Jaargetijden- en inkomstenboek parochie Kessel

RAL Maastricht, toegang 14.C032 (Parochiearchief Kessel), inv.nr. 4

Dit register bevat gegevens uit de periode 1280-1609, vooral uit de 14e en 15e eeuw.

 

[folio 1]

 

Dit is der wijn den jarlix gilt in die kirke van Kessel

 

Item Peter des Ruters guet tot Oeyen - 1 quart wijns ® Roffart

Item Heynen Puerteners guet waess - 1 quart wijns ® Meusken Ruelkens

Item Heynken Menschen soens guet - 1 quart

Item Merken Voss guet - 1 quart wijns ® Jan Bolt

Item Peten guet - 1 quaert ® Theus Firem

Item Oeyen guet - 1 quart ® Willem van Kessel

Item Gerit Grueters guet - 1 quaert ® Adolphs van Kessell ® Heer Johan

Item Thijs Schoemekers guet - 1 quaert ® Gaert van Helden ® van Kessel

Item van Heynen wegen van den Heergraeff - 1 quart

Item Thijs Wevers guet - 1 quaert ® Derick Smit St..nen

Item Luit dess Douven - 1 quart ® ..ten van Goer

Item Goeyen Sachtlevens guet - 1 quart ® Jan Bucken off Henrix kynder van Kessell

Item Arnolt Peter Vissers soen - ½ quart ® sunt Thonis haeff opder Maesen

Item Griet Mathijs dochter van Kessell - 1 quart van Hilkens guede

Item Sill van den Staij ende Lijse sijn huisvrou hebben beset op huiss ende haeff jaerlix -1 quart wijns ® dat guet op der Staij

Item Huibkens huiss gilt all jaer - 1 quart wijns ® huis firem ...

 

[folio 2]

 

Januarius

1        A       Circumcisio domini

          b

          c

          d

          e

6        f        Epiphania

          g

          A

          b        Obijt Theodoricus de Bilsenhaeve cum sua parentela qui legavit pro suis anniuss ...gex t.. sit.. bij der Stegen quod mo.. noese possidet ... dui pbio placet

          c        Obijt Wilhelmus Reijnoldi qui legavit pbio de Kessell duo vasa siliginis et inde pbrio dabit custo di antiqum flam­muncum et inde age.. anniversario eus et Katharine sue uxoris et per dra.. vasa du.. ..pi de uno bonais tre.. quod possidet Nycolaus Faber et ... Stegh

                   Item adem Wilhelmus dedit unum maldra seligins et conditione .. paupens habe... quatuor vasa pro ele...sis distribuend.. et ..gri.. e...e habebunt duo vasa pro eo .. povent in vigilis et missa ...de.. et pro d... maldr... ..cipi debet de domo cum curta Philippi Francken soens in Eyck sita.

          d

          e

          f

          g

          A

          b

 

[folio 3]

 

          17      cAnthonij abb

          d

          e

          f

          g

22      A       Vincentij meis

          b

          c

25      d        Conversio sancti Pauli

          e

          f

          g

          A

30      b        Aldegundis S

          c

 

[folio 4]

 

Februarius

          d

2        e        Purificationae Ma[ria]e V[irginis]

          f

          g        Obijt Symon van den Staede et Wilhelmus filius sinus de quo habebit investitus duos brabantinos vetens qui recipi debet.. anniat... de jugen .. an.. in loco dicto Haevcamp

5        A       Anno dusent vijffhondert und vijff op Sinte Agaten daich [5-2-1505] starff Gairdt van Kessell scoltis der heefft mit synre huysfrouwe Agnes besat der heiliger kirken van Kessell derdehalff malder [rogge] ewich und erfflick der sij t..we geldende hadden jairlicks op Bullers guet in der Donck end dat ander halff malder gelegen op eynen camp ain den Broick, ende is toebehorend Jacop van den Bergh ende Jut Barlemans sijner huijsfrouwen, ende is gelegen langs Sinte Katrinen weij ter eijner sijden ende ter andere sijden langs Ca..ijen Poeten weij ende so langs dat broick in sussdaniger manieren dat die kirckmeister der kirken vurss voir se.. ende horen kinderen sielen, ten ewigen dagen ter alle iair op Sinte Lucien daich ...den s...llen den ... tot Kessell eijn malder roggen ende als dan alle tijt iairgetijt halden mit virgili ende ...gende misse mit gelucht und comm...atis, mit dem pastoir und coster ende alle die priester tot Kessell woinafftich ende dem pastoir g..t ...or s...t und dem coster und dem priester ... erden drij s... voir prestatie ende sullen die kirckmeijsters als dan altijt setten die vierluchte elck mit eijne ker.. waskertz weert saick dat die kirckmeijsters vurss die ... vurg jairlixs niet en deden so mogen alsdan ltijt die naetsti bloitverwanten Gairdts van Kessell vurss die ...asten und den vurss pacht na sich nemen, hebben und behalden, und dat iairgetijt mit der spindongh selver d...n sonder bekroin off tegen seggen der kirckmeijsters vurss off emandts anders.

          b

          c

          d

9        e        Appolonie S

          f

          g

          A

          b

          c

 

[folio 5]

 

          d        Anno domini m° ccc° lxix [15-3-1369] obijt dominus Fredericus de Hulsberch miles de quo habi... ecclesia de Kessell beate Marie virginis cle.. ... ... ... qui ... Baetsken pro quo ... ... ... perpetue eus ... et ... candelas ... vigil... et ad missam et habebit ... principali... officium celebrans d... d... vet... grossum et custos vet.. brabanti­num et solvent .. ecclesiae predicti.

          e        Obbijt Martha Pedissequa [mogelijk: Lanckvoet; vgl. 16 dec.] domine de Eijck que legavit annua.. et perpetue duo vasa siliginis sup.. quadam petia.. ... ... then Vlems valderen ... .... ... ad usum ecclesiae de Kessell et ... ... ... .... candelas ad vigilias et ad mis­sam ... ... eus et altr.. vas habes.. sac..dos missam celckans et ... das.. custodi quartam p...

          f

          g        Et is gelegen jaergetijt Mathijs van Kessell [overl. voor 1-8-1404] ind joeffrou Vretzwinden van Brey sinre huis­vrouwen ind haerre kinder Willems van Kessell ind jouffrou Gerit van Kessell dochter toe Broechuisen sijnre huis­vrouwen [huw. voorw. 3-11-1411] ind haere kinder ind Siegers van Kessell sijn brueder ind dese salmen be­gaen all jaer op den yersten vrydaech in der vasten in alsulcker maeten dat der pastoir sall vigilius doen ende miss syngen ende te grave gaen als gewoenlick is ind dat sullen die kirckmeisters doen ende verwaeren van Onss Liever Vrouwen wegen ind sullen dair vur heffen ende bueren all jairs twee sommeren roggen ind twee deill van eynen alder groten aen den erff dat licht tussen Struvers erve van Kessell dat Willems van Overdijck waess inde tussen heren Derick Bouten [l. 11-9-1402] erve ind is geheiten der Bilsenhaeve ind sullen dair aeff all jair spinden de armen theen kop roggen ind den pastor geven eijnen alden groten vur sijn presentij ind den custer geven eijnen halven alden groten vur sijn luiden ende sijn recht ind dat ander bet.. eill sall Ons Lieff Vrou heben vur por gelucht.

