.

10 Waer van jeder een sijne quota sal moeten betalen sonder (om eniger pretensien wille) davan etwas aff toe keeren und in tho halden.

[marge:] transent.

11 Wael verstaende mochtans da mant sich beswaert vindt van wegen eniger pretensien overschattinge off sonst sall voer allen dingen moiten neimplisiren ehe dat hij in recht gehoert off angenomen sall moegen werden.

[marge:] transent belangende d'ordonnaris maer met so veel angaet d'extraordinaris, in welcken gevalle parthije gegrondert zijnde in recht verfanghen zall worden om semmerlick et de plano de questie bij den hove affgedain te worden.

12 Wess halven dan oic gene eenmail ingerichte cedulen sullen moegen verandert werden dan in presentie van de officieren und gedeputeerden van den geerffden und kerspelen.

13 Und nademael op die schattinge der thienden so geestlicken als weltlicken toe behoeren biss anher verscheidene opinien ind differentien gewest ist man endlich dahin resolveert dat die vorschreve thiende dat ylffte off thienste deel (na advenant der inkompsten) van allen ordinarissen schattunghen und lasten dragen sollen, und die smael thienden nae advenant ire incompsten wie van allen andere guederen oder inkomsten.

[marge:] transent metten anfanck als bij de rescriptie van de geerffden versocht is ende zal tselve platse hebben inden ampte van Kessel ende Momfort al daer die klachte geschijt is.

14 Ende om welcke ordinarisse van de extraordinarisse lasten zoo distingueren und underscheiden. Is toe weten dat voer ordinarisse toe halden sijn: inden irsten die van haere hoicheiden dem Quartier operlachte contributien oder in platze der selver die Bede herneghst t'accorderen.

15 Wie gelijckfals alle andere penningen offte onderhalt als (boven toeversicht) van wegen der selver hairer hoecheiden, toe fernieren bevolen moegen worden, voir lichtinge off recruten van cryschvolck und mede tot fortificatien, off ander sinss dat om gereden gelde moit geg..en und bestalt werden.

16 Item alle die contributien und exactien van den viandt dem Quartier operlacht.

17 Item alle contributien und cervisen vande gealtereerde soldaten.

18 Mit sampt alle oncosten und schaden van executien vangen und spannen aen der erver and anderer sijden bij misbetalinghe van allen den vuersch. contributien und oplagen procederende.

19 Ten weere dat der versuijm alleen aen eenige particuleren defaillanten oder den obbemelten gecommitteerden oder schathefferen gelegen weere.

20 Item noch vor het ordinaris te halden ende toe rekenen die ingewillichte opst..ers off der gelijcken middelen die tot sollicitatien und reysen binnen und buyten Quartiers und tot beforderungh gemeines besten, oic affwendingh oder voerkommingh verfallende onraetz und onheylen so bij den gehelen Quartier als ampteren mit particuleere noot weirdich moeten worden gevonden.

Aver alle andere als personele dynsten mit schuppen, wagen, karren und peerden, item lasten van waken, doirtochten van chrijschvolck, particulere terungen van officieren und schepen und der gelicke vor extraordinariss toe halden.

[marge:] transent metten ..fanck dat de costen van de reysen van die vanden ampten mer en sullen voor ordinaris gehalden werden dan als die reyse sal geschyden bij commissie van't quartier off met advyss van de gedeputeerden van de geerffden in de neeste stat residerende. Item so veel aengaet het leste punct van het selffste pp. artikel wordt verstaen dat daer der herschap ende halfferen die helffte van de lasten van de landerijen dragen sullen oic die helffte van de schattinge van de beesten dragen hun gelijck toekommende, ende als den halffman draeght alleen het derden deel van de schattinghen van de landerijen, zall dragen twe delen van de schattingen van de beesten hun tesamen toekommende.

21 Wat nu verder den anslach der cornpachten und getreuten betrifft.

22 Soll op eclke schattungh een malder roggen pacht geschat mogen werden den VIen penning min als een morgen landtz te weten: als een morgen lantz op sess stuiver gesat werdt soll der ... geven 5 stuiver boqueyt spelt haver halff gelt, gerste 4 stuiver, terwe 7 stuiver, rubsaet als dobbelen rogge.

[marge:] transent, wel verstaende dat wat malder rox min dan vier morgen lantz tot underpandt hefft gerekent sal worden op vijff stuiver ende wat malder rox hefft vier morgen off meer tot onderpandt sall geven 4 stuiver, dan van thinsen en zal niet met allen gegeven werden ... sall dit platze hebben alleen in den ampte van Kessel ende Momfort aldaer die clachte geschiedt is.

23 Van den geltrenthen sol betaelt moegen werden der vierde penning als nemlich van enen gulden brabants 5 stuiver eens int jair und so van andere sorten off specien van geltrenthen nae advenant.

[marge:] transent vor den XIJten penningk ende niet hooger.

24 Und wordt verstanden dat alle vorhin an gedeute ordinarisse contributien lasten op den erffgronden und morgenthal, thienden und smale thienden, als off die tesamen vrij und sonder uthgelden weren, sullen worden gesatt und gefonden.

[marge:] transent voerbehaltelick dat int aenslaen van de morgentael up die vale... ...dt genomen zall worden.

25 Aver daerentegens sullen die uthgelder haren renthefferen und herschafften affkooren allet genige dat zij met goider bewijss und quitantien van de gecommitterde und schathefferen der emperen bijbrengen sullen so op den kornpachten als gelt renthen duechdelick uthgelacht und verschaten te hebben.

Aengaende t'versueck bij de geerffde articuli perultimo gedaen zullen die vuergaende recessen ende ordinantien van hove platze hebben wie oic in alle andere punten waer van hier geen veranderinghen geschyet off gedaen en is.

26 So is oic die meynunghe dat die genige die den landtheren pachten sijn uthgeldende nadem der heerschat vrij is, met behoirlicken inse.... toe ... sullen aengeslagen werden. Und wobij die erffgronden, thienden und renthen niet toe seer hoigh te besweren.

Sollen die beesten int jair eens tot behoive der ordinarissen lasten als voir mede worden geschat deser gestalt dat van een melck gevende coye sollen werden betaelt 14 stuiver, van een smael rinth 7 stuiver, van een schape 2 stuiver, van een car bijen 2 stuiver.

Die perden van wegen vuelfeldiger dynsten hier inne onbegrepen. Und die voerg. impositien op die beesten wurdt des to geringer genomen op dat die inwonere der emperen oic middel hebben moegen die selve beesten te vollenst und nae advenant der extraordinarissen lasten noch eens off twe mael aen toe slaen, daer toe mede gebruyckende sulcke andere middelen van capitale impositien unde dergelijcken onder hun luyden tot haren minste lesie off naedeel te vinden.'

[marge:] belangende t'leste punt vande rescriptie van de geerffden zall een ider moegen copie lichten dat sijnre dolean... doen, daer dat zoe hij te raede vinden zall.

Aldus gedaen ende resolveert opte cancelrie tot Venloe den 24 July 1604.'

RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, doos 2 (met dank aan Jan Bouten).

 

2 oktober 1604

BEESEL ‑ Tijdens het proces door de erfgenamen van Van Eijll tegen jonker Johan van Holthuissen c.s. verklaren de aanklagers dat uit brief en zegel genoegzaam is gebleken, dat Johan zich met zijn kinderen en erfgenamen heeft verplicht tot de jaarlijkse betaling van 80 daalder uit een hoofdsom van 1.300 Joachims daalder, en dat Arnt van Eyll of zijn erfgenamen indien zij dit wensen, betere onderpanden mogen eisen. Omdat de erfgenamen Van Eijll hebben begrepen dat de huidige onderpanden onvoldoende zijn, eisen ze naast betaling van 15 jaar achterstallige pensioenen 'noch dieser tiet oem leven und sterven te doen' een betere borgstelling. Wordt deze niet toegekend, dan vragen de aanklagers aan de schepenbank van Beesel een uitspraak die moet leiden tot uitbetaling van de hoofdsom inclusief achterstallige renten.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 24.

 

4 oktober 1604

SWALMEN - Daem Schellart van Obbendorff , heer van Schinnen en Asselt, verpacht de Asselterhof, inclusief veer, visserij, laat en leengoederen, keurmeden en tijnzen, ganzen, kapoenen, Boxweerd en Houtgriend, voor een periode van acht jaar aan Wilhelm Quiten en Geertgen van Hoern.

Auf huide dato underschrieven Daem Schellart van Obbendorff, herr zu Sch.. und Asselt den Wilhelmen Quiten und Geertgen van Hoern eheleuden S.E. hoff zu Asselt, wie der selfs mit seinen ackerlandt, bemden, wijhers und weiden sampt zu und ingehorigen zehendten, vehr und vischereien, laeten, leenen, churmueden, zinssgelt, ganss, capuin, hoener, gewin und gewerb, nichtz davon ab noch aussgescheiden, auf der Massen gelegen, wie auch die daezugehorige Bocks und Holtzgrienden up jener seitten der Massen under Buggenheim gelegen, eine zeit von acht jahren, jedoch dem nit gelieben werde zu vier jahren abzustehen, und ein jahr zuvoren auf zu kundigen, verpachtet, aussgethan und verliehet, vor und umb sieben hondert gulden Brabants jeden gulden ad zwentzich stuber Ruremundischer wehrung, ein malder ruebsaems, ein malder dutsen (?), sechsszehen stein flachs, zwolff lb Canarien suckers [rietsuiker van de Canarische Eilanden], drey lb peffers, zwey lb gengfers [gember] und zwey vercken auss der koppel negst zweien den besten, alle und jedes jars up Remigij woll zu betzahlen, darab das irste up Remigij jetz lauffenden jars sechshondert vier angefangen, und der irste pacht anno sechshondert funff up Remegij fallen und erscheinen solle, dergestalt dass .. eheleutten pechtere alle und jede contibutionis, schatzung und leenungen wie dieselve kunfftiglich fallen, uferlegt und nahmen haben mogtenm allein verrichten, leiden und tragen, und obgemelte pacht vollig, ohne einige abkurtzung derenhalb lieberen und zahlen sollen.

Dabei auch gemelte pechtere an statt / eines kauffs fernn ein pferdt und tu zu treiben mit condition dass die pechtere obengemelten hoffs und heerligheit Asselt zugehorige und habende gerechtigkeit zovill moeglich underhalten und handthaben, auch die lendereien, benden und weiden bey iren alten fohren und peelen halten, und den lendereien nach pechters recht iren behorlichen baw geben sollen, und da wehrender dieser pachtung (davon doch Gott gebetten sein wolle) einiger hagelschlagh oder misswachs fallen, oder die pechtere auch sonst mercklichen schade erleiden wurden, uf solchen unverhoffens fall soll und woll gemelter pachtheer uf eingenohmene information nach gelegenheit gleich anderen benachbarten herren in pilligkeit gegen sie pechtere sich finden lassen. Diese vorwardt zuvolleziehen haben gemelte pechtere eheleutten alle ire haab und guetere, gereidt und ungereidt, wohr dieselbe gelegen, hiemit verbunden, umb sich daran der missbetzahlung zu erholen, dessen allen zu uhrkundt hatt wollgemelter pachtherr dieses mit eigener handt underschrieben, und Wilhelm Quiten mit seinen gewonlichen merckzeichen betzeichnet, und sonsten Matthiassen Vischer gebetten .. seinen nahmen mit zu underschreiben. Geschehen am vierten octobris anno sechshondert vier.

[w.g.]

Dhaem Schellard

Dis ist Wilhel TT men Quiten merckzeichen

Matth. Vischer

Schloss Haag, inv.nr. 4225; verfilming 69/142 t/m 70/142. Het pachtcontract is kennelijk foutief ondergebracht in dit dossier, dat verder vrijwel de watermolens van Swalmen betreft.

 

6 oktober 1604

BEESEL ‑ Stadhouder, kanselier en raden van het Hof te Venlo oorkonden, dat jonker Dierick van der Horst en Wilhem Quiten, halfman te Asselt, op 24 juli 1603 een verkoop zijn overeengekomen, welke nu voor het Hof wordt bekrachtigd, en waarbij Van der Horst al zijn bezittingen als onderpand stelt.

GA Roermond, Familie-archief Quiten V20, inv.nr. 103; charter.

 

25 oktober 1604

BEESEL ‑ Wilhem Quiten, schepen te Biesell, draagt een obligatie groot 60 daler ten laste van Johan van Holthuisenn over aan zijn neef Wilhm Quiten, halfman te Assell.

GA Roermond, Roermondse Familiearchieven V 20, inv.nr. 1. Dorsale aantekening bij hoofdbrief d.d. 8 april 1570.

 

5 november 1604

KEULEN - Anna Salome von Holthausen draagt haar tiende (?) en huis te St.Marie in het kapittel te Keulen, welk zij heeft gerfd van haar 'muhme' Anna van Holthausen, over aan Margaretha, dochter van Engelbert van Eyll zu Bassendunck en Elisabeth auf dem Berg.

Schaesberg-Tannheim (I): Urk. 148.

 

8 november 1604

BEESEL ‑ Jonker Wilhelm von Baxen en jonkvrouwe Irmgardt von Holtthaussen, respektievelijk (schoon)broer en zus, verklaren dat zij wensen te worden vrijgesproken van de aanklacht door de erfgenamen van Arntt van Eyll te Straelen, omdat zij niet verantwoordelijk zijn voor de naleving van de obligatie die door hun vader Johan van Holtthausen als gebruiker en eigenaar van de gerede goederen is aangegaan, omdat zij van deze overeenkomst geen enkel voordeel hebben genoten, en omdat deze zaak niet door de schepenbank mag worden behandeld.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 24

Onderpanden betreft leen- en laatgoederen.

 

21 november 1604

Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Arnold van Wachtendonck, raad van de keurvorst van Keulen en drost te Kempen, en Anna Salome van Holthausen.

Schaesberg-Tannheim (I): Urk. 639. Origineel met 12 zegels en 6 zegelfragmenten.

 

vr 5 december 1604

Z.P. - Gehuwd: Petrus Bosman [licentiaat] en Judith Bijlmakers.

GA Roermond, Registers DHO.

Uit dit huwelijk:

1. Petrus Bosman, ged. Roermond 5-12-1604 (get. Thomas van Oost en Joanna in den Voss; zn. van Petrus x Judith NN).

2. Antonius Bosman, ged. Roermond 21-9-1606 (get. Joannes Dencken en Elizabeth Bosman; zn. van Petrus x Judith NN).

3. Anna Bosman, ged. Roermond 23-3-1608 (get. Joannes van Wiler en Dymphna Hacken; dr. van Petrus x Judith NN).

4. Isabella Bosman, ged. Roermond 6-1-1610 (get. Joannes Gubbels en Judith Schoncken; dr. van Petrus x Judith NN).

5. Gertrudis Bosman, ged. Roermond 30-11-1611 (get. Matthias Dencken en Gertrudis Hacken; dr. van Petrus x Judith NN).

6. Catharina Bosman, ged. Roermond 15-11-1613 (get. Joannes Hacken / Marten Hacken en Windel van Oost; dr. van Petrus x Judith NN).

7. Judith Bosman, ged. Roermond 23-12-1615 (get. Henryck van Dyck en Beatrix NN, echtg. Puyll; dr. van Petrus x Judith NN).

8. Dionys Boschman, ged. Roermond 21-11-1617 (get. Cornelius Beeck en Els van Gangelt, echtg. van Henricus Bosman; zn. van Petrus x Judith Bielemakers).

