GIESEN.010

 

* VENRAY - OVERIGE TAKKEN *

 

TAK THEUWEN-VEULEN

 

I     Jacob Giesen genaamd Theuwen

      X

      Elisabeth

     

      ├──────────────────────────────────────────────────────┐

II    Michael Giesen                                  Dionisius Giesen

      X 1647                                          X Venray 1667

      Anna Verrijckt alias Adams                      Aleid Vergelt alias Hendrix

                                                    

                             ┌───────────────────────┴───────────────┬─────────────────────┐

III   Adamus Giesen      Jacob Giesen                          Michael Giesen       Henricus Giesen

                         X 1702                                X 1709               X 1717

                         Maria Rongen                          Catharina Hartochs   Henrica Pelsels

                         XX 1704                              

                         Petronella Ruijters                  

                                                               └────────┬─────────────────┐

IV                                                             Dionisius Giesen   Gerardus Giesen

 

 

 

THEUWEN-VEULEN I

JACOBUS (JACOP) GIESEN (GIJSEN, GIJZEN) GENAAMD THEUWEN[1], ged. ..., overl. ...; zn. van ... en ...; woont te VEULEN

tr. voor 12-4-1622 met

Elisabeth (Lijsbeth) Gijsen[2], ged. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

 

Uit dit huwelijk:

1.     Michael Gijsen, overl. voor 1656, waarvan kinderen. Volgt IIa.

2.     Maria Gijsen, ged. Venray 12-4-1622 (get. Geridt Theuuen en Geeritgen Gijsen)[3], overl. vóór 1656.

3.     Elisabetha Gijsen, ged. Venray 13-11-1625 (get. Joannes Mathiae en Aleijdis Martini=Martens)[4], in 1656 ongehuwd.

4.     Gerit (Gerardus) Gijsen, ged. Venray 20-6-1627 (get. Hilliken Theuuen en Dinnisken Cremers)[5], overl. voor 1656.

5.     Joannes Gijsen, ged. Venray 26-11-1630 (get. Dinnisken Gijsen en Geritgen Sijmens).[6]

6.     Dionisius Gijsen, leeft 1656.

        Tr. mogelijk Venray 17-2-1667 met Aleidis Vergelt alias Hendricx alias Willems. Volgt IIb.

 

 

17 juli 1656: Magescheid van Jacob Theuwen genaamd Gijsen en Lijsbeth Gijsen, echtelieden, en hun kinderen.[7]

"Maegscheijdinge bij Jacob Theuwen genaempt Gijsen ende Lijsbeth Gijsen eheluijden, tusschen haer kynderen gedaen.

In den naeme ons heeren.

        Sije kennelicken eenen ijderen bij den inhoudt van desen, dat in den jaere ons heeren Jesu Christi sestienhondert sess ende vijfftich, opten xvij ten dach des maents julij comparerende, in persone Jacob Theuwen genaempt Gijsen ende Lijs­beth Gijsen eheluden, voor onss onderss. gerichtspersonen, te kennen hebben gegeven, welcke gestalt dat hij voorss. Jacob, door zekere accidenten aen een beene hebben, altemets (?) meer ende meer onpassich, sieck ende cranck ware, noch­tans hij Jacob zijen memorie, verstandt ende vijff sinnen wel gebruijckende, ende deselve machtich zijnde, wije oock de voorgl e Lijsbeth voorgl e zijne huijsfrouwe wel gesont ende te pass zijnde, gelijck dat voor ons bleke, ende zij eheluden voorss. seggende en verclaerende hunnen state ende gelegentheijt van hunne tijtl[ijcke] alwijle hebbende middelen, soo erff­talige gronden, behuijsingen ende goederen, int groot als ongereede, bij hun alhijer onder Venraij int besit ende overal souden mogen in eygendom gepossedeert ende gebruijckt worden, dewecke alwijle soo mit personele als reele schulden be­last ende beswaert waren, ende in dese benaude trubele crijchstijden, bij hun eheluijden, als tot hunne oude dagh comen­de, nijet wel gevrijt ende onbelast souden connen gemaeckt werden, Soo waert dat zij eheluden mit hunne beijder voor­bedachte raede, eijgen vrijen willen ende dispositien (als in vollen bedde alwijle sittende) om de voorgl e hunne ehe­luden erffgronden ende goederen alhijer aent Vuerlo ende andersins gelegen, in eeren ende ongespleten te mogen gehou­den werden, gemaeckt, ende bij hun eheluden voorss. besloten ende geordonneert hebben (gelijck zij besluijten ende ordon­neren mits desen) tusschen eheluden en hunne tegenwordige kynderen, namplick Johan, Lijsken ende Dynisken, gebroe­deren ende sustere, eene onverbrekelicke ende onbedriechlicke liquidatie, ende dat in deser manieren van maegh­schey­donge ter allen zijden onderhouden te werden, gelijck onder dese geconditioneert, ende bij voorgl e eheluden ver­claert wordt bij hunne conscientien, alles bij trouwe, sonder eenige verongelijckonge, den kynderen te geschieden, ende daer­om begerende onderhouden te worden.

        Te weeten, dat zij voorgl e eheluijden, als nu, mits ende in cracht deses, aen den voorgl e hunnen sone Johannes gerich­telick overgeven, cederen, mit handt, halm ende monde, renuncierende op de aller bestendichste forme der landt­rechten, transporteren ende opdraegen, voor hem selven, zijner erven ende naecommelingen, alle hunne voorgl e eheluden erff­goederen, erffgronden, bouw, hoij ende weijde landen, alhijer aent Vuerlo ende andersins, overal mitte gereede ende ongeree­de goederen, gelegen ende in wesen zijnde, mit schulden ende werder schulden, lasten ende vuijtgangen, rech­ten, gerechtichiejden, van holtgewassen, poutingen ende andersins, egeene daervan vuijtgehalden, dewelcke de voorss. Johan present alsoo, voor hemselven, zijnen erven ende naecommelingen mits desen accepteert ende in zijne possessie aen­veert heeft.

        Onder conditie ende voorwaerden van desen, dat hij voorss. Johan ende zijnen erven sullen gehalden zijn, h..teerts nae desen zijnen vader Jacobus ende zijne moeder Lijsbeth, haer beijder leeffdaghen, eerbaerlick in cost, cleeden ende reeden, sieck ende gesont, in wachten ende waeren te onderhalden, alsoo datter mit gene redenen op em mach vallen te clae­gen, tsij van lijnen off wullen off andersins, ende daerbeneffens ten allen jaeren aen de voorg e Jacob ende Lijsbethen, soo lange zij leven (nae doot van haere moeder Geertgen) vuijt te richten een malder roggen, ende sess schaepen te weij­e­ren off sess gulden in plaetse van de schapen te betaelen, ende des jaerlix insgelijcken twee steen vlass oft drije gulden daer­voor in plats te verrichten, dewelcke rogge, schapen ende vlass de voorss. Geertgen haer leven lanck sal mogen heb­ben ende genyeten mogen.

        Item soe sal de voorss. Johan en zijnen erven gehalden zijn, aen zijne suster Lijsken voorss. vuijt te richten voor aff­goedings­penningen van ierstcomenden St. Andrys over een jaer twee hondert gulden eens ende vijfftich gulden, ende ten tijde al zij sal mogen hylicken, insgelicks eene koeije ende een eerbaere cleedinge, mitsgaeders een bedde mit zijn toe­behoor, insgelicks als nu te sullen hebben van Johannen een ouw schaep desen iersten toecomenden winter in de koije te houden ende to voeden tot hair profijt, ende eenen winter op Jans costen te mogen spinnen.

        Item daerbeneffens aen den voorss. Dynisken de broeder vuijt te richten insgelicks van ierstcomenden St. Andrijs over een jaer twee hondert gulden eens tot ende voor affgoedingspenningen, ende alsnu insgelick vier ouw ende vier guste schapen, ende insgelicken dat Dynisken aen ierstcomenden winter bij Johannen wil blijven ende voor Johannen wer­cken [...], soo sullen dese schapen in de koije mogen gehouden ende gehoedt ende gevoedt worden, gelijck voor desen.

        Ende daerbeneffens ten tijde als Dynisken hylickt, soe sal Johan voorss. aen hem oock een koeije, een bedde mit zijn toebehoor, ende eene eerbare cleedinge vuijtrichten, gelijck voorss.

        Oijck soo behalden de voorg e Lijsken ende Dynisken opten voorss. goede hunne eheleexse gerechticheijt ende op­ganck, tot dat zij mogen hylicken, ende in geval zij mochten cranck inmiddels worden, gewacht ende gewaert te worden, ende te mogen mede genyeten, van t'ghene dat in de huijshoudinge opten goede is, sunst daerbuijten, van hun selfs te sullen becostigen.

        Ende in gevalle soo t'gebeurdt dat Lysken oft Dynisken quamen afflijvich te werden, voor haer hylicken, soo de voorss. beloyfde vuijtsetselen dan noch nyet vuijtgerich en zijn, soo sullen deselve vuijtsetselen voorg e verblijven ende ver­sterven aen den voorss. Johannen ende zijnen erven.

        Maer alsdan soo sullen de voorss. vuijt ende affgoedingspenningen vallen ende versterven op de langer levende van de sustere oft broedere, ende hunne erven nae rechter successie van patrimonialen. Ende alwijle dat de voorg e eheluden Jacob ende Lijsbeth alnoch eenen wittigen sone gehadt hebben, genaempt Michael Gyesen, ende daervan alnoch kyn­de­ren naegelaeten zijn, soo ist dat voorss. eheluyden verclaeren ende op hunne conscientien bekennen, dat zij voor ende aen den voorg e Michel, ende sijner schulden te betalen, wel meer als tweehondert gulden, ende oijck d'vuijtsettingh betaelt ende voldaen hebben, alsoo dat hij wel ende zijnen erven, hunne wittige portie van de patrimoniale, sonder eenige bedrog genooten hebben.

        Daeromme zij eheluden transportanten versuecken, hun selven van de voorgl e goederen, ende de voorgl e Lijsbeth ende Dijnisken, hunnen erven ende naecomelingen, onterfft ende ontguedt te werden, ende den voorgl e Johannen accep­tant, zijnen erven ende naecomelingen, daeraen geërfft ende geguedt, Soo hebbe ick Andrys Schenck landtscholtis (Johan Claess ende Gerardt Lemmens als schepenen present geweest zijnde), de voorg e eheluden transportanten, Lijsbeth ende Dij­nisken, hunnen erven ende naecomelingen daervan onterfft ende ontguedt, ende den voorss. Johannen, zijnen erven ende naecomelingen daeraen vast ende steede geërfft ende geguedt, in hunne eygen selfs erffelicken behoeff, den landt­furste ende ijderen zijne recht daeraen voorbehalden, des t'orkondt bij ons voorss. landtscholtis ende schepenen dese onder­tekent, Actum op voorss. dach ende dato, was ondertekent, Geret Lemmens, Matt. Alertss, landtschrijver".

 

 

THEUWEN-VEULEN IIa.

Michael (Michel) Giesen (Gijsen, Gisen), ged. Venray ..., koopt hoeve te Castelo 1653, overl. tussen 1653 en 1656; zn. van Jacobus Giesen en Elisabeth NN

tr. Venray 24-2-1647 (get. Henrick op de Blackt en Pouwels Adams) met

Anna (Encken) Verrickx alias Adams[8], ged. ..., overl. na 11-5-1673; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.     Gertgen Gisen, ged. Venray 19-4-1648 (get. Pouwels Adams en Mery op de Blackt).

2.     Gerardus Gijsen, ged. Venray 9-7-1651 (get. Jan Heijnen en Lijbeke Gijsen).

3.     Adamus Gijsen, ged. Venray 22-6-1653 (get. Gaer Verrijckt en Geritje Schreurs), overl. na 15-12-1680.

 

        13 februari 1653

        Jacob Coopmans en Anneken Elskens, echtelieden, en Annekens broer Johan Elskens verkopen de hofstede genaamd Elskens Goede onder Castelo gelegen met boomgaard, bouwlanden, weilanden en passen bij openbare verkoop aan meestbiedende voor 576 gulden plus 100 gulden opgeld aan Michel Gijesen en diens echtgenote Anne Adams.[9]

 

 

 

THEUWEN-VEULEN IIb.

DIONISIUS (DENIS, DINNUS) GIESEN (GIJSEN, GIJSSEN), geb. ..., wonend te VEULEN, overl. ...; verm. zn. van Jacob Theuwen genaamd Gijsen en Lijsbeth Gijsen (op basis van namen kinderen; mogelijk echter ged. Venray 8-2-1630, moge­lijk begr. ald. 15-5-1707[10]; dan zn. van Joannes Giesen en Maria NN ??; deze voornamen komen echter niet terug).

tr. Venray 17-2-1667 (get. Jan Giesen en Hendrick Vergelt) met

Aleidis (Alitgen, Alitien) Vergelt (alias Hendricx alias Willems ?), ged. .., overl. ...; verm. dr. van Henricus ...[11]

 

Uit dit huwelijk:

1.     Jacobus Giesen, ged. Venray 25-12-1667 (get. Peter Schreurs en Elisabeth Giesen).

        Tr. Venray 29-4-1704 met Petronella Ruijters. Volgt III.

2.     Henricus Giesen, ged. Venray 31-8-1670 (get. Jacob van Schindel en Maria Vergelt alias Thomassen), verm. overl. voor 19-5-1678.

3.     Michael Gijsen, ged. Venray 11-5-1673 (moeder: Aleijdis Willems; get. Joannes Gijsen en Anna Adams).

        Tr. Venray 9-1-1709 met Catharina Hartinx alias Hertochs. Volgt III.

4.     Henricus Gijsen, ged. Venray 19-5-1678 (get. Gerardus Keijsers en Hendrickx Saerke?). Tr. 1717 met Henrica Pelsels. Volgt III.

5.     Elizabetha Gijsen, ged. Venray 15-12-1680 (get. Adam Gijsen en Christiana Vergelt).

6.     Gerardus Gijssen, ged. Venray 10-2-1683 (moeder: Aleijdis Hendricx; get. Thomas Hendricx en Gertrudis Gijsen).

7.     Petrus Gijsen, ged. Venray 26-4-1686 (get. Petrus Linties en Henrica Vergeldt).

 

"Het Vaelen.

-      den 9 Marthij anno 1667 heb ick geschudt Jan Gijssen met een kaers toerff die heij na die Maes voerden.

-      Dyenisken Gijssen heeft gesteecken een kuijl op de Peel achter Bommen schaep koij en boven die paelen."[12]

13 september 1691: verkoop van tiendrecht aan de weduwe van Hendrick Sijmons.[1]

Ten overstaan van Cornelis Maes, gerechtsbode in plaats van scholtis Bernardt Daemen, Portmans, Nicolaes Martini en Matthijs Remmen, schepenen, dragen Denisken Gijsen en Alitgen Vergeldt het tiendrecht van 6 morgen bouwland, gele­gen ten westen aan Gerrit Giesen, ten oosten aan Geurt Krijnen, voorts aan de heide en aan de openbare weg, over aan Janneken, de weduwe van Hendrick Sijmons en haar erfgenamen. De tiende van ca. 1 morgen van deze grond, welk gedeel­te is afgepaald, komt toe aan Z.M. De koopster ontvangt van alle vruchten die hier worden ingezaaid de tiende maar geeft hiervoor 210 gulden jaarlijks, waarvan reeds 147 gulden is betaald. De rest van de koopsom moet uiterlijk op St.-Jacobus 1692 zijn voldaan, waarna koopster de tiende voor het eerst zal genieten.

24 maart 1700: verkoop van hoeve aan het Overbroek aan Thijs Bomm en Marie Michiels.[13]

"Wij Cornelis Maes schepen, in absentie ende in plaetse van den heere scholtis Portmans, Gerith Lemmens ende Thijs Goos­sens, beijde schepenen der heerlijckheijdt Venraij, doen conde ende tuijgen mits desen dat op heden dato hier onder­sch. voor ons personelijck comparerende Denis Giesen ende Alitie Vergelt eheluidt, hebben, in de bestendighste forme ende maniere landtrechtens cessie ende vertiechenisse gedaen hebbende, met handt, halm ende monde, gecedeert, ge­transporteert ende opgedragen, soo ende gelijck de selve doen craght deses, aen ende ten erffelijcken behoeve van Thijs Bomm ende Marie Michiels eheluidt, een secker goedt bestaende in huijs, schuire, hoff ende omtrindt acht mergen bouw­landt, mitsgaeders ongeveirlijck vier mergen weijlanderijen, soo ende gelijck het voorsch. goedt alhier aen 't Over­broeck gelegen is, eendersijts neffens den Gildenhoff daer Jan Loonen op woont, andersijts neffens Theuws Goemans goedt, westwaerts schietende aen de gemeine straete ende 't voorsch. Overbroeck, sijnde het voorsch. geheel goedt belast met twee malder rogge jaerlijcx aen ende ten behoeve van Peter Cremers, sijne erven ende naecommelingen, mitgaeders met twee vath herberghs cooren, aen sijne coninckl. mat. andersijts, sijnde vrij erffve (soo transportanten des ondervraeght sijn­de verclaerden) uijtgenoomen dorpslasten van loopende schattingen als andersints, ende dat voor een somme coops­pen­ningen van achthondert guldens loopent goet gelt ende noch twee malderen rogge eens te leveren in handen van de trans­portanten. Daerenboven sullen d'acceptanten noch moeten betaelen de twee malderen rogge aen den voorsch. Peter Cre­mers die alreede vervallen sijn, waervoor alle het voorsch. goet in eenen coop uijtterhandt comparan­ten verclaerden aen den acceptant vercocht te hebben. Daeromme soo hebbe ick Cornelis Maes in qualiteijt voorsch. op haer versoeck ende begeirte, de transportanten van 't voorsch. goedt onteërft ende ontguedt ende voorsch. acceptanten daeraen met de voor­sch. lasten vast ende steedigh geërft ende geguedt, soo haer als haere respective erven ende naecommelingen, alles son­der argh oft liste. Des t'oirconde ende tot bestendigheijdt deses, soo hebben wij voorsch. gerichtspersoonen q.q. nef­fens onsen secretaris dese eijgenhandigh ondertekent. Actum Venraij d.d. 24en mart 1700.