          c        Et is te weten dat dair is eijn broederscap in Kessell van welcken die brueders ende susteren alsoe aen coem­men sijn dat van tween malder roggen die Gerit geheiten Raet ende Peet sijn huisvrou gelder van 4½ margen lantz liggende bij genen broeck hebben sij gegeven eijn malder jairlix ende ewelick tot eijnen goedertieren werck der kircken Onser Liever Vrouwen tot Kessell op sulcke voirwairt dat die kirckmeisters sullen doen be­gencknis voir all die brueders ende susteren gemeinlicken ter zeliger gedachten alle wege dess vridaegs maen­daegs na Invocat.. ende van den tween malder roggen sal men setten kerssen tott vigilien ende missen en men sall spinden eijn halff malder ende der priester sall heben eijnen alden groten ende den custer eijnen halven groeten Ende et is te weten dat dese vurgenoemde Gerit ende Peet off ore erven dese vurss malder roggen altijt loessen moegen mit xxxij mottuijnen als ghingh ende geeff sijn.

          d

          e

24      f        Mathie apli

          g        Anniversarium Peter et Margarete de Raede simul cum Adam et Bela qui legav... ... ... medu.. maldra siliginis de quo solvet annua.. Aleiden Liermans de... cop et za.. p..te.. ..oni.. cops et de alijs ecclesiae satiss... est in pecunijs et p... p...s habebunt medie... in ... et pastoris com custode habebunt unum vas et ... d.. vas pro can­delis ponendis.

          A       ...manss .... ..ijfft noch in den schatt.

          b

          c

 

[folio 6]

 

Martius

          d

          e

          f

          g

          A       ... et s... ... ... ... et audi... sit de ..tibus not... et ap... ... ... feria sep... p... ... beta... ... celebrabit anniversarium domini Siberti de Kessell militis et domine Katherine de Hulsberch uxoris sue legitt.. et omn.. suo... fili... ... sept... q... qui... propria volunta syne aliq... ecceptio... indu... si... et p... dede... ann.. et perpetue legaverunt ecclesiae de Kessell decem vasa siliginis ... et habenda de uno bonatis ... arabilis d..co... op ger Hingen quod ... ...pis possidet Goedefridus de Mirica dictus Krieckel ... ... legantes pro... a...bus sacramente sic fasi... ordinave­runt et statuerunt de decem vasis p... ... ... habebunt sex vasa ...lemo... vide .. ... vasa in pa...bus et altera ... vasa in allere et ecc... habebunt doa vasa pro candelis po..de... in vigilijs et missa et sa...dos officia... vigilias et mis­sam habebunt unum vas cum dimidio et custos pro suo s.. dimid... vas ... Goedefridus possessa bonnarij ... pre­scripti eus uxore sua filia su... eo... he..des sing... a...is in festo sancti Andreae apostoli h... decem vasa non solver... ... idem possessor cum uxore sua pro ma... ...titudie.. addidit unam ... ... situ... in den Roeijen Velde de sua propria hereditate quod s..t cum bonnario s..pe d... ..tet... ad usum ecc... sine aliqua condictione suo... ...tum legatu et constitutu... anno m° tricento octua..mo

          b

          c

          d

          e

          f

          g

 

[folio 7]

 

12      A       Gregorij pape

          h        ... aget..r anniversarium Gobbellini de Littore [= latijn: van den Oever, pondschatting Beesel 1369] de quo habebit sa..os unum antiqum grossum de terra in Helden nu..cupata bij der ..ortmeer et de predicto grosso dabit sacerdos custodi ..iam p..te...

          b

          c        Obijt Wilhelmus Poet en Aleidis eus uxor qui legaver.. ... in Kessell t...s denarios ..cipien... de bonis Goedefridi dictus Bert [verm. 1279] que rac..t apud mo.. c..is

          d

          e

17      f        Getrudis S

          g

          A       Anno m° cc° lxxx° [19-3-1280] c..stio.. b..dam obijt Conrardus de Eijck pie memorie qui legavit ecclesiae de Kes­sell ... t...re cum di...dio situm super Mosam ubi solet transfreta... pre a...a sua et sue uxoris Aleidis que obijt quanta nonas Junij et de redditibus t..re illius age... anniver.. eorum.

          b

21      c        Benedicti abb

 

[folio 8]

 

          d        Et is gelegen jaergetijt Mathijs van den Oever ende Katherinen sijnre huisvrouwen [overl. na 3-8-1424] des goens­daegs voir Portinen ind dair voir heben sij besat in die kirck twee alde groet die gelegt sijn op den hoeff tegen den Bilsenhoeven die Ingels kinderen van Aerde toe hoert dair her Derick Bout [verm. 11-9-1402] voer­genoet aeff is aen die eijne sijde ende die ander sijde voir hoit te velde waert Willem van Kessell in alsulker maeten dat der pastoir dat jaergetijt all jaers doen sall op den vurss daech ind dair aeff sall ij heben 1½ vlems ind Ons Lieve Vrouwe 1½ vleems voir gelucht ende der custer eijnen vleems vur sijn luiden.

          e

          f

25      g        Annuntiatione Mariae

                   Et is gelegen jaergetijt Gaert Bucken ende Luiten sijnre huisvrouwen die heben besat an die heilige kirck eijnen halven margen lantz die gelegen is aever die Tasbeeck dair aeff sal men jairlix doen sijn ende laiten jaergetijt ind sall heben der pastoir eijnen cop roggen ende der custer eijnen halven voir sijn luiden.

          A

          b        Dess vrijdaegs post Judica ist jaergetijt Katherinen Poeten ende oirs mans Poeten ende oere kinder ind die heben besat in die kircken eijn malder roggen dat men bueren sall jairlix ende alle weegh op dat guet op der Maesen gelegen dat nu ter tijt hefft Beell Knabben ende oir kinder tot eerff pacht in maeten dat men jairlix dair aeff den armen geven sall ½ malder roggen ende der pastoir dat hij vigilij ende misse singt eijn vaet ende der custer ij cop ende dat ander sall Ons Lieve Vrou heben voir oir gelucht ende dat sal men jairlix heffen te Paes­sen.

          c

          d

          e

          f

 

[folio 9]

 

Aprilis

          g        Obijt Henricus comes de Kessell et eus uxor.

                   Anno domini m° cccc° xij° mensis aprilis die xxvj ma [26-4-1412] obijt dominus Reijnerus de Kessell quondam investitus ecclesiae de Kessell qui legavit duo maldra siliginis ad modum sequentem q... investitus sue officia... prodictem ecclesiae visita... o.. die ...ita missa sepult.. eus cum aqua b...dra... leg... p... sal... mis... mel et de­profund... cum pr... ... et coll... et ... habeb... unim maldra siliginis et ann... predicti domini Reneri ... fac... ... feria quarta post octavis paschae et ... eccl... habeb... unum serta... ca... pone...d... et investitus et custor unum vas de quo custos habebit z... p... ..dem dominus Reijnerus lega... altari ...is ... Kessell dimidium maldra siliginis annu... in Eijck de bonis dictis Pennin...lvenkens.

