KRONIEK VOOR BEESEL, BELFELD EN SWALMEN - 1500-1509

laatst opgeslagen: zaterdag 4 februari 2017 CTRL+F = zoeken CTRL+C = kopiëren ALT+TAB = wisselen

© Loe Giesen, Reuver 1983-2017

 

1500

vrijdag 17 januari 1500

"op S Anthonis dach des helgen confessoris"

BREYELL - Ten overstaan van de leenmannen Johan van Tiegelen en Johan van Holtmullen Vullings soen wordt Aeloff Vaesken beleend met het vierde deel van de Natter tiende in het kerspel van Breill gelegen, als manleen.

GA Venlo, Archief Huis Holtmeulen, Leenregister Huis Holtmeulen, fol. 5.

Aangenomen is als datum: Antonius abt.

 

zaterdag 22 februari 1500

"op S Peters dach ad Catedram"

BREYELL - Ten overstaan van de leenmannen Johan van Holtmullen Vullings soen en Johan van Tiegelen wordt Gerart inghen Raey beleend met de Laer tiende in het kerspel van Breill gelegen, als manleen.

GA Venlo, Archief Huis Holtmeulen, Leenregister Huis Holtmeulen, fol. 5.

 

donderdag 12 maart 1500

"up S Gregorius tagh"

BREYELL - Ten overstaan van de leenmannen Johan van Tiegelen en Aeleff Vaesken wordt Johan inghen Raey beleend met twintig morgen land die voor de hof tgen Raeij liggen in het kerspel van Breill, met alle gerechtigheden en toebehoren, als manleen.

GA Venlo, Archief Huis Holtmeulen, Leenregister Huis Holtmeulen, fol. 5.

 

maandag 20 juli 1500

"des manendaighz nae alrepostolendach"

ROERMOND ‑ Dederick van Kruchten, richter, Dederick Hillen en Dederick Roffert, schepenen te Roermond, verklaren dat Mertijn Tesser en zijn vrouw Aleide een erfrente van 12 Rijnsguldens volgens een akte van 5 april 1480, die hiermee wordt getransfigeerd, hebben overgedragen aan Joest Ronden van Venlo en diens vrouw Marie [Roffaert].

GA Roermond, Oud Archief, inv.nr. 483; regest nr. 932.

Mertijn Tessers had rechten op de tol van Asselt. De achternaam van Marie blijkt uit akte dd. 12-7-1543; zie ook 17-1-1506.

 

7 september 1500

"Anno xv c maenendach post Egidij"

VENLO - Bekentenis door Peter van Ercklentz:

-   dat hij zijn stiefkind van 3 jaar met een voet heeft gestoten, waardoor het gestorven is;

-   dat hij samen met zijn gezel Michgijl bij Urdijngen op de weg naar Keulen ("Coellscher straeten") een moord heeft gepleegd, waarvan hij meent dat het slachtoffer een paardenkoopman uit Hessen was. Peter heeft de man als eerste geslagen met zijn gaffel, waarna Michgel hem de keel door heeft gesneden. Ze hebben hem daarna in de Rijn gegooid, nadat ze hem 5 Hornse guldens en 6 stuiver hadden afgenomen. De 5 Hornse guldens hebben ze samen gedeeld, de 6 stuiver hebben ze samen verdronken.

-   dat hij een huisman 2 gulden Brabants heeft afgenomen op de weg tussen Antwerpen en Den Bosch.

-   "dat hoem eyn metgen to gemoet is komen bij Besel in eyn busken geheiten dat Raeijtgen ind is omtrijnt xj off xij jaer alt gewest, welck metgen hij wolde verkrechtigen; als sij sijnen wyl nijet doen en wold, hefft hij mit sijner gaffelen doet geslagen ind in dat busken gegraven onder die erdt in die lover daert die beesten op dobtdent. Ind hefft hij gesacht dattet medtgen op Claes Moessberchs hoff to behoerden."

GA Venlo, Schepenbank Venlo, inv.nr. B2943.