Was ondertekent Cornelis Maes in absentie van den heere scholtis, Thies Gossens, ter sijde stondt, mij present J.B. Coe­bergh, secretaris."

 

4 februari 1708: verkoop van Deniske Giesen goed te Veurlo[14]

"Wij Adam op de Blackt president schepen in plaetse van den heere scholtis, Thijs Goossens ende Hendrick van de Staeije sche­penen der Heerlicheijdt Venraeijd, doen conde ende tuij­ghen mits desen, hoe dat voor ons in qualiteijt voorsch. compa­reren­de procureur Hubert van de Staeije, heeft in de besten­dighste forme ende maniere landtrechtens cessie ende vertieche­nisse ge­daen hebbende, met handt, halm ende monde, opgedraeghen ende ge­transporteert, soo ende gelijck den selven doet, draeght op ende transporteert cracht deses, aen ende ten erffelijcken be­hoeve van den eersaemen Corstiaen Janssen ende Marie Wilms Joosten eheluijt, een seker goedt genaemt Deniske Giesen goedt gelegen alhier onder Venraeijd aen't Vuerloo, bestaende in huijs, schuire, backhuijs, moeshoffve, bouw en weilanderijen met ap ende dependentien van dijen, plantagie als andersints, voorders in vooren ende palen, hooghen ende leegen, gerechtig­heiden, vrijheiden ende lasten, soo ende gelijck 't selve goedt aldaer gelegen, ende bij den voorssch. procureur transportant in dese met vuijtbranden der kersse aengecocht is, ende dat voor eene somme coopspenninghen van 77 guldens Hollants, waer­voor het voorschreven goedt vuijter de handt aen den voorschre­ven Corstiaen aencooper ende acceptant deses, door den voor­schreven procureur is vercocht, soo sij verclaerden. Daeromme soo hebbe ick Adam op de Blackt in qualiteijt voorschreven, des aensocht ende gerequireert sijnde van den voorschr. transpor­tant, den selven van 't voorschreven goedt onterft ende ont­guedt, ende de voorsch. eheluijdt daeraen met de voorsch. las­ten ende vrijheijden als andersints, soo voorschr. vast ende stedigh geërfft ende geguedt, soo hun, als hunne respective erffven ende naecommelinghen, alles sonder argh offte liste. Des ter waerder oirconde ende tot vaste bestendigheijt, soo hebben wij neffens onsen secretaris dese eigenhandigh onderte­kent. Actum Venraij den vierden februari 1708 post praudium [?], ende was ondertekent, Adam op de Blackt q.q., Thijs Goos­sens, Hendrick van de Staeije. Terzijde stondt, mij present, ende was ondertekent J.B. Coebergh, secretaris."

 

21 november 1715: verkoop Giesengoed te Veurlo aan Peter Drabbels en Petronella N.[15]

Schepen Thijs Goossens, Jacob van Helden als gezworene en Jan Wijnen als geërfde, namens de gezamenlijke regeerders van Ven­ray, dragen over aan "Peter Drabbels ende Peirke N. eheluijdt acceptanten deses, seeker goedt genaamt Deniske Giesen goedt gelegen alhier aen ge Vuerloo met ap ende dependentien van dijen, soo 't selve in vooren ende paelen al­daer geleegen is, ende door Peter van Bueghen nu gebruickt ofte gebouwt wordt, met den pasch van Bast Bans erffgen. goedt daer bij gecocht ende gevoeght, sijnde alle voorsch. goet vrij erffve, soo trans­portanten verclaerden, uijtgenoomen de loopende dorpslas­ten van schattingen, als andersins, ende chins soo met recht daerinne can beweirt worden, ende dat voor eene somme coopspen­ningen van vierhondert ende acht guldens ende noch 80 guldens aen hoogen, een derdendeel vol­gens hoogers recht affgetrocken sijnde, waervoor 't voorsch. goedt, ende bijgevoeghde pasch, met uijtbranden der kersse aen acceptant is vercocht en verble­ven, alles naer inhaldt der conditien daer van sijnde."

 

z.d. (begin 18e eeuw): "Denisken Gysen geeft alleen herberghs coren uyt 8 morgen boulands gelegen aan het Overbroek nevens den Gilden hof en Thijs Verhoeven".[16]

 

1724-1727: "Denisken Giesen (modo Peter Drabbels ende Jan den broer) geeft alleen herbergs koren uijt acht morgen boulant gelegen aan't Overbroeck neffens den Gilden hoff ende Thies Verhoeven".[17]

 

1727-1731: "Peter Drabbels en Jan den broeder 1716 wegens Denisken Giesen".[18]

 

 

 

THEUWEN-VEULEN III.

JACOBUS GIESEN (GIJSEN), ged. Venray 25-12-1667, wonend te VELTUM, overl. ...[zoek bij RUIJTERS]; zn. van Dionisius Giesen en Aleidis Ver­­gelt.

tr.    1) Venray 28-11-1702 (get. Henricus Oomen en Petrus Bistervelts)[19] met

        Maria Rongen, ged. ..., overl. Venray 9-9-1703[20]; dr. van ... en ...

tr.    2) Venray 29-4-1704 (get. Petrus Dircx alias Lintiens[21] en Joannes Ruijters) met

        Pe­tronella (Peerken) Ruijters (ook: Ruijtiens), ged. Venray 21-12-1665 (get. Peeter Cuijlits en Lijsken Crewen), erf­ge­na­me van Ruijtersgoed te Venray-Veltum, begr. Venray 14-11-1743[22]; wed. van 1) Franciscus Janssen, geh. Ven­ray 14-11-1690 (get. Joannes Ruijters en Jaco­bus Mes), overl. ...; en van 2) Lambertus Lamerts alias Martens alias Van Mol, geh. Ven­ray 9-10-1695 (get. Joannes Swijen en Joannes Hendricx), overl. ...; dr. van Simen Ruijters en Grietje NN[23].

 

Uit het huwelijk van Petronella Ruijters met Franciscus Janssen:

a)     Mattheus Janssen, ged. Venray 21-9-1692 (get. Simon Ruijters en Margaretha Smachten), overl. ...

Uit het huwelijk van Petronella Ruijters met Lambertus Lamerts alias Van Mol:

b)    Maria Martens, ged. Venray 15-7-1696 (get. Henricus Willems en Margaretha Ruijters), jong overl.

c)     Petronella Martens, ged. Venray 15-4-1699 (get. Joannes Ruijters en Maria Martenss), jong overl.

d)    Martinus Martens (ook: Lamerts), ged. Venray 31-1-1701 (get. Anthonius Evert Horckmans en Henrica Ruijters), overl. ...; tr. Venray 22-11-1740 (get. Herman Neven en Joannes Smidts) met Maria Neven alias Huts of Heuts, ged. ..., overl. ...; verm. dr. van Godefridus Neven en Elizabetha Huts alias Verholt.

        Uit dit huwelijk gedoopt te Venray:

        aa)   Elisabeth Lamerts, ged. 14-11-1741 (get. Herman Neven en Petronella Ruijters).

        bb)  Petrus Lamberts, ged. 27-1-1744 (get. Jacob Gijsen en Jenneke Heuts).

        cc)   Gertrudis Lamers, ged. 4-9-1746 (get. Lambertus Huts en Anna Maria Gijsen).

Uit het huwelijk van Jacobus Giesen en Petronella Ruijters:

1.     Anna Maria Giesen, ged. Venray 19-2-1705 (get. Dionijsius Giesen en Joanna Bistervelts), begr. ald. 24-11-1788.

        Tr. Venray 29-10-1739 met Wilhelmus Smidts (get. Martinus Gijsen en Joannes Smidts), overl. voor 24-11-1788.

        Uit dit huwelijk:

        a)    Joanna Maria Smits, ged. Venray 13-10-1740 (get. Wilhelmus Smits en Petronella Rutten).

        b)    Maria Smits, ged. Venray 13-9-1742 (get. Jacobus Giesen en Antonia Jaeniss).

        c)     Peter Balthasar Smits, ged. Venray ..-1-1745 (get. Martin Lamerts en Maria Smits).

               tr. ... met Maria Hennen, waarvan o.a.:[24]

               aa)   Henricus Smits, ged. Venray 27-1-1770 (get. Bernardus Brienen en Anna Maria Giesen).

 

19 april 1704: huwelijkse voorwaarden tussen Jacob Giesen en Petronella Ruijters[25]

"Hijlicx voorwaerden tusschen Jacob Giesen weduwenaer ende Peirke Ruijters weduwe.

        Conde ende kennelijck zij eenen ijderen bij desen inhoudt, hoe dat in den jaere ons heeren Jesu Christi 1704 op den 19 dagh aprilis, is geconcipieert, bededinght ende beslooten, een wettigh toecommende houwelijck tusschen Jacob Giesen, naergelatene weduwenaer van Marie Ronghen zaliger, geassisteert met Peter Lintiens sijnen neve, ende Peter Hen­dricx als aengenoomen vriendt, als toecommende bruijdegomme ter eendere zijde, ende d'eersaeme Peirken Ruiters, naer­gelatene weduwe van Lamert Martens zaliger, geassisteert met Jan Ruiters haeren broeder ende Anthoon Huerckmans hae­ren swaeger, als toecommende bruijt ter ander zijde, om metten eersten naer het loffelijck gebruijck der heilige catho­lie­cque kercke gecontraheert ende gesolemniseert te worden, tot meerdere glorie Godts ende haere beide toecommende ehe­luiden zielen zaligheit; Godt geve daertoe zijnen zegen, Amen.

        Maer om te verhueden ende voor te commen alle verschillen ende disputen, die hier naemaels tusschen de mae­ghen ofte erffgenaemen van den afflijvigen ofte afflijvige ende den langhstlevenden ofte langhslevende soude mogen commen ofte oprijsen, als oock omdatter eenen beteren vreede, eenigheit ende liefde tusschen de voorkienderen, ende welcke in dit toecommende houwelijck geprocreert ende gebooren souden mogen worden, souden sijn ende onderhalden worden, soo hebben de voorsch. toecommende eheluijdt met rijpe deliberatie, voorraet ende assistentie der voorsch. ge­maeckt ende beslooten, dit antenuptiael contracte ofte hylicxvoorwaerde, neffens de respective eenkientmaeckinghe, ver­clae­rende ende op hunnen conscientien naer besten gewissen aen eijstat, de gelegentheit ende staet der goederen, ende deese droevighe conjoncture van tijde geconsidereert hebbende, niet anders te weeten, gelooven ofte verstaen, dan dat d'een­kientmaekinghe de voors. voorkinderen niet ondienlijck, dan ter beidersijts nut ende dienlijck sal sijn, ende dit alles in der voegen, manieren ende bespreecken hier nae volgende.

        Voor eerst is beslooten ende bevoorwaert, gelijck beslooten ende bevoorwaert wordt mits desen, dat de voorgemelte toe­commende bruijdegomme tot stuer ende onderstant deses houwelijckx daerinne ende bij sal brenghen eene somme pen­ningen ad vijffhondert guldens eens in gelt, de gulden ad twintigh stuijvers Venraetscher weirungh. Item een bedde met sijn toebehoiren, noch een kieste ende eenen mantel, ende in cas off 't geviele dat de bruijt d'eerste afflijvighe waere ende geene kienderen van dit houwelijck en waeren, soo sal al 't selve wederom keeren, ende den bruijdegomme sal weder­om trecken eene gelijcke somme penninghen van vijffhondert guldens, voorders alle t'geene hij bijgebrocht heeft, ende anders niet.

        Daertegen wort mits desen besproocken, dat de voorgemelte bruijdt tot stuer ende onderstandt deses houwelijcx met voor­gemelten bruijdegomme te saemen sullen blijven besitten ende gebruijcken het gereedt ende erffgoedt ofte de geree­de ende erffgoederen alsoo de bruijt tot desen gebruijckt ende beseeten heeft. Ende soo der bruijdegomme quaeme te ster­ven voor de bruijdt voorsch. sonder kienderen in desen houwelijck naer te laeten, soo sal de bruijdt voorsch. alleen­lijck uijtkeeren ofte uijtgeven, eens eene somme van veirtigh pattacons aen d'erffgenaemen van den voorsch. bruijdegom­me, ende de reste ingebrochte penningen als andersints behouden, sonder dat des bruijdegoms erffgenaemen iet meer tot laste van de bruijtskant ijevers aen te pretenderen sullen hebben.

        Item soo is mits desen besproocken, dat soo 't Godt geliefde in desen houwelijck kinderen te verleenen, sullen te saemen met de voorkinderen een kienderen wesen ende van beide kanten te saemen erven in gereede ende ongereede goe­deren, als ofte de selven waeren van een houwelijck ofte van een bedde, ende sal den langhstlevende als dan blijven ende hebben de tochte van alles beijdersijts, volgens landtrechten, mits conditie nochtans, dat Mattheuwske het kindt van den eerste man Francis zaliger, sal vooruijt hebben als 't achthien jaeren oudt sal wesen, volgens de hylicxvoorwaerden daer­van vermelt gemaeckt bij 't tweede houwelijck van Lamert Martens den 7 en 8bris 1695, eens een hondert guldens, ende alles op aggreatie ende approbatie van den E.E. gerichte alhier.

        Eindelijck soo belooven voorsch. toecommende eheluijden, ijder in solidum, soo wel de voorkienderen als de nae­kinde­ren in desen houwelijck te procureeren, wel ende eerlijcker wijse, soo goede ouders schuldigh sijn, t'onderhal­den, op te brenghen, ende te laeten leeren, soo dat daer met recht ofte reden niet op en valt te segghen ofte over te claeghen, als ofte sij kienderen waeren in eenen den selven houwelijck voortsgecommen.

        In oirconde der waerheijt, soo hebben wij onderschreven gerichtspersonen neffens de voorsch. eheluijden ende assis­tenten vrienden voorsch. dese hijlicxvoorwaerde eigenhandigh ondertekent, Actum Venraije die, mense et anno ut supra, ende was onderschreven:

        Dit is het hantmerck X gestelt bij Jacob Giesen als bruijdegomme, Peercke Ruijters, Peter Lijntiens, Peter Hendricx, Jan Ruiters, Anthoon Hurckman, Marten Creuwen, Peter Oomen, N. Nabben loco secretarii."

13 december 1714: aankoop van land genaamd Den Visscher in het Veltummerveld.[26]

Jan Philipsen, als broer en gemachtigde van zijn zus Linneke Philipsen, draagt over aan en ten behoeve van "Jacob Giesen Ruiters en Peirken Ruiters eheluidt acceptanten deses, een stuck bouwlandt geheeten den Visscher geleegen alhier in 't Veltummer Veldt, oostwaerts ende noortwaerts neffens de gemeine straete, anderzijts neffens Sijmon Ruiters erffve zuijdwaerts, westwaerts neffens d'erve van Guert Huets, groot ongeveer vijff vierdeel, soo groot als aldaer geleegen; noch een stuck landt geleegen in 't Veltummer Veldt, respective neffens Jan aen gen Haen ende aen eenen candt uijtschietende op den gemeinen wegh, voorders neffens Frans Mes; sijnde vrije erffven, soo transportant ondervraeght verclaerden, uijtgenoomen de loopende schattingen ende met chins soo met recht volgens chinsboek daer in can beweirt worden, , ende dat voor eene somme totale van negentien rixdaelders te betaelen aenstonts."

17 november 1730

Jacob Gijsen genoemd als voogd van de kinderen van wijlen Jan Versleijen.[27]

25 maart 1735

Verkoop boerderij door Jacob Ruijters (=Giesen) en Peerken Ruijters en Jan Poels als voogd van zijn halfzuster Anna Maria Ruijters aan Martijn Lamers.[28]

31 maart 1735

Jacob Ruijters (=Giesen) genoemd als voogd van kinderen Bom.[29]

24 maart 1744: deling van Ruijtersgoed te Venray-Veltum[30]

De erfgenamen van wijlen Peerken Ruijters, wed. van Jacob Giesen t.w.:

a)    Johanna, Hendrick en Lamert Poels, kinderen van Joes Poels, wedn. van Mary Ruyters. Hun voogden zijn hun oom Jan Meus en Peter Sweijen;

b)    Martin Lamers, geh. met Maria Huts, en Helmus Smits, geh. met Maria Giesen, dochter van Jacob Giesen;

betreffende het stamhuis genaamd Ruyters Goed te Veltum gelegen, zoals hun ouders dit bezeten hebben.

"Kont ende kennelijck zij een ider bij den inhout van dit tegenwoordigh instrument van erffmaegescheit opgericht en gemaeckt tussen de erffgenaemen van wijlen Peerken Ruijters saliger, lest getrout met Jacob Giesen, te weeten de drij kindren van Marij Ruijters saliger, in ehestandt verweckt bij Joes Poels, geassisteert bij den selven en haeren oom Jan Meus en Peter Sweijen, in desen acte haere geassisteerde bloet momboiren; Martin Lamers getrout met Maria Huts; ende Helmus Smits getrout met Maria Giesen, en sulcx onder bespreeck ende conditien hier naer volgende.

        Eerstelijck is besprooken ende veraccordeert dat Martyn Laemers en Maria Huts, eheluijden, voor hun eeuwelijck ende erfflijck sullen besitten het stamhuijs genaemt Ruijtersgoedt gelegen onder Veltum, met alle bouw en weijlanderijen, gelijck het selve door hunne voorouders beseeten is geweest, mitsgaders alle gereede goederen van beesten, peerden als andersins, uijtgenomen eenige goederen in de kuecken van coper, tin en linnen, die aenstonts de erffgenaemen sullen verdeijlt werden; daer en boven behout hunnen schoonvaeder Jacob Giesen voor hem een bedt met sijn toebehooren, een kist met al het gene wat daer in is, en verdere gereede mobilien, eghene uijtgenomen, sullen blijven aen d'acceptanten, waertegens de voorss. eheluijden aennemeren van dese goederen gehouden sullen sijn uijt te keeren aen de drij kinderen van Marij Ruijters eene zomme van hondert pattacons, te betaelen aenstaende paessen over een jaer, ofte de interesse van dien. Ende terwijlen hunne moeder saliger alreede hondert guldens had voor aff getrocken, zoo is besprooken, dat Marij Giese, getrout met Helmus Smits, en Martyn Lamers getrout met Marij Huts, naer doodt van haeren respectieven vaeder en schoonvaeder uijt dessens naer te laetene goederen vooraff sullen trecken ijder hondert guldens Venraets.