9. Joannes Bosman, ged. Roermond 16-12-1619 (get. Petrus Bosman, licentiaat / Henricus Bosman en Margareta Grouls; zn. van Petrus x Judith NN).

10. Joanna Bosmans, ged. Roermond 7-3-1623 (get. Arnoldus in den Vosch en Gertrudis Hacken; dr. van Petrus x Judith Bielemakers).

11. Arnoldus Boschman, ged. Roermond 14-3-1626 (get. Christianus Lauwrensen en Beatrix Bisschops; zn. van Petrus x Judith Bielemakers).

 

13 december 1604

BEESEL - Repliek van Wilhelm van Baxen, als man en momber van zijn echtgenote (Anna van Holthuysen) en Irmgardt van Holthaussen tegen de erfgenamen van Arnt van Eijl. Beiden herhalen hetgeen zij op 8 november 1604 hebben gesteld en erkennen niet hetgeen daartegen is ingebracht door de tegenpartij, aangezien hun vader resp. schoonvader tijdens zijn tweede huwelijk de roerende en onroerende goederen heeft genoten die in het eerste huwelijk ('den ersten bedde') als onderpand waren verbonden. Zij denken er niet aan om de eis in te willigen aangezien 'des bedt in dem ersten heilig (huwelijk) gebroeken ist' en zij als beklaagden geen andere goederen bezitten dan de goederen die hun (schoon)vader in vruchtgebruik heeft en eerst na diens overlijden zullen vererven. Bovendien betreft het leengoederen die slechts bezwaard kunnen worden na uitdrukkelijke toestemming van de leenheer, en buiten de competentie van de schepenbank vallen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 24.

Johan van Holthuysen is dus tweemaal gehuwd geweest!

 

december 1604, z.d.

BELFELD-GELOO ‑ Overdracht land.

Ten overstaan van scholtis, Gerhardt Wolffertz en Goerdt up der Hoeffen, schepenen, dragen Johan, Catharina en Peter Stricken, mede namens hun andere broers, hun goederen in het Loher Veldt gelegen, te weten

- ongeveer 1 morgen tussen Jacob van Lum en Goerdtgen Staecks en land van de aankopers;

- en ongeveer 1 morgen tussen Emont op den Berch en het goed van Nelis Wagens, met n korte zijde grenzend aan land van Jacob van Lom, de andere aan de gemeinte,

voor een niet genoemd bedrag over aan de broers Johan en Wilhelm Thrijnens, beiden ongehuwd.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36, fol. 46vs.

Voor Stricken zie 5-4-1605.

 

1604, z.d.

BELFELD-GELOO - Overdracht land.

Ten overstaan van Gerart Wolffertz namens de scholtis en Goerdt op der Hoeven, schepenen, draagt Peter Claessen te Vendloe met toestemming van zijn vrouw 1 morgen land in het Loer Feltt gelegen tussen Thiss van Belffen en 'Haeger kinder erff', met een korte zijde grenzend aan de Heerstraett, voor een niet genoemd bedrag over aan Heindrich Lemmen en Jenne, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 19vs.

 

1604, z.d.

BELFELD-GELOO - Overdracht land.

Ten overstaan van Gerart Wolffertz namens de scholtis en Goerdt op der Hoeven, schepenen, draagt Claess Breemers mede namens zijn medeerfgenamen 1 morgen land te Belffen gelegen tussen Eegmantz land en Peterken van Breij, met de korte zijden grenzend aan 'Buxshaver hover streip' en de gemeente, voor een niet genoemd bedrag over aan Heindrich Lemmen en Jenne, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 19vs.

Datum niet expliciet vermeld maar jaartal aangenomen op basis van de aan deze akte voorafgaande akte uit 1604 afgelegd ten overstaan van dezelfde schepenen.

 

1604, z.d.

BELFELD-GELOO - Overdracht land.

Gerart Wolffertz oorkondt dat Heinrich Lemmen enkele jaren geleden 3 vierdel land in het Loer Feltt gelegen tussen Bonenbecker en de kinderen van Merie in gen Aldthaus, met de korte zijden grenzend aan de Honssbeuckelswech en Heinrich voornoemd, heeft aangekocht van 'Peter Emontz partheijen van Brei und Tiegelen'.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 20.

 

1604, z.d.

BELFELD-GELOO - Overdracht landerijen.

Ten overstaan van Gijsen van gen Raij, dagelijks richter, en Gerhardt Wolffertz en Goerdt van der Hoeven, schepenen, draagt Heindrich Leijsten met toestemming van zijn echtgenote

- ruim 13/4 morgen ('anderhalven morgen und ein fll.') land in den Loher Velde aan de Vehestraet gelegen met de andere korte zijde grenzend aan Leonardt den Muller en met de beide overige zijden naast Heinrich Meertz;

- en 1 morgen en enkele roeden land aan den Herwege en aan den Hoegenwege gelegen, met een korte zijde grenzend aan Staeckenberg,

voor een niet genoemd bedrag over aan Steven op den Bakenbosch en Griedtgen, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36, fol. 21vs.

 

1604, z.d.

REUVER-LEEUWEN - Kwitantie wegens aflossing erfpacht.

Ten overstaan van scholtis Fronhoven en Wilhelm Qwiten en Wilhelm Verkissen, als zowel schepenen en als laten, verklaart Derich Kocks met toestemming van zijn echtgenote Greidt dat een last van 1 erfmalder rogge, gevestigd op het goed van Heindrich en Jan Tobben in dit gerecht gelegen, Hager Goudt genaamd, plus de last van tijns- en lijfgewinsgerechtigheid zoals de Tobbens deze aan Kocks en zijn vrouw verschuldigd waren, is afgelost, zodat de goederen van beide Tobbens voortaan vrij zullen zijn van deze last. Mochten er toch nog lijfgewinsvorderingen worden gedaan door de lijfgewinsheer, dan stelt Kocks met toestemming van zijn vrouw al hun roerende en onroerende goederen tot onderpand.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36, fol. 24vs.

 

1604, z.d.

REUVER-LEEUWEN - Overdracht land.

Ten overstaan van Gijs [van gen Raij], dagelijks richter, Gerhardt Wolfferts en Peter op den Creutzberch, schepenen, dragen Mercken Heijens, ongehuwd, Johan, dochter van Heincken Heijens en Johan, zoon van Johan Heijens met toestemming van zijn echtgenote Thrincken ongeveer 1 morgen in het Meulenveldt aan het Kempken gelegen tussen Peter van den Cruitzberch en Peterken die Wijt, met een korte zijde grenzend aan gen Oeberch, voor een niet genoemd bedrag over aan Heindrich Dorssers en Mercken, echtelieden.

Diezelfde dag draagt Johan, zoon van Johan Heijens, met toestemming van zijn vrouw ten overstaan van genoemde schepenen ongeveer plaats land in de Wildenkamp gelegen tussen land van Wilhelm Qwiten, halfman te Assell, en Heinrich Francken, eveneens voor een niet genoemd bedrag over aan Heindrich Dorssers en echtgenote.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36, fol. 25.

 

1604, z.d.

BELFELD ‑ Overdracht land, met naasting.

Ten overstaan van Gerhardt Wolffertz en Goerdt up der Hoeffen, schepenen, draagt Gerhardt Buckems met toestemming van zijn vrouw Thrincken 2 morgen land in gen Neij Erff te Belfeld gelegen tussen Lenardtgen Muller en Wilhelm Fliegen, met de korte zijden grenzend aan het broek en aan de gemeinte, voor een niet genoemd bedrag over aan Heindrich Meertz en Berbken, echtelieden.

Dit land is vervolgens beschud door Jacob, dochter van Mergen in gen Aldthaus, als naaste bloedverwant.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36, fol. 46vs-47.

 

z.d., circa 1604 ?

BEESEL - Gerhardt van Boerle voert als gevolmachtigde ('rechtfoglicher agent') een proces tegen jonker Johan von Holtissen. Deze heeft eerder een proces tegen hem gevoerd wegens vermeende rechten en vorderingen op Van Boerle en diens voorgangers en voorouders betreffende het goed van Korst Reuvers, op basis van Holthuysens tijnsboek. Holthuysen heeft zich nu wederrechtelijk in het bezit laten stellen ('immiteren') van de goederen van klager, Slabbartz Guedt genaamd, hoewel Van Boerlo niet schuldig is bevonden. Gerhardt was als aangeklaagde niet verplicht om zijn onschuld te bewijzen, maar Holthuysen moet zijn vorderingen bewijzen en bij gebrek hieraan moet de eigenaar door de richter in de vrije eigendom blijven gehandhaafd. Van Boerlo heeft tijdens het vorige proces een bezegelde akte overlegt waaruit zou blijken dat het omstreden goed Slabbartz Gutt heet en zijn eigendom is.

De aantijgingen van Van Holthuysen zijn volgens Van Boerle 'blosen worden, sonder beweiss uss der locht beij ein geschrapt', slechts bedoeld om hem op kosten te jagen. Klager verzoekt aangeklaagde te veroordelen tot restitutie van de ten onrechte opgedrongen kosten en vergoeding van de gerechtskosten 'die ehr Gerhartten tegen Holtissen hefft ontbudelen moette und noch zu untbudelen'.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 24.

 

 

1605

vr 4 januari 1605

Gehuwd: Henricus Mareels [rector; wedn. van Maria van Roesteren zie akte 10-3-1618] en Eva Celissen [Tzielissen, overl. vr 1617; weduwe van Petrus Quijten uit Beesel, bueger van Venlo 22-9-1589, overl. vr 29-11-1601].

Uit dit huwelijk geen kinderen. Zie proces te Venlo en Beesel rond 1617-'18.

 

4 januari 1605

VENLO - Obligatie groot 200 gulden venlosch door Henricus Mareels, rector S.V. en Eva Tzelissen, echtelieden, t.b.v. Leonart Bontenaeckel, met als onderpand hun huis, hof en alle roerende en onroerende goederen. Mede ondertekend door Henrich Schmitt en Jacob Borwater.

GA Venlo, SA Venlo, inv.nr 2846. 2 authentieke afschriften op papier.

 

7 januari 1605

VENLO / BELFELD - Herman de Laat Lenerszoon en Gerardt van den Camp, schepenen van Venlo, oorkonden dat Johannes op Musemulen [eigenlijk: ingen Mandt] en diens vrouw Magdalena enerzijds en Barbara ingen Mandt, weduwe van Lenart van Arssen, met haar beide zonen Gossen en Tilman anderzijds, een scheiding en deling zijn aangegaan van de volgende goederen, hen aangevallen bij het kinderloos overlijden van Gerart Bugels en Elisabeth ingen Mandt, echtelieden, te weten:

- een weide onder Venlo gelegen buiten de 'Melaten boom', tussen de straat en de weide van Jan in gen Reipken;

- 6 morgen land genaamd Lenkens land aan den Ulants gaat en 1 morgen boomgaard en 1 morgen 'resch', de 6 morgen tienvrij, gelegen te Caldenkirchen;

- 4 morgen land te Belfen gelegen in drie percelen, waarvan het een genaamd 'den Hontsboeckel aent Loe', het tweede 'de Lange Camp' en het derde 'het wyhe erff', schietend aan het broek;

- 15 haster rogge erfpacht uit Plonis land in de nieuwe erven;

- 1/3 deel van de rente en van een obligatie afkomstig van wijlen Lucas ingen Mandt;

- verder 550 gulden welke Barbara voornoemd als weduwe heeft geleend aan haar broer Johannes en zijn vrouw Magdalena, tot aankoop van van de Musenmuelen van Herman Verheyen, en van 1/8 van die molen van de kinderen Roesteren, alsook tot het brouwen van hun brouwerij.

VROA 1925-1927, blz. 649.

 

vr 19 januari 1605

Z.P. - Gehuwd: Mathias Veiten en Petronella NN

Uit dit huwelijk (op basis van Gendalim5):

1. Maria Veiten, ged. Roermond 19-1-1605 (get. Lambertus [Albertus Bertmarings], pastoor in Besel, en Eijzabetha van Loy; dr. van Mathias x Petronella NN).

2. Petrus Feiten, ged. Roermond 10-1-1607 (get. Mathias Lom en Catharina Solemeckers; zn. van Mathias x Petra NN).

 

17 februari 1605

ROERMOND - Dirick Cocx wordt aangesteld als raad (of schepen?) van Roermond.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, Overdrachten, deel II-1 (voorin).

 

25 februari 1605

VENLO ‑ Ten overstaan van de schepenbank Venlo dragen Alinora van der Lynden, weduwe van Johan van Stalbergen, en haar kinderen Adam en Walburch van Stalbergen, mede namens hun zus Maria van Stalbergen, een grondrente genoemd in een transfix van 6 oktober 1600 over aan Henrick Vermasen en Margrite, echtelieden.

J.H. Hanssen: Lijst van niet-genventariseerde charters zich bevindend in het RHCL Maastricht, doos II, nr. 1.

 

dinsdag 2 maart 1605

anno 1605 uf dingstag den 2 Martij

BRACHT - Ten overstaan van Lambert Schmitz, stadhouder, en Henrich lckens en Thomas Dousen, beiden uit Briell, als leenmannen, draagt Wilhelm von Oijen, als gevolmachtigde van zijn twee zonen Weinandt en Wolter von Oijen, een stuk land, groot zes morgen akkerland, deel uitmakend van zijn leengoed genaamd de hof ghen Eicken te Bracht gelegen, 'mit handt, halm undt mundt' over aan Theiss in ghen Elst, die hiermee vervolgens wordt beleend. Omdat de derde zoon van Wilhelm von Oijen, Johan von Oijen genaamd, niet heeft willen instemmen met deze verkoop, heeft Wilhelm zich, mede namens zijn beide andere zonen, borg gesteld dat deze verkoop vast en onverbrekelijk zal zijn, onder verbintenis van al zijn roerende en onroerende goederen.

GA Venlo, Archief Huis Holtmeulen, Leenregister Huis Holtmeulen, fol. 29-29vs.

 

vr 15 maart 1605

Z.P. - Gehuwd: Joannes van Swalmen en Anna NN.

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5; mogelijk uit twee huwelijken):

1. Jacobus van Swamen, ged. Roermond 15-3-1605 (get. Jacobus van Heur en Cornelia van Peij; zn. van Joannes x Anna NN).

2. Anna van Swamen, ged. Roermond 30-11-1606 (get. Guilielmus Laiemeckers en Gertrudis Tobben; dr. van Joannes x Anna NN).

3. Joanna a Swamen, ged. Roermond 23-3-1608 (get. Joannes Beckers en Leonarda Ewols; dr. van Joannes x Anna NN).

4. Emmel van Swamen, ged. Roermond 13-3-1622 (get. Theodorus van Swamen en Elysabeth Joseps; dr. van Joannes x Anna van Swamen).

5. Theodora van Swamen, ged. Roermond 12-2-1624 (get. Thomas Duyven en Lysken Huyben; dr. van Joannes x Anna van Swamen).

 

28 maart 1605

BEESEL ‑ Vernieuwing onderpand.

De erfgenamen 'van der Gaffelen' verklaren dat de broederschap te Biesell een jaarlijkse erfpacht van 1 malder rogge te vorderen heeft, welke erfpacht voornoemde broers en zussen eertijds hebben gevestigd op een ander onderpand. Het goed is nu na scheiding en deling eigendom geworden van Christine in der Hoeven, die echter deze erfpacht tot op heden toch heeft betaald zonder hiervan echter kwitanties te hebben ontvangen.