Ondanks bovenstaande datum is een latere datering niet uitgesloten. Mogelijk wordt met genoemde Claes Moesberch dezelfde bedoeld die in een Beeselse lijst van 1468 nog 'de jonge' wordt genoemd; deze is vóór 26-5-1525 overleden. Ook op 3-3-1561 wordt nog een Claes Moesbergen noemd. Het handschrift duidt eerder op een datering rond deze periode, dus midden 16e eeuw. Voor vermeldingen van het Raetgen zie o.a. 16-10-1541 en 1551 z.d.

 

1500, z.d.?

BEESEL - Vermelding Gort van de Schey van Byssel en Ruet van Offenbeck.

GA Venlo, Schepenbankarchief Venlo inv.nr. 2675; met dank aan Jan Hanssen.

 

1500, z.d.

ERCKELENZ ‑ Herman van Cranevelt wordt beleend met een manleen bestaande uit 62 realen, jaarlijks te betalen uit stad en land van Erckelenz.

Sloet: Register op de Leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen. Arnhem, 1904. Blz. 151.

Zie 23-3-1474.

 

 

1501

11 maart 1501

VENLO ‑ Johan Patbroick en Baidtzken, echtelieden, verkopen een erfcijns van 1 gulden jaarrente aan Hendrick Leiman, Hendrik Putten en Simon Otten als provisoren van het Gasthuis van de H. Geest, ten behoeve van dat gesticht.

GA Venlo, Inventaris van de archieven van de provisoren van de Tafel van de H.Geest; van het Bureau de Bienfaissance; en het R.K.Armenbestuur te Venlo, inv.nr. 149.

Simon Otten was schoonvader van de leenman van hoeve de Schei te Reuver.

 

14 maart 1501

ROERMOND - Karel, hertog van Gelre, vergeeft aan Robijn en Thomas van Swalmen, gebroeders, burgers te Roermond, dat zij gedurende de jongste onlusten hem niet, gelijk anderen, gediend hebben doch het land hadden verlaten.

Res Gestae III nr. 1478; Nijhoff VI - 324.

 

zondag 28 november 1501

"up Sondach vur sint Andreisdag"

Johan Mülstroe wordt, als hulder voor zijn tante Lucia von Kinzweiler, kloosterjuffer te Keulen, beleend met de helft van het huis Zur Hallen. Een zus van Lucia was gehuwd met Ludwig von Mülstroe; zij hadden behalve bovengenoemde Johan tevens een zoon Daem.

Franz Maijer: Haus Hall im Mittelalter. In: Die Heimat, 11e jrg. (1931), blz. 89-91.

Bevat ook diverse gegevens over Bel von Visschenich.

 

1501, z.d.

GELDERN-PONT - Loeff van den Egeren wordt beleend met de hof te Keeckhem met de Borchstegen, de Aschorst met de Olygrave en de laten van Walbeke en van Pont die tot voornoemde hof behoren, zoals deze met alle andere toebehoren in de jurisdictie van Pont zijn gelegen.

Sloet: Register op de Leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen. Arnhem, 1904. Blz. 5.

Zie 8-10-1473 en 24-10-1538.

 

 

1502

25 mei 1502

De broers Henrich, Jan en Karle Speede enerzijds en Egbert van Holtmeulen en zijn vrouw anderzijds, sluiten een overeenkomst over een jaarrente van pachtrogge en 600 gulden van het huis Waerenberch, vermeld in een akte van huwelijkse voorwaarden, waarbij deze overeenkomst een transfix is.

RHCL Maastricht, Familie-archief Van Merwijck-de Keverberg V 1504, inv. nr. x589.

 

maandag 25 juli 1502

"op Sint Jacops des heilligen apostels"

BREYELL - Ten overstaan van de leenmannen Johan van Holtmullenn Vullinghs soen en Johan van Tiegelen wordt Lambert Mercator, "naturlich soen Thijs Mercator", beleend met drie paar koren erfpacht zoals van ouds gelegen in het kerspel van Breijel, als manleen.

GA Venlo, Archief Huis Holtmeulen, Leenregister Huis Holtmeulen, fol. 5.