        Ten tweeden sullen d'aennemeren vans gelijcken gehalden sijn te betaelen aen Marij Giesen getrout met Helmus Smits hondert pattacons toecomende paessen over een jaer of den intrest van dien; daer en boven sullen de selve acceptanten alnog gehalden sijn haeren schoonvaeder Jacob Giesen te onderhalden voor sijn leven lanck in kost en dranck, zoo ende gelijck de kuecken vermagh, waerbij soo verre iets buijtenshuijs moste gehaelt worden, sal den selven selver moeten becostigen; daer en boven sullen d'acceptanten nogh gehalden sijn aen hem te geven alle nodigh linnen, zoo van hemden als laeckens, sonder verders gehalden te sijn eenige cleeragie aen hem te geven; nog is besprooken bij zoo verre voorss. hunnen schoonvaeder niet en konde ofte wilde bij d'aennemeren blijven en quaeme te vertrecken, sullen de selve gehalden sijn aen hem 's jaerlijcx te geven twintigh guldens Venraets tot sijnen sterffdagh toe.

        Ten derden is alnogh besprooken ende veraccordeert dat voorss. Jacob Giesen voor sijn leven lanck voor sigh sal behalden d'interesse van alle uijtstaende capitaelen, en quautketel met slang, helm ende tuijdt en naer doodt sullen de selve door de saementlijcke erffgenaemen met sijne verdere naelaetenschappe, door de hierinne vermelte condividenten worden verdeijlt op dien voeth gelijck in dit maegescheijt is gescheijt, nogtans dat den gemelten Jacob Giesen vrijstaet eenige legaeten te maecken tot laeffenisse van sijne ziele en verders niet.

        Waermede partijen condividenten dese hunne maegescheijt sluitende hebben verclaert het selve alzoo te weesen, renuntierende ten dien eijnde op alle exceptie en previlegien lantrecht dese eenigsins contrarieerende en signanter op den art. lantr. dicteerende dat alle accorden binnen 14 sijn revocabel, in waerer oirconde hebben de voorss. erffg. hunnen schoonvader en bloetmomboirs dese beneffens ondergesch. gerichtspersoonen eijgenhandigh onderteeckent tot Venraij den 23 mart 1744.

Dient te noteeren, dat Martyn Laemers uijt de gereede vooraff toequaem twee hondert gls Venraets den hiermede komen te cesseren."

 

 

THEUWEN-VEULEN IIIa (zn. van IIb)

MICHAEL GIESEN (GIJSEN), ged. Venray 11-5-1673, begr. ...; zn. van Dionisius Giesen en Aleidis Vergelt alias Hendrix.

tr. Venray 9-1-1709 (get. Henricus Gijsen en Matthias Minten) met

Catharina Hertochs (alias Geurts, Hartincx, Hattings, Kints), ged. ..., mogelijk begr. Venray 11-12-1746 als Catharina Geurt­jens;[31] dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.     Dionijsius Gijsen, ged. Venray 17-12-1709 (get. Henricus Gijsen en Esther Geurts), overl. ...

2.     Joanna Gijsen, ged. Venray 4-12-1711 (get. Jacobus Gijsen en Petronella Hartincx), overl ...

3.     Aleijdis Gijsen, ged. Venray 19-4-1714 (get. Joannes Verheijen en Henrica Vergelt).

4.     Gerardus Gijsen, ged. Venray 1-5-1717 (get. Andreas Verhoeven en Sibilla Vergelt).

 

 

 

THEUWEN-VEULEN IIIb (zn. van IIb)

Henricus Giesen (Gijsen); verm. zn. van Dionisius en Aleid Vergelt.

tr. Venray 14-4-1717 (get. Petrus Omen en Jacobus Ruijters [= Jacob Giesen x Petronella Ruijters]) met

Henrica Pelsels, ged. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

 

Volkstelling 1722-1723[32]

Hendrick Giesen,

1 handw/cremer

1 vrouw

1 dochter onder 10 jaar.

 


VENRAY TAK MERSELO

 

I    Gijsbertus Gijsen

     X voor

     Joanna NN

    

     └─────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

II   Godefridus Gijsen       Leonardus Gijsen                 Helena Gijsen

     X voor 1616                                              X voor 1620

     Aleidis Cremers                                          Ruth Verstegen

                                 

     ├────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐

III  Maria Gijsen           Petrus Gijsen                                  Johan Gijsen

     X                      X Venray 1646                                  X 1652

     Jacobus Verhypt        Maria Aerts XX Henricus Giesen alias Lenders   Derisken Jacobs

                            ├─────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐

        ┌───────────────────┴────────────────────┐                                            

IV   Jan Gijsen   Gijsbertus Gijsen        Petrus Giesen            Petrus Gijsen   Leonardus Giesen te Merselo

     * 1646       X 1684                   X 1686                                   X Venray 1698

                  Mathiola Brienen         Godefrida Reijnders                      Gertruda Hendrix

                                                                                 

                                                                                  ├──────────────────┐

V                 Maria Giesen             Joanna Giesen                            Theodorus        Maria

                  X Venray 1704            X 1710

                  Henricus Deckers         Joannes Baltissen

 

 

 

MERSELO-I

Gijsbertus (Giskenn) Giesen (Gysenn), ged. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

tr. voor 1588? met

Joanna (Jennisken) NN, ged. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.     Godefridus Gijsen, ged. Venray ..-..-1588 (get. Siger Claiss en Heilken, echtg. van Derick Gysen).[33]

2.     Petrus Gijsen, ged. Venray ..-1-1593 (get. Jacobus Cremer en Elisabethje Martens). NIET GEVONDEN

3.     Helena (Heilken, Heiltien, Heliken) Gijsen, ged. Venray ..-1-1597 (get. Leonardus Gijsen en Joanna van de Monickhof)[34], verm. overl. Venray 7-2-1672 als Heilken Verstegen. Tr. ... (voor 1620) met Rutgerus (Ruth) Verstegen, ged. Venray april 1592 (get. Michael Hueben en Elizabeth van de Sant), wonend te Merselo, overl. ald. 8-8-1678; zn. van Jacob Verstegen en Petronella NN.

        Uit dit huwelijk gedoopt te Venray:

        a)    Joannes Versteegen, ged. 2-12-1620 (get. Segerus van Hoeff en Stijn Ebbkens), overl. voor 1663.

        b)    Maria Versteegen, ged. 21-5-1623 (get. Carsten op gen Hypt en Carstgen Cuijpers; de moeder heet hier Grietgen).

        c)     Jacobus Verstigen, ged. 28-5-1628 (get. NN Greff en Theodorus Te...).

        d)    Giesken Verstijgen, ged. 21-4-1630 (get. Petrus Gijsen en Gerarda Verstijgen), overl. voor 1663.

        e)     Joannes Verstijgen, ged. 19-7-1632 (get. Willem Heijnen en Hilleken Verstijgen).

        f)     Perken Verstigen, ged. 21-2-1637 (get. Jan Tjeukens en Heilken Giessen).

        29 oktober 1663[35]

        Magescheid tussen Ruth Verstegen en Heijlken Gijsen enerzijds en hun kinderen Jacob, Jan, Merij en Peerken ander­zijds. Ruth en Heijlken dragen hun hele boerderij met toebehoren over aan hun zoon Jan, waarvoor deze zij ouders ge­durende de rest van hun leven zal verzorgen. Ruth en Heilken behouden de helft van de bijen en vier schepen, een koe, twee ooien en twee 'gusten'. Met verdere voorwaarden.

        2 januari 1684[36]

        Magescheid tussen de drie kinderen van wijlen Ruth Verstegen en Heijlken Giesen, te weten 1) Jacob Verstegen gehuwd met Anna Bouwmans; 2) Dierick Deckers als vader en voogd van zijn kinderen met wijlen Maria Verstegen; 3) Jacob Huijben en Jan Verhipt als verwante voogden van de nagelaten kinderen van wijlen Jan Verstegen en Jenne­ken Huijben. Genoemd wordt een verklaring van Ruth Verstegen d.d. 11-1-1680, afgelegd t.o.v. de schepenen Jan van Lendt en Teeuwken Jans, het magescheid van 29-10-1663, een testament van Ruth Verstegen d.d. 29-8-1673 op­ge­maakt t.o.v. de schepenen Jan van Lent en Teeuwken Jans en een verklaring van 11-1-1678, die bij deze vervalt.

        -      De 300 gulden licht t.l.v. (het kerspel?) Wanraey in de akte van 11-1-1678 vermeld [...].

        -      De drie kinderen van Jan en Jenneken ontvangen 6 gulden eens vooruit en behouden de 25 gulden t.l.v. Peeter Neijen en de 100 daalder van Sijmon den Hoeijmaecker.

        -      Van de penningen die Jacob Verstegen heeft ontvangen van Philip Thijssen van Holthees zal Jacob 18 ducatons inbrengen, die tussen de drie 'clochten' worden gedeeld.

        -      Dierick Deckers ontvangt 25 gulden met de rente daarvan, welke nog uitstaan en te ontvangen zijn van Peeter Franssen.

        -      Jacob Verstegen en de drie kinderen van wijlen Jan Verstegen delen 'clochts gewijs' het nog aanwezige lijn­waad van Ruth; de kinderen geven aan Jacob Verstegen 4 pattacons eens voor diens aandeel.

        -      Jacob Verstegen en Dierick Deckers moeten de opbrengst van de verkoop van de boedel inbrengen om tussen de drie partijen gelijk gedeeld te worden.

        Behalve door de drie partijen ondertekend door de getuigen: Wilhelmus Verstegen, Jacob Huijben, Jan Verhijpt, Jan Gurtgens en Johan Thoebaldi.

 

 

 

MERSELO II

GODEFRIDUS (Gaert) GIESEN (GYSEN), ged. ..., overl. na 27-6-1652; zn. van ... en ...

tr. voor 22-12-1616 met

Aleijdis Cremers, ged. ..., overl. voor 30-12-1645; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.     Maria Gijssen, ged. Venray 22-12-1616 (get. Wilhelmus Cremers en Theodora Cremers).[37]

        Tr. ... met Jacobus Verhijpt.

        Uit dit huwelijk gedoopt te Venray:

        a)    Maria Verhijpt, ged. 5-3-1640 (get. Peter Verhijpt en Heilken Verstegen).

        b)    Jan Verhijpt, ged. 8-9-1641 (get. Michel Thewen en Alitien Gijssen).

        c)     Johanna (Jenneken), leeft 1671.

        d)    Jan Verhijpt, ged. 15-5-1644 (get. Gerit Cremers en Grijtgen Brijns).

               Tr. ... met Ida Simons, waarvan (o.a.):

               aa)   Hildegundis Verhijpt, ged. 30-10-1674 (get. Rutgerus Verstegen en Maria Giessen).

               bb)  Jacobus Verhijpt, ged. 11-12-1676 (get. Jacobus Verhijpt en Gerarda Versteghen).

               cc)   Maria Verhijpt, ged. 30-11-1679 (get. Joannes Gijsen ALIAS AEN GEN HAEN en Joanna Verhijpt).

        e)     Peter, leeft 1671.

        f)     Alitgen Verhijpt, ged. 15-5-1646 (get. Gaert Gijsen en Geertgen Kremers).

        11 mei 1671: Magescheid tussen Jacob Verhypt en Merrij Gijsen, echtelieden, en hun vijf kinderen Jan, Peter, Maria, Johanna en Aleidis.[38]

        -      Hun zoon Jan ontvangt alle roerende en onroerende goederen, huis, schuur, schop, bouw‑ en weiland genaamd "Jacob Verhyps goedt" en zal zijn ouders levenslang onderhouden. Vader Jacob mag jaarlijks twee ooien en twee 'gusten' houden in de schaapskooi van Jan. Jacob en Merrij behouden de kist met inhoud. Jan geeft zijn moeder jaarlijks acht el doek, een paar flessen en een paar 'aemboirsten'.

        -      Indien Jan (sic; moet zijn: Jacob) of Merrij, echtelieden, verzocht wordt "om kinder te heffen" (vermoedelijk peter of meter te zijn) dan is Jan gehouden daartoe elke keer een rijksdaalder te geven.

        -      Jan moet zijn vier broers en zussen met St.-Andries 1672 elk een bedrag van 400 gulden Venrays geven of de rente daarvan à 4%, eerstmaals vervallend St.-Andries 1673. Peeter, Merrijcken, Jenneken en Alitgen ontvangen, met uitsluiting van hun broer Jan, allen 400 gulden; de rest blijft aan Jacop en Merrij om daar vrij over te be­schikken.

        -      Jan moet aan Peeter kleding geven à 4½ gulden de el van kop tot teen als deze gaat trouwen of een andere staat aan­vaardt, een kist of 2 ducatons daarvoor, een bed met 30 pond veren, een sloop en kussenovertrek, een paar kus­sens, bedflessen en twee paar lakens.

        -      Aan Merieken een 'rock ende heuck' à 4½ gulden de el bij haar trouwen of aanvaarding van een andere staat, en de op één na beste koe naar keuze.

        -      Aan Jenneken een 'lijfken, rock ende heuck' bij haar trouwen of aanvaarding van een andere staat, een kist of 2 ducatons, en de op één na beste koe naar keuze.

        -      Aan Alitgen een nieuw bed met 30 pond veren, een 'pallif' en een 'trexel' daarover, een paar kussens, twee paar lakens en kussteken, een hemd en 3 gulden voor 'het kleijn doeck' bij haar trouwen of aanvaarding van een an­de­re staat, en de op één na beste koe naar keuze. Verder een kist of 8 gulden daarvoor, een 'rock, lijfken ende heuck' à 4½ gulden de el als boven. Ook zal Alitgen een winter lang bij haar broer mogen spinnen op diens kos­ten en het doek ook op zijn kosten mogen bleken.

        -      De vier broers en zussen mogen na hun huwelijk nog een jaar op de hoeve blijven wonen. Bij overlijden van een van hen wordt Jan ontlast van genoemde verplichtingen maar moet hij wel hun begrafenis betalen.

2.     Petrus Gijsen, ged. Venray 5-6-1618 (get. Leonardus Gijsen en Geertgen Gijsen)[39]; tr. met Maria Aerts. Volgt IIIa.

3.     Johan Gijsen, tr. Venray 27-6-1652 met Derisken Jacobs. Volgt IIIb.

 

3 oktober 1636: testament[40]

"Gaert Gijsen dochter maeckt aen Jen ½ gl

tot Veltum 1 schaep

Item tot Loenen ende tot Oostrum ½ gl

Item tot St. Thunis[kapel] tot Raij 1 daldr

Item den heer 1 gulden

den custer ½ gl

Actum den 3 octob. 1636"

 

11 januari 1638

Aankoop land.[41]

"Opdracht van Jan van Guylick aen Gaert Gysen van land".[42]

 

30 december 1645: Erfdeling tussen Gaert Gijsen, weduwnaar van Alitgen Cremers, en zijn zonen en dochters, te weten Peter, Johan en Marij gehuwd met Jacob Verhypt.[43]

"Maechscheijt tusschen Gaert Gijsen ende zijner soner ende dochter.

In den naeme des heeren, Amen.

        Sij kennelijck eenen ijderen bij den inhoudt van desen, dat in den jaere desselfs ons heeren Jesu Christi, opten 30 en decembris 1645 is beraempt ende gemaeckt een onverbreckelick bestendich maeghgescheijt tussen Gaert Gysen, als weduwer man van z[alige]r Alitgen Cremers gewessen eheluijden, alwijls tochtenaer, ende zijner voorschreven Gaerdten sonen ende dochtere, to weten Peter, Johan, ende Marij geasisteert mit haeren eheman Jacob Verhijpt present, allet in der gestalt ende manieren als volgt.

        Ierstelijck is getracteert ende besproken, dat de voorss. Gaert mits desen affstandt doet van sijne tochte, ende dat voorss. Peeter hebben, halden ende erffelicken besitten ende beërven sal voor hem, zijnen erven ende naecomelingen, alle des voorss. Gaerdten ende Alitgens naergelatene erffelicke, gereede ende ongereede gronden ende goederen, alsoe de voorss. Gaert alwijle in tochte ende eijgendom, als oijck op de voorss. Johan ende Marij geassisteert als voor, daerneven berechticht ende op hun gesuccedert zijn, eegeene vuijtgesondert, mit de conditie, dat de voorss. Gaert van den goede voorss. hebben sal zijn nootwendich onderhalt van sustatatien ende mondtcosten, in cleedongen, wullen ende lijnen, wachten ende waeren, sieck ende gesondt, alsoe datter mit geene redenen op en sall vallen te claegen.

        Ende dat voorss. Gaert voorbehalden sal, om tot sijnen eijgen beliefte te imploijeren ende gebruijcken, geven ende laten tot zijnen schoonsten, zijne vuijtstaende pennongen ter somme ad tweehondert gulden ende jaerlicx twee oude ende twee gusse schapen tot zijnen plasier ende eijgen gebruijck, inde koije te halden ende gevoedet ende gehoedet te werden, doch ingeval van geene coppelschapen gehouden en worden, daervoor jaerlix vijff gulden van de goede voorss. voor t'genoot te trecken. Ende insgelijcx sal Gaert voorss. oijck van de goede voorss. hebben ende genieten allen tgene hij op kynderdoopen ende anderen eerbaren state sal vermeeden hebben.

        Daerbeneffens sal voorss. Peter gehouden zijn aen den voorss. Johannen, zijnen broeder voor zijnen affgoovings ende vertich penninck der vaderlijcke ende moederlijcke goederen, vuijt te richten van ierstcomenden St. Andrae over een jaere de somme ad sesshondert vijffftich gulden, doch dat deselffe somme penningen tot vier jaeren opten goede voorss. tot Johans believen sullen blijven staen op jaerlijckse pensioen, ende dat soo lange de selve penningen affgelacht sullen werden, de pensioen daervan te betalen.