          A

          b

4        c        Ambrosij

                   Anniversarius Johannes Haigmans super feria post octavis faciend... est in quo dabi... ... fabrice ecclesiae de Kessell duo sextaria siliginis unum pauperis p... eus et unum vas pro candelis po..ende... et unum vas habeb... investitus de quo custos habebit z... p..te...

          d        Anno domini m° cccc° xij° [5-4-1412] obijt domina Hildegundis de Kriekenbeck uxor domini Mathie militis de Kessell quo... anniversaria s... faciend... feria sexta post octavi Pasce pro q... legaverunt ecclesiae de Kessell septem ve...res grossos de domo et horto b..us Gerardi que quo..d... fuer..nt Theodorici Mercatoris et uxoris sue Margarete de quibus gross..is pauperes habeb..nt ... et ecclesia habeb... ... investitus cum custode unum.

          e

          f

          g        Obijt Conrardus de Fine qui legavit duos denarios p..br.. de Kessell pro suo anni... de quibus custos habeb.. .. p..te... ... denarij ...cipi d... de dom... Johannis dictus Butkens jux... Mosam qua.. nunc possid.. dominus Joan­nes miles de Kessell.

          A

 

[folio 10]

 

          b

          c

          d

          e

          f

          g        Anno m° cccc° lxxi [1471] op dinxdaech nae Belaeken Paesdaech starff Stijn Custers die doe besat in die kirck van Kessell all jaer opten daech vurss oit jaergetijt te doen voir oir ende Peter ende Jan Custer hoeren huis­heren ind die heben besat in die kircke van Kessell voir oir ziele eijn malder rogge dat men jairlix oer jaergetijt dair aeff doen sall ind op ellick huiss sall staen eijn sommeren roggen ende op den haeff lanx den weech ter Maesen waert schietende voir hoefft aen den Duiffhuis haeff eijn sommeren inde daer van sal men jairlix spin­den ½ malder ... pastoir ende der custer eijn vaet roggen ende dair van sall der custer heben dat dordedeill ind dat ander sommeren sall Ons Lieff Vrouwe heben voir oir gelucht. Ouch moegen Stijnen erven dit malder roggen vurss aeff leggen in denen dat sij dat belechten op eijn ander onderpandt dat soe guet wer ass dit nu is ende allet sonder argelist.

          A

          b

          c

          d

 

[folio 11]

 

          e

          f

          g

          A

          b

25      c        Marci evangeliste

          d        Anno domini m° ccc° octuage° septimo [1387] obijt Johannes Schalbart de Eijck et uxor eus q... anni... age... feria post octavi Pasche qui deder... duo maldra siliginis ecclesiae beate Mariae virginis in Kessell annua... e perpetue ita q... ... fabrice dab... pauperibus anniat.. dimidium maldra et pastor cum custode habeb... unum vas de quo custos habeb.. terciam partem et altare sancti Michaelis habeb.. duo vasa .. aluid maldra habe..nt ... ecclesiae pro candelis ponende.. in vigilijs et missa.

          e

          f

          g

30      A       Quirini martiris

 

[folio 12]

 

Maius

1        b        Philippi et Jacobi

          c

3        d        Crucis

          e

          f

6        g        Johannes ante portam latinam

          A       Et is gelegen jaergetijt des anderen daegs nae sijnt Jans daech ante portam latinam Arnt Visser ende Heilken sijnre huisvrouwen ind die heben besat der heiliger kircken van Kessell jairlix twee vaet roggen ende eijn quaert wijns in den rogh sal men jairlix heffen ende bueren van tween morgen lantz gelegen aen den Hoeyen Boem in den camp tegen der sant cuilen ende den wijn van huis ende haeff tegen die Kirckstraet tussen Gairtz erff van Helden ende Derick Francken in maeten dat men jairlix oer jaergetijt doen sall, ind sall den armen spinden eijn vaet ende pastoir ende der custer ½ vaet end dair van sall der custer heben dat dordeill ind dat ander ½ vat sall Ons Lieff Vrou heben voir oir gelucht. ® Nunc Geretgen Michels.

          b

          c

          d

 

[folio 13]

 

          e        Et is gelegen jaergetijt heren Johans van Kessel priester heren Johans natuerlick soen van Kessell ind hefft besat in die kircke van Kessell eijn malder roggen jairlix in dese maeten dat men all jaer daer aeff spinden sall den armen vier vaet ende Onss Liever Vrouwen vier eijn vaet voir oir gelucht te missen ende te vigilien ende pastor ende der custer eijn vaet dair van der custer dat dordedeill ind malder roggen sal men jairlix bueren van Jan ende Leijne Gruters huiss ende haeff bynnen den Cyngell gelegen daer die kirck eijnen gieden scepen brieff van hefft.

          f

12      g        Et is gelegen jaergetijt op ons heren Hemelvartz daech Arnolt Stijnen ende Stijnen sijnre huisvrouwen die heben besat der kyrcken van Kessel jairlix eijn malder roggen op Goetsken Bruwers huiss in maeten dat men all jair den armen spinden sall ½ malder roggen ende voirt sall Ons Lieff Vrou heben voir oir gelucht vj cop ende den pastoir 1 vaet ende der custer voir sijn luiden ½ vaet ende dit malder roggen vurss maech Goetsken vurss off sijn erven al tijt loessen mit dortich gouden Arnemschen gulden ® IJst dat huijs dat verbrandt ijst gestanden bij ... pudtze.

          A

          b        Obijt Johannes de Tilia [latijn: van der Linden] et Jutta uxor eus cum Jutta filia eorum qui legaverunt pro anni... er... ann... sex grossos paementi Ruermundensis de domo sita apud tiliam in foro de Kessell que domus ... ..cupa... Peten huiss et custos habeb... .. partem.

          c        Obijt Margareta de Tilia que legavit pro suo anni... duodecim mauros antiques solvent p..b... de Kessell de duob..us ... terre sit.. apud palud.. que nunc h... Jutta Peten en custos habebit 3am partem.

          d        Et is jaergetijt Willem Pastoirs [overl. voor 1445] ende sijnre huisvrou vrouwen [sic] ind als dan sal men spin­den vur die siele ende vigilie ende miss singen ende te graeff gaen ind dair van sal men den pastoir ende custer loenen.

          e

          f        Obijt Arnoldus dictus Struver [verm. 1402-1432] ende Truda eus uxor qui legaverunt pro anniversario eorum unum maldra siliginis de uno bonario terre iacenta iuxta Raetbos quod modo possident filij Philippi Voss de qu.. maldro pauperes habebunt tria vasa et ..g.. ecclesiae duo vasa pro candelis ponend.. et prob... unm vas de q... custos habeb... 3am partem. ® Areidt Wijnandts ... und sijns ...

          g

 

[folio 14]

 

          A

          b

          c

          d

25      e        Urbani

          f

          g        Anno m° ccc° lxiij [27-5-1363] in vigila sacrementi obijt Johannes Severardi dictus Opilio de Eijck cum sorore sua Metta Opilionis q... anni.. semp... aget... ... sacrementi qui legaverunt tria maldra siliginis ann... et perpetue ecclesiae beate Mariae in Kessell et dimidius vas senus olei qu... duo maldra solvent.. in Helden de bonis dictis Barburba et de ... maldro et dimidio vase s..nus ... .. et ... ecclesiae da.. pauperibus ½ maldra et pastoris suam p..tia.. et custodi dimidiam ... singulo... et vicarius ... ... habeb... duos denarios bonos in anniversario singuloris pro sua ... et ... habeb.. pro candelis ponend... in vigilijs et missa.