 

30 augustus 1502

VENLO ‑ Goert Roffertz, Jan de Verwer en Thijs van Loen, provisoren van de broederschap van O.L. Vrouw te Venlo, verkopen in naam van die broederschap een erfpacht van een summer rogge aan Dirik Menss en diens echtgenote Ludtgart.

GA Venlo, Inventaris van de archieven van de provisoren van de Tafel van de H. Geest; van het Bureau de Bienfaissance; en van het R.K. Armbestuur te Venlo, inv.nr. 152.

Vgl. 1429 erfrente uit Hof te Lewen.

 

6 december 1502

ROERMOND / WICKRATH ‑ Ten overstaan van Sophia van Burdscheit, vrouwe te Wickrath, weduwe Hompesch, leenvrouwe, en Roibolt van Dorstdaele de Oude en Derick Hillen, schepenen te Roermond, dragen Dederick van Kessel genaamd Roffaert en Maria Hillyn, echtelieden, de gehele hof Mortersman in het land en kerspel Wickrath, zoals zijn vader deze bezeten heeft, met opstallen, akkers, weide, bos en broek, over aan broeder Claes van Valkenborch, prior van de kruisheren te Wickrath, uitgezonderd 29½ morgen bos.

G. van Bree: Res Gestae II, nr. 2986.

 

1502, z.d.

HINSBECK ‑ Alert van Goor, minderjarig, als erfgenaam van zijn vader Gerrit van Goor, wordt beleend met de Kesselerhoff in Hinsbeck gelegen. Alert van Kessel is zijn voogd.

Sloet: Register op de Leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen. Arnhem, 1904. Blz. 56.

Zie 1493 z.d. en 1504 z.d.

 

1502, z.d.

GRUBBENVORST ‑ Alart van Goor, als erfgenaam van zijn vader Gerrit, wordt beleend met het huis Caldenbroeck in het land van Kessel. In verband met zijn minderjarigheid treedt Alert van Kessel op als zijn momber. Omdat deze echter reeds voor een ander leengoed de leeneed heeft afgelegd, zal hij binnen twee jaar een andere "schildburtigen" man aanwijzen.

Sloet: Register op de Leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen. Arnhem, 1904. Blz. 136-137.

Zie 16-10-1473 en 1504, z.d.

 

1502-1509

SWALMEN ‑ De hoeve Nieuwenhof, de oliemolen en de griend genaamd de Oude Maas te Swalmen maken in de jaren 1502-1509 deel uit van de rentmeesterij van het huis Aldenghoor te Haelen. Johan van Schijnnen van Wijck is in deze periode rentmeester voor de eigenaresse vrouwe Alverda van Oest tot Hillenrade, weduwe van Arnt van Thoor tot Aldenghoor. In tweede huwelijk was zij getrouwd met Werner van Palant tot Wassenberg, hoog-drossaard aldaar.

Maasgouw 1879, blz. 121-122.

 

 

1503

23 januari 1503

MAASNIEL / BAEXEM ‑ Voor richter en schepenen van Maasniel ruilt broeder Reyner van Embroek als prior van het klooster St.-Elisabethsdal de erfcijnzen en pachten die dat klooster te Maasniel heeft, aangekomen van broeder Jan Bijns en bestaande uit 4 kapoenen op het land van Nyeler Bruens achter Bouffkens en Rouketsgoed, 4½ kapoen, 4 schellingen en ½ malder rogge op het goed van Heyn Roukets, en 2 kapoenen op het goed van Bouffkens, met Sibrecht Jordens als prior van het klooster van St.-Hieronymus te Roermond, tegen een zekere erfpacht te Baexem.