        Item sal de voorss. Johan van den goede hebben, ten tijde van sijnen houlix eene eerlicke bruijdegoms cleedinge van hoofde totten voete, alles eerbaerl[ijck] ende redel[ijck], dat der Peeter voorss. eere ende Johan bate sal hebben (doch vuijt­gescheijden, dat daer geenen mantel en sal bij behoiren). Item sal hebben een bedde ende een paer cussens van 36 pont vederen int gewicht gevult. Item twee kusstijcken, twee par slaeplakens, een koeije ende eene kiste. Item een eer­lijcke vuijtsettinge van bruijloft, tot vijff en twintich personen vrij te mogen noodigen, tot laste van den voorss. Peteren ende zijnen erven, doch in geval sieckten in eheleexsscheijt een halff jaer de montcosten oijck te hebben, ende zijne cleedinge tot last van den goede te mogen laten maken.

        Daerbeneffens soe sal de voorss. Peter van toecomende St. Andrea over een jaer vuijtrichten aen de voorss. Jacoben ende Marijen eheluijden de somme ad sesshondert gulden, oft de pensionen daervan vuijt te richten tot de affloisse toe, wel­verstaende dat de selve Marij haere eerlicke vuijtsettonge van den goede gehadt heeft.

        Hijer mede sullen de voorss. vader ende kinderen gescheijden zijn ende blijven van nu ten eewigen dagen. Ende is den voorss. Gaert derhalven ende op de voorss. conditien van de vuijtrichtongh, geljck oijck de voerss. Johan, Jacob ende Marij ehel[uijden], soe van de tochte als van den eijgendom der voorss. vaderl[ijcke] ende moederl[ijcke] erffel[ijcke] gereede ende ongereede goederen mits desen gerichtel[ijck] renuncieren, ende opter bestendigh forme rechtens vertichniss doende, ten erffel[ijcken] ende eewig[lijcken] behoeff van voorss. Peeteren, zijnen erven ende naecomel[ingen], gelijck zij doen in crachte deses, ter presentien ende onderhoudelick van Mathijs Cremers[44] ende Ruth Versteghen, de ohemen, ende ons onderss. Johan Claess ende Alart Thoniss, schepenen des kerspels Venraidt tot desen als getuijgen versocht ende geroepen, Ter oirconde ende vastichijt van desen soo om dat de voorss. partijen selffs nijet schrijven en konnen, bij ons schepenen opt versoeck der partijen dese ondertekent, op voorss. dato.

Ondertekent, Jan Claes, Alart Thoniss, Matt. Alarts, landtschrijver".

 

 

 

II

Wilhelmus (Willem) Giesen, overl. voor 1651

tr. ... met

Heijlken NN; zij hertr. ca. januari 1651 met Werken Camp (mogelijk Werken Kamp, ged. Venray juni 1600 (get. Jacobus Werkens en Gisela Hoick); zn. van Petrus Kamp en Theodora NN).

 

25 januari 1651: huwelijkse voorwaarden tussen Werken Camp en Heijlen, weduwe van Willem Giesen (ook: Gyesen).[45]

Werken Camp brengt in 800 gulden, waarvoor hij gedurende de rest van zijn leven mag wonen op en gebruik maken van de boer­derij waarop Heijlken nu woont. Bij overlijden van een van beiden zal de ander 150 gulden behouden; de rest valt terug naar de zijde waarvan deze gekomen zijn. Bij gebrek aan erfgenamen zullen de vrienden van Heijlken 300 gulden voor­uit hebben; de rest wordt gelijkelijk verdeeld onder beide partijen. Bij overlijden van Heijlken moeten ook de huwe­lijks­pen­ningen uit haar eerder huwelijk uitgekeerd worden. Opgemaakt t.o.v. schepenen Henrick Claess en Johan van Lendt en behalve door aanstaande bruid en bruidegom (Werken Camp of Coninx? merk Andries­kruis) ondertekend door de vrienden Peeter Leeners (handmerk Swas­tika), Jan Aerts (idem), Gaert Gijsen, Ruijt Versteegh (kruis), Lennerd Reijners en Reijner Scheijen.


MERSELO IIIa

Petrus (Peter) Giesen (Gijsen, Gisen), ged. Venray 5-6-1618 (get. Leonardus Gijsen en Geertgen Gijsen), overl. tussen 1654 en 1657[46]; zn. van Gode­fridus Gijsen en Aleidis Creemers.

tr. Venray 9-1-1646 (get. Jacop Verhipt en Ruth Verstegen) met

Maria (Mery) Aerts[47], ged. ..., overl. ...; dr. van Hermen Aerts en ...; zij hertr. 17-4-1657 met Henrick Lenders alias Gijsen.

Uit dit huwelijk:

1.     Jan Gijsen, ged. Venray 26-12-1646 (get. Thijsken van Hester en Helken Verstegen).

2.     Gijsken Gijsen, ged. Venray 11-4-1651 (get. Gaert Gijsen en Peerken Aerts). Volgt MERSELO IV.

3.     Petrus Gijsen, ged. Venray 6-5-1654 (get. Jacop Verhijpt en Karstjen Verstegen). Volgt MERSELO IV.

 

 

 

MERSELO III

Henricus (Handrick) Giesen (Gijsen alias Lenders), verm. begr. Venray 11-3-1698 als Henrik Giese tot Meerslo.

tr. Venray 17-4-1657 (als Henrick Lenders; get. Aert Hermens en Derick van Lent) met

Maria (Mery) Aerts, ged. ..., overl. ...; dr. van Hermen Aerts en ...; wed. van Petrus Gijsen.

Uit dit huwelijk:

1.     Petrus Gijsen, ged. Venray 31-3-1658 (get. Hermen Aerts en Emeken in gen Broeck).

2.     Leonardus Gijsen, ged. Venray 11-9-1661 (get. Jan Lenderts en Gertjen Verstegen). Volgt MERSELO IV.

3.     Maria Gijsen, ged. Venray 17-10-1666 (get. Aert Hermens en Handerske Leonarts).

 

Merselo, 2 december 1663: Testament van Henrick Lenarts en Merij Gijsen[48]

De erfgoederen van Maria zullen vallen aan haar kinderen Jan, Gijsken en Peter Gijsen uit haar eerste huwelijk. Uit de goederen die van de gezamenlijke testateurs zijn, zullen Peter en Lenaert Gijsen, nakinderen, elk 700 gulden ontvangen zodra zij 16 jaar zijn. Mocht een van beide testateurs na beëindiging van het huidige huwelijk hertrouwen, dan kunnen zij deze penningen in noodgeval gebruiken zolang zij ongehuwd zijn. Getuigen: de schepenen Jan Claes en Peter Driessen.

 

 

 

MERSELO IIIb

Joannes Giesen (Gijsen), ged. ..., overl. ...; zn. van Gairt Giesen en Aleid Cremers.

tr. Venray 27-6-1652 (get. Gaert Gijsen en Peter Gijsen) met

Theodora (Derisken) Jacopx[49], ged. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

 

"Jan# (#Willem) Gyskens (nu: soon Holthees den 15 [mnd] 1722) ende Derisken Jeuriens mater".[50]

 

10 juni 1652: huwelijksvoorwaarden tussen Johan Giesen en Derisken Jacobs.[51]

Huwelijksvoorwaarden tussen Johan Gijesen, zoon van Gairt Gijesen en wijlen Alitgen Cremers, bijgestaan door zijn broer Peeter, en Derisken Jacobs, dochter van Hendrick Jacobs en Japken aen gen Haen, bijgestaan door haar vader. Johan brengt in het huwelijk 1.000 gulden Venrays of 750 gulden Brabants. Derisken brengt in het huwelijk de hofstede met toe­behoren gelegen aen gen Haen onder Merselo. Hiervoor zal het aanstaand echtpaar op St.-Andries a.s. 600 gulden betalen aan Hendrik en Japken en over vier jaar nogmaals 412½ gulden, welk bedrag de (schoon)ouders aan hun andere zes kin­deren zullen geven, te weten Japken, Alitgen, Jacob, Trijncken, Symon en Marijken, broers en zussen van Derisken. Het bruids­paar zal de ouders levenslang onderhouden en de eerste acht jaar 1 malder rogge leveren. De ouders mogen verder twee ooien in de schaapskooi houden en jaarlijks de oogst van een vruchtboom naar keuze. De moeder ontvangt haar leven lang jaarlijks twee steen vlas. Jacob, Symon en Trijncken krijgen, tot ze 16 jaar oud zijn, mondkost, Marijken, de jong­ste zus, krijgt mondkost gedurende de komende twee jaar; daarna komst zij weer voor rekening van de ouders. Deris­kens broers en zussen moeten bij ziekte gedurende twee maanden op kosten van de boerderij verzorgd worden. Overlijdt Johan binnen een jaar na het kerkelijk huwelijk als eerste, dan behoudt de bruid 100 rijksdaalder contant; als Derisken als eerste overlijdt, ontvangt Johan 50 rijksdaalder. De rest van de goederen valt in dat geval terug naar beide zijden. Partijen van Johans zijde tekenen met een 'Y'; getuigen van zijde van de bruid met een gewone vork.

 

NOG NOTEREN VELE DOPEN GIESEN ALIAS AEN GEN HAEN !!!!! (H)

 

Theodorus ain gen Hain

tr. met

Catharina NN

Uit dit huwelijk:

1.     Helena ain gen Hain, ged. Venray juni 1600 (get. Lambertus Coppens en Wendela van gen Hiept).

 

Henricus ain gen Haen

tr. met

Agnes NN

Uit dit huwelijk:

1.     Michael ain gen Haen, ged. november 1600 (get. Joannes Gubbels en Kunera Martens).

 

Gaert aen gen Haen

tr. met

Merij NN

Uit dit huwelijk gedoopt te Venray:

1.     Peterken aen gen Haen, ged. 1-5-1640 (get. Gerit de Pelser en Jenneken Hofs).

2.     Gaertgen aen gen Haen, ged. 14-4-1642 (get. Gaert Hoefs en Alitgen Gijssen).

3.     Bathgen aen gen Haen, ged. 24-10-1644 (get. Peter de Smit en Janneken Simons).

4.     Geritgen aen gen Haen, ged. 13-9-1646 (get. Gerit Hoefs en Derisken Stox).

5.     Lambertus aen gen Haen, ged. 10-2-1648 (get. Ruth Verstegen en Leenken Boers).

 

Godefridus (Gaert, Geurt) aen gen Haen

tr. Venray 27-6-1659 (get. Peter Krijnen en Jan Segers) met

Maria (Mery) Crijnen

Uit dit huwelijk:

1.     Michael aen gen Haen, ged. Venray 5-10-1672 (get. Gerardus Crijnen en Catharina aen gen Haen).

 

Henrijck aen gen Haen

tr. Venray 27-1-1661 (get. Jacob van Cuijck en Peters Custers) met

Gerrittien Custers

 

Dionysius aen gen Haen

tr. Venray 10-6-1679 (get. Simon Metten en Joanna Peeters) met

Gertruda Metten

 

17 maart 1735

Overdracht van de hoeve genaamd Den Haen te Merselo gelegen door Gertruij de Haen en haar broer Willem de Haen aan Hendrick Fleuren en diens vrouw Catharina Coppen.[52]

 

NOG MEER HAEN'S NOTEREN !!!


MERSELO IV

GISBERTUS (GIJSKEN) GIESEN (GIJSEN), ged. Venray 11-4-1651, wonend OP DE SMACKT 1699, overl. ...; zn. van Petrus Gijsen en Maria Aerts.

tr. Venray 7-6-1684 (get. Joannes Gijsen en Henricus Brijnen) met

Mathiola (Matthia, Tysken) Brijnen, mogelijk begr. Venray 25-12-1747; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.     Petronella Gijsen, ged. Venray 4-4-1685 (get. Henricus Kusters en Christina Verstegen).

2.     Maria Gijsen (Gieskens, Gijssen), ged. Venray 8-9-1687 (get. Arnoldus Hermens en Antonia Scheijen).

        Tr. Venray 31-3-1704 (get. Hermanus Deckers en Christianus Deckers) met

        Henricus Deckers

        Uit dit huwelijk:

        a)    Bruno Brijn Deckers, ged. Venray 3-6-1705 (get. Gisbertus Gijsen en Sara Peeter).

        b)    Maria Deckers, ged. Venray 16-3-1707 (get. Joannes Gijsen en Aleijdis Deckers).

        c)     Henricus Deckers, ged. Venray 5-1-1709 (get. Theodorus Deckers en Mathiola Brijnen).

        d)    Hermanus Deckers, ged. Venray 18-5-1710 (get. Hendrick Deckers en Gertrui Gijsen).

        e)     Petronella Deckers, ged. Venray 6-6-1712 (get. Joannes van den Bergh en Gertrudis Hendrickx).

        f)     Maria Sara Deckers, ged. Venray 29-7-1714 (get. Petrus Hendrickx en Petronella Deckers).

        g)    Christina Deckers, ged. Venray 26-9-1716 (get. Hermien?? Deckers en Tijsken Brijnen).

        h)    Gisbertus Deckers, ged. Venray 22-4-1721 (get. Leonardus Giesen en Maria Deckers).

        i)     Matthias Deckers, ged. Venray 13-9-1725 (get. Joannes Deckers en Petronella van Kuijck).

        j)     Theodora Deckers, ged. Venray 17-4-1729 (get. Theodorus van Lendt en Helena van Wylyck), overl. Venray 5-4-1808, 78 jaar oud[53]. Tr. ... met Martin Martens[54].

3.     Brund of Brijn Gijsen, ged. Venray ..-4-1689 (get. Theodorus van Cuijck en Maria Gijsen).

 

1704-1731: "Gysken Gysen (modo Hendrick Deckers) en Tysken uxor (nu: de schoonmoeder), 13 st. 3 aort bet."[55]

 

JENEVERSTOKERS BETRAPT TE VENRAY IN 1701.[56]

"Men denke niet, dat in den goeden ouden tijd het jeneverstoken zoo maar aan jan en alleman geoorloofd was! Ook daar­in was door verordeningen der overheid voorzien. In ons gewest heette toen het jeneverstoken 'distilleeren van wachel­water'. De wacheler of wachelter is thans noch de in Limburg gangbare naam voor de jeneverbes en in mijne jeugd zag ik, hoe aan een huis te Bemelen een wacheltertak bevestigd was, om de menschen te beduiden, dat er een 'drupke' was te krij­gen'.

        In het jaar 1701 had de baron van Neeryssche, heer van Venray, een proces tegen den momboir van Z.M. voor het Hof van Gelder te Roermond. Die momboir was zooveel als de officier van justitie van den tegenwoordigen tijd. Uit het­geen van het proces nog over is in het Rijksarchief te Maastricht vernemen wij, dat op 24 October 1701 de gerechtsbode van Venray bij den schout aldaar aanbracht "dat Gysken Gysen op den Smackt ende Geurt Franssen, inwoonderen tot Ven­ray, ten selven daghe souden bevonden sijn op 't distileren van wachelerwaeter tegen de prohibitie der placaeten". De schout talmde niet, doch zond onmiddellijk den gerechtsbode "totte voors. contraventeurs deselve tot betaelinghe der ver­beurde amenden laeten aenmaenen ende in arrest nemen de distileerketels ende wachelter".

        Men ziet dus, dat ook destijds de verboden distilleerderij gesraft werd met boete en met inbeslagneming der distil­leer­ketels en grondstoffen."

 

 

 

MERSELO IV

PETRUS GIESEN (GIJSEN, GIJSSEN), ged. Venray 6-1654, wonend te MERSELO, mogelijk overl. 21-9-1693[57]; zn. van Petrus Gijsen en Maria Aerts.

tr. Venray 21-6-1686 (get. Renerus Reijnders en Joannes Gijssen) met

Godefrida Reijnders (Reinders), mogelijk begr. Venray 24-6-1720 als Godefrida Gijsen[58]; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.     Petrus Gijsen, ged. Venray 30-9-1687 (get. Matthias Reinders en Maria Gijsen). Overl. voor 8-3-1694.

2.     Joanna (Jenneke) Gijsen (Giesen), ged. Venray 2-11-1689 (get. Arnoldus Hermens en Agnes Reinders), wonend te MERSELO, overl. voor 3-7-1769.

        tr. Venray 13-5-1710 (get. Joannes Gijsen en Leonardus Baltissen) met

        Joannes Baltissen, ged. ..., begr. Venray 3-7-1769 als wedn. van Joanna Giesen; zn. van ... en ...

        Uit dit huwelijk:

        a)    Martinus Baltissen, ged. Venray 17-5-1711 (get. Joannes Gijsen en Gerarda Baltissen).

        b)    Petrus Baltesen, ged. Venray 1-5-1713 (get. Balthazar Baltesen en Gertrudis Reinders).

        c)     Maria Baltesen, ged. Venray 12-3-1716 (get. Guilielmus Baltesen en Mathia Brienen [geh. met Gijsbert Gijsen]).

        d)    Joanna Baltissen, ged. Venray 4-4-1718 (get. Leonardus Baltissen en Petronella op Ribrick).

        e)     Godefrida Baltesen, ged. Venray 31-7-1720 (get. Petrus Gijsen en Maria Baltesen).

        f)     Theodorus Balthesen, ged. Venray 28-2-1723 (get. Arnoldus de Haen en Gertruij van Lendt).

        g)    Joannes Balthesen, ged. Venray 28-8-1725 (get. Godefridus Lemmen en Agnes Hueben).

        h)    Joannes Baltesen, ged. Venray 10-2-1727 (get. Lambert Geurts en Agnes Reijnders).