          A

          b        Anno m° cccc° xxxv° op den Belaeken Pynxdaech [29-5-1435] hefft Gairt van Kessel ontfangen oirkontz sce­pen ass eijnen kirckmeister van Hennen Schoemeker ende van Ruelken eijn malder rogge dat sij geldende had­den op Pennix guet welck vurss malder roggen Gaert vurss verbonden hefft aen Goetssen Schroeder ende aen Sijmon Loeven als scepen tot behoeff Onsser Liever Vrouwen ende in deser maeten dat men jairlix op den daech vurss Hennen ende Lijsbetten sijnre huissvrouwen jaergetijt doen sall sonder argelist.

          c

          d

 

[folio 15]

 

Junius

          e

          f

          g

          A

5        b        Bonefacij

                   Obijt Wilhelmus de Overdijck qui legavit qui... grossos ve... pro suo anniversario age... do et suo.. p... de quibus custo.. habebit unum cum dimidio perdicto.. et ... anniversario ... ... ecclesiae et .. habeb... dimidium maldra siliginis de qua da... petia terre que iacenta iuxta Tasbeeck quam modo possidet Mette M..yssen.

          c

          d        Et is jaergetijt Hennen Sillen ende Aletten sijnre huisvrouwen ende oeren beijder kynder ende ouch ist jaergetijt Jan Schoelmans sijnre huissvrouwen ende oeren kinder ind jaergetijt sal men jairlix doen op vridaech voir sijnt Jans daech ind dair voir sall Ons Lieff Vrou jairlix bueren vijff vaet roggen van all Hen Mens erff gelegen tussen den Perrick ... Thijss Schoubartz erff ind dair van sal men spinden ij½ vaet ende den pastoir ½ vaet ende cus­ter 1 cop ind dat ander sall Ons Lieff Vrou heben voir oir gelucht.

          e

          f        Et is jaergetijt Gaert Sijnartz ende Aletten sinre huisvrouwen die hebben besat in die kircken jairlix eijn malder roggen in maeten dat men jairlix dair aeff spinden sall iiij vaet ende die pastoir ende custer eijn vaet dair van sall der custer heben dat dordeill ende van diesen malder roggen vurss sal men jairlix ½ malder bueren van huys ende haeff bynnen den Cingell van Kessell gelegen daer Alet in gestorven is tussen erff ende guet Andries Bolten ende Herman Bolten [overl. voor 11-9-1402].

          g

 

[folio 16]

 

11      A       Barnabe apostoli

                   Et is jaergetijt Peten Schoubartz dess vrijdaechs vur sijnte Johans Baptist daech ind dair vur hefft sij besat in die eijn vaet roggen kircken van Kessel den pastoir ende den custer op den camp tegen der muelen die gelegen is tus­sen Willems erve van Kessell in maeten dat men jairlix die betaelen sall ind dat jairgetijt all jaer te doen op den vrijdaech vurss ind pastoir sall twee deill ind der custer dordeill.

          b

          c

          d

          e

          f        Et is jaergetijt dess goensdaegs vur sijnt Jans daech Willems van Overdijck ende Lijsen sijnre huissvrouwen ende sijns vaders ende moeder ende Luiten sijnre suster ende Baetsen van Koesdonck [vgl. 26-1-1368] ind die heben besat in die kirke van Kessell vijff vaet roggen in maeten dat men jairlix oir jaergetijt doen sall ind dair vur sall pastoir heben eijn vaet roggen ende der custer eijn halff vaet ind die ander vierdehalff vaet sullen de­nen op sijnt Michiels altair ind dese vijff vaet roggen sal men bueren jairlix aen den gebranden haefstaet die Arnt Struver van Kessell betymmert hefft mit raet Sijbrecht van Kessell ende des pastoir ind all der ghinre die dair toe gerecht sijn geweest ind die gelegen is tussen den Bilsenhoeff ind Lijnskens huis Hen Vredtzen wijff waes ind dit maech Arnt vurss aefleggen soe ver hij dat op eijn ander guet bewijslick onderpant beleegt sonder argelist. Item der selve Willem vurss hefft ouch eijn malder roggen besatt op dess heiligen cruis altair dat men jairlix bueren sall op vier morgen lantz aen de sij der Tasbeeck gelegen tegen der cruis.

          g

18      A       Marci en Marcelliani

          b

          c

 

[folio 17]

 

          d        Obijt Philippus dictus de Eckenpaede in Venraij qui legavit duo sexteria siliginis annuatis pro anniversario suo age.. sin.... annis in ecclesia de Kessell ... conditione q... ... ecclesiae habebunt tria vasa pro candelis ponend... et pastoris cum custode ... vas de quo custos habebit 3am partem q... s.... cantate et pulsare.

          e        Et is jaergetijt Derick Schoemans ende Stijnen ende Aletten sijner huissvrouwen ende hoer kynderen ind die heben besat Onser Liever Vrouwen eijn halff malder roggen jairlix te bueren tot Oyen aen den Doerlickx haeff in den Riet beneven Naelken Zinartz camp die welck Derick oirs vaders waes in maeten dat men jairlix oen jaergetijt doen sall mit vigilien ende missen ende te graeff gaen ende die kirckmeisters sullen spinden 1½ vaet ende pastoir sall heben ij cop ende der custer j cop ind dat ander sall Ons Lieff Vrou heben voir dat gelucht.

          f        Et is jaergetijt Katherinen Huismans dochter ind die hefft besat voir oir jaergetijt eijnen sester roggen in die kircken van Kessell ind dair hefft Ons Lieff Vrou xij licht gulden voir gebuert in maeten dat men jairlix spinden sall eijn vaet ende voir dat gelucht 1½ cop ende pastoir 1½ cop ende der custer 1 cop voir sijn luiden.

          g        Natinitas sancti Johannis baptiste

          A       Et is jaergetijt heren Johans Vreesensons ende sijns vaders ende sijnre moeder op sijnt Peters avent ind die heben besat jairlix eijn malder roggen in die kirck van Kessell welck malder roggen men jairlix bueren sall op eijn stuck lantz bij den Honsvalderen gelegen daer der weech doer geit genen broeck waert ind voir hoer schut op den weech genen verstat waert in maeten dat men dess spinden sall jairlix eijnen sester an den pastoir ende der custer eijn vaet dair aff sall der custer heben dat dordeill ende Ons Lieff Vrou ½ malder voir dat gelucht ind dit moegen die erven aeff leggen mit soevell geltz als der lantcoup gelegen is in der tijt der betaelingen.

          b

          c

          d        Cont ende kenlick sij dat Gerit Haess in die kirck van Kessell besat hefft twee erffmalder roggen die hij gegol­den ende vercregen hefft ind die plegen te sijn Gerit Gruiten nae uitwisen eijns besiegelten brieff den Gerit Haess mit sijnen vrijen will der heiligen kirken van Kessell aevergegeven hefft oere vrijen will dair mit te doen in maeten dat men jairlix dess vrijdaechs nae sijnt Peter ende Paulus daech jairgetijt sall doen voir Gerit Haess sijns vaeders ende sijnre moeder ende sijnre ... suster ind Gerit Gruiter sijns vaeders ende moeder ind dan sal men jairlix spinden eijn malder roggen ende pastoir ende der custer sullen heben eijnen sester roggen dat sij vigilij ende missen synghen ende daer aeff sall der custer heben dat dorde deill ind ons ij sester voir dat ge­lucht ind dese twee erff malder roggen sullen die kirckmeisters jairlix bueren op Yngelkels erff van Oirdt nae uitwijsingh dess scepen brieffs voirscreven sonder argelist.