G. van Bree: regesten betreffende akten te Roermond en omgeving, regest nr. 1572.

 

5 februari 1503

   Johan van Boidbergen, erfmaarschalk van het land Gelder;

-   Ott Schenck van Nydeggen, heer te Walbeck, drost te Gelder, ridders;

-   Wynant Schenck van Nydeggen, heer te Blyenbeeck en Afferden;

-   Teylman Schenck van Nydeggen, heer te Walbeck;

-   Arnt Schenck van Nydeggen, heer te Hillenraedt;

   Ott van den Bylandt, heer te Well;

   Reyner van Holthusen;

   Engelbrecht van Breempt, drost te Straelen;

   Peter van Boickholt;

   Edewart van Boickholt;

   Arnt van Wachtendonck;

   Thijs van Kessel;

   Jan van Eijll;

   Wijnant Schellart van Obbendorp, heer te Geisteren;

   Dierick, heer te Blitterswijck;

   Reyner van Boickholt, heer te Horst;

   Arnt van Boickholt, drost van het land van Kessel;

   Willem van Flymerschem, drost te Erkelenz en het land van Kriekenbeeck;

   Jan van Breempt;

   Henrick van der Donck;

   Karell Spee

namens de gezamenlijke ridders en dienstlieden van het Overkwartier;

schouten, voogden, burgemeesters, schepenen en raden van de steden Roermond, Venlo, Gelder, Erkelenz, Straelen en Nieuwstadt;

verklaren op verzoek van Reyner van Gelre, stadhouder van het Overkwartier krachtens bevel van Frederick, heer te Bronckhorst en Borculo, stadhouder-generaal van Gelder, en op verzoek van de andere raadslieden van de landsheer, dat zij hun landsheer trouw zullen blijven en elkaar zullen steunen.

RHCL Maastricht, Staten van het Overkwartier van Gelder 1404-1794, inv.nr. 481; regest nr. 60. Charter met o.a. zegel van de heer van Hillenraad.

 

12 mei 1503

RIJKEL ‑ Akte van overdracht door Reiner van Holthuysen en Janna van Blitterswick voor het leengerecht van hun leenheerlijke rechten op de tienden, het 1/3 deel van de smalle tienden, 4 morgen akkerland aan de Maas en enige percelen te Rijkel.

RHCL Maastricht, Maria Weide te Venlo, inv.nr. 58; voorheen magazijnlijst nr. 193; charter.

 

2 juni 1503

VENLO ‑ Thijs van Ruremunde en Arnt Daelen, schepenen te Venlo, oorkonden dat ridder Jan die Roever en Katharina van den Bongart, weduwe van wijlen Gerhard van Goir, 264 gulden 3½ stuiver hebben ontvangen van Godart van Drachenfels, waarvoor wijlen Alart van Goir en Elisabeth, weduwe van Jan van Monfort, zich bij Sybert van der Hatert als borg hebben gesteld.

Annalen des historischen Vereins für den Niederrhein, Band 55-57; Harf 870 / Drachenfels 185; inzage via Brauweiler.

Vgl. 19-8-1496.

 

1503, z.d. ?

ROERMOND / MELICK - Derick Roffart draagt aan de Kruisheren te Roermond een jaarrente van 1 schild over ten behoeve van een jaargetijde, met als onderpand 4 morgen land te Melick.

RHCL Maastricht, Kruisheren Roermond, inv.nr. 11; charter.

 

1503, z.d.

OFFENBEEK ‑ Gaedert, zoon van Maes Lucken, oorkondt dat hij van Jaen van der Locht als momber van jonker Otte van Holtmolen de molen te Offenbeeck in erfpacht heeft ontvangen. Henrick van den Broeck en Jan van der Linden treden op als getuigende leenmannen.

RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, Processen 1676.

Zie 1486, maandag na oktaaf van Sacramentsdag en 17-6-1544.

 

 

1504

1504, z.d.?

SWALMEN ‑ "Aan jonker Willem Pyll tot Swalmen van myns jonckeren brueder Elbertz wegen, geleverd 6 malder rogge".

Maasgouw 1879, blz, 121-122.

 

1504, z.d.

NIEUKERK - Steven Vel wordt beleend met de hof te Niersdom, waarvoor echter geen heergewaad is betaald ("sed nihil dedit").

Sloet: Register op de Leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen. Arnhem, 1904. Blz. 2.

 

1504, z.d. ?

HINSBECK ‑ Herman van Drypt, als hulder namens Alert van Goor, vernieuwt de leeneed van de Kesselerhoff in Hinsbeck gelegen.