        10 december 1710: aankoop bouwland aan de Kapelweg te Merselo.[59]

        F. Thomassen namens de scholtis, Jan Niemercx en Hendrick van de Staeij, schepenen van Venray, oorkonden dat de weduwe Marie Hieps, bijgestaan door haar zoon Peter Hieps als haar gekozen voogd, zich mede sterkmakend voor zijn broers en zussen, en mede namens zijn medevoogden Willem Elskens en Zeger Aben namens de minder­jarige kinderen van wijlen Martin Aben en Juepken Hieps, hebben overgedragen aan "Jan Balthissen ende Jenneke Giesen eheluijt accep­tanten deses een stuck bouwlant geleegen aen de Cappelwegh Mersseloo, respectieve neffens Jacob Versteegen landt, ende op den gemeinen Cappelwegh uijtschietende, groot eenen morgen neffens Jacob Versteegen landt voorsch. aff te mee­ten, hebbende dit stuck landt het recht van abdisse thiendt, te weeten, vrijleidunghe van den stier ende beir, ende belast met chins soo met recht can beweirt worden, ende loopende dorpslasten van schattinghe, als andersints, voorders vrij erffve, soo transportanten des onder­vraeght verclaerden, ende dat voor eene somme coopspenninghen van hondert vijff guldens, ende veirthien guldens aen hooghen, een derden deel volgens hoogers recht affgetrocken sijnde, waer voor 't voorss. landt aen Lindert Giesen is met uijtbranden der kerssen vercocht ende verbleeven ten behoeve van Jan Bal­this­sen voorn., alles naer inhaldt der conditien daer van sijnde."

        6 januari 1712: aankoop land nabij de Merselose kapel[60]

        Peter Hieps, mede als voogd van zijn moeder Marie Hieps, zich mede sterkmakend voor zijn broers en zussen, en mede namens zijn medevoogden Willem Elskens en Zeger Aben namens de minderjarige kinderen van wijlen Martin Aben en Juep­ken Hieps, draagt over aan "Jan Balthissen ende Jenneke Giesen eheluiden, acceptanten deses, eenen halven bouw­landt en acht en twintigh roeden ende drij voeten, bij ofte omtrent de Mersseloose cappelle geleegen, oostwaerts neffens des acceptantens erve geleegen, westwaerts neffens heer Van Lendts erffve, zuijtwaerts op den gemeijnen wegh uijt­schie­tende, ende noortwaerts op het Marie Hieps voorn. landt uijtschieten­de, sijnde dit voorss. getransporteerde erff, met in­be­gree­pen den mergen soo den thienden xber 1710 aen hem is opgedraegen, belast is met anderhalff vath rogge jaerlicx ten be­hoeve van de cappelle van Mersseloo, andersints vrij erff, soo transportant ondervraeght verclaert, uijtgenoomen loo­pen­de schattingen ende chins, soo met recht daerinne can beweirt worden, ende dat voor een somme coopspenningen van vijff en vijfftigh gulden Venraets ende eenen rixdaelder tot liefenisse. Volgens octroij sullen dese penningen sijn ten be­hoeve van den tijdelicken schatbuerder Guert Jacobs, die het voorsch, getransporteerde landt uijtter handt volgens oc­troij is vercocht, soo transportant ende acceptant verclaer­den".

        18 september 1717: aankoop weide in de Merselose Paschen[61]

        Aart van Viaanen en Billeke van Viaanen, bijgestaan door hun resp. voogden Francis Wismans en Jan op 't Riebroeck, dragen over aan en ten behoeve van "Jan Baltissen ende Jenneke Giesen eheluijdt [...] eenen pasch geleegen in de Mersse­loose Paschen in den Hendrick, eenersijdts neffens Lindert van Lendt oostwaerts, noortwaerts neffens Jan Baltissen voor­noemd, westwaerts neffens Peter van Moock, zuijtwaerts neffens het gemein broeck, groot ongeveir vijff vierdeel, edoch soo groot als aldaer geleegen, sijnde vrij erffve [...] voor eene somme coopspenninghen van drij hondert ende twintigh gul­dens Venraets." De overdracht vindt plaats met toestemming van schepenen, de kape­laan, van Peter Brouwers, mede namens diens moeder en zuster, en van Derck Sijmons.

3.     Maria Gijsen, ged. Venray 26-2-1692 (get. Joannes Gijsen en Petronella Reinders).

4.     Petrus Gijsen, ged. Venray 8-3-1694 (get. Gisbertus Gijsen en Agnes Huijben), mogelijk overl. ald. 9-5-1702 als Peter, zoon van Peter Gijse tot Meerslo.

 

"Geurtien wed. Peeter Gysen (nu Martien Gysen en Marike soror, 1727) en Jenneke filia en Peter filius".[62]

 

"Martien Gijsen (modo Peter, out 16 jaar 1730) en Marieke soror 1727".[63]

 

 

MERSELO III

LEONARDUS GIESEN (GIJSEN), ged. Venray 11-9-1661, wonend te MERSELO, gezworene[64], overl. ...; zn. van Henricus Lenders alias Gijsen en Maria Aerts.

tr. Venray 23-10-1698 (get. Joanna Gijsen en Theodorus Driessens) met

Gertrudis (Geirtien) Hendricx (Henricx), ged. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.     Theodorus Gijsen, ged. Venray 11-10-1698! (get. Petrus Hendricx en Maria Gijsen).

2.     Maria Gijsen, ged. Venray 8-7-1701 (get. Matthias Hendricx en Matthista Brijnen).

 

29 december 1702: aankoop van bouwland in de Vloete gelegen.[65]

Jan Janssen op 't Henskens en zijn vrouw Reintie Thijssen dragen over aan en ten behoeve van "Lindert Giesen ende Geir­tien Hendricx eheluijdt, eenen seekeren plack bouwlandt alhier in de Vloete geleegen respective neffens d'erven van d'erff­genaemen van Claes Everts zaliger, eendersijdts op d'erven van d'erffgenaemen Jan Verhiepst zuijdwaerts uijt­schie­ten­de, ende voorders neffens den gemeinen wegh schietende, groet sijnde ongeveir vijff mergen, edoch de mate on­be­gree­pen, so groot als aldaer neffens voorschr. reigenoten en de wegh geleegen is, ende dat, boven twee karreraderen ad seven guldens weirdigh aen de transportanten te leveren, voor eene somme coopspenningen van 700 gulden Venraets, waer­van Willem Groenen, als den voorschr. plack bouwlandt tot onderpandt hebbende ende daerinne gevest sijnde, sal tre­cken vierhondert guldens bovens de interesse te goede rekeninge daervan ten achteren sijnde, sullende van de res­te­ren­de coopspenningen ten overstaen van de transportanten met hunne respective schathbuerders staet gemaaeckt worden, welck voorschreven getransporteert goedt daer voor onderlinghs vercocht is voor vrij erffve [...]."

 

10 december 1710: aankoop van bouwland te Merselo Groot Dorp in de Vloet[66]

F. Thomassen namens de scholtis, Jan Niemercx en Hendrick van de Staaije, schepenen van Venray, oorkonden dat de weduwe Marie Hieps, bijgestaan door haar zoon Peter Hieps als haar gekozen voogd, zich mede sterkmakend voor zijn broers en zussen, en mede namens zijn medevoogden Willem Elskens en Zeger Aben namens de minderjarige kinderen van wijlen Martin Aben en Juepken Hieps, hebben overgedragen aan "meester Lindert Giesen ende Geirtien Hendricx ehe­luijt acceptanten ende aencooperen deses, een stuck bouwlandt geleegen alhier onder Mersseloo groot dorp in de Vloet, neffens Thunnis Stienen landt voorhooffs ende aen eene zijde, andersijdts neffens Jan Cuesters landt ende voorders op den ge­meinen wegh uijtschietende, groot ongeveer vijff vierdeel, edoch de maete onbegreepen, ende soo groodt als aldaer nef­fens voorschreven reigenoten in sijn palen geleegen is, sijnde belast met tins soo met recht daerinne can beweirt wor­den, ende loopende dorpslasten van schattinghen als andersints, voorders sijnde vrije erffven, soo vercooperen des onder­vraeght verclaerden, ende dat, bovens eene lieffenisse van twee ducatons, voor eene somme coopspenninghen van hon­dert guldens, ende noch ses guldens aen hooghen, waeraen een derden deel gecort wordt naer hooghers recht, waer voor het voorsch. landt aen de voorn. eheluijt acceptanten deses met uijtbranden der kerssen vercocht ende verbleven, alles naer inhaldt der conditien daer van sijnde".


GIESEN - GIJSEN - VENRAY

 

HELEMAAL DOORGENOMEN:

3826

3831

3831A

3832

3833

3834

3837

 

1468[67]

'Restant tot Raide

-      Item Lem Ghyssen ij stuiver, heefft syn guet synen kynderen aver? gegeven.'

 

1533[68]

'dat kerspel van Raeij'

onder Casterloe o.a.:

-      Gaert Bommen

-      Peter Ghiesen................................................................ vi g 24 stuiver 1½ ort

-      Derick Gysen........................................................................................ iij oert

-      Geryt Mynten

-      Martyn Peters

-      Thijs Bommen

-      Gairt van Heister.

 

        "Item Theus Gysen 1 summeren rogghen op sijn huys dat opten grave staet"[69]

 

        Derisken op gen Haegh, ged. Venray 1587 z.d., zn/dr van Joannes op gen Haegh en Elisabeth NN (get. pastoor de Castelo?? en Lijss Gissen).

 

 

20 maart 1682: overdracht van een rente aan Jan en Lenart Gijsen.[70]

Ten overstaan van Cornelis Maes, gerechtsbode i.p.v. scholtis Bernardt Damen, Teucken Jans en Jan Creemers, sche­pe­nen van Venray, oorkonden Gerit Heijnen en zijn vrouw Geurtien dat zij een jaarlijkse rente van 12 gulden, eerstmaals te be­ta­len op St.-Andries a.s., wegens een hoofdsom van 240 gelijke guldens, met als onderpand 2 morgen bouwland gelegen tus­sen Peter Custers en Jacob Huijben; 1 morgen pesch genaamd Gijskens Hoeck, gelegen tussen Toenis Stijnen, Thomas Heinen en de gemeinte, hebben overgedragen aan Jan Gijsen en Lenart Gijsen.

 

23 december 1689: de erven Heinen verkopen een hoeve te Merselo aan Jan Gijsen, ongehuwd.[71]

Ten overstaan van Cornelis Maes, gerechtsbode i.p.v. scholtis Bernardt Daemen, Teuwken Jans en Dierick van Lent, sche­pe­nen van Venray, dragen Peeter Thomas Heinen, nog jonkman, als erfgenaam, en Jenneken Peeters, weduwe van Tonis (sic) Hei­nen, de moeder, als vruchtgebruikster, bijgestaan door Tonis Peeters en Jan Teobaldus, als naaste vrienden van moe­derlijke zijde, haar huis, hof, schuur en schop, alles groot 13 à 14 morgen onder Merselo gelegen, afkomstig uit de na­latenschap van wijlen Thomas Heinen voornoemd, voor een bedrag van 986 gulden plus 125 gulden hoogsel en een lie­fe­nis van 6 rijksdaalder, na openbare verkoop over aan Jan Gijsen, ook nog jonkman. De goederen zijn belast met een hoen en een sester herbergskoren, 1 erfmalder jaarlijks aan het O.L.V.-altaar, en last van een voetpad achter de weide lopend naar de weide van Jan Bants.

 

Theodorus of Diederick (Derick) Giesen (Gijsen), leeft 1588, 1590

tr. ... met

Helena (Heilken) NN, ged. ..., overl. (na 1590); dr. van ... en ...

 

 

 

Hermanus (Hermannus) Giesen (Gysen), ged. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

tr. voor dec. 1593 met

Petronella NN, ged. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.     G....dis Gijsen, ged. Venray ..-12-1593 (get. Mathias Fransen en Barbara Poels)[72], overl. ...

 

 

 

Antonius (Thunnis) Giesen (Giessen), ged. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

tr. voor 25-3-1607 met

Gertrudis (Gertruda, Gertruid) NN, ged. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

1.     Symon Giesen, ged. Venray 26-3-1607 (get. Jan Cremers en Jaapke ....es)[73], overl. ...

2.     Gertrudis Giessen, ged. Venray 20-7-1614 (get. Gossen Peters en Greetien Segers)[74], overl. ...

 

 

 

Antonius (Tonisken) Giesen (Gijsen), ged. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

tr. voor 29-4-1609 met

Geertien Gijsen[75], ged. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.     Catharina Gijsen, ged. Venray 29-4-1609 (get. Henricus Gerits en Ida Belien).[76]

 

 

 

Goswinus (Goessuinus, Goissewinus, Gossen) Giesen (Giessen, Gijsen), ged. ..., overl. ... (na 3-5-1621); zn. van ... en ...

tr. voor nov. 1592 met

Gertrudis (Geert) NN, ged. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.     Petrus Gijsen, ged. Venray ..-11-1592 (get. Zigerus Simonis fil., Gerardus Jaecken Ploensis en Gertrudis Verhoo­uen).[77] Verm. overl. voor 7-10-1607.

2.     Godefrida Gijsen, ged. Venray ..-9-1596 (get. Gijsbertus Gijsen en Elizabeth Franssen)[78], overl. ...

3.     Petrus Giessen, ged. Venray 7-10-1607 (get. Jan Cremers en Stijn Fransen)[79], overl. ...

 

 

Dionisius (Denissken) Giesen (Giessen, Gijsen, Gijssen, Gisen), ged. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

tr. voor okt. 1597 met

Gertrudis (Geertien, Gertgen) NN, ged. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk uitsluitend dochters bekend:

1.     Elisabeth Gijsen, ged. Venray ..-10-1597 (get. Adam Jan en Bertha Franssen).[80] Verm. jong overl.

2.     Bertula Giessen, ged. Venray ..-12-1601 (get. Fransciscus Segers en Aleida Martens)[81], overl. ...

3.     Gerarda Giesen, ged. Venray ..-2-1603 z.d. (get. Jan Verriet en Gertrudis Gisen)[82], overl. ...

4.     Elisabeth Giessen, ged. Venray 13-5-1605 (get. Jacob Giessen en Peerken Giessen).[83] Verm. jong overl.

5.     Elisabeth Gijsen, ged. Venray 17-7-1612 (get. Gossen Gijssen en Alitien Cremerss)[84], overl. ...

6.     Petronilla Gijssen, ged. Venray 17-5-1618 (moeder: Gertgen Gijssen; get. Lambertus Jans en Baetgen Gijssen).[85]

 

 

 

LEONARDUS (LEINNERTIEN, LEONART PETER) GIESEN, ged. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

tr. voor 27-11-1603 met

Leonarda (Leinsken) NN, ged. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.     Helena Giesen, ged. Venray 27-11-1603 (get. Jacob Hoffen en Heilken Gielen)[86], overl. ...

2.     Petrus Giesen, ged. Venray 7-5-1610 (get. Thijs Jaecken en Gaertien Hoffen)[87], overl. ...

3.     Cuen Giesen, ged. Venray 30-11-1612 (get. Giessken Giesen en Hessken Heur)[88], overl. ...

 

 

 

Jan Muchg of Muchs

tr. ... met

Tunnisken NN

Uit dit huwelijk:

a)     Nesken Muchs, ged. Venray 9-10-1637 (get. Pouwels Hofs en Leinsken Gijssen).

b)    Baetien Muchg, ged. Venray 28-10-1639 (get. Willem Hoffs en Grijtien Greuren?).

c)     Jacob Muchg, ged. Venray 21-9-1642 (get. Gerit Theus en Gijsken Gijssen).


@

JACOBUS (JACOB) GIESEN (GYSENN), ged. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

tr. voor 1588? met

Elisabeth (Lijsbeth, Lisbeth) NN, ged. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.     Sijmon Gijsen, ged. Venray ..-..-1588 (get. Peter Janss en Mijken Houben)[89]; overl. na 8-2-1630.

2.     Petrus Gijsen, ged. Venray ..-..-1590 (get. Hermen op Rybrock en Heilken, echtg. van Derick Gysen).[90]

3.     Johannes Gijsen, ged. Venray ..-2-1593 (get. Gerit van Heister, Lenaert Gijsen en Libeken, echtg. van Michel Martens).[91]

4.     Theodorus Gijsen, ged. Venray ..-1-1595 (get. Joannes Verrijckt en Cunera NN).[92] Tr. ... (voor 1625) met Maria NN. Volgt ...

5.     Helena Gijsen, ged. Venray ..-3-1597 (get. Lambertus Hermans en Joanna Gijsen).[93]

6.     Joanna Giessen, ged. Venray 25-6-1607 (get. Thijs Bom en Meryken van Heister).[94]

 

 

@@

Theodorus (Derick, Dierick) Giesen (Gijsen), ged. Venray januari 1595, overl. ...; zn. van Jacob Gijsen en Lijsbeth NN.

tr. ... met

Maria (Mericken, Mery) NN, ged. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.     Petrus Gijsen, ged. Venray 19-6-1625 (get. Theodorus Petri en Gerarda op den Culyt).[95]

2.     Simeon Gijsen, ged. Venray 13-1-1627 (get. Peter Simens en Jenneken Gijsen).[96]

3.     Johannes Gijsen, ged. Venray 11-3-1628 (get. Sijger Hermens en Jaepken Lemmens).[97]

4.     Maria Gijsen, ged. Venray 26-5-1630 (get. Simen Culits en Mery Groenen).[98]

5.     Jenneken Giesen, ged. Venray 1-10-1631 (get. Theus Ruitters en Heilken op gen Cul[it]).[99]

 

 

-      Elisabeth (Liesbeth) Giesen (Gijesen), vermoedelijk dr. van Jan Gijsen (zie akte 26-9-1671).

        tr. Venray 26-2-1664 (get. Art Coppen en Deryck Gijesen) met

        Jan Janssen

 

-      Elizabetha (Lijsbeth) Gijsen. Tr. ... met Joannes Versantvoort.

        Uit dit huwelijk gedoopt te Venray:

        a)    Catharina Versantvoort, ged. 23-6-1665 (get. Jan Versantvoort en Helena Gijsen).

        b)    Maria Versantvoort, ged. 16-5-1668 (get. Dierick Gijsen en Jaecken Jans).

        c)     Anna Versantvoort, ged. 12-2-1670 (get. Simon Ruijters en Joanna Gijsen).

        d)    Anna Versantvoort, ged. 15-4-1672 (get. Peeter Cuylits en NN).

        e)     Joannes Versantvoort, ged. 5-12-1674 (get. Jacobus Joannes Versantvoort en Catharina Cuijlits).

        f)     Helena Versantvoort, ged. 9-4-1676 (get. Arnoldus Coppen en Grietie Ruijters).

        g)    Petronella Versantvoort, ged. april 1680 (get. Simon Mess en Petronella Cuijlits).