29      e        Peter et Pauli apostoli

          f

 

[folio 18]

 

Julius

          g        Et is jaergetijt Arnolt Struvers van Kessell ende Stijnen sijnre huissvrouwen ende oeren kynderen ind die selve Arnolt vurss hefft gegeven eijn stuck lantz tot Eijck gelegen tussen erff ten beiden sijden Alartz van Ghoer ind dat stuck lantz jairlix galt te pacht x vaet roggen ind die selve x vaet hefft Alairt van Ghoer gegolden ende waell betaelt ende sijn gegangen totten bou ende in oirbair der heiliger kirken mer dir heilige kirck sall ten ewigen daegen jaergetijt doen ind jairlix spinden eijn malder roggen ind pastoir ende die custer sullen vigilij ende missen syngen ind dess sullen sij jairlix heben 1½ vaet ind Ons Lieff Vrou sall heben jairlix ij½ vaet roggen.

          A

          b        Et is gelegen jaergetijt Gairtz van Kessell ind die hefft besat in die kirck van Kessell die smaell tyendt tot Oeyen gelegen op den haeff op ghenen Hijmraij gelegen dair tot eijn erff vaet roggen dat is gelegen op all dat guet aen ghenen broeck ind hier voir sal men jairlix sijn jaergetijt doin ind alsdan sal men spinden vier vaet roggen ind pastoir ende custer vigilien ende missen singen dess sall pastoir heben eijn vaet roggen ende der custer ½ vaet ende dat merdeill sall Ons Lieff Vrou heben voir dat gelucht. Item Gairtz erven van Kessell moegen die smaill tende wederom loessen mit twyntich overlense rijnss gulden ind die sullen die kirckmeisters voirt beleg­gen bij raet pastoirs ende der gueden mannen daert waell belacht is ind voirt dat jaergetijt te doen in all der maeten als vurss is.

          c

          d

          e

          f

          g        Obijt Henricus et Theodricus de Ymloe et Henricus et Hilwigis eus uxor qui legav.. p..br.. de Kessell ... gross... Ruremundensis dictos helmsleger de quibus custos habeb.. 3am partem et ..cipi d.. de duob.. bonarijs die propre Ymloe dictis Scoevencamp.

          A

10      b        Septem fratrum

 

[folio 19]

 

          c

          d

          e        Hic age... anniversario Margarete Littore [= latijn: van den Oever] uxoris Gobbelini de qua habe.. sacerdos unum antiqu.. gross.. de terra in Helden iuxta Cortmeer de quo custos habeb.. 3am partem ® ut supra in mar­tio.

          f        Et is jaergetijt Jan Wynensoen ende Aletten sijnre huissvrouwen ende oeren kinderen die heben besat in di heilige kirck eijn malder roggen ind dair voir is onderpant dess smeitz huiss ende haeff mitter schueren ind dair van sal men jairlix spinden iii½ vaet ende der pastoir sall heben ij cop ende der custer j cop ind dair vur sullen sij jairlix dat jaergetijt doen ind dat ander sall Ons Lieff Vrou heben voir dat gelucht.

15      g        Divisio apostolorum

          A       Et is jaergetijt Hennen Peggen die hefft besatt eijn huissken ende eijn campken gelegen tghen Holt dair voir sal men jairlix doen sijn jaergetijt ende dess sal men jairlix spinden vj cop roggen ende geven den pastoir i½ cop ende den custer j cop ind dat merendeill sall Ons Lieff Vrou doen dat gelucht ind dair vur behalden.

          b

          c

          d        Et is jaergetijt Geritz van Holthusen [overl. voor 1409] dair vur heffen die kirckmeisteren eijnen malder roggen aen Fuiten goede op genen Staeij ind dess sal men jairlix spinden ½ malder voir sijn sielen ende sijnre huiss­vrouwen ende pas­toir ende custer sullen hebben eijn vaet ende Ons Lieff Vrou sall heben ij vaet voir dat ge­lucht.

          e

 

[folio 20]

 

          f

          g

          A

          c

          d        Anno m° cccc° ende xxxviij [25-6-1438] doe hefft Arnt Struver van Kessell gegeven Onsser Liever Vrouwen vijff vaet roggen in maeten dat sij Eerken sijns soens jaergetijt doen sall op vrijdaegh nae sijnt Jacops daech ind desen roggen sal men jairlicx bueren op eijnen bonre lantz in den Roeijen Veldt gelegen dat ligt bij Yngelkens landt van Oerdt ende hoert Willem van Oever toe ind hier van sal men spinden ii½ vaet ende pastoir sall heben ½ vaet ende der custer j cop ende Ons Lieff Vrou vi½ vij cop voir oir gelucht.

          e

          f        Item Henken Guede Naebuer hefft besatt der kirken van Kessell eijnen sester roggen ende den pastoir ende custer eijnen seester dair sal men sijns vader ende sijnre moeder ende sijn jaergetijt voir doen ind deess roggen ligt tot Roggell op eijn stuck lantz dat plaech Guede Naebuers te sijn ind dat wint Heijnken Geerkens.

          g

          A

          b

 

[folio 21]

 

Augustus

          c

          d

          e

          f

          g

          A

          b

          c        Anno m° ccc° xcvj° [8-8-1396] domina Katherina de Hulsberch ..licta domini Siberti de Kessell militis dedit pastoris unum maldra siliginis annuatis tali conditionis q.. perpetue singulis diebus ut sibet sepult... eor... ante altare sancti Michaelis p... missam lege... mi.. mei et deprofundis cum a... et coll... uti consue... est et predict.. maldra ..cipi debi.. de .... sit.. .. campo circumfesso iuxta Houdenbo... circa bo.. Henrici de Roggel

          d

10      e        Laurentij martiris

 

[folio 22]

 

          f

          g

          A

          b

15      c        Assumptio beate Mariae virginis

          d

          e

          f        Et is jaergetijt Willem Bremer ende Ermgaert synre huisvrouen ind die heben besat Onsser Liever Vrouwen vier vaet roggen op eijn stuck lantz gelegen op ghenen Staij bij Derix lande van den Wijer ende gheit mit oever den weech ter Maesen waert ende daer sall men aeff spinden i½ vaet ende men sall geven pastoir ½ vaet den custer eijnen cop.

          g        Et is jaergetijt Gherit Haeck Jutten des Veeren ende oere dochter die heben besat Onsser Liever Vrouwen eijn malder roggen op den camp tger Stegen gelegen in den kerspel van Baerloe ende dair sal men van spinden i½ vaet ende pastoir ½vaet ende der custer j cop.