Sloet: Register op de Leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen. Arnhem, 1904. Blz. 56.

Zie 1502 z.d. en 18-11-1523.

 

1504, z.d.

LEUTH - Margriet van Nijvenhem, als erfgename van haar broer Willem van Nijvenhem, stemt erin toe dat haar echtgenoot Herman van Baerle wordt beleend met de hof ten Busch, groot omtrent 80 morgen land, en met zijn goed gelegen bij de Aldenkrieckenbeeck met alle rechten en toebehoren in het kerspel van Leut gelegen. Mochten ze geen kinderen krijgen, dan krijgt diens broer Sibert (van Baerle) het successie-recht, waarbij Margriet het vruchtgebruik behoudt.

Sloet: Register op de Leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen. Arnhem, 1904. Blz. 59.

Zie 1493, z.d. en 1524, z.d.

 

1504, z.d. ?

GRUBBENVORST ‑ Herman van Dript vernieuwt de leeneed van het huis Caldenbroeck in het land van Kessel gelegen.

Sloet: Register op de Leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen. Arnhem, 1904. Blz. 136-137.

Zie 1502, z.d.

 

1504, z.d.

WANKUM / CALDENBROEK ‑ Ten overstaan van de leenheer Alart III van Goor legt Herman van Dript de eed van hulde van Kaldenbroek en van de Kesselshof af.

Maasgouw 1901 (nr. 23), blz. 52.

 

1504, z.d.

MALBECK ‑ Dietrich Hort en Jan van der Smitten, gehuwd met NN von Baerle genaamd Waldois uit Breyell, worden beleend met Malbeck.

J. Funken: Op Maalbeek. In: Os Tegele, blz. 52 e.v.

 

 

1505

18 mei 1505

STRAELEN ‑ Karel, hertog van Gelre, stelt Evert van Brempt aan tot ambtman van Straelen na het overlijden van diens vader Engelbrecht van Brempt. De hertog bevestigt de op het ambt staande (pand)brieven.

Res Gestae, nr. ...

 

donderdag 28 augustus 1505

"donredachs na Bartholemej"

BELFELD ‑ Hertog Kaerle van Gelre oorkondt dat Evert van Breempt hem een authentiek afschrift heeft laten zien van een oorkonde waarmee Sybert van Breempt een hof, erf en goed genaamd der Groeten Hoeve in de dingbank van Beesell heeft verkocht aan Lyffart van Breempt, abdis van het wereldlijk stift te St.-Quiryn binnen de stad Nuys.

Hertogelijk Archief Arnhem. Regest van een stuk, door de geërfden van Beesel en Belfeld overgeleverd t.b.v. een proces inzake het Meerlebroek.

 

6 december 1505

ROERMOND ‑ Burgemeesters, schepenen en raad en gemene burgers en ingezetenen van Roermond verkopen een erfrente van 3 Rijnse guldens, losbaar met 50 gelijke guldens, aan Johan Vynck Arntszoon van Venlo en diens echtgenote Margriete van den Grynt.

GA Roermond, Oud Archief, inv.nr. 490; regest nr. 971.

Zie 6-12-1493.

 

1505, z.d.

LOBBERICH - Johan van Ruweel, als erfgenaam van zijn vader Johan, wordt beleend met de hof genaamd Neetbroeck. Mary Putthen en haar mede-erfgenamen behouden hun rechten.

Sloet: Register op de Leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen. Arnhem, 1904. Blz. 53.

 

1505-1695

ASSELT ‑ Uittreksels uit het leenregister van het graafschap Horn betreffende de belening van de Hof en tol te Asselt.

Schloß Haag: inv.nr. 238.

 

 

1506

zaterdag 17 januari 1506

"op Sint Anthonis tagh des heilligen confessor"

BREYELL - Ten overstaan van de leenmannen Johan van Holtmullen Vullings soen en Johan van Tiegelen wordt Henrick van Barrevelt, als hulder voor Met Mercator en haar erfgenamen, beleend met "dat goet ind erve toe Vogelsanck geheiten der hoff ger Heiden" met alle rechten en toebehoren in het kerspel van Breill gelegen, als manleen, waarvan Henrick en Met "to beiden sijden zegel und breiff hebben".

