GIESEN.005

 

* WESSEM - POL - HEEL EN PANHEEL *

NOG DOORNEMEN DTB-registers

 

 

Leonardus Giesen

X Wessem-Pol 1844

Anna Gertrudis Houtackers

Michiel Hubertus Giesen                Antonius Petrus Giesen

X Heel en Panheel 1873                 X Wessem 1881

Maria Petronella Drabbels              Maria Catharina Marechal

                                     

├─────────────────┐                    ├─────────────────────────────────────────────────────┐

Mathijs       Leonardus                Leonardus Joannes Hubertus Giesen      Joannes Andreas Hubertus Giesen

                                       X                                      X

                                       Henrica Suntjens                       Maria Petronella Wijers

 

 

WESSEM-I

LEONARDUS GIESEN (GIESSEN), geb. Hunsel 28-1-1821, overl. Wessem 27-11-1894 (MvS ontbreekt op film!), zn. van Antoon Giesen en Christina Driesser.

tr. Wessem 31-5-1844 (Genlias) met

Anna Gertrudis Houtackers (Hontackers), geb. Heel, overl. Wessem-Pol 9-2-1889; dr. van Jan Houtackers en Helena Schreurs.

Uit dit huwelijk:

1.     Michael Hubertus Giesen, geb. Wessem-Pol 25-9-1844, overl. ald. 26-4-1881 (COK); tr. Heel en Panheel 28-4-1873 met Maria Petronella Drabbels. Volgt Wessem-II.

2.     Antoon Giesen, landbouwer te Pol (1889).

 

9 juli 1859

Deling tussen A) Jan Houtackers te Maasbracht; 2) Leonard Houtackers te Heel; 3) Gertrude Houtackers en haar man Leonard Giezen te Pol onder Wessem; 4) Catharina Knoops, weduwe in eerste huwelijk van Henderik Houtackers en haar man in tweede huwelijk, Jacob Geelen te Heel; B) Maria Gertrudis Spee en haar man Willem Hendrix te Beeg­den; 2) Johanna Spee en haar man Godfried de Neer te Heel; 3) Jacob Daemen te Beegden, weduwnaar van Cor­ne­lia Spee, als vader en voogd van Sophia Catharina Daemen, en genoemde Willem Hendrix als toeziend voogd over gemelde minderjarige.[1]

18 juli 1859

Openbare verkoop van huis en tuin te Beegden sectie B nrs. 245 en 266 door 1) Jan Houtackers te Maasbracht; 2) Leonard Houtackers te Heel; 3) Gertrude Houtackers en haar man Leonard Giezen te Pol onder Wessem; 4) Catha­rina Knoops, weduwe in eerste huwelijk van Henderik Houtackers en haar man in tweede huwelijk, Jacob Geelen te Heel; 5) Maria Gertrudis Spee en haar man Willem Hendrix te Beegden, deze laatste tevens als toeziend voogd over nagemelde minderjarige; 6) Johanna Spee en haar man Godfried de Vrees? te Heel; 7) Jacob Daemen te Beegden, weduwnaar van Cornelia Spee, als vader en voogd van Sophia Catharina Daemen.[2]

7 juni 1859

Verkoop van de helft va land onder Beegden door Jan Houtackers te Maasbracht, Gertrude Houtackers en haar man Leonard Giezen te Pol onder Wessem, aan Willem Hendrix te Beegden voor ¦ 275,‑.[3]

9 februari 1889

Anna Gertrudis Houtackers overleed zonder testament. Zij liet aan haar erfgenamen, haar zoon Antoon (tevens als voogd) en de kinderen van wijlen Michiel, na een huis en tuin te Pol sectie A 1118 en 1119 plus bouwland in het Polderveld, Heelder Ohe, Telhem, Rosmolenhoeve, aan Peulisken, in de Keut, de Sofheide, aan de Daelenboom, in de Molenbossen en in de Reut, samen geschat op ¦ 2.500,‑, roerend goed t.w.v. ¦ 750,‑ en ¦ 250,‑ in contanten. (MvS)

 

 

 

WESSEM-II

MICHIEL HUBERTUS GIESSEN (GIEZEN), geb. Wessem-Pol 25-9-1844, radmakersgezel te Maasbracht (Militie 9652), overl. Wes­sem-Pol 26-4-1881[4]; zn. van Leonardus Giesen en Anna Gertrudis Houtackers.

tr. Heel en Panheel 28-4-1873 (Genlias) met

Maria Petronella Drabbels, geb. Horst, overl. Wessem 17-6-1889; dr. van Mathijs Drabbels en Elisabeth Hubertina Seelen; zij hertr. Wessem 2-6-1882 met Peter Mathijs Greef­kens, geb. Grathem 1-5-1838, landbouwer te Wessem (1889), overl. ..., zn. van Wijnandus Greefkens en Catharina Elisabeth Verlinden.