          A

          b

 

[folio 23]

 

22      c        Thymothei et Symphoriani

          d

          e

          f

          g

          A

          b

          c

          d

          e

 

[folio 24]

 

September

1        f        Egidij

          g

          A

          b

          c

          d        Et is jaergetijt heren Loedwichs sijnre moeder Aletten Mouters ende Naelen oer dochter ind die heben besat voir oir jaergetijt jairlix te doen eijn malder roggen in maeten dat men voir oure sielen spinden sall jairlix vier vaet roggen ende Ons Lieff Vrou eijn vaet voir oir gelucht pastoir eijn der custer eijn vaet ende daer aff der custer dat dordeil ind dit malder roggen sullen die kirckmeisters jairlix bueren op synt Andries daech op huiss ende haeff dat Goetsken Bruwers waess ind dat malder roggen hefft Ons Lieff Vrou yerst aen gebuert in den jaer m° cccc° ende xlij° [1442] ® nunc Steven und Baetzken ....

          e

8        f        Natinitas M... S

          g

          A

 

[folio 25]

 

          b

          c

          d

14      e        Exaltione Sancte Crusis

          f

          g        Hic age... anniversario Alverne de Eyck in quo ... ecclesiae dab.. p..br.. in Kessell duos grossos vet..s et custodi unum et ip.. die age.. annoversarium Henrici viri sui.

17      A       Lamberti episcopi

                   Item soe ist te weten dat men all jair gilt Onsser Liever Vrouwen van Kessell eijnen alden vleems uter den hoeff te Oeden gelegen te Helden welcken haeff men haldende is van Onser Liever Vrouwen van Kessell ind denen vleems heben Evert van Oeden ende Cunne in oer tijt besat op den hoeff vurss.

          b

          c        Et is jaergetijt Stijn Cortten ende Baetsen oer dochter die heben besat in die kirck van Kessell xiiij gr[oo]t ind die sijn waell betaelt ind voirt in oirbaer gekert der heiliger kircken ind dess sal men spinden jairlix ½ malder roggen ende pastoir sall heben ½ vaet ende der custer eijnen cop.

          d

 

[folio 26]

 

21      e        Mathei apostoli

                   Hic age... anniversario Henrici de Eyck et uxoris sue qui legave.. p..br.. de Kessell unum ... terre iuxta Thederix Heggen de ... ... custos habe... 3am partem ... ...

          f

          g        Et is jaergetijt Yngelkens van Oeirdt ind die hefft jairlix besatt in die kirck van Kessell eijn malder roggen dat jairlix gilt Cill Tymmerman ind sal men jairlix dair van spinden eijn halff malder ende Ons Lieff Vrou sall heben voir dat gelucht ij vaet ende pastoir ende der custer j vaet ind dess sall heben der custer dat dorde deill.

          A

          b

          c

          d

          e        Et is jaergetijt Grieten Wynantz die hefft besat eijn halff bonre lantz aen gheen sij der Stegen gelegen daer sullen die kirckmeisters van spinden ij vaet roggen ende pastoir eijnen alden groten ende der custer ½ groten.

29      f        Michael archangeli

          g

 

[folio 27]

 

October

1        A       Remigij episcopi

          Obijt Henricus Henrici Lenen de quo .. ecclesiae hab.. mag... summam pecuni.. pro eo q... age.. eus anniver­sario ann... ... ... ecclesiae dab... pastori unum vas siliginis et dimidium vas.

          b        Et is jaergetijt Herman Bolten [overl. voor 11-9-1402] sijnre huisvrouwen ende oeren kinderen ind die heben besat eijn halff malder roggen op hoeren campe gelegen aen der Stiegen die Gaedartz Frietsken soens waess ind daer van sal men jairlix spinden ende jairgetijt doen ende geven pastoir ½ vaet ende den custer eijnen cop.

          c

          d        Et is jaergetijt Aleiden van Loenen ende Lemmen van Roggell ende Metten van Loenen die heben besat eijn halff malder roggen oer jaergetijt te doen op Schoubartz guet aen genen broeck ind aen den selven guet hefft Ons Lieff Vrouwen ouch drij alde grote in maeten dat men van den ½ maldet roggen jairlix spinden sall vj cop ind drij cop vur dat ind pastoir ij cop ende der custer eijnen cop.

          e

          f

          g

          A

9        b        Dionisij et socio.. eus

                   No.. feria septa post Dyonisij semp.. age.. anniversario Veere de Breij uxor Goedefridi de Kessel et filia... eorum et Henrici de Voert [vgl. Baarlo 12-3-1390] en Mechteldis de Voert [vgl. Arcen 3-3-1417] et Wilhelmi de Hoitt­huiss qui legav... eccle­si.. ... terra dicta op den Rijsboss tali conditione q... paup.. habeb.. .. vasa in ele..is an­nuat.. et ...

          c

 

[folio 28]

 

          d        Ecclesia tria casa pro candelis ponend.. in vigilijs et missa et pastoris cum custode habeb... unum vas de q.. custos habeb... 3am partem.

          e

          f

          g

          A       Anno m° cccc° xxxij [15-10-1432] obijt Mathias de Staede et eus uxor et Metta Ludolphi et Jutta de Manso .. van der Hoeven qui legav... dimidium maldra siliginis annu.. de bonis Petri Nuelen conditione .. paup.. ha­beb... duo vasa ann... in ... mos... et pastoris ½ vas et unum cop custos.

          b

          c

18      d        Luce evangeliste

          e

          f

 

[folio 29]

 

21      g        xi milium virgini [11.000 maagden]

          A

          b

          c

          d

          e        Anno m° cccc° xvj° [26-10-1416] obijt dominus Mathias de Kessell miles ... ... requiescat in pace .. ... legavit pro anniversario suo matris sue Katherine de Hulsberch unum maldra siliginis ann... de quo ... vasa pauperibus dabi... .. electionis et ecclesia habe.. unum vas pro candelis ponend... in vigilijs et missa et investitus habe... unum vas de quo custos habe... tertiam partem.

          f        Hic age... anniversario Henrici Mijnenpueckell qui legavit duo vasa siliginis pro distributione paupera et unum vas p..br.. calebranti su.. anniversa... que vasa siliginis dabit ... a... Gerardus Vredsensoen de bonis Johannis de Lusanen.

28      g        Simonis et Jude apostolorum

          Et is jaergetijt Peter Ruters ende sijnre huisvrouwen ende oeren kinderen ind die heben besatt Onss Liever Vrouwen xij licht gulden dat sij oen jaergetijt doen sall ind des sullen die kirckmeisters pastoir geven ½ vaet roggen dat hij dat jaergetijt doet als behoerlick is ind der custer eijnen cop prop... suum pulsa..