Johan Karmans en Johan Wolffs, daartoe opgeroepen als getuigen, verklaren op verzoek van genoemde erfgenamen onder ede dat dit malder rogge nu is gevestigd op 2 morgen land in der Hoeven gelegen waarvan een morgen met de korte zijden grenzend aan de Kirckwegh en de Hasselt en naast de boomgaard van jonker Buegel, en de andere morgen achter in de Hoeven tussen Gerhart Gubbels en Gerhart op den Platz, met de korte zijden grenzend aan de Haesselt en jonker Buegel voornoemd 'wilchs landt und also gemacht underpandt die voerss. Christine inhebbersche sei worden, mit dem bescheit doch wehre dir underpandt niet sufficant und gescheu weurden Christine offt ihre erven als inhebbere des voerss. lantz der voerss. ppacht niet bethalen, in dempfal muesten diese geteugen den pacht bethalen, und nehmen die twe morgen lantz tot ihren handen und gebrauckh'.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36, fol. 22-22vs ('Ronden ter memorie').

Laatste passage niet geheel helder en daarom weergegeven als citaat.

 

5 april 1605

ROOKHUIZEN ‑ Overdracht helft Rookhuizen.

Op verleende aarde binnen de stad Ruremunde doet Geerdt Stricken, weduwe van Martten Marttens, ten behoeve van

- Lambert Dericks van Mulbracht namens diens vrouw Dilliaen;

- Threine Marttens en kinderen;

- Johannes Keucken [Keuckh?] en Druitgen, echtelieden;

- Gerart Marttens;

- Lambert Marttens, bussenmaker;

- Lenart Deuven, burgers te Ruremunde,

mede als gevolmachtigden van:

- Philips die Bije, inwoner van Antwerpen, als man en voogd van zijn vrouw Catharina;

- Heinrich Heuben en Beelken Merttens, echtelieden,

allen erfgenamen van Martten Marttens voornoemd, afstand van haar vruchtgebruikrechten op de helft van het erfgoed 'thoe Hoesten, Rouckis [Rookhuizen] genandt', bestaande uit 'hausinghe, hoeffreisinge, landerije und poetingen mit den uitslaich' etc., zoals deze door Martten Marttens in eerste huwelijk [zie 16-12-1591] waren gekocht.

Ten overstaan van richter, Wilhelm Qwiten en Wilhelm Verkijsen dragen Johan Keucken en Dreutgen, echtelieden, als gemachtigden van voornoemde erfgenamen, Lambert Bussemecker, en Leonart Deuffen als gevolmachtigde van Philips die Bije deze goederen vervolgens voor een niet genoemd bedrag over aan Martten Stams, glasmaker en burger te Ruremundt, en Berbe, echtelieden, onder verbintenis.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36, fol. 22vs.

Voor testament van Marten Martens alias Glaesmecker zie 27-1-1604. Voor Stricken zie ook december 1604; zie 17-12-1624.

 

5 mei 1605

VENLO ‑ Schepenbrief van Venlo waarbij Goert en Neesken Rants, broer en zus, een 'coelgaerde' groot 7 roeden, gelegen buiten de Loerpoort in Venlo, tot 'wheerschap' stellen ten behoeve van Antonius Corneliss en Catarina van Beringen, echtelieden, wegens een verkochte morgen land te Lum onder de heerlijkheid Aerssen.

RHCL Maastricht, De Meer d'Osen, inv.nr. 51; charter met 2 zegels.

 

vr 21 augustus 1605

Z.P. - Gehuwd: Henricus van Swalmen en Helwigis NN.

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

1. Barbara van Swamen, ged. Roermond 21-8-1605 (get. Leonardus op den Graeff en Maria op den Graeff; dr. van Henricus x Heijlwigis NN).

 

28 juni 1605

VENLO / BEESEL - Brief van Hendricus Marehl [Mareels] te Venlo, rector, aan zijn [aangetrouwde] neef Wilm Quijthen, stadhouder en schepen te Beesell. Hij verzoekt hem om volgens eerdere afspraak aan te gaan bij Gertgen Nijssen te Ruremundt, moeder van Paulus Nijssen, en haar te vragen of de overdracht van haar helft van een hoofdbrief, gevestigd op het kerspel Besel, aan de vrouw van schrijver, alsnog zo spoedig mogelijk gerechtelijk kan worden bevestigd.

'Nechst freundtliche erbiedungh alles gudes, freundtlicher L neff, ahngelanght mein freundlichs gesinnen U L mich den gefallens will doen, und sprechen tho Ruremundt kommende unsern abscheidt nach Gertgen Nijssen Paulus Nijssen moder ahn, und fraghen hur aff wol sij alhijr die 200 gl van der renthen hebben, dan wir die penninghen werdich hebben und gedencken irstaghs Otten sijn 200 gl tho legghen, dat sie die ihre auch doen gesinnen, und volgendts ihr helfftschaffft der voergnter renthen voer U L und noch einen gerichtsman aldair persoenlich soh baldt mughlich nah behoer, meiner L hausfrauwen opdraghe, beger freundtlich U L bij irster gelegentheit die saeck off doer sich will beforderen off doer anderen bestellen, das wir irstaghs antwort mughen bekommen. Der L nichten und allen guden freunden unsers halven 1000 guder nacht und alles gudes. Zu Venlo den 28 Junij anno 1605. U L freundtwilligen Henricus Marehl R.'

GA Venlo, SA Venlo, inv.nr 2846. Origineel op papier.

Uitgaande van het taalgebruik was Mareels niet afkomstig uit het Overkwartier.

Zie 1607 (diverse data) voor proces tussen Quiten en Mareels, waarbij deze brief een van de bewijsstukken vormt.

 

vr 28 augustus 1605

Z.P. - Gehuwe: Lambertus Bussemecker en Elijzabeta NN.

GA Roermond, Registers DHO.

Uit dit huwelijk:

1. Joannes Bussemecker, ged. Roermond 28-8-1605 (get. Leonardus Roijen en Joanna Solescan).

 

vr 1 oktober 1605

Z.P. - Gehuwd: Stephanus Thissen [mogelijk wedn. van Catharina NN, waarvan kinderen te Roermond] en Christina van den Bongardt.

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

0. MOGELIJK Gertrudis Tyssen, waarvan een dochter Stephana Knops, ged. Roermond 28-10-1628. Tr. met Petrus Knops.

1. Catharina Tijssen, ged. Roermond 28-10-1607 (get. Michael in gen Es en Heijlwigis Kerpen; dr. van Stephanus x Cristina NN).

2. Matthias Thissen, ged. Roermond 14-8-1609 (get. Hans Crans en Metten Fascen?; zn. van Stephanus x Cristina NN).

3. Beatrix Thyssen, ged. Roermond 19-2-1612 (get. Jan Wolters en Sycken Thoors; dr. van Stephanus x Cristina NN).

4. Theodorus Thyssen, ged. Roermond 15-8-1613 (get. Peter in gen Esch en Berb Brocken; zn. van Stephanus x Cristina NN).

5. Matthia Tyssen, ged. Roermond 30-11-1620 (get. Arnoldus Pollart en Helena Cromfort; dr. van Stephanus x Cristina NN).

6. Petrus Tyssen, ged. Roermond 1-5-1622 (get. Andreas Bordels en Maria Fonck; zn. van Stephanus x Cristina NN).

Stincken van den Bongardt en haar man mr. Thissen te Roermond c.s. verkochten op 1-10-1605 landerijen te Offfenbeek.

 

1 oktober 1605

Remigij

OFFENBEEK - Overdracht land.

Ten overstaan van scholtis, This Schloussen en Peter op den Creutzberch, schepenen, dragen Korstgen en Gerardt van den Bongardt, ongehuwde broers, en Stincken van den Bongardt als echtgenote en gemachtigde van haar man mr Thissen, burger te Ruremunde,

- een stukje land op de Moelenkamp te Offenbeckh gelegen met beide zijden tussen Ronckensteins erven;

- een stukje land aldaar eveneens in Ronckensteins goed gelegen met een korte zijde grenzend aan de Moelenwech,

(samen?) groot ongeveer 1 morgen, voor een niet genoemd bedrag over aan Wilhelm Qwiten, 'unseren mit stoelbroeder'.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 23.

 

1 oktober 1605

auf Remiegij

SWALMEN - Christoffel Schenck van Nydeggen en Aleid Hoen verpachten de Nieuwenhof voor een periode van twaalf jaar aan Teunis van Brempt en Griet, ook echtelieden. In geval van oorlogsdreiging mag de pachter vluchten naar kasteel Hillenraad.

In nhamenn der heyliger dreyfaltigkeitt Amenn, kundt unnd kenlich sei jedermann so diese cedull sehett leest oder horet leesenn, wie dass der edeler ehrentfester Christoffer Schenck von Neideckenn her tott Hellenrhaidt Asselt und Schwalmenn, und Aeliet Hoen eheluidt, irenn hoff tot Schwalmenn gelegen, genannt den Neuwenhoff, umb die heltschafft vuytgedain haben to winnen, wie derselber hoff alda gelegenn sey in hogen unnd leegenn, naissen und druygenn, niet davon uytgescheidenn denn erbaren und fromen Tuinissenn von Brempt und Griettenn eheluidenn twelff stedigen jar nach einander folgend, mit furbehalt, so fern es dennen herren oder denn halffman den teit vann vurschreven zwolff jaren nit undienden oder kunte uytgehaldenn werden, so solle diese pachtungh oder winnung en halben teit seinen uytganck haben, mit furbehalt dat der geniger dem es nit langer beliebt zuhalten er sei her oder halffen den anderen ein halb jar tobefohren die aufkundigungh doen soll.

Irstlich soll obengedachter her tott Hellenrhaidt, die geheuchter up vurschreven hoff in noetbaw stellen, und maichen laissen mit duyrren dch und wendenn, und der halffen soll die geheuchter dairin halten und in seinen abziehen also laissen, mit furbehalt d]as] der her den decker so up die geheuchter decken wirt seinen lhon soll geben, und der halffman die kost.

Der halffenn soll dennen vurschreven hoff mit seinen lendereyen in irenn alden und vorigen wharenn peelenn. ackeren und mistrecht halten also das es sein ehr sey, und des herrenn und halffens beider profeitt.

Als die fruchten up den feldt, befruchtigt und gebunden sein, so soll der halffen seinen herrn sulches ansagen umb to telen zu laissen, und als dan in zween deill in die scheur fuhren, und der her sol alsdann den kuyr haben.

Auch soll der halffenn des herrn drescheren [dorsers] die kost gebenn, wofur er fur jeder drescher einen kop korns van des herrn korn, van selben korn sey dreschenn haben soll, und der her sol den dreschern innen irren lhon geven.

Denn halffenn is van seinen herren zugelacht twee morgenn voorlandts so er die negste gelegentheit bei den hoff alle jar in die braecke soll mogen misten, fernes nach zwe morgen haberlandts alle jaers.

Nach is dem halffenn togelacht fur seine beesten to weiden den langen zu bendt hinder den linden, nemlich twe baunre, und ferners zwe baunre gutes hewgewass nit nha den schlimsten sonder nach dem besten davon de her die weyden gebrauchen solle, welche der her den halffen alle jar weisen soll.

Des sol der halffen seinen hern alle jar, fur die vier vurschreven baunre off bandts in die handt gebenn drissigh daller jeden daller ad drssigh stubren gerechent, beneben dem soll der halfen tot seinenn schoensten gebrauchen, den langen bandt benebenn die Baukaull, mit furbehalt dat sich der halffen keines latholtzs dairin soll underwenden, und auch sovil als moeglich verschoenen.

Der her und halffen sollen acht kaw beestenn gleich setzenn, und dennen anzoegh was moeglich sei davon zu ziehenn, gleich mit malichandern deilen nutzenn oder geniessenn.

In den erstenn sollen her und halffenn zwee kreemenn gleich setzenn, und sol der anzough alle zeit als die vercken van denn stoppelenn komen gedeilt werden, der halffen soll sei setzenn und der her sol den kuyr habenn, des sol der her tot steur und underhalt deren kremen und backen, jarlichs geven, ein malder bockweitzs und ein malder gierstenn.

Insgleichen sollen her und halffen auch jederein setzen funffzigh schaep, und der halffen sol dabey keine schaep van frembden inne..en, dan ime zugelaissen is, fur seine dientbaeden tot lhoen, hierzu sol der her tot underhal der schaep jarlichs zu leggen ein vim van seinen rogh, und ein kar hews [hooi], da untgegen sol der halffen auch doen ein vim roggen und ein kar hews, diewelche tosamen fur die schaep in verwhair [bewaring] gelacht sollen werden.

Der halffen soll alle jar ein malder linsaetzs seyenn unnd wann es in der spreiden upgeraept und gebonden is, soll der hierschap oder her van zweyen deillen ein nemlich die heltschap den kuyr haben.

Auch sol der halffen alle jar ein dausent guter talwerdiger schauff [stro] maienn, und wes an den geheuchten unnodigh is zuverdecken mogen sei gleich verkauffen und geniesenn, und der halbman soll kein mist van den hoff up ander lenderey mogen fuhren.

Der halffenn soll alle jar vier morgen rubkamps maichen und mit guten stalmiest ubermisten, die soll der halffenn deilen und der her soll den kuyr habenn, kan der halffen mehr maichen soll innen gleich dienenn.

Der halffen sol jarlichs sovill weiden [wilgen] und ander baum poetenn als hem moeglich sei.

Der halffen sol alle grachtenn und zeun up [] und maichen, [] in gebuirlicher luyckingen halden, damit seinen [] durch die beesten, het junge elssen holt, fort poeten und anders nit bedorben werden.

Nach dem die lenderey in ankompst des halffens [] den hoff geackert is geworden, und nit vil vo[] up den hoff un whair, is veraccordiert, dat der halffen in seinen abtrecken, auch niet mehr vore[..] up den hoff soll laissen dan als er gefonden hefft, sulches stehet bey den herrn und halffen zu besehen und zu tellen, wie insgleichen anzuzeichnen.

Und der her sol in den ersten jar sein andeil van seinen beestenn, dieweil der halffen nit viel foders up den hoff unn furdt, []der weiden und doen fohren, und die genossen tre[cken].

Es is verabscheidt so vern innige inlegerunge oder durchzoege uns hier herkemen von krieghs und oerlogh das der halffen alsdan in sulchen nhoeden bauten bekroen seinen herrn, von hinden durch den bungardt mit seinen beesten und anders up het hauss Hellenrhaidt sol moegen dreiben und ghaen.

Dabeneben soll [] sein her behulp doen, was moghlich umb die beesten und anders, under daech zu kreigen.

Ferners is verabscheidt, so fern die cedulen der contributien in der verhueg[]gen bleiben, gleich sei die die gerften gesatz haben, sol der halffen seinen hernn in jeder le[] ider cedell tot stuyr geben twee gulden, und so ferne sulchs niet gehalten wirt, und die cedell wieder up den den alden foet kan, soll er seinen herrn tot steur geben gleich []r in jeder cedell einen daller. Des sol der halffen in den ersten jar wegen der lenungen so langh er nit ge[]ssen hefft befreyet sein.

Dieser cedulen is [] von wort zu wort gleich lautent und jeder seiden [eine] zugestelt, beide van den herrn und halffen underzeichent, geschehen und seinen anfanck nemende im anno 1605 auff Remiegij S.

[w.g.]

A. Schenck von Nidecken

[onleesbaar: namen van de pachters]

Matthis van Cruchten, scholtis.

