Geoglossum fallax - Fijngeschubde aardtong

   
Kenmerken:

Voorkomen:

Opmerkingen:
 

Fijngeschubde aardtong, Brachter Wald (voormalig munitiedepot). Waarneming 31 oktober 2015.

 

Fijngeschubde aardtong, Brachter Wald (voormalig munitiedepot). Waarneming 31 oktober 2015.

 

Fijngeschubde aardtong, Brachter Wald (voormalig munitiedepot). Waarneming 31 oktober 2015.

Fijngeschubde aardtong, Brachter Wald (voormalig munitiedepot). Waarneming 19 november 2016.

 

   
(c) Loe Giesen