Lacrymaria lacrymabunda - Tranende franjehoed

   
Kenmerken:

Voorkomen:

Opmerkingen:
 

Tranende franjehoed, Beesels Broek, Swalmen. Waarneming 19 september 2019.

 

Tranende franjehoed, Zwart Water, Venlo. Waarneming 29 september 2013.

 

Tranende franjehoed, Krekelberg, Belfeld. Waarneming 5 november 2017.

 

Tranende franjehoed, Krekelberg, Belfeld. Waarneming 5 november 2017.

 

Tranende franjehoed (detail), Beesels Broek. 8 september 2018.

 

Tranende franjehoed, Zwart Water, Venlo. Waarneming 26 september 2015.

 

Tranende franjehoed, Beesels Broek, Beesel. Waarneming 9 juni 2019.

 

Tranende franjehoed, Beesels Broek, Beesel. Waarneming 5 oktober 2019.

 

Tranende franjehoed, Zwart Water, Venlo. Waarneming 2 oktober 2011.

 

   
(c) Loe Giesen