Archief Schloss Haag, inv.nr. 3576 (verfilming blz. 6-9).

 

3 oktober 1605

TEGELEN / BEESEL ‑ Akte van attestatie ten overstaan van schepenen van Tegelen op verzoek van Ermgard van Holthausen door diverse personen, inzake de jacht en de visserij van het huis Nieuwenbroeck te Beesel.

J.H. Hanssen: Lijst van niet-genventariseerde charters, zich bevindend in het RHCL Maastricht, doos II, nr. 26. Authentiek afschrift d.d. 15 oktober 1653.

BIJ AANVRAAG 8 JULI 1988 NIET OP GENOEMDE PLAATS AANWEZIG.

 

22 oktober 1605

VENLO - Obligatie groot 50 gulden venloos, af te lossen met pasen aanstaande, door Henricus Mareel en Eva Tzelissen t.b.v. Lenardt Bontenaeckel, met als onderpand al hun roerende en onroerende goederen.

GA Venlo, SA Venlo, inv.nr 2846. Authentiek afschrift op papier, ingebracht in proces 15-4-1617 door Quijten.

 

22 oktober 1605

VENLO - Obligatie groot 531 gulden 5 stuiver venloos, af te lossen met St.-Remigius 1606, door Henricus Mareel en Eva Tzelissen, echtelieden, t.b.v. Lenart Bontenaeckel, met als onderpand al hun roerende en onroerende goederen.

GA Venlo, SA Venlo, inv.nr 2846. Authentiek afschrift op papier, ingebracht in proces 15-4-1617 door Quijten.

 

oktober 1605, z.d.

BEESEL EN BELFELD - Attestatie inzake erfpacht.

Ten overstaan van scholtis en gezamenlijke schepenen verklaren Thiss Schloussen en Peter op den Creutzberch, medeschepenen, dat heer Peter, prior van het klooster In gen Sandt, als zaakgelastigde van het klooster In gen Weijdt te Vendloe, samen met de materse, procuratrice en de gezamenlijke conventualen, hebben bekend dat Gerartt Wolffertz en Wilhelm Qwiten thoe Bissell van hen als conventualen, met medeweten en toestemming van bisschop Henricus van Cuyck ('des hoechwerdigen herren bischops Henrici Kuickij') de helft van een erfrente van 2 malder rogge, waarover enige tijd proces is gevoerd tussen het klooster enerzijds en Heinrich den Muller op den Ronckenstein (en c.q. respektievelijk) Gerardt Wolffertz hebben afgelost en betaald, te weten Gerartt Wolffertz 2 vat rogge en Wilhelm Qwiten 3 vat rogge. Deze aflossing van 6 vat rogge is te boek gesteld in de boeken van het klooster, waarmee het klooster afstand doet van de rechten op deze erfrente en de voormalige onderpanden vrij zijn van deze last.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36, fol. 23vs.

 

25 november 1605

BEESEL ‑ Johan Finemans en Aleijen Vorstermans bekennen dat zij aan Wilhelm Quiten en Geertruidtt van Hornne, ook echtelieden, hun halve hof te Biessell op de Plaetz gelegen c.a. verkocht hebben, zoals verkopers deze in eigendom hebben gehad.

GA Roermond, Roermondse Familiearchieven V 20, inv.nr. 8.

Zie 24-5-1571 en 12-12-1605. Vgl. 29-6-1610.

 

7 december 1605

Vermelding Martin van Broeckhuysen, heer te Heyen, drost van Kessel.

Maasgouw N 20 (1898), blz. 71].

Martin van Broeckhuysen was leenman van de helft van de Wielerhof te Swalmen; zie 24-3-1608 en 11-2-1617.

 

12 december 1605

BEESEL - Verklaring inzake Fijnemansgoed.

Wilhelm Qwiten, halfman te Assell, heeft gedurende een periode van twee jaar diverse malen door de schepenen Peter op den Creutzberch en Goerdtgen Rutgens en door gerechtsbode Gijsen en Goerdt Qwiten bij jonker Johan van Holthausen laten vragen of deze zijn vorderingen op het goed genaamd Fijnemans Hoff, aangekocht door voornoemde Wilhelm Qwiten, kan bewijzen, hetzij tijnsgerechtigheid, gewin of welke andere rechten dan ook, bestaande uit 4 kapoenen. Dit verzoek is ook gericht aan de kinderen van de jonker, jonker Baexsen en jonkvrouwe Irmgardt.

Heden hebben Wilhelm Qwiten en de schepenen Peter van den Creutzberch en Wilhelm Verkijssen de jonker hier nogmaals schriftelijk aan herinnerd. Kan de jonker zijn vorderingen niet bewijzen, dan moet hij verder stilzwijgen. Holthuysen heeft uitstel gevraagd en gekregen tot aan de eerstvolgende gerechtsdag.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36, fol. 23vs-24.

Zie 25-11-1605 en 6-3-1606.

 

december 1605, z.d.

BEESEL / SWALMEN ‑ Arnoldt van den Camp, scholtis van het ambt Mondtfordt, Wilhelm Qwiten en Heincken Ingelen, schepenen te Beesel, oorkonden dat Wilhelm aen gen Broeck en Ietgen, echtelieden, volgens landrecht een erfruiling zijn aangegaan met Wilhelm Qwiten, halfman te Assell, en Geerdt van Hoerne, ook echtelieden.

Aen gen Broeck ruilt een ca. 5 vierdel plaetsen groot bendtgen aan het Lichtte Broeckh, de Raeer Bendt genaamd, gelegen tussen jonker Holthausen en het broek, tegen bunder land onder Swalmen gelegen plus 20 gulden Roermonds.

GA Roermond, Roermondse Familiearchieven V 20, inv.nr. 9; charter. Zegel van Arnold van den Camp gaaf, schepenzegel onleesbaar.

 

1605, z.d.

BELFELD ‑ Daniel Beeck verkoopt de helft van de Kleine Hoefe aan Adam Daemen, burger te Venlo. De koper is de 12e penning verschuldigd aan het Kruisherenklooster te Roermond, maar kan 'door vriendtschap' volstaan met 18 gulden en 1 ... wijn.

RHCL Maastricht, Kruisheren Roermond, inv.nr. 133, fol. 124.

Zie 1596 z.d. en 28-9-1623.

 

1605, z.d.

OFFENBEEK - Overdracht land.

Ten overstaan van Gijs op gen Raijdt, dagelijks richter, Peter op den Creutzbergh en This Schloussen, schepenen, draagt Johan Hautten, ongehuwd,

- ongeveer bunder land midden in het Offenbecker Vhoervelt gelegen tussen Leonart Rutten en Gerhart Holtten, met een korte zijde grenzend aan St. Claess heren land;

- bunder op de Neijen Kamp in datzelfde veld gelegen naast Jen an gen Dijck, met de korte zijden grenzend aan de Moelenwech en land van de aankoper;

- 3 vierdel land op de Schinhoevel gelegen tussen Leonardt Rutten en St. Claess heren, met een korte zijde grenzend aan 'St. Claes haeffer weijdt';

- een berg groot ongeveer 1 1 vierdel in het Fuckenbroeck gelegen tussen aankoper en het goed van Gerhardt Hautten,

voor een niet genoemd bedrag over aan Gerhardt Wolffertz en Beelen an gen Broeck, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36, fol. 29.

Vermeld tussen akten uit 1610, dus vermoedelijk eerst later overgenomen in protocolregisters.

 

1605, z.d. ?

Z.P. - Vermelding van Jacob Kriekelmans, oudste zoon van Jurgen Kriekelmans, gehuwd met Catharina van Holthuisen, beleend met Nunemerhof.

GA Venlo, SA Venlo, inv.nr. B 2592 fol. 9-18vs en 20vs; met dank aan Peter Geuskens.

 

 

1606

januari 1606, z.d.

in januario

ASSELT ‑ Overdracht land.

Matthis van Cruichtten, scholtis, Heinrich Lijndemans en Gercken Tessers, schepenen van het gerecht en kerspel van Swalmen, oorkonden dat Geerdt van Hoerne met toestemming van haar echtgenoot Wilhelm Quiten, ten behoeve van haar kinderen uit haar huwelijk met wijlen Johan ahn der Beeck, te weten Wilhelm, Enken, Johan en Nellis an gen Beeck, afstand heeft gedaan van haar vruchtgebruiksrechten op circa 1 bunder land te Assell aan de Assels Straet gelegen naast het erf van Wilhelm thoe Weijlre en met n korte zijde grenzend aan het land van de heer van Gurtzenich.

Nadat deze kinderen door deze overdracht eigenaren zijn geworden van dit land, hebben Encken, Johan en Nellis an gen Beeckh het bunder krachtens een tussen hen opgestelde overeenkomst overgedragen aan hun broer Wilhelm an gen Beeckh, waarop de richter deze overdracht ten behoeve van Wilhelm en zijn vrouw heeft bekrachtigd.

Vervolgens heeft Wilhelm het land nog diezelfde dag met toestemming van zijn vrouw Idtgen voor een bedrag van 400 in Roermond gangbare guldens, elke gulden aan 20 stuiver gerekend, overgedragen aan Wilhelm Qwiten, pachter te Assell, en Geerdten zijn echtgenote.

GA Roermond, Familiearchief V 20, inv.nr. 10; charter met zegel. Bezegeld met 'unseren gemeinen schepen amptz seigell', vrijwel onherkenbaar beschadigd; mogelijk oudst bewaarde zegel van schepenen van Swalmen en Asselt.

 

13 februari 1606

BEESEL - Verklaring inzake rechten.

Ten overstaan van scholtis en gezamenlijke schepenen uitgezonderd Gerhardt Wolffertz en Goerdt op der Hoeven, bekent Heindrich Schlabbertz thoe Hoesten dat Arrett Geirlinghs thoe Maseickh en Jaeck Stricken 'offt Geirlings', gebroeders, krachtens obligatie een jaarlijkse rente hebben ontvangen, gevestigd op onderpanden die eigendom en in gebruik waren van comparant Heindrich Schlabbertz en Heincken Ingelen, en welke hoofdsom zij nu hebben afgelost.

Na het overlijden van de huidige echtgenote van Heincken Ingelen, Ficken genaamd, zullen deze onderpanden nu echter weer terugvallen aan Heindrich to Hoesten. Omdat Heincken Ingelen 50 gulden Roermonds heeft bijgedragen voor de aflossing van de hoofdsom, bekent Heindrich to Hoesten dat Heincken Ingelen deze 50 gulden terug zal ontvangen alvorens het onderpand aan hem zal terugvallen.

Met aantekening in de marge dat Heincken Ingels deze 50 gulden in januari 1616 heeft ontvangen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 23.

'Coram pretore et omnibus scabinis excepto Gerhardts Wolffertz unnd Goerdt op der Hoeven sch ahm 13 feb 1606, Ist gerichtlich erschienen Heindrich Schlabbertz thoe Hoesten, und bekant wat maeten Arrett Geirlings thoe Maseickh und Jaeckh Stricken offt Geirlings gebruedere, op seeckere onderpanden krafft hebbender brieff und seigelen, jaerlixse pension van einer heutsommen, daevan gemelter Heindrich dheils und Heincken Ingelen anderdheils die onderpanden in gebrauckh und handen hadden, to forderen gehatt wilcke onderpendt sij beide Heindrichen, mit erleggungh der heutsommen, befreijet, und daevan gequitiert hebben, Naedemael aver nae afsterven Heincken Ingelen itzige hausfr. Ficken genoembt, sulcke inverlieffte onderpende wederomme sterven und fallen sollen ahn Heindrichen to Hoesten und seine erfgenhamen, und gemelter Heincken Ingelen tot afleggungh bemelter heutsommen beigelacht hefft vifftich gulden Ruremundtscher werden, dat huem sunsten to dhoen niet oplaeden, Also bekent mhergemelter Heindrich to Hoesten vor sich seine hausfr. und erven offte erfgenhamen sulcker onderpenden dat nae afsterven gemelter Ficken Heincken Ingelen hausfr. sulcke afgelachte vifftich gulden, duckgemelten Heincken Ingelen offte seines Heinckens erven, wederomme restituiertt und gegeven sollen werden, ehe und toforen die gefreijte underpenden Heincken offte seine erven uitter handt und gebrauckh verlaeten sullen. - Diese vurss. vifftich gulden seint Heincken Ingels anno 1616 in januario gerestituiert'.

Voor Arret Geirlings zie ook 1600, z.d.

 

20 februari 1606

ROERMOND - Tussentijdse samenvatting van het proces gevoerd door Derick Coix c.s. tegen jonker Adam van Hamerstein wegens het niet nakomen van de belofte gedaan op 21 maart 1592 ten overstaan van het hoofdgerecht, inzake de helft van het huis genaamd de Munt te Roermond op de Steenwech gelegen tussen de kerktoren en de 'pockelmacher', en een daarmee samenhangende schuld van 400 gulden Brabants, te vorderen uit de Thielerhof te Tielt, in het gericht van Vught [Waldfeucht, Dld.] en in het ambt Millen.

Met verwijzingen en vermeldingen, o.a:

- Mr. Willem van de Laeck, schepenmeester van Roermond (1525);

- een (niet overleverde?) akte betreffende Catrina Roeders, overleden 1591 (z.d.), tante ('mohen') van de erfgenamen Cox en echtgenote van jonker Gerard van Hamerstein (woensdag na Paasdag 1573);

- Margaretha Iserheufft, weduwe Van Honthum, als schuldeiseres van Gerard van Hamerstein en Catharina Roeders (1594);

- wijlen Henrich van Hamerstein, neef van Gerard van Hamerstein (1607);

- Johan Tieler of Tielt, pachter van de Thielerhof, als getuige (13 maart 1608).

- erven van Peter Bisschops, borgemeester te ...;

- Gerard van den Bergh als momber van Adam van Hamerstein.

Laatst genoemde datum in het proces: 26 april 1611; zie ook 11 mei 1587, 20 maart 1592 en 13 december 1646.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, inv.nr. 105, procesnr. 37.

 

6 maart 1606

BEESEL - Verklaring inzake Fijnemanshof.

Wilhelm Qwiten, pachter ('halfener') te Assell, heeft de schepenbank herinnerd aan de toezegging van jonker Johan van Holthuysen d.d. 12 december 1605, waarin deze heeft verklaard dat hij zich zal onthouden van verdere eisen wegens jaarlijks 4 kapoenen op de door Qwiten aangekochte Finemanshoff indien hij zijn eisen niet vr de volgende rechtszitting zou kunnen bewijzen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36, fol. 24.

 

vr 31 maart 1606

Z.P. - Gehuwd: Gielielmus Bruers en Gertrudis NN.

Uit dit huwelijk:

1. Joannes Bruers, ged. Roermond 31-3-1606 (get. Hermanus Feiro en Elyzabeta van Rur).

GA Roermond, Registers DHO.

 

vr 20 mei 1606

Z.P. - Gehuwd: Philippus van Triecht en Catharina NN.

GA Roermond, Registers DHO.

Uit dit huwelijk (o.a. volgens Gendalim5):

1. Mechteldis van Tryecht, ged. Roermond 20-5-1606 (get. Petrux Foncken en Gertrudis van Tryecht; dr. van Philippus x Catharina NN).

2. Anna van Tryecht, ged. Roermond 29-7-1607 (get. Petrus van Helmont en Hil van Tryecht; dr. van Philippus x Catharina NN).