GA Venlo, Archief Huis Holtmeulen, Leenregister Huis Holtmeulen, fol. 5-5vs.; in marge: nunc Henrich van Eshoven.

 

zaterdag 17 januari 1506

op sent Anthoniusdach abbatis et confessoris

ROERMOND - Burgemeesters, schepenen, raad en gemene burgers en ingezetenen van de stad Roermond verkopen een erfrente van 3 rijnsguldens, losbaar met 50 gelijke munt, aan Joest Renders [Ronden] van Venlo en diens vrouw Marie [Roffaert].

GA Roermond, Oud Archief, inv.nr. 498; grosse op perkament, zegel verloren (regest 973).

De achternaam van Marie blijkt uit een akte dd. 12-7-1543; zie ook akte dd. 20-7-1500.

 

2 februari 1506

op onser liever vrouwendaigh purificationis

ROERMOND - Burgemeesters, schepenenen, raad en gemene burgers en ingezetenen van de stad Roermodn verkopen aan Gheerman Heyssman en diens vrouw Margriete van Vernich ten behoeve van drie vaste bedelingen op iedere maandag in het gasthuis aan arme huislieden te Roermond een erfrente van 18 rijnsguldens, losbaar met 300 gelijke munt.

GA Roermond, Oud Archief, inv.nr. 1624, fol. V-Vvs (regest 974); eenv. 17e eeuw afschr. in idem inv.nr. 1675.

Margriet van Vernich hertr. vóór 2-8-1516 met Johan van Lom.

 

6 maart 1506

BAARLO - Gart van Kessel wordt beleend met "dat huijs van Bairle met zijn tobehoir met ... graven en met allen den heerlicheyden, busch en broicken gelick Sibert van Montfort."

RA Noord-Brabant, Archief Leenhof Cuyck, inv.nr. 7, fol. 134.

 

2 mei 1506

VENLO ‑ Goessen van Lom en zijn zoon priester Pouwels van Lom enerzijds en het klooster Trans Cedron te Venlo anderzijds, komen overeen dat het klooster eerst na het overlijden van Goessen voornoemd 2 percelen zal bezitten, die het klooster wegens wanbetaling van een rente van 15 malder rogge rechtens toekomen.

Maasgouw 1879, blz. 195.

Zie 12-5-1476.

 

10 mei 1506

RYCKELT ‑ Ten overstaan van schout en schepenen van het gericht Ryckelt verkoopt jonker Engelbert van Paelheim aan Adriaan van Daelenbroch al zijn renten en cijnzen, die hem jaarlijks uit de heerlijkheid toevallen.

G. van Bree: Res Gestae II, nr. 3069A. Met transfix d.d. 5-2-1507.

 

dinsdag 12 mei 1506

"in dem Jaer ons herren duysent vijfhondert und sees den 12 tagh inden Meij ten xi uren voirden medach"

TEGELEN - Ten overstaan van de leenmannen Johan van Tegelen en Henrick van Barrevelt wordt Sibert van Holtmoelen Vullingszoon beleend met goed en erf genaamd "die Munt den hoff ten Bongart" zoals dit goed van ouds gelegen is, met alle rechten en toebehoren zoals deze van ouds leenroerig zijn aan het huis tot Holtmoelen, niets daarvan uitgescheiden.

GA Venlo, Archief Huis Holtmeulen, Leenregister Huis Holtmeulen, fol. 1.

 

22 mei 1506

TEGELEN ‑ Johan van Holtmullen oorkondt, dat Johan van Holtmullen Vullingszoon en Angness Roevers, echtelieden, voor hem en zijn leenmannen aan Sybert van Holtmullen en Helwick van Brockhuysen, ook echtelieden, al hun goederen onder de klokkeslag van Tegelen gelegen verkocht hebben, namelijk het huis gher Munten, de hof ghen Bonghart en hun aandeel in de tienden en in het Vullinghhuijs.