 


Gerardus (Gerit) Giesen (Giessen), ged. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

tr. ... (voor december 1601) met

Aleidis (Alit) Marten, ged. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.     Martinus Giessen, ged. Venray 23-12-1611 (get. Arndt Henricks en Jan Wilbordten).[100]

 

 

-      Heylken Gijsen, geb. ... Tr. ... met Antonius (Toenis) Nabben, geb. juli 1595[101]; zn. van Henricus Nabben en Beatrix NN.

        Uit dit huwelijk:

        a)    Peter Nabben, in 1671 ongehuwd.

        b)    Hendrik Nabben, geb. ... Tr. ... met Jenneken NN.

               Uit dit huwelijk gedoopt te Venray:

               aa)   Lendert Nabben, ged. 25-10-1646 (get. Tunnis Nabben en Trineken Nabben).

               bb)  Alitgen Nabben, ged. 15-10-1648 (get. Henrick Cuppers en Jenneken Nabben).

               cc)   Joannes Nabben, ged. 11-5-1652 (get. Claes Nabben en Ercken van Cuijck).

               dd)  Leinert Nabben, ged. 13-10-1656 (get. Peter Nabben en Beelken Conninghs).

               ee)   Alert Nabben, ged. 14-6-1659 (get. Jan Geurts en Nesken Rutten).

               ff)    Simon Nabben, ged. 28-10-1661 (get. Peter Nabben en Thunnisken Peters).

        26 september 1671: de erfgenamen van Toenis Nabben en Heylken Gijsen dragen een hoeve met toebehoor over aan Jan Verblaeckt en Merrij Claes.[102]

        Ten overstaan van schepenen van Venray dragen Peeter Nabben, ongehuwd; Hendrick Nabben en diens vrouw Jenneken; Aert van Helden en diens vrouw Jenneken; Aert Cuppen en diens vrouw Jenneken; Denijs Janssen en diens vrouw Alitgen; Jan Janssen gehuwd met de dochter van wijlen Jan Gijsen; Jan Beerden als gevolmachtigde van Jacobus Pinquet in kwa­li­teit van man en momber van zijn vrouw Marij Nabben; en Jacobus NN gehuwd met Anneken Nabben, erfgenamen van Toenis Nabben en Heylken Gijsen, beiden overleden, 1) een huis, hof en erf groot ca. 2 3/4 morgen gelegen tussen Jasper Claes, oostwaarts het erf van Jacob den Cuijper, noordwaarts aan de gemeinte, belast met jaarlijks 8 vat rogge aan Hen­drick Lemmens; 2) een pasch groot 5 vierdel morgen aan het Hooghbroek gelegen, grenzend aan wijlen Peeter Linssen en Peregrinus van Dael, voor een bedrag van in totaal 472 gulden over aan Jan Claes Verblackt en Merrij Claes, echtelieden.

 

 

 

JOANNES (JAN) GIESEN (GIJSEN, GIJSSEN), ged. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

tr. voor 26-12-1623 met

Maria (Mery) NN (Dionissen), ged. ..., overl. ...; dr. van ... en ...; wed. van Alexander Groenen, waarvan drie kinderen: 1) .. ged. 1616, 2) .. ged. 1618 en 3) ... ged. 1620.

Uit dit huwelijk:

1.     Johannes Gijssen, ged. Venray 26-12-1623 (get. Derick van Hanrichs en Berben van Buul) NIET GEVONDEN, begr. Venray 22-1-1688[103].

2.     Adolphus Giesen, ged. Venray 14-6-1626 (get. Gaert Groenen en Jenneken Giesen)[104], overl. ...

3.     Perken (Petronella) Gijsen, ged. Venray 14-3-1628 (get. Jacop Gijsen en Jaepken Lemmens).[105] Leeft 1654.

4.     Dinnis (Dionisius) Gijsen, ged. Venray 8-2-1630 (get. Sijmen Gijsen en Nesken Dinnis)[106], vermeld 1654, begr. ald. 15-5-1707.

5.     Neesken (Agnes) Giesen, ged. Venray 28-9-1631 (get. Peter Bijtien en Nesken Rameckers).[107]

 

10 april 1654

Peerken en Dionijs, zus en broer, als kinderen van wijlen Johan Gijesen en Marij Dionisse, gewezen echtelieden 'in den naebedde', verkopen bouwland groot 2½ morgen in het Boschevelt gelegen met een voorhoofd aan de Enge Lonense Ste­ghe, het zuiden naast Gerardt Reijnkens, het noorden naast Metgen Engelkens, de achterzijde aan de erven van Verhaegh en Johan Claess, belast met 1½ malder rogge jaarlijks behorend tot de 'Luijtens pachte', voor een bedrag van 504 gulden aan Johan de Louwe en Maijken Bloemaerts, echtelieden, als hoogste bieders van een openbare verkoop bij opbod.[108]

 

 

 

PETRUS (PEETER, PETER) GIESEN (GIJSEN), ged. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

tr. ... met

Joanna (Jenneken) NN, ged. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.     Gerardus Gijsen, ged. Venray 4-1-1630 (get. Jan Hillekens en Hesken Vergeldt).[109]

2.     Jennesken Gijsen, ged. Venray 4-1-1630 (get. Derick Swijen en Jaepken Broecken).[110]

3.     Elisabeth (Lijsken) Gijsen, ged. Venray 6-11-1631 (get. Peter van den Bos en Tijsken Broecken).[111]

 

 

 

THEUS GIJSSEN, geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

tr. ... met

Lijbeken NN, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.     Lamert Gijssen, ged. Venray 6-8-1624 (get. Gertien Deckers en Theus Nabben).

 

 

 

LINNERTGEN GIJSSEN, geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

tr. ... met

Teisken NN, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.     Johannes Gijssen, ged. Venray 20-10-1633 (get. Leijsken op dij Hijpt en Coen Coepmans).

 

 

 

WERKEN GIJSSEN, geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

tr. .. met

Trijn NN, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.     Gertien Gijssen, ged. Venray 22-10-1637 (get. Henricus in de Olijmuelen en Jenneken Gijssen).

 

 

LEISKEN (LEONARDUS, LAURENTIUS?) GIJSSEN, geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

tr. ... met

Mericken NN, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.     Derick Gijssen, ged. Venray 6-1-1643 (get. Gaert Gijssen en Trijn Kulits).

 

 

ARNOLDUS (AERT) GIESEN (GIJSEN), , ged. ..., begr. Venray 24-8-1678; zn. van ... en ...

tr. ... met

Joanna (Jenneken) NN, ged. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.     Jacobus Gijsen, ged. Venray 18-5-1659 (get. Peter Vaes en Lijsbeth Gijsen).

 

 

 

GETUIGEN; WIE ZIJN ZIJ?

-      Maria van Heijster, ged. Venray 15-12-1645; dr. van Faesken van Heijster en Gaertien van Heijster (get. Peter Giessen en Heijlken Broex).

-      Joannes van Heijster, ged. Venray 20-10-1631; zn. van Tisken van Heijster en Geurtgen NN (get. Gerit Hennen en Alitgen Gijsen).

-      Joannes van Heijster, ged. Venray 10-9-1775; zn. van Joannes van Heijster en Joanna Meulendijcks (get. Gerard Giesen en Elisabeth Meulendijcks).


JACOBUS (JACOB) GIESEN ALIAS GREEVEN, ged. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

tr. ... met

Gertgen NN, ged. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.     Lens (Laurentius) Greven, ged. Venray 18-10-1638 (get. Aert Theukens en Japken Rongen).

2.     An Greven, ged. Venray 8-9-1641 (get. Gijsken Gijssen en Leinken Simons).

3.     Geritgen Greven (zn.), ged. Venray 1-11-1643 (get. Meus Simons en Heilken Rongen).

Mogelijk uit een later huwelijk:

4.     Maria Greven, ged. 4-9-1661 als dr. van Jacob Greven en Jenneken NN (get. Jan Verhoeven en Baetjen Gijsen).

 

"Opdracht van Martien op Weverslo aan Bernt Muller ende (depost) van Jacob Gysen gnmpt Greven. Beschut".[112]

 

 

-      Gertrudis Giesen (Gijsen), geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ... (mogelijk zus van Gijsbert Giesen gehuwd met Mathiola Brienen, waar haar man optreedt als doopgetuige).

        tr. ... met

        Petrus Derickx (Dirx; alias Lintjens? ZOEKEN), geb. ..., overl. na 1704; zn. van ... en ...; in 1704 wordt hij neef genoemd van Jacob Giesen gehuwd met Petronella Ruijters.

        vgl. ook Peter Dircks alias te Luer, overl. 26-12-1686.

        Uit dit huwelijk:

        -      mogelijk NN, kind van Peter Dirks, overl. Venray 3-2-1682.

        a)    Theodorus Derickx, ged. Venray 3-4-1684 (get. Joannes Gijsen en Henrica Derickx), verm. overl. ald. 27-1-1686.

        b)    Theodorus Dirx, ged. Venray 8-5-1689 (get. Judocus Peeters en Aleijdis Dinniskens).


 

COPPEN

 

Jacobus Coppen

tr. Venray 6-10-1675 (get. Joannes Coppen en Michael de Wildt) met

Lucia de Wildt, begr. Venray 20-3-1677.

 

Guilielmus Coppen

tr. Venray 6-10-1682 (get. Joannes Coppen en Anna Claessens) met

Anna Claessens

 

Petrus Coppen (alias Giesen)

tr. Venray 30-4-1698 (get. Michael de Wildt en Joannes Kerstiens) met

Catharina Cremers

 

Petrus Coppen

tr. Venray 22-4-1704 (get. Jacobus Coppen en Joannes Neijen) met

Margaretha Neijen

 

Guilielmus Coppen

tr. Venray 6-9-1712 (get. Gerardus v. Eijndt en Joanna Hermkens) met

Gertruda Hermkens

 

Gerardus Coppen

tr. Venray 29-10-1716 (get. Jacobus Coppen en Theodorus Winckens) met

Maria Winckens

 

2 november 1700

Testament van Juepken, wed. van Jan Cuppen wonend te Lull; vermeld o.a. haar zonen Jan en Matthijs.[113]

 

-      Joanna Giesen (Gijsen), geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

        tr. ... met

        Arnoldus Coppen, geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

        Uit dit huwelijk:

        a)    Gerardus Coppen, ged. Venray 27-6-1668 (get. Dierisken Groenen en Joanna Berden).

        b)    Maria Coppen, ged. Venray 2-3-1671 (get. Peter aan de Meulen en Elisabeth Giesen).

        c)     Elisabeth Coppen, ged. Venray 18-8-1674 (get. Anna Willems Coppen??? en Willem van Helden).

        d)    Joannes Coppen, ged. Venray 28-9-1677 (get. Joannes Santvoort en Catharina Coppen).

 

 

THEODORUS GIESEN (GIJSE), geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

tr. ... met

Wilhelmina Peters[114], geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.     Thijsken Gijse, ged. Venray 17-3-1678 (get. Gerardus Peters en Elisabeth Gijse).

 

 

PETRUS GIESEN (GIJSEN alias COPPEN), geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

tr. Venray 30-4-1698 (als Petrus Coppen; get. Michael de Wildt en Joannes Kerstiens) met

Catharina Cremers, mogelijk begr. Venray 24-5-1717.

Uit dit huwelijk:

1.     Maria Gijsen, ged. Venray 9-3-1699 (get. Simon Fleuren en Joanna Coppen).


#

PETRUS GIESEN (GIJSSEN), geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

tr. Venray 12-6-1698 (get. Leonardus Gijsen en Jacobus Huijben) met

Petronella (bij dopen van haar kinderen: Joanna) Huijben, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.     Henrica Gijsen, ged. Venray 10-4-1699 (get. Joannes Huijben en Maria Gijsen).

2.     Jacobus Gijsen, ged. Venray 4-1-1701 (get. Joannes Gijsen en Jacoba Huijben), overl. ... Tr. Venray 23-2-1737 met Sophia van Loon. Volgt ##

3.     Maria Gijsen, ged. Venray 9-12-1702 (get. Gerardus Mes en Matthiola op de Smack).

        vgl: Maria Giesen (Gijsen), mogelijk overl. Venray 8-2-1762 als Maria Hofmans.

        tr. Venray 24-5-1732 (get. Nicolaas van de Staij en Joannes Smidts) met Henricus Teus (Theusen), ged. ..., begr. Venray 8-4-1779 als wedn. van Maria Giesen; zn. van ... en ...

        Uit dit huwelijk mogelijk (andere achternamen?!):

        a)    Joannes Janssen, ged. Venray 11-8-1733; zn. van Henricus Janssen en Maria Giesen (get. Godefridus Linders en Helena Janssen).

        b)    Maria Theeuws, ged. Venray 21-9-1742 als dr. van Henricus Theeuws en Maria HOFMANS (get. Arnoldus Theeuws en Sophia van Loon = echtg. van Jacobus Giesen).

 

##

JACOBUS GIESEN (GIJSEN), geb. Venray 4-1-1701, overl. ...; zn. van Petrus Giesen en Joanna Huijben.

tr. Venray 23-2-1737 (get. Joannes Theus en Joannes Smidts) met

Sophia van Loon, mogelijk begr. Venray 29-5-1754 als Soffia Gijsen[115]; wed. van Gerardus Peters (geh. Venray 16-5-1717 [get. Joannes Peters en Henricus van Loon], verm. overl. Venray 26-3-1730 of 3-10-1735); dr. van ... en ...

Uit het huwelijk van Sophia van Loon en Gerardus Peters:

a)     Petrus Peters, ged. Venray 5-6-1725 (get. Gerardus Peters en Catharina Jacobs)[116], overl. voor 2-5-1753.

Uit het huwelijk van Jacobus Giesen en Sophia van Loon geen kinderen.

 

2 mei 1753: herziening van huwelijkse voorwaarden tussen Jacob Giesen en Sophia van Loon.[117]

"Accordt gemaeckt door Jacob Gijsen en dessens huijsvrouw Fijke van Loon.

        Alsoo Jacob Gijsen ende sijne huijsvrouw Fijke van Loon, weduwe van Geraerd Peters zaliger geassisteert bij den heere Lambote als ten dese haere gecoren momboir, nu al eenighe jaeren getrouwt sijnde, sonder dat de selve tot noch toe in desen houwelijck kindt ofte kinderen verweckt hebben, ende vermits het voorkindt van voorss. Fijke van Loon in ehe­standt verweckt bij Gerit Peters zaliger ende als nu voor eenige tijt is comen te sterven, soo sijn de voorss. eheluijden over­eengecomen ende hebben ingegaen desen vrientelijcke en minnelijcke accordt, waermede comt te cesseren hunne hou­we­lijcxe voorwaerde, gemaeckt door de selve de dato 22 april 1737 op conditie hier naer volgende.

        Eerstens is besproeken en overcomen door de voorss. eheluijden, in val sij voor haeren man quaem afflijvigh te wor­den, soo sal den selven profijteeren volgens landtrecht alle haere gereede goederen, het sij contante penningen, handt­schrijf­ten off wat naeme ofte natuire de selve soude moghen hebben, mit al noch in desen houwelijck de halffscheijdt van de uijt te settene penningen bij gerichtelijcke rentbrieven, off aengecoghte erven, ende de ander halffscheijdt sal als dan keeren naer de zijde van dessens vrouwe vrienden die daer toe het naeste berichtight sullen wesen.

        Maer in contrarien vall sal sij maer profijteeren de halffscheijdt van alle de hierinne gemelte gereede goederen, wie mede van de gewonnen en gewoorve uijtgesette penningen en aengecoghte erven gelijck voorss. is, mitsgaeders sal sij heb­ben en genieten haer leven lanck de tochte van de halffscheijdt van de goederen van haeren man, ende naer de aff­lijvig­heijdt van de selve, sullen de goederen van den man, waertoe hij berechtigh moghe wesen, vervallen aen dessens naeste vrienden.

        Waermede de voorss. eheluijden desen hunnen accordt sluijtende hebben verclaert het selve alsoo te wesen hunne wille en begerte, renuntieerende ten dijen eijnde op alle exceptien dese eenighsints contrarieerende ende signanter op den articiel landtrechtens dicteerende dat alle accorden binnen veertien daghen sijn revocabel, in warer oirconde hebben de voorss. contrahente eheluijden dese beneffens ons ondergesss. gerichts persoonen eijgenhandigh onderteekent tot Ven­raeij den 2den mei 1753 ende was onderteekent

Jacob Gijsen; Fijken van Loon; J.J. Lambotte, Jan Ruttee, Mathijs van de Pasch.

Lager stondt, mij present en was onderteekent J. Ruttee, secretaris.

 


 

 

1703-1731: "Jacob Giesen off Cuppen ende Jenneken de moeder. Jan den broeder, 1714. 6 7/8 st."[118]

 

1727-1731: "Jacob Giesen off Cuppen en Jan den broeder."[119]

Lijst van inwoners van Venray (z.d., ca. 1670)[120]

Gerit Gijsen van drie vierden deel van een ploegh eenen grooten cueter 8-0

voor sijn hooft 3-0

de vrouw 3-0

eenen knecht 4-0

een maeght 0-18

(totaal) 31-2

Dirisken Gijsen, cleijn kueter op sijn eijgen: 4-0

Densken Gijsen 4-0

van sijn hooft 2-10

die vrouw 2-0

(totaal) 10-10

Jan Gijsen bouwende met een halve ploegh 9-0

voor sijn hooft 6-0

die moeder 3-0

eenen knecht 1-4

een maeght 0-18

(totaal) 20-2

Toenis Gijsen van drie vierden deelen van een halve ploegh 9-0

voor sijn hooft 6-0

die vrouw 4-10

die moeder 3-0

twee kinderen 3-7½

(totaal) 30-17½

 

Hoofd- en beestenschat Venray 1699[121]

 

fol. 16vs:

CASTELO/VEURLO. gld............. st

Denisken Gijsen.............................. 2                 8

vrouw........................... 1................ 4

2 knechten.................... 2................ 8

3 koeij.......................... 5................ 8

2 rind........................... 1................ 16

8 schaep....................... 1................ 4

2 ganssen..................... 0................ 4

(totaal)......................... 8................ 12

fol. 16vs:

Gerit Gijsen..................................... 2                 8

vrouw........................... 1................ 4

1 knecht....................... 1................ 4

4 koeijen....................... 7................ 4

4 rind........................... 3................ 12

28 schaep..................... 4................ 4

4 ganssen..................... 0................ 8

(totaal)......................... 15.............. 8

 

DORP

fol. 38vs:

Peter Giesen, schonmaeker............. 2                 8

sijn vrouw.................... 1................ 4

 

MERSELO GROOT DORP

Guertie wed. Peter Giesen............... 2                 8

2 knecht

eenen schoenm.