3. Mettel van Triecht, ged. Roermond 21-3-1610 (get. Simon Tisener en Geerta van den Holt; dr. van Philippus x Catharina NN).

4. Cristina van Tricht, ged. Roermond 24-2-1613 (get. Goirdt van Buell en Maria Funck; dr. van Philippus x Catharina NN).

5. Helena van Tricht, ged. Roermond 12-6-1622 (get. Martinus Evermans en Francisca Massefoi; dr. van Philippus x Catharina NN).

 

2 juni 1606

BEESEL ‑ Ten overstaan van Goertgen van den Bongaerdt en Henrick van Hoesten vernieuwt Jaeck Rutten de leeneed van Goertgen Rutgens goed, gelegen aan Drabben valderen, jaarlijks uitgeldende 1 tijnshoen.

Cijnsregister Nieuwenbroeck.

Zie 16-8-1644.

 

3 juni 1606

BEESEL ‑ Ten overstaan van de schepenen Wilhm Quiten en Wilhm Verkissen sluiten de gerfden en tiendheren binnen Biesell, te weten jonker Heindrich van Cruchten, (doorgehaald: en jonker Arnoldt van Duirssdall) als eerste partij, Theiss Sluisen, schepen, pachter, als gevolmachtigde van het klooster In der Weijden te Venloe als tweede partij, en Wilhelm Quiten, pachter te Assell als derde partij, een overeenkomst betreffende de koren tiende die zij gezamenlijk jaarlijks heffen en invoeren van de Tutenbeeck tot aan de Obrouckerbeeck (Huil- of Tasbeek).

Eerder hadden zij in een overeenkomst besloten om tijdens de afgelopen drie jaar de velden in drien te verdelen, van welk gedeelte steeds slechts n tiendge rechtigde de tienden zou genieten.

Nu hebben zij de huidige tiende-inner ('teinden belouper') Geijss van gen Raijdtt, gerechtsbode te Beesel, en enkele pachters, te weten Theiss Slausen, schepen, Gerardt Poellen en Gubbel op gen Raijde, die daarvr deze tienden inden, opgeroepen om als getuigen een verklaring af te leggen inzake hun tiendrechten.

De tiendebeloper en de drie pachters getuigen dat de koren tiende altijd in drien is gedeeld als volgt:

- Ten eerste in Joncker Baexensfeldt naar het Kievitz valderen aan de Beeselse zijde van de Groennenwegh (= Rookhuizen) heeft de pastoor van Swamen de halve korentiende, en de andere helft wordt ingevoerd door jonker Heindrich van Cruchten en Wilhm Quiten. Het klooster heeft hier geen tiende, uitgezonderd 1 bunder land ongeveer gelegen aan de Ravens Heghe in dat veld. Deze tiende omvat in totaal 12 schobben of garven, waarvan de pater of het convent 5 schobben ontvangt en de overige 7 schobben gedeeld worden door jonker Heindrich van Cruchten en Wilhm Quiten.

- Ten tweede in Joncker Baexens veld aan de andere zijde van de Groennenwegh aan de Swalmer zijde tot aan de Tutenbeeck aldaar, wordt de korentiende zodanig gedeeld dat het klooster te Venlo de 11e schop of garve heeft, en de andere 10 schoppen of garven worden gedeeld door jonker Heindrich van Cruchten en Wilhm Quiten.

- Ten derde aan de Tutenbeeck in het Houster Veldt tot aan de Groennenwegh of Sinte Urbanuswegh langs Rouckus, daar heeft het klooster te Venlo eveneens de 11e garve of schobbe en de overige 10 worden gedeeld door jonker Heindrich van Cruchten en Wilhm Quiten, net als in Joncker Baexens Veldt.

- Vanaf de Groennenwegh of Sinte Urbanuswegh tot aan de Hoester Hoff, voorts in het Hoester Lichte Veldtt en verder in alle velden van de Hoester Hoff tot aan de Obrouckerbeeck, alsook in de Wievelsskamp, het Reickelsche Veldt, Scholtt, Spick, Obroucker Veldt inclusief alle tiendgevende kampen en landerijen, ontvangt het klooster te Venlo van elke 12 schobben, garven, erwten en allerlei koren, 5 delen, en de andere 7 delen worden gedeeld door jonker Heindrich van Cruchten en Wilhm Quiten.

- Mocht het gebeuren dat op een stuk land twee 'gast' of meer schobben rogge, haver, erwten of boekweit te verdelen zijn, dan krijgt het klooster hiervan de helft.

- Mocht het gebeuren dat gerst, weit of spelt met garven gebonden zouden zijn en er maar twee garven zouden zijn, dan krijgt het klooster eveneens de helft.

- Mochten er 3 garven zijn, dan krijgt ieder van de partijen 1 garf.

- 'Und also jeder khorren mit garven, opperen off schobben, alles nae advenant wie hett iss vorgeschreven, wantter auch allerleij khorren in garven gebonden is, het seije garst, haver, spelt, boickweitt off weitt', dan delen de drie partijen in gelijke delen tot aan de vijfde tienden toe, waarna het klooster steeds 2 garven ontvangt en elke derde garve wordt gedeeld door jonker Heindrick van Cruchten en Wilhm Quiten.

- Mocht er op een stuk land maar 1 'gast' te delen zijn, dan krijgt het klooster hiervan de helft; zijn er 6 schoppen, dan elke partij 2 schoppen.

Om nu te waarborgen(?) dat het klooster te Venlo meer zal hebben, zijn de partijen overeengekomen dat, zolang de wisseling in de opbrengst van de velden elke 3 jaar zal gebeuren, het klooster vooruit en onbelast de opbrengst (smaele tiende) zal genieten van het land gelegen voor de hof te Reickell en achter de M... hoff, samen circa 10 morgen groot. Wanneer het roulatie-systeem niet langer wordt toegepast, dan zullen de landerijen weer tiend geven zoals hiervoor is beschreven.

GA Roermond, Familiearchief V 20, inv.nr. 104.

 

3 juni 1606

BEESEL ‑ Akkoord tussen de tiendheren van Beesel, waaronder het klooster Maria Weide.

RHCL Maastricht, Klooster Maria Weide te Venlo, inv.nr. 59; voorheen magazijnlijst nr. 236; 1 stuk.

Zie 25-7-1618.

 

7 juni 1606

ROERMOND ‑ Mathijs van Dulcken verkoopt zijn huis op de Swalmerstraat te Roermond met het huisje ernaast aan Johan Diester, scholtis te Elmpt, en diens echtgenote Welken.

Limburgse Leeuw 2, blz. 226; Protocolregisters Roermond 1592-1607, fol. 155vs-156.

Voor verdere verkopen van dit huis zie 8-4-1642 en 6-5-1656.

 

28 juni 1606

SITTARD - Overleden: Carolus Spee. Op zijn zerk de volgende kwartierstaten:

Spee X Broeckhuysen - Vinck X Buren

Spee X Vinck

Carolus Spee

J. Belonje: Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie Limburg. In: Publications etc. 1960-1961, blz. 270.

 

vr 2 juli 1606

Z.P. - Gehuwd: Matthaeus van Swalmen en Gertrudis NN.

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5; mogelijk uit twee huwelijken):

1. Theodorus van Swamen, ged. Roermond 2-7-1606 (get. Bartholomaeus van Baexen en Odilia Hesters; zn. van Matthaeus x Gertrudis NN).

2. Maria van Swamen, ged. Roermond 12-2-1616 (get. Jan Scherpkens en Elizabeth van der Donck; dr. van Matthaeus x Gertrud NN).

3. Maria van Swamen, ged. Roermond 3-2-1619 (get. Petrus Raeimakers en Gertrudis Raeimakers; dr. van Matthaeus x Gertrud NN).

 

2 augustus 1606

BEESEL - Aret in den Vos ontvangt Beeckergoedt aen de Beeck te Besell, houdt op het goed eertijds geheten Heelsgoedt en laat dit over aan Wulm aen die Beeck en verheft een goed gelegen naast Heelsgoedt, alias geheten Heijensgoedt.

RHCL Maastricht, Familie-archief Scheres, inv.nr. 2351.

 

2 augustus 1606

BEESEL ‑ Ten overstaan van de laten Geurtgen van den Bongaerdt en Tulmen Drabben wordt Aret in den Vos beleend met een goed gelegen naast Heels goedt, vroeger Heyens goedt genaamd.

Cijnsregister Nieuwenbroeck.

 

2 augustus 1606

BEESEL ‑ Aret in den Vos draagt het laatgoed eertijds genaamd Heelsgoedt op aan zijn laatheer, die vervolgens Wulm aen die Beeck ermee beleent.

Cijnsregister Nieuwenbroeck.

 

vr 16 augustus 1606

Z.P. - Gehuwd: Theodorus in de Maen [Derick, Dieryck, burgemeester 1626, overl. na 1641; wedn. van Wendelina NN, geh. voor 2-2-1593] en Gertrudis NN

Uit dit huwelijk:

1. Windel in den Maen, ged. Roermond 16-8-1606 (get. Gerardus Beierert en Anna van Straesborch).

2. Antonius in de Maen, ged. Roermond 23-12-1607 (get. Petrus Kockels en Elijzabeta Eckmans), verm. jong overl.

3. Conrardus in den Maen, ged. Roermond 5-12-1608 (get. Laurentius Witman en NN), verm. jong overl.

4. Anthonius in den Maen, ged. Roermond 7-11-1610 (get. Petrus van Staveren en Maria Creyaerts).

5. Maria in den Maen, ged. Roermond 12-1-1612 (get. Anthonius Dursdael en Grieten van de Ven).

6. Anna in den Maen, ged. Roermond 6-8-1615 (get. Mattheus Butgens en Cunegondis Cox).

7. Conrardus in den Maen, ged. Roermond 2-8-1617 (get. Joannes Crompvoet en Joanna Wolffskeel).

 

22 september 1606

BEESEL / VENLO - Kwitantie van Henricus Marehl t.b.v. Goert Quijthen wegens betaling van 25 gulden venloos verlopen rente wegens een jaarrente gevestigd op het kerspel Biesel t.b.v. wijlen Johan van Nehr.

GA Venlo, SA Venlo, inv.nr 2846. Origineel op papier.

 

1 november 1606

ROERMOND - Overleden: Gerardus Heister [echtg. van Odilia Oidtman], scholtis van Roermond [benoemd 13-3-1589].

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, Overdrachten, deel II-1 (voorin).

Maasgouw 1881 nr. 116: 'Gerard Heister, die op 13 maart 1589 tot schout van Roermond benoemd werd, en die waardigheid bekleedde tot 1 nov 1606 toen hij overleed, was in 1596 en 1603 gehuwd met Odilia Oidtman, die na zijn overlijden en wel in 1608 met toestemming van de magistraat te Roermond een accoord trof met Christoffel Braetz, over de bediening van het scholtisambt'.

 

18 november 1606

VENLO / BEESEL - Krachtens testament van wijlen Peter Quijten en Iffken, echtelieden, is bepaald dat na de dood van beiden de roerende goederen aan de vrienden van beide zijden zullen vallen. Hierna zijn nog diverse akten gepasseerd, waaronder huwelijkse voorwaarden tussen de nicht van Iffken voornoemd en de koster van Besel. Naar aanleiding van al deze akten is nu onenigheid gerezen over het aandeel in deze nalatenschap voor Willem Quijten, broer van Peter Quijten en diens enige erfgenaam. Om een eind aan dit misverstand te maken is nu een overeenkomst opgesteld tussen genoemde Willem Quijten enerzijds en Henrich Mareels en diens huidige echtgenote Iffken Qwijten [dit moet zijn: Tzelissen]. Willem zal na overlijden van Iffken een bedrag van 1500 gulden 20 stuiver venloos ontvangen. Hiervan heeft Willem van haar onlangs reeds 500 gulden ontvangen, welke hij heeft uitgezet tegen een jaarlijkse rente; voorts beloven Iffken en haar man een obligatie groot 1000 gulden t.l.v. Gerardt Goeris aan Willem te overhandigen. De rente van beide obligaties zal gedurende het leven van Eva aan haar worden uitgekeerd. Verder zal Willem alle erven en renten onder Besel ontvangen, afkomstig van de ouders van Peter voornoemd, plus de helft van 10 vat rogge jaarlijks welke beide broers samen hebben gekocht. Willem en zijn erven zullen Eva gedurende de rest van haar leven jaarlijks op St.-Remigius 1 malder rogge, 1 malder gerst en 1 malder 'voerkents' [varkenskoren?] in Venlo leveren. Hiermee zijn alle aanspraken van Willem op Henricus Mareels en Eva Tzelissen vervallen.

Wat de 'vahrende erfftaelen' betreft die van Peters ouders afkomstig zijn, is overeengekomen dat deze hem [Willem?] alleen toekomen, en dat hetgeen door Peter en Iffken staande huwelijk is verworven, waarvan hem de helft toekomt, door Eva gedurende de rest van haar leven in vruchtgebruik zal worden bezeten mits daarvan een inventaris zal worden gemaakt, zodat deze na Eva's overlijden kunnen worden gevorderd en ontvangen.

Ondertekend door: Wilhem Quijten, Thijss de Putt, Huibert Ingen Huijs, Thijss Schlousen, Henricus Mareel, Eva Quijten, Johan van Behringhen en Henricus van Darth.

GA Venlo, SA Venlo, inv.nr 2846. Authentiek afschrift op papier.

 

vr 23 november 1606

Z.P. - Gehuwd: Conrardus Schoncken en Cornelia NN

Uit dit huwelijk:

1. Angela Schoncken, ged. Roermond 23-11-1606 (get. Guilielmus van Heijven en Judith Schoncken).

 

vr 17 december 1606

ROERMOND - Gehuwd: Mr. Lambert Martens [van Bracht, van Mulbracht alias Bussenmaker, overl. voor 27-1-1631] en Joanna Tobben [dr. van Henricus Tobben en Geertgen Rombouts].

GA Roermond, Registers DHO.

Uit dit huwelijk:

1. Joannes Bussemecker, ged. Roermond 17-12-1606 (get. Leonardus Raeijmackers en Godefrida Tobben).

2. Henricus Bessemecker, ged. Roermond 10-9-1609 (get. Diryck van Tegelen en Anna Tobben), verm. jong overl.

3. Elizabeth Mertens, ged. Roermond 5-4-1611 (get. Jacob van Swamen en Eelsken Hermens).

4. Margareta Bessemaker, ged. Roermond 6-4-1614 (get. Marten Gelaesmaker en Jen in den Vosch).

5. Christianus Henricus Mertens, ged. Roermond 27-11-1618 (get. Joannes van Swamen en Gertrudis Tobben).

6. Henricus Mertens, ged. Roermond 2-7-1622 (get. Rumoldus Tobben en Gertrudis Tobben).

Lambert Martens was medeerfgenaam van de helft van Rookhuizen, op 5-4-1605 verkocht aan Marten Martens alias Glaesmackers. Lamert van Bracht beschudde op 12 oktober 1620 land bij Reuver.

 

 

1607

20 februari 1607

ROERMOND - Dirck in de Maen wordt aangesteld tot schepen van Roermond.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, Overdrachten, deel II-1 (voorin).

 

vr 25 februari 1607

Z.P. - Gehuwd: Emondus Vorstermans en Elijzabeta NN.

Uit dit huwelijk:

1. Jacobus Vorstermans, ged. Roermond 25-2-1607 (get. Leonardus Olisleger en Margareta Vorstermans; zn. van Emondus x Elijzabeta NN).

