Typhula erythropus - Roodvoetknotsje

   
Kenmerken:
Voorkomen:

Opmerkingen:
 

Roodvoetknotsje, Beesels Broek, Swalmen. Waarneming 3 november 2017.

 

Roodvoetknotsje, Maalbeek, Belfeld. Waarneming 10 november 2017.

 

   
(c) Loe Giesen