1 maet............................................. 12

4 koeij.......................... 7................ 4

3 rind........................... 2................ 14

47 schaep..................... 7................ 1

9 ganssen........................................ 18               (ergo: 2 stuiver/gans)

6 bijen............................................. 18               (ergo: 3 stuiver/bijenkorf)

 

Peter Gijsen alias Huemen??........... 2                 8

vrouw........................... 1................ 4

3 koeij.......................... 5................ 8                 (ergo: 1 gld 16 st/koe)

2 rind........................... 1................ 16               (ergo: 18 stuiver/rund)

11 schaep..................... 1................ 13               (ergo: 3 stuiver/schaap)

1 gans............................................. 2

 

DE SMACKT

Gijsken Giesen................................ 2                 8

vrouw........................... 1................ 4

3 knecht....................... 3................ 12

1 maet.......................... -................. 12

6 koeijen

3 rinder

46 schaep


PETRUS GIESEN (GIJSSEN), geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

tr. Venray 12-7-1705 (get. Joannes Gijsen en Joannes Wijnen) met

Wilhelmina (Guilielma) Benderts[122], geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

 

 

Anthonius (Thunnis) Giesen

 

19 januari 1691: Toenis Gijsen, ongehuwd, koopt een boerderij met toebehoren van Gerit Teuwys Hennen, eveneens nog ongehuwd.[123]

Ten overstaan van Bernard Daemen, scholtis, Teuwken Jans en Jan Creemers, schepenen van Venray, draagt Gerit Teuwys Hennen, nog jonkman, over aan Toenis Gijsen (ook: Giesen), ook nog jonkman, "sijn huijs, schuijre, hoff, bouw- ende weijlanderijen soo ende gelijk hij t'selve van sijn ouders beëerft heeft met den halven dijck voor het huijs, met de pootinge sonder den vischweijer ende welcken aen Matthijs Remmen vuijt de handt vercocht is". De erven zijn in totaal ca. 12 morgen groot, grenzend ooswaarts aan Peter van de Staeij, achter aan Geurtien ...ngels en zuidwaarts aan de open­bare weg. Op de dijk moet een voetpad worden onderhouden om in Venray naar de kerk te kun­nen gaan. De goederen zijn verder belast met jaarlijks 1½ vat rogge aan de vicarie te Loenen, waartegen een in­komst van 1½ vat rogge van Hen­drick Hillen. Bovendien wordt verkocht "een huijsplaetsken daer het brouwhuijs heeft gestaen, met het houdt voor drij gebondt daertoe gehoorende, Item eenen pasch gelegen in de Loensche Pesch beneffens den pasch van Peter van de Staeij, daer den selven pasch van Peter van de Staeij door geweeght moet worden, groot ongeveer seven vierdel, Item noch een weijde met de poetinge, gelegen tegen over Cae... goedt, groot ongeveer anderhalven morgen .... Rongen weij ende Peter van de Staeij's weij vuijtschietende op de beecken gelegen is, waervuijt jaerlix vuijtgaet aen Sijne Majesteijt anderhalven ende eenen spint roggen heeren pacht ende een vat herbergs cooren, ende voorts alles met den thins ende roock­hoen, Sijne Majesteijts contributien, dorpslasten ende andersints", en dat voor 1100 gulden, 18 gulden aan hogen en 6 rijksdaalder aan liefenis, zoals bij uitbranden van de kaars aan aankoper verbleven. Uit de koopsom moeten vor­de­rin­gen worden betaald van Peeter Gerit Teu­wes­sen, broer van verkoper Gerit, en aan Hendrick Lemmens 200 gulden. De aan­koper mag 100 gulden in mindering bren­gen op de laatste betalingstermijn wegens een betaling aan rentmeester Pader­born.

3 december 1691: verkoop van de goederen genoemd in de akte van 19-1-1691 door Toenis Gijsen aan Hendrick Lem­men en diens vrouw Alitgen.[124]

 

20 oktober 1713: obligatie t.b.v. Thunnis Giesen[125]

Alardt Vogelsancx en Dericxke Theuwen, echtelieden, mede namens hun broer Albert Vogelsancx, bekennen dat zij heb­ben opgenomen "uijt handen van den eerbaeren jongman Thunnis Giesen, eene alinghe capitale somme van drij hondert gul­dens loopent goedt Venraedts gelt, beloovende daervan jairlicx aen de voorschreven crediteuren, sijn erffgenaemen ofte wettighen thoonder deses te sullen betaelen, ad vier guldens ten hondert weirde voorschr., eerstmael te verschijnen ende te vervallen op St. Andries der jaire 1714, end dan soo voorts van jaire tot jaire op den selven jairlijcxen ver­schijns­dagh tot d'afflossinghe toe, de welcke alle jairen sal moghen geschieden, drij maanden behoorlijck voor den selven dagh aen­gecondight sijnde". Als onderpand stellen de debiteuren "hunne huijsinghe ende schuire, met de weide offte boom­garde daer achter geleegen, alhier aen den Sandtacker".

 

10-5-1703 (evac.nr. 3831A fol. 175)

Alaert Vogelsancx, zwager van Jacomina Theuwen.

26-5-1713 (evac.nr. 3832 fol. 86vs.)

Alardt Vogelsancx en zijn schoon­moeder, de weduwe Peirken Theuwen.

20-9-1713 (evac.nr. 3832 fol. 91)

Obligatie door Alard Vogelsancx en zijn vrouw Dericxke Theuwen.

28-3-1715 ((evac.nr. 3832, zonder folnr.; tweede helft boek)

Obligatie door Alardt Vogelsancx en zijn vrouw Dericxke Theuwen.


 

Volkstelling Venray 1722-1723:[126]

 

Michiel Gijsen

1 handwerker/cremer

1 vrouw

2 zonen onder 10 jaar.

 

Jan Giesen

keuther [keuterboer]

1 vrouw

1 knecht

1 maagd

 

Gerit Gijsen

1 boer

3 knechten

2 maagden

 


JACOBUS GIESEN (GIJSEN)

tr. ... met

Hester Hinten, ged. ..., overl. ...; dr. van ... en ... (over haar geen gegevens gevonden in DTB)

Uit dit huwelijk:

1.   Joannes Gijsen, ged. Venray 2-8-1720 (get. Jacobus Gijsen en Hester Hinten??).

 

 

-    Maria Gijsen. Tr. ... met Henricus Berckers.

      Uit dit huwelijk:

      a)  Elisabeth Berckers, ged. Venray 20-4-1723 (get. Bernhard Beckers (sic) en Wilhelmina Gijsen).

 

 

16 juni 1701

Obligatie met hypotheekstelling t.b.v. Jan Giesen door Claes Fransen van hun goed bestaande in huijs, schuijr, werkhuis, boomgaard, bouw- en andere landerijen respective van Herman Coeten, Jan Creuwen, Jan Houben en Jacob Bom verkregen ofte aengecocht gelegen op de Steegh en een peske in de Leunse Pes gelegen.[127]


GERARD GIESEN

tr. ... met

Wilhelmina van der Linden

Uit dit huwelijk:

-    Anthon Giesen, geb. Venray 11-12-1815 (get. Christian Claassens en Johan Roefs).

 

 

-    Johanna Giesen, overl. Venray 9-3-1839 (COK).

      Joanna Giesen tr. Venray 29-5-1824 (CHK) met Martin Benders

 

-    Anna Maria Giesen, geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

      tr ... met

      Hermanus Litjens, overl. voor 13-12-1841

      13 december 1841

      Anna Maria Giesen, weduwe van Hermanus Litjes, verkoopt meubiliare goederen te Venray-Veltum, opbrengst ¦ 28,90.[128]

 

 

-    Gertrudis Giesen

      tr. Venray 13-4-1888 (CHK) met

      Peter Johannes van Kessel

 

Mercken Giesen, begr. Venray 15-1-1668

Heilken Giesen, begr. Venray 7-12-1668 (klopt dit wel?)

Gillis Giesen, begr. Venray 7-12-1668 (DTB)

Geurt Gijssen, begr. Venray 21-11-1669 (DTB)

Hendrick Giesen, begr. Venray 15-4-1672 (DTB)

Lijsbet Giesen, begr. Venray 5-4-1674

Gert Giesen, begr. Venray 24-8-1676

NN, kind van Gerit Giessen. Begr. Venray 29-7-1678

NN, kind van Dinnisken Giesse. Begr. Venray 19-12-1680

Peter Giesen, begr. Venray 21-9-1693

Peter, zoon van Peter Gijse tot Meerslo. Begr. Venray 9-5-1702

Maria Gijse tot Meerslo, begr. Venray 12-6-1702

NN Gyskens op de Smak, begr. Venray 31-8-1702

Gijske Gijsen, begr. Venray 5-2-1715

Joannes Gijsen, begr. Venray 16-4-1717

Maria Gijsen, begr. Venray 5-2-1722

Mattis Gijsen, begr. Venray 25-11-1733

Henderske Gijsen, begr. Venray 1-3-1742

Gerid Gijsen, begr. Venray 1-2-1756

Maria Giesen, wed. van Gerardus Cuppen. Begr. Venray 2-6-1769.

 

ZIE OOK: EIGEN TAK


DIVERSE AANTEKENINGEN VENRAY

 

31 november 1616[129]

Akkoord tussen Jacob Bom en diens echtgenote enerzijds en zijn broer Thijs Bom anderzijds, over de verdeling van de nalatenschap van hun vader en die van wijlen hun broer Jan Bom. Ondertekend door Hendrick Schenck, scholtis, en door Arnt Versleien, Jan van Dael en Peter Claess, schepenen te Venray.

 

11 september 1693

Lijst van hooileveringen:

Denisken Gijsen (BOUTEN IV/151)

Geerit Gijsen (BOUTEN IV/152)

 

8 juli 1697[130]

Deling tussen de acht kinderen van wijlen Jan Michels en diens vrouw Neesken.

1.   Beelken Michels en haar man Brien Ingenieu ontvangen ¦ 525 uitkoop;

2.   Hendrik Michels en zijn vrouw Wilhelmina NN ontvangen ¦ 525 uitkoop;

3.   Marieke Michels en haar man Peter Groenen ontvangen ¦ 525 uitkoop;

4.   Jan,

5.   Willem

6.   Marie

7.   Ruth

8.   en Claes Michels, bijgestaan door hun voogden Ruth Bom en Albert de Cuijper, erven alle goederen en zullen bij verlaten van de boerderij in dat geval ook elk ¦ 525 uitkoop ontvangen.

 

5 november 1711: AFSCHRIJVEN[131]

Thunnis Bomm, ongehuwd, oud ca. 30 jaar, verkoopt zijn gedeelte van Bomm goedt aen gen Vuerloo gelegen, zoals door hem en zijn broers aangekocht van [...] en landerijen onder Sambeeck in het land van Cuyck gelegen, aan zijn broer Peter Bomm.

 

2 mei 1715[132]

Borgstelling door Peter Gijsen, wever, voor Derick Peters en diens vrouw en familie voor de tijd dat zij bij hem (Peter) in­wonen. Derick stelt zich garant met al zijn bezittingen onder Swolgen en Sevenum gelegen (brief van indemnisatie).

 

16 oktober 1724[133]

Openbare verkoop van het goed van wijlen Herman Jans gelegen aan de Scheije, door meester Claes Goossens, ketelaar, namens de erfgenamen van wijlen Herman Jans, aan Martin Versleijen gehuwd met Zibilla Haghen(s). Het goed is belast met 21/8 stuiver Brabants en 2 vat herbergskoren van 53/4 morgen land; 2 malder rogge jaarlijks aan het St.-Petersgilde; ½ malder rogge aan de eerste fundatie van O.L.V.; 2 rijksdaalder tot aflossing van een schuld; en 50 gulden venrays t.b.v. de weduwe Hendrick Lemmens. Totale verkoopprijs: 106 gulden plus 21 gulden aan hogen.

 

11 mei 1636

Testament van Gerard Houben gehuwd met Claesken.[134]


GIJSKENS - VENRAY

 

Antonius (Tuynys) Gieskens, geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

tr. ... met

Dyrisken NN, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.   Theodorus (Dyrick) Gieskens, ged. Venray 8-10-1587 (get. Dirick Gijeskens en Alitgen Conickens).[135]

 

Wilhelmus (Guilielmus) Gieskens (Gijskens), geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

tr. ... met

Aleidis (Alitgen) NN, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.   Anna Gijskens, ged. Venray ..-..-1588 (get. Dirick Giskens en Metgen Jans).

 

Antonius Gieskens (Giskens), geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

tr. ... met

Andrea ? (Dreisken) NN, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.   Anna Giskens, ged. Venray .-..-1590 (get. Henrick van Cuick en Beelken Jongerians).

 

Anthonius (Thonis) Gieskens (Gijskens), geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

tr. ... met

Theodora (Dercken, Derijsken) NN, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.   Katharina Gijskens, ged. Venray ..-11-1592 (get. Geritgen Engelkens en Geertgen Kuick).

2.   Anna Gijskens, ged. Venray ..-8-1595 (get. Jacobus Adams en Elisabeth Hijnkens).

3.   Gisbertus Gijskens, ged. Venray ..-9-1598 (get. Joannes Gulick en NN). Vermoedelijk jong overl.

4.   Agnes Gieskens, ged. Venray ..-1-1601 (get. Jacobus Cuppen en Gerarda Stiebers).

5.   Gisbert Gieskens, ged. Venray 4-1-1604 (get. Pawels op Hey en Geertien Mechels).

 

"Accoord van maegsch. tussen Johan Poys en de erfgen. van Thonis Gyskens".[136]

 

"Opdracht van Nesken Gyskens aan Jan Lysen van eenen pas".[137]

 

"Opdracht van Neesken Gyskens aan Werken Maes [geh. met Helena Giesen?] van bouland".[138]

 

 

Matthaeus (Mathias, Matheus) Gieskens (Giskens), geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

tr. ... met

Maria NN, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.   Christiana Gijskens, ged. Venray ..-12-1596 (get. Petrus Vermuelen en Theodora Sijbers).[139]

2.   Jacoba Giskens, ged. Venray ..-6-1600 (get. Paulus Groenen en Gertrudis Gieskens).

3.   Maria Giskens, ged. Venray ..-7-1603 (get. Anthonius Giskens en Elisabeth Wienkens).

 

Jacobus Gieskens (Gijskens), geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

tr. ... met

Antonia NN, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.   Matthias Gijskens, ged. Venray ..-9-1598 (get. Petrus Vermeulen en Pierken Brins).

 

Lambertus Gieskens (Gijskens), geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

tr. ... met

Sibilla NN, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.   Johanna Gijskens, ged. Venray ..-7-1603 (get. Nicholaus Theus en Aleida Faighs).

 

Hermanus (Hermen) Gieskens (Gijskens), geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

tr. ... met

Lijsbeth Marike op Vorlo?, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.   Maria Gijskens, ged. Venray 13-5-1615 (get. Petrus Stox en Jenneken Wittops).

 

Hermanus (Herman, Hermen) Giesen (Gieskens, Gijskens), geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

tr. ... met

Anna (Encken) NN, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.   Gertrudis Gijskens, ged. Venray 6-1-1617 (get. Mathias Hijps en Percken Verlijckt?).

2.   Jacoba Gijskens, ged. Venray 17-1-1621 (get. Geersken Verguijllix en Anna Peters).

3.   Hijllijken Gijskens, ged. Venray 1-10-1623 (get. Jan Vermuelen en Encken Verlijkt?).

4.   Henricus Gieskens, ged. Venray 18-7-1628 (get. Teus Oemen en Joanna Dijlen).

5.   Jacob Gieskens, ged. Venray 10-3-1631 (get. Jacop Deckers en Meusenken Geurtgens).

 

"Opdracht van Hermen Gyskens erfg. aen Kerstien Stynen van de hofstede."[140]

 

 

Henricus (Hanrick) Gieskens (Giskens), geb. ..., overl. ...; zn. van Hermen Gijskens en Anna op Coppelenberg.

tr. Venray 2-2-1637 (get. Jan Scheijen en Jacop Deckers) met

Antonia (Tunisken) Oemen, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

 

15 januari 1638[141]

Jan Hermkens en zijn vrouw Geertgen Giesen/Gijesen en Henrick Giesen/Ghijesen en diens vrouw Thonisken Oijmen dragen huis, hof c.a. afkomstig van wijlen hun ouders, Hermen Gijskens (sic) en Enneken up Coppelenberg voor een bedrag van 2.000 gulden over aan Kerstiaen Hendrickx en Peerken Verlijckt.

 

Petrus (Peter) Gieskens (Gijskens), geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

tr. ... met

Elisabeth (Leisken, Lijsken) NN, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.   Peter Gijskens, ged. Venray 25-11-1649 (get. Gijsten? Peters en Encken Thunnissen).

2.   Andreas (Dreis) Gieskens, ged. Venray 22-6-1661 (get. Jacob Bermarts en Lisbeth op Schor).

 

Theodorus (Derik, Dierick, Dierik) Gieskens (Gijskens, Giskens), geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

tr. ... met

Petronella (Nael, Nell) NN, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.   Clara Gijskens, ged. Venray 1-8-1647 (get. Derick Vogelsanck en Belken NN).

2.   Anna Gijskens, ged. Venray 19-10-1649 (get. Willem Heinen en Derisken Gijskens).

3.   Clara Gijskens, ged. Venray 26-2-1652 (get. Peter Vogelsanck en Alitgen Conninx).

4.   Jacop Gijskens, ged. Venray 9-9-1653 (get. Anthonius Gijskens en Immelken Aerts).

5.   Joanna Gijskens, ged. Venray 10-10-1655 (get. Pouwels Conders en Lijsken Jaecken), mogelijk begr. ald. 21-8-1699 als Jantie Gieskens; dr. van Dirk Gieskens.