2. Joanna Voestermans, ged. Roermond 13-9-1609 (get. Christina van Sittard en Joanna Haven; dr. van Emond x Catharina NN).

 

vr 11 maart 1607

Z.P. - Gehuwd: Hermanus Cremers en Gebel NN.

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5)

1. Martinus Kremers, ged. Roermond 11-3-1607 (get. Christophorus Brass en Heylwigis Cremers; zn. van Hermannus x Gebel NN).

2. Maria Cremers, ged. Roermond 14-1-1610 (get. Frans Cremers en Hilwich Worders; dr. van Hermannus x Gebel NN).

3. Laurentius Cremer, ged. Roermond 24-4-1611 (get. Rumoldus Tobben en Anna van Bree; zn. van Hermannus x Gebel NN).

4. Maria Kremers, ged. Roermond 17-9-1613 (get. Jan Simens en Grieten van den Venne; dr. van Hermannus x Gebel NN).

Vgl. Beesel 1613 (z.d.)

 

29 maart 1607

BEESEL - Burgemeesters, schepenen en raden van de stad Venlo oorkonden dat Geurtgen Kivitz, gerechtsbode te Tegelen, en Herman Scherers van Baarlo op verzoek van juffrouw Ermgard van Holthusen hebben geattesteert als volgt:

- Geurtgen Kivitz, oud ongeveer 68 jaar, verklaart dat hij na het huwelijk van jonker Johan van Holthusen ('als baldt joncker Johan van Holthusen gehielickt') bij deze te Besel op het huis Neenbruch is komen wonen, nu ongeveer 40 of 50 jaar geleden, en dat hij daar ongeveer 12 13 jaar onder Van Holthusen heeft gediend als jager, 'in die Vredtberch op ende neder die conijne gejaecht ende gevangen, onbecroent van den drost to Montfort, ader iemand, und so vortan uijt die Vredtberch tot in die Hasselt, ende die Hasselt op ende neder gejaecht ende gevangen, ende over al daer het was to becomen, tott aen die Scherkens beke und up die Groter ende Cleijn Hoeffe; dan verclaert dat Holtmulen als bloetsverwant nijet gern sach, dat hij op deser zijde Scherkens beeck jaechde'. Wilhelm Quijten zaliger, Petergen Baedte en Lere Tijs hebben Geurtgen, als jager bij Van Holthusen, vaak met diens toestemming helpen jagen, waarbij Quijten een 'jaghthorn' gebruikte. Van Holthusen heeft volgens Geurtgen een 'velthoendervenger' gehad, genaamd Rutgher van Lobbrich, die voor hem in Besel veldhoenders ving. Toen Geurtgen bij 'Van Holthuse mit [uit?] ter wonungh toech, hed hij mit seiner huijsfrouwe voor de huijst op de plaets wael vier ader vijff jaer gewoont', waarna Herman Scherers van het huis 'to Baerl' in zijn plaats bij Van Holthusen te Besel op het huis is komen wonen.

- Herman Scherers van Baerlo, eveneens ongeveer 68 jaar oud, verklaart dat hij in de plaats van Geurtgen Kivitz bij Van Holthusen is komen wonen en drie jaar bij hem jager is geweest. Daarbij heeft ook hij op alle eerdergenoemde plaatsen gejaagd en gevangen. Geurtgen, die toen niet meer bij Van Holthusen in dienst was, heeft Herman daarbij vaker geholpen, samen met Willem Quijte, Peter Loupsnel, de bode van Besel, en Lere Tijs, allen namens en voor Van Holthusen, zonder enige tegenspraak van de drost van Montfort of iemand anders.

RHCL Maastricht, Staten van het Overkwartier, inv.nr. 314; eerste lias (afschrift door Hendrik van Darth).

Petergen Baedte en Peter Loupsnel zullen dezelfde persoon zijn. Vgl. 3-10-1605.

 

15 april 1607

ASSELT ‑ De prior van de Karthuizers te Roermond en de pastoor van Swalmen, enerzijds, en Willem Quijten, halfman te Asselt, en Geert van Horne, echtelieden, anderzijds, sluiten een overeenkomst betreffende de helft van 2 bunder land te Asselt, met een zijde grenzend aan de Assels straet, zoals het echtpaar Quijten deze van wijlen scholtis Geraedt Heister gekocht had, inclusief het recht op de tienden bij deze grond. Het echtpaar heeft verder nog 1 bunder aan de Assels straet naast het erf van de heer van Gurtzenich en grenzend aan het goed van Wilhelm tho Middelhoven, aangekocht van Willem aen gen Beeck en Ietgen, echtelieden, eveneens tiendkrijgend.

Er zijn onduidelijkheden doordat de tiende van de 2 bunder zowel aan de tiendheffers als aan Willem Quijten toekomt.

RHCL Maastricht, Karthuizers Roermond, inv. d'Hoop, inv.nr. 18672.

Zie juni 1600, z.d.

 

26 april 1607

BEESEL - Gerard van Eijll en Henrich Hoeveler schrijven aan de scholtis dat zij op de daartoe aangewezen dag voor de schepenbank van Beesel zijn verschenen met een overzicht van hetgeen ze tot nu toe hebben ontvangen en genoten van de landerijen van de Braucker haeff, alsmede van wat zij tot nu toe voorgeschoten en betaald hebben, dit alles aangetoond met geloofwaardige kwitanties en dokumenten, welke voor de schepenbank zijn voorgelezen in tegenwoordigheid van jonker Holthuisen en Jonker Spe zu Aldenhoeff, alsmede jonkvrouwe Ermgardt van Holthuisen. Met tegenzin hebben de schrijvers erin toegestemd dat de tegenpartij hiervan een kopie om hierop te gelegener tijd te antwoorden, op voorwaarde dat zij nog deze dag hun weerwoord zouden doen en vervolgens tot een akkoord te komen, daarbij verwijzend naar het vonnis.

De tegenpartij heeft allerlei uitvluchten gezocht waardoor de gerechtsdag zonder resultaat is verstreken; jonker Holthuissen heeft 14 dagen of drie weken respijt verzocht en jonkvrouwe Ermgardt en haar zus 'en wissen uns des heubtordels halben ettwasto willen', zoals ook zal blijken uit een schrijven van hun hand, zodat alle hoop op een akkoord met deze lieden tevergeefs is.

Het schijnt dat de tegenpartij nu van plan is op basis van het betalingsoverzicht een nieuw proces te willen gaan voeren, hetgeen tegen de oude gebruiken, stad- en landrecht is en in strijd met de eerste uitspraak van het Hoofdgerecht. Omdat het daarin afgesproken tijdstip, te weten 'keiser Carolus dag', inmiddels zonder commentaar verstreken is, verzoeken ze uitvoering van het voornoemde vonnis.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 24.

 

vr 6 mei 1607

Z.P. - Gehuwd: Christianus Bruers en Anna NN.

Uit dit huwelijk:

1. Catharina Bruers, ged. Roermond 6-5-1607 (get. Coenrardus Damen en Maria Vincken).

GA Roermond, Registers DHO.

 

13 mei 1607

BEESEL - Geding te Biesel tussen de erfgenamen van wijlen Arnoldt von Eijl en jonker Holthausen en zijn kinderen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 24.

 

vr 13 juni 1607

Z.P. - Gehuwd: Henricus van Swalmen en Gertrudis NN.

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

1. Henricus van Swamen, ged. Roermond 13-6-1607 (get. Joannes Joosten en Maria Brecken; zn. van Henricus x Gertrudis NN).

 

9 juli 1607

SWALMEN ‑ Petrus Moeitz en Herman de Laet, schepenen te Venlo, verklaren dat priorin Catarina in der Smitten, subpriorin Grietgen Hove en procuratrice Neell Janssen namens het klooster In der Weyde, Maess Maesen hebben gevolmachtigd om namens het klooster de vordering op te eisen en te ontvangen van jonker Baexsen opter Hoeven (Baxhof) te Swamen, en ten behoeve van alle andere zaken binnen het ambt Montfort en binnen het land van Kessel.

GA Roermond, afd. IV, nr. 105 (St.-Lambertusparochie Swalmen en Asselt), inv.nr. 189. Origineel op papier met opgedrukt gecacheteerd zegel.

 

15 juli 1607

Verklaring door .. Ryckenroy namens het Hoofdgerecht te Ruremunde voor schepenen van Besel en de landschrijver van het ambt Montfort inzake het prodes tussen jonker Holthuysen en de erfgenamen Van Eyl.

1. Van Holthuysen heeft uit de uitspraak van het Hoofdgerecht afgeleid dat de erfgenamen Eyl minder hebben genoten dan zij hadden knnen genieten. Alle vruchten en opbrengsten die Eyl aanwijsbaar door eigen nalatigheid of verzuim niet heeft genoten of ontvangen, mogen door Van Holthuysen tot zijn eigen voordeel in rekening worden gebracht.

2. Wat betreft de verdeling ('fractie') van de vruchten moeten de beide partijen navraag doen en voor het gericht van Besel tot een vergelijk proberen te komen.

3. Wat betreft de bijdragen van de pachter, zullen beide partijen zich conformeren aan hetgeen te Besel gebruikelijk is.

4. Omdat jonker Holthuysen zegt dat hij slechts vruchtgebruiker en omdat de kinderen niets te maken willen hebben met de verdere voldoening ('verwarongh'), blijft het Hoofdgerecht bij het eerdere hoofdvonnis en is beklaagde Holthuyssen, samen met zijn kinderen, verplicht de kosten voortvloeiend uit de obligatie na te komen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 24.

Zie 17-11-1607.

 

vr 25 juli 1607

Z.P. - Gehuwd: Godefridus Bruers en Anna NN.

GA Roermond, Registers DHO.

Uit dit huwelijk:

1. Sibertus Bruers, ged. Roermond 25-7-1607 (get. Mathijs Helgers en Els Stoffers).

2. Gertrudis Bruers, ged. Roermond 22-4-1609 (get. Leonaert Febes en Joanna Vessers).

 

27 augustus 1607

BEESEL ‑ Philips van Bentinck, heer te (Ob)Bicht (en drost van het ambt Montfort), verzoekt de stadhouder en schepenen van de dingbank Beesel om uitstel, omdat jonkvrouwe Ermgardt van Holthuysen hem te kennen heeft gegeven dat zij enige tijd op last van het Hof 'in seeckere commissioens saecke gevaciert heft' en derhalve niet in staat is geweest om haar eigen rechtzaak naar behoren te verdedigen en behartigen. Omdat zij vernomen heeft dat vandaag de uitspraak in het proces tussen haar vader en de erfgenamen Van Eyll zal plaatsvinden, maar zij haar zaak wegens voornoemde commissie onvoldoende heeft kunnen verdedigen, geeft de drost bevel tot 14 dagen uitstel voor de opening van het oordeel.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 24.

 

28 augustus 1607

DORDRECHT - Gehuwd: Gerardus Johannes Vossius [geb. Heidelberg 1577, theoloog, taalkundige, geschiedkundige en humanist, overl. Amsterdam 17-3-1649, zn. van Joannes Vossius en Cornelia van Buel; wedn. van Elisabeth van den Corput, geh. Dordrecht 17-2-1602, overl. ald. 7-2-1606] en Elisabeth du Jon [geb. 1585, overl. 1659, dr. van Franciscus Junius en Elisabeth van den Corput].

C.S.M. Rademaker, Gerardus Joannes Vossius (1577-1649). Via dbnl.org, 2021.

Uit dit huwelijk zes zonen en drie dochters:

1. Franciscus Vossius, geb. Dordrecht 11-7-1608, advocaat te s-Gravenhage, overl. Amsterdam 22-12-1645. Tr. Amsterdam (ondertrouw 14-12-1641) met Catharina Jans.

2. Antonius Vossius, geb. Dordrecht 13-9-1609, overl. ald. 10-3-1610.

3. Matthaeus Vossius, geb. Dordrecht 22-1-1611, geschiedschrijver in dienst van de Staten van Holland (1641) en Zeeland (1642), overl. Amsterdam 20-3-1646. Tr. Leeuwarden 11-11-1642 met Johanna de Veno. Hiervan twee kinderen: 1) Gerardus Joannes Vossius, ged. Amsterdam 24-11-1643; 2) Attija Vossius, ged. Amsterdam 13-6-1645.

4. Dionysius Vossius, geb. Dordrecht 12-3-1612, stadsbibliothecaris te Amsterdam 1631, ongehuwd overl. en begr. ald. 28-10-1633.

5. Cornelia Vossius, geb. Dordrecht 7-7-1613, overl. Leiden 28-1-1638 (met een slee door het ijs gezakt toen ze samen met haar broer Mattheus, zus Johanna en bloedverwant Junius aan het sleen was).

6. Isaac Vossius, geb. Leiden 1618, stadsbibliothecaris te Amsterdam 1644-1648, in 1663 medegerechtigd aan landerijen te Beesel, ongehuwd overl. Londen 21-2-1689.

7. Gerardus Vossius, geb. Leiden 1619, overl. 27-5-1640.

8. Johanna Vossius, geb. Leiden 13-10-1622 (get. Andreas Corputius, Petronella Bastingia, Johanna Junia), overl. maart 1640.

Voogd Franciscus Junius droeg op 4-8-1663 landerijen te Beesel, afkomstig uit de nalatenschap van de kinderen van wijlen Mattheus Vossius, waaraan ook Isaac Vossius gerechtigd voor een deel, over aan Gerit Langerbens. Genoemde goederen waren vermoedelijk afkomstig van Aret in den Vosch oftewel Vossius (zie 9-11-1600).

 

29 augustus 1607

VENLO - Johan Romer, richter, Johan Ingenhuijs en Antonius van Beringen, schepenen te Venlo, oorkonden dat Derich van Daell, Jacob van Belfen, Hubert Ingenhuijs en Henrich Nunums, meesters van het kremersgilde aldaar, hebben verklaard dat zij een erftijnsrente van 12 gulden 20 stuiver jaarlijks te betalen op St.-Remigius met ingang van 1608, gevestigd op het gildehuis en erf van het kremersgilde zoals aangekocht van Henrich Mereels en Iffke, echtelieden, afkomstig van Willem van Oeijen, gelegen op de Lumstraete tussen de erfgenamen van wijlen Willem Haes (?) en Spee, losbaar met 200 gulden gelijke munt, hebben overgedragen aan Mattthijs de Putt en Hubert Ingenhuijs, kerkmeesters van de St.-Martinuskerk aldaar.

GA Venlo, Archief St.-Martinusparochie, inv.nr. 56; charter met 3 zegels: 1 gebroken, 2 en 3 (Beringen: 3 palen) licht beschadigd.

Voor Iffke (Selissen) vgl. genealogie Quijten.

 

7 september 1607

BEESEL ‑ Lom laat namens stadhouder en schepenen van het Hoofdgerecht te Roermond aan scholtis en schepenen van het gerecht te Biesel weten, dat jonkvrouwe Ermgardt van Holthuysen namens haar vader enkele bezwaarschriften heeft ingediend inzake het proces tegen Van Eil. Omdat zij een verklaring verlangt, maar het Hoofdgerecht het te druk heeft met andere zaken, verzoekt het Hoofdgerecht de schepenbank om uitstel voor de volgende gerechtsdag.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 24.