RHCL Maastricht, Staten van het Overkwartier van Gelder, inv.nr. 742; regest nr. 61.

 

24 juli 1506

ASSELT ‑ Reijner van Ophoven, richter, Tiele Portmans en Johan Meuwes, laten van de Hof te Asselt, verklaren dat de broers Mathias en Johannes Thijs, burgers te Roermond, met toestemming van hun echtgenoten, respektievelijk Truyde en Cathrijne, een erfwissel aangaan met broeder Sibrecht Joirdens, prior van het St.-Hieronymusklooster te Roermond, betreffende een pacht van 2½ malder rogge, uit de erfenis van Meyt Buckinx.

RHCL Maastricht, Hieronymusklooster te Roermond (Magazijnlijst kleinere archieven van kloosters en stichtingen), inv.nr. 13 d; charter. Transfix bij charter d.d. 14-2-1419.

 

z.j., 5 augustus (1506 of later?)

Overlijdt Sibertus de Holtmeulen, vader van Guede de Holtmeulen, welke aan het klooster een geldbedrag legateerde.

Publ. etc. 1876, blz, 238.

Zie 22-5-1506.

 

12 augustus 1506

ELEN ‑ Seger van Kessel, als erfgenaam van zijn vader Henrick van Kessel, wordt beleend met de hof te Elen.

Sloet: Register op de Leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen. Arnhem, 1904. Blz. 100-101.

Zie 1478, z.d.

 

6 november 1506

ECHT - Willem Pijl, als erfgenaam van zijn vader Lambert, wordt beleend (met het leengoed genaamd Boxleen, Boxoven of Ten Oeven en een gedeelte van Rutsekoven onder Echt gelegen).

Sloet: Register op de Leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen. Arnhem, 1904. Blz. 80.

Zie 1492, z.d. en 8-8-1525.

 

z.j., 9 november (1506 of later?)

Overlijdt Helwige de Broichuysen genaamd Holtmeulen en haar zoon Vullinck ab Holtmeulen, resp. moeder en broer van Guede ab Holtmuelen, geprofest in de Munsterabdij te Roermond.

Publ. etc. 1876, blz. 266.

Zie 22-5-1506.

 

1506, z.d.

STRAELEN - Johann von Oyst sticht vier erfmissen in de kerk te Straelen.

Archief Haus Caen, Urkunde 35; Paul Clemen, Die Kunstdenkmähler des Kreises Kempen. Düsseldorf, 1891.

 

1507

1 februari 1507

VOSSEM ‑ Adryaen van Boidberch, erfmaarschalk van Gelre, en Adryaen van Eyll, echtelieden, verkopen aan Liffert van Brempt, abdis van St.-Quirinus te Neuss, een jaarrente gaande uit hun hof te Vossem.

Medezegelaar: Gerit van Plettenberch, abt van Siegburg, leenheer van Vossem.

RHCL Maastricht, Familiearchief Scheres d'Olne, inv.nr. 1575.

 

5 februari 1507

Jonker Werner van Palant als man en momber van Alverade van Oyst, en Gertrudis van Goer als erfgename van Felicitas van Oyst, gaan akkoord met de verkoop door Engelbert van Paelheim aan Adriaan van Daelenbroch, vermeld in een hoofdbrief d.d. 10 mei 1506.

G. van Bree: Res Gestae II, nr. 3069A. Transfix.

 

22 februari 1507

RIJKEL ‑ Ten overstaan van de schepenbank van Beesel en Belfeld dragen Jennis de Neeve en Katrijn twee percelen akkerland te Rijkel over.

RHCL Maastricht, Maria Weide te Venlo, inv.nr. 40; voorheen magazijnlijst nr. 196; charter.