6.   Theodora Gijskens, ged. Venray 11-4-1658 (get. Reijnder Hopmans en An Gijskens).

7.   Antonia Gijskens, ged. Venray 1-11-1660 (get. Peter Vogelsanck en Dierisken Gijskens).

8.   Antonius Giskens, ged. Venray 27-9-1662 (get. Derick Michels en Jenneken Maess).

 

"Thonis Gyskens heeft aangegraven 5 morgen 3 vierdel ende 8 roeyen, waervan Jan Thomas heeft 2 morgen, dus alhier 3 morgen 3 vierdel".[142]

 

"Jan Thomas (modo van Gulich) en Derick den broeder (den vader, 1714) 1724.

Noch vant nieuw a° 1665, modo Jan Thonis van Gulich en Derick den broeder, van Thonis Gyskens 2 morgen".[143]

 

 

Judocus Gieskens, geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

tr. ... met

Hildegonda Coppers, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.   Wilhelmina (Guilielma) Gieskens, ged. Venray 4-3-1675 (get. Giesbertus Judoci en Goedefrida Coppers).

 

Joannes (Jan) Gieskens (Gijskens), geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

tr. ... met

Catharina Hesen (Heesen), geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

Uit dit huwelijk:

1.   Gerarda Gieskens, ged. Venray 23-4-1691 (get. Godefridus Gieskens en Catharina Hesen). Van haar mogelijk een buitenechtelijke? dochter Gertruda Gijsen (ged. Venray 23-11-1731, get. Andreas van de Broek en Anna Volleberg).

2.   Henrica Gieskens, ged. Venray 12-3-1693 (get. Joannes Heesen en Petronella Gieskens).

3.   Gerardus Gieskens, ged. Venray 27-3-1698 (get. Godefridus Jacobs en Aleijdis Lijssen).

 

Petrus Gieskens (Gijskens), geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

tr. Venray 29-1-1766 (get. Petrus Oomen en Henricus van Kuijck) met

Anna Dooremans, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

 

 

ONDUIDELIJK WIE:

 

"Vestonghe van Jan Thomas metseler aan Peter Gysken Gysen soon van 200 gld capitaal".[144]

 

"Vestonghe van Jan van Cuylick aan Peter Gysken Gysen soon van 200 gld capitaal".[145]

 [1]               Jacop /Jaepken Gijse is doopgetuige bij o.a.:

                                Peerken Theuwen, ged. Venray 27-12-1649, dr. van Michel Theuwen en Jenneken NN.

                                Helena Theuwen, ged. Venray 27-7-1659, dr. van Peter Theuwen en Peerken NN.

[2]               Zij is getuige bij de doop van Gerit Theuwen, ged. Venray 6-5-1638, zn. van Thies Theuwen en Baetien NN.

[3]               Gecontroleerd; fol. 77.

[4]               Gecontroleerd; fol. 96.

[5]               Gecontroleerd; fol. 104; achternaam meter onder voorbehoud.

[6]               Gecontroleerd; fol. 122.

[7]               R.A.L.M.: Schepenbank Venray, evacuatienr. 3825 (1639-1660), fol. 319vs-320.

[8]               Overl. niet gevonden in DTB Venray.

[9]               R.A.L.M.: Schepenbank Venray, evac.nr. 3825, fol. 265 recto.

[10]             Als "Deniske Giese opt Weverloo" ??

[11]             OPVRAGEN: R.A.L.M.: Schepenbank Venray, evacuatienr. 3875 (varia): Rekening van Geraert Claes als voogd van de kinderen van Hendrik Vergelt en Billeke Claes (1666).

[12]             R.A.L.M.: Schepenbank Venray, evac.nr. 3919; ongeordend.

[13]             R.A.L.M.: Schepenbank Venray, evacuatienr. 3831A, fol. 76vs-77.

[14]             R.A.L.M.: Schepenbank Venray, evacuatienr. 3832, fol. 11vs-12.

[15]             R.A.L.M.: Schepenbank Venray, evacuatienr. 3832, zon­der fol.nr. (verso).

[16]             Schepenbank Venray, evacuatienr. 3947 (Register van Thinse tot Venray), fol. 11vs.

[17]             R.A.L.M.: Schepenbank Venray, evacuatienr. 3937 (cijnzen), fol. 10A.

[18]             R.A.L.M.: Schepenbank Venray, evacuatienr. 3937 (cijnzen), fol. 86vs.

                Voor Drabbels vergelijk:

                1750-1773: Huwelijkse voorwaarden tussen Peter Drabbels en Jenneke Keijsers.

                Venray, Evacuatienr. 2834, fol. 100.

[19]             De bruidegom heet volgens DTB: Jacob DENISSEN (naar zijn vader Dionisius!). De klappers DTB Venray bevatten geen verdere huwelijken van ene Maria Rongen.

[20]             Gecontroleerd; fol. 52vs.

[21]             Gehuwd met Gertrudis Giesen?

[22]             De DTB-registers bevatten geen Petronella Ruijters voluit.

[23]             Uit het huwelijk van Simen Ruijters en Grietje NN:

                                1.             Matheus Ruijters, ged. 28-9-1652.

                                2.             Henrica Ruijters, ged. 28-10-1657.

                                3.             Joannes Ruijters, ged. 10-3-1660.

                                4.             Petrus Ruijters, ged. 22-9-1662.

                                5.             Petronel Ruijters, ged. 21-12-1665. Tr. met Jacobus Gijsen.

                                6.             Gisbertus Ruijters, ged. 17-12-1669.

[24]             Vgl.: Petrus Smits tr. Venray 13-5-1768 (get. Joannes Rongen en Petrus Vermeulen) met Anna Brienen.

                                Uit dit huwelijk:

                                aa)           Maria Anna Smits, ged. 8-9-1771 (get. Wilhelmus Smits en Henrica Wilms).

                                bb)           Antonius Smits, ged. 27-3-1776 (get. Gerard Rongen en Ida Hennen; moeder: Anna Hennen).

                                cc)           Gertrudis Smits, ged. 28-5-1777 (get. Henricus Cox en Petronella Hennen).

                                dd)           Petrus Antonius Smits, ged. 24-2-1779 (get. Gerard Rongen en Ida Hennen; moeder: Anna Hennen).

                                ee)           Petrus Smits, ged. 25-1-1781 (get. Joannes Lemmen en Emerentiana Smits; moeder: Anna Leunen).

                                ff)            Petronella Smits, ged. 3-6-1782 (get. Jacobus Vollebergh en Joanna Smits).

                                gg)           Wilhelmus Smits, ged. 30-4-1787 (get. Joannes van de Vin en Joanna Smits; moeder Anna Hennen).

[25]             R.A.L.M.: Schepenbank Venray, evacuatienr. 3831A; geen folionrs., vrijwel achteraan.

[26]             R.A.L.M.: Schepenbank Venray, evacuatienr. 3832, zonder fol.nr. (iets achter de helft); akte in tweevoud geproto­colleerd.

[27]             R.A.L.M.: Schepenbank Venray, evac.nr. 3833, fol. 30vs (reader I8).

[28]             R.A.L.M.: Schepenbank Venray, evac.nr. 3833A, fol. 21-22.

[29]             R.A.L.M.: Schepenbank Venray, evac.nr. 3833A, fol. 29-30.

[30]             R.A.L.M.: Schepenbank Venray, evacuatienr. 3833A (1735-1746), fol. 163-164 en 168.

[31]             Geen overlijden te Venray onder een van de overige namen.

[32]             R.A.L.M.: Venray inv.nr. 28.

[33]             Gecontroleerd; fol. 11.

[34]             Gecontroleerd; fol. 41.

[35]             R.A.L.M.: Schepenbank Venray, evac.nr. 3826, fol. 14vs-15vs. Zie idem fol. 30 voor vermelding Merselo.

[36]             R.A.L.M.: Schepenbank Venray, evac.nr. 3829, fol. 50-51vs.

[37]             Gecontroleerd; fol. 46.

[38]             R.A.L.M.: Schepenbank Venray, evac.nr. 3865, fol. 142-143vs.

[39]             Gecontroleerd; fol. 54.

[40]             R.A.L.M.: Venray inv.nr. 3831 III.

[41]             Venray 3824 fol. 324 vs.

[42]             R.A.L.M.: Schepenbank Venray, evacuatienr. 3824 (1627-1635), fol. 324.

[43]             R.A.L.M.: Schepenbank Venray, evacuatienr. 3825 (1639-1660), fol. 130vs-131vs.

[44]             Mathias Cremers, gehuwd met Geurtgen NN

                                Uit dit huwelijk:

                                a)             Maria Cremers, ged. Venray 14-5-1630 (get. Petrus Cremers en Maria Lemmens).

[45]             R.A.L.M.: Schepenbank Venray, evacuatienr. 3825 (1639-1660), fol. 216.

[46]             De overlijdensregisters over de jaren 1631-1666 zijn niet bewaard.

[47]             Overl. niet gevonden in DTB Venray.

[48]             R.A.L.M.: Schepenbank Venray, evacuatienr. 3826, fol. 24-24vs.

[49]             Overl. niet gevonden in DTB Venray.

[50]             Schepenbank Venray, evacuatienr. 3947 (Register van Thinse tot Venray), fol. 47vs.

[51]             R.A.L.M.: Schepenbank Venray, evac.nr 3825 fol. 246vs-247vs.

[52]             R.A.L.M.: Schepenbank Venray, evacuatienr. 3833A fol. 12-13, idem fol. 37 en 48-49.

[53]             BS akte nr. 45; zij woonde op dat moment aan de Smackt onder Venray.

[54]             Overl. voor Theodora, die als zijn weduwe wordt vermeld.

[55]             Schepenbank Venray, evacuatienr. 3947 (Register van Thinse tot Venray), fol. 4vs.

[56]             Maasgouw, 1927 blz. 57.

[57]             In dat geval werd zijn jongste zoon posthuum geboren.

[58]             Geen Godefrida Reijnders o.i.d. in DTB Venray.

[59]             R.A.L.M.: Schepenbank Venray, evacuatienr. 3832, fol. 62.

[60]             R.A.L.M.: Schepenbank Venray, evacuatienr. 3832, fol. 76vs-77.

[61]             R.A.L.M.: evacuatienr. 3832; zonder folionrs. (verso en recto).

[62]             Schepenbank Venray, evacuatienr. 3947 (Register van Thinse tot Venray), fol. 41vs.

[63]             R.A.L.M.: Schepenbank Venray, evacuatienr. 3937 (cijnzen), fol. 73vs.

[64]             R.A.L.M.: Schepenbank Venray, evacuatienr. 3831A, fol. 167. Akte d.d. 21-2-1703.

[65]             R.A.L.M.: Schepenbank Venray, evacuatienr. 3831A fol. 156-157.

[66]             R.A.L.M.: Schepenbank Venray, evacuatienr. 3832, fol. 61vs.

[67]             Restant Pondschatting.

[68]             R.A.G.: Port. 104 (1533) Mss. I-a-3 (Overkwartier). Verder worden genoemd de buurtschappen Loenen, dye Hoeij, Meresloe, dat dorp Raeij, die Smackt, Velthum en Lull; dye buyten luijd, dye gylden, Oerloesche Pesch, Loensche Pess. Onder deze noemer komt geen Giesen o.i.d. voor.

                                Tevens enkele Verstappens, o.a. Reijner en Bernard. Met dank aan M. Flokstra.

[69]             Gemeentearchief Venray, parochiearchief St.-Petrus Banden, inv.nr. E6 (Armengilde, overzicht van de te ontvangen erf­ren­ten en pachten ca. 1480-1530), fol. 5.

[70]             R.A.L.M.: Schepenbank Venray, evac.nr. 3829, fol. 156. Eensluidend maar onvolledig afschrift idem fol. 165vs-166.

[71]             R.A.L.M.: Schepenbank Venray, evac.nr. 3828, fol. 137.

[72]             Gecontroleerd; fol. 28. Volgens klapper: Gerardus. M.i. staat dit er niet.

[73]             Gecontroleerd; fol. 3. Volgens klapper 26-3, meter Jaapken Camp.

[74]             Gecontroleerd; fol. 34.

[75]             Volgens klapper dopen: Martjen. Dit staat er echter niet.

[76]             Gecontroleerd; fol. 10.

[77]             Gecontroleerd; fol. 25. Eerste getuige ontbreekt in klapper.

[78]             Gecontroleerd; fol. 39.

[79]             Gecontroleerd; fol. 6.

[80]             Gecontroleerd; fol. 44.

[81]             Gecontroleerd; fol. 60. Meter volgens klapper: Aleida Maissen.

[82]             Gecontroleerd; fol. 64.

[83]             Gecontroleerd; fol. 76.

[84]             Gecontroleerd; fol. 25.

[85]             Gecontroleerd; fol. 54. Voor meter vgl. echtg. Gerardus Giesen.

[86]             Gecontroleerd; fol. 69.

[87]             Gecontroleerd; fol. 15. Naam vader: Leonart Peter Giesen.

[88]             Gecontroleerd; fol. 27.

[89]             Gecontroleerd; fol. 8; peetoom van Dionisius.

[90]             Gecontroleerd; fol. 18.

[91]             Gecontroleerd; fol. 26.

[92]             Gecontroleerd; fol. 32.

[93]             Gecontroleerd; fol. 42.

[94]             Gecontroleerd; fol. 5 (volgens klapper Merijken Keisten; dit is onjuist).

[95]             Gecontroleerd; fol. 94.

[96]             Gecontroleerd; fol. 101.

[97]             Gecontroleerd; fol. 109.

[98]             Gecontroleerd; fol. 120.

[99]             Gecontroleerd; fol. 127.

[100]            gecontroleerd.

[101]            Getuigen: Matthias Franssen en Theodora Cremers. Bij zijn oudere broer Antonius, ged. Venray april 1592, waren Joannnes Cremers en Elizabeth Gijsen getuigen).

[102]            R.A.L.M.: Schepenbank Venray, evac.nr. 3865, fol. 166-166vs.

[103]            Vermeld als broer van Dinisken Giessen.

[104]            Gecontroleerd; fol. 99.

[105]            Gecontroleerd; fol. 109.

[106]            Gecontroleerd; fol. 119.

[107]            Gecontroleerd; fol. 126.

[108]            R.A.L.M.: Schepenbank Venray, evacuatienr. 3825, fol. 290.

[109]            Gecontroleerd.

[110]            Gecontroleerd; fol. 118.

[111]            Gecontroleerd; fol. 128.

[112]            R.A.L.M.: Schepenbank Venray, evacuatienr. 3824 (1627-1635), fol. na 197.

[113]            R.A.L.M.: Schepenbank Venray, evacuatienr. 3831A, fol. 100-101vs.

[114]            Ook op naam bruid geen huwelijk DTB Venray gevonden.

[115]            DTB Venray bevat geen begraven Sophia van Loon o.i.d.

[116]            Zoon van Gerardus Peters en Sophie Janssen. Het betreft de enige doop in deze periode waarbij de voornaam Sophia (o.i.d.) voorkomt van moederszijde.

[117]            Schepenbank Venray, evacuatienr. 3834 (1750-1773), fol. 94-96.

[118]            Schepenbank Venray, evacuatienr. 3947 (Register van Thinse tot Venray), fol. 2.

[119]            R.A.L.M.: Schepenbank Venray, evacuatienr. 3937 (cijnzen), fol. 39vs.

[120]            G.A. Venray, inv.nr. 27.

[121]            R.A.L.M.: Schepenbank Venray, inv.nr. 413.

[122]            Geen overlijden onder deze naam te Venray.

[123]            R.A.L.M.: Schepenbank Venray evac.nr. 3828 fol. 170-171.

[124]            R.A.L.M.: Schepenbank Venray, evac.nr. 3828, fol. 187.

[125]            R.A.L.M.: Schepenbank Venray, evacuatienr. 3832, fol. 91vs.

[126]            R.A.L.M.: Venray inv.nr. 28.

[127]            R.A.L.M.: Schepenbank Venray, evac.nr. 3831A fol. 133.

[128]            Notaris J.J. Pingen te Venray, inv.nr. 1841/2924.

[129]            R.A.L.M.: Schepenbank Venray inv.nr. 3834 (losse stukken); Bouten III/26.

[130]            R.A.L.M.: Schepenbank Venray, evacuatienr. 3834; Bouten III/194-199.

[131]            R.A.L.M.: Schepenbank Venray, evacuatienr. 3832; BOUTEN XVII/146; met retro 31-3-1708.

[132]            R.A.L.M.: Schepenbank Venray, evacuatienr. ...; BOUTEN XVIII/93.

[133]            R.A.L.M.: Schepenbank Venray, evacuatienr. ...; Bouten III/270-271.

[134]            R.A.L.M.: Venray evac.nr. 3831 (geen folionrs.).

[135]            Gecontroleerd.

[136]            R.A.L.M.: Schepenbank Venray, evacuatienr. 3825 (1639-1660), fol. 58.

[137]            R.A.L.M.: Schepenbank Venray, evacuatienr. 3824 (1627-1635), fol. 276.

[138]            R.A.L.M.: Schepenbank Venray, evacuatienr. 3824 (1627-1635), fol. 310.

[139]            Gecontroleerd; fol.  40.

[140]            R.A.L.M.: Schepenbank Venray, evacuatienr. 3824 (1627-1635), fol. 313.

[141]            R.A.L.M.: Schepenbank Venray, evac.nr. 3824 fol. 313vs-314.

[142]            Schepenbank Venray, evacuatienr. 3947 (Register van Thinse tot Venray), fol. 16vs. Begin 18e eeuw.

[143]            Schepenbank Venray, evacuatienr. 3947 (Register van Thinse tot Venray), fol. 80.

[144]            R.A.L.M.: Schepenbank Venray, evacuatienr. 3824 (1627-1635), fol. 163.

[145]            R.A.L.M.: Schepenbank Venray, evacuatienr. 3824 (1627-1635), fol. 261.[1].      R.A.L.M.: Schepenbank Venray, evac.nr. 3828, fol. 179-180.