 

woensdag 7 november 1607

anno 1607 uf Mitwoch den 7en 9bris

TEGELEN - Johan Judden heeft Engelbrecht von und zu Holtmullen, als leenheer, op woensdag 7 november 1607 verzocht om te worden beleend met de Munt te Thegelen inclusief de Bongaertz hoff met alle toebehoren en gerechtigheden, als erfgenaam van Sybert van Holtmullen ('wegen Syberten von Holtmullen irster ehedochter Gueden von Holtmullen, so Henrichen Judden zur hausswirdt erlangt, darab Johan von Judden ersprossen, welcher ahn Annen von Schiederich geheiligt, also dass darvon erzeugt Johan von Judden gothselig sein jetzigen Judden vatter').

GA Venlo, Archief Huis Holtmeulen, Leenregister Huis Holtmeulen, fol. 29vs-30vs.

 

donderdag 8 november 1607

uf donnerstagh den 8en 9bris diess 1607 jahrs

TEGELEN - Jonker Johan Judden wordt, na goedkeuring van Engelbert van Holtmullen, ten overstaan van stadhouder Lambert Schmitz en de leenmannen jonker Johan von Thegelen en Godefrid Currentzig, beleend met de Munt en de Bongartz hoff, zoals zijn voorouders hiermee eerder beleend zijn geweest.

GA Venlo, Archief Huis Holtmeulen, Leenregister Huis Holtmeulen, fol. 29vs-30vs.

 

vr 11 november 1607

Z.P. - Gehuwd: Albertus Vorstermans en Joanna NN.

GA Roermond, Registers DHO.

Uit dit huwelijk:

1. Albertus Vorstermans, ged. Roermond 11-11-1607 (get. Joannes Meuters en Elijzabeth van Lom).

2. Joannes Voestermans, ged. Roermond 7-12-1608 (get. Renerus Voestermans en Maria van Nederhoven).

3. Sibilla Voestermans, ged. Roermond 28-3-1610 (get. Joannes Scherers en Elizabeth van Lom).

 

17 november 1607

ROERMOND / BEESEL ‑ Het Hoofdgerecht te Roermond blijft bij de eerdere uitspraak van 15 juli 1607 inzake het proces tussen Van Eyll en Van Holthuijsen c.s.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 24.

 

26 november 1607

BEESEL - Gerechtsdag tussen Van Holthuysen en erfgenamen Van Eijll, waarbij o.a. verklaring d.d. 15 juli door Ryckenroy wordt aangevoerd.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 24.

 

vr 16 december 1607

Z.P. - Gehuwd: Jacobus van Swalmen en Petronella NN.

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

1. Catharina van Swamen, ged. Roermond 16-12-1607 (get. Godefridus van Assel en Judith Keupers; dr. van Jacobus x Peetgen NN).

2. Catharina van Swamen, ged. Roermond 15-3-1609 (get. Seil van Swamen en beil van Crecken; dr. van Jacobus x Peetgen NN).

3. Maria van Swamen, ged. Roermond 21-2-1610 (get. Jan Beckers en Aluten Bierwaegens; dr. van Jacobus x Peetgen NN).

4. MOGELIJK: Catharina Coeldrager, ged. Roermond 6-3-1612 (get. Godefridus van Swamen en Agnes van Ophoven; dr. van Jacobus x Peetgen NN).

5. Joannes van Swamen, ged. Roermond 15-9-1613 (get. Sebastianus van Swamen en Anna van Pillen?; zn. van Jacobus x Peetgen NN).

6. Leonardus van Swamen, ged. Roermond 19-7-1615 (get. Ludovicus Linssen en Anna Cuypers; zn. van Jacobus x Peetgen NN).

 

1607, z.d.

BELFELD - Overdracht land.

Ten overstaan van Gerhardt Wolffertz namens de scholtis en Wilhelm Verkissen [doorgehaald: op der Hoven], beiden schepenen, dragen Ruttgen Mens en Mercken zijn zuster, kinderen van Jan Mens alias Nehrkens en Lijse, gewezen echtelieden, ongeveer 7 vierdel land in gen Dijck aan Lenartz Kempken in het Loeher Veldt gelegen tussen Pauwels Leijsten en Welken Ehmontz, met de korte zijden grenzend aan de heide en Jacob Schreurs, voor een niet genoemd bedrag over aan Heinrich Fullings en Griedtgen, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 34vs-35.

 

z.d., mogelijk rond 1607

BELFELD - Overdracht land.

Ten overstaan van Gerhardt Wolffertz namens de scholtis en Wilhelm Verkissen, beiden schepenen, dragen Ruttgen en Mercken Mens, broer en zus, ongeveer morgen land in het Loeherveldt gelegen tussen Gerhardt Wolffertz en Heilken Korstens, met een korte zijde grenzend aan de openbare weg, voor een niet genoemd bedrag over aan Heinrich Lemmen [doorgehaald: Fullincks] en Jenne, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 35vs.

 

1607, z.d.

BEESEL - Akkoord.

Wilhelm Verkissen, Wilhelm Qwiten, Goerdt Qwiten en Geiss van gen Raedt, gerechtsbode, hebben wegens een schuldvordering beslag laten leggen ('mit kommerrechtt verfolghtt unnd opgewonnen') op de nagelaten erfgoederen van Herman Kremers, zoals deze door Kremers waren gekocht na het overlijden van diens vrouw ('in seinen widtwenstandt') en deze na de beslaglegging zonder verdere tegenspraak aan hen waren toegewezen.

Nadien hebben Wilhelm Qwiten, Goerdt Qwiten en gerechtsbode Geijss Wilhelm Verkissen uitgekocht.

De drie overgebleven eigenaren zijn daarna overeengekomen dat Goerdt Qwiten 3 vierdel land op den Heijacker zal behouden, dat Geijss 1 morgen richting der Haesselt zal hebben en dat Wilhelm Qwiten de rest van dit goed zal behouden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 25-25vs.

 

1607, z.d.

BEESEL - Akte van renuntiatie.

Ten overstaan van Wilhelm Qwiten, stadhouder, en Wilhelm Verkissen, schepen, doet Thrincken Beurskens, weduwe in tweede huwelijk van Johan Clercken, afstand van haar vruchtgebruik en andere rechten uit haar huwelijk met haar eerste man, Heindrich Schlabbertz, ten behoeve van haar zoon Goerdt Schlabbertz, te weten op alle goederen aan deze zijde van de Maas gelegen.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 25vs.

Clercken gaf zijn naam aan de huidige Klerkenhof te Rijkel.

 

1607, z.d.

BEESEL-BUSSEREIND - Overdracht land.

Ten overstaan van Gijs van gen Raedt, dagelijks richter, Peter op den Creutzberch en Heinrich Ingels, schepenen, draagt Gerhardt Schmeetz in den Berdisaen met toestemming van zijn vrouw Berbken het 1/5 deel van ongeveer 3 morgen land aan het Busserendt gelegen tussen Wilhelmken Stoffers en het goed van Heincken Iten, met een korte zijde grenzend aan het goed van Jaspar van der Linden, voor een niet genoemd bedrag over aan Johan van Lijssel en Thrincken Vaessen, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 36vs-37.

Voor de verkopers zie 2-11-1626; voor de Bardisaan vgl. akte d.d. 1-2-1678.

 

1607, z.d.

BEESEL EN BELFELD - Overdracht huisplaats.

Ten overstaan van Gerardt Wolffertz en Wilhelm Verkissen, schepenen, dragen Lenardt, Hill en Goetz, kinderen van Goerdt van der Hoeven, een huisplaats met het kempke daarbij gelegen naast Lem Fullinx en verder rondom in de gemeinte gelegen, voor een niet genoemd bedrag over aan Peter Schroers en Thrincken, echtelieden.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36, fol. 41vs.

Goerdt van der Hoeven wordt 1596-1604 genoemd als schepen.

 

1607, z.d.

BEESEL ‑ Vragenlijst voor jonker Johan von Holthausen, ten behoeve van het proces tegen de erfgenamen Van Eijll:

Gubbel verklaart:

1. dat er twee hoeven genaamd Gen Ray binnen Bessell zijn gelegen, eigendom van jonkvrouwe Anna, weduwe Van Baxen, en jonkvrouwe Ermgaert van Holthausen.

2. dat hij het kleinste boerderijtje Tgen Ray bebouwd, bestaande uit 34 morgen groes en akkerland. Hij heeft 3 morgen vrij, waarvoor hij 6 dagen per jaar op kosten van de halfman met paard en knechten diensten doet voor de joffer. Joffer Jenne (= Anna) betaalt de kosten buiten het dorp.

3. dat hij als 'levenis' jaarlijks 3 varkens ter waarde van 8 8 gulden, met pasen een vet kalf, en in mei boter geeft.

4. dat de joffers alleen van 29 morgen de helft ontvangen.

5. dat hij beide joffers over de jaren 1605 en 1606 van deze 29 morgen heeft geleverd:

1605:17 malder rogge

14 malder boekweit

2 vat erwten

1 vat reubzaad

3 vat gerst (de rest was op het veld verbrand; vlas en wortels vallen buiten de verpachting).

samen: 32 malder 1 haester

1606:18 malder rogge

14 malder 2 vat boekweit

1 malder gerst (de rest had het krijgsvolk afgesneden)

2 vat erwten

1 vat reubzaad

samen 34 (malder)

6. dat hij een koe heeft verkocht (?) maar dat hij niets weet van 8 gulden wortelen, 5 zakken gerst en een beetje vlas dat zij zou hebben verkocht.

7. dat de halfman de derde stuiver van de lening draagt.

8. dat hij niet geloofd dat hij de opbrengsten van de boerderij op zijn kosten naar Ruremeundt of Venlo moet brengen.

9. dat hij zelf heeft gezien dat de luitenant Merten van Achen diverse jaren met soldaten op beide Rayer hoeven in de schuren heeft laten dorsen.

10. dat hij slechts weet dat landerijen van de Brockerhoef in het Reickeler veld liggen, maar dat hij niet weet of deze landerijen van de Brockerhaeff, waarvan hij meerdere jaren de tienden heeft ingevoerd, beter en zwaarder zijn dan die van de Rayer hoeven. Ook weet hij niet of de Brucker landerijen wl weit en wintergerst draagt en het Rayer land niet.

11. op de vraag of de Langen Acker, de Solberch en de Mortell tiendvrij zijn en of hij aan Fennickens falderen maar nmaal tiende heeft gehaald, dat hij slechts eenmaal op de Mortell heeft gehaald en verder op de andere akkers wel (?).

12. dat hij de joffer(s?) Holthaussen heeft horen zeggen dat Jost, die op de andere Rayerhaef heeft gewoond, het goed zo slecht bebouwde dat haar vader de pachter van de boerderij heeft gezet.

Petter op den Bongaert verklaart:

1. dat hij van de voornoemde joffers van de andere Rayerhaef 14 morgen land in pacht heeft, zoals de landmeting vermelt.

2. dat hij de joffers van 1604 tot 1606 heeft geleverd als volgt:

1604: 18 malder koren min 1 vat

1605:18 malder koren en 2 vat

1606:20 malder min 1 vat

3. dat hij behalve het land van de joffers nog 22 morgen land van andere lieden bebouwd, dus in totaal 36 morgen.

4. dat hij deze landerijen samen (van?)uit zijn eigen huis bebouwd.

5. dat hij de derde stuiver in de lening draagt en geeft.

6. dat hij joffer Holthaussen heeft horen zeggen dat Jost, die op de andere Rayerhaef heeft gewoond, het goed zo slecht bebouwde dat haar vader Jost van de boerderij heeft gezet. Van Holthuysen heeft Petter toen deze pacht aangeboden, maar deze heeft geweigerd omdat hij dit zijn naburen niet wilde aandoen, waarop hem de pacht is opgezegd.

7. dat hij het koren dat op het land van de joffers groeit, op zijn kosten naar Venlo of Ruremeundt voert.

8. dat de landerijen die bij de Broeckerhaeff horen, weit en wintergerst dragen, en het land van Rayer hoeven niet, maar dat hij niet weet of het land van de Broeckerhaeff daarom ook beter is.

9. dat hij ook rogge heeft behouden in het jaar toen graaf Frederich hier gelegen heeft.

Heynen verklaart:

1. dat hij voor de joffers 13 morgen land van de andere Rayerhaeff bebouwt, en hiervan in 1606 in totaal 14 malder koren en 1 vat heeft geleverd aan de joffers. Zou het krijgsvolk de gerst niet hebben afgesneden, dan was dit misschien 2 malder geweest, maar hoeveel dit verlies werkelijk is geweest, weet hij niet. Ook herinnert hij zich niet hoeveel deze grond in voorgaande jaren heeft opgebracht.

2. dat hij de derde stuiver in de lening geeft.

3. dat hij van andere lieden naast het land van de joffers nog 14 tot 15 morgen bebouwt, hetgeen hij vanuit zijn eigen huis bewerkt.

Herman in die Steyg verklaart:

1. dat Geurtgen Rutgers de landerijen van de Broeckerhaef bebouwt, die Eyll en Hoeveler in gebruik hebben, uitgezonderd het land dat door Gerst Ysselsberch en Tilman an die Staep wordt bewerkt 'und besunder dat noch ledich ligt und ledich gelegen heft'.

2. dat hij heeft gezien dat diverse landerijen van de Brockerhaeff onbebouwd zijn, waar Geurtgen Rutgens het geriefhout ('die riess') van heeft gehouwen en op het andere land heeft gevoerd.

3. dat hij heeft gezien dat Geurtgen Rutgers een stukje braakliggend land in de Schoelt heeft gebruikt, hetgeen hier in het dorp niet gebruikelijk is ('welches hier int dorep niet bruchlich').

4. dat het land waarvan Geurtgen Rutgers het rijshout heeft gehouwen, dicht bij de gemeinte ligt.

5. dat hij op de Rayer hoeven geen weit of wintergerst heeft gedorst.

6. op de vraag of Geurtgen Reutgers niet ongeveer 1 1 morgen met stoppelkruid heeft laten liggen omdat het land niet waard was om gemaaid te worden, dat de ene plaats nu eenmaal beter is dan de andere.

7. dat hij heeft horen zeggen dat jonker Holthausen de braakliggende landerijen graag bebouwd had en ook stukken land heeft bewerkt, maar dat hij deze moest lagen liggen omdat Van Eyll hiervoor geen toestemming wilde geven.

8. dat hij in het jaar toen graaf Frederich hier in Biessel heeft gelegen, zijn rogge en andere vruchten heeft behouden.

9. dat hij heeft gezien dat Geurtgen Rutgers de koestal van Heyntgen Deckers heeft gehad en dat Geurtgen rogge daaruit heeft laten dorsen door dorsers van Van Eyll, en dat het stro op straat lag toen het krijgsvolk hier gelegerd was.

10. dat hij heeft gezien dat Merten van Aechen uit Achen meerdere jaren lang met soldaten op de beide Rayer hoeven heeft laten dorsen en zelf heeft helpen dorsen.

Hentgen Deckers verklaart:

1. dat hij 9 10 morgen land heeft gepacht tegen een pacht van 11 malder koren, die hij op eigen kosten dorst en naar Ruremeundt brengt.

2. dat zijn land tiend geeft en de derde stuiver draagt en geeft in de lening.

3. dat Geurtgen Rutgers de landerijen van de Brockerhaef bebouwt, die Van Eyll en Heuveler in gebruik hebben, uitgezonderd het land dat Kerst Yselsberch en Tilman an die Staep bebouwen.

4. dat hij heeft gezien dat diverse landerijen van de Brockerhaeff braak liggen en dat Gurtgen Rutgers hier rijshout heeft gehouwen dat hij op het andere land heeft gevoerd.