          A

          b        Hic age.... anniversario Aleiden incluse de Kessel pre memorie in quo .. ecclesi.. approria... sacerdoti et custo­di.

          c

 

[folio 30]

 

November

1        d        Omni sanctuorum

                   In die ... age... anniversario Johannis Weijerneeff de quo ... ecclesi.. hab... summam pecunie et de p..dram summa solvet dominus Johannes de Kessell miles duo maldra siliginis de q.. facient ... eccles... distributiones pauperibus et ponent candelas uti de.. et d..b.. sacerdoti unum vas et custodi ½ vas.

          e        Obijt Michael Mercatoris qui legavit ann.. pro sup anniversario age.. p..bro.. in Kessell unum grossum censua­lent et custodi dimidium que.. grossum cum dimidio solvent ... ecclesi.. habe.. ... ... libras b..s

3        f        Huberti episcopi

                   Obijt Johannes de Houthusen de quo investitus habe.. ann.. q..tuordecimi d.. bones qui ..cipi deb... apud Oeyen ex curta de Houthusen.

          g        Et is jaergetijt Hennen Mynschen ende Truden sijnre huisvrouwen Arnt Frens Trinen sijnre huisvrouwen Sijkens oer suster ende all oer kinderen die heben besat an die kircke eijn vaet roggen dat gelegen is op eijn kempken dat dordeill dat Gerairtz van der Staij plach te sijn dair aeff sullen die kirckmeisters jairlix pastoir geven eijnen alden vlemsche ende den custer ½ vlems ind dat beterdeill sall vur dat gelucht.

          A

6        b        Leonardi confessoris

                   Et is jaergetijt Gerit Boss ende Lijsbetten sijnre huissvrouwen die heben besat in die kirck eijn malder jairlix te bueren sijnt Andries misse ind dair sal men aeff spinden eijn halff malder roggen ind Ons Lieff Vrou sall heben eijn sommeren voir oir gelucht ind pastoir ende der custer sullen heben eijn vaet dat sij vigilij ende misse singen ende te graeff gaen ind van den vaet vurss sall heben der custer dat dordeil. Item om dit malder roggen vurss jairlix seker te sijn soe heben Gerit ende Lijsbet tot eijnen onderpandt gesatt eijn bonre lantz gelegen tussen eerff ende guet Thijs van Kessell ter eijnre sijden in den Holter Veldt te Kessell waert ind ter andere sijden lanx eerff van gheen vleu tot Oeyen waert ist saeck datten malder roggen jairlix to sijnt Andries misse nyet betaelt en woride soe sullen ende moegen die kirckmeister Onser Liever Vrouwen pijnden aen ende op dat vurss bonre lantz ende dar mede voirt te doen gelijck anderen pechten Onsser Liever Sueter Vrouwen. ® Hijnken und Katerbolt b.... ...

          c

          d

          e

          f

 

[folio 31]

 

11      g        Martini episcopi

                   Anno m° ccc° lxxx° [11-11-1380] obijt Franco de Lewen et eus uxor qui legav..t ann... pasto... in Kessell et custodi unum vas siliginis tali conditioni ... ag... anniversario feria sexta profestum Martinii de q.. vase siliginis custos hab... tertiam partem et ..cipi de bonis Goedefridi Vritskens que ... ab uxore Johannis de Kessell et ... ... iuxta palud...

          A

          b        Et is jaergetijt op vrijdaech nae sijnt Mertens daech Wolters van den Broeck Naelen ende Katherinen sijner huisvrouwen die heben besat in die kirck van Kessell eijn malder roggen gelegen op Thijs Ruelkens guet aen gheen Heergraeff dess sal men jaerlix spinden eijn halff malder ind Ons Lieff Vrou sall heben voir dat gelucht twee vaet ind der pastoir ii½ cop ende der custer i½ cop ind dess sullen sij vigilij ende misse singen mit con­mendatien ende te gu.. goe.. vur die sielen.

          c

          d

          e

          f

          g

19      A       Elisabet vidua

          b

 

[folio 32]

 

          c

          d

          e

          f

25      g        Katherine S

          A       Obijt Gobbelinus Buse et Gobbelinus filius eus qui lega.. pro anniversario eo.. tres grossos flandrie super uno ... .. ... op ghien inde iuxta Eijck de quibus custo hab.. pro pulsatione.

          b        Anniversarium Arnoldi Sondaech qui legavit decem vasa siliginis de quibus altare sce... hab... quato... vasa et paupe.. quat.. in electionis et beate Maria unum vas pro candelis ponend.. in vigilij et missa et pastoris cum custode unum vas eo.. ... ... celebr.. et prodicta decam vasa siliginis ..cipi debi... de duobus bonarijs ... dict.. Schelberch.

          c

          d

30      e        Andree apostoli

 

[folio 33]

 

December

          f

          g        Obijt Nesa Hereberti que lega.. ecclesi.. beate Marie in Kessell duo decimi libras olei de quibus habe.. duas libras et custos unam et d... ..cipi de bonis Goedefridi Vritskens iuxta so..

          A

4        b        Barbare S

          c

6        d        Nicolai episcopi

          e        Anniversarium Katherine de Merica que legavit sacerdoti antiq.. grossum qui recipi deb.. de una horrea [schuur] in Eijck dicta horrea schulteti et ...eccle... habe.. ... vas siliginis pro candelis ponend.. quod recipi deb.. de horrea Johannis Zijver... et unum dimidium vas de bonis Goetfridi Surdi? de quo custo.. habe.. unum cop.

8        f        Conceptionis Mariae virginis

          g

          A

 

[folio 34]

 

          b

          c

13      d        Lucie S

          e        Et is jaergetijt dess vrijdaegs vur sijnt Thomas Groet Jan in Jutten sijnre huisvrouwen ende Jan oirs soens inde Willem Groet Jans ind Hill sijn huissvrou die heben besat Onss Liever Vrouwen vier vaet roggen jaerlix des sal men spinden ij vaet ende Onss Lieff Vrou sall heben vijff cop voir oir gelucht ind pastoir ij cop ende der custor j cop ind dese vier vaet roggen stonden ter loess ende sijn aeffgelacht nochtans sall men dat jaergetijt ewelick doen als vurss is.

          f

          g        Et is jaergetijt dess vrijdaegs vur synt Thomas Thijs Lanckvoet ende sijn huissvrou die heben besat der kircken van Kessell twee vaet roggen ouch uit den selven guet als hy vurss is ind sijn ouch mit aeffgelacht dat selve guet Lijs­ken van der Sandt hefft ind is uit Ruelkens guet gedeilt.

          A       Et is jaergetijt dess vrijdaechs vur synt Thomas Ziegers van der Staij IJken sijnre huisvrouwen Jan van der Staij ende Aleit synre huijssvrouwen ende oeren kynderen die heben besat Onsser Liever Vrouwen eijn halff malder roggen gelegen op eijn stuck lantz bij den Pegge ende bij oere schuere ind dess sal men jairlix spinden i½ vaet ende Ons Lieff Vrou sall heben voir dat gelucht dry cop pastoir ij cop der custer eijen cop.

          b

          c

          d

 

[folio 35]

 

21      e        Thomae apostoli

          f

          g

          A

25      b        Natinitas Christ..

26      c        Stephani prothomeris

27      d        Johannis evangeliste

28      e        S... innocentium

          f

          g

31      A       Silvestri ...


[folio 36]

 

Dese naebess pecht sijn aeff gelacht doe men die kirck tymmerden ind dat gelt daer toe gekeert

 

Anno m° cccc° ende lx [1460] doe waert die kirck van Kessell getymmert, ind doe waren kirckmeisters Alairt van Ghoer, Gaert van Kessell geheiten Roffart, Sybrecht Schroer ende Jacop van den Bergh. Dese vurss kirckmeisters mit consent der ganser gemeijnten ende ingeseten van Kessell sijn aeffgelacht dese pecht hier naebess. ind totten bou gekeert, ende all sijn dese aeffgelacht nochtans sall Ons Lieff Vrou die jaergetiden jairlix ten ewigen daegen tue doen nae inhalt diss siell boex sonder all argelist mit spinden missen vigilien ende con..den.