 

Uit dit huwelijk:[5]

1.     Johannes Mathijs Hubertus (Mathieu) Giesen (Giezen), geb. Wessem …, overl. … Tr. Maashees en Overloon 12-4-1901 met Bernardina Gerrits.

2.     Leonardus Hubertus (Leo) Giesen (Giezen), geb. Wessem 19-12-1876, overl. …. Tr. Venray 6-5-1927 met NN Swinkels.

3.     Maria Elisabeth Hubertina (Elisabeth) Giesen (Giezen), geb. Wessem 31-3-1879, overl. …. Tr. Venray 17-4-1903 met Martinus Theobaldus Gerrits.

 

Uit het huwelijk van Petronella Drabbels met Peter Mathijs Greefkens:

a)     Maria Greefkens, in 1889 minderjarig.

b)    Gertruda Greefkens, in 1889 minderjarig.

 

 

26 april 1881

Michiel Hubertus liet na huis, stal en erf met bouwland geschat op ¦ 800,‑; roerende goederen: 1 koe, 1 varken, kipen, huismeubels, linnen- en beddegoed, kleren etc. geschat op ¦ 320,‑; opbrengst van rad‑ en timmer­mans­gereed­schap­pen alsmede voorradig hout t.w.v. ¦ 87,-, alles samen t.w.v. ¦ 1.207,‑. (MvS)

29 mei 1882

Huwelijkse voorwaarden tussen Petronella Drabbels en Peter Mathijs Greefkens.[6]

17 juni 1889

Petronella Drabbels liet vijf kinderen na: Mathieu, Leo en Elisabeth uit haar eerste huwelijk en Maria en Gertruda uit haar tweede huwelijk. Blijkens inventaris opgemaakt door notaris Frenken te Thorn d.d. 9 mei 1882 bestonden haar goederen bij het aangaan van haar tweede huwelijk uit roerende goederen ter waarde van ¦ 774,85, een huis en tuin te Wessem sectie A 1142 en 1140 geschat op ¦ 850,‑ en het aandeel uit de nalatenschap van haar vader M. Drabbels, overleden te Swolgen, geschat op ¦ 894,‑. Aan schulden liet zij na leningen, apothekerskosten, achterstallige pachten, reparatiekosten door een smid, onbetaalde rekeningen voor geleverde wol, kleren en schoenen, en ¦ 3,‑ kosten wegens verloskundige bijstand in 1889 verschuldigd aan P. Bekkers, vroedvrouw te Wessem. (MvS)

 

 

WESSEM *

ANTONIUS PETRUS (ANTOON) GIESSEN (GIEZEN), geb. Wessem 6-11-1849, landbouwer te Wessem, zn. van Leonardus Giessen en Anna Gertrudis Houtackers

tr. Wessem 7-10-1881 (Genlias) met

Maria Catharina Hubertina Marechal (Maréchal), geb. Wessem, overl. ...; dr. van Leonard Marechal (overl.. Pol 26-5-1881; MvS) en Maria Gertrudis Linssen.

 

Uit dit huwelijk:

-      Maria Gertrudis Josephina Giessen, geb. Wessem … Tr. Wessem 14-4-1913 met Peter Joannes Hubertus Geuns, geb. Nederweert, zn. van Joannes Hubertus Geuns en Maria Elisabeth Hubertina Beelen.

-      Leonardus Joannes Hubertus Giessen, geb. Wessem (ged. Heel) 28-10-1883, overl. 11-3-1957. Landbouwer te Wessem (Militie 9718). Tr. Heel en Panheel 24-4-1914 met Henrina Suntjens. [BIDPRENTJE]

-      Joannes Andreas Hubertus Giesen, geb. Wessem 30-11-1884, overl. Roermond (ziekenhuis) 11-12-1963, begr. Heel 14-12-1963. [BIDPRENTJE] Landbouwer te Wessem (Militie 9722). Lid van de St.-Ambrosiusbroederschap. Tr. met Maria Petronella Wijers.

-      Maria Hubertina Giessen, geb. Wessem …, overl. Nederweert 27-6-1928. Tr. Wessem 4-7-1921 met Gabriël Franciscus Leën.

 

 

8 januari 1895

Openbare verkoop van vee, akkergereedschappen, huismeubels en andere roerende goederen, gehouden te Pol onder Wessem op verzoek van Antoon Peter Giesen te Pol en Theodorus Drabbels te Maashees, als voogd over Mathieu, Leo en Elisabeth Giesen, opbrengst ¦ 649,95.[7]

20 april 1895

Scheiding tussen 1. Antoon Peter Giesen te Pol en 2. Theodorus Drabbels te Overloon (Maashees), als voogd over de minderjarige Mathieu, Leo en Elisabeth Giesen.[8]