5. dat dit land zeer dicht bij de gemeinte ligt.

6. dat hij niet weet of het land aan de Broeckerhaef beter en zwaarder is dan het land aan de Rayer hoeven, en of alleen het land van de Brockerhaeff weit en wintergerst draagt, maar dat hij wel weet dat het land in het Kerckenveldt dit soort koren draagt.

7. dat hij zijn koestal in 1598 aan Geurtgen Rutgers heeft verpacht, die daar koren heeft opgeslagen.

8. dat hij alle rogge behouden heeft en aan zijn heerschap heeft geleverd, toen graaf Frederich hier in Beesell gelegerd is geweest, en dat hij van zijn eigen rogge maar 2 'symmen' (2 vimmen = 208 schoven?) is kwijtgeraakt.

9. op de vraag of hij niet gezien heeft dat Geurtgen Rutgers in het tegenwoordige jaar 1607 nog 1 morgen met stoppelkruid laat liggen, dat het maaien niet waard is, hoewel dit tot het beste land op de Langen Acker behoort dat Eyll in gebruik heeft, dat het een stuk betreft dat slecht groeit ('dat niet so sehr goudt').

Gurtgen Rutgers verklaart:

1. dat hij nooit meer dan morgen wortelen ('moeren') heeft gezaaid, en slechts enkele jaren rueben.

2. (op de vraag of hij zich niet heeft beklaagd en gezegd dat Eyll en Hoeveler hem niet op tijd dorsers hebben gestuurd, waardoor hij veel schade heeft geleden; en of hij zich niet heeft voorgenomen in een volgend jaar het koren in twee bermen te zetten zodat hij mee kon dorsen in het jaar toen graaf Fredrich van Berg hier in het dorp was gelegerd; en of hij niet heeft toegegeven dat hij in dat jaar nog wat rogge had behouden) dat dit een jaar is gebeurd, maar dat zij niet lang in de schuur zijn geweest, omdat de heerschappen dat jaar geen rogge (.. onleesbaar ..); hij zelf had echter 4 vat behouden.

Liefgen verklaart:

1. dat zij de helft van haar rogge heeft behouden toen 'alle die boyyen in die becke weyden gestanden'(?).

Jacob op den Bouhaef wordt gevraagd, of jonker Holthausen niet op het witte paard is komen rijden en een brief aan Jacob heeft gegeven, die deze bij Eyll in Straelen moest afgeven en Eyll persoonlijk moest zeggen dat de jonker graag landerijen van hem zou willen pachten, hetgeen Jacob ook gedaan had, maar toen Eyll niet thuis was, had Jackop de brief aan diens dochter gegeven en haar de mondelinge boodschap doorgegeven. (antwoord onleesbaar)

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 31. Origineel op papier, slecht leesbaar.

 

z.d., mogelijk 1607

BEESEL - Overdracht land, met naasting.

Ten overstaan van Wilhelm Qwiten, stadhouder, en Peter Crutzberch en Heincken Engelen, schepenen, draagt Rutt Schlabbertz met toestemming van zijn echtgenote Encken 1 morgen land op de Mortel oftewel Venniken gelegen tussen jonkvrouwe Holthausen en Otte van Nehr, met de korte zijden grenzend aan de Ruremundtschen Wech en aan de Wilde Kamp, belast met tiend, voor een niet genoemd bedrag over aan Gillis van Nehr en Freetze, echtelieden.

Deze morgen land is vervolgens beschud door Goerdt Crutzbergen en diens vrouw Thrincken [Ronckensteins] als naaste bloedverwanten.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36, fol. 41vs.

De akte (z.d.) wordt voorafgegaan door een akte uit 1607 (z.d.).

Voor zowel Rutger Slabbers als Godefridus Cruysberg en Catharina Ronckensteins zie akte d.d. 2-8-1616.

 

z.d., mogelijk 1607

REUVER-LEEUWEN - Overdracht van land genaamd de Eikenstok.

Ten overstaan van Gijs van gen Raedt, dagelijks richter, Thiss Schloussen en Peter up den Crutzberch, schepenen, draagt Johan Tobben met toestemming van zijn echtgenote Goerdtgen [van Baexen] 2 morgen land min 24 roeden te Leuwen gelegen, den Eijckenstockh genaamd, tussen de Neije Scheijdt en de Alden Kamp gelegen en met de korte zijden grenzend aan St.-Lambertz Wegh en de Neije Scheidt, voor een bedrag van 193 gulden over aan Wilhelm Qwiten en diens vrouw Neesken Ronckenstein.

Als onderpand voor goede betaling stelt Johan [doorgehaald: Heinrich] Tobben, met toestemming van zijn echtgenote, al hun bezittingen onder de schepenbank van Beesel en Belfeld gelegen. De aankopers laten registreren dat de langstlevende van hen vrij zal kunnen beschikken over dit land.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36, fol. 41vs-42.

De akte (z.d.) staat tussen andere meest ongedateerde akten waarvan een enkele van 1607 en de meest recente van 1613.

Voor achternaam van Godefrida zie akte d.d. 9-9-1603.

 

 

1608

28 januari 1608

BEESEL ‑ De erfgenamen van wijlen Arnolt van Eijll hebben, ten behoeve van het proces dat zij voeren tegen jonker Johan van Holthausen en diens kinderen, de schepenbank van Biesell verzocht om een afschrift van de uitspraak van het Hoofdgerecht. Deze uitspraak, onlangs in Biesell 'geprovuntijert', is op verzoek van Van Holthausen door het Hof van Gelder 'opgehalden offt gesurthijert', waartegen de partijen Van Eijll willen protesteren. Het gericht van Biesel verzoekt om een snelle beslissing in dit verzoek.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 24.

 

7 februari 1608

BEESEL - Kwitantie van 14 gulden betaald door Wilhelm Qwiten, schepen, aan Jan van Geller, wegens door hem gemaakte onkosten voor scholtis, schepenen en lanschrijver tijdens de 9e en 10e (gerechts)dag.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 24.

 

17 februari 1608

Zie 17 februari 1708.

 

vr 11 maart 1608

Z.P. - Gehuwd: Godefridus van Swalmen en Cornelia NN.

Uit dit huwelijk (volgens Gendalim5):

1. Catharina van Swamen, ged. Roermond 11-3-1608 (get. Leonardus van Swalmen en Catharina van Swamen; dr. van Godefridus x Cornelia NN).

2. Maria van Swamen, ged. Roermond 22-4-1610 (get. Engel der Cuyper en Stinken op dei Caniel; dr. van Godefridus x Cornelia NN).

 

24 maart 1608

Vermelding Martin van Broeckhuyzen, heer te Oeyen, drost van het ambt Kessel.

Maasgouw N 20 (1898), blz. 72.

Martin van Broeckhuyzen was leenman van de helft van de Wielerhof te Swalmen; zie 7-12-1605 en 11-2-1617.

 

8 april 1608

BELFELD-GELOO - Overdracht land.

Extract uit het koopcontract tussen Gerardt de Groett als verkoper en Wilhelm Beurskens als aankoper.

Gerardt de Groett draagt 2 morgen land en een bemdje onder Belffen gelegen tussen Bouxhaeffer land en Heinrich Schuechmeckers land, met de korte zijden grenzend aan de openbare weg en de Maas, en het bemdje gelegen tussen het land van wijlen Thulmen Burskens en de bemd van de monniken van St.-Nicolaas ('neven des Munckens landts op Sancter Claes baendt'), voor een bedrag van 200 gulden Venloos over aan Wilmken Beurskens. Tenslotte is overeengekomen 'dat Gerardt de Groett genieten sal watt Godt op den veldt verlehnt'.

Getuigen: Jan Gielen [in dezelfde akte ook: Raemecker], Gerardt Duijlkels [in dezelfde akte ook: Deuckels], Wilhelm Gielen [in dezelfde akte ook: Willem Raemecker], Johan Schweins, Jan van Houmoet [in dezelfde akte ook: Houmudt], Goerdt de Groett. Met handmerk van Wilmken Beurskens (in afschrift).

- Tevens z.d.:

Ten overstaan van Gerardt Wolffers namens de scholtis en Goerdt op der Hoeven, schepenen, draagt Gerardt de Groedt met toestemming van zijn echtgenote 2 morgen land en een bemdje nader genoemd in de hiervoor vermelde akte, over aan Wilhelmken Beurskens.

RHCL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36, fol. 39-39vs; eenvoudig afschrift op papier, verm. najaar 1613.

De tweede akte (z.d.) staat samen met enkele eveneens niet of nauwelijks gedateerde akten tussen akten van 27-8-1613 en september 1613.

 

15 april 1608

ROERMOND - Overdracht huis.

Ten overstaan van Hillen en Horpusch, schepenen van Roermond, verkopen Johan Reuvers, met toestemming van zijn vrouw Eefken, en Lijsken Korvers, ieder voor de helft, een huis gelegen tussen 'die Munte oder Dursdaels huijs' en het erf van Giel Sloucx voor een bedrag van 145 gulden aan Lenart Esser en Catarina Segers, echtelieden.

GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, overdrachten 1608-1612, fol. 3vs.

Voor de Munt te Roermond zie o.a. 11-5-1587 en 20-2-1606.

 

20 april 1608

KESSEL - Aanstelling van Hendrik Gubbels van Biesell tot koster te Kessel, door de pastoor, schepenen en kerkmeesters, met voorweten van de gerfden.

RHCL Maastricht, Van Merwijck-Keverberg V 1504, Suppl. Port. X nr. 15.

VROA 1925-1927, blz. 861.

 

24 april 1608 en later

ZUTPHEN ‑ Ivo van Elshout wordt tussen 10 april 1621 en 8 maart 1626 genoemd als rentmeester van het graafschap Zutphen en Berg en van het ambt van Bredevoort. Tevens wordt hij tussen 24 april 1608 en 23 april 1610 genoemd als ontvanger van de licenten van Zutphen te Grol.

RHCL Maastricht, Rekenkamer Roermond, bijlage I, blz. 37, 39 en 40.

 

vr 3 mei 1608

Z.P. - Gehuwd: Joannes van Oost [hij hertr. mogelijk Roermond 8-7-1636 met Gertrudis Manen] en Wendelina Solemaeckers [Weindel Solemaekers]

DTB-registers Roermond.

Uit dit huwelijk:

1. Joanna van Oost, ged. Roermond 3-5-1608 (get. Arnoldus Schoncken en Catharina Solemekers; dr. van Joannes x Windel).

2. Theodorus van Oost, ged. Roermond 12-1-1610 (get. Thomas van Oost en Gertrudis Hacken; zn. van Joannes x Windel), overl. ald. 1649. Tr. Roermond 6-5-1632 met Catharina van Mulbracht.

3. Martinus van Oost, ged. Roermond 25-3-1612 (get. Peter van der Hert en Judith Bosman; zn. van Joannes x Windel).

4. Conrardus van Oost, ged. Roermond 20-2-1614 (get. Henrick van Dijck en Neeske van Elmpt; zn. van Joannes x Windel), verm. jong overl.

5. Gertrudis van Oost, ged. Roermond 15-3-1615 (get. Jan Solemaker en Jenneke Ramekers; dr. van Joannes x Wendel).

6. Conrardus van Oost, ged. Roermond 27-7-1617 (get. Sibertus Wolffs en Theodora Solemakers; zn. van Joannes x Wendel), overl. MOGELIJK Roermond 3-1-1652.

7. Joannes van Oost, ged. Roermond 24-10-1621 (get. Joannes Fijneman en Elyzabeth, echtgenote van Joannes Solemaeckers; zn. van Joannes x Windela Solemaekers), verm. jong overl.

8. Joannes van Oost, ged. Roermond 27-11-1623 (get. Hellebrandus Holtman en Henrica Becx; zn. van Joannes x Windela Solemakers).

9. Thomas van Oest, ged. Roermond 23-12-1626 (get. Reinerus Meissenborch en NN; zn. van Joannes x Weindel Salemakers).

 

8 juni 1608

SWALMEN ‑ Het kapittel van de kathedrale kerk van de H. Geest te Roermond bekent dat het een hoofdsom van 1.000 gulden Brabants tegen een rente van 6%, gevestigd op de aan het kapittel toebehorende pachthof genaamd Graet onder Swalmen gelegen, schuldig is aan het klooster In gen Weij te Venlo.

Oud Archief Roermond IV, blz. 144.

 

maandag 23 juni 1608

'anno 1608 auf Montag den 23 Junij'

DLKEN - Ten overstaan van jonker Johan von Thegelen en Ercken tho Rijtt als leenmannen wordt Claess Ravens, na overlijden van diens vader wijlen Tilman Claessen, 'dessen ufhelder Peter Coenen am 1 maij anno [15]81 geworden', door Lambert Schmitz, als stadhouder voor jonker Holtmullen, beleend met een stuk land aan de Dulckener Netten gelegen binnen Kaldenkirchen. Aan de stadhouder het heergewaad van 1 goudgulden in plaats van 30 oude groten, aan de leenmannen ieder hun gerechtigheid.

GA Venlo, Archief Huis Holtmeulen, Leenregister Huis Holtmeulen, fol. 30vs.

 

maandag 23 juni 1608

DLKEN - Ten overstaan van de leenmannen jonker Johan von Thegelen en Ercken tho Rijtt wordt Coen Winckels, na het overlijden van de vorige hulder wijlen Johan ufm Ordt, door Lambert Schmeetz, als stadhouder van de leengoederen van het huis Holtmullen, beleend met 3 morgen land bij Danes en de Kirchstrassen gelegen. Aan de stadhouder het heergewaad van 1 goudgulden in plaats van 30 oude groten, aan ieder ander de gerechtigheid als gebruikelijk.

GA Venlo, Archief Huis Holtmeulen, Leenregister Huis Holtmeulen, fol. 31.

 

maandag 23 juni 1608

KALDENKIRCHEN - Ten overstaan van de leenmannen jonker Johan von Thegelen en Ercken tho Rijtt wordt Severin Danes, na het overlijden van zijn vader wijlen Jaspar Dannes, door Lambert Schmitz, als stadhouder van de leengoederen van het huis Holtmullen, beleend met 30 morgen land de Joris Acker genaamd onder Kaldenkirchen bij de Dulcker Netten gelegen. Aan de stadhouder het heergewaad van 1 goudgulden in plaats van 30 oude groten, aan ieder leenman en anderen de gerechtigheid als gebruikelijk.

GA Venlo, Archief Huis Holtmeulen, Leenregister Huis Holtmeulen, fol. 31-31vs.

 

maandag 23 juni 1608

DLKEN - Ten overstaan van de leenmannen jonker Johan Thegelen en Ercken tho Reitt wordt Werner tho Leimes, na het overlijden van zijn zwager wijlen Jelis tho Leimes te Kaldenkirchen, door Lambert Schmetz, als stadhouder van de leengoederen van het huis Holtmullen, beleend met 4 morgen land bij Nothoffer en Schreiffers, 5 [roeden?] hofstad aan de Netten naast tho Reijtt, en 2 morgen land naast Reitt en Leimens gelegen. Aan de stadhouder het heergewaad van 1 goudgulden in plaats van 30 oude groten, aan ieder leenman en anderen de gerechtigheid als van oudsher gebruikelijk.

GA Venlo, Archief Huis Holtmeulen, Leenregister Huis Holtmeulen, fol. 31vs.

 

woensdag 25 juni 1608

DLKEN - Ten overstaan van de leenmannen jonker Johan von Thegelen en Ercken tho Reitt wordt Peter ghen Negen genaamd