 

Inden yersten hefft aeffgelacht Jan Straelmans eijnen seester roggen.

Item Gaert Wyndelen guet j seester roggen.

Item Heijnen Baerlemans guet geheiten Rietbos eijn malder roggen.

Item Hen Meus guet xj vaet roggen.

Item Sieger van der Staij - x vaet roggen.

Item Naell Buckken - i½ malder roggen.

Item dat guet tger Braeken  - x cop roggen ende dat dordeill van eijnen cop.

Item Cill Tymmerman - iij malder roggen.

Item Buskens -j malder roggen ende j cop.

Item Peter Nuelen - ½ malder roggen.

Item te Raij - ij sester roggen.

Item Alairt van Ghoer hefft gegolden eijn stuck lantz dat plach Struvers te sijn.

Item Gaert van Holtmoelen hefft all sijn scholt ende pecht mit den voetpaet aeff gelacht ende die gemeijnde van den koelhaeff totter cuilen tue aen den Loe gegolden voir lxxvij Rijnse gulden ind dess hefft hij guede brieff mit Onsser Liever Vrouwen siegell besiegelt.

 

[later handschrift:]

 

Anno 1604 sijn met octroij van sijn hoogw, den heer bisschop van Ruremunde Reginaldus ... ... van franssche militairs ... twee malder roggen pacht die onse kercke jaerlijcxs was heffende van den Beterweerdt nu tobehorende den heere ... Lyntgens ende dat met eene somme van drie hondert gulden ... welcke somme voorss. ten behoeve van de kercke  ... uijtgeseth tot laste van ... in den voorges.. ... ... ende sal jaerlicx dijenvolgens van dese gemeente Kessel ... ende ...., ... .... .. St. Andrijs deses jaers ... ... ... de aflosse toe, ende daer .... ... Actum Kessel den 25 januari 1605 [w.g.] J. Bodinckhuijsen.


[folio 37]

 

Dit sijn die erffpecht Onsser Liever Vrouwen tot Kessel jairlix toebehoerende mitten erfflande tsaemen

 

In den yersten eijn bonre lantz aen der Haegh gelegen schietende mitten ende op den kerwech ind verpecht Ons Lieff Vrou nae den meisten pecht.

Item Thijs Wijnetz erff tot Kesselleyck - iiij vaet roggen.

Item Alairt van Ghoer van Jan Ruters goet - ½ malder roggen.

Item Tilman Cuilmans guet - ½ malder roggen.

Item Merten van der Toemelen van Mertens guet van der Straeten - ½ malder roggen.

Item Gaert Heels guet - v vaet roggen.

Item Pennix guet - j malder roggen.

Item Ditken tEijck van sijnen guet - ij vaet roggende ende v stuver jairlix.

Item Merten van Ghoer van den alden bongairt tEijck - ½ malder roggen.

Item der haefff op den Beterwerdt - ij malder roggen.

Item Jenken Bairlomans van sijnen guet j malder roggen ende van den Honsbergh ½ vaet roggen.

Item Heilken Kriekels van Douven guet - j malder roggen ende j vaet ® geloist wair ... ... geschiet int jair 73

Item Ruelken van Thijs Ruelkens guet - j malder roggen.

Item Peter Smeets kinderen van Biscopscamp bij gheen Heergraeff gelegen - iiij vaet roggen.

Item Gheerken Buisen van Gairtz guet van der Toemelen aen den broeck gelegen - j malder roggen j vaet.

Item dat guet in den Bongairt - j vaet roggen.

Item Alairt Schoubartz van sijnen camp - ½ malder roggen.

Item Duven camp tot Ymloe - iiij vaet roggen.

Item Jenken Rutten guet tot Ymloe dat Grietken Custers van Venloe gegolden hefft - j malder roggen.

Item Jenken Noitmans guet tot Ymloe - j vaet roggen.

Item Steven Bollenz guet tot Ymloe - vij malder roggen.

Item Vollinck van Kessell van Naelken Sijnartz guet tot Oeyen - ½ malder roggen.

Item Gerit Roffart van Bossen erff - j malder roggen.

Item Hennen Peggen guet geheiten op den Peggen verpacht Ons Lieff Vrou op dat hoechste ½.

Item dat guet op den Gangelt dat Ott Honnen waess - j vaet roggen j vaet even.

Item dat guet op den Staij - ½ malder roggen ® geloist mit ...

Item Thijs Schoubartz guet tgen Holt - ½ vaet roggen ½ vaet even.

Item der haeff van den Vleut - ij vaet roggen.

Item eijn guet tgen Holt - j vaet even ® dit een vath is uijtgloist a° 1609 ...

Item eijn halff bonre lantz aver die Tasbeeck gelegen schietende op die Maese mitten eijnen ende ende mitten anderen ijnde opten weech ter Gangelt wairt dat verpacht men opt hoechste.

Item sess morgen lantz luttell myn off meer lanx die Tasbeeck gelegen dat Willems van Averdijck waes ende Mett Mijsen nae hadt verpacht Ons Lieff Vrou op hoechste.

Item Peter van den Haeff van Cill Tymmermans guet gelegen op dat oirt dair men op den Graeff geit ter Maess waert - j malder roggen.

Item Goesken Bruwers guet galt ij malder roggen dat nae den brant van Kessell uitgegeven is voir j malder jairlix.

Item D... Huiben van eijnen morgen lantz buten den heiligen huissken gelegen tussen erff Willems van Kessell en den weech nae der Tasbeeck - ij vaet roggen.

Item Gaert Reijnen soen van Kessell van huiss ende haeve - ½ malder roggen.

Item Jan Bucken van Stijn Custers erff - j malder roggen aen de Plaetz gelegen.

Item Jacob Schoubartz van Smeitz erff - j malder roggen van huiss ende haeff bij den steenen cruis bij den borch­graeff.

Item Gaert van den Beerch van sijnen guet - ½ malder roggen.

Item Claes van Baerlomans van den goede van gheen Oever - iij vaet roggen.

Item Eerken Aertz van den F... camp iiij vaet roggen ende van Noesen guet aen den broeck ij vaet roggen.

Item Arnt Visser - ij vaet roggen op ij morgen lantz in den camp aen geen Houden Boem tegen der sant cuilen gelegen.

Item ½ bonre lantz achter Dries Bouten camp daer der weech doer geit nae den heiligen huisken verpecht Ons Lieff Vrou op meiste.

Item ½ bonre lantz aen der Stegen bij erff van den Perrick verpecht Ons Lieff Vrou opt hoechste.

Item eijnen morgen lands buyten der heilichgen huesken benevens ... und die ... boner lands op den hoff tghenen Graven Jasper van Merwick toegehoerende ... ... sij... benevens ... stuck lands Huyben kynderen ... gelegen voir ... waert und myt den anderen ... nha wege nae Bar.. v..rt.

 

[folio 38]


 

Transcriptie

Loe Giesen, Reuver © 1995