 

z.d., vóór 1508

OFFENBEEK ‑ Jonker Alaert van Goer beleent Reyner Goltsteyn, burger te Roermond en broer van prior Johannes Goltsteyn van het Kruisherenklooster aldaar, met de hof genaamd te Nederhaeven, gelegen te Offenbeck in het kerspel Beesel, zijnde een pondig leen met 15 Rijnse gulden te verheergewaden plus een goudstuk voor de griffier ("kemerlinck"). Ten overstaan van zijn leenmannen Arnolt van Bocholt en Elbert Spee heeft Alaert van Goer met toestemming van zijn vrouw Beele aan het klooster toestemming gegeven om te aller tijd een burger aan te stellen die renteniert ("van synen renten levet") of handel drijft ("off die coemenscap diet").

Bij overlijden van Reyner Goltsteyn moet het klooster binnen een jaar een nieuwe leenman aanstellen met betaling van het heergewaad van 15 gulden. Alaert van Goer heeft verder met toestemming van zijn vrouw bepaald, dat het eerste heergewaad na het overlijden van Goltsteyn zal worden kwijtgescholden. De brief waarin dit privilege wordt vermeld, dient hierna te worden vernietigd.

RHCL Maastricht, Kruisheren Roermond, inv.nr. 132, fol. 10vs en 15.

 

 

1508

17 januari 1508

Overleden: Jutta van Kessel, decanesse te Bilsen.

Publications etc. 13 (1876), blz. 180.

 

10 april 1508

ROERMOND - Willem Slabbertz 'den meelre' en zijn vrouw Willem van Heithusen ontvangen van Willem van Vrymershem en diens vrouw Lysabette van de Hoerugge tegen een erfrente van 3 rijnsguldens het huis met toebehoren in de Lombardstraat gelegen tussen de huizen en erven van Peter van Oitzenray en Henrick van der Craicken.

Oorkonders: Dederich van Cruchten, richter, Dederick Roffert en Heinrick van der Craicken, schepenen te Roermond.

GA Roermond, Oud Archief, inv.nr. 1426, fol. 51-51vs (regest 992); getransfigeerd als grosse met akten van 20-8-1516 (regest 1032) en 22-8-1524 (regest 1059).

 

20 juli 1508

donderdag voor St.-Jacob

TEGELEN - Ten overstaan van Adam van Hatsfeld, voogd te Brüggen, wordt Johan van Beek, Brands zoon, beleend met de Hanroderhof [Haandert] te Tegelen.

Driessen, Tegelen blz. 106. Zie ook 1495 z.d. en 1524 z.d.

Kennelijk zijn voorgangers Seibert en Brand (Sybrant) dezelfde persoon. Johan van Beek wordt in 1524 genoemd als Johan van Kendebray of Brey (Maasbree), zodat eerder (1495) ook mogelijk Sybert of Brant van Brede wordt bedoeld.

 

1508, z.d.

OFFENBEEK ‑ Geret Boegel, burger te Roermond, wordt namens de Kruisheren te Roermond door Alaert van Goor beleend met de Nederhoeven te Offenbec. Boegel overleed op 6 februari (St.-Dorothee) 1527.

RHCL Maastricht, Kruisheren Roermond, inv.nr. 132, fol. 15.

Zie maart 1528.

 

 

1509

8 februari 1509

ASSELT ‑ Frederik van Egmond, graaf van Büren etc, beleent Martijn Jacob Tesserszoon, burger te Roermond, met de tol op de Maas te Asselt, die zijn vader Jacob na het overlijden van Derick van Oest te leen ontvangen had.

Schloß Haag: inv. nr. 263; charter.

 

1509, z.d.

TEGELEN ‑ Catrin van Nijvenhem, zus van Guert van Nijvenhem, ontvangt het vruchtgebruik van het huis te Wylre, met 5 morgen land en houtgewas, met twee hoeven en een volmolen ('veltmeulen') bij elkaar gelegen; met het benoemingsrecht van de kerk te Kaldekercken, waarvan de andere helft van het recht van collatie toebehoort aan de heer van het land; en met de leenmannen die daartoe behoren.

Sloet: Register op de Leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen. Arnhem, 1904. Blz. 106.

Zie 1479 z.d. en 28-6-1531.

 

 

 

EINDE

 

< 1490-1499 HOME 1510-1519 >

 

Deze website werd counter keer bezocht.