9 april 1896

Openbare verkoop op bevel van de arrondissementsrechtbank te Roermond, van huis, schuur, stal, tuin en bouwland te Beegden gelegen sectie B 876 en D 883 en 887, alsmede te Heel en Panheel sectie C 218, B 755 en 696, respektievelijk aan Ida Knoops; Leo, Hendrik, Jacob, Nicolaas en Maria Janssen; Margaretha Houtackers, allen te Beegden; Antoon Giesen te Pol (Wessem); Theodoor Knoups aldaar en Johannes Houtackers te Heel; voor een totale prijs van ¦ 1.725,‑.[9]

 

Peter Jan Hubert Giezen, overl. Wessem 23-10-1882 (COK)

 

 

LEONARDUS JOANNES HUBERTUS GIESSEN, geb. Wessem-Pol, zn. van Antonius Petrus Giessen en Maria Catharina Marechal

tr. Heel en Panheel 24-4-1914 met

Petronella Hendrina Suntjens, geb. Heel en Panheel, dr. van Peter Mathijs Suntjens en Catharina Adams.


* WESSEM *

 

HENRICUS GIJSEN te Wessem

tr. voor 1672 met

NN Laurensen

 

26 januari 1672

Ten overstaan van schepenen van Wessem draagt Joost Laurensen huis en hof groot 5 bunder, met akker en bemdem tussen Henderick Meijers en Jenderik? Willems gelegen, voor een bedrag van 700 gulden welke reeds zijn ontvangen, over aan zijn zwager Heijn Gijsen. De goederen zijn belast met jaarlijks 1 vat rogge aan de pastorie te Grathem en 1 kop zaad aan de kerk aldaar.[10]

 

 

Leonardus Giezen (Giesen), geb. ..., overl. ...; zn. van ... en ...

tr. ... voor 1856 met

Mathea Mans, geb. ..., overl. ...; dr. van ... en ...

 

9 september 1856

Openbare verkoop van twee percelen bouwland onder Heel gelegen op verzoek van Karel Brouns wonend aldaar als gevolmachtigde van Barbara Beurskens wonend te Doornik, verbleven aan Renier Bongaert wonend te Heel voor ¦ 140 en aan Leonard Giezen en Mathea Mans wonend te Pol onder Wessem voor ¦ 247.[11]

 

11-6-1885

Hendrik Giesen te Heel pacht landerijen te Linne van Theodoor graaf de Geloes d'Elsloo.

[G.A.R.: Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1885/137]

 

25-5-1886

Voorlopige veiling van land door erven De Geloes aan o.a. Jan Giesen te Heel.

[G.A.R.: Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1886/122]

 

8-5-1895

Obligatie groot ¦ 2.000,‑ door Jacobus Johannes Hubertus van Ass aan Mathijs Gyzen, beiden te Heel.

[G.A.R.: Repertorium notarieel archief K.H. Theunissen, inv.nr. 1895/68]

 

19 december 1905

Hendrik Giesen te Heel koopt onroerend goed te Heel en Panheel.[12]


FRANS GIESSEN, overl. Heel 3-5-1995, oud 79 jaar.

tr. ... met

Truida Evers

Uit dit huwelijk:

1.     Leo Giessen. Tr. ... met Miem Geelen. Volgt ...

2.     Henriëtte Giessen. Tr. ... met Piet Rutten.

        Uit dit huwelijk:

        a)    Wilburt Rutten

        b)    Millanie Rutten

        [adres 1995: Heel]

3.     Ton Giessen. Tr. ... met Nellie Strijbosch. Volgt ...

4.     Karin Giessen.

        [adres 1995: Heel]

5.     Mirjam Giessen. Tr. ... met Frans Rademakers.

        [adres 1995: Boxmeer]

 

 

LEO GIESSEN; zn. van Frans Giessen en Truida Evers.

tr. ... met

Miem Geelen.

Uit dit huwelijk:

1.     Peter Giessen.

2.     Johan Giessen.

[adres 1995: Heel]

 

TON GIESSEN; zn. van Frans Giessen en Truida Evers.

tr. ... met

Nellie Strijbosch.

Uit dit huwelijk:

1.     Maartje Giessen.

2.     Emmie Giessen.

[adres 1995: St. Odiliënberg][1]G.A.R.: Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1859/146.

[2]               G.A.R.: Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1859/156.

[3]               G.A.R.: Repertorium notaris F.J.H.E. Cornelis, inv.nr. 1860/135.

[4]              

[5]               Antoon Giessen, landbouwer te Pol, is in 1881 voogd over de drie kinderen.

[6]               Notarieel Archief Frenken te Thorn 29-5-1882 (volgens MvS).

[7]               G.A.R.: Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1895/5.

[8]               G.A.R.: Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1895/90.

[9]               G.A.R.: Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1896/95.

[10]             R.A.L.M.: Schepenbank Wessem, inv.nr. 69 (zonder folionummers).

[11]             G.A.R.: Repertorium notarieel Archief J.A. Dirix, inv.nr. 1856/145.

[12]             G.A.R.: Repertorium notarieel archief J.L.H. Linssen, inv.nr. 1905/298.